ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 14ο χλμ. Θεσ/νίκης Μηχανιώνας 57001, Θέρμη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 14ο χλμ. Θεσ/νίκης Μηχανιώνας 57001, Θέρμη"

Transcript

1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Γ.Σ.Π.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΥΤΩΝ Α. Κ. Αποστολάκης 1, Γ.Χ. Ζαλίδης 2, και Ξ. Π. Δημητριάδης 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ύπαρξη βάσεως δεδομένων στην οποία θα είναι καταχωρημένα τα υδρολογικά στοιχεία μιας περιοχής και η σύνδεσή της μέσω κοινών χωρικών πεδίων με τη βάση δεδομένων ενός Γ.Σ.Π., παρέχει πολλές δυνατότητες για περαιτέρω μελέτη της υδρολογίας της περιοχής. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι η δημιουργία μιας τέτοιας βάσεως δεδομένων όπου θα συγκεντρώνονται και θα καταχωρούνται τα υδρολογικά δεδομένα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας, και θα είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να διευκολύνει την αξιοποίησή τους, είτε άμεσα, είτε μέσω των Γ.Σ.Π. Η εργασία διακρίνεται σε πέντε φάσεις: 1. Συγκέντρωση, οργάνωση και αξιολόγηση των υδρολογικών δεδομένων. 2. Σχεδιασμός της βάσεως για τα υδρολογικά δεδομένα και εισαγωγή τους σ αυτή. 3 Δημιουργία υποβάθρου που περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των διαφόρων χωρικών πληροφοριών της περιοχής (ισοϋψείς, αστικές περιοχές, υδρογραφικό δίκτυο, λεκάνες απορροής, βροχομετρικούς σταθμούς). 4. Τοπολογική δόμηση και προσθήκη νέων πληροφοριών στα 1 Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 14ο χλμ. Θεσ/νίκης Μηχανιώνας 57001, Θέρμη 2 Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας, Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1

2 υπάρχοντα χωρικά δεδομένα, ώστε να είναι δυνατός ο συνδυασμός τους με μη χωρικές πληροφορίες όπως είναι οι υδρολογικές. 5. Παραγωγή λογισμικού για την επεξεργασία των πληροφοριών της βάσης δεδομένων του Γ.Σ.Π. με σκοπό την παραγωγή νέων χωρικών υδρολογικών πληροφοριών. Το λογισμικό αυτό περιλαμβάνει το περιβάλλον χρήσης του συστήματος, το τμήμα επεξεργασίας και το τμήμα εξαγωγής αποτελεσμάτων. Η μέθοδος αυτή προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης και εύκολης ανάκλησης, συμπλήρωσης ή διόρθωσης των υδρολογικών δεδομένων της περιοχής. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται επίσης ένας τρόπος με τον οποίο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μέσης βροχόπτωσης για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα και για οποιαδήποτε επιφάνεια εντός της περιοχής μελέτης (πολύγωνα υπολεκανών απορροής, χρήσεων γης, ζωνών υψομέτρου). 2

3 CONSTRUCTION OF A SPATIAL DATA BASE FOR HYDROLOGIC DATA AND THE USE OF GIS FOR WATER BALANCE STUDY IN THESSALY CATCHMENT AREAS A.K. Apostolakis 1, G.C. Zalidis 2 and X.P. Dimitriadis 1 ABSTRACT The basis to sustainably manage a wetland is the management of water resources in its catchment area. The management of these resources requires a set of reliable, easily retrievable and well structured hydrological data. This study aimed at the development of a GIS based system which can assist in the proccess of available hydrological data of the catchment area of the Karla wetland. The procedure followed consisted of three phases: (a) A digitised form of coverage containing various spatially distributed data of the area (contour lines, urban areas, hydrographic networks, watershed basins, rainfall stations. (b) A topologicaly structured data base containing spatial distributed data and additional information. (c) A software for the data base treatment in order to produce spatially distributed hydrological data. This software consists of a user friendly interface, a data treatment module and a module to produce the proper output format. The system offers a user friendly interface for easy retrieval or editing of hydrological data. It calculates the mean rainfall for any time period and for any location within the study area (water, basin, land use, rainfall). This system will be used for the study of the water budged in the water basin of the Karla wetland, which covers a large area in the Thessaly plain. 1 Greek Biotope / Wetland Centre, 14th Kilometre Thessaloniki - Mihaniona, GR Thermi, Greece 2 Aristotle University of Thessaloniki, Faculty of Agriculture, Laboratory of Applied Soil Science, Thessaloniki, Greece 3

4 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι υγρότοποι, εξορισμού, δημιουργούνται και διατηρούνται από το νερό. Η έκταση ενός υγροτόπου, το βάθος του νερού σ' αυτόν και η διακύμανση της στάθμης επηρεάζουν και καθορίζουν, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τις λειτουργίες του. Οι υδρολογικές παράμετροι της λεκάνης απορροής είναι η κινητήρια δύναμη και το κοινό στοιχείο όλων των υγροτόπων. Οι Mitsch και Gosselink (1980) αναφέρουν ότι ο υδρολογικός είναι πιθανώς ο σημαντικότερος παράγοντας που καθορίζει την ύπαρξη και διατήρηση ειδικών τύπων υγροτόπων και υγροτοπικών διεργασιών. Σε μικρές μεταβολές των υδρολογικών συνθηκών ο βιόκοσμος μπορεί να αντιδρά με μαζικές μεταβολές του πλούτου των ειδών και της παραγωγικότητας του οικοσυστήματος. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι η συγκέντρωση και επεξεργασία των υδρολογικών δεδομένων αποτελεί το κλειδί για την παρακολούθηση των οικολογικών μεταβολών που συμβαίνουν στους υγρότοπους και γιά τη διαχείριση των υγροτοπικών συστημάτων. Η παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια πτώση της στάθμης του νερού και η συρρίκνωση της έκτασης των υγροτόπων της χώρας, εξαιτίας της μεγάλης μείωσης των βροχοπτώσεων, καθιστά αναγκαία την πληρέστερη μελέτη της υδρολογίας των λεκανών απορροής τους. Αυτό θα διευκολύνει τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν. Κυριότερες πηγές πληροφοριών για την εκτίμηση των υδρολογικών παραμέτρων αποτελούν οι διάφορες περιφερειακές υπηρεσίες που συγκεντρώνουν κλιματικά στοιχεία από τους κατά τόπους βροχομετρικούς ή μετεωρολογικούς σταθμούς. Τόσο η συγκέντρωση των στοιχείων αυτών όσο και η επεξεργασία τους για τον υπολογισμό των διαφόρων υδρολογικών παραμέτρων, αποτελούν εργασίες επίπονες και χρονοβόρες. Η ανάγκη συγκέντρωσης των δεδομένων αυτών κατά τρόπο που να διευκολύνει την περαιτέρω επεξεργασία τους, επιβάλλει την αναζήτηση μεθόδου που θα προσφέρει αποτελεσματική συγκέντρωση, συμπλήρωση, διόρθωση και επεξεργασία των δεδομένων αυτών. Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να προτείνει μέθοδο αποθήκευσης και επεξεργασίας, βασισμένη στις σχεσιακές βάσεις δεδομένων και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (Γ.Σ.Π.). Η μέθοδος αυτή πιλοτικά εφαρμόζεται στη 4

5 Θεσσαλία, με δημιουργία της κατάλληλης βάσης δεδομένων ώστε να επιτευχθεί άμεση, εύκολη και ταχεία πρόσβαση στα δεδομένα, να διευκολυνθεί η επεξεργασία τους, ενώ παρέχεται και η δυνατότητα γραφικής αποτύπωσής τους σε χωρικό υπόβαθρο. Αυτό αποτελεί το πρώτο βήμα για την υδρολογική μελέτη των υγροτόπων. 5

6 ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ Η βάση δεδομένων που έπρεπε να επιλεγεί για την καταχώρηση σ αυτή των υδρολογικών δεδομένων, εκτός από τις κλασικές πλέον δυνατότητες μιας βάσης δεδομένων, θα έπρεπε να πληρεί και τις ακόλουθες προϋποθέσεις: -να είναι σχεσιακή με δυνατότητα συνδυασμού πολλών επιμέρους μικρότερων βάσεων δεδομένων -να παρέχει δυνατότητα αναφορικής ακεραιότητας (referential integrity), ώστε μεταβολές που θα γίνονταν σε κάποια από τις επιμέρους βάσεις να μεταφέρονται κατάλληλα και στις υπόλοιπες. Το λογισμικό που τελικά επιλέχθηκε είναι η Paradox for Windows του οίκου Borland γιατί καλύπτει πλήρως τις παραπάνω προϋποθέσεις. Στη βάση των υδρολογικών δεδομένων που αναπτύχθηκε εισήχθησαν όλα τα ημερήσια ύψη βροχής που καταγράφηκαν σε 38 βροχομετρικούς σταθμούς της Θεσσαλίας από τον Μάρτιο του 1959 ως και τον Δεκέμβριο του Η οργάνωση της βάσης έγινε με τρόπο ώστε αυτή να είναι ανοικτή σε οποιαδήποτε επέκταση όπως είναι η προσθήκη παρατηρήσεων θερμοκρασιών, ταχύτητας ανέμου κ.λ.π., παρατηρήσεων νέων μετεωρολογικών σταθμών, κ. ά. H διόρθωση, συμπλήρωση και ανάγνωση των δεδομένων γίνεται με τη βοήθεια φόρμας που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό. Η φόρμα αυτή φαίνεται στο Σχήμα 1. Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας είναι το ARC/INFO και ARCVIEW έκδοσης για λειτουργικό σύστημα UNIX και το Idrisi έκδοση 4.1 για λειτουργικό σύστημα MS-DOS. Τα δύο αυτά Γ.Σ.Π. χρησιμοποιήθηκαν για διαφορετικές επιμέρους εργασίες: Το ARC/INFO χρησιμοποιήθηκε για την ψηφιοποίηση των χωρικών πληροφοριών και για την εύρεση του υδροκρίτη των λεκανών και υπολεκανών απορροής, το ARC VIEW για τη δόμηση της βάσης δεδομένων που δέχτηκε τα διάφορα χωρικά δεδομένα καθώς και για την επικοινωνία του Γ.Σ.Π. με τον χρήστη και το Idrisi για τον υπολογισμό της κατανομής των βροχοπτώσεων ανά λεκάνη απορροής. Η χρήση δύο διαφορετικών πακέτων Γ.Σ.Π. δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα διότι τα συστήματα αυτά διαθέτουν πολλές δυνατότητες ανταλλαγής δεδομένων μεταξύ τους. 6

7 δεδομένων. Σχήμα 1. Φόρμα εισαγωγής, διόρθωσης και ανάγνωσης βροχομετρικών Fig. 1. Data form for input, edit and retrieval of rainfall data Η ψηφιοποίηση της περιοχής μελέτης, (ευρύτερη πεδιάδα της Θεσσαλίας) έγινε από τους χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, κλίμακας 1:50.000, με το πρόγραμμα ARCEDIT του ARC/INFO. Τα στοιχεία τα οποία ψηφιοποιήθηκαν είναι: -Ισοϋψείς καμπύλες. Η ψηφιοποίησή τους έγινε με βήμα 100m για τις ορεινές περιοχές και με βήμα 20m για τις πεδινές. Στις πεδινές περιοχές επιλέχθηκε μικρότερο βήμα, προκειμένου να μην υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις χωρίς υψομετρική πληροφορία. Η έλλειψη υψομετρικής πληροφορίας για μεγάλες εκτάσεις, δυσχεραίνει πολύ τη διαδικασία παρεμβολής για τη δημιουργία ενός DEM (Digital Elevation Model - Ψηφιακό Ομοίωμα Παρεμβολής) ενώ παράλληλα επιβαρύνει κατά πολύ τον συνολικό 7

8 χρόνο για τον υπολογισμό του. Η ψηφιοποίηση των ισοϋψών έγινε για να δημιουργηθεί το αντίστοιχο Ψηφιακό Ομοίωμα Παρεμβολής από το οποίο, με κατάλληλη επεξεργασία, προέκυψαν οι υδροκρίτες των λεκανών και υπολεκανών απορροής. -Υδρογραφικό δίκτυο. Ψηφιοποιήθηκε το κύριο και δευτερεύον υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής. Η εργασία αυτή έγινε τόσο για την οπτική απεικόνιση των δικτύων στους χάρτες που δημιουργήθηκαν, όσο και για τον εντοπισμό των διαφόρων σημείων εκβολής, απαραίτητων για τον προσδιορισμό των λεκανών απορροής από το αντίστοιχο πρόγραμμα του Γ.Σ.Π. -Βροχομετρικοί σταθμοί. Ψηφιοποιήθηκαν οι θέσεις 38 συνολικά βροχομετρικών σταθμών που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της μέσης βροχόπτωσης ανά λεκάνη απορροής. -Αστικές περιοχές. Ψηφιοποιήθηκαν οι θέσεις των κυριότερων αστικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής της πεδιάδας της Θεσσαλίας για την απεικόνισή τους στους παραγόμενους χάρτες και για διευκόλυνση και προσανατολισμό του χρήστη. Τα βροχομετρικά δεδομένα της περιοχής, ελήφθησαν από διάφορες υπηρεσίες των Υπουργείων ΠΕΧΩΔΕ και Γεωργίας απο τις οποίες συγκεντρώνονται σε ημερήσια βάση και καλύπτουν το χρονικό διάστημα από 1959 έως και Από τα δεδομένα αυτά, για την εφαρμογή της μεθόδου, επιλέχθησαν εκείνα που αντιστοιχούν στη δεκαετία για την οποία υπάρχουν δεδομένα από τους περισσότερους σταθμούς (34 συνολικά) και υπολογίστηκαν οι μέσες βροχοπτώσεις ανά σταθμό. Τα δεδομένα αυτά δίνονται στον Πίνακα 1 μαζί με τις γεωγραφικές συντεταγμένες 8

9 Πίνακας 1. Γεωγραφικές συντεταγμένες μετεωρολογικών σταθμών και μέση βροχόπτωση για τη δεκαετία Table 1. Geographic cordinates of meteorological stations and average precipitation for the decade α/α Site No Σταθμοί Stations Γεωγρ. Πλάτος Latitude Γεωγρ. Μήκος Longitude Υψόμετρο m Height Μέση βροχόπτωση mm Average precipitation 1 Ανάβρα 39 11' 22 06' Καλλιφώνι 39 16' 21 58' Καρδίτσα 39 22' 21 56' Καρδιτσομαγούλα 39 24' 21 55' Λουτροπηγή 39 07' 22 03' Μουζάκιο 39 26' 21 40' Παλαμάς 39 28' 22 05' Πεδινό 39 31' 21 57' Ρεντίνα 39 04' 21 59' Περτούλι 39 33' 21 28' Ζάππειο 39 28' 22 27' Λάρισα 39 38' 22 25' Πυργετός 39 54' 22 36' Φάρσαλα 39 18' 22 23' Αγιόφυλλο 39 52' 21 34' Ελάτη 39 31' 21 32' Μαλακάσιο 39 47' 21 17' Μετέωρα 39 44' 21 38' Τρίκαλα 39 33' 21 46' Φαρκαδώνα 39 36' 22 04' Χρυσομηλιά 39 36' 21 30' Δομοκός 39 08' 22 18' Βερδικούσσα 39 47' 21 59' Γιαννώτα 39 59' 22 03' Ελασσόνα 39 54' 22 11' Λιβάδι 40 08' 22 09' Τύρναβος 39 44' 22 17' Σκοπιά 39 09' 22 28' Αρμένιο 39 29' 22 42' Σωτήριο 39 30' 22 43' Κανάλια 39 30' 22 53' Σπηλιά 39 48' 22 39' Βόλος 39 22' 22 57' Μακρυνίτσα 39 24' 22 59'

10 κάθε σταθμού. Τα βροχομετρικά στοιχεία των σταθμών αυτών εισήχθησαν στο πρόγραμμα διαχείρισης πινάκων Excel και στη συνέχεια, από το ίδιο πρόγραμμα, μετετράπηκαν σε αρχεία Dbase4 για να εισαχθούν τελικά στη βάση δεδομένων που δημιουργήθηκε από την Paradox. Ακολούθησε η δημιουργία της τοπολογίας των ψηφιοποιημένων χωρικών πληροφοριών (σημεία και γραμμές). Η εργασία αυτή έγινε από τα αντίστοιχα προγράμματα του ARC/INFO. Με τη διαδικασία αυτή δημιουργήθηκαν νέα χωρικά δεδομένα (σημεία, γραμμές και πολύγωνα) με δομημένη πλέον τοπολογία και επιπλέον πεδία χωρικών ή μη πληροφοριών, τα οποία είτε προστίθενται αυτόματα από το Γ.Σ.Π. (όπως εμβαδόν, περίμετρος πολυγώνων κ. ά.) είτε προστίθενται από τον χρήστη (όπως ονόματα, δεδομένα, κ. ά.). Tα δομημένα χωρικά στοιχεία των ψηφιοποιήσεων, εισήχθησαν στο Γ.Σ.Π. ARCVIEW από το οποίο είναι πλέον εύκολα προσβάσιμα στον χρήστη και αποτελούν το πρώτο επίπεδο πληροφοριών. Από τις ισοϋψείς καμπύλες, δημιουργήθηκε με παρεμβολή το Ψηφιακό Ομοίωμα Παρεμβολής ισοϋψών της περιοχής, το οποίο χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τον υπολογισμό των λεκανών και υπολεκανών απορροής της περιοχής με τη βοήθεια των αντίστοιχων προγραμμάτων του ARC/INFO. Τα πολύγωνα των λεκανών απορροής που σχηματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στη συνέχεια στο ARC/VIEW και αποτελούν το δεύτερο επίπεδο πληροφοριών του συστήματος. Αναπτύχθηκε μέθοδος που εφαρμόστηκε στις λεκάνες απορροής της πεδιάδας της Θεσσαλίας όπου υπολογίστηκαν τα ετήσια ύψη βροχής από τα δεδομένα 34 βροχομετρικών σταθμών της περιοχής για τη δεκαετία Η μέθοδος συνίσταται στη δημιουργία Ψηφιακού Ομοιώματος Παρεμβολής ισοϋετών σημείων με βάση το ύψος βροχής ανά βροχομετρικό σταθμό. Η μέθοδος υπολογισμού της μέσης βροχόπτωσης ανά λεκάνη απορροής, που παρουσιάζεται, χωρίζεται σε τρία στάδια: α) την επιλογή της έκτασης του κάθε εικονοστοιχείου, β) τον εντοπισμό της θέσεως των εικονοστοιχείων που αντιστοιχούν σε κάθε λεκάνη απορροής και γ) τον υπολογισμό της μέσης τιμής βροχόπτωσης ανά λεκάνη απορροής, όπως αυτή προκύπτει από την άθροιση όλων των τιμών των εικονοστοιχείων και τη διαίρεσή τους με το πλήθος τους. 10

11 Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην επιλογή της ανάλυσης του Ψηφιακού Ομοιώματος Παρεμβολής και συγκεκριμένα πόση έκταση αντιπροσωπεύει κάθε εικονοστοιχείο (pixel). Χαμηλή ανάλυση σημαίνει ότι κάθε εικονοστοιχείο αντιπροσωπεύει μεγάλη έκταση ενώ υψηλή ανάλυση, ακριβώς το αντίθετο. Η επιλογή της σωστής ανάλυσης εξαρτάται από τη συνολική έκταση της περιοχής, την πυκνότητα των βροχομετρικών σταθμών καθώς και από την ακρίβεια της περιοχής ενδιαφέροντος. Η πολύ χαμηλή ανάλυση επέδρασε αρνητικά στην ακρίβεια των υπολογισμών. Από την άλλη πλευρά, η πολύ υψηλή ανάλυση έδωσε ακριβή αποτελέσματα, αλλά αύξησε πολύ τον συνολικό χρόνο επεξεργασίας, χωρίς να προσφέρει πρακτικά ακριβέστερα αποτελέσματα από μια μέση ανάλυση. Για τον λόγο αυτό, οι ακραίες τιμές θα πρέπει να αποφεύγονται. Το επόμενο στάδιο της προτεινόμενης μεθόδου είναι ο εντοπισμός της θέσεως των εικονοστοιχείων που αντιστοιχούν σε κάθε λεκάνη απορροής στο Ψηφιακό Ομοίωμα Παρεμβολής ισοϋετών. Ο υπολογισμός αυτός είναι ανεξάρτητος από τον χρόνο υπολογισμού της μέσης βροχόπτωσης. Για τον εντοπισμό των εικονοστοιχείων έγινε μετατροπή του αρχείου που περιέχει τα πολύγωνα, από διανυσματικό (vector) σε ψηφιακό (raster) χρησιμοποιώντας την ίδια ανάλυση με εκείνη της εικόνας παρεμβολής. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει η τελική εικόνα παρεμβολής με σχηματισμένα τα πολύγωνα των υδροκριτών. Ο προσδιορισμός των εικονοστοιχείων που ανήκουν σε κάθε πολύγωνο μέσα στην εικόνα παρεμβολής, μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: α. Με τεχνικές δυαδικών εικόνων (Boolean images). Τις τεχνικές αυτές τις υποστηρίζουν τα περισσότερα Γ.Σ.Π. β. Με λογισμικό που αναπτύσσεται για τον σκοπό αυτό. Στην παρούσα εργασία προτιμήθηκε η δεύτερη μέθοδος διότι είναι ταχύτερη από τη πρώτη και προσαρμόζεται πληρέστερα στις επιμέρους ιδιαιτερότητες. Η μέση βροχόπτωση ανά λεκάνη απορροής υπολογίστηκε με παρεμβολή των αντίστοιχων τιμών όλων των διαθέσιμων σταθμών της περιοχής. Η εργασία αυτή, ενώ ήταν δυνατόν να γίνει με τεχνικές δυαδικών εικόνων, προτιμήθηκε να ολοκληρωθεί με χρήση δύο προγραμμάτων που γράφηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό για λόγους ταχύτητας και πρακτικότητας στη χρήση. Τα προγράμματα αυτά γράφηκαν σε Microsoft 11

12 Quick Basic και μεταγλωτίσθηκαν σε γλώσσα μηχανής από το αντίστοιχο πρόγραμμα του πακέτου, για μεγαλύτερη ταχύτητα εκτέλεσης. 12

13 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ Η πιο ενδιαφέρουσα και χρήσιμη εφαρμογή της βάσεως αυτής είναι η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων (queries) πρός αυτήν με γνώρισμα κριτήρια που θέτει ο χρήστης. Ετσι στο Πίνακα 2 παρουσιάζεται κατάλογος που προήλθε από μια τέτοια ερώτηση και που δείχνει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες στους βροχομετρικούς σταθμούς παρατηρήθηκαν ημερήσιες βροχοπτώσεις πάνω από 100 mm και για την περίοδο Ο κατάλογος αυτός είναι ταξινομημένος κατά ημερομηνία κατόπιν αιτήσεως του χρήστη. Η βάση μπορεί να δεχτεί πολλαπλές ερωτήσεις οι οποίες να αναφέρονται σε όλα τα πεδία της. Ο υπολογισμός των τιμών μέσης βροχόπτωσης έγινε με τη προτεινόμενη μέθοδο και συγκρίθηκε τόσο με τη μέθοδο των ισοϋετών καμπυλών, όσο και με αυτή των πολυγώνων του Thiessen και παρατηρήθηκαν μικρές αποκλίσεις. Οι μικρές αυτές αποκλίσεις αποδίδονται στην ακριβέστερη κατανομή και κλιμάκωση της βροχής ανά λεκάνη που δίδει η προτεινόμενη μέθοδος, σε σχέση με εκείνη που δίνουν οι ισοϋετείς. Η ανάλυση του Ψηφιακού Ομοιώματος Παρεμβολής που χρησιμοποιήθηκε είναι 634 Χ 438 εικονοστοιχεία. Δοκιμές έγιναν και με Ψηφιακά Ομοιώματα Παρεμβολής υψηλότερης ανάλυσης (μέχρι 3170 Χ 2190) αλλά οι αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν ήταν χωρίς πρακτική σημασία. Τα όρια των λεκανών και υπολεκανών απορροής, όπως αυτές προέκυψαν από την επεξεργασία των αρχείων με τις ισοϋψείς καμπύλες (αρχεία-dem), φαίνονται στο σχήμα 2. Στην εικόνα αυτή, με βάση το χρωματικό υπόμνημα, φαίνεται και η κατανομή των βροχοπτώσεων ανά λεκάνη και υπολεκάνη απορροής, που ήταν και ο κύριος σκοπός αυτής της εργασίας. Οι κωδικοί του κάθε βροχομετρικού σταθμού αντιστοιχούν στον αύξοντα αριθμό του Πίνακα 1. 13

14 Πίνακας 2. Ημερήσιες βροχομετρικές παρατηρήσεις πάνω από 100 mm ταξινομημένες κατά ημερομηνία. Table 2. Observed rainfall depth more than 100 mm classified by date. Βροχομετρ. σταθμός Ημερομηνία Βροχή Rainfall station Date Rain mm Τίρνα 14/11/ Καρδίτσα 16/5/ Ανάβρα 10/10/ Τίρνα 2/3/ Πυργετός 6/5/ Λάρισα 26/9/ Μακρινίτσα 26/9/ Μουζάκιο 26/9/ Πυργετός 26/9/ Σπηλιά 26/9/ Τίρνα 26/9/ Μακρινίτσα 27/9/ Τίρνα 14/2/ Σπηλιά 29/11/ Πυργετός 30/11/ Μετέωρα 10/11/ Χρυσομηλιά 20/9/ Χρυσομηλιά 21/9/ Τίρνα 21/9/ Πυργετός 8/12/ Σπηλιά 8/12/ Πυργετός 7/9/ Μακρινίτσα 4/5/ Σπηλιά 4/5/ Πυργετός 17/10/ Κατάφυτο 31/12/ Περτούλι 31/12/ Τίρνα 31/12/ Τίρνα 20/4/ Λιβάδι 16/7/ Τίρναβος 16/7/ Ζάππειο 16/7/ Κανάλια 25/2/ Λουτρό 23/2/ Μακρινίτσα 7/6/ Τίρνα 15/8/ Κανάλια 24/10/ Κανάλια 4/2/ Κανάλια 4/12/ Λουτρό 18/1/ Μύρα 14/9/ Σπηλιά 14/9/ Αρμένιο 15/9/ Ελασόνα 15/9/ Κανάλια 15/9/ Λάρισα 15/9/ Μακρινίτσα 15/9/ Πυργετός 15/9/ Σωτήριο 15/9/ Σπηλιά 15/9/ Τίρναβος 15/9/ Βόλος 15/9/ Πυργετός 16/9/ Ζάππειο 16/9/ Μύρα 27/10/ Κανάλια 29/10/ Χρυσομηλιά 28/11/ Μαλακάσιο 15/12/ Τίρνα 24/12/ Κανάλια 12/5/ Τίρνα 8/10/ Κανάλια 21/10/ Μύρα 18/11/ Ελασόνα 19/11/ Μύρα 25/11/ Τίρνα 24/12/ Τίρνα 1/1/ Περτούλι 23/10/ Λουτρό 5/2/ Τίρνα 7/9/ Μύρα 25/1/ Λουτρό 26/2/ Τίρνα 4/3/ Τίρνα 8/3/ Κανάλια 27/5/ Μακρινίτσα 29/5/ Περτούλι 17/11/ Πεδινό 2/12/ Σέφκο 2/12/ Κανάλια 9/12/ Χρυσομηλιά 24/1/ Κανάλια 31/12/ Τίρνα 24/10/ Τίρνα 13/12/ Ανάβρα 28/10/ Καλλιφώνι 29/10/ Κατάφυτο 30/1/ Πεδινό 22/3/ Τίρνα 23/10/ Κανάλια 10/12/ Σπηλιά 25/3/ Κανάλια 5/5/ Κατάφυτο 9/10/ Τίρνα 6/4/ Χρυσομηλιά 19/4/ Περτούλι 19/4/ Κανάλια 3/1/

15 15

16 Στον Πίνακα 3 δίνονται το εμβαδόν και η περίμετρος κάθε υπολεκάνης, στοιχεία που υπολογίζονται αυτόματα από το Γ.Σ.Π. και που είναι απαραίτητα για την εκτίμηση και περαιτέρω διερεύνηση υδρολογικών παραμέτρων. Πίνακας 3. Εμβαδόν, περίμετρος, και μέση βροχόπτωση κάθε λεκάνης και υπολεκάνης απορροής της Θεσσαλίας για τη δεκαετία Table 3. Area, circumference and average precipitation for every catchment and subcatchment area of Thessaly for the decade α/α Site No Λεκάνη απορροής Catchment area Εμβαδόν Area (ha) Περίμετρος Circumference (km) Μέση βροχόπτωση Average precipitation (mm) 1 Τιταρήσιου , Ζηλιάνας , Καλλιπεύκης , Πηνειού , Ανατολικών ακτών , Κάρλας , Ενιπέα , Λαχανορέματος , Χολορέματος , Αλμυρού , Πλατανορέματος , Αγ. Ιωάννη , Ξυνιάδας ,

17 Στον ίδιο πίνακα δίνεται και η υπολογισθείσα μέση βροχόπτωση ανά λεκάνη απορροής. Ο αύξων αριθμός στον πίνακα αυτό, αντιστοιχεί με τον κωδικό της λεκάνης απορροής του σχήματος 2. Τα επίπεδο πληροφοριών που προκύπτει από την ψηφιοποίηση των ισοϋψών και του υδρογραφικού δικτύου, είναι δυνατόν, εκτός από τη χάραξη του υδροκρίτη των λεκανών και υπολεκανών, να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες εφαρμογές, όπως είναι: α) η τρισδιάστατη απεικόνιση της υπό μελέτη περιοχής, β) ο προσδιορισμός των κλίσεων και των επιπέδων διάβρωσης σε ορεινούς όγκους καθώς και ο υπολογισμός των όγκων των υδάτων που τυχόν συγκεντρώνονται στον τελικό αποδέκτη (π.χ. ταμιευτήρα, φυσική λίμνη, υγρότοπο). Με βάση τις εισροές και εκροές υδάτων στον υγρότοπο, μπορεί να καθοριστεί το υδατικό ισοζύγιο της λεκάνης απορροής του καθώς και το είδος και η έκταση που θα καταλάβουν οι υδροπερίοδοι του υγροτόπου που ήδη υπάρχει ή πρόκειται να δημιουργηθεί στην υπό μελέτη περιοχή (Ζαλίδης κ. ά. 1995). Η υδροπερίοδος αποτελεί σπουδαίο παράγοντα από τον οποίο εξαρτώνται πολλές από τις λειτουργίες ενός υγροτόπου. Η διαδικασία που περιγράφηκε πρωτύτερα για τον υπολογισμό της μέσης βροχόπτωσης, μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί και σε περιπτώσεις εκτίμησης της αιχμής πλημμυρών. Επίσης μπορεί να βρει εφαρμογή στη διαχείριση αρδευτικών δικτύων (Δημητριάδης 1995), που συνδέονται με υγροτόπους. Στην περίπτωση αυτή, με βάση δεδομένα βροχοπτώσεων, εκτιμάται η μέση βροχόπτωση που δέχεται κάθε ένα από τα αρδευτικά δίκτυα. Αυτό επιτρέπει στους υπεύθυνους για τη λειτουργία τους να προσαρμόζουν ταχύτατα την υδροδότηση, με ανάλογη εξοικονόμηση νερού, γεγονός που θα ανακουφίσει τα στραγγιστικά δίκτυα εξασφαλίζοντας περισσότερο νερό για τον υγρότοπο (Δημητριάδης 1995). 17

18 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Δημιουργήθηκε βάση δεδομένων για την αποτελεσματική διαχείριση των χρονικώς και χωρικώς κατανεμημένων υδρολογικών δεδομένων. Γράφηκε λογισμικό για τον προσδιορισμό της μέσης βροχόπτωσης ανά υπολεκάνη απορροής. Η μέθοδος αυτή συγκρινόμενη με άλλες μεθόδους βρέθηκε ότι δίνει παρόμοια αποτελέσματα και συγχρόνως έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει μέσες τιμές βροχόπτωσης για συγκεκριμένες λεκάνες απορροής και ορισμένη χρονική περίοδο. 18

19 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Borland International, Inc. Paradox for Windows User s Guide Scotts Valley CA, USA. 641p. Borland International, Inc. Paradox for Windows Guide to ObjectPal Scotts Valley CA, USA 521p. Construction Engineering Research Laboratory GRASS 4.1 User s Reference Manual. Illinois USA. p 330. Δημητριάδης Ξ Μέθοδος βελτίωσης της αρδευτικής αποδοτικότητας στα αρδευτικά δίκτυα Αξιού για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο δέλτα. Μεταπτυχιακή διατριβή. Μεταπτυχιακό Τμήμα Εγγείων Βελτιώσεων Γεωπονίας ΑΠΘ 231 σελ. Eastman J. R Idrisi user s guide. Clark University, USA. 230p. Environmental Systems Research Institute Inc Understanding GIS the ARC/INFO method. Redlands CA USA. 423p. Environmental Systems Research Institute Inc Surface modeling with TIN (Triangulated Irregular Network). Redlands CA USA. 240p. Ζαλίδης Γ., Ξ. Δημητριάδης και Σ. Χατζηγιαννάκης Αποξήρανση και αποκατάσταση τέως λίμνης Κάρλας: Επισκόπηση μελετών και προοπτικές αποκατάστασης. Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). 74 σελ. Marble L.M A guide to wetland functional design. Lewis publishers. Roca Raton, Ann Arbor London. 222 p. Mitsch W.I., J.G. Gosselink Wetlands. Van Norstrand Reinhold. New York. NY USA 537 p. 19

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 2 ο : Κατακρημνίσματα

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών

Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Εφαρµογές γεωγραφικών επεξεργασιών Α. Κουκουβίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ.

Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδάτων της ιασυνοριακής Λεκάνης Απορροής των Πρεσπών Γκανούλης Φίλιππος Α.Π.Θ. Ολοκληρωµένη ιαχείριση Υδατικών Πόρων Global Water Partnership

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων»

LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» LIFE STRYMON «Διαχείριση των υδατικών πόρων στη λεκάνη του Στρυμόνα για τη μείωση των επιπτώσεων από τη γεωργία με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων» Map1.1 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ- ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ LIFE STRYMON «Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος και αποκατάσταση συνέπειας χρονοσειρών βροχόπτωσης Παράδειγµα Η ετήσια βροχόπτωση του σταθµού Κάτω Ζαχλωρού Χ και η αντίστοιχη βροχόπτωση του γειτονικού του σταθµού Τσιβλός Υ δίνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ Υ ΑΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙ ΑΣ STUDY FOR THE WATER BALANCE OF TRICHONIS LAKE CATCHMENT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ EUROPEAN COMMISSION DIRECTORATE GENERAL - ENVIRONMENT ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE-ΦΥΣΗ 99 PROGRAMME LIFE-NATURE 99 ΕΡΓΟ: ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΥΧΩΝ ΒΑΛΤΩΝ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water

Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Interreg IVC Project: Sustainable Integral Management for Water Areas Sigma for Water Ανάπτυξη Υπόβαθρου Παρουσίασης «Ολοκληρωμένο σχέδιο ανάδειξης της περιοχής της υπό επανασύσταση λίμνης Κάρλας Παρελθόν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΩΝ Δ. ΚΙΤΣΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 1. ΥΔΡΟΛΟΓΙΑ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εξάμηνο: 4 Κωδικός μαθήματος: ΖTΠO-4011 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών: 5 3 2 Διδακτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ Πρακτικά 5 ου Εθνικού Συνεδρίου Γεωργικής Μηχανικής, Λάρισα: 18 2 Οκτωβρίου 27 (121) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΣΜΟΚΟΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα

Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα ΤΕΙ-Αθήνας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ Τεχνική Υδρολογία - Αντιπλημμυρικά Έργα Διδάσκων: Ιωάννης Συμπέθερος Καθηγητής Εαρινό Εξάμηνο Σχ. Έτους 2013-14 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ GIS ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Υπεύθυνος Καθηγητής: Καρατζάς Γεώργιος ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Κουργιαλάς Ν. Νεκτάριος ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΙΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΕ 33 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι του έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης

ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΕΡΓΟ: Ανάπτυξη μέτρων προστασίας και αειφορικής διαχείρισης της λίμνης ΔΡΑΣΗ 2: Παρακολούθηση ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων Παραδοτέο: Έκθεση των αποτελεσμάτων των δειγματοληψιών Θεσσαλονίκη, Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S.

170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. 170 ΕΜΠ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΟ-ΧΡΟΝΙΚΩΝ Ε ΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ G.I.S. Καθ. Βασίλειος Ασημακόπουλος ρ. Έλλη Παγουρτζή Μονάδα Συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control

ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF FORESTRY AND NATURAL ENVIRONMENT Institute of Mountainous Water Management and Control Torrent Basin, Mountainous Watershed Management Dr. Panagiotis Stefanidis

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ

ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Ε ΑΦΟΥΣ Χρίστος Χαλκιάς Τµήµα Γεωγραφίας Σ υ σ τ ή µ α τ α Γ ε ω γ ρ α φ ι κ ώ ν Π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν ΙΙ Τι είναι ένα ΨΜΕ Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους θεωρείται κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΧΩΡΙΚΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ, ΣΕ 11 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Γενική περιγραφή του έργου Οι βασικοί στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ: ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Κ. ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ, Β. ΚΟΤΡΩΝΗ, Σ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ, Δ. ΚΑΤΣΑΝΟΣ, Ι. ΚΩΛΕΤΣΗΣ, Σ. ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΚΑΙ Ν. ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων

Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Ενότητα 4 η Δομές δεδομένων και ψηφιακή αναπαράσταση χωρικών φαινομένων Βύρωνας Νάκος Καθηγητής Ε.Μ.Π. - bnakos@central.ntua.gr Bασίλης Κρασανάκης Υποψήφιος διδάκτορας Ε.Μ.Π. - krasvas@mail.ntua.gr Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS.

ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. ΘΕΜΑ : ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΨΙΣΤΑ ΤΟΥ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ GIS. Σέρρες Φεβρουάριος 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος...σελ.4 Περίληψη...σελ.5 Κεφάλαιο 1 ο - Γενικά...σελ.7 1.1

Διαβάστε περισσότερα

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 4/2014 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Η εφαρμογή "Υδροληψίες Αττικής" είναι ένα πληροφοριακό σύστημα (αρχιτεκτονικής

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin Διαχείριση των υδατικών πόρων

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση των ArcGIS, ArcHYDRO Tools και HEC GeoRASγια τον προσδιορισµό των Ζωνών Προστασίας των φραγµάτων ύδρευσης της Κύπρου.

Χρήση των ArcGIS, ArcHYDRO Tools και HEC GeoRASγια τον προσδιορισµό των Ζωνών Προστασίας των φραγµάτων ύδρευσης της Κύπρου. Χρήση των ArcGIS, ArcHYDRO Tools και HEC GeoRASγια τον προσδιορισµό των Ζωνών Προστασίας των φραγµάτων ύδρευσης της Κύπρου. Κώστας Αριστείδου ιπλ. ΕΜΠ, Msc U of Illinois Νοέµβρης 2010 1 Περιεχόµενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις)

Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνική Υδρολογία (Ασκήσεις) Κεφάλαιο 1 ο : Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ. Διονύσιος Καλύβας B ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Νέες Τεχνολογίες για την άρδευση, λίπανση και φυτοπροστασία στη γεωργία» ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΟΛΗ Διονύσιος Καλύβας Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις ΕΞΑΡΧΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΠΕΝΣΑΣΣΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. ΛΑΖΑΡΙ ΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ Α.Ε. ΓΕΩΘΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε.Π.Ε. Τυπικές και εξειδικευµένες υδρολογικές αναλύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Kεφάλαιο 9: ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ 155 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΔΑΦΟΥΣ Μοντελοποίηση υδρολογικών διαδικασιών με το ArcHydro 9.1 Εισαγωγή Κεφάλαιο 9 Μάρης Φ. - Παπαρρίζος Σ. Τα κατανεμημένα υδρολογικά μοντέλα

Διαβάστε περισσότερα

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007

Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ. Ευαγγελία Μπαλλά ΑΤΜ, MScΧωροταξίας-Πολεοδομίας ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ Πέτρος Πατιάς Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Απόστολος Αρβανίτης Καθηγητής, ΤΑΤΜ, ΑΠΘ Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Θεοφίλου Μάριος, Πασιαρδής Στέλιος Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου, Τομέας Κλιματολογίας και Εφαρμογών Μετεωρολογίας Δρ. Σεργίδου Δέσποινα, Καταφιλιώτου Μάρθα Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων

A Project Management D SS based on a GIS Platform. Ένα χωρικό σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την διαχείριση έργων A Project Management D SS based on a GIS Platform Lazaros Kotsikas Civil Engineer, PhD lkotsikas@gmail.com Abstract In this paper we present a spatial decision support system for project management. The

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ GIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ ΜΙΚΡΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΣΠΑ ΑΠΟ ΜΗ-ΣΗΜΕΙΑΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΡΕΣΠΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Λάζαρος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος:

6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Κωδικός μαθήματος: ΕΞΑΜΗΝΟ Δ 6. Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) & Τηλεπισκόπηση (Θ) Εξάμηνο: Δ Κωδικός μαθήματος: ΖΤΠΟ-4016 Επίπεδο μαθήματος: Υποχρεωτικό Ώρες ανά εβδομάδα Θεωρία Εργαστήριο Συνολικός αριθμός ωρών:

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- Δυνατότητες και Προτάσεις Αξιοποίησης για τη Δυτική Εκθεσιακό Κέντρο Μακεδονία» Δυτικής Μακεδονίας Κοίλα Κοζάνης 8 9 10 Μαΐου 2009 Λίζα Μπενσασσών Πολιτικός Μηχανικός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΑΡΧΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ARCGIS ΤΟ ARCMAP... 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ... 1 ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ - ΕΝΝΟΙΕΣ... 2 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1.1 Το ARCGIS DESKTOP... 3 1.1.2 Περιβάλλον εργασίας στο ArcCatalog...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή):

ΑΣΚΗΣΗ 2 Στην έξοδο λεκάνης απορροής µετρήθηκε το παρακάτω καθαρό πληµµυρογράφηµα (έχει αφαιρεθεί η βασική ροή): ΑΣΚΗΣΗ 1 Αρδευτικός ταµιευτήρας τροφοδοτείται κυρίως από την απορροή ποταµού που µε βάση δεδοµένα 30 ετών έχει µέση τιµή 10 m 3 /s και τυπική απόκλιση 4 m 3 /s. Ο ταµιευτήρας στην αρχή του υδρολογικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΣΥΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πεδίον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ INTERREG IIIA / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Καθηγητής Βασίλειος A. Τσιχριντζής Διευθυντής, Εργαστήριο Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 9β: GIS Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΣΠ Σύνδεση χωρικών δεδομένων με περιγραφικά δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637

8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 8ο Πανελλήνιο Συμποσιο Ωκεανογραφίας & Αλιείας 637 Υλοποιηση νεων τεχνολογιων (Web GIS, Application Servers) για τη δυναμικη προσβαση μεσω διαδικτυου στη βαση δεδομενων του Ελληνικου Εθνικου Κεντρου Ωκεανογραφικων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Χ. Κοκκώσης 1, Κ. Δημητρίου 2, Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Δυνατότητες και Εφαρμογές, Προοπτικές και Προκλήσεις" ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση)

ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Κατακρηµνίσεις (2 η Άσκηση) ΤΕΧΝΙΚΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Κατακρηµνίσεις ( η Άσκηση) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων ιάρθρωση ου Μαθήµατος Ασκήσεων Έλεγχος οµοιογένειας

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού

Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Εφαρμογή των σύγχρονων τεχνολογιών στην εκτίμηση των μεταβολών στη παράκτια περιοχή του Δέλτα Αξιού Μελιάδου Βαρβάρα: Μεταπτυχιακός Τμημ. Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Μελιάδης Μιλτιάδης: Υποψήφιος

Διαβάστε περισσότερα

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.)

Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Certified in Crisis Management with G.I.S. (C.C.M.G.) Τίτλος Προγράμματος: «Συστήματα Διαχείρισης Κρίσεων Φυσικών Καταστροφών με την εφαρμογή G.I.S.» Περίγραμμα εκπαίδευσης (Syllabus) 1. Πρόληψη Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment Integrated surveillance and control programme for West Nile virus and malaria in Greece (MIS 365280) Spatiotemporal footprint of the WNV in Greece 2010 2012: Analysis & Risk Αssessment in a GIS Εnvironment

Διαβάστε περισσότερα

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS).

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται δεξιότητες που αφορούν στη χρήση των πιο διαδεδομένων λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS). Ενότητα 3η: Χρήση Λογισμικού GIS Το παρακάτω αναλυτικό γνωστικό περιεχόμενο, αποτελεί την τρίτη ενότητα της εξεταστέας ύλης για την πιστοποίηση GISPro και παρέχει το υπόβαθρο της πρακτικής εξέτασης στο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις

Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Αρχαιολογία του τοπίου: θεωρητικές και ερμηνευτικές προσεγγίσεις Ενότητα 2.5: Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα Γιώργος Βαβουρανάκης Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας Geographical Information

Διαβάστε περισσότερα

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας

Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας. Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Υδατικό Διαμέρισμα Θεσσαλίας - Σημαντικά Θέματα Διαχείρισης Νερού - Μέτρα Οργάνωσης της Διαβούλευσης Υπόγεια Υδατικά Συστήματα Υδατικού Διαμερίσματος Θεσσαλίας Κ/ΞΙΑ Διαχείρισης Υδάτων Θεσσαλίας, Ηπείρου

Διαβάστε περισσότερα

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας

Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους. Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Ηεκτίμηση των αναγκών των οικοσυστημάτων σε νερό: μέσο για τη διαχείριση των υδάτων στη λεκάνη απορροής τους Η περίπτωση της λίμνης Χειμαδίτιδας Δημήτριος Κ. Παπαδήμος Κύρια προβλήματα στην περιοχή σχετιζόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS)

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα (Geographical Information Systems GIS) ρ. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ xalkias@hua.gr Χ. Χαλκιάς - Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΓΠΣ Ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστηµα Geographic Information

Διαβάστε περισσότερα

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών

Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Η ποικιλότητα των τύπων οικοτόπων των ελληνικών ποολίβαδων Π. Κακούρος Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), (60394) 570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου GREEKLISH: ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ; Α.Καράκος, Λ.Κωτούλας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό άτι καθημερινά διακινούνται δεκάδες μηνύματα (E~mail) μέσω του διαδικτύου {INTERNEη από την μια άκρη του κόσμου

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ

Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ Αναλυτικές λειτουργίες ΓΠΣ Χρίστος Γενικά ερωτήµατα στα οποία απαντά ένα ΓΠΣ Εντοπισµού (location) Ιδιότητας (condition) Τάσεων (trend) ιαδροµών (routing) Μορφών ή προτύπων (pattern) Και µοντέλων (modelling)

Διαβάστε περισσότερα

LIFE ENVIRONMENT STRYMON

LIFE ENVIRONMENT STRYMON LIFE ENVIRONMENT STRYMON Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modeling Tools in Strymonas Basin LIFE03 ENV/GR/000217 Task

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές

Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές Περιβαλλοντική πληροφορική - Ευφυείς εφαρµογές ρ. Ε. Χάρου Πρόγραµµα υπολογιστικής ευφυίας Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών ΕΚΕΦΕ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ http://www.iit.demokritos.gr/neural Περιβαλλοντικά προβλήµατα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά Το πρόγραμμα Spatial Analyst είναι μια επέκταση του ArcMap με πολλές επιπλέον δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τα πλεγματικά (raster) δεδομένα. Επιπλέον δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K.

Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος. Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Δρ Παρισόπουλος Γεώργιος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ., M.Sc., Ph.D. Water Resources & Environmental Eng., I.C., U.K. Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» http://www.hydromentor.uth.gr/ Συντονιστής: Αθανάσιος Λουκάς, Καθηγητής Επιστ. Υπεύθυνος: Νικήτας Μυλόπουλος, Αν. Καθηγητής Εργαστήριο Υδρολογίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INNOVYZE INFOWATER ΚΑΙ ARCGIS ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INNOVYZE INFOWATER ΚΑΙ ARCGIS ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ INNOVYZE INFOWATER ΚΑΙ ARCGIS ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ Σπύρος Μίχας, Πολιτικός Μηχανικός, PhD, MSc Ελένη Γκατζογιάννη, Πολιτικός Μηχανικός, MSc ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ

ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΔΙΑΡΚΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ «Διερεύνηση αξιοποίησης νερού ομβρίων για δασοπυρόσβεση στο περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης Σεϊχ Σου» Εισηγητές: Σαμαράς

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11

Περιεχόμενα. Πρόγραμμα Spatial Analyst. Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst. κεφάλαιο 1. Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόλογος... 9 Περιεχόμενα... 11 Πρόγραμμα Spatial Analyst κεφάλαιο 1 Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Spatial Analyst Γενικά... 23 υνατότητες του Spatial Analyst... 23 Επεξηγήσεις συμβατικών όρων... 24 Σειρά διαδοχικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΟΥ ΟΜΟΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΔΕΥΣΗΣ ΚΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΘΡΑΥΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΕ INNOVYZE InfoWorks ICM ΚΑΙ ArcGIS Μίχας Σπύρος, Πολιτικός Μηχανικός PhD Νικολάου Κώστας, Πολιτικός Μηχανικός MSc Αθήνα, 8/5/214

Διαβάστε περισσότερα

Πληµµύρες και αντιπληµµυρικά έργα

Πληµµύρες και αντιπληµµυρικά έργα Πληµµύρες και αντιπληµµυρικά έργα Γεωµορφολογία και απορροή Εφαρµογές µετηχρήσησγπ Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 22 ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Γεωµορφολογία και απορροή ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ΠΕ Δράμας, Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (Δ/νση Π&ΧΣ ΠΑΜΘ), Τμήμα Πληροφορικής (Δ/νση Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 4 ο σεμινάριο 2 Ιουνίου 2015 Ύλη Γνωριμία με τα GIS μοντέλα δεδομένων και τύπους αρχείων Κανονικοποίηση δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr

Γιάννης Θεοδωρίδης. Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων. http://infolab.cs.unipi.gr Πανεπιστήµιο Πειραιώς, Τµήµα Πληροφορικής Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική Επισκόπηση µαθήµατος Γιάννης Θεοδωρίδης Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων http://infolab.cs.unipi.gr 13-Μαρ-09 Το κύριο µέροςτωνδιαφανειώνπροέρχεταιαπόταtextbooks

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης

Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων βάσει των μεθόδων OLS και GWR με χρήση GIS Η περίπτωση του Δήμου Θεσσαλονίκης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EMBA) Διατριβή μεταπτυχιακού Μοντέλο πρόβλεψης αγοραίων αξιών ακινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ. Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Πεντέρης Δημήτρης, Καλογερόπουλος Κλεομένης, Χαλκιάς Χρίστος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κύριο αντικείμενο της εργασίας Προσομοίωση της επιφανειακής απορροής σε χειμμαρική υπολεκάνη

Διαβάστε περισσότερα

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π»

«Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» «Διερεύνηση υδρολογικής αποκατάστασης της Υπέρειας Κρήνης στην περιοχή Βελεστίνου της Π.Π» Νικήτας Μυλόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πηγή της Υπέρειας Κρήνης βρίσκεται στο κέντρο της πόλης

Διαβάστε περισσότερα

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος»

«Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» «Μετρήσειςρύπανσηςποταμώνκαιδιακρατική συνεργασία:ο ρόλος του διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος» Καθηγητής Γεώργιος Ζαλίδης Γεωπονική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Επιστημονικώς υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη

Ανώτατη : Τμήμα Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π. (1991) Κατηγορία 10: Α τάξη ΟΝΟΜΑ : ΕΠΩΝΥΜΟ : ΣΟΦΙΑ ΛΑΛΟΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ : Ημερομηνία & Χρόνος γέννησης : 3/12/1962 Τόπος γέννησης : Πειραιάς Εθνικότητα & Υπηκοότητα : Ελληνική Οικογενειακή κατάσταση : Έγγαμη, δύο παιδιά Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΘΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥΣ & ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΤΕΝΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 1.0 ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΕΝΤΟΛΕΣ Αντικείμενο της παρούσας Τεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε

ΙΚΤΥΟ ΣΤΑΘΜΩΝ ΥΠΕΧΩ Ε Υδρολογικό δίκτυο Υ.ΠΕ.ΧΩ. Ε Εθνική Τράπεζα Υδρολογικής και Μετεωρολογικής Πληροφορίας Ιστορικό -Προοπτικές ρ. Ελεήμων Τηλιγάδας Αν.Προιστάμενος ν/σης Παρακολούθησης Κ.Υ.Υ Ιστορικό ικτύου Επανίδρυση δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Διον. Π. Καλύβας 1 Επίκουρος Καθηγητής (επί συμβάσει Ν. 407/80), Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗ. Μ 1 450 mm 150 mm. Μ 2 560 mm 190 mm. Μ 3 480 mm 165 mm. Μ 4 610 mm 173 mm. Στην περιοχή που φαίνεται στον χάρτη υπάρχουν πέντε µετεωρολογικοί σταθµοί. Ποίος είναι ο µέσος ισοδύναµος όγκος νερού µε τον οποίο τροφοδοτείται ο υπόγειος υδροφορέας από την κατείσδυση στην περιοχή αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα

Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εργαστηριακές ασκήσεις µαθήµατος Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήµατα Εισαγωγή στο ArcGIS efrentzo@unipi.gr Στόχοι του εργαστηρίου Εξοικείωση µε το ArcGIS Εκτέλεση του λογισµικού Εισαγωγή στα 3 περιβάλλοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ GRS-1 Σελίδα 1 ΓΕΝΙΚΑ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το GRS-1 της TOPCON διαθέτει λειτουργικό σύστημα Windows CE NET 6.1 παρέχοντας την δυνατότητα εγκατάστασης οποιασδήποτε εφαρμογής και λογισμικού έκδοσης

Διαβάστε περισσότερα

Working with Terrain Data

Working with Terrain Data Working with Terrain Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 3 η Σειρά Εκπαίδευσης 6 ο σεμινάριο 16 Ιουνίου 2015 Ύλη Εισαγωγή στην επεξεργασία δεδομένων τηλεπισκόπησης Επιβλεπόμενη ταξινόμηση

Διαβάστε περισσότερα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα

Ταµιευτήρας Πλαστήρα Ταµιευτήρας Πλαστήρα Σύντοµο ιστορικό Ηλίµνη δηµιουργήθηκε µετηνκατασκευήτουφράγµατος Πλαστήρα στα τέλη της δεκαετίας του 1950. Η πλήρωση του ταµιευτήρα ξεκίνησε το 1959. Ο ποταµός στον οποίοκατασκευάστηκετοφράγµα

Διαβάστε περισσότερα

Interpolating Point Data

Interpolating Point Data Interpolating Point Data QGIS Tutorials and Tips Author Ujaval Gandhi http://google.com/+ujavalgandhi Translations by Christina Dimitriadou Paliogiannis Konstantinos Tom Karagkounis Despoina Karfi This

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ. Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ Υ ΡΟΛΟΓΙΑ Εκτίµηση εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε λεκάνη απορροής µε χρήσησγπ Νίκος Μαµάσης Εργαστήριο Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Αθήνα 26 Solar elevation Παράγοντες που

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker»

Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων. «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Εφαρμογή Διαχείρισης Στόλου Οχημάτων «RouteΤracker» Η εφαρμογή διαχείρισης στόλου οχημάτων RouteTracker δίνει τη δυνατότητα παρακολούθησης και εποπτείας

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013

ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. Ανασκόπηση. Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και. Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας. έτους 2013 ΜΕΡΤΖΙΟΥ Ε. ΕΚΘΕΣΗ Ανασκόπηση Λειτουργίας θυροφράγματος Κούλας και Διαχείρισης στάθμης λίμνης Μικρής Πρέσπας έτους 2013 Ιανουάριος 2014 Αγ. Γερμανός, Πρέσπα Εισαγωγή Η παρούσα έκθεση ανασκόπησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS

DETERMINATION OF THERMAL PERFORMANCE OF GLAZED LIQUID HEATING SOLAR COLLECTORS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTIN SOLAR & OTHER ENERY

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Εργαστηριακές Ασκήσεις στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1ο 1.1. Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών ArcGIS 1.1.1. Η δομή του ArcGIS: Το ArcGIS είναι μια ολοκληρωμένη συλλογή από προϊόντα λογισμικού GIS. Παρέχει μια πλατφόρμα για διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ εισηγητής: ΣΟΥΠΙΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ/νση ΑνάπτυξηςΕΥΑΘ ΑΕ 22 Μαρτίου 2013 Τελλογλειο Στάδια ομιλίας Κύκλος νερού Υδατικοί πόροι ΕΥΑΘ Υδατικοί πόροι Στόχοι _ Ενέργειες προστασίας τους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος

Οδηγίες Χρήσης. Εισαγωγή. Δεδομένα του Συστήματος Οδηγίες Χρήσης Εισαγωγή Η εφαρμογή Aratos Disaster Control είναι ένα Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα, σκοπός του οποίου είναι η απεικόνιση δεδομένων καταστροφών(πυρκαγιές), ακραίων καιρικών συνθηκών (πλημμύρες)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST

ΕΚΘΕΣΗ ΟΚΙΜΗΣ ΙΕΙΣ ΥΣΗΣ ΒΡΟΧΗΣ RAIN PENETRATION TEST ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ / DEMOKRITOS NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΚΙΜΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ LABORATORY OF TESTING SOLAR & OTHER ENERGY

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογισμός Χειμαρρικού Περιβάλλοντος με χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής. Μοντελοποίηση Δεδομένων. Αποτύπωση Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου.

Υπολογισμός Χειμαρρικού Περιβάλλοντος με χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής. Μοντελοποίηση Δεδομένων. Αποτύπωση Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου. Υπολογισμός Χειμαρρικού Περιβάλλοντος με χρήση Νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής. Μοντελοποίηση Δεδομένων. Αποτύπωση Πανεπιστημιακού Δάσους Περτουλίου. Παναγιώτης Ε.Παπάζογλου 1, Χρήστος Β.Κυρκενίδης 2, Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην ΕΥΣΠΕΔ) Μονάδα Α : Συντονισμού & Αξιολόγησης της Εφαρμογής Περιβαλλοντικών Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα