ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Ε. Καναβού Τηλέφωνο: Fax :

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας: 101 82 Πληροφορίες: Ε. Καναβού Τηλέφωνο: 52.46.683 Fax : 52.22.380 e-mail: lkanavou@yeka."

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα 14/11 /2012 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αρ. πρωτ. Δ.28/Γ.Π./Π2β/οικ. ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 24858/1338 Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ταχ Δ/νση: Πειραιώς 40 Ταχ.Κώδικας: Πληροφορίες: Ε. Καναβού Τηλέφωνο: Fax : OΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑ: «Διευκρινήσεις σχετικά με το άρθρο 19 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α ) και το άρθρο 12 του Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131 Α ) περί συγκέντρωσης χρημάτων μέσω Τραπεζικών Λογαριασμών (Ατομικοί Ερανικοί Λογαριασμοί)» Μετά από ερωτήματα προς την υπηρεσία μας αναφορικά με τα δικαιολογητικά και τη διαδικασία για την έκδοση των ατομικών ερανικών λογαριασμών, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: Α. Δυνητικοί Δικαιούχοι Ατομικού Ερανικού Λογαριασμού Δικαιούχοι για την άδεια ατομικού ερανικού λογαριασμού, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α ), κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Ν. 5101/1931(ΦΕΚ 238 Α ) «περί ενεργείας εράνων, λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών», είναι άτομα οικονομικά αδύνατα τα οποία έχουν υποστεί βαριές σωματικές κακώσεις, ή πάσχουν από ανίατη ή δυσίατη ασθένεια, σύμφωνα με την αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ.16884/2001 Υπουργική Απόφαση «χαρακτηρισμός δυσίατων νοσημάτων» και πληρούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 1. Η κατάστασή τους δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί σε Δημόσιο Νοσοκομείο η Κέντρο Αποκατάστασης στην Ελλάδα, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα, είτε γιατί πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και η τυχόν καθυστέρηση της αντιμετώπισής τους θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους, συνεπώς κρίνεται αναγκαία: α) η άμεση μετάβασή τους στο εξωτερικό, ή β) η αντιμετώπισή τους σε εξειδικευμένο ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα ή κέντρο θεραπείας/αποκατάστασης στην Ελλάδα. 2. Ο ασφαλιστικός τους φορέας δεν καλύπτει το σύνολο των σχετικών δαπανών, ή οι δικαιούχοι δεν καλύπτονται αντίστοιχα από τον φορέα ασφάλισής τους. 3. Βρίσκονται προσωρινά σε χώρα του εξωτερικού και λόγω βίαιου ή αιφνίδιου γεγονότος ασθενούν ξαφνικά και νοσηλεύονται σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Αποκατάστασης του Εξωτερικού. 4. Αποδεδειγμένα βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία να καλύψουν τις απαιτούμενες δαπάνες θεραπείας/αποκατάστασης. 1

2 Β. Δικαιολογητικά έκδοσης Ατομικού Ερανικού Λογαριασμού Για την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης τα ακόλουθα: 1. Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία (ονομ/νυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, , κ.λπ.). 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 3. Αιτιολογημένη γνωμάτευση από ιατρό, διευθυντή κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Ελλάδας, ανάλογης με την πάθηση ειδικότητας, στην οποία να αναφέρεται η πάθηση του ασθενούς, καθώς και ότι η θεραπεία δεν μπορεί να γίνει σε Κρατικό Νοσοκομείο ή Κέντρο Θεραπείας-Αποκατάστασης στην Ελλάδα και ως εκ τούτου κρίνεται αναγκαία η μετάβαση του στο Εξωτερικό, ή η παραπομπή του σε εξειδικευμένο ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα, ή κέντρο θεραπείας/αποκατάστασης στην Ελλάδα. 4. Έγγραφο από Nοσοκομείο του εξωτερικού, νόμιμα μεταφρασμένο στην Ελληνική Γλώσσα, όπου θα αναφέρεται η ημερομηνία μετάβασης, η πρόβλεψη παραμονής στο νοσοκομείο, το αρχικό κόστος νοσηλείας, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής νοσηλίων. 5. Βεβαίωση ή απόφαση του ασφαλιστικού φορέα ότι δεν καλύπτει συνολικά ή εν μέρει τις δαπάνες για τη μετάβαση, θεραπεία και αποκατάσταση του ασθενούς στο εξωτερικό ή σε ιδιωτικό Νοσοκομείο ή κέντρο Αποκατάστασης στην Ελλάδα. 6. Όταν πρόκειται για μη ασφαλισμένο άτομο φωτοτυπία του βιβλιαρίου ανασφαλίστου. 7. Στις περιπτώσεις αιφνίδιας νοσηλείας στο εξωτερικό, βεβαίωση νοσηλείας και τιμολόγιο από το αντίστοιχο νοσηλευτικό ίδρυμα του εξωτερικού θεωρημένα από το οικείο Ελληνικό προξενείο και νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 8. Αποδεικτικό οικονομικής αδυναμίας κάλυψης των απαιτούμενων δαπανών νοσηλείας, αποθεραπείας, αποκατάστασης (έκθεση Κοινωνικού Λειτουργού και εκκαθαριστικό εφορίας). Η έκθεση να συντάσσεται μετά από τη διενέργεια Κοινωνικής έρευνας (λήψη κοινωνικού ιστορικού) από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς των οικείων Δήμων. Γ. Διαδικασία έκδοσης Ατομικού Ερανικού Λογαριασμού Για την έκδοση αιτιολογημένης απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την έγκριση συγκέντρωσης χρημάτων σε Ατομικό Τραπεζικό Λογαριασμό καθώς και για την κίνηση αυτού ακολουθείται η κάτωθι διαδικασία: 1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Αντίληψης & Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκειμένου να γίνει η σχετική εισήγηση στον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για την έγκριση ή μη της άδειας λειτουργίας ατομικού ερανικού λογαριασμού. 2. Σε θετική περίπτωση με Υπουργική Απόφαση χορηγείται άδεια, την οποία καταθέτει ο ενδιαφερόμενος στην Τράπεζα για το άνοιγμα του Τραπεζικού Λογαριασμού. 3. Η Τράπεζα οφείλει να ενημερώσει την Υπηρεσία μας για το άνοιγμα και τον αριθμό του Τραπεζικού Λογαριασμού. Επίσης, υποχρεούται να αποστέλλει παραστατικά κίνησης, καθώς και το υπόλοιπο του ποσού όταν αυτά ζητούνται από την αρμόδια Υπηρεσία. 2

3 4. Μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, εκδίδεται Υπουργική Απόφαση χορήγησης άδειας ανάληψης χρημάτων (τμηματικά ή εφάπαξ) από τον ατομικό ερανικό λογαριασμό. Τα χρήματα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό, ο οποίος αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας του ατομικού ερανικού λογαριασμού. 5. Εντός τριών μηνών από την χορήγηση άδειας ανάληψης των χρημάτων ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει στην Υπηρεσία μας όλα τα πρωτότυπα παραστατικά δαπανών (τιμολόγια, εισιτήρια, νοσήλια, εξετάσεις, συναφείς δαπάνες) οι ημερομηνίες των οποίων πρέπει να συμπίπτουν με τις ημερομηνίες νοσηλείας που πιστοποιεί το Νοσοκομείο ή το Κέντρο Αποθεραπείας/ Αποκατάστασης στην Ελλάδα ή το Εξωτερικό. Όταν πρόκειται για μετάβαση στο Εξωτερικό πρέπει τα ανωτέρω δικαιολογητικά να είναι θεωρημένα από το οικείο Ελληνικό Προξενείο και νόμιμα μεταφρασμένα στην Ελληνική γλώσσα. 6. Προϋπόθεση για την έκδοση νέας άδειας ανάληψης χρημάτων είναι η κατάθεση όλων των πρωτότυπων παραστατικών των δαπανών (τιμολόγια, εισιτήρια, νοσήλια, εξετάσεις, συναφείς δαπάνες) της προηγούμενης ανάληψης. 7. Σε ορισμένες περιπτώσεις όταν κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να εκδοθεί αντί της ως ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης άδειας ανάληψης χρημάτων, Υπουργική Απόφαση μεταφοράς χρημάτων από τον Ατομικό Ερανικό Λογαριασμό απευθείας στο Νοσοκομείο ή στο Κέντρο Αποθεραπείας/ Αποκατάστασης του Εξωτερικού που νοσηλεύεται ο ασθενής, με τα ως άνω ίδια δικαιολογητικά. Δ. Κατάργηση Ατομικού Ερανικού Λογαριασμού Ο Ατομικός Ερανικός Λογαριασμός καταργείται: α) με την τελευταία Υπουργική Απόφαση άδειας ανάληψης και β) σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2920/01 (ΦΕΚ Α 131/ ) όταν το υπόλοιπο ποσό παραμείνει τρία χρόνια μετά την τελευταία χορήγηση άδειας ανάληψης, χωρίς να διατεθεί υπέρ των δικαιούχων και χωρίς να αναζητηθεί από τους καταθέτες. Το εναπομείναν ποσό μετά το κλείσιμο του λογαριασμού διατίθεται υπέρ κοινωφελών ιδρυμάτων ή Σωματείων με σκοπούς παρεμφερείς με το σκοπό για τον οποίο ανοίχθηκε ο Τραπεζικός Λογαριασμός με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Οικονομικών. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ N. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 1.Ασφαλιστικά Ταμεία ΕΟΠΥΥ 3

4 Λ.Κηφισίας 39, ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΥ(ΕΤΑΑ) Αχαρνών 27, ΑΘΗΝΑ ΤΣΜΕΔΕ (ΕΤΑΑ) Κολοκοτρώνη 4, ΑΘΗΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ (ΕΔΟΕΑΠ) Σισίνη 18 & Ηριδανού, ΑΘΗΝΑ ΤΑΥΣΙΤ ΜΜΕ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Χρ. Λαδά 2, ΑΘΗΝΑ ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΕΠΑΡΧΙΩΝ Ηπείρου 64, ΑΘΗΝΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΕΣ ΕΤΑΠ ΜΜΕ Διαμαντοπούλου 10, Ν. Κόσμος ΥΕΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Ακτή Βασιλειάδη, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ (ΕΤΑΑ) Κάνιγγος 27, ΑΘΗΝΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΑ Χαρ. Τρικούπη 34, ΑΘΗΝΑ ΔΙΚΟΙΓΟΡΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΤΠΔΠ) ΕΤΑΑ Ηρώων Πολυτεχνείου 47, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ (ΤΑΠΕΠΑ) Καραίσκου 82, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ Ιπποκράτους 15, ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Λ.Συγγρού 136, ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)(ΑΝΩΤΑΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ) Καραολή Δημητρίου 80, ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΜΟΝΟ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)( (ΑΣΟΕΕ) Πατησίων 76, ΑΘΗΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ) Ιερά Οδός 75, ΑΘΗΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Βουλγαροκτόνου 30, 2.Πιστωτικά Ιδρύματα 4

5 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Aιόλου 86, ΑΘΗΝΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Σοφοκλέους 11, ΑΘΗΝΑ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Σταδίου 40, ΑΘΗΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Μεσογείων , ΑΘΗΝΑ ATTICA BANK, ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ομήρου 23, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Αμερικής 4, ΤΚ , ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ E.F.G. EUROBANK - ERGASIAS Α.Ε. Οθωνος 8, ΑΘΗΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Παν/μίου 23, ΑΘΗΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Κηφισίας 24Β, ΜΑΡΟΥΣΙ ΤΡΑΠΕΖΑ MILLENΝIUM BANK Α.Ε. Λ. Συγγρού 182, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Εσλιν 13 & Αμαλιάδος 20, ΑΘΗΝΑ ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E. Πειραιώς 74, ΜΟΣΧΑΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Λεωφ. Μεσογείων 290, ΑΘΗΝΑ FBB ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Μιχαλακοπούλου 91, ΑΘΗΝΑ AEGEAN BALTIC BANK Α.Ε. Λ. Κηφισίας 217 Α, ΜΑΡΟΥΣΙ CREDICOM CONSUMER FINANCE ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Λ. Συγγρού 187, Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. Πεζμαζόγλου 2-6, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.ΠΕ. Αβέρωφ 12, ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΥΝ.ΠΕ. Λ. Ικάρου & Εφέσου, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΚΡΗΤΗ 5

6 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. Ελ. Βενιζέλου 28-32, ΧΑΝΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. Εθνικής Αντιστάσεως 51, ΡΟΔΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν. ΕΒΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. Λ. Δημοκρατίας 158, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Μιαούλη 3, ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Κουμουνδούρου 1, ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Αρεθούσης 245, ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. Ερμού 3, ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΕΡΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΣΥΝ.Π.Ε. Εθν. Αντιστάσεως 5, ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Λ. Λαμπρινιανίδη 40, ΔΡΑΜΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε. Τσόντζα 3-5, ΚΟΖΑΝΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. 29 ης Ιουνίου 10, ΣΕΡΡΕΣ 3. Όλοι οι Δήμοι της Χώρας Δ/νσεις Κοιν. Πρόνοιας (Ηλεκτρονικώς) ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γραφείο Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 1. Γραφείο Υπουργού Υγείας 2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας 3. Γραφείο Υφυπουργού Υγείας Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Γραφείο Γενικού Γραμματέα Πρόνοιας 4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 5. Γραφείο Προϊσταμένου Γεν. Δ/νσης Πρόνοιας Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης Τμήμα Κοιν. Προστασίας (3) 6

ΘΕΜΑ: «Συλλογή Στοιχείων Δανειακών Συμβάσεων με Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού».

ΘΕΜΑ: «Συλλογή Στοιχείων Δανειακών Συμβάσεων με Πιστωτικά Ιδρύματα του Εξωτερικού». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Με e-mail ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα 04 Μαΐου 2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ Αριθμ. Πρωτ.: 9786 ΑΔΑ: Β499Ν-342

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΙΟΞ7Μ-ΟΞΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΑΔΑ: ΒΕΥΙΟΞ7Μ-ΟΞΑ 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Αναρτητέο στο διαδίκτυο Αθήνα 5.02.2013 Αρ. Πρωτ.:Δ25γ/Οικ.5589 ΠΡΟΣ: Τις Υπηρεσίες Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Δ/νση: Παροχών και Κατάρτισης Συμβάσεων Τμήμα: Πρόσθετης Περίθαλψης & Νοσηλείας στο εξωτερικό Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΗ-1ΤΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΝΗ-1ΤΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αθήνα 2/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Α.Π.: 2/88178/0025 ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Editorial / Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι O Οδηγός του 2012 είναι ιδιαίτερα πλούσιος λόγω των αλλεπάλληλων συμπληρώσεων και αναθεωρήσεων που πρόεκυψαν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ : ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2007 ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Α.Μ. 9730 Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ Editorial / Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Ο Σύλλογός μας, για δεύτερη χρονιά, σας προσφέρει έναν πλήρη «Οδηγό Φαρμακείου», που αποτελεί ειδική έκδοση της εγκυκλίου μας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2011 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ!

ΨΑΞΕ, ΜΑΘΕ, ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕ! ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! Διοργάνωση Κ Ε Φ Ι Μέγας Χορηγός Με την υποστήριξη των: Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι., Αιτωλίας 33-35, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, 2ος όροφος τηλ. 210 6468222, 210 3244390, 210 6447002, fax. 210 6468221, email: info@anticancerath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 06 / 08 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 34642 ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Μ.ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 1. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά και που απευθύνομαι για έγκριση εξωσωματικής γονιμοποίησης, έγκριση πρόκλησης ωοθυλακιορρηξίας και έγκριση χορήγησης γοναδοτροπινών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΔΟΣΗ Editorial / Χαιρετισμός Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, Ο Σύλλογός μας, πρωτοπόρος, όπως πάντα, σας προσφέρει έναν πλήρη «Οδηγό Φαρμακείου», που αποτελεί ειδική έκδοση της εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 11 / 2010 ΑΔΑ 4ΙΙΩ4691ΩΔ-8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα, 23/12/2010 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ: ΣΤ ΟΙΚΟΓ. ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ---------------------- Ταχ. Δ/νση: Αβέρωφ 7 104 33 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ,ΚΟΣΤΟΣ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Α) ΣΕ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΑ- ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ 26 / 06 / 2012 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 30044/2012 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ:.ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡ.: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΚΗΦΙΣΙΑΣ 39 Τ. Κ: 151

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK

OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ALPHA BANK ΤΕΥΧΟΣ 4 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ OKTΩΒΡΙΟΣ 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΣΕΛ. 3 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005

Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005 Υ.Α. Υ4α/48566/2005 ΦΕΚ Β 698/24.5.2005 Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2010

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 8 / 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΛΑΔΟΣ Ι ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Αθήνα 10/11/2010 & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 30 (10170 Αθήνα) ΠΡΟΣ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡ. ΕΞΠΡΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 2014 ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10 106 79 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΛ-ΥΩΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗΔΛ-ΥΩΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ A Αθήνα, 10 /04/2014 Αρ. πρωτ : Δ29α/Φ.11/

Διαβάστε περισσότερα

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.

Εγκ. 70/2012 και Γενικό Έγγραφο Α23/596/3/24-4-2013 Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Αγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ : ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΗ2Λ-4ΣΓ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ EΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ 1 ΑΔΑ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ A Αθήνα, 10 /04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συν/να : 7 φύλλα Η ΠΡΟΪΣΤ/ΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αθήνα 13 / 12 / 2013 Αριθμ. Πρωτ. Βαθμός Προτ/τας Γ30/302 Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν Π Ρ Ο Θ Ε Σ Μ Ι Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ:ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011 ΜΑΡΤΙΟΣ 2012

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2011  ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 Διεύθυνση Αμερικής 6 106 71 Αθήνα Δικτυακός τόπος www.hdigf.gr Τηλέφωνο +30 210 363.9933 Fax +30 210 363.5582 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Πρόεδρος Ελένη Δ. Δενδρινού-Λουρή Aντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ. οικ.27. Προς: Πίνακα Αποδεκτών

ΑΔΑ: Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ. οικ.27. Προς: Πίνακα Αποδεκτών ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ Α.Ε. (Ε.Δ.Ε.Υ. Α.Ε.) Μεσογείων 119 ΑΘΗΝΑ 101 92 Τηλ. 2106974785, 2106974732 Fax. 2106969607 E-mail: edey-hhrm@prv.ypeka.gr Αθήνα, 21/05/2015 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ. Συντάκτρια: Νανά Γιαγά-Μπακιρτζή 1 ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ EQUAL ΜΕΤΡΟ 1.2 Α. Σ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: FORUM ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΥΠΟΕΡΓΟ 9: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014

Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 Χορήγηση Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2014 Πηγή: http://www.disabled.gr/chorigisi-deltion-metakinisis-amea-gia-to-etos-2014/ Διευκρινιστική εγκύκλιος υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και

Διαβάστε περισσότερα

LEGAL INSIGHT ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ (25.8.2015) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

LEGAL INSIGHT ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ (25.8.2015) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ LEGAL INSIGHT ΟΙ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ (25.8.2015) ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (CAPITAL CONTROLS) Χρήστος Παρασκευόπουλος- Κόλιας LL.M., M.Sc. Το παρόν σημείωμα επιχειρεί να αποσαφηνίσει

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους.

ΑΔΑ: Β44ΡΘ-ΛΧΩ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 20-02-2012 Αριθ. Πρωτ.: Υ3β/Γ.Π./οικ.130. ΠΡΟΣ: Περιφέρειες της Χώρας. Έδρες τους. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Διεύθυνση : Αριστοτέλους 17 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΞ7Μ-Ω87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ: 20/6/2012. Αρ. Πρωτ. :οικ. 29011 ΠΡΟΣ

ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΞ7Μ-Ω87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ: 20/6/2012. Αρ. Πρωτ. :οικ. 29011 ΠΡΟΣ ΑΔΑ: Β4Λ3ΟΞ7Μ-Ω87 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΘΗΝΑ: 20/6/2012 Αρ. Πρωτ. :οικ. 29011 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΞ7Μ-Θ9Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 28/5/2013. Αρ. Πρωτ. :οικ. 18193 ΠΡΟΣ

ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΞ7Μ-Θ9Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 28/5/2013. Αρ. Πρωτ. :οικ. 18193 ΠΡΟΣ ΑΔΑ: ΒΕΧ4ΟΞ7Μ-Θ9Τ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΘΗΝΑ: 28/5/2013 Αρ. Πρωτ. :οικ. 18193 Γενική Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/νση:ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Τμήμα: Πρόληψης & Προαγωγής Υγείας Ταχ. Δ/νση:ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα