Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν.3556/2007 Η συνηµµένη Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση εγκρίθηκε από το ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. της 27 ης Αυγούστου 2010 και έχει δηµοσιοποιηθεί µε την ανάρτησή της στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. Αρ. Μητρώου 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχώρι Κιλκίς

2 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...3 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...4 ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ...14 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ...16 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...16 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ...17 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...18 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ...19 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ...20 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ...21 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ...22 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...23 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ...24 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ

3 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν.3556/2007) Οι κάτωθι υπογεγραµµένοι, µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ, µε την παρούσα δηλώνουµε υπεύθυνα, ότι, εξ όσων γνωρίζουµε: o o Οι συνηµµένες εξαµηνιαίες Οικονοµικές Καταστάσεις, για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε το ΛΠ 34 Ενδιάµεση Χρηµατοοικονοµική Αναφορά, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία ενεργητικού, ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων και τα αποτελέσµατα περιόδου της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. και των επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του N.3556/2007, και η εξαµηνιαία έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του N.3556/2007. Κιλκίς, 27 Αυγούστου 2010 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ Κ. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ N. ΚΟΥΚΟΥΝΤΖΟΣ 3

4 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Η παρούσα Εξαµηνιαία Έκθεση (η «Έκθεση») του ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. (η «Εταιρεία») και του Οµίλου KLEEMANN της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010, είναι εναρµονισµένη µε τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για µια ουσιαστική και εµπεριστατωµένη ενηµέρωση για την δραστηριότητα της Εταιρείας και του Οµίλου την εν λόγω περίοδο. Περιλαµβάνεται στην Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση της περιόδου 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2010 µαζί µε τις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις και τις ηλώσεις Εκπροσώπων του ιοικητικού Συµβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες αναφέρονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση ΟΜΗ ΟΜΙΛΟΥ Οι θυγατρικές εταιρείες, οι οποίες ενοποιούνται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, είναι οι εξής: Συµµετοχή Εταιρεία Έδρα KLEFER A.E. ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, Ελλάδα 50% 50% KLEEMANN ASANSOR S.A. Κωνσταντινούπολη, Τουρκία 70% 70% KLEEMANN LIFTOVI D.o.o. Βελιγράδι, Σερβία 60% 60% KLEEMANN LIFT RO S.R.L. Βουκουρέστι, Ρουµανία 100% 100% MODA LIFT Α.Β.Ε.Ε. ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, Ελλάδα 100% 100% HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED Χονγκ Κονγκ 100% - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ Κύρια δραστηριότητα του Οµίλου είναι η παραγωγή και εµπορία συστηµάτων ανελκυστήρων, όπως: Υδραυλικοί ανυψωτικοί µηχανισµοί (έµβολα, µονάδες ισχύος, σασί), ηλεκτροµηχανικοί ανυψωτικοί µηχανισµοί (µηχανές, σασί, αντίβαρα), θάλαµοι (επιβατικοί, φορτηγοί, πανοραµικοί), ηλεκτρονικοί πίνακες, ηλεκτρονικά συστήµατα και ανελκυστήρες ανύψωσης φορτίων τύπου Compact. Η ανάγκη για άµεση προσαρµοστικότητα του Οµίλου στις απαιτήσεις των πελατών και τις τάσεις του κλάδου, δηµιούργησε µία νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα που είναι η προσφορά του «Ολοκληρωµένου Πακέτου Ανελκυστήρα». ιάφορα νέα προϊόντα καλύπτουν όλες τις πιθανές ανάγκες κάθε κατασκευής, όπως: Υδραυλικός ανελκυστήρας χωρίς µηχανοστάσιο (ARION Hydro MRL), ηλεκτροµηχανικός ανελκυστήρας χωρίς µηχανοστάσιο (APOLLO Traction MRL και ATLAS Traction MRL), υδραυλικός ανελκυστήρας Maison Lift, ανελκυστήρας για µικρότερα φορτία DUMBWAITER και αντισεισµικός ανελκυστήρας. Τα κυριότερα εξαρτήµατα που εµπορεύονται, τα οποία προορίζονται για ανελκυστήρες κατοικιών και γραφείων, πανοραµικούς ανελκυστήρες εµπορικών κέντρων και ξενοδοχείων και ανελκυστήρες φορτίων βιοµηχανικών χώρων, είναι τα εξής: ηλεκτροµηχανικοί κινητήρες, οδηγοί (ράγες), λάδια, καλώδια, επικαθίσεις, συρµατόσχοινα και λοιπά µηχανολογικά εξαρτήµατα. ΠΑΓΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΗΠΕ Α ΟΙΚΟΠΕ Α ΚΤΙΡΙΑ KLEEMANN HELLAS Α.Ε.Β.Ε. Οικόπεδα στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς συνολικής Ενιαίο κτίριο παραγωγής και αποθήκης στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς έκτασης ,04 τµ. επιφάνειας τµ. Αγροτεµάχια εφαπτόµενα στα όρια της Κτίριο παραγωγής (πίνακας - ηλεκτρονικά) και γραφείων απέναντι ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς και των οικοπέδων της από τις κεντρικές εγκαταστάσεις στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς επιφάνειας Εταιρείας συνολικής έκτασης ,00 τµ τµ. Αγροτεµάχια στον Ασπρόπυργο Αττικής, στον οδικό άξονα της Αττικής Οδού συνολικής έκτασης ,24 τµ. Κτίριο παραγωγής και αποθήκης (θάλαµος-µηχανικός) κοντά στο κύριο συγκρότηµα στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς επιφάνειας τµ. µαζί µε κτίριο γραφείων επιφάνειας τµ. 4

5 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ Οικόπεδα στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς συνολικής έκτασης τµ. Οικόπεδο στo Simanovci δήµου Pecinci στο Βελιγράδι συνολικής έκτασης τµ.. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Κτίριο παραγωγής και αποθήκης µαζί µε κτίριο γραφείων εντός του αγροτεµαχίου στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς επιφάνειας ,48 τµ. Πλήρως εξοπλισµένη οικία φύλακα στη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς επιφάνειας 52,82 τµ. Ηµιυπόγειος αποθήκη στην οδό Λέσβου 13 στο Γαλάτσι Αθηνών επιφάνειας 174 τµ., η οποία εκµισθώνεται. Ισόγειο κατάστηµα στις οδούς Νέστωρος 23 και Ακροπόλεως 52 στην Νίκαια Πειραιά επιφάνειας 122,25 τµ., το οποίο παραµένει κενό. Κέντρο διανοµής στο αγροτεµάχιο στον Ασπρόπυργο Αττικής επιφάνειας τµ. Τα 5/8 ενός διαµερίσµατος στο Κιλκίς επιφάνειας 81 τµ. το οποίο παραµένει κενό. KLEFER Α.Ε. Κτίρια παραγωγής και αποθήκης στην ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς, επιφάνειας τµ. (τα τµ. αφορούν κτίρια ιοίκησης). KLEEMANN LIFTOVI D.o.o. Κτίρια γραφείων και αποθήκης, επιφάνειας τµ., εκ των οποίων τα 288 τµ. αφορούν κτίρια ιοίκησης. KLEEMANN ASANSOR S.A. ιαµέρισµα στο Silivri της Τουρκίας, το οποίο µισθώθηκε το δεύτερο τρίµηνο του 2009 µε µηνιαίο µίσθωµα 300 Ευρώ περίπου. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός του Οµίλου είναι τελευταίας τεχνολογίας, µεγάλου βαθµού αυτοµατοποίησης και υψηλής παραγωγικής ικανότητας. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ Ο ιδιόκτητος µεταφορικός στόλος του Οµίλου αποτελείται από σαράντα τρία φορτηγά αυτοκίνητα µεταφοράς εµπορευµάτων και επαγγελµατικά φορτηγάκια για το service, πέντε λεωφορεία, εννέα αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, δέκα µοτοσικλέτες για την µεταφορά του προσωπικού, και σαράντα πέντε κλαρκ εσωτερικής µεταφοράς (αυτοκινούµενα και χειροκίνητα). ΈΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισµός του Οµίλου περιλαµβάνουν: Έπιπλα, σκεύη, µηχανές γραφείων, ηλεκτρονικούς υπολογιστές και συστήµατα υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό και κατασκευασµένα εκθέµατα προβολής στις εγκαταστάσεις του και τις εγκαταστάσεις τρίτων-πελατών. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Το στελεχιακό δυναµικό του Οµίλου είναι άριστα εκπαιδευµένο και εξειδικευµένο και ο Όµιλος επενδύει στην διαρκή εκπαίδευση και ενηµέρωσή του για να ανταποκριθεί στις συνεχώς αυξανόµενες ανάγκες της αγοράς, ενώ η ιοίκηση διατηρεί άριστες σχέσεις µε το προσωπικό, γεγονός που βοηθάει στην αρµονική λειτουργία του Οµίλου. Η εξέλιξη του µέσου όρου προσωπικού για την τριετία παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: ΙΑΝ - 30 ΙΟΥΝ 2010 Μισθωτοί Ηµεροµίσθιοι ΣΥΝΟΛΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 22 Ιουνίου 2010 αποφάσισε την εκλογή νέου µέλους του ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος, καθώς και τον ορισµό του ως νέο µέλος της Επιτροπής Ελέγχου. 5

6 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ Ειδικότερα, το παραιτηθέν µη εκτελεστικό µέλος του.σ. και µέλος της Επιτροπής Ελέγχου κ. ηµήτρης άϊος του Αστερίου αντικαταστάθηκε από την κα. Μαρία Καραδέδογλου του ηµητρίου. Κατόπιν τούτου, η σύνθεση του.σ. της Εταιρείας διαµορφώθηκε ως ακολούθως: 1) Νικόλαος Κ. Κουκούντζος, Πρόεδρος του.σ., Εκτελεστικό Μέλος. 2) Μενέλαος Κ. Κουκούντζος, Αντιπρόεδρος του.σ. & ιευθύνων Σύµβουλος, Εκτελεστικό Μέλος. 3) Κωνσταντίνος Ν. Κουκούντζος, Εκτελεστικό Μέλος του.σ. και Γενικός ιευθυντής. 4) Νικόλαος Ν. Κουκούντζος, Εκτελεστικό Μέλος του.σ., Εµπορικός ιευθυντής & Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής. 5) Στέργιος Ν. Γεωργαλής, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος του.σ. 6) Βασίλειος Θ. Ζιώγας, Ανεξάρτητο µη Εκτελεστικό Μέλος του.σ. 7) Μαρία. Καραδέδογλου, Μη Εκτελεστικό Μέλος του.σ. Η θητεία των ανωτέρω µελών του.σ. λήγει την Επίσης, η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου διαµορφώθηκε ως εξής: 1) Στέργιος Ν. Γεωργαλής, 2) Βασίλειος Θ. Ζιώγας, 3) Μαρία. Καραδέδογλου. ΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 22 Ιουνίου 2010 ενέκρινε τη διανοµή µερίσµατος της χρήσης 2009 ύψους Ευρώ 0,12 ανά µετοχή, συνολικού ποσού Ευρώ , από το οποίο παρακρατείται ο αναλογούν φόρος 10% βάσει του Ν. 3697/2008, ήτοι το καθαρό πληρωτέο µέρισµα ανέρχεται σε Ευρώ 0,108 ανά µετοχή. ικαιούχοι ήταν οι εγγεγραµµένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. την Παρασκευή 16 Ιουλίου 2010, ηµέρα αποκοπής ορίστηκε η Τετάρτη 14 Ιουλίου 2010 και η καταβολή του άρχισε την Πέµπτη 22 Ιουλίου Τα µερίσµατα αυτά εµφανίζονται ως υποχρέωση στις Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις την 30 Ιουνίου ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ MODA LIFT Α.Β.Ε.Ε. Στη Γενική Συνέλευση της της θυγατρικής εταιρείας Moda Lift, αποφασίστηκε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ύψους Ευρώ , η οποία θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από την µητρική εταιρία KLEEMANN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Η εν λόγω συναλλαγή θα λάβει µέρος κατά το 3 ο τρίµηνο του 2010 και θα επηρεάσει ισόποσα τις ταµειακές ροές της µητρικής εταιρείας KLEEMANN ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. Ί ΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΤΟ ΧΟΝΓΚ-ΚΟΝΓΚ Η KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. προέβη στην ίδρυση θυγατρικής εταιρείας µε την επωνυµία "HONG KONG ELEVATOR SYSTEMS LIMITED", µε έδρα το Χονγκ-Κονγκ και σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και Ωκεανίας. Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της νέας θυγατρικής ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ και η συµµετοχή της «KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ» στο µετοχικό της κεφάλαιο στο 100%. ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΟΣΕΙΣ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2010 Κατά την διάρκεια του πρώτου εξαµήνου του 2010, ο Όµιλος κατάφερε να περιορίσει την πτώση των πωλήσεών του, παρά την υφιστάµενη αρνητική συγκυρία, τόσο της Ελληνικής όσο και της διεθνούς οικονοµίας. Η εν λόγω πτώση διαµορφώθηκε σε επίπεδα αναµενόµενα από την ιοίκηση, µε αποτέλεσµα να έχουν πραγµατοποιηθεί εκ των προτέρων οι απαραίτητες ενέργειες προσαρµογής στα νέα δεδοµένα. Ειδικότερα, οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά κινήθηκαν µε ταχύτερους ρυθµούς από ότι προβλεπόταν και σε σχέση µε την γενικότερη πορεία του κλάδου, γεγονός που αντανακλά την αύξηση του µεριδίου αγοράς του Οµίλου στην Ελλάδα. Στην Ευρωπαϊκή αγορά, οι αντίξοες καιρικές συνθήκες είχαν ως αποτέλεσµα την µείωση της δραστηριότητας σε ορισµένες χώρες. Εντούτοις, οι εντατικές προσπάθειες διείσδυσης σε νέες αγορές και η έµφαση στην παραγωγή και εµπορία νέων προϊόντων συνέβαλαν σηµαντικά στην θεαµατική αύξηση των πωλήσεων (άνω του 30%) σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Το αποτέλεσµα της ιδιαίτερης έµφασης που έχει δοθεί στις ενέργειες προώθησης ήταν η Εταιρεία να δραστηριοποιηθεί σε 59 χώρες το πρώτο εξάµηνο του 2010 έναντι 52 το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2009, το πελατολόγιο (αριθµός πελατών) να αυξηθεί κατά 4,3% και η αξία των πωλήσεων που προέρχεται από νέους πελάτες να διαµορφωθεί σε 8,4% των συνολικών πωλήσεων. Όσον αφορά τα οικονοµικά στοιχεία, το µικτό περιθώριο του Οµίλου παρέµεινε σταθερό σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του 2009, γεγονός που κρίνεται θετικό δεδοµένων των συνθηκών της αγοράς και της αντίστοιχης τιµολογιακής πολιτικής που εφαρµόζεται. Αντίθετα, η µείωση του καθαρού περιθωρίου οφείλεται αφενός στις αυξηµένες προβλέψεις για επισφάλειες πελατών και αφετέρου στις αυξηµένες ζηµίες λόγω συναλλαγµατικών διαφορών. Επιπλέον, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι τα καθαρά κέρδη µετά φόρων του 6µηνου επιβαρύνθηκαν µε την έκτακτη φορολογική εισφορά ύψους Ευρώ 876 χιλιάδων. 6

7 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ Οι πωλήσεις από την Μητρική Εταιρεία προς τις θυγατρικές εξωτερικού παρουσίασαν αύξηση σε σχέση µε την αντίστοιχη περίοδο του Η αύξηση αυτή προέρχεται από την αγορά της Τουρκίας, στην οποία ο Όµιλος δραστηριοποιείται µέσω της Kleemann Asansor, και παρουσιάζει αύξηση των πωλήσεων κατά 48,2%, ενώ αντίθετα οι αγορές της Σερβίας και της Ρουµανίας παρουσιάζουν µείωση κατά 30,8% και 12,8 αντίστοιχα. Σε επίπεδο θυγατρικής, η Kleemann Asansor αύξησε θεαµατικά τις πωλήσεις της κατά 35%. Το γεγονός όµως της µείωσης του µικτού περιθωρίου και της ζηµίας λόγω συναλλαγµατικών διαφορών, είχε ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της κερδοφορίας της. Στην Σερβία και Ρουµανία η κατάσταση είναι δυσχερής συνεπεία της διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της γενικότερης µακροοικονοµικής πορείας των χωρών αυτών. Παρόλα αυτά, η αναπτυξιακή δυναµική των αγορών αυτών παραµένει ζωντανή και η Μητρική Εταιρεία συνεχίζει να στηρίζει τις πολιτικές για την ισχυροποίησή της στις αγορές αυτές. Η θυγατρική στην Σερβία Kleemann Liftovi, παρουσιάζει µείωση των πωλήσεών της, κατάφερε όµως να αυξήσει το µικτό περιθώριό της και να εµφανίσει κερδοφορία. Τέλος, η θυγατρική στην Ρουµανία, Kleemann Lift Ro κατάφερε να διατηρήσει σε σταθερά επίπεδα τις πωλήσεις της και να αυξήσει θεαµατικά την κερδοφορία της. Σηµειώνεται ότι οι θυγατρικές εταιρείες του εξωτερικού είναι εµπορικές επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε χώρες οι οικονοµίες των οποίων έχουν πληγεί ιδιαιτέρως από την διεθνή κρίση, ωστόσο δεν υφίστανται ενδείξεις αποµείωσης αυτών. Όσον αφορά τις Ελληνικές θυγατρικές, η µεγαλύτερη από πλευράς κύκλου εργασιών, KLEFER Α.Ε., παρουσίασε αύξηση των πωλήσεων, καθώς και αύξηση του µικτού περιθωρίου της. Η πορεία της κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, καθώς η ισχυρή κερδοφορία της και η σωστή διαχείριση των απαιτήσεων, των αποθεµάτων και των προµηθευτών έχει ως αποτέλεσµα την δηµιουργία αυξηµένων λειτουργικών ταµειακών ροών και κατ επέκταση των διαθεσίµων της. Το γεγονός αυτό την φέρνει σε θέση να χρηµατοδοτεί νέες επενδύσεις και, εν γένει, να διαχειρίζεται µε άνεση τις υποχρεώσεις της. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα κέρδη µετά φόρων της εν λόγω θυγατρικής επηρεάστηκαν από την έκτακτη εισφορά, η οποία επιβλήθηκε στις κερδοφόρες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους Ευρώ 193 χιλ. περίπου. Τέλος, στην θυγατρική MODA LIFT Α.Β.Ε.Ε. µετά από συγκεκριµένες προσπάθειες αναδιάρθρωσης της δοµής της και της παραγωγικής γραµµής, διαφαίνονται τα πρώτα σηµάδια βελτίωσης της αποδοτικότητάς της. Την εξεταζόµενη περίοδο από την Εταιρεία προέρχεται το 74,1% του ενοποιηµένου κύκλου εργασιών (78,2% στην αντίστοιχη περσινή), το 57,0% του συνόλου ενοποιηµένων κερδών προ φόρων (70,2% στην αντίστοιχη περσινή περίοδο) και το 92,3% του συνόλου ιδίων κεφαλαίων προ δικαιωµάτων µειοψηφίας (93,3% στο τέλος της προηγούµενης χρήσης). ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 εν υπάρχουν σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα µετά την λήξη της περιόδου και µέχρι την ηµεροµηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης γνωστοποίησης. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΩΝ Η σχετικά θετική πορεία του Οµίλου, λαµβάνοντας υπόψη τη διεθνή οικονοµική κρίση, αποτυπώνεται στα οικονοµικά αποτελέσµατα της τρέχουσας περιόδου: Κύκλος εργασιών: Ο κύκλος εργασιών Οµίλου ανήλθε σε Ευρώ 44,4 εκατ. (µείωση 7,4%), ενώ της Εταιρείας σε Ευρώ 37,2 εκατ. (µείωση 10,6%) σε σχέση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που κρίνεται ικανοποιητικό, όταν στην αγορά η πτώση είναι κατά πολύ µεγαλύτερη, οπότε επί της ουσίας, η Εταιρεία και ο Όµιλος κατάφεραν να αυξήσουν τα µερίδια αγοράς τους τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό. Μικτά κέρδη: Η σταθεροποίηση των µικτών κερδών του Οµίλου (34,2% από 34,3% την αντίστοιχη περσινή περίοδο) και της Εταιρείας (31,1% από 31,3%) οφείλεται αφενός στην προσπάθεια ενίσχυσης του µεριδίου αγοράς (µέσω µεγαλύτερων εκπτώσεων) και αφετέρου στη συγκράτηση των δαπανών παραγωγής. Αποτελέσµατα προ τόκων, φόρων, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA): Τα αποτελέσµατα Οµίλου ανήλθαν σε Ευρώ 4,9 εκατ. (2009: Ευρώ 7,7 εκατ.) και το περιθώριο EBITDA σε 11,0% (2009: 16,1%), ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε Ευρώ 3,1 εκατ. (2009: Ευρώ 5,6 εκατ.) και το περιθώριο EBITDA σε 8,2% (2009: 13,3%). Η επιδείνωση του δείκτη την τρέχουσα περίοδο οφείλεται στις αυξηµένες προβλέψεις για επισφαλείς πελάτες, καθώς και στις αυξηµένες ζηµίες από συναλλαγµατικές διαφορές. Παράλληλα, ο Όµιλος συνεχίζει την επεκτατική πολιτική προώθησης των προϊόντων και την ισχυροποίηση του brand name του. Τα αποτελέσµατα αυτής της πολιτικής, της οποίας η εντατικοποίηση εξαρτάται από τις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες και τις στρατηγικές επιλογές του Οµίλου, αναµένεται να γίνουν αισθητά τις προσεχείς περιόδους. Καθαρά κέρδη µετά φόρων: Ως συνέπεια των ανωτέρω, καθώς επίσης και λόγω της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε στις κερδοφόρες εταιρείες και επιβάρυνε τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Οµίλου την τρέχουσα περίοδο, τα καθαρά κέρδη του Οµίλου διαµορφώθηκαν σε Ευρώ 1,5 εκατ. (2009: Ευρώ 4,4 εκατ.), ενώ της Εταιρείας σε Ευρώ 0,8 εκατ. (2009: Ευρώ 2,9 εκατ.). 7

8 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ Ταµειακές ροές: Οι καθαρές ταµειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες Οµίλου διαµορφώθηκαν σε εισροή Ευρώ 5,2 εκατ. (2009: εισροή Ευρώ 11,1) και της Εταιρείας σε εισροή Ευρώ 2,4 εκατ. (2009: εισροή Ευρώ 11,3 εκατ.). Οι παράγοντες, οι οποίοι συµβάλλουν στην ισχυρή εισροή ρευστών στον Όµιλο, αποτελούν η ικανοποιητική κερδοφορία του, καθώς και η άριστη διαχείριση της εµπορικής αλυσίδας (αποθέµατα, προµηθευτές, πελάτες). Η ισχυρή ρευστότητα του Οµίλου στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα έναντι των ανταγωνιστών του, καθώς επιτρέπει την απρόσκοπτη λειτουργική του ανάπτυξη. Αποθέµατα: Τα αποθέµατα του Οµίλου Ευρώ 20,6 εκατ. ή 13,9% του συνολικού Ενεργητικού (2009: Ευρώ 20,3 εκατ. ή 14,1% του συνολικού Ενεργητικού) και της Εταιρείας Ευρώ 16,5 εκατ. έναντι Ευρώ 16,4 εκατ. το 2009 (ή 13,4% και 13,7% επί του συνολικού Ενεργητικού αντίστοιχα), παραµένουν σε σταθερά επίπεδα, γεγονός που οφείλεται αφενός στην µείωση των αποθεµάτων πρώτων υλών, αφετέρου σε µικρή αύξηση των ετοίµων προϊόντων και εµπορευµάτων. Απαιτήσεις: Οι απαιτήσεις από πελάτες για τον Όµιλο ύψους Ευρώ 65,7 εκατ. (2009: Ευρώ 67,9 εκατ.) ή 44,4% του συνόλου Ενεργητικού του (2009: 47,2%) και για την Εταιρεία Ευρώ 55,7 εκατ. (2009: Ευρώ 57,2 εκατ.) ή 45,3% του συνόλου Ενεργητικού της (2009: 48,0%), µετά τις προσπάθειες µείωσής τους είχαν ως αποτέλεσµα την ενίσχυση των ταµειακών ροών τόσο της Εταιρείας όσο και του Οµίλου. Προµηθευτές: Το υπόλοιπο των προµηθευτών του Οµίλου διαµορφώθηκε σε Ευρώ 10,5 εκατ. (2009: Ευρώ 9,9 εκατ.) ή 7,1% (2009: 6,9%) του συνόλου των υποχρεώσεων, ενώ της Εταιρείας σε Ευρώ 9,3 εκατ. (2009: Ευρώ 8,2 εκατ.) ή 7,6% (2009: 6,9%) του συνόλου των υποχρεώσεων. Για την συγκεκριµένη χρονική περίοδο, τόσο ο Όµιλος όσο και η Εταιρεία ακολούθησαν πολιτική διατήρησης των υποχρεώσεων σε σταθερά επίπεδα, πολιτική η οποία προσαρµόζεται στις εκάστοτε οικονοµικές συνθήκες. Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις: Για τον Όµιλο ανήλθαν σε Ευρώ 10,7 εκατ. (2009: Ευρώ 11,2 εκατ.), εµφανίζοντας οριακή µείωση λόγω µείωσης των δανειακών υποχρεώσεων της θυγατρικής KLEEMANN ASANSOR S.A., ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε Ευρώ 4,5 εκατ. (2009: Ευρώ 4,5 εκατ.), παραµένοντας αµετάβλητες. Οι παρακάτω πίνακες παρέχουν ποσοστιαία ενηµέρωση για τις µεταβολές των λογαριασµών της Κατάστασης Αποτελεσµάτων και Χρηµατοοικονοµικής Θέσης. Όµιλος Εταιρεία Από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου Από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου (Ποσά σε εκατ. Ευρώ) % % Πωλήσεις 44,43 47,97 (7,4) 37,24 41,67 (10,6) Κόστος πωληθέντων (29,22) (31,50) (7,2) (25,66) (28,64) (10,4) Μικτά κέρδη 15,21 16,47 (7,6) 11,58 13,03 (11,1) Άλλα έσοδα εκµετάλλευσης 0,32 1,03 (68,7) 0,49 0,74 (33,4) Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (2,65) (2,38) 11,2 (2,06) (1,80) 14,9 Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως (8,44) (7,81) 8,1 (7,17) (6,58) 9,0 Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης (0,59) (0,58) 2,0 (0,53) (0,56) (6,2) Έσοδα από µερίσµατα ,11 0,11 0,0 Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων σε συµµετοχές και χρεόγραφα (0,09) 0,06 (249,4) (0,09) (0,27) (67,0) Χρηµατοδοτικά έσοδα και έξοδα (0,60) (0,75) (18,3) (0,47) (0,68) (31,0) Καθαρά κέρδη προ φόρων 3,16 6,04 (47,8) 1,86 3,99 (53,4) Φόροι εισοδήµατος (1,65) (1,60) 2,5 (1,03) (1,07) (3,1) Κέρδος µετά από φόρους 1,51 4,44 (66,0) 0,83 2,92 (71,8) Όµιλος Εταιρεία Ενεργητικό Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια 2,9% 1,9% 2,5% 2,4% Αποθέµατα 1,4% (26,1%) 0,6% (25,2%) Απαιτήσεις από πελάτες (3,3%) (8,5%) (2,6%) (14,9%) Συµµετοχές σε θυγατρικές ,4% 25,8% Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 149,1% 140,7% 153,6% 151,2% Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις 261,1% (2,8%) - - ιαθέσιµα 15,5% 87,5% 6,4% 78,7% Υποχρεώσεις Προµηθευτές 6,4% (11,2%) 13,3% (7,4%) Τραπεζικές υποχρεώσεις (1,5%) (15,8%) 0,00% (24,7%) Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις (7,2%) (72,9%) (100,0%) (98,2%) Ίδια κεφάλαια (1,0%) 4,4% (2,9%) 1,9% 8

9 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ Επίσης, παρουσιάζονται οι παρακάτω δείκτες, διαχρονικά συγκρινόµενοι για τις εξαµηνιαίες περιόδους 2010 και ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΤΕΣ Όµιλος Εταιρεία ΕΞΕΛΙΞΗΣ (%) Μεταβολής πωλήσεων (7,36) (17,77) (10,63) (18,39) Μεταβολής καθαρών κερδών µετά φόρων (και δικαιωµάτων µειοψηφίας) (65,97) (32,92) (71,77) (41,35) Μεταβολής παγίων 2,72 0,24 2,34 0,63 Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων (0,97) 2,06 (2,90) 0,61 ΑΠΟ ΟΣΗΣ (σε χιλιάδες Ευρώ) Κέρδη µετά φόρων(eαt) Κέρδη προ φόρων (EBT) Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (ηµέρες) Μέση διάρκεια παραµονής απαιτήσεων (Πελ.+ Γραµ.+ Επιτ.) 242,4 249,5 244,7 250,9 Μέση διάρκεια παραµονής υποχρεώσεων (Προµηθ.+ Γραµ. + Επιτ.) 57,7 47,5 56,4 41,4 Μέση διάρκεια παραµονής αποθεµάτων 126,2 143,3 115,1 125,9 Μέση διάρκεια λειτουργικού κύκλου 368,6 392,8 359,8 376,7 Μέση διάρκεια εµπορικού κύκλου 310,9 345,3 303,4 335,3 ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ίδια προς συνολικά κεφάλαια 0,61 0,60 0,61 0,61 Ίδια κεφάλαια προς συνολικές υποχρεώσεις 1,60 1,48 1,59 1,55 Τραπεζικά δάνεια προς ίδια κεφάλαια 0,37 0,47 0,36 0,45 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ Ολικής ρευστότητας 3,41 3,47 3,71 4,07 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς καθαρά κέρδη 14,56 4,35 13,5 3,93 Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς ίδια κεφάλαια 0,34 0,36 0,30 0,30 ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΙ Κεφάλαιο κίνησης ανά µετοχή (CFPS) 3,12 3,42 2,55 2,98 Λογιστική αξία ανά µετοχή (BVPS) 3,85 3,80 3,19 3,25 Χρηµατιστηριακή τιµή µετοχής προς κέρδη (P/E) 13,84 5,27 25,36 8,01 Κατά τη διάρκεια της περιόδου τόσο η Εταιρεία όσο και οι συνδεδεµένες εταιρείες δεν κατείχαν µετοχές της εισηγµένης Μητρικής. Επίσης, δεν προέκυψαν γεγονότα µετά την λήξη της περιόδου ως το χρόνο υποβολής αυτής της Έκθεσης που να είναι ζηµιογόνα και να υποδηλώνουν την ανάγκη προσαρµογών των στοιχείων της κατάστασης χρηµατοοικονοµικής θέσης ή να απαιτούν αποκάλυψή τους στις συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις τρέχουσας περιόδου, κατά τη διάρκεια της οποίας, οι δραστηριότητες της Εταιρείας ήταν σύµφωνες µε την ισχύουσα νοµοθεσία και τους σκοπούς της, όπως ορίζονται στο Καταστατικό της. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΤΟ Β ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2010 Η διεθνής οικονοµική κρίση, χρονική αφετηρία της οποία αποτέλεσε το 2008, επηρέασε πλήθος χωρών, µεταξύ των οποίων και την Ελλάδα. Πολλές οικονοµίες του εξωτερικού κατάφεραν να επηρεαστούν σε πολύ µικρό βαθµό και να παρουσιάζουν ήδη σηµάδια ανάκαµψης, ενώ άλλες, οι οποίες εµφάνιζαν και εγχώρια δηµοσιονοµικά προβλήµατα, περιήλθαν σε αναλογικά βαθύτερη ύφεση. Είναι προφανές ότι η οικονοµική κατάσταση της κάθε χώρας έχει σηµαντική επίδραση στην αγορά των ακινήτων και κατ επέκταση στην αγορά των ανελκυστήρων. Ο Όµιλος KLEEMANN δραστηριοποιείται σε πλήθος χωρών, µεταξύ των οποίων βρίσκονται χώρες που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία και βρίσκονται σε στάδιο ανάκαµψης, καθώς και σε χώρες, στις οποίες τα σηµάδια της ύφεσης είναι ορατά. Εντούτοις, η γεωγραφική διασπορά των πωλήσεων επιτρέπει στον Όµιλο να επηρεάζεται σε µικρότερο βαθµό και να διαγράφει ισχυρότερη πορεία έναντι των ανταγωνιστών του. Βασικός στόχος του Οµίλου αποτελεί η διείσδυση σε νέες αγορές του εξωτερικού, καθώς και η αύξηση του µεριδίου αγοράς σε υφιστάµενες. Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιούνται περεταίρω προωθητικές ενέργειες, όπως είναι η δηµιουργία γραφείων εκπροσώπησης σε χώρες, οι οποίες εµφανίζουν έντονη δυναµική, καθώς επίσης και η 9

10 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα, οι προσπάθειες για αύξηση της ανταγωνιστικότητας συνεχίζονται, µέσω της περαιτέρω µείωσης του κόστους, αλλά και της αποτελεσµατικότητας των διαδικασιών, κυρίως στα παραγωγικά και διοικητικά τµήµατα. Επιπρόσθετα, η βελτίωση της ρευστότητας, τόσο σε επίπεδο Οµίλου όσο και σε επίπεδο Εταιρείας εκτιµάται ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και στο β εξάµηνο του Ο Όµιλος είναι σε θέση να καλύπτει τις λειτουργικές του ανάγκες και επιπλέον να χρηµατοδοτεί την γεωγραφική αλλά και προϊόντική ανάπτυξη. Οι τοµείς, στους οποίους θα δοθεί έµφαση, αποτελούν η χρηµατοδότηση των ενεργειών προώθησης στο εξωτερικό και η απρόσκοπτη ολοκλήρωση του επενδυτικού πλάνου του Οµίλου. Η KLEEMANN εξακολουθεί να στοχεύει στη διατήρηση της δυναµικής της και εκτιµάται ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα του Οµίλου έναντι των ανταγωνιστών του αλλά και οι ισχυροί δεσµοί που έχει αναπτύξει µε τους πελάτες του, θα βοηθήσουν ώστε να διατηρηθούν τα οικονοµικά µεγέθη του σε ικανοποιητικά επίπεδα. Υπάρχει συγκρατηµένη αισιοδοξία για τις προοπτικές του Οµίλου για το δεύτερο εξάµηνο της χρήσης καθώς προγραµµατίζεται νέος γύρος δράσεων µέσω στρατηγικών κινήσεων. Τονίζεται ότι οι εκτιµήσεις για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων στηρίζονται σε παραµέτρους, όπως η εξέλιξη της αγοράς, το κόστος υλικών και ενέργειας, η πορεία της οικοδοµικής δραστηριότητας, το ύψος επιτοκίων, η πιστωτική επέκταση των τραπεζών, ο πληθωρισµός και η αγοραστική δύναµη του καταναλωτικού κοινού, των οποίων η θετική ή αρνητική µεταβολή δε µπορεί να προβλεφθεί µε ακρίβεια από τη ιοίκηση. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΚΙΝ ΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ - ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ Η Εταιρεία και ο Όµιλος προβαίνουν στις απαιτούµενες ενέργειες περιορισµού της αρνητικής επίδρασης στα χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα από τη διακύµανση στις µεταβλητές κόστους και πωλήσεων και την αδυναµία πρόβλεψης χρηµατοοικονοµικών αγορών, καθώς εκτίθενται στους κάτωθι χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους: Πιστωτικός κίνδυνος Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντικές συγκεντρώσεις πιστωτικού κινδύνου, καθώς οι πωλήσεις πραγµατοποιούνται κυρίως σε πελάτες µε µειωµένο εισπρακτικό ρίσκο, έχει συναφθεί ασφάλιση πιστώσεων για πωλήσεις στο εξωτερικό και υπάρχει µεγάλη διασπορά των υπολοίπων, καθώς δεν υπάρχει πελάτης µε ποσοστό άνω του 5% των συνολικών εσόδων του. Η πρόβλεψη επισφάλειας αποτελείται από ζηµίες αποµείωσης συγκεκριµένων απαιτήσεων σηµαντικού ρίσκου και συγκεντρωτικές ζηµίες για κατηγορίες οµοειδών απαιτήσεων που εκτιµώνται ότι πραγµατοποιήθηκαν αλλά δεν έχουν ακόµα γίνει γνωστές. Υπάρχει συνεχής έλεγχος της πιστοληπτικής ικανότητας των µεγάλων πελατών και έτσι περιορίζεται η έκθεση σε κίνδυνο, φροντίζοντας να υπάρχουν επαρκή ασφαλιστικά όρια σε αυτούς. Στις 30 Ιουνίου 2010 κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός πιστωτικός κίνδυνος, που να µην καλύπτεται ήδη από ασφαλιστική κάλυψη ως εγγύηση της πίστωσης ή από πρόβλεψη επισφαλούς απαίτησης. Κίνδυνος ρευστότητας Η προσέγγιση του Οµίλου είναι να διασφαλίζει ότι σε κάθε περίπτωση θα διατηρεί αρκετή ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του όταν λήγουν, κάτω από δύσκολες συνθήκες, χωρίς να υφίστανται µη αποδεκτές ζηµίες ή να διακινδυνεύεται η φήµη του, µέσω της ύπαρξης του κατάλληλου συνδυασµού ρευστών διαθεσίµων και εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων, ενώ οι αχρησιµοποίητες πιστώσεις προς τον Όµιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπισθεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταµιακών διαθεσίµων. Ο Όµιλος εξασφαλίζει ταµιακά διαθέσιµα για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών για τουλάχιστον 30 ηµέρες, περιλαµβανοµένης της κάλυψης των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεών του, χωρίς να λαµβάνει υπόψη του την επίδραση από ακραίες συνθήκες που δεν µπορούν να προβλεφθούν, όπως φυσικές καταστροφές. Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα, ο Όµιλος συναλλάσσεται µόνο µε αναγνωρισµένα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθµισης. Επιπρόσθετα, ο Όµιλος διατηρεί εγκεκριµένα συνολικά τραπεζικά όρια πίστωσης Ευρώ 76 εκατ., εκ των οποίων έχει γίνει χρήση Ευρώ 24,5 εκατ. για την έκδοση τεσσάρων οµολογιακών δανείων και περίπου Ευρώ 9,2 εκατ. µε τη µορφή βραχυπρόθεσµου δανεισµού. Επιδίωξη της Εταιρείας είναι τα εγκεκριµένα τραπεζικά όρια να είναι τουλάχιστον κατά 50% µεγαλύτερα από τα επίπεδα δανεισµού της, στόχος που έχει επιτευχθεί. Όσον αφορά στην επενδυτική του πολιτική, ο Όµιλος περιορίζει την έκθεση του σε κινδύνους επενδύοντας επί του παρόντος µόνο σε άµεσα ρευστοποιήσιµα χρεόγραφα. Στις 30 Ιουνίου 2010 κρίνεται ότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστικός κίνδυνος ρευστότητας, που να µην καλύπτεται είτε από τα ταµιακά διαθέσιµα του Οµίλου είτε από εγκεκριµένα τραπεζικά όρια πίστωσης. 10

11 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ Κίνδυνος συνθηκών αγοράς Συνίσταται στον κίνδυνο µεταβολής στον ρυθµό ανάπτυξης της οικοδοµικής δραστηριότητας και µεταβολές τιµών υλικών, συναλλαγµατικών ισοτιµιών, επιτοκίων και τιµών µετοχών, να επηρεάζουν τα αποτελέσµατα του Οµίλου ή την αξία των χρηµατοοικονοµικών του µέσων. Περιλαµβάνει και την τιµή της βασικής πρώτης ύλης, του χάλυβα (χρηµατιστηριακό είδος), η οποία επηρεάζεται από την προσφορά, τη ζήτηση και το ύψος αποθεµάτων σε παγκόσµιο επίπεδο. Ο σκοπός της διαχείρισης αυτού του κινδύνου είναι να ελέγχει την έκθεση του Οµίλου στο πλαίσιο αποδεκτών παραµέτρων, µε παράλληλη βελτιστοποίηση των αποδόσεων. Συναλλαγµατικός κίνδυνος Η έκθεση του Οµίλου σε συναλλαγµατικούς κινδύνους προέρχεται κυρίως από εισαγωγές και εξαγωγές σε ξένο νόµισµα και επενδύσεις σε χώρες του εξωτερικού και αντιµετωπίζεται στο πλαίσιο εγκεκριµένων πολιτικών. Ο κύριος όγκος των δραστηριοτήτων του πραγµατοποιείται στην Ευρώπη και συνεπώς ως επί το πλείστον διεξάγεται σε Ευρώ, ενώ οι λοιπές δραστηριότητες διενεργούνται µε ρήτρα Ευρώ και ως εκ τούτου ο συναλλαγµατικός κίνδυνος περιορίζεται. Το µεγαλύτερο µέρος των συναλλαγµατικών διαφορών του Οµίλου προέρχεται από την Τουρκία, λόγω της ισχυρής δραστηριοποίησης του Οµίλου και της έντονης µεταβλητότητας της συναλλαγµατικής ισοτιµίας Ευρώ τούρκικης λίρας. Κίνδυνος επιτοκίων Οι δανειακές υποχρεώσεις του Οµίλου βασίζονται σε προκαθορισµένα περιθώρια επιτοκίων, που ανάλογα µε τις συνθήκες της αγοράς µπορούν να µετατραπούν σε σταθερά µε αποτέλεσµα οι επιπτώσεις των διακυµάνσεών τους στα αποτελέσµατα και τις ταµιακές ροές να είναι µικρές. Πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων και τη διάρκεια των χρηµατοδοτικών αναγκών και ανάλογα µε τις εκάστοτε συνθήκες να καθορίζει τη σχέση µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων τραπεζικών δανείων. Ο Όµιλος δεν συνάπτει συµβόλαια αγαθών (commodity contracts,) εκτός από αυτά που απαιτούνται για την κάλυψη εκτιµώµενων αναγκών χρήσης και πώλησης. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΚ ΟΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝ Ε ΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Οι σηµαντικές συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µέρη, κατά την έννοια του.λ.π. 24, αφορούν συνδεδεµένες επιχειρήσεις, θυγατρικές, µέλη ιοικητικού Συµβουλίου και διευθυντικά στελέχη. Παρουσιάζονται συνοπτικά στον επόµενο πίνακα: 2010 Όµιλος Εταιρεία Έσοδα / Πωλήσεις Έξοδα / Αγορές Έσοδα / Πωλήσεις Έξοδα / Αγορές Ενοποιούµενες θυγατρικές εταιρείες Συνδεµένες εταιρείες Μέλη.Σ. και ιευθυντικά στελέχη Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Ενοποιούµενες θυγατρικές εταιρείες Συνδεµένες εταιρείες Μέλη.Σ. και ιευθυντικά στελέχη Όµιλος Εταιρεία Έσοδα / Πωλήσεις Έξοδα / Αγορές Έσοδα / Πωλήσεις Έξοδα / Αγορές Ενοποιούµενες θυγατρικές εταιρείες Συνδεµένες εταιρείες Μέλη.Σ. και ιευθυντικά στελέχη Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Υποχρεώσεις Ενοποιούµενες θυγατρικές εταιρείες Συνδεµένες εταιρείες Μέλη.Σ. και ιευθυντικά στελέχη

12 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ Αναλυτικότερα, οι πωλήσεις και αγορές προς θυγατρικές για τις εξαµηνιαίες περιόδους 2010 και 2009, είναι: Πωλήσεις από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου Λ. αποθέµατα 2010 Εµπορεύµατα Προϊόντα και άχρ. υλικά Υπηρεσίες Λοιπά Σύνολο KLEFER A.E KLEEMANN ASANSOR S.A KLEEMANN LIFTOVI D.o.o KLEEMANN LIFT RO SRL MODA LIFT A.B.E.E Σύνολο KLEFER A.E (1.009) KLEEMANN ASANSOR S.A KLEEMANN LIFTOVI D.o.o KLEEMANN LIFT RO SRL MODA LIFT A.B.E.E Σύνολο Αγορές από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου Λ. αποθέµατα 2010 Εµπορεύµατα Προϊόντα και άχρ. υλικά Υπηρεσίες Λοιπά Σύνολο KLEFER A.E KLEEMANN ASANSOR S.A KLEEMANN LIFTOVI D.o.o KLEEMANN LIFT RO SRL MODA LIFT A.B.E.E Σύνολο KLEFER A.E KLEEMANN ASANSOR S.A KLEEMANN LIFTOVI D.o.o KLEEMANN LIFT RO SRL MODA LIFT A.B.E.E Σύνολο Πλην των προαναφεροµένων, δεν υπάρχουν λοιπές συναλλαγές µεταξύ της Εταιρείας και των θυγατρικών της. Όσον αφορά απαιτήσεις και υποχρεώσεις της Εταιρείας έναντι των θυγατρικών της εταιρειών, παρατίθεται ο ακόλουθος πίνακας: Υποχρεώσεις Απαιτήσεις KLEFER A.E KLEEMANN ASANSOR S.A KLEEMANN LIFTOVI D.o.o KLEEMANN LIFT RO SRL MODA LIFT A.B.E.E Σύνολο Οι λοιπές συνδεµένες εταιρείες, οι οποίες όµως δεν συµπεριλαµβάνονται στην διαδικασία ενοποίησης προκειµένου να προκύψουν τα αποτελέσµατα του Οµίλου, είναι οι: AMETAL (Τουρκία), TECHNOLAMA (Ισπανία), SKYLIFT (Ελλάδα), YAPILIFT (Τουρκία) και GROSSI (Σερβία). Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις Εταιρείας και Οµίλου έναντι αυτών αναλύονται ως εξής: Υποχρεώσεις Απαιτήσεις Εταιρεία AMETAL TECHNOLAMA SKY LIFT Σύνολο

13 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ Όµιλος AMETAL YAPILIFT GROSSI TECHNOLAMA SKY LIFT Σύνολο

14 !"#$%&'()%"*(&%&+',-)./$%&+ 01&/α344)"4,4/)"5+ 67&148*1&%&+ KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Telephone Στρατηγού Τόµπρα Αγία Παρασκευή DBEC FGDHIBEC 9,$:.13&34; <1"=34> '7$?"35 ΑΡΜΑΕ DJC 29527/01ΑΤ/Β/93/162/96 KLMFNO MLLNP IAJ^]DBBY[B_B^Y[\C QRSTUVUW []D]ZDaZGYC b`zjc DJC KLMFNO MLLNP KLEEMANN HELLAS A.B.E.E. D]^GY][j_ GXYeGm^`_GC DJC dbe_cbe []Y DYC ZIGDY[`C ZE_BXDY[`C ]DB^Y[`C[]Y G_BXBYJ^`_GC (J aababe ]XBDGeGZ^aDf_[]Y ZE_BeY[Bg ^GD]iBej_ Yhcf_ [Gk]e]cf_[]Y X]ABEZc]ZJ ABj_ DJC Gla^J_JC XGAYHhBE XBE `ejlg ]ED\_ DJ_ J^GAB^J_c] []bjc[]y DYC D] GXGlJmJ^]DY[`C XBE ZE_b`DBE_ DJ_ G_hYa^GZJ IAJ^]DBBY[B_B^Y[\ KLEEMANN HELLAS A.B.E.E MEAfX]q[\ DBE J BXBc] ]XBDGeGc]_]XHZX]ZDB ^`ABC DJC Gla^J_JC BY[B_B^Y[\C `[bgzjc DBE «MD]YAGc]») GYZBh\^]DBC, ^]C n oybc[jzj DJC MD]YAGc]C `IGY DJ_ GEbg_J my] []DaADYZJ[]Y IAJ^]DBBY[B_B^Y[\C oygb_\ GEbg_J ]ED\C Gc_]Y DJC Zg^kf_] XeJABkHAJZJC paj^]dbby[b_b^y[\c G_hYa^GZJC G[kAaZBE^G ZE_BXDY[\C ^G iazj ZE^X`A]Z^] N_]kBAaC DJ_ «M_hYa^GZJ IAJ^]DBBY[B_B^Y[\C GXYZ[HXJZ\ GXc HXfC paj^]dbby[b_b^y[\ ]ED\C ]EDa DJC `IBE_ G_hYa^GZJC EYBbGDJbGc Zg^kf_] ZE_BXDY[\C ]XH oy[\ DJ_ ^G ZJ^GYjZGYC, XeJABkHAJZJ, 5 O. 3556/2007. XeJABkHAJZJC, oyg_gam\z]^g Qstuv EwRSxywzSzv N_]kBAa». 34 ]_GlaADJDB ZE_cZD]D]Y «MXYZ[HXJZJ GeGm[D\ DJ_ G_hYa^GZJC GXYZ[HXJZ\ DJC IAJ^]DBBY[B_B^Y[\C ^]C Zg^kf_] ^G XeJABkHAJZJC DB XBE hyg_gamgcd]y MXYZ[HXJZJC ]XH DB_ ^]C. my] hy]hy[]zyj_ Ge`mIBE ZDJ hyg_`amgy] hygage_jdy[j_ n GXYZ[HXJZJ DJC [EAcfC G_hYa^GZJC XABC XAHZfX] BY[B_B^Y[\C XBE XeJABkHAJZJC hchgy IAJ^]DBBY[B_B^Y[a []Y ebmyzdy[a b`^]d] []Y ZDJ_ Gk]A^Bm\ ]_]eedy[j_ Gc_]Y []Y EXGgbE_] D] ZJ^]_DY[a DJ he_]dhdjd] XBE hyg_gamgcd]y b`^]d] _] ]XB[D\ZBE^G BXBc] Zg^kf_] {B b] GgABC ^XBABgZ]_ ^G DJ DJC D] hy]zkaeyzj oygb_\ GXYZ[HXJZJC _] HDY Gc_]Y `IBE_ DJC ZG BEZYfhjC XGAY`ebGY MeGm[DY[\C `_]_ ^Y[AHDGAB ZDJ_ []Y K]Da ]_DceJ \ ZE_GXjC ]XH]EDH ^]C hg_ aeef_ He] ^]C DBE 2410 hg_ B_DHDJD]C». GAfDJ^aDf_, GXYZ[HXJZJC. ~ w tts T G[kAa}BE^G m_j^j FG BhJmBgZG iazj DJ_ GXYZ[HXJZ\ `egmib. ZE_`XGY], `IGY ZDB ZE^X`A]Z^] HDY hg_ J ZE_J^^`_J `IGY XGAY`ebGY G_hYa^GZJ ZDJ_ ]_DceJ \ IAJ^]DBBY[B_B^Y[\ ^]C BDYh\XBDG XeJABkHAJZJ DB BXBcB b] ^]C hg_ Ge`mIBE. paj^]dbby[b_b^y[\ []D]ADYZbGc]XH[abG BEZYjhJ Zg^kf_] ^G «M_hYa^GZJ ^]C, axb J, N_]kBAa». 34 MXYZ[BX\Z]^G DJ ZE_J^^`_J ZE_BXDY[\ ]DB^Y[\ []Y G_BXBYJ^`_J []DaZD]ZJ 14

15 n DJC ZE_J^^`_J α GXYZ[HXJZ\ XABieGXH^G_JC IAJ^]DBBY[B_B^Y[\ ^]C hg_ ]XH G_DHXYZG aabab BXBY]h\XBDG α DBE α ]ZE_`XGY] \ Gla^J_JC ]_]_DYZDBYIc] BY[B_B^Y[\C Df_ ebyxj_ `[bgzjc ZDBYIGcf_ ^G DJ KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Telephone Στρατηγού Τόµπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ΑΡΜΑΕ 29527/01ΑΤ/Β/93/162/96 txvu UusSu QUx v 5 O. XeJABkHAJZJ. 3556/2007 wysuuv WT, ~Q txvyv QUxWv uurswv KPMG.Q. KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. Στρατηγού Τόµπρα Αγία Παρασκευή Ελλάς ~wuszv, ΑΜ ΣΟΕΛ

16 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΛΠ 34 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιανουαρίου έως ΣΗΜ Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτά κέρδη Λοιπά έσοδα / (έξοδα) Έξοδα ιάθεσης 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα ιοίκησης 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων και χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοδοτικά έσοδα Χρηµατοδοτικά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Έσοδα από µερίσµατα Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων σε συµµετοχές και χρεόγραφα (87.762) (87.762) ( ) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος 8 ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη µετά από φόρους Κατανέµονται σε: -Μετόχους µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Βασικά και αποµειωµένα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή της 7 µητρικής Εταιρείας (σε Ευρώ) 0,0444 0,1591 0,0349 0,1236 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 24 έως 39, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 16

17 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Από 1 Ιανουαρίου έως Από 1 Ιανουαρίου έως ΣΗΜ Καθαρά κέρδη περιόδου Συναλλαγµατικές διαφορές (73.723) - - Αµοιβές µελών.σ. ( ) ( ) ( ) ( ) Κρατικές επιχορηγήσεις Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους Κατανέµονται σε: -Μετόχους µητρικής ικαιώµατα µειοψηφίας Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 24 έως 39, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 17

18 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Από 1 Απριλίου έως Από 1 Απριλίου έως ΣΗΜ Πωλήσεις Κόστος πωληθέντων 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτά κέρδη Λοιπά έσοδα / (έξοδα) Έξοδα ιάθεσης 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα ιοίκησης 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Έξοδα Ερευνών και Ανάπτυξης 5 ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη προ φόρων και χρηµατοδοτικών αποτελεσµάτων Χρηµατοδοτικά έσοδα Χρηµατοδοτικά έξοδα ( ) ( ) ( ) ( ) Έσοδα από µερίσµατα Αύξηση (µείωση) αξίας επενδύσεων σε συµµετοχές και χρεόγραφα (43.173) (43.173) ( ) Κέρδη προ φόρων Φόρος εισοδήµατος ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδη (ζηµίες) µετά από φόρους (23.703) Κατανέµονται σε: -Μετόχους µητρικής (23.703) ικαιώµατα µειοψηφίας (23.703) Βασικά και αποµειωµένα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανά µετοχή της 7 µητρικής Εταιρείας (σε Ευρώ) 0,0000 0,1062 (0,0010) 0,0847 Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 24 έως 39, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 18

19 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΑΠΟ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Από 1 Απριλίου έως Από 1 Απριλίου έως ΣΗΜ Καθαρά κέρδη περιόδου (23.703) Συναλλαγµατικές διαφορές Αµοιβές µελών.σ. ( ) ( ) ( ) ( ) Κρατικές επιχορηγήσεις Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους ( ) Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου µετά από φόρους ( ) Κατανέµονται σε: -Μετόχους µητρικής ( ) ικαιώµατα µειοψηφίας ( ) Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 24 έως 39, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 19

20 ΜΗΗΧΧΑΑΝΝ ΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΚΚΕΕ ΣΣ ΚΑΑ ΤΤΑΑΣΣΚΚΕΕΥΥΕΕΣΣ Α..ΕΕ.. ΕΕΞΞΑΑΜΗΝΙΙΑΑΙΙΑΑ ΟΙΙΚΚΟΝΟΜΙΙΚΚΗ ΕΕΚΚΘΕΕΣΣΗ ΓΓΙΙΑΑ ΤΤΗΝ ΠΕΕΡΡΙΙΟ Ο ΑΑΠΠΟ 11 ΙΙΑΑΝΝΟΥΥΑΑΡΡΙΙΟΥΥ ΕΕΩΣΣ 3300 ΙΙΟΥΥΝΙΙΟΥΥ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (Ποσά σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά) ΣΗΜ. 30 Ιουνίου 2010 ΟΜΙΛΟΣ 31 εκεµβρίου Ιουνίου 2010 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31 εκεµβρίου 2009 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούν Ενεργητικό Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία Επενδύσεις σε ακίνητα Άυλα περιουσιακά στοιχεία Συµµετοχές σε θυγατρικές εταιρείες Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις Κυκλοφορούν Ενεργητικό Αποθέµατα Απαιτήσεις από πελάτες Λοιπές απαιτήσεις Βραχυπρόθεσµες επενδύσεις και χρεόγραφα Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα αυτών Σύνολο Ενεργητικού Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεµατικό υπέρ το άρτιο Λοιπά αποθεµατικά Κέρδη εις νέο Συν/κή διαφορά ενοπ. θυγατρικών εταιρειών ( ) ( ) - - Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μετόχων Εταιρείας ικαιώµατα µειοψηφίας Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Μακροπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές Τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις Λοιπές υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις Προβλέψεις Σύνολο υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Οι σηµειώσεις που παρατίθενται στις σελίδες από 24 έως 39, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των Οικονοµικών Καταστάσεων. 20

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007

ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - A.B.E.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 01 Ιανουαρίου 2007 έως 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε την Απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡΙΘΜΟΣ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ Σταυροχωρίου Κιλκίς ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E.

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E.

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Οµίλου) της 31 Μαρτίου 2008 Σύµφωνα µε το ιεθνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A Ε ΡΑ: POPESTI-LEORDENI, ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως Σελίδα 1 από 6 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E.

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2010 Πωλήσεις: 2.744,0 εκ. ευρώ έναντι 2.764,1 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2009 (µείωση 0,7%) Μικτά κέρδη: 528,7 εκ. ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ: ΘΕΣΗ ΤΖΗΜΑ ΚΟΡΩΠΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τρίμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων 2. Στοιχεία ισολογισμού 3. Στοιχεία κατάστασης μεταβολών καθαρής θέσης 4. Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005

ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις Α τρίµηνο 2005 1 Περιεχόµενα 1 Στοιχεία κατάστασης αποτελεσµάτων περιόδου 2 Στοιχεία ισολογισµού 3 Στοιχεία κατάστασης µεταβολών καθαρής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS - Α.Β.Ε.Ε.

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS - Α.Β.Ε.Ε. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS - Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Ατοµικές και Ενοποιηµένες της 30 Ιουνίου 2006 1 Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 Οι συνηµµένες Ενδιάµεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ

ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙ Η Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26064/06/Β/92/15 Ε ΡΑ: Α ΡΙΑΝΗ ΡΑΜΑΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2006 ( ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2006) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑ ΣΕΙΣ 1. Στοιχεία Κατάστασης Συνολικών Εσόδων της χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου 2012 2. Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31 ης Δεκεμβρίου 2012 3. Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS - Α.Β.Ε.Ε.

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS - Α.Β.Ε.Ε. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS - Α.Β.Ε.Ε. Ενδιάµεσες Συνοπτικές Οικονοµικές Καταστάσεις Ατοµικές και Ενοποιηµένες της 31 Μαρτίου 2007 Σύµφωνα µε το ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο 34 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005. Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες στοχεύουν σε µια συνοπτική ενηµέρωση, για

Διαβάστε περισσότερα

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU FROU BISCUITS) PUBLIC LTD ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηµατική κατάσταση 1-2 Μη ελεγµένη ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E.

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ (KLEEMANN HELLAS) AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρείας και Ομίλου) της 31 Μαρτίου 2015 Σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Ενοποιηµένα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2010 Πωλήσεις: 1.372,4 εκ. ευρώ έναντι 1.462,7 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2009 (µείωση 6,2%) Kέρδη προ

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.»

«ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ & ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΕΙ ΩΝ ΛΗΤΩ Α.Ε.» ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ από 1 Ιανουαρίου µέχρι 31 εκεµβρίου 2007 (δηµοσιευόµενα βάσει του Ν. 2190, άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου

: www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008. ιεύθυνση διαδικτύου ιεύθυνση διαδικτύου : www.elvesa.gr Ηµεροµηνία έγκρισης από το ιοικητικό Συµβούλιο των τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων : 26 Μαίου 2008 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Άγιος

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου Ημερομηνία Έγκρισης από ΔΣ Όνομα Επώνυμο Κωδ. ΘέσηΘέση Υπόδειγμα 1Α ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΛΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ποσά εκφρασμένα σε Χιλιάδες ΕΥΡΩ ΛΟ.ΕΤ. Μητρική Επωνυμία Ομίλου Εταιρίας: ΕΛΒΑΛ Α.Ε ΒΙΟΜ/ΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓ. ΑΛΟΥΜ. 172 ΑΡΜΑΕ 3954/6/Β/86/13

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ

Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ Ε Κ Θ Ε Σ Η Τ Ο Υ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ ΟΥ Σ Υ Μ Β ΟΥ Λ Ι Ο Υ ΤΗΣ ΑΡΓΟΣ ΑΕΒΕΞ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 29-6-2012 Κύριοι µέτοχοι, Η χρήση που εξετάζεται είναι η 10η

Διαβάστε περισσότερα

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34)

Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) Α Τρίμηνο 2016 Ενδιάμεσες Καταστάσεις Πληροφόρησης Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ 34) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. Χρηματοοικονομικές εξελίξεις και επιδόσεις α τριμήνου 2016... 2 Β.

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009

ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 ΟΠΑΠ Α.Ε. Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Εξάµηνο που έληξε 30 Ιουνίου 2009 Πωλήσεις: 2.764,1 εκ. ευρώ έναντι 2.760,2 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2008 (αύξηση 0,1%) Κέρδη προ τόκων, φόρων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό)

ΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΗΣ Α/ Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Το Ενεργητικό (και Παθητικό) EΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2009 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005

ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510. Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε (AP. Μ.Α.Ε 6073/06/Β/86/12) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 109-111 ΑΘΗΝΑ 11510 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από την 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ

ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΚΡΕΚΑ Α.Ε. ΑΦΟΙ Κ. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΩΣΤΑ ΚΡΕΑΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΕ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΝ ΥΤΡΙΑΣ 1/1-30/06/2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις της Επενδύτριας είναι εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2014 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάμεση έκθεση διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 KLEEMANN HELLAS Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 10920/06/Β/86/40 Έδρα: ΒΙ.ΠΕ. Σταυροχώρι Κιλκίς www.kleemann.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ

ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ ΑΛΟΥΜΥΛ ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ΑΡ.Μ.Α.Ε 17520 / 06 / Β / 88 / 18 ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ - 611 00 - ΚΙΛΚΙΣ Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1 Ιανουαρίου 2005 έως 31 Μαρτίου 2005 Τα παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004

Αποτελέσµατα 9µήνου 2004 Αποτελέσµατα 9µήνου Σηµαντική βελτίωση των οικονοµικών µεγεθών, που υποδηλώνει την επιτυχηµένη αναπτυξιακή στρατηγική και πορεία του οµίλου τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό Βασικά Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Πελάτες και Λοιπές Απαιτήσεις ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Προς Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Δ/νση Εισηγμένων Εταιρειών Τμήμα Εποπτείας Εισηγμένων Εταιρειών Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου 105 62 Αθήνα Τηλ.: 2103377187 Φαξ.: 2103377115 Υπ όψιν κας Κούρκαφα Ιλιάννας Αθήνα, 11

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4

Διαβάστε περισσότερα

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών.

OPAr.AT AT), Μείωση επιχειρησιακού κόστους κατά 7,5 εκ. ευρώ σύµφωνα µε τους στόχους εξορθολογισµού των δαπανών. ΟΠΑΠ ΑΕ Ενδιάµεσες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις για το τ τρίµηνο που έληξε την 31η Μαρτίου 2011 Αθήνα 23 Μαΐου 2011 Η ΟΠΑΠ ΑΕ (OPAr( OPAr.AT AT), η µεγαλύτερη εταιρία τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΗΜ ΑΕ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α Τριμήνου 2010 (Περίοδος από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2010) Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 Ισολογισµός (Ατοµικός και Ενοποιηµένος) 15 Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Ατοµική και Ενοποιηµένη) 16 Κ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 3 Ισολογισµός (Ατοµικός και Ενοποιηµένος) 15 Καταστάσεις Αποτελεσµάτων (Ατοµική και Ενοποιηµένη) 16 Κ ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. Οικονοµικές Καταστάσεις (Ατοµικές και Ενοποιηµένες) της 31 εκεµβρίου 2007 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΛΥ Α ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις (Περιόδου από 1η Ιανουαρίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2009) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α/Α Περιγραφή Σελίδα 1 Κατάσταση οικονοµικής θέσης 3 2 Κατάσταση συνολικών εισοδηµάτων 4 3 Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων 6 4 Κατάσταση ταµιακών ροών 7 5 Γενικές πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8 Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2007 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΤΙΚΑΤ ΑΤΕ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ 2182801000 ΑΡ.Μ.Α.Ε.13870/06/Β/86/13 Λ. Μεσογείων 109-111, 115 26 - Αθήνα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2014 έως 30 Ιουνίου 2014 Σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2005 ΕΔΡΑΣΗ-Χ.ΨΑΛΛΙΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε /06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος. Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 25086/06/Β/91/58 Αρχαίου Θεάτρου 8, Άλιµος Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την εξαµηνιαία περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις (Εταιρικές και Ενοποιημένες) της 31 ης Μαρτίου 2011 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ένα Μέλος Δ.Σ. Ο Γενικός Διευθυντής Ο Οικονομικός Διευθυντής ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΛΙΔΩΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34

Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου 1 η Ιανουαρίου εως 30 η Σεπτεµβρίου 2008 σύµφωνα µε το ΛΠ 34 ΙΜΠΕΡΙΟ ΑΡΓΩ ΓΚΡΟΥΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ιακριτικός τίτλος: IMPERIO ARGO GROUP S.A. Μαυροκορδάτου 11 13, Τ.Κ. 185 38 Πειραιάς ΑΡ. Μ.Α.Ε. 21540/06/Β/90/46 Ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΑΙΘΕΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου

ελτίο Τύπου Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου ΟΠΑΠ ΑΕ Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει µονοψήφια πτώση των πωλήσεων 2012 σε συνδυασµό µε βελτιωµένη κερδοφορία δ τριµήνου Αθήνα 7 Μαρτίου 2013 Η ΟΠΑΠ Α.Ε. (OPAr.AT), η µεγαλύτερη εταιρεία τυχερών παιχνιδιών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007

ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 ΟΠΑΠ Α.Ε. Ενδιάµεσα Οικονοµικά Αποτελέσµατα για το Τρίµηνο που έληξε 31 Μαρτίου 2007 Πωλήσεις: 1.151,3 εκ. ευρώ έναντι 1.044,0 εκ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου 2006 (αύξηση 10,3%). Κέρδη προ τόκων, φόρων

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Εταιρία: ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2004 Έτος Τρίµηνο Εξάµηνο V Εννιάµηνο Υπερδωδεκάµηνο (Σηµειώνεται µε ν την περίοδο αρχής και

Διαβάστε περισσότερα

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016

Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Autohellas Οικονομικά Στοιχεία Α Τριμήνου 2016 Αθήνα, 10 Ιουνίου 2016 Θετική δυναμική στον κύκλο εργασιών αλλά και στην λειτουργική κερδοφορία κατά 15% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο κύκλος

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ. Αριθμοδείκτες οικονομικής διάρθρωσης Κυκλοφορούν ενεργητικό ,47 60,56% Σελίδα 1 από 5 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Δ. ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ «PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ Α.Ε.» ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Γ Τριμήνου 2009 περιόδου 1 η Ιανουαρίου έως 30 η Σεπτεµβρίου 2009 Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο 2007

Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο 2007 Ε Τ Η Σ Ι Ο Ε Λ Τ Ι Ο 2007 (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.02.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) Κιλκίς, Μάιος 2008 KLEEMANN - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας

ΕΝΟΤΗΤΑ Α. Εξέλιξη και επιδόσεις της Οντότητας Ετήσια Έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου Οι θεµατικές ενότητες της εκθέσεως και το περιεχόµενο αυτής, βάσει του Άρθρου 43 α του ΚΝ 2190/1920 και της περίπτωσης α της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν.4308/2014,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου

Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 1 Οικονομικά Στοιχεία Β Τριμήνου 2016 1 Καθαρά Κέρδη 46εκ. το Β τρίμηνο και 106εκ. το Α εξάμηνο 2016 Αύξηση καθαρών εσόδων από τόκους κατά 1,3% έναντι του Α τριμήνου σε 388εκ. Αύξηση εσόδων από προμήθειες

Διαβάστε περισσότερα