ΚΑΤΕΠΕ1Γ0Ν-ΕΚΛ0ΓΙΚ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Αλεξ/ττολη Αριθ.πρωτ. 1442

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΠΕ1Γ0Ν-ΕΚΛ0ΓΙΚ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Αλεξ/ττολη 26-03-2014 Αριθ.πρωτ. 1442"

Transcript

1 η ^1 ο ζ (Χλ><^^ ς,, ^ /ήιν^-μο 0_0Εΐ4ΐβ'ν 1-ς ιι ΚΑΤΕΠΕ1Γ0Ν-ΕΚΛ0ΓΙΚ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. Αλεξ/ττολη Αριθ.πρωτ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ/ΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡ0Σ:1) κ.κ. Προέδρους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ Ταχ.Δνση:Καραολή & Δημητρίου 40 Ταχ.Κώδικας : Αλεξ/πολη Πληροφορίες:ΤσαΛαγράδσς Τ. Τηλ Πρωτοδικών α) Αλεξ/ττολης β) Ορεστιάδος 2) κ.κ.εισαγγελείς ΡΑΧ : Πρωτοδικών α) Αλεξ/πολης β) Ορεστιάδος 3) κ.κ.δημάρχους Π.Ε.Έβρου ΘΕΜΑ: Εκλογικές δαπάνες,διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18''^ Μαίου 2014 και οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου. Σας στέλνουμε την εγκύκλιο αρ.πρωτ.10812/9/ του Υπουργείου Εσωτερικών για ενημέρωση σας και ανάλογες ενέργειες.

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΗΜΟΚΡΑΤΙΛ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣ^ΩΓΕΡΙΚίΙΝ Λθηνα 14 Μαρτίου 2014 Αριθ. ίίρί>η.: ΓΕΝ. ΑΝΣΙ! ΑΝΛΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΛΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚ,λΟΓΩΝ ΤΜΗ>Ε\ ΕΚ.ΥΟΓΩΝ Ταχ. ΛιείίΟυνση: Ευατ'/ελίίίτρίας 2 ΠΡΟΣ: Οπως Πίνακας Αποδεκτών Τ«χ. Κώδικας: ΙΟΙ 83 Τηλέφωνα: , , , ΐαχ: , :^ΐ Ρ0Ν;ώ:;Α ^/^ Αριθ. ΕγκυκΠου: 9 ΘΕΜΑ: «Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδιιασμών και των υποψηφίων ενόψει των ουτοδιουίητικόιν εκλο /ών της 18 Μαω» Οριοθέτηση προεκίλ-μκής περιόδου» ΟΝ,387η/'2υΐΟ (Α7Ι38) οεκλογικές δαπάνες σία'ουασμών και ΐίηο(;πιφίαιν και έλεγχος αιαοϊν. κατά πς περιφερειακές και δΐ3(.ιοτικές ε.κλσγ^:^ >. ο οποίος εφαρμόστηκε -μα πρώτη φορά σης αυτοδοϊΐκΐϊηκές εκλογές τοίί έτους ενίσχυσε την διαφά\ εαι η)ς εκλλίμκιής διαδικασίας και ιο σεβασμό των α})χώΐ' της ισονομίας, της ισοπολατείας της ίσης μεταχείρισης και της παροχής ίσων εϊ κσιριών οτοιίς συνδυασμούς και τους υποψηφίους και καηχμήίοισε την αι εςσρτΐ σία ηον επιτροιτών ελέγ;ρ)π. Με τις διατάςης του άροροη Π του Ν,4242/2014 «Εηαίος φορέας εςωστρέφειας και" ΐύ'λν.ς διατάςεις», ορίζεται ότι η προεκ/νογικι'ι περίοδος μα την εςταρμογή ιοιν οιαιάςεων του νόμο» 3870/2010 είναι το δίμηνο χιιοτικό διάστημα, που προηγείιαϊ της ημερομιινίας διεξαγωγής των εκλογών. Ειδικά μα τις ([ίετινές αυτοδμηκηιικές εκλογές, η προεκλογική περίοδος κατά την ανωτέρω έννοια αρχίζει από τΐ) δημοσίευση του νόμου 4242/2014, δηλιιδή από 28 Φεβρουαρίου

3 ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΑΦ Με τχς διαιάξεις του άρ(1ροι> 128 του νόμου : «ΛναδιιγιγόΛωιση της ΕΐΔηνικης Αστυνομίας, του Πυροσβεστικοίι Σώματος και τιις ΓαΊκής Γ'ιχιμμαιείας Πολιηιαις Προστασίας, αναβάθμιση Υτηηιεσιών του Υτιουργείοΐ! Δημόσιας Τάξης και Προσταοίος του ΠοΜτη και ριίομιοη ωοιών Οειιάκυν αρμοδιότητας Υ,τουιίγείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτι] και ά?3.ες διατάξεις», ορίζεται ότι προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή τιον διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.3870/2010, είναι το χρονικό διόσπηια των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α' γύρου των αυτοδιοικητικών εκ/χτ/ών. Σημειώνεται ότι στο ρυομιοπκό πεδίο του νόμοι» 3871)/2Ι(), εμπύιιοΐλ' οι υποιμής'ΐιοι περιφερειάρχες, αηιπεριφφειτητχες. δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σιίμβουλοι. 7. ΕΣΟΑΛ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΛ ΥΛΣΜϋΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΓ. τα άρθρα I κ<α Ζ, του (ίντοιέρω νόμου προσδιορίζεται η ένΐόΐο των εσόδων και δσπαντδΐ' των περκρερεισκών και δημοτικών σίλ'ουασμώΐ' και των υποψηφίων συμβούλων. ΕΣΟ.νΛ: Έσοδα για τους σίλ'δυασμούς και τους υποψηφίοιις, νοούνται ποσά που προέρχονται μόνο από εισφορές φυσικών προσώπων που χθ 5ηγούνται σε αυτούς μα πς ανάγκες της προεκλχιμκής περιόδου. Επιτρέπεται η διάθεση ονομαστικοποιημενων διπϊδτυπων εισιτηρίων εκδηίλισεων ως συνήθης πί>ακπκή ευρείας χρήσης, ια οποία οιπομούνται και Οεοιρούνιαι από πι Λ.Ο.Υ. της έδρας της περιιρέρειας ή του δήμου και στα στε/ώχη τους αναγράφονται υποχρεωτικά το ονομακκώνομο. τυ πατρώνυμο, υ Αριθμός θόρολτγ/ικού Μψρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθμός Αελτίου Τιαπότητος (ΑΛΤ) μ τον όιοβατμμίοη του προσώποι» στο οποίο διατίθεται Π δυνατότιμα αυτί) της οιάθεστις διπίώιυποη' ασίτηρίυη' εκδηλίύσεϋίν παρέχεται και στους υποψήφιους. Η διάθεση τίον ασιιηρίων αυτών, γίνεται υπό τον τιεριορισμό του αιωτάτο» θ[ηου χρηίΐατοδότηοης των στα'ουασμιύν και των υιιοψηίρίων από το ίδιο πρόσωπο (2.000 για τους συνδυασμούς και 500 ευρώ για τους υποψήφιους), σιίμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. I και 2 του νόμου αυτού Τα ΐηΑΌ/.ικά έσοδα από πι διάοεσι) των ειοίπ^ρίιυν αιπών, δεν πρέπει νη υπερβαίνουν το 1/3 και το 1/5 αντίστοιχα του ανωτάτου ορίου δαπανιόν συνδυασμών και υποψηφίων (άρθρο ) παρ.5 εδάφιο τρίτο και άρθρο 2 παρ.5). 2

4 ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ ΔΑΠΑΝΕΣ; Δαπάνες των συνδικτσμών και τοιν υποψηφίοιν είναι τα ποσά που δαπαηάηαι γ«ι την προετοιμασία, τις ανάγκες κατ τη οιεξαγογγή ίου προεκ/.αμκού αγώνα. καθίιχ ναι η αςίσ των παροχών και διει>κολιη σείι)ν προς σία'όιισσμοΐ'ς και υποψΐ]φίοΐ)ς, οι οποίες αποτιμοιηαι σε χρήμα. Σε αυτή την κατηγορία της έμμεσης οικονομικής ειισχοσης. περι/αμβάνεται η διάοεστι ή τιαραχώρησί] οωρεάν ή με μειωμένο ανγά'ϋ.αγμα αγαθών ή υπηρεσίΰΐν που αιροροίη-. π.χ τη χ(τΐ)οη από τους συνδυασμούς ακίνητων ως εκίχγμκών κέντρων, την έκδοση φυ?λαδίυ)ν και τα τϋχι>5.χ)μικά ιέ/.η γυι την αποστολή τους, την προβολή διαφημιστικών μηηιμάιων στον π'πο, στα ραδιοτιμποπηκά μέσα, σε οιαδικτυσκούς τόπους κ.ο.κ. Για τον καΐϊορισιιό πον κα^ηγορ1^^ν των παροχαιν και διευκολία'οεων και κάθε ά/λη αναγκαία /χπιοιιέρεκε Οα εκδοθεί κοσή απόφαση των Υπουιίγιόν Εσιοτερικδη' και Οικονομικοδν. η οποία (ία σας αποσιαί,ει ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Στο π/τιίσιο ηις ενισχικιης της διαφάνειας σπ]ν οικονομική θια)ίτ))ΐση και σης πηγές άηληοης εσόδων, υπάρχει η υπε^έωση τϋΐν στ'νδυαπ^ιών για διακίνηση των εσόδων και δαπανών μέσω τραπεζικών λογαριασμών (σε τράπεζες Γ/κατεστημένες στην ΕίλΛδα), ιιου τηροίινιαι στο όνοίΐα τοι> επικεαα/ής του σιινδυασμυΐι υποψηφίου περκιίερειάιιχη ή δημάρχου ι) ίου οριζόμενου διαχειριστή. Ωστόσο, Οα πρέπει να ληςιθοίτν υπόψη τα ακό/χϊυοα για την τήρησιι των τραπεζικών λογαριασμών: 1. ίι υποχίΐέΐϋση η'ιρησης τιϊαπεζικίόν λχιγαίΐισσμών ισχύει και για τους υποψήφιους συμβούλους 2. Όλα τα έσοδα των συνδυασμαδν και τωΐ' υποψηφίοϊν με την επιφόλαςη των εσόδιυν από εισιτήρια εκδηλώσεων, διακινούνται μέσω τραπεζικών ί^^7αριασμών, δηλαδή σε ποσοστά 100% του συνολικού ύψους τους. 3. Οι δαπάνες των συνδυασμίϋν και των υποψηφίων διακινούνται ομοίυις ^ιέσω τραπεζικών /.ογαριασμεύν, σε ποσοστά 95'Μ> του συνολικού ύψους, 4. Το ύψος του λογαριασίιού δεν πρέπει να υπερβεί τα ανώτατο όριο δαπανών ταιν συνδυαομιόν και των υποψηφίων. Προβλάτιεται επίσης κ«ι ο τρόπος κατάθεσης στους ανωτφο) λογαριασμοιίς. Οι επικεφαλής των συνδυασμών και οι ορ^όμενοι από αυτούς διαχειριστές, καθώς και οι υποψήφιοι οφείλουν να προβούν στο άνοιγμα αυτοτελών ίλγσρισσμών 3

5 ΑΔΑ: Β1Ξ4Ν-ΞΛΦ σε νόμιμα λειιουρ-γοίισες στη χώρα τρά-τεζες και υποκαταστήματα ο,υτώ\, μέσω των οποίων Οα οιακινούνται τα έσοδα και οι δαπάνες ίων σία'δυασμών κατά τη διάρκεια της π)τοίχ/-ογικής περιόδου. Τα ηνίιΐτέρω πρόσωπα, 9α πρέπει να γνωστοποπ'ισουν τους λογαριασγιούς αυτούς σπιν Επιτρυτπ'ι Ελέγχου Λαπανών και Εκλογικών Ιίαραβόσεων, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του φορου 12 του Ν,3870/201(} όπίύς ισχιίει. η οποία συτιστάται οΐΐ^τ' έδρα της οικείας ΓΙερκρερειας. προκειμένου \'α ασκήσα τα ελεγκπκά της καοήκοΐ'τα. Οι Επιτροπές Είώγχου Δαπανώις θα πρέπει να απευθύνονται σης οικείες τράπεζες προκειμένου να διακριβώσουν την κίνηση των λογαριασμών των σιπδυασμών και των υποψηςιιωι. Με σχετικό έγγραιρό μας, ζητείται οπό νρ' Τράπεζα της Ελλ-άδος και από την Ε>λ.ηνικη Έΐ'ωση Τραπεζών, να διευκολΐινοιιν οι τράπεζες το έργο των Εϊητροπών Ελήγχου Δαπα\ ά>ν και Εκ/ωγικών Ι1αρα}>βοεων. 2- ΑΙ ΑΡΚΕΙ Α ΤΙΙΣ ΠΗΙΕΚΛΟΠΚΗΣΠΕΡίΟΛΟΥΠΑ ΤΗ,\ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ?Μ Ζ 1,0 Σύμφωνα με τις δκχτάζεις του άρί'ρου 17 ιου Ν.4242/2014, ορίζεται η διάρκεια της προεκλ-ογικής περιόδου ι»ς το οιμητ'ο χρονικό διάστημα, που προηγείται πις ημερομηνίας διεξαγωγής τοϊν εκλογώτ. Ειδικά κατά η^ν πρώτη εφαρμογή της πσροι'κιας, η προεκ/χιγικη περίοδος αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτοί), δηλειδή 28 Φεβρουαρίου Σύμςιωνα με τις δαιτάςεις του άρθρου 128 του νόμου "Λναδιθ)ϊΥάνωση της Ελλ-ηντκής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικοί» Χώματος και της [^ενικής Γραμματείας Πολιτικής Προσιασίας, αντχβάϋμιση Υπηρεσιιόν του Υπουργείο» Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πο/άτη και ρι')(1μιση ίωιπώΐ' ί.1ε[ΐάτ(ι)\' αρμοδιότητας Υπουμγείου Δημόσιας Τάξης και Π(Κ)σισοίας του Ποίάτη και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι η προεκ/,ογικι'ι περίοδος για την π(κ»βολή των υποψηφίων στα η/χκτροηκά Μ.Μ.Ε και στο διαδίκτυο ίμε εξαίρεση τις προσωπικές ισιοσείτοες τους), είναι το χροηκό διάστημα κον τριάντα (30) ημερυ)\'. που προηγείται της ημέρας των εχ/λγών. 3. ΑΙΙΛΓΟΡΕΥΧΕΙΤ: ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑ ΤΟΛΟΤΙΙΣΗΣ ΣΥΝΛ ΥΛΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨϋΦΙΩΝ Με το άρβρυ 3, τίθενται απαγορει'ισεις στη χρηματοδότηση και σε κάθε είδους παροχές, για τους συνδυασμούς και ιουςυποηίηφίους από: 4

6 ΑΔΑ; Β1Ξ4Ν-ΞΛΦ > Φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες τι,ον οικείων ΟΤΑ "/ία ποσό άνιο των Ι.ΟΟϋ ευρώ *- Ν'ΠΔΔ. ΝΠΙΛκαι ιορόματα > ΟΤΑ κάθε βαθμοί), ΝΠΛΔ και Νί ΙΙΛ (ΐυιών > Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτίμες ή εκδότες ημε()ησίων ή πειιιοδικών εντι'ϊπων πανελλήηας ή τοπικής ια>κ/χ3φ<φίος ή ιδιοκτήτες ραδιοςτωηκών και τη>χλ>πτικών σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικιυακών και τηλεπικοινωττακών φορέων, καίίείς και από συζιήους και κατιόντες αυτών. > <Ρυσικά π!)ύο(ι)πα τα οποία είναι υπά/αηλυι τω\' οικείων ΟΤΑ ή ιω\' ανηστοίχυη' νομικώτ' προσώπων δημοσίου και ίδιίύΐτκοϋ δικαίου αυτών. Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψΐ] τιχιπεζικών δανείιυν (ΐε σκοπό τη χρηματοδότηση συνδυασμών κατυποψιιφίων. Με το άρθρο 4 καπορΐςεται το ανιότστο όριο χρηματοδότησης των σΐινδυασμι,όν και των υποψηφίιυν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδαι φυσικό πρόσωπο. ΣίΓ/κεκιϊΐμένα; Η χ/ιηματοδότηση των συνδυασμών δεν μπορεί νη υπερβαί\ ει το ιιοσό των ευρώ. Το αντίστοιχο ποσό για τους υποψηφίους δεν μπορεί \ α υπερβαίνει ια 500 ευρώ, Σε περίπτ(ί)ση μη τήρησης των οικείων διατάξεων προβλέπονται και οι αιτίστοιχες κυριόσκις. 4. ΑΝΏΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΛΟΠΚΩΝΔΑΠΑΝΩΝ^ΥΝΑ ΥΛΣΜΩΝ ΚΑ! ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Με το άρθρο 7, καοιερόιοηκε το ανώτατο όριο των εκ/,ί-ηικώΐ' δαπατ'ΐόν τΰ)\' συνδυασμών και των ιιποψηιήων, με (υτύχτερο στόχο να 5ιαο<,ί>αλπσιούν ίσες εΐ'καιρίες προβολής για τους ειδιαφερόμειους και \-α δημιουργ>]οοίιν ομαλώς συιόήκες τοπικού πολ,ιτικοϋ ανταγιονισμοίι. Το (ΐτ'ο'πατο ετπτρεπόμενο όριο εκλογικ(ί>τ' 5απατ'ό)\ ΤΟΛ' υποψηφίων και σιπήυασμών.,τροσδιορίςετηι βάσει του πραγματικού πληθυσμού της οικείας εκλωγικής περιφέρειας (περιφερειακι'ις εντ)ώ)ΐης ή δήμου) του υποψηςήου και του 5

7 ΑΔΑ: βιξ4ν-ξλφ αντίστοιχου συιττλχσπ'ι, με απόφασί) του ΥΐΕθ(>}Τ/ού Εσιυτερικιόν. η οποία Οα οης αποσταλεί. Επιοημαήειαι ότι σε πτρυττωση επαναλητιτικών εκλογών, είτε 5)}μοτ!κών είτε περιφερειακών, το ανώτατο όριο δαπανών για ιους δΐ)θ συΐ'δυασμοιίς, αυςάνετιιι κατιι 10%. Α. ΠΕριφερςιρκές εκλογές; Α.ί. Αηΰτατα όριο όαιταντόν ηιο ΌΚοψήφιυν περιφερειάρχη, ανηπεριφερειάρχη και περιφέρεια καν ανμβιη-αοη: Για τον καθορισμό του ολίοτάτου ορίου οαπαιπόν τιον υποφηφίίοι', πολλαπλιισιάζεται το ποσά των Ι,ΙΗΚΪ ευρώ επί συντελεστή που αηιατοιχεί στον ίΐ/,ηουσμό τιις οικείας εκλογικής περκρέρειας (περκρερειακής ενόχΐ]τας), όπως προκιίπτει και από τον κατωιφω πίνακα (Πίνακας I) ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚ,νΟΓΕΣ ; Πληθυσμός εκλο-γικής Ποσό Συντελεστής Όριο δαπανιαν περιφέρειας (κάτοικοι) αναφοράς υποψήφιων (ευρώ) (ευρώ) Μέχρι ΙΟΟ.ΘΟΟ. '. Μέχιπ ί50.!μ)ϋ ] ( / ' (Η) Ε Μέχρι 200. ΙΧΚΙ Ι.ΟΟΟΕ 5, Ανω των ) Λυξόνεται κατά 1 μονάδα αιά 100.0(8) κατοίκους Παράδειγμα : (Πίνακας 2) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Περιφερειακή Ενότΐ)τ<ι Πραγματικός Συντελεστής Όρια δαπανών πληθυσμός υποψήφιων Ιωαννίνων. / Αρτας Θεστιρωτίας Πρέβεζας ΙΓ ^ 2.5 2, ,006 2,500,00 2, ,00 6

8 ΑΔΑ; ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ Υπενθυμίζεται ότι στο αιοταιο όριο όοπανώτ- χιυν υποψηφίωτ για τις περιςιερειαχές εκληγές, (7υμπερι/-α(ΐ ϊάΐόνται και τυχόν τεοφοχές και διευκολαίνσεις σε αυτούς, οι οποίες αποημώνται σε χί'ήμα σύμφωΐ'α υε τΐ] σχετική προαναφερθείσα κοινή Υποϊψιγική απόςταοη. Α.2, Ανώτατο όριο όαπαχτόν τωχ συνόυααμοον: Για τοί' υπο/οϊγιαμό τοιι ανόιτατου ορίου δαπαΐ'ών των σιη'δυασμών στις πε^ηφερειακές εκίατγές, αθροίζονται τα επιμέρους ονοιτατιι όρ«ι δαπανών του κάθε υποψηφίου. Σημειώνεται ότι, οτο ολτότατο όριο δαπαιτύν ίου κάθε συΐ'δυασμού συμπεριλαμβάνονται και οι οαπάιες του υποψήςαο» περιφερειάρχη και αΐ'τιπεριφερειάρχη, Παράδειγμα: Σιοΐ' ΠίιΌκα 3 που ακολωυοεί, καταγράφεται ανα/.υτικά το ανώτατο όριο δαπανών τΐΰΐ' συνδυασμίόν για πς περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας ΠΙίΕίΡΟΥ (ενδεικτική). (Πίνακας 3) ϊίεριφερρ.ίλ ΗΠΕΙΡΟΥ Αριθμός Όριο Όριο Περιφερειακι) ΣιΊνο/.ο υποΐ]ίηφίω\ Γί/.ηΟυσμός Ενότητα Εδρών (προοαύάιση δ(ΐπα\'ών δαπανοιν υποφηφίίον σΐ'νδυασμού ((οαννίτ'ων.' Αρτας 68, θεστιροπίας - : Π -2,500 Ε 27,500 6 Πρέβεζας 58, Ι 5 (Χ) 6.15,000 6 ΣΐίΧ'ολο " " Α' ' ,

9 ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν- Β. Δημοτικές εκλογές: Β. 1. Ανώτατο όριο όοπαπόν των νποψήψιιυν δημάρχων και δημοτικών σνμβαιί/χιιν: Για ιον καοοριαμό το» ανωτάτου ορίου δαπαιώΐ' τυιν υ,τοψηφίωΐ', πολλαπλασιάζεται το ποσό των ευρώ επί συντελεστή ποτ αντιστοιχεί στον πληθυσμό της οικείας εκ/.ογικηις περιφέρειας. όπΐι)ς προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα: (Πίνακας 4) ΟΡΙΟ 4ΛΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΛΗΜΟΤΠνΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ Πληθυσμός εκϊλγικής Σταθερό Συντε3.εστής Όρι» δαπανών περιφέρειας (κάτοικοι) ποσά υποψηφίων (ευρώ) Μέχρι Μέχρι (ιο.ικηΐ I (>0ϋ 6 Μέχ/)ΐ Ι(Κ),0Ο '. " ] ' [ : Μέχρι 150( Μέχρι 2(Κ).000 ^ λ' ν7^ ,^- Λΐ'ω των 2ι>ϋ.0Ι«) Λυξάιηαι κατά 1 μονάδα ανά ΙΟίί,ΟΟΟ κατο!κοι>ς Και στηΐ' περίπτιοση ίων δημοτικών εκλογυλ, στο ατ'ώτσιο όριο δατανων των υποΐ Π]φίΐΐίν συμπειπλλμβάΐόηαι και τχνφν παροχές και οιευκολιά-σεις σε αυτοιίς οι οποίες αποτιμοαται σε χ^ήμι σιίμιρωί'α με ηιν προαναιρεροείσα κοινή Υπουργική Λπόίραση, Ιημειώΐ'ετπι ακόμη ότι. στο αΐ'ώταιο ό ηο οαπαιύη' το» κάθε ουι-ρυασμοίσυμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες ίου υποιμήφιου δημάρχου, ιοιι οποίου το ανιίιιατο όριο είναι ιο ίδιο με αυτό ίων υποψηφίιον δημοπκιόν συμβούλαυν. 8

10 ΑΔΑ: Β1Ξ4Ν-ΞΛΦ β.2. Ανώτατο όριο δαπαχών των αονόνασμών: Πα ιθ\ υποίαιγισμό του (ΐΐ'ώταϊου ορίου δαπανών ΤΟΪ\' συνδυαοίΐώ% στις δημοτικές εκ/.ογές. αθροίζονται τα ιπιμίρους ανιίητατα όρια δαπανιόν του κάθε υποψηφίου και λσ^φάνετσι υπόψη ο αριθμός των εκλογικών περκρερειών του οικείου δήμου συν ηιν κατά περίπτακπι προσαύςΐ)σΐ, όπως εμφαίνεται οτσν πίντοτα που ακολχιυθεί: (Πίνακας 5) ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΪΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕίΩΥΟΓΕΣ Σε δήμους )ΐε αριθμό Όριο δαπανών Προσαύξηση εκλογικών περιφερειών Από 1-3 Ισοδυναμεί με 10, ".V. :: ',' ': ' ; άθροισμα δαπσΐ'ών.'. ' - - -, "' -.,. : υποψηφίων ""' -" Από 4-6 ίαϋροιομα δαπαΐ'ών 20% ι>ποΐ ίηφίων." Από7-10 ΙΑΘροισμαδαπαΐ'ών -50% - Λνωτων 10 Αθροισμα δαπαιχόν 75% υποιίηφίων Για τον υποί,ογισμό του σ\ ωτάιου ορίου δαπανώ\ τιαν συνδυασμιίιΐ' και τίΰ\' υποηπιφίωΐ' για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, Οα εκδοθούν σχετικές αποφάσεις τβυ Υπουργού Εσ(!>τερικών με τις οποίες ίει προσδιορίζοητα ειδικότερα τα αντίστοιχα ποσά για κάθε εκ/αιγική περιψέμίεισ. 9

11 ΑΔΑ; Β!Ξ4Ν- 5. ΑΤίΧΕΙΡΙΐη ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΓΙΎ,Ι ΥΛΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΏΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ~ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο τρόπος διαχείρισης ίων οικονο^ιικών των σιη'δυασμών και τοίγ υποψιιφίων, προσδιορίζεται οτα άρθρα 18,9,10, και 11. Ειδικότερα: 5.1 Ορισμός διαχειριστή Στο άρθρο Η. προβ/χπεται ο οποχί^είοηκός ορισμός προσώπου από τον υποψήωιο περυρφεκήϊχη η δήμαρχο, ως διαχειριστί) των οικονομικών του συνδυασμού, τα στοιχεία του οποίου γΐ'ωσιοποιούΐ'ΐαι οποιοδήποτε στην οικεία Επιτροπτ'] Ελ-έγχοτ Δαπανών και Εκία)γικών Πα)κιβσσεων. ΣημπώνΕται ότι, ο οριοί^ς διαχειριστή δεν είναι υποχρεωτικός σε ΟΤ.4 μέχρι 10,000 κατοίκους, οπότε σε περίττιωση που δεχ' οριστεί τέτοιος διαχειριστής, την ιδιότητα αυτή έχμ. εκ του νόμου ο εττικεφο/.ής του σιπ-'δυασμού. Η εξουσία του οιαχειριστή ο/α)κ/.ηρδ)νεται το αιτγόιερο εηός έπους από τη οιειχίϊνεια των εκλο-γών με τηι- περάιιοση όλΐυΐ τιυν οικονομικιόν εκκρεμοτήτων και το κίχίσιμο του τραπεζικοί) λπτγαρισσμού. Οι υποψήφιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχεφίση των οικονομικών ταυς. Με τις διατάξεις της παρ-3 του άρθρου 8 του Ν.387Ο,''20Η) προβλέπεται η θεσμική υποχίΐέωσιι ταιν συνουασμιόν να δκιοέτουν εώικό αυτοτελή.αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΛΦΜ, ο οποίος εκδίδεται στο όνομα του συνδυασμού από τιιν οικεία Α,Ο.Υ'. Για ηιΐ" έκδοση του, υποβά>λπ:ιαι στηΐ' οικεία Δ-0 Υ", σιτική γραπτή δήλωση από τον επικεφαλής του συΐ'δυασμο» ή το\' διαχειριστή, αη)ΐ' οποία αναφέρεται η επωτωμία το» συνδυασμού και το όΐ'ομα του επικε<;χτ>ής αυτοί» Ο.ΑΦΜ ίου συνδυασμοί) ΐσχι')ει για όλη τη δια^ικεια της περιφερειακής και δημοτικής περιόδου και διακόπτεται α) σε περίπτίυση μη ανακήρυξης του σίλ'δυασμού β) με τη λήξη της θητείας των αιρετώτ στο τέίλς της περιόδου. 5.2 Βιβλία εσόδων - δαπανών Αρθρο 9: Προβλήττειαι η υποχρέωση των τηα"δυασμϋλ να χτηιούν ειδικό απλότυπο βιβλίο εσόδων - δαπανών, το οποίο θεωρείται κατά ΐΊ]ν άαι">ςη της προεκλ.ογικής τιεριόδου από την Α' Δ.Ο.Υ. της έδρας της οικείας περιφέρειας ή του δήμου, Στο βιβλίο 10

12 ΑΔΑ: 8ΙΞ4Ν-ΞΛΦ αυτό. καταγράφονται πίχον το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, β ΑΦΜ και ο ΑΑΐ ή διαβα-ηιρίου όσων καταβ'ί/ά.ουν στο συνουασ^ιό οποιοδήποτε ποσό, καθώς και τα ατομικά στοιχεία τιον προσώπων προς τα οποία καιαβάίλχται οποιαδήποτε δαπάντ] από ιο συνδυασμό. Κάθε οικοΐόμική σιπ'αίάαιγή εμφαό'εται μέοω παραστατικών. Αντίγραφο ιηυ βιβλάου αυτού. Οίτοατέλλαπαι Ειπός 30 ημεροίν από ιην ημέρα ταιν εκ/τ>γδα στην Επιτροπή Ε/ώγχου Δαπανών και Εκί,ογικώΐ' Παραβάσοιυν του άρθρου 12 του \'όμου αυτού Δημοσιοποίησί) ίσόδοιν - δαπανών στην Κεντρική Βάση Αεοο^ιένων του ΥΠ.ΕΣ. Αρθρο 10: Το άρθρο αυτό. ορίζει όη το καθεστώς που διέπει ης οικονομικές σιη'οί.λαγές των συνοΐ'ασμώΐ' και των υποιμιιςίίων σης ουτοδιοικηηκές εκλιτγές. πρέπει να οιταποκρίνεται στην επιτακτική θεσμική και κοινωνική αΐ'άγκί} για δημοσιότητα και διαφάνεια των εσόδιον και οαπαιών τους. ΓΊα το σκοπό αυτό. Οα δημιουργηθεί στο Υπουργείο Εσωτ^ικών μια Κειπριταί Βάατ] Δεδομέιτον. ση^ν ιστοσε/νίοα της οποίας οι συνδυασμοί και υποΐ <ήφιοι θα ανιηϊΐούν τα έσοδα, ης δοπάνες τους και τα οικεία παραστατικά. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για συνδυασμοϊίς καα υποηιηίήους σε δήμους μέχρι ΗΙ.ΟΟΟκατοίκους. Έως την έναρξη της προεκίπιγικής περιόδου και το αργότερο μέχρι την ανακήρυξη συνδυασμών. 01 επικεφαλής των συνδυασμιίιν ή οι διαχειριστές τους οφείλουν να έητήσουν τον ειδικό κτοδίκό πρόσβασης πίχΐκαμέιηυ να αναρτήστηυ τα έσοδα κατ τις δαπάιες τους στη Βάση αυτή. Η μη τήρηση ηις ανωτέρω υποχιΐέωσιίς. η η απόκρυψη ή παριιποίηση τωΐ' οικονομικϋ)ν τους στοιχποτν. συνεπάγεται ης αντίστοιχες κυρώσεις ή ακόμη και έκπτωση του επχκεφαλ.ής και των ιιποιμτ]ςτί{ι)ν σε περίπτωση υπέρβασης των δαπανών τους κατά 1/3 του ανωτάτου επιτρεπόμεισυ ορίου αυτεδν Ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρει&ς (ία καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

13 ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν. 3.4 Καταστάσεις εσόδων - δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων Με το (ή/0/>ο 1), οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι, υποχρεούηαι να καταρτίσουν αι αλυπκή καιάσταστι και'όις και συγκεντρωηκή κατάσταση εκ>..ογικών εσόδων-δαπαναιν. τόσο για τους (η-τίστοιχους συνδι>ασμούς όσο και για λογαριασμό τους. Τις ίδιες καταστάσεις οφείί-οΐλ \'α χηιαρτίσουν κτα όσοι από τους λοιπούς υποψηφίους α) είελ^έγησαν ανηπεριφίρειήιχες και πφίφερειακοί και δημοτικοί σι'ίίφουλπϊΐ β) οι πέντε (5) πρώτοι ανήπί.ηρωματικοί των σιπώοασμών γ) όσοι πιχόν αναδειχίώυν σύμβουλ-οι κατά τη διά Τκεια της περκιιερειακής ή δημοτικής περιόόοο και δ) οι συνδυασμοί ναι ιιποηιήφιοι εις βάρος των οποίων έχα υποβλνηϋεί καταγγελ.ία για υπέρβαση του ανωτάτου ορίου εκλογικδίν δσπανϋη' στην οικεία Επιτ(Χ>5τή. Με τις διατάξεις του άρθρου αυιοιί, προβλώπονιαι και οι σχετικές π(>οι)εσμίες -μα τις αΐ'ωτερω περιπτώσεις γ' και δ' Η αναλ-υτική κατάσταση εσόδων - δαπανών στην οποία μ%τη.ίονεΐ«>ηαι τα αντίστοι;ρι παραστατικά και αναγράςχϊνισι το ονοματεπώνυίΐο όσων εισέφεραν οποιοδήποτε ποσό, καϋιός και η σιργκεντρωτική κατάσταση, υποβάλλ.οτται εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακήρυξη τιυν ιπητυχόντων συΐ'δυασμών ιαιι υκοψηφίωΐ' από το οικείο πικοτοδικείο. στιιΐ' Ετπτροπι'] Ελώγχο» Δαπανών και Εκλνθγυαί)ν Παραβάσευσ- του άρθρου 12. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λαιπηομέρεια για το\' ΐ(>όπο σιίνταςης της αΐ'αλυηκι'ις κατάστασης σΐλ 5υαομώ\ και υκοιπίφίων. 6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛ ΕΓΧΟ Υ ΑΛ ΠΑ Ν ΩΝ ΚΑΙΕΙΣ ΟΠΚΩΝ ΠΑ ΡΑ ΒΑ ΣΕΩΝ Με το άρθρο 12 του ΐ'όμου αυτού, συησιάτσι Επιτροπή Ελώγχου Δαπανιόν και Εκί.ογικών Παραβάσεων η οποία (ΐποτε/,εί δικαιοδοτικό και ελ,εγκτικό ό(τγα\ό. ΙίΓγκροτείτσι στην έδρα κάίΐε. λποκειπρωμένης Διοίκΐϊοιις με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ΔιοίΜ]σης. Με τις ρυθμίσεις του ήνορου αυτού, η διαδικασία ελώγχου γίνεται αντικειμενική και αμε(νόλ.ηπτη. δοθέιαος ότι η κάθε Επιτροπή αποτελ..είισι από δικαστικούς λτπτουιιγοιίς, έι^α μέλ.ος του Ν.Σ.Κ., ένα στίήεχος περιφερειακών κρατικών οικονομικών υπηιιεσιών και από εκπροσεόττους των φορέιυν της αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα: Πρόεδρος της Επιτροπής ώναι Π(τόπδρος του Διοικητικού Εφετείου της έδ)5σς της Λποκεντριυίιένης Διοίκησης και μέί.η ένας εκπρόσωπος (μέλ^ς) 12

14 ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ του Νομικού Σΐ){ή1οιι/άοΐ) του Κρότους, ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συ\-εδρίου της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Σ.Δ,Ο.Ε. (και εφόσον δεν υπάρχει αυτή η Υπηρεσία, ο Προίσιάμεΐ'Ος τιις Α* Δ.Ο.Υ.) στην έδρα της Απϋκεντρω[ΐένης Λιοίκιισης και εκπρόσωποι π)ς Π.Ε.Λ. και ττ]ς Ε.Ν,Π.Ε, κατά περίπτωση, ανάλογα με το αντικείμενο της σΐνήιησης και υπό την προϋπόθεση να μην εή-αι υπο'ίίή'φίοι. Έργο της Επιτροπής είναι η ορί)ή και πιστή είριμιμογή των διατιτξεων τσί) νόμου αυτού και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που αττοροια στους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγιυνα και ειδικότερα σιινίσιαται α) στον έλεγχο τιον καταγγελιών που έχουν ιιποβληϋεί σε αυτή μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας, σχετικά με τΐ)ν προεκλογική προβολή των συνδυασμών και τΐΰν υποψηφίΐύν και υπό την πρσύπέχλεση όη είναι έ-γγραφες και επώντιμες β) στον έλ.εγχο τιον οικονομικών των συνδυασμών καν τβ>ν υποψηφίων, δη/τιδή κυν βιβλόω\. πυτ οικείιαν π<η.ιαστστΐχώι-. τωι- ιρα-τεξικώΐ' ωγαριασμιόν, τα>ν α\ό>.υτικ(ί)ν και συγκεντρωτικών καταστιτσεοιν εσόδων δαπανών, καοτύς και της διαδικασίας τή(ΐησης της δημοσιοποπϊσης των οικονομικών στοιχείων στην Κεντρική Βάση.Δεδομένων του ΥΓ1.ΕΣ. Σε κάθε περίπτωσΐ) των διαπ1σΐϋ^0εί παράβαση του νόμου, ασκείται το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης για ιους καταγγελ/λιμενους σε δημόσια συνεδρίαση με την παρουσία τιον ενδιαφερομένων [,ιερών. Σε δημόσια επίσης συνεδρίαση. Γ) Επιηχνπή ανακοινώνει τΐ]ν σιπολπη'ημέη] απόφαοή της. Ο αποφάσεις της Επιτροπής αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Η Επιτροπή ολοκληρεϋνει το έργο της για τους συνδυασμούς εντός 5 μηνών και για ιοι»ς υποψηφίους εντός IΟ μηνών από την παραλτιβή των σ;^κώ\ στοι^ιυν Καθιίκοντα γραμματειακής υποοτήριςΐ)ς της Επιιροπτ'ις σσκοιίνκα από 5 αποσπασμένους υπαλλήλους της οικείας.αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπΐι>ς ειδικότερα ορίζεται σης διατάξεις ίου άρθρου αυτού. Με ια άρθρα 13, 14,!5 και 16 ρυθμίζονται θέματα σχετικά [ΐε το ε?χ-γκτικό έ[ϊγο της Επιτροπής, πι Οίαπίσιαίση τυχόν πα^κφάοκων των διητιίςεων του νόμου αυτού και τιρ' επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων, οΐιμπεριλαμβανομένης και της έκπτωσης από τα αιρετά αξιώματα. 13

15 ΑΔΑ: ΒίΞ4Ν 7.ΧΩΡΟΙ ΥΠΛΙΟΡΙΑΣίΙΡΟηΟΛΗΤΜΗΝΥΜΑΊΩΝΤΩΝΣΥΝΑΥΛΣΜΩΝ Με το άρθρο 5, προβλέπεται όη για τη χρήση -καν χώριον κοο Οα διατίθενται για την προεκϊ-ογιιή προβολή των μηντιμάτων ηυν συνδυασμών, θα εφαρμόζονται ανίά.ογα 0ί διατάξεις του άρθρου 9 του Ν',3023/2ΙΚ)2. Σε εφαρμογή των διατάξεων αυτών, Οα εκδοθεί η προβλεπόμενη απόηιαση του Υπουιτγού Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται ο τρόπος χρήσης των χώρων για την π}ϊοεκ>ττγική π(χ)βο>ή των συνοιχισμών. Εκτός των χώρων αυτών. απηγορειίεται η χίΐήοη (ανάρτηση. επικόϊαηση κ/..π.) πάσης φύσεως εκίπιγικού υλικού. Η. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟ ΒΟΑ IIΣ ΥΝΑ ΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΡΟΕΚΛΟηΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ Με τυ ίδιο άρθρο 5, καθορίζονται ο: περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την προεκλογική προβο/ή ίων περιφερειακών και δηματικοίν συνδυασμών. Ειδικότερα: Για τους δημοτικούς συνδυασμούς επιτρέπεται η σιίστααη ενός (1) εκλπΐγικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεατ. Για τους περιφερειακούς συνδυασμούς επιτρέπεται η σί>σταση ενός (I) εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια με εξαίρεσιι πιν περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που επιτρέπεται ένα ανά νομό. Απαγορεύεται η ανάρτησί} ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλαου είδους ιάπκού προβολής, ιιέραν ιω\' χώρωί' που Οα οριστοίϊν για τους σκοπούς αυτοι'ις. σύμφωι-α με τις διατάξεις του άρθϊχ)υ 9 ίου Μ.1023/2{Χ)2, Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών, μόνο στους χώρους αυτούς, καθώς και μέσα στο χώρο των εκλογικών κέντρων. Δεν επιτρέπεται η χί>ήση μεγαφοινικών εγκαταστάσεων σε χώρους που γειτνιάζουν \χζ νοση/^υπκά ιΰρύμίΐτα και σχολ,εία, ε\τύ οι (ύρες λειτουργίας και η κλ.ίμακα έντασης θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Π^ιοστασίας του Πολίτη. Απαγορεί'εται η διακί\ ησΐ) κάθε μορφής ένθετιυν φυλλαδίων μέσω του τύπου, καθιίις και η δίαΐόμή τους από υπηρεσίες ίου δημόσιου και του ειιρι'ιτεροί) 14

16 ΑΔΑ: Β1Ξ4Ν-ΞΛΦ δημόσιου ιομέα. Ωστόσο, δεν εμποδίζονται οι συνδυασμοί να διακινούτ οι ίδιοι το σχετικό υλικό στους χιόρους αυτούς ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών, διαδικτΐαυ κ",λ.π. Δεί' ετπτρέπετσι επίσηςη προώοησί) π(χ>εκ/νθγικού υ/.ικού μέσω του συστήματος διακίιησιις της αίληλογραφίας ίου Δημοσίου, των Ν,Π.Δ.Δ.. ίων Ν.Π.Ι Δ. του δημόσιου τομέα των Ν,Π.Δ Δ. των Ο.Τ Α και των επιχειρήσεων τους, Την παραμονή και την ημέμα των εκλογών, απαγορεύονται υι προεκίνογικές συγκεντρώσεις, η πραγματοποίηση ομι/πών. η χίφΰτ] κάθε μέσου διαιρήμιοης (π.χ αηιίσες έντυπο υ/,ικό). ραδιοτη/χοπτικής προβολής και προβολής στο οιαοίκτυο. Στο άρθρο 6 αναφέροηαι οι απαγορει' σεις κατά τηΐ' π)>οεκλογική προβο/.ή για τους υποψήφκιυς «ντιπερίφερειάρχες. περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, ήτοε ΑπαγοροΊειαι η /χιτουργϋι εκλογικών κέντρων ατό υπονμηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών. Απαγορεύεται η ίχιτουιτγία εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων σπό υποψιιςιίους ή από τρίτους χάριν αυτιών, Για τους ανωτέρω αναιρερόμενους ιιποΐί/ηφίους, δεν κτητρέπειαι εττίσης η πσραχιδρηση της χρήσης ή μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, σπό και προς τρίτους, -για τη ΐΆΖΟίφρα εκίλτγικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και ειτευκτηρΐων κάθε μορφής..απαγορειίεται η σναριηση αφισών, γιγαντοαφισών, πανώ, αεροπανώ, φωτογμαφίίόν και κάθε άίλχιυ είδους υλικού προβολής σε εξωτειτικούς οτιμόσιους ή ιδιωπκούς χώρους και σε αυτομνού).ιενσ ίΐέοσ Απαγο()ίη'!ειαι η εγκατάσταση πρόσκαιριον κατασκευών οποιασδήποτε μορφής. Επίσης απσγορειιειαι η χρήση χρωστικών ουσιών και η αιαγραφή συνθημάτων σε οιοΐ'δήποτε εξωτερικό χώρο. Οι ανυ,ιτέρω περιορ1^^ιοί που αναιρέροντσί στη διακίνηση φυλλαδίων και λοιποί) προεκλογικού υ/,ικού από χους συΐ'δυασμούς, νσχί'ουν και για τους υποψηφίους. Απαγορεύεται η διακίτηση κάίΐε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του η'ιπου. καθώς και η διανομή τους από τις υπηρεσίες του διμιόσιοιι και ιοο ευρύτερου δημόσιου τομέα Οι υποψήφιοι μποροίη' όμως ΐ'α διακινούι' ιο σχετικό υλικό 15

17 ΑΔΑ; Β1Ξ4Ν-ΞΑΦ προβολής τους δια χειρός στους «νίοτέρω χώρους ή σε άλλους χώρους ή μέσω ταχυδρομικών αποστοϊλόν, δι«8ικτύου κ,λπ. Δε\' επιτρέπεται επίσης η προώίίηση προεκλνογικοό υλικού μέσιο του συσττ]ματος διακϊι-ησης της αλλ^ηλ^γραφίας του Δημοσίου, των Ν,ΠΛ,Δ., των Ν.Π.Ι.Α. του δημόσιου τομέα, των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ, Α και τιον επιχεΐ(ΐήσεών τους. 9. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕ!! ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ Μ. Μ.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΙΑΑΙΚΤΥΟ Με τις ρυθμίσεις του ίδιου (ήιορου 6 του ιήμου ιτυιού, όπιυς τροποποιήοιγκε με το άρθρο 128 του νόμου καναοιορνάνωση της Εϊλνηνικιγς Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και ττις Γετικης Γραμματείας Πο/ατικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κχα Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση?α)ΐπών Οεμάτιον αρμοδιό-ημας Υπουρ-γείου Δημόσιας Τάξης και Π )οστασίας τοι» Πολίτη και (ίίαες διατίϊςεις» η πρβεκλο-γική περίοδος για τητ' προβολή και τις εμφοί'ίσεις των επικεφαλής των συιΰυασμών, των υποΐ ίήφϊίυν α\τιπε{)ΐφερειαρχών και περιφερειακών κατ δηγιοτικών συμβοιίλων στα Μ.ΜΕ και στο διαδίκτυο, προσδιορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες πριν από τη διεξαγογι'] τω\' εκ/.αγών Σηρ' έννοια των εμφαΐ'ίσεωτ' υπάγονται οι συνεντειίςεις, η συμμετοχή σε κάθε είδους εκπομπές όπως π.χ ττάνεί. διαλόγου. δε/.τία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράμματα η κά?.ιιΐ Π5 της προεκί-ογικής τους δραστηριότητας σε τιεράιτωση υποβολής σχετικού αιτήματος κλ.π. Κατά ιη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, ισχιώυν οι ακόλουθοι περιορισμοί για τα ανωτέριι> πρόσωπα" 1. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση παρουσίαση εκπομπών που μεταδίδονται από δημόσια και ιδιωτικά η/νεκτροηκά ΜΜΕ ε/χϋοερης λήψης και από το διαδίκτυο. 2. Οι εμιραιτσεις τους σε κάθε είδους εκπομπές των οημόσΐΰλ' και ιδιωτικών η>α;κτρονικών ΜΜΕ ε/-ειίοε()ης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε μορς^ής ίτυνδρομητικιάν Γη?.εοπτικδη' υττηρεσώιν καουις και στο διαδίκτυο. καθορίζονται (ος εξής: 16

18 ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν 2 φορές οε κάθε η/,εκτρονικό ΜΜΕ είκτκης εμβέ/^ειας I φοί'ά σε κάθε ηλεκτρονσκό ΜΜΕ τοπικής ή περιςιερειακής εμβέλ.ειας 1 φορά σε διαδικηιακοι'ις τόπους και ιστοοείάδες Σε τιερίπτοιση τυχότ' εκτάκτωτ' και απρόβ/χπτϋΐν γεγονότων, δεν ΪΛγίζονται ως εμφανίσεις οι σχετικές δηλχίκιείς και η ετημέρ^ιση που παρέχεται από τα αιρετά μονοπ ΐόσωπα όιτ/σνα της Λυτοδιοίκ-ησης στο πλ-οίσιο άσκησιις των αρμοδιοτήτων ΐοι>ς. Εξφίρεση από την ανωτέριο («ΊΟμιση που προβ/τπιει τον αριθμό των εμφαντσειον. ηποτελ,εί η δυνατότητα τω\' επικεφαλής ταυ ουιδί'ασμών και των υποψήφιων αντιπεριφεμειαρχών να συμμετέχουν χωρίς περιορισμό σε εκτιομπές με οργανο)μένες συζητήσεις εφόσον: α) Μέχρι την ατακήρυςη των σιο'δικισμών από το αηιμόοιο πρωτοδικείο, έχει δισσφαλαστεί η συμμετοχή τουιάχιστον 3 ακόμη συνυποψήφιιόν τους στις σιιζη-π'ιοεις αυτές και Ρ) Μετά ηιν ανακήρυξη, η αττοτέρο) προϋπόθεση κατολ^χμβάνει τα 2/3 των βνακηρυχοίντων. γ) Σε περίπτωση επαναϊ.ηπτικής εκϊλγης, μετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφοϊ.ής και των δύο συνδυασρών. Σημαώνεται ότι για τις ειπρατίσεις των υποψηφίων, απαγορεύεται ιι καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς το Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτΰου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό «ντάλλογμα. Τυχόΐ' αποδεδπγμέηι τφίγ/ματοπυίηση των αι ωιέ(>ω. επιφέρει η ν έκπτω<π από το αξίωμα του υποψηφίου και πουή φυλάκισης για τους ιδίϋκη'ιτες ή ιόμιμοιις ενπροσυιπους των αντίστοιχων μέοωΐ' Τέί.ος παρσκϋλούηαι οι κκ Γιηικοί Γ[ταμμίΠΓίε των ΛποκεηρωυέιυΛ ΑιοΐκήοΕων να κοινοποιήσουν τιμ πιφοιίσα ε-γκιίκλιο, στις Επιτροπές Ε/,έγχου Αοπανδιν και Εκ/τιγικών Παρα[!άοεων της περιφέρειας τοι>ς. Παρακα/ΛΐΊντσι ακόμη και για την ανάρτηση της στην ιστοσελάδα του φορέα τους. 17

19 ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν- Οι κ κ. Δήμα()χοι και Περίφερειάιιχες,ταρακαλ,οιηται επίσης \'α φροιτίσουΐ' για τηΐ' κοινοποίηση της παροί>οας στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια προκειμέιου ια ειτιΐίεριοοούν νια το περιεχόμεΐ'ό της, καθώς και για την ανάρτηση της στην ιστοσελΐδυ του φορέα τους. Εττίσης. παρσκαίλύνιαι ό)λΐ οι αΐ'ωτέρω για τητ ευρεία δημοσιότητα του θεσμικού 7ΐ?Λΐσίου κάνολ'ΐας χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, καθώς κιιι για τιγν παροχή σχετικής τϋ-ηροφόρησης Γφος κάθε ενδιαφερόμεχ'ο πο/τιη και υποψήφιο Η -τσρουοα ατ αρτάιαι και στον οιοδικτυακό τόπο του Υπουργείου (ΗΐνΛν.νρεε,μΓ), Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕ.\^νΚΙΙΣ /,/Λ;4Λ.41,.«,Μ /Τ7Υ.Λ>:..--Γ-ί.., ΛΚΡΙ3ΕΣ Α Ν Τ Ι Γ Ρ Α Φ Ο I. Υπουργείο Δημόσιας Τάςης και Πιγρστασίας'ΐόίιίίολίτι), -ΛΛΓ;.Δ Γ *0:ΓΑγΞΔΟΣ Ρά ΓΡΑί/ΜΑΤΕΑΙ Τμήμα Γ Μέτρων Αστυνόμευσης Τ,ζ// '""'"'ΝΛΙ\?'"\ "Ν Γ'. Α< -'-τ'π"5,! ί.'ι," "ι-τλ / 1 1..Ι77ΑΘΗΝΑ 'ι ή ν Α ^ ΐ - ^ Ρ / V ^ 2. Πρωτοδικεία Κράτους & \'Κ X V ^"ξ" - "^^^ Κ.ΛΡ,Λ^ΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ εισα- 7ε>-ίες Πρωτοδικώΐ' (ΐιέσω οικείίυν Αντιπερκρερειαιτχώΐ' Περιφερεκικιόν Ενοτήτοΐ') ~3. κ κ. Γ'εηκρί Γραμματείς ΛποκειπριομέτΌή'Διοικήσεων - 4 κ.κ. Αιτυτεριςιερειάρχες Περίφερειακώι Ενοτήτυυ -Έδρες ιοιχ ^ κ κ. Δημάρχους (μέσω οικείιυν Αΐ'τιπεριςιερεκηιχώΐ').Ένωση Περιφερειών Είλ,άδας (ΕΝ.Π.Ε.) Κεντρική Ένωση Λήμοιν Ελλτίδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) Ακαδημίας 65 κεα ΓεΛΛ αδίου 8 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ 18

20 6. Περιφερκκικές Ενώσεις Δήμωΐ' (ΠΕΔ) Γΐι- ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Ν.Δ. ) Λεωφ. Σιηγροί) 34{Ε Τ.Κ ) ΚΑΛΛΙΘΕΑ 10 ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠίΛτεία Ε).ειιΟερίσς 1 - Τ Κ ΐίΐ. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ ΣΟ Κ.) ΧσράΔου Τρικούτπι 5» - Τ. Κ,! ΑΘΗΝΑ ^Β.. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ - Π.ΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Χαροκόπου 2 ναι Λ. Σι.'-η'Ροό 196-Τ.Κ 176 7! ΚΑ/ΔΛΙΘΕΑ 4^ ΑΛίΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΉ Μεσογείων Τ.Κ ^1. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Αγίου Κωνσταντΐνοί) 40 - Τ Κ ί()4 37 ΑΘΗΝΑ -{5 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Λεωφ, Ηρακ;.ηου Τ.Κ, Ν. ΙΩΝΙΑ ^^.ΟΙΚΟΛΟΓΟ! ΠΡΑΣΙΝΟΙ Π/Λτεία Ε?.ευΟερίας 14 - Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΙ.ΛΝΌΜΗ: - Γρ. κ. Υπουργού - Γρ. κ Αναπληρωτή Υπουργοί) - Γ ). κ. Γ'εΐ', 1-ραμ.μαιέα - Γεν. Δ/ΐ'ση Α\ απτυςιακώ\' ΠρογραμμάιΟΛ' - Γε\, ΔΑση Τοπ. Αυτοοιοίκιισιις - Δ/ΐ'ίτη Οργάνΐιίίπις & Λειτουργίας ΟΤΑ - ΔΎσΊ Μηχ/σιις και Η. Ε.Σ (για την ανάρτηση της παροί'σας στον " ιστότοπο του Υπουργείου) - Γραφείο Τι'ιπου

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ. Ταχ. Κώδικας: 101 83 Τηλέφωνα: 213 1361003, 2131361132, 213 1361131, 213 1361133 Fax: 210 3741129, 210 3741140. Αριθ.

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ. Ταχ. Κώδικας: 101 83 Τηλέφωνα: 213 1361003, 2131361132, 213 1361131, 213 1361133 Fax: 210 3741129, 210 3741140. Αριθ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10812 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

3 2010, .: 50070 & 2 : 101 83 : 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr : 21 : « , 7 2010.

3 2010, .: 50070 & 2 : 101 83  : 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr : 21 : « ,       7 2010. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Σεπτεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 50070 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 21 Μαΐου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 19679 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 19 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 20285 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ: Ταχ. Δ/νση: Ευαγγελιστρίας 2 1)

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 13 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 10474 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή µε φαξ και e-mail

Αποστολή µε φαξ και e-mail Αποστολή µε φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 18 Σεπτεµβρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 32781 & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Άθροισμα Πρόταση Δαπανών Συνολικών Περιφέρεια

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Άθροισμα Πρόταση Δαπανών Συνολικών Περιφέρεια II. ΝΕΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ α. i. Η χρηματοδότηση των δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων προέρχεται από φυσικά πρόσωπα και η διακίνηση των ποσών, που αναφέρονται σε έσοδα και δαπάνες, για το συνολικό ύψος τούτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αποφασίζουµε

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αποφασίζουµε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 04 / 04 / 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αριθ. Πρωτ.: 13697 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΗΕΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ2Ν-9Ξ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΒΙΗ2Ν-9Ξ8 Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13899 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική

ΘΕΜΑ: Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ! ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2014 (γ δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Νοεμβρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. πρωτ.: 46539 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4. Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4. Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 25 ης Ιανουαρίου 2015 NOMIKO TMHMA Πληροφορίες : Κάτια Πουλάκη Μαρία Μπέλλου Τηλ.: 210-9545098 / 210-9545046 Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2015 ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ αρ. 4 ΠΡΟΣ: Τους υποψήφιους βουλευτές των ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ κατά τις

Διαβάστε περισσότερα

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023

--------------------- Ταχ. Δ/νση : Δεκελείας 97 Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη Τηλ.: 213-2049021 Fax: 213 2049023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Φιλαδέλφεια 23-4-2014 Αρ. Πρωτ. 7129 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ----------------------------------------- Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου --------------------- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 9 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3870 Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3021 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 138 9 Αυγούστου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3870 Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010. Αριθµός Απόφασης 129 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 129 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74893 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 232 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί µε και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας:

Να σταλεί µε και µε fax. Όπως Πίνακας Αποδεκτών Ταχ. Κώδικας: ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 389 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αριθμ. Πρωτ. Βαθ. Προτερ. Μ07/16 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Βαθμός Ασφαλείας. Αριθμ. Πρωτ. Βαθ. Προτερ. Μ07/16 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθμός Ασφαλείας.. Αθήνα, 12-1-2011 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Ταχ.Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 3870/2010 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 3/2014 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανομή κρατικής οικονομικής ενίσχυσης έτους 2015 (α δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα και συνασπισμούς πολιτικών κομμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ.

Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 213 1361132 Fax: 213 13641140 e-mail: te.ekloges@ypes.gr. Αριθ. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 3 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ: 123 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 25 ης ΜΑΪΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ, ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ (Άρθρο 21 παρ. 2 Ν. 3023/

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. ιεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας: 101 83 Πληροφορίες: Ε. Κουτούκη Τηλέφωνο: 210 3741132 Fax: 210 3741140 e-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 7 Σεπτεµβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 50975 & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ Θεσσαλονίκη 23-8-2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθµ. Πρωτ. 23696 ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν.3870/2010 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΚΜ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. 9/2013 Η Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων που συγκροτήθηκε σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Μέσων Ενημέρωσης Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων και Αρχείων Δ/ΝΣΗ: Φραγκούδη 11 & Αλ. ΠάντουΚαλλιθέα Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού)

ΠΡΟΣ: 1. ηµάρχους Ν. Θεσσαλονίκης. ΚΟΙΝ: /νσεις Τοπ. Αυτ/σης & ιοίκησης. (για ενηµέρωση των Ο.Τ.Α. α βαθµού) ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Τ. Οικονοµίδη & Καθ.Ρουσίδου 11 540.08 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Θ Ε Μ Α : ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΗΣ 20 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 31 / 08 / 2015 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ/ΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 8 Ταχ. Κώδικας: 102 41 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83). ΑΔΑ: 75ΞΗΗ-21Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Θέμα: Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου της δήλωσης ΦΠΑ «050 ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2016, Φ2 TAXIS». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 23.6.2016 ΠΟΛ: 1084 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 2/03.09.2015 Σήμερα ημέρα Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν η Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ KOIN:

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ KOIN: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/03/2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & Αριθ. Πρωτ. 2300 ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (Άρθρο 16Α παρ. 1,περ. β του ν.3023/2002 όπως προστέθηκε δυνάμει των άρθρων 13 και 33 του ν. 4304/2014, ΦΕΚ Α 234/23.10.2014

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 7/8/2012 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/59298/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η Μισθολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2011 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Αποστολή με φαξ και e-mail ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 30081 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΑΝΩΝ & ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ αρθρ. 12 του Ν. 3870/2010 Αριθµός Απόφασης 233 Η Επιτροπή Ελέγχου απανών και Εκλογικών Παραβάσεων του Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με e-mail

Αποστολή και με e-mail Αποστολή και με e-mail ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8428 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΕ ΑΡΙΘ.: Β 2418/10.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 23 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 16326 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ

Ι Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Ι Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Ω Ν Κ Α Ι Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ Τ Α Ξ Η Σ Κ Α Ι Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Τ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Η Έ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 1025/15/63-β Α Π Ο Φ Α Σ Η Ρύθμιση θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/ (ΦΕΚ Β 1808/ ΑΓΓΔΕ».

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/ (ΦΕΚ Β 1808/ ΑΓΓΔΕ». ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α. Ταχ. Δ/νση : Σίνα

Διαβάστε περισσότερα

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015.

(ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. (ΦΕΚ.) ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Κατεπείγουσα ρύθμιση για την οργάνωση της διαδικασίας διεξαγωγής του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου του 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΧ-ΦΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

ΑΔΑ: 4ΑΜΒΧ-ΦΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΤΡΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Αθήνα, 5 Αυγούστου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους.

Θέμα: Κοινοποίηση διατάξεων υποπαραγράφου Α.6 του ν.4152/2013 και οδηγίες για την εφαρμογή τους. Αθήνα, 8.7.2013 ΠΟΛ: 1170 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακας Διανομής ΤΜΗΜΑ Α 2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 12694 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθ. 3 /05.09.2006 Σήµερα ηµέρα Τρίτη 5 η Σεπτεµβρίου 2006 και ώρα 10:00πµ το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 4 ης Οκτωβρίου 2009 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ο ΗΓΙΑ Αριθµ. 3/15.09.2009 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήµερα ηµέρα Τρίτη 15 Σεπτεµβρίου 2009 και ώρα 10:00 το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)».

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων των παραγράφων 4, 5, 6 και 7 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ Α 80/16-07-2015)». ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 17 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ Βέροια 3-9-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ν.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του Α Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015.

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18 και 22 του ν.4321/2015. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 10.7.2015 ΠΟΛ. 1149 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249

: 2131313 394, -378, - 373, -212 : - 365, - 375, - 372, - 371 : - 335, - 337, - 338, - 340 : - 257, - 249 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60

ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 60 Ελληνική ΑΔΑ: 4ΙΙΚΚ-Υ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 74895 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes.

Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας 2 Ταχ. Κώδικας : 101 83 Πληροφορίες : Θ. Φλώρος Τηλέφωνα : 210 3741131 Φαξ : 210 3741140 E-mail: te.ekloges@ypes. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Ευαγγελιστρίας

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888

Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 Αποστολή και στο φαξ: 210 3707888 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 14 Ιανουαρίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1833 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία

Να σταλεί και με FAX. Πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την εκτέλεση έργων με αυτεπιστασία Ελληνική Να σταλεί και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29 Φεβρουαρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ.7587 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή.

ΘΕΜΑ: Διαγραφή αχρεώστητης οφειλής ΦΠΑ βάσει δήλωσης και περαιτέρω επιστροφή. Αθήνα, 13.5.2015 ΠΟΛ : 1104 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α - Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL H FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΔΑ: ΒΙ04Ν-7Ο7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 Απριλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ: 15757 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201

: ,-378, - 373, -394 : - 365, - 375, - 372, - 371, -201 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Σοφίας 15 Τ.Κ. : 106

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ INFORMATICS DEVELOPMEN ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ T AGENCY ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EEST Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.08.13 13:14:42 Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών».

ΘΕΜΑ: «Ορισμός μελών του B Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών». ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Συλλογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ Α 94/14.08.2015) αναφορικά με το ΦΠΑ και παροχή σχετικών διευκρινίσεων ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 15/9/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΦΠΑ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αποστολή και με FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚ/ΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: 74301 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΔΑ: ΩΔΛΦΗ - ΞΒΗ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αρ. Πρωτ.: Δ2Γ 1137970 ΕΞ 2014 &

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4871/22-11-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η Α Ν Τ Ι Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ 4871/22-11-2013. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Έχοντας υπόψη: ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΝΜ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων»

Θέμα : «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών-βεβαιώσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ & ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Τμήματα Β,Γ,Δ,Α Ταχ. Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΦΝ-ΔΚΑ ΑΔΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: οικ. 46962 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά

1. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ α. Γενικά ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 31 Ιουλίου 2009 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.:1076626/369 /0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ. Πρόεδρος: ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑτΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ υπ' αριθ. 142/2007 ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΤΜΗΜΑΤΟΣ Συνεδρίαση της 3-4-2007 Σύνθεση: Πρόεδρος:

Διαβάστε περισσότερα

Αποφάσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών

Αποφάσεις & Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών Αριθμ. Πρωτ.: 200503/517 Αριθμ. Φακ.: 056 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘΜ. 22 519 Προς τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Μέλη της Ένωσης Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016 Υπόψη Οικονομικών Διευθύνσεων & Λογιστηρίων Αποφάσεις & Εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ E-MAIL Η FAX ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 29 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ.: 22046 ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550

Καλλιθέα, 24/10/2016. Αριθμός απόφασης: 3550 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α6 ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ Ελληνική ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΜΕ FAX ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 41202 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΙΚΑ. Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ. Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. ΕΚΛΟΓΙΚΑ Ι. Π.Δ. 96/2007, Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. Κάντε κλικ εδώ, για να «κατεβάσετε» το νομοθέτημα από την ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.

Θέμα: Σύσταση πειθαρχικών συμβουλίων του άρθρου 146Β του ν.3528/2007 όπως ο ν.3528/2007 τροποποιήθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 18 Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ. 69/1/οικ.13718 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κατανοµή κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης έτους 2015 (β δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων.

ΘΕΜΑ: Κατανοµή κρατικής οικονοµικής ενίσχυσης έτους 2015 (β δόση) στα δικαιούχα πολιτικά κόµµατα και συνασπισµούς πολιτικών κοµµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Α. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒ/ΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Β. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» 2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές.

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση διατάξεων περί συμψηφισμού οφειλών, Δήμων και Περιφερειών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, από καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αθήνα 3/12/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ : ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων

Θέμα: Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς Φ.Π.Α., των δραστηριοτήτων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 14 η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Β «Παροχή Υπηρεσιών & Ειδικά Καθεστώτα»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 28/7/2011 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ. 2/55702/0022 ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22 η

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή και με

Αποστολή και με ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 28 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 8430 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΩΣΗΣ & Η.Ε.Σ. ΠΡΟΣ: Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

ΠΟΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΠΕΙΓΟΝ. Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Tαχ. Δ/νση : Καραγεώργη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 Ελληνική ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 14/8/ 2014 Αρ. Πρωτ.31477 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: B 1161/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: B 1161/ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ ΤΜΗΜΑ: Β

Διαβάστε περισσότερα