Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ν. ΥΡΤΟΥΟΪΔΗ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Τ."

Transcript

1 ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΓΗΑ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΠΔ ΜΔΛΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ... κεηαμύ: (1) ηεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία Λ. Σξπζνρνΐδεο Σξεκαηηζηεξηαθή Αλώλπκνο Δηαηξία Ξαξνρήο Δπελδπηηθώλ πεξεζηώλ πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα, νδόο νθνθιένπο 7-9, (ε Δηαηξία) (2) ηνπ/ηεο (ν Πειάηεο) ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα 1 ηεο παξνύζαο, ζπκθωλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίωο απνδεθηά ηα αθόινπζα: 1. H παξνύζα απνηειεί ζπκπιεξσκαηηθή ζύκβαζε (ε πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε) ηεο από ύκβαζεο Παξνρήο Δπελδπηηθώλ Τπεξεζηώλ θαη Γεληθώλ Όξσλ Υξεκαηηζηεξηαθώλ πλαιιαγώλ πνπ θαηαξηίζηεθε κεηαμύ ηνπ Πειάηε θαη ηεο Δηαηξίαο (ε Βαζηθή ύκβαζε), γηα (ζεκεηώζαηε αλαιόγσο): α) Ιδηώηεο Πειάηεο β) Δπαγγεικαηίεο Πειάηεο γ) Δπηιέμηκνπο Αληηζπκβαιιόκελνπο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3606/2007. Οη όξνη ηεο Βαζηθήο ύκβαζεο εθαξκόδνληαη θαη γηα ηελ παξνύζα, εθηόο εάλ νη όξνη απηνί ζπγθξνύνληαη κε ηνπο όξνπο ηεο ύκβαζεο. ε ηέηνηα πεξίπησζε ππεξηζρύνπλ νη όξνη ηεο ύκβαζεο. 2. Γεληθά ηελ παξνύζα ζύκβαζε νη αθόινπζνη όξνη ζα έρνπλ ηελ παξαθάησ έλλνηα: Ξιαηθόξκα XNET Δηαηξία Δθθαζάξηζεο Θεκαηνθύιαθαο Ρξάπεδα Σξεκαηηθνύ Γηαθαλνληζκνύ Μέλνο Σξεκαηηζηήο Σερλνινγηθή πιαηθόξκα ηδηνθηεζίαο ηνπ Οκίινπ Δ.Υ.Α.Δ. γηα ηε δηαζύλδεζε ηεο Διιεληθήο Αγνξάο κε μέλεο Υξεκαηηζηεξηαθέο Αγνξέο. Η Δηαηξία Δθθαζάξηζεο πλαιιαγώλ Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ Α.Δ.-ATHEX CLEAR ηνπ Οκίινπ Δ.Υ.Α.Δ. Σν ύζηεκα Άπισλ Σίηισλ (ΑΣ) ηνπ Οκίινπ Δ.Υ.Α.Δ. ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο δηαθαλνληζκνύ θαη ζεκαηνθπιαθήο Ξέλσλ Σίηισλ. Οη νξηδόκελεο από ηελ Δ.Υ.Α.Δ: α) ΡΟΑΞΔΕΑ ΡΖΠ ΔΙΙΑΓΝΠ (γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε ) θαη β) ΑΙΦΑ ΡΟΑΞΔΕΑ Α.Δ. (γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζηα λνκίζκαηα USD, GBP, CHF, SEK, NOK) πνπ εδξεύνπλ ζηελ Αζήλα. CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, CITIGROUP GLOBAL MARKETS U.K. EQUITY LIMITED θαη CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC. 1

2 Ινγαξηαζκόο Ξειάηεο Πύκβαζε Υξεκαηηθόο Λνγαξηαζκόο ζε Euro ή άιιν λόκηζκα πνπ ηεξείηαη γηα ηελ ινγηζηηθή ηαθηνπνίεζε ησλ πξάμεσλ πνπ εθηεινύληαη από ηνλ Ξέλν Υξεκαηηζηή, θαη εθθαζαξίδνληαη από ηελ Δηαηξία Δθθαζάξηζεο. Σν πξόζσπν, θπζηθό ή λνκηθό, ην νπνίν επηζπκεί λα θάλεη πξάμεηο ζε Ξέλα Υξεκαηηζηήξηα. Η παξνύζα ζύκβαζε. 3 Όξνη θαη πξνϋπνζέζεηο γηα ηε δηελέξγεηα Ππλαιιαγώλ ζε Μέλα Σξεκαηηζηήξηα 3.1 Με ηελ παξνύζα ζπκθσλείηαη όηη ν Πειάηεο κπνξεί λα δίλεη εληνιέο πξνο ηελ Δηαηξία γηα ηελ επέλδπζε ρξεκάησλ ηνπ ζε μέλεο θηλεηέο αμίεο ζην εμσηεξηθό όπσο πξνβιέπεηαη από ην Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 96/ «πεξί απειεπζέξσζεο θηλήζεσο θεθαιαίσλ», όπσο εθάζηνηε ηζρύεη. Οη εληνιέο ηνπ πειάηε αθνξνύλ επελδύζεηο ζηηο θαησηέξσ αγνξέο: Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Ιζπαλία, Ιξιαλδία, Ιηαιία, Οιιαλδία, Πνξηνγαιία, Φηιαλδία, Γαλία, Διβεηία, Μεγάιε Βξεηαλία, Ννξβεγία, νπεδία θαη ΗΠΑ. H παξνρή νπνηαζδήπνηε άιιεο θύξηαο ή παξεπόκελεο ππεξεζίαο ζα ξπζκίδεηαη από εηδηθή έγγξαθε ζπκθσλία. 3.2 Ο Πειάηεο ζα δηαβηβάδεη εληνιέο πξνο ηελ Δηαηξία: α) κέζσ ηειεθώλνπ, ζηνπο ηειεθσληθνύο αξηζκνύο πνπ ε Δηαηξία ηνπ γλσζηνπνίεζε, κε ηελ επηζήκαλζε όηη νη ηειεθσληθέο ζπλδηαιέμεηο θαηαγξάθνληαη β) κέζσ ή Fax θαη γ) εγγξάθσο κε πξνζσπηθή παξνπζία ηνπ ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξίαο, γηα ηελ επέλδπζε θεθαιαίσλ ηνπ ζε θηλεηέο αμίεο ζην εμσηεξηθό πνπ ζα πξνζδηνξίδεη ν Πειάηεο κε δηθό ηνπ θίλδπλν σο πξνο ηε θαηαιιειόηεηα ησλ αμηώλ απηώλ θαη γεληθόηεξα σο πξνο ηελ απόδνζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπ. 3.3 Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ε δηαβίβαζε ησλ σο άλσ εληνιώλ ηνπ πειάηε ζα γίλεηαη από ηελ Δηαηξία κέζσ ηεο Πιαηθόξκαο XNET ηεο Δηαηξείαο Διιεληθά Υξεκαηηζηήξηα Α.Δ. θαη ε εθηέιεζε ησλ σο άλσ εληνιώλ ζα δηελεξγείηαη κέζσ ηνπ Ξέλνπ Υξεκαηηζηή, από ηηο 10:00 π.κ. έσο ηηο 23:00 κ.κ. ώξα Διιάδνο. 3.4 Η πάγηα πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο ζρεηηθά κε ηελ εθθαζάξηζε ζπλαιιαγώλ ζε μέλεο κεηνρέο είλαη ε εμήο: α) ΑΓΟΡΑ Η εθθαζάξηζε ζπλαιιαγήο γίλεηαη κε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζε Δπξώ, αλεμαξηήησο λνκίζκαηνο δηαπξαγκάηεπζεο ηίηινπ εθηόο αλ ν πειάηεο ηεξεί θαη ινγαξηαζκό κε επαξθέο ππόινηπν ζην λόκηζκα ζπλαιιαγήο, νπόηε θαηά πξνηεξαηόηεηα ρξεώλεηαη ν ινγαξηαζκόο απηόο. β) ΠΩΛΗΗ Σν πξντόλ ηεο πώιεζεο πηζηώλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκό ζε Δπξώ ηνπ πειάηε εθηόο εάλ ν πειάηεο ηεξεί ινγαξηαζκό ζην λόκηζκα ζπλαιιαγήο. ε απηή ηελ πεξίπησζε δελ γίλεηαη κεηαηξνπή ζε Δπξώ θαη πηζηώλεηαη ν ινγαξηαζκόο απηόο. 2

3 γ) Ο πειάηεο νθείιεη λα δώζεη ζρεηηθέο νδεγίεο εάλ επηζπκεί ε εθθαζάξηζε ησλ ζπλαιιαγώλ ηνπ λα γίλεηαη θαηά παξέθθιηζε ηεο αλσηέξσ πάγηαο πνιηηηθήο. 3.5 Ο Πειάηεο εμνπζηνδνηεί ηελ Δηαηξία όπσο θηλεί ηνπο απαξαίηεηνπο ινγαξηαζκνύο, κε ζθνπό ηελ εθηέιεζε ησλ ζρεηηθώλ πιεξσκώλ θαη ηηο κεηαηξνπέο ζε ζπλάιιαγκα όπνπ απηό απαηηείηαη. Η κεηαηξνπή ηνπ ζπλαιιάγκαηνο γίλεηαη ζύκθσλα κε ηνπο ηζρύνληεο θαλνληζκνύο θαη ηελ πνιηηηθή ηεο Δηαηξίαο θαη ηεο Σξάπεδαο Υξεκαηηθνύ Γηαθαλνληζκνύ έσο θαη ηελ ηξίηε εξγάζηκε εκέξα θαηόπηλ ηεο εθηέιεζεο ηεο ζπλαιιαγήο (T+3) κε ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα ηηκή ηζνηηκίαο. Η αλάιεςε από ηνλ Πειάηε θάζε επί πιένλ δηαζέζηκνπ πνζνύ από ηνπο ελ ιόγσ ινγαξηαζκνύο ζα γίλεηαη πάληα κε έγθξηζε ηεο Δηαηξίαο. 3.6 Η Δηαηξία νθείιεη λα ηεξεί ζηελ εθάζηνηε νξηδόκελε από ηελ Δ.Υ.Α.Δ. Σξάπεδα Υξεκαηηθνύ Γηαθαλνληζκνύ κέζσ ηεο νπνίαο δηελεξγνύληαη νη ρξενπηζηώζεηο θεθαιαίσλ, ρξεκαηηθνύο ινγαξηαζκνύο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ ρξεκαηηθνύ δηαθαλνληζκνύ. 4 Ξαξνρή πιεξνθόξεζεο 4.1 Η Δηαηξία ππνρξενύηαη: α) λα επηβεβαηώλεη ζηνλ Πειάηε από ζηαζεξό κέζν (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3606/2007) ηελ εθηέιεζε ηεο εληνιήο ηνπ, θαη β) λα ρνξεγεί ζε απηόλ αληίγξαθα ησλ απνζπαζκάησλ θίλεζεο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηνπ, κεηά από ζρεηηθό αίηεκά ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δελ ιάβεη ηηο παξαπάλσ ελεκεξώζεηο ή δηαθσλεί κε ην πεξηερόκελό ηνπο, ππνρξενύηαη λα εηδνπνηεί άκεζα θαη εγγξάθσο ηελ Δηαηξία. 4.2 Όιεο νη εηδνπνηήζεηο, νδεγίεο, εληνιέο, επηβεβαηώζεηο θαη θάζε είδνπο ελεκεξώζεηο ζηα πιαίζηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ είλαη έγθπξεο είηε απνζηέιινληαη από ζηαζεξό κέζν (ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3606/2007) είηε γίλνληαη ηειεθσληθά. Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ησλ ζπλαιιαγώλ ε Δηαηξία επηθπιάζζεη ην δηθαίσκα λα δεηά πξηλ από ηελ εθηέιεζε εληνιήο ηνπ Πειάηε πνπ δηαβηβάζηεθε ηειεθσληθά ηθαλνπνηεηηθή επηβεβαίσζε. 4.3 Η εηαηξία πιεξνθνξεί ηνλ Πειάηε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 18 ηνπ Ν.3340/2005 έρεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαγξάθεη ηηο καγλεηνθσλήζεηο ησλ ηειεθσληθώλ ζπλνκηιηώλ κε ηνλ πειάηε θαη όηη νη καγλεηνθσλήζεηο απηέο δύλαληαη λα πξνζαρζνύλ σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία ελώπηνλ παληόο αξκόδηνπ δηθαζηεξίνπ ή λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε όπνηα άιιε δηαδηθαζία γηα ηε δηεπζέηεζε ηπρόλ δηαθσληώλ. 4.4 Ο Πειάηεο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώλεη άκεζα εγγξάθσο ηελ Δηαηξία γηα θάζε αιιαγή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 4.5 Λακβάλνληαο ππόςε ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη ην γεγνλόο όηη ε κεηάδνζε πιεξνθνξηώλ κέζσ ηειεπηθνηλσληαθώλ δηθηύσλ ελδέρεηαη λα θξύβεη θηλδύλνπο θαθόβνπιεο ππνθινπήο ή αιινίσζεο ησλ εληνιώλ ηνπ Πειάηε από κε εμνπζηνδνηεκέλνπο ηξίηνπο, ή Δηαηξία δελ θέξεη θακηά επζύλε εάλ, παξά ηελ άζθεζε ηεο δένπζαο από απηήλ επηκέιεηαο παξαβηαζζεί ην απόξξεην ησλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ Πειάηε ή αιινησζνύλ εληνιέο ηνπ πξνο ηελ Δηαηξία. 3

4 5 Δπζύλεο ηεο Δηαηξίαο θαη ηνπ Ξειάηε Απνδεκίωζε 5.1 Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ έλαληη ηνπ Ξέλνπ Υξεκαηηζηή θαη ηεο Δηαηξίαο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ παξνύζα. 5.2 Ο Πειάηεο ππνρξενύηαη θαη αλαιακβάλεη λα θαηαβάιιεη ζηελ Δηαηξία θάζε πνζό πνπ ζα πιεξώζεη ε Δηαηξία γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Πειάηε θαη λα απνθαηαζηήζεη θάζε δεκία ηεο Δηαηξίαο πνπ απνξξέεη από ηε κε εθπιήξσζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Πειάηε έλαληη ηνπ Ξέλνπ Υξεκαηηζηή πνπ αλαιακβάλεη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο Ννκνζεζίαο. 5.3 Η Δηαηξία ζα απνδεκηώλεη ηνλ Πειάηε γηα ηε δεκία πνπ ππέζηε ζε πεξίπησζε εζθαικέλεο δηαβίβαζεο ζηνηρείσλ από ηελ ίδηα πξνο ηνλ Ξέλν Υξεκαηηζηή. 5.4 Ο Πειάηεο ζα απνδεκηώλεη ηελ Δηαηξία, θαη ηνλ Ξέλν Υξεκαηηζηή γηα ηε δεκία πνπ νπνηνζδήπνηε ή έθαζηνο εμ απηώλ ππέζηε ζε πεξίπησζε δηαβίβαζεο ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ. 6 Γειώζεηο Ππκβαιινκέλωλ 6.1 Ο Πειάηεο δειώλεη όηη ε Δηαηξία ηνλ έρεη ελεκεξώζεη πιήξσο γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε Ξέλα Υξεκαηηζηήξηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο πνπ κπνξνύλ λα πξνθύςνπλ από απηέο. Πεξαηηέξσ ν Πειάηεο απνδέρεηαη ηνπο Καλνληζκνύο Λεηηνπξγίαο ηεο Πιαηθόξκαο XNET, ηεο Δηαηξίαο Δθθαζάξηζεο, ηνπ ζεκαηνθύιαθα, ησλ Ξέλσλ Υξεκαηηζηεξίσλ θαη ησλ Δθθαζαξηζηηθώλ Οίθσλ ηνπ Δμσηεξηθνύ, ζηηο νπνίεο θαηαξηίδεη ζπλαιιαγέο. 6.2 Η Δηαηξία δελ εγγπάηαη όηη ζα εθηειεζζεί ε εληνιή ηνπ Πειάηε γηα ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγώλ ζε μέλα ρξεκαηηζηήξηα. Δλδεηθηηθά κεηαμύ άιισλ: α) όηαλ ν Πειάηεο δελ έρεη εθπιεξώζεη όιεο ηνπ ηηο ππνρξεώζεηο πξνο ηελ Δηαηξία θαη ηνλ Ξέλν Υξεκαηηζηή β) εάλ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε ηνλ θαηαηάζζεη ζηα πξόζσπα πνπ ε εθαξκνζηέα λνκνζεζία απαγνξεύεη ηελ θαηάξηηζε ζπλαιιαγώλ ζε Ξέλα Υξεκαηηζηήξηα γ) εάλ ε γεληθόηεξε νηθνλνκηθή ζέζε ηνπ Πειάηε πξνθαιεί ακθηβνιίεο, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δηαηξίαο, σο πξνο ηελ δπλαηόηεηα εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπ. 7 Δμόθιεζε πξνκεζεηώλ - Φόξνη 7.1 Η ακνηβή ηεο Δηαηξίαο, ηεο Πιαηθόξκαο XNET,ηεο Δηαηξίαο Δθθαζάξηζεο, ηνπ Θεκαηνθύιαθα θαη ηνπ Ξέλνπ Υξεκαηηζηή γηα ηηο πξνο ηνλ Πειάηε παξερόκελεο ππεξεζίεο ηνπο, νξίδεηαη ζύκθσλα κε ην επηζπλαπηόκελν Παξάξηεκα 2. Η είζπξαμε ησλ παξαπάλσ ακνηβώλ-πξνκεζεηώλ ζα γίλεηαη από ηελ Δηαηξία ε νπνία ζα ηηο απνδίδεη αλαιόγσο ζηνπο αλσηέξσ, αθνύ πξνεγνπκέλσο παξαθξαηήζεη ηε δηθή ηεο ακνηβή. 7.2 Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη όηη ζηηο πσιήζεηο κεηνρώλ εηζεγκέλσλ ζε αιινδαπέο νξγαλσκέλεο αγνξέο επηβάιιεηαη θόξνο όπσο νξίδεηαη κε ην Ν.2703/1999, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη. Ο νθεηιόκελνο θόξνο ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο πώιεζεο ησλ κεηνρώλ, ε νπνία αλαγξάθεηαη ζηα εθδηδόκελα απνδεηθηηθά ζηνηρεία ηεο Δηαηξίαο θαη απνδίδεηαη από ηελ Δηαηξία ζηε Γ.Ο.Τ. ΦΑΔΔ Αζελώλ. Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη επίζεο όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 24 παξ.1, πεξ. (β)( & (δ) θαη 54 παξ.4 ηνπ 4

5 Ν.2238/94, όπσο εθάζηνηε ηζρύεη, ζεσξνύληαη εηζόδεκα από θηλεηέο αμίεο ηα θέξδε από κεξίζκαηα θαη ηόθνπο ηίηισλ αιινδαπήο πξνέιεπζεο, ηα θέξδε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ εμσηεξηθνύ, θαζώο θαη ε πξόζζεηε αμία πνπ απνθηνύλ νη κεξηδηνύρνη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ εμσηεξηθνύ από ηελ εμαγνξά κεξηδίσλ ζε ηηκή αλώηεξε ηεο ηηκήο θηήζεο ηνπο θαη όηη ζηα αλσηέξσ εηζνδήκαηα ελεξγείηαη από ηελ Δηαηξία παξαθξάηεζε, έλαληη ηνπ εθάζηνηε αλαινγνύληνο θόξνπ. εκεηώλεηαη όηη γηα ηελ πξναλαθεξζείζα παξαθξάηεζε εθδίδεηαη, θαηόπηλ αίηεζεο ηνπ Πειάηε, ζρεηηθή βεβαίσζε από ηελ Δηαηξία. Σέινο ν Πειάηεο ελεκεξώζεθε από ηελ Δηαηξία θαη αλαγλσξίδεη όηη ηα σο άλσ αλαθεξζέληα δελ εμαληινύλ ηηο αηνκηθέο θνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ θαη όηη πέξαλ ησλ αλσηέξσ, είλαη δπλαηό λα πξνθύςνπλ θαη άιινη θόξνη, νη νπνίνη επηβάιινληαη ζηηο ζπλαιιαγέο ηνπ πνπ δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηελ παξνύζα βάζεη ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο ησλ ρσξώλ ηνπ εμσηεξηθνύ, ζηηο νπνίεο δηελεξγνύληαη νη ζπλαιιαγέο απηέο. 8 Δθαξκνζηέν Γίθαην Γηθαηνδνζία Ο Πειάηεο αλαγλσξίδεη θαη απνδέρεηαη πιήξσο, ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα όηη νη ζπλαιιαγέο, ηηο νπνίεο αθνξά ε παξνύζα, δηέπνληαη από αιινδαπά δίθαηα θαη αλαιακβάλεη θάζε ελδερόκελν θίλδπλν από ηελ αηηία απηή. 9 Θαηαγγειία Κάζε έλαο από ηνπο πκβαιιόκελνπο κεηά από πξνεγνύκελε έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηνπο άιινπο κπνξεί λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα ζύκβαζε. Η θαηαγγειία δελ ζα επεξεάδεη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο πνπ έρνπλ θαηαξηηζζεί πξηλ από ηελ θαηαγγειία. ΠΔ ΞΗΠΡΩΠΖ ησλ αλσηέξσ ε παξνύζα πκπιεξσκαηηθή ύκβαζε ζπληάρζεθε ζε δύν πξσηόηππα, θαη θάζε ζπκβαιιόκελνο έιαβε έλα. ΝΗ ΠΚΒΑΙΙΝΚΔΛΝΗ Ν ΞΔΙΑΡΖΠ Ζ ΔΡΑΗΟΗΑ (γλήζην ππνγξαθήο) 5

6 ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΓΗΑ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΠΔ ΜΔΛΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 1: ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΔΛΓΡΖ ΑΡΝΚΗΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ Δπώλπκν: Όλνκα: Δπώλπκν: Δηαηξία: ΔΞΑΓΓΔΙΚΑ Γηεύζπλζε Δηαηξίαο (νδόο, αξηζκόο): Όλνκα Παηξόο/πδύγνπ: Δζληθόηεηα: Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Άγακνο Έγγακνο Γειηίν Σαπηόηεηαο: Γηαβαηήξην: Αξηζκόο: Ηκεξνκελία Έθδνζεο: ΑΦΜ: Γ.Ο.Τ.: Σ.Κ: Πόιε: Υώξα: Σειέθσλν: Fax: ΡΟΑΞΔΕΗΘΝΗ ΙΝΓΑΟΗΑΠΚΝΗ Λνγαξηαζκόο ζε Δπξώ: Λνγαξηαζκόο ζε Γνιάξηα Η.Π.Α.: Γηεύζπλζε Καηνηθίαο (νδόο, αξηζκόο): Λνγαξηαζκόο ζε Λίξεο Μ.Β.: T.K.: Πόιε: Υώξα: Σειέθσλν: Κηλεηό: Fax: πνγξαθή Ξειάηε 6

7 ΛΝΚΗΘΝ ΞΟΝΠΩΞΝ Δπσλπκία λνκηθνύ πξνζώπνπ: Γηεύζπλζε: νδόο Πόιε: Υώξα Σειέθσλν: Fax: Δηαηξηθή κνξθή: Τπεύζπλνο: Σξάπεδα πνπ ζπλεξγάδεζηε: Aξ. Λνγαξηαζκνύ: Άιιεο Σξάπεδεο πνπ ζπλεξγάδεζηε: Α.Φ.Μ. Γ.Ο.Τ. Αξ. Μ.Α.Δ. Σ.Κ. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΛΝΚΗΚΝ/ΩΛ ΔΘΞΟΝΠΩΞΝ/ΩΛ ΞΔΙΑΡΖ Α. Β. Όλνκα: Όλνκα: Δπώλπκν: Δπώλπκν: Όλνκα Παηξόο/πδύγνπ: Όλνκα Παηξόο/πδύγνπ: Αξ.Γειηίνπ Σαπηόη: Α.Φ.Μ.: Γ.Ο.Τ.: Γηεύζπλζε: Αξ.Γειηίνπ Σαπηόη: Α.Φ.Μ.: Γ.Ο.Τ.: Γηεύζπλζε: Σειέθσλν: Fax/ Τπνγξαθή Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ: Σειέθσλν: Fax/ Τπνγξαθή Ννκίκνπ Δθπξνζώπνπ: πνγξαθή Λνκίκνπ/ωλ Δθπξνζώπνπ/ωλ Ξειάηε 7

8 ΠΚΒΑΠΖ ΞΑΟΝΣΖΠ ΔΞΔΛΓΡΗΘΩΛ ΞΖΟΔΠΗΩΛ ΓΗΑ ΠΛΑΙΙΑΓΔΠ ΠΔ ΜΔΛΑ ΣΟΖΚΑΡΗΠΡΖΟΗΑ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 2: ΣΟΔΩΠΔΗΠ-ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ-ΦΝΟΝΗ Πξνκήζεηα Υξεκαηηζηεξηαθήο Έσο 1% Διάρηζηε 7 επξώ ή δνιιάξηα Πξνκήζεηα Δθθαζάξηζεο Υ ΝΔΣ 8 Δπξώ αλά ηίηιν πηλαθηδίνπ Διάρηζηε Πξνκήζεηα πλαιιαγώλ ζε κεηνρέο Η.Π.Α. 1,2 ζεληο αλά κεηνρή Διάρηζηε Πξνκήζεηα πλαιιαγώλ ζε κεηνρέο Δ.Δ. 0 Έμνδα Μεηαηξνπήο πλαιιάγκαηνο 0 Έμνδα Φύιαμεο Υαξηνθπιαθίνπ Αηνκηθνί Λνγαξηαζκνί 1,5% επί ηεο κέζεο αμίαο ραξηνθπιαθίνπ/έηνο Έμνδα Φύιαμεο Υαξηνθπιαθίνπ Κνηλέο Μεξίδεο 1,5% επί ηεο κέζεο αμίαο ραξηνθπιαθίνπ/έηνο Φόξνο πσιήζεσλ 0,20% 8

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε.

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΔΠΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ.. Η παξνύζα ζύκβαζε θαηαξηίδεηαη ζήκεξα ζηηο.. ζηε. κεηαμύ: 1. Atlantic Securities Ltd, (αξηζκόο εγγξαθήο 119857) ε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΤΜΒΑΗ Σηελ Καιιηζέα Αηηηθήο, ζήκεξα 22.07.2011, εκέξα Παξαζθεπή, ζηα γξαθεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Δπηθνηλσλίαο Γεληθήο Γξακκαηείαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) ΔΗΜΟΙΟΠΟΙΗΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΔΙΑΥΩΡΙΜΟΤ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύκθσλα κε ην άξζξν 39 παξ. 7 ηνπ Καλνληζκνύ (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR), ν

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ

Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πνιηηηθή Καηεγνξηνπνίεζεο Πειαηώλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Οξηζκνί θαη θαηεγνξηνπνίεζε πειαηώλ 2 2.1 Ιδηώηεο πειάηεο 2 2.2 Επαγγεικαηίεο πειάηεο 2 2.2.1 Επαγγεικαηίεο ιόγσ ηεο θύζεο ηνπο 2 2.2.2 Επαγγεικαηίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΔΠΔΙΓΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηόηεηαο θαη ζεκαληηθόο θίλδπλνο εθξνήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ

ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΩ ΔΠΔΙΓΟΝ ΑΓΑ: 7Κ61Η-130 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 15 Ινπλίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ 1.ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ Γ/ΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90)

Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Α.Δ. ΣΙΜΔΝΣΩΝ ΣΙΣΑΝ ΠΡΟΚΛΗΗ Δ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ (ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΔ 6013/06/Β/86/90) Σύκθσλα κε ην Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό ηεο Δηαηξίαο θαη ηελ από 7.5.2015 απόθαζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ 30 εο ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΑΘΖΝΑ 30 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 2011 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Έθζεζε Επηζθόπεζεο Ελδηάκεζεο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο 3 πλνπηηθέο Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Γλσκνδόηεζε 137/2010 ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Δξώηεκα: Σν ππ' αξηζκό Πξσηνθόιινπ 168/1.2.2010 εξώηεκα ηνπ Γξαθείνπ Τθππνπξγνύ ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. Πεξίιεςε Δξσηεκάησλ: «Α. Γύλαηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΟΛ:1052 ΑΓΑ: 69ΔΡΖ-5Β8 ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 20 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ.

ΔΓΚΤΚΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΔ Καηαιπκάησλ πνπ επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΟΤΡΙΜΟ ΓΙΑ ΟΛΟΤ» Γ ΗΛΙΚΙΑ Δ.Ο.Σ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 10/2/2014 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡ.ΠΡΩΣ.: 503037 ΓΙΔΤΘΤΝΗ : Μειεηώλ & Δπελδύζεσλ ΣΜΗΜΑ : Αλάπηπμεο Νέσλ Μνξθώλ Σνπξηζκνύ ΣΑΥ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΔΦΟΡΔΙΑ ΠΑΛΑΙΟΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ ΠΗΛΑΙΟΛΟΓΙΑ ΝΟΣ.ΔΛΛΑΓΟ ΣΑΥ. Γ/ΝΗ: ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ Δςπωπαϊκό Σαμείο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΖ EUROBANK EQUITIES Α.Δ.Π.Δ.Τ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΛΑΜΠΡΑΚΖ Α.Δ. ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΑΗΡΔΣΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ

ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ΔΚΘΔΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΤΓΥΩΝΔΤΗ ΜΔ ΑΠΟΡΡΟΦΗΗ ηοσ ΑΜΟΙΒΑΙΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ «ATTICA MARATHON ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια ύζηαζης: Απόθαζη Δ.Κ 9/813/18-3-2008) από ηο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ «ΑΣΣΙΚΗ ΜΔΣΟΥΙΚΟ ΔΩΣΔΡΙΚΟΤ» (Άδεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι Α Ι Σ Η Η ΓΙΑ ΥΟΡΗΓΗΗ / ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 1 ΑΓΔΙΑ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΔΠΔΝΓΤΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ηοισεία ηηρ ςποτήθιαρ Δηαιπείαρ Δπσλπκία: Γηαθξηηηθόο ηίηινο: ΑΦΜ 2 : ΑΡΜΑΔ 2 : Έδξα 2 :..........

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα

ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ Πεξηερόκελα Α. Αίηεζε πκκεηνρήο Β. ηελ Έθζεζε κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο Γ. Παξαρώξεζε ρώξνπ Γ. Γηθαίσκα πκκεηνρήο θαη άιιεο ρξεώζεηο Δ. Πιεξσκή η. Τπεξεζίεο Ε. Δπζύλεο θαη θαζήθνληα εθζεηώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα πηπρηαθήο εξγαζίαο: Οη Σερλνινγηθέο Καηλνηνκίεο ζηα Πηζηωηηθά Ιδξύκαηα θαη νη Πξννπηηθέο Αλάπηπμήο ηνπο. ππνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ

INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ INTER PARTNER ASSISTANCE ΟΓΗΚΖ ΒΟΖΘΔΗΑ Ζ INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. ε νπνία ζην παξαθάησ θείκελν αλαθέξεηαη ζαλ " ΔΣΑΗΡΗΑ " αλαιακβάλεη λα παξέρεη ηελ θάιπςε Οδηθήο Βνήζεηαο INTER PARTNER ASSISTANCE

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ)

ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Α.Δ. ΚΑΣΑΣΖΜΑ.. (.) Αξηζκφο χκβαζεο. Α. ΣΟΗΥΔΗΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΩΝ ΤΜΒΑΖ ΓΑΝΔΗΟΤ ΣΟΚΟΥΡΔΟΛΤΣΗΚΟΤ ΔΤΡΩ.. (ΜΔ ΠΡΟΖΜΔΗΩΖ ΤΠΟΘΖΚΖ ΔΠΗ ΑΚΗΝΖΣΟΤ) ζήκεξα ηελ ελ ηνπ.. ηνπ έηνπο εκέξα ηεο εβδνκάδνο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ

ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 1 ΚΩΓΙΚΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Σης Ανώνσμης Δηαιρίας με ηην επωνσμία Οργανιζμός Λιμένος Ραθήνας Α.Δ. ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ (Α ) ΤΣΑΗ ΔΠΩΝΤΜΙΑ ΔΓΡΑ ΚΟΠΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ Άρθρο 1 ο ύζηαζη Δπωνσμία Έδρα 1. πληζηάηαη Αλώλπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010

ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΠΑΔ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ Α.Ο. ΤΜΠΛΗΡΩΜΑ ΣΟΤ ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟΤ ΓΔΛΣΙΟΤ ΣΗ 02.09.2010 ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ

ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ Θέκα 1 Ο : ΠΡΟΒΑΖ Δ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΥΟΡΖΓΖΖ ΑΝΣΗΓΡΑΦΧΝ ΔΓΓΡΑΦΧΝ Θεζκηθό πιαίζην: H ρνξήγεζε αληηγξάθσλ εγγξάθσλ, πξνβιέπεηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ N.2690 «Κύξσζε

Διαβάστε περισσότερα