Eννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε σχέση µε το φαινόµενο της µέρας-νύχτας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε σχέση µε το φαινόµενο της µέρας-νύχτας"

Transcript

1 Eννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε σχέση µε το φαινόµενο της µέρας-νύχτας Xρ. Nικολάου, K. Π. Kωνσταντίνου (*) Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές Eπιστήµες, Πανεπιστήµιο Κύπρου Θεµατική Eνότητα: Προγράµµατα Σπουδών, ιβλία, ιδακτικό Υλικό Kατηγορία Eργασίας: Εµπειρική Πειραµατική Έρευνα Επίπεδο Εκπαίδευσης: Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Περίληψη: πλά φαινόµενα αστρονοµίας όπως είναι η εναλλαγή µέρας και νύχτας καθώς και η ακολουθία των τεσσάρων εποχών διδάσκονται στον ανώτερο κύκλο της κυπριακής δηµοτικής εκπαίδευσης. Η εννοιολογική κατανόηση των φαινοµένων και η ευαισθησία των εκπαιδευτικών για τις ποικίλες δυσκολίες που προκύπτουν στη µαθησιακή διαδικασία είναι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των σχετικών διδακτικών παρεµβάσεων. Το παρόν άρθρο αποτελεί µέρος µιας συνεχιζόµενης έρευνας µε την οποία αποσκοπούµε στη διερεύνηση των εννοιολογικών και συλλογιστικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι προπτυχιακοί εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν ένα µοντέλο για τη σχετική κίνηση του ήλιου και της γης που να εξηγεί τη δηµιουργία του φαινοµένου της µέρας και της νύχτας. Η έρευνα έλαβε χώρα στα πλαίσια του µαθήµατος ΕΠ 176 Φυσικές Επιστήµες στο ηµοτικό Σχολείο κατά το Εαρινό Εξάµηνο 2001 όπου φοιτούσαν 52 φοιτητές του Τµήµατος Επιστηµών της γωγής-ηµοτική Εκπαίδευση. Το µάθηµα ακολούθησε την προσέγγιση του προγράµµατος Φυσική µε ιερώτηση µε έµφαση στην ενότητα Παρατηρησιακή στρονοµία Ι. Η συλλογή δεδοµένων έγινε µέσα από µια σειρά διαγνωστικών δοκιµίων που δίνονταν σε όλη τη διάρκεια του εξαµήνου στην αρχή κάθε κεφαλαίου. Μέσα από τα διαγνωστικά δοκίµια προέκυψαν ενδείξεις ότι οι µαθησιακές προσπάθειες των φοιτητών δυσχεραίνονται από την παρεµβολή συλλογιστικών δυσκολιών που σχετίζονται µε την ικανότητα χωρικού συλλογισµού. Στο παρόν άρθρο αναλύεται η τάση των φοιτητών να παρουσιάζουν τις κατευθύνσεις του ορίζοντα ως υπαρκτά σταθερά σηµεία στη γη ή στο διάστηµα. Προέκυψαν ενδείξεις ότι οι δυσκολίες χωρικού συλλογισµού σχετίζονται µε την κατανόηση του φαινοµένου µέρας-νύχτας. (*) πρόσωπο επικοινωνίας Λέξεις Kλειδιά: εννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες, εννοιολογικά µοντέλα, εννοιολογική κατανόηση, αστρονοµία The conceptual and reasoning difficulties encountered by prospective teachers in their effort to construct a model of the day night cycle Ch. Nicolaou, C. P. Constantinou (*), Learning in Physics Group, University of Cyprus Conference Theme: Curricula, Textbooks, Teaching Materials Educational Level: Tertiary Education Paper Classification: Empirical Investigation Abstract: Simple astronomical phenomena such as the day-night cycle and the sequence of the four seasons are taught in the upper elementary grades of Cyprus primary education. Teachers conceptual understanding of the phenomena and their awareness of the various difficulties that arise during the learning process are important factors that influence the effectiveness of instructional interventions. This article reports on a continuing research effort through which we aim to investigate the conceptual and reasoning difficulties that pre-service teachers encounter in their effort to construct a model of the relative motion of the sun and the earth, which can explain the phenomenon of the day-night cycle. The research took place in the context of a compulsory course Physical Science in the Elementary Grades during the spring semester The course was attended by 52 students of the Department of Educational Sciences. The course followed the Physics by Inquiry approach concentrating on the module on Observational Astronomy. Data collection was accomplished through specially designed pre-tests and post-tests, which were administered to the students throughout the entire semester at the beginning of each section. The student responses to these tasks provide evidence that their learning efforts are impeded by the interjection of specific difficulties related to spatial reasoning. For instance, students interpret the geographical directions as absolute locations/points in space. There are indications that this spatial difficulty relates to the understanding of the phenomenon of day-night cycle. (*) contact person Keywords: Conceptual and reasoning difficulties, conceptual models, conceptual understanding, astronomy. 1. Εισαγωγή H µάθηση στις Φυσικές Eπιστήµες αναλύεται σε µια σειρά από συνιστώσες. Aρχικά, η απόκτηση εµπειριών µε τα διάφορα φυσικά φαινόµενα που µας περιβάλλουν εξασφαλίζει την απαιτούµενη βάση για µεταγενέστερη 133

2 οικοδόµηση εννοιολογικής κατανόησης. H νοητική αναπαράσταση της δοµής και της οργάνωσης της γνώσης που απαιτείται ώστε να αποφευχθεί ο κατατεµαχισµός και η άνευ νοήµατος χρήση τεχνικής ορολογίας προκύπτει µέσα από την ανάπτυξη επιστηµολογικής επάρκειας. Οι δεξιότητες συλλογισµού και επιστηµονικής µεθόδου εξασφαλίζουν τις στρατηγικές και διαδικασίες που απαιτούνται για λειτουργική αξιοποίηση της όποιας εννοιολογικής κατανόησης έχουµε αναπτυγµένη σε µια δεδοµένη στιγµή. H εννοιολογική κατανόηση παρέχει την ευχέρεια ανάλυσης και κατανόησης καθηµερινών φαινοµένων και κριτικής αξιολόγησης δεδοµένων σε καταστάσεις λήψης απόφασης. Tέλος, η ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη γνώση, την επιστήµη και τη διερώτηση ενισχύει το µαθησιακό κίνητρο και εξασφαλίζει συνεχή σύνδεση µε τη µαθησιακή διαδικασία. H παραδοσιακή διδασκαλία αποτυγχάνει στην ενιαία προώθηση των ανωτέρω παραµέτρων µάθησης στις Φυσικές Eπιστήµες. Aυτό το στοιχείο περιορίζει αισθητά τη δυνατότητα των παραδοσιακών προσεγγίσεων να επιφέρουν πραγµατική µάθηση. Tα αποτελεσµατικά προγράµµατα διδασκαλίας προωθούν όλες τις ανωτέρω συνιστώσες κατά τρόπο ενιαίο, ώστε να γίνεται εφικτή η ανάπτυξη αυτοσυνείδησης σε σχέση µε τη σηµασία της επιστηµονικής σκέψης και της εννοιολογικής κατανόησης στη διαµόρφωση αποφάσεων τόσο στο προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Στο Πανεπιστήµιο Kύπρου, η Eρευνητική Oµάδα Mάθησης στις Φυσικές Eπιστήµες ανέλαβε την προσαρµογή της προσέγγισης της ιερώτησης στις εκπαιδευτικές συνθήκες του Eλληνικού συστήµατος και σε µικρότερες ηλικίες από αυτές όπου έχει τύχει εφαρµογής µέχρι τώρα. Στο παρόν άρθρο, το οποίο προέκυψε µέσα από αυτό το πρόγραµµα, εξερευνούµε τη δυνατότητα ενοποιηµένης καλλιέργειας συλλογιστικών ικανοτήτων και εννοιολογικής κατανόησης σε απλά φαινόµενα παρατηρησιακής αστρονοµίας. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να καταγράψει τα αποτελέσµατα µιας έρευνας, στην οποία µελετήθηκε η εννοιολογική οικολογία προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών όσον αφορά σε απλά φαινόµενα παρατηρησιακής αστρονοµίας. Εξετάστηκαν ειδικότερα οι αρχικές ιδέες των φοιτητών αυτών σε σχέση µε το φαινόµενο εναλλαγής µέρας-νύχτας. 2. Το φαινόµενο της εναλλαγής µέρας και νύχτας Η εναλλαγή µέρας και νύχτας αποτελεί ένα από τα φαινόµενα που ο κάθε άνθρωπος παρατηρεί και ζει τις συνέπειές του κυριολεκτικά καθηµερινά 1. Παρόλα αυτά, λίγοι µπορούν να εξηγήσουν ορθά τον τρόπο µε τον οποίο αυτό συµβαίνει, ενδεχοµένως γιατί είναι πολύπλοκο φαινόµενο ή γιατί η µοντελοποίηση και κατανόησή του απαιτούν µία σειρά από δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε σχετικά εκτεταµένο χρονικό διάστηµα. Φαινοµενική κίνηση του ήλιου στον ουρανό Θεωρήσαµε ότι η καταγραφή της φαινοµενικής κίνησης του ήλιου στον ουρανό είναι πρωταρχικής σηµασίας στην πορεία οικοδόµησης ενός µοντέλου για το φαινόµενο της εναλλαγής µέρας και νύχτας. Εφόσον η εναλλαγή µέρας - νύχτας είναι άµεσα συνυφασµένη µε τη σχετική κίνηση του ήλιου και της γης, ο εντοπισµός της πορείας του ήλιου όπως αυτή φαίνεται από τη γη κατά τη διάρκεια µιας µέρας, θα δώσει στοιχεία σηµαντικά για τη συγκρότηση του µοντέλου, όπως η ώρα ανατολής, δύσης, τοπικού µεσηµεριού 2 του ήλιου, η τροχιά, το υψόµετρο και η κατεύθυνση του ήλιου στον ουρανό. Οι πληροφορίες αυτές θα αποτελέσουν τα στοιχεία που θα στηρίξουν ή θα ανατρέψουν τυχόν πρώιµα και αρχικά µοντέλα, ώστε µετά από τροποποίηση και αναδιοργάνωση ο µανθάνων να µπορεί να καταλήξει σε αυτά που εξηγούν στο µέγιστο βαθµό τις σχετικές παρατηρήσεις. Τρόποι καταγραφής και διερεύνησης της φαινοµενικής κίνησης του ήλιου στον ουρανό. ια την καταγραφή αυτής της κίνησης κατά τη διάρκεια µιας µέρας επιλέξαµε την κατασκευή διαγραµµάτων σκιάς. ια καταγραφή ενός διαγράµµατος σκιάς απαιτείται µία διάταξη που αποτελείται από ένα επίπεδο πίνακα και ένα καρφί στερεωµένο κάθετα σ αυτόν ώστε να χρησιµοποιείται ως πίνακας σχεδιασµού σκιών. Πάνω στον πίνακα είναι τοποθετηµένο ένα κοµµάτι χαρτιού όπου σηµειώνεται η κορυφή του ύψους της σκιάς του καρφιού σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια µιας µέρας. Tο ίχνος των κορυφών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ερµηνευθεί το φαινοµενικό µονοπάτι του ήλιου στον ουρανό. Σηµαντικές πρόσθετες πληροφορίες στην όλη διαδικασία προκύπτουν από καθηµερινές παρατηρήσεις του φαινοµένου. Τρόποι ερµηνείας της σχετικής κίνησης (δύο εναλλακτικά ισοδύναµα µοντέλα) ασιζόµενοι στις πληροφορίες που παρέχονται από τα διαγράµµατα σκιάς, αλλά και από τις παρατηρήσεις του µανθάνοντα, είναι δυνατή η οικοδόµηση δύο εναλλακτικών µοντέλων εξήγησης της εναλλαγής µέρας- 1 M. Summers, J. Mant (1995) A survey of British primary school teachers understanding of the Earth s place in the universe. Educational Research, 37 (1), pp A. Lightman, Ph. Sadler (1988) The earth is round? Who are you kidding? Science and Children, Feb 1988, pp St. Vosniadou (1991) Designing curricula for conceptual restructuring: Lessons from the study of knowledge acquisition in astronomy. J. Curriculum Studies, 23 (3), pp St. Vosniadou (1992) Mental models of the earth: a study of conceptual change in childhood. Cognitive Psychology 24, pp J. G. Sharp, R. Bowker and J. Merrick (1997) Primary astronomy: conceptual change and learning in three year olds. Research in Education, 57, pp Τοπικό µεσηµέρι είναι η ώρα της µέρας κατά την οποία ο ήλιος βρίσκεται στο πιο ψηλό σηµείο στον ουρανό. 134

3 νύχτας. Στο πλαίσιο του συστήµατος των δύο σωµάτων τα µοντέλα είναι ισοδύναµα ως προς τη δυνατότητά τους να εξηγήσουν τις παρατηρήσεις και να χρησιµοποιηθούν για διατύπωση προβλέψεων. Μοντέλο 1 Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο η µέρα και η νύχτα δηµιουργούνται λόγω της περιστροφής της γης γύρω από τον εαυτό της κάθε 24 ώρες. Ο ήλιος είναι σταθερός. Ένα σηµείο στην επιφάνεια της γης αντικρίζει τον ήλιο κατά τη µισή περιστροφή (12 ώρες) και έχει µέρα, ενώ δεν αντικρύζει τον ήλιο και άρα έχει νύχτα για το υπόλοιπο δεύτερο της περιστροφής. Σε κάθε δεδοµένη στιγµή η µισή επιφάνεια της γης έχει µέρα και το άλλο ηµισφαίριο έχει νύχτα. Μοντέλο 2 Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο η µέρα και η νύχτα δηµιουργούνται λόγω της περιφοράς του ήλιου γύρω από τη γη κάθε 24 ώρες. Η γη είναι σταθερή στο κέντρο του συστήµατος. Κατά τη µισή περιφορά του ήλιου (12 ώρες) το ένα δεύτερο της σφαιρικής επιφάνειας της γης είναι προσανατολισµένο προς τον ήλιο και έχει µέρα και για την υπόλοιπη επιφάνεια που δεν έχει οπτική επαφή µε τον ήλιο είναι νύχτα. Ένα σηµείο της επιφάνειας της γης έχει και πάλι 12 ώρες µέρα και 12 ώρες νύχτα. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι και τα δύο µοντέλα µπορούν να τροποποιηθούν εισάγοντας κάποια κλίση στον άξονα περιστροφής ώστε να µπορεί να εξηγήσει κανείς την απόκλιση της διάρκειας της µέρας από τις 12 ώρες σε διάφορα σηµεία της γης για ένα δεδοµένο εικοσιτετράωρο. Tόσο το µοντέλο 1 όσο και το µοντέλο 2 έχουν τη δυνατότητα να εξηγήσουν όλες τις παρατηρήσεις που καταγράφονται σε ένα διάγραµµα σκιάς και συνεπώς κανένα από τα δύο µοντέλα δεν απορρίπτεται. Tα δύο µοντέλα µπορούν επίσης να λειτουργήσουν εξίσου αποτελεσµατικά στην εξήγηση των προσωπικών παρατηρήσεων των µανθανόντων σε σχέση µε το φαινόµενο της εναλλαγής της µέρας και της νύχτας. H εγκυρότητα των δύο µοντέλων µπορεί να διαφοροποιηθεί µόνο µε αναφορά σε κάποιο τρίτο ουράνιο σώµα. Μεθοδολογία Τα αρχικά ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας εργασίας ήταν τα ακόλουθα: Ποιες είναι οι αντιλήψεις φοιτητών παιδαγωγικών τµηµάτων σε σχέση µε απλά φαινόµενα αστρονοµίας; Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζουν αυτοί οι φοιτητές στην προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν κατανόηση σε σχέση µε το µηχανισµό του φαινοµένου µέρας-νύχτας; πό τη διδασκαλία της Ενότητας Παρατηρησιακή στρονοµία του ιδακτικού Υλικού «Φυσική µε ιερώτηση» προέκυψε ότι πολλοί προϋπηρεσιακοί εκπαιδευτικοί δεν µπορούν να κατανοήσουν πλήρως τις 4 κατευθύνσεις του ορίζοντα. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση των ερευνητικών ερωτηµάτων. Τα αναθεωρηµένα ερευνητικά ερωτήµατα είναι τα ακόλουθα: Ποιες είναι οι αντιλήψεις φοιτητών παιδαγωγικών τµηµάτων σε σχέση µε τις κατευθύνσεις του ορίζοντα; Σε ποιο βαθµό αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζουν την προσπάθειά των φοιτητών να οικοδοµήσουν κατανόηση σε σχέση µε το µηχανισµό του φαινοµένου µέρας-νύχτας; ια διερεύνηση των τροποποιηµένων ερευνητικών ερωτηµάτων δοµήθηκε το ακόλουθο διαγνωστικό δοκίµιο: Στην εικόνα της υδρογείου σφαίρας που φαίνεται πιο κάτω, έχει σχεδιαστεί η Kύπρος όπου και βρισκόµαστε. α σχεδιάσετε στο διάγραµµα το βορρά, το νότο, την ανατολή και τη δύση. Nα εξηγήσετε τόσο µε διάγραµµα όσο και µε λόγια πώς σχηµατίζεται η µέρα και η νύχτα. Η εξήγησή σας πρέπει να περιλαµβάνει ιδιαίτερη αναφορά στο πώς σχηµατίζεται η ανατολή και η δύση του ήλιου. Mια τυπική ορθή απάντηση περιλαµβάνει τα εξής: 1. Οι κατευθύνσεις του ορίζοντα τοποθετούνται σε σχέση µε την Κύπρο ως βέλη που ξεκινούν από την Κύπρο όπως φαίνεται στο σχήµα. Η διεύθυνση νατολή-ύση σχηµατίζεται κατά µήκος του αντίστοιχου γεωγραφικού παράλληλου. Η διεύθυνση ορράς-ότος σχηµατίζεται κατά µήκος του αντίστοιχου γεωγραφικού µεσηµβρινού. Οι τέσσερις κατευθύνσεις εφάπτονται της επιφάνειας της γης στην Κύπρο. 2. Ως προς στο σχηµατισµό της µέρας-νύχτας, ορθός συλλογισµός θεωρείται ο εξής: 135

4 : Κεφάλι ανθρώπου όπως φαίνεται από µπροστά B.Π.: Bόρειος Πόλος Η.Π. Μ.Κ ΚΤΟΨΗ ΗΛΙΟΣ Τα µεγέθη Ε είναι υπό κλίµακα Σχήµα 1: Περιστροφή της γης γύρω από τον εαυτό της ως µηχανισµός δηµιουργίας του φαινοµένου εναλλαγής µέρας νύχτας. Κάποιος βρίσκεται στη χώρα Κ. Κοιτάζει προς το ορρά. ν απλώσει το δεξί χέρι προς τα δεξιά του παράλληλα προς το έδαφος, θα δείχνει προς την νατολή ενώ αν απλώσει το αριστερό του χέρι προς τα αριστερά του παράλληλα προς το έδαφος, θα δείχνει προς τη ύση. ν η γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της αριστερόστροφα, όπως φαίνεται από κάποια θέση πάνω από το όρειο Πόλο, ο άνθρωπος στη χώρα K θα δει τον ήλιο για πρώτη φορά στα ανατολικά του το πρωί και θα τον δει να χάνεται στα δυτικά του το απόγευµα. Ένας εναλλακτικός τρόπος εξήγησης του φαινοµένου είναι ο ακόλουθος: Σύµφωνα µε το Σχήµα 1, η χώρα Μ βρίσκεται ανατολικά της χώρας Κ και η χώρα δυτικά της χώρας Κ. Άρα αν η γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της αριστερόστροφα όπως φαίνεται πάνω από το όρειο Πόλο, τότε ο ήλιος θα ανατείλει πιο νωρίς στη χώρα, ακολούθως στη χώρα Κ και τέλος στη χώρα. Έτσι θα ανατείλει πρώτα στη χώρα που βρίσκεται πιο ανατολικά σε σχέση µε τις άλλες δύο. είγµα της έρευνας Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 52 προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος Επιστηµών της γωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου που παρακολούθησαν το µάθηµα ΕΠ 176 Φυσικές Επιστήµες στο ηµοτικό Σχολείο. ξίζει να σηµειωθεί ότι το Τµήµα Επιστηµών της γωγής είναι ιδιαίτερα προνοµιούχο ως προς τους φοιτητές του. υτή τη στιγµή εισάγει 1 φοιτήτρια για κάθε 17 που παρακάθονται στις εισαγωγικές εξετάσεις. Με άλλα λόγια η ηµοτική Εκπαίδευση είναι ο πιο ανταγωνιστικός κλάδος του Πανεπιστηµίου Κύπρου και προσελκύει κατά τεκµήριο ένα µέρος της αφρόκρεµας των λυκείων του νησιού. νάλυση δεδοµένων Μετά τη χορήγηση του προπειραµατικού δοκιµίου έγινε προσεκτικός έλεγχος των απαντήσεων όλων των φοιτητών κατά την οποία διαφάνηκαν οι δυσκολίες 3 που αντιµετωπίζουν στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν το µοντέλο που τυχόν χρησιµοποιούν για να ερµηνεύσουν το φαινόµενο της εναλλαγής µέρας και νύχτας. κολούθως καταγράφηκαν οι σηµαντικότερες δυσκολίες και σε µεταγενέστερο στάδιο έγινε φαινοµενογραφική ανάλυση από την οποία προέκυψε η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι έγινε κατηγοριοποίηση των απαντήσεων πρώτον ως προς τον τρόπο που οι φοιτητές προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις του ορίζοντα και δεύτερον ως προς τα µοντέλα που χρησιµοποιούν για να περιγράψουν το φαινόµενο της µέρας-νύχτας. ποτελέσµατα Κατευθύνσεις του ορίζοντα Τα σχήµατα µε τα οποία οι φοιτητές απεικόνισαν τις τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντα συγκεντρώθηκαν σε 9 κατηγορίες, οι οποίες φαίνονται στον πίνακα της επόµενης σελίδας. Στον πίνακα 1 φαίνεται επίσης το ποσοστό των φοιτητών, των οποίων οι απαντήσεις ανήκουν σε κάθε κατηγορία. Η κατηγορία 1, η οποία πλησιάζει περισσότερο την επιστηµονική προσέγγιση, δόθηκε από το 5.8% των φοιτητών, ενώ η κατηγορία 9, η οποία αποκλίνει περισσότερο από την επιστηµονική προσέγγιση, δόθηκε από το 1.9% των φοιτητών. Στην κατηγορία 6, που αξίζει να σηµειωθεί παρουσιάστηκε από το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (55.8%), οι κατευθύνσεις του ορίζοντα αναπαριστώνται ως σηµεία που βρίσκονται στο βόριο και νότιο πόλο, δεξιά και αριστερά της υδρογείου όπως κοιτάζουµε το χαρτί. 3 L. C. McDermott (1991) Millikan Lecture 1990: What we teach and what is learned Closing the gap. American Journal of Physics, 59 (4), pp

5 Κατηγορία 1 Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και απαντήσεις, όπου η ανατολή και η δύση συµβολίζονται µε βέλη που να εφάπτονται στην επιφάνεια της γης. Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 5.8% 1.9% 1.9% Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 ή Κατηγορία % 1.9% Κατηγορία 7 ή ή Κατηγορία 8 Κατηγορία % 7.7% 5.8% 1.9% Πίνακας 1 Κατηγορίες απεικόνισης των τεσσάρων κατευθύνσεων του ορίζοντα Με βάση τον πίνακα 1, οι φοιτητές τείνουν να πιστεύουν ότι οι κατευθύνσεις βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά είναι µονίµως υπαρκτά σηµεία που παραµένουν σταθερά πάνω στη γη ή στο διάστηµα. εν τις αντιλαµβάνονται ως κατευθύνσεις που µεταβάλλονται σε σχέση µε τη θέση του παρατηρητή. Το φαινόµενο της µέρας-νύχτας Οι κατηγορίες του συλλογισµού των φοιτητών όπως προέκυψαν µετά από τη φαινοµενογραφική ανάλυση του διαγνωστικού δοκιµίου παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Κατηγορίες απαντήσεων: % H γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Καθώς η Kύπρος πλησιάζει στον ήλιο έχουµε την Aνατολή του ήλιου και µετά µέρα. Όταν η Kύπρος αρχίσει να αποµακρύνεται από τον ήλιο έχουµε τη δύση του και µετά νύχτα. (=2) 3.8 H γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Η µισή γη είναι φωτισµένη. Οι περιοχές που είναι φωτισµένες από τον ήλιο έχουν µέρα και οι υπόλοιπες νύχτα. Καθώς η γη περιστρέφεται από τη δύση προς την ανατολή, οι φωτισµένες περιοχές εναλλάσσονται µε µη φωτισµένες περιοχές και ο ήλιος φαίνεται να ανατέλλει από την ανατολή και να δύει στη δύση. (=1) 1.9 H γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Η µισή γη είναι φωτισµένη έτσι οι περιοχές που είναι φωτισµένες από τον ήλιο έχουν µέρα και οι υπόλοιπες νύχτα. Καθώς η γη περιστρέφεται οι µη φωτισµένες περιοχές περνούν στο φως (ο ήλιος ανατέλλει) και οι φωτισµένες περιοχές της γης περνούν στο σκοτάδι (ο ήλιος δύει). Στα πλάγια, οι περιοχές που δεν είναι απέναντι από τον ήλιο έχουν ανατολή ή δύση. (=16) 30.8 H γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Η µισή γη είναι φωτισµένη έτσι οι περιοχές που είναι φωτισµένες

6 από τον ήλιο έχουν µέρα και οι υπόλοιπες νύχτα. (=15) H γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Κατά τη διάρκεια της µισής περιφοράς η µισή γη (το µέρος της γης που «βλέπει» τον ήλιο) έχει µέρα και το υπόλοιπο έχει νύχτα. Κατά την υπόλοιπη περιστροφή, οι περιοχές της γης που πριν «έβλεπαν» τον ήλιο τώρα δεν τον βλέπουν και έχουν νύχτα, ενώ αυτές που ήταν στο σκοτάδι τώρα βλέπουν τον ήλιο και έχουν µέρα. Η µετάβαση από τη µια κατάσταση στην άλλη δίνει την ανατολή και τη δύση του ήλιου. (=3) 5.8 H γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Κατά τη διάρκεια της µισής περιφοράς, η µισή γη έχει µέρα, το µέρος της γης που «βλέπει» τον ήλιο και το υπόλοιπο έχει νύχτα. (=5) 9.6 O ήλιος περιφέρεται γύρω από τη γη. Κατά τη µισή περιφορά φωτίζει τη µισή γη, η οποία έχει µέρα, ενώ αυτή που δε φωτίζεται έχει νύχτα. Κατά την υπόλοιπη περιφορά, η περιοχή της γης που πριν φωτιζόταν τώρα δε φωτίζεται και έχει νύχτα και αυτή που δε φωτιζόταν τώρα φωτίζεται και έχει µέρα. (=1) 1.9 ίνεται περιγραφή του µονοπατιού του ήλιου στον ουρανό από την ώρα της ανατολής µέχρι την ώρα της δύσης του. (=2) 3.8 Kαθώς η γη γυρίζει κρύβει τον ήλιο και έχουµε νύχτα. (=1) 1.9 Tη µέρα έχουµε ήλιο και τη νύχτα φεύγει και έχουµε αστέρια και φεγγάρι. (=1) 1.9 H γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και όταν η σκιά της γης καλύπτει τον ήλιο ή όταν η σκιά του ήλιου καλύπτει τη γη έχουµε νύχτα. (=2) 3.8 Tο φεγγάρι µπαίνει µπροστά από τον ήλιο τη νύχτα. (=1) 1.9 Καµία ή άσχετη απάντηση. (=2) 3.8 Πίνακας 2: Κατηγορίες περιγραφής του φαινοµένου της µέρας-νύχτας Η κατηγορία 1, η οποία προσεγγίζει περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία την επιστηµονική άποψη, δόθηκε από το 3.8% των φοιτητών, ενώ η κατηγορίες 12 και 13, οι οποίες αποκλίνουν περισσότερο από την επιστηµονική άποψη παρουσιάστηκαν από το 1,9% και 3.8% αντίστοιχα. Στις κατηγορίες 3 και 4, που αξίζει να σηµειωθεί ότι αφορούν στο 30.8% και στο 28.8% των φοιτητών αντίστοιχα, οι φοιτητές συσχετίζουν το φαινόµενο της µέρας-νύχτας µε την περιστροφή της γης, και το φως που αυτή λαµβάνει από τον ήλιο κατά τη διάρκεια αυτής της περιστροφής. Συνοπτικά ποτελέσµατα Η σύζευξη των 2 προηγούµενων πινάκων οδήγησε στη δηµιουργία του συνοπτικού πίνακα της επόµενης σελίδας, στον οποίο οι γραµµές αναφέρονται στις κατηγορίες των απαντήσεων που Κατευθύνσεις του ορίζοντα Περιγραφή µοντέλου µέρας-νύχτας Πίνακας 3: Σύνοψη ποτελεσµάτων επέλεξαν οι φοιτητές σε σχέση µε το µοντέλο µέρας νύχτας και οι στήλες στα σχήµατα που επέλεξαν οι φοιτητές για να αναπαραστήσουν τις κατευθύνσεις του ορίζοντα. Η αρίθµηση υποδηλώνει τη σχέση που έχει η απάντηση µε την επιστηµονική άποψη. Η κατηγορία 1 είναι αυτή που προσεγγίζει περισσότερο την επιστηµονική άποψη και η κατηγορία 13 αυτή που αποκλίνει περισσότερο από την επιστηµονική άποψη. νάλογο ισχύει και για τα σχήµατα. Το σχήµα 1 είναι η σωστή απεικόνιση των 4 κατευθύνσεων του ορίζοντα ενώ το σχήµα 9 αποτελεί την πιο «λανθασµένη» απεικόνιση. Οι αριθµοί που περιέχονται στον πίνακα αντιστοιχούν στον αριθµό των φοιτητών που χρησιµοποίησαν το σχήµα της κατηγορίας που αντιστοιχεί στη γραµµή και το µοντέλο που αντιστοιχεί στη στήλη. πό τον πίνακα 3 προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: Πρώτο, το σχήµα που κυριαρχεί ως προς τις κατευθύνσεις του ορίζοντα είναι το 6. εύτερο, οι κατηγορίες συλλογισµού ως προς το φαινόµενο της µέρας νύχτας που παρουσιάζονται από την πλειοψηφία των φοιτητών είναι η 3 και η 4. Τρίτο, υπάρχει µια τάση επικέντρωσης των δεδοµένων πιο κοντά στη µια διαγώνιο. υτή η τάση υποδηλώνει ότι υπάρχει µια συσχέτιση µεταξύ των δύο αντιλήψεων (κατευθύνσεις ορίζοντα και φαινόµενο µέρας νύχτας). Φοιτητές δηλαδή που κατανοούν τις 4 κατευθύνσεις του ορίζοντα εξηγούν το φαινόµενο της δηµιουργίας της µέρας και της νύχτας µε τρόπο που προσεγγίζει περισσότερο την επιστηµονική άποψη και αντίστροφα. 138

7 Συµπεράσµατα Ένα από τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την έρευνα είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης προϋποθέτει υπέρβαση συγκεκριµένων εννοιολογικών, συλλογιστικών και επιστηµολογικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές και δυσχεραίνουν την προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν κατανόηση στην Aστρονοµία και στη Φυσική γενικότερα. Aφενός, συνεπάγεται ότι συγκεκριµένες κοινότυπες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν πολλοί φοιτητές χρήζουν ρητής αντιµετώπισης στο πλαίσιο του µαθησιακού περιβάλλοντος ώστε να είναι εφικτή η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης. Συχνά οι συλλογιστικές δυσκολίες δεν αναγνωρίζονται ούτε από τους φοιτητές ούτε από τους διδάσκοντες και παραµένουν στο υπόβαθρο για να επηρεάζουν και σε µερικές περιπτώσεις να καθορίζουν τη µαθησιακή πορεία. O σχεδιασµός διδακτικού υλικού οφείλει να περιλαµβάνει την ανάπτυξη συγκεκριµένων στρατηγικών και δραστηριοτήτων που θα ενθαρρύνουν τους φοιτητές να εκφράζουν τις απόψεις τους ώστε οι δυσκολίες να εµφανίζονται ανοιχτά και να γίνονται αντικείµενο διαλογικής επεξεργασίας. ιαγνωστικά δοκίµια της µορφής αυτού που παρουσιάσαµε στο παρόν άρθρο µπορούν να συνεισφέρουν τα µέγιστα ως όργανα ανάδειξης συλλογιστικών και άλλων δυσκολιών. Aφετέρου όµως, τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας µας οδηγούν στην αναγνώριση της σηµασίας της ενιαίας προώθησης εννοιολογικής κατανόησης, συλλογιστικών δεξιοτήτων και άλλων ικανοτήτων που είναι άρρητα συνδεδεµένες µε τη µάθηση στις Φυσικές Eπιστήµες. Eιδικότερα, η ανάπτυξη συνδέσεων µεταξύ των τυπικών πληροφοριών, της δοµής του γνωστικού αντικειµένου, των µέσων αναπαράστασης πληροφοριών και των πραγµατικών φαινοµένων χρειάζεται να τονίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι συνηθίζεται στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Mια βασική αρχή που ακολουθείται στο πρόγραµµα Φυσική µε ιερώτηση είναι η διδασκαλία της επιστήµης ως διαδικασίας διερώτησης σε αντίθεση µε την παραδοσιακή προσπάθεια µετάδοσης όγκου πληροφοριών που, αν απορροφούνται, παραµένουν λειτουργικά µη αξιοποιήσιµες σε σχέση µε την ερµηνεία καθηµερινών φαινοµένων και την εφαρµογή τους σε καταστάσεις λήψης απόφασης. Συγκεκριµένα, η παρούσα έρευνα υπέδειξε ότι η πραγµατική κατανόηση του φαινοµένου της δηµιουργίας µέρας-νύχτας προϋποθέτει κατανόηση των κατευθύνσεων του ορίζοντα, και, ευρύτερα, την κατανόηση της δυνατότητας σχεσιακών ορισµών για κάποιες έννοιες. Συνεπώς, η κατανόηση των τεσσάρων σηµείων του ορίζοντα ως κατευθύνσεων στο χώρο πρέπει να αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση ως προς την κατανόηση του φαινοµένου της δηµιουργίας µέρας-νύχτας. Ευχαριστίες Η εργασία είναι αποτέλεσµα του ερευνητικού προγράµµατος Φυσική µε ιερώτηση, το οποίο χρηµατοδοτείται από το National Science Foundation, USA. Θα θέλαµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας στη Lillian McDermott και στον Peter Shaffer για τη συνεχιζόµενη στήριξη. 139

Ένα δοκίµιο αξιολόγησης της κατανόησης εννοιών αστρονοµίας

Ένα δοκίµιο αξιολόγησης της κατανόησης εννοιών αστρονοµίας Ένα δοκίµιο αξιολόγησης της κατανόησης εννοιών αστρονοµίας Xρ. Nικολάου, K. Π. Kωνσταντίνου (*) christiana78@hotmail.com, c.p.constantinou@ucy.ac.cy, Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές Eπιστήµες, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρατήρησης

Πρόγραμμα Παρατήρησης Πρόγραμμα Παρατήρησης Η αναζήτηση του ζοφερού ουρανού Άγγελος Κιοσκλής Οκτώβριος 2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * η παρατήρηση πραγματοποιείται κατά προτίμηση όταν η Σελήνη δεν εμφανίζεται στον ουρανό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο

Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο Ευαγγελία Κυριαζή, Παναγιώτα Κυριαζή Κεφάλα, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου kyriazi@cytanet.com.cy, kyriazi@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων και χρόνος ΑΣΚΗΣΗ 1 η (α) Να εξηγηθεί γιατί το αζιμούθιο της ανατολής και της δύσεως του Ηλίου σε ένα τόπο,

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Μάριος Παπαευριπίδου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου (*) sepgmp3@ucy.ac.cy, c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Ο Γνώμονας, ένα απλό αστρονομικό όργανο και οι χρήσεις του στην εκπαίδευση Σοφία Γκοτζαμάνη και Σταύρος Αυγολύπης Ο Γνώμονας Ο Γνώμονας είναι το πιο απλό αστρονομικό όργανο και το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Χ. Μπάκας, Υποψήφιος Διδάκτωρ, me00242@cc.uoi.gr Α. Κατσίκης, Επίκουρος Καθηγητής, akatsiki@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

Να το πάρει το ποτάµι;

Να το πάρει το ποτάµι; Να το πάρει το ποτάµι; Είναι η σκιά ενός σώµατος που το φωτίζει ο Ήλιος. Όπως η σκιά του γνώµονα ενός ηλιακού ρολογιού που µε το αργό πέρασµά της πάνω απ τα σηµάδια των ωρών και µε το ύφος µιας άλλης εποχής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ ΣΚΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ ΣΚΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 225 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ ΣΚΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ Σοφία Σωτηρίου Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 88, Αθήνα 10681 E-Mail: ssot@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική αλλαγή στην Αστρονομία μέσω εικονικών περιβαλλόντων

Εννοιολογική αλλαγή στην Αστρονομία μέσω εικονικών περιβαλλόντων Εννοιολογική αλλαγή στην Αστρονομία μέσω εικονικών περιβαλλόντων Χρήστος Μπάκας, Ιωάννα Μπέλλου και Τάσος Α. Μικρόπουλος cbakas@sch.gr, me00243@cc.uoi.gr, amikrop@cc.uoi.gr Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση µαθησιακών περιβαλλόντων στις Φυσικές Επιστήµες: Μια µελέτη περίπτωσης για τα ηλεκτρικά κυκλώµατα

Ανάλυση µαθησιακών περιβαλλόντων στις Φυσικές Επιστήµες: Μια µελέτη περίπτωσης για τα ηλεκτρικά κυκλώµατα Ανάλυση µαθησιακών περιβαλλόντων στις Φυσικές Επιστήµες: Μια µελέτη περίπτωσης για τα ηλεκτρικά κυκλώµατα Ν. Παπαδούρης, Κ. Π. Κωνσταντίνου(*) n.papa@cytanet.com.cy, c.p.constantinou@ucy.ac.cy Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Διακοπές στο φεγγάρι: μία εκπαιδευτική μερική γνωστική προσέγγιση της Σελήνης Σταύρος Αυγολούπης Από τη στιγμή που το ταξίδι στη Σελήνη (Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αστρονομία

Εισαγωγή στην Αστρονομία Παπαδόπουλος Μιλτιάδης ΑΕΜ: 13134 Εξάμηνο: 7 ο Ασκήσεις: 12-1 Εισαγωγή στην Αστρονομία 1. Ο αστέρας Βέγας στον αστερισμό της Λύρας έχει απόκλιση δ=+38 ο 47. α) Σχεδιάστε την φαινόμενη τροχιά του Βέγα στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικονική Πραγµατικότητα ως Εργαλείο ηµιουργίας Νοητικών Αναπαραστάσεων: ένα Παράδειγµα από τον Τοµέα των Φυσικών Επιστηµών

Η Εικονική Πραγµατικότητα ως Εργαλείο ηµιουργίας Νοητικών Αναπαραστάσεων: ένα Παράδειγµα από τον Τοµέα των Φυσικών Επιστηµών Η Εικονική Πραγµατικότητα ως Εργαλείο ηµιουργίας Νοητικών Αναπαραστάσεων: ένα Παράδειγµα από τον Τοµέα των Φυσικών Επιστηµών Χρήστος Μπάκας Υπ. ιδάκτορας, καθηγητής ΠΕ19, Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα.

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα. εύτερη διάλεξη. Η στα αναλυτικά προγράµµατα. Η Ευκλείδεια αποτελούσε για χιλιάδες χρόνια µέρος της πνευµατικής καλλιέργειας των µορφωµένων ατόµων στο δυτικό κόσµο. Από τις αρχές του 20 ου αιώνα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ. Ρώτησε τη φύση, θα σου απαντήσει! Παρατηρώντας την, κάτι το σημαντικό θα βρεις.

ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ. Ρώτησε τη φύση, θα σου απαντήσει! Παρατηρώντας την, κάτι το σημαντικό θα βρεις. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του προγράμματος περιβαλλοντικής Αγωγής, τη σχολική χρονιά 2012-2013, αποφασίσαμε με τους μαθητές του τμήματος Β 3 να ασχοληθούμε με κάτι που θα τους κέντριζε το ενδιαφέρον. Έτσι καταλήξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ Ι: H ΣΕΛΗΝΗ

AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ Ι: H ΣΕΛΗΝΗ AΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΝΟΗΣΕΙΣ Ι: H ΣΕΛΗΝΗ 1. Η Σελήνη μας είναι ο πέμπτος σε μέγεθος δορυφόρος του Ηλιακού μας συστήματος (εικόνα 1) μετά από τον Γανυμήδη (Δίας), τον Τιτάνα (Κρόνος), την Καλλιστώ (Δίας) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH TZΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ. 3507 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH Όλοι γνωρίζουμε ότι η εναλλαγή των 4 εποχών οφείλεται στην κλίση που παρουσιάζει ο άξονας περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ

ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΜΑΘΗΣΗ ΜΕΣΩ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 1 ΑΠΌ ΤΗ «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ»ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΏΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ Ε.ΚΟΛΈΖΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 1. Τι αλλαγές επιχειρούν τα νέα ΠΣ; 2 2. Γιατί το πέρασμα στην πράξη (θα)

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αφιερωµένη στη µνήµη της Φυσικού Σύλβιας Γιασουµή Κυριακή, 19 Μαρτίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από έξι

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ]

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GOOGLE EARTH [ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΕΡΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ] Τι είναι το Google Earth Το Google Earth είναι λογισμικό-εργαλείο γραφικής απεικόνισης, χαρτογράφησης και εξερεύνησης

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Ερευνώντας τις ερμηνείες φοιτητών και τις διδακτικές πρακτικές εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την έννοια της περιοδικότητας Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια, ΑΣΠΑΙΤΕ Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Υπεύθυνη Συντονισµού Διδακτικού Μαθησιακού Αντικειµένου της Γεωγραφίας: Αικατερίνη Κλωνάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο

Ως προς το γνωστικό αντικείµενο ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες ηµοτικού) τάξεις Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ηλεκτροµαγνητισµός (ηλεκτρισµός και µαγνήτες)» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες

Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες Διάλεξη 7α: Νοητικοί Χάρτες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ευανθία Μιχαηλίδου Στόχος εκπαίδευσης Κατανόηση γεωγραφικού χώρου Οπτική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εφαρμοσμένη Διδακτική Φυσικών Επιστημών ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕΝΑΡΙΟΥ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 1.1. Τίτλος: Ανάβοντας ένα λαμπάκι 1.2. Θεματική περιοχή: Ηλεκτρισμός 1.3. Σκοπός & Στόχοι του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) Curriculum Γεωλογίας - Γεωγραφίας Κική Μακρή, Γεωλόγος M.Sc Υπ. Διδάκτορας Διδασκαλίας της Γεωλογίας kmakri@geo.auth.gr Η δομή του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος Η

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων

Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων Αγγελική Ρόκκα, Παύλος Μίχας (*) ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, pmichas@eled.duth.gr Θεµατική Ενότητα: Ειδικά διδακτικά θέµατα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë

ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë Tα βασικά σημεία του μαθήματος Η Γη είναι ένα ουράνιο σώμα, που κινείται συνεχώς στο διάστημα. Το σχήμα της είναι γεωειδές, δηλαδή είναι ελαφρά συμπιεσμένο στις κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Αντιλήψεις πρωτοετών φοιτητών επτά τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με έννοιες της Νευτώνειας Μηχανικής

Αντιλήψεις πρωτοετών φοιτητών επτά τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σχετικά με έννοιες της Νευτώνειας Μηχανικής ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 5 ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΤΕΥΧΟΣ B Διδακτική και Διδασκαλία της Φυσικής Αντιλήψεις πρωτοετών φοιτητών επτά τμημάτων του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΡΥΠΩΝ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009 *.Βαρθολοµαίος 1,Β.Μπαρλάκας 2,Κ.Βασδέκης 1 1 Εργαστήριο Εφαρµοσµένης Φυσικής, Τµήµα οχηµάτων, ΑΤΕΙΘ 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού

Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Τo πρόγραμμα «Διάγραμμα Ροής» και η διδακτική του αξιοποίηση στην Διδασκαλία του προγραμματισμού Α. Βρακόπουλος 1, Θ.Καρτσιώτης 2 1 Καθηγητής Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Vraa8@sch.gr 2 Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα»

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» Μάθημα 1 «Μία πρώτη γνωριμία με την εκπαιδευτική έρευνα» Τα θέματά μας Γιατί «μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας» για εσάς; Ποιους τομείς είναι δυνατόν

Διαβάστε περισσότερα

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής

Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Μια καινοτομική διδακτική πρόταση για την τριβή, δομημένη σε στοιχεία από την Ιστορία της τριβής Κ. Φραγκάκης, Εκπαιδευτικός ΔΕ Δ. Κολιόπουλος, Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Πατρών Συνοπτική περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δημήτρης Δεληκαράογλου Αναπλ. Καθ., Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Επισκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Μ. Γρηγοριάδου Ρ. Γόγουλου Ενότητα: Η Διδασκαλία του Προγραμματισμού Περιεχόμενα Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes).

1.. 2. , 3. : 4. 1. 2. 3. . 5. 1. ( inspiration). 2. ( GoogleEarth ). 3. ( powerpoint ). 4. (word ). 5. ( HotPotatoes). ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο Μέγας Αλέξανδρος και τις εκστρατείες του» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού Νοέμβρης 2012 Χρύσω Αθανασίου (Σύμβουλος Μαθηματικών ) Ελένη Δεληγιάννη (Συγγραφική Ομάδα) Άντρη Μάρκου (Σύμβουλος Μαθηματικών) Ελένη Μιχαηλίδου (Σύμβουλος Μαθηματικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ 1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΟ GOOGLE EARTH: Η ΕΥΡΩΠΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Κώστας Κύρος ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 1. Ανοίξτε το λογισμικό Google Earth και προσπαθήστε να εντοπίσετε τη θέση της Ευρώπης στη Γη. Κατόπιν για να

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Αγωγοί και µονωτές» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία

Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Αναλύοντας κείμενα και εικόνες για την έννοια της περιοδικότητας στα σχολικά βιβλία Βασιλική Σπηλιωτοπούλου Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ Μεταδιδάκτωρ ερευνήτρια: Χρυσαυγή Τριανταφύλλου Οι άνθρωποι από πολύ

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές επιλογές σχετικά με το περιεχόμενο Στον επαναπροσδιορισμό της θεματολογίας, της διδακτέας ύλης και της διδακτικής προσέγγισης, που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, έχουν ληφθεί υπόψη οι ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας

Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Δ ι δ α κ τ ι κ έ ς ε ν ό τ η τ ε ς Τεχνικές διδασκαλίας Α Τίτλος Προγράμματος Εκπαίδευσης Ενηλίκων Βασικές έννοιες και αρχές των Φυσικών Επιστημών Β Ομάδα Στόχος στην οποία απευθύνεται Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους Γενικών / Τεχνικών Λυκείων, ΤΕΕ που

Διαβάστε περισσότερα

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:

4.4 Ερωτήσεις διάταξης. Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται: 4.4 Ερωτήσεις διάταξης Στις ερωτήσεις διάταξης δίνονται:! µία σειρά από διάφορα στοιχεία και! µία πρόταση / κανόνας ή οδηγία και ζητείται να διαταχθούν τα στοιχεία µε βάση την πρόταση αυτή. Οι ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών)

e-learning στην Αρχαιοαστρονομία (Επίδραση αστρονομίας στους πολιτισμούς και Εκμάθηση ψηφιακών τεχνικών) (σύντομα δημοσιοποιούνται τα νέα Πιστοποιημένα Προγράμματα δια βίου του Παν/μιου Αιγαίου στο https://e-epimorfosi.aegean.gr. Σας προωθούμε εκ των προτέρων ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμά μας) e-learning

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ. Προσεγγίσεις στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχολείου Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ Η Πράξη "Εκπαίδευση Αλλοδαπών & Παλιννοστούντων Μαθητών" υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Εκπαίδευση και Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα