Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ - 2 - Λεπηέξεο Απγελάθεο. Ηλεκηρονική Προέκδοζη. e-book. Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ. θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο"

Transcript

1

2 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ Ηλεκηρονική Προέκδοζη e-book Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ θαη ν Θεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Κξάηνο Ζξάθιεην 2010

3 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ Βηνγξαθηθό εκείσκα Ο γελλήζεθε ην πνχδαζε Γνκηθόο Κηηξηαθώλ Έξγσλ ζηε ηβηηαλίδεην ρνιή θαη Σνπνγξάθνο Mεραληθόο ζην ΣΔΗ Αζελψλ. Παξαθνινχζεζε πξφγξακκα κεηεθπαίδεπζεο ζηε Γηαρείξηζε θαη Σερλνινγία Πεξηβάιινληνο θαη Αλάπηπμε Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Έρεη εξγαζηεί σο Δξγνδεγόο Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη Σξαπεδηθό ζηέιερνο ζηελ Παγθξήηηα πλεηαηξηζηηθή Σξάπεδα. ηε ζπλέρεηα ίδξπζε ηελ εηαηξεία «Δπηρεηξείλ Αλαπηπμηαθή Ο.Δ.» Τπήξμε κέινο ηεο Κ.Δ. ηεο ΟΝΝΔΓ, αλ. ππεχζπλνο ηεο ΓΑΠ- Ν.Γ.Φ.Κ. Σ.Δ.Η. θαη κέινο ηνπ Κ.. ηεο Δζληθήο πνπδαζηηθήο Έλσζεο Διιάδαο (ΔΔΔ) γηα δχν πεξηφδνπο. Έρεη δηαηειέζεη Πξφεδξνο ηεο Φνηηεηηθήο Έλσζεο Κξεηώλ Αηηηθήο, κέινο ηνπ Γ.. ηεο Παγθξήηηαο Έλσζεο Αζελψλ, ηδξπηηθφ κέινο θαη Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Παγθξήηηαο Νενιαίαο θαη Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ Παγθόζκηνπ πκβνπιίνπ Κξεηηθώλ Νενιαηώλ. Σν 2007 εμέδσζε ην πξψην ηνπ βηβιίν κε ηίηιν Πνιηηηθά Θέκαηα (εθδόζεηο Διιεληθά Γξάκκαηα). Σνλ Ηνχιην ηνπ 2007, εμειέγε κέινο ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο (7ν Σαθηηθφ πλέδξην). Σν επηέκβξην ηνπ 2007 εθιέγεηαη γηα πξψηε θνξά Βνπιεπηήο ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο ζην λνκφ Ζξαθιείνπ θαη επαλεθιέγεηαη ζηηο εζληθέο εθινγέο ηνπ Οθησβξίνπ ηνπ Καηά ηε θνηλνβνπιεπηηθή πεξίνδν ππήξμε κέινο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Μνξθσηηθώλ Τπνζέζεσλ θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ, θαζψο θαη κέινο ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο. ήκεξα είλαη κέινο ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο Παξαγσγήο θαη Δκπνξίνπ, θαζψο θαη ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Σερλνινγίαο θαη Έξεπλαο, ελψ έρεη έληνλε θνηλνβνπιεπηηθή δξαζηεξηφηεηα.

4 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ Σν βηβιίν είλαη αθηεξσκέλν ζηε Λέλα, ζηνλ Κσλζηαληίλν, ζην Μαλφιε, ζηε Γεσξγία, ζην Θαλάζε, ζηελ Διεπζεξία, ζην Γηψξγν, ζηελ Αζαλαζία, ζην Γηάλλε, ζην Γεκήηξε, ζηελ Διέλε, ζηε Φξχλε, ζηνλ Δχζπκε, ζηε Βίθπ, ζηνλ Κσζηή, ζηελ Οπξαλία, ζην Μηράιε, ζην Νίθν, ζηελ Άλλα, ζηνλ Αληψλε, ζηνλ Αξηζηνηέιε, ζηελ Αξρφληηζζα, ζην Μάλζν, ζηελ Άξηα, ζην Μάξθν, ζηελ Δπαγγειία, ζηελ Καηεξίλα, ζην Μαλνχζν, ζηνλ Παληειή, ζην σηήξε, ζηε ηακαηίλα, ζην Βαγγέιε, ζηνλ Παλαγηψηε, ζηνλ Ηδνκελέα, ζηνλ Πέηξν, ζηελ Άλλα, ζην Γξεγφξε, ζηελ Κνξίλα, ζην Υξήζην, ζηελ Δηξήλε, ζηελ Αξηζηέα, ζηελ Πφπε, ζηνλ Αδάκε, ζηε Υξηζηίλα, ζηελ Έιληα, ζην ήθε, ζηνλ Αλδξέα, ζηε φθε, ζην Βαζίιε, ζην πχξν, ζηε Νίθε, ζην Μελά, ζηνλ Αιέθν, ζηελ Αζεκέληα, ζην Υάξε, ζηε Μαξίλα, ζηε Νέιιε, ζην Εαραξία, ζην ηαχξν, ζην Λάδαξν, ζην Μχξν, ζηελ Δπγελία, ζηελ Αλαζηαζία, ζην Θνδσξή, ζηνλ Αληαιθίδα, ζηε Γέζπνηλα, ζηε Μαξία, ζηνλ Αιέμαλδξν, ζηελ Αζελά, ζηνλ Άθε, ζηνλ Απφιισλα, ζηνλ Ζιία, ζην ηέιην, ζηελ Αιεμάλδξα, ζηνλ Ηάθσβν, ζην Μηιηηάδε, ζηελ Αγάπε, ζηνλ Άγγειν, ζην Βαγγέιε, ζηνλ Δπηχρε, ζηε Ρνχια, ζην άθε, ζην σθξάηε, ζηε Εσή, ζηνλ Ζιία, ζην Θσκά, ζηνλ Ηνξδάλε, ζην Μελέιαν, ζηνλ Κξήησλα, ζην Μπάκπε, ζην Κπξηάθν, ζηε Μαίξε, ζηνλ Πάξε, ζηε Φαλή, ζην Υάξε θαη ζε φινπο ηνπο άιινπο ηε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ζπλεξγάζηεθαλ ηόζν ζηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ηνπ πξσηνγελνύο πιηθνύ, όζν θαη ζηελ επηκέιεηα ησλ θεηκέλσλ ν Μαλόιεο Κνπηνπιάθεο (Τπ. Γηδάθησξ Παλ/κίνπ Πεηξαηώο), ν Θαλάζεο Κνηζηαξόο (Γηδάθησξ Παλ/κίνπ Αζελώλ) θαη ν Σξηαληάθπιινο Πλεπκαηηθόο (Τπ. Γηδάθησξ Παλ/κίνπ Θεζζαιίαο).

5 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. Αληί Πξνιόγνπ 2. Λίγα ιόγηα επί ηνπ εγρεηξήκαηνο 3. ύληνκε Θεώξεζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ Πξνβιεκάησλ ηεο 4. Ζ δηνηθεηηθή δηάξζξσζε ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζην λνκό Ζξαθιείνπ 4.1 Σνκέαο Γηνίθεζεο (Τπ. Δζσηεξηθψλ) 4.2 Σνκέαο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο 4.3 Σνκέαο Τπνδνκψλ θαη Πεξηβάιινληνο 4.4 Σνκέαο Γηθαηνζχλεο 4.5 Σνκέαο Δζληθήο Άκπλαο 4.6 Σνκέαο Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 4.7 Σνκέαο Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ 4.8 Σνκέαο Τγείαο 4.9 Σνκέαο Δξγαζίαο Πξφλνηαο 4.10 Σνκέαο Οηθνλνκηθψλ 4.11 Σνκέαο Παηδείαο 5. Αλάιπζε θαη αμηνιόγεζε δεδνκέλσλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ζξαθιείνπ, ηεο Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαη ησλ πθηζηακέλσλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο ζην λνκό Ζξαθιείνπ 5.1 Οξγαλσηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη δηάξζξσζε ππεξεζηψλ ηεο Ννκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο Ζξαθιείνπ 5.2 Οξγάλσζε ππεξεζηψλ Σνπηθήο Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ Ννκνχ Ζξαθιείνπ

6 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ Γήκνο Ζξαθιείνπ 5.4 Γήκνο Αγίαο Βαξβάξαο 5.5 Γήκνο Αξθαινρσξίνπ 5.6 Γήκνο Αξραλψλ 5.7 Γήκνο Αζηεξνπζίσλ 5.8 Γήκνο Βηάλλνπ 5.9 Γήκνο Γαδίνπ 5.10 Γήκνο Γνξγνιαΐλε 5.11 Γήκνο Γφξηπλαο 5.12 Γήκνο Γνπβψλ 5.13 Γήκνο Δπηζθνπήο 5.14 Γήκνο Εαξνχ 5.15 Γήκνο Θξαςαλνχ 5.16 Γήκνο Καζηειιίνπ 5.17 Γήκνο Κφθηλα 5.18 Γήκνο Κξνπζψλα 5.19 Γήκνο Μαιιίσλ 5.20 Γήκνο Μνηξψλ 5.21 Γήκνο Νέαο Αιηθαξλαζζνχ 5.22 Γήκνο Νίθνπ Καδαληδάθε 5.23 Γήκνο Παιηαλήο 5.24 Γήκνο Ρνχβα 5.25 Γήκνο Σεκέλνπο 5.26 Γήκνο Σπιίζνπ 5.27 Γήκνο Σπκπαθίνπ 5.28 Γήκνο Υεξζνλήζνπ 6. Μηα πξώηε αμηνιόγεζε 7. Βηβιηνγξαθία

7 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ ΑΝΣΗ ΠΡΟΛΟΓΟΤ

8 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ Αληί πξνιόγνπ Αλέθδνην: Καη ν ζεόο θνβάηαη ην Διιεληθό Γεκόζην Ο Κχξηνο θαλεξψζεθε ζηνλ Νψε θαη ηνπ είπε: «ζε έλα ρξφλν ζα ξίμσ βξνρή θαη ζα ζθεπάζσ νιφθιεξε ηε Γε κε λεξφ θαη ζα θαηαζηξέςσ ηα πάληα. Αιιά ζέισ εζχ λα ζψζεηο ηνπο δίθαηνπο θαη επζεβείο αλζξψπνπο θαη δχν δψα απφ θάζε είδνο πνπ ππάξρεη ζηε Γε. ε πξνζηάδσ λα ρηίζεηο κία Κηβσηφ». Καη ν Θεφο παξαδίδεη ζηνλ Νψε ηα ζρέδηα γηα ηελ Κηβσηφ. Με θφβν Κπξίνπ ν Νψε παίξλεη ηα ζρέδηα θαη ζπκθσλεί λα θηηάμεη ηελ Κηβσηφ. «Θπκήζνπ, είπε ν Κχξηνο, Πξέπεη λα έρεηο ηειεηψζεη ηελ Κηβσηφ θαη λα έρεηο καδέςεη φια ηα δψα ζε έλα ρξφλν». Έλα ρξφλν αξγφηεξα, αξρίδεη λα ζρεκαηίδεηαη κηα θαηαηγίδα θαη φιεο νη ζάιαζζεο ηεο Γεο έρνπλ θνπξηνχλα. Ο Θεφο θνηηάεη ηη γίλεηαη θαη βιέπεη ηνλ Νψε λα θάζεηαη ζηελ απιή ηνπ θαη λα θιαίεη. «Νώε!» αλαθξάδεη, «πνπ είλαη ε Κηβσηόο;» «πγρώξεζε κε Κύξηε», παξαθαιά ν Νώε, «έθαλα ό,ηη κπνξνύζα αιιά αληηκεηώπηζα κεγάια πξνβιήκαηα. Πξψηα-πξψηα έπξεπε λα πάξσ άδεηα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηα ζρέδηα πνπ κνπ έδσζεο δε ζπκθσλνχζαλ κε ηνλ ηζρχνληα θαλνληζκφ. Υξεηάζηεθε λα πξνζιάβσ λαππεγό θαη λα μαλαγίλνπλ ηα ζρέδηα απφ ηελ αξρή. Μεηά βξέζεθα ζε δηακάρε κε ην Ληκεληθό γηα ην αλ ρξεηαδφηαλ ε Κηβσηφο ζχζηεκα ππξαζθάιεηαο, βάξθεο θαη ζσζίβηα. Μεηά κνπ έθαλε θαηαγγειία ν γείηνλαο κνπ, γηαηί παξαβίαδα ιέεη ηα φξηα δφκεζεο ρηίδνληαο ηελ Κηβσηφ ζηελ απιή ηνπ, θαη έηζη ρξεηάζηεθα άδεηα θαη απφ ηελ Πνιενδνκία. Δίρα πξφβιεκα θαη λα βξσ μχια γηα ηελ Κηβσηφ γηαηί ππήξρε απαγφξεπζε πινηφκεζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Πηηζηισηήο Κνπθνπβάγηαο. Σειηθά θαηάθεξα λα πείζσ ηελ Τπεξεζία Πξνζηαζίαο Γαζώλ πσο ρξεηαδφκνπλ ην μχιν γηα λα ζψζσ ηηο θνπθνπβάγηεο. Αιιά φκσο ν Οξγαληζκόο Πξνζηαζίαο Εώσλ δελ κε άθελε λα πηάζσ θνπθνπβάγηεο. Καη έηζη δελ έρνπκε θνπθνπβάγηεο. Μεηά νη μπινπξγνί θαηέβεθαλ ζε απεξγία, αιιά θαηάθεξα λα έξζσ ζε ζπκθσλία κε

9 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ ην ζχιινγν ηνπο. Σψξα έρσ 16 μπινπξγνχο λα δνπιεχνπλ ζηελ Κηβσηφ, αιιά δελ έρσ θνπθνπβάγηεο. Όηαλ άξρηζα λα καδεχσ ηα ππφινηπα δψα, κνπ έθαλε κήλπζε κία νκάδα αθηηβηζηώλ, γηαηί ζα έπαηξλα κφλν δχν απφ θάζε είδνο. Όηαλ μεκπέξδεςα κε απηή ηε κήλπζε κε ελεκέξσζαλ απφ ην ΤΠΔΥΩΓΔ φηη δελ γηλφηαλ λα ζπλερηζηνχλ νη εξγαζίεο αλ δελ θάλσ δήισζε γηα ηελ επίδξαζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ ζρεδηαδφκελνπ θαηαθιπζκνχ. Γελ ηνπο αξέζεη ε ηδέα φηη δελ έρνπλ αξκνδηφηεηα ζηηο απνθάζεηο ηνπ Γεκηνπξγνχ ηνπ χκπαληνο. Μεηά νη ηνπνγξάθνη ηνπ ηξαηνύ απαίηεζαλ ράξηε ηεο πξνηεηλφκελεο ξνήο ησλ πδάησλ ηνπ θαηαθιπζκνχ. Δγψ ηνπο έζηεηια κία πδξφγεην. Απηέο ηηο κέξεο πξνζπαζψ λα ιχζσ έλα δήηεκα κε ηελ Δπηηξνπή Ηζόηεηαο, πνπ ιέλε φηη θάλσ δηαθξίζεηο επεηδή δελ ζα πάξσ αλζξψπνπο πνπ δελ πηζηεχνπλ ζε Δζέλα, Κχξηε. Μνπ έζηεηιαλ θαη απηή ηελ εηδνπνίεζε κε δηθαζηηθφ επηκειεηή φηη νθείισ θόξν θαη πξόζηηκν γηαηί δελ δήισζα ηελ Κηβσηφ σο ζθάθνο αλαςπρήο. Σψξα ε εθνξία έρεη παγψζεη ηηο θαηαζέζεηο κνπ γηαηί πηζηεχνπλ φηη θηηάρλσ ηελ Κηβσηφ γηα λα θχγσ απφ ηελ ρψξα γηα λα κελ πιεξψζσ θφξνπο. Καη αθφκε δελ έρεη απνθαζίζεη ην πκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο αλ ν Καηαθιπζκφο είλαη αληηζπληαγκαηηθφο, αθνχ πξφθεηηαη γηα ζξεζθεπηηθή πξάμε. Πξαγκαηηθά, δελ ππάξρεη πεξίπησζε λα ηειεηψζσ γηα ηνπιάρηζηνλ 5-6 ρξφληα». Καη ηφηε άξρηζε λα θαζαξίδεη ν νπξαλφο, λα ιάκπεη ν ήιηνο θαη λα εξεκνχλ νη ζάιαζζεο. Σν νπξάλην ηφμν ζηφιηζε ηνλ νξίδνληα. Ο Νψε θνίηαμε ηνλ Θεφ κε ειπίδα. «Κχξηε, απηφ ζεκαίλεη φηη δελ ζα ηα θαηαζηξέςεηο φια;;;» Καη απάληεζε ν Θεφο: «Μπα, δελ βαξηέζαη. Αο ην θάλεη ην ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΡΑΣΟ!!» Έηζη κνπ θαίλεηαη ζα είκαζηε κηα νιόθιεξε δσή... Δθηόο θαη αλ απνθαζίζνπκε ζηα ζνβαξά λα ην αιιάμνπκε

10 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΔΠΗ ΣΟΤ ΔΓΥΔΗΡΖΜΑΣΟ

11 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ Λίγα ιόγηα επί ηνπ εγρεηξήκαηνο Ζ παξνχζα ειεθηξνληθή έθδνζε απνηειεί κηα πξψηε, βαζηθή παξνπζίαζε ελφο επξχηεξνπ εγρεηξήκαηνο πνπ έρνπκε μεθηλήζεη κε ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ έλα θαη πιένλ ρξφλν, παξάιιεια κε ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο ππνρξεψζεηο, κε ηνπο νπνίνπο ζέζακε ηνλ πςειφ θαη απαηηεηηθφ ζηφρν, αθνχ ζπγθεληξψζνπκε αλαιπηηθά ζηνηρεία, λα πξνζεγγίζνπκε, λα αλαιχζνπκε θαη λα αλαδείμνπκε θελά θαη αδπλακίεο ηνπ «Μεγάινπ Αζζελνχο» ηεο ρψξαο καο, ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο. Καη φρη κφλν απηφ. Απνθαζίζακε θαη δεζκεπηήθακε λα πξνρσξήζνπκε ζηελ αμηνιφγεζε ησλ παζνγελεηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζεζκψλ θαη θνξέσλ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, απνθνιιεκέλνη απφ θνκκαηηθέο παξσπίδεο θαη θνκκαηηθέο ηαπηφηεηεο, ζε φπνην βαζκφ απηφ θαηέζηε δπλαηφ. Γηαηί επηβάιιεη ν ξφινο ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηθνχ λα έρεη επαθή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Να γλσξίδεη ηα κηθξά θαη ηα κεγάια δηαθπβεχκαηα ηνπ ηφπνπ θαη ηεο επνρήο ηνπ. Να δηεξεπλά ζπζηεκαηηθά θαη ζε βάζνο φια απηά πνπ πεξηιακβάλεη ε δεκφζηα ζθαίξα. Να θαηαζέηεη ιπζηηειείο θαη ζε ξεαιηζηηθή βάζε πνιηηηθέο πξνηάζεηο, βηψζηκεο θαη εθαξκφζηκεο. Αλακθηζβήηεηα, φιεο νη θπβεξλήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ 30 ρξφλσλ έπαημαλ ξφιν θαη ζπλέβαιαλ ζηε δηφγθσζε ηνπ θξάηνπο, ηνλ θνκκαηηζκφ θαη ηηο πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ηελ ελίζρπζε θαη αλαηξνθνδφηεζε ηεο ζπληερληαθήο ινγηθήο νξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηψλ, ην θαηαθεξκαηηζκφ ησλ ππεξεζηψλ, ηηο αιιειεπηθαιχςεηο θαη ηε ζχγρπζε ησλ αξκνδηνηήησλ. Καη απηά, φινη, αλεμαηξέησο πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ηα αλαγλσξίδνπκε ζαλ κεγάιεο παζνγέλεηεο ηνπ ηφπνπ καο, πνπ απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα ηελ αλάπηπμή καο, γηα ηελ επεκεξία καο. Δίλαη πιένλ θνηλφο ηφπνο, θνηλή βνχιεζε, φηη ηα πξάγκαηα πξέπεη λα αιιάμνπλ, φηη ην θξάηνο πξέπεη λα αλαδηαξζξσζεί, λα γίλεη ιηγφηεξν δαπαλεξφ θαη ηαπηφρξνλα πην επέιηθην. Γηα ην ιφγν απηφ, απνθαζίζακε λα πηάζνπκε ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή Να θηλεζνχκε θαη λα ιεηηνπξγήζνπκε ζπζηεκαηηθά, κεζνδηθά θαη επαγσγηθά, απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ, απφ ην κέξνο ζην φινλ. Απνθαζίζακε λα εζηηάζνπκε θπξίσο ζην δεκφζην ηνκέα ηνπ λνκνχ καο, ην Ζξάθιεην, πνπ γλσξίδνπκε θαιά ή πνπ ζα έπξεπε λα γλσξίδνπκε θαιά, θπξίσο φζνη πνιηηεπφκαζηε θαη βξηζθφκαζηε πηζαλψο ζε ζέζεηο επζχλεο. Όρη γηα λα θάλνπκε κηα αλέμνδε θξηηηθή θαη λα ζίμνπκε ζεζκνχο, φξγαλα,

12 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο. Αληίζεηα, θαινπξναίξεηα λα αλαδείμνπκε ηα φπνηα θαθψο θείκελα, ηηο ειιείςεηο θαη θπξίσο, ηηο πξννπηηθέο δηφξζσζεο απηψλ, λα πξνηείλνπκε θαη λα ζπκβάιινπκε ζην θαιφ θαη απνηειεζκαηηθφ management, φκσο κε αδηάζεηζηα θαη αδηάςεπζηα ζηνηρεία πνπ κε θφπν ζπγθεληξψζακε απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. Γηαηί πηζηεχνπκε αθξάδαληα φηη κπνξνχκε λα θάλνπκε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ηφπνπ καο θαιχηεξεο πξνο ηνπο πνιίηεο. Μπνξνχκε λα βειηηψζνπκε ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνλ θάζε Ζξαθιεηψηε θαη ηελ θάζε Ζξαθιείσηηζζα, θαη θαη επέθηαζε γηα ηνλ θάζε Έιιελα πνιίηε, θαη λα θάλνπκε ην θξάηνο πην απνηειεζκαηηθφ θαη θπξίσο ιηγφηεξν ζπάηαιν. Αλαγλσξίδνπκε φηη ε πξνζπάζεηά καο θηλδπλεχεη λα θαηαζηεί κηα απιή πεξηγξαθή, κηα απιή δηαπίζησζε θαη ηίπνηε παξαπάλσ. Δπίζεο, έρνπκε επίγλσζε φηη ε απιή εθαξκνγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ηνπιάρηζηνλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, δελ κπνξεί λα θέξεη αθ εαπηήο ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζπλφινπ. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη, είλαη ε ζπκκεηνρή φισλ καο, ν δηαθνκκαηηθφο δηάινγνο επί κεδεληθή βάζε θαη θπξίσο, ε πνιηηηθή βνχιεζε. Ζ ειεθηξνληθή πξν-έθδνζε e-book πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο απνηειεί ην πξψην εθδνηηθφ απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο πνπ έρεη μεθηλήζεη απφ ην Μάξηην ηνπ 2008, φηαλ ππήξμε ε ζπγθεθξηκέλε ηδέα θαη πξφηαζε λα θαηαπηαζηνχκε κε ην δχζθνιν απηφ εγρείξεκα. Καη ζήκεξα, πεξίπνπ 20 κήλεο κεηά, ην δήηεκα έρεη αλαδεηρζεί σο εμαηξεηηθά επίθαηξν δεδνκέλνπ φηη φινη πιένλ ζπδεηνχκε γηα ηελ αλάγθε πεξηνξηζκνχ ησλ Γεκνζίσλ Γαπαλψλ, ελψ πξνζθάησο αλαθνηλψζεθε θαη ην λέν πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο» γηα ηελ αλακφξθσζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Χζηφζν, ζεκεηψλσ ζην ζεκείν απηφ φηη δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε, ρσξίο κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Αληίζηνηρα, δελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε, ρσξίο λέεο αξκνδηφηεηεο, κε απιή κεηαθνξά ησλ δηνηθεηηθψλ ζπλφξσλ θαη ρσξίο εμαζθαιηζκέλνπο πφξνπο. Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο έξεπλαο θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ, θαηαηέζεθε ζεηξά ζρεηηθψλ εξσηήζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Κνηλνβνπιεπηηθνχ Διέγρνπ ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην πξνο φια ηα αξκφδηα Τπνπξγεία θαη ηνπο εθάζηνηε Τπνπξγνχο. Οη απαληήζεηο ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηψλ

13 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ ησλ Τπνπξγείσλ, πνπ απνηεινχλ δεκφζηα έγγξαθα, ζπγθεληξψζεθαλ θαη ςεθηνπνηήζεθαλ ζε εληαία βάζε δεδνκέλσλ. Καηφπηλ, ην ζπγθεθξηκέλν πξσηνγελέο πιηθφ επεμεξγάζηεθε νκάδα ζπλεξγαηψλ, κε ηε ζπκκεηνρή κάιηζηα θαη νκάδαο Παλεπηζηεκηαθψλ εξεπλεηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ ην Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο, απφ ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο θαη ην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, πνπ θαηάξηηζαλ ζπγθεληξσηηθνχο πίλαθεο κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, νη νπνίνη θαη παξαηίζεληαη παξαθάησ. Καηά ηε δηαδηθαζία απηή θαη φπνπ δηαπηζηψλνληαλ ειιείςεηο ζηηο απαληήζεηο ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Τπνπξγείσλ, πξνρσξνχζακε θάζε θνξά ζηελ θαηάζεζε λέαο εξψηεζεο γηα ηελ αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ εθθξεκνχζαλ. Οκνινγψ φηη δελ ιάβακε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πιήξεηο απαληήζεηο, νχηε θαη κεηά ηηο θαη επαλάιεςε εξσηήζεηο καο. Κάηη, πνπ πηζαλψο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ επηζπκνχζαλ λα απαληήζνπλ, παξφιν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ηεο Βνπιήο, ή αθφκα θαη ζην φηη δελ ππήξραλ θαλ ηα ζηνηρεία πνπ δεηήζεθαλ. Δίλαη θαη απηφ φκσο έλα δείγκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, ε ινγηθή ηνπ «δελ γλσξίδσ, άξα δελ απαληψ», «πάκε ζην άγλσζην θαη βιέπνπκε», αληί λα κπνπλ ζηε δηαδηθαζία λα θαηαγξάςνπλ θάηη πνπ ζίγνπξα ζα έπξεπε λα είραλ ζηε δηάζεζή ηνπο φιεο νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ πνπ απεπζπλζήθακε, θαη πνιχ πεξηζζφηεξν, ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε λα είρε ζηε δηάζεζή ηεο ε εθάζηνηε θπβέξλεζε πξνηνχ ζρεδηάζεη έλα λέν κεηαξξπζκηζηηθφ ζρέδην, φπσο απηφ πνπ ζπδεηάκε ζηηο κέξεο καο, ην Πξφγξακκα «Καιιηθξάηεο». πκπιεξψλσ φηη κε ηελ αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ αλαζεψξεζε ηεο θπβεξλεηηθήο δνκήο, θαηαηέζεθε ζεηξά εξσηήζεσλ θαη πξνο ηηο λέεο, ζεκεξηλέο, ππεξεζίεο ησλ Τπνπξγείσλ. ε θάζε πεξίπησζε, νθείισ λα ζεκεηψζσ φηη ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη παξαθάησ είλαη ηα πιένλ επίθαηξα θαη νη φπνηεο παξαιήςεηο ή απνθιίζεηο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα βαξχλνπλ ηηο ππεξεζίεο ησλ αξκνδίσλ Τπνπξγείσλ θαη κφλν. Καηά ηε δεχηεξε θάζε ηεο έξεπλαο, πξνρσξήζακε ζηε ζπγθεληξσηηθή απνηχπσζε θαη πηλαθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, κε ηε ζπλεξγαζία νκάδαο εξεπλεηψλ. Πξντφλ ηεο

14 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο, πνπ μεθίλεζε ηνλ πεξαζκέλν Αχγνπζην θαη νινθιεξψζεθε κφιηο ζηηο αξρέο ηνπ λένπ έηνπο, απνηειεί θαη ε ζπγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή πξν-έθδνζε, ην παξφλ e-book. Καηά ηελ ηξίηε θάζε ηνπ εγρεηξήκαηφο καο, ζα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλεο αμηνιφγεζεο θαη πξφηαζεο γηα ην Ζξάθιεην πνπ ζα κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή θαη ζε επίπεδν Δπηθξάηεηαο. Τπνγξακκίδσ φηη ην παξφλ e-book απνηειεί κέξνο ηεο επξχηεξεο ηειηθήο έθδνζεο πνπ πξνθχπηεη θαη δηακνξθψλεηαη απφ θνηλνχ κε ελεξγνχο πνιίηεο θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνηάζεηο πνπ ήδε θαηαηίζεληαη, ηφζν ζηηο θαηά ηφπνπο εθδειψζεηο-ζπδεηήζεηο πνπ δηνξγαλψλνπκε κε ηε ζπκκεηνρή πνιηηηθψλ, παλεπηζηεκηαθψλ θαη θνξέσλ ηεο απηνδηνίθεζεο, φζν θαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηαρπδξνκηθήο δηεχζπλζεο θαη ηεο ηζηνζειίδαο ην πιαίζην απηφ, επηηξέςηε κνπ λα θαιέζσ ζε δηάινγν πξαγκαηηθφ θαη ηεθκεξησκέλν γηα ην ζέκα ηεο αλακφξθσζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο πνπ φινπο καο απαζρνιεί, αλνίγνληαο ηελ επθαηξία ζε φινπο ηνπο ελεξγνχο πνιίηεο, λα ζπκκεηάζρνπκε ζηε δηαηχπσζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο, ξεαιηζηηθήο θαη εθαξκφζηκεο πξφηαζεο γηα ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε ζηε ρψξα καο.

15 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ ΤΝΣΟΜΖ ΘΔΩΡΖΖ ΣΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΩΝ ΣΖ

16 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ ύληνκε Θεώξεζε ηεο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θαη ησλ Πξνβιεκάησλ ηεο «Ποίον έθνος τωρίς διοίκηζιν και νόμοσς εσδοκίμηζε και δεν ετάθη;» Μακρσγιάννης Παξακέλεη θαη ζήκεξα επίθαηξε ε θξάζε ηνπ Μαθξπγηάλλε. Γηα λα αθξηβνινγνχκε, πνηέ δελ έθπγε απφ ηελ επηθαηξφηεηα απφ ηε ζχζηαζε ηνπ λενειιεληθνχ θξάηνπο, έσο θαη ζήκεξα. Μάιηζηα, παξαθξάδνληάο ηελ, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε: «πνηό έζλνο ρσξίο νξγαλσκέλε θαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη εθαξκνγή ησλ λόκσλ επδνθίκεζε θαη δελ θαηαζηξάθεθε;» Αλ επί ησλ εκεξψλ καο γίλεηαη πνιχο ιφγνο γηα ηελ «αλαζχζηαζε ηνπ θξάηνπο», πηζαλφλ λα νθείιεηαη ηνχην φρη κφλνλ ζηελ θξίζε πνπ απηφ δηέξρεηαη, αιιά θαη ζηελ ζπλαίζζεζε ηεο θαίξηαο ζεκαζίαο ηνπ. Ζ ζπλαίζζεζε απηή παξακέλεη ακείσηε θαη είλαη βαζηά ξηδσκέλε ζηελ θνηλσληθή ζπλείδεζε ηφζν ζηηο πην αλεπηπγκέλεο φζν θαη ζηηο ππφ αλάπηπμε ρψξεο. Ζ δηεζλήο ζπγθπξία δείρλεη ζε πνην ζεκείν ε εζθαικέλε πιεξνθφξεζε, ε θαθνδηνίθεζε θαη ε πξνρεηξφηεηα είλαη ζε ζέζε λα εκπιέμνπλ ρψξεο κηθξέο θαη κεγάιεο, αιιά θαη ηνλ θφζκν νιφθιεξν ζε θνβεξέο πεξηπέηεηεο ρσξίο νξαηφ ηέινο. Με πξφζθαηε ζην λνπ ηελ εκπεηξία απηή, ηελ θξίζε ησλ ζεζκψλ ζε φια ηα επίπεδα, αιιά θαη ηελ αλαδήηεζε ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο, πνπ ε δχζθνιε νηθνδφκεζε κηαο Δλσκέλεο Δπξψπεο ππνδειψλεη θαη ππφζρεηαη, κπνξνχκε λα εθηηκήζνπκε επαθξηβψο ηελ θαίξηα ζεκαζία ησλ δεηεκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. ηε ρψξα καο, νη δηακάρεο εληφο θαη εθηφο Κνηλνβνπιίνπ κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ πάλσ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε ζπκίδεη ζεαηξηθφ έξγν πνπ έρεη παηρηεί εθαηνληάδεο θνξέο θαη πνπ, αλ φρη νη εζνπνηνί, ηνπιάρηζηνλ νη ζεαηέο μέξνπλ κε ιεπηνκέξεηεο πψο ζα ζπλερηζηεί θαη πψο ζα ηειεηψζεη. Όκσο, ηα πξνβιήκαηα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο παξακέλνπλ θαη δηνγθψλνληαη κε γεσκεηξηθή πιένλ πξφνδν. Δθζέζεηο δηεζλψλ νξγαληζκψλ (ΟΟΑ, Παγθφζκηα Σξάπεδα, θιπ), θαζψο θαη ηεο Δ.Δ. αλαδεηθλχνπλ ζπλερψο ηα πξνβιήκαηα ηεο Διιεληθήο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο

17 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ ππνζηεξίδνληαο φηη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο απνηεινχλ ην βαζηθφ εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ράξαμεο ελφο πνιηηηθν-νηθνλνκηθν-θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο θαηάιιεινπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο ηνπ 21 νπ αηψλα. Με άιια ιφγηα ζεσξνχλ φηη είλαη ν βαζηθφο βξαρλάο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο. χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή θ. Μαθξπδεκήηξε (1999), ε δηνίθεζε είλαη ν «Μεγάινο Αζζελήο» ηεο Διιεληθήο θνηλσλίαο. Σν δήηεκα ηεο πνηφηεηαο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δηνίθεζεο εμαθνινπζεί λα καο απαζρνιεί θαη λα πζηεξνχκε σο πξνο απηφ ζεκαληηθά (ζε ζρέζε κε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο). Πξφθεηηαη γηα έλα πνηνηηθφ έιιεηκκα ην νπνίν δπζρεξαίλεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία, ηε δεκηνπξγηθή εμέιημε θαη ηελ αξκνληθή ζπλάξζξσζε ηεο θνηλσλίαο κε ηελ νηθνλνκία, ηελ πνιηηηθή θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Γηαηί, σο θνηλσλία, κάζακε ή αθεζήθακε λα πεξηκέλνπκε πνιιά απφ ην θξάηνο, ελδερνκέλσο θαη φια Βέβαηα, ε απνγνήηεπζε απφ ην θξάηνο θαη ηε γξαθεηνθξαηία δελ απνηειεί απνθιεηζηηθά Διιεληθφ πξνλφκην. Σν εξψηεκα, φκσο, είλαη, Δκείο ηη θάλνπκε; Ζ αλακφξθσζε ηνπ θξάηνπο θαη ηεο δηνίθεζεο (κεηαξξχζκηζε, εθζπγρξνληζκφο, επαλίδξπζε ή φπσο αιιηψο έρεη δηαηππσζεί ηα ηειεπηαία 20 ρξφληα) απνηειεί εζληθή ππφζεζε θαη είλαη επζχλε φισλ καο. Μήπσο ηα πξάγκαηα είλαη ηφζν ζχλζεηα θαη πνιχπινθα, ψζηε ηειηθά θαλείο δελ είλαη ππεχζπλνο γηα ηίπνηα; Δίλαη έηνηκε ε ειιεληθή θνηλσλία γηα ην πνηνηηθφ άικα πξνο ηε λέα επνρή; Ζ πνηφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη ε πνηφηεηα ηεο δεκνθξαηίαο απνηειεί ην κεγάιν δεηνχκελν, θαζψο γεγνλφο είλαη ε απμαλφκελε δπζπηζηία θαη απνζηξνθή ησλ πνιηηψλ πξνο ην θξάηνο θαη ηνπο δεκνθξαηηθνχο ζεζκνχο. Οθείινπκε θαη πξέπεη λα αλαθφςνπκε απηή ηελ θαηηνχζα πνξεία. Ζ επζχλε πξψηα θαη πάλσ απ φια βαξχλεη εκάο ηνπο πνιηηηθνχο, αιιά θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ηνπο ίδηνπο ηνπο δεκφζηνπο ιεηηνπξγνχο. Σν πνηνηηθφ άικα ζηε δηνίθεζε ζεκαίλεη φηη ην θξάηνο αθέληεο/δπλάζηεο ζα αληηθαηαζηαζεί απφ ην θξάηνο ππεξέηεο, αξσγφο ηνπ πνιίηε πειάηε. Ζ ζεκαζία ηεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο δελ είλαη ε θπξηαξρία επί ησλ ππεθφσλ, αιιά ε

18 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ απνηειεζκαηηθή θαη λφκηκε δηαθπβέξλεζε, κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κε ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θφζκνπ. Ο πνιίηεο δελ είλαη κφλν δηνηθνχκελνο, αιιά απνηειεί ηζφηηκν κέινο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Μηαο θνηλσλίαο πνιηηψλ πνπ δελ αλαπηχρζεθε ζηελ Διιάδα κε ηξφπν νινθιεξσκέλν θαη ζχγρξνλν. Σν θελφ απφ ηελ απνπζία κηαο νξγαλσκέλεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ ην θαηέβαιε ε πνιηηηθνπνίεζε, ν θνκκαηηζκφο θαη ε «θξαηηθνπνίεζε» ηνπ ζπλφινπ ζρεδφλ ησλ θνηλσληθψλ ζρέζεσλ. Αλ ν πνιίηεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ επαθή κε ηε δηνίθεζε ηαιαηπσξείηαη αληί λα εμππεξεηείηαη, αλ απνπζηάδνπλ ηα θξηηήξηα θαη νη δείθηεο πνηφηεηαο πνπ λα πξνζδηνξίδνπλ κε ζαθή, κεηξήζηκν θαη επαιεζεχζηκν ηξφπν ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνιίηε, ηφηε ράλεηαη ε αμηνπηζηία, θαηαξξαθψλεηαη ε παξαγσγηθφηεηα θαη νξγηάδνπλ νη αζέκηηεο ζρέζεηο, ε δηαθζνξά, ε απάηε, ε θαηαπάηεζε ηεο εζηθήο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο, ηφζν ησλ πνιηηψλ φζν θαη ησλ ππαιιήισλ. Αλ νη ππάιιεινη ηνπ θξάηνπο (απφ ηνλ πξψην ηε ηάμεη σο ηνλ ηειεπηαίν) ράζνπλ ηελ αίζζεζε φηη ε δεκφζηα ππεξεζία απνηειεί πάλσ απ φια πξνζθνξά θαη ιεηηνχξγεκα, θαη φρη αξγφκηζζε θαπαηζνζχλε ή ιεία πξνο εθκεηάιιεπζε, δελ θηλδπλεχεη κφλν ε δεκφζηα εζηθή θαη ε δενληνινγία. Απηφ δείρλεη κηα βαζηά θξίζε ή κάιινλ έλα κείδνλ θελφ αμηψλ θαη αξρψλ. Ζ πνηφηεηα ηεο Γεκνθξαηίαο ζπλαξηάηαη άκεζα κε ηελ θαηνρχξσζε ηεο δηαθάλεηαο. Γηαθάλεηα ζηα θνηλά θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ ππνζέζεσλ απφ ηνπο πνιηηηθνχο, απφ ηε δηνίθεζε θαη ηε γξαθεηνθξαηία, απφ ηνπο ηζρπξνχο δεκφζηνπο, επηρεηξεκαηηθνχο θαη θνηλσληθνχο θνξείο. Γηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ θξάηνπο κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία, δηαθάλεηα ζηηο ζρέζεηο ηνπ πνιίηε κε ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο. Γηαθάλεηα ζηηο πξνκήζεηεο, ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο θαη ηηο δαπάλεο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ. Γηαθάλεηα πνπ απνηειεί πξνυπφζεζε ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο ζηε δεκφζηα δσή. Ζ δεκφζηα γξαθεηνθξαηία, ζήκεξα ζηε ρψξα καο, ηαιαηπσξεί ηνλ πνιίηε. Ζ ειιεληθή γξαθεηνθξαηία θάλεη επίθαηξα ηα ιφγηα ηνπ Κάθθα, ίζσο ηνπ ζπνπδαηφηεξνπ

19 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ κνληεξληζηή γεξκαλφθσλνπ πεδνγξάθνπ: «Βαζαληζκέλε αλζξσπφηεηα, νη αιπζίδεο ζνπ είλαη ηα έγγξαθα ηεο γξαθεηνθξαηίαο». Πξέπεη λα πάςεη λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα θαη λα γίλεη κηα ζχγρξνλε, δεκνθξαηηθή, αλζξψπηλε θαη απνηειεζκαηηθή δεκφζηα ππεξεζία. Ζ Διιεληθή δηνίθεζε, ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαηάθεξε ηελ παγίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ θαη ηε δεθαεηία ηνπ 1980 επέηπρε ηε δηακφξθσζε λέσλ ηζνξξνπηψλ ζηε δηνίθεζε. Όκσο ηε δεθαεηία ηνπ 1990 επηθξάηεζαλ νη θσλέο γηα εθζπγρξνληζκφ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο φρη κφλν δελ ακβιχλζεθαλ, αιιά έγηλαλ αθφκε πην ερεξέο θαη πην αλαγθαίεο ζηελ απγή ηεο λέαο ρηιηεηίαο. Αιιά, ε Γηνίθεζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί ηελ «αρίιιεην πηέξλα» ηνπ πνιηηηθνχ, νηθνλνκηθνχ θαη θνηλσληθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο. Οη εμαηξεηηθά απαξραησκέλεο θαη πεηζκαηηθά ακεηαθίλεηεο δνκέο θαη νη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ηεο δηνίθεζεο επηδεηθλχνπλ κεγάιε ηθαλφηεηα ζπληήξεζεο ζην ρξφλν θαη απνζηαζηνπνηνχληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ζχγρξνλνπο ξπζκνχο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο θαη ησλ θαηξψλ. Γηακνξθψλεηαη έηζη ζηαδηαθά κηα αλαληηζηνηρία ηεο δηνίθεζεο κε ηελ νηθνλνκία θαη ηελ θνηλσλία (ηδηαίηεξα ηα πην λέα θαη δπλακηθά ζηνηρεία ηεο). Δπίζεο, ζεκαληηθή είλαη ε πζηέξεζε ηεο δηνίθεζεο απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κηαο πζηέξεζε πνπ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο αλαδεηθλχεηαη κε έλαλ θάζε άιιν παξά θνιαθεπηηθφ γηα ηε ρψξα καο ηξφπν. Ζ δεκφζηα γξαθεηνθξαηία έρεη γίλεη ην ζπλψλπκν ηεο θαθήο νξγάλσζεο, ηεο ρακειήο πνηφηεηαο, ηεο απνπζίαο ζχγρξνλνπ πλεχκαηνο θαη κεζφδσλ δηνίθεζεο θαη δηαρείξηζεο (management), ηεο αδηαθάλεηαο θαη ηεο δηαθζνξάο, ηνπ ζπγθεληξσηηζκνχ, ηεο θνκκαηηθνπνίεζεο θαη ησλ πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ, ηεο επαλάπαπζεο ζε θαζεζηψο κνληκφηεηαο. Δίλαη απαξαίηεην λα δνζεί κηα λέα έκθαζε ζηελ αμηνθξαηία, ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζηε ρνξήγεζε θηλήηξσλ απφδνζεο θαη ηελ επηβξάβεπζε ησλ θαιπηέξσλ, σο νπζηψδεηο ζπλζήθεο εθζπγρξνληζκνχ θαη αλαβάζκηζεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο.

20 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ Ζ Κπβέξλεζε αληί λα αζρνιεζεί κε ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ νη δεκφζηνη ζεζκνί, αζρνιείηαη κε ηνλ αλαζρεδηαζκφ ησλ ζεζκψλ, αγλνψληαο ην πεξηερφκελφ ηνπο, ηελ πνηφηεηά ηνπο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Σα βαζηθά θξηηήξηα θαη νη ζηφρνη γηα ηελ αλαδηνξγάλσζε ηεο δηνίθεζεο πξέπεη λα είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα, ε απνδνηηθφηεηα, ε πνηφηεηα, ε επζχλε, ε αμηνθξαηία, ε αμηνπηζηία, ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ, θαη θπξίσο ν ζεβαζκφο θαη ε εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε. Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηε δηαθάλεηα θαη ηε δεκφζηα εζηθή, θαζψο θαη ζηελ αλάθηεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε πξνο ηνπο δεκφζηνπο ζεζκνχο θαη ηηο ππεξεζίεο. Ζ εηζαγσγή ησλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ ηνπ δεκνζίνπ management (αλαδσνγφλεζε ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο-reinventing government) απαηηεί κηα δηνίθεζε κε ζαθείο θαη ζηαζεξνχο ζηφρνπο, κε δηαξθή επηκέηξεζε θαη ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο, κε επαιεζεχζηκα απνηειέζκαηα, κε επζχλε θαη ζπλερή αμηνιφγεζε, κε πνηφηεηα θαη αμηνπηζηία, θνηλσληθή επεκεξία θαη ζπλνρή. Απηά πνπ είρε λα θάλεη ζην παξειζφλ ην θξάηνο θαη ε δηνίθεζε πξέπεη λα ηα θάλεη ζήκεξα θαιχηεξα θαη ζε ζπλζήθεο πνιχ πην ζχλζεηεο θαη αβέβαηεο. Πξέπεη λα κπνξεί λα πείζεη θαη λα επηθνηλσλεί κε ηελ θνηλσλία θαη νη πνιίηεο λα ηελ εκπηζηεχνληαη, θάηη πνπ κε δπζθνιία επηηπγράλεηαη πιένλ, φηαλ θαη ε ίδηα ε θπβέξλεζε ιεηηνπξγεί κε ηε κέζνδν ηνπ «αηθληδηαζκνχ» (βιέπε θαηάξγεζε κέηξνπ ηεο απφζπξζεο, εκηππαίζξηνη, λέα θνξνινγία θιεξνλνκηάο, θιπ.). Παξαδνζηαθά ην θξάηνο (ππφ ηελ έλλνηα ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο) απνηεινχζε ηελ απνθιεηζηηθή αξέλα ράξαμεο θαη δηακφξθσζεο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. χκθσλα κε ηηο θιαζζηθέο πξνζεγγίζεηο κειέηεο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο ε θπβέξλεζε (Πξσζππνπξγφο, Τπνπξγηθφ πκβνχιην, Τπνπξγεία), κέζσ δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ ζην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην θαη εθπξνζσπψληαο ηνπο πνιίηεο (δεκνθξαηηθά εθιεγκέλε) ιακβάλεη απνθάζεηο θαη ραξάζζεη δεκφζηεο πνιηηηθέο. χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία (φπσο απηή έρεη αλαπηπρζεί ζηελ Γπηηθή Δπξψπε απφ ην 1980 θαη κεηά) απηή ε κνξθή δηακφξθσζεο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ αλαθέξεηαη ζην παξαδνζηαθφ ζχζηεκα θπβέξλεζεο, ην νπνίν έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. χγρξνλεο κειέηεο ππνζηεξίδνπλ φηη απηφ ην παξαδνζηαθφ έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ έλα πνιχ πην ζχλζεην θαη πνιχπινθν ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο

21 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ (governance). Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο απνηεινχλ, αθελφο, ε αλάπηπμε πνιχ πην ζχλζεησλ θαη πην πνιχπινθσλ δεκνζίσλ πξνβιεκάησλ (π.ρ. ζχγρξνλα πξνβιήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή κεηαλάζηεπζε), θαη αθεηέξνπ, ε χπαξμε πνιπάξηζκσλ θέληξσλ ηα νπνία επεξεάδνπλ, ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ, ηε δηαδηθαζία ιήςεο θαη εθαξκνγήο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ. Απηά ηα θέληξα αλαθέξνληαη ζε κεραληζκνχο, νξγαλψζεηο θαη παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ηφζν ζε ππεξεζληθφ φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν: ππεξεζληθό επίπεδν: Παγθνζκηνπνίεζε, ππεξεζληθνί νξγαληζκνί (θπξίσο ε ΔΔ), θαη δηεζλείο νξγαληζκνί (ΟΖΔ, ΟΟΑ, Παγθφζκηα Σξάπεδα θιπ). εζληθό επίπεδν: δηάθνξα επίπεδα δηα-θπβέξλεζεο, ε θνηλσλία πνιηηψλ, νκάδεο ζπκθεξφλησλ θαη πίεζεο, απνθεληξσκέλεο θξαηηθέο ππεξεζίεο, νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (δηάθνξα επίπεδα, π.ρ. α βαζκφο, β βαζκφο, θιπ), κε θπβεξλεηηθέο θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο (π.ρ. πεξηβαιινληνινγηθέο νξγαλψζεηο ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ γηα ην πεξηβάιινλ), θιπ. ηε βάζε ησλ λέσλ ζεσξήζεσλ βξίζθεηαη ε αληίιεςε φηη ηφζν ηα δεκφζηα πξνβιήκαηα φζν θαη νη δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ έρνπλ γίλεη πνιχ πην ζχλζεηεο θαη πην πνιχπινθεο. Άξα απαηηνχληαη λέεο πξνζεγγίζεηο πνπ λα κπνξνχλ λα αλαιχζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα θαη ηε ζπλζεηφηεηα ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο θαη ησλ δεκνζίσλ πξνβιεκάησλ θαη λα θαηαλνήζνπκε ηε δπλακηθή θαη ηηο ζρέζεηο ηζρχνο θαη επηξξνήο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θέληξσλ εμνπζίαο. Ζ ζεκειηψδεο αξρή ηεο έλλνηαο ηεο δηαθπβέξλεζεο βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε ιήςε θαη εθαξκνγή δεκνζίσλ πνιηηηθψλ είλαη ην πξντφλ ζχλζεησλ θαη πνιχπινθσλ ζρέζεσλ θαη αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ πνιπάξηζκσλ πξνζψπσλ θαη νξγαλψζεσλ πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθά θαη, ζπρλά, αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Απηέο νη νξγαλψζεηο ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο (παγθφζκην, επξσπατθφ, εζληθφ, ηνπηθφ, θιπ). Γηα παξάδεηγκα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε πιήξσο ηηο δηαδηθαζίεο δηακφξθσζεο πεξηβαιινληνινγηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα αμηνινγήζνπκε φρη κφλν ην ξφιν ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο (ή ηεο εγεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ), αιιά θαη ησλ ΟΣΑ, ηεο ΔΔ, ησλ πνηθίιισλ λνκνζεηηθψλ θεηκέλσλ θαη νδεγηψλ, δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ θαη νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ.

22 Γεκόζηα Γηνίθεζε ώξα κεδέλ Απηή ε λέα κνξθή δηαθπβέξλεζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ πνιχεπίπεδσλ, απην-νξγαλσκέλσλ δηθηχσλ πνιηηηθψλ κέζα ζηα νπνία δηακνξθψλνληαη θαη εμειίζζνληαη νη δεκφζηεο πνιηηηθέο. ην επίθεληξν ηεο ζεσξίαο ηεο δηαθπβέξλεζεο βξίζθεηαη ε ηδέα φηη νη πνιηηηθέο απνθάζεηο δηακνξθψλνληαη απφ δίθηπα ζπλεξγαζηψλ, ηππηθψλ θαη άηππσλ ζρέζεσλ, κεηαμχ πνιηηηθψλ νξγαλψζεσλ, δηαθφξσλ παξαγφλησλ θαη θνηλσληθν-πνιηηηθψλ δνκψλ. πλεπψο, ππάξρεη έλα άηππν ή ηππηθφ δίθηπν πνιηηηθψλ πνπ θαζνξίδεη ηηο δεκφζηεο πνιηηηθέο ζε έλαλ ηνκέα (π.ρ. πεξηβάιινλ). Οη πνιηηηθέο απνθάζεηο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνιηηηθψλ αληαλαθινχλ ηηο ζρέζεηο ηζρχνο, ηηο αιιειεμαξηήζεηο θαη ηηο ηζνξξνπίεο δπλάκεσλ αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο νκάδεο, νξγαλψζεηο, πξφζσπα θαη θέληξα εμνπζίαο πνπ εκπιέθνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή πνιηηηθψλ (π.ρ. εθηξνπή ηνπ Αρειψνπ θαη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο). Αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε πξνζέγγηζε ηεο δηαθπβέξλεζεο δελ ππνζηεξίδεη κηα πινπξαιηζηηθή ζεψξεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηακφξθσζεο δεκνζίσλ πνιηηηθψλ θαη δηαρείξηζεο ησλ πξνβιεκάησλ κηαο ρψξαο, αιιά κηα πξνζέγγηζε πνπ ζπλδέεηαη πεξηζζφηεξν κε ηηο ζεσξίεο ησλ ειίη. Με άιια ιφγηα, ε δηαθπβέξλεζε δελ ζπλεπάγεηαη απηνκάησο θαη απφ κφλε ηεο φηη φια απηά ηα θέληξα θαη νξγαλψζεηο αζθνχλ ηελ ίδηα επηξξνή ζηελ εμνπζία θαη ζηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ. Ο βαζκφο επηξξνήο πνηθίιιεη (εμνπζία, ηνκέαο δξάζεο, νξγαλσκέλα ζπκθέξνληα, θιπ) θαη είλαη αληηθείκελν εξεπλεηηθήο εξγαζίαο. Απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ε πξνζέγγηζε ηεο δηαθπβέξλεζεο είλαη φηη ππάξρνπλ πνιπάξηζκεο νξγαλψζεηο, πξφζσπα, νκάδεο, θιπ πνπ πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ. Έρνπλ αλαπηπρζεί πνηθίιεο ζεσξεηηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηαθπβέξλεζεο θαη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί εθηελψο γηα ηε κειέηε δεκνζίσλ πνιηηηθψλ ηφζν ζην εζληθφ φζν θαη ζην ππεξ-εζληθφ (Δπξσπατθφ θαη δηεζλέο) επίπεδν. Οη θπξηφηεξεο απφ απηέο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο: αλζξσπνινγηθέο πξνζεγγίζεηο, πξνζεγγίζεηο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ νκάδσλ, δνκηθέο πξνζεγγίζεηο, θαη δηαιεθηηθέο πξνζεγγίζεηο, πνπ ζπλδπάδνπλ ηηο ηξεηο πξνεγνχκελεο πξνζεγγίζεηο.

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα