Eννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε σχέση µε το φαινόµενο της µέρας-νύχτας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε σχέση µε το φαινόµενο της µέρας-νύχτας"

Transcript

1 Eννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε σχέση µε το φαινόµενο της µέρας-νύχτας Xρ. Nικολάου, K. Π. Kωνσταντίνου (*) Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές Eπιστήµες, Πανεπιστήµιο Κύπρου Θεµατική Eνότητα: Προγράµµατα Σπουδών, ιβλία, ιδακτικό Υλικό Kατηγορία Eργασίας: Εµπειρική Πειραµατική Έρευνα Επίπεδο Εκπαίδευσης: Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Περίληψη: πλά φαινόµενα αστρονοµίας όπως είναι η εναλλαγή µέρας και νύχτας καθώς και η ακολουθία των τεσσάρων εποχών διδάσκονται στον ανώτερο κύκλο της κυπριακής δηµοτικής εκπαίδευσης. Η εννοιολογική κατανόηση των φαινοµένων και η ευαισθησία των εκπαιδευτικών για τις ποικίλες δυσκολίες που προκύπτουν στη µαθησιακή διαδικασία είναι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των σχετικών διδακτικών παρεµβάσεων. Το παρόν άρθρο αποτελεί µέρος µιας συνεχιζόµενης έρευνας µε την οποία αποσκοπούµε στη διερεύνηση των εννοιολογικών και συλλογιστικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι προπτυχιακοί εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν ένα µοντέλο για τη σχετική κίνηση του ήλιου και της γης που να εξηγεί τη δηµιουργία του φαινοµένου της µέρας και της νύχτας. Η έρευνα έλαβε χώρα στα πλαίσια του µαθήµατος ΕΠ 176 Φυσικές Επιστήµες στο ηµοτικό Σχολείο κατά το Εαρινό Εξάµηνο 2001 όπου φοιτούσαν 52 φοιτητές του Τµήµατος Επιστηµών της γωγής-ηµοτική Εκπαίδευση. Το µάθηµα ακολούθησε την προσέγγιση του προγράµµατος Φυσική µε ιερώτηση µε έµφαση στην ενότητα Παρατηρησιακή στρονοµία Ι. Η συλλογή δεδοµένων έγινε µέσα από µια σειρά διαγνωστικών δοκιµίων που δίνονταν σε όλη τη διάρκεια του εξαµήνου στην αρχή κάθε κεφαλαίου. Μέσα από τα διαγνωστικά δοκίµια προέκυψαν ενδείξεις ότι οι µαθησιακές προσπάθειες των φοιτητών δυσχεραίνονται από την παρεµβολή συλλογιστικών δυσκολιών που σχετίζονται µε την ικανότητα χωρικού συλλογισµού. Στο παρόν άρθρο αναλύεται η τάση των φοιτητών να παρουσιάζουν τις κατευθύνσεις του ορίζοντα ως υπαρκτά σταθερά σηµεία στη γη ή στο διάστηµα. Προέκυψαν ενδείξεις ότι οι δυσκολίες χωρικού συλλογισµού σχετίζονται µε την κατανόηση του φαινοµένου µέρας-νύχτας. (*) πρόσωπο επικοινωνίας Λέξεις Kλειδιά: εννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες, εννοιολογικά µοντέλα, εννοιολογική κατανόηση, αστρονοµία The conceptual and reasoning difficulties encountered by prospective teachers in their effort to construct a model of the day night cycle Ch. Nicolaou, C. P. Constantinou (*), Learning in Physics Group, University of Cyprus Conference Theme: Curricula, Textbooks, Teaching Materials Educational Level: Tertiary Education Paper Classification: Empirical Investigation Abstract: Simple astronomical phenomena such as the day-night cycle and the sequence of the four seasons are taught in the upper elementary grades of Cyprus primary education. Teachers conceptual understanding of the phenomena and their awareness of the various difficulties that arise during the learning process are important factors that influence the effectiveness of instructional interventions. This article reports on a continuing research effort through which we aim to investigate the conceptual and reasoning difficulties that pre-service teachers encounter in their effort to construct a model of the relative motion of the sun and the earth, which can explain the phenomenon of the day-night cycle. The research took place in the context of a compulsory course Physical Science in the Elementary Grades during the spring semester The course was attended by 52 students of the Department of Educational Sciences. The course followed the Physics by Inquiry approach concentrating on the module on Observational Astronomy. Data collection was accomplished through specially designed pre-tests and post-tests, which were administered to the students throughout the entire semester at the beginning of each section. The student responses to these tasks provide evidence that their learning efforts are impeded by the interjection of specific difficulties related to spatial reasoning. For instance, students interpret the geographical directions as absolute locations/points in space. There are indications that this spatial difficulty relates to the understanding of the phenomenon of day-night cycle. (*) contact person Keywords: Conceptual and reasoning difficulties, conceptual models, conceptual understanding, astronomy. 1. Εισαγωγή H µάθηση στις Φυσικές Eπιστήµες αναλύεται σε µια σειρά από συνιστώσες. Aρχικά, η απόκτηση εµπειριών µε τα διάφορα φυσικά φαινόµενα που µας περιβάλλουν εξασφαλίζει την απαιτούµενη βάση για µεταγενέστερη 133

2 οικοδόµηση εννοιολογικής κατανόησης. H νοητική αναπαράσταση της δοµής και της οργάνωσης της γνώσης που απαιτείται ώστε να αποφευχθεί ο κατατεµαχισµός και η άνευ νοήµατος χρήση τεχνικής ορολογίας προκύπτει µέσα από την ανάπτυξη επιστηµολογικής επάρκειας. Οι δεξιότητες συλλογισµού και επιστηµονικής µεθόδου εξασφαλίζουν τις στρατηγικές και διαδικασίες που απαιτούνται για λειτουργική αξιοποίηση της όποιας εννοιολογικής κατανόησης έχουµε αναπτυγµένη σε µια δεδοµένη στιγµή. H εννοιολογική κατανόηση παρέχει την ευχέρεια ανάλυσης και κατανόησης καθηµερινών φαινοµένων και κριτικής αξιολόγησης δεδοµένων σε καταστάσεις λήψης απόφασης. Tέλος, η ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη γνώση, την επιστήµη και τη διερώτηση ενισχύει το µαθησιακό κίνητρο και εξασφαλίζει συνεχή σύνδεση µε τη µαθησιακή διαδικασία. H παραδοσιακή διδασκαλία αποτυγχάνει στην ενιαία προώθηση των ανωτέρω παραµέτρων µάθησης στις Φυσικές Eπιστήµες. Aυτό το στοιχείο περιορίζει αισθητά τη δυνατότητα των παραδοσιακών προσεγγίσεων να επιφέρουν πραγµατική µάθηση. Tα αποτελεσµατικά προγράµµατα διδασκαλίας προωθούν όλες τις ανωτέρω συνιστώσες κατά τρόπο ενιαίο, ώστε να γίνεται εφικτή η ανάπτυξη αυτοσυνείδησης σε σχέση µε τη σηµασία της επιστηµονικής σκέψης και της εννοιολογικής κατανόησης στη διαµόρφωση αποφάσεων τόσο στο προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Στο Πανεπιστήµιο Kύπρου, η Eρευνητική Oµάδα Mάθησης στις Φυσικές Eπιστήµες ανέλαβε την προσαρµογή της προσέγγισης της ιερώτησης στις εκπαιδευτικές συνθήκες του Eλληνικού συστήµατος και σε µικρότερες ηλικίες από αυτές όπου έχει τύχει εφαρµογής µέχρι τώρα. Στο παρόν άρθρο, το οποίο προέκυψε µέσα από αυτό το πρόγραµµα, εξερευνούµε τη δυνατότητα ενοποιηµένης καλλιέργειας συλλογιστικών ικανοτήτων και εννοιολογικής κατανόησης σε απλά φαινόµενα παρατηρησιακής αστρονοµίας. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να καταγράψει τα αποτελέσµατα µιας έρευνας, στην οποία µελετήθηκε η εννοιολογική οικολογία προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών όσον αφορά σε απλά φαινόµενα παρατηρησιακής αστρονοµίας. Εξετάστηκαν ειδικότερα οι αρχικές ιδέες των φοιτητών αυτών σε σχέση µε το φαινόµενο εναλλαγής µέρας-νύχτας. 2. Το φαινόµενο της εναλλαγής µέρας και νύχτας Η εναλλαγή µέρας και νύχτας αποτελεί ένα από τα φαινόµενα που ο κάθε άνθρωπος παρατηρεί και ζει τις συνέπειές του κυριολεκτικά καθηµερινά 1. Παρόλα αυτά, λίγοι µπορούν να εξηγήσουν ορθά τον τρόπο µε τον οποίο αυτό συµβαίνει, ενδεχοµένως γιατί είναι πολύπλοκο φαινόµενο ή γιατί η µοντελοποίηση και κατανόησή του απαιτούν µία σειρά από δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε σχετικά εκτεταµένο χρονικό διάστηµα. Φαινοµενική κίνηση του ήλιου στον ουρανό Θεωρήσαµε ότι η καταγραφή της φαινοµενικής κίνησης του ήλιου στον ουρανό είναι πρωταρχικής σηµασίας στην πορεία οικοδόµησης ενός µοντέλου για το φαινόµενο της εναλλαγής µέρας και νύχτας. Εφόσον η εναλλαγή µέρας - νύχτας είναι άµεσα συνυφασµένη µε τη σχετική κίνηση του ήλιου και της γης, ο εντοπισµός της πορείας του ήλιου όπως αυτή φαίνεται από τη γη κατά τη διάρκεια µιας µέρας, θα δώσει στοιχεία σηµαντικά για τη συγκρότηση του µοντέλου, όπως η ώρα ανατολής, δύσης, τοπικού µεσηµεριού 2 του ήλιου, η τροχιά, το υψόµετρο και η κατεύθυνση του ήλιου στον ουρανό. Οι πληροφορίες αυτές θα αποτελέσουν τα στοιχεία που θα στηρίξουν ή θα ανατρέψουν τυχόν πρώιµα και αρχικά µοντέλα, ώστε µετά από τροποποίηση και αναδιοργάνωση ο µανθάνων να µπορεί να καταλήξει σε αυτά που εξηγούν στο µέγιστο βαθµό τις σχετικές παρατηρήσεις. Τρόποι καταγραφής και διερεύνησης της φαινοµενικής κίνησης του ήλιου στον ουρανό. ια την καταγραφή αυτής της κίνησης κατά τη διάρκεια µιας µέρας επιλέξαµε την κατασκευή διαγραµµάτων σκιάς. ια καταγραφή ενός διαγράµµατος σκιάς απαιτείται µία διάταξη που αποτελείται από ένα επίπεδο πίνακα και ένα καρφί στερεωµένο κάθετα σ αυτόν ώστε να χρησιµοποιείται ως πίνακας σχεδιασµού σκιών. Πάνω στον πίνακα είναι τοποθετηµένο ένα κοµµάτι χαρτιού όπου σηµειώνεται η κορυφή του ύψους της σκιάς του καρφιού σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια µιας µέρας. Tο ίχνος των κορυφών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ερµηνευθεί το φαινοµενικό µονοπάτι του ήλιου στον ουρανό. Σηµαντικές πρόσθετες πληροφορίες στην όλη διαδικασία προκύπτουν από καθηµερινές παρατηρήσεις του φαινοµένου. Τρόποι ερµηνείας της σχετικής κίνησης (δύο εναλλακτικά ισοδύναµα µοντέλα) ασιζόµενοι στις πληροφορίες που παρέχονται από τα διαγράµµατα σκιάς, αλλά και από τις παρατηρήσεις του µανθάνοντα, είναι δυνατή η οικοδόµηση δύο εναλλακτικών µοντέλων εξήγησης της εναλλαγής µέρας- 1 M. Summers, J. Mant (1995) A survey of British primary school teachers understanding of the Earth s place in the universe. Educational Research, 37 (1), pp A. Lightman, Ph. Sadler (1988) The earth is round? Who are you kidding? Science and Children, Feb 1988, pp St. Vosniadou (1991) Designing curricula for conceptual restructuring: Lessons from the study of knowledge acquisition in astronomy. J. Curriculum Studies, 23 (3), pp St. Vosniadou (1992) Mental models of the earth: a study of conceptual change in childhood. Cognitive Psychology 24, pp J. G. Sharp, R. Bowker and J. Merrick (1997) Primary astronomy: conceptual change and learning in three year olds. Research in Education, 57, pp Τοπικό µεσηµέρι είναι η ώρα της µέρας κατά την οποία ο ήλιος βρίσκεται στο πιο ψηλό σηµείο στον ουρανό. 134

3 νύχτας. Στο πλαίσιο του συστήµατος των δύο σωµάτων τα µοντέλα είναι ισοδύναµα ως προς τη δυνατότητά τους να εξηγήσουν τις παρατηρήσεις και να χρησιµοποιηθούν για διατύπωση προβλέψεων. Μοντέλο 1 Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο η µέρα και η νύχτα δηµιουργούνται λόγω της περιστροφής της γης γύρω από τον εαυτό της κάθε 24 ώρες. Ο ήλιος είναι σταθερός. Ένα σηµείο στην επιφάνεια της γης αντικρίζει τον ήλιο κατά τη µισή περιστροφή (12 ώρες) και έχει µέρα, ενώ δεν αντικρύζει τον ήλιο και άρα έχει νύχτα για το υπόλοιπο δεύτερο της περιστροφής. Σε κάθε δεδοµένη στιγµή η µισή επιφάνεια της γης έχει µέρα και το άλλο ηµισφαίριο έχει νύχτα. Μοντέλο 2 Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο η µέρα και η νύχτα δηµιουργούνται λόγω της περιφοράς του ήλιου γύρω από τη γη κάθε 24 ώρες. Η γη είναι σταθερή στο κέντρο του συστήµατος. Κατά τη µισή περιφορά του ήλιου (12 ώρες) το ένα δεύτερο της σφαιρικής επιφάνειας της γης είναι προσανατολισµένο προς τον ήλιο και έχει µέρα και για την υπόλοιπη επιφάνεια που δεν έχει οπτική επαφή µε τον ήλιο είναι νύχτα. Ένα σηµείο της επιφάνειας της γης έχει και πάλι 12 ώρες µέρα και 12 ώρες νύχτα. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι και τα δύο µοντέλα µπορούν να τροποποιηθούν εισάγοντας κάποια κλίση στον άξονα περιστροφής ώστε να µπορεί να εξηγήσει κανείς την απόκλιση της διάρκειας της µέρας από τις 12 ώρες σε διάφορα σηµεία της γης για ένα δεδοµένο εικοσιτετράωρο. Tόσο το µοντέλο 1 όσο και το µοντέλο 2 έχουν τη δυνατότητα να εξηγήσουν όλες τις παρατηρήσεις που καταγράφονται σε ένα διάγραµµα σκιάς και συνεπώς κανένα από τα δύο µοντέλα δεν απορρίπτεται. Tα δύο µοντέλα µπορούν επίσης να λειτουργήσουν εξίσου αποτελεσµατικά στην εξήγηση των προσωπικών παρατηρήσεων των µανθανόντων σε σχέση µε το φαινόµενο της εναλλαγής της µέρας και της νύχτας. H εγκυρότητα των δύο µοντέλων µπορεί να διαφοροποιηθεί µόνο µε αναφορά σε κάποιο τρίτο ουράνιο σώµα. Μεθοδολογία Τα αρχικά ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας εργασίας ήταν τα ακόλουθα: Ποιες είναι οι αντιλήψεις φοιτητών παιδαγωγικών τµηµάτων σε σχέση µε απλά φαινόµενα αστρονοµίας; Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζουν αυτοί οι φοιτητές στην προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν κατανόηση σε σχέση µε το µηχανισµό του φαινοµένου µέρας-νύχτας; πό τη διδασκαλία της Ενότητας Παρατηρησιακή στρονοµία του ιδακτικού Υλικού «Φυσική µε ιερώτηση» προέκυψε ότι πολλοί προϋπηρεσιακοί εκπαιδευτικοί δεν µπορούν να κατανοήσουν πλήρως τις 4 κατευθύνσεις του ορίζοντα. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση των ερευνητικών ερωτηµάτων. Τα αναθεωρηµένα ερευνητικά ερωτήµατα είναι τα ακόλουθα: Ποιες είναι οι αντιλήψεις φοιτητών παιδαγωγικών τµηµάτων σε σχέση µε τις κατευθύνσεις του ορίζοντα; Σε ποιο βαθµό αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζουν την προσπάθειά των φοιτητών να οικοδοµήσουν κατανόηση σε σχέση µε το µηχανισµό του φαινοµένου µέρας-νύχτας; ια διερεύνηση των τροποποιηµένων ερευνητικών ερωτηµάτων δοµήθηκε το ακόλουθο διαγνωστικό δοκίµιο: Στην εικόνα της υδρογείου σφαίρας που φαίνεται πιο κάτω, έχει σχεδιαστεί η Kύπρος όπου και βρισκόµαστε. α σχεδιάσετε στο διάγραµµα το βορρά, το νότο, την ανατολή και τη δύση. Nα εξηγήσετε τόσο µε διάγραµµα όσο και µε λόγια πώς σχηµατίζεται η µέρα και η νύχτα. Η εξήγησή σας πρέπει να περιλαµβάνει ιδιαίτερη αναφορά στο πώς σχηµατίζεται η ανατολή και η δύση του ήλιου. Mια τυπική ορθή απάντηση περιλαµβάνει τα εξής: 1. Οι κατευθύνσεις του ορίζοντα τοποθετούνται σε σχέση µε την Κύπρο ως βέλη που ξεκινούν από την Κύπρο όπως φαίνεται στο σχήµα. Η διεύθυνση νατολή-ύση σχηµατίζεται κατά µήκος του αντίστοιχου γεωγραφικού παράλληλου. Η διεύθυνση ορράς-ότος σχηµατίζεται κατά µήκος του αντίστοιχου γεωγραφικού µεσηµβρινού. Οι τέσσερις κατευθύνσεις εφάπτονται της επιφάνειας της γης στην Κύπρο. 2. Ως προς στο σχηµατισµό της µέρας-νύχτας, ορθός συλλογισµός θεωρείται ο εξής: 135

4 : Κεφάλι ανθρώπου όπως φαίνεται από µπροστά B.Π.: Bόρειος Πόλος Η.Π. Μ.Κ ΚΤΟΨΗ ΗΛΙΟΣ Τα µεγέθη Ε είναι υπό κλίµακα Σχήµα 1: Περιστροφή της γης γύρω από τον εαυτό της ως µηχανισµός δηµιουργίας του φαινοµένου εναλλαγής µέρας νύχτας. Κάποιος βρίσκεται στη χώρα Κ. Κοιτάζει προς το ορρά. ν απλώσει το δεξί χέρι προς τα δεξιά του παράλληλα προς το έδαφος, θα δείχνει προς την νατολή ενώ αν απλώσει το αριστερό του χέρι προς τα αριστερά του παράλληλα προς το έδαφος, θα δείχνει προς τη ύση. ν η γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της αριστερόστροφα, όπως φαίνεται από κάποια θέση πάνω από το όρειο Πόλο, ο άνθρωπος στη χώρα K θα δει τον ήλιο για πρώτη φορά στα ανατολικά του το πρωί και θα τον δει να χάνεται στα δυτικά του το απόγευµα. Ένας εναλλακτικός τρόπος εξήγησης του φαινοµένου είναι ο ακόλουθος: Σύµφωνα µε το Σχήµα 1, η χώρα Μ βρίσκεται ανατολικά της χώρας Κ και η χώρα δυτικά της χώρας Κ. Άρα αν η γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της αριστερόστροφα όπως φαίνεται πάνω από το όρειο Πόλο, τότε ο ήλιος θα ανατείλει πιο νωρίς στη χώρα, ακολούθως στη χώρα Κ και τέλος στη χώρα. Έτσι θα ανατείλει πρώτα στη χώρα που βρίσκεται πιο ανατολικά σε σχέση µε τις άλλες δύο. είγµα της έρευνας Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 52 προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος Επιστηµών της γωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου που παρακολούθησαν το µάθηµα ΕΠ 176 Φυσικές Επιστήµες στο ηµοτικό Σχολείο. ξίζει να σηµειωθεί ότι το Τµήµα Επιστηµών της γωγής είναι ιδιαίτερα προνοµιούχο ως προς τους φοιτητές του. υτή τη στιγµή εισάγει 1 φοιτήτρια για κάθε 17 που παρακάθονται στις εισαγωγικές εξετάσεις. Με άλλα λόγια η ηµοτική Εκπαίδευση είναι ο πιο ανταγωνιστικός κλάδος του Πανεπιστηµίου Κύπρου και προσελκύει κατά τεκµήριο ένα µέρος της αφρόκρεµας των λυκείων του νησιού. νάλυση δεδοµένων Μετά τη χορήγηση του προπειραµατικού δοκιµίου έγινε προσεκτικός έλεγχος των απαντήσεων όλων των φοιτητών κατά την οποία διαφάνηκαν οι δυσκολίες 3 που αντιµετωπίζουν στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν το µοντέλο που τυχόν χρησιµοποιούν για να ερµηνεύσουν το φαινόµενο της εναλλαγής µέρας και νύχτας. κολούθως καταγράφηκαν οι σηµαντικότερες δυσκολίες και σε µεταγενέστερο στάδιο έγινε φαινοµενογραφική ανάλυση από την οποία προέκυψε η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι έγινε κατηγοριοποίηση των απαντήσεων πρώτον ως προς τον τρόπο που οι φοιτητές προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις του ορίζοντα και δεύτερον ως προς τα µοντέλα που χρησιµοποιούν για να περιγράψουν το φαινόµενο της µέρας-νύχτας. ποτελέσµατα Κατευθύνσεις του ορίζοντα Τα σχήµατα µε τα οποία οι φοιτητές απεικόνισαν τις τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντα συγκεντρώθηκαν σε 9 κατηγορίες, οι οποίες φαίνονται στον πίνακα της επόµενης σελίδας. Στον πίνακα 1 φαίνεται επίσης το ποσοστό των φοιτητών, των οποίων οι απαντήσεις ανήκουν σε κάθε κατηγορία. Η κατηγορία 1, η οποία πλησιάζει περισσότερο την επιστηµονική προσέγγιση, δόθηκε από το 5.8% των φοιτητών, ενώ η κατηγορία 9, η οποία αποκλίνει περισσότερο από την επιστηµονική προσέγγιση, δόθηκε από το 1.9% των φοιτητών. Στην κατηγορία 6, που αξίζει να σηµειωθεί παρουσιάστηκε από το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (55.8%), οι κατευθύνσεις του ορίζοντα αναπαριστώνται ως σηµεία που βρίσκονται στο βόριο και νότιο πόλο, δεξιά και αριστερά της υδρογείου όπως κοιτάζουµε το χαρτί. 3 L. C. McDermott (1991) Millikan Lecture 1990: What we teach and what is learned Closing the gap. American Journal of Physics, 59 (4), pp

5 Κατηγορία 1 Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και απαντήσεις, όπου η ανατολή και η δύση συµβολίζονται µε βέλη που να εφάπτονται στην επιφάνεια της γης. Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 5.8% 1.9% 1.9% Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 ή Κατηγορία % 1.9% Κατηγορία 7 ή ή Κατηγορία 8 Κατηγορία % 7.7% 5.8% 1.9% Πίνακας 1 Κατηγορίες απεικόνισης των τεσσάρων κατευθύνσεων του ορίζοντα Με βάση τον πίνακα 1, οι φοιτητές τείνουν να πιστεύουν ότι οι κατευθύνσεις βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά είναι µονίµως υπαρκτά σηµεία που παραµένουν σταθερά πάνω στη γη ή στο διάστηµα. εν τις αντιλαµβάνονται ως κατευθύνσεις που µεταβάλλονται σε σχέση µε τη θέση του παρατηρητή. Το φαινόµενο της µέρας-νύχτας Οι κατηγορίες του συλλογισµού των φοιτητών όπως προέκυψαν µετά από τη φαινοµενογραφική ανάλυση του διαγνωστικού δοκιµίου παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Κατηγορίες απαντήσεων: % H γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Καθώς η Kύπρος πλησιάζει στον ήλιο έχουµε την Aνατολή του ήλιου και µετά µέρα. Όταν η Kύπρος αρχίσει να αποµακρύνεται από τον ήλιο έχουµε τη δύση του και µετά νύχτα. (=2) 3.8 H γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Η µισή γη είναι φωτισµένη. Οι περιοχές που είναι φωτισµένες από τον ήλιο έχουν µέρα και οι υπόλοιπες νύχτα. Καθώς η γη περιστρέφεται από τη δύση προς την ανατολή, οι φωτισµένες περιοχές εναλλάσσονται µε µη φωτισµένες περιοχές και ο ήλιος φαίνεται να ανατέλλει από την ανατολή και να δύει στη δύση. (=1) 1.9 H γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Η µισή γη είναι φωτισµένη έτσι οι περιοχές που είναι φωτισµένες από τον ήλιο έχουν µέρα και οι υπόλοιπες νύχτα. Καθώς η γη περιστρέφεται οι µη φωτισµένες περιοχές περνούν στο φως (ο ήλιος ανατέλλει) και οι φωτισµένες περιοχές της γης περνούν στο σκοτάδι (ο ήλιος δύει). Στα πλάγια, οι περιοχές που δεν είναι απέναντι από τον ήλιο έχουν ανατολή ή δύση. (=16) 30.8 H γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Η µισή γη είναι φωτισµένη έτσι οι περιοχές που είναι φωτισµένες

6 από τον ήλιο έχουν µέρα και οι υπόλοιπες νύχτα. (=15) H γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Κατά τη διάρκεια της µισής περιφοράς η µισή γη (το µέρος της γης που «βλέπει» τον ήλιο) έχει µέρα και το υπόλοιπο έχει νύχτα. Κατά την υπόλοιπη περιστροφή, οι περιοχές της γης που πριν «έβλεπαν» τον ήλιο τώρα δεν τον βλέπουν και έχουν νύχτα, ενώ αυτές που ήταν στο σκοτάδι τώρα βλέπουν τον ήλιο και έχουν µέρα. Η µετάβαση από τη µια κατάσταση στην άλλη δίνει την ανατολή και τη δύση του ήλιου. (=3) 5.8 H γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Κατά τη διάρκεια της µισής περιφοράς, η µισή γη έχει µέρα, το µέρος της γης που «βλέπει» τον ήλιο και το υπόλοιπο έχει νύχτα. (=5) 9.6 O ήλιος περιφέρεται γύρω από τη γη. Κατά τη µισή περιφορά φωτίζει τη µισή γη, η οποία έχει µέρα, ενώ αυτή που δε φωτίζεται έχει νύχτα. Κατά την υπόλοιπη περιφορά, η περιοχή της γης που πριν φωτιζόταν τώρα δε φωτίζεται και έχει νύχτα και αυτή που δε φωτιζόταν τώρα φωτίζεται και έχει µέρα. (=1) 1.9 ίνεται περιγραφή του µονοπατιού του ήλιου στον ουρανό από την ώρα της ανατολής µέχρι την ώρα της δύσης του. (=2) 3.8 Kαθώς η γη γυρίζει κρύβει τον ήλιο και έχουµε νύχτα. (=1) 1.9 Tη µέρα έχουµε ήλιο και τη νύχτα φεύγει και έχουµε αστέρια και φεγγάρι. (=1) 1.9 H γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και όταν η σκιά της γης καλύπτει τον ήλιο ή όταν η σκιά του ήλιου καλύπτει τη γη έχουµε νύχτα. (=2) 3.8 Tο φεγγάρι µπαίνει µπροστά από τον ήλιο τη νύχτα. (=1) 1.9 Καµία ή άσχετη απάντηση. (=2) 3.8 Πίνακας 2: Κατηγορίες περιγραφής του φαινοµένου της µέρας-νύχτας Η κατηγορία 1, η οποία προσεγγίζει περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία την επιστηµονική άποψη, δόθηκε από το 3.8% των φοιτητών, ενώ η κατηγορίες 12 και 13, οι οποίες αποκλίνουν περισσότερο από την επιστηµονική άποψη παρουσιάστηκαν από το 1,9% και 3.8% αντίστοιχα. Στις κατηγορίες 3 και 4, που αξίζει να σηµειωθεί ότι αφορούν στο 30.8% και στο 28.8% των φοιτητών αντίστοιχα, οι φοιτητές συσχετίζουν το φαινόµενο της µέρας-νύχτας µε την περιστροφή της γης, και το φως που αυτή λαµβάνει από τον ήλιο κατά τη διάρκεια αυτής της περιστροφής. Συνοπτικά ποτελέσµατα Η σύζευξη των 2 προηγούµενων πινάκων οδήγησε στη δηµιουργία του συνοπτικού πίνακα της επόµενης σελίδας, στον οποίο οι γραµµές αναφέρονται στις κατηγορίες των απαντήσεων που Κατευθύνσεις του ορίζοντα Περιγραφή µοντέλου µέρας-νύχτας Πίνακας 3: Σύνοψη ποτελεσµάτων επέλεξαν οι φοιτητές σε σχέση µε το µοντέλο µέρας νύχτας και οι στήλες στα σχήµατα που επέλεξαν οι φοιτητές για να αναπαραστήσουν τις κατευθύνσεις του ορίζοντα. Η αρίθµηση υποδηλώνει τη σχέση που έχει η απάντηση µε την επιστηµονική άποψη. Η κατηγορία 1 είναι αυτή που προσεγγίζει περισσότερο την επιστηµονική άποψη και η κατηγορία 13 αυτή που αποκλίνει περισσότερο από την επιστηµονική άποψη. νάλογο ισχύει και για τα σχήµατα. Το σχήµα 1 είναι η σωστή απεικόνιση των 4 κατευθύνσεων του ορίζοντα ενώ το σχήµα 9 αποτελεί την πιο «λανθασµένη» απεικόνιση. Οι αριθµοί που περιέχονται στον πίνακα αντιστοιχούν στον αριθµό των φοιτητών που χρησιµοποίησαν το σχήµα της κατηγορίας που αντιστοιχεί στη γραµµή και το µοντέλο που αντιστοιχεί στη στήλη. πό τον πίνακα 3 προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: Πρώτο, το σχήµα που κυριαρχεί ως προς τις κατευθύνσεις του ορίζοντα είναι το 6. εύτερο, οι κατηγορίες συλλογισµού ως προς το φαινόµενο της µέρας νύχτας που παρουσιάζονται από την πλειοψηφία των φοιτητών είναι η 3 και η 4. Τρίτο, υπάρχει µια τάση επικέντρωσης των δεδοµένων πιο κοντά στη µια διαγώνιο. υτή η τάση υποδηλώνει ότι υπάρχει µια συσχέτιση µεταξύ των δύο αντιλήψεων (κατευθύνσεις ορίζοντα και φαινόµενο µέρας νύχτας). Φοιτητές δηλαδή που κατανοούν τις 4 κατευθύνσεις του ορίζοντα εξηγούν το φαινόµενο της δηµιουργίας της µέρας και της νύχτας µε τρόπο που προσεγγίζει περισσότερο την επιστηµονική άποψη και αντίστροφα. 138

7 Συµπεράσµατα Ένα από τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την έρευνα είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης προϋποθέτει υπέρβαση συγκεκριµένων εννοιολογικών, συλλογιστικών και επιστηµολογικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές και δυσχεραίνουν την προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν κατανόηση στην Aστρονοµία και στη Φυσική γενικότερα. Aφενός, συνεπάγεται ότι συγκεκριµένες κοινότυπες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν πολλοί φοιτητές χρήζουν ρητής αντιµετώπισης στο πλαίσιο του µαθησιακού περιβάλλοντος ώστε να είναι εφικτή η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης. Συχνά οι συλλογιστικές δυσκολίες δεν αναγνωρίζονται ούτε από τους φοιτητές ούτε από τους διδάσκοντες και παραµένουν στο υπόβαθρο για να επηρεάζουν και σε µερικές περιπτώσεις να καθορίζουν τη µαθησιακή πορεία. O σχεδιασµός διδακτικού υλικού οφείλει να περιλαµβάνει την ανάπτυξη συγκεκριµένων στρατηγικών και δραστηριοτήτων που θα ενθαρρύνουν τους φοιτητές να εκφράζουν τις απόψεις τους ώστε οι δυσκολίες να εµφανίζονται ανοιχτά και να γίνονται αντικείµενο διαλογικής επεξεργασίας. ιαγνωστικά δοκίµια της µορφής αυτού που παρουσιάσαµε στο παρόν άρθρο µπορούν να συνεισφέρουν τα µέγιστα ως όργανα ανάδειξης συλλογιστικών και άλλων δυσκολιών. Aφετέρου όµως, τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας µας οδηγούν στην αναγνώριση της σηµασίας της ενιαίας προώθησης εννοιολογικής κατανόησης, συλλογιστικών δεξιοτήτων και άλλων ικανοτήτων που είναι άρρητα συνδεδεµένες µε τη µάθηση στις Φυσικές Eπιστήµες. Eιδικότερα, η ανάπτυξη συνδέσεων µεταξύ των τυπικών πληροφοριών, της δοµής του γνωστικού αντικειµένου, των µέσων αναπαράστασης πληροφοριών και των πραγµατικών φαινοµένων χρειάζεται να τονίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι συνηθίζεται στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Mια βασική αρχή που ακολουθείται στο πρόγραµµα Φυσική µε ιερώτηση είναι η διδασκαλία της επιστήµης ως διαδικασίας διερώτησης σε αντίθεση µε την παραδοσιακή προσπάθεια µετάδοσης όγκου πληροφοριών που, αν απορροφούνται, παραµένουν λειτουργικά µη αξιοποιήσιµες σε σχέση µε την ερµηνεία καθηµερινών φαινοµένων και την εφαρµογή τους σε καταστάσεις λήψης απόφασης. Συγκεκριµένα, η παρούσα έρευνα υπέδειξε ότι η πραγµατική κατανόηση του φαινοµένου της δηµιουργίας µέρας-νύχτας προϋποθέτει κατανόηση των κατευθύνσεων του ορίζοντα, και, ευρύτερα, την κατανόηση της δυνατότητας σχεσιακών ορισµών για κάποιες έννοιες. Συνεπώς, η κατανόηση των τεσσάρων σηµείων του ορίζοντα ως κατευθύνσεων στο χώρο πρέπει να αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση ως προς την κατανόηση του φαινοµένου της δηµιουργίας µέρας-νύχτας. Ευχαριστίες Η εργασία είναι αποτέλεσµα του ερευνητικού προγράµµατος Φυσική µε ιερώτηση, το οποίο χρηµατοδοτείται από το National Science Foundation, USA. Θα θέλαµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας στη Lillian McDermott και στον Peter Shaffer για τη συνεχιζόµενη στήριξη. 139

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Μάριος Παπαευριπίδου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου (*) sepgmp3@ucy.ac.cy, c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

... - Κωνσταντίνος Χρίστου (Πρόεδρος), Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αθανάσιος Γαγάτσης,

... - Κωνσταντίνος Χρίστου (Πρόεδρος), Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου - Αθανάσιος Γαγάτσης, ΟΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Συγκρίνοντας τη γεωμετρική σκέψη μαθητών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης Υποβλήθηκε στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου

ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ιαστηµική Φυσική στη Β Λυκείου ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΕΤΑΦΟΡΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΗΤΩΝ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΘΕΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΝΑΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΝΑΙΚΩΝ ΠΕ ΙΩΝ ΣΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΙΑΣΤΗΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ υρτώ

Διαβάστε περισσότερα

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο

2. Η διδασκαλία της Γεωµετρίας στο ελληνικό δηµοτικό σχολείο Εισαγωγή Η εργασία αυτή έχει στόχο να παρουσιάσει µια εναλλακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωµετρίας στις πρώτες τάξεις του δηµοτικού σχολείου, αντλώντας περιεχόµενα από τη λαϊκή παράδοση και λαµβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning

Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Ανάπτυξη στρατηγικών σε έννοιες χώρου κατά την πρώτη σχολική ηλικία Strategies in Early Spatial Reasoning Πέτρος Κλιάπης, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, pkliapis@gmail.com Petros Kliapis Scientific

Διαβάστε περισσότερα

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές

είναι ένα δύσκολο στην κατανόηση θέμα, διότι έχει κατασκευαστεί σε αφηρημένες δομές. Δεδομένου ότι αυτές οι αφηρημένες δομές δεν καλύπτουν τις ζωές 1.1 Η Γεωμετρία Η Γεωμετρία αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των Μαθηματικών και κατέχει ένα βασικό ρόλο στα προγράμματα σπουδών. Η σημασία της διδασκαλίας της συνδέεται τόσο με τη χρησιμότητά της στην

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Αναπαραστάσεις και Κατανόηση Συνόλων Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥΣ Ειρήνη Αριστοτέλους, Χρυστάλλα Περικλέους, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα Επιστηµών Αγωγής,

Διαβάστε περισσότερα

12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου

12 o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου Καλλιέργεια συλλογιστικών στρατηγικών για τη διαχείριση καταστάσεων λήψης απόφασης: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ειδικά σχεδιασμένου διδακτικού υλικού για την καλλιέργεια της συλλογιστικής στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο

Προσαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων για τα Μαθηματικά στο Γυμνάσιο ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΧΕΔΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ «Αναλυτικά Προγράμματα Μαθησιακών Δυσκολιών-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία. Λουκά Λουκάς

Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία. Λουκά Λουκάς Στρατηγικές συλλογισμού μαθητών δημοτικού σχολείου κατά τη διαδικασία της διερώτησης: Επιχειρηματολογία Ευαγόρου Άριστος Πανεπιστήμιο Κύπρου Λουκά Λουκάς Πανεπιστήμιο Κύπρου Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ.

Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παπαευριπίδου Μάριος. Ζαχαρία Ζαχαρίας Χ. Διερεύνηση της ανάπτυξης της ικανότητας μοντελοποίησης και της εννοιολογικής κατανόησης για το κυκλοφορικό σύστημα δωδεκάχρονων μαθητών μέσω δύο διαφορετικών παρεμβάσεων Φελλάς Χριστόφορος Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη

ιαµόρφωση και αιτιολόγηση εικασιών από µαθητές ηµοτικού και ο ρόλος τους στην απόδειξη ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΩΝ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Editorial

Περιεχόμενα. Editorial Περιεχόμενα Editorial Σπύρος Κιουλάνης 1. Καταγραφή απόψεων μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Μακεδονία σε σχέση με τη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και την αξιολόγησης των μικροδιδασκαλιών τους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙ ΩΝ, ΠΕ.ΠΑ.Γ.Ν.Η ιατριβή που υπεβλήθη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ: ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «ΟΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς

ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός για εκπαιδευτικούς Ερευνητικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Χρηματοδότηση: Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου ΜΕΛΕΣ ΜΕΛΕΣ: ΕΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Η ΠΟΛΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ: ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Μιχαήλ, Ε., Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2009). Η πολύ-πολιτισμική διάσταση του πολλαπλασιασμού: Στάσεις και αντιλήψεις Κυπρίων εκπαιδευτικών για τη χρήση της στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466)

Γκόρια, Σ. & Παπαδοπούλου, Μ. (2011). Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: Η περίπτωση. (σσ.445-466) Πολυτροπικά κείµενα στο νηπιαγωγείο: η περίπτωση των χαρτών 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αύξηση των µέσων επικοινωνίας και η πολιτισµική και γλωσσική ποικιλοµορφία στις σύγχρονες κοινωνίες οδηγούν σε διαφοροποιηµένους

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος

Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης Μαθηματικού Προβλήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ανάπτυξη Νοητικών Δεξιοτήτων Τετράχρονων Παιδιών, Μέσα Από Διαδικασίες Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr

Κατερίνα Σκαμάγκα 1, Κωσταντίνος Ραβάνης 2, Δημήτρης Κολιόπουλος 3, kskamaga@hotmail.com, ravanis@upatras.gr, dkoliop@upatras.gr ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τόμος 1, Τεύχος 3, Σελίδες 223-253 Εκδόσεις Κλειδάριθμος Οι στοιχειώδεις μαγνητικές ιδιότητες ως αναλογικοί συλλογισμοί για τη συγκρότηση ενός πρόδρομου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤHΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Αναλογικός και Μη Συλλογισµός σε Μαθητές µε Συµπτώµατα υσλεξίας ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΥΣΛΕΞΙΑΣ Κυριακή Φράγκου, Χαράλαµπος Καψάλης, Αθανάσιος Γαγάτσης Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΟΕΡΟΙ ΚΑΤ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Νοεροί - Κατ εκτίμηση Υπολογισμοί 44. Σοφοκλέους, Π., Λεμονίδης, Χ., (2007). Νοεροί κατ εκτίμηση υπολογισμοί: Μαθηματικές διαδικασίες μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια των πρώτων τάξεων του Δημοτικού της

Διαβάστε περισσότερα

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ο υπολογιστής ως εργαλείο ενίσχυσης της μάθησης σε παιδιά προσχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Κυριακή Κεχαΐδου. Επιβλέπουσα καθηγήτρια Βασιλική Φαρμάκη ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ &

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών Γυµνασίου σε σχέση µε το ιαδίκτυο

Αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών Γυµνασίου σε σχέση µε το ιαδίκτυο Αναπαραστάσεις των µαθητών/ριών Γυµνασίου σε σχέση µε το ιαδίκτυο Εκπαιδευτικός ΠΕ19, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, mpapas@uth.gr Μ. Παπαστεργίου, Χ. Σολοµωνίδου (*), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ..Ε. Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Πτυχιακή Εργασία ΘΕΜΑ: Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΟΥΛΟΥ Όνομα Πατρός: ΣΕΡΑΦΕΙΜ Αριθμός Μητρώου : Τ - 518 ΟΚΤΩΜΒΡΙΟΣ 2006

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση

Πρόγραμμα Σπουδών για τα Μαθηματικά στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ

ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στη ιδασκαλία Φυσικών Επιστηµών ΟΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΣ ΟΚΙΕΣ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα