Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ"

Transcript

1 πλερίδεηαη ην ηξηήκεξν ππνζηήξημεο επηρεηξεκαηηθώλ ηδεώλ ζην ακθηζέαηξν ηνπ ΣΔΔ/ΣΚΜ (Μ. Αιεμάλδξνπ 49-Θεζζαινλίθε) 3ε Ηκέξα-Παξνπζίαζε ηωλ πξνηάζεωλ ζην θνηλό θαη ηνπο πηζαλνύο επελδπηέο Παξαζθεπή 31/5/2013 3ε κέξα: 31 Μαΐνπ 11:30-12:00 Προσέλεσση 12:00-15:00 Παξνπζίαζε πξνηάζεσλ 15:00-15:30 Καφές 15:30-19:30 Παξνπζίαζε πξνηάζεσλ 19:30- Δείπνο άββαην 1 Ινπλίνπ: B2B ζπλαληήζεηο ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΩΝ ΠΡΟΣΑΔΩΝ Α. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Κωδηθόο: Π01 Σίηινο πξόηαζεο: ΓαληΙθη ύληνκε πεξηγξαθή: Σερλνινγία δηαρείξηζεο ειεθηξνληθνύ ΗΤ από απόζηαζε Κωδηθόο: Π02 Σίηινο πξόηαζεο: Present Perfect: The first financial aid social network ύληνκε πεξηγξαθή: Πιαηθόξκα ζπλεξγαηηθήο απόθηεζεο αγαζώλ Κωδηθόο: Π03 Σίηινο πξόηαζεο: «Πξνκεζέαο» ύληνκε πεξηγξαθή: ύζηεκα ειεθηξνληθήο νξγάλσζεο θαη δηαλνκήο εηδώλ πξώηεο αλάγθεο ζε άηνκα ρξήδνληα νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο Κωδηθόο: Π04 Σίηινο πξόηαζεο: SBOING.net ύληνκε πεξηγξαθή: Innovative, internationally patented, collaborative crowdsourcing technology for advanced GPS navigation and routing Κωδηθόο: Π05 Σίηινο πξόηαζεο: BOOKEAT.GR ύληνκε πεξηγξαθή: Ιζηόηνπνο γηα ηελ online ζύλδεζε ησλ ρώξσλ εζηίαζεο κε ηνπο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηύνπ (online unsupervised Κξαηήζεηο)

2 Κωδηθόο: Π06 Σίηινο πξόηαζεο: «NewEngine» ύληνκε πεξηγξαθή: Γηαδηθηπαθή Γηαδξαζηηθή Πιαηθόξκα Αλάζεζεο Δξγαζηώλ θαη Γηθηύσζεο Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ Μεραληθώλ Κωδηθόο: Π07 Σίηινο πξόηαζεο: Health Prevent Alerts ύληνκε πεξηγξαθή: Generalized support system for health prevention alerts and general health alerts (Online ζύζηεκα εηδνπνηήζεσλ κε ζηόρν ηελ πξόιεςε ηαηξηθώλ παζήζεσλ πξνβιεκάησλ θαζώο θαη ηελ πξνώζεζε ησλ πξνιεπηηθώλ εμεηάζεσλ πγείαο) Κωδηθόο: Π08 Σίηινο πξόηαζεο: Pay-Per-Click δηαθεκίζεσλ Mertacor Α.E. Spend Smart, Collect Big! ύληνκε πεξηγξαθή: Πιαηθόξκα βέιηηζηεο απηόλνκεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο Pay-Per-Click (PPC) δηαθεκίζεσλ ζην δηαδίθηπν Κωδηθόο: Π09 Σίηινο πξόηαζεο: Quontest is the new way of experiencing web and mobile contests! ύληνκε πεξηγξαθή: You don t simply participate, you become part of it. Κωδηθόο: Π10 Σίηινο πξόηαζεο: Gamified ηζηνζειίδα θνηλσληθήο δηθηύσζεο γηα αξρηηέθηνλεο θαη άηνκα κε ζπλαθή επαγγέικαηα ύληνκε πεξηγξαθή: ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο επαγγεικαηηθνύ θνηλσληθνύ δηθηύνπ, παξόκνην π.ρ. κε ην LinkedIn, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία Gamification, θαη ζα πξννξίδεηαη γηα ηελ δηθηύσζε αηόκσλ πνπ αζρνινύληαη κε ην ρώξν ησλ θαηαζθεπώλ όπσο αξρηηέθηνλεο, δηαθνζκεηέο εζσηεξηθώλ ρώξσλ, αιιά θαη θνηηεηώλ ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζρνιώλ. Κωδηθόο: Π11 Σίηινο πξόηαζεο: Η Δλεξγεηαθή θιάζε ηεο ρώξαο κνπ ύληνκε πεξηγξαθή: Μνλαδηθή ζηνλ θόζκν smartphone εθαξκνγή, Δλεξγεηαθή Δπηζεώξεζε, πνπ δίλεη ηε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο, κε πνιύ απιό ηξόπν, κηαο εηθνληθήο Δλεξγεηαθήο Δπηζεώξεζεο γηα λα κάζεη ν ρξήζηεο ηελ Δλεξγεηαθή θιάζε ηεο θαηνηθίαο ηνπ. Κωδηθόο: Π12 Σίηινο πξόηαζεο: Real estate agents ύληνκε πεξηγξαθή: Internet Site that cancels the role of Real estate agents and alters time, speed and money factors to the selling and buying terms in the Real estate business

3 Κωδηθόο: Π13 Σίηινο πξόηαζεο: GSM SIM Card designed for Muslims ύληνκε πεξηγξαθή: Product in this project, focus has been set to the global Muslim population, which is estimated to be 1.5 billion people.this project was launched as a technical experiment in an attempt to fit the basic features offered in Islamic Smartphones and special design Islamic GSM phones, right into ordinary feature or low-end GSM phones Κωδηθόο: Π14 Σίηινο πξόηαζεο: Σξάπεδα ζπλεξγείσλ ύληνκε πεξηγξαθή: Γηαδηθηπαθή Σξάπεδα πλεξγείσλ θαη Δπαγγεικάησλ ηεο Οηθνδνκήο / Καηαζθεπήο Κωδηθόο: Π15 Σίηινο πξόηαζεο: E-ASIS ύληνκε πεξηγξαθή: ύζηεκα νιηζηηθήο δηαδξαζηηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμύ ηαηξώλ θαη αζζελώλ. Κωδηθόο: Π16 Σίηινο πξόηαζεο: Αλάπηπμε Δθαξκνγήο/Λνγηζκηθνύ γηα ηε Βηνκεραλία Υξσκάησλ/Δπηρξηζκάησλ θαη ζπλαθείο Τπεξεζίεο/ιεηηνπξγίεο ύληνκε πεξηγξαθή: Aλάπηπμε παθέηνπ εθαξκνγώλ κε θεληξηθό ππξήλα ινγηζκηθό επεμεξγαζίαο ζπληαγώλ ρξσκάησλ/επηρξηζκάησλ Paint calculator κε ζηόρν ηε δηαζύλδεζε κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ επηκέξνπο θιάδσλ ηεο Βηνκεραλίαο ρξσκάησλ & επηρξηζκάησλ (βηνκεραλία, πξνκεζεπηέο Α Τιώλ, ηερληθνί ζύκβνπινη, εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θ.ά.), αιιά θαη ηνπ ηερληθνύ θιάδνπ ζην ρώξν ηεο νηθνδνκήο (κεραληθνί, ηερλ. εηαηξείεο θ.ά). Β. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΚΑΙΝΟΣΟΜΔ ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ Κωδηθόο: Κ01 Σίηινο πξόηαζεο: Ecodome ύληνκε πεξηγξαθή: Καηαζθεπή ελόο αληαγσληζηηθνύ ζηελ αγνξά λένπ δνκηθνύ πιηθνύ, πνπ κεηώλεη ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε όιεο ηηο θάζεηο θαηαζθεπήο, κεηώλνληαο έηζη ην θόζηνο ηεο θαηαζθεπήο αιιά θαη ηελ επηβάξπλζε ηεο ζην πεξηβάιινλ. Κωδηθόο: Κ02 Σίηινο πξόηαζεο: CKall ύληνκε πεξηγξαθή: ύζηεκα Αλίρλεπζεο θαη Γηαθνπήο Με Δκθαλώλ Γηαξξνώλ Νεξνύ.

4 Κωδηθόο: Κ03 Σίηινο πξόηαζεο: Ππξάληνρν εθηνμεπόκελν ζθπξόδεκα γηα πξνζηαζία ηνπ εζσηεξηθνύ ζεξάγγσλ από θσηηά ύληνκε πεξηγξαθή: ηελ παξνύζα πξόηαζε εμεηάδεηαη ε ρξήζε αδξαλνύο θπζηθνύ νξπθηνύ κε ζρεηηθά κεγάιε ππθλόηεηα θαη πςειή ππξηκαρηθόηεηα ζε κίγκαηα εθηνμεπόκελνπ ζθπξνδέκαηνο γηα πξνζηαζία έλαληη ππξθαγηάο. Κωδηθόο: Κ04 Σίηινο πξόηαζεο: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΩΜΟΠΛΙΝΘΩΝ ΜΔ ΣΗ ΥΡΗΗ ΙΠΣΑΜΔΝΗ ΣΔΦΡΑ ΚΑΙ ΔΡΤΘΡΑ ΙΛΤΟ ύληνκε πεξηγξαθή: ηελ παξνύζα πξόηαζε εμεηάδεηαη ε δπλαηόηεηα ζπλδπαζκνύ ηπηάκελεο ηέθξαο θαη εξπζξάο ηιύνο γηα ηελ παξαζθεπή δνκηθώλ σκόπιηλζσλ γηα ηε κέγηζηε δπλαηή αμηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πιηθώλ, όπσο θαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ πιηθώλ πνπ απνηίζεληαη ζην πεξηβάιινλ επηβάιινπλ ηελ εμεύξεζε ζρεηηθώλ ηερληθώλ ιύζεσλ. Κωδηθόο: Κ05 Σίηινο πξόηαζεο: Πιαθίδηα επηθάιπςεο δαπέδνπ ρσξίο ηζηκέλην βαζηζκέλα ζηελ αιθαιηθή ελεξγνπνίεζε βηνκεραληθώλ παξαπξντόλησλ ύληνκε πεξηγξαθή: Μεηαηξνπή παξαπξντόλησλ γεσπνιπκεξηζκνύ, ζε ρξήζηκα πξντόληα, ηα γεσπνιπκεξή, κε ηε βνήζεηα ζέξκαλζεο θαη αιθαιηθήο ελεξγνπνίεζεο. Γ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΔΝΔΡΓΔΙΑ Κωδηθόο: Δ01 Σίηινο πξόηαζεο: Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαηνηθηώλ ύληνκε πεξηγξαθή: Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαηνηθηώλ κε απηνρξεκαηνδόηεζε Κωδηθόο: Δ02 Σίηινο πξόηαζεο: ύζηεκα πξόβιεςεο θαη δηαρείξηζεο ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο ύληνκε πεξηγξαθή: ύζηεκα Πξόβιεςεο θαη Γηαρείξηζεο Ηιεθηξηθνύ Φνξηίνπ ζε Πεξηβάιινλ Δπθπώλ Γηθηύσλ (Smart Grids) γηα Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο Κωδηθόο: Δ03 Σίηινο πξόηαζεο: BIOGAS ύληνκε πεξηγξαθή: ΜΟΝΑΓΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΔΡΙΟΤ ΜΔΩ ΑΝΑΔΡΟΒΙΑ ΥΩΝΔΤΗ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Κωδηθόο: Δ04 Σίηινο πξόηαζεο: Καηαζθεπή θαη ραξαθηεξηζκόο ειηαθώλ θπςειώλ από πβξηδηθά λαλνζύλζεηα πιηθά ύληνκε πεξηγξαθή: Καηαζθεπή λέσλ ειηαθώλ θπςειίδσλ κε ηε ρξήζε ζπλζέησλ πιηθώλ θαη ηεο λαλνηερλνινγίαο κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο απόδνζεο ησλ ήδε ππαξρόλησλ θπςειίδσλ ππξηηίνπ.

5 Κωδηθόο: Δ05 Σίηινο πξόηαζεο: ύλζεηα Τιηθά ύληνκε πεξηγξαθή: Υξήζε αλαθπθισκέλσλ λέαο ηερλνινγίαο πιηθώλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη ηε βειηησκέλε απόδνζε εμσηεξηθώλ επηρξηζκάησλ θαη βαθώλ. Κωδηθόο: Δ06 Σίηινο πξόηαζεο: Κπςέιε θαπζίκνπ θαη Μηθξνζηξνβίινπ ύληνκε πεξηγξαθή: Αλάιπζε πλδπαζκέλνπ Κύθινπ Κπςέιεο Καπζίκνπ θαη Μηθξνζηξνβίινπ κε Υξήζε Φπζηθνύ Αεξίνπ. Κωδηθόο: Δ07 Σίηινο πξόηαζεο: Απηόλνκν θνξεηό ζύζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ύληνκε πεξηγξαθή: Απηόλνκν θνξεηό ζύζηεκα θηινζνθίαο Plug&Play παξαγσγήο θαη απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Γ. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ: ΓΔΝΙΚΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ Κωδηθόο: Γ01 Σίηινο πξόηαζεο: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ ΜΑΝΙΣΑΡΙΩΝ ύληνκε πεξηγξαθή: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΜΟΝΑΓΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ,ΤΚΔΤΑΙΑ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΗ ΓΙΑΘΔΗ ΝΩΠΩΝ ΜΑΝΙΣΑΡΙΩΝ. Κωδηθόο: Γ02 Σίηινο πξόηαζεο: AΔΙΦΟΡΙΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ, ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΤΣΟΝΟΜΩΝ ΚΑΣΟΙΚΙΩΝ ύληνκε πεξηγξαθή: Πνιύπιεπξν πεξηβαιινληηθό αεηθνξηθό ζρέδην, θαηαζθεπήο / ιεηηνπξγίαο / εθκεηάιιεπζεο ελόο ηνπξηζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο δέθα απηόλνκσλ θαηνηθηώλ κηθξήο θιίκαθαο ζην ΜΔΣΟΥΙ ΑΝΣΔΡ ΙΒΗΡΩΝ, ΠΔΤΚΟΥΩΡΙ ΥΑΛΚΙΓΙΚΗ Κωδηθόο: Γ03 Σίηινο πξόηαζεο: Δλνπνίεζε ππνγείσλ γηα δηακόξθσζε ρώξσλ ζηάζκεπζεο ύληνκε πεξηγξαθή: Η πξόηαζε ζπλίζηαηαη ζηε κεηαηξνπή ησλ ππνγείσλ πνπ σο επί ην πιείζηνλ είλαη απνζεθεπηηθνί ρώξνη δηαθόξσλ ρξήζεσλ ζε ρώξνπο ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ. Κωδηθόο: Γ04 Σίηινο πξόηαζεο: Δξγαζηήξην δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο

6 ύληνκε πεξηγξαθή: Δξγαζηήξην δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο κε πξνζαλαηνιηζκό ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ζεκάησλ ηνπ θιάδνπ ηεο Μεραληθήο. Κωδηθόο: Γ05 Σίηινο πξόηαζεο: ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ύληνκε πεξηγξαθή: Οκάδα αλαδηακόξθσζεο ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο επηρείξεζεο, ε νπνία ζα θιεηδώλεη ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο πξνζσπηθνύ, πειαηώλ θαη πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο θαη ζα ζηνρεύεη ζηελ εύξεζε θαηλνηόκσλ δηαδηθαζηώλ απεγθισβηζκνύ ηεο επηρείξεζεο από νπνηνδήπνηε πξόβιεκα αληηκεησπίδεη, ζηνρεύνληαο ζηελ ελδπλάκσζε ησλ δπλαηώλ ζεκείσλ ηεο θαη ηελ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ησλ επθαηξηώλ πνπ ζα παξνπζηάδνληαη.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ: τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών. 27, 28 και 31 Μαΐου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ: τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών. 27, 28 και 31 Μαΐου ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΕΕ/ΤΚΜ: τριήμερο υποστήριξης επιχειρηματικών ιδεών 27, 28 και 31 Μαΐου Πίνακας Περιεχομένων Πληροφορική 3 Κατασκευές...7 Ενέργεια...8

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΔ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάπηπμε εθαξκνγήο CRM γηα Windows 8» ΦΟΙΣΗΣΔ: Πάηαο Διεπζέξηνο Σζηαθαξάθεο Θωκάο ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε

ΠΔΡΙΛΗΦΗ. Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σα θηλεηά ηειέθσλα ηύπνπ smartphone (έμππλα ηειέθσλα) έρνπλ γίλεη πιένλ ε πξνέθηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ ρεξηνύ. Αληηπξνζσπεύνπλ ηελ θνηλσληθή ζέζε, ην είδνο ηεο εξγαζίαο αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ. Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 e ΣΔΙ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΥΟΛΗ ΓΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΗΣΛΟ ΜΟΡΦΔ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΩΝ Αηθαηεξίλε Φξαληδή Αξηζκόο Μεηξώνπ: 3730 Ζξάθιεην

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο

Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Οινθιεξσκέλε Ιύζε Ιηαληθήο Τν Entersoft Retail απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε πξόηαζε γηα αιπζίδεο ιηαληθήο θαη franchising θαη είλαη πιήξσο ελνπνηεκέλν κε ERP, CRM θαη E-Commerce. Entersoft Retail Οινθιεξσκέλε

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ

Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ Πεξηερόκελα ΓΔΝΙΚΟ ΜΔΡΟ... 3 Δλόηεηα 1.1 Ο ξόινο ησλ ΣΠΔ ζηε δόκεζε ηεο θνηλσλίαο ηεο Γλώζεο. Η έληαμε ησλ ΣΠΔ ζηα πιαίζηα ησλ ζηόρσλ ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 2010.... 3 Η Δπξσπατθή Έλσζε θαη νη πνιηηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ

ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ. Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ 2011 ΛΑΜΠΔ Σ8 ΣΤΠΟΤ ΔΣΙΣ Λαμπτήρασ Φθοριςμού Εξοικονόμηςησ Ενεργείασ Η Δηαηξεία καο, πξσηνπνξώληαο ζε ζέκαηα ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ δηαζέηεη ζηελ Διιεληθή αγνξά, ηε κνλαδηθή ιύζε αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 5.0 Πνεςμαηικά Γικαιώμαηα 2007 Ίδπςμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.org) ια ηα δηθαηώκαηα είλαη θαηνρπξσκέλα. Καλέλα κέξνο απηνύ ηνπ εγγξάθνπ δελ κπνξεί λα αλαπαξαρζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ

ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ 1 ΜΟΝΣΔΛA ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΜΔΘΑΝΗΟΤ ΓΗΑ ΤΓΡΑ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΓΗΑΥΧΡΗΜΟΤ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΧΝ ΑΠΟΒΛΖΣΧΝ ΚΑΗ ΜΗΓΜΑΣΧΝ ΣΟΤ ΜΔ ΣΤΡΟΓΑΛΑ Μ. Γρούγα 1, Γ. Μάρκοσ 1, Γ. Γεωργακάκης 1 1 Σνκέαο Αγξνηηθώλ Καηαζθεπώλ θαη Γεσξγηθήο Μεραλνινγίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΣΗΣΑ 1η : ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΝΟΣΗΣΑ 1η : ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΝΟΣΗΣΑ 1η : ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 Α. ΣΟ ΔΡΓΟ «THINK GREEN» Βαζικόρ ζκοπόρ ηνπ έξγνπ «think green» είλαη ε αληηκεηώπηζε (ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ) ησλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ, πνπ πξνθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ

OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ OpenWebQuest: Πιαηθόξκα αλάπηπμεο θαη θηινμελίαο ηζηνεμεξεπλήζεσλ Π. Τζησηάθεο 1, Α. Τδηκνγηάλλεο 2 1 Υπ. δηδάθηνξαο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, ptsiotakis@uop.gr 2 Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα