ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΛΞ-ΞΞ3 Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ». Στη Λάρισα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρµπούτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1/2011 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρµπούτης ως Προέδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Πρασσάς Αναστάσιος, 4) Σαμουρέλης Κων/νος 5) Ιωακειμίδου-Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 6) Κοτάκου Μαρία και 7) Καφφές Θεόδωρος. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Κατακύρωση του διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Την 48/2012 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του δημοτικού έργου: «συντήρηση Έργων Υποδομής». 3. Την 11/2012 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης. 4. Την 105/2012 ΑΟΕ με την έγινε η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ». 5. Το με αριθμ.πρωτ.29777/ έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, το οποίο έχει ως εξής: Σύμφωνα με : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 2) Το Πρακτικό Ε.Δ.Δ. 3) Το Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών 4) Το Πρακτικό Αποσφράγισης των Οικονομικών προσφορών - Γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ. Ζητούμε την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαγωνισμού της Προμήθειας, με την παρατήρηση ότι δεν προσήλθαν για να δώσουν προσφορά προμηθευτές για την προμήθεια της κατηγορίας Μαρμάρων και γρανιτών Επειδή οι ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Έργων για τα παραπάνω υλικά είναι επείγουσες, ζητούμε την έγκριση για την προμήθεια των υλικών της κατηγορίας Μαρμάρων και γρανιτών με απ ευθείας ανάθεση. 6. Το με αριθμ.πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα την 26 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» που ορίστηκε με την αριθμ. 45/2012 απόφαση του Δ.Σ. και η οποία αποτελείται από τους κ.κ.: 1) Σιάχος Παναγιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός 2) Τσιάτσος Κωνσταντίνος Πτυχ. Μηχ. Έργων Υποδομής Τ.Ε. 3) Αναστασιάδης Λάζαρος Αγρονόμος Τοπ. Μηχανικός Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. Σελίδα 1 από 27

2 Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών (12.30 μ.μ.), ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία μονογράφησαν και σφραγίστηκαν. Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) Α/Α 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (άρθρο 8Α1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8Α2) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (άρθρο 8Α3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8Α5) ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (άρθρο 8Β1i) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 8Β1ii)ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (άρθρο ΠΙΣΤ/ΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (άρθρο 8Β1iii) ΠΙΣΤ/ΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ (άρθρο 8Β1iii) ΠΙΣΤ/ΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (άρθρο 8Β1iv) ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ο.Ε. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών και αποφάσισε ότι δέχεται τις παραπάνω προσφορές. Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) ΣΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2) ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 7. Το με αριθμ.πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα την 29/03/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 45/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» σύμφωνα με την με αριθμό 105/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σελίδα 2 από 27

3 Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1) ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2) ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠ.ΜΗΧ/ΚΩΝ 3) ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σύμφωνα με την υπ αριθ. 105/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. Με το υπ αριθ /2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχθηκε η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων και κρίθηκε ότι πλήρη δικαιολογητικά υπέβαλαν οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι: Α/Α Ονοματεπώνυμο 1 ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙ ΟΙ Ο.Ε. 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Κατά του ανωτέρω Πρακτικού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις Συνεπώς, κρίθηκαν τυπικά δεκτές οι όλες προσφορές των κάτωθι διαγωνιζομένων: Α/Α Ονοματεπώνυμο 1 ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙ ΟΙ Ο.Ε. 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, που έγιναν δεκτές, κατά τα ανωτέρω. Λαμβάνοντας υπόψη: 1) το υπ αριθ /2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 2) τη συμφωνία των προσφορών προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης 3) τα κριτήρια των άρθρων 9 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ, εκτός της τιμής Αποφάσισε τα εξής: Δέχεται τις παρακάτω προσφορές, καθώς είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης: Α/Α Ονοματεπώνυμο 1 ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙ ΟΙ Ο.Ε. 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Οι Οικονομικοί φάκελοι των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές θα αποσφραγισθούν τις 2/4/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 μ.μ.. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2) ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν 3) ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. Το με αριθμ.πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η οποία έχει ως εξής: Στη Λάρισα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02/04/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. συνήλθε η επιτροπή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) του αρ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε με Σελίδα 3 από 27

4 την 45/2012 απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου, για να προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών φακέλων των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» σύμφωνα με την διακήρυξη η οποία εγκρίθηκε με την 105/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ /12 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1) ΣΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ 2) ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β 3) ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β Σύμφωνα με την υπ αριθ. 105/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, η κατακύρωση τελικά γίνεται στους προμηθευτές των οποίων η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ / 2012 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης έγιναν δεκτές ως σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, οι παρακάτω προσφορές : Α/Α Ονοματεπώνυμο 1 ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙ ΟΙ Ο.Ε. 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις Συνεπώς κρίθηκαν σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, οι παρακάτω προσφορές : Α/Α Ονοματεπώνυμο 1 ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙ ΟΙ Ο.Ε. 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, παρουσία των προμηθευτών και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1 ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε ,89 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε ,43 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε ,58 Στις προσφορές των εταιριών «Α. ΚΟΥΤΖΕΚΛΙΔΗΣ Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε.» και «ΝTΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» οι τιμές σε 92 είδη υλικών ήταν ισότιμες. Κατόπιν αυτού, μετά από συμφωνία των προμηθευτών παρουσία της επιτροπής έγινε η κατανομή αυτών των υλικών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Σελίδα 4 από 27

5 Α/Α Α/Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ Β. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 1 6 Αλοιφή γυαλισμ. Μαρμάρου 1 ilt Τεμάχια 3,00 12, Αλυσίδα γαλβανιζέ 100 Κιλά 4,00 2, Αναδευτήρας κόλλας ελικοειδής Τεμάχια 6,00 12, Βάση πλαστική γυαλόχαρτου Φ150 Τεμάχια 5,00 3, Βερνίκι πέτρας Λίτρα 3,00 7, Βερνίκι πέτρας νερού Λίτρα 3,00 7, Γυαλόχαρτο ταινία (σετ 5 τεμαχίων) Τεμάχια 3,00 16, Γυαλόχαρτο τρίγωνο (σετ 10 τεμαχίων) Τεμάχια 4,00 4, Γυαλόχαρτο Φίμπερ Φ 115 Τεμάχια 3,00 0, Διαμαντοτρύπανο 8 mm Τεμάχια 3,00 0, Δίσκος κοπής σιδήρου Φ 230Χ3 Τεμάχια 3,00 1, Δίχτυ σκιάς ΒΤ Τετ. Μέτρα 4,00 1, Καθαριστικό συνθημάτων GRAFFITI σε μάρμαρα 4 lit D-21 Τεμάχια 3,00 13, Καρότσι μπετού Τεμάχια 4,00 45, Καστάνια τύπου STANLEY 1/2 Τεμάχια 2,00 6, Καστάνια τύπου STANLEY 10 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 4, Κατσαβίδι ίσιο 5 Τεμάχια 2,00 4, Κόλλα SUPER ( 25 ΚΙΛΑ) Τεμάχια 4,00 14, Κόλλα τύπου MONTAGE Τεμάχια 4,00 2, Κόλλα τύπου MONTAGE KIT Τεμάχια 4,00 3, Κοπίδι τύπου IZEL 250 Τεμάχια 4,00 2, Μάσκα ενεργού ανθρακα Τεμάχια 4,00 2, Μάσκα σκόνης ΒΤ Τεμάχια 82,00 0, Μαχαιράκι τύπου KDS Τεμάχια 4,00 1, Μίξερ ηλεκτρικό κόλλας τύπου SPARKI 1010 WAT Τεμάχια 1,00 135, Μυστρί πέτρας στενό Τεμάχια 4,00 3, Μυστρί στρογγυλό Τεμάχια 10,00 2, Μύτη μακριά 50 Τεμάχια 4,00 1, Μύτη τύπου BOSCH σειρά Τεμάχια 4,00 5, Μυτοτσίμπιδο ίσιο 200 Τεμάχια 4,00 5, Νάιλον επικάλυψης 4χ5 Τεμάχια 151,00 0, Ντίζα Φ10 Τεμάχια 4,00 1, Ξύστρα τζαμιών Τεμάχια 3,00 0, Πατόχαρτο 120 Χιλ. Μέτρα 101,00 0, Πέτρες λείανσης Λιάπη 2/3,4/5,6/100 ΣΕΤ Τεμάχια 3,00 7, Πιρούνες 4 δόντια Τεμάχια 4,00 6, Ποδιές μαρμαράδων Τεμάχια 5,00 12, Ποτιστήρι μεταλλικό Τεμάχια 6,00 22, Πριόνι σπαστό Τεμάχια 4,00 4, Πριόνι τόξου τύπου AGUSTA 530 Τεμάχια 4,00 4, Προέκταση 1/2-250 Τεμάχια 4,00 3, Προέκταση μαγνητική για μύτες Τεμάχια 4,00 1,80 ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ Σελίδα 5 από 27

6 Προστατευτικό επιφανειών 3 συστατικών τύπου PERSOUS (σετ) 6Kg Τεμάχια 5,00 63, Πτύο πατητό τύπου Γερμανίας Τεμάχια 2,00 5, Ρακόρ ταχυσυνδέσμου Τεμάχια 19,00 2, Σακούλα πλαστική Κιλά 50,00 3, Σαμπρέλα μεγάλη Τεμάχια 4,00 2, Σιδηροπρίονο Τεμάχια 4,00 2, Σκελετό σιδηροπρίονων Τεμάχια 4,00 2, Σκεπάρνι ΣΠΕΣΙΑΛ Τεμάχια 4,00 3, Σκεπάρνι τύπου ΜΑΡΤΙΝ Τεμάχια 8,00 3, Σπάτουλα 12 CMX48 CM πλακιδίων Τεμάχια 3,00 5, Σπάτουλα οδοντωτή τύπου RUBI Τεμάχια 3,00 10, Σπάτουλα τύπου Γαλλίας 60 Τεμάχια 7,00 1, Στεγνωτήρας δαπέδων Νο45 Τεμάχια 4,00 3, Στοκαδόρος Ιταλίας Τεμάχια 7,00 8, Στόκος ακρυλικός τοίχων 800 gr Τεμάχια 3,00 2, Στόκος εποξειδικός & καταλύτης ( set) 10Kg Τεμάχια 3,00 50, Στόκος πατερινα 20 kg Τεμάχια 3,00 8, Στουπί Κιλά 3,00 1, Στυλιάρι για κασμά Τεμάχια 10,00 2, Στυλιάρι για πτύα Τεμάχια 10,00 2, Στυλιάρι για σκεπάρνι Τεμάχια 3,00 1, Στυλιάρι για τσεκούρι Τεμάχια 3,00 3, Στυλιάρι τσάπας Τεμάχια 3,00 2, Σύρμα Ατσαλόμαλλο Φακελάκι Τεμάχια 20,00 1, Σύρτης Τεμάχια 3,00 1, Σφικτήρας 1" Τεμάχια 4,00 1, Σφικτήρας ενισχυμένος 1 Τεμάχια 3,00 1, Σφικτήρας ενισχυμένος 2 1/2 Τεμάχια 3,00 2, Σφουγγάρι μαλακό καθαρ. Μαρμάρων Τεμάχια 35,00 1, Ταινία σήμανσης 200μ Τεμάχια 3,00 2, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 115 Τεμάχια 2,00 1, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 125 Τεμάχια 3,00 1, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 3,00 2, Τρυπάνι αέρος μακρύ 3,5 Τεμάχια 3,00 0, Τρυπάνι αέρος μακρύ 5 Τεμάχια 3,00 0, Τρυπάνι κοβαλτίου 4 Τεμάχια 3,00 0, Τρυπάνι κοβαλτίου 5 Τεμάχια 3,00 1, Τρυπάνι κοβαλτίου 8 Τεμάχια 3,00 2, Τρυπάνι σιδήρου Τεμάχια 4,00 6, Τρυπάνι τύπου 6Χ160 Τεμάχια 7,00 4, Τσιμπίδα υδραυλικών τύπου SUPER-EGO 1 1/2" Τεμάχια 2,00 7, Τσιμπίδα υδραυλικών τύπου SUPER-EGO 1" Τεμάχια 2,00 4, Τσουγκράνα 14 Τεμάχια 3,00 3, Φαράσι μεταλλικό Τεμάχια 4,00 2, Φόρμα τύπου PANOPLY μία χρήση Τεμάχια 20,00 2, Φραγκόφτυαρο μεγάλο Τεμάχια 3,00 2, Φτυάρι μεταλλικό ίσιο πίσσας Τεμάχια 12,00 7, Χαρτί γκοφρέ Κιλά 3,00 0, Χαρτοταινία 30 mm Τεμάχια 4,00 0,95 Χρώμα εποξειδικό πισίνας τύπου ISOMAT δύο συστατικών λίτρων Τεμάχια 12,00 81,00 Δεν προσήλθαν για να δώσουν προσφορά προμηθευτές για την προμήθεια της κατηγορίας "Μαρμάρων και Σελίδα 6 από 27

7 γρανιτών" Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής ή αποκλεισμού προμηθευτή δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 1) τις τιμές που προσφέρθηκαν 2) το ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις 3) τα άρθρα 15, 19, 20 του ΕΚΠΟΤΑ 4) τις διατάξεις του Ν 2286/95 προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια στους παρακάτω προμηθευτές, γιατί προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή Α/Α 1. ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 1 Άλλεν μακριά σειρά Τεμάχια 4,00 6,10 24,40 2 Αλοιφή γυαλισμ. Μαρμάρου 1 ilt Τεμάχια 3,00 12,60 37,80 3 Αλυσίδα γαλβανιζέ Κιλά 6,00 2,80 16,80 4 Αλυσίδα γαλβανιζέ 50 Κιλά 137,00 2,80 383,60 5 Αλυσίδα γαλβανιζέ 60 Κιλά 110,00 2,80 308,00 6 Αλφαδολάστιχο διάφανο 10μέτρα Τεμάχια 5,00 4,05 20,25 7 Αναδευτήρας κόλλας ελικοειδής Τεμάχια 6,00 12,60 75,60 8 Αντάπτορας μαγνητικός για μύτες εξάγωνες Τεμάχια 4,00 1,35 5,40 9 Αρμόκολλα Τεμάχια 4,00 1,15 4,60 10 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 45,00 1,35 60,75 11 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 4,00 2,55 10,20 12 Αφρός πολυουρεθάνης 750 ml Τεμάχια 3,00 3,15 9,45 13 Βαριά 1,5 kg Τεμάχια 2,00 3,80 7,60 14 Βάση δίσκου Φ115 Τεμάχια 4,00 2,60 10,40 15 Βάση πλαστική γυαλόχαρτου Φ125 Τεμάχια 5,00 2,60 13,00 16 Βάση πλαστική γυαλόχαρτου Φ150 Τεμάχια 5,00 3,15 15,75 17 Βελόνι - καλέμι 30 cm Τεμάχια 4,00 2,10 8,40 18 Βελόνι τύπου SDS MAX Τεμάχια 4,00 13,00 52,00 19 Βελόνι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 4,00 7,30 29,20 20 Βενζινόκολλα 1/2 kg Τεμάχια 4,00 4,65 18,60 21 Βερνίκι πέτρας Λίτρα 3,00 7,20 21,60 22 Βερνίκι πέτρας νερού Λίτρα 3,00 7,20 21,60 23 Βίδα 10X30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 12,20 48,80 24 Βίδα 10X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 30,00 120,00 25 Βίδα 6X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 13,00 52,00 26 Βίδα αυτοδιάτρητη 6,3Χ25 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 4,90 19,60 Βίδα αυτοδιάτρυτη 6,3Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 8,00 32,00 28 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 15,00 12,20 183,00 29 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ40 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 15,50 62,00 30 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 26,00 104,00 31 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 15,00 30,90 463,50 32 Βίδα γαλβανιζέ 4Χ16 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 2,90 11,60 33 Βίδα γαλβανιζέ 8Χ30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 7,50 30,00 34 Βίσμα μεταλλικό 10Χ120 Τεμάχια 4,00 0,25 1,00 Σελίδα 7 από 27

8 35 Βίσμα μεταλλικό 10Χ90 Τεμάχια 4,00 0,25 1,00 36 Βίσμα πλαστικό 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 19,00 1,20 22,80 37 Βίσμα πλαστικό 6 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 19,00 0,45 8,55 38 Βίσμα πλαστικό 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 19,00 0,70 13,30 Βίσμα τούβλου - μπετού - γύψου (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 1,25 2,50 40 Βούρτσα με πλαστική βάση 30 cm Τεμάχια 4,00 4,00 16,00 41 Βούρτσα ορειχάλκινη 5 σειρών Τεμάχια 4,00 2,80 11,20 42 Βούρτσα πίσσας Τεμάχια 3,00 4,00 12,00 43 Βούρτσα συρμάτινη Τεμάχια 4,00 2,10 8,40 44 Βούρτσα χόρτου 30 Τεμάχια 4,00 3,20 12,80 45 Γάντι με πράσινη ενίσχυση (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 1,25 5,00 46 Γάντι πετρελαίου - πίσσας (ζεύγος) Τεμάχια 24,00 2,60 62,40 47 Γάντι πολυουρεθάνης (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 2,90 11,60 48 Γάντια δερμάτινα (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 0,80 3,20 49 Γάντια εργασίας ενισχυμένα (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 1,20 4,80 50 Γάντια πλαστικά ( 5 ζεύγη) Τεμάχια 4,00 0,80 3,20 51 Γκαζοτανάλια 250 Τεμάχια 4,00 5,00 20,00 52 Γυαλιά τροχού πανοραμικά Τεμάχια 4,00 1,50 6,00 53 Γυαλιστικό μαρμάρων 1 lit Τεμάχια 4,00 7,60 30,40 54 Γυαλόχαρτο αυτοκόλλητο Φ115 Τεμάχια 3,00 0,30 0,90 55 Γυαλόχαρτο αυτοκόλλητο Φ150 Τεμάχια 4,00 0,40 1,60 56 Γυαλόχαρτο διαρκείας Φ115 Τεμάχια 4,00 1,50 6,00 57 Γυαλόχαρτο διαρκείας Φ125 Τεμάχια 3,00 1,60 4,80 58 Γυαλόχαρτο διαρκείας Φ180 Τεμάχια 3,00 2,20 6,60 59 Γυαλόχαρτο ταινία (σετ 5 τεμαχίων) Τεμάχια 3,00 16,50 49,50 60 Γυαλόχαρτο τρίγωνο (σετ 10 τεμαχίων) Τεμάχια 4,00 4,50 18,00 61 Γύψος οικοδομής Κιλά 4,00 0,35 1,40 62 Διαμαντοτρύπανο 6 mm Τεμάχια 3,00 0,80 2,40 63 Δίσκος κοπής ασφάλτου Τεμάχια 1,00 148,00 148,00 64 Διχάλα Νο 8 Τεμάχια 4,00 3,00 12,00 65 Δίχτυ σήμανσης πορτοκαλί ενός μέτρου ύψους, Μέτρα 3,00 0,50 1,50 66 Επιγονατίδα τύπου GEL (ζεύγος) Τεμάχια 12,00 9,50 114,00 67 Ηλεκτρόδιο 2,5 Κιλά 35,00 2,50 87,50 68 Ηλεκτρόδιο 3,25 Κιλά 4,00 2,20 8,80 69 Καθαριστικό μαρμάρων 1 lit Τεμάχια 3,00 3,30 9,90 70 Καθαριστικό τύπου BIOCLEAN σπρέι Τεμάχια 4,00 4,90 19,60 71 Καλέμι στενό χειρός Τεμάχια 4,00 2,00 8,00 72 Καλέμι τύπου SDS MAX Τεμάχια 4,00 13,50 54,00 73 Καλέμι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 4,00 7,20 28,80 74 Καλέμι τύπου ΜΟΒ 300 Τεμάχια 4,00 2,10 8,40 75 Καλέμι φαρδύ Τεμάχια 4,00 3,00 12,00 76 Καρυδάκι 1/2" Τεμάχια 4,00 5,00 20,00 77 Καρυδάκι μακρύ 1/2-24 Τεμάχια 4,00 4,00 16,00 78 Καρυδάκι πολύσπαστο 1/2 Τεμάχια 4,00 3,20 12,80 79 Καρυδάκι ΤΑΦ Νο 13 Τεμάχια 4,00 6,00 24,00 80 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-13 Τεμάχια 4,00 0,95 3,80 81 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-10 Τεμάχια 4,00 0,95 3,80 82 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-17 Τεμάχια 4,00 1,30 5,20 83 Καρφιά Κιλά 176,00 1,10 193,60 84 Καρφοβελόνες Κιλά 4,00 1,10 4,40 85 Κασετίνα καρυδάκια 6-32 Τεμάχια 4,00 20,00 80,00 86 Κασμάς Τεμάχια 8,00 5,00 40,00 87 Κασσανόβιδα 6Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 50,00 8,80 440,00 Σελίδα 8 από 27

9 88 Κασσανόβιδα 8Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 50,00 11,50 575,00 89 Καστάνια τύπου STANLEY 13 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 4,70 9,40 90 Καστάνια τύπου STANLEY 17 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 5,60 11,20 91 Κατσαβίδι δοκιμαστικό μεγάλο Τεμάχια 2,00 1,00 2,00 92 Κλειδαριά τύπου DOMUS γλωσσού Τεμάχια 10,00 8,00 80,00 93 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 1,20 2,40 94 Κλειδί γαλλικό IREGA Τεμάχια 2,00 9,50 19,00 95 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,35 0,70 96 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,35 0,70 97 Κλειδί για τσοκ Τεμάχια 2,00 2,00 4,00 98 Κλειδί κουφωτό Τεμάχια 2,00 6,00 12,00 99 κλειδί πολύγωνο Τεμάχια 2,00 0,90 1, Κλειδί πολύγωνο Τεμάχια 2,00 1,00 2, Κόλλα μαρμάρων 850 gr Τεμάχια 4,00 5,80 23, Κόλλα μαρμάρων εποξειδική & καταλύτης PM (set) 4lit Τεμάχια 4,00 44,00 176, Κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξεως ( 25ΚΙΛΟ) τύπου ISOMAT Τεμάχια 3,00 13,00 39, Κόλλα τύπου MONTAGE Τεμάχια 4,00 2,80 11, Κοντάρι φτυαριού πίσσας Τεμάχια 18,00 2,60 46, Κουβάς πλαστικός 12 lt Τεμάχια 4,00 3,50 14, Κώνοι ασφαλείας κοντοί Τεμάχια 11,00 3,10 34, Λάμα φαλτσέτας KDS Τεμάχια 4,00 0,18 0, Λάστιχο μεγάλο καροτσιού Τεμάχια 4,00 4,20 16, Λινάτσα πλαστική Κιλά 4,00 4,15 16, Λουκέτο 75 Τεμάχια 4,00 10,80 43, Λουκέτο ορειχάλκινο Νο 70 Τεμάχια 4,00 10,80 43, Μάσκα ενεργού ανθρακα Τεμάχια 4,00 2,00 8, Μάσκες σκόνης τύπου CN P1 Τεμάχια 100,00 2,85 285, Μάσκες χημικών Τεμάχια 16,00 4,00 64, Μεσινέζα ράμμα Τεμάχια 3,00 3,10 9, Μέτρο ξύλινο 2 m Τεμάχια 10,00 1,00 10, Μέτρο ρολό τύπου KDS 5,5Χ19 Τεμάχια 4,00 2,00 8, Μίξερ ηλεκτρικό κόλλας τύπου SPARKI 1010 WAT Τεμάχια 1,00 135,00 135, Μονωτικό ταρατσών & πισινών τύπου HYDROSTOP 20 kg Τεμάχια 4,00 35,00 140, Μπαλαντέζα 25 μέτρων 1,5 mm Τεμάχια 2,00 29,00 58, Μπαλαντέζα 50 μέτρων 1,5 mm Τεμάχια 2,00 37,00 74, Μπότα μακριά (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 6,50 26, Μυστρί κομμένο Τεμάχια 4,00 4,75 19, Μυστρί με πλαστική λαβή 240 Τεμάχια 4,00 3,50 14, Μυστρί με πλαστική λαβή 260 Τεμάχια 4,00 3,80 15, Μυστρί Νο 24 Τεμάχια 8,00 3,50 28, Μυστρί Νο 26 Τεμάχια 11,00 3,80 41, Μυστρί πέτρας στενό Τεμάχια 4,00 3,50 14, Νοβοπανόβιδα 3,5χ20 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 5,00 0,35 1, Νοβοπανόβιδα 4χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 1,25 5, Νοβοπανόβιδα 4χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 1,50 6, Ντουκόχαρτο Μαρμ. Σε φύλλο Τεμάχια 3,00 0,35 1, Ξύστρα με λαβή Τεμάχια 4,00 2,60 10, Ξύστρα τζαμιών (ανταλλακτικό) Τεμάχια 4,00 0,20 0, Πανιά καθαρισμού (Σακί) Τεμάχια 4,00 14,90 59, Παξιμάδι γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 7,20 57, Παξιμάδια γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 7,20 57, Πένσα ΒΤ 7" Τεμάχια 8,00 3,40 27,20 Σελίδα 9 από 27

10 140 Πένσα Νο 8 Τεμάχια 4,00 2,80 11, Πέτρες λείανσης Λιάπη 2/3,4/5,6/100 ΣΕΤ Τεμάχια 3,00 7,20 21, Πιστόλι σιλικόνης Τεμάχια 3,00 2,20 6, Ποδιές μαρμαράδων Τεμάχια 5,00 12,60 63, Πριόνι τόξου τύπου AGUSTA 450 Τεμάχια 4,00 4,20 16, Προεκτάσεις καλωδίων 15 μέτρα Τεμάχια 5,00 15,00 75, Προστατευτικό επιφανειών 3 συστατικών τύπου PERSOUS (σετ) 6Kg Τεμάχια 5,00 63,00 315, Προστατευτικό προσώπου Τεμάχια 6,00 12,50 75, Πτύο τύπου Γαλλίας Τεμάχια 2,00 4,85 9, Ράμμα οικοδομών Τεμάχια 3,00 0,80 2,40 Ροδέλα γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 10,00 1,65 16,50 Ροδέλα γαλβανιζέ 16 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 4,80 9, Ροδέλα Μ10 Τεμάχια 9,00 1,65 14,85 Ροδέλα φαρδιά 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 5,25 21,00 Ροδέλα φαρδιά 16 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 5,00 16,00 80, Σιλικόνη ακρυλική Τεμάχια 278,00 1,00 278, Σιλικόνη λευκή Τεμάχια 3,00 1,65 4, Σκάλα 5 πατημάτων Τεμάχια 4,00 37,50 150, Σκάλα ξύλινη 2,5 μετρων Τεμάχια 4,00 45,00 180, Σκούπα δρόμου 30 cm Τεμάχια 19,00 3,20 60, Σκούπα μαλακή Τεμάχια 4,00 4,20 16, Σκούπα νάιλον 60 cm Τεμάχια 10,00 8,00 80, Σκούπα χόρτου Τεμάχια 20,00 2,80 56, Σκύλα 18χ800 Τεμάχια 4,00 6,55 26, Σκύλα 700 Τεμάχια 4,00 6,20 24, Σμυριδόπανο Τεμάχια 3,00 0,30 0, Σοβάς έτοιμος 30 kg Τεμάχια 3,00 5,10 15, Σπάτουλα 12 CMX48 CM πλακιδίων Τεμάχια 3,00 5,90 17, Σπάτουλα οδοντωτή τύπου RUBI Τεμάχια 3,00 10,40 31, Σταυρό πλακιδίων 5 mm (ΣΑΚΚΟΣ 500) Τεμάχια 3,00 4,40 13, Στεγανωτικό Επαλειφόμ. Ελαστομ. τύπου ISOFLEX 15 kg (Isomat) Τεμάχια 3,00 41,00 123, Στεγανωτικό τύπου PROTECT ( 25 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 3,00 19,50 58, Στεγνωτήρας δαπέδων Νο35 Τεμάχια 3,00 1,80 5, Στοκαδόρος Ιταλίας Τεμάχια 7,00 8,10 56,70 Στριφώνι γαλβανιζέ 6X40 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 2,00 4,00 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X100 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 8,70 17,40 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X120 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 10,20 20,40 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X140 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 11,80 23,60 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 6,40 12, Στριφώνι Μ8χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 6,30 25, Στρυφώνι 8χ80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 6,35 25, Στυλιάρι για τσουγκράνα Τεμάχια 3,00 2,35 7, Στυλιάρι μεγάλο για σκούπα Τεμάχια 3,00 2,35 7, Σύρμα ατσαλόμαλλο κουλούρα 2Kg Τεμάχια 10,00 11,20 112, Συρματόβουρτσα τροχού Τεμάχια 3,00 4,40 13,20 Σελίδα 10 από 27

11 185 Συρματόσχοινο επενδεδυμένο Φ6 Μέτρα 3,00 1,15 3, Σφικτήρας μαραγκών Γερμανίας 300 Τεμάχια 3,00 17,20 51, Σφικτήρας συρματόσχοινου 1/4 Τεμάχια 22,00 0,09 1, Σχοινί πλεκτό Ιταλίας Κιλά 50,00 4,00 200, Τοξοπρίονο 45 cm Τεμάχια 3,00 4,20 12, Τριχιά Κιλά 25,00 4,00 100, Τριχιά βυθού Κιλά 3,00 4,00 12, Τροχός κοπής τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 3,00 1,85 5, Τροχός μαρμάρων τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 3,00 1,90 5, Τρυπάνι αέρος κοβαλτίου 6 mm Τεμάχια 23,00 1,90 43, Τρυπάνι αέρος μακρύ 4 Τεμάχια 3,00 0,65 1, Τρυπάνι αέρος μακρύ 9 Τεμάχια 3,00 2,00 6, Τρυπάνι κοβαλτίου 10 Τεμάχια 3,00 3,50 10, Τρυπάνι κοβαλτίου σειρά Τεμάχια 5,00 25,00 125, Τρυπάνι μπετού 8 Τεμάχια 3,00 0,80 2, Τρυπάνι Νο10 τύπου GORDLESS Τεμάχια 4,00 4,00 16, Τρυπάνι σιδήρου Νο 10 Τεμάχια 3,00 1,90 5, Τσεκούρι Νο 0 Τεμάχια 4,00 12,00 48, Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης Τεμάχια 15,00 7,10 106, Τσιμπίδα υδραυλικών τύπου SUPER-EGO 2" Τεμάχια 7,00 12,30 86, Φαλτσέτα (ανταλλακτικό) (σετ 10 τεμαχίων) Τεμάχια 7,00 1,35 9, Φιάλη προπανίου Τεμάχια 3,00 7,00 21, Φλόγιστρο μεταλλικό Τεμάχια 4,00 12,00 48, Φλογοκρύπτης μικρός Τεμάχια 3,00 3,60 10, Χαρτόνι Κιλά 5,00 1,30 6, Χαρτοταινία 25 mm Τεμάχια 3,00 0,80 2, Χαρτοταινία 50 mm Τεμάχια 3,00 1,30 3, Χημική αμπούλα 300 τύπου MOVISE Τεμάχια 7,00 12,50 87, Χρώμα εποξειδικό πισίνας τύπου ISOMAT δύο συστατικών 10 λίτρων Τεμάχια 12,00 81,00 972, Χταπόδι Τεμάχια 3,00 1,90 5, Ωτοασπίδες Τεμάχια 10,00 3,50 35,00 ΣΥΝΟΛΟ ,05 Φ.Π.Α. 23,00% 2.437,78 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,83 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 1 Αδιάβροχο μπουφάν φωσφοριζέ Τεμάχια 10,00 29,75 297,50 2 Αδιαβροχοποιητικό Μαρμάρου 1 lt τύπου TENAX Τεμάχια 3,00 10,40 31,20 3 Αεροπλάστ Μέτρα 2,00 0,36 0,72 Άλλεν φρεζάτα INOX 8Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 37,23 148,92 5 Αλυσίδα γαλβανιζέ 100 Κιλά 4,00 2,70 10,80 6 Αλφάδι Τεμάχια 4,00 3,23 12,92 7 Αλφάδι αλουμινίου 50 cm Τεμάχια 2,00 3,85 7,70 8 Αλφάδι μαγνητικό 30 cm Τεμάχια 4,00 5,90 23,60 9 Αντιγράφιτι τύπου AG77 (ΔΟΧΕΙΟ 3 ΛΙΤΡΩΝ) Τεμάχια 3,00 16,20 48,60 10 Αρμόστοκος λευκός ( 5 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 4,00 4,75 19,00 11 Αρμόστοκος πλακιδίων (ΣΑΚΚΟΣ 5 ΚΙΛΩΝ) Τεμάχια 4,00 4,05 16,20 12 Αστάρι εποξειδικό πισίνας ISOMAT δύο συστατικών των 10Kg Τεμάχια 12,00 73,80 885,60 Σελίδα 11 από 27

12 13 Βαριοπούλα με πλαστική λαβή 1,250 kg Τεμάχια 4,00 5,44 21,76 14 Βάση γυαλόχαρτου αυτοκόλλητη Φ115 Τεμάχια 10,00 12,50 125,00 15 Βάση γυαλόχαρτου αυτοκόλλητη Φ150 Τεμάχια 5,00 19,80 99,00 16 Βάση δίσκου Φ125 Τεμάχια 4,00 2,96 11,84 17 Βάση πλαστική γυαλόχαρτου Φ115 Τεμάχια 5,00 2,43 12,15 Βίδα άλεν φρεζάτη τύπου ΙΝΟΧ 8Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 40,00 37, ,20 Βίδα άλεν φρεζάτη τύπου ΙΝΟΧ 8Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 25,00 51, ,00 20 Βίδα αυτοδιάτρητη φρεζάτη 10Χ2 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 4,44 17,76 21 Βίδα αυτοδιάτρητη φρεζάτη 10Χ2 1/2 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 6,59 26,36 Βίδα αυτοδιάτρητη ψωμάκι 8Χ1 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 1,94 7,76 23 Βίδα γαλβανιζέ 12Χ40 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 23,72 94,88 24 Βίσμα μεταλλικό 10Χ60 Τεμάχια 4,00 0,24 0,96 25 Γάντι πέτρας (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 0,98 3,92 26 Γκρόβερ γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) Τεμάχια 4,00 1,61 6,44 27 Γκρόβερ γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) Τεμάχια 4,00 3,23 12,92 28 Γυαλιά G14 Τεμάχια 4,00 10,50 42,00 29 Γυαλιά G20 Τεμάχια 4,00 10,50 42,00 30 Γυαλόχαρτο ξύλου - μαρμάρου Φ150 Τεμάχια 4,00 0,50 2,00 31 Γυαλόχαρτο Φίμπερ Φ 115 Τεμάχια 3,00 0,45 1,35 32 Γυαλόχαρτο Φίμπερ Φ 150 Τεμάχια 3,00 0,54 1,62 33 Γωνιά με πατούσα 300 Τεμάχια 4,00 13,92 55,68 34 Διαμαντοτρύπανο 10 mm Τεμάχια 3,00 0,99 2,97 35 Διαμαντοτρύπανο 8 mm Τεμάχια 3,00 0,90 2,70 36 Δίσκος διαμαντέ Φ300 Τεμάχια 4,00 99,00 396,00 37 Δίσκος ΙΝΟΧ Φ230 Τεμάχια 3,00 1,98 5,94 38 Δίσκος κοπής μαρμάρου Φ 230 Τεμάχια 3,00 1,89 5,67 39 Δίσκος κοπής μαρμάρου Φ115 Τεμάχια 3,00 0,99 2,97 40 Δίσκος κοπής σιδήρου Φ 230Χ3 Τεμάχια 3,00 1,80 5,40 41 Δίσκος φινιρίσματος Φ115 Μαρμάρου Τεμάχια 20,00 2,08 41,60 42 Δίχτυ σκιάς ΒΤ Τετ. Μέτρα 4,00 1,60 6,40 43 Ελαιοδοχείο 350 ml Τεμάχια 4,00 2,60 10,40 44 Επιγονατίδες τύπου RUBI (ζεύγος) Τεμάχια 2,00 14,40 28,80 45 Ερταλον διάτρητο Κιλά 4,00 11,50 46,00 46 Καθαριστικό σπρέι συνθημάτων GRAFFITI Δ-19 Τεμάχια 3,00 7,38 22,14 47 Καθαριστικό συνθημάτων GRAFFITI σε μάρμαρα 4 lit D-21 Τεμάχια 3,00 13,50 40,50 48 Καμπύλη οξυγόνου Φ60.3Χ2.9Μ.Μ. Τεμάχια 100,00 1,32 132,00 49 Καρότσι μπετού Τεμάχια 4,00 45,90 183,60 50 Κασσανόβιδα 8Χ160 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 36,60 146,40 51 Καστάνια τύπου STANLEY 1/2 Τεμάχια 2,00 6,20 12,40 52 Καστάνια τύπου STANLEY 10 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 4,50 9,00 53 Κατσαβίδι ίσιο 5 Τεμάχια 2,00 4,50 9,00 54 Κατσαβίδι τύπου WIHA 6,5Χ150 Τεμάχια 2,00 5,05 10,10 55 Κατσαβίδι τύπου WIHA ΡΗ2Χ100 Τεμάχια 2,00 5,50 11,00 56 Κλειδαριά σιδηρόπορτας Τεμάχια 10,00 10,30 103,00 57 Κλειδί γερμανοπολύγωνο 13 Τεμάχια 2,00 0,60 1,20 58 Κλειδί γερμανοπολύγωνο 17 Τεμάχια 2,00 0,82 1,64 59 Κλειδί γερμανοπολύγωνο 27 Τεμάχια 2,00 3,80 7,60 60 Κλειδί γερμανοπολύγωνο σειρά 6-32 Τεμάχια 2,00 20,60 41,20 61 Κλειδί καστανιας Τεμάχια 2,00 19,20 38,40 Σελίδα 12 από 27

13 62 Κλειδί ναυτικό 5/8 Τεμάχια 2,00 1,18 2,36 63 Κλειδί ναυτικό 7/16 Τεμάχια 2,00 0,46 0,92 64 Κλειδί ναυτικό 9/16 Τεμάχια 2,00 0,76 1,52 65 Κόλλα SUPER ( 25 ΚΙΛΑ) Τεμάχια 4,00 14,40 57,60 66 Κόλλα μαρμάρων τύπου ΤΕΝΑΧ Λίτρα 4,00 8,10 32,40 67 Κόλλα πλακιδίων ακρυλική ( 25ΚΙΛΟ) Τεμάχια 4,00 7,65 30,60 68 Κόλλα πολυακρυλική γρανιτών 25 gr Τεμάχια 3,00 10,80 32,40 69 Κόλλα τύπου ATLACOL Νο 66 (1 kg) Τεμάχια 3,00 3,33 9,99 70 Κόλλα τύπου MARBLE ( 25 ΚΙΛΩΝ) Τεμάχια 3,00 10,80 32,40 71 Κόλλα τύπου MEGAPOX γρήγορη Α+Β (1 ΚΙΛΟ) Τεμάχια 3,00 16,20 48,60 72 Κόλλα τύπου MONTAGE KIT Τεμάχια 4,00 3,20 12,80 73 Κόλλα τύπου RAPID ISOMAT (25 κιλών) Τεμάχια 3,00 13,05 39,15 74 Κοπίδι τύπου IZEL 250 Τεμάχια 4,00 2,90 11,60 75 Κοφτάκι τύπου KLIPEX 160 Τεμάχια 4,00 2,85 11,40 76 Κοφτάκι τύπου KLIPEX 180 Τεμάχια 4,00 4,30 17,20 77 Λάδι για Αλυσίδα Τεμάχια 4,00 3,84 15,36 78 Λάμα άγκυρας Τεμάχια 4,00 0,77 3,08 Λαμαρινόβιδα 10χ3/4 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 1,67 6,68 80 Λοστάρι Τεμάχια 4,00 16,06 64,24 81 Λουκέτο 40 Τεμάχια 4,00 1,80 7,20 82 Λουκέτο 50 Τεμάχια 4,00 2,76 11,04 83 Λουκέτο 60 Τεμάχια 4,00 4,14 16,56 84 Λουκέτο ορειχάλκινο Νο 50 Τεμάχια 12,00 2,76 33,12 85 Λούστρα Μαρμ. Κρυσταλοπ.Κ2 2,5 kg Τεμάχια 4,00 16,20 64,80 86 Λούστρα Μαρμ. Κρυσταλοπ.Κ3 1,5 kg Τεμάχια 4,00 22,50 90,00 87 Λούστρο Μαρμ. τύπου Durol 1lt Τεμάχια 4,00 9,90 39,60 88 Μάσκα σκόνης απλή Τεμάχια 68,00 0,07 4,76 89 Μάσκα σκόνης ΒΤ Τεμάχια 82,00 0,90 73,80 90 Ματσιόλα λάστιχο τα που RUBI Τεμάχια 3,00 6,75 20,25 91 Μαχαιράκι τύπου KDS Τεμάχια 4,00 1,50 6,00 92 Μεντεσές 2" Τεμάχια 8,00 0,06 0,48 93 Μπέκ ηλεκτροσυγκόλλησης 1 Μ-6 Τεμάχια 4,00 2,07 8,28 94 Μπότα κίτρινη (ζεύγος) Τεμάχια 3,00 13,32 39,96 95 Μύλος τύπου DOMUS Τεμάχια 4,00 3,85 15,40 96 Μυστρί στρογγυλό Τεμάχια 10,00 2,50 25,00 97 Μυστρί τύπου Γαλλίας Τεμάχια 4,00 3,30 13,20 98 Μύτη κοντή Τεμάχια 4,00 0,70 2,80 99 Μύτη κοντή χρυσή Τεμάχια 4,00 1,40 5, Μύτη μακριά 50 Τεμάχια 4,00 1,50 6, Μύτη τύπου BOSCH σειρά Τεμάχια 4,00 5,80 23, Μυτοτσίμπιδο ίσιο 200 Τεμάχια 4,00 5,50 22, Νάιλον Κιλά 4,00 2,43 9, Νάιλον επικάλυψης 4χ5 Τεμάχια 151,00 0,60 90, Ντίζα γαλβανιζέ 16 Τεμάχια 4,00 2,90 11, Ντίζα Φ10 Τεμάχια 4,00 1,00 4, Ξύστρα τζαμιών Τεμάχια 3,00 0,60 1, Παξιμάδι γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 4,97 39, Παξιμάδι Μ10 Τεμάχια 4,00 4,97 19, Παξιμάδι τύπου ΙΝΟΧ 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 6,69 53, Παξιμάδια ασφαλείας 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 2,96 23, Παξιμάδια γαλβανιζέ 4 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 0,42 1, Πατόχαρτο 120 Χιλ. Μέτρα 101,00 0,90 90, Παχύμετρο 150 Τεμάχια 4,00 7,24 28,96 Σελίδα 13 από 27

14 115 Πένσα τύπου τύπου ΚΝΙΡΕΧ 180 Τεμάχια 4,00 3,42 13, Πήχης 1 μέτρο με αλφάδι τύπου SOLA Τεμάχια 4,00 16,20 64, Πιρούνες 4 δόντια Τεμάχια 4,00 6,20 24, Πλαγιοκόπτης τύπου ΚΝΙΡΕΧ 180 Τεμάχια 4,00 3,60 14, Πλαστικό φύλλο Κιλά 4,00 3,80 15, Πολυεστέρας Κιλά 4,00 6,50 26, Ποτιστήρι μεταλλικό Τεμάχια 6,00 22,50 135, Πριόνι σπαστό Τεμάχια 4,00 4,80 19, Πριόνι τόξου τύπου AGUSTA 530 Τεμάχια 4,00 4,60 18, Προέκταση 1/2-250 Τεμάχια 4,00 3,10 12, Προέκταση μαγνητική για μύτες Τεμάχια 4,00 1,80 7, Προστατευτικό τύπου POLYKARB Τεμάχια 4,00 5,95 23, Πτύο πατητό τύπου Γερμανίας Τεμάχια 2,00 5,80 11, Ρακόρ ταχυσυνδέσμου Τεμάχια 19,00 2,00 38,00 Ροδέλα γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 2,88 5,76 Ροδέλα φαρδιά 6 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 1,16 4, Σακούλα πλαστική Κιλά 50,00 3,70 185, Σαμπρέλα μεγάλη Τεμάχια 4,00 2,00 8, Σαπουνέλαιο (ΚΟΥΤΙ 4 lit ) Τεμάχια 6,00 14,30 85, Σημαδευτήρι στυλό Τεμάχια 4,00 3,06 12, Σιδηροπρίονο Τεμάχια 4,00 2,90 11, Σιλικόνη ουδέτερη Τεμάχια 807,00 2, , Σκελετό σιδηροπρίονων Τεμάχια 4,00 2,90 11, Σκεπάρνι ΣΠΕΣΙΑΛ Τεμάχια 4,00 3,50 14, Σκεπάρνι τύπου ΜΑΡΤΙΝ Τεμάχια 8,00 3,00 24, Σπάτουλα τύπου Γαλλίας 60 Τεμάχια 7,00 1,20 8, Σπρέι γράσο Τεμάχια 4,00 3,05 12, Σταυροκοπιδι 200 Τεμάχια 4,00 5,60 22, Στεγανωτικό κόλλας τύπου ΤΕΝΑΧ Τεμάχια 4,00 1,10 4, Στεγνωτήρας δαπέδων Νο45 Τεμάχια 4,00 3,60 14, Στόκος ακρυλικός τοίχων 800 gr Τεμάχια 3,00 2,00 6, Στόκος εποξειδικός & καταλύτης ( set) 10Kg Τεμάχια 3,00 50,00 150, Στόκος πατερινα 20 kg Τεμάχια 3,00 8,10 24, Στουπί Κιλά 3,00 1,50 4, Στριφώνι 10χ60 Τεμάχια 4,00 0,15 0,60 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X60 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 5,78 11, Στυλιάρι για κασμά Τεμάχια 10,00 2,60 26, Στυλιάρι για πτύα Τεμάχια 10,00 2,60 26, Στυλιάρι για σκεπάρνι Τεμάχια 3,00 1,00 3, Στυλιάρι για τσεκούρι Τεμάχια 3,00 3,70 11, Στυλιάρι τσάπας Τεμάχια 3,00 2,60 7, Σύρμα Ατσαλόμαλλο Φακελάκι Τεμάχια 20,00 1,35 27, Σύρμα ηλεκτροσυγκόλλησης 1 mm Κιλά 10,00 6,30 63, Σύρτης Τεμάχια 3,00 1,90 5, Σφικτήρας 1" Τεμάχια 4,00 1,00 4, Σφικτήρας ενισχυμένος 1 Τεμάχια 3,00 1,00 3, Σφικτήρας ενισχυμένος 2 1/2 Τεμάχια 3,00 2,50 7, Σφουγγάρι μαλακό καθαρ. Μαρμάρων Τεμάχια 35,00 1,35 47, Σφουγγάρι τύπου SCOTCH BRITE Τεμάχια 30,00 1,26 37, Σωλήνας νερού πλαστικός 1 1/4" Μέτρα 4,00 1,28 5, Σωλήνας νερού πλαστικός 1" Μέτρα 25,00 1,04 26, Σωλήνας νερού πλαστικός 2 1/2" Μέτρα 4,00 4,44 17,76 Σελίδα 14 από 27

15 167 Σωλήνας πλεκτός κίτρινος 1/2 Μέτρα 4,00 0,94 3, Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης ορειχάλκινο μεγάλο Τεμάχια 3,00 9,00 27, Σώμα ηλεκτροσυγκόλλησης ορειχάλκινο μικρό Τεμάχια 4,00 4,00 16, Ταινία μονωτική Τεμάχια 14,00 0,70 9, Ταινία σήμανσης 200μ Τεμάχια 3,00 2,25 6, Ταινία συσκευασίας 50 m Τεμάχια 151,00 0,74 111, Τάπα ελαστική 40χ40 Τεμάχια 4,00 0,16 0, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 115 Τεμάχια 2,00 1,00 2, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 125 Τεμάχια 3,00 1,05 3, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 3,00 2,00 6, Τροχός ξύλου 115 Τεμάχια 3,00 4,05 12, Τρυπάνι αέρος μακρύ 3 Τεμάχια 3,00 0,60 1, Τρυπάνι αέρος μακρύ 3,5 Τεμάχια 3,00 0,65 1, Τρυπάνι αέρος μακρύ 5 Τεμάχια 3,00 0,90 2, Τρυπάνι αέρος μακρύ 6 Τεμάχια 3,00 1,05 3, Τρυπάνι αέρος τύπου WERKO 13 Τεμάχια 3,00 3,23 9, Τρυπάνι κοβαλτίου 4 Τεμάχια 3,00 0,90 2, Τρυπάνι κοβαλτίου 5 Τεμάχια 3,00 1,20 3, Τρυπάνι κοβαλτίου 6 Τεμάχια 3,00 1,35 4, Τρυπάνι κοβαλτίου 8 Τεμάχια 3,00 2,50 7, Τρυπάνι μπετού 10 Τεμάχια 3,00 1,24 3, Τρυπάνι μπετού σειρά Τεμάχια 3,00 5,80 17, Τρυπάνι μπετού τύπου BOSCH SILVER 14 Τεμάχια 3,00 2,88 8, Τρυπάνι μπετού τύπου BOSCH SILVER 16 Τεμάχια 4,00 3,90 15, Τρυπάνι σιδήρου Τεμάχια 4,00 6,80 27, Τρυπάνι τύπου 6Χ160 Τεμάχια 7,00 4,50 31, Τρυπάνι τύπου BOSCH ξύλου σειρά Τεμάχια 3,00 8,60 25, Τρυπάνι τύπου BOSCH σειρά Τεμάχια 3,00 11,10 33, Τσεκούρι Νο 1 Τεμάχια 3,00 14,40 43, Τσιμέντο ταχείας πήξης ( 5 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 4,00 9,72 38, Τσιμπίδα υδραυλικών τύπου SUPER-EGO 1 1/2" Τεμάχια 2,00 7,60 15, Τσιμπίδα υδραυλικών τύπου SUPER-EGO 1" Τεμάχια 2,00 4,20 8, Τσουγκράνα 14 Τεμάχια 3,00 3,60 10, Τσουγκράνα πίσσας πίσσας με κοντάρι Τεμάχια 6,00 7,65 45, Φαλτσέτα Τεμάχια 4,00 1,20 4, Φαράσι μεταλλικό Τεμάχια 4,00 2,00 8, Φόρμα τύπου PANOPLY μία χρήση Τεμάχια 20,00 2,10 42, Φραγκόφτυαρο μεγάλο Τεμάχια 3,00 2,70 8, Φρεάτιο υδρομετρητού 40χ40 με τσιμεντένιο καπακι Τεμάχια 7,00 36,90 258, Φτυάρι μεταλλικό ίσιο πίσσας Τεμάχια 12,00 7,20 86, Φτυάρι χιονιού πλαστικό Τεμάχια 10,00 7,38 73, Φύλλο ελαστικό Κιλά 9,00 1,80 16, Φύλλο λείανσης τύπου RED 125 Τεμάχια 7,00 0,44 3, Χαρτί γκοφρέ Κιλά 3,00 0,95 2, Χαρτοταινία 19 mm Τεμάχια 4,00 0,63 2, Χαρτοταινία 30 mm Τεμάχια 4,00 0,95 3, Χαρτοταινία 38 mm Τεμάχια 3,00 1,13 3, Χειρολαβή ρολού Ν 11 Τεμάχια 7,00 1,08 7, Χρωστική τύπου ΤΕΝΑΧ Τεμάχια 3,00 4,05 12, Ψαλίδι μπετού 600 Τεμάχια 3,00 14,80 44,40 ΣΥΝΟΛΟ ,57 Φ.Π.Α. 23,00% 2.752,08 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,65 Σελίδα 15 από 27

16 3. ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 1 Άμμος ποταμου οιασδήποτε διαβαθμισης Κυβ. μέτρα 950,00 20, ,00 2 Ασβέστης συνθετικός υγροποιημένος Λίτρα 300,00 2,48 744,00 3 Ασβεστοπολτος (ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ ΤΩΝ 20 kg) Τεμάχια 200,00 1,97 394,00 4 Κράσπεδο κήπου πρόχυτο εκ σκυροδέματος διαστάσεων 0,10Χ0,22-0,25 Μέτρα 100,00 2,49 249,00 5 Κράσπεδο πρόχυτο εκ σκυροδέματος διαστάσεων 0,15Χ0,30 m Μέτρα 100,00 2,99 299,00 6 Κυβόλιθος οιουδήποτε χρωματος & σχήματος Τετ. Μέτρα 300,00 5, ,00 7 Μαρμαρόσκονη λευκη (ΣΕ ΣΑΚΚΟΥΣ) Τεμάχια 60,00 1,99 119,40 8 Οπτόπλινθος Κ100 Τεμάχια 750,00 0,38 285,00 9 Οπτόπλινθος Κ200 Τεμάχια 500,00 0,77 385,00 10 Πλάκα βοτσαλου ή ψηφιδας θαλασσης 40Χ40Χ3,5 Τετ. Μέτρα 80,00 7,95 636,00 11 Πλάκα πεζοδρομίου γκρί 40Χ40Χ3,5 cm Τετ. Μέτρα 225,00 5, ,00 12 Πλάκα πεζοδρομίου γκρί 50Χ50Χ5 Τετ. Μέτρα 150,00 5,30 795,00 13 Πλάκα πεζοδρομίου έγχρωμη 40Χ40Χ3,5 Τετ. Μέτρα 90,00 5,30 477,00 14 Πλάκα πεζοδρομίου εγχρωμη 50Χ50Χ5 Τετ. Μέτρα 90,00 6,46 581,40 15 Πλάκα πεζοδρομίου λευκη 40Χ40Χ3,5 Τετ. Μέτρα 270,00 5, ,50 16 Πλάκα πεζοδρομίου λευκή 50Χ50Χ5 Τετ. Μέτρα 180,00 5, ,20 17 Πλάκα πεζοδρομίου ριγωτή λευκή 40Χ40Χ3,5 Τετ. Μέτρα 135,00 4,95 668,25 18 Πλάκα τσιμέντου σταμπωτή επιφανεια αγυαλιστη 40Χ40Χ4 Τετ. Μέτρα 135,00 4,95 668,25 19 Πλάκα τσιμέντου σταμπωτή επιφανεια γυαλισμένη 40Χ40Χ4 Τετ. Μέτρα 180,00 8, ,00 20 Πλακάκια δαπέδου - επενδύσεων εξωτερικού χώρου αντιπαγωτικά οιουδήποτε διαστάσεων Τετ. Μέτρα 12,00 24,10 289,20 21 Πλακάκια κεραμικά οιουδήποτε διαστάσεων Τετ. Μέτρα 6,00 15,90 95,40 22 Σιδηροούς οπλισμός S 400 (ST III) Κιλά 500,00 0,79 395,00 23 Σιδηρούς οπλισμός Δομικό πλεγμα τύπου Τ131 Κιλά 400,00 0,85 340,00 24 Σιδηρούς οπλισμός Δομικό πλεγμα τύπου Τ92 Κιλά 400,00 0,85 340,00 25 Σκύρο καταλληλο για σκυρόδεμα Κυβ. μέτρα 180,00 7, ,00 26 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15 Κυβ. μέτρα 45,00 75, ,00 27 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 16/20 Κυβ. μέτρα 150,00 83, ,00 28 Στεφανι τσιμέντου για βοθρο Φ 120 Τεμάχια 27,00 11,50 310,50 29 Τούβλο κεραμικό μασιφ κοκκινο διαστάσεων 10Χ20Χ2,5 Τεμάχια 600,00 0,65 390,00 30 Τούβλο κεραμικό με οπή Τεμάχια 5,00 0,95 4,75 Τσιμέντο μαύρο κοινο 25 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 31 ΣΑΚΚΟΥ) Τεμάχια 6.250,00 3, ,00 Τσιμέντο μαύρο κοινο 50 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 32 ΣΑΚΚΟΥ) Τεμάχια 400,00 6, ,00 Τσιμέντο άσπρο 25 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 33 ΣΑΚΚΟΥ) Τεμάχια 14,00 5,45 76,30 Τσιμέντο άσπρο 50 kg (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 34 ΣΑΚΚΟΥ) Τεμάχια 20,00 9,85 197,00 35 Τσιμέντο λευκό 5 κιλών Τεμάχια 6,00 2,95 17,70 36 Τσιμεντόλιθος διαστάσεων 39Χ19Χ19 cm Τεμάχια 650,00 0,75 487,50 37 Τσιμεντόλιθος διαστάσεων 9Χ9Χ19 cm Τεμάχια 1.080,00 0,18 194,40 38 Τσιμεντοσωλήνες Φ0,80m Μέτρα 10,00 49,10 491,00 Σελίδα 16 από 27

17 39 Τσιμεντοσωλήνες Φ1,00m Μέτρα 10,00 59,00 590,00 ΣΥΝΟΛΟ ,75 Φ.Π.Α. 23,00% ,83 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,58 Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) ΣΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2) ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3) ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Εγκρίνει τα παραπάνω Πρακτικά των Επιτροπών Διενέργειες και Αξιολόγησης για ανάδειξη αναδόχου για την Προμήθεια υλικών για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» και κατακυρώνει την προμήθεια στους παρακάτω προμηθευτές, γιατί προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή, ως εξής: 1. ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 1 Άλλεν μακριά σειρά Τεμάχια 4,00 6,10 24,40 2 Αλοιφή γυαλισμ. Μαρμάρου 1 ilt Τεμάχια 3,00 12,60 37,80 3 Αλυσίδα γαλβανιζέ Κιλά 6,00 2,80 16,80 4 Αλυσίδα γαλβανιζέ 50 Κιλά 137,00 2,80 383,60 5 Αλυσίδα γαλβανιζέ 60 Κιλά 110,00 2,80 308,00 6 Αλφαδολάστιχο διάφανο 10μέτρα Τεμάχια 5,00 4,05 20,25 7 Αναδευτήρας κόλλας ελικοειδής Τεμάχια 6,00 12,60 75,60 8 Αντάπτορας μαγνητικός για μύτες εξάγωνες Τεμάχια 4,00 1,35 5,40 9 Αρμόκολλα Τεμάχια 4,00 1,15 4,60 10 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 45,00 1,35 60,75 11 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 4,00 2,55 10,20 12 Αφρός πολυουρεθάνης 750 ml Τεμάχια 3,00 3,15 9,45 13 Βαριά 1,5 kg Τεμάχια 2,00 3,80 7,60 14 Βάση δίσκου Φ115 Τεμάχια 4,00 2,60 10,40 15 Βάση πλαστική γυαλόχαρτου Φ125 Τεμάχια 5,00 2,60 13,00 16 Βάση πλαστική γυαλόχαρτου Φ150 Τεμάχια 5,00 3,15 15,75 17 Βελόνι - καλέμι 30 cm Τεμάχια 4,00 2,10 8,40 18 Βελόνι τύπου SDS MAX Τεμάχια 4,00 13,00 52,00 19 Βελόνι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 4,00 7,30 29,20 20 Βενζινόκολλα 1/2 kg Τεμάχια 4,00 4,65 18,60 21 Βερνίκι πέτρας Λίτρα 3,00 7,20 21,60 22 Βερνίκι πέτρας νερού Λίτρα 3,00 7,20 21,60 23 Βίδα 10X30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 12,20 48,80 24 Βίδα 10X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 30,00 120,00 25 Βίδα 6X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 13,00 52,00 26 Βίδα αυτοδιάτρητη 6,3Χ25 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 4,90 19,60 Βίδα αυτοδιάτρυτη 6,3Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 8,00 32,00 28 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 15,00 12,20 183,00 29 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ40 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 15,50 62,00 Σελίδα 17 από 27

18 30 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 26,00 104,00 31 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 15,00 30,90 463,50 32 Βίδα γαλβανιζέ 4Χ16 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 2,90 11,60 33 Βίδα γαλβανιζέ 8Χ30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 7,50 30,00 34 Βίσμα μεταλλικό 10Χ120 Τεμάχια 4,00 0,25 1,00 35 Βίσμα μεταλλικό 10Χ90 Τεμάχια 4,00 0,25 1,00 36 Βίσμα πλαστικό 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 19,00 1,20 22,80 37 Βίσμα πλαστικό 6 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 19,00 0,45 8,55 38 Βίσμα πλαστικό 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 19,00 0,70 13,30 Βίσμα τούβλου - μπετού - γύψου (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 1,25 2,50 40 Βούρτσα με πλαστική βάση 30 cm Τεμάχια 4,00 4,00 16,00 41 Βούρτσα ορειχάλκινη 5 σειρών Τεμάχια 4,00 2,80 11,20 42 Βούρτσα πίσσας Τεμάχια 3,00 4,00 12,00 43 Βούρτσα συρμάτινη Τεμάχια 4,00 2,10 8,40 44 Βούρτσα χόρτου 30 Τεμάχια 4,00 3,20 12,80 45 Γάντι με πράσινη ενίσχυση (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 1,25 5,00 46 Γάντι πετρελαίου - πίσσας (ζεύγος) Τεμάχια 24,00 2,60 62,40 47 Γάντι πολυουρεθάνης (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 2,90 11,60 48 Γάντια δερμάτινα (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 0,80 3,20 49 Γάντια εργασίας ενισχυμένα (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 1,20 4,80 50 Γάντια πλαστικά ( 5 ζεύγη) Τεμάχια 4,00 0,80 3,20 51 Γκαζοτανάλια 250 Τεμάχια 4,00 5,00 20,00 52 Γυαλιά τροχού πανοραμικά Τεμάχια 4,00 1,50 6,00 53 Γυαλιστικό μαρμάρων 1 lit Τεμάχια 4,00 7,60 30,40 54 Γυαλόχαρτο αυτοκόλλητο Φ115 Τεμάχια 3,00 0,30 0,90 55 Γυαλόχαρτο αυτοκόλλητο Φ150 Τεμάχια 4,00 0,40 1,60 56 Γυαλόχαρτο διαρκείας Φ115 Τεμάχια 4,00 1,50 6,00 57 Γυαλόχαρτο διαρκείας Φ125 Τεμάχια 3,00 1,60 4,80 58 Γυαλόχαρτο διαρκείας Φ180 Τεμάχια 3,00 2,20 6,60 59 Γυαλόχαρτο ταινία (σετ 5 τεμαχίων) Τεμάχια 3,00 16,50 49,50 60 Γυαλόχαρτο τρίγωνο (σετ 10 τεμαχίων) Τεμάχια 4,00 4,50 18,00 61 Γύψος οικοδομής Κιλά 4,00 0,35 1,40 62 Διαμαντοτρύπανο 6 mm Τεμάχια 3,00 0,80 2,40 63 Δίσκος κοπής ασφάλτου Τεμάχια 1,00 148,00 148,00 64 Διχάλα Νο 8 Τεμάχια 4,00 3,00 12,00 65 Δίχτυ σήμανσης πορτοκαλί ενός μέτρου ύψους, Μέτρα 3,00 0,50 1,50 66 Επιγονατίδα τύπου GEL (ζεύγος) Τεμάχια 12,00 9,50 114,00 67 Ηλεκτρόδιο 2,5 Κιλά 35,00 2,50 87,50 68 Ηλεκτρόδιο 3,25 Κιλά 4,00 2,20 8,80 69 Καθαριστικό μαρμάρων 1 lit Τεμάχια 3,00 3,30 9,90 70 Καθαριστικό τύπου BIOCLEAN σπρέι Τεμάχια 4,00 4,90 19,60 71 Καλέμι στενό χειρός Τεμάχια 4,00 2,00 8,00 72 Καλέμι τύπου SDS MAX Τεμάχια 4,00 13,50 54,00 73 Καλέμι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 4,00 7,20 28,80 74 Καλέμι τύπου ΜΟΒ 300 Τεμάχια 4,00 2,10 8,40 75 Καλέμι φαρδύ Τεμάχια 4,00 3,00 12,00 76 Καρυδάκι 1/2" Τεμάχια 4,00 5,00 20,00 77 Καρυδάκι μακρύ 1/2-24 Τεμάχια 4,00 4,00 16,00 78 Καρυδάκι πολύσπαστο 1/2 Τεμάχια 4,00 3,20 12,80 79 Καρυδάκι ΤΑΦ Νο 13 Τεμάχια 4,00 6,00 24,00 80 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-13 Τεμάχια 4,00 0,95 3,80 81 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-10 Τεμάχια 4,00 0,95 3,80 82 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-17 Τεμάχια 4,00 1,30 5,20 Σελίδα 18 από 27

19 83 Καρφιά Κιλά 176,00 1,10 193,60 84 Καρφοβελόνες Κιλά 4,00 1,10 4,40 85 Κασετίνα καρυδάκια 6-32 Τεμάχια 4,00 20,00 80,00 86 Κασμάς Τεμάχια 8,00 5,00 40,00 87 Κασσανόβιδα 6Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 50,00 8,80 440,00 88 Κασσανόβιδα 8Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 50,00 11,50 575,00 89 Καστάνια τύπου STANLEY 13 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 4,70 9,40 90 Καστάνια τύπου STANLEY 17 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 5,60 11,20 91 Κατσαβίδι δοκιμαστικό μεγάλο Τεμάχια 2,00 1,00 2,00 92 Κλειδαριά τύπου DOMUS γλωσσού Τεμάχια 10,00 8,00 80,00 93 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 1,20 2,40 94 Κλειδί γαλλικό IREGA Τεμάχια 2,00 9,50 19,00 95 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,35 0,70 96 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,35 0,70 97 Κλειδί για τσοκ Τεμάχια 2,00 2,00 4,00 98 Κλειδί κουφωτό Τεμάχια 2,00 6,00 12,00 99 κλειδί πολύγωνο Τεμάχια 2,00 0,90 1, Κλειδί πολύγωνο Τεμάχια 2,00 1,00 2, Κόλλα μαρμάρων 850 gr Τεμάχια 4,00 5,80 23, Κόλλα μαρμάρων εποξειδική & καταλύτης PM (set) 4lit Τεμάχια 4,00 44,00 176, Κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξεως ( 25ΚΙΛΟ) τύπου ISOMAT Τεμάχια 3,00 13,00 39, Κόλλα τύπου MONTAGE Τεμάχια 4,00 2,80 11, Κοντάρι φτυαριού πίσσας Τεμάχια 18,00 2,60 46, Κουβάς πλαστικός 12 lt Τεμάχια 4,00 3,50 14, Κώνοι ασφαλείας κοντοί Τεμάχια 11,00 3,10 34, Λάμα φαλτσέτας KDS Τεμάχια 4,00 0,18 0, Λάστιχο μεγάλο καροτσιού Τεμάχια 4,00 4,20 16, Λινάτσα πλαστική Κιλά 4,00 4,15 16, Λουκέτο 75 Τεμάχια 4,00 10,80 43, Λουκέτο ορειχάλκινο Νο 70 Τεμάχια 4,00 10,80 43, Μάσκα ενεργού ανθρακα Τεμάχια 4,00 2,00 8, Μάσκες σκόνης τύπου CN P1 Τεμάχια 100,00 2,85 285, Μάσκες χημικών Τεμάχια 16,00 4,00 64, Μεσινέζα ράμμα Τεμάχια 3,00 3,10 9, Μέτρο ξύλινο 2 m Τεμάχια 10,00 1,00 10, Μέτρο ρολό τύπου KDS 5,5Χ19 Τεμάχια 4,00 2,00 8, Μίξερ ηλεκτρικό κόλλας τύπου SPARKI 1010 WAT Τεμάχια 1,00 135,00 135, Μονωτικό ταρατσών & πισινών τύπου HYDROSTOP 20 kg Τεμάχια 4,00 35,00 140, Μπαλαντέζα 25 μέτρων 1,5 mm Τεμάχια 2,00 29,00 58, Μπαλαντέζα 50 μέτρων 1,5 mm Τεμάχια 2,00 37,00 74, Μπότα μακριά (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 6,50 26, Μυστρί κομμένο Τεμάχια 4,00 4,75 19, Μυστρί με πλαστική λαβή 240 Τεμάχια 4,00 3,50 14, Μυστρί με πλαστική λαβή 260 Τεμάχια 4,00 3,80 15, Μυστρί Νο 24 Τεμάχια 8,00 3,50 28, Μυστρί Νο 26 Τεμάχια 11,00 3,80 41, Μυστρί πέτρας στενό Τεμάχια 4,00 3,50 14, Νοβοπανόβιδα 3,5χ20 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 5,00 0,35 1, Νοβοπανόβιδα 4χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 1,25 5, Νοβοπανόβιδα 4χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 1,50 6, Ντουκόχαρτο Μαρμ. Σε φύλλο Τεμάχια 3,00 0,35 1, Ξύστρα με λαβή Τεμάχια 4,00 2,60 10,40 Σελίδα 19 από 27

20 135 Ξύστρα τζαμιών (ανταλλακτικό) Τεμάχια 4,00 0,20 0, Πανιά καθαρισμού (Σακί) Τεμάχια 4,00 14,90 59, Παξιμάδι γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 7,20 57, Παξιμάδια γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 7,20 57, Πένσα ΒΤ 7" Τεμάχια 8,00 3,40 27, Πένσα Νο 8 Τεμάχια 4,00 2,80 11, Πέτρες λείανσης Λιάπη 2/3,4/5,6/100 ΣΕΤ Τεμάχια 3,00 7,20 21, Πιστόλι σιλικόνης Τεμάχια 3,00 2,20 6, Ποδιές μαρμαράδων Τεμάχια 5,00 12,60 63, Πριόνι τόξου τύπου AGUSTA 450 Τεμάχια 4,00 4,20 16, Προεκτάσεις καλωδίων 15 μέτρα Τεμάχια 5,00 15,00 75, Προστατευτικό επιφανειών 3 συστατικών τύπου PERSOUS (σετ) 6Kg Τεμάχια 5,00 63,00 315, Προστατευτικό προσώπου Τεμάχια 6,00 12,50 75, Πτύο τύπου Γαλλίας Τεμάχια 2,00 4,85 9, Ράμμα οικοδομών Τεμάχια 3,00 0,80 2,40 Ροδέλα γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 10,00 1,65 16,50 Ροδέλα γαλβανιζέ 16 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 4,80 9, Ροδέλα Μ10 Τεμάχια 9,00 1,65 14,85 Ροδέλα φαρδιά 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 5,25 21,00 Ροδέλα φαρδιά 16 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 5,00 16,00 80, Σιλικόνη ακρυλική Τεμάχια 278,00 1,00 278, Σιλικόνη λευκή Τεμάχια 3,00 1,65 4, Σκάλα 5 πατημάτων Τεμάχια 4,00 37,50 150, Σκάλα ξύλινη 2,5 μετρων Τεμάχια 4,00 45,00 180, Σκούπα δρόμου 30 cm Τεμάχια 19,00 3,20 60, Σκούπα μαλακή Τεμάχια 4,00 4,20 16, Σκούπα νάιλον 60 cm Τεμάχια 10,00 8,00 80, Σκούπα χόρτου Τεμάχια 20,00 2,80 56, Σκύλα 18χ800 Τεμάχια 4,00 6,55 26, Σκύλα 700 Τεμάχια 4,00 6,20 24, Σμυριδόπανο Τεμάχια 3,00 0,30 0, Σοβάς έτοιμος 30 kg Τεμάχια 3,00 5,10 15, Σπάτουλα 12 CMX48 CM πλακιδίων Τεμάχια 3,00 5,90 17, Σπάτουλα οδοντωτή τύπου RUBI Τεμάχια 3,00 10,40 31, Σταυρό πλακιδίων 5 mm (ΣΑΚΚΟΣ 500) Τεμάχια 3,00 4,40 13, Στεγανωτικό Επαλειφόμ. Ελαστομ. τύπου ISOFLEX 15 kg (Isomat) Τεμάχια 3,00 41,00 123, Στεγανωτικό τύπου PROTECT ( 25 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 3,00 19,50 58, Στεγνωτήρας δαπέδων Νο35 Τεμάχια 3,00 1,80 5, Στοκαδόρος Ιταλίας Τεμάχια 7,00 8,10 56,70 Στριφώνι γαλβανιζέ 6X40 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 2,00 4,00 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X100 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 8,70 17,40 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X120 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 10,20 20,40 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X140 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 11,80 23,60 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 6,40 12, Στριφώνι Μ8χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 6,30 25,20 Σελίδα 20 από 27

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 439 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Έγκριση απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 05-04-2012

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 05-04-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΛΞ-3ΥΝ Λάρισα 05-04-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 194 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΞ-Φ Λάρισα 23-6-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 227 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-04-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 199 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών για την προμήθεια υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 57 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Ελληνικό-Αργυρούπολη Απρίλιος 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΙΔΗΡΙΚΑ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2014 ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) A/A Ειδος Π

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 43 /2015 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ A/A Ειδος ΧΩΡΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 1 Argon 2 Αλουμίνια 3 Αλουμίνια ΑΤ 4 Ασετυλίνη 5 Αταλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-03-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 137 ΘΕΜΑ: «Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Αναλώσιμων

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Αναλώσιμων Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-07-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 368 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-07-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-07-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα -07-015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 164 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 27-02-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 109 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815750 2015-06-02

15PROC002815750 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ -ΑΠΟΘΗΚΗΣ 15PROC002815750 2015-06-02 Διεύθυνση: Καπλάνη 7 (3 ος όροφος) Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-03-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 161 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΔΑ: 456ΖΩΛΞ-2ΤΙ Λάρισα 8-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 486 ΘΕΜΑ: Εκ νέου κατακύρωση ειδών καθαριότητας λόγω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/30517 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 19-03-2014 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 511/2014

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/30517 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 19-03-2014 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΗΜΑΡΧΟΥ 511/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2/30517 ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Ρόδος, 19-03-2014 ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 558 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας-Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΤΗΛΗ 1 ΣΤΗΛΗ 2 ΥΛΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΫΠΟ- ΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ (ΜΕ ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΟ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΔΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 24610 52707 ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-04-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-04-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-04-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 169 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 13-06-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 311 ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών Επιτροπής Αξιολόγησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ.Μελέτης: 14 / 28-06-2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 20-10-2015 Αριθμ. Πρωτ:21127 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A

Π Ρ ΟΣ Φ Ο Ρ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015. Ειδος A/A ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 44 /2015 ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ( ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ 2015 & ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ) Π Ρ ΟΣ Φ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΟΣ ΤΗΤΑΣ BIOMHXANIKA ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΗΛΟΙ ΚΟΙΝΟΙ ΒΕΛΟΝΕΣ ### 65 KG 2,60 169,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ8 0 100 ΤΕΜ 3,80 0,00 ΒΙΔΕΣ ΕΞΑΓ.ΓΑΛΒ.Μ6 Χ40-60- 80-10-120-140 ### 55 100 ΤΕΜ 20,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 598 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΑΔΑ: ΒΕΖΡΩΞΥ-Δ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 55 Της ης συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη Μαΐου 0, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 88/56/7-5-0 πρόσκληση που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ 0 KG 6,35 0,00 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10 20,50 ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 7/2012 ΑΔΑ: Β4ΛΜΩ1Ρ-ΗΝΤ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος 27.6.2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΠΔΔ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-30808

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045)

ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ (62-12-000045) ΑΛΦΑΔΙΑ 62-12-000024 1000ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000025 1200ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000019 300ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000020 400ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000021 500ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000022 600ΜΜ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 62-12-000023 800ΜΜ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 3/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 22079 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μυλωνάς Χαράλαµπος

Διαβάστε περισσότερα

ΞΥΣΤΡΑ ΣΚΑΦΩΝ ΞΥΛΙΝΗ No 365 ΞΥΣΤΡΑ ΤΡΙΓΩΝΗ Νο 360 L'OUTIL L'OUTIL

ΞΥΣΤΡΑ ΣΚΑΦΩΝ ΞΥΛΙΝΗ No 365 ΞΥΣΤΡΑ ΤΡΙΓΩΝΗ Νο 360 L'OUTIL L'OUTIL ΞΥΣΤΡΟΣΠΑΤΟΥΛΑ No 518 L'OUTIL ΞΥΣΤΡΟΣΠΑΤΟΥΛΑ No 533 L'OUTIL 03010312900 1/6 τεµ - - - ΞΥΣΤΡΑ ΣΚΑΦΩΝ ΞΥΛΙΝΗ No 365 ΞΥΣΤΡΑ ΤΡΙΓΩΝΗ Νο 360 L'OUTIL L'OUTIL 03010312800 1/6 τεµ 03010313000 6x6x6 1/6 τεµ 03010313100

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛ9ΙΩΕ6-ΑΟ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 22 ης / 17 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας

Α Α: ΒΛ9ΙΩΕ6-ΑΟ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 22 ης / 17 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛ9ΙΩΕ6-ΑΟ5 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 22 ης / 17 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ Χανιά - 06-2013 Aριθμ. Πρωτ.: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΘΕΜΑ: Διενέργεια προμήθειας υλικών συντήρησης κήπων πάρκων παιδικών χαρών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΧΡΩΜΑΤΩΝ,ΣΙ ΗΡΙΚΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΩΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩN ΑΘΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ευρωπαϊκό Ταμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Τμήμα Συντήρησης Έργων και Πολιτικής Προστασίας Ταχ. Δ/νση: Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 45 445 Ιωάννινα ΜΕΛΕΤΗ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΣΤΗΛΗ C, D KAI G. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΣΕ ΆΛΛΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ 1 ΑΚΡΥΛΙΚΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΒΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 100 2 ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ 100% ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΛΙΤΡΑ 100

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΕΡΓΟΥ: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ TOY ΕΡΓΟΥ: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» (ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 9 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Ταχ. Δ/νση : Επταπύργιο Θεσσαλονίκης Τ.Κ. : 554 01 Άγιος Παύλος Τ.Θ. : 35 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Δ.Ο.Π.Α.ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 24/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 460 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-36184 E-mail: savvaidismanolis@gmail.com Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 117/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΑΡΕΙΑΣ PROGRIP Κωδ. Είδους Περιγραφή 80-02-022053 ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΑΡΕΙΑΣ 3/4 KGR PROGRIP 80-02-022054 ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΑΡΕΙΑΣ 5/6 KGR PROGRIP

ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΑΡΕΙΑΣ PROGRIP Κωδ. Είδους Περιγραφή 80-02-022053 ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΑΡΕΙΑΣ 3/4 KGR PROGRIP 80-02-022054 ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΑΡΕΙΑΣ 5/6 KGR PROGRIP ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΑΡΕΙΑΣ PROGRIP 80-02-022053 ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΑΡΕΙΑΣ 3/4 KGR PROGRIP 80-02-022054 ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΑΡΕΙΑΣ 5/6 KGR PROGRIP ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΑΡΕΙΑΣ ΟΒΑΛ ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΑΡΕΙΟΠΟΥΛΑΣ ΚΩΝΙΚΟΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΒΑΡΕΙΟΠΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΕΟΣ ΚΑΣΜΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια: «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων»

Προμήθεια: «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων» Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Δ Η Μ Ο Σ Ν Ι Κ ΑΙ ΑΣ ΑΓ Ι Ο Υ Ι Ω ΑΝ Ν Η Ρ Ε Ν Τ Η Η μ ε ρ ο μ η ν ί α : 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρ.Πρωτ.:Β1/764/19631 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ,

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΚΩΔΙΚΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΣΟ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ Τίτλος: Προμήθεια εργαλείων Αριθμ. Μελέτης : 72/206 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.274,05 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (66.757,08 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 14/05/2015 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:376 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μυτιλήνη, 20 Ιουνίου 2013 Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων Αρ. πρωτ: 3909 ΑΔΑ: ΒΕΖΣ469Β7Λ-ΗΗΦ ΑΔΑΜ: 13PROC001513352 Πληροφορίες: Τσαμπαρλή Φερενίκη Ταχ. Δ/νση: Λόφος Πανεπιστημίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΣΟΥ 54.497,03 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (67.031,35 ευρώ ΜΕ ΦΠΑ 23%) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ 22/06/2012 ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:431 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 19 / 2013 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/5/2014 ΑΠ: Φ22/3/3893

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 15/5/2014 ΑΠ: Φ22/3/3893 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΓ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών

Δ/νση Οικονομικού. Τμήμα Προμηθειών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΏΝ Πληροφορίες ΜΟΣΧΟΥ ΔΙΟΝΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ληλαντίων 34 & Μεγασθένους341 00, Χαλκίδα

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ 06/06/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44115200-1 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 16/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ 06/06/2013 ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 44115200-1 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ Ε.Π.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ Ε.Π.Υ. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Α/Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ 1 ΑΛΟΙΦΗ ΚΟΛ. ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΟΣ 51.1.39 ΤΕΜ 4 1,00 4,00 0,92 4,92 2 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΙΠΤΗΡΩΝ Δεν αντιστοιχίζεται ΤΕΜ 10 2,50 25,00 5,75 30,75 3 ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑΣ Δεν αντιστοιχίζεται ΤΕΜ 2 2,00 4,00

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6. Πλαγιοκόφτης. Κωδικός 321060 160mm Τιμή 3, 4 7 Κωδικός 321077 180mm Τιμή 4,69. Πλατυτσίμπιδο 160mm

Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6. Πλαγιοκόφτης. Κωδικός 321060 160mm Τιμή 3, 4 7 Κωδικός 321077 180mm Τιμή 4,69. Πλατυτσίμπιδο 160mm 10. εργαλεια χειροσ 10 Εργαλεία χειρός Γκαζοτανάλια 250mm Κωδικός 321398 Τιμή 8, 0 6 Μυτοτσίμπιδο κυρτό 160mm Κωδικός 321039 Τιμή 3, 2 6 Πένσα Κωδικός 320988 160mm Τιμή 3, 9 8 Κωδικός 320995 180mm Τιμή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-10-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-10-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 492 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού για τον διαγωνισμό «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27-06-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/73520 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27-06-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/73520 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 27-0-2012 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/73520 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 23-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 265 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Α Ν Α Θ Ε Τ Ο Υ Μ Ε

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Α Ν Α Θ Ε Τ Ο Υ Μ Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗTΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 2262 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Βέροια, 25-06-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Στη Βέροια σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 7 / 2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟ ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ Ο ΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λειαντικά BERKS ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ BERKS ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ. BERKS τροχοί κοπής INOX,Μαλακά σίδερα,πέτρες,πλακάκια,πλαστικά

Λειαντικά BERKS ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ BERKS ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ. BERKS τροχοί κοπής INOX,Μαλακά σίδερα,πέτρες,πλακάκια,πλαστικά BERKS ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Σιδήρου - 115 Σιδήρου - 125 Σιδήρου - 180 Σιδήρου - 230 Διαστάσεις Φ115mm X 2,5mm Φ1m X 2,5mm Φ180mm X 2,5mm Φ230mm X 2,5mm BERKS ΤΡΟΧΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ Διαστάσεις Φ115mm X 1,0mm

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΕΩΣ 20-11-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00μ.μ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΕΩΣ 20-11-2012 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00μ.μ. EΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 16 H ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ AΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση: Μητροπόλεως 25, Καστοριά T.K. 52100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300

Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 16x2 mm m 200 Σωλήνας πλαστικός από PE, κατά EN 12201, Φ 18x2 mm m 300 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ-ΚΑΘAΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ TMHMA ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Έργο: «Προµήθεια υλικώνανταλλακτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-08-201 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ XΑΝΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Πληροφ : Ανδρονίκη Κοκοτσάκη ηµοτικός Κήπος, 73100 Τηλ.: 2821341770 Fax: 28213 41771 www.chania.gr, email:α Kokotsaki

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-04-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 155 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΒΑΦΕΙΟΥ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟΥ - ΒΑΦΕΙΟΥ Βελόνες για αφαίρεση σκουπιδιών κατά την βαφή (12 τεµάχια) Βουρτσάκια & βελόνες (πλήρες σετ καθαρισµού πιστολιών) Τάκος λαστιχένιος µικρός (για ντουκόχαρτα - γυαλόχαρτα) Τάκος µαλακός (soft) µικρός (για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟ Α: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΕΡΓΟ Β: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΩΜΑΤΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΑΘΡΟΙΣΜ ΤΗΤ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ 1 ΕΤΟΙΜΟΣ ΣΟΒΑΣ ΣΑΚΟΣ 25KG 3 ΣΑΚ 6,35 19,05 2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 3 KG 4,10 12,30 3 ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΑ ΕΤΟΙΜΗ 5 KG 4,10

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019. ΠΡΟΫΠ : 19.948,19 (με Φ.Π.Α.)

Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019. ΠΡΟΫΠ : 19.948,19 (με Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Προμήθεια εργαλείων και αναλωσίμων ειδών» Κ.Μ. : Π 15/2015 Κ. Α. : 30.7131.0001, 35.7131.0002, 35.6699.0019 ΠΡΟΫΠ : 19.948,19

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 18-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 278 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ συντήρησης και επισκευής κτιρίων και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ έργων ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 11-06-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 254 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για

Διαβάστε περισσότερα

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Ειδων Ένδυσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 8--0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 47 ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων διακήρυξης για τον Πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: ΦΛ/10459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: ΦΛ/10459 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Γ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011 Αρ.Πρωτ.: ΦΛ/10459 Ταχ. Δ/νση: Αιόλου 1 & Πελοπίδα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015

Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ «Η ΑΡΤΕΜΙΣ» ΑΡ ΠΡΩΤ:808/3-9-2015 Προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ οικ. έτους 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 887,00 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: 1.091,10 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 19-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΞ-Ν Λάρισα 19-5-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 175 ΘΕΜΑ: Έγκριση διάθεσης πίστωσης κωδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ- ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΡΑΚΗ 2007-2013 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 15-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 508 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΟΙΑ 13/07/2011 & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΒΕΡΟΙΑ 13/07/2011 & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑ 13/07/2011 & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 1985 11 Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αντ. Καμάρα 3, 59100 Βέροια Πληροφορίες: Λογιστήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 16-10-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 620 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 27 / 11 / 2015 Αρ. Πρωτ: 89337 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση: Ρούσβελτ και Οικονόμου εξ Οικονόμων 8Α, 3ος όροφος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ. Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ. Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ συντήρησης και επισκευής κτιρίων και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ έργων ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.9/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 44316000-8 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ.9/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ (ΠΠΥΥ 2012-CPV 44316000-8 ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Σε ετήσια βάση ο Δήμος μας συντηρεί τα σχολεία του Δήμου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Πρόεδρο τoυ ηµοτικού Συµβουλίου. Σχετικά: Η αριθµ. 388/2014 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων

ΠΡΟΣ Πρόεδρο τoυ ηµοτικού Συµβουλίου. Σχετικά: Η αριθµ. 388/2014 απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγ. Στέφανος 12/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ : 3919 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ /ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29& Αθ. ιάκου ΤΗΛ : 213 2030623 Fax : 2132030630 ΠΡΟΣ Πρόεδρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 08-10-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 482 ΘΕΜΑ:. Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑΣ Τρύπα για κρέμασμα στην λαβή για προστασία STHT0-05786 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 4 /101MM - 6 3253560057862 7,18 STHT0-05799 Σπάτουλα γυψοσανιδάς 5 /127MM - 6 3253560057992

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ έχοντας υπόψη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα Αθήνα, 12/10/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/01/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/01/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 22/0/205 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικών Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Χημικά & Λειαντικά. 287 Κόλλες. Στόκοι. Υαλόχαρτα. 288 Σιλικόνες. Λάστιχα & Μονωτικά. 290 Αφροί. Διάφορα

Χημικά & Λειαντικά. 287 Κόλλες. Στόκοι. Υαλόχαρτα. 288 Σιλικόνες. Λάστιχα & Μονωτικά. 290 Αφροί. Διάφορα Χημικά & Λειαντικά σελ. σελ. Υαλόχαρτα 278 Στόκοι 287 Κόλλες 280 Λάστιχα & Μονωτικά 288 Σιλικόνες 284 Διάφορα 290 Αφροί 286 Γυαλόχαρτο SIA 0429117 0429217 0183717 0183817 0183917 0184017 0184117 0184217

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή οµικού Σιδήρου, διαφόρων σιδηρικώναλουµινίων

Θ Ε Μ Α «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη προµηθευτή οµικού Σιδήρου, διαφόρων σιδηρικώναλουµινίων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: ΒΛΛΠΩΕ6-ΝΕ9 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της µε αριθµό 23 ης / 30 Σεπτεµβρίου 2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Καβάλας Θ Ε Μ Α «Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 26-03-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 108 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, Αντώνιος Πέτκος, µε την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, Αντώνιος Πέτκος, µε την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπόψη: Αρ. Πρωτ: 2362 Βέροια, 05-08-2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737 FAX : 23310 71725 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας

ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων καθαριότητας Κ.Μ. :Π92/2011 ΠΡΟΫΠ :15.000,00

Διαβάστε περισσότερα