ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Κωνσταντίνα Μπολιεράκη 1, Μαρίνα Μαραβελάκη 2, Μελποµένη-(Μελίνα) Κυζερίδη 3, Τριανταφυλλιά Φυντανίδου 4 1. Ζωγραφική, ΜΑ Σχεδιασµός-Χώρος-Πολιτισµός, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις, Αθήνα, 2.. Zωγραφική, Χαρακτική, MFA Zωγραφική, MA ιδακτική της Τέχνης, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις, Αθήνα, 3.Γεωλoγία, MSc Ωκεανογραφία, MSc Γεωπληροφορική, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις, Αθήνα, 4.Φυσική Αγωγή, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις, Αθήνα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το περιβαλλοντικό εικαστικό παιχνίδι (ΠΕΠ) σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το σχολικό έτος , στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των µαθητών του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου, οπότε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του καθώς και η δηµιουργία των πρώτων ερωτήσεων από διάφορα γνωστικά πεδία. Κατά το τρέχον σχολικό έτος , το χρησιµοποιούµε ως ένα επιπλέον εργαλείο για τη διδασκαλία µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος. Το αξιολογούµε και µαθαίνουµε διασκεδάζοντας, µέσα από το παιχνίδι που κατασκευάσαµε σαν οµάδα. Κάθε φορά που µια οµάδα παίζει το ΠΕΠ µπορεί να το τροποποιεί προτείνοντας τους δικούς της κανόνες, ή δηµιουργώντας νέες ερωτήσεις, ή ακόµη προσθέτοντας και νέες εικαστικές κατασκευές. Στόχος του παιχνιδιού είναι να ωθήσει τους παίκτες-µαθητές, µέσα από το διαδραστικό µέρος των ερωτήσεων, να κατανοήσουν τη διαχρονική σχέση αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε το περιβάλλον του και να συνδέσουν τη γνώση που αποκοµίζουν από την εγκύκλιο και την καλλιτεχνική παιδεία, µε το φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και εξελίσσονται, καλλιεργώντας ταυτόχρονα συµπεριφορές συνεργασίας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία. Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντική τέχνη, περιβαλλοντική εκπαίδευση, παιχνίδι, αειφόρο σχολείο. ABSTRACT The environmental-fine art game (EFG) was designed and developed during the school year , within the frame of environmental education of the students of Art Gymnasium. At that period, the construction part and the creation of the first set of questions from various cognitive fields, were completed. During the present school year , we are using the EFG as an extra teaching tool for various curriculum subjects. We evaluate it; and by playing the game which we constructed as a team, we learn while having fun. Whenever a team plays the EFG, they can modify it by proposing new rules, or creating their own set of questions, or even by adding new fine art constructions. The aim of the game is to motivate the players-students, to understand the diachronic interacting between humans and environment; and to link the knowledge gained by the curriculum and the artistic education with the natural and artificial environment in which they live and evolve; cultivating at the same time collaboration skills towards the common purpose of the environmental protection and the evergreen development. Key words: environmental fine arts, environmental education, game, evergreen school.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αειφορία, Οικολογία, Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι έννοιες πολυσήµαντες και πολυεπίπεδες Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ως µέσω προς την κατεύθυνση της Αειφόρου Ανάπτυξης, στόχο έχει να προβάλλει την Αειφορία όχι µόνο ως ιδέα, αλλά ως βίωµα. Όταν το βίωµα αποτελεί τµήµα διαχρονικής διαδικασίας, µέσα από µια δυναµική εξέλιξη, παράγει µια νέα πραγµατικότητα (Σκούλος Μ., 2010). Ζούµε στον πολιτισµό των εικόνων. Η γνώση και διαχείριση της πραγµατικότητας όπως την αντιλαµβανόµαστε, απορρέει από την παρατήρηση των εικόνων. (Μαρτινίδης Π., 1990, 176). Η καλλιτεχνική εµπειρία τόσο για τον καλλιτέχνη όσο και για τον δέκτη είναι πάντοτε µια δηµιουργική διαδικασία. εν µπορούµε να κατανοήσουµε ένα έργο τέχνης αν δεν το ανακατασκευάσουµε και προβάλλουµε στο δικό µας αισθητικό πλαίσιο. Η οπτική περιγραφή δεν είναι ένα παθητικό βλέµµα, που απλώς δέχεται ή καταγράφει τις εντυπώσεις των εξωτερικών πραγµάτων.(cassirer E.,1994) Κατά τον Guthie εάν η περιγραφή σηµαίνει επιλογή, η επιλογή σηµαίνει αξιολόγηση και η αξιολόγηση σηµαίνει κριτική. Παράλληλα η περιβαλλοντική τέχνη στοχεύει στην ενεργοποίηση και συνεργασία των ανθρώπων για την προστασία του περιβάλλοντος. (Peterson, R. 2004). Οι µαθητές µέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την περιβαλλοντική τέχνη ενεργούν, πράττουν, συνεργάζονται και η µάθηση επιτυγχάνεται µέσα από τον προβληµατισµό και την αναζήτηση της γνώσης. Έρευνες, άλλωστε, υποστηρίζουν ότι στην ηλικία ετών σε µια τάξη µαθητών µόνο 5 µαθητές µπορούν να αντιληφθούν τις αφηρηµένες έννοιες (Scayer & Adey, 1981). Σηµειώνεται ότι η Τέχνη, συχνά προσεγγίζει µε υλικό τρόπο αφηρηµένες έννοιες, άρα ενδείκνυται ως εργαλείο διδακτικής προσέγγισης, ενώ ως εκφραστικό εργαλείο, διευκολύνει την ανάγκη του νέου να διερευνά τον κόσµο και µε αυτόν τον τρόπο ενδυναµώνει τη στοχαστικότητα του. (5 ο συνέδριο ΠΕΚΠΕ, «Η εκπαίδευση στην κατεύθυνση της Αειφορίας» Μπολιεράκη, Κ., Κυζερίδη, Φυντανίδου, Τ, Μ, Μαραβελάκη, Μ, 2010). Το παιχνίδι όπως παρατηρείται στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, αποτελεί κεντρική παράµετρο του πολιτισµού. Ασκεί πάνω µας γοητεία, είναι µαγευτικό. Είναι προικισµένο µε ρυθµό και αρµονία. Συνήθως για να περιγράψουµε ένα παιχνίδι χρησιµοποιούµε όρους της αισθητικής σκέψης όπως: αρµονία, αντίθεση, ισορροπία, ένταση, παραλλαγή, έκβαση, λύση. (Χουιζίνγκα, Γ., 1989,24). O Vygotsky θεωρεί το παιχνίδι ως το πρωταρχικό µέσο της πολιτισµικής ανάπτυξης των παιδιών. (Vygotsky, 1997, σελ.202). Μέσα από αυτό ο νέος άνθρωπος αναγνωρίζει την ατοµική και οµαδική του ταυτότητα, αφού η εικόνα του εαυτού µας διαµορφώνεται εν µέρει µέσω της εµφανούς σχέσης µας µε άλλους ανθρώπους (Strauss, 1956, σελ ). Συχνά η τέχνη εµπεριέχει το παιχνίδι και βοηθάει τους παίκτες να συσχετίσουν δραστηριότητες ώστε «να επιτύχουν την προσωπική ενοποίηση των εµπειριών τους» (Chapman, 1993, σελ. 16). Το παιχνίδι είναι δράση µε τελετουργικό και συµβολικό χαρακτήρα. Το σύµβολο είναι µια εικόνα που αντικαθιστά κάτι άλλο (Chapman, 1978, σελ. 40). Κατά τον G Salamon, η επικοινωνία που επιτελείται µέσω συµβολικών στοιχείων αποτελεί για τα παιδιά «εργαλείο σκέψης» Οι τελετές, τα ειδικά µοτίβα και τα σύµβολα γίνονται κώδικας επικοινωνίας, εδραιώνοντας τη σχέση του εαυτού µε την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει ατοµικούς τρόπους συµπεριφοράς (Chapman, 1993, σελ. 93). Είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος να πλησιάσουµε σοβαρά θέµατα, κοιτώντας τον κόσµο µε διαφορετική µατιά. Η τέχνη στην εκπαιδευτική διαδικασία όχι µόνο ενισχύει τη γνώση γεγονότων, αλλά µας βοηθάει να οδηγηθούµε σε εκφραστικούς παραλληλισµούς και δηµιουργική σκέψη. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνουµε το Εικαστικό-Περιβαλλοντικό Παιχνίδι, που προσεγγίζει µε εικαστικό τρόπο περιβαλλοντικά θέµατα. Θέλουµε οι µαθητές µας να µάθουν και να πράξουν, επάνω σε τρεις άξονες: τέχνη, περιβάλλον, παιχνίδι. Για να δηµιουργήσουµε το Εικαστικό-Περιβαλλοντικό Παιχνίδι συνεργαστήκαµε µε δωδεκαµελή

3 οµάδα εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων 1. Απώτερος στόχος του Εικαστικού- Περιβαλλοντικού παιχνιδιού που αναπτύξαµε είναι αφενός να βρούµε τρόπους συνεργασίας, αφετέρου να µας µυήσει στην αντίληψη ότι σε θέµατα περιβάλλοντος όλοι κερδίζουµε ή όλοι χάνουµε, βιώνοντας το γεγονός ότι όλοι είµαστε εξίσου υπεύθυνοι για το περιβάλλον µας και το πολιτισµό µας. Το παιχνίδι, µε τον τρόπο που επιδιώκει να λειτουργήσει στη µαθητική κοινότητα, εκτός από τον ενθουσιασµό και την ευθυµία που προκαλεί στους µαθητές, στοχεύει στην καλλιέργεια της δηµιουργικής σκέψης και ενορατικής προσέγγισης, µέσα από τη βαθύτερη κατανόηση των αξιών, τόσο της ποικιλίας της έκφρασης, όσο και της ελεύθερης επιλογής του τρόπου παρουσίασης των επιµέρους στοιχείων που το αποτελούν (Whitney, 1975). Οι πρωτότυπες και δηµιουργικές δραστηριότητες, ικανοποιούν το αίσθηµα της ανεξαρτησίας και της αυτοσυντήρησης. Ο µαθητής έχει την ελευθερία να προτείνει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αλλά και να αναλάβει ρόλους µέσα στην οµάδα. Επίσης συλλέγει ο ίδιος µέσα από το περιβάλλον του, τόσο τα γνωστικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για να σχεδιάσει και να παίξει µε το παιχνίδι, όσο και τα υλικά που θα χρειαστεί για να το κατασκευάσει. Το παιχνίδι, καλλιεργεί συµπεριφορές, που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω της τέχνης και µέσω των διαθεµατικών ερωτήσεων που καλείται να απαντήσει ο παίκτης στα διάφορα στάδια του παιχνιδιού. Το γνωστικό κοµµάτι του παιχνιδιού περιλαµβάνει τα περιβαλλοντικά εµπόδια δηλαδή τα στοιχεία που δρουν εξισορροπητικά ή ανασταλτικά στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και τις ερωτήσεις από διάφορα αντικείµενα του αναλυτικού σχολικού προγράµµατος. Έτσι ο µαθητής αυτόµατα αποκτά κίνητρο για µάθηση. (J. Dewey, 1925). Βιώνει τη µάθηση χωρίς αυτή να έχει γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα. Επιπλέον οι µαθητέςπαίκτες συσχετίζουν, άµεσα ή έµµεσα, έννοιες που αφορούν στην οικολογία, ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση υλικών και µε θέµατα που άπτονται στα εικαστικά, µουσική, βιολογία, γεωγραφία, γεωλογία, ιστορία της τέχνης, θεολογία, αρχαία και νέα ελληνική γραµµατεία και λαϊκό πολιτισµό, µε στόχο την ολιστική αντίληψη της σχέσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον ανά τους αιώνες. (Μπολιεράκη, Κ., Μαραβελάκη, Μ, Κυζερίδη, Μ, Φυντανίδου, Τ, 2010) 1 Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχεδιάστηκε από την εικαστικό-εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Μπολιεράκη το περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Παιχνίδι για το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος» το οποίο υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη της ιευθύντριας του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα Πολυτίµης Γκέκα και τη συνεργασία δωδεκαµελούς οµάδας εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων: Με υπεύθυνες καθηγήτριες Μπολιεράκη Κωνσταντίνα (ζωγράφο), Μαραβελάκη Μαρίνα (χαράκτρια) και Κυζερίδη Μελποµένη-Μελίνα (γεωλόγο-ωκεανογράφο). Με συνεργαζόµενους καθηγητές ρ. Γκέκα Πολυτίµη (φιλόλογο, ιευθύντρια του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα), Μεταξά Ανδριάνα (φιλόλογο, Υπ/ντρια Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα), Παπαβασιλείου Άννα (µουσικό), ρ.πρεβεδουράκη Κορίνα (ζωγράφο, Υπ/ντρια Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα), Σταµούλης Γεώργιος (θεολόγος, Υπ/ντή Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα),Κοντιγούλα Ερµιόνη (φυσικό), Αντωνοπούλου Αικατερίνη (δασκάλα χορού), Καρακάση Χρήστο (σκηνοθέτης), Φυντανίδου Τριανταφυλλιά (Φυσικής Αγωγής).

4 Σχήµα 1: «κατασκευή παιχνιδιού» 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σχεδιασµός του παιχνιδιού, που βασικό σκοπό του αποτελεί η περιβαλλοντική ενεργοποίηση µέσω της αισθητικής και κοινωνικής αγωγής των παικτών. Περιβαλλοντική Οµάδα: Μαθητές και Εκπαιδευτικοί Για την υλοποίηση του παιχνιδιού, συνεργάζονται δύο οµάδες: η εικαστική και η διεπιστηµονική οµάδα Η Εικαστική Οµάδα αποτελείται από τους εικαστικούς εκπαιδευτικούς και από τους µαθητές. Οι εικαστικοί αναλαµβάνουν την εκπαίδευση και διδασκαλία των µαθητών σε θέµατα που αφορούν τόσο στην αισθητική και στην τεχνική, όσο και στην διαχείριση των απορριµµάτων µέσω εικαστικών διεργασιών. Οι µαθητές σχεδιάζουν και δηµιουργούν την εικαστική κατασκευή του παιχνιδιού από ανακυκλωµένα υλικά όπως εφηµερίδες, κουτιά, αλουµίνιο, σύρµα, σχοινιά, χρησιµοποιώντας οικολογικά χρώµατα και τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον. Η ιεπιστηµονική Οµάδα αποτελείται επίσης από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων (εικαστικούς, φιλολόγους, θεολόγο, µουσικό, χορευτή, ηθοποιό, σκηνοθέτη, γυµναστή γεωλόγο-ωκεανογράφο) και τους µαθητές. Οι εκπαιδευτικοί δηµιουργούν ερωτήσεις ή δράσεις (σενάριο, δρώµενο) περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος από το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας τους µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των µαθητών για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι µαθητές αναλαµβάνουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις, προσδίδοντας µια επιπλέον διάσταση στην χειροποίητη τρισδιάστατη εικαστική κατασκευή του παιχνιδιού. Σχήµα2: «καράβι-υπόγεια ρεύµατα» Σχήµα3: λεπτοµέρεια «καράβι-υπόγεια ρεύµατα» Χαρακτηριστικά του παιχνιδιού Η επιφάνεια του παιχνιδιού έχει διαστάσεις 150x200cm (σχ. 1) και στηρίζεται σε δυο ηµικύκλιες βάσεις που της επιτρέπουν να ταλαντώνεται. Η επιφάνεια, ως επί το πλείστον, είναι κατασκευασµένη από ανακυκλωµένο χαρτί και χωρίζεται σε οκτώ περιοχές-κατασκευές. Κάθε κατασκευή είναι φτιαγµένη από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά π.χ. χαρτόνια,

5 εφηµερίδες, αλουµίνιο, σύρµα, σχοινιά, κ.ά. και επιζωγραφίστηκε µε οικολογικά χρώµατα και τεχνικές που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος, από τα πρώτα δείγµατα του πολιτισµού ως τις µέρες µας. Για το παιχνίδι χρειάζονται µια κλεψύδρα, οκτώ πιόνια, ένα ζάρι και οκτώ πουγκιά µε µπίλιες που αναλογούν σε περιβαλλοντική επιβάρυνση (όπως πχ απόβλητα). Στην συνέχεια η περιβαλλοντική επιβάρυνση θα αναφέρεται σαν «απόβλητα». Το συνολικό βάρος των «αποβλήτων» πρέπει να είναι κατά τι µεγαλύτερο των δυνάµεων που επιτρέπουν στην επιφάνεια του παιχνιδιού να ισορροπεί, έτσι ώστε αυτή να ταλαντώνεται και να είναι ασταθής, κάθε φορά που υπερφορτώνετε µε «απόβλητα». Το διαδραστικό µέρος του παιχνιδιού περιλαµβάνει τετρακόσιες ερωτήσεις γνώσεων και οκτώ σενάρια δράσης που αφορούν στο θέατρο και στο χορό. Ο αριθµός των παικτών ξεκινάει από οκτώ και µπορεί εν δυνάµει να φτάνει οποιοδήποτε πολλαπλάσιο του. Σε κάθε επιµέρους περιοχή του παιχνιδιού αναπτύσσεται µια πολιτεία καθ ύψος η οποία ρίχνει «απόβλητα» σε ένα ποτάµι (σχ. 2, σχ.3). Τα ποτάµια των διαφόρων περιοχών αποτελούν τους παραποτάµους ενός κεντρικού ποταµού. Σε κάθε παραπόταµο υπάρχουν σταθµοί διαχείρισης των «αποβλήτων», που τα εµποδίζουν να φτάσουν στον κυρίως ποταµό και να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Οι παίκτες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές µε το περιβάλλον, που αφορούν στη βιολογία, στην οικολογία, στη γεωγραφία, αλλά και στην παράδοση, στη µουσική, στην αρχαία και νέα ελληνική γραµµατεία, και στην ιστορία της τέχνης. Όσον αφορά στις ερωτήσεις δράσης, η απάντηση είναι ένα δρώµενο που πρέπει να παρουσιάσει όλη η οµάδα σε δεδοµένο χρόνο, ο οποίος υπολογίζεται µε την κλεψύδρα. Αν απαντήσουν σωστά, διατηρούν τα εµπόδια στις θέσεις τους και προστατεύουν το περιβάλλον. Αν απαντήσουν λάθος σε µια ερώτηση, χάνουν ένα εµπόδιο, διαταράσσοντας την ισορροπία του οικοσυστήµατος. Αν η ποσότητα των «αποβλήτων» που καταλήγουν στον κυρίως ποταµό, ξεπεράσει τα όρια αντοχής του οικοσυστήµατος, τότε χάνουν όλοι, το οικοσύστηµα καταρρέει και η κατασκευή καταστρέφεται προκαλώντας οπτικά και ηχητικά εφέ. Όταν το παιχνίδι προχωράει στη ολοκλήρωση του, κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα µιας βοήθειας από τους συµπαίχτες προκειµένου να καθυστερήσει ή να αποφύγει την καταστροφή. Υπεύθυνη για την καταστροφή, είναι η οµάδα η οποία έπαιξε τελευταία και την προκάλεσε. Η οµάδα που καταφέρνει να φτάσει στο τέλος των ερωτήσεων της περιοχής της χωρίς να διαταραχτεί το σύστηµα κερδίζει µαζί της όµως έχουν κερδίσει και όλες οι υπόλοιπες οµάδες, αφού έχουν συνεισφέρει µε τις σωστές τους απαντήσεις στην «προστασία του περιβάλλοντος». 3. ΜΕΘΟ ΟΓΙΑ Στο προτεινόµενο παιχνίδι-κατασκευή, που σκοπό έχει να ενεργοποιεί τους µαθητές σχετικά µε συµπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον, χρησιµοποιούµε πολλαπλές µεθόδους εκπαίδευσης: Τη Βιωµατική µάθηση, που έχει στόχο την ανάπτυξή της συνείδησης των µαθητών και την χειραφέτηση τους.τη ιαθεµατική προσέγγιση στην µάθηση που εστιάζει διεπιστηµονικά στα αναλυτικά προγράµµατα. Την Ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει και συντονίζει διανοητικές και διαισθητικές διεργασίες, υποδηλώνοντας µια µετατόπιση από το δυισµό της καρτεσιανής σκέψης, όπου ο νους διαχωρίζεται από την ύλη, το λογικό από το πνευµατικό, το συναισθηµατικό από το ενορατικό, το υποκείµενο από το αντικείµενο και η ανθρώπινη ύπαρξη από το φυσικό κόσµο. Τη Μετασχηµατιστική προσέγγιση που είναι αναδραστική. Τα άτοµα να σκέφτονται για την αλλαγή και βλέπουν το σκοπό, προτού προκύψει η αλλαγή. Η µάθηση εστιάζει στην ενσωµάτωση των πολλαπλών µορφών νοηµοσύνης και στη σύνδεση των µαθησιακών δρώµενων µε την κοινωνία, διαδικασία που αναγνωρίζει την σηµασία της δυναµικής της οµάδας και του κοινωνικού πλαισίου στη µαθησιακή διαδικασία. (Κωστούλα-Μακράκη Ν., 2010). Η οµάδα των εκπαιδευτικών ανταλλάσει πληροφορίες, απόψεις και ιδέες µε τους µαθητές και συνεργάζονται για ένα κοινό στόχο και για ένα τελικό αποτέλεσµα. Ο ρόλος του καθηγητή

6 είναι καθοδηγητικός-συµβουλευτικός, µε παρεµβάσεις που γίνονται µόνον όταν το απαιτούν οι µαθητές. Το κέντρο βάρους µετατίθεται από το δάσκαλο στους µαθητές, αφού έχουν προηγηθεί συζητήσεις και έχει υποδειχθεί τρόπος έρευνας και συγκέντρωσης πληροφοριών, τόσο για την κατασκευή του παιχνιδιού, όσο και για τις ερωτήσεις που χρειάζονται για να το παίξουν. Τα στάδια που ακολουθούµε είναι ο προβληµατισµός, η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, η ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση (Frey, 1980, Χρυσαφίδης, 1994). Η αξιολόγηση του όλου εγχειρήµατος, αφορά στη βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας των ατόµων και των οµάδων, στην κατεύθυνση της κατανόησης του παιχνιδιού, στην ανάπτυξη θεµάτων συζήτησης, στη συνεργασία και στη συνολική διαπραγµάτευση των περιβαλλοντικών θεµάτων. Αξιολογείται επίσης, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων που παρουσιάζονται στην πορεία του παιχνιδιού. Οι µαθητές συµµετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του παιχνιδιού και στη διαδικασία του τρόπου που αποκόµισαν τις απαιτούµενες γνώσεις για τη διεξαγωγή του. Για παράδειγµα, ο κύκλος του νερού, όπως προτείνεται στο παιχνίδι µας και η διασύνδεσή του µε θέµατα διαχείρισης των απορριµµάτων, συµβάλλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση µε παραδοσιακούς αλλά και δηµιουργικούςπρωτότυπους τρόπους. 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για την υλοποίηση του εικαστικού-περιβαλλοντικού παιχνιδιού, όπως ήδη αναφέραµε, συνεργάστηκαν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και µαθητές. Κινητοποιήθηκε ολόκληρη η σχολική µονάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχία του εγχειρήµατος. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες και συνεργάστηκαν µε τους καθηγητές σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης της κατασκευής του παιχνιδιού. Κάθε οµάδα αποτύπωσε µε εικαστικό τρόπο τη γνωστική εµπειρία των µελών της. Τα επιµέρους κοµµάτια του παιχνιδιού που κατασκευάστηκαν από διαφορετικές οµάδες µαθητών, συνθέτουν ένα ευρύτερο ολοκληρωµένο έργο, αποτέλεσµα τόσο της συλλογικής προσπάθειας και της στενής συνεργασίας των µαθητών, όσο και της ατοµικής προσπάθειας και έκφρασης. Στις οµάδες παρατηρήθηκαν ποικίλες συµπεριφορές, αναδείχθηκαν χαρακτήρες, διαµορφώθηκαν ποικίλες σχέσεις ανάµεσα στους συνεργάτες. Αναπτύχθηκαν τρόποι επικοινωνίας, δηµιουργήθηκαν φιλίες και ανταγωνισµοί, ξεχώρισαν ηγετικές προσωπικότητες. Οι µαθητές έµαθαν να υπερασπίζονται τις απόψεις τους, να υποδύονται ρόλους, να αποκτούν εµπειρίες προσαρµογής και επικράτησης µέσα στο κοινωνικό σύνολο. Συνολικά, οι οκτώ οµάδες των µαθητών της Β τάξης του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα που συµµετείχαν στην κατασκευή ( ), διέθεσαν χρόνο µέσα και έξω από την τάξη, προκειµένου να υλοποιήσουν την κατασκευή τους. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι ποιοτική και αφορά σε συµπεριφορές. Τρεις από τις οκτώ οµάδες εργάστηκαν από την αρχή µε ενθουσιασµό, συνέπεια, σύµπνοια και εφευρετικότητα. Μοίρασαν από την αρχή ρόλους και ευθύνες. Εφάρµοσαν για το σχεδιασµό και τη δηµιουργία της κατασκευής τους γνώσεις που αφορούν σε θέµατα περιβάλλοντος και τα είχαν διδαχθεί στην προηγούµενη σχολική χρονιά. Ο ρόλος του εικαστικού εκπαιδευτικού ήταν να ανατροφοδοτεί µε νέα στοιχεία την εξέλιξη της άσκησης και να ενισχύει τη θετική πορεία που ήδη υπήρχε. Μία από τις οκτώ οµάδες, παρόλο που στην αρχή τα µέλη της ενθουσιάστηκαν, διατύπωσαν ολοκληρωµένες και πρωτότυπες σκέψεις, στην υλοποίηση αυτών των προτάσεων δεν µπόρεσαν να συνεργαστούν µεταθέτοντας τις ευθύνες στους συνεργάτες τους. Εκεί η εικαστική οµάδα των εκπαιδευτικών αντιµετώπισε τα προβλήµατα µε συζήτηση, προβάλλοντας τη έννοια της οµαδικότητας και τα οφέλη που απορρέουν από αυτή. ύο από τις οκτώ οµάδες παρόλο που σε αρχικό στάδιο συµφώνησαν µεταξύ τους στο πως θα χειριστούνε το θέµα, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του υπήρξε διαφωνία ως προς την κατανοµή ρόλων και ανάληψη ευθυνών. Εκεί, χρειάστηκε η παρέµβαση του εικαστικού

7 εκπαιδευτικού ώστε να αναλάβει ο κάθε µαθητής ένα µέρος της εργασίας και έτσι η κάθε οµάδα να παρουσιάσει από ένα ολοκληρωµένο κοµµάτι της τελικής κατασκευής. ύο από τις οκτώ οµάδες δεν είχαν από την αρχή αποσαφηνίσει την ιδέα τους και πως θα την χειρίζονταν, µε αποτέλεσµα η εργασία κατά το στάδιο της υλοποίησης να έχει πολλές διορθώσεις και να µην εξελίσσεται. Επίσης παρατηρήθηκε, ότι σε αυτές τις οµάδες υπήρξε διάσπαση της προσοχής και της προσήλωσης ακόµα και ως προς το αµιγώς κατασκευαστικό κοµµάτι της δουλειάς. Εκεί, χρειάστηκε επίσης η παρέµβαση του εικαστικού εκπαιδευτικού, ώστε να δώσει λύσεις που να επιτρέπουν στην εργασία να προχωρήσει αλλά και να αφήσει το περιθώριο στους οι µαθητές ώστε να εκφραστούν δηµιουργικά. Παρά τις όποιες δυσκολίες στη διάρκεια της δηµιουργίας του Εικαστικού-Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, η φυσική επαφή -οπτική και απτική- µε διαφορετικά σχήµατα, χρώµατα, επιφάνειες, υλικά καθώς και η νοητική διασύνδεση διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων και επιστηµονικών προσεγγίσεων (εικαστική τέχνη, γεωγραφία, γεωλογία, αρχαία και νέα ελληνική γραµµατεία, θρησκευτικά, µουσική, ιστορία τέχνης, µυθολογία, λαϊκή τέχνη, παράδοση), διεύρυναν τους ορίζοντες των µαθητών. Μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού, οι µαθητές ερεύνησαν τη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον του και καλλιέργησαν µια θετική εικόνα για αυτό, την οποία πάντα θ' αναζητούν στο µέλλον. Παράλληλα έµαθαν να εκτιµούν το περιβάλλον στο οποίο ζουν, να αναζητούν τρόπους να το προστατέψουν, να δηµιουργούν και να εκφράζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, εξοικειώθηκαν µε την ιδέα ότι ο καθένας µπορεί και πρέπει να νοιάζεται για τον άλλον. Με αντίστοιχο τρόπο ενέργησαν και οι µαθητές της επόµενης τάξης της Β γυµνασίου ( ), οι οποίοι προσκλήθηκαν να αξιοποιήσουν το παιχνίδι σαν διδακτικό εργαλείο µαθηµάτων της εγκυκλίου παιδείας, αλλά και να το αξιολογήσουν. Το χρησιµοποίησαν και έµαθαν διασκεδάζοντας, µέσα από το παιχνίδι, σαν οµάδα. Κάθε φορά που µια οµάδα έπαιζε το παιχνίδι είχε τη δυνατότητα να το τροποποιεί προτείνοντας τους δικούς της κανόνες, ή δηµιουργώντας νέες ερωτήσεις, ή ακόµη και προσθέτοντας νέες εικαστικές κατασκευές. Αυτό προσέδωσε µια δυναµική εξέλιξης του παιχνιδιού σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες της κάθε οµάδας. Ελαχιστοποιώντας, µε αυτό τον τρόπο, κάθε στοιχείο στατικότητας, οι µαθητές-παίκτες κινητοποιήθηκαν προς µια δηµιουργική κατεύθυνση περιβαλλοντικής ενεργοποίησης αναλαµβάνοντας ρόλους αυτοµόρφωσης και αλλληλοµόρφωσης. Η διαδικασία κατέληξε στην παραγωγή ενός ντοκιµαντέρ 2, όπου οι πρωταγωνιστές-µαθητές περιγράφουν παίζοντας το περιβαλλοντικό-εικαστικό παιχνίδι. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μέσα από το παιχνίδι οι έφηβοι µαθητές, είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν την ατοµική και οµαδική τους ταυτότητα, µέσω της εµφανούς σχέσης τους µε τους άλλους ανθρώπους που συνεργάστηκαν (τα µέλη της οµάδας τους, τις άλλες οµάδες, τους καθηγητές). Αναγνωρίζοντας τα σηµεία του χρόνου, του τόπου και του ανήκειν, ανέπτυξαν µια προσωπική περιβαλλοντική ταυτότητα και ενδιαφέρθηκαν να αναλάβουν και να αναπτύξουν και άλλες αειφόρες δράσεις, σε σχέση µε την ενηµέρωση και περιβαλλοντική ενεργοποίηση του κοινωνικού τους περίγυρου. Προκάλεσαν το ενδιαφέρον και το θαυµασµό των νεότερων µελών της σχολικής κοινότητας. Τους ενέπνευσαν ώστε να προβληµατιστούν σχετικά µε το περιβάλλον και να επιθυµούν να συµβάλλουν στην προστασία του. 2 Επεξεργασία Μοντάζ - Σκηνοθεσία: Καρακάσης Χρήστος. (Σκηνοθέτης, Καθηγητής Κινηµατογράφου, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις,

8 Όταν η καλλιτεχνική παιδεία, αναπόσπαστο κοµµάτι της ολιστικής καλλιέργειας εκπαίδευσης των ατόµων, συνδυάζεται µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση παρέχει ένα δυναµικό εργαλείο για την κατανόηση από τους µαθητές της σχέσης κοινωνίαςπεριβάλλοντος και µπορεί να παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. Μέσω της τέχνης, καταφέραµε να υλοποιήσουµε τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος, µε έναν τρόπο που οδηγεί το σχολείο στο να διαδραµατίσει έναν µετασχηµατιστικό ρόλο, όπου η µάθηση εστιάζει στην καλλιέργεια των πολλαπλών µορφών νοηµοσύνης και στη σύνδεση των µαθησιακών δρώµενων µε την κοινωνία, παρέχοντας ένα δυναµικό πεδίο για αειφόρο ανάπτυξη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Cassirer Emat, (1943), Η παιδευτική αξία της τέχνης, µτφ Λυκιαρδόπουλος Γ., Έρασµος, Αθήνα, Chapman, H. L. (1993) ιδακτική της τέχνης, εκδ Νεφέλη. 3. Guthrie, W., Οι Σοφιστές, Β Έκδοση, Εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα Frey, K. (1980) Η µέθοδος Project. Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: εκδ. Αφοί Κυριακίδη. 5. Κωστούλα-Μακράκη Ν., Ένα πλαίσιο θεώρησης διδακτικών πρακτικών και αντιλήψεων για το αειφόρο σχολείο. 4ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «Το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος», Αθήνα, Μαρτινίδης Πέτρος, (1990), Κόµικς: τέχνη και τεχνικές της εικονογράφησης, ΑΣΕ. 7. Μπολιεράκη, Κ., Μαραβελάκη, Μ, Κυζερίδη, Μ, Φυντανίδου, Τ., (2010), Παιχνίδι για το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος, 4ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «Το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος», Αθήνα. 8. Salomon, G., (1979), Shape, Not Only Content: How Media Symbols Partake in the Development of Abilities. Στο ανθολόγιο: Wartella, E., (ed), Children Communication: Media and Development of Thought, Speech, Understanding, (p.53 81), London, Sage Publications, p Σκούλος, Μ., (2010), Η έννοια του αειφορικού-αειφόρου σχολείου Εισαγωγικές βασικές θέσεις, 4ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «Το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος», Αθήνα, 10. Shayer, M. & Adey, P. S. (1981). Towards a science of science teaching: cognitive development and curriculum demand. London: Heinemann Educational Books, p Strauss, A. (1956) The Social Psychology of George Herbert Mead, Chicago: University of Chicago Press. 12. Χουιζινγκα Γ. (1989) Ο άνθρωπος και το παιχνίδι, Γνώση, Αθήνα 13. Chapman, H. L. (1978), Approaches to Art in Education, New York, Harcourt Brace Jovanovich, INC. 14. Χρυσαφίδης, Κ. (1994) Βιωµατική Επικοινωνιακή διδασκαλία, Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. 15. UNESCO, Wind Edgar, Τέχνη και Αναρχία, µτφ Μυράτ Γ., Νεφέλη, Αθήνα, Vygotsky L.S., (1997) Νους στην κοινωνία, (µτφ. Μπίµπου Α., Βοσνιάδου Σ.), Gutenberg, Αθήνα.

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης

«Θάλασσα Οικολογία» Καθηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Ι ΑΣΚΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Προηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες ιαδικτύου και Εκϖαίδευση αϖό Αϖόσταση ΤΕΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio

Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository. COMENIUS Regio Visual arts, creativity and intercultural education based on local artistic repository COMENIUS Regio Φλώρινα, 2013 COMENIUS Regio - Σκοπός Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Πρασινίζω το σχολείο µου, πρασινίζω την πόλη µου! Το Εργαστήριο το σχολικό έτος 2004-2005, συνεργάστηκε µε το Πειραµατικό Νηπιαγωγείο Ν. Χηλής στο σχεδιασµό και την ανάπτυξη Προγράµµατος Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Mουσειοσκευή «Ζωγραφίζω το δέντρο» Το µάθηµα των εικαστικών ως µέσο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης Ελένη - Φαίη Σταµάτη ιευθύντρια Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης email: contact@childrensartmuseum.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 2: Μάθηση & διδασκαλία στην προσχολική εκπαίδευση: βασικές αρχές Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE)

ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΗ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΒΑΚΙΟΥ (E-SLATE) Βασιλοπούλου Ευαγγελία, Γιαννακόπουλος ηµήτρης, Εκπαιδευτικοί,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γιατί η Ρομποτική στην Εκπαίδευση; A) Τα παιδιά όταν σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και προγραμματίζουν ρομπότ έχουν την ευκαιρία να μάθουν παίζοντας και να αναπτύξουν δεξιότητες Η

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας

ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας ιδακτική μαθημάτων Ειδικότητας Ασημίνα Κοντογεωργίου 2010-2011 2 2.Ποιοι θα είναι οι μαθησιακοί στόχοι; 3.Πώς θα εξασφαλίσετε την υλοποίησή τους; 4.Για τις Συνθήκες υλοποίησης του Project: Πότε και πώς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου

ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σκεπτικό της δραστηριότητας Βασική ιδέα του σεναρίου ΣΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Τίτλος: Ο Σωκράτης και η εποχή του Συγγραφέας: Καλλιόπη Στυλιανή Κοντιζά Γνωστικό Αντικείμενο: Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Τάξη: Γ Γυμνασίου Κείμενο: Κεφάλαιο 3 ο : Σωκράτης και

Διαβάστε περισσότερα

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ

Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει. Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και διδασκαλίας για ένα σχολείο που μαθαίνει Κατερίνα Κασιμάτη Επικ. Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος ΑΣΠΑΙΤΕ Ορισμός αυθεντικής μάθησης Αυθεντική μάθηση είναι η μάθηση που έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟ: Β Δηµοτικό Σχολείο Λατσιών (Κ.Β ) ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2013-2014 Αριθµός µαθητών/τριών: 127 Αριθµός εκπαιδευτικών: 15 Συνδετικός

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Θέμα/τίτλος: Η δική μου πολιτεία-διάσημα Κτίρια Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε 2 Διάρκεια: 7Χ80 λεπτά Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές/μαθήτριες ανακαλούν εμπειρίες, εκφράζουν συναισθήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ Στις ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών για την ειδικότητα των νηπιαγωγών των εκπαιδευτικών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση, ακριβώς λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού και των υψηλών βαθμολογιών

Διαβάστε περισσότερα

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών

Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές, ιδασκάλους άλλων Θρησκειών ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΕΠΠΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΣ (12-14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005) Project: Η Αναζήτηση της Αλήθειας από Φιλοσόφους, Τραγικούς Ποιητές,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ Εργασία στην Ενότητα Πληροφορική-Πολυμέσα του ΜΠΣ «Γραφικές Τέχνες Πολυμέσα» του ΕΑΠ Μ. Μαργαριτόπουλος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σκοπός παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική.

Η σταδιακή ανάπτυξη της δοµής του, ήταν και το µοντέλο για όλα τα πρώτα ανάλογα εργαστήρια του Θεοδώρου, τα οποία κινούνταν σε αυτήν την θεµατική. ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ από το 2000 µέχρι σήµερα ένα εργαστήρι σκηνικής έκφρασης και δηµιουργίας, ή µια πρόταση ασκήσεων δηµιουργικής φαντασίας -------------------------------------------- (α) αντικείµενο και ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών

Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Κίνητρο και εμψύχωση στη διδασκαλία: Η περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών/τριών Δρ Μαριάννα Φωκαΐδου Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟ ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δρ Αραβέλλα Ζαχαρίου, Συντονίστρια ΠΕ/ΕΑΑ, ΠΙ aravella@cytanet.com.cy zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy Ημερίδα: Πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Β ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ Πετρίδου Βαρβάρα Υπ. Π.Ε. Και Ξενίας Παντελής Υπ. Α.Υ. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ Θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα

Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών. Ε. Κολέζα Η Καινοτοµία στη Διδασκαλία των Μαθηµατικών Ε. Κολέζα Κάτω υπό ποιες προϋποθέσεις το σχολείο θα αποτελέσει κέντρο δράσης και δηµιουργικότητας; 1. Εκπαίδευση των µαθητών µέσα από τη δηµιουργία «µαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες

Ερευνητικές Εργασίες. Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Ερευνητικές Εργασίες Μέθοδος Project στις Ερευνητικές Εργασίες Δομή παρουσίασης Θεωρητική παρουσίαση της Μεθόδου Project Εφαρμογές της μεθόδου Project Στάδια-σταθμοί υλοποίησης project Θεωρητική παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 1. Τίτλος Ι ΑΚΤΙΚΟ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ «Ισοδύναµα κλάσµατα» 2. Εµπλεκόµενες γνωστικές περιοχές Το σενάριο µπορεί να αξιοποιηθεί από τους µαθητές της Γ δηµοτικού και εντάσσεται στις γνωστικές περιοχές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια»

Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» Εθνικό Θεματικό Δίκτυο Π.Ε.: «Φύση Χωρίς Σκουπίδια» Θεματικές ενότητες: Προστατεύω Αναβαθμίζω Αναδεικνύω ένα χώρο καθαρό από σκουπίδια. Σκοπός του Δικτύου είναι η ευαισθητοποίηση των παιδιών και των ενηλίκων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ

Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Ο ΑΞΟΝΑΣ της ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στο ψηφιακό μουσικό ανθολόγιο ΕΥΤΕΡΠΗ ΜΑΙΗ ΚΟΚΚΙΔΟΥ Διαθεματικότητα -Ιδανικό της ολιστικής γνώσης -Διασυνδέσεις με νόημα μεταξύ γνωστικών περιοχών -Μελέτη σύνθετων ερωτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch

Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Ξεκινώντας τον Προγραµµατισµό στις τάξεις του ηµοτικού Παίζοντας µε το Scratch Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 19 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής Ενότητα Προγραµµατισµός στο ηµοτικό (Ε και

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης

ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης ιερεύνηση των Όρων και των Προϋποθέσεων που ενισχύουν την Ανάδειξη της Πολιτισµικής υναµικής της Εκπαίδευσης Η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στην ολόπλευρη ανάπτυξη του µαθητή τόσο σε ατοµικό όσο και σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ»

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ» Σκοπός της εκπόνησης του Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν Να γνωρίσουν τα παιδιά το σώμα τους και βασικές του λειτουργίες. Nα γνωρίσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:<<ΜΕ ΜΙΑ ΒΑΛΙΤΣΑ ΞΕΚΙΝΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ>>. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ Τ4Ε 2013-2014 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:. ΟΝ/ΜΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ:ΜΑΓΓΑΝΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΟΝ/ΜΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ: ΠΡΙΜΙΚΙΡΗ ΑΘΗΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙΟΥ ΤΑΞΗ : Δ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ :2013-2014

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Πράξη «Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας-Άξονας Προτεραιότητας 2», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 4.1 Τίτλος 4ης Επιμέρους Δράσης: Αξιοποίηση του Stop Motion Animation (χειροποίητη κινούμενη εικόνα ) στην αναπαράσταση ιστορικών γεγονότων ΤΑΞΗ ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΑΞΗΣ : : Δ 39 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό

Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό Η υποχρεωτική εκπαίδευση νοείται ως ενιαίος κορμός, οπότε η διδασκαλία του μαθήματος στη Μ.Ε. αποτελεί συνέχεια και εμβάθυνση εκείνης στο Δημοτικό (συνάφεια θεματικών ενοτήτων και λογοτεχνικού παιχνιδιού/γραμματισμού)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΤΩΝ 9»

ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΤΩΝ 9» ΣΧΕΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: «ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΕΤΩΝ 9» ΤΑΞΗ: Γ1 ΤΟΥ 6 ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ : 16 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΚΑΡΑΜΠΑΪΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης

Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Κωνσταντίνα Δ. Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας Απογευματινή Επιμορφωτική Συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των Γυμνασίων της Γενικής Παιδαγωγικής ευθύνης Θέμα: Εφαρμογή των Βιωματικών Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20.06.2014 Δ/ΝΣΗ Π.Ε. Ν.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ Ταχ. Δ/νση(προσωρινή): Ηλία Ζερβού 10 Ταχ. Κώδικας : 28100

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΣΕΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΠΕ) Δημιουργός: ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΑΛΙΤΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την 1 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Δρ. Ζαφειριάδης Κυριάκος Οι ικανοί αναγνώστες χρησιμοποιούν πολλές στρατηγικές (συνδυάζουν την παλαιότερη γνώση τους, σημειώνουν λεπτομέρειες, παρακολουθούν

Διαβάστε περισσότερα

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό

Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Salinity Project Ανακρίνοντας τo θαλασσινό νερό Μέτρηση της Αλατότητας σε θάλασσες τις Αττικής Ε. Θαρουνιάτη ΠΕ03, Ε. Κοντογούλα ΠΕ04, Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα Προτεινόμενη δραστηριότητα Εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α.

Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Ρυθµός Κίνηση Χορός Ενοποίηση µουσικοκινητικής αγωγής - χορού στα δηµοτικά σχολεία µε Ε.Α.Ε.Π. ρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύµβουλος Φ.Α. Η θεµατική ενότητα «ρυθµός-κίνηση-χορός» στη σχολική Φυσική Αγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας

Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας. Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού. Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Η ανάλυση της κριτικής διδασκαλίας Περιεχόμενο ή διαδικασία? Βασικό δίλημμα κάθε εκπαιδευτικού Περιεχόμενο - η γνώση ως μετάδοση πληροφορίας Διαδικασία η γνώση ως ανάπτυξη υψηλών νοητικών λειτουργιών (

Διαβάστε περισσότερα

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μεθοδολογίες Μάθησης Αθήνα, 8-10 Νοεμβρίου 2013 Η μέθοδος της χρήσης έργων τέχνης στην εκπαίδευση ενηλίκων: μία μελέτη περίπτωσης για τη

Διαβάστε περισσότερα

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση

12 Ο ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΧΟΡΟΣ στην εκπαιδευση προλογοσ Το βιβλίο αυτό αποτελεί καρπό πολύχρονης ενασχόλησης με τη θεωρητική μελέτη και την πρακτική εφαρμογή του παραδοσιακού χορού και γράφτηκε με την προσδοκία να καλύψει ένα κενό όσον αφορά το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 1 η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ (ΑΛΛΗΛΟ-)ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2012-2013. Διοργάνωση: Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Β. Καλοκύρη Παρασκευή 14 - Σάββατο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ενότητα: Μέθοδος Project Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας

Γουλή Ευαγγελία. 1. Εισαγωγή. 2. Παρουσίαση και Σχολιασµός των Εργασιών της Συνεδρίας 1. Εισαγωγή Σχολιασµός των εργασιών της 16 ης παράλληλης συνεδρίας µε θέµα «Σχεδίαση Περιβαλλόντων για ιδασκαλία Προγραµµατισµού» που πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο του 4 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου «ιδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη

Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη TEACHERS4EUROPE 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Ας γνωρίσουμε την Ενωμένη Ευρώπη ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΑ ΤΑΞΗ Β Γυμνασίου 1 Α. ΘΕΜΑ : Σενάριο - Σχέδιο Διδασκαλίας Α1. Ταυτότητα Σεναρίου Σχεδίου Διδασκαλίας Διαπολιτισμική

Διαβάστε περισσότερα

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2007 δράσης 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Εφαρµογή Μεθοδολογίας Υλοποίησης Η µεθοδολογία που χρησιµοποιήθηκε είναι η µεθοδολογία του ερευνητικού προγράµµατος Ο ΥΣΣΕΑΣ. Με βάση αυτό σχεδιάστηκαν τέσσερις τηλεδιασκέψεις. Τα στάδια υλοποίησης των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ Γενικές πληροφορίες Οι «Δημιουργικές Συνεργασίες με Καλλιτέχνες» στοχεύουν στην επαφή και εξοικείωση των παιδιών με τους καλλιτέχνες της Κύπρου. Παράλληλα στοχεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Εισαγωγικές Έννοιες -- ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΟΛΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Εισαγωγικές Έννοιες -- ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΟΛΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Εισαγωγικές Έννοιες -- ΜΑΡΙΑ ΔΑΣΚΟΛΙΑ Η «οικολογική» προσέγγιση του περιβάλλοντος Περιβάλλον: ταυτίζεται με την έννοια του οικοσυστήματος ή με την Οικόσφαιρα Περιβάλλον:

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης.

Ερευνητικό ερώτημα: Η εξέλιξη της τεχνολογίας της φωτογραφίας μέσω διαδοχικών απεικονίσεων της Ακρόπολης. Περιγραφή της ερευνητικής εργασίας Βασικοί σκοποί της έρευνας: Η οικοδόμηση γνώσεων όσον αφορά στη λειτουργία των φωτογραφικών τεχνικών (αναλογικών ψηφιακών) διερευνώντας το θέμα κάτω από το πρίσμα των

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον

ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι. (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ Ι (1) Στόχοι, περιεχόμενο μαθήματος, η παρατήρηση ως τεχνική συλλογής δεδομένων στο σχολικό περιβάλλον Στόχοι της Σχολικής Πρακτικής Ι Επιδιώκεται οι φοιτητές/-τριες: Να εξοικειωθούν με

Διαβάστε περισσότερα

Το εσωτερικό της γης

Το εσωτερικό της γης Το εσωτερικό της γης Βέλτιστο Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Γεωγραφία (ΔΕ) Δημιουργός: ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΡΩΝΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση Το παρόν έγγραφο

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο:

Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας. Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: Τμήμα: Προσχολικής & Πρωτοβάθμιας Φωκίδας Φορέας ιεξαγωγής: ΠΕΚ Λαμίας Συντονιστής: ημητρακάκης Κωνσταντίνος Τηλέφωνο: 2231081842 Χώρος υλοποίησης: ΕΚΦΕ Φωκίδας Υπεύθυνος: Μπεμπή Ευαγγελία Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Διαβάστε περισσότερα

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή.

Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα. συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη τιµή. Σενάριο 6. Συµµεταβολές στο ισοσκελές τρίγωνο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Β' Λυκείου. Συµµεταβολή µεγεθών. Εµβαδόν ισοσκελούς τριγώνου. Σύστηµα συντεταγµένων. Γραφική παράσταση συνάρτησης. Μέγιστη - ελάχιστη

Διαβάστε περισσότερα

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση

συναντήσεις εργασίας εκτέλεση ρόλου διευθυντή σεμινάρια σύνταξη γραπτής εργασίας τελικό σεμινάριο έκθεση αξιολόγηση 1.ΟΜΑ ΙΚΗ ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στη οµαδική µέθοδο οι µαθητές θα γνωρίσουν την οργάνωση και τον τεχνολογικό εξοπλισµό των βιοµηχανικών µονάδων, τις πρώτες ύλες που χρησιµοποιούν, τις διαδικασίες παραγωγής των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ» Δράσεις που υλοποιήθηκαν με τη Β Τάξη του 3 ου Διαπολιτισμικού Δημοτικού Σχολείου Μενεμένης. Σχολικό έτος 2011-2012 Συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η τάξη µου» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας

Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας Μηνύματα επανάστασης - Μηνύματα ελευθερίας Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ιστορία (ΔΕ) Δημιουργός: ΘΕΩΝΗ ΓΙΑΜΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Σημείωση

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006

Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες 2006 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ 2006 1 ΑΓΩΝΕΣ ΧΟΡΟΥ Α ) Οι Αγώνες Χορού περιλαµβάνουν τρεις κύριους τοµείς : Αγώνες Ελληνικών Παραδοσιακών χορών. Αγώνες Κλασικού Μπαλέτου.

Διαβάστε περισσότερα

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών

Σχολείο Ηµεροµηνία ιδακτική Ώρα Τάξη/Τµήµα Αριθµός Μαθητών 2.2. Φόρµα Μαθήµατος 2 ης Τηλεδιάσκεψης Το νερό νεράκι Ερευνητικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε ηµοτικά Σχολεία της Ελλάδος και της Κύπρου ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΗΡΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του

Γνωστικό αντικείµενο της ενότητας είναι η παρουσίαση του Κολίτση Φιλοθέη ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΣΕ 1. Θέµα της ενότητας Αναφέρετε το γνωστικό αντικείµενο της ενότητας, τη σχέση της µε το ΑΠΣ και το υλικό του ΚΣΕ. Ποιες ήταν οι κυριότερες νέες γνώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Κιουτσιούκη Δήμητρα, 485 Τελική δραστηριότητα Φάση 1 :Ατομική μελέτη 1. Πώς θα περιγράφατε το ρόλο της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική καινοτομία; Οι Web

Διαβάστε περισσότερα

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων.

Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο. Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Σενάριο 5. Μετασχηµατισµοί στο επίπεδο Γνωστική περιοχή: Γεωµετρία Α' Λυκείου. Συµµετρία ως προς άξονα. Σύστηµα συντεταγµένων. Απόλυτη τιµή πραγµατικών αριθµών. Συµµεταβολή σηµείων. Θέµα: Στο περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Παράρτημα 2. ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ X ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ημερομηνία 26 Νοεμβρίου 2012 Αριθ. Πρωτ. 266 Σχ. Έτος:

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch

Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Προγραμματίζω παίζοντας: βασικές έννοιες προγραμματισμού με το Scratch Υποδειγματικό Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Ερευνητική Εργασία - Project Δημιουργός: ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΝΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το Σύντομη περιγραφή Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση

Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Εκπαιδευτική Διαδικασία και Μάθηση στο Νηπιαγωγείο Ενότητα 9: Η συνεργατική διδασκαλία & μάθηση Διδάσκουσα: Μαρία Καμπεζά Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Σκοποί ενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δρ Κωνσταντίνα Κηροποιού Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Καβάλας ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Ομαδοσυνεργατική μάθηση. Γιατί; Στη σύγχρονη εποχή, κοινωνικοί παράγοντες, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες

Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Ενότητα στις Εικαστικές Τέχνες Τίτλος: Ιστορίες δωματίων Βαθμίδα: 2 Τάξη: Ε Διάρκεια: 6 Χ 80 Περιγραφή Ενότητας Οι μαθητές και οι μαθήτριες μέσα από διάφορες δραστηριότητες που αφορούν στο δωμάτιό τους

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική

Υ.Α Γ2/6646/ Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική Υ.Α Γ2/6646/20-11-97 Επιµόρφωση καθηγητών στο ΣΕΠ και τη Επαγγελµατική Συµβουλευτική ΥΠΕΠΘ-Γ2/6646120.Ι 1.97 Ενηµέρωση για το πρόγραµµα επιµόρφωσης Καθηγητών στο Σχολικό Επαγγελµατικό Προσανατολισµό και

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα).

Ερωτήµατα σχεδίασης και παρατήρησης (για εστίαση σε συγκεκριµένες πτυχές των αλλαγών στο σχήµα). τάξης είναι ένα από τα στοιχεία που το καθιστούν σηµαντικό. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του αυτές τις παραµέτρους και να προσαρµόσει το σενάριο ανάλογα. Ιδιαίτερα όταν εφαρµόσει το σενάριο

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η

εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η εργαλείο δυναμικής διαχείρισης γεωμετρικών σχημάτων και αλγεβρικών παραστάσεων δυνατότητα δυναμικής αλλαγής των αντικειμένων : είναι δυνατή η μετακίνηση, περιστροφή, αυξομείωση, ανάκλαση και απόκρυψη του

Διαβάστε περισσότερα

5 -Τρόποιενσωµάτωσηςτης ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης σταεκπαιδευτικάσυστήµατα

5 -Τρόποιενσωµάτωσηςτης ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης σταεκπαιδευτικάσυστήµατα 5 -Τρόποιενσωµάτωσηςτης ΠεριβαλλοντικήςΕκπαίδευσης σταεκπαιδευτικάσυστήµατα Μπορεί να εκπληρώσει τους σκοπούς τηςηπεστοπλαίσιοτου παραδοσιακού σχολείου; Υπάρχει δυσαρµονία ανάµεσα στην ΠΕ και το παραδοσιακό

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία

Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική. Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση. ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία Διδακτικές προσεγγίσεις στην Πληροφορική Η εποικοδομιστική προσέγγιση για τη γνώση ως ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία ως κατασκευή και όχι ως μετάδοση ως αποτέλεσμα εμπειρίας και όχι ως μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα με θέμα : «Δράσεις και προγράμματα στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης κατά το σχολικό έτος 2013-2014» Θεσσαλονίκη, 20/06/2014

Ημερίδα με θέμα : «Δράσεις και προγράμματα στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης κατά το σχολικό έτος 2013-2014» Θεσσαλονίκη, 20/06/2014 Ημερίδα με θέμα : «Δράσεις και προγράμματα στοχευμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης κατά το σχολικό έτος 2013-2014» Θεσσαλονίκη, 20/06/2014 Στο σχολείο λειτουργεί Τ.Ε. και στις τρεις τάξεις. Το Τ.Ε. παρακολούθησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ: ΦΥΣΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ανανέωση του αντικειµένου Η καλύτερη προσέγγιση θα πρέπει να επιτρέπει τον πειραµατισµό.

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα

Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Το μάθημα της Βιολογίας διδάσκεται: Στην Α τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Στην Β τάξη 1 διδακτική περίοδο την εβδομάδα Στην Γ τάξη 2 διδακτικές περιόδους την εβδομάδα Το βιβλίο δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη

Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Ευρωπαϊκή Ένωση: Ίδρυση και εξέλιξη Επαρκές Σενάριο Γνωστικό αντικείμενο: Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες Δημιουργός: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΚΡΗ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.ΒΟΛΟΥ 2014-2015 Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑΣΕΝΑΡΙΑ ήκαι ΣΧΕ ΙΑΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Σχολικός Σύµβουλος ΠΕ 04 Τι είναι Εκπαιδευτικό Σενάριο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003).

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2003). Δ.Ε.Π.Π.Σ. : Οργανωμένο σύστημα εργασίας, το οποίο σκιαγραφεί τι πρέπει να μάθουν τα παιδιά, τις διαδικασίες με τις οποίες επιτυγχάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση)

Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Εκπαιδευτικό πολυμεσικό σύστημα διδασκαλίας των μαθηματικών (Εφαρμογή στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) Γ. Γρηγορίου, Γ. Πλευρίτης Περίληψη Η έρευνα μας βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης της. Αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ/-ΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΠΟΥΡΔΗ ΜΑΡΙΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Στην αλόγιστη

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr

Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Ελληνικό Παιδικό Μουσείο Κυδαθηναίων 14, 105 58 Αθήνα Τηλ.: 2103312995, Fax: 2103241919 E-Mail: info@hcm.gr, www.hcm.gr Το έργο υλοποιείται με δωρεά από το ΕΠΜ_2014 Εκπαιδευτικό Έργο «Το Κινητό Μουσείο»

Διαβάστε περισσότερα

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα»

Θεματική Εβδομάδα «Σώμα και Ταυτότητα» Θεματική Εβδομάδα 2016-17 «Σώμα και Ταυτότητα» Υλοποίηση στο Γυμνάσιο Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης σε ζητήματα Διατροφής, Εθισμού-Εξαρτήσεων και Έμφυλων Ταυτοτήτων 1 Ενίσχυση της

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού

Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Σχόλια σε Κεφάλαιο από το βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της ΣΤ' Δημοτικού Μ. Χρήστου Στο Δημοτικό Σχολείο, τα σχολικά εγχειρίδια που χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι εμπλουτισμένα με

Διαβάστε περισσότερα

Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση Ενότητα 6: Μέθοδος project - Πολιτισμός και σχολείο - Διδασκαλία σε ομάδες Ελένη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση

Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ EL Γενικοί Δείκτες για την Αξιολόγηση στη Συνεκπαίδευση Εισαγωγή Η αξιολόγηση στη συνεκπαίδευση αποτελεί μια προσέγγιση της αξιολόγησης στο πλαίσιο της γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ

Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός Π.Ε M.Sc. Μαρία Δασκολιά Επίκουρη Καθηγήτρια Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα ΦΠΨ, ΕΚΠΑ Προσεγγίζοντας την έννοια της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης μέσα από το σχεδιασμό ενός ψηφιακού παιχνιδιού από μαθητές του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ενός ΕΠΑ.Λ. Αικατερίνη Ταγκαλάκη Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ Διδακτικές τεχνικές/ μέθοδοι Εκπαίδευση για το Περιβάλλον & την Αειφορία Μεθοδολογικές προσεγγίσεις προσανατολισμένη στη ΔΡΑΣΗ με κεντρικό άξονα την ΟΛΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργατικές Τεχνικές

Συνεργατικές Τεχνικές Καταιγισμός ιδεών, Παιχνίδι ρόλων, Ομάδες Εργασίας, Συζήτηση με διάταξη δύο κύκλων, Δομημένη Συζήτηση - Debate Μέθοδος σχεδίων εργασίας ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ Καταιγισμός ιδεών Είναι η εξέταση ενός ζητήματος μέσα

Διαβάστε περισσότερα