ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)"

Transcript

1 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έλαβε αίτημα του ελληνικού υπουργείου Οικονομικών για τη διατύπωση γνώμης αναφορικά με σχέδιο νομοθετικών διατάξεων που τροποποιεί τον νόμο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Στις 6 Μαρτίου 2013 η ΕΚΤ έλαβε συμπληρωματικό αίτημα αναφορικά με πρόσθετο σχέδιο διατάξεων που τροποποιεί τον ίδιο νόμο (εφεξής από κοινού το «σχέδιο διατάξεων»). Η αρμοδιότητα της ΕΚΤ για τη διατύπωση γνώμης βασίζεται στα άρθρα 127 παράγραφος 4 και 282 παράγραφος 5 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 2 παράγραφος 1 έκτη περίπτωση της απόφασης 98/415/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1998, σχετικά με τη διαβούλευση της ΕΚΤ με τις εθνικές αρχές για τα σχέδια νομοθετικών διατάξεων 1, καθώς το σχέδιο των ως άνω διατάξεων αφορά κανόνες που εφαρμόζονται στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στο μέτρο που επηρεάζουν σημαντικά τη σταθερότητα χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και αγορών. Η παρούσα γνώμη εκδόθηκε από το διοικητικό συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 17.5 πρώτη πρόταση του εσωτερικού κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 1. Σκοπός του σχεδίου διατάξεων 1.1 Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου διατάξεων, σκοπός του σχεδίου είναι: α) να επανεισαγάγει τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, κατά τρόπο ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην αύξηση κεφαλαίου των τραπεζών που τελούν υπό ανακεφαλαιοποίηση με κοινές μετοχές β) να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της σύντμησης των προθεσμιών σύγκλησης γενικής συνέλευσης και επαναληπτικών αυτής με σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και γ) να αρθούν τυχόν αντικίνητρα ως προς τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών 1 ΕΕ L 189 της , σ. 42.

2 τραπεζών. Το σχέδιο διατάξεων τροποποιεί τον ν. 3864/ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (εφεξής ο «νόμος για το ΤΧΣ»). περί ιδρύσεως Ταμείου 1.2 Ειδικότερα, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του νόμου για το ΤΧΣ τροποποιείται, προκειμένου να αποκαταστήσει τα δικαιώματα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, αίροντας την κατάργηση των εν λόγω δικαιωμάτων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας β) το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου για το ΤΧΣ συμπληρώνεται, προκειμένου να επεκτείνει την εφαρμογή των συντετμημένων προθεσμιών που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία 3 στη σύγκληση κάθε γενικής συνέλευσης των μετόχων για λήψη αποφάσεων επί ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του νόμου για το ΤΧΣ 4, και γ) η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του νόμου για το ΤΧΣ τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί, σε αντίθεση με τα ισχύοντα σήμερα, ότι οι μετοχές του ΤΧΣ θα λαμβάνοντα υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσοστού βάσει του οποίου ενεργοποιείται η εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του ν. 3461/2006 περί υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης Γενικές παρατηρήσεις Η ΕΚΤ χαιρετίζει το σχέδιο διατάξεων, στο μέτρο που αυτό αποσκοπεί στη συμπλήρωση του ελληνικού νομικού πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων, η θέσπιση του οποίου ευθυγραμμίζεται με τους σχετικούς με τον χρηματοπιστωτικό τομέα στόχους που παρουσιάζονται από τις ελληνικές αρχές στο μνημόνιο οικονομικής και χρηματοπιστωτικής πολιτικής, όπως εκάστοτε ισχύει 6. Ως προς την εξέλιξη του εν λόγω εθνικού νομικού πλαισίου η ΕΚΤ παραπέμπει σε προηγούμενες συναφείς γνώμες της 7. Με την επιφύλαξη της γενικής αυτής παρατήρησης, η ίδια διατυπώνει τις ακόλουθες ειδικότερες παρατηρήσεις. 3. Αποκατάσταση των δικαιωμάτων προτίμησης των μετόχων Η ΕΚΤ θεωρεί εξόχως σημαντική την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Ενόψει τούτου υποστηρίζει την αποκατάσταση των δικαιωμάτων προτίμησης των 2 ΦΕΚ Α 138/ Σήμερα οι συντετμημένες προθεσμίες εφαρμόζονται μόνο σε περίπτωση σύγκλησης συνελεύσεων των μετόχων για την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών ή χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές. 4 Το σχέδιο νόμου ορίζει ότι η εν λόγω τροποποίηση του τέταρτου εδαφίου του άρθρου 7 παράγραφος 2 θα θεωρείται ότι ισχύει από την κατάθεση της σχετικής προσθήκης τροπολογίας στη Βουλή των Ελλήνων. 5 Ο ν. 3461/2006 (ΦΕΚ A 106/ ) μεταφέρει στην ελληνική έννομη τάξη την οδηγία 2004/25/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς (ΕΕ L 142 της , σ 12). 6 Παράρτημα V του ν. 4046/2012 σχετικά με την έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ των Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοδοτικής Σταθερότητας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος και του σχεδίου μνημονίου συνεννόησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας (ΦΕΚ Α 28/ ), όπως ισχύει. 7 Βλ. ιδίως γνώμες CON/2012/90, CON/2010/54, CON/2011/72, CON/2012/014, CON/2012/25 και CON/2012/39. 2

3 υφισταμένων μετόχων, καθώς αναμένει ότι αυτό θα επιτρέψει την αποτελεσματική και ουσιαστική συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. 4. Έγκαιρη περάτωση των εταιρικών διαδικασιών για τους σκοπούς της ανακεφαλαιοποίησης 4.1 Η ΕΚΤ υπογραμμίζει τη σπουδαιότητα της έγκαιρης ολοκλήρωσης της έκδοσης των κοινών μετοχών, η οποία με τη σειρά της θα διασφαλίσει την άμεση οριστικοποίηση της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης. Με την επιφύλαξη των παρατηρήσεων που ακολουθούν, η ΕΚΤ επισημαίνει την προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του νόμου για το ΤΧΣ, συνεπεία της οποίας η εφαρμογή των συντετμημένων προθεσμιών για τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων των μετόχων θα επεκταθεί και σε κάθε γενική συνέλευση για τη λήψη απόφασης επί ζητημάτων που αφορούν την εφαρμογή του νόμου για το ΤΧΣ σε σχέση με τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης. 4.2 Σε προηγούμενες γνώμες της 8 η ΕΚΤ υπογράμμισε ότι κάθε διάταξη που επιτρέπει σύντμηση των κατά νόμο απαιτούμενων ελάχιστων προθεσμιών για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης των μετόχων θα πρέπει να εξετάζεται από τις αιτούσες αρχές, λαμβανομένων υπόψη του πλαισίου του ελληνικού εταιρικού δικαίου και της σχετικής νομοθεσίας της Ένωσης. Εν προκειμένω η ΕΚΤ σημειώνει ότι οποιοσδήποτε περιορισμός δικαιωμάτων των μετόχων θα απαιτούσε προσεκτική εξέταση υπό το πρίσμα της προστασίας των δικαιωμάτων των μετόχων, όπως αυτή κατοχυρώνεται στη νομοθεσία της Ένωσης, εν προκειμένω στο άρθρο 5 (Πληροφορίες πριν από τη γενική συνέλευση) της Οδηγίας 2007/36/EΚ σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών Εφαρμογή των διατάξεων για τις δημόσιες προτάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας ανακεφαλαιοποίησης 5.1 Έπειτα από την ανακεφαλαιοποίησή τους από το ΤΧΣ και σύμφωνα με τον νόμο για το ΤΧΣ, οι βιώσιμες ελληνικές τράπεζες θα διοικούνται από τους ιδιώτες μετόχους τους, εφόσον αυτοί έχουν επιτύχει ελάχιστη κεφαλαιακή συμμετοχή 10% επί του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας συνεπεία της κεφαλαιοποίησης. Για όσο διάστημα διατηρείται η ελάχιστη αυτή 8 Γνώμη CON/2012/90, παράγραφος Oδηγία 2007/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11 Ιουλίου 2007 σχετικά με την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων από μετόχους εισηγμένων εταιρειών (ΕΕ L 184 της , σ. 17). Εν προκειμένω θα πρέπει ληφθεί υπόψη η υπό εξέλιξη νομοθετική πρωτοβουλία σε επίπεδο Ένωσης για την τροποποίηση, μεταξύ άλλων, της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, προκειμένου να προβλέπεται η σύντμηση των ελάχιστων προθεσμιών για τη σύγκληση γενικής συνέλευσης με σκοπό τη λήψη απόφασης επί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου εφόσον πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Βλ. ειδικότερα πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 77/91/ΕΟΚ και 82/891/ΕΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ και 2011/35/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 [COM (2012) 280 τελικό]. 3

4 συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα το ΤΧΣ μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα ψήφου του μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που προβλέπονται στον νόμο για το ΤΧΣ Η ΕΚΤ αναγνωρίζει την ανάγκη διευκόλυνσης και ενθάρρυνσης της ιδιωτικής συμμετοχής στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών. Εξάλλου, αντιλαμβάνεται ότι η μετοχική δομή των ελληνικών τραπεζών ενδεχομένως δικαιολογεί την προτεινόμενη τροποποίηση της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του νόμου για το ΤΧΣ, με την οποία αίρεται η υποχρέωση υποβολής δημόσιας πρότασης εξαγοράς, τουλάχιστον στο στάδιο της αρχικής αύξησης του κοινού μετοχικού κεφαλαίου. Πάντως, η ΕΚΤ σημειώνει ότι το άρθρο 5 παράγραφος 1 της Οδηγίας 2004/25/EΚ απαιτεί την υποβολή δημόσιας πρότασης εξαγοράς υπό τις εν λόγω συνθήκες και επί του παρόντος δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαλλάσσουν τους αποκτώντες από την εν λόγω υποχρέωση, είτε αυτοί είναι κρατικές είτε ιδιωτικές οντότητες. Παρότι η υποβολή υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης έχει σχεδιαστεί πρωτίστως με γνώμονα την προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων μειοψηφίας, η οποία δεν αποτελεί τον κύριο σκοπό του σχεδίου διατάξεων, η ΕΚΤ θεωρεί σημαντική την ουσιαστική εφαρμογή του πλαισίου για τις δημόσιες προτάσεις στις ανακεφαλαιοποιηθείσες τράπεζες σε μακροπρόθεσμη βάση, λαμβανομένης, μεταξύ άλλων, υπόψη της ανάγκης διαφύλαξης των συμφερόντων του ΤΧΣ, τόσο ως μετόχου όσο και ως επενδυτή, και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης στην ομαλή λειτουργία της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Ενόψει τούτου η ΕΚΤ καλεί την αιτούσα αρχή να εξετάσει την προτεινόμενη τροποποίηση εντός ενός ευρύτερου πλαισίου που θα διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων για τις δημόσιες προτάσεις εξαγοράς κατά τρόπο ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλες οι σχετικές παράμετροι της ανακεφαλαιοποίησης, π.χ. η εξάσκηση των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών, όπως και οι δυνατότητες εξόδου του ΤΧΣ στο πλαίσιο μελλοντικής επανιδιωτικοποίησης. 6. Συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΚΤ και δομή διακυβέρνησης του ΤΧΣ Στο πλαίσιο και επ ευκαιρία των προτεινόμενων τροποποιήσεων του νόμου για το ΤΧΣ η ΕΚΤ καλεί την αιτούσα αρχή να διευθετήσει και πτυχές του πλαισίου λειτουργίας του ΤΧΣ που έχουν ήδη επισημανθεί σε προηγούμενες γνώμες της ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, στην παράγραφο 15 του άρθρου 4 του νόμου για το ΤΧΣ θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι ο εκπρόσωπος της ΕΚΤ συμμετέχει στα όργανα διοίκησης του ΤΧΣ χωρίς δικαίωμα ψήφου 11. Εξάλλου, η διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του νόμου για το ΤΧΣ, η οποία παρέχει στον εκπρόσωπο της ΕΚΤ το δικαίωμα να ζητήσει τη σύγκληση συνεδρίασης του γενικού συμβουλίου, θα πρέπει να διαγραφεί, δεδομένου ότι η εν λόγω ρύθμιση βαίνει πέραν της 10 Δηλαδή για αποφάσεις που αφορούν τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου ή σημαντικά εταιρικά γεγονότα, όπως η συγχώνευση της τράπεζας ή η εκποίηση στοιχείων του ενεργητικού της, συμπεριλαμβανομένης της πώλησης θυγατρικών. Βλ. άρθρο 7α παράγραφος 1 του νόμου για το ΤΧΣ. 11 Σε σχέδιο νόμου που τροποποιούσε το νόμο για το ΤΧΣ, επί του οποίου είχε λάβει χώρα διαβούλευση με την ΕΚΤ και είχε εκδοθεί η γνώμη CON/2012/90 της ΕΚΤ, ρητά αναφερόταν ότι ο εκπρόσωπος της τελευταίας στο ΤΧΣ συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου. Πάντως, το τελικό κείμενο του νόμου, μετά την ψήφισή του, δεν περιέλαβε τη ρητή αυτή αναφορά. 4

5 ιδιότητας του εκπροσώπου ως παρατηρητή 12. Τέλος, η διττή δομή διακυβέρνησης του ΤΧΣ θα πρέπει να τροποποιηθεί ακολούθως προς τη σχετική σύσταση της ΕΚΤ, βάσει της οποίας τα μέλη του εκτελεστικού συμβουλίου θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα και μέλη του γενικού συμβουλίου 13. Η παρούσα γνώμη θα δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Φρανκφούρτη, 12 Μαρτίου [υπογραφή] Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario DRAGHI 12 Γνώμη CON/2012/90, παράγραφος Γνώμη CON/2012/14, παράγραφος

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Απριλίου 2010 σχετικά με την εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, τη σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής και λοιπές διατάξεις (CON/2010/33)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 109/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.4.2014 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 17ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τους όρους των τίτλων έκδοσης ή εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου (CON/2012/12) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 2

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ελληνικός Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (ΕΚΕΔ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 1 Περιεχόμενα Διάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 6.5.2014 L 133/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Amicus Curiae. Newsletter Μονάδας Νοµικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Amicus Curiae. Newsletter Μονάδας Νοµικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας Amicus Curiae Newsletter Μονάδας Νοµικής Κλινικής Πανεπιστημίου Λευκωσίας 4 ο Τεύχος Οκτώβριος 2013 Μήνυμα του Διευθυντή της Μονάδας Νομικής Κλινικής Δρα Αντώνη Στ. Στυλιανού Στο παρόν ενημερωτικό δελτίο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 14ης Ιουνίου 2006 30.6.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 177/201 ΟΔΗΓΙΑ 2006/49/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Ιουνίου 2006 για την επάρκεια των ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως εποπτική αρχή στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα: Μια μείζονος σημασίας θεσμική τομή Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ 4 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διατάξεων που αφορούν στις γενικές συνελεύσεις εισηγµένων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. διατάξεων που αφορούν στις γενικές συνελεύσεις εισηγµένων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ενσωµάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007, σχετικά µε την άσκηση ορισµένων δικαιωµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1

1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 1994L0019 EL 13.04.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης και δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 94/19/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑΙΟΥ της 30ής Μαίου 1994 περί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 7 ης Νοεμβρίου 2014 Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης 1. Λήψη απόφασης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, Νοέµβριος 2003 Σχόλια για ορισµένα άρθρα του κανονισµού (EK) αριθ.1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 19ης Ιουλίου 2002 σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ. ΠΡΟΣ: Tις Περιφέρειες της Χώρας O EMΠOPIKHΣ N ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007 ΔΗΜ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.10819 Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Τ.Α. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 3 Β. Διοικητικό Συμβούλιο 4 Γ. Επιτροπή Ελέγχου & Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 7 Δ.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.6.2015 L 141/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/848 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαΐου 2015 περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας (αναδιατύπωση) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα