Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν.3556/2007 Η συνηµµένη Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. της 27 ης Αυγούστου 2010 και έχει δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή της στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. Αρ. Μητρώου 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχώρι Κιλκίς

2 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ...14 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...16 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...16 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ...17 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...18 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ...19 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ...20 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ...21 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...22 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...23 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ...24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

3 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3556/2007) Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι, µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ, µε την παρούσα δηλώνουµε υπεύθυνα, ότι, εξ όσων γνωρίζουµε: o o Οι συνηµµένες εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις, για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε το ΛΠ 34 Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία ενεργητικού, ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων και τα αποτελέσµατα περιόδου της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του N.3556/2007, και η εξαµηνιαία έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του N.3556/2007. Κιλκίς, 27 Αυγούστου 2010 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ 3

4 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση (η «Έκθεση») του ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») και του Οµίλου KLEEMANN της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010, είναι εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα της Εταιρείας και του Οµίλου την εν λόγω περίοδο. Περιλαµβάνεται στην Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010 µαζί µε τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και τις ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ Οι θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, είναι οι εξής: Συµµετοχή Εταιρεία Έδρα KLEFER A.E. ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, Ελλάδα 50% 50% KLEEMANN ASANSOR S.A. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 70% 70% KLEEMANN LIFTOVI D.o.o. Βελιγράδι, Σερβία 60% 60% KLEEMANN LIFT RO S.R.L. Βουκουρέστι, Ρουµανία 100% 100% MODA LIFT Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, Ελλάδα 100% 100% HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED Χονγκ Κονγκ 100% - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Κύρια δραστηριότητα του Οµίλου είναι η παραγωγή και εµπορία συστηµάτων ανελκυστήρων, όπως: Υδραυλικοί ανυψωτικοί µηχανισµοί (έµβολα, µονάδες ισχύος, σασί), ηλεκτροµηχανικοί ανυψωτικοί µηχανισµοί (µηχανές, σασί, αντίβαρα), θάλαµοι (επιβατικοί, φορτηγοί, πανοραµικοί), ηλεκτρονικοί πίνακες, ηλεκτρονικά συστήµατα και ανελκυστήρες ανύψωσης φορτίων τύπου Compact. Η ανάγκη για άµεση προσαρµοστικότητα του Οµίλου στις απαιτήσεις των πελατών και τις τάσεις του κλάδου, δηµιούργησε µία νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα που είναι η προσφορά του «Ολοκληρωµένου Πακέτου Ανελκυστήρα». ιάφορα νέα προϊόντα καλύπτουν όλες τις πιθανές ανάγκες κάθε κατασκευής, όπως: Υδραυλικός ανελκυστήρας χωρίς µηχανοστάσιο (ARION Hydro MRL), ηλεκτροµηχανικός ανελκυστήρας χωρίς µηχανοστάσιο (APOLLO Traction MRL και ATLAS Traction MRL), υδραυλικός ανελκυστήρας Maison Lift, ανελκυστήρας για µικρότερα φορτία DUMBWAITER και αντισεισµικός ανελκυστήρας. Τα κυριότερα εξαρτήµατα που εµπορεύονται, τα οποία προορίζονται για ανελκυστήρες κατοικιών και γραφείων, πανοραµικούς ανελκυστήρες εµπορικών κέντρων και ξενοδοχείων και ανελκυστήρες φορτίων βιοµηχανικών χώρων, είναι τα εξής: ηλεκτροµηχανικοί κινητήρες, οδηγοί (ράγες), λάδια, καλώδια, επικαθίσεις, συρµατόσχοινα και λοιπά µηχανολογικά εξαρτήµατα. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΗΠΕ Α ΟΙΚΟΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑ KLEEMANN HELLAS Α.Ε.Β.Ε. Οικόπεδα στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς συνολικής Ενιαίο κτίριο παραγωγής και αποθήκης στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς έκτασης ,04 τµ. επιφάνειας τµ. Αγροτεµάχια εφαπτόµενα στα όρια της Κτίριο παραγωγής (πίνακας - ηλεκτρονικά) και γραφείων απέναντι ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς και των οικοπέδων της από τις κεντρικές εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς επιφάνειας Εταιρείας συνολικής έκτασης ,00 τµ τµ. Αγροτεµάχια στον Ασπρόπυργο Αττικής, στον οδικό άξονα της Αττικής Οδού συνολικής έκτασης ,24 τµ. Κτίριο παραγωγής και αποθήκης (θάλαµος-µηχανικός) κοντά στο κύριο συγκρότηµα στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς επιφάνειας τµ. µαζί µε κτίριο γραφείων επιφάνειας τµ. 4

5 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ Οικόπεδα στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς συνολικής έκτασης τµ. Οικόπεδο στo Simanovci δήµου Pecinci στο Βελιγράδι συνολικής έκτασης τµ.. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κτίριο παραγωγής και αποθήκης µαζί µε κτίριο γραφείων εντός του αγροτεµαχίου στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς επιφάνειας ,48 τµ. Πλήρως εξοπλισµένη οικία φύλακα στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς επιφάνειας 52,82 τµ. Ηµιυπόγειος αποθήκη στην οδό Λέσβου 13 στο Γαλάτσι Αθηνών επιφάνειας 174 τµ., η οποία εκµισθώνεται. Ισόγειο κατάστηµα στις οδούς Νέστωρος 23 και Ακροπόλεως 52 στην Νίκαια Πειραιά επιφάνειας 122,25 τµ., το οποίο παραµένει κενό. Κέντρο διανοµής στο αγροτεµάχιο στον Ασπρόπυργο Αττικής επιφάνειας τµ. Τα 5/8 ενός διαµερίσµατος στο Κιλκίς επιφάνειας 81 τµ. το οποίο παραµένει κενό. KLEFER Α.Ε. Κτίρια παραγωγής και αποθήκης στην ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, επιφάνειας τµ. (τα τµ. αφορούν κτίρια ιοίκησης). KLEEMANN LIFTOVI D.o.o. Κτίρια γραφείων και αποθήκης, επιφάνειας τµ., εκ των οποίων τα 288 τµ. αφορούν κτίρια ιοίκησης. KLEEMANN ASANSOR S.A. ιαµέρισµα στο Silivri της Τουρκίας, το οποίο µισθώθηκε το δεύτερο τρίµηνο του 2009 µε µηνιαίο µίσθωµα 300 Ευρώ περίπου. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός του Οµίλου είναι τελευταίας τεχνολογίας, µεγάλου βαθµού αυτοµατοποίησης και υψηλής παραγωγικής ικανότητας. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Ο ιδιόκτητος µεταφορικός στόλος του Οµίλου αποτελείται από σαράντα τρία φορτηγά αυτοκίνητα µεταφοράς εµπορευµάτων και επαγγελµατικά φορτηγάκια για το service, πέντε λεωφορεία, εννέα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, δέκα µοτοσικλέτες για την µεταφορά του προσωπικού, και σαράντα πέντε κλαρκ εσωτερικής µεταφοράς (αυτοκινούµενα και χειροκίνητα). ΈΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός του Οµίλου περιλαµβάνουν: Έπιπλα, σκεύη, µηχανές γραφείων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συστήµατα υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και κατασκευασµένα εκθέµατα προβολής στις εγκαταστάσεις του και τις εγκαταστάσεις τρίτων-πελατών. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το στελεχιακό δυναµικό του Οµίλου είναι άριστα εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο και ο Όµιλος επενδύει στην διαρκή εκπαίδευση και ενηµέρωσή του για να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της αγοράς, ενώ η ιοίκηση διατηρεί άριστες σχέσεις µε το προσωπικό, γεγονός που βοηθάει στην αρµονική λειτουργία του Οµίλου. Η εξέλιξη του µέσου όρου προσωπικού για την τριετία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: ΙΑΝ - 30 ΙΟΥΝ 2010 Μισθωτοί Ηµεροµίσθιοι ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 22 Ιουνίου 2010 αποφάσισε την εκλογή νέου µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, καθώς και τον ορισµό του ως νέο µέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 5

6 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ Ειδικότερα, το παραιτηθέν µη εκτελεστικό µέλος του.σ. και µέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. ηµήτρης άϊος του Αστερίου αντικαταστάθηκε από την κα. Μαρία Καραδέδογλου του ηµητρίου. Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του.σ. της Εταιρείας διαµορφώθηκε ως ακολούθως: 1) Νικόλαος Κ. Κουκούντζος, Πρόεδρος του.σ., Εκτελεστικό Μέλος. 2) Μενέλαος Κ. Κουκούντζος, Αντιπρόεδρος του.σ. & ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 3) Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος, Εκτελεστικό Μέλος του.σ. και Γενικός ιευθυντής. 4) Νικόλαος Ν. Κουκούντζος, Εκτελεστικό Μέλος του.σ., Εµπορικός ιευθυντής & Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής. 5) Στέργιος Ν. Γεωργαλής, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος του.σ. 6) Βασίλειος Θ. Ζιώγας, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος του.σ. 7) Μαρία. Καραδέδογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του.σ. Η θητεία των ανωτέρω µελών του.σ. λήγει την Επίσης, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαµορφώθηκε ως εξής: 1) Στέργιος Ν. Γεωργαλής, 2) Βασίλειος Θ. Ζιώγας, 3) Μαρία. Καραδέδογλου. ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 22 Ιουνίου 2010 ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος της χρήσης 2009 ύψους Ευρώ 0,12 ανά µετοχή, συνολικού ποσού Ευρώ , από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν φόρος 10% βάσει του Ν. 3697/2008, ήτοι το καθαρό πληρωτέο µέρισµα ανέρχεται σε Ευρώ 0,108 ανά µετοχή. ικαιούχοι ήταν οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010, ηµέρα αποκοπής ορίστηκε η Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010 και η καταβολή του άρχισε την Πέµπτη 22 Ιουλίου Τα µερίσµατα αυτά εµφανίζονται ως υποχρέωση στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις την 30 Ιουνίου ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ MODA LIFT Α.Β.Ε.Ε. Στη Γενική Συνέλευση της της θυγατρικής εταιρείας Moda Lift, αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ύψους Ευρώ , η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την µητρική εταιρία KLEEMANN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Η εν λόγω συναλλαγή θα λάβει µέρος κατά το 3 ο τρίµηνο του 2010 και θα επηρεάσει ισόποσα τις ταµειακές ροές της µητρικής εταιρείας KLEEMANN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ί ΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ Η KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. προέβη στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία "HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED", µε έδρα το Χονγκ-Κονγκ και σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και Ωκεανίας. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ και η συµµετοχή της «KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ» στο µετοχικό της κεφάλαιο στο 100%. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2010, ο Όµιλος κατάφερε να περιορίσει την πτώση των πωλήσεών του, παρά την υφιστάµενη αρνητική συγκυρία, τόσο της Ελληνικής όσο και της διεθνούς οικονοµίας. Η εν λόγω πτώση διαµορφώθηκε σε επίπεδα αναµενόµενα από την ιοίκηση, µε αποτέλεσµα να έχουν πραγµατοποιηθεί εκ των προτέρων οι απαραίτητες ενέργειες προσαρµογής στα νέα δεδοµένα. Ειδικότερα, οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά κινήθηκαν µε ταχύτερους ρυθµούς από ότι προβλεπόταν και σε σχέση µε την γενικότερη πορεία του κλάδου, γεγονός που αντανακλά την αύξηση του µεριδίου αγοράς του Οµίλου στην Ελλάδα. Στην Ευρωπαϊκή αγορά, οι αντίξοες καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσµα την µείωση της δραστηριότητας σε ορισµένες χώρες. Εντούτοις, οι εντατικές προσπάθειες διείσδυσης σε νέες αγορές και η έµφαση στην παραγωγή και εµπορία νέων προϊόντων συνέβαλαν σηµαντικά στην θεαµατική αύξηση των πωλήσεων (άνω του 30%) σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το αποτέλεσµα της ιδιαίτερης έµφασης που έχει δοθεί στις ενέργειες προώθησης ήταν η Εταιρεία να δραστηριοποιηθεί σε 59 χώρες το πρώτο εξάµηνο του 2010 έναντι 52 το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2009, το πελατολόγιο (αριθµός πελατών) να αυξηθεί κατά 4,3% και η αξία των πωλήσεων που προέρχεται από νέους πελάτες να διαµορφωθεί σε 8,4% των συνολικών πωλήσεων. Όσον αφορά τα οικονοµικά στοιχεία, το µικτό περιθώριο του Οµίλου παρέµεινε σταθερό σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009, γεγονός που κρίνεται θετικό δεδοµένων των συνθηκών της αγοράς και της αντίστοιχης τιµολογιακής πολιτικής που εφαρµόζεται. Αντίθετα, η µείωση του καθαρού περιθωρίου οφείλεται αφενός στις αυξηµένες προβλέψεις για επισφάλειες πελατών και αφετέρου στις αυξηµένες ζηµίες λόγω συναλλαγµατικών διαφορών. Επιπλέον, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα καθαρά κέρδη µετά φόρων του 6µηνου επιβαρύνθηκαν µε την έκτακτη φορολογική εισφορά ύψους Ευρώ 876 χιλιάδων. 6

7 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ Οι πωλήσεις από την Μητρική Εταιρεία προς τις θυγατρικές εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Η αύξηση αυτή προέρχεται από την αγορά της Τουρκίας, στην οποία ο Όµιλος δραστηριοποιείται µέσω της Kleemann Asansor, και παρουσιάζει αύξηση των πωλήσεων κατά 48,2%, ενώ αντίθετα οι αγορές της Σερβίας και της Ρουµανίας παρουσιάζουν µείωση κατά 30,8% και 12,8 αντίστοιχα. Σε επίπεδο θυγατρικής, η Kleemann Asansor αύξησε θεαµατικά τις πωλήσεις της κατά 35%. Το γεγονός όµως της µείωσης του µικτού περιθωρίου και της ζηµίας λόγω συναλλαγµατικών διαφορών, είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της κερδοφορίας της. Στην Σερβία και Ρουµανία η κατάσταση είναι δυσχερής συνεπεία της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της γενικότερης µακροοικονοµικής πορείας των χωρών αυτών. Παρόλα αυτά, η αναπτυξιακή δυναµική των αγορών αυτών παραµένει ζωντανή και η Μητρική Εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει τις πολιτικές για την ισχυροποίησή της στις αγορές αυτές. Η θυγατρική στην Σερβία Kleemann Liftovi, παρουσιάζει µείωση των πωλήσεών της, κατάφερε όµως να αυξήσει το µικτό περιθώριό της και να εµφανίσει κερδοφορία. Τέλος, η θυγατρική στην Ρουµανία, Kleemann Lift Ro κατάφερε να διατηρήσει σε σταθερά επίπεδα τις πωλήσεις της και να αυξήσει θεαµατικά την κερδοφορία της. Σηµειώνεται ότι οι θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού είναι εµπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε χώρες οι οικονοµίες των οποίων έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την διεθνή κρίση, ωστόσο δεν υφίστανται ενδείξεις αποµείωσης αυτών. Όσον αφορά τις Ελληνικές θυγατρικές, η µεγαλύτερη από πλευράς κύκλου εργασιών, KLEFER Α.Ε., παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων, καθώς και αύξηση του µικτού περιθωρίου της. Η πορεία της κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς η ισχυρή κερδοφορία της και η σωστή διαχείριση των απαιτήσεων, των αποθεµάτων και των προµηθευτών έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία αυξηµένων λειτουργικών ταµειακών ροών και κατ επέκταση των διαθεσίµων της. Το γεγονός αυτό την φέρνει σε θέση να χρηµατοδοτεί νέες επενδύσεις και, εν γένει, να διαχειρίζεται µε άνεση τις υποχρεώσεις της. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα κέρδη µετά φόρων της εν λόγω θυγατρικής επηρεάστηκαν από την έκτακτη εισφορά, η οποία επιβλήθηκε στις κερδοφόρες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους Ευρώ 193 χιλ. περίπου. Τέλος, στην θυγατρική MODA LIFT Α.Β.Ε.Ε. µετά από συγκεκριµένες προσπάθειες αναδιάρθρωσης της δοµής της και της παραγωγικής γραµµής, διαφαίνονται τα πρώτα σηµάδια βελτίωσης της αποδοτικότητάς της. Την εξεταζόµενη περίοδο από την Εταιρεία προέρχεται το 74,1% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών (78,2% στην αντίστοιχη περσινή), το 57,0% του συνόλου ενοποιηµένων κερδών προ φόρων (70,2% στην αντίστοιχη περσινή περίοδο) και το 92,3% του συνόλου ιδίων κεφαλαίων προ δικαιωµάτων µειοψηφίας (93,3% στο τέλος της προηγούµενης χρήσης). ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα µετά την λήξη της περιόδου και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης γνωστοποίησης. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ Η σχετικά θετική πορεία του Οµίλου, λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή οικονοµική κρίση, αποτυπώνεται στα οικονοµικά αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου: Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών Οµίλου ανήλθε σε Ευρώ 44,4 εκατ. (µείωση 7,4%), ενώ της Εταιρείας σε Ευρώ 37,2 εκατ. (µείωση 10,6%) σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που κρίνεται ικανοποιητικό, όταν στην αγορά η πτώση είναι κατά πολύ µεγαλύτερη, οπότε επί της ουσίας, η Εταιρεία και ο Όµιλος κατάφεραν να αυξήσουν τα µερίδια αγοράς τους τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Μικτά κέρδη: Η σταθεροποίηση των µικτών κερδών του Οµίλου (34,2% από 34,3% την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και της Εταιρείας (31,1% από 31,3%) οφείλεται αφενός στην προσπάθεια ενίσχυσης του µεριδίου αγοράς (µέσω µεγαλύτερων εκπτώσεων) και αφετέρου στη συγκράτηση των δαπανών παραγωγής. Αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα αποτελέσµατα Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 4,9 εκατ. (2009: Ευρώ 7,7 εκατ.) και το περιθώριο EBITDA σε 11,0% (2009: 16,1%), ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 3,1 εκατ. (2009: Ευρώ 5,6 εκατ.) και το περιθώριο EBITDA σε 8,2% (2009: 13,3%). Η επιδείνωση του δείκτη την τρέχουσα περίοδο οφείλεται στις αυξηµένες προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες, καθώς και στις αυξηµένες ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές. Παράλληλα, ο Όµιλος συνεχίζει την επεκτατική πολιτική προώθησης των προϊόντων και την ισχυροποίηση του brand name του. Τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής, της οποίας η εντατικοποίηση εξαρτάται από τις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες και τις στρατηγικές επιλογές του Οµίλου, αναµένεται να γίνουν αισθητά τις προσεχείς περιόδους. Καθαρά κέρδη µετά φόρων: Ως συνέπεια των ανωτέρω, καθώς επίσης και λόγω της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στις κερδοφόρες εταιρείες και επιβάρυνε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου την τρέχουσα περίοδο, τα καθαρά κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 1,5 εκατ. (2009: Ευρώ 4,4 εκατ.), ενώ της Εταιρείας σε Ευρώ 0,8 εκατ. (2009: Ευρώ 2,9 εκατ.). 7

8 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ Ταµειακές ροές: Οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Οµίλου διαµορφώθηκαν σε εισροή Ευρώ 5,2 εκατ. (2009: εισροή Ευρώ 11,1) και της Εταιρείας σε εισροή Ευρώ 2,4 εκατ. (2009: εισροή Ευρώ 11,3 εκατ.). Οι παράγοντες, οι οποίοι συµβάλλουν στην ισχυρή εισροή ρευστών στον Όµιλο, αποτελούν η ικανοποιητική κερδοφορία του, καθώς και η άριστη διαχείριση της εµπορικής αλυσίδας (αποθέµατα, προµηθευτές, πελάτες). Η ισχυρή ρευστότητα του Οµίλου στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών του, καθώς επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργική του ανάπτυξη. Αποθέµατα: Τα αποθέµατα του Οµίλου Ευρώ 20,6 εκατ. ή 13,9% του συνολικού Ενεργητικού (2009: Ευρώ 20,3 εκατ. ή 14,1% του συνολικού Ενεργητικού) και της Εταιρείας Ευρώ 16,5 εκατ. έναντι Ευρώ 16,4 εκατ. το 2009 (ή 13,4% και 13,7% επί του συνολικού Ενεργητικού αντίστοιχα), παραµένουν σε σταθερά επίπεδα, γεγονός που οφείλεται αφενός στην µείωση των αποθεµάτων πρώτων υλών, αφετέρου σε µικρή αύξηση των ετοίµων προϊόντων και εµπορευµάτων. Απαιτήσεις: Οι απαιτήσεις από πελάτες για τον Όµιλο ύψους Ευρώ 65,7 εκατ. (2009: Ευρώ 67,9 εκατ.) ή 44,4% του συνόλου Ενεργητικού του (2009: 47,2%) και για την Εταιρεία Ευρώ 55,7 εκατ. (2009: Ευρώ 57,2 εκατ.) ή 45,3% του συνόλου Ενεργητικού της (2009: 48,0%), µετά τις προσπάθειες µείωσής τους είχαν ως αποτέλεσµα την ενίσχυση των ταµειακών ροών τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου. Προµηθευτές: Το υπόλοιπο των προµηθευτών του Οµίλου διαµορφώθηκε σε Ευρώ 10,5 εκατ. (2009: Ευρώ 9,9 εκατ.) ή 7,1% (2009: 6,9%) του συνόλου των υποχρεώσεων, ενώ της Εταιρείας σε Ευρώ 9,3 εκατ. (2009: Ευρώ 8,2 εκατ.) ή 7,6% (2009: 6,9%) του συνόλου των υποχρεώσεων. Για την συγκεκριµένη χρονική περίοδο, τόσο ο Όµιλος όσο και η Εταιρεία ακολούθησαν πολιτική διατήρησης των υποχρεώσεων σε σταθερά επίπεδα, πολιτική η οποία προσαρµόζεται στις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες. Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις: Για τον Όµιλο ανήλθαν σε Ευρώ 10,7 εκατ. (2009: Ευρώ 11,2 εκατ.), εµφανίζοντας οριακή µείωση λόγω µείωσης των δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής KLEEMANN ASANSOR S.A., ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 εκατ. (2009: Ευρώ 4,5 εκατ.), παραµένοντας αµετάβλητες. Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν ποσοστιαία ενηµέρωση για τις µεταβολές των λογαριασµών της Κατάστασης Αποτελεσµάτων και Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. Όµιλος Εταιρεία Από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου Από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) % % Πωλήσεις 44,43 47,97 (7,4) 37,24 41,67 (10,6) Κόστος πωληθέντων (29,22) (31,50) (7,2) (25,66) (28,64) (10,4) Μικτά κέρδη 15,21 16,47 (7,6) 11,58 13,03 (11,1) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 0,32 1,03 (68,7) 0,49 0,74 (33,4) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2,65) (2,38) 11,2 (2,06) (1,80) 14,9 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (8,44) (7,81) 8,1 (7,17) (6,58) 9,0 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (0,59) (0,58) 2,0 (0,53) (0,56) (6,2) Έσοδα από µερίσµατα ,11 0,11 0,0 Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων σε συµµετοχές και χρεόγραφα (0,09) 0,06 (249,4) (0,09) (0,27) (67,0) Χρηµατοδοτικά έσοδα και έξοδα (0,60) (0,75) (18,3) (0,47) (0,68) (31,0) Καθαρά κέρδη προ φόρων 3,16 6,04 (47,8) 1,86 3,99 (53,4) Φόροι εισοδήµατος (1,65) (1,60) 2,5 (1,03) (1,07) (3,1) Κέρδος µετά από φόρους 1,51 4,44 (66,0) 0,83 2,92 (71,8) Όµιλος Εταιρεία Ενεργητικό Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 2,9% 1,9% 2,5% 2,4% Αποθέµατα 1,4% (26,1%) 0,6% (25,2%) Απαιτήσεις από πελάτες (3,3%) (8,5%) (2,6%) (14,9%) Συµµετοχές σε θυγατρικές ,4% 25,8% Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 149,1% 140,7% 153,6% 151,2% Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 261,1% (2,8%) - - ιαθέσιµα 15,5% 87,5% 6,4% 78,7% Υποχρεώσεις Προµηθευτές 6,4% (11,2%) 13,3% (7,4%) Τραπεζικές υποχρεώσεις (1,5%) (15,8%) 0,00% (24,7%) Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (7,2%) (72,9%) (100,0%) (98,2%) Ίδια κεφάλαια (1,0%) 4,4% (2,9%) 1,9% 8

9 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ Επίσης, παρουσιάζονται οι παρακάτω δείκτες, διαχρονικά συγκρινόµενοι για τις εξαµηνιαίες περιόδους 2010 και ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ Όµιλος Εταιρεία ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Μεταβολής πωλήσεων (7,36) (17,77) (10,63) (18,39) Μεταβολής καθαρών κερδών µετά φόρων (και δικαιωµάτων µειοψηφίας) (65,97) (32,92) (71,77) (41,35) Μεταβολής παγίων 2,72 0,24 2,34 0,63 Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων (0,97) 2,06 (2,90) 0,61 ΑΠΟ ΟΣΗΣ (σε χιλιάδες Ευρώ) Κέρδη µετά φόρων(eαt) Κέρδη προ φόρων (EBT) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Μέση διάρκεια παραµονής απαιτήσεων (Πελ.+ Γραµ.+ Επιτ.) 242,4 249,5 244,7 250,9 Μέση διάρκεια παραµονής υποχρεώσεων (Προµηθ.+ Γραµ. + Επιτ.) 57,7 47,5 56,4 41,4 Μέση διάρκεια παραµονής αποθεµάτων 126,2 143,3 115,1 125,9 Μέση διάρκεια λειτουργικού κύκλου 368,6 392,8 359,8 376,7 Μέση διάρκεια εµπορικού κύκλου 310,9 345,3 303,4 335,3 ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ίδια προς συνολικά κεφάλαια 0,61 0,60 0,61 0,61 Ίδια κεφάλαια προς συνολικές υποχρεώσεις 1,60 1,48 1,59 1,55 Τραπεζικά δάνεια προς ίδια κεφάλαια 0,37 0,47 0,36 0,45 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ολικής ρευστότητας 3,41 3,47 3,71 4,07 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς καθαρά κέρδη 14,56 4,35 13,5 3,93 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 0,34 0,36 0,30 0,30 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ Κεφάλαιο κίνησης ανά µετοχή (CFPS) 3,12 3,42 2,55 2,98 Λογιστική αξία ανά µετοχή (BVPS) 3,85 3,80 3,19 3,25 Χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής προς κέρδη (P/E) 13,84 5,27 25,36 8,01 Κατά τη διάρκεια της περιόδου τόσο η Εταιρεία όσο και οι συνδεδεµένες εταιρείες δεν κατείχαν µετοχές της εισηγµένης Μητρικής. Επίσης, δεν προέκυψαν γεγονότα µετά την λήξη της περιόδου ως το χρόνο υποβολής αυτής της Έκθεσης που να είναι ζηµιογόνα και να υποδηλώνουν την ανάγκη προσαρµογών των στοιχείων της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης ή να απαιτούν αποκάλυψή τους στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις τρέχουσας περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι δραστηριότητες της Εταιρείας ήταν σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται στο Καταστατικό της. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2010 Η διεθνής οικονοµική κρίση, χρονική αφετηρία της οποία αποτέλεσε το 2008, επηρέασε πλήθος χωρών, µεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Πολλές οικονοµίες του εξωτερικού κατάφεραν να επηρεαστούν σε πολύ µικρό βαθµό και να παρουσιάζουν ήδη σηµάδια ανάκαµψης, ενώ άλλες, οι οποίες εµφάνιζαν και εγχώρια δηµοσιονοµικά προβλήµατα, περιήλθαν σε αναλογικά βαθύτερη ύφεση. Είναι προφανές ότι η οικονοµική κατάσταση της κάθε χώρας έχει σηµαντική επίδραση στην αγορά των ακινήτων και κατ επέκταση στην αγορά των ανελκυστήρων. Ο Όµιλος KLEEMANN δραστηριοποιείται σε πλήθος χωρών, µεταξύ των οποίων βρίσκονται χώρες που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία και βρίσκονται σε στάδιο ανάκαµψης, καθώς και σε χώρες, στις οποίες τα σηµάδια της ύφεσης είναι ορατά. Εντούτοις, η γεωγραφική διασπορά των πωλήσεων επιτρέπει στον Όµιλο να επηρεάζεται σε µικρότερο βαθµό και να διαγράφει ισχυρότερη πορεία έναντι των ανταγωνιστών του. Βασικός στόχος του Οµίλου αποτελεί η διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού, καθώς και η αύξηση του µεριδίου αγοράς σε υφιστάµενες. Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιούνται περεταίρω προωθητικές ενέργειες, όπως είναι η δηµιουργία γραφείων εκπροσώπησης σε χώρες, οι οποίες εµφανίζουν έντονη δυναµική, καθώς επίσης και η 9

10 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, οι προσπάθειες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας συνεχίζονται, µέσω της περαιτέρω µείωσης του κόστους, αλλά και της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών, κυρίως στα παραγωγικά και διοικητικά τµήµατα. Επιπρόσθετα, η βελτίωση της ρευστότητας, τόσο σε επίπεδο Οµίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρείας εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και στο β εξάµηνο του Ο Όµιλος είναι σε θέση να καλύπτει τις λειτουργικές του ανάγκες και επιπλέον να χρηµατοδοτεί την γεωγραφική αλλά και προϊόντική ανάπτυξη. Οι τοµείς, στους οποίους θα δοθεί έµφαση, αποτελούν η χρηµατοδότηση των ενεργειών προώθησης στο εξωτερικό και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου του Οµίλου. Η KLEEMANN εξακολουθεί να στοχεύει στη διατήρηση της δυναµικής της και εκτιµάται ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του Οµίλου έναντι των ανταγωνιστών του αλλά και οι ισχυροί δεσµοί που έχει αναπτύξει µε τους πελάτες του, θα βοηθήσουν ώστε να διατηρηθούν τα οικονοµικά µεγέθη του σε ικανοποιητικά επίπεδα. Υπάρχει συγκρατηµένη αισιοδοξία για τις προοπτικές του Οµίλου για το δεύτερο εξάµηνο της χρήσης καθώς προγραµµατίζεται νέος γύρος δράσεων µέσω στρατηγικών κινήσεων. Τονίζεται ότι οι εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων στηρίζονται σε παραµέτρους, όπως η εξέλιξη της αγοράς, το κόστος υλικών και ενέργειας, η πορεία της οικοδοµικής δραστηριότητας, το ύψος επιτοκίων, η πιστωτική επέκταση των τραπεζών, ο πληθωρισµός και η αγοραστική δύναµη του καταναλωτικού κοινού, των οποίων η θετική ή αρνητική µεταβολή δε µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια από τη ιοίκηση. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η Εταιρεία και ο Όµιλος προβαίνουν στις απαιτούµενες ενέργειες περιορισµού της αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα από τη διακύµανση στις µεταβλητές κόστους και πωλήσεων και την αδυναµία πρόβλεψης χρηµατοοικονοµικών αγορών, καθώς εκτίθενται στους κάτωθι χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο εισπρακτικό ρίσκο, έχει συναφθεί ασφάλιση πιστώσεων για πωλήσεις στο εξωτερικό και υπάρχει µεγάλη διασπορά των υπολοίπων, καθώς δεν υπάρχει πελάτης µε ποσοστό άνω του 5% των συνολικών εσόδων του. Η πρόβλεψη επισφάλειας αποτελείται από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων σηµαντικού ρίσκου και συγκεντρωτικές ζηµίες για κατηγορίες οµοειδών απαιτήσεων που εκτιµώνται ότι πραγµατοποιήθηκαν αλλά δεν έχουν ακόµα γίνει γνωστές. Υπάρχει συνεχής έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των µεγάλων πελατών και έτσι περιορίζεται η έκθεση σε κίνδυνο, φροντίζοντας να υπάρχουν επαρκή ασφαλιστικά όρια σε αυτούς. Στις 30 Ιουνίου 2010 κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. Κίνδυνος ρευστότητας Η προσέγγιση του Οµίλου είναι να διασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση θα διατηρεί αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν λήγουν, κάτω από δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίστανται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύεται η φήµη του, µέσω της ύπαρξης του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι αχρησιµοποίητες πιστώσεις προς τον Όµιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµιακών διαθεσίµων. Ο Όµιλος εξασφαλίζει ταµιακά διαθέσιµα για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών για τουλάχιστον 30 ηµέρες, περιλαµβανοµένης της κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεών του, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του την επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να προβλεφθούν, όπως φυσικές καταστροφές. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. Επιπρόσθετα, ο Όµιλος διατηρεί εγκεκριµένα συνολικά τραπεζικά όρια πίστωσης Ευρώ 76 εκατ., εκ των οποίων έχει γίνει χρήση Ευρώ 24,5 εκατ. για την έκδοση τεσσάρων οµολογιακών δανείων και περίπου Ευρώ 9,2 εκατ. µε τη µορφή βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Επιδίωξη της Εταιρείας είναι τα εγκεκριµένα τραπεζικά όρια να είναι τουλάχιστον κατά 50% µεγαλύτερα από τα επίπεδα δανεισµού της, στόχος που έχει επιτευχθεί. Όσον αφορά στην επενδυτική του πολιτική, ο Όµιλος περιορίζει την έκθεση του σε κινδύνους επενδύοντας επί του παρόντος µόνο σε άµεσα ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα. Στις 30 Ιουνίου 2010 κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός κίνδυνος ρευστότητας, που να µην καλύπτεται είτε από τα ταµιακά διαθέσιµα του Οµίλου είτε από εγκεκριµένα τραπεζικά όρια πίστωσης. 10

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E.

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΤΑ ΛΙΦΤ (MODA LIFT) ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΘΕΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κυρίες και Κύριοι µέτοχοι, Με την παρούσα έκθεση διαχειρίσεως επισυνάπτουµε πλήρη ανάλυση των οικονοµικών καταστάσεων όπως αυτές έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα.π.χ.π. και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 30 Ιουνίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06 ιστόµου 5-7 Μαρούσι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Νόµου 3556/2007 «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την πληροφόρηση σχετικά µε τους εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01.01-30.06.2014 Αύγουστος 2014 Περιεχόµενα 1 ηλώσεις των Μελών του ιοικητικού Συµβουλίου...3 2 Εξαµηνιαία Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2009 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 1. ΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ... 3 2. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

(Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 3η ΙΟΥΝΙΟΥ 215 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3556/27) ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. 5675444 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1344/6/Β/86/131)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 η ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 11045/06/Β/86/10 Βιομηχανική Περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E.

Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ε Λ Ι Ν Ο Ι Λ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ A.E. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ( 1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2008) (σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007) Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου ) Σελίδα 1 από 32 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ 59200 ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΣ) ΤΗΛ 23320 52650, ΦΑΞ 23320 52676 E-MAIL info@varvaressos.gr www.varvaressos.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

«ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «ELBISCO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 16132/06/Β/87/03 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009 έως 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 Περιεχόµενα I. ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ΝΤΟΠΛΕΡ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Βεβαιώνεται ότι η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚ ΟΤΙΚΗ Ε ΡΑ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 40 ΜΑΡΟΥΣΙ 15125 Αρ. Γ.Ε.Μ.Η 170450100 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2014 µέχρι 30 Ιουνίου 2014 Σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν. 3556/2007 και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013. Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Σύµφωνα µε το Ν. 3556/2007, άρθρο 5 ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38 15ο χιλ. Ε.Ο. Ρεθύµνου - Ηρακλείου ήµος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2014 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2014) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ - ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ - ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 ης εκεµβρίου 2013 (περιόδου 1 η Ιανουαρίου 31 η εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε τα ιεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ»)

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ («ΠΧΠ») ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΛΑΡΙΠΛΑΣΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 10319/31/Β/86/87 6ο χλµ. Εθνικής οδού Λάρισας-Αθήνας Λάρισα www.lariplast.gr ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2009

Διαβάστε περισσότερα

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 - 2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5.

. 6620/06/ /86/23 455-188 63 -  2008 .3556/2007 H M 27.08.2008 www.marac.gr, 5. ΜΑΡΑΚ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ Ανώνυµη Βιοµηχανική Εµπορική Εταιρεία ΑΡ. Μ.Α.Ε. 6620/06/Β/86/23 Λεωφ. ηµοκρατίας 455-188 63 Πέραµα - Πειραιά, ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΑΠΟ 1 η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 30 Ιουνίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Ετήσια Οικονομική Έκθεση (15 η Μαΐου 2013 31 η Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή... 4 Β. Ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 49983/41/Β/01/6 ΑΡΜΟ ΙΑ ΑΡΧΗ:ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ε ΡΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ: ΝΕΟ ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΟΜΙΛΟΣ Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗ ΑΕΒΕ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 Η συνημμένη Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Μ.Ι.ΜΑΪΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012

Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 Όμιλος ΕΤΕΜ Α.Ε. Ετήσια Οικονομική Έκθεση της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1) Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου. 2) Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006

1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Περιεχόµενα 1 Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού Συµβουλίου για τις Ετήσιες και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσεως 2006 Σελίδα 3 2 Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2006

Διαβάστε περισσότερα