Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α:Β45ΑΩΕ5-ΕΨ0 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ : έσµευση πιστώσεων για αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω χειµερινής περιόδου. Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά ( 7) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ματιάτος Σπυρίδων Πυλαρινός ηµήτριος 2. Κοκκόσης ιονύσιος Ζαπάντης Ανδρέας 3. Αικατερίνη Κουταλά 4. Γκισγκίνης Νικόλαος 5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 6. Αυγουστάτου Αθηνά 7. Γαλάτης Άγγελος Η Προεδρεύουσα Α/ Πρόεδρος, κ. Κατερίνα Κουταλά, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στον Α/ ήµαρχο κ. Σπυρίδωνα Ματίατο, ο οποίος εισηγούµενος το 1 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «έσµευση πιστώσεων για αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω χειµερινής περιόδου.» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: Λαµβάνοντας υπόψη : 1)το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος. 2) 3)την 73/2012 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού. 4)το υπ αρίθ 4183/ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης έγκρισης του Προϋπολογισµού ) Επί πλέον, λόγω χειµερινής περιόδου και τα έντονα καιρικά φαινόµενα που σηµειώθηκαν αυτές τις ηµέρες στον Νοµό µας, προτείνεται να αποδεσµεστεί συνολική πίστωση ,00 για τις ηµοτικές Ενότητες Αργοστολίου Σάµης Πυλάρου και Οµαλών (3.000,00 για κάθε µία)από τον Κ.Α µε τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών» προκειµένου να µπορέσουµε να χρησιµοποιήσουµε αν απαιτηθεί, ιδιωτικά µηχανήµατα για την αντιµετώπιση τέτοιων φαινοµένων. 6) τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π. /τος 171/87

2 Ζητείται η έγκριση των παραπάνω δαπανών και η διάθεση της αντίστοιχης πίστωσης από τον Κ.Α Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι έπρεπε ήδη να έχει επιδοτηθεί Ο ήµος για αυτό τον σκοπό από την κεντρική Κυβέρνηση. Και αφού είδε τις διατάξεις: ] 1)το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2) τα άρθρα 6 &7 του από 17/05/59 Β /τος 3)την 73/12 απόφαση Σ της έγκρισης του προϋπολογισµού. 4)το υπ αρίθ 4183/ έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης έγκρισης του Προϋπολογισµού ) τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π. /τος 171/87 6)την παραπάνω εισήγηση του Α/ ηµάρχου κ. Ματιάτου ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Εγκρίνει την δαπάνη ποσού ,00 και διαθέτει την αντίστοιχη πίστωση από τον Κ.Α και τίτλο «Αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών» για τις ηµοτικές Ενότητες : Αργοστολίου Σάµης Πυλάρου και Οµαλών (3.000,00 ανά ηµοτική Ενότητα). Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η Α/ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Η Α/ Πρόεδρος Κατερίνα Κουταλά

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α: Β45ΑΩΕ5-Π 6 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ : Ανάθεση χειρισµού υπόθεσης αίτησης ακύρωσης του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών σε δικηγόρους για προσφυγή στο ΣτΕ. Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά ( 7) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ματιάτος Σπυρίδων Πυλαρινός ηµήτριος 2. Κοκκόσης ιονύσιος Ζαπάντης Ανδρέας 3. Αικατερίνη Κουταλά 4. Γκισγκίνης Νικόλαος 5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 6. Αυγουστάτου Αθηνά 7. Γαλάτης Άγγελος Η Προεδρεύουσα Α/ Πρόεδρος, κ. Κατερίνα Κουταλά, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε τον λόγο στην ειδική σύµβουλο, δικηγόρο του ήµου κ. Βίκυ Αλυσανδράτου, η οποία εισηγούµενη το 2 ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ανάθεση χειρισµού υπόθεσης αίτησης ακύρωσης του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών σε δικηγόρους για προσφυγή στο ΣτΕ.» και έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: Ο ήµος Κεφαλλονιάς συµµετέχει µαζί µε άλλους 111 εντολείς στην Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή κατά του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών: ενόψει της εκδίκασης της αίτησης ακυρώσεως κατά της ΚΥΑ του Ειδικού Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών στις καλείται ο ήµος να ορίσει τρεις πληρεξούσιους δικηγόρους Αθηνών για την προσφυγή στο ΣτΕ και ένα πληρεξούσιο ικηγόρο Αθηνών για την διερεύνηση των ποινικών ζητηµάτων, επίσης : Σύµφωνα µε την περίπτωση ιε της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους ήµους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι µε µηνιαία αντιµισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωµα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει σε δικηγόρο, τον εξώδικο ή δικαστικό χειρισµό, ανά υπόθεση, ζητηµάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του δήµου και απαιτούν εξειδικευµένη γνώση ή εµπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αµοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ..Κ..

4 Επειδή η κοινή υπουργική απόφαση 31722/ , µε την οποία εγκρίθηκαν το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες», καθώς και η σχετική «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», δηµιουργεί ζήτηµα µέγιστης σηµασίας για τον ήµο µας, το οποίο επιβάλλει την προσβολή της µε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Και επειδή για την εκπλήρωση του σκοπού της προσβολής της ΚΥΑ 31722/ , µε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας και της συνολικής νοµικής αντιµετώπισης της διερεύνησης και αναφοράς των πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών των δηµοσίων λειτουργών και λοιπών φυσικών προσώπων που εµπλέκονται στη διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασµού των υδατοκαλλιεργειών, απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρων µε εξειδικευµένη γνώση και πείρα στο συγκεκριµένο ζήτηµα, οι οποίοι είναι σε θέση να προασπίσουν, µε τον ενδεδειγµένο χειρισµό της υπόθεσης, τα συµφέροντα του ήµου µας και η ανάθεση σ αυτούς της ως άνω υπόθεσης. Από έρευνα που διεξήγαγε η ιοικούσα Επιτροπή της «Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής φορέων περιοχών που θίγονται από την ανάπτυξη Υδατοκαλλιέργειας» προκύπτει ότι κατάλληλοι για να αναλάβουν τον χειρισµό της υπόθεσης δικηγόροι είναι οι δικηγόροι Αθηνών, α) ηµήτρης Μέλισσας του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΑ 17368), κάτοικος Αθηνών, οδός Υπερείδου 15Α, β) Ιωάννης Παϊταζόγλου του Αθανασίου, (ΑΜ ΣΑ 10880), κάτοικος Αθηνών, οδός Βησσαρίωνος 8 και γ) Ανδρέας Κούνδουρος του Τίτου, (ΑΜ ΣΑ 12636) κάτοικος Αθηνών, οδός Οµήρου 51, και οι συνεργαζόµενοι µε τα ικηγορικά τους Γραφεία δικηγόροι. Περαιτέρω, είναι απαραίτητος και ο ορισµός δικηγόρου για την συνολική νοµική αντιµετώπιση της διερεύνησης και αναφοράς των πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών των δηµοσίων λειτουργών και λοιπών φυσικών προσώπων που εµπλέκονται σε όλη τη διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασµού των υδατοκαλλιεργειών, και της συγκέντρωσης όλων των αναγκαίων για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της υπόθεσης στοιχείων, δια της σύνταξης και υποβολής εγγράφων αιτηµάτων, χορήγησης εισαγγελικών εντολών, παραστάσεως στις αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές κ.λ.π. Από έρευνα που επίσης διεξήγαγε η ιοικούσα Επιτροπή της «Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής φορέων περιοχών που θίγονται από την ανάπτυξη Υδατοκαλλιέργειας» προκύπτει ότι κατάλληλος για να αναλάβει τις ανωτέρω νοµικές ενέργειες είναι ο δικηγόρος Αθηνών Νικόλαος Αντωνιάδης του Ιωάννη (ΑΜ ΣΑ 17494), κάτοικος Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αρ. 9Β, µε νοµικές ενέργειες του οποίου έχουν ήδη συγκεντρωθεί από τις αρµόδιες αρχές κρίσιµα, για την προσφυγή κατά της Κ.Υ.Α. στο Συµβούλιο της Επικρατείας, έγγραφα στοιχεία. Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά. Η Οικονοµική επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση : Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι συµφωνεί καταρχήν µε την κατάργηση της συγκεκριµένης ΚΥΑ και την προσφυγή στο ΣτΕ διαφωνεί όµως µε το ποσό της αµοιβής των τεσσάρων δικηγόρων το οποίο συνολικά ανέρχεται στις ,00 από όλους τους εντολείς, ζητά την κατάργηση της παραπάνω ΚΥΑ από την ίδια κυβέρνηση και για δηλώνει ότι για τους παραπάνω λόγους απέχει της ψηφοφορίας. Η Α/ Πρόεδρος και τα υπόλοιπα µέλη της Επιτροπής εκφράζουν την επιφύλαξη τους για το θέµα γιατί ήλθε εκτός ηµερησίας διάταξης χωρίς να έχουν ολοκληρωµένη και πλήρη ενηµέρωση και το ψηφίζουν. και αφού έλαβε υπόψη της την περίπτωση ιε της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 το γεγονός ότι η κοινή υπουργική απόφαση 31722/ , µε την οποία εγκρίθηκαν το «Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες», καθώς και η συναφής «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων», δηµιουργεί ζήτηµα µέγιστης σηµασίας για το ήµο µας και απαιτείται η πρόσληψη δικηγόρων οι οποίοι διαθέτουν σχετική εξειδικευµένη γνώση και πείρα.

5 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ιορίζει ως πληρεξούσιους δικηγόρους τους δικηγόρους Αθηνών: 1. α) ηµήτρη Μέλισσα του Κωνσταντίνου (ΑΜ ΣΑ 17368), κάτοικο Αθηνών, οδός Υπερείδου 15Α, β) Ιωάννη Παϊταζόγλου του Αθανασίου (ΑΜ ΣΑ 10880), κάτοικο Αθηνών, οδός Βησσαρίωνος 8 και γ) Ανδρέα Κούνδουρο του Τίτου (ΑΜ ΣΑ 12636), κάτοικο Αθηνών, οδός Οµήρου 51, για να παρασταθούν ενώπιον του Ε Τµήµατος του Συµβουλίου της Επικρατείας (7µελής σύνθεση) ή οποιουδήποτε αρµοδίου κατά το χρόνο εκδίκασης της υπόθεσης δικαστηρίου, κατά τη δικάσιµο της 5ης εκεµβρίου του έτους 2012 ή σε οποιαδήποτε µετ αναβολή δικάσιµο, κατά τη συζήτηση της µε αριθµό κατάθεσης 230/2012 αίτησης ακυρώσεως του ήµου κατά των: 1) Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αµαλιάδος 17), 2) Υπουργού Εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Σταδίου 27), 3) Υπουργού Οικονοµικών που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Καραγεώργη Σερβίας 10), 4) Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μεσογείων 119), 5) Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων που εδρεύει στο ήµο Παπάγου Αττικής (οδός Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε), 6) Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Αχαρνών 2) και 7) Υπουργού Πολιτισµού και Τουρισµού που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Μπουµπουλίνας 20-22), για την ακύρωση: 1) της υπ αρ / Απόφασης της Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης «Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» (ΦΕΚ Β 2505/ ) και 2) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της ιοίκησης. 2. Νικόλαο Αντωνιάδη του Ιωάννη (ΑΜ ΣΑ 17494), κάτοικο Αθηνών, οδός Βαλαωρίτου αρ. 9Β, και τους συνεργαζόµενους µε το ικηγορικό του Γραφείο δικηγόρους, στον οποίο ανατίθεται η συνολική νοµική αντιµετώπιση της διερεύνησης και αναφοράς των πειθαρχικών και ποινικών ευθυνών των δηµοσίων λειτουργών και λοιπών φυσικών προσώπων που εµπλέκονται σε όλη τη διαδικασία του χωροταξικού σχεδιασµού των υδατοκαλλιεργειών, και η συγκέντρωση όλων των αναγκαίων για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση της υπόθεσης στοιχείων, δια της σύνταξης και υποβολής εγγράφων αιτηµάτων, χορήγησης εισαγγελικών εντολών και παραστάσεως στις αρµόδιες διοικητικές και δικαστικές αρχές. Η αµοιβή των παραπάνω δικηγόρων θα οριστεί µε απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε τις διατάξεις του άρθρου 281 του Κ..Κ. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η Α/ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Η Α/ Πρόεδρος Κατερίνα Κουταλά

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ Α Α: Β455ΩΕ5-5ΣΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 35 ης (κατεπείγουσας) συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 30 η Νοεµβρίου 2012 ήµου Κεφαλλονιάς. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/ ΘΕΜΑ : Πρακτικό Ανοιχτής δηµοπρασίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το υποέργο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΗΜΟ KΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», προϋπολογισµού ,00 µε το Φ>ΠΑ, µε Α/Α 27 της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας - ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 07» και Κωδ. ΟΠΣ «376269» του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » Στο Αργοστόλι σήµερα 30 η Νοεµβρίου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα το µεσηµέρι, συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στο ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87). Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν 3852/2010,δεδοµένου ότι σε σύνολο εννέα (9) µελών ευρέθησαν παρόντες τα επτά ( 7) και ονοµαστικά: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Ματιάτος Σπυρίδων Πυλαρινός ηµήτριος 2. Κοκκόσης ιονύσιος Ζαπάντης Ανδρέας 3. Αικατερίνη Κουταλά 4. Γκισγκίνης Νικόλαος 5. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 6. Αυγουστάτου Αθηνά 7. Γαλάτης Άγγελος Η Προεδρεύουσα Α/ Πρόεδρος, κ. Κατερίνα Κουταλά, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης έδωσε τον λόγο στην Προϊστάµενη /νσης Προγραµµατισµού- Οργάνωσης και Πληροφορικής του ήµου, κ. Κατερίνα Ποδάρα, η οποία εισηγούµενη το 1 ο θέµα ηµερήσιας διάταξης: «Πρακτικό Ανοιχτής δηµοπρασίας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το υποέργο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΗΜΟ KΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ»,έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: Σύµφωνα 1. µε την υπ αρίθ. 223/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 2. την υπ αρίθµ / διακήρυξη της Α/ Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής Από το Πρωτόκολλο του ήµου Κεφαλλονιάς η Οικονοµική Επιτροπή παράλαβε µέσα σε σφραγισµένους φακέλους δύο πρωτοκολληµένες προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραπάνω µίσθωση σύµφωνα µε το άρθρο 3 της διακήρυξης. Στην συνέχεια η Προεδρεύουσα Α/ Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής τις δύο προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι οποίες κατατέθηκαν εµπρόθεσµα και έχουν ως εξής: 1. του κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου κατατέθηκε κλειστός φάκελος στο πρωτόκολλο του ήµου τις και ώρα 12: 09 λεπτά και πήρε αριθµό πρωτοκόλλου των κ.κ. Χαράλαµπου Κοκκόση Σπυράτου Αναστασίας κατατέθηκε κλειστός φάκελος στο πρωτόκολλο του ήµου τις και ώρα 12: 19 λεπτά και πήρε αριθµό πρωτοκόλλου Η Οικονοµική Επιτροπή στη συνέχεια καλείται να αποστείλει τις παραπάνω προσφορές στην αρµόδια Επιτροπή Εκτίµησης, η οποία µε επιτόπια έρευνα, θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση :

7 Ο κ. Νικόλαος Γκισγκίνης επισηµαίνει ότι γιατί το παραπάνω πρόγραµµα δεν λύνει τα προβλήµατα των πληττόµενων γυναικών,αντίθετα όταν τελειώσει, θα βρεθούν και οι εργαζόµενοι σε αυτό χωρίς δουλειά, προτείνει να χρησιµοποιηθεί για το σκοπό αυτό ένα από τα διαθέσιµα κτίρια του ήµου. και αφού είδε τις διατάξεις ] 1)το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2.Το Π. 270/81 «Περί καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δηµοπρασίας κ.λπ» (ΦΕΚ 77 Α / ). 3.Τη µε αριθµό 1517/ Απόφαση Ένταξης της Πράξης : «Ανάπτυξη δοµών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας- ηµιουργία κέντρων υποστήριξης γυναικών θυµάτων βίας στον Άξονα Προτεραιότητας 7» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ιοικητική Μεταρρύθµιση » και MIS : Την 232/2012 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου έγκριση µίσθωσης ακινήτου 5. το άρθρο 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ) 6. την 187/2012 Απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου αποδοχή απόφασης ένταξης. 7. την 223/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 8. την υπ αρίθ / διακήρυξη της Α/ Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Παραλαµβάνει τις προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος του κ. Σπυρίδωνος Αντωνάτου η οποία κατατέθηκε σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του ήµου τις και ώρα 12: 09 λεπτά και πήρε αριθµό πρωτοκόλλου των κ.κ. Χαράλαµπου Κοκκόση Σπυράτου Αναστασίας η οποία κατατέθηκε σε κλειστό φάκελο στο πρωτόκολλο του ήµου τις και ώρα 12: 19 λεπτά και πήρε αριθµό πρωτοκόλλου για το υποέργο: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΣΤΟ ΗΜΟ KΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ», προϋπολογισµού ,00 µε το ΦΠΑ, µε Α/Α 27 της Πράξης «Ανάπτυξη οµών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέµηση της βίας - ηµιουργία Κέντρων Συµβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυµάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 07» και Κωδ. ΟΠΣ «376269» του Ε.Π. «ιοικητική Μεταρρύθµιση » 2. Αποστέλλει τις παραπάνω προσφορές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην αρµόδια Επιτροπή Εκτίµησης, η οποία µε επιτόπια έρευνα, θα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφεροµένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Η Α/ ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ. Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Πιστό αντίγραφο Η Α/ Πρόεδρος Κατερίνα Κουταλά

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα

Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ. Απόσπασµα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Αρ. Aπόφασης 266 Απόσπασµα ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 45Β ΩΞΕ- ΦΥ Από το πρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Παλαιού Φαλήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ III. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013

Α Α: ΒΛΓ7ΩΕΤ-ΑΛΛ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 432/2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από το πρακτικό της αριθ. 34/2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ήµου Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 432/2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και καταρτισµός όρων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘΜ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 3242/2004

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Προς: ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015

Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ. Απόφασης: 101/2015 Α Α: 72ΗΥΩ1Ρ-0ΡΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 27/2/ 2015 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Αριθ. Πρακτικού: 6/27-2-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

« , » 18.368,84 . 23% 14.934,02 , 1

« ,  » 18.368,84 . 23% 14.934,02 ,   1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΗ 03/07/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Α.Π 26367 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Για «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας, ιατρού εργασίας και γραπτής εκτίµησης επαγγελµατικού

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος. Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη, 25-5-2015 Ορθή επανάληψη ως προς τη συνημμένη προγραμματική σύμβαση Ο Πρόεδρος Α. Γυφτόπουλος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014

Αρ. Απόφασης: 125/2014. Αρ. Πρωτοκόλλου: 13324/18-7-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου και ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο ηµοτικού Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Άρθρο 1 Διοίκηση Δήμου Όργανα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019)

εκλογή µελών των συλλογικών οργάνων των ήµων ( ηµοτική Περίοδος: 1 η Σεπτεµβρίου 2014-31 η Αυγούστου 2019) Ελληνική Α Α: 7Ν27Ν-ΡΒΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30565 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (Ο.Π.Α.Ν.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά 4ης/07-04-2015 συνεδρίασης του.σ. του Οργανισµού

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φορέας ιαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου Πληροφορίες: Γεώργιος Χαρµπής Τηλ.: 26950-29870 Φαξ: 26950-23499 Email: info@nmp-zak.org ΑΝΑΡΤΗΣΗ - ΙΑΥΓΕΙΑ Ζάκυνθος, 17-09-2014

Διαβάστε περισσότερα

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: 74572 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Σ Χ Ε Ι Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ, 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

3 2.1 : . / .. / /

3 2.1 : . /  .. /   / Υποέργο 3 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ» της Πράξης «Επιµόρφωση Στελεχών ιοίκησης της Εκπαίδευσης» του Μέτρου 2.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002879524 2015-06-29

15PROC002879524 2015-06-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκούδη 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλιθέα Αττικής Πληρ.: M. Κυπριώτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ. Άρθρο 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» ΠΟΥ Ε ΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Άρθρο 1 Ιδρύεται σωµατείο µε τον τίτλο: «ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚOΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα