Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο, 5-7 Οκτωβρίου 2012"

Transcript

1 H διδασκαλία του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των ιστοριών και η επίδρασή της στην ανάπτυξη του λεξιλογίου ελληνόφωνων και αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας Χλαπάνα Ελισσάβετ, ρ. στις Επιστήµες της Αγωγής Παιδαγωγικό Τµήµα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο Περίληψη: Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της συστηµατικής διδασκαλίας κατά την ανάγνωση των ιστοριών στην ανάπτυξη του δεκτικού και παραγωγικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα ελληνόφωνων και αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας. Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 5 ελληνόφωνα και 9 αλλοδαπά παιδιά ηλικίας 4-6 ετών, τα οποία φοιτούσαν σε µία τάξη ενός δηµόσιου νηπιαγωγείου της πόλης του Ρεθύµνου. Για τις ανάγκες της µελέτης πραγµατοποιήθηκε µία διδακτική παρέµβαση διάρκειας 7 µηνών. Κατά τη διάρκειά της η νηπιαγωγός της τάξης διάβασε 20 εικονογραφηµένα βιβλία και εφάρµοσε τρεις διδακτικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Πριν την έναρξη και κατά την ολοκλήρωση της παρέµβασης αξιολογήθηκαν µε σχετικά κριτήρια το δεκτικό και παραγωγικό λεξιλόγιο των παιδιών στην ελληνική γλώσσα. Τα αποτελέσµατα της µελέτης έδειξαν ότι η διδακτική παρέµβαση συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη του δεκτικού και παραγωγικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα ελληνόφωνων και αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας. Λέξεις-κλειδιά: ανάγνωση ιστοριών, λεξιλόγιο, διδακτική µεθοδολογία, προσχολική εκπαίδευση 1. Εισαγωγή Ο σύγχρονος χαρακτήρας της ελληνικής εκπαίδευσης έχει διαφοροποιηθεί σηµαντικά εξαιτίας του έντονου µεταναστευτικού ρεύµατος που παρατηρήθηκε στην Ελλάδα κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες (Γκότοβος, 2007). Οι νέες συνθήκες στην εκπαίδευση καθιστούν απαραίτητο να εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί τις κατάλληλες διδακτικές προσεγγίσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στον πολυπολιτισµικό χαρακτήρα της σχολικής τάξης, και, κατά συνέπεια, στις γλωσσικές ανάγκες ελληνόφωνων και αλλοδαπών παιδιών τα οποία κατακτούν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Το λεξιλόγιο είναι µία από τις δεξιότητες της γλώσσας η οποία συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου των παιδιών. Τα δεδοµένα, µάλιστα, σχετικών ερευνών δείχνουν ότι το πλούσιο λεξιλόγιο των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία διευκολύνει την ικανότητά τους να αποκωδικοποιούν και να κατανοούν τα κείµενα τα οποία διαβάζουν κατά τη διάρκεια των επόµενων ετών της σχολικής τους φοίτησης (Muter, Hulme, Snowling & Stevenson, 2004 Roth, Speece & Cooper, 2002). Για το λόγο αυτό κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικός ο εµπλουτισµός του λεξιλογίου των παιδιών κατά την προσχολική ηλικία. Η ανάγκη αυτή καθίσταται εντονότερη για τα παιδιά που προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικοπολιτισµικά περιβάλλοντα, καθώς πολλά από αυτά ξεκινούν τη σχολική φοίτηση στη χώρα υποδοχής µε λιγοστές εµπειρίες στο γραπτό λόγο και διαθέτοντας πολλές φορές αρκετά περιορισµένο λεξιλόγιο (Hammer, Miccio & Wagstuff, 2003 Leventhal, Xue & Brooks-Gunn, 2006 Vagh, Pan & Mancilla-Martinez, 2009). ISSN

2 Φαίνεται, µάλιστα, ότι οι πρώιµες διαφορές των παιδιών ως προς το λεξιλόγιο είτε παραµένουν σταθερές είτε διευρύνονται µε την πάροδο των ετών. Τα παιδιά κατακτούν ένα σηµαντικό αριθµό λέξεων έµµεσα µέσα στο πλαίσιο αυτών που ακούν, παρατηρούν, βιώνουν και διαβάζουν είτε στο σχολικό είτε στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ωστόσο, η συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου στο σχολικό περιβάλλον κρίνεται απαραίτητη προκειµένου τα παιδιά, και ιδιαίτερα εκείνα που υστερούν σε σηµαντικές ικανότητες και δεξιότητες της γλώσσας, να εµπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να µάθουν λέξεις που δε συναντούν συχνά στο πλαίσιο της καθηµερινής ζωής (Diamond & Gutlohn, 2006). Η ανάγνωση των ιστοριών στη σχολική τάξη προσφέρει το κατάλληλο πλαίσιο διδασκαλίας ώστε να εφαρµόζουν οι εκπαιδευτικοί τεχνικές που συµβάλλουν στην ανάπτυξη του λεξιλογίου µονόγλωσσων και αλλοδαπών παιδιών (Diamond & Gutlohn, 2006). Συγκεκριµένα, έρευνες έχουν δείξει ότι µονόγλωσσα και αλλοδαπά παιδιά κατακτούν τη σηµασία άγνωστων λέξεων του κειµένου όταν ο εκπαιδευτικός κατά την ανάγνωση µιας ιστορίας παρέχει πλούσιες επεξηγήσεις οι οποίες αφορούν: (α) στον ορισµό της λέξης, (β) στην υπόδειξη της αναπαράστασης της λέξης στην εικονογράφηση του βιβλίου, (γ) στη σύνδεση της επιλεγµένης λέξης µε άλλες συνώνυµες ή και αντίθετες λέξεις, (δ) στην αναπαράσταση της σηµασίας της λέξης µε ανάλογες χειρονοµίες και εκφράσεις προσώπου, και (ε) στην παρουσίαση της λέξης σε προτάσεις διαφορετικές από εκείνες του βιβλίου (Collins, 2010 Elley, 1989). Οι παραπάνω µορφές επεξήγησης, αν και είναι αρκετά µονολογικές και δασκαλοκεντρικές τεχνικές, βοηθούν τα παιδιά να σχηµατίσουν µια πρώτη αναπαράσταση σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων. Η διδασκαλία του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των ιστοριών καθίσταται ακόµη πιο αποτελεσµατική όταν εφαρµόζει ο εκπαιδευτικός διαλογικές τεχνικές ανάγνωσης και διατυπώνει ερωτήσεις µε σκοπό την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη διδακτική διαδικασία. Χρήσιµα είναι τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών τα οποία έδειξαν ότι τα παιδιά κατακτούν τη σηµασία άγνωστων λέξεων όταν ο εκπαιδευτικός υποβάλλει ερωτήσεις Τι και Πού, οι οποίες τα ενθαρρύνουν να παράγουν προφορικά την ονοµασία των λέξεων και να τις υποδείξουν στις εικόνες του βιβλίου (Ewers & Brownson, 1999 Reese & Cox, 1999 Sénéchal, 1997 Sénéchal & Cornell, 1993 Walsh & Blewitt, 2006). Σηµαντικός, ακόµη, και µε πολλά οφέλη στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας είναι ο αλληλεπιδραστικός τρόπος διδασκαλίας του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των ιστοριών (Χλαπάνα, 2012). Κατά την εφαρµογή αυτής της διδακτικής προσέγγισης, ο εκπαιδευτικός διατυπώνει ερωτήσεις Τι και Πού, αλλά κυρίως αξιοποιεί ανοιχτού τύπου ερωτήσεις ώστε να ενισχύσει τη γνωστική εµπλοκή και την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη συζήτηση για τη σηµασία των άγνωστων λέξεων. Σηµαντική είναι, επίσης, η προσέγγιση ανάγνωσης η οποία σχεδιάστηκε από τους Beck και McKeown (2001), και έχει διττό σκοπό την κατανόηση του κειµένου και τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Κατά την εφαρµογή αυτής της προσέγγισης, ο εκπαιδευτικός διατυπώνει ερωτήσεις οι οποίες ενθαρρύνουν τα παιδιά να ISSN

3 επεξεργάζονται και να ερµηνεύουν το περιεχόµενο των πληροφοριών σε καίρια σηµεία της ιστορίας (Text Talk). Μετά την ανάγνωση, πραγµατοποιείται εκτενής διδασκαλία ενός περιορισµένου αριθµού λέξεων, οι οποίες θεωρούνται σηµαντικές για την κατανόηση του κειµένου. Για κάθε λέξη επιλέγονται ποικίλες τεχνικές που στοχεύουν στη σε βάθος γνώση και στην αναλυτική επεξήγηση της σηµασίας της. Τα δεδοµένα των προαναφερόµενων ερευνών έδειξαν τη συµβολή διαφορετικών διδακτικών προσεγγίσεων στην ανάπτυξη του λεξιλογίου µονόγλωσσων και αλλοδαπών παιδιών. Ωστόσο, δεν παρέχουν σαφή εικόνα σχετικά µε το βαθµό που η συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου, όπως πραγµατοποιείται µέσα από το συνδυασµό των προαναφερόµενων διδακτικών προσεγγίσεων, µπορεί να εφαρµοστεί στο σύγχρονο πολυπολιτισµικό περιβάλλον της προσχολικής τάξης και να συµβάλει στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Με βάση τα παραπάνω, σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της συστηµατικής διδασκαλίας του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των εικονογραφηµένων ιστοριών στην ανάπτυξη του δεκτικού και παραγωγικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα ελληνόφωνων και αλλοδαπών προσχολικής ηλικίας. 2. Μεθοδολογία Έρευνας 2.1. είγµα Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 14 παιδιά προσχολικής ηλικίας (8 αγόρια και 6 κορίτσια) ηλικίας 4-6 ετών, τα οποία φοιτούσαν σε µία τάξη ενός δηµόσιου νηπιαγωγείου της πόλης του Ρεθύµνου. Συγκεκριµένα, το δείγµα συγκρότησαν 5 ελληνόφωνα και 9 αλλοδαπά παιδιά τα οποία κατακτούν ως δεύτερη την ελληνική γλώσσα. Από τα αλλοδαπά παιδιά, 2 προέρχονται από την Αλβανία, 5 από τη Βουλγαρία, 1 από την Τυνησία και 1 από τη Γεωργία Μέσα συλλογής δεδοµένων Για τη διερεύνηση του βασικού σκοπού της µελέτης, πριν την έναρξη και κατά την ολοκλήρωση της παρέµβασης, τα παιδιά του δείγµατος αξιολογήθηκαν ως προς: (1) το δεκτικό λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα µε το τεστ Peabody Picture Vocabulary Test R (PPVT-R), Form A, (Dunn & Dunn, 1981), το οποίο έχει µεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και έχει σταθµιστεί σε ελληνικό πληθυσµό (Simos, Sideridis, Protopapas & Mouzaki, in press), (2) το παραγωγικό λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα µε τη οκιµασία Εκφραστικού Λεξιλογίου ( ΕΛ) (Βογινδρούκας, Πρωτόπαπας & Σιδερίδης, 2009), και (3) το ειδικό λεξιλόγιο των ιστοριών µε το σχεδιασµό του Κριτηρίου Αξιολόγησης του Ειδικού Λεξιλογίου των Ιστοριών (ΚΑΕΛΙ) (Χλαπάνα, 2012). Το συγκεκριµένο κριτήριο εκτιµά πόσες και ποιες από τις λέξεις-στόχους κατανόησαν τα παιδιά ως αποτέλεσµα της διδασκαλίας που πραγµατοποιήθηκε κατά την παρέµβαση. Το ΚΑΕΛΙ περιλαµβάνει ένα δείγµα 56 λέξεων τις οποίες η νηπιαγωγός της τάξης δίδαξε στα παιδιά κατά τη διάρκεια της παρέµβασης. Το ΚΑΕΛΙ βασίζεται στο πρότυπο του ISSN

4 τεστ του δεκτικού λεξιλογίου PPVT. Σε κάθε δοκιµασία τα παιδιά άκουγαν την εκφώνηση µιας λέξης και από ένα σύνολο 4 εικόνων υποδείκνυαν την εικόνα που αναπαριστούσε τη λέξη που άκουγαν Υλικά Βιβλία. Για τις ανάγκες της διδακτικής παρέµβασης επιλέχτηκαν 20 εικονογραφηµένες ιστορίες. Οι ιστορίες οργανώθηκαν και διαβάστηκαν σε θεµατικές ενότητες (για παράδειγµα συναισθήµατα, ζώα, στοιχεία της φύσης). Κάθε θεµατική ενότητα περιλάµβανε 2-3 βιβλία. όθηκε ιδιαίτερη προσοχή ώστε το θέµα κάθε βιβλίου να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των παιδιών και το κείµενό του αφενός να εµπεριέχει αρκετά εκλεπτυσµένο λεξιλόγιο και αφετέρου να παρέχει τη δυνατότητα για τη διεξαγωγή συζητήσεων υψηλής γνωστικής απαίτησης. Τα βιβλία κάθε θεµατικής ενότητας ήταν παρόµοια ως την έκταση και το στυλ εικονογράφησης. Λέξεις-στόχοι. Από κάθε ιστορία επιλέχτηκαν προς διδασκαλία 5 έως 8 λέξεις. Σύµφωνα µε τις προτάσεις των ειδικών, επιλέχτηκαν λέξεις που: (α) καλύπτουν έννοιες-κλειδιά και είναι σηµαντικές για την κατανόηση του κειµένου, (β) απεικονίζονται στην εικονογράφηση του βιβλίου, (γ) εµφανίζονται σε διαφορετικά και ποικίλα πλαίσια πέρα από το κείµενο της ιστορίας, (δ) είναι χρήσιµες κατά την προφορική επικοινωνία και κατά την παραγωγή γραπτού λόγου, και (ε) οι εκπαιδευτικοί µπορούν να τις διδάξουν µε ποικίλες τεχνικές (Blachowicz, Fisher & Watts-Taffe, 2005 Gersten & Baker, 2000 Juel & Deffes, 2004). Κάρτες λέξεων. Σηµαντική παράµετρος της παρέµβασης αποτέλεσε η κατασκευή καρτών για κάθε βιβλίο οι οποίες απεικόνιζαν τις επιλεγµένες λέξεις και περιείχαν τη γραπτή τους αναπαράσταση. Οι κάρτες τοποθετήθηκαν στη γωνιά της γραφής και χρησιµοποιήθηκαν ως υλικό ώστε τα παιδιά να έρχονται σε τακτά διαστήµατα σε επαφή µε το διδαγµένο λεξιλόγιο και να το χρησιµοποιούν στη µεταξύ τους επικοινωνία Παρέµβαση Για τη διερεύνηση του βασικού σκοπού της µελέτης πραγµατοποιήθηκε µια διδακτική παρέµβαση διάρκειας 7 µηνών. Η νηπιαγωγός της τάξης κατά τη διάρκεια της παρέµβασης διάβασε την κάθε ιστορία τρεις φορές σε τρεις µη διαδοχικές ηµέρες της εβδοµάδας στο σύνολο των παιδιών της τάξης. Σε κάθε ανάγνωση εφάρµοσε και µία διαφορετική διδακτική προσέγγιση για τη διδασκαλία των επιλεγµένων λέξεων, καθώς στόχος ήταν η σταδιακή ενίσχυση της ενεργητικής συµµετοχής των παιδιών στη διδακτική διαδικασία και η βήµα προς βήµα σε βάθος διδασκαλία του επιλεγµένου λεξιλογίου. Κατά την πρώτη ανάγνωση, η νηπιαγωγός εφάρµοσε την τεχνική της συνοπτικής διδασκαλίας του λεξιλογίου ώστε τα παιδιά να έρθουν σε µια πρώτη επαφή µε το διδαγµένο λεξιλόγιο. Η διδασκαλία του λεξιλογίου πραγµατοποιούταν µε τον ακόλουθο τρόπο. Πριν την ανάγνωση, η νηπιαγωγός παρουσίαζε τη γραπτή αναπαράσταση των λέξεων σε κάρτες. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, παρείχε τον ορισµό της κάθε λέξης, όταν τη συναντούσε στο κείµενο, και υποδείκνυε την ISSN

5 αναπαράστασή της στην εικόνα του βιβλίου. Μετά την ανάγνωση, ενθάρρυνε τα παιδιά να περιγράψουν τις εικόνες του βιβλίου και να αναπαραστήσουν τη σηµασία των λέξεων µε τις ανάλογες χειρονοµίες και εκφράσεις προσώπου. Κατά τη δεύτερη ανάγνωση, η νηπιαγωγός εφάρµοσε τον αλληλεπιδραστικό τρόπο διδασκαλίας του λεξιλογίου (Χλαπάνα, 2012), καθώς στόχος ήταν να επεξεργαστούν τα παιδιά τη σηµασία των λέξεων σε σχέση µε την πλοκή της ιστορίας και τις προσωπικές τους εµπειρίες. Πριν την ανάγνωση, ενθάρρυνε τα παιδιά να θυµηθούν τις λέξεις-στόχους και να τις υποδείξουν στην εικονογράφηση του βιβλίου. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, ζητούσε από τα παιδιά να θυµηθούν τον ορισµό της κάθε λέξης-στόχου και να την επαναλάβουν εν χορώ ώστε να ενισχύσουν τη φωνολογική της αναπαράσταση στη µνήµη τους. Επίσης, για κάθε λέξη η νηπιαγωγός διατύπωνε ανοιχτού τύπου ερωτήσεις µε στόχο: (α) να αντλήσουν τα παιδιά πληροφορίες από την εικονογράφηση του βιβλίου ώστε να ερµηνεύσουν τη σηµασία της λέξης-στόχου, και (β) να συνδέσουν τη σηµασία της λέξης µε την πλοκή της ιστορίας και τις εµπειρίες της προσωπικής τους ζωής. Μετά την ανάγνωση του κειµένου, η νηπιαγωγός διατύπωνε µία έως δύο ερωτήσεις ώστε να εκφράσουν τα παιδιά τις ιδέες τους και τα συναισθήµατα που προκάλεσε σε αυτά η ιστορία. Στην τρίτη ανάγνωση η νηπιαγωγός εφάρµοσε την τεχνική που φέρει τον τίτλο «Συζήτηση για το κείµενο» (Text talk) (Beck & McKeown, 2001) µε στόχο την εκτενή διδασκαλία του λεξιλογίου µετά την ανάγνωση του κειµένου. Πριν την ανάγνωση, η νηπιαγωγός παρουσίαζε ξανά την ιστορία στα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της ανάγνωσης, παρείχε για τελευταία φορά τον ορισµό των λέξεων. Μετά την ανάγνωση του κειµένου, εφάρµοζε τεχνικές που στόχευαν στη σε βάθος διδασκαλία των επιλεγµένων λέξεων. Ενδεικτικές τεχνικές που εφαρµόστηκαν είναι: (α) ο σχεδιασµός του σηµασιολογικού χάρτη της λέξης (δραστηριότητα κατά την οποία τα παιδιά συνδέουν τη λέξη-στόχο µε άλλες λέξεις οι οποίες συνδέονται σηµασιολογικά µε αυτή), (β) ο πίνακας των τεσσάρων τετραγώνων (δραστηριότητα κατά την οποία τα παιδιά διαµορφώνουν τον ορισµό της λέξης-στόχου παρέχοντας παραδείγµατα και αντιπαραδείγµατα που σχετίζονται µε τη σηµασία της), (γ) η παρουσίαση των λέξεων σε διαφορετικές προτάσεις, και (δ) η παρουσίαση συνώνυµων και αντίθετων λέξεων. 3. Αποτελέσµατα Για τη διερεύνηση του βασικού σκοπού της µελέτης πραγµατοποιήθηκε η σύγκριση των επιδόσεων των παιδιών στα κριτήρια του λεξιλογίου πριν και κατά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης µε το µη παραµετρικό στατιστικό κριτήριο Wilcoxon προσηµασµένων τάξεων µεγέθους. Λόγω του µικρού µεγέθους του δείγµατος, πραγµατοποιήθηκε ο ακριβής υπολογισµός του παρατηρούµενου επιπέδου σηµαντικότητας. ISSN

6 Προέλεγχος Μετέλεγχος M sd M sd Γενικό δεκτικό λεξιλόγιο 36,5 18,6 48,1 22,3 Παραγωγικό λεξιλόγιο 17,6 12, ,9 Ειδικό δεκτικό λεξιλόγιο(καελι) 25,7 7,7 38,6 12,9 Πίνακας 1. Μέσοι όροι (M) και τυπικές αποκλίσεις (sd) των προ-πειραµατικών και µετα-πειραµατικών επιδόσεων των παιδιών στα κριτήρια του λεξιλογίου Τα αποτελέσµατα (βλ. Πίνακα 1) έδειξαν ότι κατά την ολοκλήρωση της διδακτικής παρέµβασης τα παιδιά βελτίωσαν στατιστικά σηµαντικά τις επιδόσεις τους στο κριτήριο αξιολόγησης του γενικού δεκτικού λεξιλογίου [z=-2,805, p=0,001], στο κριτήριο αξιολόγησης του παραγωγικού λεξιλογίου [z=-2,668, p=0,002], καθώς και στο κριτήριο για την αξιολόγηση της εκµάθησης του επιλεγµένου λεξιλογίου (ΚΑΕΛΙ) [z=-2,601, p=0,003]. 4. Συζήτηση Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνήσει την επίδραση της συστηµατικής διδασκαλίας του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των ιστοριών στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα αποτελέσµατα έδειξαν ότι η εφαρµογή διαφορετικών τεχνικών για τη συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου κατά την ανάγνωση των ιστοριών συνέβαλε σηµαντικά στην ανάπτυξη του δεκτικού και παραγωγικού λεξιλογίου των παιδιών, καθώς και στην εκµάθηση ενός σηµαντικού αριθµού λέξεων από τα κείµενα των ιστοριών (βλ. Πίνακα 1). Παράλληλα, η διδακτική παρέµβαση κινητοποίησε το ενδιαφέρον των παιδιών ως προς το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας. Οι σηµειώσεις της νηπιαγωγού στο ηµερολόγιο για την καταγραφή της πορείας της διδακτικής παρέµβασης έδειξαν ότι: (α) τα παιδιά άρχισαν να χρησιµοποιούν τις λέξεις που διδάχτηκαν σε διαφορετικά επικοινωνιακά πλαίσια, όπως για παράδειγµα σε συζητήσεις στην ολοµέλεια της τάξης, και σε δραστηριότητες που διεξάγονταν εντός και εκτός της τάξης, και (β) αυξήθηκε σηµαντικά η συχνότητα µε τη οποία τα παιδιά υπέβαλαν ερωτήσεις για άγνωστες λέξεις του κειµένου και σε αναγνώσεις άλλων βιβλίων. Η παρούσα µελέτη προεκτείνει τα αποτελέσµατα σχετικών ερευνών (Beck & McKeown, 2001 Collins, 2010 Reese & Cox, 1999 Χλαπάνα, 2012), καθώς δείχνει ότι οι τρεις διδακτικές προσεγγίσεις που εφαρµόστηκαν κατά την παρέµβαση µπορούν συνδυαστούν µε στόχο τη σε βάθος διδασκαλία του λεξιλογίου. Κυρίως, όµως, µπορούν να εφαρµοστούν στο πολυπολιτισµικό περιβάλλον της προσχολικής τάξης και να συµβάλλουν ώστε ελληνόφωνα και αλλοδαπά παιδιά να βελτιώσουν τις δεξιότητες του λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα. Η συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου προϋποθέτει την παροχή πλούσιων επεξηγήσεων σχετικά µε τη σηµασία των λέξεων, την πολλαπλή έκθεση των παιδιών στο διδαγµένο λεξιλόγιο, και την ενεργητική συµµετοχή των παιδιών σε εκτενείς συζητήσεις που τα ενθαρρύνουν να επεξεργαστούν τις λέξεις σε σχέση µε το ISSN

7 γλωσσικό πλαίσιο εµφάνισής τους (Beck, McKeown & Kucan, 2008). Για την επίτευξη, όµως, των προαναφερόµενων στόχων είναι σηµαντικό να εφαρµόζει ο εκπαιδευτικός ευέλικτες διδακτικές τεχνικές οι οποίες ανταποκρίνονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λέξεων και δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά, ανάλογα µε το επίπεδο των ικανοτήτων τους, να συµµετέχουν στη διδακτική διαδικασία. Στην παρούσα µελέτη η εφαρµογή διαφορετικών τεχνικών κατά την επαναλαµβανόµενη ανάγνωση της κάθε ιστορίας εισήγαγε τα παιδιά σταδιακά στη διαδικασία της σε βάθους διδασκαλίας του λεξιλογίου. Η τεχνική της συνοπτικής διδασκαλίας κατά την πρώτη ανάγνωση έφερε τα παιδιά σε επαφή µε το θέµα της ιστορίας και ενεργοποίησε τις προγενέστερές τους γνώσεις σχετικά µε το επιλεγµένο λεξιλόγιο. Συγκεκριµένα, η παρουσίαση καρτών µε τη γραπτή αναπαράσταση των λέξεων κινητοποίησε το ενδιαφέρον των παιδιών ως προς το λεξιλόγιο. Παράλληλα, οι κάρτες λειτούργησαν ως σηµείο αναφοράς ώστε να αναγνωρίζουν τα παιδιά την κάθε λέξη κατά την ανάγνωση του κειµένου. Η διδασκαλία του λεξιλογίου ενισχύθηκε, ακολούθως, µε την παροχή του ορισµού των λέξεων και την τεχνική η οποία ενθάρρυνε τα παιδιά να αναπαραστήσουν τις λέξεις µε ανάλογες χειρονοµίες και εκφράσεις προσώπου. Η χρήση, άλλωστε, αυτής της τεχνικής ενισχύεται από την άποψη που υποστηρίζει ότι η γλώσσα µαθαίνεται ταχύτερα όταν οι λέξεις συνδέονται και αναπαριστούνται µε σωµατική κίνηση (Oxford & Crookall, 1990). Χρήσιµη, όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, ήταν και η υπόδειξη της αναπαράστασης των λέξεων στην εικονογράφηση του βιβλίου από τη νηπιαγωγό. Η τεχνική αυτή συνδέεται άµεσα µε την αρχή της εποπτείας και διευκόλυνε σηµαντικά την εκµάθηση του λεξιλογίου από τα παιδιά, καθώς τα βόηθησε να συνδέσουν τη φωνολογική µε την οπτική αναπαράσταση των λέξεων. Η εκτενέστερη ανάλυση της σηµασίας των επιλεγµένων λέξεων πραγµατοποιήθηκε κατά τη δεύτερη ανάγνωση της κάθε ιστορίας µε την εφαρµογή του αλληλεπιδραστικού τρόπου διδασκαλίας. Οι τεχνικές που εφαρµόστηκαν σε αυτή τη διδακτική προσέγγιση παρείχαν τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά, ανάλογα µε το επίπεδο των ικανοτήτων τους στην ελληνική γλώσσα, να συµµετέχουν ενεργητικά στη διδακτική διαδικασία και να συνδέσουν τη σηµασία των λέξεων µε τις προσωπικές τους εµπειρίες και την πλοκή της ιστορίας. Η διατύπωση κλειστού και, κυρίως, ανοιχτού τύπου ερωτήσεων δηµιούργησε ένα πλαίσιο διδασκαλίας το οποίο ενίσχυσε τη γνωστική εµπλοκή των παιδιών στη συζήτηση και τα βοήθησε να επεξεργαστούν τη σηµασία των λέξεων συνεργατικά. Σύµφωνα µε τους De Temple και Snow (2003), η διατύπωση ερωτήσεων που ενεργοποιούν ανώτερες γνωστικές λειτουργίες δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την πραγµατοποίηση της µη έµµεσης συζήτησης (non-immediate talk), η οποία συµβάλλει σηµαντικά στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Οι ερωτήσεις που χρησιµοποιήθηκαν στην παρούσα µελέτη ενθάρρυναν τα παιδιά να συµπεράνουν, να αξιολογήσουν, να αιτιολογήσουν και να προβλέψουν τη σηµασία των λέξεων αντλώντας πληροφορίες από την εικονογράφηση του βιβλίου, το κείµενο της ιστορίας και τις προσωπικές τους εµπειρίες. Συνεπώς, το είδος των ερωτήσεων συνέβαλε σηµαντικά στην εκµάθηση των λέξεων, καθώς διασφάλισε την ποιότητα της συζήτησης και διευκόλυνε τη ISSN

8 λεκτική αλληλεπίδραση των παιδιών. Η ενθάρρυνση της αλληλεπίδρασης των παιδιών υποστηρίζεται, άλλωστε, από σχετικές θεωρίες (Πιαζέ, 2007 Vygotsky, 1988) που πρεσβεύουν ότι η ανταλλαγή απόψεων µεταξύ των συνοµηλίκων διευκολύνει σηµαντικά τη διαδικασία της µάθησης. Η συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου ενισχύθηκε περαιτέρω µε την εφαρµογή της διδακτικής προσέγγισης των Beck και McKeown (2001) κατά την τρίτη ανάγνωση της κάθε ιστορίας. Οι τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν παρείχαν τη δυνατότητα στα παιδιά να επεξεργαστούν τη σηµασιολογική σχέση των διδαγµένων λέξεων και να παρέχουν παραδείγµατα σχετικά µε την εµφάνιση των λέξεων σε διαφορετικά γλωσσικά πλαίσια. Η ανάλυση της σηµασίας µιας λέξης σε διαφορετικά γλωσσικά πλαίσια είναι σηµαντική τεχνική, καθώς βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν βαθύτερα µια λέξη και να συµπεράνουν το βαθµό που η σηµασία της µπορεί να διαφοροποιηθεί µε βάση το πλαίσιο όπου χρησιµοποιείται (Dimino & Taylor, 2009). Η εκµάθηση του λεξιλογίου ενισχύεται από δραστηριότητες οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα στα παιδιά να έρχονται σε συχνή επαφή µε το διδαγµένο λεξιλόγιο και να το χρησιµοποιούν στη µεταξύ τους επικοινωνία. Σηµαντική, όπως φάνηκε από τα αποτελέσµατα της παρούσας µελέτης, ήταν η κατασκευή καρτών για κάθε βιβλίο που απεικόνιζαν τις διδαγµένες λέξεις και περιείχαν τη γραπτή τους αναπαράσταση. Οι κάρτες αυτές τοποθετήθηκαν στη γωνιά της γραφής και παρείχαν το ερέθισµα στα παιδιά να χρησιµοποιούν το διδαγµένο λεξιλόγιο σε διάφορες χρονικές περιόδους του ηµερήσιου προγράµµατος. Η διαδικασία αυτή ενίσχυσε την επίδραση της διδασκαλίας στη µάθηση των παιδιών, καθώς κάθε φορά που ένα παιδί ή ένας ενήλικος συναντά και χρησιµοποιεί µια λέξη ανακαλεί από τη µνήµη του όποια πληροφορία συνδέεται µε τη σηµασία της λέξης αυτής (Nation, 2001 Nation, 2006). Συµπερασµατικά, η ενσωµάτωση ευέλικτων τεχνικών στο πλαίσιο της ανάγνωσης των ιστοριών αποτελεί µια χρήσιµη πρακτική για τη συστηµατική διδασκαλία του λεξιλογίου στη σύγχρονη πολυπολιτισµική εκπαίδευση. Παρόλο που το µικρό µέγεθος του δείγµατος και η απουσία µιας οµάδας ελέγχου από το σχεδιασµό της παρέµβασης αποτελούν περιορισµούς της παρούσας µελέτης, ωστόσο τα αποτελέσµατά της παρέχουν τη βάση για τη διατύπωση χρήσιµων παιδαγωγικών προτάσεων για τη διδασκαλία του λεξιλογίου στην προσχολική τάξη. Σύµφωνα µε αυτά, οι νηπιαγωγοί µπορούν να αξιοποιούν την ανάγνωση των ιστοριών ως πλαίσιο για τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Επιπλέον, είναι χρήσιµο: (α) να επιλέγουν λέξεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των παιδιών, και (β) να συνδυάζουν διδακτικές τεχνικές οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιλεγµένου λεξιλογίου και στοχεύουν στη σε βάθος επεξεργασία του. Επίσης, είναι σηµαντικό να αξιοποιούν οι νηπιαγωγοί το κείµενο της ιστορίας, την εικονογράφηση του βιβλίου και τις εµπειρίες των παιδιών ως πηγές άντλησης πληροφοριών για την επεξήγηση του λεξιλογίου. Παράλληλα, µπορούν να πραγµατοποιούν δραστηριότητες οι οποίες φέρουν τα παιδιά σε συχνή επαφή µε το διδαγµένο λεξιλόγιο και παγιώνουν το αποτέλεσµα της διδασκαλίας στη µάθηση των παιδιών. Τέλος, είναι σηµαντικό να λαµβάνουν υπόψη οι νηπιαγωγοί ότι η ενεργητική συµµετοχή των παιδιών στη διδακτική διαδικασία ISSN

9 αποτελεί τον παράγοντα-κλειδί που διασφαλίζει την επίδραση της διδασκαλίας στην ανάπτυξη του λεξιλογίου των παιδιών. Βιβλιογραφικές παραποµπές: Beck, I.L., & McKeown, M.G. (2001). Text Talk: Capturing the benefits of readaloud experiences for young children. The Reading Teacher, 55, Beck, I.L., McKeown, M.G., & Kucan, L. (2008). Creating robust vocabulary. Frequent asked questions & extended examples. New York: The Guilford Press. Blachowicz, C.L.Z., Fisher, P.J.L., & Watts-Taffe, S. (2005). Integrated vocabulary instruction: Meeting the needs. of diverse learners in grades K-5. Naperville: Learning Point Associates / North Central Regional Educational Laboratory (NCREL). Βογινδρούκας, Ι., Πρωτόπαπας, Α., & Σιδερίδης, Γ. (2009). οκιµασία Εκφραστικού Λεξιλογίου. Χανιά: Γλαύκη. Γκότοβος, Α.Ε. (2007). Μεταναστευτικές βιογραφίες και εκπαιδευτικές τροχιές. Ιδεολογίες, πραγµατικότητες και ζητούµενα. Επιστήµη και Κοινωνία Επιθεώρηση Πολιτικής και Ηθικής Θεωρίας, 17-18, Collins, M.F. (2010). ELL preschoolers English vocabulary acquisition from storybook reading. Early Childhood Research Quarterly, 25, De Temple, J., & Snow, C.E. (2003). Learning words from books. In A. van Kleeck, S.A. Stahl & E.B. Bauer (Eds.), On reading books to children (pp ). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. Dimino, J., & Taylor, M.J. (2009). Improve vocabulary instruction through teacher study groups. Baltimore: Paul Brookes Publishing Co. Diamond, L., & Gutlohn, L. (2006). Vocabulary handbook for all educators working to improve reading comprehension. Baltimore: Paul Brookes Publishing Co. Dunn, L.M., & Dunn, L.M. (1981). Peabody Picture Vocabulary Test Revised. Minnesota: American Guidance Service. Elley, W.B. (1989). Vocabulary acquisition from listening to stories. Reading Research Quarterly, 24, Ewers, C.A., & Brownson, S.M. (1999). Kindergartners vocabulary acquisition as a function of active vs. passive storybook reading, prior vocabulary, and working memory. Journal of Reading Psychology, 20, Gersten, R., & Baker, S. (2000). What do we know about effective instructional practices for English-language learners. Exceptional Children, 66, Hammer, S.C., Miccio, W.A., & Wagstaff, D.A. (2003). Home literacy experiences and their relationship to bilingual preschoolers developing English literacy abilities: An initial investigation. Language, Speech and Hearing Services, 34, Juel, C., & Deffes, R. (2004). Making words stick. Educational Leadership, 61, Leventhal, T., Xue, Y., & Brooks-Gunn, J. (2006). Immigrant differences in schoolage children s verbal trajectories: A look at four racial/ethnic groups. Child Development, 77, Muter, V., Hulme, C., Snowling, M.J., & Stevenson, J. (2004). Phonemes, rimes, vocabulary and grammatical skills as foundations of early reading development: Evidence from a longitudinal study. Developmental Psychology, 40, Nation, I.S.P. (2001). Vocabulary in another language. Cambridge: Cambridge University Press. ISSN

10 Nation, P. (2006). Vocabulary: Second language. In K. Brown (Ed.), Encyclopaedia of Language and Linguistics (Vol. 13, 2 nd ed., pp ). Oxford, UK: Elsevier. Oxford, R., & Crookall, D. (1990). Vocabulary learning: A critical analysis of techniques. TESL Canada Journal/Revue TESL Du Canada, 7, Πιαζέ, Ζ. (2007). Η γλώσσα και η σκέψη του παιδιού. Μελέτες για τη λογική του παιδιού (Μ. Αβαριτσιώτη, Μτφ.). Αθήνα: Καστανιώτη. Reese, E., & Cox, A. (1999). Quality of adult reading affects children s emergent literacy. Developmental Psychology, 35, Roth, F.P., Speece, D.L., & Cooper, D.H. (2002). A longitudinal analysis of the connection between oral language and early reading. Journal of Educational Research, 95, Sénéchal, M. (1997). The differential effect of storybook reading on preschoolers acquisition of expressive and receptive vocabulary. Journal of Child Language, 24, Sénéchal, M., & Cornel, E.H. (1993). Vocabulary acquisition through shared reading experiences. Reading Research Quarterly, 28, Simos, P., Sideridis, G.D., Protopapas, A., & Mouzaki, A. (in press). Psychometric evaluation of a Receptive Vocabulary Test for Greek elementary students. Assessment for Effective Intervention, Published online 18 July 2011 DOI: / Vagh, S.B., Pan, B.A., & Mancilla-Martinez, J. (2009). Measuring growth in bilingual and monolingual children s English productive vocabulary development: The utility of combining parent and teacher report. Child Development, 80, Vygotsy, L. (1988). Σκέψη και γλώσσα (Α. Ροδή, Μτφ.). Αθήνα: Γνώση. Walsh, B.A., & Blewitt, P. (2006). The effect of questioning style during storybook reading on novel vocabulary acquisition of preschoolers. Early Childhood Education Journal, 33, Χλαπάνα, Ε. (2012). Η ανάπτυξη του δεκτικού λεξιλογίου στην ελληνική γλώσσα αλλοδαπών παιδιών προσχολικής ηλικίας (4-6 ετών) µέσω της ανάγνωσης των ιστοριών. ιδακτορική διατριβή, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Ρέθυµνο. ISSN

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.

Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική, Περιοδική Ηλεκτρονική Έκδοση του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ. Παιδαγωγική αξιοποίηση δραστηριοτήτων με ή χωρίς Εκπαιδευτικό Λογισμικό για τη Διδασκαλία Γραπτού Λόγου σε μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες: Μια συγκριτική μελέτη Ξάνθη Στυλιανή, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ. Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Επιστημονικός Υπεύθυνος Προγράμματος: Κουρμπέτης Βασίλης Ομάδα Συγγραφής: Κουρμπέτης Βασίλης Hoffmeister Robert Czubeck Todd

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ) ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες παιδιών με δυσκολίες μάθησης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου

Γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες παιδιών με δυσκολίες μάθησης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου Γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες παιδιών με δυσκολίες μάθησης στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου Μιχάλης Βάμβουκας 1, Ιωάννης Σπαντιδάκης 2 και Αγγελική Μουζάκη 3 1 2 3 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ, Â ÙÂÚË /Í ÓË )

È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) π Δ ªπ ÀΔπ ª π TMHMA NH π ø ø ƒ Δ ƒπ ø π ƒ ƒ ªª Δø ø π π π π À ƒπ È ÛÎ Ï ÙË ÏÏËÓÈÎ ÏÒÛÛ (ˆ appleúòùë /ÌËÙÚÈÎ,  ÙÂÚË /Í ÓË ) ƒ ƒ ªª Àªº I º øƒπ 4, 5 Î È 6 ÂappleÙÂÌ Ú Ô 2009 E πδƒ π Δ ªO π πδƒo Úfi ÚÔ

Διαβάστε περισσότερα

Tο λογισµικό παρουσίασης στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Tο λογισµικό παρουσίασης στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας 08GIANNAKOU:Layout 1 6/22/09 2:48 PM Page 79 Tο λογισµικό παρουσίασης στη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας Βασιλική Γιαννακού, Πανεπιστήµιο Αθηνών, ιδασκαλείο της Νέας Ελληνικής ως Ξένης

Διαβάστε περισσότερα

Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη ιδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση

Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη ιδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Η Χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη ιδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση Ευαγγελία Καραγιάννη Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας, ηµοτικό Σχολείο Τύµβου Μαραθώνα, Αττική,

Διαβάστε περισσότερα

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου

Πώς µαθαίνουν οι µαθητές. Στέλλα Βοσνιάδου ΙΕΘΝΗΣ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΗΣ UNESCO Πώς µαθαίνουν οι µαθητές Στέλλα Βοσνιάδου Ευχαριστώ τον Βασίλη Τσάγκαλο και την Έφη Παπαδηµητρίου για την µετάφραση του Αγγλικού κειµένου

Διαβάστε περισσότερα

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3.

Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Δομή του κεφαλαίου 1. Θεωρητικό υπόβαθρο και χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής Προσέγγισης 2. Ορισμός της «Επικοινωνίας» 3. Ορισμός της «επικοινωνιακής ικανότητας» 4. Χαρακτηριστικά της Επικοινωνιακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ. της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ της ΑΝΝΑΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΥ Θέμα: «Στρατηγικές εκμάθησης της ξένης γλώσσας: η άμεση και ενσωματωμένη διδασκαλία στο πλαίσιο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ Σχεδιασμός και υλοποίηση project για δίγλωσσα παιδιά προσχολικής ηλικίας βασισμένο στο εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο Ανδρεάδου Ευθυμία, Κοκκαλιάρη Ερμιόνη, Μοκαΐτη Φανή Νηπιαγωγοί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας Άρθρο «Δεύτερη/Ξένη γλώσσα και στρατηγικές κατανόησης λεξιλογίου: μελέτη περίπτωσης» Συγγραφέας

Διαβάστε περισσότερα

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr

9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014. εκπαίδευση. Teacher. τις εφαρµογές τους στην. ια τι. ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr εκπαίδευση ιi- Teacher τις εφαρµογές τους στην 9ο ΤΕΥΧΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 το δ ιαδι κτυ ακό περ ιοδι κό γ ια τι ς Τ.Π.Ε. & ISSN:1792-4146 http://i-teacher.gr 2/235 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις

Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις Ανάπτυξη λόγου 1 Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας: Συχνότητα διαταραχών και επιπτώσεις Ιωάννης Βογινδρούκας, Ισµήνη Τσαµουρτζή, Βάγια Παπαγεωργίου Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Βόρειας

Διαβάστε περισσότερα

«Οι πίνακες αναφοράς στο νηπιαγωγείο»

«Οι πίνακες αναφοράς στο νηπιαγωγείο» «Οι πίνακες αναφοράς στο νηπιαγωγείο» Γκόρια Σοφία Νηπιαγωγός, Υποψ. Διδ. Παν/μίου Θεσσαλίας sophiagoria@gmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι στον γραμματισμό Περιεχόμενα Στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά

Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Πιλοτικά Προγράμματα Σύγχρονης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών από Απόσταση: Μια Μελέτη Περίπτωσης Επιμόρφωσης Δασκάλων στα Μαθηματικά Μαριάννα Τζεκάκη, Επ. Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΤΟΥΞΙΑΔΟΥ Φιλόλογος Ιστορικός, Δ/κτωρ Παντείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION

ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION ΙSSN 2241-7303 ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC JOURNAL OF RESEARCH IN EDUCATION Ειδικό Τεύχος με θέμα: «Βελτιώνοντας την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε περίοδο κρίσης των θεσμών: προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean.

3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας. Ελένη Πάνου-Παπαθεοδώρου. Εκπαιδευτικός ΠΕ05, Υποψήφια Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αιγαίου panou2@aegean. Διδακτική των ξένων γλωσσών και συνεργατική μάθηση μέσω υπολογιστή: Mια πρόταση υλοποίησης δραστηριότητας με την αξιοποίηση εργαλείων του διαδικτύου για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής γραπτού λόγου

Διαβάστε περισσότερα

Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού»

Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» Η ενεργητική εμπλοκή των μικρών παιδιών σε συμμετοχικές μορφές έρευνας: Η περίπτωση της προσέγγισης του «Μωσαϊκού» Ευστρατία Σοφού, Νηπιαγωγός, Διδάκτωρ Επιστημών Αγωγής Children's active involvement in

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Πρόγραµµα «Κοινωνική και Συναισθηµατική Αγωγή στο Σχολείο» εφαρµόστηκε σε δηµοτικά σχολεία της Κύπρου από το Κέντρο Έρευνας και Εφαρµογών Σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης στην προσχολική αγωγή: Θεωρητική προσέγγιση και βιβλιογραφική ανασκόπηση

Χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης στην προσχολική αγωγή: Θεωρητική προσέγγιση και βιβλιογραφική ανασκόπηση Χρήση της εννοιολογικής χαρτογράφησης στην προσχολική αγωγή: Θεωρητική προσέγγιση και βιβλιογραφική ανασκόπηση Use of concept maps in preschool education: Theoretical approach and literature review Τσιγγίδου

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή των στρατηγικών στην εκμάθηση των γλωσσών

Η συμβολή των στρατηγικών στην εκμάθηση των γλωσσών Η συμβολή των στρατηγικών στην εκμάθηση των γλωσσών Πολυξένη Μανώλη Καθηγήτρια Αγγλικών, Υποψ. Διδάκτωρ, Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας pegyma@hotmail.com Η παρουσίαση αναπτύχθηκε για την πλατφόρμα Ταξίδι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση

ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση Πρόγραμμα Εξειδίκευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 1α Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 1.1. Τι είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση και ποια η διαφορά της από τη διάγνωση ύπαρξης µαθησιακών δυσκολιών; Α3 1.2. Τι περιέχει η εκπαιδευτική

Διαβάστε περισσότερα

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής. Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας Άρθρο «Γνωστική εξέλιξη, έφεση και εκμάθηση γλωσσών σε μικρά παιδιά στην Ελλάδα: μια διαφορετική προσέγγιση»

Διαβάστε περισσότερα

Εθνογραφία του Γραμματισμού: Όψεις και λειτουργίες του γραμματισμού σε μια τσιγγάνικη κοινότητα του νομού Θεσσαλονίκης

Εθνογραφία του Γραμματισμού: Όψεις και λειτουργίες του γραμματισμού σε μια τσιγγάνικη κοινότητα του νομού Θεσσαλονίκης Εθνογραφία του Γραμματισμού: Όψεις και λειτουργίες του γραμματισμού σε μια τσιγγάνικη κοινότητα του νομού Θεσσαλονίκης Μαγκλάρα Μαρία Πανεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη Στην εργασία αυτή εξετάζεται η αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας Κεραμίδα Αρετή Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06 (Αγγλικής Γλώσσας), Ν. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας akeramida@hotmail.com

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

«ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 876 Πρακτικά Συνεδρίου - ΣΥΜΠΟΣΙΟ «ΚΑΘΩΣ ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ»: ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Σπαντιδάκης Γιάννης Παιδαγωγικό Τµήµα ηµοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα