ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ. Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον"

Transcript

1 ΠΜΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ Αχιλλέας Μητσός Ευρωπαϊκή Οικονομία και Διεθνές οικονομικό περιβάλλον Στο μάθημα αναλύονται οι οικονομικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης - η έκταση, το βάθος, οι γενεσιουργές αιτίες, οι επιπτώσεις - σε ένα διεθνές περιβάλλον που τις καθορίζει και καθορίζεται από αυτές. Η «άριστη» εκχώρηση αρμοδιοτήτων στην ΕΕ συγκρίνεται με τη θετική ανάλυση του πραγματικού επιπέδου άσκησης των οικονομικών πολιτικών. Η προσέγγιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της διαδικασίας εμβάθυνσης της Ε.Ε. από τη σκοπιά της πολιτικής οικονομίας αναδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία των αναδιανεμητικών συνεπειών των ασκούμενων πολιτικών στη μετατοπιζόμενη ισορροπία μεταξύ κρατών μελών και ΕΕ, και μεταξύ διακρατικών και υπερκρατικών θεσμών και μηχανισμών λήψης αποφάσεων. Ο τρόπος λειτουργίας της πολύ-επίπεδης διακυβέρνησης και οι κυριότερες διαστάσεις κάθε πολιτικής εξετάζονται ξεχωριστά για τις οικονομικές πολιτικές που αποβλέπουν στην ενίσχυση της αγοράς, αλλά και στη διόρθωση της αποτυχίας της αγοράς π.χ. ως προς το περιβάλλον, τις πολιτικές ως προς τα κοινωνικά αγαθά και τη γνώση (έρευνα, εκπαίδευση, καινοτομία), τη μακροοικονομική σταθεροποιητική πολιτική στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, και την αντιμετώπιση των αναδιανεμητικών συνεπειών μέσω της «πολιτικής συνοχής» και των άλλων μηχανισμών του κοινοτικού προϋπολογισμού. Η έμφαση στην εξέταση των πολιτικών δίνεται στη σύγκριση της θεωρητικά «άριστης» πολιτικής με το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης των θεσμικών και πολιτικών παραγόντων. Θέματα: 1. Δημόσια αγαθά και αρχές δημόσιας πολιτικής. Αποτυχία αγοράς και δημόσια αγαθά. Θεωρητικά περιθώρια άσκησης δημόσιας πολιτικής. Αποδοτικότητα, αναδιανομή και σταθεροποίηση ως θεμελιώδεις λειτουργίες της δημόσιας πολιτικής παρέμβασης. 2. Ευρωπαϊκά και παγκόσμια δημόσια αγαθά. Άριστο γεωγραφικό επίπεδο δημόσιας παρέμβασης. Ανισορροπία ανάμεσα στους τομείς πολιτικής που επεμβαίνει η ΕΕ, σε αυτούς που «θα έπρεπε» να επεμβαίνει και σε αυτούς που οι πολίτες επιθυμούν να επεμβαίνει. Χάσμα αποδοτικότητας, χάσμα αξιοπιστίας, χάσμα νομιμοποίησης. 3. Η σταδιακή εμβάθυνση της ΕΕ. Οι «μεγάλες θεωρίες» ολοκλήρωσης και η πορεία προς την ολοκλήρωση. Διακρατικοί και υπερκρατικοί θεσμοί και όργανα. Επικουρικότητα, αναλογικότητα και πολύεπίπεδη διακυβέρνηση. 1

2 4. Πολιτική οικονομία της εμβάθυνσης της ΕΕ. Λειτουργίες, μέθοδοι λήψης αποφάσεων. Υπερκρατικές και διακρατικές μέθοδοι. Η «κοινοτική μέθοδος». Μορφές διακυβέρνησης. Ρυθμιστικά και δημοσιονομικά εργαλεία και μηχανισμοί. 5. Ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Οριζόντια θεώρηση του κοινοτικού προϋπολογισμού. Κατηγορίες εσόδων και δαπανών και η κατανομή τους ανά κράτος μέλος. Θεσμικές διαστάσεις. Αναπτυξιακή και αναδιανεμητική λειτουργία. 6. Πολιτικές για άνοιγμα, ενίσχυση της αγοράς. Πολιτική για τη διακίνηση αγαθών, υπηρεσιών, πολιτών και κεφαλαίου. Διεθνής εμπορική και οικονομική πολιτική. Πολιτική ανταγωνισμού. Δημόσιες ενισχύσεις. 7. Πολιτικές για διόρθωση της αγοράς. Περιβαλλοντική πολιτική. Τομεακές πολιτικές αγροτικός τομέας, μεταποίηση, υπηρεσίες. 8. Κοινωνικά αγαθά. Κοινωνικές πολιτικές υγεία, εργασία, πρόνοια, άμεση αναδιανομή. Πολιτικές για τη γνώση έρευνα, εκπαίδευση, καινοτομία. 9. Σταθεροποιητική πολιτική. Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Νομισματικές και δημοσιονομικές πτυχές. Η οικονομική κρίση και η προοπτική της ΟΝΕ. 10. Διακρατική και διαπεριφερειακή μεταφορά πόρων. Πολιτική «συνοχής». Κερδισμένοι και χαμένοι από τη διαδικασία ολοκλήρωσης. Τα διαρθρωτικά ταμεία. Οργάνωση μαθήματος, βαθμολογία Τα θέματα αυτά αντιστοιχούν καταρχήν και σε εβδομαδιαίες διαλέξεις. Μετά την δεύτερη, την πέμπτη, την όγδοη και τη δέκατη διάλεξη, θα ακολουθήσουν σεμιναριακές συζητήσεις διάρκειας 1-2 ωρών, στις οποίες αναμένεται η (προφορική) συμμετοχή όλων. Για τη συμμετοχή αυτή προϋποτίθεται η προηγούμενη μελέτη του σχετικού βιβλιογραφικού υλικού. Για τη βαθμολογία του μαθήματος αθροίζεται η συμμετοχή στις σεμιναριακές συζητήσεις (1/3 του συνόλου), η σύντομη γραπτή εξέταση την τελευταία ώρα του μαθήματος (1/3 του συνόλου) και η κριτική συνθετική ανασκόπηση περιορισμένου αριθμού άρθρων ή/και κεφαλαίων βιβλίων. Η κατανομή των άρθρων αυτών ανά φοιτητή / φοιτήτρια θα γίνει στην αρχή του μαθήματος και η ανασκόπηση θα πρέπει να μην υπερβαίνει τις 1000 λέξεις και να παραδοθεί το αργότερο δύο μέρες μετά το τελευταίο μάθημα. 2

3 Βασική Βιβλιογραφία 1. Δημόσια αγαθά και αρχές δημόσιας πολιτικής. Κεφάλαια 3-5 (ιδιαίτερα σελ.76-81, 91-94, ) του: Rosen,H.S., Δημόσια Οικονομική, Εκδόσεις Κριτική, Κεφάλαια 1, 3-5 (ιδιαίτερα σελ.33-35, , , ) του: Stiglitz,J., Οικονομική του Δημόσιου Τομέα, Εκδόσεις Κριτική, Ευρωπαϊκά και παγκόσμια δημόσια αγαθά. Alesina,A., Angeloni,I., Schuknecht,L., What Does the European Union Do?, NBER working paper 8647, Benson,D., Jordan,A., Understanding Task Allocation in the European Union: Exploring the Value of Federal Theory, Journal of European Public Policy, 2008, vol.15:1, pp Collignon,S., Is Europe Going Far Enough? Reflections on the EU's Economic Governance, Journal of European Public Policy, 2004, vol.11:5, pp Κεφάλαιο 5 του Hix,S., The Political System of the European Union, McMillan. Marks, G. and Hooghe, L., Optimality and Authority: A Critique of Neoclassical Theory, Journal of Common Market Studies, December 2000, vol.38, no.5, pp Oates, W.E. An Essay on Fiscal Federalism, Journal of Economic Literature, Vol.XXXVII, September 1999, pp Pelkmans,J., Subsidiarity between Law and Economics, Brugge: College of Europe, European Legal Studies, Research Papers in Law 1/ Η σταδιακή εμβάθυνση της ΕΕ. Κεφάλαιο 21 του: Nugent,N, The Government and Politics of the European Union, McMillan, Marks,G., Hooghe,L., Blank,K., European Integration from the 1980s: State-centric v. Multi-level Governance, Journal of Common Market Studies, vol.34:3, pp , September Pollack,M.A., Theorizing EU Policy-Making στο Wallace,H., Wallace,W., Pollack,M.A., Policy- Making in the European Union, Oxford University Press, 2005, σελ

4 Στεφάνου, Κ.Α., Το Θεσμικό Σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μαραβέγιας,Ν., Τσινισιζέλης,Μ. (επιμέλεια), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση και Πολιτικές, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2007, σελ Πολιτική οικονομία της εμβάθυνσης της ΕΕ. Κεφάλαιο 1 του: Peterson,J., Bomberg,E., Decision-Making in the European Union, McMillan, Kohler-Koch, B., Rittberger, B. Review Article: The Governance Turn in EU Studies, Journal of Common Market Studies, Annual Review 2006, vol.44, pp Κεφάλαιο 16 του: Nugent,N, The Government and Politics of the European Union, McMillan, Wallace,H., An Institutional Anatomy and Five Policy Modes, στο Wallace,H., Wallace,W., Pollack,M.A., Policy-Making in the European Union, Oxford University Press, 2005, σελ Ο κοινοτικός προϋπολογισμός. Ackrill, R. and Kay, A., Historical - Institutionalist Perspectives on the Development of the EU Budget System, Journal of European Public Policy, vol.13:1, pp , January Begg,I., et.al., Financing of the European Union Budget, Study for the European Commission, 2008, σελίδες European Commission, Communication A Budget for Europe 2020, COM(2011)500, Laffan,B., Lindner,J., The Budget, στο Wallace,H., Wallace,W., Pollack,M.A., Policy-Making in the European Union, Oxford University Press, 2005, σελ Κεφάλαιο 17 του: Nugent,N, The Government and Politics of the European Union, McMillan, Μητσός,Α. Σε Αναζήτηση της Ευρωπαϊκής Δημοσιονομικής Πολιτικής Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική, τ.15, Ιουλ.-Σεπτ Σκιαδάς,Δ.Β., Ο Προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μαραβέγιας,Ν., Τσινισιζέλης,Μ. (επιμέλεια), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση και Πολιτικές, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2007, σελ

5 5. Πολιτικές για άνοιγμα, ενίσχυση της αγοράς. Κεφάλαιο 8, σελίδες του Hix,S., The Political System of the European Union, McMillan. Μουτσάτσος,Δ.Ι., Η Θεσμική Διάσταση της Κοινής Εμπορικής Πολιτικής, στο Μαραβέγιας,Ν., Τσινισιζέλης,Μ. (επιμέλεια), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση και Πολιτικές, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2007, σελ Πολιτικές για διόρθωση της αγοράς. Πρώτο κεφάλαιο του: Ackrill, R., The Common Agricultural Policy, Sheffield: Sheffield Academic Press, Παπαγεωργίου, Κ., Η Κοινή Αγροτική Πολιτική, στο Μαραβέγιας,Ν., Τσινισιζέλης,Μ. (επιμέλεια), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση και Πολιτικές, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2007, σελ Τσαντίλης, Δ., Χατζημπίρος,Κ., στο Μαραβέγιας,Ν., Τσινισιζέλης,Μ. (επιμέλεια), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση και Πολιτικές, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2007, σελ Κεφάλαιο 8, σελίδες του Hix,S., The Political System of the European Union, McMillan. 7. Κοινωνικά αγαθά. Corbett,A., Η δυναμική της διαδικασίας της Μπολώνια και η δημιουργία του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, στο Δημητρόπουλος,Α., Μαραβέγιας,Ν., Μητσός,Α., Το Πανεπιστήμιο σήμερα. Όψεις της Κρίσης και Βήματα Προσαρμογής, Θεμέλιο, Leibfried,S., Social Policy, στο Wallace,H., Wallace,W., Pollack,M.A., Policy-Making in the European Union, Oxford University Press, 2005, σελ Rhodes,M., Employment Policy, στο Wallace,H., Wallace,W., Pollack,M.A., Policy-Making in the European Union, Oxford University Press, 2005, σελ Μητσός,Α., Η Ερευνητική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μαραβέγιας,Ν., Τσινισιζέλης,Μ. (επιμέλεια), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση και Πολιτικές, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2007, σελ

6 8. Σταθεροποιητική πολιτική. Bini Smaghi,L., European Democracies and Decision-Making in Times of Crisis, Εισήγηση στο Συνέδριο του ΕΛΙΑΜΕΠ, Πόρος Τσούκαλης,Λ., Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, στο Μαραβέγιας,Ν., Τσινισιζέλης,Μ. (επιμέλεια), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση και Πολιτικές, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2007, σελ Κεφάλαιο 10 του Hix,S., The Political System of the European Union, McMillan. 9. Διακρατική και διαπεριφερειακή μεταφορά πόρων. Hooghe, L. EU Cohesion Policy and Competing Models of European Capitalism, Journal of Common Market Studies, vol.36, no.34, December, 1998, pp Molle,W., The Dynamics of European Integration and Cohesion in the EU: Experience from the Past and Challenges for the Future, στο Fischer,M.M., Nijkamp,P. editors, Spatial Dynamics of European Integration, Springer, 1999, pp Ανδρέου,Γ., Μαραβέγιας,Ν., Η Διαρθρωτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μαραβέγιας,Ν., Τσινισιζέλης,Μ. (επιμέλεια), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση. Οργάνωση και Πολιτικές, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2007, σελ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΕΣΔΔΑ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΒ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΑΘΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική

Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Πολιτική Οικονομία της Συμμόρφωσης και Μορφές Συνεργασίας στη Διεθνή και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Μαρία Μενδρινού Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Πανεπιστήμιο Κρήτης Η Μαρία Μενδρινού είναι

Διαβάστε περισσότερα

Εξευρωπαϊσµός και δηµοκρατικά ελλείµµατα

Εξευρωπαϊσµός και δηµοκρατικά ελλείµµατα Κείµενο Εργασίας No 9/2010 Εξευρωπαϊσµός και δηµοκρατικά ελλείµµατα Η έννοια της "κρίσης νοµιµοποίησης" ρ. Μάνος Γ. Παπάζογλου Μάιος 2010 Εξευρωπαϊσµός και δηµοκρατικά ελλείµµατα Μάνος Γ. Παπάζογλου Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα. επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης. Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη. Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Βιογραφικό σημείωμα και αναλυτικό υπόμνημα επιστημονικών εργασιών-επιστημονικής δράσης Δρ. Κωνσταντίνου Ι. Χαζάκη Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 1 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1A.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Η ΕΤΡΨΠΑΩΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤ ΕΝΣΑΞΗ (ACTIVE INCLUSION)

ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Η ΕΤΡΨΠΑΩΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΤ ΕΝΣΑΞΗ (ACTIVE INCLUSION) Η ευρωπαϊκή στρατηγική ενεργούς ένταξης ατόμων αποκλεισμένων από την αγορά εργασίας ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΨΝ ΚΟΙΝΨΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Key words: European Union, Education policy, Lifelong learning, Education and Training 2020

Key words: European Union, Education policy, Lifelong learning, Education and Training 2020 European Union & Lifelong Learning: in between economic development and social cohesion Ευρωπαϊκή Ένωση & Δια Βίου Μάθηση: Ισορροπώντας ανάμεσα στην οικονομική ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή Abstract

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΕΕ ΔΝΤ ΕΚΤ) & ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ Ασημάκης Ταμουραντζής arkad@ath.forthnet.gr Περίληψη Το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Σταθερότητα του Χρηματοπιστωτικού Τομέα: Προβληματισμοί και Συμπεράσματα από την Κρίση για την Ευρώπη

Η Σταθερότητα του Χρηματοπιστωτικού Τομέα: Προβληματισμοί και Συμπεράσματα από την Κρίση για την Ευρώπη ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΣΕΙΡΑ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η Σταθερότητα του Χρηματοπιστωτικού Τομέα: Προβληματισμοί και Συμπεράσματα από την Κρίση για την Ευρώπη Αθανάσιος Ορφανίδης Δεκέμβριος 2010

Διαβάστε περισσότερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα

!!! Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία. Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Οικονοµικές Πολιτικές στην Ελληνική Οικονοµία Η πορεία της Ελληνικής Οικονοµίας από την ένταξη στο ευρώ µέχρι σήµερα Στυλιανός Παναγιώτης Ζλατάνος Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον

Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον Μεταποίηση, ανταγωνισμός και επιχειρηματικό περιβάλλον Άρση εμποδίων - άνοιγμα στον διεθνή ανταγωνισμό Μιχάλης Μητσόπουλος Συντονιστής σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ) Περίληψη Η άρση υφιστάμενων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Οδηγός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Έκδοση 2013.1.0 Ακαδημαϊκό Έτος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Συντονιστής:

Διαβάστε περισσότερα

Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας

Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας Παγκοσµιοποίηση και ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο: Τάσεις προς µια νέα ευρωπαϊκή κοινωνική ταυτότητα. Το παράδειγµα της ευελισφάλειας Κωνσταντίνος Γ. Κούγιας* Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Σχολή Κοινωνικών Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής

Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ. Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής Ιωάννης Σ. ΒΑΒΟΥΡΑΣ Καθηγητής Οικονομικής Πολιτικής 1. ΣΠΟΥΔΕΣ 1. Πτυχίο (1976): Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών (βαθμός 9 και 2/7 Άριστα ). 2. Master of Arts στα Οικονομικά της Δημόσιας Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2014-15 2 Κόρινθος, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ)

Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Περίγραμμα Μαθημάτων Στρατηγική Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Υ) Η Στρατηγική Διοίκηση αποσκοπεί στη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στηριζόμενη στον ορθό σχεδιασμό, την

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση

Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Πανεπιστήμιο Αιγαίο Σχολή Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Κοινωνιολογίας Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ευρωπαικές Κοινωνίες και Ευρωπαική Ολοκλήρωση Μάθημα : Ευρωπαϊκό Δίκαιο Διδάσκοντες : Γρηγορίου Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ.

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Α) Π.Μ.Σ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Β) ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ (ECO221) Ημέρα: Τετάρτη 11:00-13:00 Αίθουσα: Παπαρηγοπούλου

ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ (ECO221) Ημέρα: Τετάρτη 11:00-13:00 Αίθουσα: Παπαρηγοπούλου ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΕΞΑΜΗΝΟ : ΕΑΡΙΝΟ ΤΟΠΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΑΝΑΠΤΥΞΗ (ECO221) Ημέρα: Τετάρτη 11:00-13:00 Αίθουσα: Παπαρηγοπούλου ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν.

9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν. 9o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Θεματική Ενότητα: «H Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική» Συντονιστές: Σ. Κατρανίδης & Ν. Μαραβέγιας 655 Στήριξη και προστασία της ελληνικής γεωργίας: διαχρονική εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ: Μήπως έφτασε η ώρα για την αναθεώρησή του;

Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ: Μήπως έφτασε η ώρα για την αναθεώρησή του; Αγορά Χωρίς Σύνορα Τόμος 13 (2) 2007: 122-136 Βασίλης Σιοκορέλης* Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης στη ζώνη του ευρώ: Μήπως έφτασε η ώρα για την αναθεώρησή του; Περίληψη: Σκοπός του παρόντος άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Regulated deregulation: a critical review of the European Employment Strategy

Regulated deregulation: a critical review of the European Employment Strategy MPRA Munich Personal RePEc Archive Regulated deregulation: a critical review of the European Employment Strategy Yiorgos Ioannidis University of Crete May 2011 Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/45063/

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΑΘΗΝΑ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε.Π. 3 1.1 Η διαβούλευση για την κατάρτιση του ΕΣΠΑ και

Διαβάστε περισσότερα

«Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές

«Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές Μελέτη ΕΛΙΑΜΕΠ για την Τράπεζα της Ελλάδος «Αξιολόγηση των επιδράσεων που έχουν ασκήσει και θα ασκήσουν στην πορεία της ελληνικής οικονομίας οι πολιτικές που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020

Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020 Έξυπνη εξειδίκευση στην Ελλάδα 2014-2020 Στρατηγικές για έρευνα, καινοτομία και παραγωγική ανανέωση Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα Αστικής και Περιφερειακής Καινοτομίας Πολυτεχνική Σχολή, Αριστοτελειο

Διαβάστε περισσότερα

Health and safety at work in Greece, European regulation and national implementation Konstantinos Z. Mekos, University of Macedonia

Health and safety at work in Greece, European regulation and national implementation Konstantinos Z. Mekos, University of Macedonia Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2007 2 (2), 165-177 Social Cohesion and Development 2007 2 (2), 165-177 Υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στην Ελλάδα, το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και η εθνική εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

: 2012-2013 2013-2014 526 ECTS: 7 (

: 2012-2013 2013-2014 526 ECTS: 7  ( ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Μάθηµα: Ευρωπαϊκή Πολιτική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εαρινό εξάµηνο ακαδ. έτους 2012-2013 και εαρινό εξάµηνο ακαδ. έτους 2013-2014 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΥΕΣ) Κωδικός:

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής

Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ανταγωνιστικότητα, κοινωνική πολιτική και απασχόληση: στρατηγικές επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Περίληψη Η επιβίωση της χώρας μας και η σταδιακή

Διαβάστε περισσότερα