ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ"

Transcript

1 Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ (Ο.Α.Δ.Δ.) ΚΑΙ Ο ΚΤΚΛΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΤΝΗΓΟΡΟΤ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ πνπδαζηήο: Ιωάλλεο Γθνύλεο Δπηβιέπωλ: Γ.Ν. Βαζίιεηνο Σδέκνο ΑΘΗΝΑ

2 «Σν Κξάηνο κεξηκλά γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ εξγαδνκέλσλ, φπσο λφκνο νξίδεη» (χληαγκα ηεο Διιάδνο, άξζξν 22, παξ. 5) 2

3 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΙΔ Δλληνικέρ ΑΔ Αλψλπκε Δηαηξεία ΑΜΔΑ Άηνκα Με Δηδηθέο Αλάγθεο ΑΝ Αλαγθαζηηθφο Νφκνο Απμ. Αξκελφπνπινο (πεξηνδηθφ) ΓΓΚΑ Γεληθή Γξακκαηεία Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ΓΛΚ Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ΓΔΔ Γίθαην Δπηρεηξήζεσλ & Δηαηξηψλ (πεξηνδηθφ) ΓΔΚ Γηθαζηήξην Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ΓΔΝ Γειηίν Δξγαηηθήο Ννκνζεζίαο (πεξηνδηθφ) ΓιΓικ Γηνηθεηηθή Γίθε (πεξηνδηθφ) ΓΟΔ Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο ΓΟΤ Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία Γ.ΙΚΑ Γειηίνλ ΗΚΑ (πεξηνδηθφ) ΔΓΚΑ Δπηζεψξεζε Γηθαίνπ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (πεξηνδηθφ) ΔΔ Δπξσπατθή Έλσζε ΔΔ Δηήζηα Έθζεζε ΙΚΑ Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ΚΓΓ Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο ΚπολΓ Κψδηθαο Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο ΚΤΑ Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Ν. Νφκνο ΝΓ Ννκνζεηηθφ Γηάηαγκα ΝΠΓΓ Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ΝΠΙΓ Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ Γηθαίνπ ΝΚ Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο ΟΑΔΓ Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ ΟΑΔΔ Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ ΟΓΑ Οξγαληζκφο Γεσξγηθψλ Αζθαιίζεσλ ΠΓ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ηδ πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο ηπ πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ςνδδπιθ πλδηθαιηζηηθή Δπηζεψξεζε(πεξηνδηθφ) ΣΑΔ Σακείν Αζθάιηζεο Δκπφξσλ ΣΓΔ Σνπηθή Γηνηθεηηθή Δπηηξνπή ΣΔΒΔ Σακείν Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Διιάδνο ΣΑΤ Σακείν χληαμεο θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθψλ ΤΑ Τπνπξγηθή Απφθαζε ΤΔ Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ΦΔΚ Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο Ξενόγλυζζερ EISS ILO RISS European Institute of Social Security International Labour Organization Revue Internationale de Sécurité sociale 3

4 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Πεπίλητη 6 Α. Διζαγυγή 10 Β. Η κοινυνική αζθάλιζη ηυν αςηοαπαζσολοςμένυν και ο Ο.Α.Δ.Δ. 1. Ηζηνξηθή αλαδξνκή Ζ θιαδηθή νξγάλσζε ησλ ηακείσλ απηναπαζρνινπκέλσλ H δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θνξέα απηνηειψο απαζρνινχκελσλ Ο Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ.) Υξεκαηνδφηεζε θαη Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε θνξέσλ απηναπαζρνινπκέλσλ Πεγέο Υξεκαηνδφηεζεο Γηνηθεηηθή Οξγάλσζε 35 Γ. Ο πόλορ και η λειηοςπγία ηος ςνηγόπος ηος Πολίηη και ηος Κύκλος Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ 1. Ο Ρφινο θαη ε Λεηηνπξγία ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε Πνηνο είλαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε Ζ απνζηνιή ηνπ ηπ Οξγάλσζε θαη Γνκή ηπ Διάρηζην πεξηερφκελν ηεο αλαθνξάο Ζ δηαδηθαζία ηεο έξεπλαο Σν Πεδίν Αξκνδηφηεηαο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε Ζ θχζε ηεο δηακεζνιαβεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηπ Ο ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Κχθινπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ ηπ Θεκαηηθφ αληηθείκελν θαη Αξκνδηφηεηεο Γεληθή απνηίκεζε δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Κχθινπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο Πξνβιήκαηα δηνηθεηηθήο δξάζεο ζηελ Κνηλσληθή αζθάιηζε Πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ δηθαίνπ Διιηπήο ελεκέξσζε Καζπζηεξήζεηο α. Καζπζηέξεζε πνπ νδεγεί ζε απψιεηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ 52 δηθαηψκαηνο 3.1.2β. Καζπζηέξεζε ζηελ έθδνζε απνθάζεσλ Σνπηθψλ Γηνηθεηηθψλ 53 Δπηηξνπψλ Παξαβίαζε ησλ αξρψλ ηεο επηείθεηαο θαη ηεο δηθαηνινγεκέλεο 54 εκπηζηνζχλεο ηνπ δηνηθνχκελνπ 3.2. Πξνβιήκαηα ζηελ εξκελεία θαλφλσλ ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ 55 δηθαίνπ 3.3 Δπηζηξνθή αρξεσζηήησο θαηαβιεζεηζψλ ρξεκαηηθψλ παξνρψλ 58 Γ. Παποςζίαζη ςποθέζευν κοινυνικήρ αζθάλιζηρ ηος ΟΑΔΔ από ηον Κύκλο Κοινυνικήρ Πποζηαζίαρ ηος ηπ 1. Τπαγσγή ζηελ αζθάιηζε Παξάλνκε ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε 60 4

5 1.2. Γηθαίσκα ζηελ αζθάιηζε Γηαδνρηθή αζθάιηζε Δπηινγή θνξέα αζθάιηζεο Υξεκαηνδφηεζε θνηλσληθήο αζθάιηζεο Δπηζηξνθή πξνζαπμήζεσλ ζε αζθαιηζκέλν ιφγσ ειιηπνχο ελεκέξσζεο 71 Παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο 2.2. Παξαθνινχζεζε θαη είζπξαμε εηζθνξψλ απηναπαζρνινπκέλσλ Παξνρέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο Έμνδα θεδείαο χληαμε ιφγσ ζαλάηνπ Δπίδνκα ηεηξαπιεγίαο - παξαπιεγίαο Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο Καθνδηνίθεζε Καζπζηέξεζε ζηελ νινθιήξσζε δηαδηθαζηψλ Καθνδηνίθεζε Με ρνξήγεζε αληηγξάθσλ ηζνινγηζκνχ ζε αζθαιηζκέλν Αλαδήηεζε αρξεσζηήησο θαηαβιεζέληνο επηδφκαηνο γάκνπ Παξαβίαζε 79 αξρήο ρξεζηήο δηνίθεζεο Γ. ςμπεπάζμαηα - Πποηάζειρ 82 Δ. Παπάπηημα 90 η. Βιβλιογπαθία 101 5

6 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Ζ παξνχζα εξγαζία εμεηάδεη ηα πξνβιήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθαιίζεσο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ αλαθνξέο πνιηηψλ ζηνλ Κχθιν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Ζ εξγαζία ζηεξίδεηαη ζηελ κειέηε θαη επεμεξγαζία: α) ηνπ πθηζηάκελνπ θαη ηνπ πξνυπάξρνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ θεηκέλσλ ηνπ λφκνπ 2676/99 κε ηνλ νπνίν ηδξχζεθε ν Ο.Α.Δ.Δ., θαζψο θαη ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ, β) ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γ) ηεο ζρεηηθήο αξζξνγξαθίαο ζε πεξηνδηθά θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ δ) ηηο εηήζηεο θαη εηδηθέο εθζέζεηο ηνπ ηπ θαη ε) ηηο αλαθνξέο πνιηηψλ πνπ αθνξνχλ ηνλ ΟΑΔΔ ζηνλ Κχθιν Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ ηπ. ην Δηζαγσγηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο πξνζδηνξίδνληαη ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο κεηαξξπζκηζηηθέο πξνζπάζεηεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη ηέινο εμεηάδεηαη ν ξφινο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξαηίζεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή ζηα ζεκαληηθφηεξα ζηάδηα ηεο εμέιημεο ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο, κειεηάηαη ην πξνεγνχκελν λνκνζεηηθφ πιαίζην ησλ ζπγρσλεπζέλησλ ηακείσλ (ΣΔΒΔ, ΣΑΔ θαη ΣΑ) θαη ην ππάξρνλ πνπ ηδξχεη ηνλ ΟΑΔΔ. Δπηπξνζζέησο, εμεηάδεηαη ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ε δηνηθεηηθή νξγάλσζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ. ην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηεο εξγαζίαο κειεηάηαη ν ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδεηαη ν ξφινο ηνπ Κχθινπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, ηα πξνβιήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ αληηκεησπίδεη θαη παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο. ην ηέηαξην κέξνο γίλεηαη κηα παξνπζίαζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ Οξγαληζκνχ Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ.), πνπ εληφπηζε ν Κχθινο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ ηπ. θαη εθηείλνληαη ζε φιν ην εχξνο ηνπ ζεζκνχ ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, νη πνιίηεο δεηνχλ ηε δηακεζνιαβεηηθή θαη ειεγθηηθή παξέκβαζε ηνπ θχθινπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ ηπ. 6

7 ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο εξγαζίαο παξαηίζεληαη θάπνηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ αθνξνχλ ηνλ ΟΑΔΔ θαη πξνηείλνληαη ελδεδεηγκέλεο ιχζεηο. πγθεθξηκέλεο πξσηνβνπιίεο, φπσο: ε δηελέξγεηα ζπρλψλ θαη πεξηνδηθψλ ειέγρσλ, ε αληηκεηψπηζε γξαθεηνθξαηηθψλ θαηλνκέλσλ θη ε απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ, ε επίζπεπζε ηεο νινθιήξσζεο ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ νπζηαζηηθή ελνπνίεζε ησλ Σακείσλ, ε θσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο θαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ηακείσλ, ζα κπνξνχζαλ λα ελζσκαησζνχλ ζε νπνηαδήπνηε κειινληηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο.. Summary The present study examines the problems of social security in the Social Security of Self Employed Organisation (O.A.E.E.), as they result from citizens complaints submitted to the Greek Ombudsman. The study is separated in five parts and is supported in the study and treatment of: a) existing and pre-existing legislative framework and accompanying texts of law, as well as the presidential decrees that specialise it, of b) relative Bibliography of Social Security, of c) relative articles in journals of administrative and social security law, of d) annual and special reports of the Greek Ombudsman and of e) citizens complaints submitted to the Department of Social Protection of the Greek Ombudsman. In the Introductive part of study is described the significant problems of the Greek social security system, is determined the reforming efforts made of last years period and is examined the role of the Greek Ombudsman in these efforts. In the second part of analysis is presented a short historical retrospection in the more important stages following the development of self-employed social security institution. In this part of work is examined the previous legislative framework of the incorporated funds (TEVE, TAE and TSA) and the existing one, which determines the merger of these funds into a new organization (O.A.E.E.). Additionally, is examined the financing and administrative system of self employed social security organizations. The third part of the study presents the role and the operation of the Greek Ombudsman, as well as its interactions with Public Service. In particular, it 7

8 determines the role and operation of the Department of the Greek Ombudsman, the problems of social security that handles through the examination of citizens complaints and presents a range of indicative complaints of the last three year period. In the fourth part becomes a presentation of the problems of social security concerning O.A.E.E., extending in a wide range, ascertained by the Department of Social Protection. Through its mediatory and auditing role, the Greek Ombudsman is trying to confront with these problems. The last part of the assignment sets out some conclusions arising from the most important problems of social security that concern OAEE and proposes advisable solutions. Concrete initiatives, as, the conducting of frequent and periodical audits, the confrontation of bureaucratic phenomena and the simplification of processes, the precipitation of completion for the actual unification of Funds, the codification of legislation and the modernisation of computer operational system of funds, could be incorporated in any future reform of social security system. 8

9 ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ Κνηλσληθή αζθάιηζε, Οξγαληζκφο Αζθάιηζεο Διεπζέξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Ο.Α.Δ.Δ.), Σακείν Αζθαιίζεσο Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Διιάδνο (Σ.Δ.Β.Δ.), Σακείν Αζθαιίζεσο Δκπφξσλ (Σ.Α.Δ.), Σακείν πληάμεσλ Απηνθηλεηηζηψλ (Σ..Α.), Κχθινο Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, απηναπαζρνινχκελνη, θνξέαο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ρξεζηή δηνίθεζε, ππαγσγή ζηελ αζθάιηζε, ηππηθή αζθάιηζε, θαθνδηνίθεζε. 9

10 ΔΙΑΓΧΓΗ Απνηειεί θνηλή δηαπίζησζε φηη ηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηεινχλ ππφ θξίζε ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηε ρψξα καο, εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ αξλεηηθά ζηελ εμέιημε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο είλαη: ε ρξφληα θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο καο Ζ αλεξγία θαη νη λέεο κνξθέο απαζρφιεζεο κε απνηέιεζκα, ηε κείσζε ησλ ελεξγψλ αζθαιηζκέλσλ θαη ηελ αλαηξνπή ηεο αζθαιηζηηθήο ζρέζεο ζηνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο θάησ ηνπ 1 πξνο 4 πνπ ζεσξείηαη ε ειάρηζηε πγηήο. Σν δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα κε ηε δηπιή ηνπ φςε, ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο ππνγελλεηηθφηεηαο θαη ηεο αχμεζεο ηεο πξνζδνθψκελεο δηάξθεηαο δσήο. Ζ αχμεζε ησλ δαπαλψλ πγείαο απφ ηελ αιιαγή ηεο ειηθηαθήο δηάξζξσζεο αιιά θαη ιφγσ ησλ λέσλ θαξκάθσλ θαη ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο. Οη δαπάλεο πγείαο έρνπλ εθηηλαρζεί ζε δπζζεψξεηα χςε (1,15 ηξηο πεξίπνπ). Αιιά θαη άιινη παξάγνληεο ελδνγελείο, φπσο ην νξγαλσηηθφ πξφβιεκα θαζψο θαη πξφβιεκα νξζνινγηθνχ ηχπνπ ρξεκαηνδφηεζεο επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ εμέιημε ηνπ ζεζκνχ. Σν νξγαλσηηθφ πξφβιεκα, ζπλδέεηαη κε ηελ έιιεηςε ζρεδηαζκνχ θαη ηελ απνπζία αζθαιηζηηθήο ελφηεηαο ζε έλα ζχζηεκα πνιπάξηζκσλ θαη πνιχπινθσλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ κε πνιιαπιέο δξαζηεξηφηεηεο (ζπγρξφλσο θχξηαο, επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, πξφλνηαο θαη αζζελείαο). Σν γεγνλφο απηφ νδεγεί ζηηο εμήο δηαπηζηψζεηο: Ο θαηαθεξκαηηζκφο θαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε δηάζπαζή ηνπ ζε πνιινχο απηφλνκνπο νξγαληζκνχο, δελ επηηξέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηφρσλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη έηζη εκπφδηζαλ, κέρξη ζήκεξα, ηε δεκηνπξγία πλεχκαηνο θνηλήο αζθαιηζηηθήο αληίιεςεο αθνχ δε δηεπθφιπλαλ ηελ εηζαγσγή εληαίσλ αξρψλ θαη εληαίσλ ξπζκίζεσλ. Γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε κεγάιεο αδηθίεο, αληζφηεηεο παξνρψλ πξνυπνζέζεσλ, δηαθνξνπνηήζεηο ζηε ρξεκαηνδφηεζε. 10

11 ηηο κεγάιεο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο απφ ηε ιεηηνπξγία πνιιψλ Γ.. θαη πνιιψλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ θαη αλαπνηειεζκαηηθψλ ππεξεζηψλ. ηηο ζεκαληηθέο αδπλακίεο επηηειηθνχ ζπληνληζκνχ ησλ κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ζε θαζπζηεξήζεηο ησλ κεγάισλ έξγσλ κεραλνγξάθεζεο πνπ πξνσζνχληαη. ηηο κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο, πνιιέο θνξέο, γηα ηελ απνλνκή ζπληάμεσλ θαη ζε κηα ελ γέλεη γξαθεηνθξαηηθή ζπληαμηνδνηηθή δηαδηθαζία θαη ηαιαηπσξία ηνπ πνιίηε. ηηο ζεκαληηθέο ειιείςεηο ζε επίπεδν ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ Καζίζηαηαη, ζπλεπψο, αλαπφδξαζηε ε αλάγθε γηα κεηαξξχζκηζε ησλ θνηλσληθναζθαιηζηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ε νπνία απνηειεί, ηηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο, ζέκα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο ζηελ agenda ηνπ πνιηηηθνχ θαη επηζηεκνληθνχ δηαιφγνπ, ηφζν ζηνλ επξσπατθφ φζν θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. ηελ Διιάδα, έρεη ήδε δηακνξθσζεί έλαο, κνινλφηη αξθεηά «πεξηνξηζκέλνο», δεκφζηνο ρψξνο εθπφλεζεο πξνηάζεσλ θαη ζηξαηεγηθψλ, ζπιινγήο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ, θαζψο θαη κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνηάζεσλ. Ζ πξνζπάζεηα πνπ ζπζηεκαηηθά θαηαβάιιεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηνπο αξκφδηνπο θνξείο γηα ηε κεξηθή κεηαξξχζκηζε θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, δελ έρεη δπζηπρψο νδεγήζεη ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα θαη ζηελ εμάιεηςε βαζηθψλ πξνβιεκάησλ. ηελ «θαξδηά» ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο βξίζθεηαη ε έκθαζε ζε κεξηθέο φςεηο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, παξακεξίδνληαο θπξίσο ηηο εμσζπζηεκηθέο επηδξάζεηο θαη δηαζπλδέζεηο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Έλα ηέηνην ξφιν ζηελ κεηαξξπζκηζηηθή πξνζπάζεηα δχλαηαη λα παίμεη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε θαζψο νθείιεη, φηαλ εληνπίδεη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή ηνπ εκπεηξία ζπζηεκηθνχ ραξαθηήξα αδπλακίεο ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο, λα ηηο αλαδεηθλχεη πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιεη ζηελ αληηκεηψπηζή ηνπο. Καη απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο είλαη ζεκαληηθή, απαηηεί φκσο ζπλερή θαη θξηηηθή κειέηε θαη επεμεξγαζία, ηθαλή λα εκπινπηίζεη ηνλ εζσηεξηθφ πνιηηηθφ θαη επηζηεκνληθφ δηάινγν θαη λα πξνζαξκνζηεί ζηα εγρψξηα ζεζκηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεδνκέλα. Έρνληαο ζεζαπξίζεη κηα πινχζηα εκπεηξία απφ ηηο ππνζέζεηο πνπ έρεη ρεηξηζηεί έσο ζήκεξα, ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε απνηειεί έλα πξνλνκηαθφ ζεκείν 11

12 παξαηήξεζεο ησλ αδπλακηψλ ηεο θνηλσληθήο δηνίθεζεο, έλα απζεληηθφ Παξαηεξεηήξην ηεο Καθνδηνίθεζεο ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ζ πξνλνκηαθή απηή ζέζε ππνρξεψλεη ηελ Αλεμάξηεηε Αξρή λα ζπλζέηεη δηαξθψο ηελ εκπεηξία ηεο, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ δηαπηζηψλεη φηη νη επηπηψζεηο ηεο θαθνδηνίθεζεο ππεξβαίλνπλ ηελ ζθαίξα ησλ αηνκηθψλ ζπκθεξφλησλ, δηαθπβεχνληαο πιένλ δσηηθά θνηλσληθά αγαζά. Με ηνλ ηξφπν απηφ κπνξεί λα δψζεη πξνζηηζέκελε αμία ζε νπνηαδήπνηε αλαδηνξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζεζκνζέηεζε ζεκαληηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ έγηλε κε ην λ. 2676/99 «Οξγαλσηηθή θαη ιεηηνπξγηθή αλαδηάξζξσζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο» ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζπγρψλεπζεο ησλ Σακείσλ Αζθάιηζεο Διεχζεξσλ Δπαγγεικαηηψλ (Σ.Δ.Β.Δ., Σ.Α.Δ., Σ..Α.) ζε έλα Φνξέα (Ο.Α.Δ.Δ), ππήξμε έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε θαη ζα κπνξνχζε λα επηιχζεη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη ζήκεξα. Δλ ηνχηνηο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα εθθξεκνχζε ε νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ νπζηαζηηθή ελνπνίεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ, ζπζζσξεχνληαο, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία ηνπ ηπ, πνηθίια πξνβιήκαηα πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηηο αλαθνξέο ησλ πνιηηψλ γηα ηνλ ΟΑΔΔ. Δπηπξνζζέησο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην πνζνζηφ ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ αλέξρεηαη ζηελ Διιάδα ζε 36% (πνιχ πςειφηεξν απφ ηνλ κέζν φξν ηεο E.E. (20%)) είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαγξαθεί ε εκπεηξία ηνπ Κχθινπ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ ηπ πάλσ ζηηο επηπηψζεηο πνπ έρεη ε θαθνδηνίθεζε ζε ζέκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ επί κέξνπο αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ πνπ απνηεινχλ ηνλ ΟΑΔΔ. Μηα ηέηνηα πξνζπάζεηα έρεη δηηηή ζεκαζία. Απφ ηελ κηα πιεπξά, ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο, πνπ έρνπλ ζην επίθεληξφ ηνπο ηελ ελίζρπζε ησλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη ηε θξνληίδα γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο πγηνχο, απνηειεζκαηηθνχ θαη βηψζηκνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Παξάιιεια, ζα ζπληείλεη ζηε δηακφξθσζε πεξηβάιινληνο πγηνχο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη παξαγσγηθφηεηαο ζε ζπλζήθεο εξγαζηαθήο αζθάιεηαο. 12

13 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Η ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΣΧΝ ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΑΦΑΛΙΗ ΔΛΔΤΘΔΡΧΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΧΝ 1.1 Ιζηοπική Αναδπομή Ζ εξγαηηθή λνκνζεζία γελλήζεθε ζηα κέζα ηνπ 19 νπ αηψλα ππφ ζπλζήθεο εθβηνκεράληζεο. Παξάιιεια, ε γέλλεζε ησλ ζπζηεκάησλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ην γεξκαληθφ παξάδεηγκα, επηλνήζεθε γηα κηα θνηλσληθή ηάμε πνπ δνχζε απνθιεηζηηθά απφ ηελ εξγαζηαθή ηεο δχλακε, ηνπο βηνκεραληθνχο εξγάηεο 1 Ζ γέλλεζε ηνπ ζεζκνχ εμαξηήζεθε απφ νξηζκέλν πιαίζην θνηλσληθψλ ζρέζεσλ παξαγσγήο, φπσο ε πξνιεηαξηνπνίεζε κεγάισλ νκάδσλ πιεζπζκνχ. Γηα ηνπο γλσζηνχο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχζαλ ηελ ηάμε απηή εχηξσηε θαη πιένλ επηξξεπή ζηε δπζηπρία, θαζηεξψζεθε ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ. ην ρξνληθφ ζεκείν εθθίλεζήο ηεο, ινηπφλ, ε θνηλσληθή αζθάιηζε ζπλδέζεθε κε ηελ εηζαγσγή ησλ βηνκεραληθψλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο θη αθνξνχζε θπξίσο ηνπο πην «απφθιεξνπο» ησλ βηνκεραληθψλ εξγαηψλ, ηνπο ρακειφκηζζνπο 2. Μεηέπεηηα, ν ζεζκφο επεθηάζεθε ζε φιε ηελ εξγαηηθή ηάμε θαιχπηνληαο θάζε θαηεγνξία κηζζσηψλ. Άιισζηε, ε θξαηηθή παξέκβαζε γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ππνρξεσηηθψλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ δελ απνηεινχζε, θαηά βάζε, παξά ηε γελίθεπζε ηεο εκπεηξίαο ησλ αιιεινβνεζεηηθψλ ελψζεσλ, δειαδή κηαο κνξθήο εξγαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Οη ξίδεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο αλεπξίζθνληαη ζηελ πνιηηηθή εμαζθάιηζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, «αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θαη πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο αλάγθεο κηα ηερληθά πην ζχλζεηεο βηνκεραλίαο». Σν βηζκαξθηαλφ κνληέιν θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ είρε σο απνδέθηε ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη απέβιεπε ελ είδεη «Zückerbrot», ζην λα εκπνδίζεη ιεηηνπξγψληαο πξνιεπηηθά, «ηαο νμείαο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ» 3. Δξγαηηθή λνκνζεζία θαη θνηλσληθή αζθάιηζε, έρνληαο θνηλή ηζηνξηθή αθεηεξία, πιαηζηψλνπλ πξνζηαηεπηηθά θάζε κνξθή εξγαζίαο πνπ παξέρεηαη γηα 1 Γηεζλέο Γξαθείνλ Δξγαζίαο, Ζ θνηλσληθή αζθάιεηα. εηξά καζεκάησλ εξγαηηθήο εθπαίδεπζεο, Αζήλαη, 1965, ζει Κ. Καιαληδφπνπινπ, «Δηζαγσγή εηο ηελ ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ», ΔΓΚΑ ΗΔ (1973), ζει Α. Ληάθνπ, Δξγαζία θαη Πνιηηηθή ζηελ Διιάδα ηνπ κεζνπνιέκνπ, Αζήλαη, 1993, ζει. 443 θαη

14 ινγαξηαζκφ θάπνηνπ άιινπ. Ζ αζθαιηζηηθή πξνζηαζία απφ ηνπο θνηλσληθνχο θηλδχλνπο θαζηεξψζεθε σο αληάιιαγκα γηα ηελ εμάξηεζε θαη ηελ απνμέλσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ απφ ηελ εξγαζηαθή ηνπ δχλακε. Δπνκέλσο, ζηελ εμεηαδφκελε δηάθξηζε εμαξηεκέλεο/ αλεμάξηεηεο εξγαζίαο ππάξρεη ήδε έλαο απαξάθακπηνο ηζηνξηθφο «εμαλαγθαζκφο»: ζηηο βηνκεραληθέο νηθνλνκίεο, ε αζθαιηζηηθή πξνζηαζία ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο πξνεγήζεθε νηνπδήπνηε αληίζηνηρνπ εγρεηξήκαηνο γηα ηα αλεμάξηεηα επαγγέικαηα. Οη άιιεο ηάμεηο, πιελ ηεο εξγαηηθήο, δηεθδίθεζαλ πνιχ αξγφηεξα θαη ραιαξφηεξα ην δηθαίσκα ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, αθνχ κπνξνχζαλ απφ κφλεο ηνπο λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο. Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε ζηελ Διιάδα ζρεκαηίζηεθε πάλσ ζηε βάζε ελφο ζεζκηθνχ πινπξαιηζκνχ. Ο ηζηνξηθφο παξάγνληαο ήηαλ εθείλνο πνπ βάξπλε, πξσηαξρηθά, ζε κηα ηέηνηα εμέιημε. Δηδηθφηεξα, πεγή ηνπ πινπξαιηζκνχ απηνχ ήηαλ ε έληαμε ηνπ πξνζηαηεπφκελνπ πξνζψπνπ ζ έλα επάγγεικα ή έλαλ θιάδν δξαζηεξηφηεηαο ή κηα επηρείξεζε. Αλάινγα κε ηελ έληαμή ηνπ, ν εξγαδφκελνο ππαγφηαλ θαη ζε δηαθνξεηηθφ ηακείν. Μπνξεί ν πινπξαιηζκφο λα ήηαλ αλαγθαία αθεηεξία ηνπ ζεζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απεδείρζε, σζηφζν, ηζηνξηθά ηδηαίηεξα αλζεθηηθφο ζηηο αζθνχκελεο πηέζεηο γηα ελνπνίεζε. Έηζη, ε δεκηνπξγία μερσξηζηψλ ηακείσλ γηα θάπνηα επαγγέικαηα πξνεγήζεθε ηεο «γελίθεπζεο» ηνπ ζεζκνχ 4. Δπαγγέικαηα εθηεζεηκέλα ζε ζνβαξνχο θηλδχλνπο πγείαο θαη αζθάιεηαο, φπσο νη κεηαιισξχρνη, ή φπνπ ην Κξάηνο αλαιάκβαλε ην ίδην ην ξφιν ηνπ εξγνδφηε 5, ή πξνθεηκέλνπ λα δψζεη ψζεζε ζε κηα δξαζηεξηφηεηα, φπσο ε λαπηηιία, απνηέιεζαλ ηα πξψηα δείγκαηα γξαθήο ηνπ ζεζκνχ. Ζ πνξεία ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηελ Διιάδα δελ εκθαλίδεη θάπνηα ηδηαίηεξε ηζηνξηθή πξσηνηππία ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο. Δμειίζζεηαη, θαηά ην κάιινλ ή ήηηνλ κε αλάινγν ηξφπν. Σν κφλν πνπ ηε δηαθνξνπνηεί, είλαη φηη εκθαλίδεηαη κε κηα πζηέξεζε ιφγσ ηεο αξγνπνξεκέλεο εθβηνκεράληζεο ηεο ρψξαο 6. Ζ πεξηνξηζκέλε ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ είρε σο απνηέιεζκα ηα ρακειά πνζνζηά κηζζσηήο εξγαζίαο πνπ κε ηεο ζεηξά ηνπο ήηαλ παξάγνληαο πζηέξεζεο ζηελ αλάπηπμε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. 4 Ζ. Θαλέιια, «Ζ θνηλσληθή αζθάιηζηο ελ Διιάδη», Γ.ΗΚΑ ΚΓ (1973), ζει Κ. Καιαληδφπνπινπ, «Δηζαγσγή εηο ηελ ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ», ΔΓΚΑ ΗΔ (1973), ζει. 3 θαη 4. 6 Φ. Υαηδεδεκεηξίνπ, «Ζ ειιεληθή θνηλσληθή αζθάιηζε ζηελ 50ρξνλε πνξεία ηνπ ΗΚΑ», πλδδπηζ 1987, ζει

15 Ζ θαζηέξσζε ηεο ππνρξεσηηθήο αζθάιηζεο ησλ κηζζσηψλ εκθαλίζηεθε ζε κηα επνρή εηζξνήο κεηαξξπζκηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ ζην ρψξν ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Ζ θνηλσληθή αζθάιηζε ζρεδφλ δηαδέρζεθε ηελ νηθνδφκεζε ηεο πξψηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ εγθαηλίαζε ε δηαθπβέξλεζε Βεληδέινπ 7. Έηζη, ε δηαζηαχξσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε ηα πξνδξνκηθά εγρεηξήκαηα εξγαηηθνχ δηθαίνπ ζπλδέζεθε κε ηελ θαζηέξσζε ησλ πξψησλ κεραληζκψλ θνηλσληθήο ζπλνρήο ζηελ Διιάδα. Γηα πξψηε θνξά, ε εμαξηεκέλε εξγαζία ζπγθξνηείηαη σο απηφλνκε λνκηθή θαηεγνξία ζην δίθαην θνηλσληθήο αζθάιηζεο θη αλάγεηαη ζε θξηηήξην ππαγσγήο ζηελ αζθάιηζε κηζζσηψλ κε ην Ν. 2868/22 «Πεξί ππνρξεσηηθήο αζθαιίζεσο ησλ εξγαηψλ θαη ηδησηηθψλ ππαιιήισλ». Χζηφζν, ν λφκνο απηφο απέρεη απφ νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα νξηζκνχ ηνπ κηζζσηνχ. Γηα ηελ αθξίβεηα, ν αλσηέξσ λφκνο κηιά γηα ηελ αληίπαιε έλλνηα, ηελ απηνηειή απαζρφιεζε, ηελ νπνία απνθιείεη απφ ηελ ππνρξεσηηθή αζθάιηζε. χκθσλα κε ην άξζξν 1, αζθαιίδεηαη ππνρξεσηηθψο γηα ηελ πεξίπησζε ησλ αηπρεκάησλ ζηελ εξγαζία, ηνπ ζαλάηνπ, ηνπ γήξαηνο θαη γεληθά ηεο αληθαλφηεηαο γηα εξγαζία, θάζε πξφζσπν πνπ δελ εξγάδεηαη απηνηειψο ζε επηρείξεζε ή εξγαζία βηνκεραληθή, βηνηερληθή εκπνξηθή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνδνκηθψλ θαη κεηαθνξηθψλ εξγαζηψλ. Χο κε απηνηειψο εξγαδφκελα πξφζσπα ζεσξνχληαη νη δεκφζηνη ππάιιεινη, νη εξγάηεο θαη νη ππεξέηεο άλδξεο θαη γπλαίθεο πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο κε αληηκηζζία, αδηάθνξα απφ ηνλ ηξφπν θαλνληζκνχ ηεο αληηκηζζίαο 8. Με ηνλ αλσηέξσ λφκν θαζηεξψλεηαη ε ζεκειηαθή αξρή ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ηεο αζθάιηζεο γηα ηνπο παξέρνληαο κε απηνηειή εξγαζία (δηαρξνληθφ ζπζηαηηθφ ηνπ απξφζβιεηνπ ππξήλα ηνπ ζεζκνχ) θαηά ησλ θηλδχλσλ ηεο αζζέλεηαο, ηεο αλαπεξίαο, ηνπ γήξαηνο θαη ηνπ ζαλάηνπ. Μεηαπνιεκηθά, ε θνηλσληθή αζθάιηζε απνδεζκεχηεθε ππφ ηελ επίδξαζε ησλ ζηφρσλ ηεο Γηαθήξπμεο ηεο Φηιαδέιθεηαο πνπ πηνζεηνχζε κηα επξεία αληίιεςε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα 9 - απφ παιαηφηεξεο εκκνλέο πεξί πξνζηαζίαο κφλν ησλ εξγαηψλ. ην θχκα ησλ αιιαγψλ, εληάρζεθε θη ε επέθηαζε ηεο ζε πξφζσπα πνπ εξγάδνληαη γηα δηθφ ηνπο ινγαξηαζκφ, ηνπο αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο. Δηδηθφηεξα, ζηα ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιεηαο, ε επέθηαζε απηή επηηεχρζεθε δηακέζνπ ηεο θαζνιηθήο θάιπςεο ηνπ πιεζπζκνχ, δειαδή ηελ εμάπισζε ηεο πξνζηαζίαο ζην 7 Μ. Πεηκεδίδνπ Σζνπινπβή, Κνηλσληθέο ηάμεηο θαη κεραληζκνί θνηλσληθήο αλαπαξαγσγήο, Αζήλα, 1987, ζει. 260 επ. 8 Θ. Υνχηα, «ηαζκνί ζηελ ηζηνξία ησλ ειιεληθψλ θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ», ΔΓΚΑ ΚΖ,1983, ζει Ν. Valtikos, Droit international du travail, 2ème, Dalloz, Paris, 1983, ζει

16 ζχλνιν ησλ πνιηηψλ 10. Ζ πηνζέηεζε ηεο αξρήο ηεο θαζνιηθφηεηαο ζπληζηνχζε ηε βαξπζήκαληε ζπκβνιή ηνπ Beveridge ζηε ζχγρξνλε εμέιημε ηνπ ζεζκνχ 11. Ζ ελ ιφγσ αξρή επεξέαζε θαη ηα βηζκαξθηαλά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηα νπνία ψζεζε ζηε δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πξνζψπσλ 12. Δηδηθφηεξα, ζηα ζπζηήκαηα απηά, ε γελίθεπζε ηεο πξνζηαζίαο έιαβε ρψξα ζηαδηαθά κε ηε δεκηνπξγία μερσξηζηψλ αζθαιηζηηθψλ θνξέσλ γηα φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο. Καηά ηηο δεθαεηίεο πνπ έπνληαη ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ, αλαηξέπνληαη, ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, νη πξνθαηαιήςεηο ησλ αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ (θαη γεληθά ησλ κεζαίσλ ηάμεσλ) γηα ηα νθέιε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο. Οη δπζθνιίεο θαη ην ελδερφκελν αλέρεηαο έζηξεςαλ θη απηνχο ζηελ αλαδήηεζε ηεο ζπλδξνκήο ηνπ Κξάηνπο. Δγθαηαιείπνληαο ηνπο ηαμηθνχο εγσηζκνχο πνπ έηξεθαλ έλα ζπλαίζζεκα απηνλνκίαο, νη απηναπαζρνινχκελνη άξρηζαλ λα νξγαλψλνληαη ζε αζθαιηζηηθά ζπζηήκαηα 13. Άιισζηε, απέθηεζε ηζρχ απηαπφδεηρηεο αιήζεηαο ε δηαπίζησζε φηη νη θνηλσληθνί θίλδπλνη κπνξνχλ λα πιήμνπλ θάζε άλζξσπν θαη γη απηφ απαηηείηαη ε νξγάλσζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο θη φινπο ηνπο πνιίηεο. Ζ εμέιημε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαζηζηά κνλνδηάζηαηε ηελ ηζηνξηθή εξκελεία πνπ ηνπνζεηεί ηε γέλεζε ηνπ ζεζκνχ ζηελ επζεία ησλ εξγαηηθψλ δηεθδηθήζεσλ θη εθιακβάλεη ηνπο εξγνδφηεο σο παξάγνληα αληίζηαζεο ζηελ επέθηαζή ηνπ. Οη ζεκεξηλέο δηαζηάζεηο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο νθείινληαη εμίζνπ ζε κηα αιιαγή ζηάζεο ηεο κεζαίαο ηάμεο φπνπ αλήθνπλ ζπλήζσο νη απηναπαζρνινχκελνη ε νπνία ζηελ πνξεία ελζηεξλίζηεθε θη ε ίδηα ηηο ηδέεο ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο 14. Γειαδή, ε θνηλσληθή αζθάιηζε ζηελ εμέιημή ηεο μεπέξαζε ηηο αξρηθέο κνλνζήκαληεο αληηπαξαζέζεηο, γηα λα πξνζεηαηξηζηεί ζην ηέινο ην επξχηεξν ελδηαθέξνλ ησλ θνηλσληθψλ ηάμεσλ. Παξελζεηηθά, αο ζεκεησζεί φηη ε ηζηνξηθή πξνζέγγηζε πξνζθέξεη έλα κάζεκα ζηνλ επίδνμν κεηαξξπζκηζηή: 10 Υξ. Αγαιιφπνπινπ, Μειέηαη Δξγαηηθνχ Γηθαίνπ θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, η. Β, Αζήλαη, 1976, ζει G. Perrin, Sècuritè sociale, Rèalitès sociales, Lausanne, 1993, ζει Κ. Κξεκαιή, Γίθαην Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, Αζήλα Κνκνηελή, 1985, ζει P. Baldwin, «Les intérêts de classe et l Etat protecteur de l aprês-guerre en Europe: yne perspective historique», RISS, 1990, ζει P. Baldwin, The politics of social solidarity. Class bases of the European Welfare State , Cambridge University Press, Cambridge,

17 νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε αλαπφθεπθηα ηηο πξνζδνθίεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο κεζαίαο ηάμεο. ηελ Διιάδα, απφ ην κεζνπφιεκν θη έθηνηε επεθηείλεηαη ν ζεζκφο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη ηα ειεπζέξηα επαγγέικαηα. πγθεθξηκέλα, απφ ην 1925, νπφηε παξαηεξείηαη κηα λέα ψζεζε ζηε ζχζηαζε θιαδηθψλ ηακείσλ κηζζσηψλ κε εηδηθνχο λφκνπο (φρη ζηε βάζε ηεο επηρείξεζεο, αιιά ηνπ επαγγεικαηηθνχ θιάδνπ), αξρίδεη λα νξγαλψλεηαη θη ε αζθάιηζε ησλ απηνηειψο εξγαδνκέλσλ 15. Σν 1928 ηδξχεηαη ην Σακείνλ πληάμεσο θαη Απηαζθαιίζεσο Τγεηνλνκηθψλ (Σ..ΑΤ.), αθνινπζεί ην 1929 ην Σακείν Ννκηθψλ (Σ.Ν.), ην 1934 δεκηνπξγείηαη ην Σακείν πληάμεσλ Μεραληθψλ θαη Δξγνιεπηψλ Γεκνζίσλ Έξγσλ (Σ..Μ.Δ.Γ.Δ.), ην ίδην έηνο ην Σακείν Αζθαιίζεσο Δπαγγεικαηηψλ θαη Βηνηερλψλ Διιάδνο (Σ.Δ.Β.Δ.) 16 θαη ην 1936 ην Σακείνλ Αζθαιίζεσο Δκπφξσλ (Σ.Α.Δ.). Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θη εδψ ε άλαξρε νξγάλσζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Κάζε νκάδα απηνηειψο απαζρνινχκελσλ, ζπγθξνηνχκελε ζε νκάδα πίεζεο πξνζπάζεζε λα νηθνδνκήζεη ην δηθφ ηεο ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο θαη λα ην αλαγάγεη ζε πξνλνκηαθφ κε βάζε ηελ ηξνθνδφηεζή ηνπ κε θνηλσληθνχο πφξνπο 17. Κπξίσο, ηα ηακεία ησλ επηζηεκφλσλ είλαη εθείλα πνπ βξίζθνληαη πην θνληά ζηελ εμνπζία θη απφ απηή ηελ άπνςε απνθνκίδνπλ ηελ εχλνηα ηεο. Όζνη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο βξέζεθαλ εθηφο ηζρπξψλ νκάδσλ πίεζεο θαιχθζεθαλ απφ ην ΣΔΒΔ. Σν ηακείν απηφ ζπγθέληξσζε ηνπο επαγγεικαηίεο ρακειψλ εηζνδεκάησλ θαη κεηαηξάπεθε, θαηά θάπνην ηξφπν, ζε γεληθφ θνξέα αζθάιηζεο ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ. Οη αληζφηεηεο είλαη εκθαλείο κεηαμχ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ απηναπαζρνινχκελσλ. Δηδηθφηεξα, ηα ηακεία ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ αληινχλ ζεκαληηθνχο θνηλσληθνχο πφξνπο νη νπνίνη ηα επηηξέπνπλ λα δξνπλ κε θαιχηεξνπο φξνπο βησζηκφηεηαο θαη παξνρψλ. ε νξηζκέλα ηακεία νη ζεζκνζεηεκέλνη θνηλσληθνί πφξνη απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε πεγή εζφδσλ ηνπο, ελψ ζε άιια βξίζθνληαη ζε ηδηαίηεξα ρακειά επίπεδα. Έηζη, ι.ρ. νη θνηλσληθνί πφξνη αληηπξνζψπεπαλ (ηε δεθαεηία ηνπ 60) ζην ΣΜΔΓΔ ην 75% ησλ εζφδσλ ηνπ ηακείνπ, ελψ ζην ΣΔΒΔ ην 15 Υ. Αγαιιφπνπινπ, Κνηλσληθαί Αζθαιίζεηο, Αζήλαη, 1955, ζει Α. Πεηξφγινπ, «Σξηαθνληαεηία απφ ηεο ελάξμεσο ηεο αζθαιηζηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Σ.Δ.Β.Δ.», ΔΓΚΑ ΗΒ (1970), ζει Γ. Βαθαιφπνπινπ, «Δμέιημε ηεο ζπληαμηνδνηηθήο πξνζηαζίαο ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα», ΔΓΚΑ ΛΔ (1993), ΔΛ. 498 θαη

18 αληίζηνηρν πνζνζηφ αλεξρφηαλ κφιηο ζην 6,7% ησλ εζφδσλ 18. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή σο πξνο ηνπο θνηλσληθνχο πφξνπο αληαλαθιάηαη θαη ζε επίπεδν παξνρψλ, επηηείλνληαο ηηο αληζφηεηεο ζηελ παξερφκελε πξνζηαζία. ε ηακεία κε ζεκαληηθνχο θνηλσληθνχο πφξνπο αληηζηνηρεί, θαηά θαλφλα, θη έλα πςειφηεξν επίπεδν ζπληάμεσλ. ηε ζχγρξνλε ζπδήηεζε γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ δεηήκαηνο, ε θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ δελ απνηέιεζε αληηθείκελν γφληκσλ πξνηάζεσλ. Σν φιν ζχζηεκα εμαθνινπζεί λα κελ είλαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζή ηνπο. Γε θαίλεηαη λα ζηεξίδεηαη ζε θάπνηεο αξρέο Οη απαλσηέο λνκνζεηηθέο δηαζηξσκαηψζεηο αιινίσζαλ νπνηαδήπνηε αξρηθή θηινζνθία. Ζ εθινγίθεπζε θάκθζεθε κε πιάγηνπο ηξφπνπο, φπσο είλαη νη πειαηεηαθέο ζρέζεηο. Λφγσ απηήο ηεο ζπληερληαθήο δφκεζεο, νπνηαδήπνηε αιιαγή ηνπ ζπζηήκαηνο ζπλαληά ζνβαξέο αληηζηάζεηο. Με δεδνκέλε ηελ αχμεζε ηεο απηναπαζρφιεζεο, επηβάιιεηαη επαλαζρεδηαζκφο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο πάλσ ζηηο αξρέο ηεο αζθάιηζεο θαη ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. ηελ πξννπηηθή απηή, πξέπεη λα εμηζσζεί, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνλ πξψην ππιψλα, ην επίπεδν πξνζηαζίαο ησλ αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ κε ην αληίζηνηρν ησλ κηζζσηψλ. Δίλαη αλαγθαία ε πξνζέγγηζε ησλ θαζεζηψησλ δηακέζνπ κηαο εληαίαο θχξηαο πξνζηαζίαο. Οη ελδερφκελεο δηαθνξνπνηήζεηο ζα γίλνπλ αξγφηεξα ζ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ επίπεδν, κε βάζε ηα επαγγεικαηηθά εηζνδήκαηα. Ζ πξνζέγγηζε ησλ θαζεζηψησλ ζα ζεκάλεη βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ησλ απηνηειψο απαζρνινπκέλσλ. Όζνλ αθνξά ηελ επηβάξπλζε ησλ αζθαιηζκέλσλ, ζα πξέπεη λα εμαξηεζεί απφ ην πξαγκαηνπνηνχκελν εηζφδεκά ηνπο. Μφλν έηζη είλαη δπλαηή ε θαζηέξσζε θαη ηεο θάζεηεο αλαδηαλνκήο ηνπ εηζνδήκαηνο (θαη φρη κφλν ηεο νξηδφληηαο). Απφ ηελ άιιε, δελ απνθιείεηαη έλα κέξνο ηεο εηζθνξάο λα αλαιακβάλεη θη ν πειάηεο ηνπ αλεμάξηεηνπ επαγγεικαηία. Πάληα φκσο ζε ζρέζε κε κηα ζπγθεθξηκέλε πξάμε θη φρη γεληθά ππφ ηε κνξθή θνηλσληθψλ πφξσλ. Νέεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο απνκέλεη λα επηλνεζνχλ: ι.ρ. ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εκπνξεπκαηνπνηνχλ ή θάλνπλ ρξήζε ηνπ αλεμάξηεηνπ επαγγεικαηία, θ.α. 19. Δλ θαηαθιείδη, ε θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ θξαπγαιέεο αληζφηεηεο σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηηο 18 Γ. σηεξφπνπινπ, «Όςεηο Βαβπισλίαο»: εξκελείεο ηεο κεηαπνιεκηθήο αλάπηπμεο ηνπ θξάηνπο πξφλνηαο ζηελ Διιάδα, ζην Γ. Βεληέξε Υ. Παπαζενδψξνπ, Ζ θνηλσληθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα. Πξνθιήζεηο θαη πξννπηηθέο, Αζήλα, 2003, ζει B. Schulte, «Les reformes des systèmes de la sécurité sociale en Europe», in Rapports au 6ème Congrès Européen de Droit du Travail et de la Sécurité sociale, Varsovie, Sept. 1999, ζει

19 παξνρέο. Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο ζηεξνχληαη νπνηαζδήπνηε δηθαηνινγεηηθήο βάζεο. Γηα ηνλ παξακεξηζκφ ηνπο, πξνθξίλεηαη απφ νξγαλσηηθή άπνςε, ε δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ θνξέα γηα φινπο ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο 20. Ζ πξνηεηλφκελε ελνπνίεζε είλαη ηθαλή φρη κφλν λα εμνκαιχλεη ηηο αληζφηεηεο, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ αλαγθαία βάζε κηαο επξχηεξεο αιιειεγγχεο. 1.2 Η κλαδική οπγάνυζη ηυν ηαμείυν αςηοαπαζσολοςμένυν Δλψ ζε άιια θξάηε ηεο Δ.Δ. απαληψληαη θαη πεξηπηψζεηο πξναηξεηηθήο πξφζβαζεο ζηελ αζθάιηζε, ε ππαγσγή ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ, ζην ειιεληθφ ζχζηεκα είλαη ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν 21. Λφγνπ ράξηλ ζηε Γεξκαλία, νη απηναπαζρνινχκελνη πνπ δελ ππάγνληαη ζε έλα απφ ηα ππάξρνληα θιαδηθά ηακεία, δελ είλαη ππνρξεσκέλνη λα αζθαιηζηνχλ εθηφο αλ είλαη νηθνλνκηθψο αζζελείο. ε άιιεο πάιη ρψξεο, ε ππνρξεσηηθή θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ αθνξά κφλν έλα θίλδπλν, φπσο ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Απζηξία, φπνπ αζθαιίδνληαη κφλν γηα ζχληαμε 22. Ζ πξφζβαζε ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ιακβάλεη ρψξα θάησ απφ δηάθνξα νξγαλσηηθά ζρήκαηα. Με βάζε ηε δηεζλή εκπεηξία, ε θνηλσληθή αζθάιηζε ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ δηαξζξψλεηαη ζχκθσλα κε κηα απφ ηηο ηξεηο εθδνρέο 23 : α) έληαμε ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ζ έλα θαζνιηθφ ζχζηεκα θάιπςεο ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ (basic people s insurance), αλεμάξηεην απφ ηελ επαγγεικαηηθή βηνγξαθία ηνπ θαζελφο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε (Μ.Βξεηαλία, Γαλία, Οιιαλδία, Ηξιαλδία). έλα ηέηνην ζχζηεκα, φπνπ ε πξφζβαζε δε ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ εμαξηεκέλε θαη αλεμάξηεηε εξγαζία, αλ θαη θαίλεηαη λα θζίλεη, δελ απαιείθεηαη ηειείσο, αθνχ εκθαλίδεηαη ζ έλα ζπκπιεξσκαηηθφ επίπεδν, β) χπαξμε ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο γηα φινπο ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο, πνπ δελ ηνπο ηαμηλνκεί σζηφζν ζε επηκέξνπο επαγγεικαηηθέο νκάδεο (Βέιγην, Πνξηνγαιία), γ) δεκηνπξγία εηδηθψλ ζπζηεκάησλ αζθάιηζεο θαηά θαηεγνξία απηναπαζρνινπκέλσλ (Ηηαιία, Γεξκαλία, 20 Γ. Φεινχ, «Ζ νκαδνπνίεζε ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο», πλδ. Δπηζ., η. 10, 1985, ζει. 38επ. 21 Πξβι. Άξζξν 7 ηνπ Ν.4114/60 γηα ην Σακείν Ννκηθψλ 22 P. Schoukens, Comparison of the social security law for self-employed persons in the memberstates of the European Union», in IESS Yearbook 1999, ζει D. Peters - P. Schoukens, Legal comparison of the social security protection of the self-employed in the Member states of European Community», in P. Schoukens, «Social protection of the self-employed in European Union, 1994, ζει

20 Απζηξία, Ηζπαλία) θαη δ) απαληάηαη θαη ε πξναηξεηηθή θάιπςε ησλ απηναπαζρνινπκέλσλ. ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, επεηδή ην βάξνο ησλ εηζθνξψλ είλαη ζεκαληηθφ, νη απηναπαζρνινχκελνη απνθαζίδνπλ ηελ εζεινχζηα πξνζρψξεζή ηνπο κε βάζε κηα «adverse selection», δειαδή ζηαζκίδνληαο ηνπο θηλδχλνπο ηνπο 24. Ζ πξνεγνχκελε ηππνινγία δελ εκθαλίδεη κηα θαζαξφηεηα θαη ζπλνδεχεηαη απφ πνιιέο απνρξψζεηο. Σέηνηεο ελδηάκεζεο ιχζεηο απνηεινχλ νη πεξηπηψζεηο ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Φηιαλδίαο. ηελ Πνξηνγαιία φινη νη (ή νη πεξηζζφηεξνη εμ απηψλ) αλεμάξηεηνη επαγγεικαηίεο κπνξνχλ λα θαιχπηνληαη απφ ην ζχζηεκα ησλ κηζζσηψλ, αιιά δηαθνξνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο. Άιινηε πάιη ηα θαζνιηθά ζπζηήκαηα αθνινπζνχλ κηα επηιεθηηθή θάιπςε ησλ αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ (Πνισλία), κε βάζε έλα εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην ή ηελ εγγξαθή ζε έλα επαγγεικαηηθφ ζχιινγν ή επάγγεικα. Ζ επηινγή γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί κηα νκνηνγέλεηα κε ηνπο ινηπνχο κηζζσηνχο ή ε δπλαηφηεηα ειέγρνπ 25. Οη αλσηέξσ νξγαλσηηθέο ιχζεηο δελ είλαη αδηάθνξεο απφ άπνςε επηπέδνπ πξνζηαζίαο, αιιά ζπλνδεχνληαη απφ ζρεηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Δηδηθφηεξα, παξαηεξείηαη φηη εθεί φπνπ νη απηναπαζρνινχκελνη νξγαλψλνληαη ζε εηδηθά ζπζηήκαηα θνηλσληθήο αζθάιηζεο, απνιακβάλνπλ ζπλήζσο κηα πξνζηαζία κηθξφηεξεο έληαζεο ζε ζρέζε κε ηνπο κηζζσηνχο ηφζν σο πξνο ηνπο θαιππηφκελνπο θηλδχλνπο φζν θαη πξνο ην επίπεδν ησλ παξνρψλ 26. Αληίζεηα, ζηα θαζνιηθά ζπζηήκαηα νη δηαθνξέο έρνπλ εμνπδεηεξσζεί, ιφγσ ηεο εληαίαο αληηκεηψπηζεο κηζζσηψλ θαη απηναπαζρνινπκέλσλ. Μέρξη πξφζθαηα (Ν. 2676/99), ην ειιεληθφ ζχζηεκα θνηλσληθψλ αζθαιίζεσλ δελ γλψξηδε ην γεληθφ φξν «απηναπαζρνινχκελνο» ή «ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο» σο ρσξηζηή θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ. Ο φξνο «απηναπαζρνινχκελνη», πνπ πξνζδηνξίζηεθε ελλνηνινγηθά απφ ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ Ν. 2084/92, είρε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εηζαγσγή θνηλψλ ξπζκίζεσλ ζηα θιαδηθά ηακεία ησλ αλεμάξηεησλ επαγγεικαηηψλ. Με ην Ν. 2676/99 έρεη αξρίζεη κηα δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ησλ θιαδηθψλ ηακείσλ απηνηειψο απαζρνινπκέλσλ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ΣΔΒΔ, ηνπ ΣΑΔ, ηνπ ΣΑ θαη ηνπ Σακείνπ Πξφλνηαο Ξελνδφρσλ, ζ έλαλ εληαίν νξγαληζκφ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, ηνλ ΟΑΔΔ. Ζ δηαδηθαζία ηεο ελνπνίεζεο 24 C. Gillion, et.al. Social Security Pensions. Development and reform, ILO, Geneva, 2000, ζει C. Gillion, et.al. Social Security Pensions. Development and reform, ILO, Geneva, 2000, ζει B. Schulte, «Les reformes des systèmes de la sécurité sociale en Europe», in Rapports au 6ème Congrès Européen de Droit du Travail et de la Sécurité sociale, Varsovie, Sept. 1999, ζει

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10».

ΘΔΜΑ: «Νέν Αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο» θαη παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 10». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4/1/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΙΝΩΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ Α.Π. Φ 80000/νηθ.33384/2415 Γ/ΝΗ ΚΤΡIΑ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ: Γ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΣΑΓΙΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΩΓΙΚ: 101 10

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 17/08/2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.18562/1230 & ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΔΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ : ΚΤΡΙΑ ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ ΣΜΗΜΑ : Γ Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29

Διαβάστε περισσότερα

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α')

αο θνηλνπνηνχκε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3865/2010 (ΦΔΚ 120/21-7-2010 η.α') ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ Αθήνα 22/6/2011 ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Απιθμ. Ππωη. Α20/251/68 ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΑΡ. : 42 Θέμα: «Τποσπεωηική Τπαγωγή ζηον Κλάδο Κύπιαρ ύνηαξηρ ηος Ι.Κ.Α. - Δ.Σ.Α.Μ. ηων νεοπποζλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011.

ΘΕΜΑ: «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ πξφζθαηα ςεθηζζέληνο λφκνπ 3996/2011. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙO ΕΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΚΟΙΝ/ΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Δ/ΝΗ : ΚΑΜ ΣΜΗΜΑ : A ΣΑΥ.Δ/ΝΗ:Σηαδίνπ 29 ΣΑΥ. ΚΩΔΙΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Γ.Παηνχλα

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)»

ΘΔΜΑ: «Γλσζηνπνίεζε δηαηάμεσλ άξζξνπ 138 ηνπ λ.4052/2012 (ΦΔΚ Α 41/1.03.2012)» ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΤΠΟΤΡΓΕΘO ΕΡΓΑΘΑ & ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ ΓΕΝΘΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΘΑ ΚΟΘΝΧΝΘΚΧΝ ΑΦΑΛΘΕΧΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΚΟΘΝΧΝΘΚΗ ΑΦΑΛΘΗ Δ/ΝΗ ΚΤΡΘΑ ΑΦ/Η ΜΘΘΧΣΧΝ ΣΑΥ.Δ/ΝΗ: ΣΑΓΗΟΤ 29 ΣΑΥ. ΚΧΔΘΚΑ : 101 10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΕ :

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας

3) Oι υπ αριθμ.69/2004 και 32/2011 εγκύκλιοι της Δ/νσής μας ΑΔΑ: Β4ΩΝ4691ΩΓ-ΠΧ1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23 / 4 / 2012 Αριθμ. Πρωτ.A23/266/10 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑTA :ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ :ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011.

Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Law in books and law in action 1 : Η αβεβαιόηηηα ζηην εθαρμογή ηοσ δικαίοσ κοινωνικής αζθάλιζης μεηά ηην αζθαλιζηική μεηαρρύθμιζη ηοσ 2010-2011. Γηψξγνπ Καηξνχγθαινπ, Αλ. Καζεγεηή ΓΠΘ, Υξήζηνπ Μνξθαθίδε,

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί

ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ. Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΒΑΙΚΔ ΤΝΣΑΞΙΟΓΟΣΙΚΔ ΡΤΘΜΙΔΙ Άξζξν 1 Δλλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 1. Βαζηθή ζύληαμε: Σν πνζφ ηεο ζχληαμεο πνπ δελ αλαινγεί ζε αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαη ρνξεγείηαη κεηά ηελ 1.1.2018

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη

α) ην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ησλ λενπξνζιακβαλνκέλσλ ζην Γεκφζην απφ 1/1/2011 θαη ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΝΙΑΙΟ ΣΑΜΔΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΜΙΘΧΣΧΝ Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΑΦ/ΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΦΑΛΙΗ - ΔΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ : ΓΔΝΙΚΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ Ταρ. Γηεχζπλζε : Αγ. Κσλ/λνπ 8 Πιεξνθνξίεο ΙΓΡΤΜΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΑΦΑΛΙΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΣτΕ (Ολ.) 2199/2010 [Ενιαίο Ταμείο Ασυάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Μαξηλάθεο, χκβνπινο

ΣτΕ (Ολ.) 2199/2010 [Ενιαίο Ταμείο Ασυάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Μαξηλάθεο, χκβνπινο ΣτΕ (Ολ.) 2199/2010 [Ενιαίο Ταμείο Ασυάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων] Πξφεδξνο: Γ. Παλαγησηφπνπινο Δηζεγεηήο: Γ. Μαξηλάθεο, χκβνπινο Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3371/2005 ν λνκνζέηεο, επηηξεπηώο θαηά ην άξζξν 22

Διαβάστε περισσότερα

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία

Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Γεξκαληθή Υπεξεζία Αθαδεκατθψλ Αληαιιαγψλ Ιαηξηθή Δηδηθφηεηα ζηε Γεξκαλία Ärztliche Weiterbildung in Deutschland Πεξηερφκελα παξνπζίαζεο 1. Λίγα ιφγηα γηα ηε Γεξκαλία 2. Γηάξθεηα Δηδίθεπζεο 3. Τη πξέπεη

Διαβάστε περισσότερα

Δπώλπκν Όλνκα Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε

Δπώλπκν  Όλνκα  Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Σόπνο γελλήζεωο  Ζκεξνκελία γελλήζεωο Ζκεξνκελία ζαλάηνπ Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Πξνζωπνγξαθίεο Μόληκε A.K. 0279 Δπώλπκν Υαξίδεκνο Όλνκα Γηώξγνο Ψεπδώλπκν/ Καιιηηερληθό όλνκα Υαξίηνο Σόπνο γελλήζεωο Κεθηζηά Ζκεξνκελία γελλήζεωο 1924 Ζκεξνκελία ζαλάηνπ 11 Απξηιίνπ 1996 Βηνγξαθηθά ζηνηρεία Ήηαλ ν πξωηόηνθνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «Απινύζηεπζε ηεο αδεηνδόηεζεο γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο» ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΠΔΓΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Άξζξν 1 θνπόο Γεληθέο Αξρέο 1. Ο παξψλ λφκνο απνβιέπεη ζηελ ζεζκνζέηεζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα