ΓΙΩΡΓΟ HΛΙΑ EΠΙΣΡΟΠΑΚΗ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ Σεχνολογίασ Η/Τ ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ 10 Γενάρθ 1967 (10/01/1967)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΩΡΓΟ HΛΙΑ EΠΙΣΡΟΠΑΚΗ. Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ Σεχνολογίασ Η/Τ ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ 10 Γενάρθ 1967 (10/01/1967)"

Transcript

1 Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ ΓΙΩΡΓΟ HΛΙΑ EΠΙΣΡΟΠΑΚΗ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ & Μθχανικόσ Σεχνολογίασ Η/Τ ΣΟΠΟ ΓΕΝΝΗΗ Χίοσ ΗΜΕΡOΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ 10 Γενάρθ 1967 (10/01/1967) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ Ζγγαμοσ (με δφο παιδιά) ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ Εκπλθρωμζνεσ (Απολυτιριο 28/03/1995) ΕΘΝΙΚΟΣΗΣΑ Ελλθνικι ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΡΓΑΙΑ Παπαηι 10, ΧIO ΣΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ ΕΡΓΑΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΙΑ Ποφντα Καρφά, ΧΙO ΣΗΛΕΦΩΝΟ ΟΙΚΙΑ ΚΙΝΗΣΟ ΣΗΛΕΦΩΝΟ EΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ (Βακμόσ Πτυχίου:6,84) ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΤΣΕΧΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ Μεταπτυχιακόσ φοιτθτισ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Μεταπτυχιακόσ κφκλοσ ςτον Περιβαλλοντικό χεδιαςμό Πόλεων και Κτιρίων ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΙΓΑΙΟΤ (Ακαδθμία Ενζργειασ) Κφκλοσ κατάρτιςθσ ενεργειακών μθχανικών των νθςιών EΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ EΜΠΕΙΡΙΑ 01/1990 ςιμερα 06/ / /2005 Ελεφθεροσ επαγγελματίασ, δραςτθριοποιοφμενοσ ςτθ Χίο ωσ: Ηλεκτρολόγοσ Μθχανικόσ Μθχανικόσ Σθλεπικοινωνιών και Πλθροφορικισ Ενεργειακόσ Μθχανικόσ Επιχειρθματικόσ φμβουλοσ Επιμορφωτισ ΕΝΑ ΧΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ Κάμποσ, Χίοσ, Σθλ Γενικόσ Διευθυντήσ Κζντρο Επιχειρηματικήσ και Σεχνολογικήσ Ανάπτυξησ (Κ.Ε.Σ.Α.) ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Σοπικι αντζνα Νομοφ Χίου Αναπλθρωτισ υντονιςτισ Επιχειρθματικόσ φμβουλοσ Ν. Χίου

2 04/ / / / / / / 03/1994 ΕΝΑ ΧΙΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΙΑ Κάμποσ, Χίοσ, Σθλ Διευκυντισ Σμιματοσ χεδιαςμοφ & Ανάπτυξθσ Τπεφκυνοσ Μθχανογράφθςθσ Ανάπτυξθ & Τποςτιριξθ εταιρικοφ site (www.enachios.gr) και website Σουριςτικισ Προβολισ Ν. Χίου (www.chios.gr) Διαχείριςθ ζργων Εκπόνθςθ Επιχειρθματικών χεδίων φμβουλοσ Επιχειριςεων Τπαγωγι επενδφςεων ςτον Αναπτυξιακό Νόμο Τποβολι προτάςεων ςε εκνικά προγράμματα και κοινοτικζσ πρωτοβουλίεσ CHIOS COMPULINK Ο.Ε., Σθλεπικοινωνιακζσ Τπθρεςίεσ και Τπθρεςίεσ Internet, Βενιηζλου 31, Χίοσ, Σθλ Σμιμα Ανάπτυξθσ & Τποςτιριξθσ Δικτφου Σεχνικό Σμιμα Πωλιςεισ Τποςτιριξθ πελατών ςε προγράμματα Εμπορικισ Διαχείριςθσ και Οργάνωςθσ Γραφείου πελατών ΠΡΟΟΔΟ Α.Ε., Πανεπιςτιμιο Αιγαίου, Χίοσ Ανάπτυξθ Σθλεματικών Εφαρμογών Εργαςτήριο Ενςφρματησ Σηλεπικοινωνίασ, Πανεπιςτήμιο Πατρών, Κάτω Καςτρίτςι Πάτρα, Σθλ Ερευνθτισ Λειτουργία Εργαςτθρίων Σθλεπικοινωνιακά υςτιματα Ι & ΙΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ςυγχρθματοδοτικθκε ςτα πλαίςια του προγράμματοσ INTERREG IV για τθν υλοποίθςθ του ζργου «CHORD: Αξιοποίηςη τησ πολιτιςτικήσ κληρονομιάσ ωσ εργαλείου τοπικήσ ανάπτυξησ» ςυγχρθματοδοτικθκε ςτα πλαίςια του προγράμματοσ INTERREG III για τθν υλοποίθςθ του ζργου «MED ISOLAE Πλαίςιο Αειφορίασ των Μεςογειακών Νηςιών» ςυγχρθματοδοτικθκε ςτα πλαίςια του προγράμματοσ INTERREG III για τθν υλοποίθςθ του ζργου «Intelligent Ports Systems (I- PORTS)» ςυγχρθματοδοτικθκε από τθν Γενικι Διεφκυνςθ Διεφρυνςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «ENLARGE-SEMES: Δράςεισ για την Απαςχόληςη και την Κοινωνία ςτην Νοτιοανατολική Μεςόγειο» Γεώργιοσ Η. Επιτροπάκθσ, Βιογραφικό θμείωμα ςελ. *2]

3 εντάχκθκε για χρθματοδότθςθ ςτα πλαίςια τθσ πρωτοβουλίασ e-ten για τθν υλοποίθςθ του ζργου «e-procsee:ηλεκτρονικζσ δημοπραςίεσ» ςυγχρθματοδοτικθκε από τθν Γενικι Διεφκυνςθ Διεφρυνςθσ για τθν υλοποίθςθ του ζργου «e-demos:δράςεισ ενθάρρυνςησ τησ ςυμμετοχήσ των πολιτών ςτισ διαδικαςίεσ τησ τοπικήσ διακυβζρνηςησ» ςυγχρθματοδοτικθκε ςτα πλαίςια του προγράμματοσ ALTENER για το ζργο «Μελζτη χρήςεων γεωθερμικοφ πεδίου Νότιασ Χίου» ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ Mζλοσ τθσ ομάδασ υλοποίθςθσ και υπεφκυνοσ ζργου τθσ ομάδασ ςυνεργαηόμενων φορζων που υλοποίθςαν το ζργο «Καινοτόμεσ μζθοδοι ανάπτυξησ και οργάνωςη των επιχειρήςεων τησ Περιφζρειασ Βορείου Αιγαίου» ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Βόρειο Αιγαίο , μζτρο 3.7, πρόγραμμα «Καινοτόμεσ ζρευνεσ και τεχνολογικι ανάπτυξθ ςε τομείσ Εκνικισ προτεραιότθτασ» (partner) ΕΝΑ ΧΙΟΤ Α.Ε. τθσ ομάδασ φορζων που υλοποίθςαν το ζργο «Αξιοποίηςη ςφγχρονων μεθόδων των γεωεπιςτημών ςτη διαχείριςη του ςειςμικοφ κινδφνου με ζμφαςη ςτο δομημζνο περιβάλλον των νηςιών του Βορείου Αιγαίου Πελάγουσ» ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ Βόρειο Αιγαίο , μζτρο 3.7, πρόγραμμα «Καινοτόμεσ ζρευνεσ και τεχνολογικι ανάπτυξθ ςε τομείσ Εκνικισ προτεραιότθτασ» PRO.O.DO.S, Multi-Media Presentation of Chios, Lesvos and Samos Islands, Πανεπιςτιμιο Αιγαίου POLYGLOT (ESPRIT II) Multilingual Text-To-Speech and Speech-To-Text PC-Based Systems, Πανεπιςτιμιο Πατρών, Πολυτεχνικι χολι ONOMASTICA (ESPRIT II ), Πανεπιςτιμιο Πατρών, Πολυτεχνικι χολι 1992 SAM (ESPRIT II 6809), Πανεπιςτιμιο Πατρών, Πολυτεχνικι χολι 1986 ESPRIT I (291/860), Linguistic Analysis of the European Languages, Πανεπιςτιμιο Πατρών, Πολυτεχνικι χολι ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣA Υπεφθυνοσ Ζργου «ΚΕΝΣΡΟ ΤΠΟΔΟΧΗ ΕΠΕΝΔΤΣΩΝ (ΚΤΕ) Ν. ΧΙΟΤ» που χρθματοδοτικθκε ςτα πλαίςια του Ε.Π. «Ανταγωνιςτικότθτα» Υπεφθυνοσ Ζργου «ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ GIS KAI ΧΑΡΣΟΓΡΑΦΗΗ ΤΦΙΣΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» του Π.Ε.Π. Β. Αιγαίου, μζτρο 2.4 «ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ αςτικισ ανάπτυξθσ ςε τοπικζσ ηώνεσ μικρισ κλίμακασ» Υπεφθυνοσ Ζργου και Συντονιςτήσ-Φυςικό Πρόςωπο του ζργου «Ολοκλθρωμζνθ Παρζμβαςθ για τθν αντιμετώπιςθ τθσ ανεργίασ ςτον Αςτικό χώρο του Νομοφ Χίου», Σοπικζσ Πρωτοβουλίεσ Απαςχόληςησ ςτον Νομό Χίου που χρθματοδοτικθκε ςτα Γεώργιοσ Η. Επιτροπάκθσ, Βιογραφικό θμείωμα ςελ. *3]

4 πλαίςια του Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Υπεφθυνοσ Ζργου και μζλοσ τθσ ομάδασ ζργου για τθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ «Ολοκληρωμζνεσ Παρεμβάςεισ Τπζρ των Γυναικών ςτο Βόρειο Αιγαίο». Υπεφθυνοσ Ζργου «ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ» (ίδρυςθ και λειτουργία) που εντάχκθκε για χρθματοδότθςθ ςτα πλαίςια του Ε.Π. «Προώκθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ- υνεχιηόμενθ Κατάρτιςθ» Υπεφθυνοσ Ζργων «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ» Διμων Αγίου Μθνά και Μαςτιχοχωρίων Ν. Χίου (ίδρυςθ και λειτουργία) που χρθματοδοτικθκαν από το Ε.Π. «Προώκθςθ τθσ Απαςχόλθςθσ- υνεχιηόμενθ Κατάρτιςθ» και το ΠΕΠ Β. Αιγαίου Μζλοσ τθσ ομάδασ υλοποίθςθσ του ζργου «ΓΡΑΦΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΝΟΜΟΤ ΧΙΟΤ» που εντάχκθκε ςτα πλαίςια του Ε.Π.Βιομθχανίασ , με κακικοντα: Δημιουργία Πληροφοριακοφ Συςτήματοσ Τοπικήσ Επιχειρηματικότητασ Εξατομικευμζνη Συμβουλευτική Υποςτήριξη Επενδυτών Οικονομοτεχνικζσ Μελζτεσ Υπεφθυνοσ Ζργου «ΚΕΝΣΡΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ» που εντάχκθκε ςτα πλαίςια του Ε.Π.Βιομθχανίασ Υπεφθυνοσ Ζργων «ΚΕΝΣΡΟ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ» Διμων Αμανισ και Καρδαμφλων Νομοφ Χίου που χρθματοδοτικθκαν από τα Ε.Π. του Τπουργείου απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ προςταςίασ Υπεφθυνοσ Ζργων «ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΡΙΜΝΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» Διμων Αμανισ, Ομθροφπολθσ και Καμποχώρων Νομοφ Χίου που χρθματοδοτικθκαν από τα Ε.Π. του Τπουργείου απαςχόλθςθσ και Κοινωνικισ προςταςίασ. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ [1] "Prosody assignment to TTS-systems based on linguistic analysis", G. Epitropakis, N. Yiourgalis, G.Kokkinakis, Proc. of the 4th Australian International Conference on Speech Science and Technology, Brisbane, December 1992, pp [2] "Some important cues on improving the quality of a TTS-system", N. Yiourgalis, G. Epitropakis, G. Kokkinakis, Proc. of the 4th Australian International Conference on Speech Science and Technology, Brisbane, December 1992, pp [3] "A Greek reading system for visually impaired people", N. Yiourgalis, C. Kesendes, G. Epitropakis, G. Kokkinakis, 1st TIDE Congress, Brussels, April 6-7, [4] "Multi-level text analysis for TTS-systems", G. Epitropakis, N. Yiourgalis, D. Valkaniotis, P.Pierros, C. Kesendes, N. Fakotakis, G. Kokkinakis, ESCA Workshop on Speech and Language Technology for Disabled Persons, Stockholm, May 31 - June 2, 1993, pp [5] "A complete real time TTS-system implemented for the Greek language", N. Yiourgalis, G. Epitropakis, G. Kokkinakis, International Conference on Digital Signal Processing and II International Conference on Computer Applications to Engineering systems, Nicosia, Cyprus, July 14-16, [6] "A voice interactive educational system", D. Tambakas, G. Epitropakis, N. Fakotakis, G. Kokkinakis, Workshop on Applications of Speech Technology, Bavaria, Germany, September 16-17, [7] "Duration modelling for the Greek language", G. Epitropakis, D. Tambakas, N. Fakotakis, G. Kokkinakis, EUROSPEECH '93, Berlin, Germany, September 21-23, 1993 pp [8] "Prosody control of TTS-systems based on linguistic analysis", G. Epitropakis, N. Yiourgalis, G. Kokkinakis, EUROSPEECH '93, Berlin, Germany, September 21-23, 1993, pp Γεώργιοσ Η. Επιτροπάκθσ, Βιογραφικό θμείωμα ςελ. *4]

5 [9] "High quality Intonation algorithm for the Greek TTS-system", G. Epitropakis, N. Yiourgalis, G. Kokkinakis, ESCA Workshop on Prosody, Lund, Sweden, September 27-29, 1993, pp ΞΕΝΕ ΓΛΩΕ ΑΓΓΛΙΚΑ (First Certificate in English) ΑΡΙΣΑ ΓΑΛΛΙΚΑ (Certificat d Etudes et de la langue francaise) ΚΑΛΑ ΙΠΑΝΙΚΑ ΜΕΣΡΙΑ MΕΛΟ ΤΛΛΟΓΩΝ & ΕNΩΕΩΝ TΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ (Α.Μ ) European Speech Communication Association (ESCA) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ EΝΩΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΟΤΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΡΓΩΝ φλλογοσ Ελευκζρων Επαγγελματιών Μθχανικών και Τπομθχανικών Χίου (ΕΜΤΧ) - μζλοσ του Δ.. από τον Μάρτιο του 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ EΜΠΕΙΡΙΑ ΗΜΕΡΑ 1993 Περιςςότερεσ * από 2000 ώρεσ ειςθγιςεων ςε κζματα ςχετικά με Λειτουργικά υςτιματα Η/Τ (WINDOWS, MS-DOS, UNIX), Γλώςςεσ Προγραμματιςμοφ (BASIC, FORTRAN, COBOL, PASCAL, C, C++, HTML), Δομζσ Δεδομζνων (DBASE, ACCESS, SQL), Προγράμματα Οργάνωςθσ Γραφείου (WORD, EXCEL, POWERPOINT) ςε Εργαςτιρια Ελευκζρων πουδών, ΚΕΚ, ΙΕΚ και άλλουσ φορείσ (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ, ΕΠΕΑΚ). Λειτουργία εργαςτθρίων ςτα πλαίςια των μακθμάτων «Σθλεπικοινωνιακά υςτιματα Ι» και «Σθλεπικοινωνιακά υςτιματα ΙΙ» που διδάςκονται ςτο 4 ο ζτοσ ςπουδών του Σμιματοσ Ηλεκτρολόγων Μθχανικών τθσ Πολυτεχνικισ χολισ του Πανεπιςτθμίου Πατρών. * χετικζσ βεβαιώςεισ μποροφν να προςκομιςκοφν αν απαιτθκεί. ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΤΝΕΔΡΙΑ-ΕΜΙΝΑΡΙΑ εμινάριο ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕ ΤΣΗΜΑΣΩΝ HACCP, TUV HELLAS SA, Χίοσ, Νοεμβρίου 2002 υνζδριο Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΑΝΑΝΕΩΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΕΡAΙΟΣΗΣΕ Ε ΤΝΘΗΚΕ ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ, 2 ο ΕΘΝΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ, Μονάδα Ανανεώςιμων Πθγών Ενζργειασ-ΕΜΠ, 2001, 3 θμζρεσ εμινάριο QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS EXPERTS, The year 2010 version of ISO 9001, its relation to the audit role and its relation to the CE Marking System, Ελλθνικι Εταιρεία Ποιότθτασ, Ακινα, Μαρτίου 2001, 3 θμζρεσ εμινάριο ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΡΓΟΤ, Interface Business & Information Training S.A., Χίοσ, 2000, 16 ώρεσ εμινάριο ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΛΙΑΝΙΚΗ, Interface Business & Information Training S.A., Χίοσ, 2000, 14 ώρεσ εμινάριο ΣΕΧΝΙΚΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΙΑΓΝΩΕΩΝ, Ελλθνικό Κζντρο Μεταφοράσ Σεχνολογίασ Α.Ε., Θεςςαλονίκθ, 1999, 16 ώρεσ υνζδριο THE MAGIC OF THE NORTH AEGEAN, Oldways Preservation and Exchange Trust, Βόρειο Αιγαίο, 1999, 6 θμζρεσ εμινάριο ΣΕΛΕΧΗ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ, ΠΕΠ Β. ΑΙΓΑΙΟΤ, 1997, 300 ώρεσ Γεώργιοσ Η. Επιτροπάκθσ, Βιογραφικό θμείωμα ςελ. *5]

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2012 1 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Μάιος 2014 1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου 17-19 Α, Αργυροφπολθ,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος

Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος 1. Προςωπικά ςτοιχεία Ημερομθνία: 4.8.2015 Επώνυμο: Λιάκοσ Όνομα: Λεωνίδασ Ημερομηνία γζννηςησ: 01-01-1979 Τόποσ Γζννηςησ: Ιωάννινα Υπηκοότητα: Ελλθνικι Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

2010 ζωσ ςήμερα: Λζκτορασ Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ, Τμήμα ΜΠΕΣ, Παν. Αιγαίου. 2000 Πτυχίο Επιςτήμησ Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ

2010 ζωσ ςήμερα: Λζκτορασ Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ, Τμήμα ΜΠΕΣ, Παν. Αιγαίου. 2000 Πτυχίο Επιςτήμησ Υπολογιςτϊν του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ Ονοματεπϊνυμο Δρ. Δημήτρησ Δρόςοσ Ιδιότητα 2010 ζωσ ςήμερα: Λζκτορασ Ηλεκτρονικήσ Επιχειρηματικότητασ, Τμήμα ΜΠΕΣ, Παν. Αιγαίου E-mail ddrosos@aegean.gr Τίτλοι Σπουδϊν 2000 Πτυχίο Επιςτήμησ Υπολογιςτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑ - ΕΠΩΝΤΜΟ - ΠΑΣΡΩΝΤΜΟ: ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ ΣΟΤ ΑΝΕΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ : Αρτζμιδοσ 119, Παλαιό Φάλθρο 175 62, Ακινα ΣΗΛΕΦΩΝΟ : 210 9837940, Fax : 210 9843624, e-mail : n.charito@cryologic.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ ΒΙΟΓΑΦΙΚΟ ΣΘΜΕΙΩΜΑ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ-ΑΛΚΕΣΑ Γ. ΟΤΓΓΡΙΝΗ Διπλ. Αρχιτζκτων-Μθχανικόσ ΑΡΘ Visiting Research Associate, Harvard GSD Διδάκτωρ ΑΡΘ Επίκουροσ Κακθγθτισ Τμ. Αρχιτεκτόνων, Ρολυτεχνείο Κριτθσ Διεφκυνςθ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ

ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΛΑΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΒΟΛΟΤ ΑΝ.Ε.ΒΟ. Α.Ε. Λαχανά 5 - Λιμνου, 38334 ΒΟΛΟ Σθλ: 24210-28251-2 Fax: 24210-28255 E-mail: secretariat@anevo.gr Ιςτοςελίδα: www.anevo.gr ΠΡΟΚΛΘΘ για τη ςφναψη ΤΜΒΑΕΩΝ ΑΝΑΚΕΘ ΕΡΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Ιδιότητα Διεύθυνση γραφείου (1) Διεύθυνση γραφείου (2) ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παρασκευάς Νικόλαος Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 12 Σεπτεμβρίου 1976. Έγγαμος με δύο παιδιά. Καβάλα. lfrangid@pme.duth.gr 2. ΣΠΟΥΔΕΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Λ. ΦΡΑΓΓΙΔΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ημερομηνία Γέννησης: Οικ. Κατάσταση: Τόπος Γέννησης: Ηλεκτρονική Διεύθυνση: 12 Σεπτεμβρίου 1976 Έγγαμος με δύο παιδιά Καβάλα lfrangid@pme.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΟΡΑΚΗ Τόπος και έτος γέννησης Διεύθυνση Σπουδές Χανιά Κρήτης, 1955. Γαρητού 132, Αγία Παρασκευή, 15343 Αθήνα, τηλ. 2106396498, 6977128044 ηλ.ταχ. toraki@tee.gr 1978 : Ανωτάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Γεώργιος Ευαγγελίδης ΣΠΟΥΔΕΣ 1994/06 Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) της Σχολής Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Northeastern της Βοστόνης, ΗΠΑ στην Επιστήμη Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ - ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΧΑΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : ΑΓΑΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : ΞΕΡΟΠΗΓΑΔΟ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα του Ιωάννη Πάνου Σπιλάνη

Βιογραφικό Σημείωμα του Ιωάννη Πάνου Σπιλάνη Βιογραφικό Σημείωμα του Ιωάννη Πάνου Σπιλάνη Μυτιλήνη ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΙΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι.

ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. ΜΑΡΚΟΣ Ν. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων, Ph.D. Ιστορία & Φιλοσοφία των Επιστημών, M. Sc. Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Αθήνας ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ email

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.

ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π. ΚΑΖΑΝΑ Δασολόγος, Ph.D. Αναπληρώτρια καθηγήτρια Τ.Ε.Ι. Καβάλας Δράμα, Οκτώβριος 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Επώνυμο: Πατρώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ. Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΞΕΝΗ Ι. ΜΑΜΑΚΟΥ Μέλος Ε.Τ.Ε.Π. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη, 2 τέκνα Διεύθυνση:, Πατησίων 76, 104 34

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ

ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ ΚΟΜΑ Α. ΚΑΒΒΑΔΚΑ ΚΑΙΗΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΚΑ ΣΕΚ ΠΕΚΡΑΚΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΚΟΓΡΑΦΚΚΟ ΗΜΕΚΩΜΑ Σηλζφωνο: 210-5381237 Fax: 210-5381348 E-mail: kkav@teipir.gr Website: www.sealab.gr ΠΟΤΔΕ Τποψήφιοσ Διδάκτορασ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6 47100 ΑΡΤΑ

ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6 47100 ΑΡΤΑ ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 6 47100 ΑΡΤΑ Τηλ: +30 6972470571 e-mail: aoikonom1@hotmail.com ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΗ Προσωπικές πληροφορίες Υπηκοότητα: Ελληνική Έτος γέννησης: 1976 Σπουδές Πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας (Τομέας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Αγγλικά άριστα (Certificate of Proficiency in English). Γαλλικά μέτρια (Certificat de langue Francaise). ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο Διεύθυνση εργασίας : Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος : ΤΕΙ Χαλκίδας, Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, Τμήμα Ηλεκτρολογίας, 344 00 Ψαχνά Εύβοιας, τηλ. 22280

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Νικόλαος Τριχάς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Χανιά Κρήτης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άγαµος ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Ξεροπήγαδο,

Διαβάστε περισσότερα