Μελέτη Βελτίωσης Αποδοτικότητας των Επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση. Παραδοτέο Π0 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μελέτη Βελτίωσης Αποδοτικότητας των Επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση. Παραδοτέο Π0 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου"

Transcript

1 Μελέτη Βελτίωσης Αποδοτικότητας των Επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση Παραδοτέο Π0 Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου

2 Τίτλος Μελέτης: Μελέτη Βελτίωσης Αποδοτικότητας των Επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση Παραδοτέο Π0: Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου Φορέας Ανάθεσης: Φορέας Υλοποίησης: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ Έκδοση: Δεύτερη (2 η ) Ημερομηνία: Απρίλιος 2007 Σχόλια:

3 Πίνακας Περιεχομένων 1. Επιτελική σύνοψη Εισαγωγή Σκοπός & Στόχοι Το Περιβάλλον του Έργου Ανάλυση της Παρούσας Κατάστασης Η Βασική Μεθοδολογία Υλοποίησης του Έργου Εισαγωγή Μεθοδολογία Αποτύπωσης της Υφιστάμενης Επενδυτικής Συμπεριφοράς του Δημοσίου Τομέα σε Επενδύσεις ΤΠΕ Μεθοδολογία Ανάπτυξης του Πλαισίου Αξιολόγησης Επενδύσεων ΤΠ στο Δημόσιο Τομέα Μεθοδολογία Ανάπτυξης Συστήματος Δεικτών Παρακολούθησης των Επιπτώσεων των Επενδύσεων σε ΤΠ στην Παραγωγικότητα του Δημοσίου Τομέα Συγκριτική Αξιολόγηση των Διαφορετικών Επιπέδων Αποδοτικότητας των Επενδύσεων σε ΤΠ, μεταξύ Διαφόρων Φορέων του Δημοσίου Τομέα Μεθοδολογία Ανεύρεσης Βέλτιστων Πρακτικών και Σύνθεσης Προτάσεων Βελτίωσης Οι Συμπληρωματικές Μεθοδολογίες Υλοποίησης του Έργου Μεθοδολογία Ανεύρεσης και Συλλογής Μελετών Μεθοδολογία Προσδιορισμού και Ανάλυσης της Υπάρχουσας Κατάστασης Μεθοδολογία Εξασφάλισης της Ποιότητας των Υπηρεσιών και των Παραδοτέων Διαχείριση και Υλοποίηση του Έργου Μεθοδολογία Διαχείρισης και Διοίκησης Έργου Χρονοδιάγραμμα Εργασιών Διοίκηση και Δομή Ομάδας Έργου Επικοινωνιακό Σχήμα Συμπεράσματα & Διαπιστώσεις Αναφορές & Σύνδεσμοι Παράρτημα Α: Διεθνείς μεθοδολογίες αξιολόγησης αποδοτικότητας επενδύσεων πληροφορικής στο δημόσιο τομέα Α.1 WiBe Methodology Απρίλιος

4 Α.2 MAREVA Methodology Α.3 The University of Albany Methodology Α.4 egep A.5 CapGemini Methodology Παράρτημα Β: Το πληροφοριακό σύστημα ΣΑΕ-ΤΠΔΤ (Σύστημα Αξιολόγησης Επενδύσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα) Παράρτημα Γ: Στοιχεία Επενδύσεων Πληροφορικής Παράρτημα Δ: The Project s Implementation Methodology (Executive Summary - Απόδοση στην Αγγλική γλώσσα) Απρίλιος

5 1. Επιτελική σύνοψη Η πραγματοποιούμενη από τον Ανάδοχο μελέτη αφορά στην αποδοτικότητα των επενδύσεων πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση. Η μελέτη περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη μιας τεκμηριωμένης και λεπτομερούς μεθοδολογίας και ενός κατάλληλου συστήματος δεικτών εκτίμησης της αποδοτικότητας των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής, την ενδεικτική εφαρμογή της αναπτυχθείσας μεθοδολογίας μέσω της συγκριτικής αξιολόγησης αντιπροσωπευτικών Φορέων του Δημοσίου, τη σύγκριση της περίπτωσης της Ελλάδας με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην παραγωγή προτάσεων για την αύξηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων. Στο παρόν παραδοτέο παρουσιάζονται οι βασικές μεθοδολογικές αρχές που θα ακολουθήσει ο Ανάδοχος ξεκινώντας από τη μεθοδολογία αποτύπωσης της υπάρχουσας κατάστασης και στη συνέχεια την ανάπτυξη του πλαισίου αξιολόγησης των επενδύσεων πληροφορικής στο Δημόσιο τομέα. Στο τμήμα της συγκριτικής αξιολόγησης των επενδύσεων βασικό εργαλείο της μεθοδολογίας θα αποτελέσουν οι αρχές της πολυκριτηριακής ανάλυσης αποφάσεων, όπως αναλύονται εκτενώς στη συνέχεια του παρόντος. Σε σχέση με τον ορισμό των καταλληλότερων δεικτών αξιολόγησης και μέτρησης της αποδοτικότητας των επενδύσεων, ο Ανάδοχος θα χρησιμοποιήσει ένα υβριδικό σχήμα αποτελούμενο από τους κύριους δείκτες των σημαντικότερων διεθνών μεθοδολογιών αξιολόγησης επενδύσεων, προσαρμοσμένους στις συνθήκες και τις προδιαγραφές της Μελέτης καθώς και στην οργανωτική δομή και λειτουργία του Ελληνικού Δημοσίου. Χρησιμοποιώντας αναγνωρισμένες βέλτιστες πρακτικές σε συνδυασμό με μια σειρά εξειδικευμένων μεθοδολογικών εργαλείων και βάσει της ιδιαίτερα μεγάλης εμπειρίας του Αναδόχου στην εκπόνηση σχετικών μελετών σε διεθνές επίπεδο, η μελέτη και τα ενδιάμεσα παραδοτέα του Έργου, όπως προδιαγράφονται στις συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου, θα διαθέτουν υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στη συνέχεια στην εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων σχετικά με την εκτίμηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων πληροφορικής και ακολούθως στη διατύπωση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων - κατευθύνσεων για την αύξηση αυτής και τη σύγκλιση με βασικούς στόχους που κυρίως θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις επενδύσεις του Δημοσίου Τομέα των κρατών-μελών της. Απρίλιος

6 2. Εισαγωγή Το παρόν έργο αφορά στη διενέργεια έρευνας και την εκπόνηση μελέτης για την βελτίωση της αποδοτικότητας των επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση. Η μελέτη χωρίζεται σε πέντε μέρη, ως εξής: Ανάπτυξη τεκμηριωμένης και λεπτομερούς μεθοδολογίας εκτίμησης της αποδοτικότητας των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής στο δημόσιο τομέα υπό τη μορφή πλαισίου αξιολόγησης. Δημιουργία συστήματος δεικτών παρακολούθησης των επιπτώσεων των εν λόγω επενδύσεων στην παραγωγικότητα του δημοσίου τομέα. Συγκριτική Αξιολόγηση τεκμηριωμένη ως προς τα βασικά αίτια, με χρήση των ανωτέρω εργαλείων, σχετικά με τα διαφορετικά επίπεδα αποδοτικότητας των εν λόγω επενδύσεων μεταξύ διαφορετικών φορέων του δημοσίου τομέα. Εντοπισμός και τεκμηριωμένη παράθεση των βασικών διαφορών που διέπουν την επενδυτική συμπεριφορά του δημόσιου τομέα καθενός εκ των υπολοίπων κρατώνμελών της ΕΕ-25 και συγκροτούν πλεονεκτήματα έναντι της αντίστοιχης στην Ελλάδα. Επεξεργασία και παρουσίαση προτάσεων για την βελτίωση της αποδοτικότητας των επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση. Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό διάστημα εννέα μηνών, με συγκεκριμένες ενδιάμεσες προθεσμίες για την υποβολή των πέντε παραδοτέων που θα παραχθούν. 2.1 Σκοπός & στόχοι Ευρύτερος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της αποδοτικότητας των επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στη Δημόσια Διοίκηση, που, κατά τα τελευταία δεκαπέντε τουλάχιστον χρόνια, αποτελεί βασικό αποδέκτη προϊόντων τεχνολογιών πληροφορικής και έχει δημιουργήσει σημαντικό απόθεμα παγίου κεφαλαίου. Σκοπό του έργου αποτελούν: Η ανάπτυξη μιας τεκμηριωμένης μεθοδολογικής προσέγγισης για την εκτίμηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα, με πιλοτική εφαρμογή σε αντιπροσωπευτικό δείγμα για όλες τις κατηγορίες των μελών του πληθυσμού μελέτης. Ο προσδιορισμός των δομικών τμημάτων της ζητούμενης αποδοτικότητας και η συντεταγμένη εύρεση εκείνων των σημείων τα οποία μπορούν να βελτιωθούν χωρίς τη δημιουργία αρνητικών αλληλοεπιδράσεων. Για να επιτύχει τον ανωτέρω σκοπό και ευρύτερο στόχο του έργου, ο Σύμβουλος πρέπει να υλοποιήσει όπου αυτό είναι εφικτό τις ακόλουθες εργασίες: Να εντοπίσει και να παρουσιάσει την εξέλιξη των επενδύσεων πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα μεταξύ Απρίλιος

7 Να σχηματοποιήσει ένα πλαίσιο αναφοράς εν είδει μεθοδολογίας για την εκτίμηση της παραγωγικότητας στο Δημόσιο Τομέα. Να εκτιμήσει και να προσδιορίσει την εξέλιξη της παραγωγικότητας σε επιλεχθέν δειγματοληπτικό πλαίσιο φορέων του Δημοσίου με έμφαση στους φορείς που επικαρπώθηκαν τα προϊόντα αυτών των επενδύσεων Να διερευνήσει και να αποτυπώσει τη συνεισφορά αυτών των επενδύσεων στην εξέλιξη της παραγωγικότητας. Να προσφέρει δείκτες και εργαλεία ικανά να συνεισφέρουν στην επικαιροποίηση εκθέσεων διεθνών οργανισμών. Να προσδιορίσει τις συνολικές, υλικές και άυλες, διαστάσεις της αξίας αυτών των επενδύσεων. Να προχωρήσει σε επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας και στην καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών σε ότι αφορά στην αποτίμηση της αξίας επενδύσεων τεχνολογιών πληροφορικής στο δημόσιο τομέα. Να προσδιορίσει τα δομικά στοιχεία, τους παράγοντες επιρροής και τους συμμετέχοντες στις επενδυτικές αποφάσεις για τη συγκεκριμένη κατηγορία φυσικού κεφαλαίου. Να προχωρήσει σε επισκόπηση της διεθνούς εμπειρίας και στην καταγραφή των βέλτιστων πρακτικών σε ότι αφορά στην επενδυτική συμπεριφορά φορέων του δημοσίου τομέα για τη συγκεκριμένη κατηγορία φυσικού κεφαλαίου. Να αξιολογήσει όλα τα ανωτέρω και να επεξεργαστεί προτάσεις βελτίωσης της αποδοτικότητας των επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα. Στο τεύχος της Προκήρυξης του Διαγωνισμού αναφέρονται λεπτομερώς οι εργασίες που πρέπει να υλοποιήσει ο Σύμβουλος, σχετικά με: τον προσδιορισμό της επίδρασης της αποδοτικότητας των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής πάνω στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, αφού αυτή η δεύτερη μπορεί να αποτελέσει ένα πολύ καλό μέτρο για την μέτρηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων αυτών ειδικά στον Δημόσιο τομέα. τον προσδιορισμό των διαστάσεων της αξίας των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής, στον Δημόσιο Τομέα και την αποτύπωση της υφιστάμενης επενδυτικής συμπεριφοράς και στην πρόταση ενεργειών και βημάτων βελτίωσής της. 2.2 Το περιβάλλον του Έργου Το περιβάλλον που έχει σημασία για το παρόν έργο και το οποίο ο Σύμβουλος έχει αναλύσει, περιλαμβάνει: Τον πληθυσμό της μελέτης σε σχέση με επιλεγμένους φορείς του Δημοσίου Τομέα, οι οποίοι επικεντρώνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: Απρίλιος

8 Υπουργεία (Κεντρική Διοίκηση) Δικαστήρια Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές Περιφερειακή Διοίκηση Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λοιποί Φορείς Δημοσίου Τις διάφορες πηγές επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής στον Δημόσιο Τομέα στην Ελλάδα οι οποίες, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 1, είναι 1 : Ο Κρατικός Προϋπολογισμός (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Τακτικός Προϋπολογισμός) Τα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης (ΚΠΣ Α, Β, Γ), όπως αυτά αναλύονται σε Επιχειρησιακά και Περιφερειακά Προγράμματα (ΕΠ ΠΕΠ) Τις Έμμεσες Χρηματοδοτήσεις μέσω δράσεων Πληροφορικής σε κατασκευαστικά, τεχνικά ή άλλα έργα που υλοποιούνται στο Δημόσιο Τομέα. Τα Ειδικά Χρηματοδοτικά Πλαίσια και Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν σε Τεχνολογίες Πληροφορικής (FP6, FP7, κλπ) Τις Τεχνολογίες Πληροφορικής, ως δυναμικό επιστημονικό και επενδυτικό περιβάλλον, οι οποίες μπορούν να αναλυθούν ως εξής 2 : Κεντρικές Υποδομές (δίκτυα δεδομένων, κέντρα δεδομένων (data centres), κεντρικοί εξυπηρετητές (servers) Συστήματα Αυτοματισμού Γραφείου (προσωπικοί υπολογιστές, περιφερειακά, διατάξεις διασύνδεσης) Λογισμικό (κεντρικά συστήματα και συστήματα χρηστών) Υπηρεσίες εγκατάστασης, εκπαίδευσης, λειτουργίας και συντήρησης πληροφοριακών συστημάτων Τον αντίστοιχο Δημόσιο Τομέα στις χώρες της Ε.Ε. καθώς και σε τρίτες χώρες 1 Βλ. «Παραγωγή και Χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Ελλάδα: Σημασία και Επιπτώσεις», Θεόφιλος Τερροβίτης, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, ΚΕΠΕ, Αθήνα, Με βάση την κατηγοριοποίηση του European Information Technology Observatory EITO, Απρίλιος

9 Σχήμα 1: Πηγές Επενδύσεων ΤΠ στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα Στο Σχήμα 2 που ακολουθεί παρουσιάζεται συνοπτικά ο «Κύκλος Προγραμματισμού Υλοποίησης Αξιολόγησης» επενδύσεων στο Δημόσιο Τομέα. Σχήμα 2: Ο κύκλος Προγραμματισμού Υλοποίησης Αξιολόγησης επενδύσεων ΤΠ στον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα Απρίλιος

10 Όμως οι επενδύσεις στον Δημόσιο Τομέα, εξ αιτίας του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του αλλά και του ρόλου του στο πλαίσιο της Εθνικής Οικονομίας, δεν αποφασίζονται πάντα με βάση την αξιολόγηση της ωφελιμότητάς τους. Πολλές φορές μάλιστα γίνονται βάσει κάποιας «συμβατικής» υποχρέωσης (π.χ. ενός υφιστάμενου ρυθμιστικού ή κανονιστικού πλαισίου). Αυτό αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό που κάνει την υλοποίηση της παρούσας μελέτης εξαιρετικά σημαντική και χρήσιμη. 2.3 Ανάλυση της παρούσας κατάστασης Η τρέχουσα κατάσταση στην αξιολόγηση των επενδύσεων ΤΠ του Δημόσιου Τομέα, συντίθεται από: Ένα σύνολο εξαιρετικά πρόσφατων μεθοδολογιών, μοντέλων και δεικτών για την ανάλυση και αξιολόγηση επενδύσεων (egep, MAREVA, Albany University, WiBe, κλπ), οι οποίες παρουσιάζονται διεξοδικά στο Κεφάλαιο 2 του παρόντος τόμου. Στοιχεία του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Τεχνολογιών Πληροφορικής (EITO), στα οποία περιέχονται αρχικές αναλύσεις για τις επενδύσεις του Δημόσιου Τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται ενδεικτικά το κύριο διάγραμμα που απεικονίζει το μέγεθος και τη δυναμική του Δημόσιου Τομέα σε επενδύσεις ΤΠ. Όπως φαίνεται ο Δημόσιος Τομέας αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη και την πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη πηγή επενδύσεων σε ΤΠ. Σχήμα 3: Επενδύσεις ΤΠΕ κατά κλάδο της οικονομίας στην Ευρώπη 3 3 European Information Technology Observatory Report, 2005 Απρίλιος

11 Τα στοιχεία του Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας (υπάρχοντα στοιχεία για συνολικές επενδύσεις αλλά και υπό εξέλιξη μελέτες για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, τις υποδομές πληροφορικής στους ΟΤΑ, τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις, κλπ). Τα αναλυτικά στοιχεία των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης και ιδιαίτερα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που στοχεύουν στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και τον Δημόσιο Τομέα (ΕΠ Κλεισθένης, ΕΠ ΚτΠ, Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Δράσεις Πληροφορικής). Από τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να εξαχθεί πολύ αναλυτική πληροφορία για τα διάφορα έργα υποδομών ανά φορέα της Κεντρικής Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα. Τα αναλυτικά στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού για τις επενδύσεις και τις λειτουργικές δαπάνες σε Τεχνολογίες Πληροφορικής, αλλά και τα επικαιροποιημένα στοιχεία των Υπουργείων όπως δομούνται ανά Υπουργείο / Γενική Γραμματεία / Διεύθυνση. Όπως φαίνεται ενδεικτικά στην Εικόνα 4, από τα στοιχεία του Κρατικού Προϋπολογισμού ΠΔΕ, συνάγονται έγκυρα συνολικά στοιχεία για τις επενδύσεις σε ΤΠ (σε συγκεντρωτικό επίπεδο). Συγκεντρωτικά στοιχεία από έρευνες και μελέτες σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο για τη συνολική παραγωγικότητα του Δημόσιου Τομέα στην Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλες χώρες του εξωτερικού (στοιχεία ΕΕ, ΟΟΣΑ, Ην. Εθνών). Απρίλιος

12 Εικόνα 4 : Δημόσιες Επενδύσεις στο Υπουργείο Υγείας (στους κωδικούς 8200 και εξής περιλαμβάνονται στοιχεία για επενδύσεις σε εξοπλισμό) 4 4 Κρατικός Προϋπολογισμός 2006, Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Απρίλιος

13 3. Η βασική μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου 3.1 Εισαγωγή Το έργο που καλείται να υλοποιήσει ο Σύμβουλος είναι σύνθετο. Υπάρχουν πολλά θέματα που είναι κρίσιμα για την επίτευξη των στόχων του έργου. Στη συνέχεια αναδεικνύονται τα πιο κρίσιμα θέματα όπου ο Σύμβουλος πιστεύει ότι διαφοροποιείται με την εμπειρία, τη γνώση και την οργάνωσή του, απαντώντας με τον καλύτερο τρόπο στις απαιτήσεις της προκήρυξης. Σε πρώτη φάση διαπιστώνεται ότι τα επιμέρους αντικείμενα του έργου του Συμβούλου απαιτούν την χρησιμοποίηση διεθνώς αποδεκτών ειδικών μεθόδων/τεχνικών και αντίστοιχων πληροφορικών εργαλείων. Σχετικά, ο Σύμβουλος θα χρησιμοποιήσει τις ακόλουθες μεθοδολογίες και εργαλεία των οποίων στο σύνολό τους διαθέτει ιδιαίτερα καλή γνώση μέσα από την μακρά ενασχόλησή του με διεθνή Έργα πληροφορικής τόσο ερευνητικής όσο και συμβουλευτικής φύσεως: Ειδικές μεθοδολογίες για την αποτύπωση των επενδύσεων σε Τεχνολογίες Πληροφορικής, την ανάλυση των επιπτώσεων και την αποτίμηση της αποδοτικότητας, με βάση διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και μεθοδολογίες (egep, MAREVA, Albany University, Wibe, CapGemini, Accenture) Ειδικό πληροφοριακό σύστημα ανάλυσης επιπτώσεων τεχνολογιών πληροφορικής στο Δημόσιο Τομέα, όπου και θα αποθηκευτούν όλα τα μοντέλα, οι δείκτες και οι πιλοτικές εφαρμογές μελέτες περίπτωσης σε οργανισμούς και φορείς. Βάσεις δεδομένων και γνώσης, στις οποίες ο Σύμβουλος διαθέτει πρόσβαση και έχει ήδη αναλύσει, οι οποίες περιλαμβάνουν βέλτιστες πρακτικές, στατιστικά στοιχεία και αποτελέσματα έργων και μετρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Ειδικά μοντέλα χρηματοοικονομικής ανάλυσης επενδύσεων (Net Present Value, Internal Rate of Return, Break-Even Analysis) που θα χρησιμοποιηθούν για την ποσοτική αποτίμηση της αξίας επένδυσης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής. Οι παραπάνω μεθοδολογίες, οι οποίες πρέπει να σημειωθεί ότι θεωρούνται διεθνώς πρότυπες και πλήρεις σε σχέση με το αντικείμενο τους, αναλύονται διεξοδικά στο Παράρτημα Α. Συμπληρωματικά, ο Σύμβουλος θα εφαρμόσει συνδυαστικά ορισμένες εξειδικευμένες μεθοδολογίες και τεχνικές, τις οποίες έχει χρησιμοποιήσει με επιτυχία σε συναφούς αντικειμένου Έργα στο παρελθόν. Οι μεθοδολογίες αυτές είναι εξής: Logical Framework Analysis, για την μεθοδευμένη ανάλυση του έργου στα διάφορα επίπεδα στόχων του - Συνολικών ευρύτερων στόχων, Ειδικών στόχων, Επιχειρησιακών στόχων - και προγραμματικών δραστηριοτήτων του, που προκύπτουν από τις επιδιωκόμενες εκροές, αποτελέσματα και επιπτώσεις. Gap analysis, για τον προσδιορισμό των καίριων στοιχείων επιτυχίας του έργου και τον υπολογισμό της διαφοράς της υφιστάμενης κατάστασής του από την επιδιωκόμενη κατάσταση-στόχο. Απρίλιος

14 SWOT analysis, για την αποτίμηση της παρούσας κατάστασης, έτσι ώστε να φανεί αν ο τομέας και το περιβάλλον του έργου του ευρίσκονται σε ευνοϊκή ή δυσμενή συγκυρία, ώστε να είναι δυνατή η ποιοτική αποτίμηση της εξέλιξής του. Risk analysis, για την εκτίμηση και αποφυγή των κύριων κινδύνων τόσο κατά την υλοποίηση του έργου όσο και σε σχέση με τις υπό ανάπτυξη προτάσεις παρέμβασης για το Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις. Με βάση τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη ο Σύμβουλος ανέπτυξε την προσέγγισή του στη μεθοδολογία, την οργάνωση και τον προγραμματισμό της υλοποίησης του έργου του Συμβούλου, εφαρμόζοντας την μέθοδο της Ανάλυσης Λογικού Πλαισίου 5 με ένα πρόσθετο ενσωματωμένο σε αυτή κύκλο βελτιστοποίησης. Η Ανάλυση Λογικού Πλαισίου χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να αναλυθούν οι απαιτήσεις της Προκήρυξης. Για το σκοπό αυτό ακολουθήθηκαν τα παρακάτω οκτώ βήματα: Απεικόνιση (ανάλυση) των στόχων του έργου. Προσδιορισμός των αναμενόμενων (απαιτούμενων) αποτελεσμάτων και παραδοτέων. Προσδιορισμός των κύριων παραμέτρων, που εμπλέκονται στην παραγωγή των αποτελεσμάτων και παραδοτέων για την επίτευξη των στόχων του έργου. Προσδιορισμός των κύριων απαιτούμενων δραστηριοτήτων (εργασιών). Επιλογή και προσαρμογή, ως απαιτείται, των κατάλληλων μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν. Σχεδιασμός της οργάνωσης του έργου (δομή, ρόλους, διαδικασίες). Προσδιορισμός του απαιτούμενου προσωπικού (προσόντα, ποσότητες) συναρτήσει και του διαθέσιμου χρόνου. Βελτιστοποίηση της οργάνωσης και των μεθόδων (για καλύτερη αποτελεσματικότητα/ αποδοτικότητα) που τελικά θα εφαρμοστούν. Τα αποτελέσματα της προσέγγισης, σε όλα τα βήματά της, ελέγχθηκαν σε σχέση με τις απαιτήσεις της Προκήρυξης, τις πρόσθετες απαιτήσεις που εντοπίστηκαν και τον διαθέσιμο προϋπολογισμό του έργου, ώστε να επιτευχθεί πλήρης συμβατότητα με τις προβλέψεις του Έργου. Επιπλέον η προσέγγιση στηρίχθηκε στις ακόλουθες αρχές: Η υψηλή ποιότητα των παραδοτέων και υπηρεσιών που θα προσφέρει ο Σύμβουλος, αφού ακριβώς αυτή θα αποτελέσει την προστιθέμενη αξία για τη διασφάλιση της χρησιμότητας και αξιοπιστίας τους. Εμπρόθεσμη επίτευξη των ποσοτικών στόχων του έργου, γιατί η επιτυχής υλοποίηση του έργου του Συμβούλου έχει και συγκεκριμένη χρονική διάσταση. 5 Logical Framework Analysis (LFA) Απρίλιος

15 Αμέριστη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς το Παρατηρητήριο, γιατί τελικά τα στελέχη του θα χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα/παραδοτέα του έργου του Αναδόχου και κατά συνέπεια πρέπει να υποστηριχθούν και με πρόσθετες σχετικές υπηρεσίες ανεξάρτητα αν προβλέπονται ρητά ή όχι στην Προκήρυξη του έργου. Για την υλοποίηση του έργου ο Σύμβουλος θα ακολουθήσει συγκεκριμένες, εξειδικευμένες, τεκμηριωμένες και ήδη δοκιμασμένες και εφαρμοσμένες σε αντίστοιχα έργα, μεθοδολογίες. Επιπλέον, ο Σύμβουλος προτείνει να εφαρμόσει συγκεκριμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις σε επιμέρους απαιτήσεις του Έργου. Οι συγκεκριμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις, οι οποίες συμβάλλουν επικουρικά στην κύρια απαίτηση του Έργου που είναι η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων σε τεχνολογίες πληροφορικής στον δημόσιο τομέα, είναι οι εξής: Τεκμηριωμένη μεθοδολογία για την εύρεση και συλλογή μελετών. Συγκεκριμένη μεθοδολογία εντοπισμού πηγών άντλησης στοιχείων και πληροφοριών και αξιολόγησης της αξιοπιστίας τους. Ειδικά σχεδιασμένη μεθοδολογία συλλογής στοιχείων και πληροφοριών και Διασφάλιση της ποιότητάς τους. Τεκμηριωμένη προσέγγιση για τον προσδιορισμό και την ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης. Συγκεκριμένη μεθοδολογία εξασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών και των παραδοτέων του έργου Απρίλιος

16 Η Μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου Παραδοτέο Χρόνος Παράδοσης Συνιστώσα 1 η Μεθοδολογία αποτύπωσης της υφιστάμενης επενδυτικής συμπεριφοράς του δημοσίου τομέα Παραδοτέο 2 2 ος μήνας Συνιστώσα 2 η Μεθοδολογία ανάπτυξης του πλαισίου αξιολόγησης επενδύσεων ΤΠ στον δημόσιο τομέα Παραδοτέο 3 4 ος μήνας Συνιστώσα 3 η Μεθοδολογία ανάπτυξης συστήματος δεικτών παρακολούθησης των επιπτώσεων τωνεπενδύσεωνσετπ στον δημόσιο τομέα Παραδοτέο 4 4 ος μήνας Συνιστώσα 4 η Μεθοδολογία συγκριτικής αξιολόγησης των διαφορετικών επιπέδων αποδοτικότητας των επενδύσεων σε ΤΠ μεταξύ διαφόρων φορέων του δημοσίου τομέα Παραδοτέο 5 7 ος μήνας Συνιστώσα 5 η Μεθοδολογία ανεύρεσης βέλτιστων πρακτικών και σύνθεσης προτάσεων βελτίωσης Παραδοτέο 6 8 ος μήνας Σχήμα 5: Η συνολική μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου 3.2 Μεθοδολογία αποτύπωσης της υφιστάμενης επενδυτικής συμπεριφοράς του Δημοσίου τομέα σε επενδύσεις ΤΠΕ Προκειμένου να αποτυπωθεί και να μελετηθεί η υφιστάμενη επενδυτική συμπεριφορά του Δημοσίου Τομέα σε επενδύσεις Πληροφορικής, ο Ανάδοχος θα κινηθεί προς δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στη συλλογή στοιχείων και μεθοδολογικών προσεγγίσεων από υπάρχουσες μελέτες και εργασίες που έχουν προηγηθεί της τρέχουσας τόσο στην Ελλάδα όσο και σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Η δεύτερη και πιο εξειδικευμένη κατεύθυνση σχετίζεται κυρίως με τη διεξαγωγή μιας σειράς συνεντεύξεων με στελέχη του Δημοσίου τομέα προκειμένου να αποτυπωθεί μια πιο ρεαλιστική εικόνα σε σχέση με τον τρόπο λήψης αποφάσεων από τους Δημόσιους φορείς σε ότι έχει να κάνει με την υλοποίηση αλλά και την εκμετάλλευση επενδύσεων σε ΤΠΕ. Ακολούθως προσδιορίζονται οι δύο προαναφερθείσες βασικές κατευθύνσεις στις οποίες θα κινηθεί ο Ανάδοχος προκειμένου να επιτύχει να καταγράψει με Απρίλιος

17 αντιπροσωπευτικό και ακριβή στα πλαίσια του εφικτού τρόπο την επενδυτική συμπεριφορά του Δημοσίου σε όλες τις διαστάσεις της Συνδυαστική Εκμετάλλευση Στοιχείων από Υπάρχουσες Μελέτες Από το 2002 έως και τα μέσα του 2005, πάνω από 15 σχετικές μελέτες και αναφορές αναπλήρωσαν μερικώς το σχετικό κενό που υπήρχε διεθνώς, συμβάλλοντας στη μελέτη των αποτελεσμάτων και επιπτώσεων των επενδύσεων πληροφορικής στον δημόσιο τομέα. Με βάση τη μελέτη του έργου egovernment Economics Project (egep): Μέτρηση των επιπτώσεων του egovernment, παρουσιάζεται στη συνέχεια μια επιλεκτική λίστα των σχετικών αναφορών: Οκτώβριος 2002: Το US Chief Information Office εκδίδει τη «Μεθοδολογία Μέτρησης της Αξίας», έναν οδηγό για τη μέτρηση της αξίας και των ωφελειών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς χρήση από τους κρατικούς φορείς 6. Οκτώβριος 2002: Το Performance Institute, ένα κέντρο κοινωνικών μελετών με έδρα την Ουάσινγκτον, δημοσιεύει την αναφορά «Δημιουργώντας μια Ηλεκτρονική Κυβέρνηση Βασισμένη στις επιδόσεις 7». Απρίλιος 2003: To National Office for the Information Economy (ΝΟΙΕ) της Αυστραλίας δημοσιεύει μια πολύ αναλυτική μελέτη για τα οφέλη του egovernment 8. Μάιος 2003: To US General Services Administration (GSA) δημοσιεύει αναφορά για τα υψηλά οικονομικά οφέλη που πηγάζουν από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, όπου γίνεται και ταξινόμηση των περιοχών επίπτωσης του egovernment 9. Ιούλιος 2003: Η Gartner δημοσιεύει τη μελέτη Public Value of IT, μια μεθοδολογία για τη μέτρηση των επιπτώσεων των επενδύσεων πληροφορικής διαχρονικά, σε επίπεδο υπηρεσιών, επιχειρησιακής επάρκειας και πολιτικού κέρδους 10. Αύγουστος 2003: Το UK Office for Government Commerce παρουσιάζει έναν οδηγό για την μέτρηση του κόστους και των επιπτώσεων του egovernment US Chief Information Office (2002) Value Measuring Methodology. How to Guide, CIO, Washington DC, (http://www.cio.gov/documents/valuemeasuring_methodology_howtoguide_oct_2002.pd, accessed February 2005). 7 DeMaio, C (ed.), (2002), Creating A Performance Based Electronic Government, The Performance Institute, Washington DC, (http://www.performanceweb.org/research/egovernmentreport.pdf, accessed February 2005). 8 NOIE and DMR (2003). egovernment Benefits Study. Commonwealth of Australia, (http://www.agimo.gov.au/ data/assets/file/16032/benefits.pdf, accessed February 2005). 9 General Services Administration (GSA), (2003), High Payoff in Electronic Government, GSA, Washington, (http://www.gsa.gov/portal/gsa/ep/contentview.do?contentid=10293&contenttype=gsa_document, accessed in February 2005). 10 Gartner, (2003), Traditional ROI Measures will fail in government, (http://www3.gartner.com/displaydocument?doc_cd=116131, accessed February 2005). 11 UK Office for Government Commerce (OGC), (2003), Measuring the Expected Benefits of egovernment, OGC, London, (http://www.ogc.gov.uk/sdtoolkit/workbooks/businesscase/hmt%20guidelines%20version%201.4.pdf, accessed February 2005). Απρίλιος

18 Σεπτέμβριος 2003: Η Deloitte Research εκδίδει τη μελέτη «Πλεονέκτημα του Πολίτη» προτείνοντας μια μεθοδολογία για τη μέτρηση των ωφελειών του egovernment σε πολίτες και επιχειρήσεις 12. Οκτώβριος 2003: Το πρόγραμμα IDA της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προηγηθέν του IDABC, παρουσιάζει τη μεθοδολογία IDA Value of Investment, η οποία επικεντρώνεται στην παραδοσιακή ανάλυση της απόδοσης των επενδύσεων, καθώς και σε ποιοτικά οφέλη 13. Φεβρουάριος 2004: Η νέα Εθνική Στρατηγική egovernment της Δανίας περιλαμβάνει ξεκάθαρα προσδιορισμένους στόχους και τους αντίστοιχους δείκτες μέτρησης 14. Μάρτιος 2004: Το IBM Centre for the Business of egovernment δημοσιεύει την αναφορά «Μετρώντας τις επιδόσεις του egovernment» 15. Αύγουστος 2004: Το τμήμα Πληροφορικής του Υπουργείου Εσωτερικών της Γερμανίας δημοσιεύει την 4η έκδοση της μεθοδολογία WiBe για την αποτίμηση της οικονομικής αποδοτικότητας των έργων ΤΠΕ 16. Οκτώβριος 2004: Η Γραμματεία του Treasury Board of Canada δημοσιεύει μια μελέτη για τη μέτρηση των επιδόσεων του egovernment 17. Οκτώβριος 2004: Οι συστάσεις με το γενικό τίτλο «CoBrA Recommendations» που εκδόθηκαν από την υποομάδα egovernment του eeurope2005, υπογραμμίζουν την ανάγκη για ένα «Κοινό Πλαίσιο Μέτρησης» 18. Νοέμβριος 2004: Μια αναφορά, με ανάθεση από την Προεδρία της Δανίας στο EPAN 19 8, με τίτλο «Αποδίδει το egovernment;», προσδιορίζει διάφορες περιοχές θετικών επιπτώσεων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Deloitte Research (DR), (2003), Citizen Advantage: Enhancing Economic Competitiveness Through egovernment, Deloitte, (http://www.deloitte.com/dtt/research/0,1015,sid%253d2230%2526cid%253d26333,00.html, accessed February 2005). 13 IDA, (2003), Value of Investment Method, European Commission, Gothenburg (http://europa.eu.int/idabc/servlets/doc?id=1596, accessed February 2005). 14 Danish Digital Task Force (DTF), (2004) The Danish egovernment Strategy : Realising The Vision, DTF, Copenhagen, (http://e.gov.dk/uploads/media/strategy_2004_06_en_01.doc, accessed February 2005). 15 Stowers, G. (2004) Measuring the Performance of E-Government, IBM Center for the Business of Government, S. Francisco (http://www.businessofgovernment.org/pdfs/8493_stowers_report.pdf, accessed February 2005). 16 German Federal Ministry of the Interior, IT Department, (2004), Economic Efficiency Assessment (WiBe) Recommendations on Economic Efficiency Assessments in the German Federal Administration, in Particular with Regard to the Use of Information Technology, (http://www.bund.de/nn_211300/en/bundonline2005/documents/documents-seite- 7anl,templateId=raw,property=publicationFile.pdf, accessed June 2005). 17 Treasury Board of Canada Secretariat (TBS), (2004), Performance Measurement for the Government On-Line Initiative, TBS, Ottawa, (http://www.ciodpi.gc.ca/sias/performance/performance_e.pdf, accessed February 2005). 18 CoBrA recommendations for e-government beyond 2005, by the e-government subgroup of the eeurope Advisory Group, (http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/documentation/index_en.htm#beyon d_2005). 19 European Public Administration Network 20 Cap Gemini-TNO (2004). Does egovernment pay off? EUREXEMP- final report, final version, (http://europa.eu.int/idabc/en/document/3818/254, accessed February 2005). Απρίλιος

19 Δεκέμβριος 2004: Η μονάδα egovernment της Γενικής Γραμματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα Μέσα Ενημέρωσης της ΕΕ δημοσιεύει την έρευνα «Top of the Web» για πολίτες και επιχειρήσεις, η οποία σημειώνει την εξοικονόμηση του χρόνου και την αυξημένη ευελιξία ως οφέλη του egovernment που έχουν αναγνωριστεί από το Κοινό 21. Φεβρουάριος 2005: Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση IDABC, κάνει μια επιστημονική δημοσίευση για τις επιπτώσεις του egovernment στην ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση 22. Μάρτιος 2005: Η Γαλλική Υπηρεσία για την Ανάπτυξη της Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης (ADAE) αποκαλύπτει τη νέα μεθοδολογία MAREVA για τη μέτρηση των ωφελειών από το εθνικό πρόγραμμα για το egovernment, ADELE 23. Ένα αρκετά μεγαλύτερο πλήθος από μελέτες, αναφορές, αξιολογήσεις και μετρήσεις διεξήχθησαν την τελευταία 5ετία σχετικά με το egovernment. Στο πλαίσιο μελέτης της υφιστάμενης κατάστασης, εξετάστηκαν 64 από αυτές, συμπεριλαμβανομένων αναφορών από έρευνες αγοράς και εταιρίες συμβούλων (ορισμένες από αυτές εξουσιοδοτημένες από την Ευρωπαϊκή Ένωση), ακαδημαϊκά ινστιτούτα, διεθνείς οργανισμούς, αλλά και επίσημα έγγραφα κρατικών φορέων αρμόδιων για το egovernment εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο 24 αναφορές, από τις 64 που αναλύθηκαν, ασχολούνται σε κάποιο βαθμό με τη μέτρηση διακριτών επιπτώσεων του egovernment. Επιπλέον, όταν εξετάζονται οι επιπτώσεις ή/και οι δείκτες, αυτό γίνεται με άξονα την παροχή κατευθυντήριων γραμμών για επιχειρηματικές περιπτώσεις έργων egovernment, ενώ καμία δεν προχωρά πέρα από τον προσδιορισμό των επιπτώσεων στην επεξεργασία μιας εξαντλητικής λίστας διακριτών δεικτών και μιας μεθοδολογίας εφαρμογής. Τέλος, καμία μελέτη δεν έχει επιχειρήσει μέχρι σήμερα να παράσχει ένα πλαίσιο μέτρησης, το οποίο θα περιλαμβάνει και στοιχεία μιας εις βάθους ανάλυσης των δαπανών και το οποίο θα στηρίζεται σε ένα οικονομικό θεωρητικό μοντέλο των επιπτώσεων του egovernment. Μια πολύ σημαντική αναφορά της Deloitte 24 δίδει μια προσέγγιση τριών σημείων για την αύξηση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα, μέσω μιας καλοσχεδιασμένης στρατηγικής εφαρμογής των τεχνολογιών πληροφορικής: Διόρθωση του μεγέθους της Πληροφορικής: βελτιστοποίηση των κρατικών δαπανών σε πληροφορική, μέσω επέμβασης στο ενεργητικό των δημόσιων φορέων. 21 PLS RAMBOLL and EWORX (2004). Top of the Web Survey on Quality and Usage of Public e-services, European Commission DG Information Society and Media (http://europa.eu.int/information_society/activities/egovernment_research/doc/top_of_the_web_report_2004.p df, accessed February 2005). 22 IDABC egovernment Observatory (2005) The impact of egovernment on competitiveness, growth and jobs. Background Research Paper, Brussels, (http://europa.eu.int/idabc/servlets/doc?id=19230, accessed February 2005). 23 French Agency for the Development of Electronic Administration, (ADAE), (2005), MAREVA methodology guide: Analysis of the value of ADELE projects, unpublished internal document obtained during egep field mission to Paris (May ). 24 Deloitte Research (DR), (2003), Citizen Advantage: Enhancing Economic Competitiveness Through egovernment, Deloitte, (http://www.deloitte.com/dtt/research/0,1015,sid%253d2230%2526cid%253d26333,00.html, accessed February 2005). Απρίλιος

20 Βελτιστοποίηση δημόσιων εσόδων: ανασχεδιασμός των εσωτερικών διαδικασιών και υιοθέτηση τεχνικών μεγιστοποίησης των ωφελειών. Χρήση της Πληροφορικής για τη μείωση του κόστους: επίτευξη αύξησης της αποδοτικότητας των εφαρμογών πληροφορικής στις διοικητικές διαδικασίες, με σκοπό τη μείωση του κόστους. Η βελτίωση της αποδοτικότητας, σε συνδυασμό με τη μείωση της γραφειοκρατίας, αποτελεί θεμελιώδες συστατικό για την παραγωγή αλυσιδωτών θετικών επιπτώσεων: αυξημένη ανταγωνιστικότητα, οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας-κάτι που επισημαίνεται, άλλωστε, και σε πρόσφατη δημοσίευση του IDABC 25. Στoυς Πίνακες 6 και 7 παρουσιάζεται η συγκριτική αξιολόγηση 26 οκτώ μεθοδολογιών/μοντέλων οι οποίες έχουν σχεδιαστεί και αναπτυχθεί, για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας δημοσίων επενδύσεων. 25 Gant, J.P. and Gant, D.B. (2002). Web portal functionality and State government eservice. Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System Sciences IEEE Computer Society Press, (http://csdl.computer.org/comp/proceedings/hicss/2002/1435/05/ pdf, accessed February 2005). 26 Πηγή: Center for Technology in Government, University of Albany, New York, September 2006 Απρίλιος

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου

Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Πολιτική Ποιότητας & Σ.Ο.Π.Ε.Π Αξιολόγηση Έργου Σύνταξη Δημήτριος Τσέλιος Πρακτική Άσκηση ΤΕΙ Λάρισας Υποέργο 02 Ε 2.21 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 Ι. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Π.Α 2

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian)

Mo.D.A.V.I. - Onlus (Movement of Voluntary Associations Italian) ΣΧΕΔΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας «Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας» Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Περιβάλλον του Έργου

1. Το Περιβάλλον του Έργου Περιεχόμενα 1. Το Περιβάλλον του Έργου... 2 2. Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης... 3 3. Στόχοι και Κύρια Ζητήματα του Έργου... 6 3.1 Στόχοι του Έργου... 6 3.2 Διαλειτουργικότητα και Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων

DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων DeSqual Ενότητες κατάρτισης 1. Ενδυνάμωση των εξυπηρετούμενων 2 x 4 ώρες Μέτρηση και Βελτίωση Ενδυνάμωσης Ορισμός της Ενδυνάμωσης: Η ενδυνάμωση είναι η διαδικασία της αύξησης της ικανότητας των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case)

Εκπόνηση σχεδίων. 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) 1a. Διαδικασία Εκκίνησης (Project Initiation) Εκπόνηση σχεδίων Επιχειρηματικό σχέδιο έργου (Project Business Case) Καταστατικό Έργου (Project Charter) Επιχειρηματικό σχέδιο του Έργου (Project Business

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ , FAX Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΛ. 213.131.3636, 213.131.3605 FAX. 210.3389197 Αθήνα 28 Μαΐου 2008 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα Σχέδια Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Έργα ΤΠΕ συγχρηματοδοτούμενα από τη ΕΕ έχουν αρχίσει να υλοποιούνται στη χώρα μας από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ Συγχρηµατοδοτούµενο από την ΕΕ Επχι. Προγραµµα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» µε κωδικό ΟΠΣ: 348162. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΜΕΛΗ ΕΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων

Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στην Κοστολόγηση Επιχειρήσεων Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2004 ΕΜΠ Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Α ΕΥΔ ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Το Σχέδιο Αξιολόγησης είναι ένα έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα Καταγραφής του Κυβερνητικού Έργου - ΔΗΛΟΣ

Σύστημα Καταγραφής του Κυβερνητικού Έργου  - ΔΗΛΟΣ Σύστημα Καταγραφής του Κυβερνητικού Έργου http://delos.opengov.gr - ΔΗΛΟΣ Δευτέρα 11/1/2015 Παρουσίαση Ηλία Τζιώρα Μάθημα «Ηλεκτρονικές Συναλλαγές» Β Εξάμηνο ΜΒΑ Τεχνοοικονομικά Συστήματα ΤΟ ΔΗΛΟΣ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου

Τελική έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης του έργου ΠΡΑΞΗ: «ΜΟ.ΔΙ.Π» (Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας» Κωδικός MIS 299516 ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΜΟΔΙΠ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Β Φάση)» και α/α «02» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί

Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 Κεφάλαιο 2: Έννοιες και Ορισμοί Η επιτυχία των επιχειρήσεων βασίζεται στην ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών για: - Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα - Ποιοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές Δημοσίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στρατηγική για τις Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές του Δημοσίου Τι είναι οι Βασικές Πληροφοριακές Υποδομές; Υφιστάμενη κατάσταση Προγραμματισμός

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1- Έννοιες, στόχοι, υπηρεσίες, δείκτες, πλεονεκτήματα, κρίσιμα ζητήματα και προκλήσεις ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ενότητες Ορισμοί Σκοπός και βασικά χαρακτηριστικά Ανταποδοτική διακυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ To Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» προκηρύσσει Πρόχειρο Συνοπτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα

Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Εφαρμογή Συστημάτων Μέτρησης και Βελτίωσης της Απόδοσης στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα Απόδοσης - Balanced Scorecard Στις αρχές της δεκαετίας του 90 εμφανίστηκε μια καινούργια φιλοσοφία διοίκησης η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΡΓΩΝ 1. Διαχείριση έργων Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται σημαντική αξιοποίηση της διαχείρισης έργων σαν ένα εργαλείο με το οποίο οι διάφορες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο

2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο 2 ο Διεθνές Συνέδριο για το Ευρυζωνικό Διαδίκτυο Διεθνείς Εφαρμογές του Ευρυζωνικού Διαδικτύου Δημόσια Διοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη, Παιδεία Αθήνα, 2 Ιουνίου 2007 Νίκος Χριστοδούλου Ελένη Βέργη 1 1

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας

Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας Εκπαιδευτικός Οργανισμός Χ Σχέδιο Διασφάλισης Ποιότητας Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα : Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Συντάκτης:. Οκτώβριος 2011 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ShMILE II: Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο Αντικείμενο του Έργου Αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΟΡΟΙ ΑΜΟΙΒΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΡΟΛΟΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγική Παρουσίαση 1. Η αγορά εργασίας στελεχών στην Ελλάδα γενική προσέγγιση 2. Εννοια, ρόλος και

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE Value thrugh Research and Innvatin ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙMP3ROVE ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΙMP3ROVE Αθήνα Ιανουάριος 2014 Ο Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος είναι Πιστοποιημένος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ INTRAWAY ΕΠΕ Μετα-ανάλυση των ερευνών που έχουν διεξαχθεί για τη μετανάστευση σε σημαντικά και σχετικά με την ένταξη πεδία (υγεία, κοινωνική ασφάλιση, εργασία, εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΜΑ: Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α βαθμού. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης "ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: 2η Τροποποίηση της Πράξης ΜΟΔΙΠ ΤΟΥ ΑΠΘ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ. Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝ ΥΝΟΣ Ανάπτυξη Ολοκληρωµένου Συστήµατος Μέτρησης και ιαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η µέτρηση και διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου για τις Επιχειρήσεις αλλά και τα Χρηµατοπιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-9ΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-9ΑΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV

H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV INVESTMENT RESEARCH & ANALYSIS JOURNAL H ΕΡΜΗΝΕΙΑ του ΔΕΙΚΤΗ P/BV βάσει των ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ των ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ Ο Πραγματικός Βαθμός Χρησιμότητας του Δείκτη στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535117 2015-01-21

15PROC002535117 2015-01-21 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π Περιφέρειας Κρήτης Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 71202 Ηράκλειο Πληροφορίες : Γ. Ανδρουλάκης Τηλ : 2813-404502

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΘΘΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΘΘΚ-Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services Η ΑΞΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) Δράση e-services BYTE COMPUTER ΑΒΕΕ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗΣ 98 & ΤΡΙΒΟΛΗ, 117 41 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210 900 2000, FAX.: 210 924 4084 E-MAIL:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ) Π244_12-04-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ: Α) ΕΜΠΕΙΡΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Αθήνα, 20-5-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αρ.Πρωτ.: 4.15028 / οικ.3.752 ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) 1. ΓΕΝΙΚΑ Η διενέργεια της Ενδιάµεσης Αξιολόγησης των ΕΠ του ΚΠΣ 2000-2006, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Καν. 1260/99, ολοκληρώθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα»

«Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Πανεπιστήµιο Πειραιά, Τµήµα Βιοµηχανικής ιοίκησης & Τεχνολογίας «Η εξέλιξη της Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης, η προσαρµογή και η εφαρµογή της στην Ελληνική Πραγµατικότητα» Τί είναι το e-government Είναι η

Διαβάστε περισσότερα

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας

Διαλειτουργικότητα αυξημένης παραγωγικότητας έλλειψη συνεργασίας H Διαλειτουργικότητα θεωρείται σήμερα το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων, οργανισμών, λογισμικού και δεδομένων, για την επίτευξη αυξημένης παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ.

Περιεχόµενα. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής. Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων. Π.Σ. ιοίκησης. Κατηγορίες Π.Σ. Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Πληροφοριακά Συστήµατα: Κατηγορίες και Κύκλος Ζωής Περιεχόµενα Κατηγορίες Π.Σ. ιαχείρισης Πράξεων ιοίκησης Υποστήριξης Αποφάσεων Έµπειρα Συστήµατα Ατόµων και Οµάδων Ο κύκλος ζωής Π.Σ. Ορισµός Φάσεις Χρήστες

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης

Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Ενότητα 2 Προκαταρκτική Φάση Ανάλυσης Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης ΙI Ι Διδάσκων: Νίκος Καρακαπιλίδης 2-1 Στόχοι & αντικείμενο ενότητας Εισαγωγικές Έννοιες, εργασίες, τεχνικές, μέθοδοι, εργαλεία Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ Σύνολο- Περιεχόμενο Μαθήματος Ζιώγας Ιώαννης Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Νόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Σεμινάρια για την ΚτΠ Σύρος 2011 Infostrag.gr/syros Καραµανώλης Γιώργος, Ψαλλίδας Μιχάλης Οµάδα Σύνταξης Επιχειρησιακού Σχεδίου Nόμος Πλαίσιο για την Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΧΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ »

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ » ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΑΞΟΝEΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 01, 02, 03: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD

H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού. Αθανασία Καρακίτσιου, PhD H Έννοια και η Φύση του Προγραμματισμού Αθανασία Καρακίτσιου, PhD 1 Η Διαδικασία του προγραμματισμού Προγραμματισμός είναι η διαδικασία καθορισμού στόχων και η επιλογή μιας μελλοντικής πορείας για την

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

ΤΕΥΧΟΣ VΙ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ «ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (MANAGEMENT) ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ. ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 10» ΤΕΥΧΟΣ VΙ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος, 13-07-2015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: 6.938 Γραφείο Δημάρχου Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Τ.Κ.: 32001 ΑΛΙΑΡΤΟΣ Τηλ.: 22683-50.235 Fax: 22680-22.690 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /3/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων

Παραδοτέο Π. 2 (Π.2.1) Έκθεση/Μεθοδολογία/Οδηγός Συνεντεύξεων 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα