ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Κωνσταντίνα Μπολιεράκη 1, Μαρίνα Μαραβελάκη 2, Μελποµένη-(Μελίνα) Κυζερίδη 3, Τριανταφυλλιά Φυντανίδου 4 1. Ζωγραφική, ΜΑ Σχεδιασµός-Χώρος-Πολιτισµός, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις, Αθήνα, 2.. Zωγραφική, Χαρακτική, MFA Zωγραφική, MA ιδακτική της Τέχνης, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις, Αθήνα, 3.Γεωλoγία, MSc Ωκεανογραφία, MSc Γεωπληροφορική, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις, Αθήνα, 4.Φυσική Αγωγή, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις, Αθήνα, ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το περιβαλλοντικό εικαστικό παιχνίδι (ΠΕΠ) σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε το σχολικό έτος , στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των µαθητών του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου, οπότε και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του καθώς και η δηµιουργία των πρώτων ερωτήσεων από διάφορα γνωστικά πεδία. Κατά το τρέχον σχολικό έτος , το χρησιµοποιούµε ως ένα επιπλέον εργαλείο για τη διδασκαλία µαθηµάτων του αναλυτικού προγράµµατος. Το αξιολογούµε και µαθαίνουµε διασκεδάζοντας, µέσα από το παιχνίδι που κατασκευάσαµε σαν οµάδα. Κάθε φορά που µια οµάδα παίζει το ΠΕΠ µπορεί να το τροποποιεί προτείνοντας τους δικούς της κανόνες, ή δηµιουργώντας νέες ερωτήσεις, ή ακόµη προσθέτοντας και νέες εικαστικές κατασκευές. Στόχος του παιχνιδιού είναι να ωθήσει τους παίκτες-µαθητές, µέσα από το διαδραστικό µέρος των ερωτήσεων, να κατανοήσουν τη διαχρονική σχέση αλληλεπίδρασης του ανθρώπου µε το περιβάλλον του και να συνδέσουν τη γνώση που αποκοµίζουν από την εγκύκλιο και την καλλιτεχνική παιδεία, µε το φυσικό και τεχνολογικό περιβάλλον στο οποίο ζουν και εξελίσσονται, καλλιεργώντας ταυτόχρονα συµπεριφορές συνεργασίας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου που είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφορία. Λέξεις κλειδιά: περιβαλλοντική τέχνη, περιβαλλοντική εκπαίδευση, παιχνίδι, αειφόρο σχολείο. ABSTRACT The environmental-fine art game (EFG) was designed and developed during the school year , within the frame of environmental education of the students of Art Gymnasium. At that period, the construction part and the creation of the first set of questions from various cognitive fields, were completed. During the present school year , we are using the EFG as an extra teaching tool for various curriculum subjects. We evaluate it; and by playing the game which we constructed as a team, we learn while having fun. Whenever a team plays the EFG, they can modify it by proposing new rules, or creating their own set of questions, or even by adding new fine art constructions. The aim of the game is to motivate the players-students, to understand the diachronic interacting between humans and environment; and to link the knowledge gained by the curriculum and the artistic education with the natural and artificial environment in which they live and evolve; cultivating at the same time collaboration skills towards the common purpose of the environmental protection and the evergreen development. Key words: environmental fine arts, environmental education, game, evergreen school.

2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Αειφορία, Οικολογία, Περιβαλλοντική εκπαίδευση είναι έννοιες πολυσήµαντες και πολυεπίπεδες Η Περιβαλλοντική εκπαίδευση, ως µέσω προς την κατεύθυνση της Αειφόρου Ανάπτυξης, στόχο έχει να προβάλλει την Αειφορία όχι µόνο ως ιδέα, αλλά ως βίωµα. Όταν το βίωµα αποτελεί τµήµα διαχρονικής διαδικασίας, µέσα από µια δυναµική εξέλιξη, παράγει µια νέα πραγµατικότητα (Σκούλος Μ., 2010). Ζούµε στον πολιτισµό των εικόνων. Η γνώση και διαχείριση της πραγµατικότητας όπως την αντιλαµβανόµαστε, απορρέει από την παρατήρηση των εικόνων. (Μαρτινίδης Π., 1990, 176). Η καλλιτεχνική εµπειρία τόσο για τον καλλιτέχνη όσο και για τον δέκτη είναι πάντοτε µια δηµιουργική διαδικασία. εν µπορούµε να κατανοήσουµε ένα έργο τέχνης αν δεν το ανακατασκευάσουµε και προβάλλουµε στο δικό µας αισθητικό πλαίσιο. Η οπτική περιγραφή δεν είναι ένα παθητικό βλέµµα, που απλώς δέχεται ή καταγράφει τις εντυπώσεις των εξωτερικών πραγµάτων.(cassirer E.,1994) Κατά τον Guthie εάν η περιγραφή σηµαίνει επιλογή, η επιλογή σηµαίνει αξιολόγηση και η αξιολόγηση σηµαίνει κριτική. Παράλληλα η περιβαλλοντική τέχνη στοχεύει στην ενεργοποίηση και συνεργασία των ανθρώπων για την προστασία του περιβάλλοντος. (Peterson, R. 2004). Οι µαθητές µέσα από την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την περιβαλλοντική τέχνη ενεργούν, πράττουν, συνεργάζονται και η µάθηση επιτυγχάνεται µέσα από τον προβληµατισµό και την αναζήτηση της γνώσης. Έρευνες, άλλωστε, υποστηρίζουν ότι στην ηλικία ετών σε µια τάξη µαθητών µόνο 5 µαθητές µπορούν να αντιληφθούν τις αφηρηµένες έννοιες (Scayer & Adey, 1981). Σηµειώνεται ότι η Τέχνη, συχνά προσεγγίζει µε υλικό τρόπο αφηρηµένες έννοιες, άρα ενδείκνυται ως εργαλείο διδακτικής προσέγγισης, ενώ ως εκφραστικό εργαλείο, διευκολύνει την ανάγκη του νέου να διερευνά τον κόσµο και µε αυτόν τον τρόπο ενδυναµώνει τη στοχαστικότητα του. (5 ο συνέδριο ΠΕΚΠΕ, «Η εκπαίδευση στην κατεύθυνση της Αειφορίας» Μπολιεράκη, Κ., Κυζερίδη, Φυντανίδου, Τ, Μ, Μαραβελάκη, Μ, 2010). Το παιχνίδι όπως παρατηρείται στην εξέλιξη του ανθρώπινου είδους, αποτελεί κεντρική παράµετρο του πολιτισµού. Ασκεί πάνω µας γοητεία, είναι µαγευτικό. Είναι προικισµένο µε ρυθµό και αρµονία. Συνήθως για να περιγράψουµε ένα παιχνίδι χρησιµοποιούµε όρους της αισθητικής σκέψης όπως: αρµονία, αντίθεση, ισορροπία, ένταση, παραλλαγή, έκβαση, λύση. (Χουιζίνγκα, Γ., 1989,24). O Vygotsky θεωρεί το παιχνίδι ως το πρωταρχικό µέσο της πολιτισµικής ανάπτυξης των παιδιών. (Vygotsky, 1997, σελ.202). Μέσα από αυτό ο νέος άνθρωπος αναγνωρίζει την ατοµική και οµαδική του ταυτότητα, αφού η εικόνα του εαυτού µας διαµορφώνεται εν µέρει µέσω της εµφανούς σχέσης µας µε άλλους ανθρώπους (Strauss, 1956, σελ ). Συχνά η τέχνη εµπεριέχει το παιχνίδι και βοηθάει τους παίκτες να συσχετίσουν δραστηριότητες ώστε «να επιτύχουν την προσωπική ενοποίηση των εµπειριών τους» (Chapman, 1993, σελ. 16). Το παιχνίδι είναι δράση µε τελετουργικό και συµβολικό χαρακτήρα. Το σύµβολο είναι µια εικόνα που αντικαθιστά κάτι άλλο (Chapman, 1978, σελ. 40). Κατά τον G Salamon, η επικοινωνία που επιτελείται µέσω συµβολικών στοιχείων αποτελεί για τα παιδιά «εργαλείο σκέψης» Οι τελετές, τα ειδικά µοτίβα και τα σύµβολα γίνονται κώδικας επικοινωνίας, εδραιώνοντας τη σχέση του εαυτού µε την κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα εκφράζει ατοµικούς τρόπους συµπεριφοράς (Chapman, 1993, σελ. 93). Είναι ένας ενδιαφέρον τρόπος να πλησιάσουµε σοβαρά θέµατα, κοιτώντας τον κόσµο µε διαφορετική µατιά. Η τέχνη στην εκπαιδευτική διαδικασία όχι µόνο ενισχύει τη γνώση γεγονότων, αλλά µας βοηθάει να οδηγηθούµε σε εκφραστικούς παραλληλισµούς και δηµιουργική σκέψη. Προς αυτή την κατεύθυνση, προτείνουµε το Εικαστικό-Περιβαλλοντικό Παιχνίδι, που προσεγγίζει µε εικαστικό τρόπο περιβαλλοντικά θέµατα. Θέλουµε οι µαθητές µας να µάθουν και να πράξουν, επάνω σε τρεις άξονες: τέχνη, περιβάλλον, παιχνίδι. Για να δηµιουργήσουµε το Εικαστικό-Περιβαλλοντικό Παιχνίδι συνεργαστήκαµε µε δωδεκαµελή

3 οµάδα εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων 1. Απώτερος στόχος του Εικαστικού- Περιβαλλοντικού παιχνιδιού που αναπτύξαµε είναι αφενός να βρούµε τρόπους συνεργασίας, αφετέρου να µας µυήσει στην αντίληψη ότι σε θέµατα περιβάλλοντος όλοι κερδίζουµε ή όλοι χάνουµε, βιώνοντας το γεγονός ότι όλοι είµαστε εξίσου υπεύθυνοι για το περιβάλλον µας και το πολιτισµό µας. Το παιχνίδι, µε τον τρόπο που επιδιώκει να λειτουργήσει στη µαθητική κοινότητα, εκτός από τον ενθουσιασµό και την ευθυµία που προκαλεί στους µαθητές, στοχεύει στην καλλιέργεια της δηµιουργικής σκέψης και ενορατικής προσέγγισης, µέσα από τη βαθύτερη κατανόηση των αξιών, τόσο της ποικιλίας της έκφρασης, όσο και της ελεύθερης επιλογής του τρόπου παρουσίασης των επιµέρους στοιχείων που το αποτελούν (Whitney, 1975). Οι πρωτότυπες και δηµιουργικές δραστηριότητες, ικανοποιούν το αίσθηµα της ανεξαρτησίας και της αυτοσυντήρησης. Ο µαθητής έχει την ελευθερία να προτείνει, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αλλά και να αναλάβει ρόλους µέσα στην οµάδα. Επίσης συλλέγει ο ίδιος µέσα από το περιβάλλον του, τόσο τα γνωστικά στοιχεία, που είναι απαραίτητα για να σχεδιάσει και να παίξει µε το παιχνίδι, όσο και τα υλικά που θα χρειαστεί για να το κατασκευάσει. Το παιχνίδι, καλλιεργεί συµπεριφορές, που στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται µέσω της τέχνης και µέσω των διαθεµατικών ερωτήσεων που καλείται να απαντήσει ο παίκτης στα διάφορα στάδια του παιχνιδιού. Το γνωστικό κοµµάτι του παιχνιδιού περιλαµβάνει τα περιβαλλοντικά εµπόδια δηλαδή τα στοιχεία που δρουν εξισορροπητικά ή ανασταλτικά στην υποβάθµιση του περιβάλλοντος και τις ερωτήσεις από διάφορα αντικείµενα του αναλυτικού σχολικού προγράµµατος. Έτσι ο µαθητής αυτόµατα αποκτά κίνητρο για µάθηση. (J. Dewey, 1925). Βιώνει τη µάθηση χωρίς αυτή να έχει γνωσιοκεντρικό χαρακτήρα. Επιπλέον οι µαθητέςπαίκτες συσχετίζουν, άµεσα ή έµµεσα, έννοιες που αφορούν στην οικολογία, ανακύκλωση, επαναχρησιµοποίηση υλικών και µε θέµατα που άπτονται στα εικαστικά, µουσική, βιολογία, γεωγραφία, γεωλογία, ιστορία της τέχνης, θεολογία, αρχαία και νέα ελληνική γραµµατεία και λαϊκό πολιτισµό, µε στόχο την ολιστική αντίληψη της σχέσης του ανθρώπου µε το περιβάλλον ανά τους αιώνες. (Μπολιεράκη, Κ., Μαραβελάκη, Μ, Κυζερίδη, Μ, Φυντανίδου, Τ, 2010) 1 Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σχεδιάστηκε από την εικαστικό-εκπαιδευτικό Κωνσταντίνα Μπολιεράκη το περιβαλλοντικό πρόγραµµα µε τίτλο: «Παιχνίδι για το αειφόρο σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος» το οποίο υλοποιήθηκε µε την υποστήριξη της ιευθύντριας του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα Πολυτίµης Γκέκα και τη συνεργασία δωδεκαµελούς οµάδας εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων: Με υπεύθυνες καθηγήτριες Μπολιεράκη Κωνσταντίνα (ζωγράφο), Μαραβελάκη Μαρίνα (χαράκτρια) και Κυζερίδη Μελποµένη-Μελίνα (γεωλόγο-ωκεανογράφο). Με συνεργαζόµενους καθηγητές ρ. Γκέκα Πολυτίµη (φιλόλογο, ιευθύντρια του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα), Μεταξά Ανδριάνα (φιλόλογο, Υπ/ντρια Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα), Παπαβασιλείου Άννα (µουσικό), ρ.πρεβεδουράκη Κορίνα (ζωγράφο, Υπ/ντρια Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα), Σταµούλης Γεώργιος (θεολόγος, Υπ/ντή Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα),Κοντιγούλα Ερµιόνη (φυσικό), Αντωνοπούλου Αικατερίνη (δασκάλα χορού), Καρακάση Χρήστο (σκηνοθέτης), Φυντανίδου Τριανταφυλλιά (Φυσικής Αγωγής).

4 Σχήµα 1: «κατασκευή παιχνιδιού» 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΧΝΙ ΙΟΥ Στη συνέχεια παρουσιάζεται ο σχεδιασµός του παιχνιδιού, που βασικό σκοπό του αποτελεί η περιβαλλοντική ενεργοποίηση µέσω της αισθητικής και κοινωνικής αγωγής των παικτών. Περιβαλλοντική Οµάδα: Μαθητές και Εκπαιδευτικοί Για την υλοποίηση του παιχνιδιού, συνεργάζονται δύο οµάδες: η εικαστική και η διεπιστηµονική οµάδα Η Εικαστική Οµάδα αποτελείται από τους εικαστικούς εκπαιδευτικούς και από τους µαθητές. Οι εικαστικοί αναλαµβάνουν την εκπαίδευση και διδασκαλία των µαθητών σε θέµατα που αφορούν τόσο στην αισθητική και στην τεχνική, όσο και στην διαχείριση των απορριµµάτων µέσω εικαστικών διεργασιών. Οι µαθητές σχεδιάζουν και δηµιουργούν την εικαστική κατασκευή του παιχνιδιού από ανακυκλωµένα υλικά όπως εφηµερίδες, κουτιά, αλουµίνιο, σύρµα, σχοινιά, χρησιµοποιώντας οικολογικά χρώµατα και τεχνικές φιλικές προς το περιβάλλον. Η ιεπιστηµονική Οµάδα αποτελείται επίσης από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων (εικαστικούς, φιλολόγους, θεολόγο, µουσικό, χορευτή, ηθοποιό, σκηνοθέτη, γυµναστή γεωλόγο-ωκεανογράφο) και τους µαθητές. Οι εκπαιδευτικοί δηµιουργούν ερωτήσεις ή δράσεις (σενάριο, δρώµενο) περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος από το γνωστικό αντικείµενο της ειδικότητας τους µε σκοπό την ευαισθητοποίηση των µαθητών για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη. Οι µαθητές αναλαµβάνουν να απαντήσουν στις ερωτήσεις, προσδίδοντας µια επιπλέον διάσταση στην χειροποίητη τρισδιάστατη εικαστική κατασκευή του παιχνιδιού. Σχήµα2: «καράβι-υπόγεια ρεύµατα» Σχήµα3: λεπτοµέρεια «καράβι-υπόγεια ρεύµατα» Χαρακτηριστικά του παιχνιδιού Η επιφάνεια του παιχνιδιού έχει διαστάσεις 150x200cm (σχ. 1) και στηρίζεται σε δυο ηµικύκλιες βάσεις που της επιτρέπουν να ταλαντώνεται. Η επιφάνεια, ως επί το πλείστον, είναι κατασκευασµένη από ανακυκλωµένο χαρτί και χωρίζεται σε οκτώ περιοχές-κατασκευές. Κάθε κατασκευή είναι φτιαγµένη από επαναχρησιµοποιηµένα υλικά π.χ. χαρτόνια,

5 εφηµερίδες, αλουµίνιο, σύρµα, σχοινιά, κ.ά. και επιζωγραφίστηκε µε οικολογικά χρώµατα και τεχνικές που χρησιµοποιεί ο άνθρωπος, από τα πρώτα δείγµατα του πολιτισµού ως τις µέρες µας. Για το παιχνίδι χρειάζονται µια κλεψύδρα, οκτώ πιόνια, ένα ζάρι και οκτώ πουγκιά µε µπίλιες που αναλογούν σε περιβαλλοντική επιβάρυνση (όπως πχ απόβλητα). Στην συνέχεια η περιβαλλοντική επιβάρυνση θα αναφέρεται σαν «απόβλητα». Το συνολικό βάρος των «αποβλήτων» πρέπει να είναι κατά τι µεγαλύτερο των δυνάµεων που επιτρέπουν στην επιφάνεια του παιχνιδιού να ισορροπεί, έτσι ώστε αυτή να ταλαντώνεται και να είναι ασταθής, κάθε φορά που υπερφορτώνετε µε «απόβλητα». Το διαδραστικό µέρος του παιχνιδιού περιλαµβάνει τετρακόσιες ερωτήσεις γνώσεων και οκτώ σενάρια δράσης που αφορούν στο θέατρο και στο χορό. Ο αριθµός των παικτών ξεκινάει από οκτώ και µπορεί εν δυνάµει να φτάνει οποιοδήποτε πολλαπλάσιο του. Σε κάθε επιµέρους περιοχή του παιχνιδιού αναπτύσσεται µια πολιτεία καθ ύψος η οποία ρίχνει «απόβλητα» σε ένα ποτάµι (σχ. 2, σχ.3). Τα ποτάµια των διαφόρων περιοχών αποτελούν τους παραποτάµους ενός κεντρικού ποταµού. Σε κάθε παραπόταµο υπάρχουν σταθµοί διαχείρισης των «αποβλήτων», που τα εµποδίζουν να φτάσουν στον κυρίως ποταµό και να επιβαρύνουν το περιβάλλον. Οι παίκτες καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικές µε το περιβάλλον, που αφορούν στη βιολογία, στην οικολογία, στη γεωγραφία, αλλά και στην παράδοση, στη µουσική, στην αρχαία και νέα ελληνική γραµµατεία, και στην ιστορία της τέχνης. Όσον αφορά στις ερωτήσεις δράσης, η απάντηση είναι ένα δρώµενο που πρέπει να παρουσιάσει όλη η οµάδα σε δεδοµένο χρόνο, ο οποίος υπολογίζεται µε την κλεψύδρα. Αν απαντήσουν σωστά, διατηρούν τα εµπόδια στις θέσεις τους και προστατεύουν το περιβάλλον. Αν απαντήσουν λάθος σε µια ερώτηση, χάνουν ένα εµπόδιο, διαταράσσοντας την ισορροπία του οικοσυστήµατος. Αν η ποσότητα των «αποβλήτων» που καταλήγουν στον κυρίως ποταµό, ξεπεράσει τα όρια αντοχής του οικοσυστήµατος, τότε χάνουν όλοι, το οικοσύστηµα καταρρέει και η κατασκευή καταστρέφεται προκαλώντας οπτικά και ηχητικά εφέ. Όταν το παιχνίδι προχωράει στη ολοκλήρωση του, κάθε οµάδα έχει το δικαίωµα µιας βοήθειας από τους συµπαίχτες προκειµένου να καθυστερήσει ή να αποφύγει την καταστροφή. Υπεύθυνη για την καταστροφή, είναι η οµάδα η οποία έπαιξε τελευταία και την προκάλεσε. Η οµάδα που καταφέρνει να φτάσει στο τέλος των ερωτήσεων της περιοχής της χωρίς να διαταραχτεί το σύστηµα κερδίζει µαζί της όµως έχουν κερδίσει και όλες οι υπόλοιπες οµάδες, αφού έχουν συνεισφέρει µε τις σωστές τους απαντήσεις στην «προστασία του περιβάλλοντος». 3. ΜΕΘΟ ΟΓΙΑ Στο προτεινόµενο παιχνίδι-κατασκευή, που σκοπό έχει να ενεργοποιεί τους µαθητές σχετικά µε συµπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον, χρησιµοποιούµε πολλαπλές µεθόδους εκπαίδευσης: Τη Βιωµατική µάθηση, που έχει στόχο την ανάπτυξή της συνείδησης των µαθητών και την χειραφέτηση τους.τη ιαθεµατική προσέγγιση στην µάθηση που εστιάζει διεπιστηµονικά στα αναλυτικά προγράµµατα. Την Ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει και συντονίζει διανοητικές και διαισθητικές διεργασίες, υποδηλώνοντας µια µετατόπιση από το δυισµό της καρτεσιανής σκέψης, όπου ο νους διαχωρίζεται από την ύλη, το λογικό από το πνευµατικό, το συναισθηµατικό από το ενορατικό, το υποκείµενο από το αντικείµενο και η ανθρώπινη ύπαρξη από το φυσικό κόσµο. Τη Μετασχηµατιστική προσέγγιση που είναι αναδραστική. Τα άτοµα να σκέφτονται για την αλλαγή και βλέπουν το σκοπό, προτού προκύψει η αλλαγή. Η µάθηση εστιάζει στην ενσωµάτωση των πολλαπλών µορφών νοηµοσύνης και στη σύνδεση των µαθησιακών δρώµενων µε την κοινωνία, διαδικασία που αναγνωρίζει την σηµασία της δυναµικής της οµάδας και του κοινωνικού πλαισίου στη µαθησιακή διαδικασία. (Κωστούλα-Μακράκη Ν., 2010). Η οµάδα των εκπαιδευτικών ανταλλάσει πληροφορίες, απόψεις και ιδέες µε τους µαθητές και συνεργάζονται για ένα κοινό στόχο και για ένα τελικό αποτέλεσµα. Ο ρόλος του καθηγητή

6 είναι καθοδηγητικός-συµβουλευτικός, µε παρεµβάσεις που γίνονται µόνον όταν το απαιτούν οι µαθητές. Το κέντρο βάρους µετατίθεται από το δάσκαλο στους µαθητές, αφού έχουν προηγηθεί συζητήσεις και έχει υποδειχθεί τρόπος έρευνας και συγκέντρωσης πληροφοριών, τόσο για την κατασκευή του παιχνιδιού, όσο και για τις ερωτήσεις που χρειάζονται για να το παίξουν. Τα στάδια που ακολουθούµε είναι ο προβληµατισµός, η διεξαγωγή των δραστηριοτήτων, η ανατροφοδότηση και η αξιολόγηση (Frey, 1980, Χρυσαφίδης, 1994). Η αξιολόγηση του όλου εγχειρήµατος, αφορά στη βελτίωση του τρόπου επικοινωνίας των ατόµων και των οµάδων, στην κατεύθυνση της κατανόησης του παιχνιδιού, στην ανάπτυξη θεµάτων συζήτησης, στη συνεργασία και στη συνολική διαπραγµάτευση των περιβαλλοντικών θεµάτων. Αξιολογείται επίσης, η ικανότητα επίλυσης προβληµάτων που παρουσιάζονται στην πορεία του παιχνιδιού. Οι µαθητές συµµετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του παιχνιδιού και στη διαδικασία του τρόπου που αποκόµισαν τις απαιτούµενες γνώσεις για τη διεξαγωγή του. Για παράδειγµα, ο κύκλος του νερού, όπως προτείνεται στο παιχνίδι µας και η διασύνδεσή του µε θέµατα διαχείρισης των απορριµµάτων, συµβάλλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση µε παραδοσιακούς αλλά και δηµιουργικούςπρωτότυπους τρόπους. 4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Για την υλοποίηση του εικαστικού-περιβαλλοντικού παιχνιδιού, όπως ήδη αναφέραµε, συνεργάστηκαν εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων και µαθητές. Κινητοποιήθηκε ολόκληρη η σχολική µονάδα, γεγονός που επιβεβαιώνει την επιτυχία του εγχειρήµατος. Οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες και συνεργάστηκαν µε τους καθηγητές σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας υλοποίησης της κατασκευής του παιχνιδιού. Κάθε οµάδα αποτύπωσε µε εικαστικό τρόπο τη γνωστική εµπειρία των µελών της. Τα επιµέρους κοµµάτια του παιχνιδιού που κατασκευάστηκαν από διαφορετικές οµάδες µαθητών, συνθέτουν ένα ευρύτερο ολοκληρωµένο έργο, αποτέλεσµα τόσο της συλλογικής προσπάθειας και της στενής συνεργασίας των µαθητών, όσο και της ατοµικής προσπάθειας και έκφρασης. Στις οµάδες παρατηρήθηκαν ποικίλες συµπεριφορές, αναδείχθηκαν χαρακτήρες, διαµορφώθηκαν ποικίλες σχέσεις ανάµεσα στους συνεργάτες. Αναπτύχθηκαν τρόποι επικοινωνίας, δηµιουργήθηκαν φιλίες και ανταγωνισµοί, ξεχώρισαν ηγετικές προσωπικότητες. Οι µαθητές έµαθαν να υπερασπίζονται τις απόψεις τους, να υποδύονται ρόλους, να αποκτούν εµπειρίες προσαρµογής και επικράτησης µέσα στο κοινωνικό σύνολο. Συνολικά, οι οκτώ οµάδες των µαθητών της Β τάξης του Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα που συµµετείχαν στην κατασκευή ( ), διέθεσαν χρόνο µέσα και έξω από την τάξη, προκειµένου να υλοποιήσουν την κατασκευή τους. Η συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι ποιοτική και αφορά σε συµπεριφορές. Τρεις από τις οκτώ οµάδες εργάστηκαν από την αρχή µε ενθουσιασµό, συνέπεια, σύµπνοια και εφευρετικότητα. Μοίρασαν από την αρχή ρόλους και ευθύνες. Εφάρµοσαν για το σχεδιασµό και τη δηµιουργία της κατασκευής τους γνώσεις που αφορούν σε θέµατα περιβάλλοντος και τα είχαν διδαχθεί στην προηγούµενη σχολική χρονιά. Ο ρόλος του εικαστικού εκπαιδευτικού ήταν να ανατροφοδοτεί µε νέα στοιχεία την εξέλιξη της άσκησης και να ενισχύει τη θετική πορεία που ήδη υπήρχε. Μία από τις οκτώ οµάδες, παρόλο που στην αρχή τα µέλη της ενθουσιάστηκαν, διατύπωσαν ολοκληρωµένες και πρωτότυπες σκέψεις, στην υλοποίηση αυτών των προτάσεων δεν µπόρεσαν να συνεργαστούν µεταθέτοντας τις ευθύνες στους συνεργάτες τους. Εκεί η εικαστική οµάδα των εκπαιδευτικών αντιµετώπισε τα προβλήµατα µε συζήτηση, προβάλλοντας τη έννοια της οµαδικότητας και τα οφέλη που απορρέουν από αυτή. ύο από τις οκτώ οµάδες παρόλο που σε αρχικό στάδιο συµφώνησαν µεταξύ τους στο πως θα χειριστούνε το θέµα, κατά τη διάρκεια της υλοποίησής του υπήρξε διαφωνία ως προς την κατανοµή ρόλων και ανάληψη ευθυνών. Εκεί, χρειάστηκε η παρέµβαση του εικαστικού

7 εκπαιδευτικού ώστε να αναλάβει ο κάθε µαθητής ένα µέρος της εργασίας και έτσι η κάθε οµάδα να παρουσιάσει από ένα ολοκληρωµένο κοµµάτι της τελικής κατασκευής. ύο από τις οκτώ οµάδες δεν είχαν από την αρχή αποσαφηνίσει την ιδέα τους και πως θα την χειρίζονταν, µε αποτέλεσµα η εργασία κατά το στάδιο της υλοποίησης να έχει πολλές διορθώσεις και να µην εξελίσσεται. Επίσης παρατηρήθηκε, ότι σε αυτές τις οµάδες υπήρξε διάσπαση της προσοχής και της προσήλωσης ακόµα και ως προς το αµιγώς κατασκευαστικό κοµµάτι της δουλειάς. Εκεί, χρειάστηκε επίσης η παρέµβαση του εικαστικού εκπαιδευτικού, ώστε να δώσει λύσεις που να επιτρέπουν στην εργασία να προχωρήσει αλλά και να αφήσει το περιθώριο στους οι µαθητές ώστε να εκφραστούν δηµιουργικά. Παρά τις όποιες δυσκολίες στη διάρκεια της δηµιουργίας του Εικαστικού-Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, η φυσική επαφή -οπτική και απτική- µε διαφορετικά σχήµατα, χρώµατα, επιφάνειες, υλικά καθώς και η νοητική διασύνδεση διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων και επιστηµονικών προσεγγίσεων (εικαστική τέχνη, γεωγραφία, γεωλογία, αρχαία και νέα ελληνική γραµµατεία, θρησκευτικά, µουσική, ιστορία τέχνης, µυθολογία, λαϊκή τέχνη, παράδοση), διεύρυναν τους ορίζοντες των µαθητών. Μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού, οι µαθητές ερεύνησαν τη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον του και καλλιέργησαν µια θετική εικόνα για αυτό, την οποία πάντα θ' αναζητούν στο µέλλον. Παράλληλα έµαθαν να εκτιµούν το περιβάλλον στο οποίο ζουν, να αναζητούν τρόπους να το προστατέψουν, να δηµιουργούν και να εκφράζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, εξοικειώθηκαν µε την ιδέα ότι ο καθένας µπορεί και πρέπει να νοιάζεται για τον άλλον. Με αντίστοιχο τρόπο ενέργησαν και οι µαθητές της επόµενης τάξης της Β γυµνασίου ( ), οι οποίοι προσκλήθηκαν να αξιοποιήσουν το παιχνίδι σαν διδακτικό εργαλείο µαθηµάτων της εγκυκλίου παιδείας, αλλά και να το αξιολογήσουν. Το χρησιµοποίησαν και έµαθαν διασκεδάζοντας, µέσα από το παιχνίδι, σαν οµάδα. Κάθε φορά που µια οµάδα έπαιζε το παιχνίδι είχε τη δυνατότητα να το τροποποιεί προτείνοντας τους δικούς της κανόνες, ή δηµιουργώντας νέες ερωτήσεις, ή ακόµη και προσθέτοντας νέες εικαστικές κατασκευές. Αυτό προσέδωσε µια δυναµική εξέλιξης του παιχνιδιού σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις επιθυµίες της κάθε οµάδας. Ελαχιστοποιώντας, µε αυτό τον τρόπο, κάθε στοιχείο στατικότητας, οι µαθητές-παίκτες κινητοποιήθηκαν προς µια δηµιουργική κατεύθυνση περιβαλλοντικής ενεργοποίησης αναλαµβάνοντας ρόλους αυτοµόρφωσης και αλλληλοµόρφωσης. Η διαδικασία κατέληξε στην παραγωγή ενός ντοκιµαντέρ 2, όπου οι πρωταγωνιστές-µαθητές περιγράφουν παίζοντας το περιβαλλοντικό-εικαστικό παιχνίδι. 5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ Μέσα από το παιχνίδι οι έφηβοι µαθητές, είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν την ατοµική και οµαδική τους ταυτότητα, µέσω της εµφανούς σχέσης τους µε τους άλλους ανθρώπους που συνεργάστηκαν (τα µέλη της οµάδας τους, τις άλλες οµάδες, τους καθηγητές). Αναγνωρίζοντας τα σηµεία του χρόνου, του τόπου και του ανήκειν, ανέπτυξαν µια προσωπική περιβαλλοντική ταυτότητα και ενδιαφέρθηκαν να αναλάβουν και να αναπτύξουν και άλλες αειφόρες δράσεις, σε σχέση µε την ενηµέρωση και περιβαλλοντική ενεργοποίηση του κοινωνικού τους περίγυρου. Προκάλεσαν το ενδιαφέρον και το θαυµασµό των νεότερων µελών της σχολικής κοινότητας. Τους ενέπνευσαν ώστε να προβληµατιστούν σχετικά µε το περιβάλλον και να επιθυµούν να συµβάλλουν στην προστασία του. 2 Επεξεργασία Μοντάζ - Σκηνοθεσία: Καρακάσης Χρήστος. (Σκηνοθέτης, Καθηγητής Κινηµατογράφου, Εκπαιδευτικός Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Γέρακα µε Λυκειακές Τάξεις,

8 Όταν η καλλιτεχνική παιδεία, αναπόσπαστο κοµµάτι της ολιστικής καλλιέργειας εκπαίδευσης των ατόµων, συνδυάζεται µε την περιβαλλοντική εκπαίδευση παρέχει ένα δυναµικό εργαλείο για την κατανόηση από τους µαθητές της σχέσης κοινωνίαςπεριβάλλοντος και µπορεί να παίξει πολύ σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία υπεύθυνης περιβαλλοντικής συµπεριφοράς. Μέσω της τέχνης, καταφέραµε να υλοποιήσουµε τους στόχους του αναλυτικού προγράµµατος, µε έναν τρόπο που οδηγεί το σχολείο στο να διαδραµατίσει έναν µετασχηµατιστικό ρόλο, όπου η µάθηση εστιάζει στην καλλιέργεια των πολλαπλών µορφών νοηµοσύνης και στη σύνδεση των µαθησιακών δρώµενων µε την κοινωνία, παρέχοντας ένα δυναµικό πεδίο για αειφόρο ανάπτυξη. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Cassirer Emat, (1943), Η παιδευτική αξία της τέχνης, µτφ Λυκιαρδόπουλος Γ., Έρασµος, Αθήνα, Chapman, H. L. (1993) ιδακτική της τέχνης, εκδ Νεφέλη. 3. Guthrie, W., Οι Σοφιστές, Β Έκδοση, Εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα Frey, K. (1980) Η µέθοδος Project. Μια µορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη. Θεσσαλονίκη: εκδ. Αφοί Κυριακίδη. 5. Κωστούλα-Μακράκη Ν., Ένα πλαίσιο θεώρησης διδακτικών πρακτικών και αντιλήψεων για το αειφόρο σχολείο. 4ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «Το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος», Αθήνα, Μαρτινίδης Πέτρος, (1990), Κόµικς: τέχνη και τεχνικές της εικονογράφησης, ΑΣΕ. 7. Μπολιεράκη, Κ., Μαραβελάκη, Μ, Κυζερίδη, Μ, Φυντανίδου, Τ., (2010), Παιχνίδι για το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος, 4ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «Το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος», Αθήνα. 8. Salomon, G., (1979), Shape, Not Only Content: How Media Symbols Partake in the Development of Abilities. Στο ανθολόγιο: Wartella, E., (ed), Children Communication: Media and Development of Thought, Speech, Understanding, (p.53 81), London, Sage Publications, p Σκούλος, Μ., (2010), Η έννοια του αειφορικού-αειφόρου σχολείου Εισαγωγικές βασικές θέσεις, 4ο Πανελλήνιο Συµπόσιο «Το Αειφόρο Σχολείο του παρόντος και του µέλλοντος», Αθήνα, 10. Shayer, M. & Adey, P. S. (1981). Towards a science of science teaching: cognitive development and curriculum demand. London: Heinemann Educational Books, p Strauss, A. (1956) The Social Psychology of George Herbert Mead, Chicago: University of Chicago Press. 12. Χουιζινγκα Γ. (1989) Ο άνθρωπος και το παιχνίδι, Γνώση, Αθήνα 13. Chapman, H. L. (1978), Approaches to Art in Education, New York, Harcourt Brace Jovanovich, INC. 14. Χρυσαφίδης, Κ. (1994) Βιωµατική Επικοινωνιακή διδασκαλία, Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. 15. UNESCO, Wind Edgar, Τέχνη και Αναρχία, µτφ Μυράτ Γ., Νεφέλη, Αθήνα, Vygotsky L.S., (1997) Νους στην κοινωνία, (µτφ. Μπίµπου Α., Βοσνιάδου Σ.), Gutenberg, Αθήνα.

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου

Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού. Bιβλίο ασκάλου Mελέτη Περιβάλλοντος Γ ηµοτικού Bιβλίο ασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΡΙΤΕΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ KAI ΥΠΕΥΘΥΝΗ TOY ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΠΡΟΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 217 ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΠΟΧΕΣ: ΜΙΑ VISUAL ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ ΖΩΝΗΣ Τζούλια Φορτούνη Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης μεταπτυχιακή φοιτήτρια gfort@primedu.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη

Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη εκπαιδευτικός στη Δ/νση Α θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας liampeka@hotmail.com. Περίληψη Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με θέμα την Ταξινόμηση Αντικειμένων σε Παιδιά Προσχολικής Ηλικίας με Χρήση των Εκπαιδευτικών Λογισμικών Tabletop Junior - Gcompris Tux Paint Αποστολία Μπέκα Αποσπασμένη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών. για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β')

Πρόγραμμα Σπουδών. για το Νέο Σχολείο πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') 2011 Πρόγραμμα Σπουδών για το "Νέο Σχολείο" πεδίο: Πολιτισμός - Δραστηριότητες Τέχνης για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση (πρόταση β') Τα προτεινόμενα Προγράμματα Σπουδών στηρίζονται σε σειρά δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΟΚΙΔΗ ΠΑΤΡΑ 2007 2 ISBN 978-860-89357-1-6 ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΠΑΤΡΑ 2007 3 ΣΚΟΠΟΣ Με το βιβλίο αυτό θα ήθελα να βάλω ένα λιθαράκι στην επιστήμη που ονομάζεται

Διαβάστε περισσότερα

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων

Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Υιοθέτηση της ιαθεµατικής Προσέγγισης στα ΤΕΕ: Η βιωµατική εµπειρία στους τοµείς Πληροφορικής και Αυτοκινήτων Γώγουλος Γιώργος Υπευθ. τοµέα Πληροφορικής στη Β θµια Εκπ/ση Πρόεδρος του Συλλόγου Καθηγητών

Διαβάστε περισσότερα

Student s evaluation through the project method- Case study

Student s evaluation through the project method- Case study Η αξιολόγηση του μαθητή μέσω της μεθόδου project - Μελέτη περίπτωσης Student s evaluation through the project method- Case study Βενετία Καπαχτσή, Εκπαιδευτικός, Med, Phd, bekapah@gmail.com Ιωάννα Παντελίδη,

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 96 ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙ- ΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙ- Ο. ΜΙΑ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ. Παπαδάκης Σπυρίδων Ελληνικό Ανοικτό

Διαβάστε περισσότερα

Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης Στην προοπτική της διαμόρφωσης δυναμικών δικτύων μάθησης υποψηφίων εκπαιδευτικών μέσω έρευνας δράσης: ο ρόλος της αρχικής εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο. Ελένη Κατσαρού Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»

Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Project: «Το χρονοταξίδι των μικροταξιδευτών της Στ τάξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση» Β. Γεωργαντά Δασκάλα στο 2 ο Δημοτικό Σχολείο Σπάτων & Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο ΔΔΜΠΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Ο ΧΩΡΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής

Ιωάννης Στεφάνου ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπων: Θανάσης Καραλής Επίκουρος Καθηγητής ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής

Οδηγός Επιμορφωτή. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας. Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής Ομάδα Μουσικής Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στα δημοτικά σχολεία ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Οδηγός Επιμορφωτή Κική Δεμερτζή Συντονίστρια συγγραφικής ομάδας Νικόλας Τσαφταρίδης Δημήτρης Σαρρής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων»

Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: «Κομποστοποίηση Ανακύκλωση στερεών απορριμμάτων» Αντιγόνη Λάμπρου 1, Ελευθερία Τσιούρη 2, Κυριακή Παπαδοπούλου 3 1. Εκπαιδευτικός ΠΕ 70 1 ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα Αγωγής Υγείας

Σχεδιασμός και ανάπτυξη μιας διαδικτυακής κοινότητας πρακτικής σε θέματα Αγωγής Υγείας ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης Εδρα UNESCO Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΔΑΞΟΥΝ ΣΤΑ 800 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΑΕΠ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΤΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΚΤΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΤΕΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Επικεφαλής: Πολυκάρπου Χάρις, Διδάκτωρ Θεάτρου και Δράματος, Λειτουργός Γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 2, Τεύχος 3, 2014 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε σχέση με την αξιοποίηση της βιωματικής μάθησης και των ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε επιμορφωτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 380 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» EXPLORING THE STRENGTHS OF PROJECT-BASED

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Συγγραφική Ομάδα: Δρ Χάρις Πολυκάρπου, PhD in Arts Education-Drama and Theatre, MA in Drama in Education and Cultural studies Θέκλα Καρίττεβλη,

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3. Εκπαίδευση 3.1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1. Η Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 3.1.1.1. Το Ελληνικό Πρωτοβάθμιο Σχολείο 1 και η Νέα Πρόκληση των ΤΠΕ Η ταχύτατη ανάπτυξη των Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΤΣΙΓΑΡΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (Α.Μ. 12735) ΠΑΠΑΝΘΥΜΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ (Α.Μ. 12444) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ: ΔΡ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ ~

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ «Μελέτη Αναπαραστάσεων των Νηπίων για την Έννοια του Υπολογιστικού Συστήματος. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα