pr EN 3-10 Φορητοί Πυροσβεστήρες Μέρος 10 Όροι για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός φορητού πυροσβεστήρα προς το ΕΝ 3 μέρος 7 Σεπτέμβριος 2006

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "pr EN 3-10 Φορητοί Πυροσβεστήρες Μέρος 10 Όροι για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός φορητού πυροσβεστήρα προς το ΕΝ 3 μέρος 7 Σεπτέμβριος 2006"

Transcript

1 pr EN 3-10 Φορητοί Πυροσβεστήρες Μέρος 10 Όροι για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης ενός φορητού πυροσβεστήρα προς το ΕΝ 3 μέρος 7 Σεπτέμβριος 2006 Α. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ Δρ. Αργύρης Τζαμτζής Α.1. Ταυτοποίηση του κατασκευαστή Η ταυτοποίηση πρέπει να παρέχεται μέσω εγγράφου καταγραφής από χώρα της Ε.Ε ή της ΕFTA. Ο αιτών πρέπει να είναι μια νομική οντότητα η οποία εισάγει τους πυροσβεστήρες στην αγορά. Ο αιτών είναι ο κατασκευαστής ή ο αντιπρόσωπός του και πρέπει να εγγράφεται σε μια χώρα της Ε.Ε ή των EFTA. O αντιπρόσωπος αναλαμβάνει πλήρη υπευθυνότητα για την παραγωγή. Όλες οι εγκαταστάσεις που ελέγχονται από τον κατασκευαστή και συμμετέχουν στην κατασκευή του πυροσβεστήρα θα πρέπει να ταυτοποιούνται. Α.2 Ταυτοποίηση του πυροσβεστήρα Η ταυτότητα του πυροσβεστήρα θα πρέπει να περιλαμβάνει : Πλήρη κατάλογο σχεδίων. Κάθε σχέδιο θα πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς το εξάρτημα. Δελτίο τεχνικών στοιχείων (βλ. παράρτημα Β) ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑ - TECHNICAL DATA SHEET OF AN EXTINGUISHER Name and address of the Applicant: Όνομα και διεύθυνση του αιτούντα : Name and address of the manufacturer (when not the applicant) and Place(s) of Manufacture: Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή (όταν δεν είναι ο αιτών) και τοποθεσία (ες) κατασκευαστή : Name and address of subcontractor and place(s) of subcontractor activity, where applicable [In this case please also describe subcontracted activity] : Όνομα και διεύθυνση του υποκατασκευαστή και τοποθεσία(ες) της δραστηριότητας του υποκατασκευαστή, όπου εφαρμόζεται (στην περίπτωση αυτή προκαλούμε περιγράψετε την δραστηριότητα του υποκατασκευαστή) : Name Title and Address of Person responsible for this testing : Oνομα και τίτλος και διεύθυνση του ατόμου υπεύθυνου για τις επαφές σχετικά με τη δοκιμή αυτή : Description of modification : Aντικείμενο της αίτησης : Date when extinguishers could be available for testing : Hμερομηνία διάθεσης των πυροσβεστήρων για έλεγχο : Model Number : Kωδικός αριθμός τύπου πυροσβεστήρα : Existing Model or Range Name :

2 Tύπος πυροσβεστήρα : Type of Extinguisher / Τύπος Πυροσβεστήρα Gas Cartridge / Φιαλίδιο Αερίου Stored Pressure / Εγκλωβισμένη Πίεση Extinguishing Medium / Τύπος Κατασβεστικού Nominal Charge / Ονομαστικό Φορτίο Foam / Αφρός Water / Νερό Water plus additive / Νερό με Πρόσθετα Powder / Σκόνη Freezing Point Depressant Pressure relief device / Ανακουφιστική Διάταξη Πίεσης Bursting Disc / Δίσκος Ρήξης Declared min/max operating temperatures and corresponding pressure Δηλωθείσες θερμοκρασίες Τmin/Tmax και αντίστοιχες πιέσεις : Τmin oc Tmax oc P(Tmin) bar P(Tmax) bar Class of Fire and Target ratings : Τύποι φωτιάς και επιδιωκόμενες κατασβεστικές ικανότητες : Technical Data Sheet of an extinguisher Table of Parts / Πίνακας Εξαρτημάτων Part / Εξάρτημα Body / Cylinder Σώμα Κύλινδρος Valve / Βαλβίδα Supplier Προμηθευτής Part No Drawing No Issue Status Αριθμός Σχεδίου Material Υλικό Hose / Ελαστικός Σωλήνας

3 Horn / Ακροφύσιο Strainer / Bursting Disc / Δίσκος Ρήξης Gas Cartridge / Φιαλίδιο Αερίου Dip tube / Σιφώνιο Table of Extinguishing Agent / Πίνακας Κατασβεστικού Μέσου Characteristics / Χαρακτηριστικά Manufacture / Specification / Προδιαγραφή Παραγωγός Chemical Composition (Powder / Halon) Χημική Σύσταση (Σκόνη / Halon) Inhibiting Agent (Powder) Κατασβεστικός Παράγων (Σκόνη) Particle Distributiona (Powder) Κατανομή κόκκων (Σκόνη) Density in kg/l / Πυκνότητα σε kg/l (Foaming Agents / Αφρός) Viscosity 10mm2/s / Ρευστότητα 10 mm2/s (Foaming Agents / Αφρός) Refractive Index N20D (Foaming Agent / Αφρός) PH (Foaming Agent) Ph (Αφρός) Spectrogramb / Φασματογράφημαb a. Method used to be stated Percentage for at least 3 particle sizes to be given Να περιγραφεί η μέθοδος προσδιορισμού. Να δοθούν τουλάχιστον τρία κλάσματα της κατανομής σωματιδίων b. At (20+2)oC Infrared spectrogram to be supplied for foam concentrate and powder Στους (20+2)oC Να δοθεί φασματογράφημα υπερύθρου για το συμπύκνωμα του αφρού και τη σκόνη NB : If during testing changes are made this data sheet will be revised. Σημείωση : Εάν γίνουν αλλαγές κατά τη διάρκεια του ελέγχου να τροποποιηθεί το παρόν τεχνικό δελτίο. Please submit in duplicate technical documentation comprising : Παρακαλούμε επισυνάψτε εις διπλούν τα ακόλουθα τεχνικά στοιχεία : 1. One set of drawings clearly characterizing the model, including at a minimum those listed in the Table of Parts above; Ένα σετ σχεδίου που περιγράφουν καθαρά τον τύπο του πυροσβεστήρα, το οποίο θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξαρτήματα που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω πίνακα εξαρτημάτων. 2. Details of the extinguishing agent giving its physical and chemical characteristics, including at minimum the information required in the Table for Extinguishing Agent above; Στοιχεία για το κατασβεστικό μέσον που θα παρέχουν τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά του και θα περιλαμβάνουν κατ ελάχιστον τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον Πίνακα Κατασβεστικού Μέσου. 3. An explanatory note on the type of heat treatment and welding and assembly process the cylinder has undergone. Μια περιγραφή του είδους της θερμικής κατεργασίας, της μεθόδου συγκόλλησης και συναρμογής του κυλίνδρου. Α.3 Έντυπα που παρέχονται με τον πυροσβεστήρα Οδηγίες αποθήκευσης, εγκατάστασης και χρήσης.

4 A.4 Σήμανση CE Πιστοποιητικά συμμόρφωσης προς την οδηγία 97/23/ΕΚ του συγκροτήματος του πυροσβεστήρα, τα οποία καλύπτουν την Έγκριση τύπου και την Παραγωγική Διαδικασία που έχουν εκδοθεί από Κοινοποιημένο Φορέα Πιστοποίησης. A.5 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Πιστοποιητικό κατά ISO 9001:2000 από διαπιστευμένο Φορέα πιστοποίησης που να καλύπτει την διαδικασία παραγωγής του πυροσβεστήρα. A.6 Στοιχεία για την τοξικότητα του κατασβεστικού μέσου Material Data Safety Sheet σύμφωνα με την οδηγία 91/155/CEE Α. ΑΡΧΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ Ο αιτών θα πρέπει να θέσει στη διάθεση ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 3-7 : Μια παρτίδα 50 πυροσβεστήρων από την οποία θα ληφθεί ο αριθμός των πυροσβεστήρων που είναι απαραίτητος για τους ελέγχους. Πλήρη τεκμηρίωση (σχέδια, τεχνικούς φακέλους κ.λ.π.) από τον πυροσβεστήρα προς πιστοποίηση. Τεκμηρίωση σε σχέση με το περιεχόμενο κατασβεστικό μέσον. Δελτίο τεχνικών στοιχείων του πυροσβεστήρα, σύμφωνα με το Παράρτημα Β. Το διαπιστευμένο εργαστήριο θα εκδώσει μια έκθεση εργαστηριακής δοκιμής, σύμφωνα με το Παράρτημα C. Προς τούτο θα διενεργήσει όλο το περιλαμβανόμενο πρόγραμμα ελέγχων και δοκιμών. Σημείωση : Η έκθεση εργαστηριακών δοκιμών δεν συνιστά πιστοποίηση του προϊόντος. C. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ C.1. Απαιτήσεις προερχόμενες από το ISO 9001 Το Σύστημα ελέγχου της Παραγωγικής Διαδικασίας του Εργοστασίου θα πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ ISO 9001:2000. C.2 Επιπρόσθετες απαιτήσεις a. Πρέπει να διατίθενται τα μέσα για την κατασκευή των πυροσβεστήρων και των εξαρτημάτων των πυροσβεστήρων. b. Πρέπει να διατίθενται τα μέσα για την πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων και να διακριβώνονται τακτικά. c. Πρέπει να διατίθενται τα αρχεία ιχνηλασιμότητας του προιόντος. D. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ & ΣΗΜΑΝΣΗ Με την προϋπόθεση της επιτυχούς συμπλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων και δοκιμών εκδίδεται πιστοποιητικό αποδοχής από διαπιστευμένο φορέα κατά ΕΝ ή από Υπουργείο της χώρας. Ο αριθμός πιστοποιητικού θα πρέπει να σημειώνεται στην ετικέτα του πυροσβεστήρα, όπως περιγράφεται στο πρότυπο ΕΝ 3-7, παράγρ θα πρέπει επίσης να σημειώνεται η φράση ΕΝ Η σήμανση του πυροσβεστήρα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το πρότυπο ΕΝ3-10, παράγρ Ε. ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΛΕΓΧΟΙ, ΔΟΚΙΜΕΣ & ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ Α/Α Παραγρ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ σύμφωνα με ΕΝ 3-7 την έκθεση εργ.δοκ. Συχνότητα Ελέγχων

5 1 4.2 Έλεγχος Εκκένωσης Δ.Α Θέση σε λειτουργία Δ.Α Ελαστικός Σωλήνας Περιοδικά * Προωθητικά αέρια Προσκόμιση εγγράφων Έλεγχος για πυροσβεστήρες Δ.Α. ενσωματωμένης πίεσης Ονομαστικά Φορτία Δ.Α Ανοχές πληρώσεως Περιοδικά * Σχεδιασμός ανοίγματος πληρώσεως Δ.Α Διάρκεια Λειτουργίας, μίνιμουμ διάρκεια Δ.Α Διάρκεια Λειτουργίας. Διακύμανση Περιοδικά * μετρήσεων Εναπομένου φορτίο Περιοδικά * Έναρξη εκκένωσης Δ.Α Θερμοκρασιακός κύκλος Δ.Α Διατήρηση προωθητικού μέσου Βλ. 8.3 του ΕΝ Αποδεκτά επίπεδα στεγανότητας Δ.Α Διηλεκτρική σταθερά για Δ.Α πυροσβεστήρες βάσης νερού Διάρκεια Λειτουργίας, μίνιμουμ διάρκεια Δ.Α 18a 10.2 Δύναμη λειτουργίας για πυροσβεστήρες Περιοδικά * 18b 10.2 Δύναμη λειτουργίας για άλλους Περιοδικά * πυροσβεστήρες 1η Διάταξη 18c 10.2 Δύναμη λειτουργίας για άλλους Περιοδικά πυροσβεστήρες 2η Διάταξη 18b 10.2 Δύναμη λειτουργίας για άλλους Περιοδικά * πυροσβεστήρες 1η Διάταξη 18c 10.2 Δύναμη λειτουργίας για άλλους Περιοδικά πυροσβεστήρες 2η Διάταξη Διατάξεις ασφαλείας Περιοδικά * Φίλτρο για πυροσβεστήρες βάσης Δ.Α νερού 21a 10.5 Ελαστικοί σωλήνες για πυροσβεστήρες Περιοδικά * 21b 10.5 Ελαστικοί σωλήνες για άλλους Περιοδικά * πυροσβεστήρες 22a 10.6 Ρυθμιστική βαλβίδα για πυροσβεστήρες Δ.Α 22b 10.6 Ρυθμιστική βαλβίδα για πυροσβεστήρες Δ.Α Ξ.Κ. 1kg & 2kg 22c 10.6 Ρυθμιστική βαλβίδα για άλλους Δ.Α πυροσβεστήρες Ενδεικτικό Πιέσεως Δ.Α Κλίμακα Ενδεικτικού Πιέσεως Δ.Α Σφάλμα ένδειξης ενδεικτικού πιέσεως Δ.Α

6 μετά την κυκλική δοκιμή Συμβατότητα υλικών ενδεικτικού Δ.Α πιέσεως Ενδεικτικό πιέσεως Δ.Α Ακροφύσιο / Λάστιχο για Δ.Α πυροσβεστήρες Αντοχή ακροφύσιου σε στατική φόρτιση Δ.Α Ασφάλεια σύνδεσης ακροφυσίου / Περιοδικά * λάστιχου Αντοχή ακροφυσίου στη θερμοκρασία Δ.Α Εξάρτημα ανάρτησης Δ.Α Αντοχή στην εξωτερική διάβρωση Δ.Α Αντοχή στην εσωτερική διάβρωση Δ.Α Ταξινόμηση σε φωτιές τύπου Α Δ.Α Ταξινόμηση σε φωτιές τύπου Β Δ.Α Ταυτοποίηση πυροσβεστήρα, Περιοδικά * χρωματισμός Σήμανση Περιοδικά * Α Συμμόρφωση προς το Δελτίο Τεχνικών Περιοδικά * Στοιχείων Β Συμμόρφωση προς τα έντυπα των Περιοδικά * εξαρτημάτων C Ποσοστό ΜΑΡ για σκόνες ABC Περιοδικά * D Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά Περιοδικά * πρόσθετων στους πυροσβεστήρες βάσης νερού, σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού Ε Εσωτερικός Όγκος Περιοδικά * F Εξωτερική βαφή : πρόσφυση / πάχος σε Περιοδικά * σχέση με τις ελάχιστες τιμές δήλωσης G Εσωτερική επένδυση (όπου απαιτείται) : Περιοδικά * ελέγχεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή Η Ροπή (Σώμα / βαλβίδα) Περιοδικά * Ι Πίεση φιαλιδίου ή βάρος περιεχομένου φιαλιδίου όπου απαιτείται Περιοδικά * Δ.Α : Δεν απαιτείται (*) : Η συχνότητα καθορίζεται από τον κατασκευαστή και είναι σχετική με το είδος του ελεγχόμενου αντικειμένου και της παραγόμενης ποσότητας. Οι απαιτήσεις του προτύπου ISO/TR 8550 θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. ΣΤ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ Ο κατασκευαστής υποβάλλεται σε επιθεώρηση από διαπιστευμένο φορέα κατά ΕΝ 17020, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Α αυτού του προτύπου.η ελάχιστη συχνότητα επιθεώρησης είναι μια φορά το χρόνο για τον υποβάλλοντα την αίτηση, του κατασκευαστή και τους υποκατασκευαστές αυτού.ο φορέας αποστέλλει στον επιθεωρούμενο έκθεση επιθεώρησης η οποία περιέχει την αξιολόγηση, καθώς και τα αποτελέσματα ελέγχου και δοκιμών.ένα αντίγραφο όλων των εκθέσεων επιθεώρησης αποστέλλεται στον υποβάλλοντα την αίτηση.

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού

ΦΟΡΕΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ Πιστοποίησης Λεβήτων Ζεστού Νερού ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ : 12 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 11 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ : 02 / 01 / 2013 Π-Φ01_D1.1.2G- ΣΚ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Μ Ε Τ Σ Ο Β Ι Ο Π Ο Λ Υ Τ Ε Χ Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συντήρηση αναγόμωσης. επιδιόρθωσης/ Recharging and corrective maintenance

Συντήρηση αναγόμωσης. επιδιόρθωσης/ Recharging and corrective maintenance ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡ/ΡΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΟΒΙΑΚ Α.Ε GENERAL PROCEDURE FOR THE MAINTENANCE OF THE F.Es. OF MOBIAK S.A. Με εγκλωβισμένη πίεση (Σκόνης, Αφρού και νερό με πρόσθετο)/ Stored pressure

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΤΗΝ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 59 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΕΝΤΡΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 16 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 - Γενικές Πληροφορίες 1.1 Η Ταυτότητα της Εταιρείας 1.2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΕΡΜΑΡΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΩΝ- ΜΕΤΡΗΤΩΝ, ΚΟΝΣΟΛΕΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., ΜΕ ΚΩ ΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Μ01/022014 Στον ανοιχτό πίνακα Προεπιλεγμένων Προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 1.0 ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Κανονισμός ορίζει τον τρόπο λειτουργίας της QMSCERT για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ 618/43 (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ) ΘΕΜΑ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Κ.Υ.Α. 618/43/05 ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ: ΚΥΑ-004 (13/06/2012) Παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η Ευρωπαϊκή Οδηγία 97/23/ΕΟΚ (31997L0023) Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ3 Πιστοποίηση, Σήμανση και Έλεγχος Φορητών Πυροσβεστήρων Φορητός Πυροσβεστήρας LFE 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Η επιμόρφωση στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. 1 Γενικά ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 1 Γενικά Από τη διαδικασία ελέγχου και θεώρησης των τεχνικών προδιαγραφών των αιτημάτων του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών καθώς και από δειγματοληπτικό

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). v.1.2 εκέμβριος 2010 Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 2 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ... 3 1.2 ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 1 Τεχνική Περιγραφή ΔΕΔΔΗΕ ΔΔ 01.48/09.2014 ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν

Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Z» ΣΤH Π-ΑΕΠΔΝΤ-ΙΑΝ 12-Εκδ.1 η ( ) ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ Μαρ 2012 TEXNIΚΟΙ ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ Οι παρακάτω τεχνικές απαιτήσεις αποτελούν απαράβατους όρους: 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ α.

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής

Χημικά. των καλλυντικών. Χρονικά. Νέες εξελίξεις στον τομέα. Από τη δημιουργία των χημικών στοιχείων στους αστρικούς πυρήνες, στη γέννηση της ζωής ISSN 0356-5526 Μάιος - Ιούνιος 2014 Τεύχος 3, ΤΟΜΟΣ 76 CCG EAC 65 Ma - June 2014 ISSUE 3 VOL. 76 Χημικά ΤΕΥΧΟΣ MAΪΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 1η Εκδοση 1936 CHEMICA CHRONICA General Edition Association of Greek

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. ΧΛΟΗΣ 89 & ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ - 144 52 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 6253927, 6252495 INTERNET SITE: www.eurocert.gr e-mail: eurocert@otenet.gr FAX: 210 6203018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 97/23/ΕΚ «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ» ΕΣΥ KO-PED/01/00/27-1-2011 1/24 ΕΣΥ ΚΟ-PED Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία αρχικής έκδοσης: 27-1-2011 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : «Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και του Νομικού του Προσώπου (Ο.Τ.Α.Δ.) για το έτος 2014» ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE. Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης. MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ-ΤΠΔΠ Η ΣΗΜΑΝΣΗ CE Εισηγητής: Ροδόλφος Δρακούλης MSc. Mechanical Engineering RWTH AACHEN Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Τυποποίησης, Πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ EΠA -MR-001/0 ΣΥΝΤΑΞΗ: TMHMA ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗ: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑ ΑΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 8/1/2004 ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0 ΣΕΛΙΔΕΣ 36 PDF

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η / ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ/01/04/16-1-2014 1/136 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΕΛ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 04 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 26-05-2004 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου. Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η ανάγκη εφαρμογής του στα προϊόντα ξύλου Δρ. Γεώργιος Νταλός Αν. Καθηγητής Τμήματος Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου Η «νέα προσέγγιση» Ελάχιστη έκταση απαιτήσεων (βασικές απαιτήσεις) Οι Ευρωπαϊκοί

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ Ι.ΓΕ.Μ.Κ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.0 Νοµικό Πλαίσιο 2.0 Αντικείµενο 3.0 Αµεροληψία, Ανεξαρτησία και Ακεραιότητα 4.0 Εφαρµοζόµενα Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ)

1.Επικίνδυνα απόβλητα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (εφεξής ΕΑΑΜ) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Προϋπολογισμός 94.408,05 Τεχνικές Προδιαγραφές 1) ΣΥΛΛΟΓΗ -ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Η συλλογή και ο διαχωρισμός των Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (εφεξής ΕΑΥΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Προϊόντα Αρτοποιείας - Ζαχαροπλαστικής 1 από 18 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Νομιμότητα της επιχείρησης...3 Διοίκηση και Οργάνωση...4 Πιστοποιήσεις...5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIPMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ / ΕΛΚΕΠΗΥ ΑΕΒΕ HELLENIC ELECTRONICS EQUIMENT QUALITY ASSURANCE CENTRE / HEEQAC S.A. ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ

Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΏΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΠΡΑΚΤΙΚΌΣ ΟΔΗΓΌΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΜΙΚΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΏΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΈΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΈΩΝ Τμήμα της επιμορφωτικής εκστρατείας που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ε - 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ " Ε " ΣΤΗΝ Π ΓΕΣ ΑΕΠΔΝΤ / 1η ΕΚΔΟΣΗ (ΚΩΔ:1670-16-008-120912) ΓΕΝΚΟ ΕΠΤΕΛΕΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΝΣΗ ΕΔΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΥΛΚΟΥ ΕΔΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ Μαρ 12 ΠΝΑΚΑΣ ΚΡΤΗΡΩΝ ΑΞΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΧΝΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Α/Α Ομάδα :

Διαβάστε περισσότερα