ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Κωνσταντίνα Μπολιεράκη 1, Μαρίνα Μαραβελάκη 2, Μελποµένη-(Μελίνα) Κυζερίδη 3, Τριανταφυλλιά Φυντανίδου 4 1. Ζωγραφική, ΜΑ Σχεδιασµός-Χώρος-Πολιτισµός, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις, Αθήνα, 2.. Zωγραφική, Χαρακτική, MFA Zωγραφική, MA ιδακτική της Τέχνης, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις, Αθήνα, 3.Γεωλoγία, MSc Ωκεανογραφία, MSc Γεωπληροφορική, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις, Αθήνα, 4.Φυσική Αγωγή, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις, Αθήνα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το περιβαλλοντικό εικαστικό παιχνίδι (ΠΕΠ) σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το σχολικό έτος , στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των µαθητών του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου, οπότε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του καθώς και η δηµιουργία των πρώτων ερωτήσεων από διάφορα γνωστικά πεδία. Κατά το τρέχον σχολικό έτος , το χρησιµοποιούµε ως ένα επιπλέον εργαλείο για τη διδασκαλία µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος. Το αξιολογούµε και µαθαίνουµε διασκεδάζοντας, µέσα από το παιχνίδι που κατασκευάσαµε σαν οµάδα. Κάθε φορά που µια οµάδα παίζει το ΠΕΠ µπορεί να το τροποποιεί προτείνοντας τους δικούς της κανόνες, ή δηµιουργώντας νέες ερωτήσεις, ή ακόµη προσθέτοντας και νέες εικαστικές κατασκευές. Στόχος του παιχνιδιού είναι να ωθήσει τους παίκτες-µαθητές, µέσα από το διαδραστικό µέρος των ερωτήσεων, να κατανοήσουν τη διαχρονική σχέση αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε το περιβάλλον του και να συνδέσουν τη γνώση που αποκοµίζουν από την εγκύκλιο και την καλλιτεχνική παιδεία, µε το φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και εξελίσσονται, καλλιεργώντας ταυτόχρονα συµπεριφορές συνεργασίας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία. Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντική τέχνη, περιβαλλοντική εκπαίδευση, παιχνίδι, αειφόρο σχολείο. ABSTRACT The environmental-fine art game (EFG) was designed and developed during the school year , within the frame of environmental education of the students of Art Gymnasium. At that period, the construction part and the creation of the first set of questions from various cognitive fields, were completed. During the present school year , we are using the EFG as an extra teaching tool for various curriculum subjects. We evaluate it; and by playing the game which we constructed as a team, we learn while having fun. Whenever a team plays the EFG, they can modify it by proposing new rules, or creating their own set of questions, or even by adding new fine art constructions. The aim of the game is to motivate the players-students, to understand the diachronic interacting between humans and environment; and to link the knowledge gained by the curriculum and the artistic education with the natural and artificial environment in which they live and evolve; cultivating at the same time collaboration skills towards the common purpose of the environmental protection and the evergreen development. Key words: environmental fine arts, environmental education, game, evergreen school.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αειφορία, Οικολογία, Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι έννοιες πολυσήµαντες και πολυεπίπεδες Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ως µέσω προς την κατεύθυνση της Αειφόρου Ανάπτυξης, στόχο έχει να προβάλλει την Αειφορία όχι µόνο ως ιδέα, αλλά ως βίωµα. Όταν το βίωµα αποτελεί τµήµα διαχρονικής διαδικασίας, µέσα από µια δυναµική εξέλιξη, παράγει µια νέα πραγµατικότητα (Σκούλος Μ., 2010). Ζούµε στον πολιτισµό των εικόνων. Η γνώση και διαχείριση της πραγµατικότητας όπως την αντιλαµβανόµαστε, απορρέει από την παρατήρηση των εικόνων. (Μαρτινίδης Π., 1990, 176). Η καλλιτεχνική εµπειρία τόσο για τον καλλιτέχνη όσο και για τον δέκτη είναι πάντοτε µια δηµιουργική διαδικασία. εν µπορούµε να κατανοήσουµε ένα έργο τέχνης αν δεν το ανακατασκευάσουµε και προβάλλουµε στο δικό µας αισθητικό πλαίσιο. Η οπτική περιγραφή δεν είναι ένα παθητικό βλέµµα, που απλώς δέχεται ή καταγράφει τις εντυπώσεις των εξωτερικών πραγµάτων.(cassirer E.,1994) Κατά τον Guthie εάν η περιγραφή σηµαίνει επιλογή, η επιλογή σηµαίνει αξιολόγηση και η αξιολόγηση σηµαίνει κριτική. Παράλληλα η περιβαλλοντική τέχνη στοχεύει στην ενεργοποίηση και συνεργασία των ανθρώπων για την προστασία του περιβάλλοντος. (Peterson, R. 2004). Οι µαθητές µέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την περιβαλλοντική τέχνη ενεργούν, πράττουν, συνεργάζονται και η µάθηση επιτυγχάνεται µέσα από τον προβληµατισµό και την αναζήτηση της γνώσης. Έρευνες, άλλωστε, υποστηρίζουν ότι στην ηλικία ετών σε µια τάξη µαθητών µόνο 5 µαθητές µπορούν να αντιληφθούν τις αφηρηµένες έννοιες (Scayer & Adey, 1981). Σηµειώνεται ότι η Τέχνη, συχνά προσεγγίζει µε υλικό τρόπο αφηρηµένες έννοιες, άρα ενδείκνυται ως εργαλείο διδακτικής προσέγγισης, ενώ ως εκφραστικό εργαλείο, διευκολύνει την ανάγκη του νέου να διερευνά τον κόσµο και µε αυτόν τον τρόπο ενδυναµώνει τη στοχαστικότητα του. (5 ο συνέδριο ΠΕΚΠΕ, «Η εκπαίδευση στην κατεύθυνση της Αειφορίας» Μπολιεράκη, Κ., Κυζερίδη, Φυντανίδου, Τ, Μ, Μαραβελάκη, Μ, 2010). Το παιχνίδι όπως παρατηρείται στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, αποτελεί κεντρική παράµετρο του πολιτισµού. Ασκεί πάνω µας γοητεία, είναι µαγευτικό. Είναι προικισµένο µε ρυθµό και αρµονία. Συνήθως για να περιγράψουµε ένα παιχνίδι χρησιµοποιούµε όρους της αισθητικής σκέψης όπως: αρµονία, αντίθεση, ισορροπία, ένταση, παραλλαγή, έκβαση, λύση. (Χουιζίνγκα, Γ., 1989,24). O Vygotsky θεωρεί το παιχνίδι ως το πρωταρχικό µέσο της πολιτισµικής ανάπτυξης των παιδιών. (Vygotsky, 1997, σελ.202). Μέσα από αυτό ο νέος άνθρωπος αναγνωρίζει την ατοµική και οµαδική του ταυτότητα, αφού η εικόνα του εαυτού µας διαµορφώνεται εν µέρει µέσω της εµφανούς σχέσης µας µε άλλους ανθρώπους (Strauss, 1956, σελ ). Συχνά η τέχνη εµπεριέχει το παιχνίδι και βοηθάει τους παίκτες να συσχετίσουν δραστηριότητες ώστε «να επιτύχουν την προσωπική ενοποίηση των εµπειριών τους» (Chapman, 1993, σελ. 16). Το παιχνίδι είναι δράση µε τελετουργικό και συµβολικό χαρακτήρα. Το σύµβολο είναι µια εικόνα που αντικαθιστά κάτι άλλο (Chapman, 1978, σελ. 40). Κατά τον G Salamon, η επικοινωνία που επιτελείται µέσω συµβολικών στοιχείων αποτελεί για τα παιδιά «εργαλείο σκέψης» Οι τελετές, τα ειδικά µοτίβα και τα σύµβολα γίνονται κώδικας επικοινωνίας, εδραιώνοντας τη σχέση του εαυτού µε την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει ατοµικούς τρόπους συµπεριφοράς (Chapman, 1993, σελ. 93). Είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος να πλησιάσουµε σοβαρά θέµατα, κοιτώντας τον κόσµο µε διαφορετική µατιά. Η τέχνη στην εκπαιδευτική διαδικασία όχι µόνο ενισχύει τη γνώση γεγονότων, αλλά µας βοηθάει να οδηγηθούµε σε εκφραστικούς παραλληλισµούς και δηµιουργική σκέψη. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνουµε το Εικαστικό-Περιβαλλοντικό Παιχνίδι, που προσεγγίζει µε εικαστικό τρόπο περιβαλλοντικά θέµατα. Θέλουµε οι µαθητές µας να µάθουν και να πράξουν, επάνω σε τρεις άξονες: τέχνη, περιβάλλον, παιχνίδι. Για να δηµιουργήσουµε το Εικαστικό-Περιβαλλοντικό Παιχνίδι συνεργαστήκαµε µε δωδεκαµελή

3 οµάδα εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων 1. Απώτερος στόχος του Εικαστικού- Περιβαλλοντικού παιχνιδιού που αναπτύξαµε είναι αφενός να βρούµε τρόπους συνεργασίας, αφετέρου να µας µυήσει στην αντίληψη ότι σε θέµατα περιβάλλοντος όλοι κερδίζουµε ή όλοι χάνουµε, βιώνοντας το γεγονός ότι όλοι είµαστε εξίσου υπεύθυνοι για το περιβάλλον µας και το πολιτισµό µας. Το παιχνίδι, µε τον τρόπο που επιδιώκει να λειτουργήσει στη µαθητική κοινότητα, εκτός από τον ενθουσιασµό και την ευθυµία που προκαλεί στους µαθητές, στοχεύει στην καλλιέργεια της δηµιουργικής σκέψης και ενορατικής προσέγγισης, µέσα από τη βαθύτερη κατανόηση των αξιών, τόσο της ποικιλίας της έκφρασης, όσο και της ελεύθερης επιλογής του τρόπου παρουσίασης των επιµέρους στοιχείων που το αποτελούν (Whitney, 1975). Οι πρωτότυπες και δηµιουργικές δραστηριότητες, ικανοποιούν το αίσθηµα της ανεξαρτησίας και της αυτοσυντήρησης. Ο µαθητής έχει την ελευθερία να προτείνει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αλλά και να αναλάβει ρόλους µέσα στην οµάδα. Επίσης συλλέγει ο ίδιος µέσα από το περιβάλλον του, τόσο τα γνωστικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για να σχεδιάσει και να παίξει µε το παιχνίδι, όσο και τα υλικά που θα χρειαστεί για να το κατασκευάσει. Το παιχνίδι, καλλιεργεί συµπεριφορές, που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω της τέχνης και µέσω των διαθεµατικών ερωτήσεων που καλείται να απαντήσει ο παίκτης στα διάφορα στάδια του παιχνιδιού. Το γνωστικό κοµµάτι του παιχνιδιού περιλαµβάνει τα περιβαλλοντικά εµπόδια δηλαδή τα στοιχεία που δρουν εξισορροπητικά ή ανασταλτικά στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και τις ερωτήσεις από διάφορα αντικείµενα του αναλυτικού σχολικού προγράµµατος. Έτσι ο µαθητής αυτόµατα αποκτά κίνητρο για µάθηση. (J. Dewey, 1925). Βιώνει τη µάθηση χωρίς αυτή να έχει γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα. Επιπλέον οι µαθητέςπαίκτες συσχετίζουν, άµεσα ή έµµεσα, έννοιες που αφορούν στην οικολογία, ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση υλικών και µε θέµατα που άπτονται στα εικαστικά, µουσική, βιολογία, γεωγραφία, γεωλογία, ιστορία της τέχνης, θεολογία, αρχαία και νέα ελληνική γραµµατεία και λαϊκό πολιτισµό, µε στόχο την ολιστική αντίληψη της σχέσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον ανά τους αιώνες. (Μπολιεράκη, Κ., Μαραβελάκη, Μ, Κυζερίδη, Μ, Φυντανίδου, Τ, 2010) 1 Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχεδιάστηκε από την εικαστικό-εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Μπολιεράκη το περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Παιχνίδι για το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος» το οποίο υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη της ιευθύντριας του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα Πολυτίµης Γκέκα και τη συνεργασία δωδεκαµελούς οµάδας εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων: Με υπεύθυνες καθηγήτριες Μπολιεράκη Κωνσταντίνα (ζωγράφο), Μαραβελάκη Μαρίνα (χαράκτρια) και Κυζερίδη Μελποµένη-Μελίνα (γεωλόγο-ωκεανογράφο). Με συνεργαζόµενους καθηγητές ρ. Γκέκα Πολυτίµη (φιλόλογο, ιευθύντρια του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα), Μεταξά Ανδριάνα (φιλόλογο, Υπ/ντρια Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα), Παπαβασιλείου Άννα (µουσικό), ρ.πρεβεδουράκη Κορίνα (ζωγράφο, Υπ/ντρια Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα), Σταµούλης Γεώργιος (θεολόγος, Υπ/ντή Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα),Κοντιγούλα Ερµιόνη (φυσικό), Αντωνοπούλου Αικατερίνη (δασκάλα χορού), Καρακάση Χρήστο (σκηνοθέτης), Φυντανίδου Τριανταφυλλιά (Φυσικής Αγωγής).

4 Σχήµα 1: «κατασκευή παιχνιδιού» 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σχεδιασµός του παιχνιδιού, που βασικό σκοπό του αποτελεί η περιβαλλοντική ενεργοποίηση µέσω της αισθητικής και κοινωνικής αγωγής των παικτών. Περιβαλλοντική Οµάδα: Μαθητές και Εκπαιδευτικοί Για την υλοποίηση του παιχνιδιού, συνεργάζονται δύο οµάδες: η εικαστική και η διεπιστηµονική οµάδα Η Εικαστική Οµάδα αποτελείται από τους εικαστικούς εκπαιδευτικούς και από τους µαθητές. Οι εικαστικοί αναλαµβάνουν την εκπαίδευση και διδασκαλία των µαθητών σε θέµατα που αφορούν τόσο στην αισθητική και στην τεχνική, όσο και στην διαχείριση των απορριµµάτων µέσω εικαστικών διεργασιών. Οι µαθητές σχεδιάζουν και δηµιουργούν την εικαστική κατασκευή του παιχνιδιού από ανακυκλωµένα υλικά όπως εφηµερίδες, κουτιά, αλουµίνιο, σύρµα, σχοινιά, χρησιµοποιώντας οικολογικά χρώµατα και τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον. Η ιεπιστηµονική Οµάδα αποτελείται επίσης από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων (εικαστικούς, φιλολόγους, θεολόγο, µουσικό, χορευτή, ηθοποιό, σκηνοθέτη, γυµναστή γεωλόγο-ωκεανογράφο) και τους µαθητές. Οι εκπαιδευτικοί δηµιουργούν ερωτήσεις ή δράσεις (σενάριο, δρώµενο) περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος από το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας τους µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των µαθητών για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι µαθητές αναλαµβάνουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις, προσδίδοντας µια επιπλέον διάσταση στην χειροποίητη τρισδιάστατη εικαστική κατασκευή του παιχνιδιού. Σχήµα2: «καράβι-υπόγεια ρεύµατα» Σχήµα3: λεπτοµέρεια «καράβι-υπόγεια ρεύµατα» Χαρακτηριστικά του παιχνιδιού Η επιφάνεια του παιχνιδιού έχει διαστάσεις 150x200cm (σχ. 1) και στηρίζεται σε δυο ηµικύκλιες βάσεις που της επιτρέπουν να ταλαντώνεται. Η επιφάνεια, ως επί το πλείστον, είναι κατασκευασµένη από ανακυκλωµένο χαρτί και χωρίζεται σε οκτώ περιοχές-κατασκευές. Κάθε κατασκευή είναι φτιαγµένη από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά π.χ. χαρτόνια,

5 εφηµερίδες, αλουµίνιο, σύρµα, σχοινιά, κ.ά. και επιζωγραφίστηκε µε οικολογικά χρώµατα και τεχνικές που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος, από τα πρώτα δείγµατα του πολιτισµού ως τις µέρες µας. Για το παιχνίδι χρειάζονται µια κλεψύδρα, οκτώ πιόνια, ένα ζάρι και οκτώ πουγκιά µε µπίλιες που αναλογούν σε περιβαλλοντική επιβάρυνση (όπως πχ απόβλητα). Στην συνέχεια η περιβαλλοντική επιβάρυνση θα αναφέρεται σαν «απόβλητα». Το συνολικό βάρος των «αποβλήτων» πρέπει να είναι κατά τι µεγαλύτερο των δυνάµεων που επιτρέπουν στην επιφάνεια του παιχνιδιού να ισορροπεί, έτσι ώστε αυτή να ταλαντώνεται και να είναι ασταθής, κάθε φορά που υπερφορτώνετε µε «απόβλητα». Το διαδραστικό µέρος του παιχνιδιού περιλαµβάνει τετρακόσιες ερωτήσεις γνώσεων και οκτώ σενάρια δράσης που αφορούν στο θέατρο και στο χορό. Ο αριθµός των παικτών ξεκινάει από οκτώ και µπορεί εν δυνάµει να φτάνει οποιοδήποτε πολλαπλάσιο του. Σε κάθε επιµέρους περιοχή του παιχνιδιού αναπτύσσεται µια πολιτεία καθ ύψος η οποία ρίχνει «απόβλητα» σε ένα ποτάµι (σχ. 2, σχ.3). Τα ποτάµια των διαφόρων περιοχών αποτελούν τους παραποτάµους ενός κεντρικού ποταµού. Σε κάθε παραπόταµο υπάρχουν σταθµοί διαχείρισης των «αποβλήτων», που τα εµποδίζουν να φτάσουν στον κυρίως ποταµό και να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Οι παίκτες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές µε το περιβάλλον, που αφορούν στη βιολογία, στην οικολογία, στη γεωγραφία, αλλά και στην παράδοση, στη µουσική, στην αρχαία και νέα ελληνική γραµµατεία, και στην ιστορία της τέχνης. Όσον αφορά στις ερωτήσεις δράσης, η απάντηση είναι ένα δρώµενο που πρέπει να παρουσιάσει όλη η οµάδα σε δεδοµένο χρόνο, ο οποίος υπολογίζεται µε την κλεψύδρα. Αν απαντήσουν σωστά, διατηρούν τα εµπόδια στις θέσεις τους και προστατεύουν το περιβάλλον. Αν απαντήσουν λάθος σε µια ερώτηση, χάνουν ένα εµπόδιο, διαταράσσοντας την ισορροπία του οικοσυστήµατος. Αν η ποσότητα των «αποβλήτων» που καταλήγουν στον κυρίως ποταµό, ξεπεράσει τα όρια αντοχής του οικοσυστήµατος, τότε χάνουν όλοι, το οικοσύστηµα καταρρέει και η κατασκευή καταστρέφεται προκαλώντας οπτικά και ηχητικά εφέ. Όταν το παιχνίδι προχωράει στη ολοκλήρωση του, κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα µιας βοήθειας από τους συµπαίχτες προκειµένου να καθυστερήσει ή να αποφύγει την καταστροφή. Υπεύθυνη για την καταστροφή, είναι η οµάδα η οποία έπαιξε τελευταία και την προκάλεσε. Η οµάδα που καταφέρνει να φτάσει στο τέλος των ερωτήσεων της περιοχής της χωρίς να διαταραχτεί το σύστηµα κερδίζει µαζί της όµως έχουν κερδίσει και όλες οι υπόλοιπες οµάδες, αφού έχουν συνεισφέρει µε τις σωστές τους απαντήσεις στην «προστασία του περιβάλλοντος». 3. ΜΕΘΟ ΟΓΙΑ Στο προτεινόµενο παιχνίδι-κατασκευή, που σκοπό έχει να ενεργοποιεί τους µαθητές σχετικά µε συµπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον, χρησιµοποιούµε πολλαπλές µεθόδους εκπαίδευσης: Τη Βιωµατική µάθηση, που έχει στόχο την ανάπτυξή της συνείδησης των µαθητών και την χειραφέτηση τους.τη ιαθεµατική προσέγγιση στην µάθηση που εστιάζει διεπιστηµονικά στα αναλυτικά προγράµµατα. Την Ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει και συντονίζει διανοητικές και διαισθητικές διεργασίες, υποδηλώνοντας µια µετατόπιση από το δυισµό της καρτεσιανής σκέψης, όπου ο νους διαχωρίζεται από την ύλη, το λογικό από το πνευµατικό, το συναισθηµατικό από το ενορατικό, το υποκείµενο από το αντικείµενο και η ανθρώπινη ύπαρξη από το φυσικό κόσµο. Τη Μετασχηµατιστική προσέγγιση που είναι αναδραστική. Τα άτοµα να σκέφτονται για την αλλαγή και βλέπουν το σκοπό, προτού προκύψει η αλλαγή. Η µάθηση εστιάζει στην ενσωµάτωση των πολλαπλών µορφών νοηµοσύνης και στη σύνδεση των µαθησιακών δρώµενων µε την κοινωνία, διαδικασία που αναγνωρίζει την σηµασία της δυναµικής της οµάδας και του κοινωνικού πλαισίου στη µαθησιακή διαδικασία. (Κωστούλα-Μακράκη Ν., 2010). Η οµάδα των εκπαιδευτικών ανταλλάσει πληροφορίες, απόψεις και ιδέες µε τους µαθητές και συνεργάζονται για ένα κοινό στόχο και για ένα τελικό αποτέλεσµα. Ο ρόλος του καθηγητή

6 είναι καθοδηγητικός-συµβουλευτικός, µε παρεµβάσεις που γίνονται µόνον όταν το απαιτούν οι µαθητές. Το κέντρο βάρους µετατίθεται από το δάσκαλο στους µαθητές, αφού έχουν προηγηθεί συζητήσεις και έχει υποδειχθεί τρόπος έρευνας και συγκέντρωσης πληροφοριών, τόσο για την κατασκευή του παιχνιδιού, όσο και για τις ερωτήσεις που χρειάζονται για να το παίξουν. Τα στάδια που ακολουθούµε είναι ο προβληµατισµός, η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, η ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση (Frey, 1980, Χρυσαφίδης, 1994). Η αξιολόγηση του όλου εγχειρήµατος, αφορά στη βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας των ατόµων και των οµάδων, στην κατεύθυνση της κατανόησης του παιχνιδιού, στην ανάπτυξη θεµάτων συζήτησης, στη συνεργασία και στη συνολική διαπραγµάτευση των περιβαλλοντικών θεµάτων. Αξιολογείται επίσης, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων που παρουσιάζονται στην πορεία του παιχνιδιού. Οι µαθητές συµµετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του παιχνιδιού και στη διαδικασία του τρόπου που αποκόµισαν τις απαιτούµενες γνώσεις για τη διεξαγωγή του. Για παράδειγµα, ο κύκλος του νερού, όπως προτείνεται στο παιχνίδι µας και η διασύνδεσή του µε θέµατα διαχείρισης των απορριµµάτων, συµβάλλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση µε παραδοσιακούς αλλά και δηµιουργικούςπρωτότυπους τρόπους. 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για την υλοποίηση του εικαστικού-περιβαλλοντικού παιχνιδιού, όπως ήδη αναφέραµε, συνεργάστηκαν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και µαθητές. Κινητοποιήθηκε ολόκληρη η σχολική µονάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχία του εγχειρήµατος. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες και συνεργάστηκαν µε τους καθηγητές σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης της κατασκευής του παιχνιδιού. Κάθε οµάδα αποτύπωσε µε εικαστικό τρόπο τη γνωστική εµπειρία των µελών της. Τα επιµέρους κοµµάτια του παιχνιδιού που κατασκευάστηκαν από διαφορετικές οµάδες µαθητών, συνθέτουν ένα ευρύτερο ολοκληρωµένο έργο, αποτέλεσµα τόσο της συλλογικής προσπάθειας και της στενής συνεργασίας των µαθητών, όσο και της ατοµικής προσπάθειας και έκφρασης. Στις οµάδες παρατηρήθηκαν ποικίλες συµπεριφορές, αναδείχθηκαν χαρακτήρες, διαµορφώθηκαν ποικίλες σχέσεις ανάµεσα στους συνεργάτες. Αναπτύχθηκαν τρόποι επικοινωνίας, δηµιουργήθηκαν φιλίες και ανταγωνισµοί, ξεχώρισαν ηγετικές προσωπικότητες. Οι µαθητές έµαθαν να υπερασπίζονται τις απόψεις τους, να υποδύονται ρόλους, να αποκτούν εµπειρίες προσαρµογής και επικράτησης µέσα στο κοινωνικό σύνολο. Συνολικά, οι οκτώ οµάδες των µαθητών της Β τάξης του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα που συµµετείχαν στην κατασκευή ( ), διέθεσαν χρόνο µέσα και έξω από την τάξη, προκειµένου να υλοποιήσουν την κατασκευή τους. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι ποιοτική και αφορά σε συµπεριφορές. Τρεις από τις οκτώ οµάδες εργάστηκαν από την αρχή µε ενθουσιασµό, συνέπεια, σύµπνοια και εφευρετικότητα. Μοίρασαν από την αρχή ρόλους και ευθύνες. Εφάρµοσαν για το σχεδιασµό και τη δηµιουργία της κατασκευής τους γνώσεις που αφορούν σε θέµατα περιβάλλοντος και τα είχαν διδαχθεί στην προηγούµενη σχολική χρονιά. Ο ρόλος του εικαστικού εκπαιδευτικού ήταν να ανατροφοδοτεί µε νέα στοιχεία την εξέλιξη της άσκησης και να ενισχύει τη θετική πορεία που ήδη υπήρχε. Μία από τις οκτώ οµάδες, παρόλο που στην αρχή τα µέλη της ενθουσιάστηκαν, διατύπωσαν ολοκληρωµένες και πρωτότυπες σκέψεις, στην υλοποίηση αυτών των προτάσεων δεν µπόρεσαν να συνεργαστούν µεταθέτοντας τις ευθύνες στους συνεργάτες τους. Εκεί η εικαστική οµάδα των εκπαιδευτικών αντιµετώπισε τα προβλήµατα µε συζήτηση, προβάλλοντας τη έννοια της οµαδικότητας και τα οφέλη που απορρέουν από αυτή. ύο από τις οκτώ οµάδες παρόλο που σε αρχικό στάδιο συµφώνησαν µεταξύ τους στο πως θα χειριστούνε το θέµα, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του υπήρξε διαφωνία ως προς την κατανοµή ρόλων και ανάληψη ευθυνών. Εκεί, χρειάστηκε η παρέµβαση του εικαστικού

7 εκπαιδευτικού ώστε να αναλάβει ο κάθε µαθητής ένα µέρος της εργασίας και έτσι η κάθε οµάδα να παρουσιάσει από ένα ολοκληρωµένο κοµµάτι της τελικής κατασκευής. ύο από τις οκτώ οµάδες δεν είχαν από την αρχή αποσαφηνίσει την ιδέα τους και πως θα την χειρίζονταν, µε αποτέλεσµα η εργασία κατά το στάδιο της υλοποίησης να έχει πολλές διορθώσεις και να µην εξελίσσεται. Επίσης παρατηρήθηκε, ότι σε αυτές τις οµάδες υπήρξε διάσπαση της προσοχής και της προσήλωσης ακόµα και ως προς το αµιγώς κατασκευαστικό κοµµάτι της δουλειάς. Εκεί, χρειάστηκε επίσης η παρέµβαση του εικαστικού εκπαιδευτικού, ώστε να δώσει λύσεις που να επιτρέπουν στην εργασία να προχωρήσει αλλά και να αφήσει το περιθώριο στους οι µαθητές ώστε να εκφραστούν δηµιουργικά. Παρά τις όποιες δυσκολίες στη διάρκεια της δηµιουργίας του Εικαστικού-Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, η φυσική επαφή -οπτική και απτική- µε διαφορετικά σχήµατα, χρώµατα, επιφάνειες, υλικά καθώς και η νοητική διασύνδεση διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων και επιστηµονικών προσεγγίσεων (εικαστική τέχνη, γεωγραφία, γεωλογία, αρχαία και νέα ελληνική γραµµατεία, θρησκευτικά, µουσική, ιστορία τέχνης, µυθολογία, λαϊκή τέχνη, παράδοση), διεύρυναν τους ορίζοντες των µαθητών. Μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού, οι µαθητές ερεύνησαν τη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον του και καλλιέργησαν µια θετική εικόνα για αυτό, την οποία πάντα θ' αναζητούν στο µέλλον. Παράλληλα έµαθαν να εκτιµούν το περιβάλλον στο οποίο ζουν, να αναζητούν τρόπους να το προστατέψουν, να δηµιουργούν και να εκφράζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, εξοικειώθηκαν µε την ιδέα ότι ο καθένας µπορεί και πρέπει να νοιάζεται για τον άλλον. Με αντίστοιχο τρόπο ενέργησαν και οι µαθητές της επόµενης τάξης της Β γυµνασίου ( ), οι οποίοι προσκλήθηκαν να αξιοποιήσουν το παιχνίδι σαν διδακτικό εργαλείο µαθηµάτων της εγκυκλίου παιδείας, αλλά και να το αξιολογήσουν. Το χρησιµοποίησαν και έµαθαν διασκεδάζοντας, µέσα από το παιχνίδι, σαν οµάδα. Κάθε φορά που µια οµάδα έπαιζε το παιχνίδι είχε τη δυνατότητα να το τροποποιεί προτείνοντας τους δικούς της κανόνες, ή δηµιουργώντας νέες ερωτήσεις, ή ακόµη και προσθέτοντας νέες εικαστικές κατασκευές. Αυτό προσέδωσε µια δυναµική εξέλιξης του παιχνιδιού σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες της κάθε οµάδας. Ελαχιστοποιώντας, µε αυτό τον τρόπο, κάθε στοιχείο στατικότητας, οι µαθητές-παίκτες κινητοποιήθηκαν προς µια δηµιουργική κατεύθυνση περιβαλλοντικής ενεργοποίησης αναλαµβάνοντας ρόλους αυτοµόρφωσης και αλλληλοµόρφωσης. Η διαδικασία κατέληξε στην παραγωγή ενός ντοκιµαντέρ 2, όπου οι πρωταγωνιστές-µαθητές περιγράφουν παίζοντας το περιβαλλοντικό-εικαστικό παιχνίδι. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μέσα από το παιχνίδι οι έφηβοι µαθητές, είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν την ατοµική και οµαδική τους ταυτότητα, µέσω της εµφανούς σχέσης τους µε τους άλλους ανθρώπους που συνεργάστηκαν (τα µέλη της οµάδας τους, τις άλλες οµάδες, τους καθηγητές). Αναγνωρίζοντας τα σηµεία του χρόνου, του τόπου και του ανήκειν, ανέπτυξαν µια προσωπική περιβαλλοντική ταυτότητα και ενδιαφέρθηκαν να αναλάβουν και να αναπτύξουν και άλλες αειφόρες δράσεις, σε σχέση µε την ενηµέρωση και περιβαλλοντική ενεργοποίηση του κοινωνικού τους περίγυρου. Προκάλεσαν το ενδιαφέρον και το θαυµασµό των νεότερων µελών της σχολικής κοινότητας. Τους ενέπνευσαν ώστε να προβληµατιστούν σχετικά µε το περιβάλλον και να επιθυµούν να συµβάλλουν στην προστασία του. 2 Επεξεργασία Μοντάζ - Σκηνοθεσία: Καρακάσης Χρήστος. (Σκηνοθέτης, Καθηγητής Κινηµατογράφου, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις,

8 Όταν η καλλιτεχνική παιδεία, αναπόσπαστο κοµµάτι της ολιστικής καλλιέργειας εκπαίδευσης των ατόµων, συνδυάζεται µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση παρέχει ένα δυναµικό εργαλείο για την κατανόηση από τους µαθητές της σχέσης κοινωνίαςπεριβάλλοντος και µπορεί να παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. Μέσω της τέχνης, καταφέραµε να υλοποιήσουµε τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος, µε έναν τρόπο που οδηγεί το σχολείο στο να διαδραµατίσει έναν µετασχηµατιστικό ρόλο, όπου η µάθηση εστιάζει στην καλλιέργεια των πολλαπλών µορφών νοηµοσύνης και στη σύνδεση των µαθησιακών δρώµενων µε την κοινωνία, παρέχοντας ένα δυναµικό πεδίο για αειφόρο ανάπτυξη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Cassirer Emat, (1943), Η παιδευτική αξία της τέχνης, µτφ Λυκιαρδόπουλος Γ., Έρασµος, Αθήνα, Chapman, H. L. (1993) ιδακτική της τέχνης, εκδ Νεφέλη. 3. Guthrie, W., Οι Σοφιστές, Β Έκδοση, Εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα Frey, K. (1980) Η µέθοδος Project. Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: εκδ. Αφοί Κυριακίδη. 5. Κωστούλα-Μακράκη Ν., Ένα πλαίσιο θεώρησης διδακτικών πρακτικών και αντιλήψεων για το αειφόρο σχολείο. 4ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «Το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος», Αθήνα, Μαρτινίδης Πέτρος, (1990), Κόµικς: τέχνη και τεχνικές της εικονογράφησης, ΑΣΕ. 7. Μπολιεράκη, Κ., Μαραβελάκη, Μ, Κυζερίδη, Μ, Φυντανίδου, Τ., (2010), Παιχνίδι για το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος, 4ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «Το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος», Αθήνα. 8. Salomon, G., (1979), Shape, Not Only Content: How Media Symbols Partake in the Development of Abilities. Στο ανθολόγιο: Wartella, E., (ed), Children Communication: Media and Development of Thought, Speech, Understanding, (p.53 81), London, Sage Publications, p Σκούλος, Μ., (2010), Η έννοια του αειφορικού-αειφόρου σχολείου Εισαγωγικές βασικές θέσεις, 4ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «Το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος», Αθήνα, 10. Shayer, M. & Adey, P. S. (1981). Towards a science of science teaching: cognitive development and curriculum demand. London: Heinemann Educational Books, p Strauss, A. (1956) The Social Psychology of George Herbert Mead, Chicago: University of Chicago Press. 12. Χουιζινγκα Γ. (1989) Ο άνθρωπος και το παιχνίδι, Γνώση, Αθήνα 13. Chapman, H. L. (1978), Approaches to Art in Education, New York, Harcourt Brace Jovanovich, INC. 14. Χρυσαφίδης, Κ. (1994) Βιωµατική Επικοινωνιακή διδασκαλία, Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. 15. UNESCO, Wind Edgar, Τέχνη και Αναρχία, µτφ Μυράτ Γ., Νεφέλη, Αθήνα, Vygotsky L.S., (1997) Νους στην κοινωνία, (µτφ. Μπίµπου Α., Βοσνιάδου Σ.), Gutenberg, Αθήνα.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.pure-hersonissos.gr Μάμαη Δίκτυο 3α, ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Αθήνα // τηλ.-φαξ: SOS // Μάμαη 210 8228795 3α, Αθήνα // e-mail: // τηλ.-φαξ: schools@medsos.gr 210 8228795

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Είδη φυτών: Πόες, θάµνοι, δέντρα ΕΚΠΑΙ ΕΥΟΜΕΝΟΣ:, ΠΕ 70 ΚΣΕ ΚΙΛΚΙΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 1. Συνοπτική

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 1 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ Α ) Οι Αγώνες Χορού περιλαµβάνουν τρεις κύριους τοµείς : Αγώνες Ελληνικών Παραδοσιακών χορών. Αγώνες Κλασικού Μπαλέτου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η έννοια της ανακύκλωσης» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ: Δημοτικό Σχολείο Λυκαβητού (Κ.Β.) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αρ. Μαθητών: 136 Αρ. Εκπαιδευτικών: 12 Συντονιστής/στρια

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Ι. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής θα διδάσκεται από φέτος στην Ε και Στ Δημοτικού. Πρόκειται για μάθημα βιωματικού χαρακτήρα, με κύριο

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΠΕ ΓΙΑ ΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 1) Τίτλος διδακτικού σεναρίου: «Παιχνίδι με τα γράμματα και τα ζώα» 2) Θέμα : Διαθεματική δραστηριότητα για επανάληψη και τον διαχωρισμό των γραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο

Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» Ν Η Π Ι Α Γ Ω Γ Ε Ι Ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Σκοπός του Νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά,

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Σενάριο Διδασκαλίας του Εσωτερικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Αθανάσιος Βράντζας 1 vrantzas@sch.gr 1 Καθηγητής Πληροφορικής Περίληψη Στην εργασία αυτή θα επιχειρηθεί να παρουσιαστεί η διδασκαλία του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ»

Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Σεμινάριο στην Πύλο με θέμα: «ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε στην Πύλο σεμινάριο με θέμα «Αειφόρο Σχολείο-Βιωματικές Δράσεις» το οποίο οργάνωσε η Σχολική

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών

Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Μοναδικά εκπαιδευτικά προγράμματα για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών Γιατί ακόμα και όταν η αγάπη είναι δεδομένη, η επικοινωνία είναι κάτι που μαθαίνεται* *Προγράμματα βασισμένα στην «Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2)

5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 2 ο ΚΙΣΑΜΟΥ & 4 ο ΛΕΜΕΣΟΥ 5.1 ΣΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ( ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗ 2) «ΑΣΠΡΑ ΚΑΡΑΒΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ» Α) Γενικά στοιχεία 1. ασκάλες:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Δράσεις και προγράμματα στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης κατά το σχολικό έτος 2013-2014» Θεσσαλονίκη, 20/06/2014

Ημερίδα με θέμα : «Δράσεις και προγράμματα στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης κατά το σχολικό έτος 2013-2014» Θεσσαλονίκη, 20/06/2014 Ημερίδα με θέμα : «Δράσεις και προγράμματα στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης κατά το σχολικό έτος 2013-2014» Θεσσαλονίκη, 20/06/2014 Στο σχολείο λειτουργεί Τ.Ε. και στις τρεις τάξεις. Το Τ.Ε. παρακολούθησαν

Διαβάστε περισσότερα

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή)

08/07/2015. Ονοματεπώνυμο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΥΤΡΑΣ. Ιδιότητα: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Β ΙΕΠ. (Υπογραφή) Πράξη: «Ανάπτυξη μεθοδολογίας και ψηφιακών διδακτικών σεναρίων για τα γνωστικά αντικείμενα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» Άξονες Προτεραιότητας 1-2-3 Οριζόντια

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού

Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού Τίτλος µαθήµατος: Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό (N 135) ιάλεξη: Η ιδακτική του Ελληνικού Παραδοσιακού Χορού Μέθοδοι και στρατηγικές διδασκαλίας τρισδιάστατη ενότητα (κίνηση, µουσική, λόγος) σύστηµα επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου

Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Αξιοποίηση του Scratch στο πλαίσιο εκπόνησης ομαδικών εργασιών στο μάθημα της Πληροφορικής της Γ' Γυμνασίου Ελισάβετ Μαυρουδή 3ο Γυμνάσιο Ρόδου Εργαστηριακή Συνεδρία - Εφαρμογές του SCRATCH στη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

Τέχνη και Μαθηματικά για όλους Μπορεί ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V.Vasarely;

Τέχνη και Μαθηματικά για όλους Μπορεί ο Η/Υ να σχεδιάσει ένα έργο του V.Vasarely; Ημερίδα«Η διδασκαλία της Πληροφορικής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση» Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΣχέδιοεργασίαςγιατηνΒ ήγ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σχέδιο Εργασίας με θέμα:«θαλασσα» Υπεύθυνες δασκάλες: Τάπα Σοφία Σαραλιώτη Έφη 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Το θέμα «θάλασσα» πραγματοποιήθηκε από τις

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19

ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ. Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΔΟΜΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΟΣΟ ΣΥΝΘΗΚΗ ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ.ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ Κοκκαλάρα Μαρία ΠΕ19 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγικά στοιχεία 2. Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών 3. Οργάνωση της τάξης

Διαβάστε περισσότερα

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ

Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Δ / Ν Σ Η Δ. Ε. Β Α Θ Η Ν Α Σ Α Ν Α Θ Ε Σ Ε Ι Σ Μ Α Θ Η Μ Α Τ Ω Ν ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2014 2015 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α) Πίνακας αντιστοιχίας διδασκόμενων μαθημάτων του Γυμνασίου και κλάδων ειδικοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 5. PERIEXOMENA/2012:4. TEXNIKHS 8/2/12 11:03 PM Page 120 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ.................................................................................. 5 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη»

Γκαραγκάνη Αγγελική, kikigarag@gmail.com Φούκα Παρασκευή pfouka@sch.gr. 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» 1. Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Γνωρίζω τη Μινωϊκή Κρήτη» Κεφάλαιο: Μινωϊκός πολιτισµός (Ιστορία Γ ηµοτικού) Ενότητες: Το ανάκτορο της Κνωσού Καθηµερινή ζωή των Μινωϊτών Η τέχνη των Μινωϊτών 2. Εµπλεκόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης)

ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Β Ενιαίου Λυκείου (Μάθημα : Κατεύθυνσης) ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές με ειδικό ενδιαφέρον για το ΣΧΕΔΙΟ (Ελεύθερο και Προοπτικό) και που ενδέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος αξιοποίησης της Τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη

Μέθοδος αξιοποίησης της Τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη Μέθοδος αξιοποίησης της Τέχνης στην εκπαιδευτική πράξη Αλέξης Κόκκος Καθηγητής Εκπαίδευσης Ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήµιο Πευκακίων 13, Αγία Παρασκευή, 15342 email: a-kokkos@otenet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αγγελική Γριβοπούλου, ΤΕ01.13-ΠΕ20 ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ο Ε.Κ. Μεσολογγίου Μεσολόγγι, 14/07/2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Το δωμάτιο μου Βαθμίδα: 2 Διάρκεια: 11 Χ 80 Τάξεις: Δ και Ε Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες εκφράζουν συναισθήματα, διερευνούν και προβληματίζονται για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ποδράσηη Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 Μουσείο Μπενάκη 110ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών Χαλί πετά, ιστορία αρχινά! ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ευαγγελία-Ζωή Μπαρά. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αειφόρες κοινότητες, μη τυπική εκπαίδευση, διερευνητικό μοντέλο μάθησης, Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών.

Ευαγγελία-Ζωή Μπαρά. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αειφόρες κοινότητες, μη τυπική εκπαίδευση, διερευνητικό μοντέλο μάθησης, Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού από μαθητές της Ε τάξης του Δημοτικού σε μαθησιακό περιβάλλον ανοιχτής διερεύνησης σχετικά με την αειφορία τοπικών κοινοτήτων: το παράδειγμα του Αμμοχωρίου Ευαγγελία-Ζωή Μπαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΔΕΠΠΣ ΚΑΙ ΑΠΣ: ΔΥΟ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ PROJECT ΣΟΦΙΑ Κ. ΖΕΡΔΕΛΗ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Η ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο

Eκπαίδευση» ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ. «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια. Άρθρο 1. Νέο Λύκειο ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ «Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση» Άρθρο 1 Νέο Λύκειο 1. Από το σχολικό έτος 2013-2014 καθιερώνεται ο θεσμός του Νέου Λυκείου και αρχίζει σταδιακά η εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο

Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Ο μαγικός πίνακας ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο νηπιαγωγείο Μαρία Στρατογιαννάκου Βάσια Γαρταγάνη Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο Ε.Κοκκώνη Ητεχνολογίακηανάπτυξητου παιδιού Τα παιδιά χρειάζονται τη διαμεσολάβηση νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον

Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον Σύνδεση της σχολικής Φυσικής Αγωγής και των σχολικών δραστηριοτήτων µε δραστηριότητες σε φυσικό περιβάλλον ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φυσικής Αγωγής ιπλή εκπαιδευτική λειτουργία των δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ. Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας. Ηλικιακή ομάδα 9-12 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ Ατμοσφαιρική ρύπανση και ο περιορισμός της χρήσης ενέργειας Ηλικιακή ομάδα 9-12 Φυσική καταστροφή, ηλικιακή ομάδα, γνωστικό αντικείμενο Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές δημοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός»

Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» Το µοντέλο επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης στο Πρόγραµµα «ΜΕΛΙΝΑ Εκπαίδευση και Πολιτισµός» εισήγηση του Μένη Θεοδωρίδη που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του Πανελληνίου Συνεδρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world»

Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world» Αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων Τεχνολογιών µέσα από το πρόγραµµα etwinning «Me and my world» Αγγή ήµητρα, Γεωργιάδου Γεωργία, Γεωργιάδου Θεοδώρα, Ιωάννου Ελένη, Σωµαράκης Αριστοτέλης 1 1 Μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

πρόταση Αναδόµησης µε άξονα την Ερευνητική ιαθεµατική Εργασία στην Κοινωνία της Γνώσης»

πρόταση Αναδόµησης µε άξονα την Ερευνητική ιαθεµατική Εργασία στην Κοινωνία της Γνώσης» «Η εισαγωγή της µεθόδου Project στη Μέση Γενική Εκπαίδευση: Μια πρόταση Αναδόµησης µε άξονα την Ερευνητική ιαθεµατική Εργασία στην Κοινωνία της Γνώσης» Επιλεκτικά προτεινόµενες εφαρµογές Λιάνα Παπαδοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου»

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου και των Α, Β και Γ τάξεων Γενικού Καλλιτεχνικού Λυκείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟ ΟΜΗ ΤΙΤΛΟΣ «Ο κύκλος του νερού» ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το σενάριο µάθησης περιλαµβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείµενα που προβλέπονται από το ΕΠΠΣ νηπιαγωγείου. Συγκεκριµένα

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα

Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Ενότητα: Σχολείο 1. Σχολεία του κόσμου 2. Σχολική ζωή στο παρελθόν 3. Το σχολείο μου στο παρελθόν και σήμερα Άντρη Σάββα Περιφερειακό Δημοτικό Σχολείο Αλεθρικού Σχ. χρονιά: 2012-2013 Γενική περιγραφή Περιφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind

Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Εκµάθηση προµαθηµατικών εννοιών για ΑµεΑ στο φάσµα του Αυτισµού µε το λογισµικό LT125-ThinkingMind Λαδιάς Αναστάσιος, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής Β Αθήνας Μπέλλου Ιωάννα, Σχολικός Σύµβουλος Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των

α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ΔΕΠΠΣ ΑΠΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ α. η παροχή γενικής παιδείας, β. η καλλιέργεια των δεξιοτήτων του μαθητή και η ανάδειξη των ενδιαφερόντων του, γ. η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Εισαγωγή Ενεργός συμμετοχή Κοινωνική αλληλεπίδραση Δραστηριότητες που έχουν νόημα Σύνδεση των νέων πληροφοριών με τις προϋπάρχουσες γνώσεις Χρήση στρατηγικών Ανάπτυξη της αυτορρύθμισης και εσωτερική σκέψη

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΗΛΕ ΙΑΣΚΕΨΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς ηµήτρης Καλογήρου Θωµαή Καρακίτσου Βασιλική Μακρή Κατερίνα Χριστόπουλος Νίκος Σχολείο Αθήνας Σχολείο Χανίων Θανόπουλος Σωτήρης Καλλιβωκάς

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η

Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Δημιουργικό Παιχνίδι ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ Φ.Α. Διάλεξη 3η Σκοποί της παρουσίασης Εξέταση των προϋποθέσεων καταλληλότητας των παιχνιδιών σε σχέση με τα προγράμματα Φ.Α. Εισαγωγή στα

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης

9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14. Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης 9ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Σχολ.Έτος 2013-14 Σχέδιο εργασίας με θέμα: Φυσική ζωή, άσκηση και υγιεινός τρόπος διαβίωσης Διάρκεια προγράμματος -Συμμετοχή Διάρκεια: Μάρτιος - Ιούνιος 2014 Συμμετοχή : 2 μεικτά

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή

Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΕΣΣ Φωτίζοντας τη διδασκαλία: Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις Η ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ σε εφαρμογή ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2013 Μπιλιούρη Αργυρή Δ/ντρια 5 ου Δημ.Σχ.Ναυπλίου ΜSc Διδακτική Λογοτεχνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Δρ Κορρές Κωνσταντίνος Θεωρίες μάθησης Ευνοϊκές συνθήκες για τη μάθηση Μέθοδοι διδασκαλίας Διδακτικές προσεγγίσεις (Ι) Συμπεριφορικές Θεωρίες μάθησης Για τους εκπροσώπους της Σχολής

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις

Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης. Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Μαθηματικά: θεωρίες μάθησης Διαφορετικές σχολές Διαφορετικές υποθέσεις Τι είναι μάθηση; Συμπεριφορισμός: Aλλαγή συμπεριφοράς Γνωστική ψυχολογία: Aλλαγή νοητικών δομών Κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις:

Διαβάστε περισσότερα