LIFE13/NAT/ /CY/000176

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "LIFE13/NAT/ /CY/000176"

Transcript

1 Συνεργαζόμενοι φορείς Παραδοτέο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΙΗΣ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ» Deliverable: Management Plan for the Natura site Periochi Koshis Pallourokampos Action Α.2: Preparation of a management plan for Koshi Pallourokampos Natura site LIFE13/NAT/ /CY/ Improving lowland forest habitats for Birds in Cyprus Κωνσταντίνος Κουνναμάς,, Μαρίνος Σταύρου, Μάριος Ανδρέου Λευκωσία, Ιούνιος 2015

2 Περιεχόμενα Περίληψη... 1 English Summary Γενικά Στοιχεία Ταυτότητα του Διαχειριστικού Σχεδίου Γεωγραφική θέση, όρια, έκταση και διοικητική υπαγωγή της περιοχής Καθεστώς ιδιοκτησίας Νομικό καθεστώς Διοίκηση και διαχείριση της περιοχής Περιγραφή της προστατευόμενης περιοχής Φυσικό περιβάλλον Κλίμα και βιοκλίμα Γεωλογία Γεωμορφολογία Έδαφος Υδρολογία Τοπίο Χλωρίδα Βλάστηση και τύποι οικοτόπων της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ Πανίδα Μακρομύκητες Κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες Πληθυσμός και δημογραφική ανάλυση Οικονομικές δραστηριότητες και χρήσεις γης Ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία Κίνδυνοι/ απειλές στην περιοχή μελέτης Αξιολόγηση Σκοποί διαχείρισης Μέτρα διαχείρισης Αναγνώριση περιοχών στις οποίες δύναται να εφαρμοσθούν δράσεις διατήρησης της πτηνοπανίδας Δημιουργία χάρτη εισβλητικών ειδών Αφαίρεση ξενικών ειδών χλωρίδας Αποκατάσταση της αυτόχθονης/ τοπικής βλάστησης Αύξηση της διαθέσιμης τροφής για την ορνιθοπανίδα Παροχή εναλλακτικών χώρων προστασίας και κάλυψης Βελτίωση διαθεσιμότητας νερού και θέσεων φωλεοποίησης Προστασία θέσεων φωλεοποίησης από κάθε πηγή όχλησης i

3 5.7. Εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού για τη σημασία διατήρησης της ορνιθοπανίδας. Καταπολέμηση παράνομης παγίδευσης πτηνών Προστασία από τις πυρκαγιές Βιβλιογραφία και πηγές πληροφόρησης Παραρτήματα ii

4 Κατάλογος Εικόνων Εικόνα 1.1 Χάρτης περιοχής με προτεινόμενες επεμβάσεις (από Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων) Εικόνα 1.2 Χάρτης προσανατολισμού της περιοχής σε εθνικό επίπεδο Εικόνα 1.3 Σύνορα περιοχής Natura 2000 με σεσημασμένες Απαγορευμένες Περιοχές Κυνηγίου το Εικόνα 2.1 Βιογεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης... 9 Εικόνα 2.2 Ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής για τα έτη Εικόνα 2.3 Γεωλογικές ζώνες της Κύπρου Εικόνα 2.4 Γεωλογικός χάρτης περιοχής με υψομετρικές καμπύλες και γεωλογικά στρώματα Εικόνα 2.5 Εδαφολογικός χάρτης περιοχής Εικόνα 2.6 Υδρολογικός χάρτης περιοχής με λεκάνες απορροής Εικόνα 2.7 Χάρτης CORINE Land Cover για την περιοχή Natura 2000 «Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπου» Εικόνα 2.8 Χάρτης εξάπλωσης των ειδών Aizoon hispanicum, Erodium crassifolium, Ophrys kotschyi, Hedysarum cyprium και Chaenorhinum rubrifolium στην «Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπου» Εικόνα 2.9 Μεταβολή πληθυσμού στην επαρχία Λάρνακας από το 1992 ως το Εικόνα 2.10 Ηλικιακές ομάδες στην επαρχία Λάρνακας Εικόνα 2.11 Πληθυσμός κατά ηλικία και φύλο Εικόνα 2.12 Αριθμός μαθητών στη δημοτική εκπαίδευση Εικόνα 2.13 Χάρτης χρήσεων/καλύψεων γης Εικόνα 5.1 Προτεινόμενες θέσεις εγκατάστασης φωλιών, ταμιευτήρων συλλογής νερού, σημείων υδροληψίας και μικρού υδατοφράκτη iii

5 Κατάλογος Πινάκων Πίνακας 2.1 Μέσες τιμές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης για κάθε μήνα των ετών Πίνακας 2.2 Κατάλογος σημαντικών ειδών φυτών που απαντούν στην περιοχή Πίνακας 2.3 Κατάλογος πτηνών στην «Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπος» Πίνακας 2.4 Κατάλογος πανίδας, εκτός από την ορνιθοπανίδα, στην «Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπος» Πίνακας 2.5 Συνολικοί πληθυσμοί μαθητών και σχολείων στην επαρχία Λάρνακας Πίνακας 2.6 Πίνακας απειλών στην περιοχή i

6 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΙΗΣ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΥ» Περίληψη Ονομασία περιοχής: Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπου (CY ) Καθεστώς προστασίας: Περιοχή του Δικτύου Natura Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για την ορνιθοπανίδα όπως ορίζεται στην Οδηγία 2009/147/ΕΚ (πρώην 79/409/ΕΚ) για τη διατήρηση των άγριων πτηνών. Διαχειριστική περίοδος: 10 έτη. Περιγραφή και αξιολόγηση της περιοχής: Η «Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπου» βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας, την τρίτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό της Κύπρου. Η περιοχή είναι μια χαμηλή λοφώδης περιοχή που εναλλάσσεται με επίπεδες εκτάσεις και η οποία καλύπτεται κυρίως με φρυγανική βλάστηση. Ορισμένα τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται από απότομες βραχώδεις πλαγιές ή απότομες αργιλώδεις πλαγιές με μικρά φαράγγια. Το κλίμα της περιοχής κατατάσσεται, κατά Koeppen, ως εσωτερικό Μεσογειακό (Csa). Η βιοκλιματική κατάταξη είναι Μεσογειακή. Στον μετεωρολογικό σταθμό στην Αθηένου, κοντά στην περιοχή Κόσιη, η μέση ετήσια θερμοκρασία τα τελευταία 30 χρόνια ήταν 19.4 C και η μέση συνολική ετήσια βροχόπτωση mm. Η περιοχή υπόκειται στην ιζηματογενή ακολουθία του Τροόδους, ενώ μικροί διάσπαρτοι λόφοι σχηματίζουν ένα ανάγλυφο τοπίο και δημιουργούν ποικίλες εκθέσεις. Στην περιοχή υπάρχει φυσική βλάστηση, καλλιέργειες, εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες και βιομηχανικές περιοχές. Τρεις λεκάνες απορροής βρίσκονται στην περιοχή: η λεκάνη του Γιαλιά, της Βορόκληνης και της Αραδίππου. Εντός της περιοχής υπάρχουν ακόμη δύο χείμαρροι, ο ένας εντός της λεκάνης απορροής Αραδίππου και ο άλλος εντός της Βορόκληνης. Στην περιοχή απαντούν πέντε είδη του Κόκκινου Βιβλίου της Χλωρίδας της Κύπρου, ενώ ο αριθμός των ειδών πτηνοπανίδας του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ ανέρχεται στα είκοσι και ο αριθμός μεταναστευτικών ειδών στα πενήντα. Σκοποί και μέτρα διαχείρισης: Ο γενικός σκοπός διαχείρισης της «Περιοχής Κόσιης Παλλουρόκαμπου» είναι η εξασφάλιση ευνοϊκού περιβάλλοντος για την πτηνοπανίδα της περιοχής, μέσω της λήψης συγκεκριμένων διαχειριστικών μέτρων και μέτρων διατήρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικοί στόχοι που θέτει το διαχειριστικό σχέδιο είναι: Η σταδιακή απομάκρυνση της ανταγωνιστικής βλάστησης που επηρεάζει τη φυσιογνωμία της περιοχής. Η βελτίωση της διαθεσιμότητας τροφής, η παροχή προστασίας και κάλυψης και η ενίσχυση της πιθανότητας φωλεοποίησης της πτηνοπανίδας στην περιοχή. Η μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης πυρκαγιάς. Η πάταξη της λαθροθηρίας και της παράνομης παγίδευσης. Χρονοδιάγραμμα: Το Διαχειριστικό Σχέδιο έχει ορίζοντα εφαρμογής τα 10 έτη. Προϋπολογισμός: Δεν έχει καθοριστεί ακόμη. 1

7 MANAGEMENT PLAN FOR THE NATURA 2000 SITE PERIOCHI KOSHIS PALLOUROKAMPOS English Summary Area name: Periochi Koshis Pallourokampos (CY ) Protection status: Natura 2000 network site. Special Protection Area (SPA) for avifauna as set by the Directive 2009/147/ΕC (former 79/409/EC) on the conservation of wild birds. Management period: 10 years. Description and evaluation of the site: Koshi Pallourokampos area is located in the Larnaca province. The province is the third largest in population in Cyprus according to its urban area but second according to its rural area. It is a low hilly region alternating with flat areas and covered mainly by phryganic vegetation. Parts of the area are characterised by steep cliff/steep clay slopes with small gorges. The climate according to Koeppen is classified as Interior Mediterranean, while the bioclimatic classification is Mediterranean. According to data from Athienou weather station, near Koshi, the average annual temperature of the last 30 years was 19.4 C and the average total annual rainfall was mm. The area belongs to the Troodos sedimentary sequence and the landscape is composed of small scattered hills which create numerous exposures in the area. The area consists of natural vegetation, cultivated and formerly cultivated areas and industrial areas. Inside the area there are three drainage basins: Giallias, Voroklini and Aradippou and two seasonal rivers: one within the Aradippou basin and the other within the Voroklini basin. The region contains five species of plants that are included in the Red Data Book of the Flora of Cyprus, twenty species of birds that are included in Appendix I of the Directive 2009/147/ΕC and fifty species of migratory birds. Aim of the Management Plan and management measures: The general aim of the management of the Natura 2000 site Periochi Koshis Pallourokampos is to ensure a favourable environment for the avifauna of the area, by taking specific management and conservation measures. The specific objectives of the management plan are: The gradual removal of competitive vegetation, which affects the nature of the area. The improvement of water and food availability and nesting conditions of avifauna in the area. To reduce the risk of fire. To contribute towards combating bird crime. Timeline: The management measures will be implemented within 10 years. Budget: Not assigned yet. 2

8 Εικόνα 0.1 Χάρτης περιοχής με προτεινόμενες επεμβάσεις (από Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων). 3

9 1. Γενικά Στοιχεία 1.1. Ταυτότητα του Διαχειριστικού Σχεδίου Τίτλος Διαχειριστικού Σχεδίου: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ NATURA 2000 «ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΙΗ ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ» Περίοδος ισχύος του Διαχειριστικού Σχεδίου: Υπεύθυνος και ομάδα εκπόνησης του Διαχειριστικού Σχεδίου: Μονάδα Διατήρησης της Φύσης, Πανεπιστήμιο Frederick (Κωνσταντίνος Κουνναμάς, Μαρίνος Σταύρου, Μάριος Ανδρέου). Όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του αρμοδίου σώματος διαχείρισης της περιοχής: Τμήμα Δασών Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, 1414 Λευκωσία, Κύπρος Αρ. Τηλ.: Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Υπουργείο Εσωτερικών, Ταμείο Θήρας, Υπουργείο Εσωτερικών, 1453, Λευκωσία, Αρ. Τηλ.: , (ώρες γραφείου), Αρ. Φαξ: Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Ημερομηνία ολοκλήρωσης του πρόχειρου Διαχειριστικού Σχεδίου: Ιούνιος Γεωγραφική θέση, όρια, έκταση και διοικητική υπαγωγή της περιοχής Γεωγραφική θέση (περιγραφικά): Η «Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπου» βρίσκεται στην επαρχία Λάρνακας, νοτιοανατολικά της πόλης της Λευκωσίας, βόρεια βορειοδυτικά της πόλης της Λάρνακας και βόρεια της περιοχής Αραδίππου. Μέρος της νοτιοδυτικής έκτασης της περιοχής συνορεύει με τον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας Λάρνακας (Α2), ενώ η ανατολική πλευρά της εκτείνεται παράλληλα του αυτοκινητόδρομου Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας Αγία Νάπα (Α3), από τον Κόμβο Ριζοελιάς (Εικόνα 1.1). Η «Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπου» γειτνιάζει με τα χωριά Αβδελλερό, Τρούλλοι, Κελλιά, Ορόκλινη, Αθηένου και Λύμπια. Τμήμα του βορειοδυτικού μέρους της περιοχής και μικρό κομμάτι του βορειοανατολικού μέρους βρίσκεται εντός της πράσινης γραμμής. Η έκταση της περιοχής είναι 37.2 km 2 (3720 ha). Τα γεωγραφικά όρια του κέντρου βάρους της προστατευόμενης περιοχής είναι: γεωγραφικό πλάτος: και γεωγραφικό μήκος: Τα όρια της προστατευόμενης περιοχής δεν έχουν σημανθεί στο έδαφος. 4

10 Εικόνα 1.1 Χάρτης προσανατολισμού της περιοχής σε εθνικό επίπεδο Καθεστώς ιδιοκτησίας Ποσοστά Το μεγαλύτερο ποσοστό της περιοχής Natura 2000 αποτελεί ιδιωτική γη και μόνο ένα μέρος της είναι κρατικό δάσος και «χαλίτικη» (κρατική) γη. Συγκεκριμένα: 76% είναι ιδιωτική γη. Το μεγαλύτερο ποσοστό (60%) της ιδιωτικής γης ς χρησιμοποιείται για καλλιέργεια, κυρίως δημητριακών, και βόσκηση, ενώ το υπόλοιπο 40% % είναι ακαλλιέργητη γη (σε αγρανάπαυση) στην οποία έχει παρεισφρήσει φρυγανική βλάστηση. 24% της περιοχής (890 ha) είναι κρατική δασική γη. Σημειώνεται ότι μέρος του βορειοδυτικού και βορειοανατολικού μέρους μ της περιοχής (κοντά στο χωριό Τρούλλοι) βρίσκεται εντός της πράσινης γραμμής, όπου υπάρχουν υ φυλάκια της Εθνικής Φρουράς, καθώς επίσης ότι μέρος της περιοχής (15%) είναι κηρυγμένη ως Απαγορευμένη Περιοχή Κυνηγίου (Εικόνα 1. 2). Στη δυτική πλευρά της περιοχής, σε περιοχές που ανήκουνν στην Εκκλησία Αρχαγγέλου, εκμισθώνονται εκτάσεις αποκλειστικά γιαα ξηρικές καλλιέργειες, ενώ κοντάά στην περιοχή των Κελλιών υπάρχουν φυτείες με οπωροφόραα δέντρα. Ανατολικά καιι νότια της περιοχής κοντά στην περιοχή δάσους Ορόκλινης λειτουργεί ένα λατομείο ασβεστολιθικού ψαμμίτη, το οποίο πρόσφατα πήρε άδεια επέκτασης μετά από Δέουσα Εκτίμηση Επιπτώσεων γιαα το Περιβάλλον (Κουνναμάς και συν, 2011). Στο δυτικό κομμάτι της περιοχής (Αρχαγγελούδι) πραγματοποιούνται αραιώσεις στη βλάστηση κάθε χρόνο από το Τμήμα Δασών. 5

11 Εικόνα 1.2 Σύνορα περιοχής Natura 2000 με σεσημασμένες Απαγορευμένες Περιοχές Κυνηγίου το Προγραμματισμοί χρήσεων γης στην περιοχή: Υπάρχει ένα έργο υπό ανάπτυξη από το Τμήμα Αναπτύξεως Ύδατος για την κατασκευή ενός φράγματος νερού εντός της περιοχής (Εικόνα 2.6). Το έργο περιλαμβάνει σχέδια αναδασμού γης, καθώς και ανάπτυξη οδικού δικτύου και άλλων έργων υποδομής. Στην περιοχή εξετάζονται επίσης σχέδια για δύο αιολικά πάρκα Νομικό καθεστώς Στην περιοχή εφαρμόζονται διάφορες διεθνείς οδηγίες/ συμβάσεις και εθνικές νομοθεσίες: Οδηγία 2009/147/ΕΚ (πρώην 79/409/ΕΟΚ): Η Οδηγία των Πουλιών θεσμοθετήθηκε με σκοπό την προστασία, τη διατήρηση και τη ρύθμιση της εκμετάλλευσης όλων των ειδών πτηνών που ζουν εκ φύσεως σε άγρια κατάσταση στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών μελών. Με βάση την Οδηγία αυτή, τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) για τα απειλούμενα είδη πτηνών και για τα αποδημητικά πτηνά (Παράρτημα Ι της Οδηγίας). Η «Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπου» (CY ) καθορίστηκε ως ΖΕΠ το Σύμβαση της Βέρνης: Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Βέρνης για τη διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης. Τα μέλη της Σύμβασης συμφώνησαν να προστατεύουν τη χλωρίδα και πανίδα και το φυσικό περιβάλλον, και να προωθούν την Ευρωπαϊκή συνεργασία στο πεδίο αυτό. Η Σύμβαση απαγορεύει την καταστροφή των περιοχών αναπαραγωγής και περιοχών ξεκούρασης των 6

12 ειδών που βρίσκονται στο Παράρτημα ΙΙ. Επίσης, προωθεί την προστασία περιοχών που συχνάζουν μεταναστευτικά πουλιά (ειδικά είδη του Παραρτήματος ΙΙ και ΙΙΙ). Περί Δασών Νόμος: Τα κρατικά δάση διέπονται από τον Περί Δασών Νόμο του Μέρος της συγκεκριμένης περιοχής κηρύχτηκε κρατική δασική γη με αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της Κυπριακής Δημοκρατίας, με βάση τις σχετικές διατάξεις του Περί Δασών Νόμου (αποφάσεις μεταξύ 04/01/1979 και 05/04/1984). Νόμος 152 (Ι) 2003: Ο νόμος αυτός αποτελεί τη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας των Πουλιών Διοίκηση και διαχείριση της περιοχής Η Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας είναι υπεύθυνη για τη χαλίτικη γη και διαχειρίζεται την τουρκοκυπριακή περιουσία μέσω του Φορέα Τουρκοκυπριακών Περιουσιών. Στη διαχείριση της περιοχής συμμετέχουν διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες: Τμήμα Δασών, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, και Αστυνομική Διεύθυνση Επαρχίας Λάρνακας. Ο Δασικός Σταθμός Ριζοελιάς είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των δασικών περιοχών και σχετικών δραστηριοτήτων. Η τοπική αυτοδιοίκηση στην περιοχή αποτελείται από τα κοινοτικά συμβούλια των Κελιών, Αβδελλερού, Τρούλλων και Κόσιης και τους Δήμους Ορόκλινης και Αραδίππου. 7

13 2. Περιγραφή της προστατευόμενης περιοχής Η «Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπου» είναι μια χαμηλή, λοφώδης περιοχή, που εναλλάσσεται με επίπεδες εκτάσεις και η οποία καλύπτεται κυρίως με φρυγανική βλάστηση. Ορισμένα τμήματα της περιοχής χαρακτηρίζονται από απότομες βραχώδεις πλαγιές ή απότομες αργιλώδεις πλαγιές με μικρά φαράγγια. Τα κυρίαρχα είδη φυτών είναι το Thymbra capitata και το Sarcopoterium spinosum. Κατά τόπους εμφανίζονται μικρές συστάδες καλαμιώνων (με το είδος Arundo donax) σε συστήματα χειμάρρων. Η περιοχή είναι από τις πιο ξηρές στην Κύπρο, με τη βροχόπτωση να είναι αρκετά περιορισμένη και να μην υπερβαίνει τα 328 mm περίπου ανά έτος. Ωστόσο, στα μικρά συστήματα χειμάρρων μπορεί να παρατηρείται ακανόνιστη ροή επιφανειακών υδάτων, ανάλογα με τη βροχόπτωση. Η σημασία αυτού του βιότοπου έγκειται στη σχετικά ανενόχλητη και εκτεταμένη περιοχή φυσικών οικοτόπων, την περιορισμένη οδική πρόσβαση και τη μειωμένη παρουσία άλλων υποδομών (Παναγίδης και Κασσίνης, 2014) Φυσικό περιβάλλον Κλίμα και βιοκλίμα Με βάση τα κλιματικά στοιχεία (ύψος κατακρημνισμάτων, θερμοκρασία, παγετοί, σχετική υγρασία, κλπ.) των πλησιέστερων μετεωρολογικών σταθμών, το κλίμα της περιοχής κατατάσσεται, κατά Koeppen, ως Μεσογειακό κλίμα Εσωτερικό Μεσογειακό (Csa). Η βιοκλιματική κατάταξη είναι Μεσογειακή (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος) (Εικόνα 2.1). Το κλίμα της περιοχής βοήθησε στη διαμόρφωση των οικοσυστημάτων της περιοχής, όπου το ξηρό κλίμα βοήθησε στην ανάπτυξη των φρυγάνων (είδη Thymbra capitata και Sarcopoterium spinosum) και των ανοιχτών λιβαδιών. Επίσης, η εμφάνιση τρεχούμενου νερού σε εποχικούς χείμαρρους ευνοεί την ανάπτυξη συστάδων καλαμιώνων. Με βάση τα μετεωρολογικά στοιχεία του αντίστοιχου σταθμού στην Αθηένου, κοντά στην περιοχή Κόσιη, η μέση ετήσια θερμοκρασία είναι 19.4 C και η μέση συνολική ετήσια βροχόπτωση mm (δεδομένα ). Η μέση μηνιαία θερμοκρασία είναι χαμηλότερη τους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριος, Ιανουάριος και Φεβρουάριος), με τη χαμηλότερη μέση μηνιαία θερμοκρασία να παρατηρείται τον Ιανουάριο (10.5 C). Οι ψηλότερες θερμοκρασίες επικρατούν τους καλοκαιρινούς μήνες, με τις τρεις πιο ψηλές μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες να καταγράφονται τον Ιούλιο, Αύγουστο και Ιούνιο (28.9 o C, 28.8 o C και 26.1 o C, αντίστοιχα). Η μέση μηνιαία θερμοκρασία τον Σεπτέμβριο είναι 26 C. Η μέση μηνιαία βροχόπτωση είναι σχετικά χαμηλή όλο τον χρόνο και είναι ιδιαίτερα χαμηλή τους μήνες Αύγουστος, Ιούλιος και Σεπτέμβριος (1, 2.7 και 6.1 mm, αντίστοιχα). Οι πλείστες βροχοπτώσεις σημειώνονται τον Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο (67.1, 57.7 και 46.4 mm, αντίστοιχα). Όλα τα στοιχεία παραχωρήθηκαν από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία Κύπρου. 8

14 Εικόνα 2.1 Βιογεωγραφικές περιοχές της Ευρώπης. Σημείωση: Η Κύπρος ανήκει στη Μεσογειακή κατάταξη. Η εικόνα είναι από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (European Environmental Agency, andmaps/figures/biogeographical regions in europe 1). Οι μέσες τιμές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης παρουσιάζονται αναλυτικά στον Error! Reference source not found.,error! Reference source not found. ενώ το ομβροθερμικό διάγραμμα δίνεται στην Εικόνα 2.2. Το ομβροθερμικό διάγραμμα δείχνει τη σχέση μεταξύ μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης και μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό της περιοχής και των οικοσυστημάτων. Τα σημεία που τέμνονται οι δύο τιμές υποδεικνύουν την αλλαγή στο ισοζύγιο της υγρασίας στην περιοχή, δηλαδή η ποσότητα νερού που χάνεται, π.χ. από εξάτμιση, είναι ίση με την ποσότητα νερού που εισέρχεται στο σύστημα μέσω κατακρημνίσεων. Η ξηροθερμική περίοδος κυμαίνεται από Απρίλιο μέχρι Οκτώβριο (7 μήνες). 9

15 Πίνακας 2.1 Μέσες τιμές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης για κάθε μήνα των ετών Μήνας Μέση μηνιαία θερμοκρασία ( C) Μέση μηνιαία βροχόπτωση (mm) Ιανουάριος Φεβρουάριος Μάρτιος Απρίλιος Μάιος Ιούνιος Ιούλιος Αύγουστος Σεπτέμβριος Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος Σημείωση: Οι πληροφορίες λήφθηκαν από τον σταθμό συλλογής πληροφοριών της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Αθηένου. Μέση μηνιαία βροχόπτωση Μέση μηνιαία θερμοκρασία Θερμοκρασία, C Βροχόπτωση, mm Εικόνα 2.2 Ομβροθερμικό διάγραμμα της περιοχής για τα έτη Σημείωση: Οι πληροφορίες λήφθηκαν από τον σταθμό συλλογής πληροφοριών της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στην Αθηένου Τοπογραφικά γνωρίσματα (υψόμετρα, εκθέσεις) Τα τοπογραφικά γνωρίσματα επιδρούν στη διαμόρφωση των κλιματικών συνθηκών της περιοχής. Συγκεκριμένα, το ανάγλυφο της περιοχής χαρακτηρίζεται κυρίως από χαμηλούς λόφους με απότομες πλαγιές, και βραχώδες υπόστρωμα ή πηλώδες έδαφος. Απαντούν ακόμη λίγες χαράδρες και επίπεδες περιοχές, ενώ το υψόμετρο κυμαίνεται από 100 m ως και 260 m (Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων). Το υψόμετρο και οι εκθέσεις δημιουργούν τοπικά μικροκλίματα όπου στη σκιά των λόφων υπάρχει περισσότερη υγρασία και πιο ήρεμη κυκλοφορία αέρα. Οι περισσότερο ξηρές περιοχές βρίσκονται στις ανοιχτές πεδιάδες. 10

16 Γεωλογία Γεωμορφολογία Η περιοχή υπόκειται στην Αξονική Ακολουθία του Οφιόλιθου Τροόδους (Εικόνα 2.3) και αποτελείται από τα ακόλουθα (Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης): Κολλουβιακές αποθέσεις (Colluvial Deposits): Οι αποθέσεις αυτές αποτελούνται κυρίως από ιλύες και αργίλους, τα οποία αποτέθηκαν στη βάση πρανών με μικρή κλίση. Aλλουβιακές αποθέσεις (Alluvial Deposits): Αποτελούνται από χαλίκια, άμμους, ιλύες και αργίλους, τα οποία αποτέθηκαν μέσα στις σύγχρονες ποτάμιες κοιλάδες. Αποθέσεις Θαλάσσιας Αναβαθμίδας (Marine Terrace Deposits): Αποτελούνται από αποστρογγυλευμένα έως πεπλατυσμένα, κακής διαβάθμισης, απολιθωματοφόρα χαλίκια και άμμους, οφιολιθικής κυρίως προέλευσης, καθώς και βιοκλαστικό ασβεστιτικό ψαμμίτη, πλούσιο σε μακροαπολιθώματα. Σχηματισμός Λευκωσίας, Μέλος Αθαλάσσας (Nicosia Formation, Athalassa Member): Αποτελείται από θαλάσσιες αποθέσεις, κυρίως από λεπτόκοκκους έως χονδρόκοκκους ασβεστιτικούς ψαμμίτες και βιοκλαστικούς ασβεστιτικούς ψαμμίτες, καθώς και ιλυώδεις άμμους. Εμφανίζεται σε διάφορα στρωματογραφικά επίπεδα μέσα στον σχηματισμό της Λευκωσίας. Σχηματισμός Λευκωσίας, Μέλος Μάργας (Nicosia Formation, Marl Member): Το μέλος αυτό αποτελείται κυρίως από απολιθωματοφόρες, ιλυώδεις μάργες και σε μικρότερο ποσοστό αμμώδεις μάργες. Το χρώμα τους κυμαίνεται από κιτρινοκάστανο στην επιφάνεια του σχηματισμού έως χακί πράσινο στα κατώτερα στρωματογραφικά μέλη. Το πάχος του μέλους αυτού είναι αρκετών εκατοντάδων μέτρων. Σχηματισμός Καλαβασού (Kalavasos Formation): Αποτελείται κυρίως από γύψους και γυψούχες μάργες, καθώς και σε μικρό ποσοστό από κρητιδικές μάργες και μαργαϊκές κρητίδες. Οι εμφανίσεις του Σχηματισμού είναι περιορισμένες, αλλά η παρουσία γύψου κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, δυνατόν να παρουσιάζει ένα πιθανό κίνδυνο καταβυθίσεων καθιζήσεων λόγω της καρστικοποίησης της γύψου, η οποία μπορεί να είναι έντονη κοντά σε ρηξιγενείς ζώνες. Σχηματισμός Πάχνας (Pachna Formation): Αποτελείται κυρίως από εναλλαγές κρητίδων, μαργαϊκών κρητίδων, κρητιδικών μαργών και ιλυωδών μαργών με ίχνη βιοανάδευσης, καθώς και στρώσεις λεπτοστρωματωδών ασβεστιτικών ψαμμιτών. Προς τα ανώτερα στρωματογραφικά μέλη ο σχηματισμός της Πάχνας μεταπίπτει σε εναλλαγές ιλυολίθων πλούσιων σε οργανικό υλικό, μαργών, κρητιδικών μαργών και πορσελανοειδών κρητίδων κοντά στην επαφή με τους υπερκείμενους σχηματισμούς. Σχηματισμός Λευκάρων (Lefkara Formation): Αποτελείται κυρίως από πελαγικές κρητίδες με φακούς κερατολίθων, εναλλαγές λεπτοστρωματωδών πελαγικών κρητίδων και κερατολίθων και συμπαγείς κρητίδες χωρίς κερατόλιθους. Σε μικρότερο ποσοστό και τοπικά, εμφανίζονται μάργες και μαργαϊκές κρητίδες, τόσο στη βάση όσο και στους ανώτερους ορίζοντες του σχηματισμού. Σχηματισμός Πέρα Πεδίου (Pera Pedi Formation): Αποτελείται κυρίως από φαιοχώματα (Ούμπρες), ραδιολαρίτες, ραδιολαριτικούς πηλίτες και αργιλικούς σχιστόλιθους. Ανώτερος Ορίζοντας Λαβών (Upper Pillow Lavas): Αποτελείται κυρίως από ολιβινοφυρικές έως πυροξενοφυρικές προσκεφαλοειδείς λάβες, με υαλώδη περιφέρεια με μικρό ποσοστό 11

17 συμμετοχής πλακοειδών ροών λάβας και φλεβών. Είναι εξαλλοιωμένες γιατί έχουν υποστεί χαμηλού βαθμού μεταμόρφωση στην ζεολιθική φάση. Κατώτερος Ορίζοντας Λαβών (Lower Pillow Lavas): Αποτελείται από αφυρικές προσκεφαλοειδείς και συμπαγείς ροές λαβών με φλέβες και κοίτες. Έχουν υποστεί χαμηλού βαθμού μεταμόρφωση στη ζεολιθική φάση κάτω από αναγωγικές συνθήκες, προϊόν της οποίας είναι και ο πράσινος κελαδονίτης. Ορίζοντας Βάσης (Basal Group): Αποτελείται κυρίως από πολύ εξαλλοιωμένες διαβασικές φλέβες με λεπτές ζώνες προσκεφαλοειδών λαβών, που έχουν υποστεί μεταμόρφωση στην κατώτερη πρασινοσχιστολιθική φάση. Δεν υπάρχουν στην περιοχή γεωλογικοί σχηματισμοί ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που να χρήζουν προστασίας. Το υψόμετρο κυμαίνεται από 100 m ως και 260 m (Τυποποιημένο Έντυπο Δεδομένων) και οι υψομετρικές καμπύλες για την περιοχή φαίνονται στην Εικόνα 2.4. Μικροί διάσπαρτοι λόφοι σχηματίζουν ένα ανάγλυφο τοπίο και δημιουργούν ποίκιλες εκθέσεις στην περιοχή. Εικόνα 2.3 Γεωλογικές ζώνες της Κύπρου. 12

18 Εικόνα 2.4 Γεωλογικός χάρτης περιοχής με υψομετρικές καμπύλες και γεωλογικά στρώματα. 13

19 Έδαφος Στην «Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπου» το έδαφος αποτελείται από πέντε τύπους εδάφους (Εικόνα 2.5). Στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής (από το δυτικό μέχρι το νότιο μέρος), το έδαφος αποτελείται από skeletic calcaric REGOSOLS, (RG.ca.sk) και calcaric lithic LEPTOSOLS, (LP.li.ca). Στα βόρεια και βορειοανατολικά το έδαφος αλλάζει σε eutric lithic LEPTOSOLS, (LP.li.eu και eutricleptic REGOSOLS, (RG.le.eu). Στη δυτική πλευρά μια μικρής έκτασης περιοχή αποτελείται από calcaric rendzic LEPTOSOLS, (LP.rz.ca) και calcaric leptic CAMBISOLS, (CM.le.ca), ενώ στην ανατολική πλευρά το έδαφος περιέχει δύο πολύ μικρής εκτάσεως περιοχές με calcaric CAMBISOLS, (CM.ca), calcaric REGOSOLS, (RG.ca) και calcaric lithic LEPTOSOLS, (LP.li.ca), calcaric leptic REGOSOLS, (RG.le.ca). Η σημασία του τύπου εδάφους παρουσιάζεται πιο κάτω: Regosols: υποδεικνύουν εδάφη χωρίς ιδιαίτερη ανάπτυξη εδαφικού ορίζοντα, Calcaric: υποδεικνύουν παρουσία πρωτογενών ανθρακικών αλάτων, Skeletic: έδαφος που έχει 40% ή παραπάνω (κατ' όγκο) τραχιά κομμάτια (μέσος όρος) μέχρι 100 cm κάτω από την επιφάνεια του εδάφους ή μέχρι συνεχές πέτρωμα Leptosols: υποδεικνύουν πολύ λεπτά χώματα που καλύπτουν συνεχές πέτρωμα, πλούσια σε τραχιά κομμάτια, και έχουν συνεχές πέτρωμα ή τεχνικό σκληρό υλικό αρχίζοντας 10 cm ή λιγότερα από την επιφάνεια του χώματος, Lithic: συνεχές πέτρωμα ή τεχνικό σκληρό υλικό αρχίζοντας 10 cm ή λιγότερα από τη επιφάνεια του εδάφους, Eutric: το έδαφος έχει αλκαλικό κορεσμό 50% και πάνω στο πλείστο μέρος μεταξύ 20 και 100 cm από την επιφάνεια του ορυκτού εδάφους ή μεταξύ 20 cm και συνεχούς πετρώματος, τεχνικού σκληρού υλικού, τσιμέντου ή σκληρού ορίζοντα (όποιο από τα δύο είναι πιο ρηχό) ή σε ένα στρώμα πάχους 5 cm ή παραπάνω πάνω από συνεχές πέτρωμα, τεχνικού σκληρού υλικού, τσιμέντου ή σκληρού ορίζοντα (αν αυτό το υλικό αρχίζει στα 25 cm ή λιγότερα από την επιφάνεια του ορυκτού εδάφους). Rendzic: έδαφος με μαλακό, πλατύ, επιφανειακό ορίζοντα με σκουρόχρωμη όψη, με ψηλό κορεσμό και τουλάχιστον μεσαίο περιεχόμενο οργανικής ύλης (mollic), που περιέχει ή άμεσα επικαλύπτει εδάφη με παρουσία πρωτογενών ανθρακικών αλάτων που περιέχουν τουλάχιστον 40% ισοδύναμου ανθρακικού ασβεστίου. Cambisol: υποδεικνύει συνδυασμό εδαφών με τουλάχιστον τις αρχές σχηματισμού χώματος υπό την επιφάνεια του εδάφους. (Food and Agriculture Organisation of the United Nations, 2014). 14

20 Εικόνα 2.5 Εδαφολογικός χάρτης περιοχής Υδρολογία Στην περιοχή βρίσκονται τρεις λεκάνες απορροής: η λεκάνη του Γιαλιά, της Βορόκληνης και της Αραδίππου, όπως παρουσιάζονται στην Εικόνα 2.6.Error! Reference source not found. Εντός της περιοχής υπάρχουν δύο κύριοι χείμαρροι, ο ένας εντός της λεκάνης απορροής Αραδίππου και ο άλλος εντός της Βορόκληνης. Ο χείμαρρος που βρίσκεται εντός της λεκάνης απορροής Αραδίππου βρίσκεται στα σχέδια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) ως σημείο κατασκευής υδατοφράχτη. Ο υδατοφράχτης αυτός θα βρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός της περιοχής Natura 2000 «Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπος» στα νότιο δυτικά σύνορά της, στην περιοχή Αρχαγγέλου. Μελέτες για εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον για την κατασκευή δύο φραγμάτων στην περιοχή και των συνδετικών αγωγών διεξήχθησαν και είναι διαθέσιμες από το ΤΑΥ. Επίσης, στην περιοχή Αραδίππου διεξήχθησαν αντιπλημμυρικά έργα και μελέτες εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για αυτά, οι οποίες είναι επίσης διαθέσιμες από το ΤΑΥ. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγάλος αριθμός γεωτρήσεων. Εντός των ορίων της περιοχής Natura 2000 «Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπος» υπάρχουν άνω των 50 γεωτρήσεων. 15

21 Εικόνα 2.6 Υδρολογικός χάρτης περιοχής με λεκάνες απορροής Τοπίο Φυσικοί σχηματισμοί μικρής έκτασης: Η περιοχή χαρακτηρίζεται από ένα ποικίλο τοπίο, κατάλοιπο (πιθανόν) από τη σποραδική κατοίκηση, ανάπτυξη και εκμετάλλευση της περιοχής. Στην περιοχή υπάρχει φυσική βλάστηση, καλλιέργειες, εγκαταλελειμμένες καλλιέργειες, βιομηχανικές περιοχές, κ.α. Η Error! Reference source not found.που παρατίθεται πιο κάτω δείχνει τις κατηγορίες κάλυψης γης κατά CORINE που συνθέτουν το τοπίο στην περιοχή (Τμήμα Δασών, 2014). Οι κατηγορίες CORINE Land Cover στην περιοχή είναι οι ακόλουθες (μετάφραση κατηγοριών CORINE στην ελληνική γλώσσα από: Αλεξανδρή, 2009): 121: Βιομηχανικές ή εμπορικές μονάδες 211: Μη αρδευόμενες αρόσιμες εκτάσεις 223: Ελαιώνες 241: Ετήσιες [και] μόνιμες καλλιέργειες 242: Συμπλέγματα καλλιεργειών 321: Ποολίβαδα [Φυσικά λιβάδια] 323: Σκληρόφυλλη βλάστηση 324: Ζώνες μεταβατικής βλάστησης [δάσος/φρύγανα] 332: Βράχια 333: Περιοχές με σποραδική βλάστηση. 16

22 Εικόνα 2.7 Χάρτης CORINE Land Cover για την περιοχή Natura 2000 «Περιοχή Κόσιης Παλλουρόκαμπου». 17

23 Χλωρίδα Στην περιοχή απαντούν πέντε είδη του Κόκκινου Βιβλίου της Χλωρίδας της Κύπρου: Aizoon hispanicum, Erodium crassifolium, Ophrys kotschyi, Hedysarum cyprium και το Chaenorhinum rubrifolium (Τσιντίδης και συν., 2007) (Εικόνα 2.8). Συγκεκριμένα: Το Aizoon hispanicum είναι μονοετής, ημιόρθια, σαρκώδης πόα, ύψους 5 10 cm. Απαντά σε υψόμετρο m, σε γυμνές παράκτιες θέσεις σε αργιλώδη ή αμμώδη εδάφη ή σε μαργαϊκές αποθέσεις και ανθίζει τον Μάρτιο Μάιο. Το Erodium crassifolium είναι όρθια ή απλωτή πολυετής πόα, ύψους 8 30 cm, με σκληρή ξυλώδη βάση (ημιθαμνώδες χαμαίφυτο). Απαντά σε υψόμετρο m, σε χαμηλούς ασβεστολιθικούς γκρεμούς κοντά στη θάλασσα και παρυφές αλυκών και ανθίζει τον Μάρτιο Μάιο. Η Ophrys kotschyi είναι ενδημικό είδος της Κύπρου. Είναι πολυετής, όρθια, εύρωστη πόα, ύψους cm. Συναντάται σε φρυγανότοπους και θαμνώνες, λιβάδια, αραιά πευκοδάση, όρια αγρών και χέρσα γη και υγρές θέσεις σε ασβεστολιθικά πετρώματα, συνήθως σε υψόμετρο m. Ανθίζει τον Μάρτιο Απρίλιο. Το Hedysarum cyprium είναι ενδημικό είδος της Κύπρου. Είναι όρθιος ή ημιόρθιος ημίθαμνος, ύψους cm. Απαντά σε διαβρωμένους ασβεστολιθικούς ή ψαμμιτικούς λόφους, σε αραιούς φρυγανότοπους, σε υψόμετρο m. Ανθίζει τον Μάιο Ιούνιο. Το Chaenorhinum rubrifolium είναι μονοετής, λεπτοφυής πόα, ύψους 6 30 cm με αδενώδεις, χνουδωτούς βλαστούς. Συναντάται σε τοίχους και σχισμές βράχων, σε ασβεστολιθικά και πυριγενή πετρώματα, συνήθως σε υψόμετρο m. Ανθίζει τον Μάρτιο Απρίλιο. Πίνακας 2.2 Κατάλογος σημαντικών ειδών φυτών που απαντούν στην περιοχή Α/Α ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΔΗΜΙΣΜΟΣ 1 Aizoon hispanicum Α1, Β Β 140 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ 2 Erodium crassifolium A2 Β Ophrys kotschyi A A2 Α Hedysarum cyprium A2 Α Chaenorhinum rubrifolium Α1 Β 400 Σημειώσεις για τις στήλες του πιο πάνω πίνακα: 1. Καθεστώς προστασίας (Α: Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και αποτελεί είδος προτεραιότητας, Β: Παράρτημα ΙΙ της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ) 2. Κατάσταση διατήρησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Α, Β) Α) Κωδικός στο Κόκκινο Βιβλίο για την Χλωρίδα της Κύπρου Α1: Μη άμεσα κινδυνεύον είδος (Ε2) A2: Τρωτό είδος (V) Β) Ενδημικό 3. Ενδημισμός (Α: Ενδημικό Κύπρου, Β: Ευρείας εξάπλωσης) 18

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς

Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς Τεύχος 1 Σεπτέμβριος 2014 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης των οικοτόπων προτεραιότητας *1520 και *5220 στο Εθνικό Δασικό Πάρκο Ριζοελιάς LIFE12NAT/CY/000758 Περιεχόµενα Περισσότερες πληροφορίες www.life-rizoelia.eu

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία

Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Τίτλος: 7 o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικολογίας Οικολογία: συνδέοντας συστήματα, κλίμακες και ερευνητικά πεδία Έκδοση: Ελληνική Οικολογική Εταιρεία Επιμέλεια έκδοσης: Παναγιώτης Γ. Δημητρακόπουλος, Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΣΙΗ-ΠΑΛΛΟΥΡΟΚΑΜΠΟΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

P L A N T - N E T C Y

P L A N T - N E T C Y P L A N T - N E T C Y Περιεχόμενα Εισαγωγή και στόχοι έργου 1 Μικρο-Αποθέματα Φυτών (ΜΑΦ) 1 Arabis kennedyae 2 Astragalus macrocarpus subsp. lefkarensis Centaurea akamantis 2 3 Ophrys kotschyi 4 Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

22 Ιανουαρίου ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΤΣΑ- ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ "

04 Νοεμβρίου ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΦΡΑΓΜΑ ΑΧΝΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα»

«Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» «Η Επίδραση της Βόσκησης στη Βιοποικιλότητα του Ακάμα» Αειφόρος Αγροτική Ανάπτυξη Ακάμα Περιφερειακό Συνέδριο ΕΕ-Κύπρος 24/01/2015 Μηνάς Παπαδόπουλος Τομέας Πάρκων και Περιβάλλοντος Τμήμα Δασών ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+

LIFE OROKLINI. Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ LIFE OROKLINI LIFE10 NAT/CY/000716 Αποκατάσταση και Διαχείριση της λίμνης Ορόκλινης Βιοποικιλότητα και το ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE+ Απρίλης, 2014 Ελενα Στυλιανοπούλου Τομέας Προστασίας της Φύσης και Βιοποικιλότητας

Διαβάστε περισσότερα

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Έρευνες για τεχνητό εμπλουτισμό των υπόγειων νερών της Κύπρου με νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας (παραδείγματα από Λεμεσό και Κοκκινοχώρια) Κώστας Κωνσταντίνου Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης Υπουργείο Γεωργίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ

ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ ΚΑΙ ΒΙΟΤΟΠΟΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ Ο Πενταδάκτυλος είναι μία από τις δύο οροσειρές της Κύπρου. Χωρίζει την πεδιάδα της Μεσαορίας από τις ακτές της Κερύνειας και θεωρείται το νοτιότερο τμήμα της ταυρο Δειναρικής Αλπικής

Διαβάστε περισσότερα

"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΥΓΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ" Δρ. Νικόλαος Α. Θεοδωρίδης ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

13 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο

13 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνική Βοτανική Εταιρεία 13 ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Πρόγραμμα και Περιλήψεις Διοργάνωση Τομέας Βοτανικής, Τμήμα Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Hellenic Botanical Society

Διαβάστε περισσότερα

(Δράση F.4 - Επιτροπή Ενδιαφερόμενων Φορέων)

(Δράση F.4 - Επιτροπή Ενδιαφερόμενων Φορέων) Συνεργαζόμενοι Φορείς ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Πρακτικά δεύτερης συνάντησης της Επιτροπής Ενδιαφερόμενων Φορέων (Δράση F.4 - Επιτροπή Ενδιαφερόμενων Φορέων) Κουζάλη Η., Ανδρέου Μ., Χριστοδούλου Χ. Λευκωσία Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

10 ΦΕΒ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ "ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ"

10 ΦΕΒ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΚΟΙΛΑΔΑ ΕΖΟΥΣΑΣ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Δράση Α.5 - Ετοιμασία Σχεδίων Δράσης για την ενίσχυση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου)

(Δράση Α.5 - Ετοιμασία Σχεδίων Δράσης για την ενίσχυση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου) Συνεργαζόμενοι Φορείς ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Μελέτη σκοπιμότητας για την επαναδημιουργία του οικοτόπου προτεραιότητας *5220 (Δράση Α.5 - Ετοιμασία Σχεδίων Δράσης για την ενίσχυση των υπό μελέτη τύπων οικοτόπου) Μανωλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο)

Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο. Αιγαίο) Η οδηγία για τα νερά κολύμβησης και η επίδραση της μυδοκαλλιέργειας στην ποιότητα νερών του Θερμαϊκού κόλπου (Βόρειο Αιγαίο) Δρ. Σοφία Γαληνού-Μητσούδη Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

2. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΝΕΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ 2. 2.1 ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται συνοπτικά το Γεωλογικό-Σεισμοτεκτονικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής του Π.Σ. Βόλου - Ν.Ιωνίας. Η ευρύτερη περιοχή της πόλης του

Διαβάστε περισσότερα

20 ΙΑΝ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ - ΛΙΟΠΕΤΡΙ

20 ΙΑΝ. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΖΕΠ ΑΓΙΑ ΘΕΚΛΑ - ΛΙΟΠΕΤΡΙ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) - ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ερπετά & Θηλαστικά Ακάμα. Ζώτος Σάββας 2014 Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου

Ερπετά & Θηλαστικά Ακάμα. Ζώτος Σάββας 2014 Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου Ερπετά & Θηλαστικά Ακάμα Ζώτος Σάββας 2014 Ερπετολογικός Σύνδεσμος Κύπρου Κατηγορία Κύπρος Ακάμας Χελώνες 3 3 Σαύρες 11 11 Φίδια 8 6 22 20 Ενδημικά είδη 2 Hierophis cypriensis / Phoenicolacerta troodica

Διαβάστε περισσότερα

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ "ΤΖΙΟΝΙΑ"

16 ΦΕΒ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΝΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΖΙΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΟΧΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΖΩΝΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΠΤΗΝΑ (2009/147/ΕΚ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΙΖΗΜΑΤΑ -ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΑΝΕΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ ΙΖΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΙΖΗΜΑΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΝΕΡΟΥ Αρχικός µηχανισµός: ιάβρωση των Πετρωµάτων ανάντη των φραγµάτων. Ορισµός ιάβρωσης ιάβρωση = Η αποκόλληση και µετακίνηση σωµατιδίων πετρώµατος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER

Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑΣ Ή ΘΗΣΑΥΡΟΣ; ΙΑΚΩΒΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΟΣ ENALIA PHYSIS ENVIRONMENTAL RECEARCH CENTER ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 1. Εισαγωγή στο δίκτυο NATURA 2000 2. Βασικά υδρολογικά

Διαβάστε περισσότερα

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ

Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΟΡΟΚΛΙΝΗΣ Φορείς υλοποίησης έργου: Η παρουσίαση αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού πακέτου «Εκπαιδευτικό υλικό για τη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ

Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου. «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Θ Δημοτικό Σχολείο Πάφου «Κουπάτειο» Τάξη : Δ Σχολική χρονιά 2013-2014 αγρινό: Είναι το μεγαλύτερο χερσαίο θηλαστικό και ενδημικό είδος στην Κύπρο. Χαρακτηρίζεται ως ο σημαντικότερος εκπρόσωπος της πανίδας

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς

Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές φυσικής κληρονομιάς Habitat: κυρίαρχη μορφή, γύρω από την οποία αναπτύσσεται ένας οικότοπος Χλωρίδα (π.χ. φυτό-φύκος) Πανίδα (π.χ. ύφαλος διθύρων) Γεωλογική μορφή (π.χ.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000

LIFE - ΦΥΣΗ. Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας. Κλίμακα: 1:5000 ,,, LIFE+ /NAT/CY/ Χάρτης του Μικρο-αποθέματος του φυτού *Ophrys kotchyi Περιοχή Μιτσερού,, DEVELOPMΕNT PROGRAMME Οικότοποι Natura Γεωργικές Καλλιέργειες,, Ισοϋψείς γραμμές (ισοδιάσταση m) Όρια Μικροαποθέματος

Διαβάστε περισσότερα

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ

Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ Η εργασία έγινε στο μάθημα της Χημείας στα πλαίσια της προώθησης του Πρώτου Στόχου της Σχολικής Χρονιάς 2013-14 Δεν ξεχνώ Αγωνίζομαι Διεκδικώ ΗΧΗΤΙΚΟ - ΠΕΝΤΑΔΑΚΤΥΛΕ ΜΟΥ Ο Πενταδάκτυλος είναι επιμήκης ασβεστολιθική

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων

Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων Περιφερειακή Ημερίδα Ενδιαφερομένων Φορέων του έργου GP-WIND Πάτρα 29 Σεπτεμβρίου 2011 Αιολικά Πάρκα Παναχαϊκού & Περιβαλλοντική Παρακολούθηση Πιθανών Επιπτώσεων Κων/νος Γ. Κωνσταντακόπουλος, ΑΔΕΠ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΟΙ «ΓΚΡΙΖΕΣ ΖΩΝΕΣ» ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ Αναστάσιος Λεγάκις Ζωολογικό Μουσείο, ΤΜ. Βιολογίας, Πανεπ. Αθηνών Διημερίδα: Έτος βιοποικιλότητας, η επόμενη μέρα και η ελληνική πραγματικότητα, Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ

ρ. ρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Το Εθνικό Πάρκο Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στην Αττική και στην πεδιάδα του Μαραθώνα, στην ομώνυμη περιοχή. Το δάσος του Σχοινιά Μαραθώνα βρίσκεται στο Β.Α. τμήμα της Αττικής, σε απόσταση 45χλμ. από την

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων

Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μεταπυρική Διαχείριση Δασών Ψυχρόβιων Κωνοφόρων Μ. Αριανούτσου, Δρ. Καζάνης Δημήτρης Τομέας Οικολογίας - Ταξινομικής Τομέας Οικολογίας -Τμήμα Βιολογίας Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Κεφάλαιο 5 ο : Οικοσυστήµατα ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΓΗΣ Η µελέτη των αλληλεπιδράσεων µεταξύ των µορφών ζωής και του περιβάλλοντός τους είναι η επιστήµη της οικολογίας. Το οικολογικό σύστηµα των οργανισµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «CY4000002 ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ»

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «CY4000002 ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ» 14 ο χιλ. Θεσσαλονίκης Μηχανιώνας 57001 Θέρμη Τηλ. : 2310 473 320, Fax: 2310 471 795 E-mail: ekby@ekby.gr ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ: «CY4000002 ΧΑ-ΠΟΤΑΜΙ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή

Κ ι λ µα µ τι τ κές έ Α λλ λ α λ γές Επι π πτ π ώ τ σει ε ς στη τ β ιοπο π ικιλό λ τη τ τα τ κ αι τ η τ ν ν ά γρια ζ ωή Επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την άγρια ζωή Η παγκόσµια κλιµατική αλλαγή θεωρείται ως η σηµαντικότερη τρέχουσα απειλή για τη βιοποικιλότητα του πλανήτη. Παραδείγµατα από την Κυπριακή Φύση Μερικές από

Διαβάστε περισσότερα

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου;

Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Μπορεί η διαχείριση των εδαφικών πόρων να συμβάλλει στη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου; Δημ. Αλιφραγκής Καθηγητής Εργαστήριο Δασικής Εδαφολογίας ΑΠΘ Αύξηση του ρυθμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο;

Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Φορέας ιαχείρισης Σαµαριάς (Λευκών Ορέων): Ένα καινούργιο πρόβληµα ή ένα καινούργιο εργαλείο; Παρουσίαση: Παναγιώτης Νύκτας Περιβαλλοντολόγος Ειδικός Επιστήµονας.Σ. Φορέα ιαχείρισης Ε.. Σαµαριάς Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

LIFE08 NAT/CY/000453. Δράση Γ.3: Παρακολούθηση των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών. Παραδοτέο: Βάση δεδομένων παρακολούθησης / Διαγραμματικά μοντέλα

LIFE08 NAT/CY/000453. Δράση Γ.3: Παρακολούθηση των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών. Παραδοτέο: Βάση δεδομένων παρακολούθησης / Διαγραμματικά μοντέλα LIFE08 NAT/CY/000453 Δράση Γ.3: Παρακολούθηση των Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών Παραδοτέο: Βάση δεδομένων παρακολούθησης / Διαγραμματικά μοντέλα PLANT-NET CY Ιούνιος 2013 Το παρόν κείμενο ετοιμάστηκε από τη Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ. Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ Ενότητα 11a: Εφαρμογές τηλεπισκόπησης ΓΕΩΔΕΣΙΑ Δρ. Ν. Χρυσουλάκης Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ Παγοκάλυψη El-Nino

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ Υ ΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ρ. Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΣΤΑ ΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο πολυλειτουργικός

Διαβάστε περισσότερα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα

Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Δάση & Πυρκαγιές: αναζητείται ελπίδα Ανθρωπογενείς επιδράσεις Κλιματική αλλαγή Μεταβολές πυρικών καθεστώτων Κώστας Δ. Καλαμποκίδης Καθηγητής Παν. Αιγαίου Περίγραμμα 1.0 Δασικά Οικοσυστήματα: επαναπροσδιορισμός

Διαβάστε περισσότερα

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο

LIFE10 NAT/CY/000717. Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο JUNIPERCY LIFE10 NAT/CY/000717 Βελτίωση της κατάστασης διατήρησης του οικότοπου προτεραιότητας 9560* στην Κύπρο 3ο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2014 2 JUNIPERCY ΤΟ ΕΡΓΟ JUNIPERCY Το έργο «Βελτίωση της κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020)

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ (2014-2020) ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ) Το 2015 θεωρείται μια πολύ σημαντική χρονιά για τα δάση σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς τουλάχιστον τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ)

Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Αθήνα 30 Μαρτίου 2011 Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (ΤΜΠΑ) Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Παπασπυρόπουλος Κ., Γεωλόγος MSc Παρουσίαση του προβλήματος ΧΑΔΑ Κοινότητας Παλαιάς

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους

Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο. Ανθή Χαραλάμπους Διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο Ανθή Χαραλάμπους 1. Εισαγωγή Για την επίτευξη των εθνικών στόχων για μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας 13% μέχρι το 2020, αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS)

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών (GIS) ΔΒΔ του οδικού άξονα Πάτρας- Πύργου, χλμ. 18-50 Έκταση ΠΠ (Ζώνες Α & Β): 160.000 στρμ. Κατά 50%, περίπου, σε Π.Ε. Αχαΐας και Ηλείας Δήμοι Δυτικής Αχαΐας και Ανδραβίδας

Διαβάστε περισσότερα

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη

Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Η παρακολούθηση της άγριας ζωής στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς Λευκά Όρη Ε. Περουλάκη, Μηχανικός Περιβάλλοντος MSc Α. Μπαρνιάς, Δασολόγος MSc Δρ. Π. Λυμπεράκης, Πρόεδρος ΔΣ ΦΔΕΔΣ Λευκά Όρη Τα Λευκά Όρη καταλαμβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ερευνητικό Έργο:

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ. Ερευνητικό Έργο: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ Ερευνητικό Έργο: Διερεύνηση των επιπτώσεων της διασποράς αδρανών υλικών στο θαλάσσιο περιβάλλον των βόρειο-ανατολικών ακτών της Κιμώλου DRAFT 27/11/2006 Τεχνική Έκθεση με θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Α ΕΜΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Συντονιστική επιτροπή: ΡΟΖΟΣ., Τεχν. Γεωλόγος, Επικ. Καθηγητής Ε.Μ.Π. ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΣ Π., Γεωλόγος, Επιστ. Συνεργάτης Ε.Μ.Π. Ερευνητική οµάδα: ΑΛΕΞΟΥΛΗ ΛΕΙΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΕΔΑΦΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥ ΕΔΑΦΟΣ Φυσικές ιδιότητες Δομή και σύσταση Χρώμα Βάθος Διαπερατότητα Διαθέσιμη υγρασία Θερμοκρασία Χημικές ιδιότητες ph Αλατότητα Γονιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ιαχείριση Υδατικών Οικοσυστηµάτων: Μεταβατικά ύδατα ρ. Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ ΗΣ /ντης Ερευνών Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών Μεταβατικά ύδατα (transitional waters) σύµφωνα µε την Οδηγία Πλαίσιο για τα

Διαβάστε περισσότερα

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων

Ενιαία ΜΠΚΕ Ελλάδας Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Παράρτημα 1.1 - Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Τίτλος εγγράφου: Παράρτημα 1.1 Δείκτες Αξιολόγησης Εναλλακτικών Οδεύσεων Σελίδα 2 από 80 Λίστα Πινάκων Πίνακας 1-1... Δείκτες Επιλογής ς 6 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής

ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ. 1. ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) Αρχή διαδρομής ΜΟΛΥΒΟΣ (Αλώνια) - ΒΑΦΕΙΟΣ ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΙ ΠΕΤΡΑ ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική με μήκος 24.340 μέτρα, επομένως το σύνολο της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΤΑ KOPPEN Το κλίμα μιας γεωγραφικής περιοχής διαμορφώνεται κατά κύριο λόγο από τους 3 παρακάτω παράγοντες: 1) το γεωγραφικό πλάτος 2) την αναλογία ξηράς/θάλασσας 3) το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ. Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α) Παρατηρήσεις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΩΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ 1 Π1 Γενική άποψη του ΝΑ/κού τμήματος της περιοχής Φ1 Π2 ρόμος που συμπίπτει με γραμμή απορροής ρέματος Φ2 Π3 Μπάζα από οικοδομικά υλικά,

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας

Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας Βασικές μέθοδοι στρωματογραφίας ΛΙΘΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΟΝΟΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ Μαγνητοστρωματογραφία Σεισμική στρωματογραφία ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Παραλληλισμός στρωμάτων από περιοχή σε περιοχή με στόχο

Διαβάστε περισσότερα

65 m3/km2/year ή 65mm per 1000 years.

65 m3/km2/year ή 65mm per 1000 years. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟ ΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΒΟΛΩΝ ΦΡΑΓΜΕΝΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΜΕ ΙΖΗΜΑΤΑ Α. Τουµαζής K. Κύρου Ν. Ιακώβου Ι. Σοφός Σ. Ζερβός Γ. Αναστασάκης 24 Σεπτεµβρίου 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΦΡΑΓΜΑΤΑ/

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑ: Ο ελαιώνας ως οικοσύστημα: φυτά, πτηνά, θηλαστικά Στάδια Προγράμματος Καθορισμός Θέματος Ομάδων εργασίας Συλλογή υλικού σχετικού με το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ ΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Η ΠΥΡΚΑΓΙΑ TOY 2007 ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΡΥΜΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΝΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου

Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων. Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Ημερίδα : Παράκτιες Αμμοθίνες με είδη Κέδρων Θέμα Παράκτιες αμμοθίνες με είδη κέδρων και δίκτυο «Natura 2000» στο νησί της Ρόδου Εισηγητές Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Δέσποινα

Διαβάστε περισσότερα

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας

Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Α.3.4. Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας Εισαγωγή Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο εντοπισμός τμημάτων καταρχήν κατάλληλων από γεωλογική άποψη για οικιστική ή άλλη συναφή με δόμηση ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) στη διαχείριση περιβαλλοντικών κινδύνων πλημμύρες Από Καθηγητή Ιωάννη Ν. Χατζόπουλο, διευθυντή του Εργαστηρίου Τηλεπισκόπησης & ΣΓΠ του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Εκλαϊκευμένη Αναφορά

Εκλαϊκευμένη Αναφορά PLANT-NET CY www.plantnet.org.cy Δημιουργία Δικτύου Μικρο-Αποθεμάτων Φυτών στην Κύπρο για τη Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων Προτεραιότητας LIFE08 NAT/CY/000453 Εκλαϊκευμένη Αναφορά Ιούνιος 2013 Το Έργο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας.

ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της Θαλάσσιας Βιολογίας και της Ωκεανογραφίας. ΛΙΜΝΟΛΟΓΙΑ Η Λιμνολογία είναι μία σχετικά νέα επιστήμη: πρώτη αναφορά το 1895 από τον Ελβετό F. A. Forel στο βιβλίο του με τίτλο: Le Leman: Monographie limnologique. Αποτελεί υποσύνολο της επιστήμης της

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ

ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ ΜΟΛΥΒΟΣ ΕΦΤΑΛΟΥ - ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΑΣ ΣΥΚΑΜΙΑ - ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ ΑΡΓΕΝΟΣ - ΚΟΙΛΑΔΑ ΚΑΤΣΙΛΕΜΟΝΑ ΒΑΦΕΙΟΣ - ΜΟΛΥΒΟΣ 1. ΜΟΛΥΒΟΣ ("Αλώνια") Αρχή διαδρομής Το σημείο έναρξης ή λήξης της διαδρομής. Η διαδρομή είναι κυκλική

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων

Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Σχεδιασμός διαχείρισης άλλων δασικών πόρων Δρ. Βασιλική Καζάνα Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής Τηλ. & Φαξ: 25210

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ

Η ΔΕΣΜΗ 2008 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΕ Αριθμός & Τίτλος Δέσμης Εργασίας ΔΕ4: Χρήση ΓΣΠ για καθορισμό διαθεσιμότητας γης για προώθηση ενεργειακών καλλιεργειών Κωδικός Φορέα ΑΦ ΣΦ1 ΣΦ2 ΣΦ3 ΣΦ4 Ανθρωπομήνες για κάθε Φορέα (με βάση το Συμβόλαιο)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ. Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΘΑΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ» ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ Εθελοντικός Οργανισμός για τη Προστασία Αστικού Περιβάλλοντος ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Η περιοχή εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος αφορά

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ»

19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» 19/03/2013 «ΕΡΕΥΝΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ/Β & ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ Βάσης Γεωγραφικών Δεδομένων για Διαχείριση Κινδύνων στην Αχαΐα. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΑΓΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ Marathon Data Systems 22η Πανελλαδική Συνάντηση Χρηστών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β.

Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πρόγραμμα LIFE PINDOS/ GREVENA Δράσεις διαχείρισης του Οικότοπου προτεραιότητας 9530* (Δάση μαύρης πεύκης - Pinus nigra) περιοχής Γρεβενών (Β. Πίνδος) Τα δάση μαύρης πεύκης: ένα πολύτιμο φυσικό απόθεμα

Διαβάστε περισσότερα

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA)

1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE MOTION AREA) 1 PGGH_ATHENS_004 PanGeo classification: 6_Unknown, 6_Unknown. 1_ObservedPSI, Confidence level-low Type of Motion: subsidense 1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΕΙΣΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ (GENERAL PROPERTIES OF THE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΚΒΥ 1999-2001 EΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΒΕΡΝΗΣ (Για τη διατήρηση της άγριας ζωής και των φυσικών οικοτόπων της Ευρώπης) Υπεύθυνη Σύνταξης: Δρ Εύα Παπαστεργιάδου ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ... 3 1.1. Ανάθεση και Αντικείμενο της Μελέτης... 3 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΛΙΣΘΙΣΗΣ... 4 2.1. Γεωλογικά στοιχεία... 4 3. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική βιοποικιλότητα Ενας κρυμμένος θησαυρός. Μανώλης Μιτάκης Φαρμακοποιός Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας

Η ελληνική βιοποικιλότητα Ενας κρυμμένος θησαυρός. Μανώλης Μιτάκης Φαρμακοποιός Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας Η ελληνική βιοποικιλότητα Ενας κρυμμένος θησαυρός Μανώλης Μιτάκης Φαρμακοποιός Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας Ο μεγάλος αριθμός και η ποικιλομορφία των σύγχρονων μορφών ζωής στη Γη

Διαβάστε περισσότερα

Εξάτμιση και Διαπνοή

Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση και Διαπνοή Εξάτμιση, Διαπνοή Πραγματική και δυνητική εξατμισοδιαπνοή Μέθοδοι εκτίμησης της εξάτμισης από υδάτινες επιφάνειες Μέθοδοι εκτίμησης της δυνητικής και πραγματικής εξατμισοδιαπνοής (ΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric

Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης. του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης της ορνιθοπανίδας του Εθνικού Πάρκου Χελμού-Βουραϊκού Μ. Τζάλη, Ν. Προμπονάς, Τ. Δημαλέξης, J. Fric Εθνικό Πάρκο Χελμού Βουραϊκού, «Βιοποικιλότητα

Διαβάστε περισσότερα

ηλεκτρικής ενέργειας στην

ηλεκτρικής ενέργειας στην Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην άγρια φύση Δάσος Δαδιάς: προσέξτε την εικόνα και βρείτε γιατί φιλοξενεί τόσα πολλά αρπακτικά πουλιά Φ. Κατσιγιάννης «από το λεύκωμα Εικόνες από τη Δαδιά»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Οικολογίας & Διαχείρισης της Βιοποικιλότητας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Διδάσκων: Καθηγητής Παναγιώτης Δ. Δημόπουλος Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου

ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Μάθημα Μετεωρολογίας-Κλιματολογίας Υπεύθυνη : Δρ Μάρθα Λαζαρίδου Αθανασιάδου 3. ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α ΦΑΣΗ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γενικά στοιχεία ανάθεσης της µελέτης Αναφέρονται τα στοιχεία ανάθεσης της µελέτης (φορέας ανάθεσης, στοιχεία σύµβασης, οµάδα µελέτης).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Εργαστηριακή Άσκηση Πεδίου Χαρτογράφηση οικοτόπων με τη χρήση GHCs Μ. ΠΑΝΙΤΣΑ & Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Αγρίνιο 2013 1 Χαρτογράφηση οικοτόπων με τη χρήση GHCs 1. Γενικές Κατηγορίες Οικοτόπων

Διαβάστε περισσότερα

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007:

Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία. µετά την πυρκαγιά της 26ης Αυγούστου 2007: ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) Ινστιτούτο Μεσογειακών ασικών Οικοσυστηµάτων & Τεχνολογίας ασικών Προϊόντων (Ι.Μ..Ο. & T..Π.) Τα αντιδιαβρωτικά και αντιπληµµυρικά έργα στην αρχαία Ολυµπία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ Κ Kάνιγγος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΛΛΙΝΤΖΑ 10, (5ος όροφ. Τηλ: 210-3300296-7. www.kollintzas.gr OΙΚΟΛΟΓΙΑ 1. Όσο το ποσό της ενέργειας: α) μειώνεται προς τα ανώτερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ. Κωνσταντίνος Λιαρίκος. Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Κατανοώντας το ζήτημα των αλλαγών χρήσεων γης

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ. Κωνσταντίνος Λιαρίκος. Κωνσταντίνος Λιαρίκος, Κατανοώντας το ζήτημα των αλλαγών χρήσεων γης ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ Κωνσταντίνος Λιαρίκος Δείκτης ζωντανού πλανήτη Οικολογική αστοχία Δείκτης ζωντανού πλανήτη Αειφορία Πλανητικά όρια Το αποτύπωμα στις χρήσεις γης Αλλαγές στις

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο»

«Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού: 12 χρόνια δράσεις για τη φύση και τον άνθρωπο» 10 Οκτωβρίου 2015 Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης «Τα πουλιά: οι πρωταγωνιστές του Εθνικού Πάρκου» Εύα Κατράνα Βιολόγος Msc Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΣΟΥΝΙΟΥ:ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ, ΧΛΩΡΙΔΑ- ΠΑΝΙΔΑ. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ; Είναι μία γεωγραφική περιοχή με εξαιρετική φυσική ομορφιά, που συγκεντρώνει σπάνια και υπό εξαφάνιση είδη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων και Διαχείρισης Κινδύνου Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Υλικά και τρόπος κατασκευής χωμάτινων φραγμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes.

ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ. Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΣΗ Πηγή: Natural Resources Canada - Terrain Sciences Division - Canadian Landscapes. ρ. Ε. Λυκούδη Αθήνα 2005 Αιολική δράση Ο άνεµος, όπως το νερό και ο πάγος, είναι ένας παράγοντας που επιδρά

Διαβάστε περισσότερα

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές

a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν οι παγετώνες. β. Η Νορβηγική Θάλασσα βρέχει τις βορειοανατολικές ακτές EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Επαναληπτικό διαγώνισμα στα μαθήματα 12-18 1. Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις με το γράμμα (Σ), αν είναι σωστές, και a. Οι βαθιές θάλασσες της Ευρώπης δημιουργήθηκαν όταν έλιωσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΞΕΙΣ Α ΚΑΙ Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο έγγραφο παρουσιάζονται οι ορισμοί λέξεων που αντιπροσωπεύουν έννοιες που απαντώνται στις ενότητες των τάξεων Α και Β. Η ερμηνείες που δίνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus)

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ. (Monachus monachus) ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙ Η ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ (Monachus monachus) Η Μεσογειακή Φώκια είναι το µόνο είδος φώκιας που συναντάται στη Μεσόγειο και αποτελεί ένα από τα πλέον απειλούµενα είδη θαλάσσιων θηλαστικών στον

Διαβάστε περισσότερα