ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ"

Transcript

1 Θ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2011

2 Πξφινγνο Οη ζεκεηψζεηο απηέο γξάθηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Γεκνζίαο Οηθνλνκηθήο. Οξηζκέλα ζέκαηα ζίγνληαη αθξνζηγψο. ην επφκελν δηάζηεκα ειπίδεηαη φηη ζα έρνπλ θαιπθζεί νη ειιείςεηο. Μάηνο

3 Πίνακαρ Πεπιεσομένων Κεθάλαιο Ππώηο: Τα αίηια παπέμβαζηρ ηος κπάηοςρ ζηην οικονομία 1.1 Η νηθνλνκία ηεο αγνξάο Οη αηέιεηεο ηεο αγνξάο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο Δηζνδεκαηηθφ Κχθισκα κε ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη δεκφζην ηνκέα Έζνδα θαη Έμνδα δεκνζίνπ Σα κέζα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο Γεκφζηα αγαζά Σν θφζηνο ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ. Γεκφζηα αγαζά ή ηδησηηθά Θεσξίεο πεξί επηινγήο δεκνζίσλ δαπαλψλ (δηακφξθσζεο ηεο ηηκήο) Η ιχζε ηνπ Bowen Η ιχζε ηνπ Lindahl Η ιχζε ηνπ Samuelson (Γεληθή ηζνξξνπία) 23 Κεθάλαιο Γεύηεπο: Ο πποϋπολογιζμόρ 2.1 Γεληθά Η έλλνηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηά ην ηάδηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Έζνδα: Φφξνη, ηέιε, επηηάμεηο Γεληθά Γηαθξίζεηο θφξσλ Οη δηαθξίζεηο ησλ θφξσλ σο πξνο ηε θνξνινγηθή βάζε Γηαθξίζεηο θφξσλ ζε άκεζνπο θαη έκκεζνπο Φφξνη επί ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Γεκφζηνο Γαλεηζκφο Γεληθά Γηαθξίζεηο Γαλεηζκνχ Πνιιαπιαζηαζηηθέο επηδξάζεηο ησλ θφξσλ θαη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ Ο πνιιαπιαζηαζηήο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ Ο πνιιαπιαζηαζηήο θνξνινγίαο Ο πνιιαπιαζηαζηήο ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ 41 Κεθάλαιο Τπίηο: Νομιζμαηική και Γημοζιονομική Πολιηική 3.1 ην ππφβαζξν ηεο θηινζνθίαο ηεο θακπχιεο IS θαη LM Γηαθνξνπνηήζεηο ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή Σν «πιήξεο» καθξννηθνλνκηθφ κνληέιν Πεξίπησζε θιεηζηήο νηθνλνκίαο ρσξίο δεκφζην ηνκέα Πεξίπησζε θιεηζηήο νηθνλνκίαο κε δεκφζην ηνκέα Πεξίπησζε αλνηθηήο νηθνλνκίαο κε δεκφζην ηνκέα 46 3

4 3.4 Ο ξφινο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε πεξηφδνπο πιεζσξηζκνχ θαη χθεζεο Γεληθά Γεκνζηνλνκηθά κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο χθεζεο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ 47 δήηεζεο Ννκηζκαηηθά κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο χθεζεο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ 48 δήηεζεο Μέηξα θαηαπνιέκεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ θφζηνπο Θεψξεκα ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ 49 Κεθάλαιο Τέηαπηο: Η κοινωνική κπίζη και η πολιηική ανηίδπαζη 4.1 Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο Σν θξάηνο ζηελ Αξραηφηεηα Θεσξίεο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Κξάηνπο Δπίκεηξν: Σα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά ζηελ Διιάδα 59 Βιβλιογπαθία 64 4

5 Κεθάλαιο Πρώηο ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1. Η Οικονομία ηηρ αγοπάς Οη αηέιεηεο ηεο αγνξάο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο. ην θιαζηθφ νηθνδφκεκα ην θξάηνο δελ ζα έπξεπε λα επεκβαίλεη (εμ νπ θαη ε δηαθήξπμε πεξί laissez- faire, laissez-passer). πκθψλσο πξνο ηνλ Smith, ε παξέκβαζε νδεγεί ζε δηαζηξέβισζε ησλ φξσλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο. Καηά ηνλ 19 ν αηψλα νη θηιειεχζεξνη πνιηηηθνί είραλ σο ζεκαία ηελ χπαξμε ηνπ θξάηνπο λπθηνθχιαθνο (ή άιισο ηνπ νπδεηέξνπ θξάηνπο). Οη νηθνλνκνιφγνη ζηελ αλάιπζή ηνπο- φπσο ν Ricardo- ην απεδέρζεζαλ απηφ σο δφγκα. Αθφκε θαη ν Marx θαηαζθεπάδεη ην ππφδεηγκά ηνπ κέζσ ηνπ πιήξνπο αληαγσληζκνχ. Βέβαηα θαηαιήγεη, κφλνο ζρεδφλ απηφο, ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κεραληζκνί ηεο αγνξάο ζα δεκηνπξγήζνπλ κνλνπσιηαθέο θαη νιηγνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο. Η αλάδπζε θαη επηβνιή ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ κεηά ην 1870 θαη ε δεκηνπξγία θαξηέι, ηξαζη (φπσο επίζεο θαη ε εκθάληζε θαη θπξηαξρία ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ θεθαιαίνπ 1 ) θαηέδεημαλ ηε θελάθε παξφκνησλ απφςεσλ (πεξί θπξηαξρίαο ηνπ ακηγνχο αληαγσληζκνχ), πνπ είρε απνδερζεί θαη ε Νενθιαζηθή ρνιή. Αλ θαη ν αηειήο αληαγσληζκφο θαζίζηαην απηφο ηνηο πάζη, εληνχηνηο, νη πξσηνπφξνη ηεο Νενθιαζηθήο θαη νη δηάδνρνί ηνπο ζπλέρηδαλ λα αλαιχνπλ κηα εηθφλα πνπ δελ πθίζηαην. Υάξηο ζηε γεξκαληθή εθβηνκεράληζε θαη ηα παξεπφκελα ηεο (φπσο ηα κέηξα Bismarck, ηνπ επεξεαζκνχ ησλ απφςεσλ ηεο πνιηηηθήο απφ ηνλ χλδεζκν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο -Verein für Sozialpolitik-), άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε (ε επηξξνή ηεο Ιζηνξηθήο ρνιήο ήηαλ θαηαθαλήο) ε Γεκνζηνινγία θαη εηδηθφηεξα ηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά 2. Αξρηθψο ε πξνζπάζεηα πεξηεζηξέθεην ζηελ χπαξμε ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ. Όζελ ππεζηεξίρζε: ηα δηδάγκαηα ηεο νξζνδνμίαο ζρεηίδνληαλ κε ηα ηδησηηθά αγαζά, ελψ ηα δεκφζηα, ππεηέζε, φηη ιεηηνπξγνχλ σο νηνλεί απνθιίζεηο ησλ λφκσλ. ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα ζεκεηψζεθαλ δχν παξεκβάζεηο (ηνπ Pareto θαη ηνπ Pigou), ε πξψηε κάιηζηα ππήξμε άθξσο νπζηψδεο θαη απνηειεί κέρξη ζήκεξα ζεκείν αλαθνξάο. Ο Pareto, θηλνχκελνο ζηα πιαίζηα ηεο λενθιαζηθήο νξζνδνμίαο, αληηκεησπίδνληαο ηφ νμπκέλν 1 Η ζνβαξφηεξε πξνζέγγηζε, πνπ δεκηνχξγεζε επξχηαηεο αληεγθιήζεηο, νθείιεηαη ζηνλ Hilferding (Hilferding R. (1910) Das Finanz Kapital (ην Υξεκαηηζηηθφ Κεθάιαην). 2 Οη κεγάινη δεκνζηνιφγνη παξέκεηλαλ θαη νπζίαλ εθηφο επηζηήκεο, κε ηελ έλλνηα φηη νη απφςεηο ηνπο εηχγραλαλ πξνζνρήο, ζην βαζκφ πνπ απηφ ζπλέβαηλε, κφλν γηα άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Emil Sax. ( ) Grundlegung der theoretischen Staatswirtschaft (1887), Antonio De Viti De Marco ( ) First principles of Public finance (1936). Ugo Mazzola( ), Dati scientifici della finanza pubblica. (Scientific Elements of Public Finance) 1890, Maffeo Pantaleoni ( ) Contributions to the Theory of the Distribution of Public Expenditure,

6 πξφβιεκα ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ζέιεζε λα δείμεη φηη ην εηζφδεκα θαηαλέκεηαη δηαρξνληθψο άληζα. Αξγφηεξα ν Pigou, δηάδνρνο ηνπ Marshall, ζην Economics of Welfare (1920) 3 έδσζε ην πξψην ελαξθηήξην ιάθηηζκα ζηηο ζπδεηήζεηο. Η χθεζε ηεο πεξηφδνπ θαη ε κεηέπεηηα θπξηαξρία ηεο θευλζηαλήο ζεσξίαο γελίθεπζε ηε ζεκαηηθή. Θεσξήζεθε πιένλ φηη ε αγνξά αδπλαηεί λα θαηαλείκεη ηθαλνπνηεηηθά ηνπο θνηλσληθνχο πφξνπο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ην θξάηνο ζπληζηά κέζν ζεξαπείαο ησλ αληζνξξνπηψλ. Σν παξάδεηγκα, κε ηελ έλλνηα ηνπ Kuhn 4, ηνπ ηειείνπ αληαγσληζκνχ ζπληζηά δηαλνεηηθή άζθεζε κάιινλ παξά απηή πξαγκαηηθφηεηα 5. Ο Smith, θαζφινπ άζρεηνο ηεο θαηάζηαζεο, φπσο είρε δηακνξθσζεί θαηά ηνλ 18 ν αηψλα, ππειφγηδε φηη ηα κνλνπψιηα, πνπ ππήξραλ απφ αηψλεο ζηελ Αγγιία, ήδε επί ησλ (Stewart) ηηνχαξ θαη Tudor (Σπδψξ), κε θαηάιιειε πνιηηηθή (επηθξάηεζε ηνπ laisser passer θαη laisser faire), ζα εμαθαλίδνληαλ ή ζα πεξηνξίδνληαλ. Η βηνκεραληθή επαλάζηαζε κφιηο πνπ μεθηλνχζε θαη ηνπ ήηαλ αδχλαηνλ, θαη ζηνλ θαζέλα πηζαλφηαηα, λα αληηιεθζεί φηη ν βηνκεραληθφο θαπηηαιηζκφο φρη κφλν δελ ζα ζπξξίθλσλε ηα κνλνπψιηα, αιιά φηη νη νιηγνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο θαη ελ γέλεη ν αηειήο αληαγσληζκφο ζα απνηεινχζαλ ηνλ θαλφλα. Δμ νξηζκνχ, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, φηη φζν αλαπηχζζεηαη ε νηθνλνκία ηφζν δεκηνπξγείηαη ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ θαη απηφ πνπ απνθαινχλ νη νηθνλνκνιφγνη σο αηέιεηεο ηεο αγνξάο είλαη ζχκθπην πξνο ηε θχζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ή απινχζηεξα ε ίδηα ε αγνξά είλαη αηειήο. Όζελ, φιν ην νηθνδφκεκα ηεο νξζνδνμίαο είλαη εμσπξαγκαηηθφ, αθνχ αλαθέξεηαη ζε κηα ηδεαηή θαηάζηαζε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη θαη παξαπιαλεηηθφ, αθνχ εκθαλίδεη ςεπδαίζζεζε αξκνλίαο. Η νηθνλνκηθή αξκνλία απαληάηαη κφλν ζηνλ εγθέθαιν ηνπ Bastiat θαη ζε θάπνηνπο νηθνλνκνιφγνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν αληαγσληζκφο, ην δίθαην ηνπ ηζρπξνηέξνπ, ε εμαγνξά αληαγσληζηψλ κε ζεκηηά, ή θπξίσο κε αζέκηηα, κέζα, ε δηαθζνξά ησλ κειψλ ηεο θξαηηθήο κεραλήο, πνπ εκπιέθνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηελ ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα θαιθηδεπζεί ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή θ.ιπ. δελ απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε, φπσο εζειεκέλα ή αζέιεηα ππνζηεξίδεηαη, αιιά ζπληζηνχλ ηελ νπζία απηνχ πνπ θαιείηαη κεραληζκφο ηεο αγνξάο. ηα επφκελα παξαηίζεληαη πνηεο είλαη νη θχξηεο αηέιεηεο ηεο αγνξάο, πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηα ζπλήζε εγρεηξίδηα θαη ζπληζηνχλ ην αίηην ηεο παξέκβαζεο ηνπ δεκνζίνπ. 1. Ζ κε πιήξεο γλψζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο 6. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο, θαηά ηνλ Schumpeter ε πεκπηνπζία ηνπ θαη έλεθα ηνχηνπ επ απηήο ζηήξημε ηε ζεσξία ηνπ, είλαη ε δηαξθήο ηερλνινγηθή 3 Ήδε ην 1912 είρε δεκνζηεχζεη ην Wealth and Welfare, πνπ απνηεινχζε κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζην ζέκα. 4 Kuhn Th. (1962) The Structure of Scientific Revolutions. 5 Βιέπε επίζεο Παπαειίαο Θ. (2006) Παξαδφζεηο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Μέξνο Α, ηακνχιεο, ζει χκθσλα κε ην παξάδεηγκα ηνπ πιήξνπο αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη: πιήξεο γλψζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο γηα ηνλ επηρεηξεκαηία, πιήξεο γλψζε ησλ ηηκψλ γηα ηνλ θαηαλαισηή, ν αξηζκφο ησλ πσιεηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ λα είλαη κεγάινο, ψζηε λα κελ κπνξεί θάπνηνο λα επεξεάδεη, ηα πξντφληα λα είλαη δηαηξεηά θαη λα απνθιείεηαη φπνηνο δελ πιεξψλεη ηελ αλάινγε ηηκή απφ ην νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. πλεπψο ε κε ηζρχο ησλ αλσηέξσ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ηελ παξέκβαζε ηνπ δεκνζίνπ. 6

7 αιιαγή 7. Η θαηλνηνκία θαη επξχηεξα νη εθεπξέζεηο θαη νη ρξήζεηο ηνπο δελ θηλνχληαη ειεχζεξα, αθνχ ε θαηνρχξσζε πνιιψλ εμ απηψλ, κέζσ ησλ δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, δεκηνπξγνχλ έλα δίθηπ πξνζηαζίαο ησλ. Σαπηνρξφλσο, ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε πνπ αλαδχεηαη, ιφγσ ησλ πάζεο θχζεσο εκπνδίσλ (γεσγξαθηθψλ, πνιηηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θ.ιπ.), κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ κηαο ρψξαο, αιιά θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηφζν γηα ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, φζν θαη γηα ηηο ζπλζήθεο δήηεζεο, δίλεη πξνβάδηζκα ζε απηνχο πνπ έρνπλ επθξηλέζηεξε εηθφλα. Όια απηά φκσο ηείλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ (ή θαη λα αλαπαξάγνπλ) κνλνπσιηαθέο ηάζεηο. 2. Ζ κε πιήξεο γλψζε ησλ ηηκψλ (ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα) ησλ πξντφλησλ εθ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ. Τπνηίζεηαη φηη νη θαηαλαισηέο γλσξίδνπλ φιεο ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ (ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ππνθαηαζηάησλ) ζε θάζε κέξνο ηεο επηθξάηεηαο. Αληηζηνίρσο, ζε φκνηα πξντφληα μέξνπλ ηηο απνθιίζεηο ησλ ηηκψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηά ηνπο. χκθσλα κε ην κχζεπκα απηφ, ν θαηαλαισηήο είλαη βαζηιηάο. Απηφο απνθαζίδεη κέζσ ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ ηη ζα παξαρζεί θαη ζε πνηέο πνζφηεηεο. πλεπψο, ε θαζνδήγεζε κέζσ ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ ηερληθψλ ηεο εκπνξίαο, νη νπνίεο θπξηαξρνχλ κεηά ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα, θάησ απφ απηήλ ηελ νπηηθή, παξαβιέπεηαη. 3. Σα πξντφληα δελ είλαη φια δηαηξεηά. Γηαηίζεληαη πάξα πνιιά αγαζά, ηδηαίηεξα ππεξεζίεο, πνπ εκπίπηνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Λφγνπ ράξηλ νη δξφκνη, νη γέθπξεο, πιείζηα φζα έξγα ππνδνκήο (αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θ.ιπ.). Έηζη, ελψ ε θαηαλάισζε ελφο γεχκαηνο αθνξά έλαλ κνλαδηθφ θαηαλαισηή, ε ρξήζε πνιιψλ αγαζψλ (φπσο ε εθπαίδεπζε) επηηπγράλεηαη ηαπηνρξφλσο θαη δηαξθψο απφ πνιιά άηνκα. 4. Γελ πθίζηαηαη κεγάινο αξηζκφο πσιεηψλ θαη αγνξαζηψλ ηαπηνρξφλσο. Αλ φλησο ππήξρε κεγάινο αξηζκφο πσιεηψλ θαη αγνξαζηψλ νπδείο ζα εδχλαην λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ή ηνλ φγθν παξαγσγήο. ε πιεηάδα πξντφλησλ αλέθπςαλ κνλνπσιηαθέο 8 ή κνλνςσληαθέο θαηαζηάζεηο. Οη ρηιηάδεο ηεπηινπαξαγσγνί είλαη φκεξνη ηνπ εξγνζηαζίνπ δάραξεο, φπσο θαη νη θαπλνπαξαγσγνί ησλ εκπφξσλ θαπλνχ ή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επεμεξγάδνληαη ην πξντφλ 9. Πεξαηηέξσ, ζπλάγεηαη φηη ε αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο ζε θαζεζηψο πιήξνπο αληαγσληζκνχ, έρεη σο απφξξνηα ηε δεκηνπξγία νμπηάηεο αληζνθαηαλνκήο κε φια ηα θνηλσληθά παξεπφκελα. Σν ππφδεηγκα ηνπ πιήξνπο αληαγσληζκνχ πξνηάζεθε σο ην νηθνλνκηθφ ηζνδχλακν ηεο δεκνθξαηίαο. Όπσο πνιηηηθά φινη είλαη ίζνη ελψπηoλ ηνπ λφκνπ, έρνληεο ηα απηά δηθαηψκαηα, έηζη θαη νηθνλνκηθά, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο, φια ηα άηνκα δηαζέηνπλ ηελ απηή εμνπζία. Η 7 Αλ θαη ζηα γξαπηά ηνπ Smith αληρλεχεηαη ε ηάζε απηή, ν Marx είλαη εθείλνο ν νπνίνο ηφληζε, θαη εξκήλεπζε, ην ζεκειηψδε απηφ ζπζηαηηθφ ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 8 ην Παξαδφζεηο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ε.α, ζεκεηψζεθαλ ηα θπζηθά, λνκηθά θαη θπξίσο νηθνλνκηθά αίηηα δεκηνπξγίαο κνλνπσιηαθψλ ή νιηγνπσιηαθψλ θαηαζηάζεσλ, βιέπε ζει Κξηηηθή ε νπνία επεξέαζε ζεκαληηθά: Sraffa P. (1926) The laws of returns under competitive conditions, Economic Journal. Robinson J. (1933) The Economics of Imperfect Competition. Chamberlin E. (1933) The Theory of Monopolistic Competition. 7

8 πξνηίκεζε ηνπ θάζε θαηαλαισηή είλαη ε νηνλεί ςήθνο ηνπ πξνο ην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ θαη παξαγσγφ. Γελ είλαη ηπραίν φηη απηά (πνιηηηθή δεκνθξαηία - αηνκηθά δηθαηψκαηα - θαη ππφδεηγκα ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ) εκθαλίζζεθαλ ζρεδφλ ηαπηφρξνλα θαηά ηνλ 17 ν αηψλα θαη θπξηάξρεζαλ απφ ηνλ 18 ν θαη εληεχζελ. Πίζσ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο ηεο αθαδεκατθήο Οηθνλνκηθήο εληνπίδεηαη -φπσο είλαη θπζηθφ- ε ππφζεζε ηεο χπαξμεο πνιπθσληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηνπο πεξηζζφηεξνπο -ν Mill απφ ηνπο πην ζνβαξνχο είρε ζπλείδεζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ 10 - νη ππνζέζεηο απηέο απνηεινχλ αμίσκα, ή έζησ αίηεκα. Η εμέιημε ηεο Βξεηαλίαο εμεγείηαη, δηφηη ε ρψξα απηή είρε πεξηζζφηεξν εθδεκνθξαηηζηεί (ζε αληίζεζε κε ηα εκηθενπδαξρηθά θαηάινηπα πνπ ηαιάληδαλ ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε) 11. Απηή ε πνιπθσλία (πινπξαιηζκφο ζπρλά ιέγεηαη) ζρεηίδεην κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπ αηφκνπ. Έηζη, ε δηεπξπλφκελε άλνδνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ δεκηνπξγνχζε πίεζε γηα πεξηζζφηεξεο αζηηθέο ειεπζεξίεο, ψζηε ηειηθά ην πνιηηηθφ ζχζηεκα (αζηηθφ πνιίηεπκα, φπνπ ε εμνπζία πξνήξρεην απφ ελαιιαγή ζηελ εμνπζία ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αλήθαλ ζηα κεζαία θαη αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα) λα ηαπηηζζεί κε ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα (ηεο «ειεχζεξεο νηθνλνκίαο») θαη ν θαπηηαιηζκφο λα ηαπηηζζεί κε ηελ αζηηθή ηάμε. Η έθθξαζε ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ ησλ ζηξσκάησλ κέρξη ηνλ 20 ν αηψλα, θαηά βάζε, εγέλεην κέζσ ηεο ζηαδηαθήο απεκπινθήο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. Όζελ, επεηδή ην αζηηθφ πνιίηεπκα πεξηειάκβαλε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη θαηάηκεζε ηεο δχλακεο, εθξίλεην φηη φπσο ζηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ νη πνιίηεο επηιέγνπλ ην θφκκα κε θξηηήξην ηε ζπλάθεηα κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο, έηζη θαη ζηελ νηθνλνκία νη θαηαλαισηέο, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο, αελάσο ςεθίδνπλ ππέξ (ή θαηά) ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξνπλ πςειέο ηηκέο, ή ρακειή πνηφηεηα. Η νηθνλνκία, φπσο θαη ε πνιηηεία, απαξηίδεην απφ κεγάιν αξηζκφ «ςήθσλ», πνπ θακία απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηεο. πλεπψο, ην θξάηνο ζα έδεη λα παξακέλεη έλαο νπδέηεξνο κεραληζκφο, πνπ κε ηηο εμνπζίεο ηνπ (λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, δηθαζηηθή) νθείιεη λα ηεξεί ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ 12. Άξα, ε αγνξά, σο ρψξνο ζηνλ νπνίν εμηζνξξνπνχληαη ηα αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα, πξαγκαηνπνηεί ηελ αξίζηε θαηαλνκή ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ. Καηά ηνλ Pareto, ην άξηζην (optimum) επηηπγράλεηαη φηαλ νηαδήπνηε αιιαγή ζηελ θαηαλνκή δελ βειηηψλεη (έζησ θαη θαη 10 Βιέπε ηα δνθίκηα ηνπ: On liberty, θ.ιπ. 11 Ο Marx γηα παξάδεηγκα, φπσο θαη πιείζηνη άιινη επαλαζηάηεο, θαηέθπγε ζηελ Αγγιία (πνιινί δηέθπγαλ ζηηο ΗΠΑ). 12 Πεξί ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλνο θαη ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Μεζνπφιεκν, ππφ ηελ επήξεηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ νιηγνπσιηαθψλ κνλάδσλ θαη ησλ δηαθφξσλ ζπλελψζεσλ (θαξηέι, θ.ιπ.), αιιά θαη ησλ ζεσξηψλ ηνπ Pareto πεξί θπθινθνξίαο ησλ ειίη θαη ηεο δηακνξθσζείζαο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο (λαδηζκφο, θαζηζκφο θ.ιπ.), ηξνπνπνηήζεθε ε άπνςε πεξί πνιιψλ κηθξψλ αληαγσληδνκέλσλ αιιήινηο πφισλ εμνπζίαο. Χζηφζν, ππεζηεξίρζε φηη νη δηάθνξεο νκάδεο εμνπζίαο έρνληαο αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα (ηα ζπλδηθάηα ζε ζρέζε κε ηηο νξγαλψζεηο ησλ βηνκεράλσλ, νη ελψζεηο ησλ εκπφξσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θ.ιπ.) έξρνληαη ζε «ηζνξξνπία», ελψ ε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία, κε απνηειψληαο θένπδν θάπνηαο νκάδαο, δχλαηαη λα εμηζνξξνπεί ηηο αληίξξνπεο ηάζεηο. 8

9 νιίγνλ) ηε ζέζε θάπνηνπ, ρσξίο λα ρεηξνηεξεχεη ηελ αλάινγε θάπνηνπ άιινπ. Η νηθνλνκηθή χθεζε, πνπ έπιεμε ηελ παγθφζκην νηθνλνκία ην 1929 θαη δηήξθεζε κέρξη ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, αιιά θαη νη πξνεγεζείζεο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ επήιζαλ θαη απφ ηνλ Πξψην Πφιεκν (λέα θξάηε, δηάιπζε απηνθξαηνξηψλ, Μπνιζεβίθνη θ.ιπ.), είραλ σο απφξξνηα λα αλαδπζεί έλαο λένο θιάδνο: ε Οηθνλνκηθή ηεο Δπεκεξίαο (Welfare economics). Η ζπδήηεζε εληνχηνηο θαη νπζίαλ δηαηεξήζεθε κέρξη ην 1960 ζηαδηαθά μεθίλεζε λα θζίλεη. Μεηά ην 1980 θαη θπξίσο κεηά ην 1990 νη απφςεηο απηέο έδπζαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ νξίδνληα. Ο Pigou (The Economics of Welfare, 1920) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν θχξηνο εηζεγεηήο απηνχ ηνπ λένπ θιάδνπ, επεξεάδνληαο, δηάδνρνο ηνπ Marshall, πιείζηνπο φζνπο νηθνλνκνιφγνπο. Μνινηαχηα, αλ θαη ν Pigou είρε ζέζεη ην πιαίζην, εληνχηνηο ε νπζηψδε ζπκβνιή, απφ ηελ νπνία επεξεάζζεθαλ -ζπκθσλψληαο ή δηαθσλψληαο- ζρεδφλ άπαληεο ήηαλ ν Pareto (Manuel d Economie Politique,1907) Δηζνδεκαηηθφ Κχθισκα κε ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη δεκφζην ηνκέα ην ρήκα 1 παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία. Σν δεκφζην ειαηηψλεη ην εηζφδεκα απνζπψληαο πφξνπο απφ ηελ παξαγσγή (απφ ηα νηθνθπξηά θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο). Οη θφξνη (T) κεηψλνπλ αξρηθά ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο. ρήκα 1. Δηζνδεκαηηθφ θχθισκα κε Σξάπεδεο θαη δεκφζην ηνκέα Μεηαβιβαζηικές πληρωμές (G 1 ) Φόροι (Τ) Δημόζιο Επιδοηήζεις (G 2 ) Φόροι (Τ) Καηανάλωζη (C) G Οικοκσριά Επιτειρήζεις Ειζόδημα ( Υ) Αποηαμίεσζη (S) Τράπεζες Επένδσζη (Ι) Αθνινχζσο ην δεκφζην επηζηξέθεη ηα εηζνδήκαηα απηά κέζσ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ (G), 13 Ήδε απφ ην 1897 (Cours d Economie Politique) ν Pareto είρε δηαηππψζεη ηε ζέζε ηνπ (ην άξηζην θαηά Pareto). ην επφκελν βηβιίν ηνπ (Manual θ.ιπ.) ζα δηαηππψζεη πιεξέζηεξα ηηο ζέζεηο ηνπ. 9

10 δειαδή κε ηε κνξθή ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ (εληζρχζεσλ ησλ πιένλ αδπλάησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο), επηδνηήζεσλ (εληζρχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ), θιπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε δξάζε ηνπ δεκνζίνπ, ηεθκαίξεηαη φηη ε ελεξγφο δήηεζε είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί σο: Y=C+I+G (1), ελψ ε πξνζθνξά Y=C+S+T (2). Απφ ηελ εμίζσζε (1) θαη (2) ζπκπεξαίλεηαη φηη I+G=S+T. Γηα λα ππάξρεη ηζνξξνπία ζην θχθισκα ζα πξέπεη ην άζξνηζκα ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ λα ηζνχηαη κε απηφ ησλ απνηακηεχζεσλ θαη ηεο θνξνινγίαο Έζοδα και Έξοδα ηος δημοζίος Σα έζνδα είλαη ηαθηηθά (πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα) θαη έθηαθηα (π.ρ. επηβνιή θφξνπ γηα απνθαηάζηαζε ζεηζκνπαζψλ). Δπεηδή ζπλήζσο ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ δελ θαιχπηνπλ ηα έμνδά ηνπ (ιφγσ επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο), ην δεκφζην δαλείδεηαη είηε απφ ηελ εγρψξηα είηε ηελ μέλε αγνξά. Οη δχν βαζηθέο πεγέο εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ είλαη νη άκεζνη θαη έκκεζνη θφξνη. Χο άκεζνη ζεσξνχληαη απηνί πνπ επηβάιινληαη ζε θάπνην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη επηβαξχλνπλ ην ίδην, ελψ σο έκκεζνη απηνί πνπ επηβάιινληαη ζε θάπνην πξφζσπν, αιιά ηειηθά επηβαξχλεηαη ν ηξίηνο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη άκεζνο θφξνο, ελψ νη θφξνη ζηα πξντφληα είλαη έκκεζνη θφξνη, δηφηη ν ππφρξενο ηνλ κεηαβηβάδεη ζηνλ θαηαλαισηή (απμάλνληαο ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο) θαη άξα ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζνο, αθνχ ηνλ εηζπξάηηεη απφ ηνπο αγνξαζηέο θαη ηνλ απνδίδεη ζην δεκφζην. Οη δαλεηαθέο δαπάλεο (ηα πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηα έζνδα) θαιχπηνληαη είηε απφ ηνλ εζσηεξηθφ δαλεηζκφ (εζσηεξηθή αγνξά), είηε θαηφπηλ πξνζθπγήο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ Τα μέζα οικονομικήρ πολιηικήρ Η θάζε θπβέξλεζε, ππνηίζεηαη εθθξάδεη ηε βνχιεζε ησλ ςεθνθφξσλ πνπ ηελ εμέιεμαλ, ρξεζηκνπνηεί πξνο επίηεπμε ζηφρσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο δηάθνξα κέζα, ηα νπνία ελ ζπλφςεη είλαη κέζα δεκνζηνλνκηθήο, εηζνδεκαηηθήο, λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, έιεγρνπ ηεο αγνξάο, ζεζκηθά, ζπλαιιάγκαηνο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Οη δεκφζηεο δαπάλεο ηαμηλνκνχληαη θαηά θαηξνχο κε δηάθνξα θξηηήξηα. πλήζσο ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε είλαη απηή πνπ θπξηαξρεί. Αμηνινγείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε «κνληκφηεηα» ηεο δαπάλεο επί ηεο παξαγσγήο. Οη δεκφζηεο επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο, ή ε ζρεηηθή 10

11 επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ, ζεσξείηαη φηη ελέρνπλ καθξνρξφληα επηξξνή επί ηεο παξαγσγήο. Αληηζέησο, ε δεκφζηα θαηαλάισζε (δαπάλε γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο) αθνξά ζε ρξήζε αγαζψλ, πνπ απνδίδνπλ ρξεζηκφηεηα εληφο βξαρείαο πεξηφδνπ. Πξφθεηηαη γηα αγαζά θπξίσο κε δηαξθή, αιιά ζπρλά θαη δηαξθή, ελψ νη δεκφζηεο επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά. 14 Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πην εχιεπηνο εηθφλα θαηά ηε ζχληαμε ησλ Γεκνζίσλ Πξνυπνινγηζκψλ, φπσο επίζεο θαη θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ε κελ δεκφζηα θαηαλάισζε ππνδηαηξείηαη ζε ακνηβέο (κηζζνί) θαη αγνξέο αγαζψλ, ε δε δεκφζηα επέλδπζε παξαθνινπζείηαη είηε θαηά θιάδν 15, είηε θαηά είδνο (θηίξηα, κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, ινηπέο πάγηεο εγθαηαζηάζεηο) 16. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ππελζπκηζζεί φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ελλνηψλ θαηαλαιψζεσο θαη επελδχζεσο είλαη δπζρεξήο, αθνχ ηα φξηα ηνπο είλαη αζαθή. 17 Έηζη ηα θνλδχιηα ειαηνρξσκαηηζκνχ, πνπ δαπαλψληαη ζε έλα δεκφζην νίθεκα, εάλ πξαγκαηνπνηνχληαη επί ζθνπψ ηε βειηίσζε ηήο φςεο ηνπ, ζπληζηνχλ θαηαλάισζε, ελψ εάλ ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζή ηνπ (επηκήθπλζε ηνπ σθέιηκνπ βίνπ), απνηεινχλ επέλδπζε. Πέξαλ ηεο δεκνζίαο θαηαλαιψζεσο θαη επελδχζεσο, ζηε κεηά ην 1950 πεξίνδν δηεπξχλζεθαλ (ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1990) θαη νη δαπάλεο δηα κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο. Απηέο δηαθξίλνληαη ζε ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο θαη κεηαβηβάζεηο θεθαιαίνπ. Οη ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο είλαη νη κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο πξνο ηα νηθνθπξηά (παξνρέο πξφλνηαο, πγείαο, αλεξγίαο θιπ), πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (επηδνηήζεηο) θαη πξνο ηελ αιινδαπή (εμππεξέηεζε δεκφζηνπ ρξένπο, ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε Οξγαληζκνχο, ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα θιπ). Οη κεηαβηβάζεηο θεθαιαίνπ πξνο ηελ εκεδαπή ζρεηίδνληαη κε ηηο εληζρχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ (θπξίσο κέζσ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ) θαη ησλ νηθνθπξηψλ (ζπκκεηνρή ζε αλέγεξζε ή επηζθεπή νηθηψλ θιπ). Δθηφο ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ κε θξηηήξην ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ παξαγσγή, νη δαπάλεο δχλαληαη λα δηαθξηζνχλ κε βάζε ηνλ θνξέα πνπ ηηο δηελεξγεί. Η δηνηθεηηθή απηή νκαδνπνίεζε θαηαδεηθλχεη ηνλ βαζκφ απνθέληξσζεο, ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ) θιπ. Έηζη νξηνζεηνχληαη νη δαπάλεο ζε: Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Ν.Π.Γ.Γ, Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο. Φπζηθά, δχλαληαη λα ππάξμεη πεξαηηέξσ ππνδηαίξεζε: ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο αλά ππνπξγείν θιπ. Πέξαλ ηεο δηνηθεηηθήο δηάθξηζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο, ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ιεηηνπξγηθή 18. Απηή ζπλίζηαηαη ζε: 14 Γηα ηνπο νξηζκνχο βιέπε Παπαειίαο Θ. (2006) Πνιηηηθή ε.α, ζει Πνιηηηθή Οηθνλνκία, ε.α. Κεθάιαην Πξψην. 16 Γηα ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ελ Διιάδη ζην δηάζηεκα βιέπε: Παπαειίαο Θ. (1996) Διιεληθή Οηθνλνκία, ΑΣΔ. 17 Αληίζηνηρε αζάθεηα πθίζηαηαη κεηαμχ παξαγσγηθήο θαη κε παξαγσγηθήο εξγαζίαο. 18 Σα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο κε βάζε ηε ιεηηνπξγηθή δηάθξηζε κεηαβάιινληαη ηε παξφδσ ηνπ ρξφλνπ. Απηφ ζρεηίδεηαη ιφγνπ ράξηλ, αλάκεζα ζηα άιια, κε ην φηη ε έλλνηα ηεο θνηλήο σθέιεηαο ή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 11

12 Γαπάλεο γεληθέο. Αθνξνχλ ζε απηέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο (πξφεδξνο, θπβέξλεζε, εζληθή άκπλα, δεκφζηα ηάμε, δηθαζηηθή εμνπζία θιπ). Γαπάλεο θνηλήο σθέιεηαο. Δλψ νη γεληθέο ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, νη θνηλήο σθέιεηαο επηθεληξψλνληαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ (θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε έξγσλ ππνδνκήο -νδνί, θσηηζκφο, χδξεπζε, απνρέηεπζε θιπ-, ππξαζθάιεηα θ.ν.θ). Γαπάλεο θνηλσληθέο. ρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην θξάηνο Γηθαίνπ. πλεπψο δαπάλεο γηα πγεία, πξφλνηα, θαηνηθίεο, εθπαίδεπζε θιπ. πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Λνηπέο δαπάλεο. Καιχπηνπλ ηνπο ηφθνπο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, δαπάλεο πξνο ηελ αιινδαπή (ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο) θιπ Γημόζια αγαθά Έρεη επηθξαηήζεη λα ζεσξείηαη σο Γεκφζηνο ηνκέαο: ην Κξάηνο, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ), νη δηάθνξνη θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Οθειείαο (ΓΔΚΟ), νη επνπηεπφκελνη νξγαληζκνί ησλ Τπνπξγείσλ θ.ιπ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ην Γεκφζην θαιχπηεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θνηλφηεηαο ελ ηε επξεία ελλνία (πφιηο, θξάηνο θ.ιπ.), ζε αληίζεζε κε ηε δξάζε ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ. Τπ απηήλ ηελ άπνςε αλεθχεηαη πάληα δεκφζηα δξαζηεξηφηεηα (κνινηαχηα απηφ δελ ηζρχεη απνιχησο, θαζ φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ ηδησηηθνί θνξείο, πνπ θαιχπηνπλ ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο). Μηα άιιε δηάθξηζε ηεο άζθεζεο θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο απφ εθείλε ηεο ηδησηηθήο είλαη ε δηαθνξά ηνπ ζθνπνχ εθάζηεο. Οη ζηφρνη ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ εληνπίδνληαη ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ, ψζηε λα ππάξμεη επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Αληηζέησο, νη ηδησηηθνί θνξείο ή ηα άηνκα επηδηψθνπλ πξσηίζησο ίδηνλ φθεινο. Γηαρξνληθψο έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ αγαζνχ, ή ελ ηέιεη ηη ζπληζηά δεκφζην. Παιαηφηεξα (κέρξη ηελ επέιαζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ην 1980) επηζηεχεην φηη ηα νλνκαδφκελα ζπιινγηθά αγαζά εδχλαλην λα θαιπθζνχλ απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ππφ ηεο δεκνζίαο δξάζεσο. Σέηνηα ήηαλ ηα αγαζά πνπ θξίλνληαλ φηη ήζαλ αδηαίξεηα (δελ αθνξνχζαλ ηνλ θάζε μερσξηζηφ θαηαλαισηή) θαη ήηαλ δπλαηφλ λα πξνζθεξζνχλ ππφ καδηθή κνξθή (φπσο νη ππεξεζίεο ηεο Δζληθήο Ακχλεο, ηεο Γεκνζίαο Σάμεσο, ε θαζαξηφηεο ησλ πφιεσλ). πλήζσο, ηα αλσηέξσ αγαζά πξνζθέξνληαη ζε φια ηα άηνκα ηεο θνηλσλίαο δσξεάλ. Δπίζεο, νξηζκέλα αγαζά (θπξίσο ππεξεζίεο) κπνξνχλ κελ λα δηαηξεζνχλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ αηνκηθέο αλάγθεο, αιιά παξάγνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλφινπ (εθπαίδεπζε θ.ιπ.). Σα αγαζά απηά είηε είλαη δσξεάλ είηε πξνζθέξνληαη έλαληη ρακεινχ ηηκήκαηνο. Βεβαίσο, ζήκεξα (2011) έρεη νπζησδψο δηαθνξνπνηεζεί ε έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ θαη δηαθνξνπνηείηαη. Δπηπιένλ νη δαπάλεο πνιιψλ έξγσλ ππνδνκήο χδξεπζεο θιπ) κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ίδηα θαηεγνξία. (εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, ελέξγεηαο, 12

13 ζπρλά αθήλεηαη ζην δεκφζην ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ, εθεί πνπ δελ εθδειψλεηαη δήηεζε απφ ηνπο ηδηψηεο (άηνκα ή εηαηξίεο). Πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο δεκηνγφλεο ή πνπ ιεηηνπξγνχλ πέξημ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (δεκνηηθέο ζπγθνηλσλίεο, δεκνηηθφο θσηηζκφο θ.ιπ.). Γηα ηνπο αθξαίνπο ππεξθηιειεχζεξνπο αθφκε θαη απηά ηα αγαζά δελ ζα φθεηιε λα πξνζθέξνληαη ππφ ηνπ θξάηνπο, δηφηη σο δεκηνγφλεο ππεξεζίεο ζεκαίλεη φηη ηα ειιείκκαηά ηνπο ζα θαιχπηνληαη απφ ηε θνξνινγία, ζπλεπψο ζα κεηψλνπλ πφξνπο απφ ηα άηνκα, πνπ αιιηψο ζα δηνρεηεχνληαλ ζε παξαγσγηθφηεξνπο ζηφρνπο. Σνηνπηνηξφπσο, θαηά ηηο απφςεηο απηψλ, θάζε κεηαθνξά πφξσλ απφ παξαγσγηθνχο ζθνπνχο ζε παξφκνηεο θξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπληζηά αλεπηζχκεηε (αληηνηθνλνκηθή) ελέξγεηα. Ο άθξαηνο απηφο αηνκηθηζκφο επηθξάηεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο επνρέο, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ θνηλσλίεο. Με ην ζθεπηηθφ απηφ θαηαξγήζεθε ην 1834 ν λφκνο πεξί πησρψλ, σο πξνάγσλ ηελ νθλεξία. Σνπηέζηηλ ε ζεκειηψδεο ηδέα, πνπ εκπεξηέρεηαη ζε απηήλ ηελ ηδενινγία είλαη φηη ε πηψρεηα έρεη λα θάλεη -πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ- κε ηε ζέιεζε ηνπ αηφκνπ Το κόζηορ ηων δημόζιων αγαθών. Γημόζια αγαθά ή ιδιωηικά. Η δηαξθήο παξέκβαζε ηνπ δεκνζίνπ ζηελ νηθνλνκία είρε σο ζπλέπεηα λα παξνπζηαζζεί νμχηαηε αληίδξαζε εθ κέξνπο ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, πνπ εμέθξαδαλ, θαηά ηεθκήξην, απφςεηο ησλ κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ. Πνιιά κέιε ηνπ Verein für Sozialpolitik (πλδέζκνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή) θαη ηδηαίηεξα ν Gustav Schmoller ήηαλ ηεο πεπνίζεζεο φηη ε ζηαδηαθή δηαδηθαζία δεκνζηνπνηήζεσο (ππνθαηάζηαζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ην δεκφζην) ζην κέιινλ ζα έθεξλε ηνλ ζνζηαιηζκφ. 19 Έηζη νη νηθνλνκνιφγνη πνπ ήζαλ αληίζεηνη απηήο ηεο εμέιημεο, 20 δηεξεπλψληαο ην ζέκα, θαηέιεμαλ ζην φηη ε αλάπηπμε ηνπ δεκνζίνπ, απνζηεξεί πφξνπο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (επηρεηξήζεηο θαη νηθνθπξηά) θαη δηαζηξέθεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Όινη, ζρεδφλ, νη πξνβεβιεκέλνη νηθνλνκνιφγνη είραλ 19 Ο Schumpeter, πνπ ελίνηε είρε ηάζε επίδεημεο θαη παξαδνμνινγίαο, ίζσο δηφηη ζηε δσή ηνπ είρε ππνζηεί απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο απφ γεγνλφηα ηπραία ή ελ γέλεη κε αλακελφκελα, ζε έλα ακεξηθαληθφ αθξναηήξην, ζρεδφλ άζρεην ησλ εμειίμεσλ ζην θνηλσληθφ θαη ελ κέξεη θαη ζην ζεσξεηηθφ πεδίν, -νη πιείζηνη γλψξηδαλ ηελ Οηθνλνκηθή απφ ηνπο Clark, Taussing, Fisher, Marshall -, ζεκείσλε: «Καη αλ αθφκε ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξεη ν Maξμ θαη ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ήζαλ πεξηζζφηεξν ζαζξά απφ φζνλ είλαη, ην ζπκπέξαζκα ηνπ ζα εδχλαην λα είλαη νξζφλ εηο φζελ έθηαζηλ δηαβεβαηψλεη, φηη ε θαπηηαιηζηηθή εμέιημηο ζα θαηαζηξέςεη ηα ζεκέιηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Δγψ πηζηεχσ, φηη απηφ είλαη νξζφλ. Καη δελ λνκίδσ φηη ππεξβάιισ, αλ απνθαιέζσ βαζχλ ηνλ νξακαηηζκφλ, δηα ηνπ νπνίνπ απεθαιχπηεην ε αιήζεηα απηή ην 1847, πςνπκέλε πάλσ απφ φιαο ηαο ακθηβνιίαο. Σψξα είλαη θνηλφο ηφπνο. Ο πξψηνο πνπ ηελ δηεηχπσζε είλαη ν Gustav Schmoller. Ζ απηνχ Δμνρφηεο, ν θαζεγεηήο von Schmoller, αλαθηνξηθφο κπζηηθνζχκβνπινο ηεο Πξσζζίαο θαη κέινο ηεο Πξσζζηθήο Άλσ Βνπιήο, δελ ήην νχηε κεγάινο επαλαζηάηεο νχηε είρε ηάζηλ πξνο δεκαγσγηθάο ρεηξνλνκίαο. Γηεηχπσζε φκσο ήξεκα ηελ ηδίαλ αιήζεηαλ. Γηφηη θαη πσο, δελ ην είπελ νχηε απηφο». Schumpeter J.A. (1942), Capitalism, Socialism and Democracy ΚΔΠΔ (1971). 20 Καηά ηνπο ξηδνζπάζηεο ήζαλ δηαπηζηεπκέλνη ζηελ αζηηθή ηάμε, εμ νπ θαη πνιινί καξμηζηέο κηινχζαλ γηα ρπδαία Οηθνλνκηθή. 13

14 απνδερζεί ηηο θάησζη αξρέο: Αθνχ νη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη νη ηδησηηθέο αλάγθεο απεξηφξηζηεο ζεκαίλεη φηη ε παξαγσγή ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ επηηπγράλεηαη κέζσ απφζπαζεο πφξσλ (εξγαζίαο, θεθαιαίνπ θιπ), νη νπνίνη δηαθνξεηηθά ζα δηαηηζελην ζηελ αγνξά ζηνπο ηδηψηεο πξνο παξαγσγή εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Όζελ, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεκνζίαο δαπάλεο επηηπγράλεηαη εηο βάξνο ηεο ηδησηηθήο θαηαλαιψζεσο θαη επελδχζεσο. Η αθαίξεζε πφξσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο (θαη ηα νηθνθπξηά) ζπληζηά ην θφζηνο ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ. ε ηερληθνχο φξνπο -κηθξννηθνλνκηθήο πξνζέγγηζεο- ην θφζηνο επθαηξίαο ελφο αγαζνχ Υ, πνπ παξάγεηαη απφ ην δεκφζην, είλαη νη απνιεζζείζεο κνλάδεο πνπ ζα δηαηίζελην γηα ηελ παξαγσγή άιισλ αγαζψλ κέζνπ ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο. Πην απιά, αλ απνκαθξπλζεί θάπνηνο απφ ηερληθνχο φξνπο, ηα δεκφζηα αγαζά παξάγνληαη απφ νηθνλνκηθνχο πφξνπο -θπξίσο θνξνινγία-, ε νπνία επηβαξχλεη ηα κεζαία θαη ηα αλψηεξα ζηξψκαηα. Σα ηειεπηαία, φπσο είλαη θπζηθφ, αληηδξνχλ γηα επέθηαζε ηνπ δεκνζίνπ πέξαλ ελφο νξίνπ. Έηζη, ην δεκφζην αγαζφ ή ε παξαγσγή ηνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ηδησηηθά αγαζά (θαη ηνπο θνξείο πνπ ηα παξάγνπλ ή ηα απνιακβάλνπλ). Πιένλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο πθίζηαηαη, θαηά ηνπο ππέξκαρνπο ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο, θαη ην πνιηηηθφ ή εζηθφ θφζηνο. Η δηείζδπζε ηνπ δεκνζίνπ ζηελ ηδησηηθή δσή έρεη -θαηά ηνπο θηιειεχζεξνπο- σο ζπλέπεηα ηε θαιθίδεπζε καθξνρξνλίσο ηεο έλλνηαο ηνπ επηρεηξείλ, ηεο ειεχζεξεο επηινγήο θιπ, πνπ είλαη δπλαηφλ, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα νδεγήζνπλ ζε αληηδεκνθξαηηθέο αληηιήςεηο 21. Σελ αληίιεςε απηή απεδέρζεζαλ πιείζηνη φζνη θευλζηαλνί (ηδηαίηεξα ν θιψλνο ζηηο ΗΠΑ), πηνζεηψληαο ηελ άπνςε φηη κφλν ζε θαζεζηψο αξγνχληνο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ (θεθαιαίνπ, εξγαηηθήο δχλακεο) είλαη δπλαηφλ λα δηεπξπλζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκνζίνπ ρσξίο θφζηνο. Μφλν ζε θαζεζηψο ππναπαζρφιεζεο, φισλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο δελ πθίζηαηαη θφζηνο ζηα δεκφζηα αγαζά Σν θιαζηθφ έξγν νθείιεηαη ζηνλ Hayek (1938) The Road to Serfdom (ν δξφκνο πξνο ηε δνπιεία). εκεηψλεηαη φηη ε Απζηξηαθή ρνιή ήηαλ ν ηζρπξφηεξνο ππιψλαο ππέξ ηεο ειεχζεξεο πξσηνβνπιίαο θαη θαηά ηεο θξαηηθήο παξεκβάζεσο. Μεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ξφινπ ησλ θεληξηθψλ επξσπατθψλ θξαηψλ (θαη νπζίαλ ε πνξεία είρε μεθηλήζεη ηελ πζηεξαία ηεο δηάιπζεο ηήο Απζηξννπγγξηθήο Απηνθξαηνξίαο ησλ Αςβνχξγσλ, ιφγσ ηεο ήηηαο ηνπ Πξψηνπ Παγθφζκηνπ, ελψ ην ηειηθφ ρηχπεκα δφζεθε κε ηελ είζνδν ησλ Ναδί ζηε Βηέλλε), ηε ζθπηάιε έιαβε ε ρνιή ηνπ ηθάγνπ (Friedman, θιπ). Σν έξγν ηνπ Hayek έηπρε ηεο έγθξηζεο αθφκε θαη ηνπ Keynes πνπ νπζησδψο εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηηο ηδέεο ηνπ πεξί θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ (αθήλνληαο ζε απνξία θίινπο θαη νπαδνχο). Χζηφζν ν Keynes πίζηεπε φηη δελ ζα νδεγείην ζηε δνπιεία ν θαπηηαιηζκφο (ή έζησ ε αζηηθή δεκνθξαηία), αλ αθνινπζνχζε ηηο ηδέεο ηνπ. ηελ εμαηξεηηθά κεγάιε βηβιηνγξαθία πνπ αλέθπςε, ν Hayek έιαβε ην Νφκπει ην 1972 απφ θνηλνχ κε ηνλ G. Myrdal, κπνξεί λα επηιεγεί ε ζχληνκε θαη εχζηνρε θξηηηθή απφ ηνλ Schumpeter. Η βηβιηνθξηηηθή ηνπ Schumpeter έρεη ζεκαζία θαζ φηη φρη κφλν πξνήξρεην απφ ηελ ίδηα ρνιή Οηθνλνκηθήο θέςεο, αιιά ζε αξθεηά ζεκεία ζπλέπιεε κε ηνλ Hayek. 22 Αθφκε θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη θφζηνο. Η ππφζεζε πνπ ηίζεηαη είλαη φηη ηνπιάρηζηνλ έλαο ζπληειεζηήο, ην θεθάιαην ζπλήζσο, απαζρνιείηαη πιήξσο (ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξαο είλαη ε πιενλάδνπζα -αλαπαζρφιεηε ζπλεπψο- εξγαηηθή δχλακηο). πλεπψο, ε παξαγσγή δεκφζησλ αγαζψλ ζα επηηεπρζεί κε κεηαηφπηζε κέξνο ηνπ ζπληειεζηή πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηνλ δεκφζηνˑ ηνηνπηνηξφπσο ζα αλαθαλεί θφζηνο. Λακβάλνληαο δε ππφςε φηη νη δεκφζηνη θνξείο (Οξγαληζκνί, Δπηρεηξήζεηο θιπ) ραξαθηεξίδνληαη απφ γξαθεηνθξαηηθή δνκή θαη αθακςία ζηηο ζπλερείο κεηαβνιέο, ηεθκαίξεηαη φηη ε απνξξφθεζε πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαηαιήγεη ζε κηθξφηεξν ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. Όζελ θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. 14

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ

ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ ΥΟΛΗ ΘΕΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΜ «ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ & ΣΩΝ ΑΠΟΦΑΕΩΝ» ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΑΘΑΝΑΙΑ «ΜΕΛΕΣΗ ΜΟΝΣΕΛΩΝ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΠΡΑΙΝΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα

ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Δ ΕΘΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙZ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: Η φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων στην Ελλάδα Επιβλέπων: Θωμάς ακκάς πουδάστρια: Παναγιώτα Δ. Κουνούκλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΔΝΣΑΞΗ Δ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ Άπηρ αποςνάκηρ, Γξ Αξρηηέθησλ Πνιενδφκνο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο ΤΜΦΠΠΑ sapounakis@gmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Τα ζρεηηθά πςειά κεηαπνιεκηθά πνζνζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Ο ξόινο ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο πγείαο ζην ζύζηεκα πγείαο: Μηα ζπζηεκαηηθή ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε νπεδίαο, Οιιαλδίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΧΝ ΦΟΡΔΧΝ ΑΚΗΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ» Δπηβιέπσλ: ΠΑΝΑΓΙΧΣΗ ΚΑΡΚΑΣΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα

ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα ΑΓΔΓΤ: ΚΟΗΝΧΝΗΚΟ ΠΟΛΤΚΔΝΣΡΟ ΓηαξζξσηηθΪ θαη πνηνηηθϊ ραξαθηεξηζηηθϊ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηνπ δεκφζηνπ πγεηνλνκηθνχ ηνκϋα ζηελ ΔιιΪδα Δπηζηεκνληθφο ππεχζπλνο: Θεφδσξνο αθειιαξφπνπινο, Καζεγεηάο Παληεένπ

Διαβάστε περισσότερα

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο

Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Δπλακηθή ηνπ Χξένπο, Δίδπκα Ειιείκκαηα θαη Δηεζλήο Αληαγσληζηηθόηεηα ηεο Ειιεληθήο Οηθνλνκίαο Θεφδσξνο Μαξηφιεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Κψζηαο Παπνπιήο, Αλεμάξηεηνο Δξεπλεηήο 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σν παξφλ άξζξν δηεξεπλά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Α ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Ο ζεζκόο ηεο πνιηηηζηηθήο ρνξεγίαο, ωο κέζν ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ

ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή εξγαζία ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ: ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΣΟΝ ΗΑΣΡΗΚΟ ΣΟΤΡΗΜΟ ηνπ ΗΧΑΝΝΖ ΚΟΤΚΟΤΡΑ (Α.Μ. : 42 / 11) ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Αναμνήζεις από ηο Μέλλον: Ο «Νέος» Διεθνής Καηαμεριζμός Εργαζίας

Αναμνήζεις από ηο Μέλλον: Ο «Νέος» Διεθνής Καηαμεριζμός Εργαζίας Αναμνήζεις από ηο Μέλλον: Ο «Νέος» Διεθνής Καηαμεριζμός Εργαζίας Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλ. Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην Προλογικό Σημείωμα Σν παξφλ θείκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ Κ.Γ.Ο.Κ.Π. ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ ελεξγνπνίεζε ησλ αλέξγσλ ζην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Μνληέιν. Σα παξαδείγκαηα ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία.» Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΖ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΖΜΔΡΑ: ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΚΛΖΔΗ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ω ΠΡΟΠΑΘΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΖΜΑ : ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΚΑΙ ΣΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΕ ΕΠΙΣΗΜΕ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟΤ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΑΣΕΤΘΤΝΗ : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ» ΣΟ ΖΗΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΙΚΩΝ ΚΔΝΣΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ Σμήμα Βιομητανικής Γιοίκηζης και Σετνολογίας ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ τολή Υημικών Μητανικών Γιαπανεπιζηημιακό Γιαημημαηικό Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών Οργάνωζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΝΔΔ ΑΡΥΔ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΕΜΑ: «ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΑΙΩΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ» ΚΑΡΑΜΟΤΕΖ ΑΘΑΝΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο

Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο Δηζαγσγή ηνλ ειιαδηθφ ρψξν, απφ ηελ επνρή ηεο ηνπξθνθξαηίαο αθφκε, ηέζεθε ε βάζε ηνπ κεηέπεηηα ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο ηεο γεο κε ηε δεκηνπξγία ελφο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχ αξηζκνχ δηάζπαξησλ νηθηζκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗΝ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΥΟΡΗΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΤΝΟΔΙΝΟ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 2008 ΚΑΣΑΝΟΗΗ ΣΗ ΑΠΗΥΗΗ ΣΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Α.Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΧΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ THIRD PARTY LOGISTICS (3PL) ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ: ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΚΑΗ ΠΟΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ ΒΟΣΑΝΖ ΜΑΡΗΑ ΖΛΗΑΓΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ θ. ΦΧΛΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ»

ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ: «ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΤΝΟΥΖ» ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ: ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟΗ ΑΡΓΟΛΗΓΑ 2010-2011 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ

ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ ΟΗ ΝΔΔ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΧΝ ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΚΑΗ ΤΝΟΥΖ Μειέηε πξνο ηε Μνλάδα Οξγάλσζεο ηεο Γηαρείξηζεο Αλαπηπμηαθψλ Πξνγξακκάησλ - ΜΟΓ ΑΔ Γηάλλεο Καινγήξνπ, Αλ. Καζεγεηήο Σερλνινγηθήο Οηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 Ο δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΔΠΙΓΡΑΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΑ ΣΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010

Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ. Δηήζηα Έθζεζε 2010 Πξεζβεία ηεο Διιάδνο ζηελ Κχπξν Γξαθείν Οηθνλνκηθψλ θαη Δκπνξηθψλ Τπνζέζεσλ Δηήζηα Έθζεζε 2010 Γξαθείν πκβνύινπ Ο.Δ.Τ. Λεπθσζίαο ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΡΤΘΜΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 1 1. Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ-ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΠΡΟΧΘΖΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΟΛΖ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ-Ζ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα