ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το «Κύριε εκέκραξα», ιστώμεν στίχους στ' και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ. Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το «Κύριε εκέκραξα», ιστώμεν στίχους στ' και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια."

Transcript

1 ΕΝ ΤΩ ΜΕΓΑΛΩ ΕΣΠΕΡΙΝΩ Μετά τον Προοιμιακόν, το Μακάριος ανήρ. Εις δε το «Κύριε εκέκραξα», ιστώμεν στίχους στ' και ψάλλομεν τα εξής Προσόμοια. Ήχος α'. Ω του παραδόξου θαύματος! Ω του παραδόξου θαύματος! εν εσχάτοις καιροίς, ώσπερ λύχνος πάμφωτος, Νεκτάριος ο σοφός, τω κόσμω έλαμψε, και ηύγασε τοις πιστοίς, Ευαγγελίου το φως το υπέρλαμπρον, εν λόγω θεοπρεπεί, και πολιτεία αμέμπτω και κρείττονι. Όθεν τη του Παρακλήτου, δωρεά δεδόξασται, και παρέχει απαύστως, τοις αιτούσι τα ιάματα. Βαβαί της σης προμηθείας Χριστέ! Συ γαρ ως υπέσχου, θαυμαστώς εδόξασας, Νεκτάριον τον σοφόν, ως φίλον γνήσιον, θαυμάτων τη δωρεά, τον σε δοξάσαντα βίου λαμπρότητι, δεικνύων πάσι σαφώς, της προς σε Σώτερ αγάπης την δύναμιν. Όθεν ταις αυτού πρεσβείαις, των πταισμάτων άφεσιν, και ειρήνην τελείαν, ημίν δίδου Υπεράγαθε. Σήμερον λαμπρώς ευφραίνονται, τη καινή σου μνήμη, των πιστών οι σύλλογοι, Νεκτάριε Ιερέ, υμνολογούντες σε, χορεύει δε μυστικώς, η του Χριστού Εκκλησία τη δόξη σου, εδραίωμα αρραγές, εν ταις εσχάταις ημέραις ευρούσα σε, εξαιρέτως δε η νήσος, της Αιγίνης γάννυται, ώσπερ όλβον πλουτούσα, τα μυρίπνοά σου λείψανα. Προσόμοια έτερα. Ήχος β'. Ποίοις ευφημιών. Ποίοις ευφημιών στέμμασιν, αναδήσωμεν τον Ιεράρχην; τον αρτιφανώς αναλάμψαντα, και την Εκκλησίαν φαιδρύναντα, ταις της ευσέβειας λαμπηδόσι, το νέον, των ορθοδόξων εγκαλλώπισμα, των πάλαι, Αρχιερέων τον ομόζηλον τη γαρ αυτών πολιτεία νουνεχώς στοιχήσας, εδοξάσθη παρά Χριστού, του πάσι παρέχοντος, δι' αυτού το μέγα έλεος. Ποίοις μελωδικοίς άσμασιν, επαινέσωμεν τον Ιεράρχην; του Θεού τον θείον θεράποντα, και των αρετών το κειμήλιον, της θεολογίας την κιθάραν, τον άρτιον, τη Εκκλησία αναβλύσαντα, το νέκταρ, της

2 ευσεβείας το ουράνιον, λόγω της χάριτος θείω, εκ σοφών χειλέων, και θαυμάτων την δωρεάν, θεόθεν δεξάμενον, τον θεόληπτον Νεκτάριον. Ποίοις πνευματικοίς ρήμασι, μακαρίσωμέν σε Ιεράρχα; τον εν μέσω κόσμου βίωσαντα, βίον αληθώς ενθεώτατον, πράξεσιν οσίαις και αμέμπτοις, εντεύθεν, Μονήν αγίαν Θεώ ίδρυσας, ως άλλον, ψυχών λιμένα ακλυδώνιστον, εν τη Αίγίνη τη νήσω, ην απαύστως σκέπε, συν τω ταύτης καθηγητή, Νεκτάριε όσιε, Διονυσίω τω θεόφρονι. Δόξα... Ήχος πλ. β'. Σήμερον φαιδρώς εξέλαμψεν, ως αστήρ νεοφανής, η νέα πανήγυρις του Ιεράρχου Νεκταρίου, την Εκκλησίαν καταλαμπρύνουσα. Δεύτε ουν, των Ορθοδόξων τα πλήθη, εν φωνή αγαλλιάσεως, τούτω εκβοήσωμεν, χαίροις ο των πάλαι Οσίων χαρακτηρίσας την ζωήν, εν ημέραις πονηραίς, εν αις η των πολλών αγάπη εψύγη, ως έφη ο Σωτήρ, χαίροις ο τη παιδεία την αρετήν συνάψας, και τω λόγω της σοφίας σου, των πιστών τας ψυχάς φαιδρύνας, χαίροις Αρχιερέων καλλονή, της Αιγίνης προστάτης, και της οικείας Μονής, αντιλήπτωρ θερμότατος. Διό παμμάκαρ Νεκτάριε, τω της θείας μεγαλοσύνης θρόνω παριστάμενος, απαύστως ικέτευε, υπέρ των πίστει τελούντων, την αεισέβαστον μνήμην σου. Και νυν... Ο αυτός. Τις μη μακαρίσει σε, Παναγία Παρθένε; τις μη ανυμνήσει σου τον αλόχευτον τόκον; ο γαρ αχρόνως εκ Πατρός εκλάμψας υιός μονογενής, ο αυτός εκ σου της αγνής προήλθεν, αφράστως σαρκωθείς, φύσει θεός υπάρχων, και φύσει γενόμενος άνθρωπος δι' ημάς, ουκ εις δυάδα προσώπων τεμνόμενος, αλλ' εν δυάδι φύσεων ασυγχύτως γνωριζόμενος. Αυτόν ικέτευε, σεμνή παμμακάριστε, ελεηθήναι τας ψυχάς ημών. Είσοδος, Φως ιλαρόν, το Προκείμενον της ημέρας και τα Αναγνώσματα.

3 Παροιμιών το Ανάγνωσμα. (Κεφ. ι' 7, γ' 13) Μνήμη δικαίου μετ' εγκωμίων, και ευλογία Κυρίου επί κεφαλήν αυτού. Μακάριος άνθρωπος, ος εύρε σοφίαν, καί θνητός, ος είδε φρόνησιν. Κρείσσον γαρ αυτήν εμπορεύεσθαι, ή χρυσίου και αργυρίου θησαυρούς. Τιμιωτέρα δε εστί λίθων πολυτελών, παν δε τίμιον, ουκ άξιον αυτής εστίν. Εκ γαρ του στόματος αυτής εκπορεύεται δικαιοσύνη, νόμον δε και έλεον επί γλώσσης φορεί. Τοιγαρούν ακούσατε μου, ω τέκνα, σεμνά γαρ ερώ. Και μακάριος άνθρωπος, ος τας εμάς οδούς φυλάξει. Αι γαρ έξοδοι μου, έξοδοι ζωής, και ετοιμάζεται θέλησις παρά Κυρίου. Δια τούτο παρακαλώ υμάς, και προΐεμαι εμήν φωνήν υιοίς ανθρώπων. Ότι εγώ η σοφία κατεσκεύασα βουλήν, και γνώσιν, και έννοιαν εγώ επεκαλεσάμην. Εμή βουλή και ασφάλεια, εμή φρόνησις, εμή δε ισχύς. Εγώ τους εμέ φιλούντας αγαπώ, οι δε εμέ ζητούντες ευρήσουσι χάριν. Νοήσατε τοίνυν άκακοι πανουργίαν, οι δε απαίδευτοι ένθεσθε καρδίαν. Εισακούσατε μου και πάλιν, σεμνά γαρ ερώ, και ανοίγω από χειλέων ορθά. Ότι αλήθειαν μελετήσει ο λάρυγξ μου, εβδελυγμένα δε εναντίον εμού χείλη ψευδή. Μετά δικαιοσύνης πάντα τα ρήματα του στόματός μου, ουδέν εν αυτοίς σκολιόν, ουδέ στραγγαλιώδες. Πάντα ευθέα εστί τοις νοούσι, και ορθά τοις ευρίσκουσι γνώσιν. Διδάσκω γαρ υμίν αληθή, ίνα γένηται εν Κυρίω η έλπίς υμών, και πλησθήσεσθε πνεύματος. Σοφίας Σολομώντος το Ανάγνωσμα. (Κεφ. δ' 7) Δίκαιος, εάν φθάση τελευτήσαι εν αναπαύσει έσται. Γήρας γαρ τίμιον, ου το πολυχρόνιον, ουδέ αριθμώ ετών μεμέτρηται. Πολιά δε εστί φρόνησις ανθρώποις, και ηλικία γήρως βίος ακηλίδωτος. Ευάρεστος Θεώ γενόμενος, ηγαπήθη, και ζων μεταξύ αμαρτωλών, μετετέθη. Ηρπάγη, μη κακία αλλάξη σύνεσιν αυτού, ή δόλος απατήση ψυχήν αυτού, βασκανία γαρ φαυλότητος, αμαυροί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγω, επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γαρ ην Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ιδόντες, και μη νοήσαντες, μηδέ θέντες επί διανοία το τοιούτον, ότι χάρις και έλεος εν τοις οσίοις αυτού, και επισκοπή εν τοις εκλεκτοίς αυτού.

4 Σοφίας Σολομώντος το Ανάγνωσμα. (Παροιμ. κεφ. δ' 14) Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, χείλη δε ανδρών επίστανται χάριτας, στόμα σοφών μελετά σοφίαν. Δικαιοσύνη δε ρύεται αυτούς εκ θανάτου. Τελευτήσαντος ανδρός δικαίου, ουκ όλλυται ελπίς, υιός γαρ δίκαιος γεννάται εις ζωήν, και εν αγαθοίς αυτού καρπόν δικαιοσύνης τρυγήσει. Φως δικαίοις δια παντός, και παρά Κυρίου ευρήσουσι χάριν και δόξαν. Γλώσσα σοφών καλά επίσταται, και εν καρδία αυτών αναπαύσεται σοφία. Αγαπά Κύριος οσίας καρδίας, δεκτοί δε αυτώ πάντες άμωμοι εν οδώ. Σοφία Κυρίου φωτιεί πρόσωπον συνετού, φθάνει γαρ τους επιθυμούντας αυτήν, προ του γνωσθήναι, και ευχερώς θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν. Ο ορθρίσας προς αυτήν, ου κοπιάσει, και ο αγρυπνήσας δι' αυτήν, ταχέως αμέριμνος έσται. Ότι τους αξίους αυτής αύτη περιέρχεται ζητούσα, και εν ταις τρίβοις φαντάζεται αυτοίς ευμενώς. Σοφίας ου κατισχύσει ποτέ κακία. Δια ταύτα και εραστής εγενόμην του κάλλους αυτής και εφίλησα ταύτην, και εξεζήτησα εκ νεότητας μου, και εζήτησα νύμφην αγαγέσθαι εμαυτώ, ότι ο πάντων Δεσπότης ηγάπησεν αυτήν, μύστης γαρ εστί της του Θεού επιστήμης, και αιρετίς των έργων αυτού. Οι πόνοι αυτής εισίν αρεταί, σωφροσύνην δε και φρόνησιν αυτή διδάσκει, δικαιοσύνην, και ανδρείαν, ων χρησιμώτερον ουδέν εστίν εν βίω ανθρώποις. Ει δε και πολυπειρίαν ποθεί τις, οίδε τα αρχαία και τα μέλλοντα εικάζειν, επίσταται στροφάς λόγων, και λύσεις αινιγμάτων, σημεία και τέρατα προγινώσκει, και εκβάσεις καιρών και χρόνων. Και πάσι σύμβουλος εστίν αγαθή, έτι αθανασία εστίν εν αυτή, και εύκλεια εν κοινωνία λόγων αυτής. Δια τούτο ενέτυχον τω Κυρίω, και εδεήθην αυτού, και είπον εξ όλης μου της καρδίας, Θεέ πατέρων, και Κύριε του ελέους, ο ποιήσας τα πάντα εν λόγω σου, και τη σοφία σου κατασκευάσας τον άνθρωπον, ίνα δεσπόζη των υπό σου γενομέ-νων κτισμάτων, και διέπη τον κόσμον εν οσιότητι και δικαιο-σύνη, δος μοι την των σων θρόνων πάρεδρον σοφίαν, και μη με αποδοκιμάσης εκ παίδων σου, ότι εγώ δούλος σος, και υιός της παιδίσκης σου. Εξαπόστειλον αυτήν εξ αγίου κατοικητηρίου σου, και από θρόνου δόξης σου, ίνα συμπαρούσα μοι διδάξη με, τι ευάρεστον εστί παρά σοι, και οδηγήσης με εν γνώ-σει και φυλάξη με εν τη δόξη αυτής. Λογισμοί γαρ θνητών πάντες δειλοί, και επισφαλείς αι επίνοιαι αυτών.

5 Εις την Λιτήν. Ήχος α'. Ιδιόμελα. Ευφραίνου εν Κυρίω, η Ορθόδοξος Εκκλησία, αγάλλου και χόρευε, η νύμφη η εκλεκτή, του ουρανίου Βασιλέως. Ιδού γαρ εν τη καθ' ημάς γενεά, ο αληθής του Χριστού Ιεράρχης, Νεκτάριος ο όσιος, τα πάλαι σοι θεόθεν δεδογμένα, έτι άπαξ επισφραγίζει, και διαπρυσίως κηρύττει, τη δόξη η εδοξάσθη, παρά του μόνου Θεού. Όθεν στύλον και εδραίωμα, τούτον κεκτημένη, και των θαυμάτων αυτού την χάριν ορώσα, τω νυμφίω σου βόησον, Κύριε δόξα σοι. Ήχος β' Τις μη σκιρτήσει; τις μη χορεύσει τω πνεύματι, επί τη νέα πανηγύρει, του Ιεράρχου Νεκταρίου; πάσα γαρ ψυχή αγάλλεται, ορώσα τούτον δεδοξασμένον, και των αγίων ισοστάσιον, και εν θαύμασι περιφανή, όθεν της ζωής αυτού την λαμπρότητα, και των προτερημάτων την οσιότητα, μακαρίζοντες βοήσωμεν, Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον, ο αυτός και εις τους αιώνας. Ήχος γ' Δαβιτικήν αναλαβόντες ρήσιν, τω ιερομύστη Νεκταρίω, προσφόρως βοήσωμεν λέγοντες. Μακάριος ει, και καλώς σοι έσται, παμμακάριστε Πάτερ, συ γαρ σωφρόνως και αμέμπτως πολιτευσάμενος, ουρανόφρων εν βίω ώφθης, και Ιεράρχης όσιος και άκακος, και ιεροπρεπώς τα προς τον Θεόν τελέσας, σοφώς διηκόνησας, τη Εκκλησία του Χριστού, και εν θαύμασιν αξίως δοξασθείς, τους εν ανάγκαις προφθάνεις, και παρέχεις ενί εκάστω, τα προς σωτηρίαν αιτήματα. Ήχος δ' Τω λόγω της χάριτος διαπρέψας, του Ευαγγελίου της ειρήνης, εργάτης δόκιμος ώφθης, Πάτερ Νεκτάριε, και στόμα θείον προφητικώς, και της κοσμικής αποστάς συγχύσεως, δι' ησυχίας

6 Θεώ ηνώθης, εν τη νήσω Αιγίνης γενόμενος, εν η ψυχών εγείρας φροντιστήριον, και τύπος αρετών, ταις μοναζούσαις γεγονώς, και Πατήρ και διδάσκαλος, τον οσίοις πρέποντα ύπνον κεκοίμησαι, πρεσβεύων απαύστως, υπέρ των ψυχών ημών. Ήχος ο αυτός Ως ιερός ο βίος σου, και τω Θεώ ευάρεστος, θεοφόρε Νεκτάριε, ως ξένα σου τα θαύματα, α καθ' εκάστην τελείς, τη δεδομένη σοι χάριτι, τις ουν μη θαυμάσει σε, τον όντως αξιάγαστον; ή τις μη δοξάσει σε, τον παρά Θεού δοξασθέντα; πηγή γαρ ιαμάτων ώφθησαν, τα θεία σου λείψανα, χαλεπάς γαρ ασθενείας ιώνται, και πνεύματα διώκουσιν ακάθαρτα, καί πας πιστώς προστρέχων ψυχών σωτηρίαν λαμβάνει και σωμάτων θεραπείαν, Χριστόν δοξάζων, τον θαυμαστώς σε δοξάσαντα. Δόξα... Ήχος πλ. α' Δεύτε των πιστών αι πατριαί, δεύτε εν Αιγίνη συνδράμωμεν, δεύτε και κατίδωμεν, ξενοπρεπή θαυμάσια, α η δεξιά του Υψίστου, αρτίως ειργάσατο, τον γαρ θεόφρονα Νεκτάριον, ως ευαγγελικώς εμπρέψαντα, αθανάτοις χάρισι δοξάζει, ως αψευδώς επηγγείλατο. Όθεν και τα σεπτά αυτού οστέα, πλήρη ευωδίας ανέδειξε, και πηγήν ιάσεων, τοις ευλαβώς προσιούσιν, εξ ων οσμής ζωής εμφορούμενοι, δαβιτικώς βοήσωμεν. Μέγας ει Κύριε, και της μεγαλωσύνης σου ουκ έσται πέρας, δι' ης φιλάνθρωπε, σώσον τας ψυχάς ημών. Και νυν... Θεοτοκίον Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρθένε, και δοξάζομέν σε οι πιστοί κατά χρέος, την πόλιν την άσειστον, το τείχος το άρρηκτον, την αρραγή προστασίαν, και καταφυγήν των ψυχών ημών. Εις τον Στίχον. Στιχηρά Προσόμοια. Ήχος πλ. α'. Χαίροις ασκητικών

7 Χαίροις ο εν εσχάτοις καιροίς, εξανατείλας ως αστήρ ουρανόφωτος, και αίγλη των σων θαυμάτων, φωταγωγών νοητώς, τους εσκοτισμένους εν τοις πάθεσιν, ο νους ο θεόληπτος, ο φωτός θείου έμπλεως, ο εν τω νόμω, μελετήσας ως γέγραπται, του Θεού ημών, εν συνέσει Νεκτάριε, λύχνος ο παμφαέστατος, ο ήδη τω βίω σου, της ευσεβείας το φέγγος, αυγάζων Πάτερ τοις πέρασι. Χριστόν εκδυσώπει, ταις ψυχαίς ημών δοθήναι, το μέγα έλεος. Στίχ. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Βίον πνευματικόν διελθών, εν ουρανίω Ιεράρχα φρονήματι, του Πνεύματος του Αγίου, δοχείον ώφθης σεπτόν, ταπεινοφρο-σύνη σεμνυνόμενος, και τρόποις χρηστότητος, και απλάστοις σου ήθεσι, την της ψυχής σου, υποφαίνων λαμπρότητα, δι' ης γέγονεν, εν αγίοις ο κλήρος σου. Όθεν την των λειψάνων σου, σορόν την μυρίπνοον, περικυκλούντες βοώμεν, εν κατανύξει Νεκτάριε, ημίν σωτηρίαν, και ψυχών τε και σωμάτων, δίδου εκάστοτε. Στίχ. Οι ιερείς σου Κύριε ενδύσονται δικαιοσύνην και οι όσιοί σου αγαλλιάσονται. Χαίρει η Εκκλησία Χριστού, δεδοξασμένον σε ορώσα Νεκτάριε, εν δόξη τη ουρανίω, και μεγαλύνει Χριστόν, τον θαυματουργόν σε αναδείξαντα, η νήσος Αιγίνης δε, εξαιρέτως φαιδρύνεται, ως κεκτημένη, την σορόν των λείψανων σου, ως ακένωτον, θησαυρόν αγιάσματος. Πλέον δε τούτων γάννυται, Μονή σου η ένθεος, προς σε αεί αφορώσα, και εκβοώσα συν δάκρυσι, Συ δόξα μου πέλεις, και αντίληψις και σκέπη, Πάτερ και έφορος. Δόξα... Ήχος πλ. δ' Έχει μεν η ουράνιος Ιερουσαλήμ, την ηγιασμένην ψυχήν σου, συν τοις των αγίων πνεύμασιν, αοίδιμε Νεκτάριε. Έχει δε και η νήσος Αιγίνης, τα χαριτόβρυτά σου λείψανα, πλούτον θεόσδοτον, και ιατρείον άμισθον, παντοίων αρρωστημάτων και πάσης θλίψεως, εν αυτοίς γαρ προστρέχοντες, πανταχόθεν οι πάσχοντες, τας ιάσεις κομίζονται, και τα προς σωτηρίαν αιτήματα, και ευχαρίστω φωνή δοξάζουσι, τον σε δοξάσαντα Κύριον, ω πρέσβευε δεόμεθα, υπέρ των ψυχών ημών.

8 Και νυν... Θεοτοκίον Ανύμφευτε Παρθένε, η τον Θεόν αφράστως συλλαβούσα σαρκί, Μητερ Θεού του Υψίστου, σων ικετών παρακλήσεις δέχου Πανάμωμε, η πάσι χορηγούσα, καθαρισμόν των πταισμάτων, νυν τας ημών ικεσίας προσδεχομένη, δυσώπει σωθήναι, πάντας ημάς. Νυν απολύεις... Τρισάγιον και το Απολυτίκιον. Ήχος α'. Της ερήμου πολίτης Σηλυβρίας τον γόνον, και Αιγίνης τον έφορον, τον εσχάτοις χρόνοις φανέντα, αρετής φίλον γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ως ένθεον θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαρ ιάσεις παντοδαπάς, τοις ευλαβώς κραυγάζουσι, δόξα τω σε δοξάσαντι Χριστώ, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι δια σου, πασιν ιάματα. Έτερον. Δόξα... Ήχος δ'. Ταχύ προκατάλαβε Οσίως εβίωσας, ως Ιεράρχης σοφός, δοξάσας τον Κύριον, δι' ενάρετου ζωής, Νεκτάριε όσιε. Όθεν του Παρακλήτου, δοξασθείς τη δυνάμει, δαίμονας απελαύνεις, και νοσούντας ιάσαι, τους πίστει προσιόντας, τοις θείοις λειψάνοις σου. Και νυν... Θεοτοκίον Το απ' αιώνος απόκρυφον, και Αγγέλοις άγνωστον μυστήριον, διά σου Θεοτόκε τοις επί γης πεφανέρωται, Θεός εν ασυγχύτω ενώσει σαρκούμενος, και Σταυρόν εκουσίως, υπέρ ημών καταδεξάμενος, δι' ου αναστήσας τον Πρωτόπλαστον, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Α π ό λ υ σ ι ς

Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9

Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9 Feast of Saint Nektarios the Wonder Worker November 9 Our Father among the Saints Nektarios Bishop of Pentapolis the Wonder Worker. Τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡµῶν Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως τοῦ Θαυµατουργοῦ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ. Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου. Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ. Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΑΪΣΙΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΡΕΙΤΟΥ Ψαλλομένη τῇ 12ῃ τοῦ μηνὸς Ἰουλίου Ποίημα τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης Ἰωήλ Ἐν τῷ Μικρῷ Ἑσπερινῷ Ἱστῶμεν στίχους δ καὶ ψάλλομεν τὰ ἑξῆς Προσόμοια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι. Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου. Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΦΟΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΝ ΥΨΕΝΗι Οὗ ἡ Μνήμη τῇ ΙΒ Φεβρουαρίου Ποιηθεῖσα ὑπό Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου ΕΙΣ ΤΟΝ ΜΙΚΡΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Ἱστῶμεν στίχ. δ καὶ ψάλλομεν τὰ κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου

Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου Ψαλλομένη τῇ ιδ τοῦ μηνός Φεβρουαρίου ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 - ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΙΟΥ 2 Σιλουανοῦ Μοναχοῦ ΕΚΔΟΣΙΣ Ι. Κ. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΣΚΗΤΗ - Τ.Κ. 63087 -

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ

Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. : Κύριε ελέησον.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ - ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν - Σαββάτου - Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά - Κυριακή - Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου - Βασιλείου - Προηγιασμένη

Διαβάστε περισσότερα

(Ψαλµός 138,17-18) «µο δ λ αν τιµ θησαν ο φ λοι σου, Θε ς, λ αν κραται θησαν. πληθυνθ σονται» 2012 ΙΕΡΕΥΣ π. ιονύσιος αµπάκης αύπλιον. ηλ.

(Ψαλµός 138,17-18) «µο δ λ αν τιµ θησαν ο φ λοι σου, Θε ς, λ αν κραται θησαν. πληθυνθ σονται» 2012 ΙΕΡΕΥΣ π. ιονύσιος αµπάκης αύπλιον. ηλ. Π Σ Σ Γ Γ 900 Γ Σ 1 2012 ΙΕΡΕΥΣ π. ιονύσιος αµπάκης αύπλιον. ηλ. 6944133891 ISBN : 978-960-93-4058-8 «µο δ λ αν τιµ θησαν ο φ λοι σου, Θε ς, λ αν κραται θησαν α ρχα α τ ν ξαριθµ σοµαι α το ς, κα π ρ µµον

Διαβάστε περισσότερα

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αναπέμπομεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. ΟΡΘΡΟΣ ΕΝ ΤΑΙΣ ΚΥΡΙΑΚΑΙΣ Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. Αναγνώστης Αμήν. Ιερεύς Δόξα σοί ο Θεός, δόξα σοί. Βασιλεύ Ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ. Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ητοι οι «ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ» ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ Ο Ιερεύς Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο χορός Αμήν. Ο Ιερεύς Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα

Διαβάστε περισσότερα

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων.

Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου μονης των Στουδιου του Στηθατου εις την βιβλον των θειων υμνων του οσιου πατρος ημων Συμεων. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ (Γ ) ΥΜΝΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Νικητα μοναζοντος και πρεσβυτερου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν.

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟ & ΕΙΡΗΝΗ (ποίημα Γερασίμου Μοναχοῦ Μικραγιαννανίτου) Εὐλογητός ὁ Θεός Ἀμήν. Ψαλμός ΡΜΒ (142) Κύριε, εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου, ἐνώτισαι τήν δέησίν μου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμασι, ζωήν χαρισάμενος. ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ο Ιερεύς: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε, νύν, καί αεί, καί εις τούς αιώνας τών αιώνων. ο Αναγνώστης: Αμήν. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και προσπέσωμεν τω βασιλεί ημών Θεώ. Δεύτε, προσκυνήσωμεν και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ. Ήχος πλ. α' Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, καί εν τοίς μνήμ ασι, χαρισάμ ενος. top ΩΡΟΛΟΓΙΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΙΚΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ ΜΕΣΟΝΥΚΤΙΚΟΣ Καθ' ημέραν Σαββάτου Κυριακής ΟΡΘΡΟΣ Καθημερινά Κυριακή Τεσσαρακοστή ΤΥΠΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ Χρυσοστόμου Βασιλείου Προηγιασμένη ΤΑ ΛΟΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικό Κανών εἰ τόν Ἅγιον Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεω, ὡ ψάλλεται ἐν τῷ καθεδρικῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, τὴν Τετάρτην ἐκάστη

Παρακλητικό Κανών εἰ τόν Ἅγιον Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεω, ὡ ψάλλεται ἐν τῷ καθεδρικῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, τὴν Τετάρτην ἐκάστη Παρακλητικό Κανών εἰ τόν Ἅγιον Νεκτάριον Μητροπολίτην Πενταπόλεω, ὡ ψάλλεται ἐν τῷ καθεδρικῷ Ἱερῷ Ναῷ Ἀποστόλου Παύλου Κορίνθου, τὴν Τετάρτην ἐκάστη ἑβδομάδο ἑσπέρα καθ' ὅλον τὸ ἔτο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Και κατα των τιθεμενων το πρωτον επι του Πατρος.

Και κατα των τιθεμενων το πρωτον επι του Πατρος. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ (Β ) ΒΙΒΛΟΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΩΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 1/76 Ο ΘΕΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αγαθές δόσεις... 2 Αγάπη... 2 Απροσωποληψία... 3 ίκαιος... 3 Ευαρεστείται από... 3 Επιτρέπει τα κακά... 3 Κρίση... 3 Όνομα... 4 Πανταχού παρών... 4 Συγχώρεση... 4 Τριαδικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.

Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ Ψαλλομένη ὑπὸ ἑπτὰ Ἱερέων, ἐν Ἐκκκλησίᾳ ἢ ἐν Οἴκῳ. Συναχθέντων τῶν ἑπτὰ Πρεσβυτέρων προτίθεται ἐν μέσῳ τετράπους καὶ ἐπάνω αὐτοῦ ἡ εἰκὼν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἢ τῆς Δεσποίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ. Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ. Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Μνήμη της Ανακομιδής των Λειψάνων των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣ ΠΕΡΙΝΟΝ Εις τό, Κύριε εκέκραξα, ψάλλομεν Στιχηρά Προσόμοια. Ήχος δ' Ως γενναίον εν Μάρτυσι Τήν δυάδα

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (2)

Epître de Saint Paul aux Corinthiens (2) Epître de Saint Paul aux Corinthiens (2) Chapitre 1 1 παυλος αποστολος χριστου ιησου δια θεληματος θεου και τιμοθεος ο αδελφος τη εκκλησια του θεου τη ουση εν κορινθω συν τοις αγιοις πασιν τοις ουσιν εν

Διαβάστε περισσότερα

Περι αγαπης. Και ποιαι εισι των πνευματικων ανδρων αι οδοι και αι πραξεις. Και μακαρισμος προς τους εχοντας την αγαπην εγκαρδιον.

Περι αγαπης. Και ποιαι εισι των πνευματικων ανδρων αι οδοι και αι πραξεις. Και μακαρισμος προς τους εχοντας την αγαπην εγκαρδιον. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑΝΤΟΣ ΤΗΣ ΞΗΡΟΚΕΡΚΟΥ ΕΡΓΑ ΤΟΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ (Α ) ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ Λογος Α. (21)

Διαβάστε περισσότερα

Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν

Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν «{Κανών παρακλητικός εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν» 1 Παρακλητικός κανών καί Χαιρετισμοί εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν «Κανών παρακλητικός εἰς τόν Τίμιον Σταυρόν» 2 Πρόλογος Ο Σταυρός ήταν γνωστός ήδη από τον αρχαίο

Διαβάστε περισσότερα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα

Psalms. Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα Psalms Chapter 1 1 µακαριοσ ανηρ οσ ουκ επορευθη εν βουλη ασεβων και εν οδω αµαρτωλων ουκ εστη και επι καθεδρα ν λοιµων ουκ εκαθισεν 2 αλλ η εν τω νοµω κυριου το θεληµα αυτου και εν τω νοµω αυτου µελετησει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΓΔΟΗΣ (Η ) ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει κατὰ τὰ ἔτη ἀπὸ Χριστοῦ 879-880 συγκληθείσης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ᾼΣΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν

ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν ΜΗΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ἔχων ἡμέρας τριάκοντα μίαν 1. ΠΕΜΠΤΗ. Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ καὶ μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Ὁ πρῶτος τῇ τάξει τῶν Ἱερέων Ἱερεύς: Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀναγνώστης: Ἀμήν. Ἱερεύς: Δόξα σοι ὁ Θεός ἡμῶν, δόξα σοι. ασιλεῦ Οὐράνιε, αράκλητε, τὸ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. Ποίημα Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου.

ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ. Ποίημα Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου. ΚΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΝ ΦΑΝΟΥΡΙΟΝ Ποίημα Κυρίλλου Μητροπολίτου Ρόδου. Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως τὸ Κύριε εἰσάκουσον, μεθ ὃ τὸ Θεὸς Κύριος καὶ τὰ κάτωθι Τροπάρια. Ἦχος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Γ. Η ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ Το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, που τελείται μέσα στην ακολουθία που ονομάζεται Θεία Λειτουργία, είναι η σπουδαιότερη και τελειότερη λατρευτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΒΙΟΣ - ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ 1 Πρόλογος Με μεγάλη συγκίνηση πληροφορηθήκαμε το γεγονός της αγιοκατάταξης του γέροντος Παϊσίου. Ο Άγιος Παΐσιος

Διαβάστε περισσότερα

Epître de Saint Paul aux Romains

Epître de Saint Paul aux Romains Epître de Saint Paul aux Romains Chapitre 1 1 παυλος δουλος ιησου χριστου κλητος αποστολος αφωρισμενος εις ευαγγελιον θεου 2 ο προεπηγγειλατο δια των προφητων αυτου εν γραφαις αγιαις 3 περι του υιου αυτου

Διαβάστε περισσότερα

Evangile selon Saint Jean

Evangile selon Saint Jean Evangile selon Saint Jean Chapitre 1 1 εν αρχη ην ο λογος και ο λογος ην προς τον θεον και θεος ην ο λογος 2 ουτος ην εν αρχη προς τον θεον 3 παντα δι αυτου εγενετο και χωρις αυτου εγενετο ουδε εν ο γεγονεν

Διαβάστε περισσότερα