ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 1113 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιανουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πε τρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πω λήσεις του είδους αυτού Τροποποίηση της υπ αριθμ /609/0015/ΠΟΛ 1121/ (ΦΕΚ 1310/Β ) Α.Υ.Ο.Ο.» Τροποποίηση / συμπλήρωση Οργανισμού του Γενι κού Νοσοκομείου Τρικάλων Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο και τροποποίηση της υπ αριθμ. 2554/ υπουργικής απόφασης Υπερωριακή εργασία εκατόν είκοσι (120) ωρών υπαλ λήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αο ρίστου χρόνου του Υπουργείου Τουριστικής Ανά πτυξης Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Ξενοδοχεια κού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το β εξάμηνο του έτους Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με σχέση ερ γασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Οργα νισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (T.E.E. Aναβύσσου) για το β εξάμηνο του έτους Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες των εργασίμων, Κυ ριακών και εξαιρέσιμων, κατά το έτος 2006, για το μόνιμο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αποσπασμένο προσωπικό της Γενικής Γραμ ματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης Τήρηση Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 276/39/ απόφα σης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης των Σύ ντομων Κωδικών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδό τησης για την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου» ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /22/0015 (1) Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρε λαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης. Υπο βολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού Τροποποίηση της υπ αριθμ / 609/0015/ΠΟΛ 1121/ (ΦΕΚ 1310 Β ) Α.Υ.Ο.Ο.». ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις των περιπτώσεων γ (υποπεριπτώσεις γα, γδ, γε, και γη ) και στ του άρθρου 38 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α ), όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του ν. 1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α ) «Καθιέ ρωση Φορολογικών Μηχανισμών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν. 3. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /549/0015/ΠΟΛ 1082/ (ΦΕΚ 743Β ) Α.Υ.Ο.Ο. 4. Τις διατάξεις της υπ αριθμ /559/0015/ΠΟΛ 1114/ (ΦΕΚ 1191Β ) Α.Υ.Ο.Ο. 5. Την υπ αριθμ /609/0015/ΠΟΛ 1121/ Α.Υ.Ο.Ο. (ΦΕΚ 1310Β ) «Έκδοση αποδείξεων για τις λια νικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή ανα λυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού». 6. Την υπ αριθμ /ΔΙ0Ε1264/ (ΦΕΚ 1432Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορι σμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 7. Την ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης των πωλήσεων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης σε όλα τα στάδια των συναλλαγών του είδους αυτού, για την περιστολή της φοροδιαφυγής, τη διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων, τη διευκόλυνση των υπόχρεων και τη διασφάλιση των συμφερόντων των καταναλωτών και του Δημοσίου. 8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δα πάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο φασίζουμε: 1. Τα άρθρα 1, 2 και 3 της υπ αριθμ /609/0015/ ΠΟΛ. 1121/ (ΦΕΚ 1310Β ) Α.Υ.Ο.Ο. αντικαθίστανται ως εξής:

2 1114 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) «Άρθρο 1 Έκδοση αποδείξεων 1. Επιβάλλουμε από , στους επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (diesel) για θέρμανση, την υποχρέωση έκδοσης για τις λιανικές πωλήσεις του είδους αυτού, αποδείξεων λιανικής πώ λησης από θεωρημένα χειρόγραφα στελέχη ή από μη χανογραφικά έντυπα σημαινόμενα με τη χρήση ειδικού φορολογικού μηχανισμού (ΕΑΦΔΣΣ) του ν. 1809/1988 στο χρόνο που ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 13 του π.δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84Α ) ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν. Ειδικά στις περιπτώσεις πώλησης φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνης θέρμανσης) σε συσκευασίες μέχρι 20 lit., οι αποδείξεις μπορεί να εκδίδονται και με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής του ν. 1809/1988. Άρθρο 2 Περιεχόμενο των αποδείξεων 1. Στις κατά το άρθρο 1 ανωτέρω εκδιδόμενες αποδεί ξεις, πλην εκείνων που εκδίδονται με τη χρήση φορο λογικής ταμειακής μηχανής, αναγράφονται εκτός των οριζομένων με τις διατάξεις των άρθρων 13 (παρ. 2) και 18 (παρ. 3, 5 και 7) του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.) το ονοματε πώνυμο, η διεύθυνση, ο ΑΦΜ του πελάτη (αγοραστή), η ιδιότητά του (ιδιοκτήτης ακινήτου, ενοικιαστής κ.λ.π.), το είδος, η ποσότητα του πετρελαίου, ο τόπος παράδοσης καθώς και η ώρα παράδοσής του. 2. Στις περιπτώσεις που η δαπάνη για την αγορά πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) για θέρμανση, βαρύνει από κοινού πολλά πρόσωπα πολυκατοικίες, διπλοκατοικίες κ.λπ. στις αποδείξεις λιανικής πώλησης αναγράφεται ο ΑΦΜ του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή του εκπροσώπου των προσώπων για λογαριασμό των οποίων διενεργείται η αγορά του πετρελαίου και η ιδι ότητά του (διαχειριστής, εκπρόσωπος κ.λπ.) καθώς και η ένδειξη «πολυκατοικία» «διπλοκατοικία» κ.λπ. Σε περί πτωση που η αγορά του πετρελαίου πραγματοποιείται από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις περί φορολογίας του εισοδήματος και στερούνται ΑΦΜ, στην απόδειξη λιανικής πώλησης αναγράφεται αντί του ΑΦΜ ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου (Διαβατηρίου κ.λπ.) των προσώπων αυτών. 3. Ειδικά στις περιπτώσεις λιανικής πώλησης πετρε λαίου εσωτερικής καύσης (diesel) για θέρμανση σε πο σότητες μέχρι 20 lit. συσκευασμένου ή μη, στις κατά τα ως άνω εκδιδόμενες αποδείξεις αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση του πελάτη (αγοραστή), το είδος, η ποσότητα και η αξία αυτού. Αρθρο 3 Υποβολή καταστάσεων για τις πωλήσεις πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) θέρμανσης 1. Οι επιτηδευματίες που διαθέτουν πετρέλαιο εσωτε ρικής καύσης (diesel) θέρμανσης στο κοινό ή σε άλλους επιτηδευματίες και πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), υποβάλλουν με τη λήξη κάθε ημερολογιακού εξαμήνου και μέχρι την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήξη του εξαμήνου, εμπρόθεσμη αναλυτική κατάσταση αποκλειστικά και μόνο με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμ ματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) gr, με τις πωλήσεις πετρελαίου που πραγματοποιήθηκαν εντός του εξαμήνου σε ιδιώτες ή επαγγελματίες και πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κ.Β.Σ. (Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Αγρότες κ.λπ.), ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων του Κ.Β.Σ. που τηρούν και ανεξάρτητα από τον τρόπο ενημέρωσής τους (μηχανο γραφικά η χειρόγραφα). Κατ εξαίρεση η υποβολή της πρώτης αναλυτικής κα τάστασης θα περιλαμβάνει τις πωλήσεις που πραγμα τοποιήθηκαν από έως Οι ως άνω καταστάσεις περιέχουν το ονοματεπώ νυμο και το πατρώνυμο ή την επωνυμία του υπόχρεου για υποβολή τους, το επάγγελμα, τον Α.Φ.Μ., την τα χυδρομική του διεύθυνση, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το ημερολογιακό εξάμηνο που αφορούν. Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται το ονοματε πώνυμο ή η επωνυμία των αγοραστών του πετρελαίου κατά αλφαβητική σειρά, η ιδιότητά τους (ιδιοκτήτης, δι αχειριστής, εκπρόσωπος κ.λπ.) ή το επάγγελμά τους, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. τους ή ο αριθμός του δελτίου ταυ τότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου, η ποσότητα του αγορασθέντος πετρελαίου, ο συνολικός αριθμός των φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν προς κάθε ένα αγοραστή (αποδείξεων ή τιμολογίων), καθώς και η συνολική τους αξία. Οι πωλήσεις για ποσότητες μέχρι 20 lit. φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνης θέρμανσης) για τις οποίες εκδίδονται αποδείξεις με τη χρήση φορολογι κής ταμειακής μηχανής του ν.1809/1988 καταχωρούνται με μία εγγραφή μόνο με τη συνολική τους αξία. Οι λιανικές πωλήσεις πετρελαίου της παρ.3 του άρθρου 2 της πα ρούσας καταχωρούνται με μία εγγραφή που περιλαμβάνει τη συνολική ποσότητα, τη συνολική αξία και το συνολικό αριθμό των εκδοθεισών αποδείξεων. 3. Για τα λοιπά θέματα υποβολής των καταστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του πα ρόντος άρθρου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της υπ αριθμ /559/0015/ΠΟΛ 1114/ (ΦΕΚ 1191Β ) Α.Υ.Ο.Ο.». 2. Οι διατάξεις της παρούσας ισχύουν από την ημε ρομηνία έκδοσής της. Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2006 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ Αριθ. Υ4α/116235/05/ΣΥΣΧ /05, /05 (2) Τροποποίηση / συμπλήρωση Οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του π.δ/τος 87/1986 «Ενιαίο Πλαίσιο Οργάνωσης Νοσοκομείων» (ΦΕΚ 32/Α ).

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1115 β) Των άρθρων 6 και 11 του ν. 2889/2001 «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 37/Α /2001). γ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από φασης δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. δ) Του άρθρου 13 παρ. 2 περ. α (5) του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (Α 76), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 299/2000 (Α 240). ε) Του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινω νικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α ). 2. Την υπ αριθμ /ΔΙΟΕ1264, (ΦΕΚ 1432/Β /2005) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών. 3. Την υπ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ. 1/2/6139/ (ΦΕΚ 527/ Β /2004) απόφαση ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυ πουργούς Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης. 4. Το υπ αριθμ. 10/ απόσπασμα πρακτικών της τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. της ΔΥΠΕ Θεσσα λίας, αποφασίζουμε: Η υπ αριθμ. Α3β/οικ 14132/1986 υπουργική απόφαση «Αναμόρφωση του οργανισμού του Γενικού Νοσοκομείου Τρικάλων» (ΦΕΚ 640/Β /1986), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των υπ αριθμ. Α3β/8237 (ΦΕΚ 802/Β /1988), Α3β/1947 (ΦΕΚ 218/Β /1989), Υ4Α/3088 (ΦΕΚ 635/Β /1993), Α1α/1878 (ΦΕΚ 756/Β /1998), Α1Α/12943 (ΦΕΚ 2284/Β /1999), Υ4Α/3697 (ΦΕΚ 1494/Β /2003) και Υ4Α/13268 (ΦΕΚ 998/Β /2005), τροποποιείται και συμπλη ρώνεται ως ακολούθως: Στο άρθρο 11 «Στελέχωση Ιατρικής Υπηρεσίας»,στην κατηγορία ΠΕ στο κλάδο ΠΕ Χημικών Βιοχημικών Βιολόγων, συστήνονται δύο (2) θέσεις και η εν λόγω κατηγορία αναμορφώνεται ως ακολούθως: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ Μια (1) θέση ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΒΙΟΛΟΓΩΝ Τέσσερις (4) θέσεις Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει. Στο άρθρο 13 «Στελέχωση Διοικητικής Υπηρεσίας», στη κατηγορία ΥΕ, στον κλάδο Προσωπικού Καθαριότητας, καταργούνται τρείς (3) θέσεις και ο συγκεκριμένος κλά δος διαμορφώνεται ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΕ ΚΛΑΔΟΣ ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Τριάντα πέντε (35) θέσεις Ο κλάδος αυτός περιλαμβάνει τις ειδικότητες: Καθαριστών τριών, Πλυντών τριών, Πρεσσαδόρων Σιδερωτών, Βοηθού κηπουρού. Η κατανομή των θέσεων στις ειδικότητες γίνεται κάθε φορά με την απόφαση προκήρυξης αυτών. Κατά τα λοιπά το τροποποιούμενο και συμπληρούμενο άρθρο παραμένει ως έχει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2005 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΠ. ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ Π. ΔΟΥΚΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ Αριθ. 414 (3) Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Εποπτείας της Λει τουργίας των Καζίνο και τροποποίηση της υπ αριθμ. 2554/ υπουργικής απόφασης. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπ όψιν: α. Το ν. 2206/1994 «Ίδρυση, Λειτουργία, Έλεγχος Καζί νων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 62/Α /1994), όπως αυτός ισχύει. β. Το π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρι σμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπο ρίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α / ). γ. Το π.δ. 122/2004 «Ανασύσταση Υπουργείου Τουρι σμού» (ΦΕΚ 85/Α / ). δ. Το π.δ. 123/2004 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 86/Α / ). ε. Την Απόφαση Πρωθυπουργού Υ25/2004 «Σύσταση θέσης Υφυπουργού Τουρισμού στο Υπουργείο Τουρι σμού» (ΦΕΚ 516/Β / ) στ. Την υπ αριθμ. 1153/ κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού Αναστάσιο Λιάσκο (ΦΕΚ 591/Β / )». ζ. Το ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α /2004). η. Το π.δ. 149/2005 «Οργανισμός του Υπουργείου Του ριστικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 211/Α / ). θ. Την υπ αριθμ. Τ/6736/ απόφαση του Υπουρ γού Ανάπτυξης «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο (ΦΕΚ 929/Β / )», όπως αυτή ισχύει. ι. Την από (Α.Π. Επ. Καζ. 187/ ) αίτη ση της Κοινοπραξίας Καζίνο Φλώρινας και το σχετικό φάκελο της υπόθεσης. ια. Την υπ αριθμ / εισήγηση της Διεύ θυνσης Εποπτείας Καζίνων. ιβ. Το υπ αριθμ. 304(εξ.)/ έγγραφο της Επι τροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο. ιγ. Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις αυτής της από φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού υπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε την απόφαση της Επιτροπής Εποπτεί ας της Λειτουργίας των Καζίνο, που ελήφθη στην από συνεδρίασή της και παρέχει στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ Α.Ε.» την άδεια να αποκτήσει, χωρίς κανένα αντάλλαγμα, από την ανώνυμη εταιρία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» ποσοστό συμμετοχής στην, κάτοχο αδείας του Καζίνο Φλώρινας, «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» (στην

4 1116 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) οποία συμμετέχουν αυτές οι δύο εταιρίες) ενενήντα τέσσερα επί τοις εκατό (94%), εις τρόπον ώστε, εφεξής, το μεν συνολικό ποσοστό συμμετοχής της αποκτώσας να ανέλθει [συνυπολογιζομένου και του πέντε τοις εκα τό (5%) που ήδη κατέχει] στο ενενήντα εννέα επί τοις εκατό (99%), το δε ολικό ποσοστό της μεταβιβάζουσας να περιοριστεί στο ένα τοις εκατό (1%). 2. Τροποποιούμε την υπ αριθμ. 2554/ (ΦΕΚ 1083/Β ) υπουργική απόφαση «Παραχώρηση άδειας για την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση Καζίνο στην περιοχή της Φλώρινας», ως προς μόνο το ότι η άδεια λειτουργίας Καζίνο στην περιοχή του Νομού Φλώρινας παραχωρείται στην Κοινοπραξία με την επω νυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΖΙΝΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», που, εφεξής, θα συγκροτείται, κατά τροποποίηση του άρθρου 5 του από συμφωνητικού συστάσεως αυτής, από τις Κοινοπρακτούσες ανώνυμες εταιρίες, που εδρεύουν στη Φλώρινα και έχουν τις επωνυμίες «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.», με ποσοστό συμμετοχής ένα επί τοις εκατό (1%) και «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ Α.Ε.», με ποσοστό συμμετοχής ενενήντα εννέα επί τοις εκατό (99%), υπό τον όρο δε, ότι καθεμία από τις κοινοπρακτούσες εταιρί ες θα εξακολουθήσει να είναι εις ολόκληρον υπόχρεως έναντι παντός τρίτου και του Ελληνικού Δημοσίου για τις παντός είδους υποχρεώσεις της Κοινοπραξίας που απορρέουν από το ν. 2206/1994, καθώς και για όλα τα χρέη αυτής, και ότι, πλην του ως άνω άρθρου 5 του εν λόγω συμφωνητικού, δε θα τροποποιηθεί κανένα άλλο άρθρο αυτού. Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2006 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ Αριθ. 413 (4) Υπερωριακή εργασία εκατόν είκοσι (120) ωρών υπαλλή λων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. μονίμων στελεχών των Ενό πλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυ νομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α / ). 2. Το π.δ. 122/ «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α / ). 3. Το π.δ. 123/Α / «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 86/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. 1153/ απόφαση «ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού Α. Λιάσκο» (ΦΕΚ 591/Β / ). 5. Την υπ αριθμ. 6905/ απόφαση της Διεύ θυνσης Κοινωνικής Επιθεώρησης Αθηνών, Τμήμα Κοι νωνικής Επιθεώρησης Αθηνών, «Αδεια υπερωριακής εργασίας». 6. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκύψει ανέρχε ται στο ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ και θα καλυφθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό, όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση, αποφασίζουμε: 1. Εγκρίνουμε από μέχρι και εκατόν είκοσι (120) ώρες υπερωριακής εργασίας ετησίως για τον καθένα από τους εξήντα (60) υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπη ρετούν στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης. Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2006 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΙΑΣΚΟΣ Αριθ. 412 (5) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για το β εξάμηνο του έτους ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α / ). 2. Το π.δ. 122/ «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α / ). 3. Το π.δ. 123/ «Διορισμός Υπουργού, Αναπλ. Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 86/Α / ). 4. Το άρθρο 2 του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα προ σωπικού» (ΦΕΚ 187/Α / ). 5. Την υπ αριθμ. 1153/ απόφαση του Πρω θυπουργού & του Υπουργού Τουρισμού «ανάθεση αρ μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού» (ΦΕΚ 591/Β / ). 6. Το υπ αριθμ. 7929/ έγγραφο του Ξ.Ε.Ε.. 7. Την απόφαση του Δ.Σ. του Ξ.Ε.Ε. της 13ης συνεδρί ασης αυτού. 8. Το γεγονός της ανάγκης: Τροποποίησης και συμπλήρωσης των ειδικών προ γραμμάτων μηχανογραφικών εφαρμογών του Επιμε λητηρίου, η επέκτασή τους και σε άλλες λειτουργίες αυτού. Εισαγωγής στοιχείων προηγουμένων ετών στα νέα προγράμματα που δημιουργήθηκαν και έχουν σχέση με την παρακολούθηση των εφάπαξ καταβολών και τους συνταξιούχους του ταμείου μας. Συγκέντρωσης, εισαγωγής και ηλεκτρονικής επεξερ γασίας απογραφικών δελτίων για τους συνταξιούχους και ασφαλισμένους στο Ταμείο Πρόνοιας Ξενοδόχων. Προσαρμογής των προγραμμάτων της Γενικής Λο γιστικής. Μεταφοράς στοιχείων παλαιών καταβολών ξενοδοχεί ων από χειρόγραφες καρτέλες στο ηλεκτρονικό αρχείο του Ξ.Ε.Ε. Συμμετοχής του Ξ.Ε.Ε. σε διάφορα κοινοτικά προγράμ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1117 ματα, όπως το NEW EPOCH, SIMT 2, OETA, αποφασί ζουμε: 1. Εγκρίνουμε για το β εξάμηνο του 2005 την υπερω ριακή απασχόληση τριάντα (30) ωρών για είκοσι (20) μόνιμους υπαλλήλους του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρί ου της Ελλάδος κατά μήνα και κατ άτομο. 2. H δαπάνη που θα προκληθεί από την εν λόγω απα σχόληση ανέρχεται στο ποσό των ,00 ευρώ και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπο λογισμού του Ξ.Ε.Ε. έτους 2005 και τον κα 0261, όπου υπάρχει πρόβλεψη ποσού ευρώ ,00. Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2006 Α. ΛΙΑΣΚΟΣ Αριθ. 411 (6) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Οργανισμού Τουρι στικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (T.E.E. Aναβύσ σου) για το β εξάμηνο του έτους ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Εχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 16 του ν. 3205/2003 «Μισθολογικές ρυθμί σεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυρο σβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α / ). 2. Την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση «επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α» (ΦΕΚ 215/Β / ). 3. Το π.δ. 122/ «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/Α / ). 4. Το π.δ. 123/ «Διορισμός Υπουργού, Αναπλ. Υπουργού και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 86/Α / ). 5. Το άρθρο 2 του ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα προ σωπικού» (ΦΕΚ 187/Α / ). 6. Την υπ αριθμ. 1153/ απόφαση του Πρω θυπουργού & του Υπουργού Τουρισμού «ανάθεση αρ μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Τουρισμού» (ΦΕΚ 591/Β / ). 7. Την υπ αριθμ. 1464/ άδεια υπερωριακής απασχόλησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κοινωνι κής Επιθεώρησης Ανατολικής Ατικής. 8. Το υπ αριθμ. Φ.173/70/12749/ έγγραφο του Ο.Τ.Ε.Κ. 9. Το γεγονός ότι η δαπάνη που θα προκληθεί από την εν λόγω απασχόληση ανέρχεται στο ποσό των 618,37 ευρώ και θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Ε.Κ. έτους 2005 και τον κα 0261, όπου υπάρχει πρόβλεψη ποσού ευρώ , Την ανάγκη 24ωρης λειτουργίας των ξενοδοχείων και οικοτροφείων του Ο.Τ.Ε.Κ. επί επτά ημέρες την εβδο μάδα (άρθρο 26 και 27 ν ΦΕΚ 29/ ). 11. Την ανάγκη υπερωριακής απασχόλησης που προκύ πτει από τη διαμονή των οικότροφων μαθητών σπου δαστών, σίτισής τους, τη φροντίδα υγιεινής, καθαριό τητας και εποπτείας στους χώρους που διαβιούν οι μα θητές, τη φροντίδα ομαλής λειτουργίας μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, την επιτήρηση των περιβαλλόντων τις Σχολές χώρων, τη λειτουργία των ξενοδοχείων του Ο.Τ.Ε.Κ., την υποστή ριξη επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται και από την Ευρωπαϊκή Ενωση, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.) για το β εξάμηνο του έτους 2005, ως εξής: Τ.Ε.Ε. ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ Για έξι (6) υπαλλήλους αορίστου χρόνου για το β εξάμηνο του ώρες έκαστος Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ βέρνησης. Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2006 Α. ΛΙΑΣΚΟΣ Αριθ. 812/Ζ (7) Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας, εργασίας κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαι ρέσιμων, κατά το έτος 2006, για το μόνιμο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αποσπασμένο προ σωπικό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του π.δ. 258/1993 «Περί Οργανισμού της Γενικής Γραμματείας Τύπου και Πληροφοριών του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α / ) «Ρυθμίσεις για την οργάνωση και λει τουργία της Κυβέρνησης, τη διοικητική διαδικασία και τους ΟΤΑ». 3. Τις διατάξεις του ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελ τίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α / ) 4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2531/1997 «Κύ ρωση πράξης νομοθετικού περιεχομένου» (ΦΕΚ 219/ Α / ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 3205/2003 «Μι σθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 297/Α / ) καθώς και την υπ αριθμ. 2/7093/0022/ κοινή υπουργική απόφαση «Επέκταση των διατάξεων του ν. 3205/2003 στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ 215/Β / ).

6 1118 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 6. Το γεγονός ότι οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμμα τείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρω σης λειτουργούν σε 24ωρη βάση για την αντιμετώπιση των αναγκών άμεσης ενημέρωσης της ελληνικής και διεθνούς κοινής γνώμης επί ζητημάτων κυβερνητικής πολιτικής, με συνέπεια ικανός αριθμός προσωπικού να απασχολείται υπερωριακά, καθώς και κατά τις νυκτε ρινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. 7. Τις ειδικές επείγουσες και έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες που δημιουργούνται κατά το έτος 2006 από την διεξαγωγή των νομαρχιακών και δημοτικών εκλογών, τη διεκπεραίωση διαδικασιών που προκύπτουν από την ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο Οδηγιών της Ευρωπα ϊκής Ένωσης, την επικύρωση συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με ραδιοτηλεοπτικά θέματα, τη διοργάνωση δημοσιογραφικών συνεδρίων, την κάλυψη επισήμων επισκέψεων στη χώρα μας ξένων προσωπι κοτήτων, την εφαρμογή νέων διοικητικών μέτρων, την κωδικοποίηση της Νομοθεσίας του Επαρχιακού Τύπου και την αναδιοργάνωση του θεματολογίου των εντύπων, οι οποίες επιβάλλουν την απασχόληση του προσωπι κού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης υπερωριακά, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες και τις νυκτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών. 8. Το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών επιβάλλεται να απασχολούνται έως τριακόσιοι τριάντα (330) υπάλληλοι μηνιαίως (επί συνόλου 700 υπη ρετούντων) και α) όσον αφορά την υπερωριακή απα σχόληση έως εξήντα (60) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως, β) όσον αφορά την απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, τις νυκτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων έως δεκαέξι (16) ώρες κατά περίπτωση το μήνα ανά υπάλληλο. 9. Την υπ αριθμ. Υ 93/ (ΦΕΚ 789/Β / ) απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτή των του Υπουργού Επικρατείας». Η δαπάνη που θα προκύψει από την ως άνω απασχό ληση θα ανέλθει στο ποσό των ,00 ευρώ και αναλύεται ως εξής: ΚΑΕ 0511 Υπερωριακή εργασία ,00 ευρώ ΚΑΕ 0512 Εργασία κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες ,00 ευρώ. Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώ σεις των ΚΑΕ 0511 και 0512 του φορέα 47/110 του προϋ πολογισμού της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης, οικονομικού έτους 2006 (αριθμ. βεβαίωσης ΥΔΕ της Γενικής Γραμματεί ας Επικοινωνίας και Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης 172/ ), αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε να εργάζονται κατά το χρονικό διάστη μα από μέχρι έως τριακόσιοι τριάντα (330) υπάλληλοι (μόνιμοι, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία Επι κοινωνίας και Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης), υπερω ριακά, καθώς και κατά τις νυκτερινές ώρες, τις Κυριακές και τις εξαιρέσιμες ημέρες, με την προβλεπόμενη από το Νόμο αποζημίωση, για τους μνημονευόμενους στο σκεπτικό της απόφασης αυτής λόγους και με τις πα ρακάτω διακρίσεις: α) Η υπερωριακή απασχόληση του μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και αποσπασμένου προσω πικού που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, πέραν του κανο νικού ωραρίου, εγκρίνεται έως την συμπλήρωση εκατό χιλιάδων ( ) ωρών καθ όλο το έτος β) Η απασχόληση του μόνιμου, με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου και αποσπασμένου προσωπικού που υπηρετεί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, κατά τις νυκτερινές ώρες, καθώς και τις Κυ ριακές και εξαιρέσιμες, εγκρίνεται έως την συμπλήρωση τριάντα χιλιάδων (30.000) ωρών καθ όλο το έτος γ) Η κατανομή των ωρών απασχόλησης του προσω πικού ως ανωτέρω, θα γίνεται κάθε φορά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Η απόφαση αυτή ισχύει από και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2006 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Αριθ. 365/50 (8) Τήρηση Πρακτικών των Συνεδριάσεων της Εθνικής Επι τροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. τον νόμο 2867/2000 «Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 273/Α ), και ιδίως το άρθρο 3, παράγρ. 11 έως και 13, και του άρθρου 13, παρ. 12, γ, και παρ. 14, στοιχεία κζ και κη, β. Τον νόμο 2690/1999, «Κύρωση του Κώδικα Διοικητι κής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α ), και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 15, γ. την υπ αριθμ / απόφση, του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, «Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΕΤΤ» (ΦΕΚ 505/Β / ), ιδίως το άρθρο 2, δ. την ανάγκη τήρησης μαγνητοφωνημένων πρακτικών από την ΕΕΤΤ, κατά τις συνεδριάσεις της Ολομελείας, και, ιδίως, ορισμού των περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται να τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά, ε. την κατ εντολή του Προέδρου σχετική προφορική εισήγηση του μέλους της ΕΕΤΤ Α. Ψάρρα, στ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕΤΤ, η οποία θα ανέρχεται για το έτος 2006 και για καθένα από τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010, περίπου στα ,00, ααποφασίζει: Άρθρο 1 Τήρηση Γραπτών Πρακτικών 1. Τα πρακτικά της Ολομέλειας τηρούνται με ευθύνη του Προέδρου της ΕΕΤΤ από το πρόσωπο που έχει ορισθεί από τον Πρόεδρο να ασκεί τα σχετικά γραμ ματειακά καθήκοντα. 2. Τα πρακτικά της ΕΕΤΤ είναι πάντοτε γραπτά και υπογράφονται από όλα τα μέλη τα οποία παρέστησαν στη Συνεδρίαση κατά την οποία τηρήθηκαν. 3. Στο εκάστοτε τηρούμενο πρακτικό μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων με λών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η μορφή και τα αποτελέσματα της

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1119 ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Ειδικότερα, τα πρακτικά δεν καταγράφουν το σύνολο της διεξαχθεί σας συζήτησης αλλά εάν η εισήγηση έγινε δεκτή ή όχι και οπωσδήποτε τις απόψεις με τις οποίες προτείνεται η συμπλήρωση ή τροποποίηση της Εισήγησης. Περιέχουν πάντοτε την εκάστοτε ληφθείσα απόφαση. 4. Αν πρόκειται για συνεδρίαση της ΕΕΤΤ προς δια τύπωση απλής γνώμης, στο οικείο πρακτικό καταχωρί ζονται υποχρεωτικώς όλες οι επί μέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και τέθηκαν σε ψηφοφορία. 5. Το πρακτικό συντάσσεται από το πρόσωπο που με εντολή του Προέδρου ασκεί γραμματειακά καθήκοντα. 6. Χορήγηση πρακτικών σε τρίτους γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Άρθρο 2 Περιπτώσεις τήρησης μαγνητοφωνημένων πρακτικών 1. Κατά τις συνεδριάσεις, είναι δυνατόν να τηρούνται, κατά τη συζήτηση όλων ή ορισμένων θεμάτων, και μα γνητοφωνημένα πρακτικά, όταν ο Πρόεδρος θεωρεί ότι τούτο είναι αναγκαίο ώστε να αποτυπώνεται και σε αυτά η βούληση της Ολομέλειας, ως συλλογικού οργά νου, ή όταν το ζητήσει κάποιο από τα παρόντα μέλη. 2. Μαγνητοφωνημένα πρακτικά τηρούνται, ιδίως, όταν η τήρησή τους διευκολύνει τη σύνταξη των γραπτών πρακτικών. 3. Τα τηρούμενα γραπτά πρακτικά, με την υπογραφή τους από όλα τα μέλη τα οποία παρέστησαν σε συνε δρίαση κατά την οποία τηρήθηκαν και μαγνητοφωνημέ να πρακτικά, αποτελούν τα μόνα επίσημα πρακτικά. 4. Τα τυχόν τηρηθέντα μαγνητοφωνημένα πρακτικά, μετά την υπογραφή των γραπτών πρακτικών από όλα τα μέλη της ΕΕΤΤ καταστρέφονται, χωρίς υπαίτια βρα δύτητα, με εντολή του Προέδρου. 5. Όταν τηρούνται μαγνητοφωνημένα πρακτικά, κάθε μέλος της ΕΕΤΤ, πριν υπογράψει τα γραπτά πρακτικά μιας συνεδριάσεως της οποίας μετέσχε, έχει το δικαί ωμα να ζητεί από τον Πρόεδρο να ακούσει τα μαγνητο φωνημένα πρακτικά, παρουσία πάντοτε του Προέδρου. Ο Πρόεδρος δεν δύναται να αρνηθεί σχετικό αίτημα. Άρθρο 3 Τελικές Διατάξεις 1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει με τη δη μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Μαρούσι, 30 Νοεμβρίου 2005 Ο Πρόεδρος ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Αριθ. 369/55 (9) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 276/39/ απόφασης της ΕΕΤΤ «Κανονισμός Διαχείρισης των Σύντομων Κωδικών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου». Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ α. τον νόμο 2867/2000 «Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ 273/A ), και ιδίως το άρθρο 2, 3, παρ. 14, στοιχείο α, και το άρθρο 7, β. το π.δ. 165/1999 «Τροποποίηση του ν. 2246/1994,όπως εκάστοτε ισχύει, σε συμμόρφωση: α) προς την Οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου λίου για τη Διασύνδεση στο χώρο των Tηλεπικοινωνιών, προκειμένου να διασφαλιστεί Kαθολική Yπηρεσία και Διαλειτουργικότητα, με εφαρμογή των αρχών παροχής ανοικτού δικτύου (ΟΝΡ) και β) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 97/33/ΕΚ, σε ό,τι αφορά την Φορητότητα των Αριθμών και την Προεπιλογή Φορέα» (ΦΕΚ 172/Α /1999), γ. το π.δ. 181/1999 «Προσαρμογή στην Οδηγία 98/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της παροχής ανοικτού δικτύου (ONP) στη Φωνητική Τηλεφωνία και για την Καθολική Υπηρεσία για τις Τηλεπικοινωνίες, σε Ανταγωνιστικό Περιβάλλον» (ΦEK 170/A /1999). δ. την υπ αριθμ. 206/2/ απόφαση ΕΕΤΤ «Εθνικό Σχέδιο Αριθμοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 127/ Β /2001), ε. την υπ αριθμ. 207/6/ απόφαση ΕΕΤΤ «Κανονι σμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Αριθμών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 159/ Β /2001), ιδίως το άρθρο 3, στ. την υπ αριθμ. 215/31/ απόφαση ΕΕΤΤ, «Κανο νισμός Διαχείρισης των Σύντομων Κωδικών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για τις Υπηρεσίες Τηλεφωνίας και Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 644/ Β / ), όπως ισχύει τροποποιηθείσα από την υπ αριθμ. 248/57/ (ΦΕΚ 458/Β / ) απόφαση ΕΕΤΤ, ζ. την υπ αριθμ. 276/39/ απόφαση ΕΕΤΤ «Κανο νισμός Διαχείρισης των Σύντομων Κωδικών του Εθνικού Σχεδίου Αριθμοδότησης για την Παροχή Υπηρεσιών Πληροφοριών Καταλόγου», η. την υπ αριθμ. 255/83/ απόφαση ΕΕΤΤ «Κα θορισμός του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 874/Β /2002), θ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Aπόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζει:: Άρθρο 1 Η παράγραφος 2, του άρθρου 7, της υπ αριθμ. 276/39/ απόφασης ΕΕΤΤ, να αντικατασταθεί ως εξής: «2. Oι πάροχοι τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή/και υπη ρεσιών και οι πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών κατα λόγου είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν επαρκώς τους χρήστες σχετικά με το ύψος της χρέωσης των κλήσεων προς τους σύντομους κωδικούς υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου. Πριν την παροχή της υπηρεσί ας, κατά την έναρξη της κλήσης, οφείλουν να παρέχουν με ηχογραφημένο μήνυμα, ατελώς για τον χρήστη, σαφή περιγραφή της χρέωσης και, ειδικότερα, ανά περίπτωση, είτε την εφάπαξ συνολική χρέωση ανεξαρτήτως χρόνου κλήσης, είτε τη χρέωση ανά χρονική μονάδα καθώς και την αναγωγή αυτής σε ευρώ ανά λεπτό. Σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ολοκλήρωσης κλήσεων, οι πάροχοι

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 853 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 77 29 Ιανουαρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπο γραφής «Με Εντολή Υπουργού» στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9545 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 475 28 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθ υπέρβαση εργασίας κατά τις Κυρια κές και εξαιρέσιμες ημέρες,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός φορέα και διαδικασία καταβολής ασφα λιστικών εισφορών αιρετών πρωτοβάθμιων ΟΤΑ που επιλέγουν τα έξοδα παράστασης....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41923 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3646 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης της ΜΟΔ Α.Ε....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 21 18 Ιανουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της Α.Υ.Ο.Ο. 1065009/695/0015/ΠΟΛ. 1092/ 11.7.2003 (ΦΕΚ 998 Β /18.7.2003)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7325 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μερική τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ. 79174/23304/ 23.12.2004 Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τον ορισμό μελών των Ειδικών Επιτροπών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 152 3 Φεβρουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός ωρών εργασίας πέραν του πενθημέρου για προσωπικό φύλαξης Μουσείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18297 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1205 13 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση του Κανονισμού Διαδικασίας Πληρωμών του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 928 14 Απριλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αρ. οικ. 2/13917/0022/17 2 2012 (ΦΕΚ 414 Β ) Κ.Υ.Α. για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9593 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 692 29 Απριλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αύξηση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερι κού.... 1 Διαπίστωση δαπάνης που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 52693 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3533 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27751 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1929 15 Ιουνίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υποβολή των καταστάσεων δηλώσεων που προ βλέπονται από τις Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1082/2003

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 383 6 Μαρτίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διεθνούς Ενεργεια κής Πολιτικής... 1 Συγκρότηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2719 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 244 12 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών.... 1 Είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37117 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3172 26 Νοεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 4.31879/οικ.3.1604 Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 229 21 Φεβρουαρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για σαράντα (40) υπαλλήλους με σχέση εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19121 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση της κατανομής των χρηματικών διαθεσί μων του ειδικού έντοκου λογαριασμού των νό μων 2229/1994 και 2300/1995.... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2065 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 155 1 Φεβρουαρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγκρότηση ενιαίου Διοικητικού Τομέα Ειδικής Υπη ρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10209 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 548 7 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποστολή δεδομένων από τα πρατήρια υγρών καυ σίμων στα οποία έχουν εγκατασταθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2372 13 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν του κανονικού ωραρίου, για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 1 Απριλίου 201 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση και έγκριση εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες, Κυριακές και εξαιρέσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 57 15 Mαρτίου 2006 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3448 Για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου το μέα και τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 23 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλή λων της Διεύθυνσης (Δ1) Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 102 20 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιβολή προστίμου στον KOCTOV KOSTA MIHAYLOV για το αδίκημα της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1252 20 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση του π.δ. 1156/1981 «Περί οργάνων με τρήσεως και μεθόδων μετρολογικού

Διαβάστε περισσότερα