ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 569/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 19 η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, με την εξής σύνθεση: Πρόεδρος: Δημήτριος Κυριτσάκης Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Λουκάς, Μέλη: Ιωάννης Μπιτούνης, Εμμανουέλα Τρούλη (Εισηγήτρια), Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δημήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραμματέας: Παρασκευή Α. Ζαχαριά. Θέμα της συνεδρίασης: Λήψη απόφασης επί των αιτήσεων χορήγησης άδειας παρέκκλισης, κατά το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με τ ις σκοπούμενες γνωστοποιήσεις συγκέντρωσης της ιδίας εταιρίας με τις τραπεζικές εταιρίες με τις επωνυμίες «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε» και «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ» κατά τα οριζόμενα στον ως άνω νόμο. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Επιτροπής όρισε γραμματέα της συζήτησης την Παρασκευή Α. Ζαχαριά με αναπληρώτρια αυτής την Ηλιάνα Κούτρα. Στη συζήτηση παραστάθηκαν για την εταιρία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η νόμιμος εκπρ όσωπός της [ ] Από την παρούσα απόφαση έχουν παραλειφθεί, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 7 του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ 54/Β / ), τα στοιχεία εκείνα, τα οποία κρίθηκε ότι αποτελούν επιχειρηματικό απόρρητο. Στη θέση των στοιχείων που έχουν παραλειφθεί υπάρχει η ένδειξη [ ]. Όπου ήταν δυνατό τα στοιχεία που παραλείφθηκαν αντικαταστάθηκαν με ενδεικτικά ποσά και αριθμούς ή με γενικές περιγραφές (εντός [ ]). 1

2 μετά των πληρεξουσίων δικηγόρων αυτής Μαρίνας Ανδρουλακάκη, Αγγέλικας Νισσύριος και Γεωργίας Ματθαιοπούλου. Στην αρχή της συζήτησης, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους εκπροσώπους της τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» προκειμένου να αναπτύξουν και προφορικά τα υπ αριθ. πρωτ. [ ] & [ ] αιτήματά τους. Οι εκπρόσωποι του μέρους ζήτησαν για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στις αιτήσεις τους να τους χορηγήσει η Επιτροπή άδεια παρέκκλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, από την υποχρέωση αναστολής ολοκλήρωσης των υπό κρίση συναλλαγών, έως την έκδοση απόφασης κατά το άρθρο 8 του ιδίου νόμου. Οι προτεινόμενες συναλλαγές αφορούν στην απόκτηση από τη Eur obank του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο "Proton Bank" (εφεξής η «Νέα Proton») και του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμί α «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» και το διακριτικό τίτλο "Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο" (εφεξής το «Νέο ΤΤ»). Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Εισηγήτρια, Εμμανουέλα Τρούλη, η οποία, λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινήσεις των εκπροσώπων της τραπεζική ς εταιρίας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τις απόψεις που εξέφρασαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες, τις παρούσες συνθήκες και το ισχύον νομικό πλαίσιο, πρότεινε τη χορήγηση, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011, άδειας παρέκκλισης από την υποχρέωση αναστολής πραγματοποίησης τ ων σκοπούμενων συγκεντρώσεων, προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρή βλάβη στην ελληνική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον εν γένει, συνυπολογιζόμενης της απειλής που θα μπορούσ αν να συνιστούν οι εν λόγω συγκεντρώσεις για τον ανταγωνισμό στην εν λόγω αγορά. Με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των αιτημάτων, η Επιτροπή προχώρησε σε διάσκεψη για λήψη απόφασης επί τ ων κρινόμενων υποθέσεων με τη συμμετοχή της Εισηγήτριας, Εμμανουέλας Τρούλη, η οποία δεν έλαβε μέρος στη ψηφοφορία και αφού έλαβε υπόψη τις απόψεις που διατύπωσαν τα μέλη της, τις απόψεις που διατύπωσε προφορικώς κατά την ακροαματική διαδικασία το ενδιαφερόμενο μέρος αλλά και εγγράφως με τις αιτήσεις που αυτό κατέθεσε και το ισχύον νομικό πλαίσιο, ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ: Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 2

3 Ι. Α. Απόκτηση της Νέα Proton από τη EUROBANK Ι.Α. 1. Ανάκληση αδείας της PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. 1. Στις , δυνάμει της Απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (εφεξής και «ΕΠΑΘ») της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής και «ΤτΕ») 1, ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας της «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (εφεξής «PROTON») 2, τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης 3 και διορίστηκε ειδικός εκκαθαριστής 4. Σύμφωνα με την ως άνω απόφαση, η «PROTON» επιτρέπεται εφεξής να διενεργεί μόνο τις πράξεις που εξυπηρετούν τον σκοπό της εκκαθαρίσεως. Ι.Α. 2. Σύσταση της ΝΕΑ PROTON 2. Δυνάμει της υπ αρ. 9250/ Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, συστάθηκε το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «NEA PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (με διακριτικό τίτλο «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.») 5, στο οποίο η ΕΠΑΘ 6 παρείχε, την , άδεια λειτουργίας τραπεζικού ιδρύματος στην Ελλάδα, κατά την έννοια του αρ. 63Ε του ν.3601/2007, ενώ «[ε]ιδικές εγκρίσεις που έχουν παρασχεθεί στο αρχικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., ισχύουν υπέρ του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία NEA PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» 7. Επίσης, βάσει της ανωτέρω υπουργικής απόφασης, στην ΝΕΑ PROTON μεταβιβάστηκαν 8 όλες οι συμβατικές σχέσεις της PROTON με τρίτους, στις οποίες υποκαθίσταται πλέον πλήρως η ΝΕΑ PROTON, καθώς και το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού της PROTON (δικαιώματα, αξιώσεις, υποχρεώσεις και βάρη κάθε είδους), εκτός από συγκεκριμένες συμβατικές σχέσεις και στοιχεία. 1 Συνεδρίαση 20/ (Θέμα 3 ο ), βλ. ΦΕΚ Β 2246/ Η Τράπεζα της Ελλάδος, εν προκειμένω, δρα ως εθνική κεντρική Τράπεζα και μέλος του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών. αρμοδιότητά της μεταξύ άλλων είναι η εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων επιχειρήσεων και οργανισμών του χρηματοπιστωτικού τομέα της οικονομίας, καθώς και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 55 Α του καταστατικού της (βλέπε καταστατικό της ΤτΕ όπως κυρώθηκε δια του ν. 3424/27 και συμπληρώθηκε δια των ν. 4502, 4731 και 5055). 2 Με την απόφαση 104/1/ της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της ΤτΕ είχε παρασχεθεί άδεια λειτουργίας στην «ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ Α.Ε.», η οποία μετονομάστηκε, με μεταγενέστερη απόφαση της ιδίας επιτροπής (230/3/ ), σε «PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» (βλ. ΦΕΚ Β 2246/ ). Βάσει της υπ αρ. 9250/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τη σύσταση μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος, συνέτρεξε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ. 63Ε του ν. 3601/2007 λόγος ανάκλησης της άδειας λειτουργίας του αρχικού πιστωτικού ιδρύματος. 3 Σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει. 4 Ο κ. Δημήτριος Δεληπέτρος. 5 Καταχωρήθηκε την στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με κωδικό αριθμό καταχώρησης 494 και αριθμό μητρώου Γ.Ε.ΜΗ Με την απόφαση που λήφθηκε στην 20/ Συνεδρίασή της (θέμα 2 ο ). 7 Βλ. ΦΕΚ Β 2246/ Βλ. σχετικά ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 2246/

4 3. Βάσει της ίδιας υπουργικής απόφασης, το μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΑ PROTON «[α]νέρχεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα εκατομμυρίων ( ) ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα ( ) εκατομμύρια κοινές, ονομαστικές μετοχές μετά ψήφου, αξίας πέντε (5) ευρώ η καθεμία και θα καταβληθεί στο σύνολο του από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, σύμφωνα με την από εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα είκοσι δύο εικοστά πέμπτα (22/25) της αξίας κάθε μετοχής, ήτοι τέσσερα Ευρώ και σαράντα λεπτά ( 4,40) ανά μετοχή, καταβάλλονται αμέσως κατά τη σύσταση της Τράπεζας. Το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε τρείς μήνες από τη σύσταση της Τράπεζας» 9. Συνεπώς, το ΤΧΣ κατέβαλλε την το πόσο των ευρώ για το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της ΝΕΑ PROTON, ενώ την κατέβαλλε το υπόλοιπο ποσό, ήτοι ευρώ 10. Επιπλέον, σύμφωνα με το ΤΧΣ, «[η] ΤτΕ και το ΔΣ του ΤΧΣ ενέκριναν το αναθεωρημένο σχέδιο αναδιάρθρωσης της Νέας Proton για τη περίοδο , το οποίο προέβλεπε επιπρόσθετη κεφαλαιακή ενίσχυση κατά 300 εκ. ούτως ώστε η τράπεζα να πληρεί τις κεφαλαιακές απαιτήσεις όπως ορίζονται από τη ΤτΕ. Σε αυτά τα πλαίσια το Ταμείο προχώρησε στην πλήρη κάλυψη δύο επιπρόσθετων αυξήσεων κεφαλαίου της τράπεζας συνολικού ποσού 265 εκ. ( 230 εκ. την 01/08/2012 και 35 εκ. την 31/12/2012)» 11. Ι. Α. 3. Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταβίβαση της ΝΕΑ PROTON 4. Σύμφωνα με το άρθρο 63Ε παράγ. 9 του ν. 3601/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν μπορεί να λειτουργήσει για διάστημα πέραν των δύο ετών. Για λόγους χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, το διάστημα αυτό παρατείνεται για δύο ακόμη έτη. 5. Περαιτέρω, στο άρθρο 63ΣΤ παράγ. 3 του ως άνω νόμου 3601/2007, όπως ισχύει, ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση η διαδικασία πώλησης των μετοχών του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος ολοκληρώνεται εντός διετίας από την έκδοση της απόφασης μεταβίβασης των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της προϋπάρχουσας τράπεζας στο νέο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα και σε κάθε περίπτωση εντός της ενδεχόμενης παράτασης λειτουργίας του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με την απόφαση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 9 του ως άνω άρθρου 63Ε. 6. Σε περίπτωση αποτυχίας του πλειστηριασμού ή με την πάροδο άπρακτης της ως άνω προθεσμίας ή με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία μπορεί να ληφθεί κατά πάντα χρόνο, εφόσον έχει καταστεί αδύνατη η πραγματοποίηση του σκοπού του μεταβατικού 9 Βλ. ΦΕΚ Β 2246/ Βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 του ΤΧΣ, 11 Βλ. Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2012 του ΤΧΣ, 4

5 πιστωτικού ιδρύματος, το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα λύεται αυτοδικαίως και εκκαθαρίζεται σύμφωνα με το άρθρο 68 του ιδίου νόμου 3601/ Ως εκ τούτου, το ΤΧΣ κίνησε διαδικασία υποβολής προσφορών για τη μεταβίβαση επιλεγμένων περιουσιακών στοιχείων του ανωτέρω πιστωτικού ιδρύματος, σε έτερο πιστωτικό ίδρυμα, δυνάμει της σχετικής δυνατότητας που της παρέχει η διάταξη της παρ. 1 του άρ. 63Δ του ν. 3601/2007, ως ισχύει 12. Η ακριβής διαδικασία μεταβίβασης περιγράφεται στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με το οποίο η ΤτΕ «καλεί πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα πρόσωπα, που κατά την κρίση της και σύμφωνα με τις διαθέσιμες σε αυτήν κατά το χρόνο αυτό πληροφορίες είναι κατάλληλα για την κτήση των υπό μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, σε άτυπη και εμπιστευτική διαδικασία υποβολής προσφορών για την απόκτησή τους». 8. Σύμφωνα με το από δελτίο τύπου του ΤΧΣ 13, «στη [σχετική] διαγωνιστική διαδικασία έλαβαν μέρος η Eurobank και χρηματοοικονομικοί επενδυτές, ωστόσο μόνο η Eurobank κατέθεσε, την Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013, δεσμευτική προσφορά που πληρούσε τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού». 9. Ως εκ τούτου, με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας 14, το ΤΧΣ ανακήρυξε την EUROBANK ως «προτιμητέο υποψήφιο αγοραστή της Νέας Proton» 15. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, στις το ΤΧΣ «[ ] ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση της Νέας Proton Bank και αποφάσισε να προχωρήσει με την πώληση της Νέας Proton Bank στην Eurobank. [ ] Στη διαγωνιστική διαδικασία, πέραν της Eurobank έλαβαν μέρος και χρηματοοικονομικοί επενδυτές, ωστόσο μόνο η Eurobank κατέθεσε δεσμευτική προσφορά συμβατή με τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού». Το ΤΧΣ και η Eurobank θα συνεργαστούν με στόχο να υπογραφεί δεσμευτική συμφωνία στις Ι. Α. 4. Πώληση των μετοχών στη EUROBANK 10. Την , το ΤΧΣ και η EUROBANK υπέγραψαν δεσμευτική συμφωνία 16 για την πώληση των μετοχών της ΝΕΑ PROTON από το πρώτο στη δεύτερη. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου «Η μεταβίβαση των μετοχών θα ολοκληρωθεί μετά την ανακεφαλαιοποίηση της Νέας Proton Bank από το ΤΧΣ και 12 Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, «Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται με απόφαση της να υποχρεώσει πιστωτικό ίδρυμα στη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων του προς άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή προς άλλο πρόσωπο. Τα προς μεταβίβαση περιουσιακά στοιχεία προσδιορίζονται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου και μπορούν να είναι δικαιώματα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις ή και συμβατικές σχέσεις». 13 Βλ. Δελτίο Τύπου 15/7/2013: < >. 14 Βλ. Δελτίο Τύπου 12/7/2013: < >. 15 Σύμφωνα με το ίδιο Δελτίο Τύπου υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου του ΤΧΣ για την εν λόγω συναλλαγή παρείχε η Rothschild. Ο όμιλος Rothschild παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε εταιρίες, κυβερνήσεις και ιδιώτες, βλ. 16 Βλ. Δελτίο Τύπου 15/7/2013: < >. 5

6 τις απαραίτητες εγκρίσεις από την DG Comp, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank». Ι. Β. Απόκτηση της Νέο ΤΤ από τη ΕUROBANK Ι. Β. 1. Ανάκληση άδειας λειτουργίας και ειδική εκκαθάριση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε. 11. Με Απόφαση της Επιτροπής Μέτρων Εξυγίανσης (εφεξής και «ΕΜΕ») της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής και «ΤτΕ»), η οποία ελήφθη την 18 η Ιανουαρίου 2013 «[ ] 1.Ανακαλείται η άδεια του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε» για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3601/2007 και το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα τίθεται σε ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 68 του ως άνω νόμου. 2. Το ως άνω πιστωτικό ίδρυμα επιτρέπεται εφεξής να διενεργεί μόνο τις πράξεις που υπηρετούν το σκοπό της εκκαθάρισης» 17. Ι. Β. 2. Σύσταση του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος με τη μορφή της ανωνύμου τραπεζικής εταιρίας. 12. Την ίδια ως άνω ημερομηνία με Απόφαση 18 του υπουργού Οικονομικών συστήθηκε το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.», με μοναδικό μέτοχο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, και μεταβιβάστηκαν σε αυτό σχεδόν όλες οι συμβατικές σχέσεις του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε» (εφεξής και «πρώην ΤΤ» ή «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ») με τρίτους και το σύνολο σχεδόν των περιουσιακών στοιχείων, ιδίως, το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και δημοσίου), το δίκτυο των καταστημάτων και το υγιές ενεργητικό (μέρος του χαρτοφυλακίου των δανείων και των επενδύσεων). 13. Με Απόφαση της ΕΜΕ της ΤτΕ, η οποία ελήφθη επίσης την 18 η Ιανουαρίου 2013, χορηγήθηκε στο Νέο ΤΤ άδεια λειτουργίας. Σύμφωνα με την Απόφαση της ΕΜΕ 19 «Παρέχεται από την άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα στο μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα, κατά την έννοια του άρθρου 63Ε του ν. 3601/2007, όπως ισχύει, υπό την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ». 2. Το μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα υπό την επωνυμία «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» δύναται να ασκεί όλες τις δραστηριότητες του άρθρου 11 παρ. 1 του ν. 3601/2007, όπως ισχύει.» Συνεδρίαση ΕΜΕ 7/ , Θέμα 3 ο ΦΕΚ Β 76/ Υπ αριθμόν 2124/Β95/ Κατά την υπ αριθ. 7/ Συνεδρίασή της. 20 Συνεδρίαση ΕΜΕ 7/2/ , Βλ σχετικά και ΦΕΚ Β 76/

7 14. Στην ίδια Απόφαση 21 του Υπουργού Οικονομικών αναφέρεται ότι στα περιουσιακά στοιχεία του Νέου ΤΤ θα προστεθεί το ποσό που είχε υποχρέωση να καταβάλει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στο Νέο ΤΤ, σύμφωνα με το άρθρο 63 Ε παρ. 7 ν. 3601/2007, σε συνδυασμό με το άρθρο 9 παρ. 15 ν. 4051/2012, όπως ισχύουν. Ι. Β. 3. Διενέργεια διαγωνισμού για την πώληση του Νέου ΤΤ. 15. Μετά την άμεση κεφαλαιοποίηση του Νέου ΤΤ, κατόπιν της σχετικής απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών και σε συνέχεια της εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος για την ίδρυσή του, το ΤΧΣ κατέστη όπως ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω αποκλειστικός μέτοχος του Νέου ΤΤ και κάλυψε τη διαφορά της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού. Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΤΧΣ της άμεσος στόχος ήταν η ομαλή ένταξη της Τράπεζας στο νέο ανταγωνιστικό τοπίο που διαμορφώνεται στον τραπεζικό κλάδο και η σε επόμενο στάδιο πώλησή του σε άλλη Τράπεζα. 16. Σε σχέση με την υποχρέωση πώλησης του Νέου ΤΤ εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος η Eurobank παρέπεμψε τη ΓΔΑ στη δεύτερη αναθεώρηση του Δεύτερου Οικονομικού Προγράμματος για την Ελλάδα 22, η οποία συμφωνήθηκε το Μάιο του 2013 μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπου αναφέρεται ότι μετά την ίδρυση του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο το ΤΧΣ κατέστη μοναδικός μέτοχος, το ΤΧΣ λαμβάνει μέτρα για σημαντικές περικοπές στα λειτουργικά έξοδα της Τράπεζας μέσω σημαντικής μείωσης στον αριθμό του προσωπικού και της αναδιάρθρωσης του δανειακού χαρτοφυλακίου με στόχο να γίνει η Τράπεζα ελκυστική επένδυση για μελλοντικούς επενδυτές και την πώλησή της έως τις 15 Ιουλίου του Με το από 13 Ιουλίου 2013 Δελτίου Τύπου 23 με τίτλο «Η Eurobank προτιμητέος υποψήφιος αγοραστής του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου» 24 το ΤΧΣ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του Νέου ΤΤ και αποφάσισε να προχωρήσει με τη πώληση του Νέου ΤΤ στη EUROBANK. Στη διαγωνιστική διαδικασία έλαβαν μέρος, σύμφωνα με το ίδιο Δελτίο Τύπου, τέσσερις ελληνικές τράπεζες η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα, η ΕUROBANK και ο Όμιλος Πειραιώς. 21 Στο Παράρτημα 1 και αριθμό The second Economic Adjustment Programme for Greece Second Review, May 2013 page 133 όπου αναφέρεται: [ ] 19. The resolution of undercapitalized noncore financial institutions is proceeding as envisaged under the program : HFSF controlled bridge banks. In January 2013, we established a second bridge bank, the New Hellenic Postbank, with the HFSF being its sole shareholder. The HFSF is currently taking actions to make major reductions in the operational costs of the bank including through a significant reduction in the number of employees, and to restructure its loan portfolio, with the objective of making the bank attractive to potential purchasers and concluding its sale by July (rephrased structural benchmark from end January 2013) [ ]. 23 Βλ. Δελτίο Τύπου 13/7/2013 (http://www.hfsf.gr/files/press_release_ _el.pdf ) 24 Στο ίδιο Δελτίο αναφέρεται ότι η Goldman Sachs ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος του ΤΧΣ για την πώληση του Νέου ΤΤ. 7

8 18. Επίσης, σε Δελτίο Τύπου της με τίτλο «Πώληση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος Α.Τ.Ε στη Eurobank» αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), στο πλαίσιο του Μνημονίου, εκπλήρωσε εντός του χρονοδιαγράμματος, τις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις του αναφορικά με την πώληση του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Η απόφαση ελήφθη μετά από διαγωνιστική διαδικασία στο πλαίσιο της οποίας κατατέθηκαν, την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013, τέσσερις (4) προσφορές.» Αναφέρεται επίσης ότι στην τελική απόφαση συνεκτιμήθηκαν παράμετροι όπως οι όροι των προσφορών, η μακροχρόνια μεγιστοποίηση της ωφέλειας που προέκυπτε για το συνολικό χαρτοφυλάκιο του ΤΧΣ, καθώς και η συστημική σταθερότητα. Ι. Β. 4. Σύμβαση TΧΣ-EUROBANK 19. Η από 15/7/2013 υπογραφείσα μεταξύ Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και EUROBANK δεσμευτική συμφωνία αφορά στην απόκτηση από την Eurobank, του συνόλου των μετοχών του μεταβατικού πιστωτικού ιδρύματος Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε. Το προσφερθέν τίμημα θα καταβληθεί σε μετοχές της εξαγοράζουσας που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτό Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου 26 «Η πώληση θα ολοκληρωθεί με εισφορά των μετοχών του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου στη Eurobank και μετά τις απαραίτητες εγκρίσεις από την DG Comp, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Ελληνική Αρχή Ανταγωνισμού και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank». ΙΙ. ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ ΙΙ. Α. Σχετικά με την απόκτηση της Νέα Proton 21. Στις η Eurobank υπέβαλε αίτημα για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του ν. 3959/2011, ως ισχύει, από την υποχρέωση αναστολής ολοκλήρωσης της εν λόγω συναλλαγής έως την έκδοση απόφασης κατά το άρθρο 8 του ιδίου νόμου. 22. Ειδικότερα, η εξαγοράζουσα δικαιολόγησε το αίτημά της για παροχή άδειας παρέκκλισης και μάλιστα κατεπειγόντως, υποστηρίζονται ότι «είναι απαραίτητο να ληφθεί η αιτούμενη παρέκκλιση εντός της σημερινής ημέρας και, ειδικότερα, μέχρι τις 22:00 μ.μ. σήμερα, προκειμένου τα μέρη να μπορέσουν να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της συναλλαγής» επειδή «[σ]ύμφωνα με τις ρητές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας έναντι των δανειστών της, το ΤΧΣ όφειλε να προβεί στη μεταβίβαση της Νέας Proton μέχρι την 15 η Ιουλίου Η ανωτέρω υποχρέωση συνεπάγεται σαφώς ότι, μετά την υπογραφή του Συμφωνητικού 25 Βλ. Δελτίο Τύπου 15/7/2013 (http://www.hfsf.gr/files/press_release_ _2_el.pdf ) 26 Βλ. Δελτίο Τύπου 15/7/2013 (http://www.hfsf.gr/files/press_release_ _2_el.pdf ) 8

9 Αγοραπωλησίας Μετοχών, η μεταβίβαση της Νέας Proton πρέπει απαραιτήτως να ολοκληρωθεί άμεσα.». 23. Στο σχετικό αίτημα η εξαγοράζουσα αναφέρει επίσης ότι «[ε]ξ όσων, δε, γνωρίζουμε, η πραγματοποίηση της συναλλαγής αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της επόμενης δόσης προς τη χώρα μας από τους δανειστές της. Ως εκ τούτου, η άμεση ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα της χώρας μας και θα συμβάλει στην προσπάθεια εξόδου αυτής από την κρίση καθώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούμε ότι θέτει σε κίνδυνο την περαιτέρω χρηματοδότηση της χώρας. Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι η άμεση πραγματοποίηση της προτεινόμενης εξαγοράς είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα και βιωσιμότητα της λειτουργίας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank), προς όφελος των καταθετών και της χώρας μας. Ειδικότερα, η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα διευκολύνει και την ενοποίηση των λειτουργιών των δύο τραπεζών γρηγορότερα, προς όφελος των πελατών και των εργαζομένων σε αυτές. Τέλος, σημειώνουμε ότι η Eurobank προτίθεται να προβεί άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, στην υποβολή γνωστοποίησης σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή. 24. Η αιτούσα δήλωσε περαιτέρω ότι κατά την εκτίμησή της η σκοπούμενη απόκτηση των εν λόγω στοιχείων δε δημιουργεί συνθήκες που να προκαλούν αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3959/2011 ως ισχύει. Δεσμεύτηκε δε εκ των προτέρων ότι θα συμμορφωθεί με τυχόν μελλοντική αρνητική απόφαση της ΕΑ ως προς την έγκριση της σκοπούμενης συγκέντρωσης, παρά τις όποιες δυσκολίες. ΙΙ. Β. Σχετικά με την απόκτηση της Νέο ΤΤ 25. Στις η Eurobank υπέβαλε αίτημα για τη χορήγηση άδειας παρέκκλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9 του Ν. 3959/2011, ως ισχύει, από την υποχρέωση αναστολής ολοκλήρωσης της εν λόγω συναλλαγής έως την έκδοση απόφασης κατά το άρθρο 8 του ιδίου νόμου. 26. Ειδικότερα, η εξαγοράζουσα δικαιολόγησε το αίτημά της για παροχή άδειας παρέκκλισης και μάλιστα κατεπειγόντως, υποστηρίζονται ότι «είναι απαραίτητο να ληφθεί η αιτούμενη παρέκκλιση εντός της σημερινής ημέρας και, ειδικότερα, μέχρι τις 22:00 μ.μ. σήμερα, προκειμένου τα μέρη να μπορέσουν να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της συναλλαγής», επειδή «[σ]ύμφωνα με τις ρητές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας έναντι των δανειστών της, το ΤΧΣ όφειλε να προβεί στη μεταβίβαση του Νέου ΤΤ μέχρι την 15 η Ιουλίου Η ανωτέρω υποχρέωση συνεπάγεται σαφώς ότι, μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Κάλυψης, η μεταβίβαση του Νέου ΤΤ πρέπει απαραιτήτως να ολοκληρωθεί άμεσα». 9

10 27. Στο σχετικό αίτημα η εξαγοράζουσα αναφέρει επίσης ότι «[ε]ξ όσων, δε, γνωρίζουμε, η πραγματοποίηση της συναλλαγής αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της επόμενης δόσης προς τη χώρα μας από τους δανειστές της. Ως εκ τούτου, η άμεση ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα της χώρας μας και θα συμβάλει στην προσπάθεια εξόδου αυτής από την κρίση καθώς η οποιαδήποτε καθυστέρηση θεωρούμε ότι θέτει σε κίνδυνο την περαιτέρω χρηματοδότηση της χώρας. Περαιτέρω, σημειώνουμε ότι η άμεση πραγματοποίηση της προτεινόμενης εξαγοράς είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα και βιωσιμότητα της λειτουργίας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη διατήρηση της ισορροπίας μεταξύ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Alpha και Eurobank), προς όφελος των καταθετών και της χώρας μας. Ειδικότερα, η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα διευκολύνει και την ενοποίηση των λειτουργιών των δύο τραπεζών γρηγορότερα, προς όφελος των πελατών και των εργαζομένων σε αυτές. Τέλος, σημειώνουμε ότι η Eurobank προτίθεται να προβεί άμεσα και, σε κάθε περίπτωση, εντός της προβλεπόμενης από το νόμο προθεσμίας, στην υποβολή γνωστοποίησης σε σχέση με την προτεινόμενη συναλλαγή». 28. Η αιτούσα δήλωσε περαιτέρω κατά την ακρόαση ενώπιον της Ε.Α. ότι κατά την εκτίμησή της, η σκοπούμενη απόκτηση των εν λόγω στοιχείων δε δημιουργεί συνθήκες που να προκαλούν αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3959/2011 ως ισχύει. Δεσμεύτηκε δε εκ των προτέρων ότι θα συμμορφωθεί με τυχόν μελλοντική αρνητική απόφαση της ΕΑ ως προς την οριστική έγκριση της σκοπούμενης συγκέντρωσης παρά τις όποιες δυσκολίες, και δήλωσε μέσω των εκπροσώπων της ότι προς διασφάλιση της δυνατότητας αυτής εντωμεταξύ: «[ε]ντός του νέου Ομίλου, το Τ.Τ. θα λειτουργήσει ως αυτόνομο δίκτυο με σεβασμό στην παράδοσή του, τις σχέσεις του με το αποταμιευτικό κοινό και το ρόλο του στην οικονομία». ΙΙΙ. ΤΑ ΜΕΡΗ ΙΙΙ.Α. Τράπεζα Eurobank 29. Η Eurobank αποτελεί πιστωτικό ίδρυμα που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3601/2007 «Ανάληψη και άσκηση δραστηριοτήτων από τα πιστωτικά ιδρύματα, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων και των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 178) (εφεξής "ν. 3601/2007") και τους λοιπούς εφαρμοστέους νόμους και υπόκειται στην εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Οι μετοχές της είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 30. Η Τράπεζα προσφέρει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέσω του ομίλου εταιρειών του οποίου είναι μητρική (εφεξής "Όμιλος Eurobank"), ευρεία γκάμα τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και προϊόντων. Ειδικότερα, ο 10

11 Όμιλος Eurobank παρέχει υπηρεσίες και προϊόντα γενικής τραπεζικής (λιανική, επιχειρηματική, κάρτες πληρωμών, επενδυτική και χρηματιστηριακές συναλλαγές) διαχείρισης ατομικών και συλλογικών χαρτοφυλακίου, χρηματοδοτικής μίσθωσης και πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, καθώς και ασφαλιστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαχείρισης και εκμετάλλευσης ακινήτων και υπηρεσίες μισθοδοσίας (payroll services). ΙΙΙ.Β. Νέα Proton 31. Όπως αναφέρθηκε αναλυτικότερα και ανωτέρω, η Νέα Proton ιδρύθηκε στις , κατ' εφαρμογή του άρθρου 63Ε του Ν. 3601/2007. Ειδικότερα, μετά τη θέση σε ειδική εκκαθάριση της πρώην Proton Bank, ιδρύθηκε η Νέα Proton Bank ως μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο μεταφέρθηκε μέρος των περιουσιακών στοιχείων και, ειδικότερα, το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και δημοσίου) και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκιο δανείων και τίτλων) της πρώην Proton Bank. Η Νέα Proton Bank έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και ενισχύθηκε κεφαλαιακά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο κατέστη μοναδικός μέτοχος της νέας τράπεζας. ΙΙΙ.Γ. Νέο ΤΤ 32. Όπως αναφέρθηκε ήδη αναλυτικά ανωτέρω, το Νέο ΤΤ ιδρύθηκε στις , κατ' εφαρμογή του άρθρου 63Ε του Ν. 3601/2007. Ειδικότερα, μετά τη θέση σε ειδική εκκαθάριση του πρώην Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος, ιδρύθηκε το Νέο ΤΤ ως μεταβατικό πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο μεταφέρθηκε μέρος των περιουσιακών στοιχείων και, ειδικότερα, το σύνολο των καταθέσεων (ιδιωτών, τραπεζών και δημοσίου), το δίκτυο των καταστημάτων και το υγιές ενεργητικό (χαρτοφυλάκιο δανείων και τίτλων) του πρώην ΤΤ. Το Νέο ΤΤ έλαβε άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος και ενισχύθηκε κεφαλαιακά από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο κατέστη μοναδικός μέτοχος της νέας τράπεζας. IV. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 33. Σύμφωνα με πάγια πρακτική της ΕΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 27, η βασική κατηγοριοποίηση των κλασικών τραπεζικών υπηρεσιών περιλαμβάνει: α) τις υπηρεσίες προς ιδιώτες/λιανική τραπεζική (retail banking), β) τις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις/επιχειρηματική τραπεζική (corporate banking), και γ) τις λοιπές 27 Βλ. ενδεικτικά, αποφάσεις ΕΑ 534/VI/2012 Alpha-Eurobank, 549/VII/2012, Πειραιώς-Αγροτική, και αποφάσεις Ε.Επ. M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets, σκ , M.5384, BNP Paribas/Fortis, σκ. 9-10, M.4844, Fortis/ABN AMRO Assets, σκ , M.3894, Unicredito/HBV, σκ , M.6168, RBI/EFG Eurobank/JV, σκ. 12 και 18, M.4155, BNP Paribas/BNL, σκ. 8, 9 και 19, M.2567, Nordbanken/Postgirot, σκ. 9,10. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι πολύ μικρές επιχειρήσεις περιλαμβάνονται στη λιανική τραπεζική (retail) (βλ. απόφαση Ε.Επ. M.5384, ΒΝΡ Paribas/Fortis, σκ. 9), ενώ σε άλλες όχι (βλ. απόφαση Ε. Επ. M.6168, RBI/EFG Eurobank/JV, σκ. 12). 11

12 χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, καθεμία δε, από τις προαναφερθείσες κατηγορίες μπορεί να διακριθεί περαιτέρω, με βάση την υποκαταστασιμότητα των επιμέρους τραπεζικών και εν γένει χρηματοπιστωτικών προϊόντων και υπηρεσιών από πλευράς προσφοράς και ζήτησης. 34. Συγκεκριμένα, ενόψει των δραστηριοτήτων στην υπό εξέταση συναλλαγή μερών, φαίνεται ότι παρουσιάζονται οριζόντιες αλληλεπικαλύψεις τουλάχιστον στις αγορές: α) των καταθέσεων και χορηγήσεων λιανικής τραπεζικής, β) των καταθέσεων και χορηγήσεων επιχειρηματικής τραπεζικής, γ) των μέσων πληρωμής καρτών και αποδοχής καρτών, δ) των χρηματοδοτικών μισθώσεων ε) αμοιβαίων κεφαλαίων και στ) χρηματιστηριακών υπηρεσιών. Συνεπώς οι ανωτέρω (υπό α-στ) αγορές αποτελούν, κατ αρχάς, τις σχετικές με την υπό κρίση συγκέντρωση αγορές. Σημειώνεται ότι ορισμένες εκ των ως άνω αγορών δύνανται να αναλυθούν περαιτέρω σε διακριτές υπο-αγορές. 35. Όπως έχει γίνει δεκτό και σε προηγούμενες αποφάσεις ΕΑ, ως σχετική γεωγραφική αγορά στις ως άνω αγορές προϊόντων/υπηρεσιών θεωρείται καταρχάς το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπου οι δραστηριοποιούμενες επιχειρήσεις ανταγωνίζονται μεταξύ τους υπό επαρκώς ομοιογενείς συνθήκες ανταγωνισμού. V. ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ V. Α. Μερίδια αγοράς της Eurobank προ και μετά της συγκέντρωσης με τη Νέα Proton 36. Παρότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης παρέκκλισης, και λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα αυτής δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για τα ποσοστά των τραπεζών προ και μετά την εν λόγω συγκέντρωση, λόγω του μικρού μεγέθους της αποκτούμενης Νέα Proton, το μερίδιο της οποίας, σύμφωνα με την αιτούσα δεν ξεπερνάει το [0-1]% σε καμία αγορά, εκτιμάται ότι η συγκέντρωση δεν δύναται να μεταβάλει ουσιαστικά τα ποσοστά της εξαγοράζουσας. V. Β. Μερίδια αγοράς της Eurobank προ και μετά της συγκέντρωσης με το Νέο ΤΤ 37. Τα μερίδια αγοράς της ενιαίας οντότητας Eurobank-Νέο ΤΤ 28 στις ανωτέρω αναφερόμενες σχετικές αγορές και στις υπο-αγορές αυτών, κατόπιν της πραγματοποίησης της υπό κρίση πράξης, υπολογίζονται, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα συλλεχθέντα στοιχεία και με ημερομηνία 31/12/2012 ως εξής και αντιπαρατίθενται με τα προ της γνωστοποιηθείσας πράξης μερίδια αγοράς της Eurobank: 1. Λιανική Τραπεζική α) Καταθέσεις 28 Στα ποσοστά αυτά δεν συμπεριλαμβάνεται η σκοπούμενη συγκέντρωση Eurobank-Νέα Proton. 12

13 Σύνολο [15-25]% (προηγουμένως [5-15]%) και ειδικότερα: καταθέσεις όψεως [15-25]% (προηγουμένως [15-25]%), ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ καταθέσεις ταμιευτηρίου [15-25]% (προηγουμένως [5-15]%) και καταθέσεις προθεσμίας [15-25]% (προηγουμένως [5-15]%). β) Χορηγήσεις καταναλωτικά δάνεια εξαιρουμένων των πιστωτικών καρτών [25-35]% (προηγουμένως [15-25]%) και καταναλωτική πίστη μέσω πιστωτικών καρτών [15-25]% (προηγουμένως [15-25]%). Στεγαστική Πίστη Σύνολο [15-25]% (προηγουμένως [5-15]%). 2. Επιχειρηματική Τραπεζική α) Καταθέσεις Σύνολο [15-25]% (προηγουμένως [15-25]%) και ειδικότερα: καταθέσεις όψεως [15-25]% (προηγουμένως [5-15]%), καταθέσεις προθεσμίας [15-25]% (προηγουμένως [15-25]%), β) Χορηγήσεις Σύνολο [15-25]% (προηγουμένως [15-25]%) και ειδικότερα: 3. Έκδοση καρτών (Πιστωτικών και Χρεωστικών) [card issuing] με βάση τον αριθμό πιστωτικών καρτών [15-25]% (προηγουμένως [15-25]%) ενώ με βάση τον αριθμό χρεωστικών καρτών [15-25]% (προηγουμένως [5-15]%) και 4. Αποδοχή καρτών: Σύνολο [15-25]% (προηγουμένως [15-25]%) 5. Διάθεσης Αμοιβαίων Κεφαλαίων: Σύνολο [25-35]% (προηγουμένως [25-35]%) 6. Αγορά χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing) [15-25]% (προηγουμένως [15-25]%). 7. Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες (για τις 31/06/2013, βάσει των δημοσιευμένων στοιχείων του Χρηματιστηρίου Αξιών) και ειδικότερα: μετοχές 17,02%, (προηγουμένως 16,14%) 13

14 ομόλογα 8,07% (αμετάβλητο, καθώς το Νέο ΤΤ δε δραστηριοποιείται στην αγορά αυτή) και παράγωγα 14,82 % (προηγουμένως 14,37%). VI. ΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ VΙ. Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ 38. Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3959/2011, συγκέντρωση επιχειρήσεων πραγματοποιείται όταν προκύπτει μόνιμη μεταβολή ελέγχου, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση κατά την οποία ένα ή περισσότερα πρόσωπα που ελέγχουν ήδη τουλάχιστον μία επιχείρηση, ή μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, αποκτούν άμεσα ή έμμεσα τον έλεγχο του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων, με την αγορά τίτλων ή στοιχείων του ενεργητικού, με σύμβαση ή με άλλο τρόπο. 39. Η γενική ρήτρα του εν λόγω άρθρου συγκεκριμενοποιείται έτι περαιτέρω με τις παραγράφους 3 29 και 4 30 του προαναφερόμενου άρθρου, που ορίζουν την έννοια του ελέγχου κατά τις ανωτέρω διατάξεις. Σύμφωνα με αυτές, έλεγχο συνιστά η δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, ενώ όσον αφορά τα μέσα απόκτησης ελέγχου ορίζεται ότι ο έλεγχος δύναται να απορρέει από δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών. Σε αυτό το πλαίσιο, συγκέντρωση πραγματοποιείται και στην περίπτωση απόκτησης ελέγχου επί των στοιχείων ενεργητικού, που αποτελούν το σύνολο ή τμήμα μιας επιχείρησης, δηλαδή μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας με παρουσία στην αγορά της οποίας μπορεί να προσδιοριστεί σαφώς ο κύκλος εργασιών Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 5 του ν. 3959/2011: «3. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, ο έλεγχος απορρέει από δικαιώματα, συμβάσεις ή άλλα μέσα, τα οποία, είτε μεμονωμένα είτε από κοινού με άλλα, λαμβανομένων υπόψη των σχετικών πραγματικών ή νομικών συνθηκών, παρέχουν τη δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη δραστηριότητα μιας επιχείρησης, και ιδίως από: α) δικαιώματα κυριότητας ή επικαρπίας επί του συνόλου ή μέρους των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, β) δικαιώματα ή συμβάσεις που παρέχουν δυνατότητα καθοριστικής επίδρασης στη σύνθεση, στις συσκέψεις ή στις αποφάσεις των οργάνων μιας επιχείρησης». 30 Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 3959/2011: «4. Ο έλεγχος αποκτάται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα ή τις επιχειρήσεις, τα οποία: α) είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές ή β) χωρίς να είναι υποκείμενα αυτών των δικαιωμάτων ή δικαιούχοι από τις συμβάσεις αυτές, δικαιούνται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτές». 31 Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα δικαιοδοσίας βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων, ΕΕ 2008, C95, σελ. 1 (εφεξής: Κωδικοποιημένη Ανακοίνωση), παρ. 24, με παραπομπή σε σχετική νομολογία. Βλ. σχετικά 14

15 VI. Β. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗΣ 40. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3959/2011, συγκέντρωση επιχειρήσεων που εμπίπτει στο πεδίο του άρθρου 6 παρ απαγορεύεται κατ' αρχήν να πραγματοποιηθεί προ της έκδοσης της απόφασης έγκρισής της από την Ε.Α., με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου Το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011 προβλέπει τη δυνατότητα της Ε.Α., να επιτρέψει, ύστερα από αίτηση, παρέκκλιση από την απαγόρευση πραγματοποίησης της συγκέντρωσης μέχρι την έκδοση της σχετικής επί της συγκέντρωσης απόφασης Όπως προεκτέθηκε, η Eurobank ζήτησε τη χορήγηση παρέκκλισης από την απαγόρευση της παρ. 1 του άρθρου 9, και, κατ επέκταση, την έγκριση πραγματοποίησης των ως άνω συγκεντρώσεων πριν από τη γνωστοποίηση της πράξης ως συγκέντρωσης στην Ε.Α. και τη λήψη απόφασης της Ε.Α. επ αυτής. 43. Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011, απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί να γίνει δεκτή η αίτηση παρέκκλισης συνιστά η ανάγκη αποτροπής σοβαρών ζημιών σε βάρος μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης ή σε βάρος τρίτου. Οι τρίτοι μπορεί να είναι και οι καταναλωτές ή πελάτες των συμμετεχουσών επιχειρήσεων. 44. Σημειώνεται ότι η απόφαση της Ε.Α., η οποία επιτρέπει την παρέκκλιση, είναι από τη φύση της απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, που στοχεύει στην αποφυγή σημαντικών ζημιών σε βάρος επιχειρήσεων ή τρίτων 34. Η άδεια παρέκκλισης μπορεί να ζητηθεί και να παρασχεθεί οποτεδήποτε, είτε πριν από τη γνωστοποίηση, είτε μετά τη συναλλαγή 35. αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στο εξής και: Ε.Επ.) Μ.3867, Vattenfall/Elsam της , σκ. 8, Μ.2857, ECS/IEH της , σκ Ειδικότερα, όταν ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ανέρχεται, στην παγκόσμια αγορά τουλάχιστον σε ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η καθεμία χωριστά, συνολικό κύκλο εργασιών άνω των ευρώ στην ελληνική αγορά. 33 Άρθρο 9 παρ. 3 ν. 3959/2011: «Η Επιτροπή Ανταγωνισμού μπορεί, ύστερα από αίτηση, να επιτρέψει παρέκκλιση από τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές ζημιές σε βάρος μιας ή περισσότερων επιχειρήσεων τις οποίες αφορά η πράξη συγκέντρωσης ή σε βάρος τρίτου. Για την απόφαση αυτή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού συνυπολογίζει, μεταξύ άλλων, την απειλή που συνιστά η εν λόγω συγκέντρωση για τον ανταγωνισμό. Στην απόφαση που επιτρέπει την παρέκκλιση, μπορεί να τίθενται όροι και υποχρεώσεις για την εξασφάλιση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού και την αποτροπή καταστάσεων που θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την εκτέλεση τυχόν απαγορευτικής οριστικής απόφασης. Η άδεια παρέκκλισης μπορεί να ζητείται και να παρέχεται οποτεδήποτε, είτε πριν από τη γνωστοποίηση είτε μετά τη συναλλαγή. Η απόφαση που επιτρέπει την παρέκκλιση, μπορεί να ανακληθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, αν συντρέχει κάποιος από τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 14 του άρθρου 8». 34 Βλ. απόφαση ΕΑ 420 /V/2008, 537/VII/ Άρθρο 9 παρ. 3, ν. 3959/

16 45. Σύμφωνα με την αιτούσα, η παρέκκλιση είναι απαραίτητη για λόγους εξυπηρέτησης του δημοσίου συμφέροντος και ειδικότερα, προκειμένου να θεωρηθεί πληρωθείσα η υποχρέωση μεταβίβασης της Νέας Proton και του Νέου ΤΤ έως την 15 η Ιουλίου 2013, όπως προβλέπεται ρητώς στις δεσμεύσεις που έχει λάβει η χώρα ενώπιον των δανειστών της, και να μην υπάρξει καθυστέρηση ή επιπλοκή στην καταβολή της επόμενης δόσης από τους δανειστές της. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται κατά την αιτούσα η χρηματοοικονομική σταθερότητα της χώρας, και αποσοβείται ο κίνδυνος καθυστέρησης της χρηματοδότησής της. Εξάλλου, σύμφωνα με την αιτούσα, η άμεση πραγματοποίηση της προτεινόμενης εξαγοράς είναι απαραίτητη για τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα της λειτουργίας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος προς όφελος των καταθετών της χώρας. 46. Πραγματικά, στο βαθμό που η καταβολή της επόμενης δόσης στην Ελλάδα από τους δανειστές της συνδέεται από την πλήρωση μιας σειράς προϋποθέσεων, μία εκ των οποίων αφορά σε υποχρέωση ολοκλήρωσης των υπό εξέταση συγκεντρώσεων προ (ή κοντά στις) , η παροχή της αιτούμενης άδειας παρέκκλισης κρίνεται επιβεβλημένη εξ απόψεως δημοσίου συμφέροντος. 47. Πέραν της πλήρωσης της ανωτέρω προϋπόθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 ν. 3959/2011, η Ε.Α. συνυπολογίζει, μεταξύ άλλων, την απειλή που συνιστά η εν λόγω συγκέντρωση για τον ανταγωνισμό. Μια συγκέντρωση δεν περιορίζει, κατά κανόνα, σημαντικά τον ανταγωνισμό και ως εκ τούτου δε συνιστά απειλή για την εύρυθμη λειτουργία του, εφόσον δεν αλλοιώνει παρά με αμελητέο τρόπο τη θέση των παικτών στην αγορά, ακόμα και αν αυτοί κατέχουν ήδη δεσπόζουσα θέση. 48. Εν προκειμένω, το μικρό μέγεθος της εξαγοράζουσας Νέα Proton δεν καθιστά πιθανή την ουσιαστική αλλοίωση της θέσης των παικτών στην αγορά. Επίσης, κατόπιν της συγχώνευσης Eurobank-Νέο TT, η ενιαία εταιρία δε φαίνεται ότι θα κατέχει σε καμία αγορά μερίδιο που να υπερβαίνει το [25-35]%, κι ως εκ τούτου δε θεωρείται πιθανή η δημιουργία ατομικής δεσπόζουσας θέσης. Εντούτοις, βάσει των στοιχείων που έχει στην κατοχή της η Υπηρεσία κατά το παρόν στάδιο της εξέτασης, σε ορισμένες σχετικές αγορές/υπο-αγορές η θέση της Eurobank πιθανόν να ενισχυθεί ουσιαστικά από την εξαγορά της Νέο ΤΤ, δημιουργώντας προβληματισμούς αναφορικά με ενδεχόμενη δημιουργία οριζόντιων συντονισμένων αποτελεσμάτων συνεπεία της συγκέντρωσης. Ωστόσο, η μεταβολή αυτή δεν πιθανολογείται να είναι τόσο σημαντική ώστε η όποια τυχόν προκαλούμενη απειλή για τον ανταγωνισμό είναι τέτοια που να δύναται να υπερκεράσει τους λόγους δημοσίου συμφέροντος που αναλύονται ανωτέρω. 49. Εξάλλου, η αιτούσα δεσμεύτηκε εκ των προτέρων ότι θα συμμορφωθεί με τυχόν μελλοντική αρνητική απόφαση της ΕΑ ως προς την οριστική έγκριση της σκοπούμενης συγκέντρωσης και δήλωσε μέσω των εκπροσώπων της ότι προς διασφάλιση της δυνατότητας αυτής εντωμεταξύ: «[ε]ντός του νέου Ομίλου, το 16

17 Τ.Τ. θα λειτουργήσει ως αυτόνομο δίκτυο με σεβασμό στην παράδοσή του, τις σχέσεις του με το αποταμιευτικό κοινό και το ρόλο του στην οικονομία». 50. Κατά συνέπεια, η υποβληθείσα αίτηση για χορήγηση άδειας παρέκκλισης από την αναστολή πραγματοποίησης της συγκέντρωσης πρέπει να γίνει δεκτή. Διευκρινίζεται ότι η παρούσα απόφαση αφορά αποκλειστικά τους σκοπούς της εξέτασης της αίτησης παρέκκλισης βάσει των κριτηρίων του άρθρου 9 παρ. 3 ν. 3959/2011 και δεν προδικάζει την κρίση επί της ουσίας και την οριστική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού κατά τον έλεγχο της γνωστοποιηθησόμενης πράξης. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, σε συνέχεια των υπ αριθ. 5801/ & 5802/ αιτήσεων της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», επιτρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 3 του ν. 3959/2011, την παρέκκλιση από την υποχρέωση αναστολής πραγματοποίησης των συγκεντρώσεων αναφορικά με τη σκοπούμενη απόκτηση από την αιτούσα, στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών, του συνόλου (100%) των μετοχών των ανώνυμων τραπεζικών εταιριών με την επωνυμία: α) «Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος ΑΤΕ» και β) «Νέα Proton Τράπεζα Α.Ε». Η Τράπεζα υποχρεούται να ενημερώνει την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την πρόοδο των εργασιών πραγματοποίησης των ανωτέρω συναλλαγών. Η απόφαση εκδόθηκε τη 19 η Ιουλίου Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 1 του ν. 3959/2011. Ο Πρόεδρος Η Συντάξασα την Απόφαση Δημήτριος Κυριτσάκης Εμμανουέλα Τρούλη Η Γραμματέας Παρασκευή Ζαχαριά 17

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 564/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 564/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 564/VII/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 25

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 7: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 4: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιουλίου 2013 - Δεκεμβρίου 2013 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση α) Θέματα σχετικά με τις τέσσερις συστημικές

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 484 / VI /2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 30η Απριλίου 2010, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 477 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 17η Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 22 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισµού συνήλθε και συνεδρίασε την 23 η Νοεµβρίου 1998, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.µ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραµµατείας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Η ΕΘΝΙΚΗ», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγ. Σερβίας αρ. 8, και µε την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ. Γ. Εµπορίου) την 9 εκεµβρίου 1998, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. µε την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 593/2014 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1 Α, Αθήνα, τη 10 η Οκτωβρίου 2014, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου 2014 - Ιουνίου 2014 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) Συστημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 26 / 1996 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εμπορίου) την 22 Απριλίου 1996, με την εξής σύνθεση : Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Λασσαδός.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 113 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 27η Ιανουαρίου 2000, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ 419/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 13η Νοεμβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 24η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013, ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ. Στην Αθήνα σήμερα, Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013

Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013 Δραστηριότητες του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2013 1) Πιστωτικά ιδρύματα που έλαβαν κεφαλαιακή ενίσχυση a) Θέματα σχετικά με όλες τις συστημικές τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 546/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 11 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 301/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 31

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 444/V/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 21 η Μαΐου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 1 497 /VΙ/2010 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 12η Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 462/VI/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Σεπτεμβρίου 2009,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 28/30.8.2013 Θέμα: Κανονισμός Εργασιών της Επιτροπής Ειδικών Εκκαθαρίσεων (άρθρο 68Α του ν.3601/2007) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α)

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17)

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 12ης Μαρτίου 2013. σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 4 Μαρτίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 335/V/2007 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 23 η Μαρτίου 2007, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK

ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΩΗΝ Τ BANK 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε ολοκληρώνεται; ΑΠ: Η συγχώνευση έχει ήδη ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, στις 27

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η

Πιο αναλυτικά, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ως για το ως άνω θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ως εξής: ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΛΕΥΚΑ/ΑΠΟΧ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η NEXANS ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε. ανακοινώνει, σύμφωνα και με το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 3556/2007, το σχέδιο τροποποίησης του Καταστατικού της, με σχετικές αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 89 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης την 21 η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30

Διαβάστε περισσότερα

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920.

(www.grivalia.com): GRIVALIA PROPERTIES. κ.ν. 2190/1920. ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέµπτη 30 Ιουλίου 2015 Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αµαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ 322/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 4 η Δεκεμβρίου 2006, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση

Όροι και προϋποθέσεις για την ρύθμιση οφειλών σε προσωρινή ή οριστική καθυστέρηση προς πιστωτικά ιδρύματα που έχουν τεθεί σε ειδική εκκαθάριση ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΚΟΣΤΗΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΗΝ 30 Η ΜΑΙΟΥ 2013, ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. Στην Αθήνα σήμερα 30 Μαΐου 2013, συνήλθε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα:

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του επιπροσθέτως και τα ακόλουθα: ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ LAFARGE CEMENTOS SAU Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 470/VΙ/2009 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Νοεμβρίου 2009, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας»

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α 65, 28.6.2015), όπως ισχύει (ΦΕΚ Α 66, 30.6.2015 και ΦΕΚ Α 79, 14.7.2015) Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις 15 Ιουλίου 2015 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 46 / ΙΙ / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) τη 10 η Σεπτεµβρίου 1998, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON

EUROBANK 3.1. EUROBANK (i) (ii) (iii) (iv) 3.2. PROTON ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ µε απορρόφηση της «Νέα PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Aνώνυµη Eταιρεία» Στην Αθήνα, την 15 η Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δέκα τρία

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.»

«ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΑ PROTON ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014

Αποτελέσματα Β Τριμήνου 2014 29 Αυγούστου Αποτελέσματα Β Τριμήνου Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα: Δείκτες κεφαλαίων κοινών μετοχών CET1 17,8% και δανείων προς καταθέσεις 103,4%. Συνεχιζόμενη ανάκαμψη των κερδών προ προβλέψεων

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.08-30.06.08) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 315/V/2006 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου, του κτηρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 16 η Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε..

«ΝΕ Ν Ο Ε Ο Τ Α Τ Χ Α Υ Χ ΔΡ Δ Ο Ρ Μ Ο Ι Μ Κ Ι Ο Κ Ο Τ Α Τ Μ Α Ι Μ Ε Ι Υ Ε Τ Υ Η Τ Ρ Η Ι Ρ Ο Ι Ο Ε ΛΛ Λ Α Λ Δ Α Ο Δ Σ Ο Σ Α.Τ.. Τ Ε.. ΕΚΘΕΣΗ Διαπιστώσεως της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της συγχωνευόμενης δια απορροφήσεως Τράπεζας «ΝΕΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» με βάση τον Ισολογισμό Μετασχηματισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣH ΑΡΙΘ. 121 / ΙΙ / 2000 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ H Επιτροπή Ανταγωνισμού συνήλθε και συνεδρίασε την 21η Σεπτεμβρίου 1999, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.μ., στην αίθουσα 611 της Γενικής Γραμματείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 584/VIΙ/2013 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 19 η Δεκεμβρίου 2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2

Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 Συχνές Ερωτήσεις για τον Κώδικα εοντολογίας του Ν.4224/2013 1) Ποιός είναι ο σκοπός του Κώδικα εοντολογίας;... 2 2) Ποιοι υπάγονται στον Κώδικα εοντολογίας;... 2 3) Τι απαιτείται από τους δανειολήπτες

Διαβάστε περισσότερα

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών»

«Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» «Θεσμός εξασφάλισης των επενδυτών και υποστήριξης της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών» Μέλος του «Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» Η προστασία των επενδυτών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 412/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 2 α Οκτωβρίου 2008, ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

@ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ @Κωδικός ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1012 ALPHA EQUITY FUND @ΠΙΝΑΚΑΣ : ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ @ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK 31.12.2005 @ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013

100 ημέρες. Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου. Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου 100 ημέρες Ανασκόπηση μεταβατικής περιόδου 01 Ιουνίου 10 Σεπτεμβρίου 2013 Σταθεροποίηση, Αναδιάρθρωση και Απορρόφηση πρώην Λαϊκής, Γενική Συνέλευση Μετόχων για εκλογή νέου Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ Των ανωνύμων εταιριών «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και «ΕΡΓΟΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΤ04 ΣΤ05: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ 1. Γενικά I. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος (με το υπόδειγμα ΣΤ04), ανά εξάμηνο, στοιχεία οφειλετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ' J γ Αριθμός απόφασης V* > 3 3 0 /2014 ^ 1 r ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 557/VII/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1ου ορόφου του κτιρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 28 η εκεµβρίου 2012, ηµέρα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αριθ. MARKT/2006/11/G : Πάροχοι δεδοµένων στον τοµέα των χρηµατοπιστωτικών υπηρεσιών ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Αξιότιµοι Κύριοι, Σας επισυνάπτουµε την αίτηση του [ονοµατεπώνυµο ή επωνυµία του παρόχου ], υποβληθείσα στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παρόχους δεδοµένων στον τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Πνευµατικά ικαιώµατα

Πνευµατικά ικαιώµατα Πνευµατικά ικαιώµατα Το παρόν είναι πνευµατική ιδιοκτησία της ACTA Α.Ε. και προστατεύεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία που αφορά τα πνευµατικά δικαιώµατα. Απαγορεύεται ρητώς η δηµιουργία αντιγράφου,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος έκτης έκδοσης... ΧVΙΙ Aπό τον πρόλογο της πρώτης έκδοσης... XVIΙ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ - ΕΜΠΟΡΟΙ 1. Β.Δ. της 2/14.5.1835 Περί αρμοδιότητος των εμποροδικείων (άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS)

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου, 2003 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 2002 ( ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα-IAS) Αύξηση µεριδίου αγοράς κατά 1% στις Καταθέσεις και τις Χορηγήσεις Οργανικά Κέρδη 1 263 εκατ. (+7%) - Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «Συμμετοχή στη διαδικασία μεταβίβασης του συνόλου ή μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής των υπό εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΟΥΣ 2012 ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δηλώσεις Διοίκησης «Η Τράπεζα Πειραιώς, με την απορρόφηση των δραστηριοτήτων των τριών κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, συμμετέχει ενεργά στην αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 33 / II / 1999 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 20 η Ιανουαρίου 1999, ηµέρα Τετάρτη, στην αίθουσα 611 του Υπουργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Γενικές Ερωτήσεις για τη Συγχώνευση ΕΡ: Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η συγχώνευση; Πότε θα ολοκληρωθεί; ΑΠ: Στις 22 Νοεμβρίου 2013 ολοκληρώθηκε η νομική συγχώνευση με απορρόφηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ 9 / ΙΙ / 1998 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα 611 του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ. Εµπορίου) την 31 η Αυγούστου 1998, ηµέρα ευτέρα και ώρα 13:00, µε την εξής σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ /Χ.Π. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΑΡΙΘΜ. 388/V/2008 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Α ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Συνεδρίασε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου του κτηρίου των γραφείων της, επί της οδού Κότσικα 1Α, Αθήνα, την 24 η Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 16ης Νοεμβρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 16ης Νοεμβρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τροποποιήσεις του πλαισίου για την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2012/90) Εισαγωγή και νομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ 1. Εισαγωγή Η παρούσα Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών εφαρµόζεται στις εταιρείες του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίες παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες κατά την

Διαβάστε περισσότερα