ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ"

Transcript

1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για την τριμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων για την τριμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός 5 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 6 Συνοπτική Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7 Σημειώσεις στις Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις 8

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2011 Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Σημ Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες Κέρδος από διάθεση και επανεκτίμηση αξιών Έσοδα από εμπορία συναλλάγματος και άλλα έσοδα Έσοδα από εργασίες Έξοδα προσωπικού Αποσβέσεις Λειτουργικά έξοδα ( ) ( ) (41.778) (41.433) ( ) ( ) Κέρδος πριν από απομειώσεις Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων 9 ( ) ( ) Απομείωση επενδύσεων σε μετοχές και ομόλογα 10 ( ) (4.688) (Ζημιά)/κέρδος πριν από το μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες ( ) Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες (Ζημιά)/κέρδος πριν από τη φορολογία ( ) Φορολογία (24.653) (Ζημιά)/κέρδος περιόδου ( ) Αναλογεί σε: Μετόχους της Τράπεζας ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας ( ) (Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή - για την (ζημιά)/κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας (Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή - σεντ 4 (20,2) 9,5 Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 1

4 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ για την τριμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2011 Τριμηνία Τριμηνία που έληξε που έληξε Σημ Καθαρά έσοδα από τόκους Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες (Ζημιά)/κέρδος από διάθεση και επανεκτίμηση αξιών (13.692) Έσοδα από εμπορία συναλλάγματος και άλλα έσοδα Έσοδα από εργασίες Έξοδα προσωπικού Αποσβέσεις Λειτουργικά έξοδα (95.190) (95.718) (14.010) (12.901) (49.433) (52.373) Κέρδος πριν από απομειώσεις Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων ( ) (60.898) Απομείωση επενδύσεων σε μετοχές και ομόλογα ( ) (3.304) (Ζημιά)/κέρδος πριν από το μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες ( ) Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες (Ζημιά)/κέρδος πριν από τη φορολογία ( ) Φορολογία (5.484) (Ζημιά)/κέρδος περιόδου (87.278) Αναλογεί σε: Μετόχους της Τράπεζας (89.115) Δικαιώματα μειοψηφίας (87.278) (Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή - για την (ζημιά)/κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας (Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή - σεντ 4 (5,5) 3,4 Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 2

5 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2011 Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε (Ζημιά)/κέρδος περιόδου ( ) Άλλα συνολικά εισοδήματα Επανεκτίμηση και μεταφορά στα αποτελέσματα από διάθεση και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση ( ) Αναβαλλόμενη φορολογία (95.374) Επανεκτίμηση ακινήτων, μετά τη φορολογία Απόσβεση ζημιάς σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που έχουν επαναταξινομηθεί Αντιστάθμιση ταμειακών ροών, μετά τη φορολογία 135 (291) Μερίδιο άλλων συνολικών εισοδημάτων συνδεδεμένων εταιρειών (2.132) (323) Συναλλαγματικές διαφορές για την περίοδο (14.129) Άλλα συνολικά εισοδήματα/(ζημιά) για την περίοδο, μετά τη φορολογία (85.108) Συνολική (ζημιά)/εισοδήματα για την περίοδο ( ) 13 Συνολική (ζημιά)/εισοδήματα που αναλογεί σε: Μετόχους της Τράπεζας ( ) (2.464) Δικαιώματα μειοψηφίας ( ) 13 Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 3

6 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ για την τριμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2011 Τριμηνία Τριμηνία που έληξε που έληξε (Ζημιά)/κέρδος περιόδου (87.278) Άλλα συνολικά εισοδήματα Επανεκτίμηση και μεταφορά στα αποτελέσματα από διάθεση και απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση ( ) Αναβαλλόμενη φορολογία (2.355) (86.241) Επανεκτίμηση ακινήτων, μετά τη φορολογία Απόσβεση ζημιάς σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση που έχουν επαναταξινομηθεί Αντιστάθμιση ταμειακών ροών, μετά τη φορολογία - 5 Μερίδιο άλλων συνολικών εισοδημάτων συνδεδεμένων εταιρειών (873) 58 Συναλλαγματικές διαφορές για την περίοδο 139 (21.733) Άλλη συνολική ζημιά για την περίοδο, μετά τη φορολογία (86.278) (13.218) Συνολική (ζημιά)/εισοδήματα για την περίοδο ( ) Συνολική (ζημιά)/εισοδήματα που αναλογεί σε: Μετόχους της Τράπεζας ( ) Δικαιώματα μειοψηφίας (1.394) 807 ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 4

7 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30 Σεπτεμβρίου Σημ Περιουσιακά στοιχεία Μετρητά και καταθέσεις με Κεντρικές Τράπεζες Οφειλές από άλλες τράπεζες Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Χορηγήσεις Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται μέχρι τη λήξη Άλλα περιουσιακά στοιχεία Επενδύσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες Άυλα περιουσιακά στοιχεία Ακίνητα και εξοπλισμός Σύνολο περιουσιακών στοιχείων Υποχρεώσεις Οφειλές σε άλλες τράπεζες Καταθέσεις πελατών Ομολογιακά δάνεια Δανειακό κεφάλαιο Άλλες υποχρεώσεις Σύνολο υποχρεώσεων Κεφάλαιο και αποθεματικά που αναλογούν στους μετόχους της Τράπεζας Μετοχικό κεφάλαιο Αποθεματικό από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 5

8 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2011 Εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2011 Δικαιώματα Αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας μειοψηφίας Σύνολο Αποθεματικά δίκαιης αξίας, συναλλαγματικών Μετοχικό Υπέρ το διαφορών Αποθεματικά κεφάλαιο άρτιο και άλλα προσόδου Σημ Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Έκδοση μετοχών από την εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 14 - (10.127) (10.127) Μέρισμα υπό μορφή μετοχών 14,15, ( ) - (6.201) Άμυνα σε λογιζόμενη διανομή (68) - (68) Κόστος παροχών προσωπικού που εξαρτώνται από την αξία μετοχών Μερίσματα που πληρώθηκαν από θυγατρικές (1.790) (1.790) Επίδραση αλλαγών στα δικαιώματα μειοψηφίας από αλλαγές μεριδίων σε θυγατρικές (41) Λοιπές αλλαγές (50) - (50) ( ) (Ζημιά)/κέρδος περιόδου ( ) ( ) Άλλα συνολικά εισοδήματα/(ζημιά) για την περίοδο, μετά τη φορολογία (3.456) Συνολικά εισοδήματα/(ζημιά) για την περίοδο ( ) ( ) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου ( ) Εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2010 Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου ( ) Επανεπένδυση μερίσματος 14,15, (67.390) - (53.812) Άμυνα σε λογιζόμενη διανομή Κόστος παροχών προσωπικού που εξαρτώνται από την αξία μετοχών Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 14 - (807) (807) Μεταφορά αποθεματικών δίκαιης αξίας στα αποθεματικά προσόδου (810) Μερίσματα που πληρώθηκαν από θυγατρικές (1.735) (1.735) Επίδραση αλλαγών στα δικαιώματα μειοψηφίας από αλλαγές μεριδίων σε θυγατρικές (11.479) (10.916) Λοιπές αλλαγές (77) - (77) ( ) Κέρδος περιόδου Άλλη συνολική (ζημιά)/εισοδήματα για την περίοδο, μετά τη φορολογία - - (85.174) - 66 (85.108) Συνολική (ζημιά)/εισοδήματα για την περίοδο - - (85.174) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου ( ) Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 6

9 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ για την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2011 Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Σημ Μετρητά για εργασίες ( ) ( ) Φορολογία που πληρώθηκε (46.585) (36.237) Καθαρά μετρητά για εργασίες ( ) ( ) Ροή μετρητών από επενδυτικές δραστηριότητες Αγορές μείον εισπράξεις από πωλήσεις ακινήτων και εξοπλισμού (16.436) (18.377) Αγορές μείον εισπράξεις από πωλήσεις λογισμικών προγραμμάτων (6.463) (5.522) Αγορές μείον εισπράξεις από πωλήσεις επενδύσεων σε ακίνητα (18.818) (6.206) Εισπράξεις από εξοφλήσεις και πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση και εξοφλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κρατούνται μέχρι τη λήξη μείον προσθήκες Εισόδημα από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Πώληση επιχειρήσεων μείον ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μεταβολές μεριδίων σε θυγατρικές - (11.287) Καθαρά μετρητά από επενδυτικές δραστηριότητες Ροή μετρητών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέσω εξάσκησης δικαιωμάτων προτίμησης Μέρισμα που πληρώθηκε - (53.812) Άμυνα σε μέρισμα που πληρώθηκε (6.201) - Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 14 (10.127) (807) Εισπράξεις από έκδοση ομολογιακού δανείου και δανειακού κεφαλαίου Αποπληρωμή ομολογιακού δανείου και δανειακού κεφαλαίου ( ) ( ) Τόκοι ομολογιακού δανείου και δανειακού κεφαλαίου που πληρώθηκαν (64.146) (54.609) Μέρισμα από θυγατρικές εταιρείες προς δικαιώματα μειοψηφίας (1.790) (1.317) Καθαρά μετρητά από/(για) χρηματοδοτικές δραστηριότητες ( ) Συναλλαγματικές διαφορές (5.219) Καθαρή μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ( ) ( ) Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου Οι σημειώσεις στις σελίδες 8 μέχρι 31 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 7

10 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις ενοποιούν τις οικονομικές καταστάσεις της Marfin Popular Bank Public Co Ltd (η «Τράπεζα») και των θυγατρικών εταιρειών της (ο «Όμιλος»), για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, Οι κύριες δραστηριότητες του Ομίλου, που δεν έχουν αλλάξει από τον προηγούμενο χρόνο, είναι η παροχή τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Επίσης ο Όμιλος προσφέρει ασφαλιστικές υπηρεσίες μέσω της συνδεδεμένης εταιρείας του Marfin Insurance Holdings Ltd. Η Τράπεζα συστάθηκε με έδρα την Κύπρο το 1901 με το όνομα «Λαϊκό Ταμιευτήριο Λεμεσού». Το 1924 εγγράφηκε ως η πρώτη δημόσια εταιρεία στην Κύπρο με την ονομασία «Λαϊκή Τράπεζα Λεμεσού Λτδ». Το 1967 η Τράπεζα άλλαξε το όνομά της σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Λτδ» και στις 26 Μαΐου, 2004 μετονομάστηκε σε «Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ». Στις 31 Οκτωβρίου, 2006 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας, εγκρίθηκε ομόφωνα η αλλαγή του ονόματός της σε «Marfin Popular Bank Public Co Ltd». Οι μετοχές της Τράπεζας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το εγγεγραμμένο γραφείο της Τράπεζας είναι στη Λεωφόρο Λεμεσού 154, 2025 Λευκωσία, Κύπρος. 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, 2011 έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τις πρόνοιες του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση» όπως αυτό εκδόθηκε από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, το οποίο είναι το νόμισμα λειτουργίας και παρουσίασης της Τράπεζας. Όλα τα ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη χιλιάδα, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις δεν περιλαμβάνουν όλη την πληροφόρηση και τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται για τις ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και θα πρέπει να διαβάζονται σε συνάρτηση με τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου, Οι συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, 2011 δεν έχουν ελεγχθεί ή επισκοπηθεί από τους εξωτερικούς ανεξάρτητους ελεγκτές του Ομίλου. Για την κατάρτιση των συνοπτικών ενδιάμεσων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχουν ακολουθηθεί οι ίδιες λογιστικές πολιτικές όπως στην κατάρτιση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το 2010, εκτός από την υιοθέτηση από τον Όμιλο όλων των εφαρμόσιμων καινούργιων και αναθεωρημένων Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), όλων των αναθεωρημένων Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΔΛΠ) και όλων των νέων και αναθεωρημένων διερμηνειών τα οποία σχετίζονται με τις εργασίες του και είναι εφαρμόσιμα για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν την 1 Ιανουαρίου, 2011 όπως παρουσιάζονται πιο κάτω: 8

11 2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (συνέχεια) (α) Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 19, Εξάλειψη Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων με Μετοχικούς Τίτλους Η διερμηνεία ορίζει τη λογιστική που πρέπει να ακολουθηθεί από μια οντότητα όταν οι όροι μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης επαναδιαπραγματεύονται και καταλήγουν η οντότητα να εκδίδει μετοχικούς τίτλους σε πιστωτή της οντότητας για να εξαλειφθεί όλο ή μέρος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. (β) Τροποποίηση στο ΔΛΠ 32, Ταξινόμηση Εκδόσεων Δικαιωμάτων Προτίμησης Η τροποποίηση δηλώνει ότι εάν τα δικαιώματα προτίμησης που προσφέρθηκαν σε συγκεκριμένο ποσό ξένου νομίσματος εκδόθηκαν κατ αναλογία σε όλους τους υφιστάμενους μετόχους της οντότητας στην ίδια κατηγορία για συγκεκριμένο ποσό ξένου νομίσματος, πρέπει να κατηγοριοποιηθούν στα ίδια κεφάλαια, και όχι στις υποχρεώσεις παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, ανεξάρτητα από το νόμισμα στο οποίο εκφράζεται η τιμή εξάσκησης. (γ) Τροποποίηση στη Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ 14, Προπληρωμές Ελάχιστης Χρηματοδοτικής Απαίτησης Η τροποποίηση αφορά οντότητες που υπόκεινται σε ελάχιστη χρηματοδοτική απαίτηση και κάνουν πρόωρη πληρωμή συνεισφορών για να καλύψουν αυτές τις απαιτήσεις. Η τροποποίηση επιτρέπει σε μια τέτοια οντότητα να χειρίζεται το πλεονέκτημα μιας τέτοιας πρόωρης πληρωμής ως περιουσιακό στοιχείο. (δ) Αναθεωρημένο ΔΛΠ 24, Γνωστοποιήσεις για Συγγενικά Μέρη Το αναθεωρημένο πρότυπο απλοποιεί τον ορισμό του συγγενικού μέρους, ξεκαθαρίζοντας το νόημα και εξαλείφοντας ανακολουθίες από τον ορισμό. Επιπλέον, παρέχει και μερική εξαίρεση από τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για οντότητες συνδεδεμένες με την κυβέρνηση. (ε) Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Επιπρόσθετες «Βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ» εκδόθηκαν τον Μάιο Περιέχουν τροποποιήσεις σε έξι πρότυπα και μια διερμηνεία, συγκεκριμένα τα ΔΠΧΑ 1, ΔΠΧΑ 3, ΔΠΧΑ 7, ΔΛΠ 1, ΔΛΠ 27, ΔΛΠ 34 και Διερμηνεία ΕΔΔΠΧΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΟΣΑ Όπου χρειάζεται, τα συγκριτικά ποσά αναπροσαρμόστηκαν για να συνάδουν με τις αλλαγές στην παρουσίαση της τρέχουσας περιόδου. 9

12 4. (ΖΗΜΙΑ)/ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ Εννιαμηνία Εννιαμηνία Τριμηνία Τριμηνία που έληξε που έληξε που έληξε που έληξε (Ζημιά)/κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της Τράπεζας ( ) (89.115) Μεσοσταθμικός αριθμός συνήθων μετοχών που ήταν εκδομένες κατά τη διάρκεια της περιόδου (Ζημιά)/κέρδος ανά μετοχή (βασικό και μειωμένο ) σεντ (20,2) 9,5 (5,5) 3,4 Ο μεσοσταθμικός αριθμός μετοχών για την εννιαμηνία και την τριμηνία που έληξαν 30 Σεπτεμβρίου, 2010 έχει αναπροσαρμοστεί για να συνάδει με την έκδοση μετοχών από την εξάσκηση δικαιωμάτων προτίμησης που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο Το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων Προαίρεσης Αγοράς Μετοχών δεν επηρεάζει το μειωμένο κέρδος ανά μετοχή καθώς η τιμή εξάσκησης των Δικαιωμάτων ήταν ψηλότερη από τη μέση τιμή της μετοχής της Marfin Popular Bank Public Co Ltd στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών κατά τη διάρκεια της περιόδου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, 2011 και 30 Σεπτεμβρίου, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ Σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 8, τα αποτελέσματα ανά τομέα που παρουσιάζονται βασίζονται σε πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για σκοπούς εσωτερικής πληροφόρησης προς τη διεύθυνση και συμφιλιώνονται με τα αποτελέσματα του Ομίλου. Ο Όμιλος λειτουργεί έξι κύριους επιχειρηματικούς τομείς σε παγκόσμια βάση: (α) (β) (γ) (δ) (ε) Επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική, που περιλαμβάνει όλη την εμπορική και επενδυτική τραπεζική εργασία από εταιρικούς πελάτες. Λιανική τραπεζική, που περιλαμβάνει όλη την εμπορική τραπεζική εργασία από λιανικούς πελάτες. Διαχείριση περιουσίας, που περιλαμβάνει όλη την εργασία από εύπορους πελάτες (τραπεζική εργασία και διαχείριση περιουσίας). Διεθνείς επιχειρήσεις, που περιλαμβάνει όλες τις εργασίες από υπηρεσίες που προσφέρονται σε διεθνείς επιχειρήσεις. Διαχείριση διαθεσίμων και αγορών, που περιλαμβάνει όλη τη δραστηριότητα από τη διαχείριση διαθεσίμων και αγορών. 10

13 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) (στ) Συμμετοχές, επενδύσεις και άλλοι τομείς, που περιλαμβάνει τις διάφορες συμμετοχές και επενδύσεις του Ομίλου και όλες τις άλλες εργασίες που δεν εμπίπτουν σε κανένα από τους άλλους τομείς, και καμία από τις οποίες δεν αποτελεί ξεχωριστά αναφερόμενο τομέα. Η πληροφόρηση προς τη διεύθυνση του Ομίλου βασίζεται σε επιμέτρηση του κέρδους πριν από τη φορολογία και πριν από το μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες που αποτελείται από τα καθαρά έσοδα από τόκους, τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες, χρηματοοικονομικά και άλλα έσοδα μείον λειτουργικά έξοδα, πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων και απομείωση επενδύσεων σε μετοχές και ομόλογα. Αυτή η βάση επιμέτρησης δεν συμπεριλαμβάνει απομειώσεις υπεραξίας όταν η απομείωση είναι αποτέλεσμα ενός μεμονωμένου, μη επαναλαμβανόμενου γεγονότος καθώς και αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων. Εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2011 Επιχειρηματική Διαχείριση Συμμετοχές, και διαθεσίμων επενδύσεις επενδυτική Λιανική Διαχείριση Διεθνείς και και άλλοι τραπεζική τραπεζική περιουσίας επιχειρήσεις αγορών τομείς Σύνολο Έσοδα από εργασίες από τρίτα μέρη Αποτελέσματα ανά τομέα ( ) (21.289) ( ) (96.781) ( ) Στις 30 Σεπτεμβρίου 2011 Χορηγήσεις Καταθέσεις πελατών Εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου 2010 Έσοδα από εργασίες από τρίτα μέρη Αποτελέσματα ανά τομέα ( ) (6.181) (35.324) Στις 30 Σεπτεμβρίου 2010 Χορηγήσεις Καταθέσεις πελατών

14 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (συνέχεια) Η συμφιλίωση των εσόδων από εργασίες από τρίτα μέρη με τα έσοδα από εργασίες του Ομίλου για την περίοδο είναι ως ακολούθως: Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Έσοδα από εργασίες από τρίτα μέρη Ενοποίηση και αναπροσαρμογές (5.236) (8.791) Έσοδα από εργασίες Ομίλου για την περίοδο Συμφιλίωση αποτελεσμάτων ανά τομέα στη (ζημιά)/κέρδος Ομίλου για την περίοδο Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Αποτελέσματα ανά τομέα ( ) Αποσβέσεις άυλων περιουσιακών στοιχείων (16.867) (16.949) Μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες Φορολογία (24.653) (Ζημιά)/κέρδος Ομίλου για την περίοδο ( )

15 6. ΚΕΡΔΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΞΙΩΝ Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Ζημιά από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων επενδύσεις προς εμπορία (10.874) (2.320) Κέρδος από διάθεση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Κέρδος από διάθεση χρεωστικών τίτλων δανειακού χαρτοφυλακίου Κέρδος από πώληση θυγατρικής εταιρείας Κέρδος από εξόφληση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κρατούνται μέχρι τη λήξη Ζημιά από επανεκτίμηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων: Επενδύσεις προς εμπορία (10.276) (1.126) Επενδύσεις που ορίστηκαν σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την αρχική αναγνώριση (3.382) (1.658) Κέρδος/(ζημιά) από διάθεση και επανεκτίμηση παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων (2.345) ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων περιλαμβάνουν τη θετική δίκαιη αξία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων ύψους 123,0 εκ. (31 Δεκεμβρίου, 2010: 94,6 εκ.) και τα άλλα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν τη θετική δίκαιη αξία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, για τα οποία εφαρμόζεται λογιστική αντιστάθμισης ύψους 6,2 εκ. (31 Δεκεμβρίου, 2010: 12,4 εκ.). Οι άλλες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν την αρνητική δίκαιη αξία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων ύψους 343,9 εκ. (31 Δεκεμβρίου, 2010: 280,5 εκ.). 8. ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Χορηγήσεις Συμβόλαια ενοικιαγοράς και χρηματοδοτικής μίσθωσης Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων (Σημ. 9) ( ) ( )

16 9. ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ Κίνηση κατά την εννιαμηνία που έληξε 30 Σεπτεμβρίου, 2011 και 30 Σεπτεμβρίου, 2010: Ατομική Συλλογική πρόβλεψη πρόβλεψη Σύνολο Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων για την περίοδο Αναστροφή πρόβλεψης και ανακτήσεις (61.003) (21.001) (82.004) Διαγραφές χορηγήσεων ( ) (82.322) ( ) Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων από πώληση επιχειρήσεων (34) (114) (148) Συναλλαγματικές διαφορές (549) (301) (850) Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου Υπόλοιπο 1 Ιανουαρίου Πρόβλεψη για απομείωση των χορηγήσεων για την περίοδο Αναστροφή πρόβλεψης και ανακτήσεις (73.364) (5.425) (78.789) Διαγραφές χορηγήσεων (13.512) (15.059) (28.571) Συναλλαγματικές διαφορές Υπόλοιπο 30 Σεπτεμβρίου ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ Εννιαμηνία Εννιαμηνία που έληξε που έληξε Απομείωση: Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων διαθέσιμων προς πώληση Χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που κρατούνται μέχρι τη λήξη Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου Περιλαμβάνει ποσό ύψους που αφορά μεταφορά ζημιάς συμμετοχής σε μετοχικούς τίτλους του Ομίλου στην συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. Περιλαμβάνει ποσό ύψους που αφορά απομείωση ομολόγων, εκτός των Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου. 14

17 10. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ (συνέχεια) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου Στις 21 Ιουλίου, 2011, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής, συμφωνήθηκε ένα σχέδιο, το οποίο αφορά τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για την περαιτέρω ενδυνάμωση της βιωσιμότητας του Ελληνικού δημοσίου χρέους. Το σχέδιο περιλαμβάνει την εθελοντική αντικατάσταση υφιστάμενων ομολόγων που εκδόθηκαν από την Ελληνική κυβέρνηση με νέα ομόλογα που θα έχουν μακρύτερη διάρκεια και διαφοροποιημένα επιτόκια. Την ίδια ημέρα ανακοινώθηκε και το Σχέδιο Χρηματοδότησης (Finance Offer) για την Ελλάδα από το International Institute of Finance (IIF). Το σχέδιο έδινε μια γκάμα τεσσάρων επιλογών στους ιδιώτες κατόχους Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) που λήγουν την περίοδο από τα μέσα του 2011 μέχρι το 2020 για να ενθαρρύνει την εθελοντική συμμετοχή στο σχέδιο. Ο Όμιλος, αξιολογώντας ότι η προαναφερόμενη ανακοίνωση μαζί με τη σημαντική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, ήταν αντικειμενικές ενδείξεις απομείωσης, αναγνώρισε στις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου, 2011 ζημιές απομείωσης ύψους 216 εκ. για το χαρτοφυλάκιο ΟΕΔ. Στις 26 Οκτωβρίου, 2011, ενόψει της σημαντικής περαιτέρω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα και του γεγονότος ότι η Ελλάδα δεν πέτυχε τους δημοσιονομικούς της στόχους, οι Αρχηγοί Κρατών ή Κυβερνήσεων της Ευρωζώνης έκδωσαν ανακοίνωση στην οποία καλούν την Ελλάδα και τους ιδιώτες επενδυτές, καθώς και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε εθελοντική ανταλλαγή των ΟΕΔ με έκπτωση κατά 50% της ονομαστικής τους αξίας. Παράλληλα, διευκρινίζουν ότι τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης θα συνεισφέρουν στο σχέδιο συμβολής ιδιωτών επενδυτών μέχρι 30 δισ. ενώ και ο επίσημος τομέας είναι έτοιμος να παρέχει επιπρόσθετη χρηματοδότηση μέχρι 100 δισ. ως το Στις 27 Οκτωβρίου, 2011 το IIF έκδωσε ανακοίνωση με την οποία καλωσορίζει την πιο πάνω ανακοίνωση από τους Αρχηγούς Κρατών ή Κυβερνήσεων της Ευρωζώνης και διαβεβαιώνει ότι θα συνεργαστεί με όλα τα μέρη για τη δημιουργία μιας συμπαγούς εθελοντικής συμφωνίας για υλοποίηση του σχεδίου. Ενόψει του γεγονότος ότι δεν έχουν ακόμη καθοριστεί οι ακριβείς όροι και συνθήκες του νέου σχεδίου συμβολής ιδιωτών επενδυτών και της ύπαρξης σημαντικής αβεβαιότητας στο να καθοριστεί το ακριβές αποτέλεσμα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει αποφασίσει να κρατήσει τις λογιστικές ζημιές από τα ΟΕΔ σε αποσβεσμένο κόστος, όπως παρουσιάστηκαν στις 30 Ιουνίου, Αν η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου που κρατείτο σε αποσβεσμένο κόστος επρόκειτο να μειωθεί σε 50% της ονομαστικής του αξίας, τότε η επιπρόσθετη απομείωση στο ποσό που έχει ήδη παρουσιαστεί στις 30 Ιουνίου, 2011 θα ήταν περίπου 1,3 δισ. (πριν από την αναβαλλόμενη φορολογία) ή 1,2 δισ. (μετά την αναβαλλόμενη φορολογία). Αναμένεται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινωθούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος και η συνολική επίδραση θα αντικατοπτριστεί στις οικονομικές καταστάσεις του έτους ΟΕΔ ταξινομημένα στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία Για τα ΟΕΔ ταξινομημένα στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία τα οποία διαπραγματεύονταν σε ενεργή αγορά, η δίκαιη αξία καθορίστηκε με βάση τις αγοραίες τιμές που ίσχυαν στις 30 Σεπτεμβρίου, 2011 (Επίπεδο 1). Στις περιπτώσεις όπου δεν υπήρχαν διαθέσιμες τιμές στις 30 Σεπτεμβρίου, 2011, η δίκαιη αξία υπολογίστηκε με βάση τις τιμές που ίσχυαν για ομόλογα με παρόμοια χαρακτηριστικά (νόμισμα, ημερομηνία λήξης, κουπόνι) και έγιναν οι ανάλογες προσαρμογές (Επίπεδο 2). Ενόψει των εξελίξεων του Ιουλίου 2011, ο Όμιλος έχει μεταφέρει στην συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου, 2011, το συνολικό ποσό της ζημιάς στο Αποθεματικό διαθεσίμων προς πώληση. Σύμφωνα με το ΔΛΠ 39 περαιτέρω ζημιές επανεκτίμησης σε ΟΕΔ ταξινομημένα στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση αναγνωρίζονται επίσης στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων. 15

18 10. ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΑ (συνέχεια) Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου (συνέχεια) ΟΕΔ ταξινομημένα στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία (συνέχεια) Η συνολική ζημιά απομείωσης που αναγνωρίστηκε στη συνοπτική ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για τα ΟΕΔ ταξινομημένα στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, 2011, είναι ως ακολούθως: Αρχικό Ζημιά Δίκαιη αξία στις κόστος απομείωσης 30 Σεπτεμβρίου, Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Επίπεδο Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Επίπεδο Ομόλογα ταξινομημένα στην κατηγορία Διαθέσιμα προς πώληση συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους 32,3 εκ. έληξαν και αποπληρώθηκαν πλήρως τον Αύγουστο του Να σημειωθεί ότι ποσό ύψους 8,3 εκ., σχετικά με την αναπόσβεστη ζημιά επανεκτίμησης πάνω στα ΟΕΔ τα οποία είχαν επαναταξινομηθεί από διαθέσιμα προς πώληση σε χρεωστικούς τίτλους δανειακού χαρτοφυλακίου, έχουν μεταφερθεί από το αποθεματικό επανεκτίμησης δίκαιης αξίας και αναγνωρίστηκαν στο συνοπτικό ενδιάμεσο λογαριασμό αποτελεσμάτων για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου, Στις 30 Σεπτεμβρίου, 2011 ο Όμιλος κατέχει ΟΕΔ με συνολική ονομαστική αξία ύψους 3.083,7 εκ. με περίοδο λήξης και λογιστική ταξινόμηση ως ακολούθως: Από Από Από Από 3 μήνες 1 χρόνο 2 χρόνια 5 χρόνια Πάνω Μέχρι μέχρι μέχρι μέχρι μέχρι από 3 μήνες 1 χρόνο 2 χρόνια 5 χρόνια 10 χρόνια 10 χρόνια Σύνολο Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που αποτιμούνται σε δίκαιη αξία μέσω των αποτελεσμάτων Χρεωστικοί τίτλοι δανειακού χαρτοφυλακίου Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που κρατούνται μέχρι τη λήξη Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. 0002/00000611/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Επισυνάπτεται Ανακοίνωση. CPB Attachments:

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 0BΠεριεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Ετήσια Οικονομική Έκθεση για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1 Δήλωση

Διαβάστε περισσότερα

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93%

Υγιής ρευστότητα με δείκτη δανείων προς καταθέσεις 93% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Σημαντική αύξηση κερδοφορίας o Κέρδη πριν τις προβλέψεις 219 εκατ., ετήσια αύξηση 25% o Κέρδη μετά τη φορολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Σε συνέχεια της ανακοίνωσής της, µε ηµεροµηνία 17 Μαρτίου 2011, η «MARFIN POPULAR BANK CO LTD» ανακοινώνει ότι το ιοικητικό Συµβούλιο, σε σηµερινή συνεδρία του, ενέκρινε

Διαβάστε περισσότερα

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011

Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Ανακοίνωση Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2011 Τελικά Ελεγμένα Οικονομικά Αποτελέσματα διαφοροποιημένα από τα προκαταρκτικά λόγω της οριστικοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Δήλωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Υπεύθυνου της Εταιρίας για τις ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ενοποιηµένη Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Ενοποιηµένος Ισολογισµός Ενοποιηµένη Κατάσταση Αλλαγών στα Ίδια Κεφάλαια Ενοποιηµένη Κατάσταση Ταµειακών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2008 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Συνοπτικές Ενδιάμεσες Ατομικές Οικονομικές Πληροφορίες της Τράπεζας για το εννιάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014

Οικονομικές Καταστάσεις που έληξε. στις. 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις για το εννιάμηνο που έληξε στις

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7

Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2. Διοικητικό Συμβούλιο 3. Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5. Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 2 Διοικητικό Συμβούλιο 3 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 4-5 Έκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών 6-7 Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ. 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011. Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ 30 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Βάσει του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου 34 Οι Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της Τράπεζας και του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ ΧΡΗΣΕΩΣ 2005 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόµενα I. Ετήσιες Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις χρήσεως 2005 - Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Διοικητικό Συμβούλιο και επαγγελματικοί σύμβουλοι

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε.

ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIΑS Α.Ε. ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Βάσει της Aπόφασης 5/204/14.11.2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Περιεχόμενα I. Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις

Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2010 FRIGOGLASS A.B.E.E Βιομηχανία Ψυκτικών Θαλάμων ΑΡ. Μ.Α.Ε. 29454/06/Β93/32 Α. Μεταξά 15, 145 64 Κηφισιά, Αθήνα FRIGOGLASS A.B.E.E

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Όμιλος και Τράπεζα Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιόδου από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2015 Μάιος 2015 Πίνακας Περιεχομένων Κατάσταση Οικονομικής Θέσης... 3 Κατάσταση Αποτελεσμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΑΚ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 30.4.2014 1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας σε συνεδρία του την 29 η Απριλίου, 2014, αποφάσισε τα ακόλουθα: (α) Όπως εγκρίνει τις

Διαβάστε περισσότερα