ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ"

Transcript

1 ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Β: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Ρυθμιστικό Πλαίσιο Μέσα στα πλαίσια του Νόμου (ως ερμηνεύεται πιο κάτω) και των οδηγιών που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Δημόσια Εταιρία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς και τα υποκαταστήματα της, που έχουν άδεια λειτουργίας σε οποιαδήποτε χώρα μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) έχει καταρτίσει αυτή την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών και λαμβάνει όλα τα ευλόγως αναγκαία μέτρα ώστε να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους πελάτες του κατά την εκτέλεση εντολών τους σε χρηματοοικονομικά μέσα, κατά τη λήψη και διαβίβαση εντολών τους προς εκτέλεση σε τρίτους καθώς και κατά την διαβίβαση εντολών προς εκτέλεση σε άλλες οντότητες, οι οποίες εντολές πηγάζουν από αποφάσεις του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου να προβεί σε διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα για λογαριασμό του πελάτη κατά την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, «Νόμος» σημαίνει το περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007 (Νόμος 144(Ι)/2007) όπως αυτός, τροποποιείται, αντικαθίσταται, επεκτείνεται ή επαναθεσπίζεται, από καιρού εις καιρό. Οποιοιδήποτε άλλοι κεφαλαιοποιημένοι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά τυγχάνουν της ερμηνείας που τους αποδίδεται στη Συμφωνία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Παρεπόμενων Υπηρεσιών και/ή στη Συμφωνία Υπηρεσιών Θεματοφυλακής, ως εφαρμόζεται, μεταξύ του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου και των πελατών. 2. Πεδίο Εφαρμογής Αυτή η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου εφαρμόζεται στους ιδιώτες και επαγγελματίες πελάτες του (ως προνοείται στο Νόμο και τις οδηγίες που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού), κατά την παροχή από το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου της υπηρεσίας της λήψης, διαβίβασης και/ή εκτέλεσης εντολών πελατών καθώς και κατά την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε σχέση με χρηματοοικονομικά μέσα. Αυτή η Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου δημοσιεύει τιμές ή παρέχει την υπηρεσία παροχής τιμών κατά παραγγελία και ο πελάτης πραγματοποιεί συναλλαγές με το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου βάσει εκείνης της τιμής. Επιπρόσθετα, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου δεν θα εφαρμόζει αυτή την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών του σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα που δυνατόν να διενεργήσει με πελάτες και η οποία δεν εμπίπτει στα πλαίσια του Νόμου. 3. Εκτέλεση Εντολών Επιτυγχάνοντας Το Καλύτερο Δυνατό Αποτέλεσμα Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο πελάτης δίδει συγκεκριμένες οδηγίες (ως η παράγραφος 6), κατά την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών και/ή λήψη και διαβίβαση εντολών πελατών σε άλλες εταιρίες προς εκτέλεση και/ή διαβίβαση εντολών προς εκτέλεση σε άλλες οντότητες, οι οποίες εντολές πηγάζουν από αποφάσεις του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου να προβεί σε διενέργεια συναλλαγών σε χρηματοοικονομικά μέσα για λογαριασμό του πελάτη κατά την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης χαρτοφυλακίου, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου λαμβάνει υπόψη τους ακόλουθους Παράγοντες Εκτέλεσης, με στόχο την 1

2 επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τους πελάτες του: τιμή, κόστος, ταχύτητα, πιθανότητα της εκτέλεσης και του διακανονισμού, όγκος, φύση, και οποιοσδήποτε άλλος παράγοντας αφορά την εκτέλεση της εντολής. Η σχετική σημασία των Παραγόντων Εκτέλεσης διαφέρει μεταξύ των διαφορετικών χρηματοοικονομικών μέσων. Παρόλο που στις περισσότερες περιπτώσεις η τιμή και το κόστος θα είναι οι σημαντικότεροι Παράγοντες Εκτέλεσης εντούτοις, σε μερικές περιπτώσεις ιδιαίτερα σε σχέση με τα Κριτήρια Εκτέλεσης, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου μπορεί να καθορίσει κατάλληλα ότι άλλοι Παράγοντες Εκτέλεσης έχουν μεγαλύτερη σημασία στην επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος για τον πελάτη. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου προσδιορίζει την σχετική σημασία των Παραγόντων Εκτέλεσης χρησιμοποιώντας την κατά τα συναλλακτικά ήθη κρίση και εμπειρία του και λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες πληροφορίες στην αγορά και τα ακόλουθα Κριτήρια Εκτέλεσης: i. τα χαρακτηριστικά του πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησης του ως ιδιώτη πελάτη ή ως επαγγελματία πελάτη, ii. τα χαρακτηριστικά της εντολής του πελάτη, iii. τα χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο της εντολής, και iv. τα χαρακτηριστικά των Τόπων Εκτέλεσης προς τους οποίους μπορεί να σταλεί προς εκτέλεση η εντολή. Ειδικά για τους ιδιώτες πελάτες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προσδιορίζεται σε όρους συνολικού τιμήματος, το οποίο αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοοικονομικού μέσου και το κόστος που συνδέεται με την εκτέλεση, το οποίο περιλαμβάνει όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον πελάτη και συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, περιλαμβανομένων των τελών που εισπράττονται από τον Τόπο Εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισμού και όλων των λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτα πρόσωπα που συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου δύναται να εκτελεί μια εντολή πελάτη της ομαδοποιώντας την με εντολή άλλου πελάτη και/ή με συναλλαγή για ίδιο λογαριασμό, με την προϋπόθεση ότι η ομαδοποίηση των εντολών και των συναλλαγών δεν ενδέχεται να αποβεί συνολικά σε βάρος οποιουδήποτε από τους πελάτες των οποίων η εντολή θα ομαδοποιηθεί, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο το αποτέλεσμα της ομαδοποίησης να αποβεί σε βάρος του σε σχέση με μια συγκεκριμένη εντολή του. Οι ομαδοποιημένες εντολές και συναλλαγές που εκτελούνται, επιμερίζονται αναλογικά με βάση τη μέση τιμή εκτέλεσης. Όπου το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ομαδοποιεί εντολές ή συναλλαγές πελατών της με εντολές ή συναλλαγές που εκτελούνται για ίδιο λογαριασμό, θα επιμερίζει τις σχετικές συναλλαγές κατά προτεραιότητα στον πελάτη έναντι αυτού. Η απόδειξη καλύτερης εκτέλεσης δεν κρίνεται απαραιτήτως σε επίπεδο ξεχωριστής συναλλαγής, αλλά μάλλον απαιτεί μια αξιολόγηση ενός ιστορικού συναλλαγών κατά την διάρκεια μιας περιόδου που δείχνει ότι συνολικά το καλύτερο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται με την εκτέλεση εντολών για λογαριασμό του πελάτη στους Τόπους Εκτέλεσης και με τον τρόπο που περιγράφεται σ αυτή την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών. 4. Τόποι Εκτέλεσης Τόπος Εκτέλεσης περιλαμβάνει: (i) μια ρυθμιζόμενη αγορά και ένα πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης («ΠΜΔ»), ως ερμηνεύεται στο Νόμο και (ii) στο βαθμό που έχετε συναινέσει στην εκτέλεση εντολών εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ, ένα συστηματικό 2

3 εσωτερικοποιητή ή ένα ειδικό διαπραγματευτή ή άλλο πάροχο ρευστότητας ή μια οντότητα που επιτελεί σε τρίτη χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης) λειτουργία όμοια με τις λειτουργίες οποιουδήποτε από τους προηγούμενους. Κατάλογος των Τόπων Εκτέλεσης που χρησιμοποιούνται από το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου σε σχέση με κάθε κατηγορία χρηματοοικονομικών μέσων περιλαμβάνεται στη παράγραφο 9 αυτής της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει άλλους Τόπους Εκτέλεσης όπου κρίνεται κατάλληλο σύμφωνα με την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών του και μπορεί να προσθέσει ή να αφαιρέσει οποιουσδήποτε Τόπους Εκτέλεσης από τον κατάλογο αυτό, με γνώμονα πάντα την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος για τον πελάτη. 5. Επιλέγοντας Τόπο Εκτέλεσης / Μέθοδοι Εκτέλεσης Με σκοπό την εξασφάλιση βέλτιστης εκτέλεσης, όπου υπάρχουν περισσότεροι από ένας Τόπος Εκτέλεσης που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την εκτέλεση μιας εντολής σε χρηματοοικονομικό μέσο, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θα αξιολογήσει και θα συγκρίνει τα αποτελέσματα για τον πελάτη που θα επιτυγχάνονταν με την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους Τόπους Εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 9 και μπορούν να εκτελέσουν τη σχετική εντολή. Στην αξιολόγηση αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι προμήθειες που εισπράττει το ίδιο το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου και το κόστος που βαρύνει τον πελάτη για την εκτέλεση της εντολής σε καθένα από τους επιλέξιμους Τόπους Εκτέλεσης. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θα απέχει από τη διάρθρωση ή χρέωση των προμηθειών του κατά τρόπο που να οδηγεί σε αθέμιτες διακρίσεις μεταξύ Τόπων Εκτέλεσης. Τηρούμενης της κατάλληλης εξέτασης των Κριτηρίων Εκτέλεσης και των Παραγόντων Εκτέλεσης που αναφέρονται ανωτέρω, όπου το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θεωρεί ότι μπορεί να συναλλάσσεται προς όφελος του πελάτη ή να μην βάζει τον πελάτη σε μειονεκτική θέση, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Τόπος Εκτέλεσης. Όταν το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ενεργεί ως Τόπος Εκτέλεσης, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θα εξετάζει όλες τις πηγές ευλόγων διαθέσιμων πληροφοριών, περιλαμβανομένων των πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), τοπικών χρηματιστηρίων, διαμεσολαβητών και παροχέων πληροφοριών, προκειμένου να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τον πελάτη. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο πελάτης δίδει συγκεκριμένες οδηγίες (ως η παράγραφος 6), το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου μπορεί να εκτελέσει μια εντολή πελάτη με μια από τις ακόλουθες μεθόδους ή συνδυασμό μεθόδων: άμεσα σε μια ρυθμιζόμενη αγορά (Regulated Market) ή ΠΜΔ (Multilateral Trading Facility (MTF)) όπου το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου δεν είναι άμεσο μέλος της σχετικής ρυθμιζόμενης αγοράς ή του ΠΜΔ, με ένα τρίτο που συμμετέχει με τον οποίο το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου έχει έλθει σε συμφωνία για το χειρισμό εντολών για εκείνη τη ρυθμιζόμενη αγορά ή ΠΜΔ, ή εκτός ρυθμιζόμενης αγοράς ή ΠΜΔ, όπου η εκ των προτέρων ρητή συναίνεση του πελάτη έχει ληφθεί: (α) με την εκτέλεση της εντολής με εντολή αμοιβαίας ανταλλαγής (ή με συμψηφισμό εντολών) από έναν άλλο πελάτη του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου και/ή (β) με το ίδιο το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου να ενεργεί ως Τόπος Εκτέλεσης. 6. Συγκεκριμένες Οδηγίες του Πελάτη Οποτεδήποτε ένας πελάτης δίδει μια συγκεκριμένη οδηγία ως προς την εκτέλεση μιας εντολής ή ένα μέρος της, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θα εκτελεί την εντολή ακολουθώντας τη συγκεκριμένη οδηγία. Η συγκεκριμένη οδηγία ενδέχεται να εμποδίσει το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου από του να λάβει τα μέτρα που έχει σχεδιάσει και συμπεριλάβει σ αυτή την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών προκειμένου να επιτυγχάνει το 3

4 καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση της εντολής αυτής ως προς τα στοιχεία που καλύπτονται από την εν λόγω οδηγία. Όπου η οδηγία του πελάτη αφορά μόνο ένα μέρος της εντολής, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θα συνεχίσει να εφαρμόσει αυτή την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών στο μέρος της εντολής που δεν καλύπτεται από την συγκεκριμένη οδηγία. 7. Λήψη και Διαβίβαση Εντολών Εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο πελάτης δίδει συγκεκριμένες οδηγίες (ως η παράγραφος 6), το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου μπορεί να διαβιβάσει μια εντολή που λαμβάνει από τον πελάτη σε μια άλλη οντότητα του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου ή σε μια ξένη οντότητα, η οποία λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, για εκτέλεση. Κάνοντας αυτό, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θα ενεργήσει προς το καλύτερο συμφέρον του πελάτη και θα συμμορφωθεί με την παράγραφο 3 ανωτέρω. Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θα επανεξετάζει περιοδικά την επιλογή του των διαμεσολαβητών για να εξασφαλίσει ότι ο διαμεσολαβητής διαθέτει ρυθμίσεις εκτέλεσης και πολιτική εκτέλεσης που επιτρέπουν στο Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου να συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις της βέλτιστης εκτέλεσης του. Πλήρης κατάλογος των διαμεσολαβητών στους οποίους το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό περιλαμβάνεται στην παράγραφο 10 αυτής της Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών. 8. Παρακολούθηση / Επανεξέταση Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θα παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων εκτέλεσης εντολών και αυτής της Πολιτικής Εκτέλεσης Εντολών, κάνοντας οποιεσδήποτε αλλαγές όπου απαιτείται. Συγκεκριμένα, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θα εξετάζει τακτικά κατά πόσο οι Τόποι Εκτέλεσης που περιλαμβάνονται σ αυτή την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών επιτυγχάνουν το καλύτερο αποτέλεσμα για τον πελάτη ή κατά πόσο χρειάζεται να επιφέρει αλλαγές στις ρυθμίσεις εκτέλεσης εντολών που ακολουθεί. Περαιτέρω, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θα επανεξετάζει αυτή την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και θα ενημερώνει τους πελάτες του για οποιεσδήποτε ουσιώδεις μεταβολές στην Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών (περιλαμβανομένων μεταβολών στους επιλεγμένους Τόπους Εκτέλεσης και στους διαμεσολαβητές). Κατόπιν αιτήματος, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου θα αποδεικνύει στους πελάτες του ότι έχει εκτελέσει τις εντολές τους σύμφωνα με την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών του. 9. Κατάλογος Τόπων Εκτέλεσης 4

5 Private Banking, Premier Support και Institutional Wealth Management Χρηματοοικονομικό Μέσο Τόπος Εκτέλεσης / Διαμεσολαβητές Μεταβιβάσιμες Κινητές Αξίες (μεταξύ άλλων, Μετοχές, Ομόλογα και άλλες μορφές τιτλοποιημένου χρέους) Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου CISCO Deutsche Bank HSBC RBS RBC Guy Buttler Mitsubishi Edmond de Rothschild ING Commerzbank Nomura Investec Banca IMI Μέσα Χρηματαγοράς (μεταξύ άλλων, Έντοκα Γραμμάτια Δημοσίου (Treasury Bills), Τίτλοι Παρακαταθήκης (Certificates of Deposit), Εμπορικά Γραμμάτια (Commercial Paper)) Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου CISCO Μερίδια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων 5

6 Funds Services (Luxemburg) SA Zurich AG Hussman Diamond Age Russia MAN Franklin Templeton Invesco Parvest Vanguard Pictet Blackrock Nordea Investec Aberdeen Carnegie Pimco ING ICS SSGA Schroder Victoria Value Global Future HSBC Legg Mason Global Funds CPB Smart Cash (Marfin Smart Cash) Fundquest Martin Gurrie Davis Funds BNY Mellon Advantage Marfin Peak Performance Neptune Russia & Greater Russia CF Linsdell Findlay Polar Capital DR Funds Ltd Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (forward rate agreements) και άλλες παράγωγες συμβάσεις (derivative contracts) σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοοικονομικούς δείκτες ή άλλα χρηματοοικονομικά μεγέθη δεκτικά εκκαθαρίσεως με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα 6

7 Saxo Bank HSBC Deutsche Bank Συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης (options), συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων (forward rate agreements) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου (derivative contracts) σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαριστούν με ρευστά διαθέσιμα κατ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης) Παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου Πολύτιμα μέταλλα Φυσική παράδοση πολύτιμων μετάλλων Perth Mint 7

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2. Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3. Περιεχόµενο της

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή 1.1. Πολιτική βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών κατά τη Διαχείριση ΟΣΕΚΑ

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή 1.1. Πολιτική βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών κατά τη Διαχείριση ΟΣΕΚΑ Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Εισαγωγή Συμμορφούμενη με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών

Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών Έντυπο Προσυμβατικής Ενημερώσεως Πελατών Για την Παροχή Επενδυτικών Υπηρεσιών (Βάσει της Οδηγίας MiFID - Markets in Financial Instruments Directive - Ν. 3606/2007) Σεπτέμβριος 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ 1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Τράπεζας Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο ώστε να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσµα για τους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες

Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Plus500CY Ltd. Εταιρικές Πληροφορίες Εταιρικές Πληροφορίες 1. Η Εταιρεία 1.1. Η εταιρεία Plus500CY Ltd ( Εταιρεία ) εξουσιοδοτείται και εποπτευεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Cyprus Securities

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΩΡΑ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ Oκτώβριος 2007 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕΛΙΔΑ 1. 2. 3. 4. 5. 6. ΕΙΣΑΓΩΓΗ-ΟΡΙΣΜΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 2.9.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1287/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Ν.Π... Οδηγός για τους επενδυτές Ο νόµος 3606/2007 για τις αγορές χρηµατοπιστωτικών µέσων, ο οποίος έχει ενσωµατώσει την οδηγία MiFID Μάιος 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟOIKONOMIKA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ Ι. Γενικοί επενδυτικοί κίνδυνοι Οι κίνδυνοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως γενικοί γιατί είναι σύµφυτοι µε τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και, εν γένει, του χρηµατοοικονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εγκυμονεί κινδύνους. Παρά το γεγονός ότι η κλιμάκωση των κινδύνων αυτών διαφέρει, εξαρτώμενη

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αρ. ΓΕΜΗ 000715001000

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Αρ. ΓΕΜΗ 000715001000 NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. ΓΕΜΗ 000715001000 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2 Αθήνα, Νοέμβριος 2007 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟ 1.11.2007 ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4173 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 195 17 Αυγούστου 2007 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3606 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (σύμφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ NUNTIUS ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 (σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Στοιχεία Πελάτη σελ. 2 Έγγραφα Επαλήθευσης της ταυτότητας του Πελάτη σελ. 5 Τραπεζικοί Λογαριασμοί της Eurotrust ΑΕΠΕΥ σελ. 6 Δηλώσεις Βεβαιώσεις του Πελάτη σελ. 6 Αίτηση Εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα