ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ"

Transcript

1 Θ. ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ ΗΜΔΙΩΔΙ ΓΗΜΟΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΓΗΜΟΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΘΗΝΑ 2011

2 Πξφινγνο Οη ζεκεηψζεηο απηέο γξάθηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο δηδαζθαιίαο ζην κάζεκα ηεο Γεκνζίαο Οηθνλνκηθήο. Οξηζκέλα ζέκαηα ζίγνληαη αθξνζηγψο. ην επφκελν δηάζηεκα ειπίδεηαη φηη ζα έρνπλ θαιπθζεί νη ειιείςεηο. Μάηνο

3 Πίνακαρ Πεπιεσομένων Κεθάλαιο Ππώηο: Τα αίηια παπέμβαζηρ ηος κπάηοςρ ζηην οικονομία 1.1 Η νηθνλνκία ηεο αγνξάο Οη αηέιεηεο ηεο αγνξάο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο Δηζνδεκαηηθφ Κχθισκα κε ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη δεκφζην ηνκέα Έζνδα θαη Έμνδα δεκνζίνπ Σα κέζα νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο Γεκφζηα αγαζά Σν θφζηνο ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ. Γεκφζηα αγαζά ή ηδησηηθά Θεσξίεο πεξί επηινγήο δεκνζίσλ δαπαλψλ (δηακφξθσζεο ηεο ηηκήο) Η ιχζε ηνπ Bowen Η ιχζε ηνπ Lindahl Η ιχζε ηνπ Samuelson (Γεληθή ηζνξξνπία) 23 Κεθάλαιο Γεύηεπο: Ο πποϋπολογιζμόρ 2.1 Γεληθά Η έλλνηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κεηά ην ηάδηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Έζνδα: Φφξνη, ηέιε, επηηάμεηο Γεληθά Γηαθξίζεηο θφξσλ Οη δηαθξίζεηο ησλ θφξσλ σο πξνο ηε θνξνινγηθή βάζε Γηαθξίζεηο θφξσλ ζε άκεζνπο θαη έκκεζνπο Φφξνη επί ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Γεκφζηνο Γαλεηζκφο Γεληθά Γηαθξίζεηο Γαλεηζκνχ Πνιιαπιαζηαζηηθέο επηδξάζεηο ησλ θφξσλ θαη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ Ο πνιιαπιαζηαζηήο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ Ο πνιιαπιαζηαζηήο θνξνινγίαο Ο πνιιαπιαζηαζηήο ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ 41 Κεθάλαιο Τπίηο: Νομιζμαηική και Γημοζιονομική Πολιηική 3.1 ην ππφβαζξν ηεο θηινζνθίαο ηεο θακπχιεο IS θαη LM Γηαθνξνπνηήζεηο ζηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή Σν «πιήξεο» καθξννηθνλνκηθφ κνληέιν Πεξίπησζε θιεηζηήο νηθνλνκίαο ρσξίο δεκφζην ηνκέα Πεξίπησζε θιεηζηήο νηθνλνκίαο κε δεκφζην ηνκέα Πεξίπησζε αλνηθηήο νηθνλνκίαο κε δεκφζην ηνκέα 46 3

4 3.4 Ο ξφινο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε πεξηφδνπο πιεζσξηζκνχ θαη χθεζεο Γεληθά Γεκνζηνλνκηθά κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο χθεζεο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ 47 δήηεζεο Ννκηζκαηηθά κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο χθεζεο θαη ηνπ πιεζσξηζκνχ 48 δήηεζεο Μέηξα θαηαπνιέκεζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ θφζηνπο Θεψξεκα ηζνζθειηζκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ 49 Κεθάλαιο Τέηαπηο: Η κοινωνική κπίζη και η πολιηική ανηίδπαζη 4.1 Ιζηνξηθή εμέιημε ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο Σν θξάηνο ζηελ Αξραηφηεηα Θεσξίεο γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Κξάηνπο Δπίκεηξν: Σα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά ζηελ Διιάδα 59 Βιβλιογπαθία 64 4

5 Κεθάλαιο Πρώηο ΣΑ ΑΙΣΙΑ ΠΑΡΔΜΒΑΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1.1. Η Οικονομία ηηρ αγοπάς Οη αηέιεηεο ηεο αγνξάο θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο. ην θιαζηθφ νηθνδφκεκα ην θξάηνο δελ ζα έπξεπε λα επεκβαίλεη (εμ νπ θαη ε δηαθήξπμε πεξί laissez- faire, laissez-passer). πκθψλσο πξνο ηνλ Smith, ε παξέκβαζε νδεγεί ζε δηαζηξέβισζε ησλ φξσλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο. Καηά ηνλ 19 ν αηψλα νη θηιειεχζεξνη πνιηηηθνί είραλ σο ζεκαία ηελ χπαξμε ηνπ θξάηνπο λπθηνθχιαθνο (ή άιισο ηνπ νπδεηέξνπ θξάηνπο). Οη νηθνλνκνιφγνη ζηελ αλάιπζή ηνπο- φπσο ν Ricardo- ην απεδέρζεζαλ απηφ σο δφγκα. Αθφκε θαη ν Marx θαηαζθεπάδεη ην ππφδεηγκά ηνπ κέζσ ηνπ πιήξνπο αληαγσληζκνχ. Βέβαηα θαηαιήγεη, κφλνο ζρεδφλ απηφο, ζην ζπκπέξαζκα φηη νη κεραληζκνί ηεο αγνξάο ζα δεκηνπξγήζνπλ κνλνπσιηαθέο θαη νιηγνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο. Η αλάδπζε θαη επηβνιή ησλ κεγάισλ εηαηξεηψλ κεηά ην 1870 θαη ε δεκηνπξγία θαξηέι, ηξαζη (φπσο επίζεο θαη ε εκθάληζε θαη θπξηαξρία ηνπ ρξεκαηηζηεξηαθνχ θεθαιαίνπ 1 ) θαηέδεημαλ ηε θελάθε παξφκνησλ απφςεσλ (πεξί θπξηαξρίαο ηνπ ακηγνχο αληαγσληζκνχ), πνπ είρε απνδερζεί θαη ε Νενθιαζηθή ρνιή. Αλ θαη ν αηειήο αληαγσληζκφο θαζίζηαην απηφο ηνηο πάζη, εληνχηνηο, νη πξσηνπφξνη ηεο Νενθιαζηθήο θαη νη δηάδνρνί ηνπο ζπλέρηδαλ λα αλαιχνπλ κηα εηθφλα πνπ δελ πθίζηαην. Υάξηο ζηε γεξκαληθή εθβηνκεράληζε θαη ηα παξεπφκελα ηεο (φπσο ηα κέηξα Bismarck, ηνπ επεξεαζκνχ ησλ απφςεσλ ηεο πνιηηηθήο απφ ηνλ χλδεζκν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο -Verein für Sozialpolitik-), άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε (ε επηξξνή ηεο Ιζηνξηθήο ρνιήο ήηαλ θαηαθαλήο) ε Γεκνζηνινγία θαη εηδηθφηεξα ηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά 2. Αξρηθψο ε πξνζπάζεηα πεξηεζηξέθεην ζηελ χπαξμε ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ. Όζελ ππεζηεξίρζε: ηα δηδάγκαηα ηεο νξζνδνμίαο ζρεηίδνληαλ κε ηα ηδησηηθά αγαζά, ελψ ηα δεκφζηα, ππεηέζε, φηη ιεηηνπξγνχλ σο νηνλεί απνθιίζεηο ησλ λφκσλ. ηηο αξρέο ηνπ 20 νπ αηψλα ζεκεηψζεθαλ δχν παξεκβάζεηο (ηνπ Pareto θαη ηνπ Pigou), ε πξψηε κάιηζηα ππήξμε άθξσο νπζηψδεο θαη απνηειεί κέρξη ζήκεξα ζεκείν αλαθνξάο. Ο Pareto, θηλνχκελνο ζηα πιαίζηα ηεο λενθιαζηθήο νξζνδνμίαο, αληηκεησπίδνληαο ηφ νμπκέλν 1 Η ζνβαξφηεξε πξνζέγγηζε, πνπ δεκηνχξγεζε επξχηαηεο αληεγθιήζεηο, νθείιεηαη ζηνλ Hilferding (Hilferding R. (1910) Das Finanz Kapital (ην Υξεκαηηζηηθφ Κεθάιαην). 2 Οη κεγάινη δεκνζηνιφγνη παξέκεηλαλ θαη νπζίαλ εθηφο επηζηήκεο, κε ηελ έλλνηα φηη νη απφςεηο ηνπο εηχγραλαλ πξνζνρήο, ζην βαζκφ πνπ απηφ ζπλέβαηλε, κφλν γηα άζθεζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Emil Sax. ( ) Grundlegung der theoretischen Staatswirtschaft (1887), Antonio De Viti De Marco ( ) First principles of Public finance (1936). Ugo Mazzola( ), Dati scientifici della finanza pubblica. (Scientific Elements of Public Finance) 1890, Maffeo Pantaleoni ( ) Contributions to the Theory of the Distribution of Public Expenditure,

6 πξφβιεκα ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, ζέιεζε λα δείμεη φηη ην εηζφδεκα θαηαλέκεηαη δηαρξνληθψο άληζα. Αξγφηεξα ν Pigou, δηάδνρνο ηνπ Marshall, ζην Economics of Welfare (1920) 3 έδσζε ην πξψην ελαξθηήξην ιάθηηζκα ζηηο ζπδεηήζεηο. Η χθεζε ηεο πεξηφδνπ θαη ε κεηέπεηηα θπξηαξρία ηεο θευλζηαλήο ζεσξίαο γελίθεπζε ηε ζεκαηηθή. Θεσξήζεθε πιένλ φηη ε αγνξά αδπλαηεί λα θαηαλείκεη ηθαλνπνηεηηθά ηνπο θνηλσληθνχο πφξνπο κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη ην θξάηνο ζπληζηά κέζν ζεξαπείαο ησλ αληζνξξνπηψλ. Σν παξάδεηγκα, κε ηελ έλλνηα ηνπ Kuhn 4, ηνπ ηειείνπ αληαγσληζκνχ ζπληζηά δηαλνεηηθή άζθεζε κάιινλ παξά απηή πξαγκαηηθφηεηα 5. Ο Smith, θαζφινπ άζρεηνο ηεο θαηάζηαζεο, φπσο είρε δηακνξθσζεί θαηά ηνλ 18 ν αηψλα, ππειφγηδε φηη ηα κνλνπψιηα, πνπ ππήξραλ απφ αηψλεο ζηελ Αγγιία, ήδε επί ησλ (Stewart) ηηνχαξ θαη Tudor (Σπδψξ), κε θαηάιιειε πνιηηηθή (επηθξάηεζε ηνπ laisser passer θαη laisser faire), ζα εμαθαλίδνληαλ ή ζα πεξηνξίδνληαλ. Η βηνκεραληθή επαλάζηαζε κφιηο πνπ μεθηλνχζε θαη ηνπ ήηαλ αδχλαηνλ, θαη ζηνλ θαζέλα πηζαλφηαηα, λα αληηιεθζεί φηη ν βηνκεραληθφο θαπηηαιηζκφο φρη κφλν δελ ζα ζπξξίθλσλε ηα κνλνπψιηα, αιιά φηη νη νιηγνπσιηαθέο θαηαζηάζεηο θαη ελ γέλεη ν αηειήο αληαγσληζκφο ζα απνηεινχζαλ ηνλ θαλφλα. Δμ νξηζκνχ, κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί, φηη φζν αλαπηχζζεηαη ε νηθνλνκία ηφζν δεκηνπξγείηαη ζπγθέληξσζε θεθαιαίνπ θαη απηφ πνπ απνθαινχλ νη νηθνλνκνιφγνη σο αηέιεηεο ηεο αγνξάο είλαη ζχκθπην πξνο ηε θχζε ηνπ ζπζηήκαηνο, ή απινχζηεξα ε ίδηα ε αγνξά είλαη αηειήο. Όζελ, φιν ην νηθνδφκεκα ηεο νξζνδνμίαο είλαη εμσπξαγκαηηθφ, αθνχ αλαθέξεηαη ζε κηα ηδεαηή θαηάζηαζε. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο είλαη θαη παξαπιαλεηηθφ, αθνχ εκθαλίδεη ςεπδαίζζεζε αξκνλίαο. Η νηθνλνκηθή αξκνλία απαληάηαη κφλν ζηνλ εγθέθαιν ηνπ Bastiat θαη ζε θάπνηνπο νηθνλνκνιφγνπο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ν αληαγσληζκφο, ην δίθαην ηνπ ηζρπξνηέξνπ, ε εμαγνξά αληαγσληζηψλ κε ζεκηηά, ή θπξίσο κε αζέκηηα, κέζα, ε δηαθζνξά ησλ κειψλ ηεο θξαηηθήο κεραλήο, πνπ εκπιέθνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κε ηελ ηδησηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα θαιθηδεπζεί ε ηζφηηκε ζπκκεηνρή θ.ιπ. δελ απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε, φπσο εζειεκέλα ή αζέιεηα ππνζηεξίδεηαη, αιιά ζπληζηνχλ ηελ νπζία απηνχ πνπ θαιείηαη κεραληζκφο ηεο αγνξάο. ηα επφκελα παξαηίζεληαη πνηεο είλαη νη θχξηεο αηέιεηεο ηεο αγνξάο, πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηα ζπλήζε εγρεηξίδηα θαη ζπληζηνχλ ην αίηην ηεο παξέκβαζεο ηνπ δεκνζίνπ. 1. Ζ κε πιήξεο γλψζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο 6. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο, θαηά ηνλ Schumpeter ε πεκπηνπζία ηνπ θαη έλεθα ηνχηνπ επ απηήο ζηήξημε ηε ζεσξία ηνπ, είλαη ε δηαξθήο ηερλνινγηθή 3 Ήδε ην 1912 είρε δεκνζηεχζεη ην Wealth and Welfare, πνπ απνηεινχζε κηα πξψηε πξνζέγγηζε ζην ζέκα. 4 Kuhn Th. (1962) The Structure of Scientific Revolutions. 5 Βιέπε επίζεο Παπαειίαο Θ. (2006) Παξαδφζεηο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Μέξνο Α, ηακνχιεο, ζει χκθσλα κε ην παξάδεηγκα ηνπ πιήξνπο αληαγσληζκνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη: πιήξεο γλψζε ησλ ζπλζεθψλ παξαγσγήο γηα ηνλ επηρεηξεκαηία, πιήξεο γλψζε ησλ ηηκψλ γηα ηνλ θαηαλαισηή, ν αξηζκφο ησλ πσιεηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ λα είλαη κεγάινο, ψζηε λα κελ κπνξεί θάπνηνο λα επεξεάδεη, ηα πξντφληα λα είλαη δηαηξεηά θαη λα απνθιείεηαη φπνηνο δελ πιεξψλεη ηελ αλάινγε ηηκή απφ ην νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. πλεπψο ε κε ηζρχο ησλ αλσηέξσ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα ηελ παξέκβαζε ηνπ δεκνζίνπ. 6

7 αιιαγή 7. Η θαηλνηνκία θαη επξχηεξα νη εθεπξέζεηο θαη νη ρξήζεηο ηνπο δελ θηλνχληαη ειεχζεξα, αθνχ ε θαηνρχξσζε πνιιψλ εμ απηψλ, κέζσ ησλ δηθαησκάησλ επξεζηηερλίαο, δεκηνπξγνχλ έλα δίθηπ πξνζηαζίαο ησλ. Σαπηνρξφλσο, ε αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε πνπ αλαδχεηαη, ιφγσ ησλ πάζεο θχζεσο εκπνδίσλ (γεσγξαθηθψλ, πνιηηηθψλ, πνιηηηζηηθψλ θ.ιπ.), κεηαμχ ησλ παξαγσγψλ κηαο ρψξαο, αιιά θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηφζν γηα ηηο κεζφδνπο παξαγσγήο, φζν θαη γηα ηηο ζπλζήθεο δήηεζεο, δίλεη πξνβάδηζκα ζε απηνχο πνπ έρνπλ επθξηλέζηεξε εηθφλα. Όια απηά φκσο ηείλνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ (ή θαη λα αλαπαξάγνπλ) κνλνπσιηαθέο ηάζεηο. 2. Ζ κε πιήξεο γλψζε ησλ ηηκψλ (ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα) ησλ πξντφλησλ εθ κέξνπο ησλ θαηαλαισηψλ. Τπνηίζεηαη φηη νη θαηαλαισηέο γλσξίδνπλ φιεο ηηο ηηκέο ησλ αγαζψλ (ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ππνθαηαζηάησλ) ζε θάζε κέξνο ηεο επηθξάηεηαο. Αληηζηνίρσο, ζε φκνηα πξντφληα μέξνπλ ηηο απνθιίζεηο ησλ ηηκψλ, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηά ηνπο. χκθσλα κε ην κχζεπκα απηφ, ν θαηαλαισηήο είλαη βαζηιηάο. Απηφο απνθαζίδεη κέζσ ησλ πξνηηκήζεψλ ηνπ ηη ζα παξαρζεί θαη ζε πνηέο πνζφηεηεο. πλεπψο, ε θαζνδήγεζε κέζσ ηεο δηαθήκηζεο θαη ησλ ηερληθψλ ηεο εκπνξίαο, νη νπνίεο θπξηαξρνχλ κεηά ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλα, θάησ απφ απηήλ ηελ νπηηθή, παξαβιέπεηαη. 3. Σα πξντφληα δελ είλαη φια δηαηξεηά. Γηαηίζεληαη πάξα πνιιά αγαζά, ηδηαίηεξα ππεξεζίεο, πνπ εκπίπηνπλ ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία. Λφγνπ ράξηλ νη δξφκνη, νη γέθπξεο, πιείζηα φζα έξγα ππνδνκήο (αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία θ.ιπ.). Έηζη, ελψ ε θαηαλάισζε ελφο γεχκαηνο αθνξά έλαλ κνλαδηθφ θαηαλαισηή, ε ρξήζε πνιιψλ αγαζψλ (φπσο ε εθπαίδεπζε) επηηπγράλεηαη ηαπηνρξφλσο θαη δηαξθψο απφ πνιιά άηνκα. 4. Γελ πθίζηαηαη κεγάινο αξηζκφο πσιεηψλ θαη αγνξαζηψλ ηαπηνρξφλσο. Αλ φλησο ππήξρε κεγάινο αξηζκφο πσιεηψλ θαη αγνξαζηψλ νπδείο ζα εδχλαην λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ή ηνλ φγθν παξαγσγήο. ε πιεηάδα πξντφλησλ αλέθπςαλ κνλνπσιηαθέο 8 ή κνλνςσληαθέο θαηαζηάζεηο. Οη ρηιηάδεο ηεπηινπαξαγσγνί είλαη φκεξνη ηνπ εξγνζηαζίνπ δάραξεο, φπσο θαη νη θαπλνπαξαγσγνί ησλ εκπφξσλ θαπλνχ ή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επεμεξγάδνληαη ην πξντφλ 9. Πεξαηηέξσ, ζπλάγεηαη φηη ε αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο ζε θαζεζηψο πιήξνπο αληαγσληζκνχ, έρεη σο απφξξνηα ηε δεκηνπξγία νμπηάηεο αληζνθαηαλνκήο κε φια ηα θνηλσληθά παξεπφκελα. Σν ππφδεηγκα ηνπ πιήξνπο αληαγσληζκνχ πξνηάζεθε σο ην νηθνλνκηθφ ηζνδχλακν ηεο δεκνθξαηίαο. Όπσο πνιηηηθά φινη είλαη ίζνη ελψπηoλ ηνπ λφκνπ, έρνληεο ηα απηά δηθαηψκαηα, έηζη θαη νηθνλνκηθά, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο, φια ηα άηνκα δηαζέηνπλ ηελ απηή εμνπζία. Η 7 Αλ θαη ζηα γξαπηά ηνπ Smith αληρλεχεηαη ε ηάζε απηή, ν Marx είλαη εθείλνο ν νπνίνο ηφληζε, θαη εξκήλεπζε, ην ζεκειηψδε απηφ ζπζηαηηθφ ηνπ θαπηηαιηζκνχ. 8 ην Παξαδφζεηο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο ε.α, ζεκεηψζεθαλ ηα θπζηθά, λνκηθά θαη θπξίσο νηθνλνκηθά αίηηα δεκηνπξγίαο κνλνπσιηαθψλ ή νιηγνπσιηαθψλ θαηαζηάζεσλ, βιέπε ζει Κξηηηθή ε νπνία επεξέαζε ζεκαληηθά: Sraffa P. (1926) The laws of returns under competitive conditions, Economic Journal. Robinson J. (1933) The Economics of Imperfect Competition. Chamberlin E. (1933) The Theory of Monopolistic Competition. 7

8 πξνηίκεζε ηνπ θάζε θαηαλαισηή είλαη ε νηνλεί ςήθνο ηνπ πξνο ην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ θαη παξαγσγφ. Γελ είλαη ηπραίν φηη απηά (πνιηηηθή δεκνθξαηία - αηνκηθά δηθαηψκαηα - θαη ππφδεηγκα ηνπ ηέιεηνπ αληαγσληζκνχ) εκθαλίζζεθαλ ζρεδφλ ηαπηφρξνλα θαηά ηνλ 17 ν αηψλα θαη θπξηάξρεζαλ απφ ηνλ 18 ν θαη εληεχζελ. Πίζσ απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο ηεο αθαδεκατθήο Οηθνλνκηθήο εληνπίδεηαη -φπσο είλαη θπζηθφ- ε ππφζεζε ηεο χπαξμεο πνιπθσληθνχ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο. ηνπο πεξηζζφηεξνπο -ν Mill απφ ηνπο πην ζνβαξνχο είρε ζπλείδεζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ 10 - νη ππνζέζεηο απηέο απνηεινχλ αμίσκα, ή έζησ αίηεκα. Η εμέιημε ηεο Βξεηαλίαο εμεγείηαη, δηφηη ε ρψξα απηή είρε πεξηζζφηεξν εθδεκνθξαηηζηεί (ζε αληίζεζε κε ηα εκηθενπδαξρηθά θαηάινηπα πνπ ηαιάληδαλ ηελ επεηξσηηθή Δπξψπε) 11. Απηή ε πνιπθσλία (πινπξαιηζκφο ζπρλά ιέγεηαη) ζρεηίδεην κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θξάηνπο θαη ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπ αηφκνπ. Έηζη, ε δηεπξπλφκελε άλνδνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ δεκηνπξγνχζε πίεζε γηα πεξηζζφηεξεο αζηηθέο ειεπζεξίεο, ψζηε ηειηθά ην πνιηηηθφ ζχζηεκα (αζηηθφ πνιίηεπκα, φπνπ ε εμνπζία πξνήξρεην απφ ελαιιαγή ζηελ εμνπζία ηκεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ αλήθαλ ζηα κεζαία θαη αλψηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα) λα ηαπηηζζεί κε ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα (ηεο «ειεχζεξεο νηθνλνκίαο») θαη ν θαπηηαιηζκφο λα ηαπηηζζεί κε ηελ αζηηθή ηάμε. Η έθθξαζε ησλ ζπκθεξφλησλ απηψλ ησλ ζηξσκάησλ κέρξη ηνλ 20 ν αηψλα, θαηά βάζε, εγέλεην κέζσ ηεο ζηαδηαθήο απεκπινθήο ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ δηθαηψκαηνο ηνπ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. Όζελ, επεηδή ην αζηηθφ πνιίηεπκα πεξηειάκβαλε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαη θαηάηκεζε ηεο δχλακεο, εθξίλεην φηη φπσο ζηνλ θνηλνβνπιεπηηζκφ νη πνιίηεο επηιέγνπλ ην θφκκα κε θξηηήξην ηε ζπλάθεηα κε ηα ζπκθέξνληά ηνπο, έηζη θαη ζηελ νηθνλνκία νη θαηαλαισηέο, κέζσ ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο, αελάσο ςεθίδνπλ ππέξ (ή θαηά) ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνζθέξνπλ πςειέο ηηκέο, ή ρακειή πνηφηεηα. Η νηθνλνκία, φπσο θαη ε πνιηηεία, απαξηίδεην απφ κεγάιν αξηζκφ «ςήθσλ», πνπ θακία απφ κφλε ηεο δελ κπνξεί λα επηβάιιεη ηηο απφςεηο ηεο. πλεπψο, ην θξάηνο ζα έδεη λα παξακέλεη έλαο νπδέηεξνο κεραληζκφο, πνπ κε ηηο εμνπζίεο ηνπ (λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή, δηθαζηηθή) νθείιεη λα ηεξεί ηελ απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ αγνξψλ 12. Άξα, ε αγνξά, σο ρψξνο ζηνλ νπνίν εμηζνξξνπνχληαη ηα αληηηηζέκελα ζπκθέξνληα, πξαγκαηνπνηεί ηελ αξίζηε θαηαλνκή ησλ θνηλσληθψλ πφξσλ. Καηά ηνλ Pareto, ην άξηζην (optimum) επηηπγράλεηαη φηαλ νηαδήπνηε αιιαγή ζηελ θαηαλνκή δελ βειηηψλεη (έζησ θαη θαη 10 Βιέπε ηα δνθίκηα ηνπ: On liberty, θ.ιπ. 11 Ο Marx γηα παξάδεηγκα, φπσο θαη πιείζηνη άιινη επαλαζηάηεο, θαηέθπγε ζηελ Αγγιία (πνιινί δηέθπγαλ ζηηο ΗΠΑ). 12 Πεξί ηα ηέιε ηνπ 19 νπ αηψλνο θαη ηδηαίηεξα κεηά ηνλ Μεζνπφιεκν, ππφ ηελ επήξεηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ νιηγνπσιηαθψλ κνλάδσλ θαη ησλ δηαθφξσλ ζπλελψζεσλ (θαξηέι, θ.ιπ.), αιιά θαη ησλ ζεσξηψλ ηνπ Pareto πεξί θπθινθνξίαο ησλ ειίη θαη ηεο δηακνξθσζείζαο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο (λαδηζκφο, θαζηζκφο θ.ιπ.), ηξνπνπνηήζεθε ε άπνςε πεξί πνιιψλ κηθξψλ αληαγσληδνκέλσλ αιιήινηο πφισλ εμνπζίαο. Χζηφζν, ππεζηεξίρζε φηη νη δηάθνξεο νκάδεο εμνπζίαο έρνληαο αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα (ηα ζπλδηθάηα ζε ζρέζε κε ηηο νξγαλψζεηο ησλ βηνκεράλσλ, νη ελψζεηο ησλ εκπφξσλ ζε ζρέζε κε ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θ.ιπ.) έξρνληαη ζε «ηζνξξνπία», ελψ ε θξαηηθή γξαθεηνθξαηία, κε απνηειψληαο θένπδν θάπνηαο νκάδαο, δχλαηαη λα εμηζνξξνπεί ηηο αληίξξνπεο ηάζεηο. 8

9 νιίγνλ) ηε ζέζε θάπνηνπ, ρσξίο λα ρεηξνηεξεχεη ηελ αλάινγε θάπνηνπ άιινπ. Η νηθνλνκηθή χθεζε, πνπ έπιεμε ηελ παγθφζκην νηθνλνκία ην 1929 θαη δηήξθεζε κέρξη ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν, αιιά θαη νη πξνεγεζείζεο θνηλσληθέο αιιαγέο πνπ επήιζαλ θαη απφ ηνλ Πξψην Πφιεκν (λέα θξάηε, δηάιπζε απηνθξαηνξηψλ, Μπνιζεβίθνη θ.ιπ.), είραλ σο απφξξνηα λα αλαδπζεί έλαο λένο θιάδνο: ε Οηθνλνκηθή ηεο Δπεκεξίαο (Welfare economics). Η ζπδήηεζε εληνχηνηο θαη νπζίαλ δηαηεξήζεθε κέρξη ην 1960 ζηαδηαθά μεθίλεζε λα θζίλεη. Μεηά ην 1980 θαη θπξίσο κεηά ην 1990 νη απφςεηο απηέο έδπζαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ νξίδνληα. Ο Pigou (The Economics of Welfare, 1920) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ν θχξηνο εηζεγεηήο απηνχ ηνπ λένπ θιάδνπ, επεξεάδνληαο, δηάδνρνο ηνπ Marshall, πιείζηνπο φζνπο νηθνλνκνιφγνπο. Μνινηαχηα, αλ θαη ν Pigou είρε ζέζεη ην πιαίζην, εληνχηνηο ε νπζηψδε ζπκβνιή, απφ ηελ νπνία επεξεάζζεθαλ -ζπκθσλψληαο ή δηαθσλψληαο- ζρεδφλ άπαληεο ήηαλ ν Pareto (Manuel d Economie Politique,1907) Δηζνδεκαηηθφ Κχθισκα κε ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θαη δεκφζην ηνκέα ην ρήκα 1 παξνπζηάδεηαη ν ξφινο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζηελ νηθνλνκία. Σν δεκφζην ειαηηψλεη ην εηζφδεκα απνζπψληαο πφξνπο απφ ηελ παξαγσγή (απφ ηα νηθνθπξηά θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο). Οη θφξνη (T) κεηψλνπλ αξρηθά ην χςνο ηνπ εηζνδήκαηνο. ρήκα 1. Δηζνδεκαηηθφ θχθισκα κε Σξάπεδεο θαη δεκφζην ηνκέα Μεηαβιβαζηικές πληρωμές (G 1 ) Φόροι (Τ) Δημόζιο Επιδοηήζεις (G 2 ) Φόροι (Τ) Καηανάλωζη (C) G Οικοκσριά Επιτειρήζεις Ειζόδημα ( Υ) Αποηαμίεσζη (S) Τράπεζες Επένδσζη (Ι) Αθνινχζσο ην δεκφζην επηζηξέθεη ηα εηζνδήκαηα απηά κέζσ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ (G), 13 Ήδε απφ ην 1897 (Cours d Economie Politique) ν Pareto είρε δηαηππψζεη ηε ζέζε ηνπ (ην άξηζην θαηά Pareto). ην επφκελν βηβιίν ηνπ (Manual θ.ιπ.) ζα δηαηππψζεη πιεξέζηεξα ηηο ζέζεηο ηνπ. 9

10 δειαδή κε ηε κνξθή ησλ κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ (εληζρχζεσλ ησλ πιένλ αδπλάησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο), επηδνηήζεσλ (εληζρχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ), θιπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε δξάζε ηνπ δεκνζίνπ, ηεθκαίξεηαη φηη ε ελεξγφο δήηεζε είλαη δπλαηφλ λα εθηηκεζεί σο: Y=C+I+G (1), ελψ ε πξνζθνξά Y=C+S+T (2). Απφ ηελ εμίζσζε (1) θαη (2) ζπκπεξαίλεηαη φηη I+G=S+T. Γηα λα ππάξρεη ηζνξξνπία ζην θχθισκα ζα πξέπεη ην άζξνηζκα ησλ επελδχζεσλ θαη ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ λα ηζνχηαη κε απηφ ησλ απνηακηεχζεσλ θαη ηεο θνξνινγίαο Έζοδα και Έξοδα ηος δημοζίος Σα έζνδα είλαη ηαθηηθά (πξαγκαηνπνηνχληαη ζε θαζνξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα) θαη έθηαθηα (π.ρ. επηβνιή θφξνπ γηα απνθαηάζηαζε ζεηζκνπαζψλ). Δπεηδή ζπλήζσο ηα έζνδα ηνπ δεκνζίνπ δελ θαιχπηνπλ ηα έμνδά ηνπ (ιφγσ επεθηαηηθήο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο), ην δεκφζην δαλείδεηαη είηε απφ ηελ εγρψξηα είηε ηελ μέλε αγνξά. Οη δχν βαζηθέο πεγέο εζφδσλ ηνπ δεκνζίνπ είλαη νη άκεζνη θαη έκκεζνη θφξνη. Χο άκεζνη ζεσξνχληαη απηνί πνπ επηβάιινληαη ζε θάπνην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν θαη επηβαξχλνπλ ην ίδην, ελψ σο έκκεζνη απηνί πνπ επηβάιινληαη ζε θάπνην πξφζσπν, αιιά ηειηθά επηβαξχλεηαη ν ηξίηνο. Ο θφξνο εηζνδήκαηνο είλαη άκεζνο θφξνο, ελψ νη θφξνη ζηα πξντφληα είλαη έκκεζνη θφξνη, δηφηη ν ππφρξενο ηνλ κεηαβηβάδεη ζηνλ θαηαλαισηή (απμάλνληαο ηελ ηηκή ηνπ πξντφληνο) θαη άξα ιεηηνπξγεί σο ελδηάκεζνο, αθνχ ηνλ εηζπξάηηεη απφ ηνπο αγνξαζηέο θαη ηνλ απνδίδεη ζην δεκφζην. Οη δαλεηαθέο δαπάλεο (ηα πνζά πνπ ππεξβαίλνπλ ηα έζνδα) θαιχπηνληαη είηε απφ ηνλ εζσηεξηθφ δαλεηζκφ (εζσηεξηθή αγνξά), είηε θαηφπηλ πξνζθπγήο ζε πηζησηηθά ηδξχκαηα ηνπ εμσηεξηθνχ Τα μέζα οικονομικήρ πολιηικήρ Η θάζε θπβέξλεζε, ππνηίζεηαη εθθξάδεη ηε βνχιεζε ησλ ςεθνθφξσλ πνπ ηελ εμέιεμαλ, ρξεζηκνπνηεί πξνο επίηεπμε ζηφρσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο δηάθνξα κέζα, ηα νπνία ελ ζπλφςεη είλαη κέζα δεκνζηνλνκηθήο, εηζνδεκαηηθήο, λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο, έιεγρνπ ηεο αγνξάο, ζεζκηθά, ζπλαιιάγκαηνο θαη εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Οη δεκφζηεο δαπάλεο ηαμηλνκνχληαη θαηά θαηξνχο κε δηάθνξα θξηηήξηα. πλήζσο ε νηθνλνκηθή δηάζηαζε είλαη απηή πνπ θπξηαξρεί. Αμηνινγείηαη ζηελ πεξίπησζε απηή ε «κνληκφηεηα» ηεο δαπάλεο επί ηεο παξαγσγήο. Οη δεκφζηεο επελδχζεηο ζε έξγα ππνδνκήο, ή ε ζρεηηθή 10

11 επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπ δεκνζίνπ, ζεσξείηαη φηη ελέρνπλ καθξνρξφληα επηξξνή επί ηεο παξαγσγήο. Αληηζέησο, ε δεκφζηα θαηαλάισζε (δαπάλε γηα αγαζά θαη ππεξεζίεο) αθνξά ζε ρξήζε αγαζψλ, πνπ απνδίδνπλ ρξεζηκφηεηα εληφο βξαρείαο πεξηφδνπ. Πξφθεηηαη γηα αγαζά θπξίσο κε δηαξθή, αιιά ζπρλά θαη δηαξθή, ελψ νη δεκφζηεο επελδχζεηο αθνξνχλ θπξίσο ζε θεθαιαηνπρηθά αγαζά. 14 Πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη πην εχιεπηνο εηθφλα θαηά ηε ζχληαμε ησλ Γεκνζίσλ Πξνυπνινγηζκψλ, φπσο επίζεο θαη θαηά ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηε ηαηηζηηθή Τπεξεζία, ε κελ δεκφζηα θαηαλάισζε ππνδηαηξείηαη ζε ακνηβέο (κηζζνί) θαη αγνξέο αγαζψλ, ε δε δεκφζηα επέλδπζε παξαθνινπζείηαη είηε θαηά θιάδν 15, είηε θαηά είδνο (θηίξηα, κεραλήκαηα, κεηαθνξηθά κέζα, ινηπέο πάγηεο εγθαηαζηάζεηο) 16. Θα πξέπεη, σζηφζν, λα ππελζπκηζζεί φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ελλνηψλ θαηαλαιψζεσο θαη επελδχζεσο είλαη δπζρεξήο, αθνχ ηα φξηα ηνπο είλαη αζαθή. 17 Έηζη ηα θνλδχιηα ειαηνρξσκαηηζκνχ, πνπ δαπαλψληαη ζε έλα δεκφζην νίθεκα, εάλ πξαγκαηνπνηνχληαη επί ζθνπψ ηε βειηίσζε ηήο φςεο ηνπ, ζπληζηνχλ θαηαλάισζε, ελψ εάλ ζηνρεχνπλ ζηε δηαηήξεζή ηνπ (επηκήθπλζε ηνπ σθέιηκνπ βίνπ), απνηεινχλ επέλδπζε. Πέξαλ ηεο δεκνζίαο θαηαλαιψζεσο θαη επελδχζεσο, ζηε κεηά ην 1950 πεξίνδν δηεπξχλζεθαλ (ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 1990) θαη νη δαπάλεο δηα κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο. Απηέο δηαθξίλνληαη ζε ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο θαη κεηαβηβάζεηο θεθαιαίνπ. Οη ηξέρνπζεο κεηαβηβάζεηο είλαη νη κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο πξνο ηα νηθνθπξηά (παξνρέο πξφλνηαο, πγείαο, αλεξγίαο θιπ), πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (επηδνηήζεηο) θαη πξνο ηελ αιινδαπή (εμππεξέηεζε δεκφζηνπ ρξένπο, ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε Οξγαληζκνχο, ζε δηεζλή πξνγξάκκαηα θιπ). Οη κεηαβηβάζεηο θεθαιαίνπ πξνο ηελ εκεδαπή ζρεηίδνληαη κε ηηο εληζρχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ (θπξίσο κέζσ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ) θαη ησλ νηθνθπξηψλ (ζπκκεηνρή ζε αλέγεξζε ή επηζθεπή νηθηψλ θιπ). Δθηφο ηεο ηαμηλφκεζεο ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ κε θξηηήξην ηε ζεκαζία ηνπο ζηελ παξαγσγή, νη δαπάλεο δχλαληαη λα δηαθξηζνχλ κε βάζε ηνλ θνξέα πνπ ηηο δηελεξγεί. Η δηνηθεηηθή απηή νκαδνπνίεζε θαηαδεηθλχεη ηνλ βαζκφ απνθέληξσζεο, ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Ν.Π.Γ.Γ) θιπ. Έηζη νξηνζεηνχληαη νη δαπάλεο ζε: Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, Ν.Π.Γ.Γ, Οξγαληζκψλ Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο. Φπζηθά, δχλαληαη λα ππάξμεη πεξαηηέξσ ππνδηαίξεζε: ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο αλά ππνπξγείν θιπ. Πέξαλ ηεο δηνηθεηηθήο δηάθξηζεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο, ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη θαη ε ιεηηνπξγηθή 18. Απηή ζπλίζηαηαη ζε: 14 Γηα ηνπο νξηζκνχο βιέπε Παπαειίαο Θ. (2006) Πνιηηηθή ε.α, ζει Πνιηηηθή Οηθνλνκία, ε.α. Κεθάιαην Πξψην. 16 Γηα ηελ εμέιημε ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ελ Διιάδη ζην δηάζηεκα βιέπε: Παπαειίαο Θ. (1996) Διιεληθή Οηθνλνκία, ΑΣΔ. 17 Αληίζηνηρε αζάθεηα πθίζηαηαη κεηαμχ παξαγσγηθήο θαη κε παξαγσγηθήο εξγαζίαο. 18 Σα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο κε βάζε ηε ιεηηνπξγηθή δηάθξηζε κεηαβάιινληαη ηε παξφδσ ηνπ ρξφλνπ. Απηφ ζρεηίδεηαη ιφγνπ ράξηλ, αλάκεζα ζηα άιια, κε ην φηη ε έλλνηα ηεο θνηλήο σθέιεηαο ή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο 11

12 Γαπάλεο γεληθέο. Αθνξνχλ ζε απηέο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δηνίθεζεο (πξφεδξνο, θπβέξλεζε, εζληθή άκπλα, δεκφζηα ηάμε, δηθαζηηθή εμνπζία θιπ). Γαπάλεο θνηλήο σθέιεηαο. Δλψ νη γεληθέο ζρεηίδνληαη κε ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο, νη θνηλήο σθέιεηαο επηθεληξψλνληαη ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ (θαηαζθεπή θαη ζπληήξεζε έξγσλ ππνδνκήο -νδνί, θσηηζκφο, χδξεπζε, απνρέηεπζε θιπ-, ππξαζθάιεηα θ.ν.θ). Γαπάλεο θνηλσληθέο. ρεηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ην θξάηνο Γηθαίνπ. πλεπψο δαπάλεο γηα πγεία, πξφλνηα, θαηνηθίεο, εθπαίδεπζε θιπ. πεξηιακβάλνληαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία. Λνηπέο δαπάλεο. Καιχπηνπλ ηνπο ηφθνπο ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, δαπάλεο πξνο ηελ αιινδαπή (ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο) θιπ Γημόζια αγαθά Έρεη επηθξαηήζεη λα ζεσξείηαη σο Γεκφζηνο ηνκέαο: ην Κξάηνο, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ), νη δηάθνξνη θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, νη Γεκφζηεο Δπηρεηξήζεηο Κνηλήο Οθειείαο (ΓΔΚΟ), νη επνπηεπφκελνη νξγαληζκνί ησλ Τπνπξγείσλ θ.ιπ. Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ην Γεκφζην θαιχπηεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θνηλφηεηαο ελ ηε επξεία ελλνία (πφιηο, θξάηνο θ.ιπ.), ζε αληίζεζε κε ηε δξάζε ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ. Τπ απηήλ ηελ άπνςε αλεθχεηαη πάληα δεκφζηα δξαζηεξηφηεηα (κνινηαχηα απηφ δελ ηζρχεη απνιχησο, θαζ φηη είλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ ηδησηηθνί θνξείο, πνπ θαιχπηνπλ ζπιινγηθέο δξαζηεξηφηεηεο). Μηα άιιε δηάθξηζε ηεο άζθεζεο θξαηηθήο ιεηηνπξγίαο απφ εθείλε ηεο ηδησηηθήο είλαη ε δηαθνξά ηνπ ζθνπνχ εθάζηεο. Οη ζηφρνη ησλ δεκνζίσλ θνξέσλ εληνπίδνληαη ζηελ πξνζθνξά ππεξεζηψλ, ψζηε λα ππάξμεη επεκεξία ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Αληηζέησο, νη ηδησηηθνί θνξείο ή ηα άηνκα επηδηψθνπλ πξσηίζησο ίδηνλ φθεινο. Γηαρξνληθψο έρεη δηαθνξνπνηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ε έλλνηα ηνπ δεκνζίνπ αγαζνχ, ή ελ ηέιεη ηη ζπληζηά δεκφζην. Παιαηφηεξα (κέρξη ηελ επέιαζε ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ ην 1980) επηζηεχεην φηη ηα νλνκαδφκελα ζπιινγηθά αγαζά εδχλαλην λα θαιπθζνχλ απνθιεηζηηθά ή θπξίσο ππφ ηεο δεκνζίαο δξάζεσο. Σέηνηα ήηαλ ηα αγαζά πνπ θξίλνληαλ φηη ήζαλ αδηαίξεηα (δελ αθνξνχζαλ ηνλ θάζε μερσξηζηφ θαηαλαισηή) θαη ήηαλ δπλαηφλ λα πξνζθεξζνχλ ππφ καδηθή κνξθή (φπσο νη ππεξεζίεο ηεο Δζληθήο Ακχλεο, ηεο Γεκνζίαο Σάμεσο, ε θαζαξηφηεο ησλ πφιεσλ). πλήζσο, ηα αλσηέξσ αγαζά πξνζθέξνληαη ζε φια ηα άηνκα ηεο θνηλσλίαο δσξεάλ. Δπίζεο, νξηζκέλα αγαζά (θπξίσο ππεξεζίεο) κπνξνχλ κελ λα δηαηξεζνχλ θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ αηνκηθέο αλάγθεο, αιιά παξάγνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπλφινπ (εθπαίδεπζε θ.ιπ.). Σα αγαζά απηά είηε είλαη δσξεάλ είηε πξνζθέξνληαη έλαληη ρακεινχ ηηκήκαηνο. Βεβαίσο, ζήκεξα (2011) έρεη νπζησδψο δηαθνξνπνηεζεί ε έλλνηα ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ θαη δηαθνξνπνηείηαη. Δπηπιένλ νη δαπάλεο πνιιψλ έξγσλ ππνδνκήο χδξεπζεο θιπ) κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ίδηα θαηεγνξία. (εγγεηνβειηησηηθψλ έξγσλ, ελέξγεηαο, 12

13 ζπρλά αθήλεηαη ζην δεκφζην ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ, εθεί πνπ δελ εθδειψλεηαη δήηεζε απφ ηνπο ηδηψηεο (άηνκα ή εηαηξίεο). Πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο δεκηνγφλεο ή πνπ ιεηηνπξγνχλ πέξημ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο (δεκνηηθέο ζπγθνηλσλίεο, δεκνηηθφο θσηηζκφο θ.ιπ.). Γηα ηνπο αθξαίνπο ππεξθηιειεχζεξνπο αθφκε θαη απηά ηα αγαζά δελ ζα φθεηιε λα πξνζθέξνληαη ππφ ηνπ θξάηνπο, δηφηη σο δεκηνγφλεο ππεξεζίεο ζεκαίλεη φηη ηα ειιείκκαηά ηνπο ζα θαιχπηνληαη απφ ηε θνξνινγία, ζπλεπψο ζα κεηψλνπλ πφξνπο απφ ηα άηνκα, πνπ αιιηψο ζα δηνρεηεχνληαλ ζε παξαγσγηθφηεξνπο ζηφρνπο. Σνηνπηνηξφπσο, θαηά ηηο απφςεηο απηψλ, θάζε κεηαθνξά πφξσλ απφ παξαγσγηθνχο ζθνπνχο ζε παξφκνηεο θξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζπληζηά αλεπηζχκεηε (αληηνηθνλνκηθή) ελέξγεηα. Ο άθξαηνο απηφο αηνκηθηζκφο επηθξάηεζε ζηηο πεξηζζφηεξεο επνρέο, πνπ ιεηηνπξγνχζαλ θνηλσλίεο. Με ην ζθεπηηθφ απηφ θαηαξγήζεθε ην 1834 ν λφκνο πεξί πησρψλ, σο πξνάγσλ ηελ νθλεξία. Σνπηέζηηλ ε ζεκειηψδεο ηδέα, πνπ εκπεξηέρεηαη ζε απηήλ ηελ ηδενινγία είλαη φηη ε πηψρεηα έρεη λα θάλεη -πιελ ειαρίζησλ εμαηξέζεσλ- κε ηε ζέιεζε ηνπ αηφκνπ Το κόζηορ ηων δημόζιων αγαθών. Γημόζια αγαθά ή ιδιωηικά. Η δηαξθήο παξέκβαζε ηνπ δεκνζίνπ ζηελ νηθνλνκία είρε σο ζπλέπεηα λα παξνπζηαζζεί νμχηαηε αληίδξαζε εθ κέξνπο ησλ εξγνδνηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, πνπ εμέθξαδαλ, θαηά ηεθκήξην, απφςεηο ησλ κεζαίσλ θαη αλψηεξσλ νηθνλνκηθψλ ζηξσκάησλ. Πνιιά κέιε ηνπ Verein für Sozialpolitik (πλδέζκνπ γηα ηελ Κνηλσληθή Πνιηηηθή) θαη ηδηαίηεξα ν Gustav Schmoller ήηαλ ηεο πεπνίζεζεο φηη ε ζηαδηαθή δηαδηθαζία δεκνζηνπνηήζεσο (ππνθαηάζηαζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα απφ ην δεκφζην) ζην κέιινλ ζα έθεξλε ηνλ ζνζηαιηζκφ. 19 Έηζη νη νηθνλνκνιφγνη πνπ ήζαλ αληίζεηνη απηήο ηεο εμέιημεο, 20 δηεξεπλψληαο ην ζέκα, θαηέιεμαλ ζην φηη ε αλάπηπμε ηνπ δεκνζίνπ, απνζηεξεί πφξνπο απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (επηρεηξήζεηο θαη νηθνθπξηά) θαη δηαζηξέθεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Όινη, ζρεδφλ, νη πξνβεβιεκέλνη νηθνλνκνιφγνη είραλ 19 Ο Schumpeter, πνπ ελίνηε είρε ηάζε επίδεημεο θαη παξαδνμνινγίαο, ίζσο δηφηη ζηε δσή ηνπ είρε ππνζηεί απξφβιεπηεο ζπλέπεηεο απφ γεγνλφηα ηπραία ή ελ γέλεη κε αλακελφκελα, ζε έλα ακεξηθαληθφ αθξναηήξην, ζρεδφλ άζρεην ησλ εμειίμεσλ ζην θνηλσληθφ θαη ελ κέξεη θαη ζην ζεσξεηηθφ πεδίν, -νη πιείζηνη γλψξηδαλ ηελ Οηθνλνκηθή απφ ηνπο Clark, Taussing, Fisher, Marshall -, ζεκείσλε: «Καη αλ αθφκε ηα γεγνλφηα πνπ αλαθέξεη ν Maξμ θαη ε επηρεηξεκαηνινγία ηνπ ήζαλ πεξηζζφηεξν ζαζξά απφ φζνλ είλαη, ην ζπκπέξαζκα ηνπ ζα εδχλαην λα είλαη νξζφλ εηο φζελ έθηαζηλ δηαβεβαηψλεη, φηη ε θαπηηαιηζηηθή εμέιημηο ζα θαηαζηξέςεη ηα ζεκέιηα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο. Δγψ πηζηεχσ, φηη απηφ είλαη νξζφλ. Καη δελ λνκίδσ φηη ππεξβάιισ, αλ απνθαιέζσ βαζχλ ηνλ νξακαηηζκφλ, δηα ηνπ νπνίνπ απεθαιχπηεην ε αιήζεηα απηή ην 1847, πςνπκέλε πάλσ απφ φιαο ηαο ακθηβνιίαο. Σψξα είλαη θνηλφο ηφπνο. Ο πξψηνο πνπ ηελ δηεηχπσζε είλαη ν Gustav Schmoller. Ζ απηνχ Δμνρφηεο, ν θαζεγεηήο von Schmoller, αλαθηνξηθφο κπζηηθνζχκβνπινο ηεο Πξσζζίαο θαη κέινο ηεο Πξσζζηθήο Άλσ Βνπιήο, δελ ήην νχηε κεγάινο επαλαζηάηεο νχηε είρε ηάζηλ πξνο δεκαγσγηθάο ρεηξνλνκίαο. Γηεηχπσζε φκσο ήξεκα ηελ ηδίαλ αιήζεηαλ. Γηφηη θαη πσο, δελ ην είπελ νχηε απηφο». Schumpeter J.A. (1942), Capitalism, Socialism and Democracy ΚΔΠΔ (1971). 20 Καηά ηνπο ξηδνζπάζηεο ήζαλ δηαπηζηεπκέλνη ζηελ αζηηθή ηάμε, εμ νπ θαη πνιινί καξμηζηέο κηινχζαλ γηα ρπδαία Οηθνλνκηθή. 13

14 απνδερζεί ηηο θάησζη αξρέο: Αθνχ νη πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη νη ηδησηηθέο αλάγθεο απεξηφξηζηεο ζεκαίλεη φηη ε παξαγσγή ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ επηηπγράλεηαη κέζσ απφζπαζεο πφξσλ (εξγαζίαο, θεθαιαίνπ θιπ), νη νπνίνη δηαθνξεηηθά ζα δηαηηζελην ζηελ αγνξά ζηνπο ηδηψηεο πξνο παξαγσγή εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ. Όζελ, ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο δεκνζίαο δαπάλεο επηηπγράλεηαη εηο βάξνο ηεο ηδησηηθήο θαηαλαιψζεσο θαη επελδχζεσο. Η αθαίξεζε πφξσλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο (θαη ηα νηθνθπξηά) ζπληζηά ην θφζηνο ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ. ε ηερληθνχο φξνπο -κηθξννηθνλνκηθήο πξνζέγγηζεο- ην θφζηνο επθαηξίαο ελφο αγαζνχ Υ, πνπ παξάγεηαη απφ ην δεκφζην, είλαη νη απνιεζζείζεο κνλάδεο πνπ ζα δηαηίζελην γηα ηελ παξαγσγή άιισλ αγαζψλ κέζνπ ηνπ κεραληζκνχ ηεο αγνξάο. Πην απιά, αλ απνκαθξπλζεί θάπνηνο απφ ηερληθνχο φξνπο, ηα δεκφζηα αγαζά παξάγνληαη απφ νηθνλνκηθνχο πφξνπο -θπξίσο θνξνινγία-, ε νπνία επηβαξχλεη ηα κεζαία θαη ηα αλψηεξα ζηξψκαηα. Σα ηειεπηαία, φπσο είλαη θπζηθφ, αληηδξνχλ γηα επέθηαζε ηνπ δεκνζίνπ πέξαλ ελφο νξίνπ. Έηζη, ην δεκφζην αγαζφ ή ε παξαγσγή ηνπ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα ηδησηηθά αγαζά (θαη ηνπο θνξείο πνπ ηα παξάγνπλ ή ηα απνιακβάλνπλ). Πιένλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θφζηνπο πθίζηαηαη, θαηά ηνπο ππέξκαρνπο ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο, θαη ην πνιηηηθφ ή εζηθφ θφζηνο. Η δηείζδπζε ηνπ δεκνζίνπ ζηελ ηδησηηθή δσή έρεη -θαηά ηνπο θηιειεχζεξνπο- σο ζπλέπεηα ηε θαιθίδεπζε καθξνρξνλίσο ηεο έλλνηαο ηνπ επηρεηξείλ, ηεο ειεχζεξεο επηινγήο θιπ, πνπ είλαη δπλαηφλ, ππφ πξνυπνζέζεηο, λα νδεγήζνπλ ζε αληηδεκνθξαηηθέο αληηιήςεηο 21. Σελ αληίιεςε απηή απεδέρζεζαλ πιείζηνη φζνη θευλζηαλνί (ηδηαίηεξα ν θιψλνο ζηηο ΗΠΑ), πηνζεηψληαο ηελ άπνςε φηη κφλν ζε θαζεζηψο αξγνχληνο παξαγσγηθνχ δπλακηθνχ (θεθαιαίνπ, εξγαηηθήο δχλακεο) είλαη δπλαηφλ λα δηεπξπλζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκνζίνπ ρσξίο θφζηνο. Μφλν ζε θαζεζηψο ππναπαζρφιεζεο, φισλ ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο δελ πθίζηαηαη θφζηνο ζηα δεκφζηα αγαζά Σν θιαζηθφ έξγν νθείιεηαη ζηνλ Hayek (1938) The Road to Serfdom (ν δξφκνο πξνο ηε δνπιεία). εκεηψλεηαη φηη ε Απζηξηαθή ρνιή ήηαλ ν ηζρπξφηεξνο ππιψλαο ππέξ ηεο ειεχζεξεο πξσηνβνπιίαο θαη θαηά ηεο θξαηηθήο παξεκβάζεσο. Μεηά ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηε ζπξξίθλσζε ηνπ ξφινπ ησλ θεληξηθψλ επξσπατθψλ θξαηψλ (θαη νπζίαλ ε πνξεία είρε μεθηλήζεη ηελ πζηεξαία ηεο δηάιπζεο ηήο Απζηξννπγγξηθήο Απηνθξαηνξίαο ησλ Αςβνχξγσλ, ιφγσ ηεο ήηηαο ηνπ Πξψηνπ Παγθφζκηνπ, ελψ ην ηειηθφ ρηχπεκα δφζεθε κε ηελ είζνδν ησλ Ναδί ζηε Βηέλλε), ηε ζθπηάιε έιαβε ε ρνιή ηνπ ηθάγνπ (Friedman, θιπ). Σν έξγν ηνπ Hayek έηπρε ηεο έγθξηζεο αθφκε θαη ηνπ Keynes πνπ νπζησδψο εξρφηαλ ζε αληίζεζε κε ηηο ηδέεο ηνπ πεξί θξαηηθνχ παξεκβαηηζκνχ (αθήλνληαο ζε απνξία θίινπο θαη νπαδνχο). Χζηφζν ν Keynes πίζηεπε φηη δελ ζα νδεγείην ζηε δνπιεία ν θαπηηαιηζκφο (ή έζησ ε αζηηθή δεκνθξαηία), αλ αθνινπζνχζε ηηο ηδέεο ηνπ. ηελ εμαηξεηηθά κεγάιε βηβιηνγξαθία πνπ αλέθπςε, ν Hayek έιαβε ην Νφκπει ην 1972 απφ θνηλνχ κε ηνλ G. Myrdal, κπνξεί λα επηιεγεί ε ζχληνκε θαη εχζηνρε θξηηηθή απφ ηνλ Schumpeter. Η βηβιηνθξηηηθή ηνπ Schumpeter έρεη ζεκαζία θαζ φηη φρη κφλν πξνήξρεην απφ ηελ ίδηα ρνιή Οηθνλνκηθήο θέςεο, αιιά ζε αξθεηά ζεκεία ζπλέπιεε κε ηνλ Hayek. 22 Αθφκε θαη ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη θφζηνο. Η ππφζεζε πνπ ηίζεηαη είλαη φηη ηνπιάρηζηνλ έλαο ζπληειεζηήο, ην θεθάιαην ζπλήζσο, απαζρνιείηαη πιήξσο (ην θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νιηγφηεξν αλεπηπγκέλεο ρψξαο είλαη ε πιενλάδνπζα -αλαπαζρφιεηε ζπλεπψο- εξγαηηθή δχλακηο). πλεπψο, ε παξαγσγή δεκφζησλ αγαζψλ ζα επηηεπρζεί κε κεηαηφπηζε κέξνο ηνπ ζπληειεζηή πνπ ήδε ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα ζηνλ δεκφζηνˑ ηνηνπηνηξφπσο ζα αλαθαλεί θφζηνο. Λακβάλνληαο δε ππφςε φηη νη δεκφζηνη θνξείο (Οξγαληζκνί, Δπηρεηξήζεηο θιπ) ραξαθηεξίδνληαη απφ γξαθεηνθξαηηθή δνκή θαη αθακςία ζηηο ζπλερείο κεηαβνιέο, ηεθκαίξεηαη φηη ε απνξξφθεζε πφξσλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαηαιήγεη ζε κηθξφηεξν ζπλνιηθφ νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα. Όζελ θαη ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. 14

15 ηελ πεξίπησζε απηή, ην δεκφζην θηλεηνπνηεί κφλν ηνπο κε απαζρνιήζηκνπο πφξνπο, ρσξίο δειαδή λα ζπξξηθλψλεη ηελ θαηαλάισζε θαη ηελ επέλδπζε, δελ ειαηηψλεη δειαδή ηε δαπάλε επηρεηξήζεσλ θαη νηθνθπξηψλ θαη κπνξεί θαλείο λα νκηιεί γηα κεδεληθφ ή κηθξφ θφζηνο επθαηξίαο 23. Σνηνπηνηξφπσο, ε επέθηαζε ηνπ δεκνζίνπ (αχμεζε ησλ δαπαλψλ) πξνζθξνχεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ή, εάλ ην αλαιχζεη θάπνηνο βαζχηεξα, ζηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζηξσκάησλ πνπ ζηνηρίδνληαη κε απηήλˑ ηνπηέζηηλ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηελ ελδνγελή ινγηθή ηνπ ζπζηήκαηνο. Δδψ εδξάδεηαη ε άπνςε ησλ θηιειεχζεξσλ πεξί κε θξαηηθήο επέκβαζεο. Γεληθφηεξα, ζε φια ζρεδφλ ηα θνηλσληθά κνξθψκαηα, πνπ ιεηηνχξγεζαλ, αλαθχπηεη ε έλλνηα ηνπ αηνκηθνχ θαη ηνπ ζπιινγηθνχ. Αγαζά ηα νπνία άιινηε θξίλνληαλ σο δεκφζηα, θαηά ηνλ 20 ν θαη 21 ν αηψλα ραξαθηεξίδνληαη σο ηδησηηθά θαη ην αληίζηξνθν. Άιια αγαζά κπνξεί λα θαηαλαιψλνληαη αηνκηθά θαη έλαληη ηηκήκαηνο, ελψ ηαπηφρξνλα δχλαληαη λα πξνζθέξνληαη πξνο ηδησηηθή θαηαλάισζε άλεπ ηηκήο. Έηζη, γηα παξάδεηγκα ζηε Ρψκε, κεηά ηνπο Καξρεδνληαθνχο πνιέκνπο, πξνζεθέξεην δσξεάλ άξηνο θαη ζεάκαηα ζηνπο αθηήκνλεο, ελψ γηα ηε ρξήζε ησλ ηδίσλ αγαζψλ νη έρνληεο θαηέβαιιαλ ηίκεκα. Παξά ηηο καθξνρξφληεο αληηπαξαζέζεηο, πνπ έρνπλ δηεμαρζεί, 24 ζπλάγεηαη φηη δελ ππάξρεη πιήξε ζχκπλνηα πεξί ηνπ ηη ραξαθηεξίδεηαη δεκφζην αγαζφ. Πεξί ηα κέζα ηνπ εηθνζηνχ αηψλνο ηα θξηηήξηα ηνπ αγαζνχ σο δεκφζηνπ ήηαλ ε αξρή ηνπ απνθιεηζκνχ 25 θαη ε αδηαηξεηφηεηα ηεο ρξήζεο (γηα θάπνηνπο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ θαη νη δπν ιφγνη, γηα άιινπο επαξθήο είλαη ν θάζε έλαο μερσξηζηφο). εκεηψλεηαη, φηη ελψ νκηιεί ζήκεξα θάπνηνο πεξί δεκνζίνπ αγαζνχ θαη νπζία δελ ελλνεί πξντφλ αιιά ππεξεζία Θεωπίερ πεπί επιλογήρ δημοζίων δαπανών (διαμόπθωζηρ ηηρ ηιμήρ) Οη λενθιαζηθνί νηθνλνκνιφγνη, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ρξεζηκνπνίεζαλ γηα ηε κειέηε ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ ηα κεζνδνινγηθά εξγαιεία πνπ δηέζεηαλ γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηδησηηθψλ αγαζψλ. Έηζη, ελψ γηα ηα ηειεπηαία ε ζπλνιηθή δήηεζε πξνέθππηε απφ ηελ νξηδφληηα άζξνηζε ησλ αηνκηθψλ θακππιψλ (ζχκθσλα κε ηε κηθξννηθνλνκηθή πξνζέγγηζε), γηα ηα πξψηα ε ηειηθή δήηεζε αλέθππηε απφ ηελ θαηαθφξπθε άζξνηζε. 23 Οη ζπληεξεηηθνί θαηαπνιεκψληαο ηηο θευλζηαλέο απφςεηο έθξηλαλ φηη παξφκνηα παξέκβαζε είλαη πξνζσξηλή θαη φηη καθξνρξνλίσο νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξέζνπλ λα απαζρνιήζνπλ ρσξίο βνήζεηα ηνπο αλελεξγνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. 24 Γηα νξηζκέλνπο θαλαηηθνχο δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ δεκφζηα αγαζά. ηνλ αληίπνδα νη θνκκνπληζηέο επηδηψθνπλ θνηλνθηεκνζχλε ή ζπξξίθλσζε ησλ ηδησηηθψλ αγαζψλ. 25 Σα ηδησηηθά αγαζά πξνζθέξνληαη έλαληη ηηκήο. Άξα, φπνηνο δελ πιεξψλεη απνθιείεηαη απφ ηελ θαηαλάισζε ησλ (αξρή ηνπ απνθιεηζκνχ). Αληίζεηα ζηα δεκφζηα θαη ν κελ θαηαβάιισλ θφξν (ζηελ Διιάδα νη έμη (6) ζηνπο δέθα (10) δελ πιήξσζαλ νχηε έλα (1) Δπξψ θφξν εηζνδήκαηνο ην 2010) ηπγράλεη πξνζηαζίαο απφ ηελ αζηπλνκία, δηεπθνιχλεηαη απφλ ηηο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο θιπ. 15

16 Ζ ιχζε ηνπ Bowen 26 : ην ρήκα 1 ν πξψηνο θαηαλαισηήο έρεη θακπχιε δεηήζεσο γηα ην ηδησηηθφ αγαζφ D 1, ελψ ν δεχηεξνο D 2. Η θακπχιε δεηήζεσο αληαλαθιά ηηο πξνηηκήζεηο ηνχ ζπγθεθξηκέλνπ θαηαλαισηή (ή ηεο νκάδαο θαηαλαισηψλ) ζην ζρεηηθφ αγαζφ. Τπελζπκίδεηαη φηη ην ηδησηηθφ αγαζφ, εμ νξηζκνχ, ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαηξεηφηεηα θιπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε ίδηα πνζφηεηα ηνπ αγαζνχ, πρ θαξκάθνπ, δελ κπνξεί λα θαηαλαιίζθεηαη ηαπηνρξφλσο απφ δπν ή πεξηζζφηεξα άηνκα. ηελ ηηκή Ρ 1 γηα ην ηδησηηθφ αγαζφ ε δεηνχκελε πνζφηεηα είλαη q 1α θαη q 2α αληίζηνηρα. Η αγνξαία Q α πξνθχπηεη σο άζξνηζκα ησλ πνζνηήησλ ( 0q 1α + 0q 2α ). Οκνίσο ζηελ ηηκή Ρ 2 ε δεηνχκελε πνζφηεηα είλαη q 1β γηα ηνλ πξψην, q 2β γηα ηνλ δεχηεξν θαη Q β ε ζπλνιηθή (0q 1β + 0q 2β = 0Q β ). Σνηνπηνηξφπσο, ε θακπχιε δεηήζεσο πξνθχπηεη απφ ηελ νξηδφληηα άζξνηζε ηεο D 1 θαη D 2. Δάλ ε θακπχιε πξνζθνξάο νξίδεηαη απφ ηελ S, ηφηε ην ζεκείν ηζνξξνπίαο είλαη ην I (ηηκή είλαη P θαη ε πνζφηεηα Q ). Ο πξψηνο θαηαλαισηήο αγνξάδεη ΟΑ πνζφηεηεο, ελψ ν δεχηεξνο ΟΒ ( Q = ΟΑ + ΟΒ ). ρήκα 1: Ηδησηηθφ αγαζφ ηα αλσηέξσ έγηλαλ δεθηέο φιεο νη ππνζέζεηο ηεο αλάιπζεο κεξηθήο ηζνξξνπίαο (παξακέλνπλ ακεηάβιεηα: ην εηζφδεκα ησλ θαηαλαισηψλ, νη ηηκέο ησλ άιισλ αγαζψλ, θιπ) Bowen H.R (1943) The Interpretation of Voting in the Allocation of Economic Resources, Quarterly Journal of Economics, vol 58, No.1, Nov. pp Αλαιπηηθά γηα ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο βιέπε: Παπαειίαο Θ. (2006) Παξαδφζεηο ε.α. 16

17 ρήκα 2: Γεκφζην Αγαζφ ηελ πεξίπησζε ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ (ρήκα 2) ν Bowen πξνηείλεη ηελ θαηαθφξπθε άζξνηζε ησλ θακππιψλ δεηήζεσο. Δθ φζνλ απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ αδηαηξεηφηεηα θιπ, ζεκαίλεη φηη φινη θαηαλαιψλνπλ ηελ απηή πνζφηεηα. Σνπηέζηηλ, ε πξνζηαζία πνπ παξέρεη έλα αληηπιεκκπξηθφ έξγν ζηνπο θαηνίθνπο κηαο πεξηνρήο είλαη ε ίδηα (δελ κπνξεί θάπνηνο λα απνιακβάλεη κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε θάιπςε) 28. πλεπψο, αλ ε ζπλνιηθή «πνζφηεηα» είλαη Q θαη έζησ φηη νη θαηαλαισηέο είλαη δπν ηζρχεη Q =Q 1 =Q 2 ( 1), 28 O Βowen ηαμηλνκεί ηα αγαζά ζε αηνκηθά θαη θνηλσληθά (individual and social goods). εκεηψλεηαη φηη αθφκα δελ είρε επηθξαηήζεη ν φξνο public good (δεκφζην αγαζφ). Έηζη, ιακβάλνληαο ππ φςηλ ηε δεκφζηα εθπαίδεπζε, ππνζηεξίδεη φηη ε ζπκπεξηθνξά ησλ πνιηηψλ, κε δεδνκέλε ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο: «ζα κπνξνχζε λα εθθξαζζεί, γηα δηαθνξεηηθέο πηζαλέο πνζφηεηεο εθπαίδεπζεο, ν αηνκηθφο νξηαθφο ιφγνο ππνθαηαζηάζεσο (ΜS) κεηαμχ εθπαίδεπζεο θαη άιισλ αγαζψλ (ρξήκα).. Ο νξηαθφο ιφγνο ππνθαηαζηάζεσο (ησλ αηφκσλ), γηα θάζε πνζφηεηα εθπαίδεπζεο, κπνξεί λα αζξνηζηεί δίδνληαο ην ζπλνιηθφ νξηαθφ ιφγν ππνθαηάζηαζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κηα «θακπχιε ηεο ζπλνιηθήο νξηαθήο ππνθαηάζηαζεο» (TMS) δχλαηαη λα θαηαζθεπαζηεί. Απηή ε θακπχιε αληηπξνζσπεχεη, φζν θνληά είλαη δπλαηφλ ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο, ηε γλσζηή θακπχιε ηεο ζπλνιηθήο δεηήζεσο..». Bowen, ε.α ζει.30. Η ηνκή ηεο TMS κε ηελ AC ή ηελ MC (κέζν θφζηνο ή νξηαθφ θφζηνο αληίζηνηρα) δείρλεη ην ζεκείν ηζνξξνπίαο, ην νπνίν νλνκάδεη ηδεαηφ πξντφλ. 17

18 φπνπ Q 1 θαη Q 2 είλαη ε πνζφηεηα πνπ δεηά έθαζηνο 29 (ζηελ πεξίπησζε ηδησηηθνχ αγαζνχ ηζρχεη Q =Q 1 +Q 2 ) 30. (2) Έθαζηνο θαηαλαισηήο πιεξψλεη δηαθνξεηηθή ηηκή σο αληαλάθιαζε ηεο δηαθνξεηηθήο πξνηίκεζεο ηνπ γηα ην ζπγθεθξηκέλν αγαζφ. Σνηνπηνηξφπσο, ζχκθσλνο πξνο ηνλ Bowen ε ηηκή πνπ πιεξψλεη ν πξψηνο είλαη 0P 1, ελψ ν δεχηεξνο 0P 2. Σν άζξνηζκα ησλ ηηκψλ είλαη 0 P. Η ιχζε ηνπ Bowen ππέζηε έληνλε θξηηηθή δηφηη ζηεξίδεηαη ζηελ ππφζεζε, φηη ε ηηκή ηζνξξνπίαο ζηα δεκφζηα αγαζά (σο άζξνηζκα ησλ ηηκψλ πνπ πιεξψλνπλ νη δηάθνξνη θαηαλαισηέο) ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ηε λενθιαζηθή ζεσξία λα ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ αηνκηθψλ νξηαθψλ ρξεζηκνηήησλ. Αιιά άπαμ θαη δελ ιεηηνπξγεί ν αληαγσληζκφο (ην βαζηθφ ζεκέιην ηεο νξζνδνμίαο) δελ κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε ρξεζηκφηεηα ηνπ θαηαλαισηή, αθνχ ν θαζείο έρεη θίλεηξν λα ηελ ππνεθηηκά (θαη λα πιεξψλεη σο εθ ηνχηνπ κηθξφηεξν ηίκεκα). ηελ πεξίπησζε ησλ ηδησηηθψλ αγαζψλ, ρήκα 1, φηαλ επηηπγράλεηαη ηζνξξνπία, έθαζηνο θαηαλαισηήο έρεη ηελ απηή νξηαθή ρξεζηκφηεηα (ν πξψηνο ζηελ ηηκή ηζνξξνπίαο P ιακβάλεη ΟΑ πνζφηεηα θαη έρεη νξηαθή ρξεζηκφηεηα ΑΑ, ελψ ν δεχηεξνο απνιακβάλεη ΟΒ πνζφηεηα, αιιά κε ην απηφ επίπεδν ρξεζηκφηεηαο, ΒΒ = ΑΑ ), ε νπνία ηζνχηαη κε ην νξηαθφ θφζηνο, δειαδή ηελ πξνζθνξά (I Q =AA =BB ) (ε απφζηαζε ηεο θακπχιεο πξνζθνξάο απφ ηνλ νξηδφληην άμνλα κεηξά ην νξηαθφ θφζηνο). ηα δεκφζηα θάηη ηέηνην δελ ζπκβαίλεη. Σνπλαληίνλ, ζην ζεκείν ηζνξξνπίαο, ρήκα 2, ην νξηαθφ θφζηνο, ε πξνζθνξά, Q I ηζνχηαη κε ην άζξνηζκα ησλ νξηαθψλ ρξεζηκνηήησλ ( Q Α+ Q Β= Q I), ηνπ θάζε αηφκνπ, νη νπνίνη έρνπλ δηαθνξεηηθή ρξεζηκφηεηα απνιακβάλνληαο ηελ ίδηα πνζφηεηα (Ο Q ). Βέβαηα, φπσο έρεη ζεκεησζεί θαη ζηα πξνεγνχκελα, ν Bowen 31 θαη νη πιείζηνη ησλ λενθιαζηθψλ, φηαλ αλαθέξνληαλ ζε δεκφζηα αγαζά, ελλννχζαλ θαη νπζίαλ δεκφζηεο ππεξεζίεο. Ο ίδηνο ν Bowen αλαθέξεην ζηελ εθπαίδεπζε, ζέκα κε ην νπνίν αζρνιήζεθε ζε φιε ηνπ ηε δσή (ρσξίο λα ηχρεη κάιηζηα, απφ πνιινχο ζπλαδέιθνπο ηνπ, κεγάιεο ζεηηθήο αληαπφθξηζεο). ε κηα αθξαία πεξίπησζε, γηα λα ππεξαζπίζεη θάπνηνο ηηο απφςεηο ηνπ, ζα κπνξνχζε λα ηζρπξηζζεί φηη ε ηηκή (θφξνο) ζα είρε ζρέζε κε ηελ νξηαθή ρξεζηκφηεηα πνπ απνιάκβαλε ν θαζείο. Έηζη, έλαο 29 ην ρήκα 2 έγηλε δεθηφ φηη ε πξνζθνξά (ε θακπχιε ηνπ νξηαθνχ θφζηνπο ζπληζηά ηελ πξνζθνξά) παξακέλεη ζηαζεξή, ή φηη ηα δεκφζηα αγαζά πξνζθέξνληαη ζε ζπγθεθξηκέλε ηηκή. Γελ δηαθνξνπνηείηαη σζηφζν, νπζησδψο, ν ζπιινγηζκφο, εάλ ε πξνζθνξά (S) έρεη ζεηηθή θιίζε, φπσο θαη ζηα ηδησηηθά (ρήκα 1). 30 εκεηψλεηαη φηη ην αγαζφ είλαη δεκφζην κφλν φηαλ ηζρχεη Q =Q 1 =Q 2 (έλεθα ηεο αξρήο ηεο αδηαηξεηφηεηαο θιπ), ελψ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ηδησηηθνχ πθίζηαηαη ε ζρέζε (2). 31 Howard R. Bowen ( ). Ακεξηθαλφο νηθνλνκνιφγνο. Σα θπξηφηεξα ηνπ έξγα ζηξάθεθαλ ζηελ εθπαίδεπζε. Toward Social Economy (1948), Social Responsibilities of the Businessman (1953), Investment in Learning (1977), The cost of Higher Education (1980). 18

19 αγξφηεο κε εθαηφ (100) ζηξέκκαηα έρεη κεγαιχηεξν φθεινο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ αληηπιεκκπξηθνχ έξγνπ απφ θάπνηνλ κε δέθα (10) ή έλα (1). Καηά ζπλέπεηα ζα ήηαλ θαηαλνεηφ λα πιεξψζεη κεγαιχηεξν ηίκεκα (θφξν), κνινλφηη ε θαηαζηξνθή ηνχ έξγνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαιχζεη εμίζνπ νινζρεξψο ηηο πεξηνπζίεο φισλ. Έηζη, ε χπαξμε ζηξαηνχ (δεκφζην αγαζφ) σθειεί ζεσξεηηθά φινπο ην ίδηνˑ ζηελ πξάμε φκσο πεξηζζφηεξν ηνλ έρνληα απ φηη ηνλ αθηήκνλα. Απηφ ήηαλ άιισζηε θαη ην θξηηήξην, πνπ θαηά ηνπο 17 ν, 18 ν θαη 19 ν αηψλα ζηε Γχζε (θπξίσο ζηελ Αγγιία) δηεπξχλεην κε πνιχ αξγφ ξπζκφ ην δηθαίσκα ηνχ εθιέγεηλ θαη εθιέγεζζαη. Μφλνλ νη επξηζθφκελνη επάλσ απφ έλα φξην πινχηνπ (πνπ εξπζκίδεην λνκνζεηηθά θάζε θνξά) είραλ δπλαηφηεηεο ζπκκεηνρήο ζηα θνηλά. Ο εμαζιησκέλνο, κε έρνληαο λα απσιέζεη νηηδήπνηε, δελ είρε θίλεηξν λα ππεξαζπηζζεί θαη δελ πιήξσλε γηα λα πξνζηαηεχεηαη απφ ηνπο ερζξνχο. ηελ αθξαία κνξθή, πνπ δηαθήξπηηε ν Marx, ν πξνιεηάξηνο κε έρνληαο λα ράζεη παξά κφλν ηηο αιπζίδεο ηνπ (δελ ηνλ ζπλδέεη ηίπνηα κε ηε γε, ηελ εμνπζία, ηελ παηξίδα) κπνξεί θαη πξέπεη λα κε ζέβεηαη ηνπο λφκνπο. Σνηνπηνηξφπσο, ε απνιαβή ηνπ ίδηνπ αγαζνχ, θαη κάιηζηα ζηελ ίδηα «πνζφηεηα», ζε δηαθνξεηηθέο φκσο ηηκέο γηα ηα κέιε ηεο θνηλφηεηνο, ππ απηφ ην πξίζκα, απνθηά λφεκα. Δθείλνο πνπ έρεη λα δεκησζεί πεξηζζφηεξν, ή πεξίπνπ ην απηφ, ζε φπνηνλ ε ίδηα θαηαλαιηζθψκελε πνζφηεηα πξνζθέξεη πςειφηεξε νξηαθή ρξεζηκφηεηα, νθείιεη λα πιεξψλεη θαη κεγαιχηεξε ηηκή (θφξν) - αθνχ ε ηηκή ηζνχηαη κε ηελ νξηαθή ρξεζηκφηεηα. Τπ απηέο ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ν αλαινγηθφο θφξνο θαη έηη επηπιένλ ε πξννδεπηηθή θνξνινγία ζεκειηψλνληαη επηηπρέζηεξα. Απηφο πνπ ρξεζηκνπνηεί πεξηζζφηεξν ηνπο εζληθνχο δξφκνπο «πθίζηαηαη» ηέιε πεξηζζφηεξα απφ απηφλ πνπ ηνπο ρξεζηκνπνηεί νιηγφηεξν. Η σθειηκφηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπ δηθηχνπ παξακέλεη αδηαίξεηε θαη είλαη ε ίδηα γηα φινπο. Όζελ, έζησ θαη ζηα αθξφηαηά ηεο, ε άπνςε ηνπ Bowen, παξά ηελ θξηηηθή ησλ ξηδνζπαζηψλ αιιά θαη ησλ νξζνδφμσλ, δελ θαίλεηαη λα ζηεξείηαη ζηνηρεηψδνπο ζπλέπεηαο Ζ ιχζε ηνπ Lindahl ε αληίζεζε κε ηνπο πξνθιαζηθνχο ζπγγξαθείο, πνπ ηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά ήηαλ ην θχξην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ηνπο (άιισζηε ε Πνιηηηθή Οηθνλνκία εμ νξηζκνχ εζηξέθεην ζηα νηθνλνκηθά ηεο πφιεσο, ηνπ θξάηνπο), ζηνπο πξψηνπο θιαζηθνχο ην ελδηαθέξνλ κεηψζεθεˑ κφλν, θπξίσο, ε δηεξεχλεζε ηεο θνξνινγίαο θαηειάκβαλε ζεκαληηθφ φρη φκσο ην ζεκαληηθφηεξν κέξνο ηεο πξνβιεκαηηθήο ηνπο. Μεηά ηνλ Ricardo ε ηάζε απηή ζπξξηθλψζεθε θαη κε ηνπο πιείζηνπο νξηαθνχο ζρεδφλ εμνβειίζηεθε. Σν θέληξν ηεο αλάιπζεο ήηαλ ην άηνκν, ν θαηαλαισηήο, ν ζρεκαηηζκφο ησλ ηηκψλ (δεπηεξεπφλησο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ). ηε Γεξκαλία, θπξίσο ιφγσ ηεο Ιζηνξηθήο ρνιήο, δηαηεξήζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα ηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθά. Παξάιιεια φκσο ε εμαζιίσζε πνπ δεκηνπξγείην ή ζπληεξείην θαη ε ζνζηαιηζηηθή θίλεζε πίεζε πνιινχο λα ελζθήςνπλ ζηα πξνβιήκαηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέσο. ηηο Αγγινζαμνληθέο ρψξεο νη θσλέο γηα παξφκνηα ζηξνθή ήζαλ αδχλακεο. Η νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ ελέηεηλε ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο θξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ε απηή ηελ πεξίνδν άξρηζαλ λα γίλνληαη γλσζηνί δηάθνξνη 19

20 πξνβιεκαηηζκνί 32. Η ζεσξία, πνπ απεηέιεζε αληηθείκελν επξείαο ζπδεηήζεσο, φρη ηφζν φηαλ δηαηππψζεθε αιιά αξγφηεξα ζηε δεθαεηία 1950, ήηαλ απηή ηνπ Lindahl 33. ρήκα 3: Ζ ιχζε Lindahl Ο Lindahl 34 ππνζέηεη φηη ππάξρνπλ δπν θαηαλαισηέο. Ο Α έρεη θακπχιε δεηήζεσο αα. ηνλ άμνλα ΟΦ απνηππψλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπ Α ζην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ αγαζνχ, ελψ ζηνλ ΟΥ νη πνζφηεηεο. Οη πξνηηκήζεηο ηνπ Β απνηππψλνληαη ζηελ θακπχιε δεηήζεσο bb. Οη άμνλεο ΟΥ θαη ΟΦ είλαη νη αληίζηξνθνη ησλ ΟΥ θαη ΟΦ. ην ζεκείν Μ ε δήηεζε ηνπ Α γηα ην δεκφζην αγαζφ είλαη Q 1α θαη δηαηίζεηαη λα ζπκκεηάζρεη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηά 30%. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ππφινηπν 70% (άμνλαο ΟΦ ) ζα πξέπεη λα ην θαηαιάβεη ν Β, ν νπνίνο απνιακβάλεη Q 1b πνζφηεηεο. Σα αληίζεηα ζπκβαίλνπλ φηαλ ν Β βξίζθεηαη ζην ζεκείν Μ θαη ν Α ζην Δ. Οη θαηαλαισηέο ζπκθσλνχλ ζην ζεκείν Η, ζην νπνίν ν πξψηνο θαηαβάιεη ην 60% ηνπ θφζηνπο, ελψ ν δεχηεξνο ην 40%. Η ιχζε απηή ηεο θαηαλνκήο ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ (πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ θνξνινγνχκελσλ) εκθαλίδεηαη ηχπνηο λα πξνζθέξεη ιχζε αληίζηνηρε κε εθείλε ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ ζηελ αγνξά. Έηζη, ζπκθψλσο πξνο ηνλ Lindahl, θαηά έλαλ νηνλεί ηξφπν πξνζδηνξίδεηαη ε πξνζθνξά θαη ε 32 Μηα ηζηνξηθή επηζθφπεζε, αλ θαη πεπαιαησκέλε: Musgrave Robert A. (1939) The Voluntary Exchange Theory of Public Economy, Quarterly Journal of Economics, vol 53, no 2.Feb., pp ε απηφ εθηφο απφ ηελ πξνβιεκαηηθή πνπ έζεζε παξνπζίαζε ελ ηάρεη ηνπο δεκνζηνιφγνπο ηνπ ηέινπο ηνπ 19 νπ θαη ησλ αξρψλ ηνπ 20 νπ αηψλνο: De Marco, Wicksell, Lindahl, Sax, θιπ. Αξγφηεξα εμέδσζε ζηελ Αγγιηθή νξηζκέλα θείκελα ησλ «πξσηνπφξσλ»: Musgrave R.A-Peacock A.T (1958) Classics in the Theory of Public Finance, London, Mac Millan.Δθεί κεηαθξάζζεθαλ ή παξνπζηάζζεθαλ πιείζηεο φζεο ζπλεηζθνξέο ζην αληηθείκελν. 33 Lindahl Erik ( ). νπεδφο νηθνλνκνιφγνο, επεξεαζζείο απφ ηνλ Wicksellˑ κέινο ηεο ρνιήο ηεο ηνθρφικεο. Σα θπξηφηεξα έξγα: Studies in the Theory of Money and Capital (1939), Methods of Monetary Policy (1930). 34 Lindahl E. (1919) Die Gerechtigkeit in der Besteuerung, Lund. Μεηαθξάζζεθε σο: Just Taxation: A Positive Solution θαη πεξηειήθζε ζην βηβιίν ησλ Musgrave- Peacνck, ε.α. 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο

Μικροοικονομική ΙΙ Sample Test Θσάλλα Νηανχιε - Μηράιεο Νηεκνχζεο 1) Η απνηειεζκαηηθή πξνζθνξά ελφο δεκφζηνπ αγαζνχ A. ζπκβαίλεη εθεί φπνπ ε δήηεζε γηα ην δεκφζην αγαζφ ηζνχηαη κε ηε πξνζθνξά ηνπ B. πξνυπνζέηεη φηη ε ηηκή ηνπ δεκφζηνπ αγαζνχ είλαη ίζε κε ην νξηαθφ θφζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ

Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η. Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Αγποτική Οικονομική X. Α.ΛΑΔΙΑΣ Εβδομάδα 9η Σηόσοι κπαηικήρ παπέμβαζηρ Πανεπιζηήμιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Τμήμα Πεπιθεπειακήρ Οικονομικήρ Ανάπηςξηρ Μάθημα :Αγποηική Οικονομική Διδάζκων: Χ. Α. ΛΑΔΙΑΣ caladias@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α/Α : 0_1380 /151 2. ζρνιηθό βηβιίν, ζει. 29: «O παηέξαο ηνπ Γξύιινο ήηαλ εύπνξνο θηεκαηίαο ηεο δεκνθξαηίαο ην 403 π.χ.», «Ο βαζηιηάο Αγεζίιανο παλεγπξηζκνύο»/ ζει.30: «Δύν ηζηνξηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ

ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΣΡΑΠΔΕΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ζ ΓΔΝΗΑ ΣΩΝ 700 ΔΤΡΩ: ΑΗΣΗΔ ΚΑΗ ΜΔΣΡΑ ΔΠΙΜΔΛΔΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ

ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ ΑΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΣΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΗ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ ΑΠΟ ΣΟ 1960 ΔΩ ΗΜΔΡΑ Τπεύθςνη Καθηγήηπια Γπιηζάκη Υ. Δπιμέλεια: Μπάορ Γημήηπιορ Νικολαΐδηρ Αλέξιορ Καβάλα 2007

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο

Φορολογία και κατανομή εισοδήματος. Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία και κατανομή εισοδήματος Σήκεξα: Βαζηθέο έλλνηεο ζεσξίαο θνξνινγίαο Φορολογία Οη θφξνη ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ δεκφζηα έξγα Οη θφξνη πξνθαινχλ πάληα απψιεηα επεκεξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 4 ν δηεζλέο επηζηεκνληθφ ζπλέδξην Ο ΡΟΛΟ ΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΗΜΔΡΑ: ΚΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΔΙ Αζήλα, 10-11 Ννεκβξίνπ 2011 Η ΚΡΙΗ ΣΟΤ ΜΟΝΔΣΑΡΙΣΙΚΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Για ηο Βιβλίο ηος Thomas Piketty: «Το Κεθάλαιο ζηον 21 ο Αιώνα» *

Για ηο Βιβλίο ηος Thomas Piketty: «Το Κεθάλαιο ζηον 21 ο Αιώνα» * Για ηο Βιβλίο ηος Thomas Piketty: «Το Κεθάλαιο ζηον 21 ο Αιώνα» * Θεφδσξνο Μαξηφιεο Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Πνιηηηθήο Οηθνλνκίαο, Σκήκα Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, Πάληεην Παλεπηζηήκην, θαη Ιλζηηηνχην Κνηλσληθψλ

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1.

Master Class 3. Ο Ν.Ζανταρίδης προτείνει θέματα Μαθηματικών Γ Λσκειοσ ΘΕΜΑ 1. ΘΕΜΑ. Γηα ηελ ζπλάξηεζε f : IR IR ηζρύεη + f() f(- ) = γηα θάζε IR. Να δείμεηε όηη f() =, ΙR. Να βξείηε ηελ εθαπηόκελε (ε) ηεο C f πνπ δηέξρεηαη από ην ζεκείν (-,-) 3. Να βξείηε ην εκβαδόλ Δ(α) ηνπ ρωξίνπ

Διαβάστε περισσότερα