ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β4ΩΚΩΛΞ-ΞΞ3 Λάρισα ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 193 ΘΕΜΑ: Κατακύρωση του διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ». Στη Λάρισα σήμερα ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα µ.µ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από την µε αρ. πρωτ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Σπυρίδωνα Μπαρµπούτη, που ορίστηκε µε την µε αριθµ.1/2011 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα µέλη οι κ.κ. 1) Σπυρίδων Μπαρµπούτης ως Προέδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Πρασσάς Αναστάσιος, 4) Σαμουρέλης Κων/νος 5) Ιωακειμίδου-Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 6) Κοτάκου Μαρία και 7) Καφφές Θεόδωρος. Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Κατακύρωση του διαγωνισμού για την Προμήθεια υλικών για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» και αφού έλαβε υπόψη: 1. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/ Την 48/2012 ΑΔΣ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του δημοτικού έργου: «συντήρηση Έργων Υποδομής». 3. Την 11/2012 ΑΟΕ με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης. 4. Την 105/2012 ΑΟΕ με την έγινε η Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών για την κατασκευή του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ». 5. Το με αριθμ.πρωτ.29777/ έγγραφο της Δ/νσης τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Έργων, το οποίο έχει ως εξής: Σύμφωνα με : 1) Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 5 της αριθμ /1993 απόφασης του Υπ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 2) Το Πρακτικό Ε.Δ.Δ. 3) Το Πρακτικό Αξιολόγησης προσφορών 4) Το Πρακτικό Αποσφράγισης των Οικονομικών προσφορών - Γνωμοδότηση της Ε.Δ.Δ. Ζητούμε την κατακύρωση του αποτελέσματος της διαγωνισμού της Προμήθειας, με την παρατήρηση ότι δεν προσήλθαν για να δώσουν προσφορά προμηθευτές για την προμήθεια της κατηγορίας Μαρμάρων και γρανιτών Επειδή οι ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Έργων για τα παραπάνω υλικά είναι επείγουσες, ζητούμε την έγκριση για την προμήθεια των υλικών της κατηγορίας Μαρμάρων και γρανιτών με απ ευθείας ανάθεση. 6. Το με αριθμ.πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα την 26 Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» που ορίστηκε με την αριθμ. 45/2012 απόφαση του Δ.Σ. και η οποία αποτελείται από τους κ.κ.: 1) Σιάχος Παναγιώτης Αρχιτέκτων Μηχανικός 2) Τσιάτσος Κωνσταντίνος Πτυχ. Μηχ. Έργων Υποδομής Τ.Ε. 3) Αναστασιάδης Λάζαρος Αγρονόμος Τοπ. Μηχανικός Η επιτροπή άρχισε την παραλαβή των φακέλων προσφορών που κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και αυτών που είχαν αποσταλεί στην υπηρεσία. Σελίδα 1 από 27

2 Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών (12.30 μ.μ.), ο Πρόεδρος δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η διαδικασία της αποσφράγισης. Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένος φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα απαιτούμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά και φάκελοι τα οποία μονογράφησαν και σφραγίστηκαν. Οι διαγωνιζόμενοι και τα δικαιολογητικά που υπέβαλλαν, είναι τα εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ) Α/Α 1 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (άρθρο 8Α1) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8Α2) ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (άρθρο 8Α3) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8Α5) ΠΙΣΤ/ΚΟ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ (άρθρο 8Β1i) ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 8Β1ii)ΔΗΛΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (άρθρο ΠΙΣΤ/ΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (άρθρο 8Β1iii) ΠΙΣΤ/ΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ (άρθρο 8Β1iii) ΠΙΣΤ/ΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ (άρθρο 8Β1iv) ΕΓΓΡΑΦΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ Α.Ε.-Ε.Π.Ε.-Ο.Ε. Στη συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο της πληρότητας των παραπάνω δικαιολογητικών και αποφάσισε ότι δέχεται τις παραπάνω προσφορές. Για διαπίστωση των παραπάνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) ΣΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2) ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 3) ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 7. Το με αριθμ.πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού, το οποίο έχει ως εξής: Στη Λάρισα σήμερα την 29/03/2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα η επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 45/2012 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για να αξιολογήσει τις προσφορές που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» σύμφωνα με την με αριθμό 105/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Σελίδα 2 από 27

3 Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1) ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2) ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΕ ΑΓΡΟΝ.ΤΟΠ.ΜΗΧ/ΚΩΝ 3) ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Σύμφωνα με την υπ αριθ. 105/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. Με το υπ αριθ /2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ελέγχθηκε η πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών των διαγωνιζομένων και κρίθηκε ότι πλήρη δικαιολογητικά υπέβαλαν οι παρακάτω διαγωνιζόμενοι: Α/Α Ονοματεπώνυμο 1 ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙ ΟΙ Ο.Ε. 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Κατά του ανωτέρω Πρακτικού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις Συνεπώς, κρίθηκαν τυπικά δεκτές οι όλες προσφορές των κάτωθι διαγωνιζομένων: Α/Α Ονοματεπώνυμο 1 ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙ ΟΙ Ο.Ε. 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, που έγιναν δεκτές, κατά τα ανωτέρω. Λαμβάνοντας υπόψη: 1) το υπ αριθ /2012 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 2) τη συμφωνία των προσφορών προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης 3) τα κριτήρια των άρθρων 9 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ, εκτός της τιμής Αποφάσισε τα εξής: Δέχεται τις παρακάτω προσφορές, καθώς είναι σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης: Α/Α Ονοματεπώνυμο 1 ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙ ΟΙ Ο.Ε. 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Οι Οικονομικοί φάκελοι των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές θα αποσφραγισθούν τις 2/4/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11,00 μ.μ.. Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 1) ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2) ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ν 3) ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8. Το με αριθμ.πρωτ / πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, η οποία έχει ως εξής: Στη Λάρισα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 02/04/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα π.μ. συνήλθε η επιτροπή Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών (Ε.Δ.Δ.) του αρ. 46 του ΕΚΠΟΤΑ που συγκροτήθηκε με Σελίδα 3 από 27

4 την 45/2012 απόφαση, του Δημοτικού Συμβουλίου, για να προχωρήσει στην αποσφράγιση των οικονομικών φακέλων των προσφορών που υποβλήθηκαν στο διαγωνισμό για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ» σύμφωνα με την διακήρυξη η οποία εγκρίθηκε με την 105/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ /12 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης. Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 1) ΣΙΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Γ 2) ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β 3) ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Β Σύμφωνα με την υπ αριθ. 105/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, κριτήριο κατακύρωσης του διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή. Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, η κατακύρωση τελικά γίνεται στους προμηθευτές των οποίων η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους και που προσφέρει την χαμηλότερη τιμή. Σύμφωνα με το με αριθμό πρωτ / 2012 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης έγιναν δεκτές ως σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, οι παρακάτω προσφορές : Α/Α Ονοματεπώνυμο 1 ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙ ΟΙ Ο.Ε. 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Κατά του ανωτέρω πρακτικού δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις Συνεπώς κρίθηκαν σύμφωνες με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης, οι παρακάτω προσφορές : Α/Α Ονοματεπώνυμο 1 ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙ ΟΙ Ο.Ε. 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε. Η επιτροπή προέβη στο άνοιγμα των οικονομικών προσφορών, παρουσία των προμηθευτών και κατέγραψε τις προσφερόμενες τιμές όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 1 ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε ,89 2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε ,43 3 ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε ,58 Στις προσφορές των εταιριών «Α. ΚΟΥΤΖΕΚΛΙΔΗΣ Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε.» και «ΝTΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ Ο.Ε.» οι τιμές σε 92 είδη υλικών ήταν ισότιμες. Κατόπιν αυτού, μετά από συμφωνία των προμηθευτών παρουσία της επιτροπής έγινε η κατανομή αυτών των υλικών σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα : Σελίδα 4 από 27

5 Α/Α Α/Α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ Β. ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ Ι. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 1 6 Αλοιφή γυαλισμ. Μαρμάρου 1 ilt Τεμάχια 3,00 12, Αλυσίδα γαλβανιζέ 100 Κιλά 4,00 2, Αναδευτήρας κόλλας ελικοειδής Τεμάχια 6,00 12, Βάση πλαστική γυαλόχαρτου Φ150 Τεμάχια 5,00 3, Βερνίκι πέτρας Λίτρα 3,00 7, Βερνίκι πέτρας νερού Λίτρα 3,00 7, Γυαλόχαρτο ταινία (σετ 5 τεμαχίων) Τεμάχια 3,00 16, Γυαλόχαρτο τρίγωνο (σετ 10 τεμαχίων) Τεμάχια 4,00 4, Γυαλόχαρτο Φίμπερ Φ 115 Τεμάχια 3,00 0, Διαμαντοτρύπανο 8 mm Τεμάχια 3,00 0, Δίσκος κοπής σιδήρου Φ 230Χ3 Τεμάχια 3,00 1, Δίχτυ σκιάς ΒΤ Τετ. Μέτρα 4,00 1, Καθαριστικό συνθημάτων GRAFFITI σε μάρμαρα 4 lit D-21 Τεμάχια 3,00 13, Καρότσι μπετού Τεμάχια 4,00 45, Καστάνια τύπου STANLEY 1/2 Τεμάχια 2,00 6, Καστάνια τύπου STANLEY 10 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 4, Κατσαβίδι ίσιο 5 Τεμάχια 2,00 4, Κόλλα SUPER ( 25 ΚΙΛΑ) Τεμάχια 4,00 14, Κόλλα τύπου MONTAGE Τεμάχια 4,00 2, Κόλλα τύπου MONTAGE KIT Τεμάχια 4,00 3, Κοπίδι τύπου IZEL 250 Τεμάχια 4,00 2, Μάσκα ενεργού ανθρακα Τεμάχια 4,00 2, Μάσκα σκόνης ΒΤ Τεμάχια 82,00 0, Μαχαιράκι τύπου KDS Τεμάχια 4,00 1, Μίξερ ηλεκτρικό κόλλας τύπου SPARKI 1010 WAT Τεμάχια 1,00 135, Μυστρί πέτρας στενό Τεμάχια 4,00 3, Μυστρί στρογγυλό Τεμάχια 10,00 2, Μύτη μακριά 50 Τεμάχια 4,00 1, Μύτη τύπου BOSCH σειρά Τεμάχια 4,00 5, Μυτοτσίμπιδο ίσιο 200 Τεμάχια 4,00 5, Νάιλον επικάλυψης 4χ5 Τεμάχια 151,00 0, Ντίζα Φ10 Τεμάχια 4,00 1, Ξύστρα τζαμιών Τεμάχια 3,00 0, Πατόχαρτο 120 Χιλ. Μέτρα 101,00 0, Πέτρες λείανσης Λιάπη 2/3,4/5,6/100 ΣΕΤ Τεμάχια 3,00 7, Πιρούνες 4 δόντια Τεμάχια 4,00 6, Ποδιές μαρμαράδων Τεμάχια 5,00 12, Ποτιστήρι μεταλλικό Τεμάχια 6,00 22, Πριόνι σπαστό Τεμάχια 4,00 4, Πριόνι τόξου τύπου AGUSTA 530 Τεμάχια 4,00 4, Προέκταση 1/2-250 Τεμάχια 4,00 3, Προέκταση μαγνητική για μύτες Τεμάχια 4,00 1,80 ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ Σελίδα 5 από 27

6 Προστατευτικό επιφανειών 3 συστατικών τύπου PERSOUS (σετ) 6Kg Τεμάχια 5,00 63, Πτύο πατητό τύπου Γερμανίας Τεμάχια 2,00 5, Ρακόρ ταχυσυνδέσμου Τεμάχια 19,00 2, Σακούλα πλαστική Κιλά 50,00 3, Σαμπρέλα μεγάλη Τεμάχια 4,00 2, Σιδηροπρίονο Τεμάχια 4,00 2, Σκελετό σιδηροπρίονων Τεμάχια 4,00 2, Σκεπάρνι ΣΠΕΣΙΑΛ Τεμάχια 4,00 3, Σκεπάρνι τύπου ΜΑΡΤΙΝ Τεμάχια 8,00 3, Σπάτουλα 12 CMX48 CM πλακιδίων Τεμάχια 3,00 5, Σπάτουλα οδοντωτή τύπου RUBI Τεμάχια 3,00 10, Σπάτουλα τύπου Γαλλίας 60 Τεμάχια 7,00 1, Στεγνωτήρας δαπέδων Νο45 Τεμάχια 4,00 3, Στοκαδόρος Ιταλίας Τεμάχια 7,00 8, Στόκος ακρυλικός τοίχων 800 gr Τεμάχια 3,00 2, Στόκος εποξειδικός & καταλύτης ( set) 10Kg Τεμάχια 3,00 50, Στόκος πατερινα 20 kg Τεμάχια 3,00 8, Στουπί Κιλά 3,00 1, Στυλιάρι για κασμά Τεμάχια 10,00 2, Στυλιάρι για πτύα Τεμάχια 10,00 2, Στυλιάρι για σκεπάρνι Τεμάχια 3,00 1, Στυλιάρι για τσεκούρι Τεμάχια 3,00 3, Στυλιάρι τσάπας Τεμάχια 3,00 2, Σύρμα Ατσαλόμαλλο Φακελάκι Τεμάχια 20,00 1, Σύρτης Τεμάχια 3,00 1, Σφικτήρας 1" Τεμάχια 4,00 1, Σφικτήρας ενισχυμένος 1 Τεμάχια 3,00 1, Σφικτήρας ενισχυμένος 2 1/2 Τεμάχια 3,00 2, Σφουγγάρι μαλακό καθαρ. Μαρμάρων Τεμάχια 35,00 1, Ταινία σήμανσης 200μ Τεμάχια 3,00 2, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 115 Τεμάχια 2,00 1, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 125 Τεμάχια 3,00 1, Τροχός ΙΝΟΧ κοπής τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 3,00 2, Τρυπάνι αέρος μακρύ 3,5 Τεμάχια 3,00 0, Τρυπάνι αέρος μακρύ 5 Τεμάχια 3,00 0, Τρυπάνι κοβαλτίου 4 Τεμάχια 3,00 0, Τρυπάνι κοβαλτίου 5 Τεμάχια 3,00 1, Τρυπάνι κοβαλτίου 8 Τεμάχια 3,00 2, Τρυπάνι σιδήρου Τεμάχια 4,00 6, Τρυπάνι τύπου 6Χ160 Τεμάχια 7,00 4, Τσιμπίδα υδραυλικών τύπου SUPER-EGO 1 1/2" Τεμάχια 2,00 7, Τσιμπίδα υδραυλικών τύπου SUPER-EGO 1" Τεμάχια 2,00 4, Τσουγκράνα 14 Τεμάχια 3,00 3, Φαράσι μεταλλικό Τεμάχια 4,00 2, Φόρμα τύπου PANOPLY μία χρήση Τεμάχια 20,00 2, Φραγκόφτυαρο μεγάλο Τεμάχια 3,00 2, Φτυάρι μεταλλικό ίσιο πίσσας Τεμάχια 12,00 7, Χαρτί γκοφρέ Κιλά 3,00 0, Χαρτοταινία 30 mm Τεμάχια 4,00 0,95 Χρώμα εποξειδικό πισίνας τύπου ISOMAT δύο συστατικών λίτρων Τεμάχια 12,00 81,00 Δεν προσήλθαν για να δώσουν προσφορά προμηθευτές για την προμήθεια της κατηγορίας "Μαρμάρων και Σελίδα 6 από 27

7 γρανιτών" Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής ή αποκλεισμού προμηθευτή δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις. Η επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 1) τις τιμές που προσφέρθηκαν 2) το ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις 3) τα άρθρα 15, 19, 20 του ΕΚΠΟΤΑ 4) τις διατάξεις του Ν 2286/95 προτείνει προς την Οικονομική επιτροπή να κατακυρωθεί η προμήθεια στους παρακάτω προμηθευτές, γιατί προσέφεραν τη χαμηλότερη τιμή Α/Α 1. ΜΑΡΚΕΤ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ Α. ΚΟΥΤΣΕΚΛΙΔΗΣ - Β. ΤΣΙΚΟΥΡΑΣ Ο.Ε. Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 1 Άλλεν μακριά σειρά Τεμάχια 4,00 6,10 24,40 2 Αλοιφή γυαλισμ. Μαρμάρου 1 ilt Τεμάχια 3,00 12,60 37,80 3 Αλυσίδα γαλβανιζέ Κιλά 6,00 2,80 16,80 4 Αλυσίδα γαλβανιζέ 50 Κιλά 137,00 2,80 383,60 5 Αλυσίδα γαλβανιζέ 60 Κιλά 110,00 2,80 308,00 6 Αλφαδολάστιχο διάφανο 10μέτρα Τεμάχια 5,00 4,05 20,25 7 Αναδευτήρας κόλλας ελικοειδής Τεμάχια 6,00 12,60 75,60 8 Αντάπτορας μαγνητικός για μύτες εξάγωνες Τεμάχια 4,00 1,35 5,40 9 Αρμόκολλα Τεμάχια 4,00 1,15 4,60 10 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 45,00 1,35 60,75 11 Ατσαλόκαρφα 3,5Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 4,00 2,55 10,20 12 Αφρός πολυουρεθάνης 750 ml Τεμάχια 3,00 3,15 9,45 13 Βαριά 1,5 kg Τεμάχια 2,00 3,80 7,60 14 Βάση δίσκου Φ115 Τεμάχια 4,00 2,60 10,40 15 Βάση πλαστική γυαλόχαρτου Φ125 Τεμάχια 5,00 2,60 13,00 16 Βάση πλαστική γυαλόχαρτου Φ150 Τεμάχια 5,00 3,15 15,75 17 Βελόνι - καλέμι 30 cm Τεμάχια 4,00 2,10 8,40 18 Βελόνι τύπου SDS MAX Τεμάχια 4,00 13,00 52,00 19 Βελόνι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 4,00 7,30 29,20 20 Βενζινόκολλα 1/2 kg Τεμάχια 4,00 4,65 18,60 21 Βερνίκι πέτρας Λίτρα 3,00 7,20 21,60 22 Βερνίκι πέτρας νερού Λίτρα 3,00 7,20 21,60 23 Βίδα 10X30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 12,20 48,80 24 Βίδα 10X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 30,00 120,00 25 Βίδα 6X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 13,00 52,00 26 Βίδα αυτοδιάτρητη 6,3Χ25 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 4,90 19,60 Βίδα αυτοδιάτρυτη 6,3Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 8,00 32,00 28 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 15,00 12,20 183,00 29 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ40 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 15,50 62,00 30 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 26,00 104,00 31 Βίδα γαλβανιζέ 10Χ80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 15,00 30,90 463,50 32 Βίδα γαλβανιζέ 4Χ16 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 2,90 11,60 33 Βίδα γαλβανιζέ 8Χ30 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 7,50 30,00 34 Βίσμα μεταλλικό 10Χ120 Τεμάχια 4,00 0,25 1,00 Σελίδα 7 από 27

8 35 Βίσμα μεταλλικό 10Χ90 Τεμάχια 4,00 0,25 1,00 36 Βίσμα πλαστικό 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ ) Τεμάχια 19,00 1,20 22,80 37 Βίσμα πλαστικό 6 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 19,00 0,45 8,55 38 Βίσμα πλαστικό 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 19,00 0,70 13,30 Βίσμα τούβλου - μπετού - γύψου (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 1,25 2,50 40 Βούρτσα με πλαστική βάση 30 cm Τεμάχια 4,00 4,00 16,00 41 Βούρτσα ορειχάλκινη 5 σειρών Τεμάχια 4,00 2,80 11,20 42 Βούρτσα πίσσας Τεμάχια 3,00 4,00 12,00 43 Βούρτσα συρμάτινη Τεμάχια 4,00 2,10 8,40 44 Βούρτσα χόρτου 30 Τεμάχια 4,00 3,20 12,80 45 Γάντι με πράσινη ενίσχυση (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 1,25 5,00 46 Γάντι πετρελαίου - πίσσας (ζεύγος) Τεμάχια 24,00 2,60 62,40 47 Γάντι πολυουρεθάνης (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 2,90 11,60 48 Γάντια δερμάτινα (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 0,80 3,20 49 Γάντια εργασίας ενισχυμένα (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 1,20 4,80 50 Γάντια πλαστικά ( 5 ζεύγη) Τεμάχια 4,00 0,80 3,20 51 Γκαζοτανάλια 250 Τεμάχια 4,00 5,00 20,00 52 Γυαλιά τροχού πανοραμικά Τεμάχια 4,00 1,50 6,00 53 Γυαλιστικό μαρμάρων 1 lit Τεμάχια 4,00 7,60 30,40 54 Γυαλόχαρτο αυτοκόλλητο Φ115 Τεμάχια 3,00 0,30 0,90 55 Γυαλόχαρτο αυτοκόλλητο Φ150 Τεμάχια 4,00 0,40 1,60 56 Γυαλόχαρτο διαρκείας Φ115 Τεμάχια 4,00 1,50 6,00 57 Γυαλόχαρτο διαρκείας Φ125 Τεμάχια 3,00 1,60 4,80 58 Γυαλόχαρτο διαρκείας Φ180 Τεμάχια 3,00 2,20 6,60 59 Γυαλόχαρτο ταινία (σετ 5 τεμαχίων) Τεμάχια 3,00 16,50 49,50 60 Γυαλόχαρτο τρίγωνο (σετ 10 τεμαχίων) Τεμάχια 4,00 4,50 18,00 61 Γύψος οικοδομής Κιλά 4,00 0,35 1,40 62 Διαμαντοτρύπανο 6 mm Τεμάχια 3,00 0,80 2,40 63 Δίσκος κοπής ασφάλτου Τεμάχια 1,00 148,00 148,00 64 Διχάλα Νο 8 Τεμάχια 4,00 3,00 12,00 65 Δίχτυ σήμανσης πορτοκαλί ενός μέτρου ύψους, Μέτρα 3,00 0,50 1,50 66 Επιγονατίδα τύπου GEL (ζεύγος) Τεμάχια 12,00 9,50 114,00 67 Ηλεκτρόδιο 2,5 Κιλά 35,00 2,50 87,50 68 Ηλεκτρόδιο 3,25 Κιλά 4,00 2,20 8,80 69 Καθαριστικό μαρμάρων 1 lit Τεμάχια 3,00 3,30 9,90 70 Καθαριστικό τύπου BIOCLEAN σπρέι Τεμάχια 4,00 4,90 19,60 71 Καλέμι στενό χειρός Τεμάχια 4,00 2,00 8,00 72 Καλέμι τύπου SDS MAX Τεμάχια 4,00 13,50 54,00 73 Καλέμι τύπου SDS PLUS Τεμάχια 4,00 7,20 28,80 74 Καλέμι τύπου ΜΟΒ 300 Τεμάχια 4,00 2,10 8,40 75 Καλέμι φαρδύ Τεμάχια 4,00 3,00 12,00 76 Καρυδάκι 1/2" Τεμάχια 4,00 5,00 20,00 77 Καρυδάκι μακρύ 1/2-24 Τεμάχια 4,00 4,00 16,00 78 Καρυδάκι πολύσπαστο 1/2 Τεμάχια 4,00 3,20 12,80 79 Καρυδάκι ΤΑΦ Νο 13 Τεμάχια 4,00 6,00 24,00 80 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-13 Τεμάχια 4,00 0,95 3,80 81 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-10 Τεμάχια 4,00 0,95 3,80 82 Καρυδάκι τύπου ACESA 1/2-17 Τεμάχια 4,00 1,30 5,20 83 Καρφιά Κιλά 176,00 1,10 193,60 84 Καρφοβελόνες Κιλά 4,00 1,10 4,40 85 Κασετίνα καρυδάκια 6-32 Τεμάχια 4,00 20,00 80,00 86 Κασμάς Τεμάχια 8,00 5,00 40,00 87 Κασσανόβιδα 6Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 50,00 8,80 440,00 Σελίδα 8 από 27

9 88 Κασσανόβιδα 8Χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 50,00 11,50 575,00 89 Καστάνια τύπου STANLEY 13 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 4,70 9,40 90 Καστάνια τύπου STANLEY 17 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 5,60 11,20 91 Κατσαβίδι δοκιμαστικό μεγάλο Τεμάχια 2,00 1,00 2,00 92 Κλειδαριά τύπου DOMUS γλωσσού Τεμάχια 10,00 8,00 80,00 93 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 1,20 2,40 94 Κλειδί γαλλικό IREGA Τεμάχια 2,00 9,50 19,00 95 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,35 0,70 96 Κλειδί γερμανικό Τεμάχια 2,00 0,35 0,70 97 Κλειδί για τσοκ Τεμάχια 2,00 2,00 4,00 98 Κλειδί κουφωτό Τεμάχια 2,00 6,00 12,00 99 κλειδί πολύγωνο Τεμάχια 2,00 0,90 1, Κλειδί πολύγωνο Τεμάχια 2,00 1,00 2, Κόλλα μαρμάρων 850 gr Τεμάχια 4,00 5,80 23, Κόλλα μαρμάρων εποξειδική & καταλύτης PM (set) 4lit Τεμάχια 4,00 44,00 176, Κόλλα πλακιδίων ταχείας πήξεως ( 25ΚΙΛΟ) τύπου ISOMAT Τεμάχια 3,00 13,00 39, Κόλλα τύπου MONTAGE Τεμάχια 4,00 2,80 11, Κοντάρι φτυαριού πίσσας Τεμάχια 18,00 2,60 46, Κουβάς πλαστικός 12 lt Τεμάχια 4,00 3,50 14, Κώνοι ασφαλείας κοντοί Τεμάχια 11,00 3,10 34, Λάμα φαλτσέτας KDS Τεμάχια 4,00 0,18 0, Λάστιχο μεγάλο καροτσιού Τεμάχια 4,00 4,20 16, Λινάτσα πλαστική Κιλά 4,00 4,15 16, Λουκέτο 75 Τεμάχια 4,00 10,80 43, Λουκέτο ορειχάλκινο Νο 70 Τεμάχια 4,00 10,80 43, Μάσκα ενεργού ανθρακα Τεμάχια 4,00 2,00 8, Μάσκες σκόνης τύπου CN P1 Τεμάχια 100,00 2,85 285, Μάσκες χημικών Τεμάχια 16,00 4,00 64, Μεσινέζα ράμμα Τεμάχια 3,00 3,10 9, Μέτρο ξύλινο 2 m Τεμάχια 10,00 1,00 10, Μέτρο ρολό τύπου KDS 5,5Χ19 Τεμάχια 4,00 2,00 8, Μίξερ ηλεκτρικό κόλλας τύπου SPARKI 1010 WAT Τεμάχια 1,00 135,00 135, Μονωτικό ταρατσών & πισινών τύπου HYDROSTOP 20 kg Τεμάχια 4,00 35,00 140, Μπαλαντέζα 25 μέτρων 1,5 mm Τεμάχια 2,00 29,00 58, Μπαλαντέζα 50 μέτρων 1,5 mm Τεμάχια 2,00 37,00 74, Μπότα μακριά (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 6,50 26, Μυστρί κομμένο Τεμάχια 4,00 4,75 19, Μυστρί με πλαστική λαβή 240 Τεμάχια 4,00 3,50 14, Μυστρί με πλαστική λαβή 260 Τεμάχια 4,00 3,80 15, Μυστρί Νο 24 Τεμάχια 8,00 3,50 28, Μυστρί Νο 26 Τεμάχια 11,00 3,80 41, Μυστρί πέτρας στενό Τεμάχια 4,00 3,50 14, Νοβοπανόβιδα 3,5χ20 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 5,00 0,35 1, Νοβοπανόβιδα 4χ60 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 1,25 5, Νοβοπανόβιδα 4χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 1,50 6, Ντουκόχαρτο Μαρμ. Σε φύλλο Τεμάχια 3,00 0,35 1, Ξύστρα με λαβή Τεμάχια 4,00 2,60 10, Ξύστρα τζαμιών (ανταλλακτικό) Τεμάχια 4,00 0,20 0, Πανιά καθαρισμού (Σακί) Τεμάχια 4,00 14,90 59, Παξιμάδι γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 7,20 57, Παξιμάδια γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 7,20 57, Πένσα ΒΤ 7" Τεμάχια 8,00 3,40 27,20 Σελίδα 9 από 27

10 140 Πένσα Νο 8 Τεμάχια 4,00 2,80 11, Πέτρες λείανσης Λιάπη 2/3,4/5,6/100 ΣΕΤ Τεμάχια 3,00 7,20 21, Πιστόλι σιλικόνης Τεμάχια 3,00 2,20 6, Ποδιές μαρμαράδων Τεμάχια 5,00 12,60 63, Πριόνι τόξου τύπου AGUSTA 450 Τεμάχια 4,00 4,20 16, Προεκτάσεις καλωδίων 15 μέτρα Τεμάχια 5,00 15,00 75, Προστατευτικό επιφανειών 3 συστατικών τύπου PERSOUS (σετ) 6Kg Τεμάχια 5,00 63,00 315, Προστατευτικό προσώπου Τεμάχια 6,00 12,50 75, Πτύο τύπου Γαλλίας Τεμάχια 2,00 4,85 9, Ράμμα οικοδομών Τεμάχια 3,00 0,80 2,40 Ροδέλα γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 10,00 1,65 16,50 Ροδέλα γαλβανιζέ 16 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 4,80 9, Ροδέλα Μ10 Τεμάχια 9,00 1,65 14,85 Ροδέλα φαρδιά 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 5,25 21,00 Ροδέλα φαρδιά 16 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 5,00 16,00 80, Σιλικόνη ακρυλική Τεμάχια 278,00 1,00 278, Σιλικόνη λευκή Τεμάχια 3,00 1,65 4, Σκάλα 5 πατημάτων Τεμάχια 4,00 37,50 150, Σκάλα ξύλινη 2,5 μετρων Τεμάχια 4,00 45,00 180, Σκούπα δρόμου 30 cm Τεμάχια 19,00 3,20 60, Σκούπα μαλακή Τεμάχια 4,00 4,20 16, Σκούπα νάιλον 60 cm Τεμάχια 10,00 8,00 80, Σκούπα χόρτου Τεμάχια 20,00 2,80 56, Σκύλα 18χ800 Τεμάχια 4,00 6,55 26, Σκύλα 700 Τεμάχια 4,00 6,20 24, Σμυριδόπανο Τεμάχια 3,00 0,30 0, Σοβάς έτοιμος 30 kg Τεμάχια 3,00 5,10 15, Σπάτουλα 12 CMX48 CM πλακιδίων Τεμάχια 3,00 5,90 17, Σπάτουλα οδοντωτή τύπου RUBI Τεμάχια 3,00 10,40 31, Σταυρό πλακιδίων 5 mm (ΣΑΚΚΟΣ 500) Τεμάχια 3,00 4,40 13, Στεγανωτικό Επαλειφόμ. Ελαστομ. τύπου ISOFLEX 15 kg (Isomat) Τεμάχια 3,00 41,00 123, Στεγανωτικό τύπου PROTECT ( 25 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 3,00 19,50 58, Στεγνωτήρας δαπέδων Νο35 Τεμάχια 3,00 1,80 5, Στοκαδόρος Ιταλίας Τεμάχια 7,00 8,10 56,70 Στριφώνι γαλβανιζέ 6X40 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 2,00 4,00 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X100 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 8,70 17,40 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X120 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 10,20 20,40 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X140 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 11,80 23,60 Στριφώνι γαλβανιζέ 8X80 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 2,00 6,40 12, Στριφώνι Μ8χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 6,30 25, Στρυφώνι 8χ80 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 6,35 25, Στυλιάρι για τσουγκράνα Τεμάχια 3,00 2,35 7, Στυλιάρι μεγάλο για σκούπα Τεμάχια 3,00 2,35 7, Σύρμα ατσαλόμαλλο κουλούρα 2Kg Τεμάχια 10,00 11,20 112, Συρματόβουρτσα τροχού Τεμάχια 3,00 4,40 13,20 Σελίδα 10 από 27

11 185 Συρματόσχοινο επενδεδυμένο Φ6 Μέτρα 3,00 1,15 3, Σφικτήρας μαραγκών Γερμανίας 300 Τεμάχια 3,00 17,20 51, Σφικτήρας συρματόσχοινου 1/4 Τεμάχια 22,00 0,09 1, Σχοινί πλεκτό Ιταλίας Κιλά 50,00 4,00 200, Τοξοπρίονο 45 cm Τεμάχια 3,00 4,20 12, Τριχιά Κιλά 25,00 4,00 100, Τριχιά βυθού Κιλά 3,00 4,00 12, Τροχός κοπής τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 3,00 1,85 5, Τροχός μαρμάρων τύπου RHODIUS 230 Τεμάχια 3,00 1,90 5, Τρυπάνι αέρος κοβαλτίου 6 mm Τεμάχια 23,00 1,90 43, Τρυπάνι αέρος μακρύ 4 Τεμάχια 3,00 0,65 1, Τρυπάνι αέρος μακρύ 9 Τεμάχια 3,00 2,00 6, Τρυπάνι κοβαλτίου 10 Τεμάχια 3,00 3,50 10, Τρυπάνι κοβαλτίου σειρά Τεμάχια 5,00 25,00 125, Τρυπάνι μπετού 8 Τεμάχια 3,00 0,80 2, Τρυπάνι Νο10 τύπου GORDLESS Τεμάχια 4,00 4,00 16, Τρυπάνι σιδήρου Νο 10 Τεμάχια 3,00 1,90 5, Τσεκούρι Νο 0 Τεμάχια 4,00 12,00 48, Τσιμπίδα ηλεκτροκόλλησης Τεμάχια 15,00 7,10 106, Τσιμπίδα υδραυλικών τύπου SUPER-EGO 2" Τεμάχια 7,00 12,30 86, Φαλτσέτα (ανταλλακτικό) (σετ 10 τεμαχίων) Τεμάχια 7,00 1,35 9, Φιάλη προπανίου Τεμάχια 3,00 7,00 21, Φλόγιστρο μεταλλικό Τεμάχια 4,00 12,00 48, Φλογοκρύπτης μικρός Τεμάχια 3,00 3,60 10, Χαρτόνι Κιλά 5,00 1,30 6, Χαρτοταινία 25 mm Τεμάχια 3,00 0,80 2, Χαρτοταινία 50 mm Τεμάχια 3,00 1,30 3, Χημική αμπούλα 300 τύπου MOVISE Τεμάχια 7,00 12,50 87, Χρώμα εποξειδικό πισίνας τύπου ISOMAT δύο συστατικών 10 λίτρων Τεμάχια 12,00 81,00 972, Χταπόδι Τεμάχια 3,00 1,90 5, Ωτοασπίδες Τεμάχια 10,00 3,50 35,00 ΣΥΝΟΛΟ ,05 Φ.Π.Α. 23,00% 2.437,78 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ,83 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΑΒΑΡΟΥΚΑΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ Γ. ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ 1 Αδιάβροχο μπουφάν φωσφοριζέ Τεμάχια 10,00 29,75 297,50 2 Αδιαβροχοποιητικό Μαρμάρου 1 lt τύπου TENAX Τεμάχια 3,00 10,40 31,20 3 Αεροπλάστ Μέτρα 2,00 0,36 0,72 Άλλεν φρεζάτα INOX 8Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 37,23 148,92 5 Αλυσίδα γαλβανιζέ 100 Κιλά 4,00 2,70 10,80 6 Αλφάδι Τεμάχια 4,00 3,23 12,92 7 Αλφάδι αλουμινίου 50 cm Τεμάχια 2,00 3,85 7,70 8 Αλφάδι μαγνητικό 30 cm Τεμάχια 4,00 5,90 23,60 9 Αντιγράφιτι τύπου AG77 (ΔΟΧΕΙΟ 3 ΛΙΤΡΩΝ) Τεμάχια 3,00 16,20 48,60 10 Αρμόστοκος λευκός ( 5 ΚΙΛΩΝ ) Τεμάχια 4,00 4,75 19,00 11 Αρμόστοκος πλακιδίων (ΣΑΚΚΟΣ 5 ΚΙΛΩΝ) Τεμάχια 4,00 4,05 16,20 12 Αστάρι εποξειδικό πισίνας ISOMAT δύο συστατικών των 10Kg Τεμάχια 12,00 73,80 885,60 Σελίδα 11 από 27

12 13 Βαριοπούλα με πλαστική λαβή 1,250 kg Τεμάχια 4,00 5,44 21,76 14 Βάση γυαλόχαρτου αυτοκόλλητη Φ115 Τεμάχια 10,00 12,50 125,00 15 Βάση γυαλόχαρτου αυτοκόλλητη Φ150 Τεμάχια 5,00 19,80 99,00 16 Βάση δίσκου Φ125 Τεμάχια 4,00 2,96 11,84 17 Βάση πλαστική γυαλόχαρτου Φ115 Τεμάχια 5,00 2,43 12,15 Βίδα άλεν φρεζάτη τύπου ΙΝΟΧ 8Χ50 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 40,00 37, ,20 Βίδα άλεν φρεζάτη τύπου ΙΝΟΧ 8Χ70 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 25,00 51, ,00 20 Βίδα αυτοδιάτρητη φρεζάτη 10Χ2 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 4,44 17,76 21 Βίδα αυτοδιάτρητη φρεζάτη 10Χ2 1/2 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 6,59 26,36 Βίδα αυτοδιάτρητη ψωμάκι 8Χ1 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 1,94 7,76 23 Βίδα γαλβανιζέ 12Χ40 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 23,72 94,88 24 Βίσμα μεταλλικό 10Χ60 Τεμάχια 4,00 0,24 0,96 25 Γάντι πέτρας (ζεύγος) Τεμάχια 4,00 0,98 3,92 26 Γκρόβερ γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) Τεμάχια 4,00 1,61 6,44 27 Γκρόβερ γαλβανιζέ 12 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 ΤΕΜ) Τεμάχια 4,00 3,23 12,92 28 Γυαλιά G14 Τεμάχια 4,00 10,50 42,00 29 Γυαλιά G20 Τεμάχια 4,00 10,50 42,00 30 Γυαλόχαρτο ξύλου - μαρμάρου Φ150 Τεμάχια 4,00 0,50 2,00 31 Γυαλόχαρτο Φίμπερ Φ 115 Τεμάχια 3,00 0,45 1,35 32 Γυαλόχαρτο Φίμπερ Φ 150 Τεμάχια 3,00 0,54 1,62 33 Γωνιά με πατούσα 300 Τεμάχια 4,00 13,92 55,68 34 Διαμαντοτρύπανο 10 mm Τεμάχια 3,00 0,99 2,97 35 Διαμαντοτρύπανο 8 mm Τεμάχια 3,00 0,90 2,70 36 Δίσκος διαμαντέ Φ300 Τεμάχια 4,00 99,00 396,00 37 Δίσκος ΙΝΟΧ Φ230 Τεμάχια 3,00 1,98 5,94 38 Δίσκος κοπής μαρμάρου Φ 230 Τεμάχια 3,00 1,89 5,67 39 Δίσκος κοπής μαρμάρου Φ115 Τεμάχια 3,00 0,99 2,97 40 Δίσκος κοπής σιδήρου Φ 230Χ3 Τεμάχια 3,00 1,80 5,40 41 Δίσκος φινιρίσματος Φ115 Μαρμάρου Τεμάχια 20,00 2,08 41,60 42 Δίχτυ σκιάς ΒΤ Τετ. Μέτρα 4,00 1,60 6,40 43 Ελαιοδοχείο 350 ml Τεμάχια 4,00 2,60 10,40 44 Επιγονατίδες τύπου RUBI (ζεύγος) Τεμάχια 2,00 14,40 28,80 45 Ερταλον διάτρητο Κιλά 4,00 11,50 46,00 46 Καθαριστικό σπρέι συνθημάτων GRAFFITI Δ-19 Τεμάχια 3,00 7,38 22,14 47 Καθαριστικό συνθημάτων GRAFFITI σε μάρμαρα 4 lit D-21 Τεμάχια 3,00 13,50 40,50 48 Καμπύλη οξυγόνου Φ60.3Χ2.9Μ.Μ. Τεμάχια 100,00 1,32 132,00 49 Καρότσι μπετού Τεμάχια 4,00 45,90 183,60 50 Κασσανόβιδα 8Χ160 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 36,60 146,40 51 Καστάνια τύπου STANLEY 1/2 Τεμάχια 2,00 6,20 12,40 52 Καστάνια τύπου STANLEY 10 (Γερμανοπολυγωνα) Τεμάχια 2,00 4,50 9,00 53 Κατσαβίδι ίσιο 5 Τεμάχια 2,00 4,50 9,00 54 Κατσαβίδι τύπου WIHA 6,5Χ150 Τεμάχια 2,00 5,05 10,10 55 Κατσαβίδι τύπου WIHA ΡΗ2Χ100 Τεμάχια 2,00 5,50 11,00 56 Κλειδαριά σιδηρόπορτας Τεμάχια 10,00 10,30 103,00 57 Κλειδί γερμανοπολύγωνο 13 Τεμάχια 2,00 0,60 1,20 58 Κλειδί γερμανοπολύγωνο 17 Τεμάχια 2,00 0,82 1,64 59 Κλειδί γερμανοπολύγωνο 27 Τεμάχια 2,00 3,80 7,60 60 Κλειδί γερμανοπολύγωνο σειρά 6-32 Τεμάχια 2,00 20,60 41,20 61 Κλειδί καστανιας Τεμάχια 2,00 19,20 38,40 Σελίδα 12 από 27

13 62 Κλειδί ναυτικό 5/8 Τεμάχια 2,00 1,18 2,36 63 Κλειδί ναυτικό 7/16 Τεμάχια 2,00 0,46 0,92 64 Κλειδί ναυτικό 9/16 Τεμάχια 2,00 0,76 1,52 65 Κόλλα SUPER ( 25 ΚΙΛΑ) Τεμάχια 4,00 14,40 57,60 66 Κόλλα μαρμάρων τύπου ΤΕΝΑΧ Λίτρα 4,00 8,10 32,40 67 Κόλλα πλακιδίων ακρυλική ( 25ΚΙΛΟ) Τεμάχια 4,00 7,65 30,60 68 Κόλλα πολυακρυλική γρανιτών 25 gr Τεμάχια 3,00 10,80 32,40 69 Κόλλα τύπου ATLACOL Νο 66 (1 kg) Τεμάχια 3,00 3,33 9,99 70 Κόλλα τύπου MARBLE ( 25 ΚΙΛΩΝ) Τεμάχια 3,00 10,80 32,40 71 Κόλλα τύπου MEGAPOX γρήγορη Α+Β (1 ΚΙΛΟ) Τεμάχια 3,00 16,20 48,60 72 Κόλλα τύπου MONTAGE KIT Τεμάχια 4,00 3,20 12,80 73 Κόλλα τύπου RAPID ISOMAT (25 κιλών) Τεμάχια 3,00 13,05 39,15 74 Κοπίδι τύπου IZEL 250 Τεμάχια 4,00 2,90 11,60 75 Κοφτάκι τύπου KLIPEX 160 Τεμάχια 4,00 2,85 11,40 76 Κοφτάκι τύπου KLIPEX 180 Τεμάχια 4,00 4,30 17,20 77 Λάδι για Αλυσίδα Τεμάχια 4,00 3,84 15,36 78 Λάμα άγκυρας Τεμάχια 4,00 0,77 3,08 Λαμαρινόβιδα 10χ3/4 (ΠΑΚ ΤΩΝ τεμ) Τεμάχια 4,00 1,67 6,68 80 Λοστάρι Τεμάχια 4,00 16,06 64,24 81 Λουκέτο 40 Τεμάχια 4,00 1,80 7,20 82 Λουκέτο 50 Τεμάχια 4,00 2,76 11,04 83 Λουκέτο 60 Τεμάχια 4,00 4,14 16,56 84 Λουκέτο ορειχάλκινο Νο 50 Τεμάχια 12,00 2,76 33,12 85 Λούστρα Μαρμ. Κρυσταλοπ.Κ2 2,5 kg Τεμάχια 4,00 16,20 64,80 86 Λούστρα Μαρμ. Κρυσταλοπ.Κ3 1,5 kg Τεμάχια 4,00 22,50 90,00 87 Λούστρο Μαρμ. τύπου Durol 1lt Τεμάχια 4,00 9,90 39,60 88 Μάσκα σκόνης απλή Τεμάχια 68,00 0,07 4,76 89 Μάσκα σκόνης ΒΤ Τεμάχια 82,00 0,90 73,80 90 Ματσιόλα λάστιχο τα που RUBI Τεμάχια 3,00 6,75 20,25 91 Μαχαιράκι τύπου KDS Τεμάχια 4,00 1,50 6,00 92 Μεντεσές 2" Τεμάχια 8,00 0,06 0,48 93 Μπέκ ηλεκτροσυγκόλλησης 1 Μ-6 Τεμάχια 4,00 2,07 8,28 94 Μπότα κίτρινη (ζεύγος) Τεμάχια 3,00 13,32 39,96 95 Μύλος τύπου DOMUS Τεμάχια 4,00 3,85 15,40 96 Μυστρί στρογγυλό Τεμάχια 10,00 2,50 25,00 97 Μυστρί τύπου Γαλλίας Τεμάχια 4,00 3,30 13,20 98 Μύτη κοντή Τεμάχια 4,00 0,70 2,80 99 Μύτη κοντή χρυσή Τεμάχια 4,00 1,40 5, Μύτη μακριά 50 Τεμάχια 4,00 1,50 6, Μύτη τύπου BOSCH σειρά Τεμάχια 4,00 5,80 23, Μυτοτσίμπιδο ίσιο 200 Τεμάχια 4,00 5,50 22, Νάιλον Κιλά 4,00 2,43 9, Νάιλον επικάλυψης 4χ5 Τεμάχια 151,00 0,60 90, Ντίζα γαλβανιζέ 16 Τεμάχια 4,00 2,90 11, Ντίζα Φ10 Τεμάχια 4,00 1,00 4, Ξύστρα τζαμιών Τεμάχια 3,00 0,60 1, Παξιμάδι γαλβανιζέ 10 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 4,97 39, Παξιμάδι Μ10 Τεμάχια 4,00 4,97 19, Παξιμάδι τύπου ΙΝΟΧ 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 6,69 53, Παξιμάδια ασφαλείας 8 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 8,00 2,96 23, Παξιμάδια γαλβανιζέ 4 (ΠΑΚ ΤΩΝ 100 τεμ) Τεμάχια 4,00 0,42 1, Πατόχαρτο 120 Χιλ. Μέτρα 101,00 0,90 90, Παχύμετρο 150 Τεμάχια 4,00 7,24 28,96 Σελίδα 13 από 27

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 30-05-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 275 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού,

Διαβάστε περισσότερα

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147

Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΞ-Κ Λάρισα 21-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 147 ΘΕΜΑ: Εξέταση πρακτικού επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012

Δ Ε Υ Α Ρ. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) Προμήθεια Μικροεργαλείων-Μικροϋλικών Συνεργείων 2012 Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥ ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΕΘΝ. ΟΔΟΥ ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707864 2015-04-15

15PROC002707864 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ: 15-04-2015 ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26037/3890 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΘΗΚΗΣ Διεύθυνση: Καπλάνη 7 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια οικοδοµικών υλικών. Προϋπολογισµού: 49.

ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η. Προµήθεια οικοδοµικών υλικών. Προϋπολογισµού: 49. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΤΙΤΛΟΣ: Προµήθεια οικοδοµικών υλικών ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ Προµήθεια οικοδοµικών υλικών Προϋπολογισµού:

Διαβάστε περισσότερα

Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 45.422,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

Ανταλλακτικών για το Πρόγραµµα Κοινωφελούς Εργασίας της Περιφέρειας Αττικής, συνολικού προϋπολογισµού 45.422,23 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Συγγρού 80-88 Τ.Κ. 117 41 Αθήνα Αθήνα, 05/09/2012 Αρ. Πρωτ. Οικ.: 127360

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 30.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΡΓΟ: Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Προϋπολογισμός: 0.000,00 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mονάδα Ενδεικτική Τιμή Μερικό Α/Α Περιγραφή υλικού μέτρησης ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ συντήρησης και επισκευής κτιρίων και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ έργων ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Βασιλική Δεγαίτη Τηλέφωνο 2320636 Email promna@patt.gov.gr -3-4 ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ. Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων

ΑΔΑ: Β4ΛΨΟΕ8Τ-Ω6Ξ. Προμήθεια οικοδομικών υλικών. συντήρησης και επισκευής κτιρίων και. έργων ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Προμήθεια οικοδομικών υλικών ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ συντήρησης και επισκευής κτιρίων και ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ έργων ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-2014.

ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013-2014. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Νέα Μουδανιά 18/10/2013 Αρ.Πρωτ:34265 ΔΗΜΟΣ :ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013

ΑΔΑ: ΒΛ90ΩΗ0-6ΝΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αριθ. πρωτ. 15398/08-08-2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 13ης/30-07-2013 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 49/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«Σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες του Δήμου Αιγιαλείας & Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων του Δήμου έτους 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1 Αρ.Πρωτ. 46808/27-6-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ταχ. Εργοτάξιο Αγ. Στέφανος 34100 Χαλκίδα Πληροφορίες: Χ. Αντωνόπουλος Τηλ: 2221023263 Τηλ. Fax: 2221024444

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ: Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληρ/ρίες: Γραφείο Προμηθειών Τηλ. : 23733-50258 Fax : 23730-65791 ΜΕΛΕΤΗ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΥΨΟΣ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΑΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

ΓΥΨΟΣ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΑΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΓΥΨΟΣ ΚΑΛΙΤΕΧΝΙΑΣ-ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 1 ΚΙΛΟ 2 ΚΙΛΑ 5 ΚΙΛΑ 20 ΚΙΛΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΛΕΥΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟ ΜΑΥΡΟ 1 ΚΙΛΟ 1 ΚΙΛΟ 2 ΚΙΛΑ 2 ΚΙΛΑ 5 ΚΙΛΑ 5 ΚΙΛΑ 25 ΚΙΛΑ 25 ΚΙΛΑ 50 ΚΙΛΑ 50 ΚΙΛΑ * ΓΛΟΥΤΟΛΙΝΗ FUNGENFULER 1 ΚΙΛΟ NOVAMIX

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΙ & ΒΡΕΦ/ΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ κλπ. ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 Αρ. Μελέτης: 1/2014 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘ. 11 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002877237 2015-06-26

15REQ002877237 2015-06-26 15REQ002877237 2015-06-26 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 370/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 116/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ-ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ& ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του γραφείου κίνησης. Κ.Μ.: Π106/2012 ΠΡΟΫΠ:14.994,56 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aριθμ. Μελέτης: 14/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση Μελέτη 2. Ενδεικτικό τιμολόγιο 3. Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 19 / 4 /2012 ΚΑ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΓΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 4344 Ταχ. Δ/νση: Επαμεινώνδα 10 - Πλάκα Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 10/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 7Η8ΜΩΚΤ-Σ0Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8347/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92

Είδος Μονάδα ποσότητα Τιμή Μονάδας Σύνολο Απολυμαντικό χεριών 300 ml τεμ. 6 2,82 16,92 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ 30-3-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 8383/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 1. του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα