ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ"

Transcript

1 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΣΤΞΗ Ππόγπαμμα Μεηαπηςσιακών ποςδών «Ολοκληπωμένη Ανάπηςξη & Διασείπιζη ηος Αγποηικού Υώπος» ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΗΗΓΧΡΟ Γ. ΓΔΧΡΓΑΡΑΚΟ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΜΠΑ, Δπηβιέπσλ Αζήλα, Ννέκβξηνο 2009

2 ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΔΙΚΣΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΔΡΜΗΝΔΙΑ ΗΗΓΧΡΟ Γ. ΓΔΧΡΓΑΡΑΚΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΑΘΑΝΑΗΟ ΚΑΜΠΑ, Δπηβιέπσλ Αθνινπζνχλ αιθαβεηηθά ηα ππφινηπα κέιε ηεο επηηξνπήο ΔΤΣΑΘΗΟ ΚΛΧΝΑΡΖ ΛΔΧΝΗΓΑ ΛΟΤΛΟΤΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΜΠΔΟΠΟΤΛΟ ΣΤΛΗΑΝΟ ΡΟΕΑΚΖ 1

3 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα κειέηε παξνπζηάδεη ηελ θαηαζθεπή θαη ηνλ ππνινγηζκφ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζχλζεηνπ πεξηβαιινληηθνχ δείθηε ζηνπο 51 λνκνχο ηεο Διιάδνο. Σν πξψην θεθάιαην πεξηγξάθεη φηη νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλα απφ ηα βαζηθά εξγαιεία πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο επεηδή έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ηθαλφηεηά αθνκνίσζεο απέλαληη ζε θάζε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ έιεγρν ηεο πξνφδνπ ζε φηη αθνξά ηελ επίηεπμε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζηφρσλ ζρεηηθά κε ηελ απνθαηάζηαζε ησλ επηπηψζεσλ ζην πεξηβάιινλ απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Σν δεχηεξν θεθάιαην θάλεη ζχληνκε αλαθνξά ηφζν ζηηο βαζηθέο αξρέο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ φζν θαη ζηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο ησλ δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. ε φηη αθνξά ην ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θάπνηα δεηήκαηα ησλ ζχλζεησλ θαη ησλ απιψλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ θαζψο θαη νη βαζηθνί δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επηβάξπλζεο ηνπ αέξα θαη ησλ πδάησλ. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη ζχλνςε ηεο εκπεηξηθήο βηβιηνγξαθίαο θαζψο θαη αλαθνξά δηαθφξσλ ππνζέζεσλ εξγαζίαο. Σν πέκπην θεθάιαην πεξηγξάθεη ηε βαζηθή κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ θαη ππνινγηζκνχ ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο θαζψο θαη ηε κέζνδν ζηαηηζηηθήο επεμεξγαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εμήγεζε θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κέζσ ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηα ζεζκηθά, νηθνλνκηθά, ελεξγεηαθά θαη δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ 51 λνκψλ. Σν θεθάιαην 6 παξνπζηάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δείθηε θαη ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη ην ηειεπηαίν θεθάιαην εζηηάδεηαη ζηα βαζηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ δείθηε πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ζηνπο λνκνχο ηεο επηθξάηεηαο θαη ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ. Λέμεηο θιεηδηά: Πεξηβαιινληηθνί δείθηεο, Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Πνηφηεηαο, Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ, Αεηθφξνο Αλάπηπμε, Γεκνγξαθηθά Υαξαθηεξηζηηθά, πληειεζηέο Πξνζδηνξηζκνχ. 2

4 ABSTRACT ENVIRONMENTAL QUALITY INDICATORS: DESIGN AND ANALYSIS This thesis basically deals with the design and calculation of a specific composite environmental indicator through the 51 prefectures of Greece. Chapter 1 outlines that Environmental Indicators can be one of the basics tools on environmental management because they can provide useful information about the state of the environment and its capacity in any human activity and contribute in monitoring the progress made in realising environmental policy targets about the rehabilitation of man-made effects caused on the environment. It was intended as an introduction to the subject and helps to understand next parts of the thesis. Chapter 2 gives a brief outline of both the basic principles of environmental indicators and their purpose in evaluating environmental status. Chapter 3 deals with some aspects of composite and simple environmental indicators, as well as with the main indicators used for the evaluation of air and water pollution. Chapter 4 presents a basic bibliography and some case studies that should be taken into consideration in order to understand indicators utility. Chapter 5 describes the basic methodology for the design and calculation of the Environmental Performance Index as well as statistics reason to explain the outcomes through differences in structural, economic, energy and demographic characteristics of the 51 Greek prefectures. Chapter 6 presents the results of the Environmental Performance Index and its statistics analysis. Finally chapter 7 focuses to the basic conclusion by applying the EPI in the 51 prefectures and its relevant statistic analysis. KEYWORDS: Environmental indicators, Environmental Performance Index, Gross Domestic Product, Sustainable development, Demographic Characteristics, Predictors. 3

5 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 2 ABSTRACT... 3 ΛΗΣΑ ΠΗΝΑΚΧΝ... 6 ΤΝΣΜΖΔΗ θαη ΥΖΜΗΚΟΗ ΣΤΠΟΗ... 7 Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή... 9 Κεθάιαην 2: Βαζηθέο αξρέο πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ Ζ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο Σαμηλφκεζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ Οινθιεξσκέλνη (aggregated) δείθηεο επηζθφπεζε ηεο κεζνδνινγίαο θαηαζθεπήο ηνπο Κεθάιαην 3: χλζεηνη-απινί δείθηεο, κεζνδνινγία αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ & βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ δεηθηψλ Δηζαγσγή Αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε κέζνδν ηεο νκαδνπνίεζεο χγθξηζε ησλ πεξηνρψλ ή ρσξψλ πνπ εκθαλίδνπλ παξφκνηεο επηδφζεηο φπσο απηέο θαηαγξάθνληαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ δεηθηψλ Δπηζθφπεζε ησλ θξίζηκσλ ραξαθηεξηζηηθψλ δεηθηψλ ή παξακέηξσλ πεξηβαιινληηθήο επηβάξπλζεο αλαθνξηθά κε ην πδάηηλν θαη ην αηκνζθαηξηθφ πεξηβάιινλ Γείθηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο Γείθηεο θιηκαηηθήο κεηαβνιήο Γείθηεο πδαηηθνχ πεξηβάιινληνο χλζεηνη δείθηεο πνηφηεηαο λεξνχ & θιηκαηνινγηθήο επηβάξπλζεο Γείθηεο κεηαβνιήο & ζέξκαλζεο ηνπ θιίκαηνο Γείθηεο πνηφηεηαο λεξνχ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: χλνςε εκπεηξηθήο βηβιηνγξαθίαο Δηζαγσγή χλζεηνη δείθηεο πνηφηεηαο λεξνχ χλζεηνη δείθηεο κεηαβνιήο & ζέξκαλζεο ηνπ θιίκαηνο

6 4.4. Ζ πεξίπησζε ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (EPI: Environmental Performance Index) Δκπεηξηθά κνληέια ζχγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Γεηθηψλ κε άιιεο κεηαβιεηέο Πεξηβαιινληηθή επίδνζε θαη πνιηηηθά ζπζηήκαηα Μέηξεζε πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ απψιεηα επεκεξίαο ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: Μεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) θαη ζχγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Τπνινγηζκφο ηνπ ζχλζεηνπ δείθηε πνηφηεηαο λεξνχ θαη κεηαηξνπή ησλ αεξίσλ ξχπσλ ζε ηζνδχλακα CO Τπνινγηζκφο ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) αλά λνκφ Δξκελεία ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) κε ηε βνήζεηα δηαθφξσλ πξνζδηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ & ηεο Πνιιαπιήο Γξακκηθήο Παιηλδξφκεζεο Απνηειέζκαηα ηεο πνιιαπιήο γξακκηθήο παιηλδξφκεζεο Ο Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ επηζεσξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά Ννκφ Κεθάιαην 6: Απνηειέζκαηα ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (EPI: Environmental Performance Index) ζηνπο λνκνχο ηεο Διιάδνο Δηζαγσγή Απνηειέζκαηα ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) θαη ηεο ζηαηηζηηθήο παιηλδξφκεζεο Απνηειέζκαηα απφ ηε ζπζρέηηζε ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) κε ην πιήζνο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ επηζεσξήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ αλά Ννκφ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: πκπεξάζκαηα ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β

7 ΛΙΣΑ ΠΙΝΑΚΧΝ Πίλαθαο 3.1. Βαζηθά θξηηήξηα επηινγήο πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ Πίλαθαο 3.2. Γπλακηθφ Παγθφζκηαο Θέξκαλζεο (GWP) εθπεθξαζκέλν ζε ηφλνπο ηζνδχλακνπ CO 2 γηα ρξνληθφ νξίδνληα εθαηφ εηψλ Πίλαθαο 3.3. Σηκέο ηεο παξακέηξνπ Pi γηα ηηο δηάθνξεο κεηαβιεηέο Πίλαθαο 5.1. Πίλαθαο ζπληειεζηψλ πξνζδηνξηζκνχ Πίλαθαο 5.2. Δθηηκήζεηο παξακέηξσλ Πίλαθαο 5.3. πζρέηηζε κεηαμχ ΓΠΔ θαη Πιήζνπο Δπηζεσξήζεσλ αλά Ννκφ Πίλαθαο 6.1.Αξηζκφο κνλάδσλ φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο αεξίσλ εθπνκπψλ ζηνπο δηάθνξνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο Πίλαθαο 6.2. Αξηζκφο κνλάδσλ & επηζθέςεσλ φπνπ θαηαγξάθεθαλ κεηξήζεηο πγξψλ εθπνκπψλ ζηνπο δηάθνξνπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο Πίλαθαο 6.3. Ννκνί κε ηε κεγαιχηεξε ηηκή ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ηηκή ΓΠΔ *100) Πίλαθαο 6.4.: Πνζνζηφ Δπηζεσξήζεσλ αλά Καηεγνξία Έξγνπ/Γξαζηεξηνηεηαο Πίλαθαο Α.1. Σηκή ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (ΓΠΔ) (ηηκή ΓΠΔ *100) ζε θζίλνπζα θαηάηαμε Πίλαθαο Α.2. Πίλαθαο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο Πίλαθαο Α.3. Γηαγλσζηηθά ζπγγξακκηθφηεηαο Πίλαθαο Α.4. Πίλαθαο ζπληειεζηψλ πξνζδηνξηζκνχ Πίλαθαο Α.5. Πίλαθαο αλάιπζεο δηαθχκαλζεο Πίλαθαο Α.6. Δθηηκήζεηο παξακέηξσλ Πίλαθαο Α.7 Γηαγλσζηηθά ζπγγξακκηθφηεηαο Πίλαθαο Α.8: Πιήζνο Δπηζεσξήζεσλ αλά Ννκαξρία Πίλαθαο Β1 Δθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ (CH 4, Cl, CO, CO 2, Cr +6 ) αλά λνκφ (ζε kg αλά έηνο) 73 Πίλαθαο Β2 Δθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ (F, HCl, HNO 3, NH 3, NMVOC) αλά λνκφ (ζε kg αλά έηνο) Πίλαθαο Β3 Δθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ (NOx, Pb, SO 2, TOC, TSP, VOC) αλά λνκφ (ζε kg αλά έηνο) Πίλαθαο Β4 Δθπνκπέο πγξψλ απνβιήησλ αλά λνκφ (ζε kg αλά έηνο)

8 ΤΝΣΜΗΔΙ θαη ΥΗΜΙΚΟΙ ΣΤΠΟΙ ΑΔΠ (GDP): Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (Gross Domestic Product) ΑΠΔ : Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο ΒΙΠΔ: Βηνκεραληθέο Πεξηνρέο ΓΠΔ (EPI) : Γείθηεο Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο (Environmental Performance Index) ΔΔ: Δπξσπατθή Έλσζε ΔΠΠΔΡ: Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Πεξηβάιινλ" ΔΤΠΔ: Δηδηθή Τπεξεζία Πεξηβάιινληνο ΔΤΔΠ : Δηδηθή Τπεξεζία Δπηζεσξεηψλ Πεξηβάιινληνο ΗΔ (UN): Ζλσκέλα Έζλε (United Nations) ΟΗΔ (UNO): Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ ΟΟΑ (OECD) : Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Organisation of Economic Cooperation and Development) ΠΟΤ (WHO): Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο (World Health Organization) ΤΠΔΥΧΓΔ : Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ CERC: Center for Environmental Research and Conservation at Columbia University CIESIN: Γηθηχσλ θαη Πιεξνθφξεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Columbia ΔΙΟΝΔΣ: Δπξσπατθφ Γίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Πιεξνθνξίαο EPA : Τπεξεζίαο Πεξηβάιινληνο ησλ ΖΠΑ GWP : Global Warming Potential (Παγθφζκην Γπλακηθφ Θέξκαλζεο) IPCC: Γηαθπβεξλεηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Κιηκαηηθή Μεηαβνιή (Intergovernmental Panel on Climate Change) ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ JRC: Κέληξνπ Έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (Joint Research Center European Union) LDCs: Ληγφηεξν Αλαπηπγκέλεο Υψξεο (Less Developed Countries) NAFTA: North American Free Trade Agreement (πκθσλία ειεπζέξνπ εκπνξίνπ Βφξεηαο Ακεξηθήο) ΣSP: πλνιηθά αησξνχκελα ζσκαηίδηα WQI: Γείθηεο Πνηφηεηαο Νεξνχ (Water Quality Index): 7

9 BOD: Biochemical Oxygen Demand (Βηνρεκηθή αλάγθε νμπγφλνπ) CO : Μνλνμείδην ηνπ άλζξαθα CO 2 : Γηνμείδην ηνπ άλζξαθα DO: Dissolved Oxygen (Γηαιπκέλν νμπγφλν) ΝΗ 3 : Ακκσλία ΝΜVOC : Με κεζαληνχρεο πηεηηθέο ελψζεηο ΝΟx : Ομείδηα ηνπ αδψηνπ Ο 3 : Όδνλ P: Φψζθνξνο Pb : Μφιπβδνο Ρ 2 Ο 5 : Φσζθνξηθέο ελψζεηο PM10: σκαηίδηα έσο 10 κηθξά S: Θείν SO 2 : Γηνμείδην ηνπ ζείνπ 8

10 Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή Οη δείθηεο πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα ελζσκαηψλνπλ ζε έλα κέγεζνο δχν ή πεξηζζφηεξα δεδνκέλα αλαγλσξίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζαλ έλα ρξεζηκφηαην εξγαιείν πνιηηηθήο αλάιπζεο θαη δεκφζηαο επηθνηλσλίαο. Ο αξηζκφο ησλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη παγθνζκίσο, απμάλεηαη θάζε ρξφλν δεδνκέλνπ φηη παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα αληηπαξαβνιψλ κεηαμχ ρσξψλ θαη κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δηεπθξίληζε πνιχπινθσλ θαη δπζδηάθξηησλ δεηεκάησλ ζε επξείαο δηαθνξνπνίεζεο ζεκαηηθά πεδία φπσο ην πεξηβάιινλ, ε νηθνλνκία, ε θνηλσλία ή ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Δηδηθφηεξα, νη ζχλζεηνη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο απνηεινχλ θαη απηνί έλα βαζηθφ εξγαιείν παξαθνινχζεζεο θαη θαηαγξαθήο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο αιιά θαη έλα πνιχηηκν ζπγθξηηηθφ δεδνκέλν πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο. Δπξσπατθνί θαη δηεζλείο νξγαληζκνί (πρ Δurostat, European Environment Agency, OECD, UNEP) έρνπλ ήδε εληάμεη ζην ζχλνιν ησλ δεηθηψλ πνπ δεκνζηεχνπλ ζε ηαθηηθή βάζε κία επξεία γθάκα πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. Παξάιιεια, έρνπλ δεκηνπξγεζεί δίθηπα θαη κεραληζκνί γηα ηε ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ, ελψ γίλνληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαθέξνπλ νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο. Οη εθζέζεηο πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, απνηεινχλ ήδε απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1990 κία ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή πνπ αθνινπζνχλ δηάθνξνη Οξγαληζκνί, φζν θαη κεκνλσκέλα Κξάηε, πνπ επηδηψθνπλ λα δψζνπλ έκθαζε ζε θάζε επίπεδν δξάζεο ζηελ πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο. Δπίζεο, ε ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ππνδειψλεη ηε ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζήκεξα ζηελ πεξηβαιινληηθή ζπληζηψζα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο, δεδνκέλνπ φηη ε δηαδηθαζία νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο θάζε ρψξαο θαη ζχγθιηζεο ηεο κε άιιεο πην πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο (είηε ζε Δπξσπατθφ είηε ζε δηεζλέο επίπεδν) είρε σο απνηέιεζκα ζπρλά ηελ παξαγλψξηζε ησλ αληνρψλ θαη πεξηνξηζκψλ ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Οξηζκέλνη απφ ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ρξήζεο ησλ δηαθφξσλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν είλαη νη εμήο: Ζ ζπγθέληξσζε θαη θαηαγξαθή ησλ παξακέηξσλ εθείλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνέιεπζε, ην χςνο θαη ηελ έληαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηέζεσλ, ηηο επηπηψζεηο 9

11 ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνλ πιεζπζκφ, θαζψο θαη κε ην είδνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αληηδξάζεσλ ηεο θνηλσλίαο ή ηνπ θξαηηθψλ θνξέσλ. Ο εληνπηζκφο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ζπρλά απνζησπνχληαη ή δηνγθψλνληαη απφ αλαθξηβή, ειιηπή ή κνλνκεξή ζηνηρεία θαη ε αθξηβέζηεξε εθηίκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ ζηελ πνξεία ελζσκάησζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Ζ πξνβνιή φισλ εθείλσλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπληζηνχλ ηνλ πινχην ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ηε ζεκαληηθή πξφνδν πνπ έρεη επηηεπρζεί ζε νξηζκέλνπο ηνκείο. Ζ αλάδεημε ησλ αλαγθαίσλ πξνηεξαηνηήησλ θαη θαηεπζχλζεσλ ζηε ράξαμε πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ, κε βάζε ηηο ηάζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη, ηελ απφθιηζε απφ ηηο κέζεο επηδφζεηο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο πνπ πηζαλψο εκθαλίδνπλ νξηζκέλα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Ζ παξνχζα κειέηε έρεη ζηφρν πέξαλ ηεο ζχληνκεο αλαζθφπεζεο ζε θάπνηνπο ζεκαληηθνχο ζχλζεηνπο ή απινχο πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, λα αμηνπνηήζεη ηα ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ θαη λα πξνζπαζήζεη λα εξκελεχζεη θάπνηα απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γείθηε Πεξηβαιινληηθήο Δπίδνζεο πνπ απνηέιεζε ην ηειηθφ πιαίζην επεμεξγαζίαο ησλ επηκέξνπο δεηθηψλ πνπ ππνινγίζηεθαλ. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ είλαη ελδεηθηηθά ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηνπο λνκνχο ηεο επηθξάηεηαο ζε φηη αθνξά ηελ επηβάξπλζή ηνπο απφ ηελ εθπνκπή αέξησλ ξχπσλ θαη πγξψλ απνβιήησλ απφ ηε βηνκεραλία θαη εθπνκπψλ απφ ηελ θεληξηθή ζέξκαλζε. 10

12 Κεθάιαην 2: Βαζηθέο αξρέο πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ Ζ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο. Ο ιφγνο πνπ νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ γίλεη ην επίθεληξν πνιιψλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ ελψ παξάιιεια κεγάια θνλδχιηα έρνπλ δαπαλεζεί κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηνπο, είλαη ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφηαην εξγαιείν κε ζεκαληηθφηαηε ζπκβνιή ζηελ άζθεζε πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο. Οη ππεχζπλνη ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο νθείινπλ λα αληηκεησπίζνπλ θαζεκεξηλά ηδηαίηεξα δχζθνια δεηήκαηα ειέγρνπ, δηαρείξηζεο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ηα νπνία ζπρλά απαηηνχλ δεδνκέλα θαη γλψζεηο πνπ αθελφο δελ δηαηίζεληαη αθεηέξνπ είλαη δχζθνιν λα επεμεξγαζηνχλ έηζη ψζηε λα εμαρζνχλ ηα απαξαίηεηα ζπκπεξάζκαηα. Υσξίο επαξθή δεδνκέλα θαη πξνζεθηηθή αλάιπζε θάζε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο γίλεηαη φιν θαη πην δχζθνιν ηα πξνβιήκαηα είλαη δπζδηάθξηηα, νη ηάζεηο κπνξεί λα κε γίλνπλ αληηιεπηέο, νη πνιηηηθνί ζηφρνη ηίζεληαη πην δχζθνια, νη ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο είλαη δπλαηφλ λα θαηεπζχλνπλ αλαπνηειεζκαηηθά, θαη ηεξάζηηα θνλδχιηα γηα κέηξα πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο κπνξεί λα δαπαλεζνχλ ρσξίο νπζηαζηηθή αηηία. Καηά ζπλέπεηα ε ζηξνθή ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο ζε πην αμηφπηζηα θαη πην ζηαζεξά ζεκέιηα πνπ ζηεξίδνληαη ζε νξζά δνκεκέλεο πιεξνθνξίεο θαη δείθηεο αλαδχεηαη σο δήηεκα πξψηεο αλάγθεο. Πξψην βήκα πξνο ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ άζθεζεο νξζήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο είλαη ε αθνζίσζε ζηα εκπεηξηθά δεδνκέλα πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ θαηαγξαθή θαη ηελ πεξηγξαθή κηαο πθηζηάκελεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο. Γεχηεξν θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ βήκα ζην νπνίν εκπιέθεηαη ε ρξήζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ είλαη ε αλαγλψξηζε ελφο ζπζηήκαηνο κέηξεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο πιεξνθνξίαο. Αξθεηέο πξσηνβνπιίεο, ζην παξειζφλ, κέηξεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ήηαλ αηειέζθνξεο δηφηη ην πιήζνο ησλ παξακέηξσλ θαη ε επξχηεηα ησλ πξνο έξεπλα πεξηβαιινληηθψλ δεδνκέλσλ ήηαλ ηέηνηα πνπ ήηαλ πξαθηηθά αδχλαην λα πξνθχςνπλ αμηφπηζηα ζπκπεξάζκαηα. Γηα παξάδεηγκα ε κέηξεζε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, κηαο έλλνηαο πνπ θαηά θαηξνχο έρεη ππνζηεί δηαθνξνπνηήζεηο (ν πην δηαδεδνκέλνο είλαη απηφο ηεο Brundtland Report 1 ), κε κηα κέζνδν πνπ ζπλδπάδεη πεξηβαιινληηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο παξάγνληεο, ηνπο παξαγσγηθνχο 1 χκθσλα κε ηελ νπνία αεηθφξνο αλάπηπμε ζεκαίλεη παγθφζκηα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηθαλή λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ησξηλέο αλάγθεο ρσξίο λα ππνβαζκίδεη ηε δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο 11

13 ζπληειεζηέο θαζψο θαη ηελ πξννπηηθή αιιαγήο ησλ κειινληηθψλ ηάζεσλ, είρε σο ζπλέπεηα ζπρλά ε πξνζπάζεηα απηή λα θαζίζηαηαη αδχλαηε θαη επηζηεκνληθά ή πνιηηηθά αζήκαληε. Δπίζεο, νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο πνπ θαιχπηνπλ έλα ππνζχλνιν δεηεκάησλ, είηε ιφγσ πνιηηηθήο ζθνπηκφηεηαο, είηε ιφγσ πίεζεο θαη θαζνδήγεζεο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, είλαη πεξηνξηζκέλεο αμίαο. Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ απνηειεί ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο πνπ αζθνχλ ηα δηάθνξα θξάηε ή θαη ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε (φπνπ ε δηαζεζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ ην επηηξέπεη) ηδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πνπ ε πξνζπάζεηα επίηεπμεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο έρεη εηζέιζεη ζηελ πνιηηηθή αηδέληα ησλ πεξηζζφηεξσλ πνιηηηθψλ εγεηψλ. Ζ ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε ηνπο επηζηήκνλεο θαη ηνπο πνιηηηθνχο, γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ, αθνξά έλα επξχηαην θάζκα πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ηε ξχπαλζε θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επηινγή ησλ απαξαίηεησλ δεδνκέλσλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ παίδεη ε πξνηεξαηφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ φπσο απηά ηεξαξρνχληαη απφ ηηο δηάθνξεο θπβεξλήζεηο. Ζ άζθεζε νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο θαη ε πξνζέγγηζε ηνπ ζηφρνπ ηεο αεηθνξίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ρξήζε ησλ ζχλζεησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πξνυπνζέηεη ζπζηεκαηηθή θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλε πξνζπάζεηα αιιά θαη ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο. χκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Γηαθήξπμεο ηνπ κηα πιεζψξα ζεκάησλ θαη πξνηεξαηνηήησλ πνπ αθνξνχζαλ ηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία θαη ηε κείσζε ηεο θηψρεηαο ζεκαηνδφηεζαλ ηελ αθεηεξία γηα ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο ζε παγθφζκην επίπεδν. Παξφιν πνπ ην ζέκα ηεο πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο αλαγλσξίζηεθε σο βαζηθφ δήηεκα εγξήγνξζεο εληνχηνηο ε εμέιημε ζηνλ ηνκέα ηεο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο δελ ήηαλ αλάινγε θαη θαηά επέθηαζε θαη ηεο κεζνδνινγίαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ. Χο απνηέιεζκα ε αλαγθαηφηεηα ηεο δηαζχλδεζεο δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ φπσο απηφο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο κε ην πεξηβάιινλ έκεηλε πίζσ. Ζ δπζθνιία ζηελ πξνψζεζε ηεο επίιπζεο ή αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ απνδφζεθε ελ κέξεη ζηελ αδπλακία αλαγλψξηζεο ησλ πην απαηηεηηθψλ δεηεκάησλ φπσο ηεο εθηίκεζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, ηεο κέηξεζεο ηεο πνιηηηθήο πξνφδνπ θαη ηεο 2 Μία απφ ηηο βαζηθέο αμίεο θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ ζπληζηνχλ ηνλ Πνιηηηζκφ Δηξήλεο, ζχκθσλα θαη κε ηε Γηαθήξπμε 2000 ηεο UNESCO είλαη «Ζ δηαηήξεζε ηνπ Πιαλήηε ε εγγχεζε φηη ε πξφνδνο θαη ε αλάπηπμε είλαη ζεηηθέο γηα φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη γηα ην πεξηβάιινλ» [1]. 12

14 εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδνηψλ ηφζν δεκνζίνπ φζν θαη ηδησηηθνχ ραξαθηήξα πνπ ζα είραλ ελδηαθέξνλ λα επελδχζνπλ ζηνλ ηνκέα. Απηνί νη πεξηνξηζκνί ζεκαίλνπλ φηη ν έιεγρνο ηεο πεξηβαιινληηθήο ξχπαλζεο θαη ησλ δεηεκάησλ νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ έρνπλ ζπζηεκαηηθά ππνρξεκαηνδνηεζεί θαη βξίζθνληαη ζε ρακειφηεξε πξνηεξαηφηεηα απφ άιιεο παγθφζκηεο πξνθιήζεηο [2]. Οη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο κέηξεζεο θαη πεξηγξαθήο ηνπ πξνο επίιπζε πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο γεγνλφο πνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο θπβεξλήζεηο πνπ επζχλνληαη ή ελδηαθέξνληαη λα ην αληηκεησπίζνπλ ζηελ πεγή ηνπ. Με ηελ επηινγή ηεο άκεζεο πξνζέγγηζεο ηνπ ζηφρνπ νη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο επηδηψθνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ αλάγθε ησλ θπβεξλήζεσλ λα εληνπίζνπλ επηηφπηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Οη ζηφρνη ησλ δεηθηψλ είλαη ζρεδηαζκέλνη θπξίσο γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο πνιηηηθά ηζχλνληεο λα: I. Δληνπίζνπλ ηα ηξέρνληα πξνβιήκαηα θαη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ πξνηεξαηφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ II. Παξαθνινπζνχλ ηελ ηάζε ηεο ξχπαλζεο θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ III. Πξνβάιινπλ φπνπ ε εθαξκνγή πνιηηηθήο παξάγεη ζεκαληηθφ έξγν IV. Απνθαιχςνπλ φπνπ νη αλαπνηειεζκαηηθέο πξνζπάζεηεο κπνξνχλ λα παχζνπλ θαη νη ρξεκαηνδνηηθνί πφξνη λα αλαδηαλεκεζνχλ V. Παξέρνπλ κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ιφγνπο δηαθξαηηθήο θαη δηαηνκεαθήο ζχγθξηζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο VI. Γηεπθνιχλνπλ ηελ νξηνζέηεζε ζεκείσλ αλαθνξάο θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο πξσηνπφξνπο θαη ηνπο νπξαγνχο αλά ηνκέα ή κεηαβιεηή VII. Αλαδεηθλχνπλ ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο θαη κνληέια επηηπρεκέλσλ πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ [2]. Οη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο παξέρνπλ ηελ νδφ κέζσ ηεο νπνίαο νη πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη ζεζπίδνληαη ξεηά θαη θαηεγνξεκαηηθά, ε πξφνδνο ζε φηη αθνξά ηελ πξνζέγγηζεο ηνπο κπνξεί λα κεηξεζεί θαη ε αμηνιφγεζε ηεο πνιηηηθήο είλαη απζηεξή θαη ελδειερήο. Όζν θαιχηεξα δεδνκέλα είλαη δηαζέζηκα, ηδηαίηεξα απηά πνπ αθνξνχλ ρξνλνινγηθέο ζεηξέο, νη κειινληηθνί δείθηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ζα είλαη ζε ζέζε λα θξίλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ πνιηηηθψλ ζε ζρέζε κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζηφρνπο, αιιά θαη λα πξνζδηνξίζνπλ ην ξπζκφ πξνζέγγηζήο ηνπο. Δπηπιένλ, φζν πεξηζζφηεξα δεδνκέλα απνθηνχληαη θαη γηα πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ηφζν πην εχθνιε γίλεηαη ε 13

15 δηεμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ αλαθνξηθά κε ηελ επίηεπμε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο θαη ηελ εθαξκνγή πεξηβαιινληηθά θηιηθψλ πξαθηηθψλ. Οη δείθηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο έρνπλ ζηφρν λα δεκηνπξγήζνπλ απζηεξέο, ζρνιαζηηθέο θαη αθξηβείο βάζεηο δεδνκέλσλ ζε παγθφζκην επίπεδν δηεπθνιχλνληαο ηελ εθαξκνγή κηαο πεξηζζφηεξν εκπεηξηθήο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο πνπ ζηεξίδεηαη ζε απηά γεγνλφηα θαη πξνζεθηηθή αλάιπζε. Δίλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ ην γεγνλφο φηη ελψ ζε εηήζηα βάζε δαπαλψληαη δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ή Δπξψ απφ θπβεξλήζεηο, εηαηξίεο θαη ηδξχκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλνξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ησλ δεηεκάησλ ξχπαλζεο δελ ππάξρνπλ αθφκε νινθιεξσκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία κέηξεζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο απφ ζχλζεηνπο ή/θαη απινχο δείθηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο. Οη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ζε φηη αθνξά ηε βειηίσζε ησλ δεηθηψλ πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο (ζηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εξκελεία ηνπο) είλαη ζεκαληηθέο, αιιά ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε κεηάβαζε απφ ηε ζεσξεηηθή ηνπο ππφζηαζε ζηελ πξαθηηθή ηνπο εθαξκνγή είλαη πνιιά. Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ζπλνςίδνληαη σο εμήο: έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζχλζεηα, πνιπδηάζηαηεο πξαγκαηηθφηεηεο κε ζηφρν ηε ζηήξημε απηψλ πνπ παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο επθνιφηεξνη ζηελ εξκελεία ηνπο ζπγθξηηηθά κε ζχλνια πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δεηθηψλ κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηε δηαρξνληθή πξφνδν ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο ησλ θξαηψλ κεηψλνπλ ην νξαηφ κέγεζνο ηνπ ζπλφινπ ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ ρσξίο λα ππνβαζκίδνπλ ηελ πιεξνθνξηαθή βάζε παξέρνπλ πεξηζζφηεξε θαη πην ζπκπηπγκέλε πιεξνθφξεζε θαζηζηνχλ ηα δεηήκαηα πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο, πξνζηαζίαο θαη πξνφδνπ ηνπ θάζε θξάηνπο ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο δξάζεο επηθαηξφηεηαο δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία ζην θνηλφ (πνιίηεο, ΜΜΔ θιπ) θαη πξνάγνπλ ηελ ππεπζπλφηεηα ζε φηη αθνξά ηα δηεμαγφκελα ζπκπεξάζκαηα βνεζνχλ ζηε δηαηχπσζε - ελίζρπζε ηεο θαηαλφεζεο ελλνηψλ γηα ην εμεηδηθεπκέλν θαη κε αθξναηήξην 14

16 βνεζνχλ ζηελ απνηειεζκαηηθή ζχγθξηζε ζχλζεησλ πεξηβαιινληηθψλ δηαζηάζεσλ θαη κπνξνχλ λα απνπξνζαλαηνιίζνπλ ζηε ράξαμε πνιηηηθήο εάλ θαηαζθεπαζζνχλ πξφρεηξα ή ιαλζαζκέλα κπνξεί λα σζήζνπλ ζε ππεξαπινπζηεπκέλα ζπκπεξάζκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ εχθνια έηζη ψζηε λα εμππεξεηήζνπλ πνιηηηθέο ή άιιεο ζθνπηκφηεηεο ε επηινγή ηνπ ηχπνπ ησλ δεηθηψλ θαη ηνπ βαζκνχ βαξχηεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη αληηθείκελν πνιηηηθήο δηέλεμεο κπνξεί λα ζπγθαιχςνπλ ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα ζε νξηζκέλεο δηαζηάζεηο θαη λα απμήζνπλ ηε δπζθνιία αλαγλψξηζεο θαηάιιεισλ κέηξσλ αληηκεηψπηζεο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κέζνδνο θαηαζθεπήο ηνπο δελ είλαη δηαθαλήο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε αθαηάιιειεο πνιηηηθά κέηξα εάλ νη δχζθνια κεηξήζηκεο δηαζηάζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο απφδνζεο αγλνεζνχλ[3] Σαμηλόκεζε πεξηβαιινληηθώλ δεηθηώλ. Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζχγρξνλεο εθζέζεηο φπσο απηή πνπ δεκνζηεχζεθε ην 2008 ζε ζπλεξγαζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηνπ Yale θαη ηνπ θέληξνπ έξεπλαο ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο 3 θαζψο θαη ζεηξά άιισλ πνπ δεκνζηεχνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηνλ ΟΟΑ ρξεζηκνπνηνχλ πεξηβαιινληηθνχο δείθηεο πνπ πεξηιακβάλνπλ νκάδεο θπζηθψλ, βηνινγηθψλ ή ρεκηθψλ δεηθηψλ. Γεληθά πεξηγξάθνπλ αλαιπηηθά ην ζχζηεκα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ αλζξψπνπ. χκθσλα κε απηή ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο, ε γεληθφηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε αζθεί πίεζε ζην πεξηβάιινλ θαη ζαλ ζπλέπεηα ε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο αιιάδεη ζε φηη αθνξά ηελ ηθαλφηεηα παξνρήο ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ πγείαο, ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ην εχξνο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Απηφ έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ αλζξψπηλε πγεία, ζηα δηάθνξα νηθνζπζηήκαηα θαη ζηα δηάθνξα πιηθά αγαζά πνπ κπνξεί λα αθππλίζνπλ κηα θνηλσληθή αληίδξαζε ε νπνία έρεη ζηφρν ηελ αλάζρεζε ηεο θηλεηήξηαο δχλακεο πνπ πξνθάιεζε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ή ηελ ίδηα ηελ θαηάζηαζε ή ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ζεξαπείαο ή αθνκνίσζεο. 3 χκθσλα κε ηελ νπνία ηα πεξηζζφηεξα θξάηε θαηαηάζζνληαη ζε ιίζηα αλάινγα κε ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο επίδνζε. 15

17 Παξφια απηά o πξαγκαηηθφο θφζκνο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ είλαη αξθεηά πην πνιχπινθε απφ φηη κπνξεί λα εθθξαζηεί κε απιέο αηηηψδεηο ζρέζεηο θαη αλάιπζε ηεο αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ αλζξσπνγελψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηνπο ζηελ πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ αιιά θαη ηνπ πεξηβάιινληνο, γεληθφηεξα. Πνιιέο απφ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ αλζξψπηλνπ ζπζηήκαηνο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ζπζηήκαηνο δελ είλαη πιήξσο θαηαλνεηέο ή είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη αλαθξηβέο λα πεξηγξαθνχλ κέζσ ελφο απινχ πεξηγξαθηθνχ πιαηζίνπ. Δληνχηνηο απφ ηε ζθνπηά ηεο πνιηηηθήο είλαη ηδηαίηεξα αλαγθαία κηα θαζαξή θαη ζπγθεθξηκέλε πιεξνθφξεζε ζε φηη αθνξά: 1. Σηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο 2. Σηο επαθφινπζεο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο 3. Σελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο 4. Σηο επηπηψζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο αιιαγέο ζηελ πεξηβαιινληηθή πνηφηεηα θαη 5. Σελ θνηλσληθή αληίδξαζε ζηηο αιιαγέο απηέο ηνπ πεξηβάιινληνο [4] Ζ απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη φινπο ηνπο ηνκείο πνπ πξναλαθέξζεθαλ πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ ηε ρξήζε πεξηβαιινληηθψλ δεηθηψλ πνπ απεηθνλίδνπλ φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αηηηψδε αιπζίδα πνπ ζπλδέεη ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπο θαη κε ηηο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο ζε απηέο ηηο επηπηψζεηο. Ζ πην ζπλήζεο κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ αηηηψλ θαη ησλ επηπηψζεσλ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη έλα πιαίζην αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ αηηίαο θαη αηηηαηνχ ην νπνίν πεξηγξάθεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 1. Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε αλάιπζε ησλ ζπλδεηηθψλ θξίθσλ πνπ ζρεηίδνπλ ηελ αηηία κε ην απνηέιεζκα. 16

18 ΑΙΣΙΑ: κινηηήριες δσνάμεις Αποηελεζμαηικόηηηα Αποκρίζεωνανηιδράζεων ΑΠΟΚΡΙΗ Δείκηες οικοαποηελεζμαηικόηηηας. σνηελεζηές εκπομπών Εκηίμηζη κινδύνοσ Κόζηη και οθέλη από ηη δράζη / αδράνεια ΠΙΕΗ ΕΠΙΠΣΩΕΙ ΣΡΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΟΝΣΕΛΑ ΔΙΑΠΟΡΑ ΤΦΙΣΑΜΕΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Δείκηες δόζης απόκριζης ρήκα 1: Γείθηεο θαη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πιαηζίνπ δξαζεο-αληίδξαζεο ηνπ σσστήματος περιβάλλοντος ανθρώποσ. ρεκαηηθή απεηθφληζε [5]. Γηα παξάδεηγκα ε ζρέζε κεηαμχ ηεο αηηίαο θαη ηεο πίεζεο απφ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ζπλάξηεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Όζν θαιχηεξε πεξηβαιινληηθή ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ιηγφηεξν πηέδεηαη ην ζχζηεκα θαη ην βέινο πνπ ζπλδέεη ηελ αηηία κε ηελ πίεζε γίλεηαη αζζελέο. Όκνηα ε ζρέζε κεηαμχ επηπηψζεσλ ζηνλ άλζξσπν ή ην νηθνζχζηεκα θαη ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε θέξνπζα ηθαλφηεηα θαη ηα αλψηαηα φξηα αληίδξαζεο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ. Δπίζεο ην κέγεζνο ηεο απφθξηζεο ηεο θνηλσλίαο εμαξηάηαη άκεζα απφ ην πψο απηέο νη επηπηψζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο θαη πσο απηέο αμηνινγνχληαη. Δλδεηθηηθά νη πεξηβαιινληηθνί δείθηεο κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηέζζεξηο νκάδεο: Α) Πεξηγξαθηθνί δείθηεο. (Ση ζπκβαίλεη ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ άλζξσπν;) Β) Γείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο-απφδνζεο. (Έρεη ζεκαζία;) Γ) Γείθηεο επίδνζεο. (Βειηησλφκαζηε;) Γ) Γείθηεο επεκεξίαο. (Δίκαζηε θαιχηεξα απφ;) 17

19 Α) Πεξηγξαθηθνί δείθηεο. Σα πεξηζζφηεξα ζχλνια δεηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δηάθνξα θξάηε θαη δηεζλείο θνξείο φπσο ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο (ΟΟΑ) θαη Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Πεξηβαιινληηθήο Πιεξνθνξίαο (ΔΗΟΝΔΣ) ζηεξίδνληαη θπξίσο ζην πεξηγξαθφκελν πιαίζην αιιειεπίδξαζεο πνπ αλαθέξζεθε ή ππνζχλνιν απηνχ. Απηά ηα ζχλνια δεηθηψλ πεξηγξάθνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηα θχξηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα φπσο είλαη ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε ξχπαλζε κε βαξέα κέηαιια ή νμέα θαη ε άλαξρε ελαπφζεζε απνβιήησλ έηζη φπσο απηά αλαθχπηνπλ ζηα δηαθνξεηηθά γεσγξαθηθά κήθε θαη πιάηε. Οη δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηηο θηλεηήξηεο δπλάκεηο πεξηγξάθνπλ ηηο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο εμειίμεηο ζηηο θνηλσλίεο θαη ηηο αληίζηνηρεο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο, ηα ζπλνιηθά επίπεδα θαηαλάισζεο θαη ηα παξαγσγηθά πξφηππα (π.ρ. αξηζκφο ηδησηηθψλ απηνθηλήησλ θαη ειαθξψλ νρεκάησλ κηαο πφιεο). Οη πξσηαξρηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο είλαη ε πιεζπζκηαθή κεγέζπλζε θαη ε εμέιημε ησλ αλαγθψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ αλζξψπσλ. Απηέο πξνθαινχλ αιιαγέο ζηα ζπλνιηθά επίπεδα παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. Μέζσ ηεο αιιαγήο ζηα επίπεδα θαηαλάισζεο θαη παξαγσγήο αζθείηαη πίεζε ζην πεξηβάιινλ. Οη δείθηεο πίεζεο, πεξηγξάθνπλ ηηο εμειίμεηο ζηελ έθιπζε δηαθφξσλ νπζηψλ (εθπνκπέο), θπζηθνχο θαη βηνινγηθνχο παξάγνληεο, ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη ηηο ρξήζεηο γεο. Ο βαζκφο πίεζεο πνπ αζθείηαη ζην πεξηβάιινλ απφ ηελ θνηλσλία κεηαθέξεηαη θαη κεηαηξέπεηαη ζε κηα πιεζψξα θπζηθψλ δηεξγαζηψλ νη νπνίεο εθδειψλνληαη σο αιιαγέο ζηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο. Παξαδείγκαηα δεηθηψλ πίεζεο είλαη νη εθπνκπέο CO 2 αλά ηνκέα, ε ρξήζε ακκνράιηθνπ, πέηξαο θαη άκκνπ γηα θαηαζθεπέο θαη ε επηθάλεηα γεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή δξφκσλ. Οη δείθηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο πεξηγξάθνπλ ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θπζηθψλ θαηλνκέλσλ (φπσο ε ζεξκνθξαζία), ηα βηνινγηθά θαηλφκελα (φπσο ηα ηρζπναπνζέκαηα) θαη ηα ρεκηθά θαηλφκελα (φπσο ε ζπγθέληξσζε CO 2 ζηελ αηκφζθαηξα) ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Οη δείθηεο απηνί κπνξεί γηα παξάδεηγκα λα πεξηγξάθνπλ θπζηθνχο πφξνπο (δάζε, ρισξίδα θαη παλίδα), ηε ζπγθέληξσζε ηνπ θσζθφξνπ (P) θαη ζείνπ (S) ζηηο ιίκλεο ή ην επίπεδν ζνξχβνπ ζηηο επξχηεξεο πεξηνρέο αεξνδξνκίσλ. 18

20 Ζ πίεζε ζην πεξηβάιινλ πξνθαιεί κεηαβνιέο ζηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηέο νη κεηαβνιέο ζηε ζπλέρεηα έρνπλ επηπηψζεηο ζηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο ε παξνρή ηθαλνπνηεηηθψλ ζπλζεθψλ πγείαο, ε δηαζεζηκφηεηα θπζηθψλ πφξσλ θαη ε βηνπνηθηιφηεηα. Οη επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε ζπγθεθξηκέλε αιιεινπρία: ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε κπνξεί λα πξνθαιέζεη παγθφζκηα ζέξκαλζε (πξσηνγελήο επίδξαζε), ε νπνία κπνξεί ζηε ζπλέρεηα πξνθαιεί αχμεζε ζηε ζεξκνθξαζία (δεπηεξνγελήο επίδξαζε), πνπ κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ άλνδν ηεο ζηάζκεο ηεο ζάιαζζαο (ηξηηνγελήο επίδξαζε) πνπ δχλαηαη ηειηθά λα νδεγήζεη ζε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. ρήκα 2: Παξάδεηγκα πεξηγξαθηθνχ δείθηε: Μεξίδην βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηεο θαιιηεξγνχκελεο γεο (18 Κ-Μ θαη ρψξεο ππφ έληαμε-δηαπξαγκάηεπζε) [6]. Οη δείθηεο αληίδξαζεο αλαθέξνληαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ νκάδσλ (θαη ησλ αηφκσλ) ζηελ θνηλσλία, θαζψο θαη ζηηο θπβεξλεηηθέο πξνζπάζεηεο λα απνηξέςνπλ, αληηζηαζκίζνπλ, βειηηψζνπλ ή λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο κεηαβνιέο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Μεξηθέο θνηλσληθέο αληηδξάζεηο κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο αξλεηηθέο θηλεηήξηεο δπλάκεηο αθνχ έρνπλ ζθνπφ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηηο επηθξαηνχζεο ηάζεηο θαηαλαισηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ πξνηχπσλ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο νη θνηλσληθέο αληηδξάζεηο ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο εμέιημεο θαη δηάδνζεο ησλ ιεγφκελσλ θαζαξψλ ηερλνινγηψλ. Σέηνηα παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην ζρεηηθφ 19

21 πνζνζηφ ησλ απηνθηλήησλ κε θαηαιχηε θαη ησλ πνζνζηψλ αλαθχθισζεο αζηηθψλ απνβιήησλ. πλήζεηο δείθηεο ζπλνιηθήο αληίδξαζεο είλαη απηνί πνπ πεξηγξάθνπλ ηα έμνδα πνπ δαπαλψληαη γηα ην πεξηβάιινλ [7]. Β) Γείθηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο απόδνζεο. Οη πεξηγξαθηθνί δείθηεο απεηθνλίδνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε φπσο αληηθεηκεληθά κπνξεί λα πεξηγξαθεί βάζεη ησλ κεηξήζηκσλ πεξηβαιινληηθψλ παξακέηξσλ δίρσο λα αλαθέξνπλ ζην πσο ζα έπξεπε λα είλαη ε θαηάζηαζε. Αληίζεηα νη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ζπγθξίλνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν ζπλζεθψλ αλαθνξάο. Δηδηθφηεξα κεηξνχλ ηελ απφζηαζε(-εηο) κεηαμχ ηεο ηξέρνπζαο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο επηζπκεηήο (ζηφρνο). Οη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα νπζηψδεο εάλ ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ή ζεζκνί κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ππεχζπλνη γηα ηηο αιιαγέο ζηελ πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε ή πίεζε. ηφρνη ΚΗΟΣΟ ρήκα 3: Παξάδεηγκα δείθηε απνηειεζκαηηθφηεηαο: Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ζε εθαηνκκχξηα ηφλνπο ηζνδχλακα CO 2 [6]. Οη πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαη δηεζλείο θνξείο (ΟΟΑ θαη ΔΗΟΝΔΣ) αλαπηχζζνπλ δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ζε φηη αθνξά ηνπο πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο. Απηνί νη δείθηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά είδε ζπλζεθψλ/αμηψλ αλαθνξάο φπσο: ηφρνη εζληθήο πνιηηηθήο ηφρνη δηεζλείο, απνδεθηνί απφ ηηο θπβεξλήζεηο 20

22 Γηεξεπλεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηθαλνπνίεζεο ηεο αεηθνξίαο Ζ πξψηε θαη δεχηεξε πεξίπησζε ζπλζεθψλ αλαθνξάο ζπάληα πεξηγξάθνπλ αεηθνξηθέο πξνζεγγίζεηο αθνχ ζπλήζσο είλαη ην απνηέιεζκα ζπκβηβαζκνχ ή ζπκθσλίαο κεηαμχ δηεζλψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ππνθείκελα ηαθηηθήο αλακφξθσζεο θαη θξηηηθήο. Οη απνθαινχκελνη δείθηεο αεηθνξίαο πνπ ζπλδένληαη κε επηζπκεηά επίπεδα πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο είλαη ιίγνη θαη ππνθεηκεληθνί [8]. Γ) Γείθηεο επίδνζεο. Δίλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη θάπνηνη δείθηεο εθθξάδνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ μερσξηζηψλ ζηνηρείσλ ηεο αηηηψδνπο αιπζίδαο πνπ πξναλαθέξζεθε (ζρήκα 1). Οη πην ζπλαθείο δείθηεο γηα ηελ άζθεζε πνιηηηθήο είλαη απηνί πνπ ζρεηίδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο πηέζεηο κε ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Απηνί νη δείθηεο παξέρνπλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε νπνηαζδήπνηε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ηδηαίηεξα ζε φηη αθνξά ηνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηηο εθιπφκελεο νπζίεο ή άρξεζηεο χιεο αλά κνλάδα παξαγφκελνπ πξντφληνο. Δηδηθφηεξα ε πεξηβαιινληηθή επίδνζε ελφο θξάηνπο κπνξεί λα πεξηγξάθεη ζε φξνπο εθιπφκελσλ νπζηψλ θαη άρξεζησλ πιψλ (απνξξηκκάησλ) αλά κνλάδα Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο (ΑΔΠ). Δπηπιένλ, ε ελεξγεηαθή επίδνζε ησλ απηνθηλήησλ είλαη δπλαηφλ λα πεξηγξαθεί απφ ηελ θαηά θεθαιήλ ρηιηνκεηξηθή θαηαλάισζε. Δθηφο απφ ηνπο δείθηεο επίδνζεο πνπ ελζσκαηψλνπλ κηα κεηαβιεηή ππάξρνπλ θαη νη ζπγθεληξσηηθνί δείθηεο επίδνζεο πνπ ελζσκαηψλνπλ πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο. 21

23 Αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία Απνηειέζκαηα κεηαηξνπήο Δθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ Δθπνκπέο ηξνπνζθαηξηθψλ πξφδξνκσλ νπζηψλ φδνληνο Δθπνκπέο νπζηψλ νμχληζεο ρήκα 4: Παξάδεηγκα δείθηε επίδνζεο: Οηθνινγηθή απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηνκέα παξνρήο ελέξγεηαο, ΔΔ. Σημείωση: Ζ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία πξντφλησλ ελέξγεηαο θαη θαπζίκσλ είλαη ππνινγηζκέλα ζε ζηαζεξέο ηηκέο κε έηνο βάζεο ην Οη εθπνκπέο ηνπ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο πεξηιακβάλνπλ ηηο εθπνκπέο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνκεραλία ελέξγεηαο. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζπληειεζηέο ζηάζκηζεο γηα ηελ ελζσκάησζε εθπνκπψλ δηαθνξεηηθψλ νπζηψλ ζχκθσλα κε ην δπλακηθφ θνξηίν ξχπαλζεο [6]. Έλαο απφ ηνπο πεξηζζφηεξν γλσζηνχο δείθηεο ζπλνιηθήο επίδνζεο είλαη ν δείθηεο έληαζεο χιεο αλά κνλάδα ππεξεζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα γηα ηε ζχγθξηζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ δηαθφξσλ ηξφπσλ εθηέιεζεο κηαο παξφκνηαο ιεηηνπξγίαο. Γηα παξάδεηγκα ν δείθηεο απηφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε ζχγθξηζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θαη θπζηθψλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά ελφο αηφκνπ γηα δηάζηεκα 100 ρηιηνκέηξσλ κε ηε βνήζεηα ελφο ζπλεζηζκέλνπ απηνθηλήηνπ, ελφο ππεξ-απηνθηλήηνπ, ελφο αεξνπιάλνπ θαη ελφο κέζνπ ζηαζεξήο ηξνρηάο. Ζ ζπλάθεηα ησλ δεηθηψλ απηψλ είλαη φηη απεηθνλίδνπλ εάλ ε θνηλσλία βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο θαη ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο αλαθνξηθά κε ηελ αλά κνλάδα εθξνήο θαηαλάισζε θπζηθψλ πφξσλ, έθιπζεο εθπνκπψλ θαη παξαγσγήο άρξεζησλ πιψλ [9]. Γ) Γείθηεο ζπλνιηθήο πεξηβαιινληηθήο επεκεξίαο. Οη δείθηεο απηνί αθνξνχλ ηελ ηειεπηαία θαη πην ζχγρξνλε πξνζπάζεηα απεηθφληζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο θαηάζηαζεο. Μεηξήζεηο ζπλνιηθήο πεξηβαιινληηθήο αεηθνξίαο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαζθεπή απηψλ ησλ δεηθηψλ δειαδή έλα είδνο Πξάζηλνπ ΑΔΠ φπσο είλαη θαη ν Γείθηεο Οηθνλνκηθήο Αεηθνξηθήο Δπεκεξίαο [10]. 22

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ. 1νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ

ΠΑΙ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ. 1νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΘΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΠΑΙ 1νο Σφκνο ΓΗΑ ΜΑΘΖΣΔ Γ ΣΑΞΖ ΓΔΝΗΚΟΤ ΛΤΚΔΗΟΤ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΚΑΗ ΔΚΓΟΔΧΝ «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» 1νο ΣΟΜΟ Κεγάιν

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΜ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΜ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΗΓΑΗΟΤ ΥΟΛΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΠΜ ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ Γιεπεύνηζη ζηάζευν και ανηιλήτευν για εναλλακηικά ζενάπια διασείπιζηρ πλημμςπικών θαινομένυν: Ζ πεπίπηυζη ηηρ λιμνοθάλαζζαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1

ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ. Δρώτηση 1 ΟΞΙΝΗ ΒΡΟΧΗ ηελ παξαθάηω θωηνγξαθία, βιέπεηε ηα αγάικαηα πνπ νλνκάδνληαη Καξπάηηδεο θαη βξίζθνληαη ζηελ Αθξόπνιε ηεο Αζήλαο γηα πεξηζζόηεξν από 2500 ρξόληα. Σα αγάικαηα είλαη θηηαγκέλα από έλα είδνο πεηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΚΡΖΣΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Γηπισκαηηθή εξγαζία Αλάπηπμε πζηήκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο ζχκθσλα κε ην Πξφηππν ISO 14001: Ζ πεξίπησζε κηαο βηνκεραλίαο παξαγσγήο ρπκψλ Πνξθχξε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα