Eννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε σχέση µε το φαινόµενο της µέρας-νύχτας

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Eννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε σχέση µε το φαινόµενο της µέρας-νύχτας"

Transcript

1 Eννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών σε σχέση µε το φαινόµενο της µέρας-νύχτας Xρ. Nικολάου, K. Π. Kωνσταντίνου (*) Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές Eπιστήµες, Πανεπιστήµιο Κύπρου Θεµατική Eνότητα: Προγράµµατα Σπουδών, ιβλία, ιδακτικό Υλικό Kατηγορία Eργασίας: Εµπειρική Πειραµατική Έρευνα Επίπεδο Εκπαίδευσης: Τριτοβάθµια Εκπαίδευση Περίληψη: πλά φαινόµενα αστρονοµίας όπως είναι η εναλλαγή µέρας και νύχτας καθώς και η ακολουθία των τεσσάρων εποχών διδάσκονται στον ανώτερο κύκλο της κυπριακής δηµοτικής εκπαίδευσης. Η εννοιολογική κατανόηση των φαινοµένων και η ευαισθησία των εκπαιδευτικών για τις ποικίλες δυσκολίες που προκύπτουν στη µαθησιακή διαδικασία είναι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσµατικότητα των σχετικών διδακτικών παρεµβάσεων. Το παρόν άρθρο αποτελεί µέρος µιας συνεχιζόµενης έρευνας µε την οποία αποσκοπούµε στη διερεύνηση των εννοιολογικών και συλλογιστικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι προπτυχιακοί εκπαιδευτικοί στην προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν ένα µοντέλο για τη σχετική κίνηση του ήλιου και της γης που να εξηγεί τη δηµιουργία του φαινοµένου της µέρας και της νύχτας. Η έρευνα έλαβε χώρα στα πλαίσια του µαθήµατος ΕΠ 176 Φυσικές Επιστήµες στο ηµοτικό Σχολείο κατά το Εαρινό Εξάµηνο 2001 όπου φοιτούσαν 52 φοιτητές του Τµήµατος Επιστηµών της γωγής-ηµοτική Εκπαίδευση. Το µάθηµα ακολούθησε την προσέγγιση του προγράµµατος Φυσική µε ιερώτηση µε έµφαση στην ενότητα Παρατηρησιακή στρονοµία Ι. Η συλλογή δεδοµένων έγινε µέσα από µια σειρά διαγνωστικών δοκιµίων που δίνονταν σε όλη τη διάρκεια του εξαµήνου στην αρχή κάθε κεφαλαίου. Μέσα από τα διαγνωστικά δοκίµια προέκυψαν ενδείξεις ότι οι µαθησιακές προσπάθειες των φοιτητών δυσχεραίνονται από την παρεµβολή συλλογιστικών δυσκολιών που σχετίζονται µε την ικανότητα χωρικού συλλογισµού. Στο παρόν άρθρο αναλύεται η τάση των φοιτητών να παρουσιάζουν τις κατευθύνσεις του ορίζοντα ως υπαρκτά σταθερά σηµεία στη γη ή στο διάστηµα. Προέκυψαν ενδείξεις ότι οι δυσκολίες χωρικού συλλογισµού σχετίζονται µε την κατανόηση του φαινοµένου µέρας-νύχτας. (*) πρόσωπο επικοινωνίας Λέξεις Kλειδιά: εννοιολογικές και συλλογιστικές δυσκολίες, εννοιολογικά µοντέλα, εννοιολογική κατανόηση, αστρονοµία The conceptual and reasoning difficulties encountered by prospective teachers in their effort to construct a model of the day night cycle Ch. Nicolaou, C. P. Constantinou (*), Learning in Physics Group, University of Cyprus Conference Theme: Curricula, Textbooks, Teaching Materials Educational Level: Tertiary Education Paper Classification: Empirical Investigation Abstract: Simple astronomical phenomena such as the day-night cycle and the sequence of the four seasons are taught in the upper elementary grades of Cyprus primary education. Teachers conceptual understanding of the phenomena and their awareness of the various difficulties that arise during the learning process are important factors that influence the effectiveness of instructional interventions. This article reports on a continuing research effort through which we aim to investigate the conceptual and reasoning difficulties that pre-service teachers encounter in their effort to construct a model of the relative motion of the sun and the earth, which can explain the phenomenon of the day-night cycle. The research took place in the context of a compulsory course Physical Science in the Elementary Grades during the spring semester The course was attended by 52 students of the Department of Educational Sciences. The course followed the Physics by Inquiry approach concentrating on the module on Observational Astronomy. Data collection was accomplished through specially designed pre-tests and post-tests, which were administered to the students throughout the entire semester at the beginning of each section. The student responses to these tasks provide evidence that their learning efforts are impeded by the interjection of specific difficulties related to spatial reasoning. For instance, students interpret the geographical directions as absolute locations/points in space. There are indications that this spatial difficulty relates to the understanding of the phenomenon of day-night cycle. (*) contact person Keywords: Conceptual and reasoning difficulties, conceptual models, conceptual understanding, astronomy. 1. Εισαγωγή H µάθηση στις Φυσικές Eπιστήµες αναλύεται σε µια σειρά από συνιστώσες. Aρχικά, η απόκτηση εµπειριών µε τα διάφορα φυσικά φαινόµενα που µας περιβάλλουν εξασφαλίζει την απαιτούµενη βάση για µεταγενέστερη 133

2 οικοδόµηση εννοιολογικής κατανόησης. H νοητική αναπαράσταση της δοµής και της οργάνωσης της γνώσης που απαιτείται ώστε να αποφευχθεί ο κατατεµαχισµός και η άνευ νοήµατος χρήση τεχνικής ορολογίας προκύπτει µέσα από την ανάπτυξη επιστηµολογικής επάρκειας. Οι δεξιότητες συλλογισµού και επιστηµονικής µεθόδου εξασφαλίζουν τις στρατηγικές και διαδικασίες που απαιτούνται για λειτουργική αξιοποίηση της όποιας εννοιολογικής κατανόησης έχουµε αναπτυγµένη σε µια δεδοµένη στιγµή. H εννοιολογική κατανόηση παρέχει την ευχέρεια ανάλυσης και κατανόησης καθηµερινών φαινοµένων και κριτικής αξιολόγησης δεδοµένων σε καταστάσεις λήψης απόφασης. Tέλος, η ανάπτυξη θετικών στάσεων προς τη γνώση, την επιστήµη και τη διερώτηση ενισχύει το µαθησιακό κίνητρο και εξασφαλίζει συνεχή σύνδεση µε τη µαθησιακή διαδικασία. H παραδοσιακή διδασκαλία αποτυγχάνει στην ενιαία προώθηση των ανωτέρω παραµέτρων µάθησης στις Φυσικές Eπιστήµες. Aυτό το στοιχείο περιορίζει αισθητά τη δυνατότητα των παραδοσιακών προσεγγίσεων να επιφέρουν πραγµατική µάθηση. Tα αποτελεσµατικά προγράµµατα διδασκαλίας προωθούν όλες τις ανωτέρω συνιστώσες κατά τρόπο ενιαίο, ώστε να γίνεται εφικτή η ανάπτυξη αυτοσυνείδησης σε σχέση µε τη σηµασία της επιστηµονικής σκέψης και της εννοιολογικής κατανόησης στη διαµόρφωση αποφάσεων τόσο στο προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Στο Πανεπιστήµιο Kύπρου, η Eρευνητική Oµάδα Mάθησης στις Φυσικές Eπιστήµες ανέλαβε την προσαρµογή της προσέγγισης της ιερώτησης στις εκπαιδευτικές συνθήκες του Eλληνικού συστήµατος και σε µικρότερες ηλικίες από αυτές όπου έχει τύχει εφαρµογής µέχρι τώρα. Στο παρόν άρθρο, το οποίο προέκυψε µέσα από αυτό το πρόγραµµα, εξερευνούµε τη δυνατότητα ενοποιηµένης καλλιέργειας συλλογιστικών ικανοτήτων και εννοιολογικής κατανόησης σε απλά φαινόµενα παρατηρησιακής αστρονοµίας. Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να καταγράψει τα αποτελέσµατα µιας έρευνας, στην οποία µελετήθηκε η εννοιολογική οικολογία προϋπηρεσιακών εκπαιδευτικών όσον αφορά σε απλά φαινόµενα παρατηρησιακής αστρονοµίας. Εξετάστηκαν ειδικότερα οι αρχικές ιδέες των φοιτητών αυτών σε σχέση µε το φαινόµενο εναλλαγής µέρας-νύχτας. 2. Το φαινόµενο της εναλλαγής µέρας και νύχτας Η εναλλαγή µέρας και νύχτας αποτελεί ένα από τα φαινόµενα που ο κάθε άνθρωπος παρατηρεί και ζει τις συνέπειές του κυριολεκτικά καθηµερινά 1. Παρόλα αυτά, λίγοι µπορούν να εξηγήσουν ορθά τον τρόπο µε τον οποίο αυτό συµβαίνει, ενδεχοµένως γιατί είναι πολύπλοκο φαινόµενο ή γιατί η µοντελοποίηση και κατανόησή του απαιτούν µία σειρά από δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα σε σχετικά εκτεταµένο χρονικό διάστηµα. Φαινοµενική κίνηση του ήλιου στον ουρανό Θεωρήσαµε ότι η καταγραφή της φαινοµενικής κίνησης του ήλιου στον ουρανό είναι πρωταρχικής σηµασίας στην πορεία οικοδόµησης ενός µοντέλου για το φαινόµενο της εναλλαγής µέρας και νύχτας. Εφόσον η εναλλαγή µέρας - νύχτας είναι άµεσα συνυφασµένη µε τη σχετική κίνηση του ήλιου και της γης, ο εντοπισµός της πορείας του ήλιου όπως αυτή φαίνεται από τη γη κατά τη διάρκεια µιας µέρας, θα δώσει στοιχεία σηµαντικά για τη συγκρότηση του µοντέλου, όπως η ώρα ανατολής, δύσης, τοπικού µεσηµεριού 2 του ήλιου, η τροχιά, το υψόµετρο και η κατεύθυνση του ήλιου στον ουρανό. Οι πληροφορίες αυτές θα αποτελέσουν τα στοιχεία που θα στηρίξουν ή θα ανατρέψουν τυχόν πρώιµα και αρχικά µοντέλα, ώστε µετά από τροποποίηση και αναδιοργάνωση ο µανθάνων να µπορεί να καταλήξει σε αυτά που εξηγούν στο µέγιστο βαθµό τις σχετικές παρατηρήσεις. Τρόποι καταγραφής και διερεύνησης της φαινοµενικής κίνησης του ήλιου στον ουρανό. ια την καταγραφή αυτής της κίνησης κατά τη διάρκεια µιας µέρας επιλέξαµε την κατασκευή διαγραµµάτων σκιάς. ια καταγραφή ενός διαγράµµατος σκιάς απαιτείται µία διάταξη που αποτελείται από ένα επίπεδο πίνακα και ένα καρφί στερεωµένο κάθετα σ αυτόν ώστε να χρησιµοποιείται ως πίνακας σχεδιασµού σκιών. Πάνω στον πίνακα είναι τοποθετηµένο ένα κοµµάτι χαρτιού όπου σηµειώνεται η κορυφή του ύψους της σκιάς του καρφιού σε τακτά χρονικά διαστήµατα κατά τη διάρκεια µιας µέρας. Tο ίχνος των κορυφών µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να ερµηνευθεί το φαινοµενικό µονοπάτι του ήλιου στον ουρανό. Σηµαντικές πρόσθετες πληροφορίες στην όλη διαδικασία προκύπτουν από καθηµερινές παρατηρήσεις του φαινοµένου. Τρόποι ερµηνείας της σχετικής κίνησης (δύο εναλλακτικά ισοδύναµα µοντέλα) ασιζόµενοι στις πληροφορίες που παρέχονται από τα διαγράµµατα σκιάς, αλλά και από τις παρατηρήσεις του µανθάνοντα, είναι δυνατή η οικοδόµηση δύο εναλλακτικών µοντέλων εξήγησης της εναλλαγής µέρας- 1 M. Summers, J. Mant (1995) A survey of British primary school teachers understanding of the Earth s place in the universe. Educational Research, 37 (1), pp A. Lightman, Ph. Sadler (1988) The earth is round? Who are you kidding? Science and Children, Feb 1988, pp St. Vosniadou (1991) Designing curricula for conceptual restructuring: Lessons from the study of knowledge acquisition in astronomy. J. Curriculum Studies, 23 (3), pp St. Vosniadou (1992) Mental models of the earth: a study of conceptual change in childhood. Cognitive Psychology 24, pp J. G. Sharp, R. Bowker and J. Merrick (1997) Primary astronomy: conceptual change and learning in three year olds. Research in Education, 57, pp Τοπικό µεσηµέρι είναι η ώρα της µέρας κατά την οποία ο ήλιος βρίσκεται στο πιο ψηλό σηµείο στον ουρανό. 134

3 νύχτας. Στο πλαίσιο του συστήµατος των δύο σωµάτων τα µοντέλα είναι ισοδύναµα ως προς τη δυνατότητά τους να εξηγήσουν τις παρατηρήσεις και να χρησιµοποιηθούν για διατύπωση προβλέψεων. Μοντέλο 1 Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο η µέρα και η νύχτα δηµιουργούνται λόγω της περιστροφής της γης γύρω από τον εαυτό της κάθε 24 ώρες. Ο ήλιος είναι σταθερός. Ένα σηµείο στην επιφάνεια της γης αντικρίζει τον ήλιο κατά τη µισή περιστροφή (12 ώρες) και έχει µέρα, ενώ δεν αντικρύζει τον ήλιο και άρα έχει νύχτα για το υπόλοιπο δεύτερο της περιστροφής. Σε κάθε δεδοµένη στιγµή η µισή επιφάνεια της γης έχει µέρα και το άλλο ηµισφαίριο έχει νύχτα. Μοντέλο 2 Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο η µέρα και η νύχτα δηµιουργούνται λόγω της περιφοράς του ήλιου γύρω από τη γη κάθε 24 ώρες. Η γη είναι σταθερή στο κέντρο του συστήµατος. Κατά τη µισή περιφορά του ήλιου (12 ώρες) το ένα δεύτερο της σφαιρικής επιφάνειας της γης είναι προσανατολισµένο προς τον ήλιο και έχει µέρα και για την υπόλοιπη επιφάνεια που δεν έχει οπτική επαφή µε τον ήλιο είναι νύχτα. Ένα σηµείο της επιφάνειας της γης έχει και πάλι 12 ώρες µέρα και 12 ώρες νύχτα. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι και τα δύο µοντέλα µπορούν να τροποποιηθούν εισάγοντας κάποια κλίση στον άξονα περιστροφής ώστε να µπορεί να εξηγήσει κανείς την απόκλιση της διάρκειας της µέρας από τις 12 ώρες σε διάφορα σηµεία της γης για ένα δεδοµένο εικοσιτετράωρο. Tόσο το µοντέλο 1 όσο και το µοντέλο 2 έχουν τη δυνατότητα να εξηγήσουν όλες τις παρατηρήσεις που καταγράφονται σε ένα διάγραµµα σκιάς και συνεπώς κανένα από τα δύο µοντέλα δεν απορρίπτεται. Tα δύο µοντέλα µπορούν επίσης να λειτουργήσουν εξίσου αποτελεσµατικά στην εξήγηση των προσωπικών παρατηρήσεων των µανθανόντων σε σχέση µε το φαινόµενο της εναλλαγής της µέρας και της νύχτας. H εγκυρότητα των δύο µοντέλων µπορεί να διαφοροποιηθεί µόνο µε αναφορά σε κάποιο τρίτο ουράνιο σώµα. Μεθοδολογία Τα αρχικά ερευνητικά ερωτήµατα της παρούσας εργασίας ήταν τα ακόλουθα: Ποιες είναι οι αντιλήψεις φοιτητών παιδαγωγικών τµηµάτων σε σχέση µε απλά φαινόµενα αστρονοµίας; Ποιες δυσκολίες αντιµετωπίζουν αυτοί οι φοιτητές στην προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν κατανόηση σε σχέση µε το µηχανισµό του φαινοµένου µέρας-νύχτας; πό τη διδασκαλία της Ενότητας Παρατηρησιακή στρονοµία του ιδακτικού Υλικού «Φυσική µε ιερώτηση» προέκυψε ότι πολλοί προϋπηρεσιακοί εκπαιδευτικοί δεν µπορούν να κατανοήσουν πλήρως τις 4 κατευθύνσεις του ορίζοντα. Ως εκ τούτου, κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση των ερευνητικών ερωτηµάτων. Τα αναθεωρηµένα ερευνητικά ερωτήµατα είναι τα ακόλουθα: Ποιες είναι οι αντιλήψεις φοιτητών παιδαγωγικών τµηµάτων σε σχέση µε τις κατευθύνσεις του ορίζοντα; Σε ποιο βαθµό αυτές οι αντιλήψεις επηρεάζουν την προσπάθειά των φοιτητών να οικοδοµήσουν κατανόηση σε σχέση µε το µηχανισµό του φαινοµένου µέρας-νύχτας; ια διερεύνηση των τροποποιηµένων ερευνητικών ερωτηµάτων δοµήθηκε το ακόλουθο διαγνωστικό δοκίµιο: Στην εικόνα της υδρογείου σφαίρας που φαίνεται πιο κάτω, έχει σχεδιαστεί η Kύπρος όπου και βρισκόµαστε. α σχεδιάσετε στο διάγραµµα το βορρά, το νότο, την ανατολή και τη δύση. Nα εξηγήσετε τόσο µε διάγραµµα όσο και µε λόγια πώς σχηµατίζεται η µέρα και η νύχτα. Η εξήγησή σας πρέπει να περιλαµβάνει ιδιαίτερη αναφορά στο πώς σχηµατίζεται η ανατολή και η δύση του ήλιου. Mια τυπική ορθή απάντηση περιλαµβάνει τα εξής: 1. Οι κατευθύνσεις του ορίζοντα τοποθετούνται σε σχέση µε την Κύπρο ως βέλη που ξεκινούν από την Κύπρο όπως φαίνεται στο σχήµα. Η διεύθυνση νατολή-ύση σχηµατίζεται κατά µήκος του αντίστοιχου γεωγραφικού παράλληλου. Η διεύθυνση ορράς-ότος σχηµατίζεται κατά µήκος του αντίστοιχου γεωγραφικού µεσηµβρινού. Οι τέσσερις κατευθύνσεις εφάπτονται της επιφάνειας της γης στην Κύπρο. 2. Ως προς στο σχηµατισµό της µέρας-νύχτας, ορθός συλλογισµός θεωρείται ο εξής: 135

4 : Κεφάλι ανθρώπου όπως φαίνεται από µπροστά B.Π.: Bόρειος Πόλος Η.Π. Μ.Κ ΚΤΟΨΗ ΗΛΙΟΣ Τα µεγέθη Ε είναι υπό κλίµακα Σχήµα 1: Περιστροφή της γης γύρω από τον εαυτό της ως µηχανισµός δηµιουργίας του φαινοµένου εναλλαγής µέρας νύχτας. Κάποιος βρίσκεται στη χώρα Κ. Κοιτάζει προς το ορρά. ν απλώσει το δεξί χέρι προς τα δεξιά του παράλληλα προς το έδαφος, θα δείχνει προς την νατολή ενώ αν απλώσει το αριστερό του χέρι προς τα αριστερά του παράλληλα προς το έδαφος, θα δείχνει προς τη ύση. ν η γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της αριστερόστροφα, όπως φαίνεται από κάποια θέση πάνω από το όρειο Πόλο, ο άνθρωπος στη χώρα K θα δει τον ήλιο για πρώτη φορά στα ανατολικά του το πρωί και θα τον δει να χάνεται στα δυτικά του το απόγευµα. Ένας εναλλακτικός τρόπος εξήγησης του φαινοµένου είναι ο ακόλουθος: Σύµφωνα µε το Σχήµα 1, η χώρα Μ βρίσκεται ανατολικά της χώρας Κ και η χώρα δυτικά της χώρας Κ. Άρα αν η γη γυρίζει γύρω από τον άξονά της αριστερόστροφα όπως φαίνεται πάνω από το όρειο Πόλο, τότε ο ήλιος θα ανατείλει πιο νωρίς στη χώρα, ακολούθως στη χώρα Κ και τέλος στη χώρα. Έτσι θα ανατείλει πρώτα στη χώρα που βρίσκεται πιο ανατολικά σε σχέση µε τις άλλες δύο. είγµα της έρευνας Το δείγµα της έρευνας αποτέλεσαν 52 προπτυχιακοί φοιτητές του τµήµατος Επιστηµών της γωγής του Πανεπιστηµίου Κύπρου που παρακολούθησαν το µάθηµα ΕΠ 176 Φυσικές Επιστήµες στο ηµοτικό Σχολείο. ξίζει να σηµειωθεί ότι το Τµήµα Επιστηµών της γωγής είναι ιδιαίτερα προνοµιούχο ως προς τους φοιτητές του. υτή τη στιγµή εισάγει 1 φοιτήτρια για κάθε 17 που παρακάθονται στις εισαγωγικές εξετάσεις. Με άλλα λόγια η ηµοτική Εκπαίδευση είναι ο πιο ανταγωνιστικός κλάδος του Πανεπιστηµίου Κύπρου και προσελκύει κατά τεκµήριο ένα µέρος της αφρόκρεµας των λυκείων του νησιού. νάλυση δεδοµένων Μετά τη χορήγηση του προπειραµατικού δοκιµίου έγινε προσεκτικός έλεγχος των απαντήσεων όλων των φοιτητών κατά την οποία διαφάνηκαν οι δυσκολίες 3 που αντιµετωπίζουν στην προσπάθειά τους να παρουσιάσουν το µοντέλο που τυχόν χρησιµοποιούν για να ερµηνεύσουν το φαινόµενο της εναλλαγής µέρας και νύχτας. κολούθως καταγράφηκαν οι σηµαντικότερες δυσκολίες και σε µεταγενέστερο στάδιο έγινε φαινοµενογραφική ανάλυση από την οποία προέκυψε η κατηγοριοποίηση των απαντήσεων. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι έγινε κατηγοριοποίηση των απαντήσεων πρώτον ως προς τον τρόπο που οι φοιτητές προσδιορίζουν τις κατευθύνσεις του ορίζοντα και δεύτερον ως προς τα µοντέλα που χρησιµοποιούν για να περιγράψουν το φαινόµενο της µέρας-νύχτας. ποτελέσµατα Κατευθύνσεις του ορίζοντα Τα σχήµατα µε τα οποία οι φοιτητές απεικόνισαν τις τέσσερις κατευθύνσεις του ορίζοντα συγκεντρώθηκαν σε 9 κατηγορίες, οι οποίες φαίνονται στον πίνακα της επόµενης σελίδας. Στον πίνακα 1 φαίνεται επίσης το ποσοστό των φοιτητών, των οποίων οι απαντήσεις ανήκουν σε κάθε κατηγορία. Η κατηγορία 1, η οποία πλησιάζει περισσότερο την επιστηµονική προσέγγιση, δόθηκε από το 5.8% των φοιτητών, ενώ η κατηγορία 9, η οποία αποκλίνει περισσότερο από την επιστηµονική προσέγγιση, δόθηκε από το 1.9% των φοιτητών. Στην κατηγορία 6, που αξίζει να σηµειωθεί παρουσιάστηκε από το µεγαλύτερο ποσοστό των φοιτητών (55.8%), οι κατευθύνσεις του ορίζοντα αναπαριστώνται ως σηµεία που βρίσκονται στο βόριο και νότιο πόλο, δεξιά και αριστερά της υδρογείου όπως κοιτάζουµε το χαρτί. 3 L. C. McDermott (1991) Millikan Lecture 1990: What we teach and what is learned Closing the gap. American Journal of Physics, 59 (4), pp

5 Κατηγορία 1 Στην ίδια κατηγορία ανήκουν και απαντήσεις, όπου η ανατολή και η δύση συµβολίζονται µε βέλη που να εφάπτονται στην επιφάνεια της γης. Κατηγορία 2 Κατηγορία 3 5.8% 1.9% 1.9% Κατηγορία 4 Κατηγορία 5 ή Κατηγορία % 1.9% Κατηγορία 7 ή ή Κατηγορία 8 Κατηγορία % 7.7% 5.8% 1.9% Πίνακας 1 Κατηγορίες απεικόνισης των τεσσάρων κατευθύνσεων του ορίζοντα Με βάση τον πίνακα 1, οι φοιτητές τείνουν να πιστεύουν ότι οι κατευθύνσεις βόρεια, νότια, ανατολικά και δυτικά είναι µονίµως υπαρκτά σηµεία που παραµένουν σταθερά πάνω στη γη ή στο διάστηµα. εν τις αντιλαµβάνονται ως κατευθύνσεις που µεταβάλλονται σε σχέση µε τη θέση του παρατηρητή. Το φαινόµενο της µέρας-νύχτας Οι κατηγορίες του συλλογισµού των φοιτητών όπως προέκυψαν µετά από τη φαινοµενογραφική ανάλυση του διαγνωστικού δοκιµίου παρουσιάζονται στον πίνακα 2. Κατηγορίες απαντήσεων: % H γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Καθώς η Kύπρος πλησιάζει στον ήλιο έχουµε την Aνατολή του ήλιου και µετά µέρα. Όταν η Kύπρος αρχίσει να αποµακρύνεται από τον ήλιο έχουµε τη δύση του και µετά νύχτα. (=2) 3.8 H γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Η µισή γη είναι φωτισµένη. Οι περιοχές που είναι φωτισµένες από τον ήλιο έχουν µέρα και οι υπόλοιπες νύχτα. Καθώς η γη περιστρέφεται από τη δύση προς την ανατολή, οι φωτισµένες περιοχές εναλλάσσονται µε µη φωτισµένες περιοχές και ο ήλιος φαίνεται να ανατέλλει από την ανατολή και να δύει στη δύση. (=1) 1.9 H γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Η µισή γη είναι φωτισµένη έτσι οι περιοχές που είναι φωτισµένες από τον ήλιο έχουν µέρα και οι υπόλοιπες νύχτα. Καθώς η γη περιστρέφεται οι µη φωτισµένες περιοχές περνούν στο φως (ο ήλιος ανατέλλει) και οι φωτισµένες περιοχές της γης περνούν στο σκοτάδι (ο ήλιος δύει). Στα πλάγια, οι περιοχές που δεν είναι απέναντι από τον ήλιο έχουν ανατολή ή δύση. (=16) 30.8 H γη περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της. Η µισή γη είναι φωτισµένη έτσι οι περιοχές που είναι φωτισµένες

6 από τον ήλιο έχουν µέρα και οι υπόλοιπες νύχτα. (=15) H γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Κατά τη διάρκεια της µισής περιφοράς η µισή γη (το µέρος της γης που «βλέπει» τον ήλιο) έχει µέρα και το υπόλοιπο έχει νύχτα. Κατά την υπόλοιπη περιστροφή, οι περιοχές της γης που πριν «έβλεπαν» τον ήλιο τώρα δεν τον βλέπουν και έχουν νύχτα, ενώ αυτές που ήταν στο σκοτάδι τώρα βλέπουν τον ήλιο και έχουν µέρα. Η µετάβαση από τη µια κατάσταση στην άλλη δίνει την ανατολή και τη δύση του ήλιου. (=3) 5.8 H γη περιφέρεται γύρω από τον ήλιο. Κατά τη διάρκεια της µισής περιφοράς, η µισή γη έχει µέρα, το µέρος της γης που «βλέπει» τον ήλιο και το υπόλοιπο έχει νύχτα. (=5) 9.6 O ήλιος περιφέρεται γύρω από τη γη. Κατά τη µισή περιφορά φωτίζει τη µισή γη, η οποία έχει µέρα, ενώ αυτή που δε φωτίζεται έχει νύχτα. Κατά την υπόλοιπη περιφορά, η περιοχή της γης που πριν φωτιζόταν τώρα δε φωτίζεται και έχει νύχτα και αυτή που δε φωτιζόταν τώρα φωτίζεται και έχει µέρα. (=1) 1.9 ίνεται περιγραφή του µονοπατιού του ήλιου στον ουρανό από την ώρα της ανατολής µέχρι την ώρα της δύσης του. (=2) 3.8 Kαθώς η γη γυρίζει κρύβει τον ήλιο και έχουµε νύχτα. (=1) 1.9 Tη µέρα έχουµε ήλιο και τη νύχτα φεύγει και έχουµε αστέρια και φεγγάρι. (=1) 1.9 H γη περιστρέφεται γύρω από τον ήλιο και όταν η σκιά της γης καλύπτει τον ήλιο ή όταν η σκιά του ήλιου καλύπτει τη γη έχουµε νύχτα. (=2) 3.8 Tο φεγγάρι µπαίνει µπροστά από τον ήλιο τη νύχτα. (=1) 1.9 Καµία ή άσχετη απάντηση. (=2) 3.8 Πίνακας 2: Κατηγορίες περιγραφής του φαινοµένου της µέρας-νύχτας Η κατηγορία 1, η οποία προσεγγίζει περισσότερο από κάθε άλλη κατηγορία την επιστηµονική άποψη, δόθηκε από το 3.8% των φοιτητών, ενώ η κατηγορίες 12 και 13, οι οποίες αποκλίνουν περισσότερο από την επιστηµονική άποψη παρουσιάστηκαν από το 1,9% και 3.8% αντίστοιχα. Στις κατηγορίες 3 και 4, που αξίζει να σηµειωθεί ότι αφορούν στο 30.8% και στο 28.8% των φοιτητών αντίστοιχα, οι φοιτητές συσχετίζουν το φαινόµενο της µέρας-νύχτας µε την περιστροφή της γης, και το φως που αυτή λαµβάνει από τον ήλιο κατά τη διάρκεια αυτής της περιστροφής. Συνοπτικά ποτελέσµατα Η σύζευξη των 2 προηγούµενων πινάκων οδήγησε στη δηµιουργία του συνοπτικού πίνακα της επόµενης σελίδας, στον οποίο οι γραµµές αναφέρονται στις κατηγορίες των απαντήσεων που Κατευθύνσεις του ορίζοντα Περιγραφή µοντέλου µέρας-νύχτας Πίνακας 3: Σύνοψη ποτελεσµάτων επέλεξαν οι φοιτητές σε σχέση µε το µοντέλο µέρας νύχτας και οι στήλες στα σχήµατα που επέλεξαν οι φοιτητές για να αναπαραστήσουν τις κατευθύνσεις του ορίζοντα. Η αρίθµηση υποδηλώνει τη σχέση που έχει η απάντηση µε την επιστηµονική άποψη. Η κατηγορία 1 είναι αυτή που προσεγγίζει περισσότερο την επιστηµονική άποψη και η κατηγορία 13 αυτή που αποκλίνει περισσότερο από την επιστηµονική άποψη. νάλογο ισχύει και για τα σχήµατα. Το σχήµα 1 είναι η σωστή απεικόνιση των 4 κατευθύνσεων του ορίζοντα ενώ το σχήµα 9 αποτελεί την πιο «λανθασµένη» απεικόνιση. Οι αριθµοί που περιέχονται στον πίνακα αντιστοιχούν στον αριθµό των φοιτητών που χρησιµοποίησαν το σχήµα της κατηγορίας που αντιστοιχεί στη γραµµή και το µοντέλο που αντιστοιχεί στη στήλη. πό τον πίνακα 3 προκύπτουν οι εξής διαπιστώσεις: Πρώτο, το σχήµα που κυριαρχεί ως προς τις κατευθύνσεις του ορίζοντα είναι το 6. εύτερο, οι κατηγορίες συλλογισµού ως προς το φαινόµενο της µέρας νύχτας που παρουσιάζονται από την πλειοψηφία των φοιτητών είναι η 3 και η 4. Τρίτο, υπάρχει µια τάση επικέντρωσης των δεδοµένων πιο κοντά στη µια διαγώνιο. υτή η τάση υποδηλώνει ότι υπάρχει µια συσχέτιση µεταξύ των δύο αντιλήψεων (κατευθύνσεις ορίζοντα και φαινόµενο µέρας νύχτας). Φοιτητές δηλαδή που κατανοούν τις 4 κατευθύνσεις του ορίζοντα εξηγούν το φαινόµενο της δηµιουργίας της µέρας και της νύχτας µε τρόπο που προσεγγίζει περισσότερο την επιστηµονική άποψη και αντίστροφα. 138

7 Συµπεράσµατα Ένα από τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτή την έρευνα είναι το γεγονός ότι η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης προϋποθέτει υπέρβαση συγκεκριµένων εννοιολογικών, συλλογιστικών και επιστηµολογικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι φοιτητές και δυσχεραίνουν την προσπάθειά τους να οικοδοµήσουν κατανόηση στην Aστρονοµία και στη Φυσική γενικότερα. Aφενός, συνεπάγεται ότι συγκεκριµένες κοινότυπες δυσκολίες που αντιµετωπίζουν πολλοί φοιτητές χρήζουν ρητής αντιµετώπισης στο πλαίσιο του µαθησιακού περιβάλλοντος ώστε να είναι εφικτή η ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης. Συχνά οι συλλογιστικές δυσκολίες δεν αναγνωρίζονται ούτε από τους φοιτητές ούτε από τους διδάσκοντες και παραµένουν στο υπόβαθρο για να επηρεάζουν και σε µερικές περιπτώσεις να καθορίζουν τη µαθησιακή πορεία. O σχεδιασµός διδακτικού υλικού οφείλει να περιλαµβάνει την ανάπτυξη συγκεκριµένων στρατηγικών και δραστηριοτήτων που θα ενθαρρύνουν τους φοιτητές να εκφράζουν τις απόψεις τους ώστε οι δυσκολίες να εµφανίζονται ανοιχτά και να γίνονται αντικείµενο διαλογικής επεξεργασίας. ιαγνωστικά δοκίµια της µορφής αυτού που παρουσιάσαµε στο παρόν άρθρο µπορούν να συνεισφέρουν τα µέγιστα ως όργανα ανάδειξης συλλογιστικών και άλλων δυσκολιών. Aφετέρου όµως, τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας µας οδηγούν στην αναγνώριση της σηµασίας της ενιαίας προώθησης εννοιολογικής κατανόησης, συλλογιστικών δεξιοτήτων και άλλων ικανοτήτων που είναι άρρητα συνδεδεµένες µε τη µάθηση στις Φυσικές Eπιστήµες. Eιδικότερα, η ανάπτυξη συνδέσεων µεταξύ των τυπικών πληροφοριών, της δοµής του γνωστικού αντικειµένου, των µέσων αναπαράστασης πληροφοριών και των πραγµατικών φαινοµένων χρειάζεται να τονίζεται σε µεγαλύτερο βαθµό από ότι συνηθίζεται στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών. Mια βασική αρχή που ακολουθείται στο πρόγραµµα Φυσική µε ιερώτηση είναι η διδασκαλία της επιστήµης ως διαδικασίας διερώτησης σε αντίθεση µε την παραδοσιακή προσπάθεια µετάδοσης όγκου πληροφοριών που, αν απορροφούνται, παραµένουν λειτουργικά µη αξιοποιήσιµες σε σχέση µε την ερµηνεία καθηµερινών φαινοµένων και την εφαρµογή τους σε καταστάσεις λήψης απόφασης. Συγκεκριµένα, η παρούσα έρευνα υπέδειξε ότι η πραγµατική κατανόηση του φαινοµένου της δηµιουργίας µέρας-νύχτας προϋποθέτει κατανόηση των κατευθύνσεων του ορίζοντα, και, ευρύτερα, την κατανόηση της δυνατότητας σχεσιακών ορισµών για κάποιες έννοιες. Συνεπώς, η κατανόηση των τεσσάρων σηµείων του ορίζοντα ως κατευθύνσεων στο χώρο πρέπει να αποτελεί θεµελιώδη προϋπόθεση ως προς την κατανόηση του φαινοµένου της δηµιουργίας µέρας-νύχτας. Ευχαριστίες Η εργασία είναι αποτέλεσµα του ερευνητικού προγράµµατος Φυσική µε ιερώτηση, το οποίο χρηµατοδοτείται από το National Science Foundation, USA. Θα θέλαµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας στη Lillian McDermott και στον Peter Shaffer για τη συνεχιζόµενη στήριξη. 139

Ένα δοκίµιο αξιολόγησης της κατανόησης εννοιών αστρονοµίας

Ένα δοκίµιο αξιολόγησης της κατανόησης εννοιών αστρονοµίας Ένα δοκίµιο αξιολόγησης της κατανόησης εννοιών αστρονοµίας Xρ. Nικολάου, K. Π. Kωνσταντίνου (*) christiana78@hotmail.com, c.p.constantinou@ucy.ac.cy, Ερευνητική Οµάδα Μάθησης στις Φυσικές Eπιστήµες, Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών

Γενική οργάνωση σεναρίου. 1. Προαπαιτούμενες γνώσεις και πρότερες γνώσεις των μαθητών Παράρτημα 1: Τεχνική έκθεση τεκμηρίωσης σεναρίου Το εκπαιδευτικό σενάριο που θα σχεδιαστεί πρέπει να συνοδεύεται από μια τεχνική έκθεση τεκμηρίωσής του. Η τεχνική αυτή έκθεση (με τη μορφή του παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Παρατήρησης

Πρόγραμμα Παρατήρησης Πρόγραμμα Παρατήρησης Η αναζήτηση του ζοφερού ουρανού Άγγελος Κιοσκλής Οκτώβριος 2005 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * η παρατήρηση πραγματοποιείται κατά προτίμηση όταν η Σελήνη δεν εμφανίζεται στον ουρανό, διότι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ Κεφάλαιο 2 ο Συστήματα αστρονομικών συντεταγμένων και χρόνος ΑΣΚΗΣΗ 1 η (α) Να εξηγηθεί γιατί το αζιμούθιο της ανατολής και της δύσεως του Ηλίου σε ένα τόπο,

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο

Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο Το Πανηγύρι της Επιστήµης ως µέσο καλλιέργειας επιστηµονικής σκέψης στο δηµοτικό σχολείο Ευαγγελία Κυριαζή, Παναγιώτα Κυριαζή Κεφάλα, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου kyriazi@cytanet.com.cy, kyriazi@cytanet.com.cy,

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr

ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΟΦΙΑ Socm09008@soc.aegean.gr ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: Διερεύνηση των απόψεων

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων

Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Η χρήση των προσοµοιώσεων στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συλλογισµού: ένα παράδειγµα από το σχεδιασµό πειραµάτων Μάριος Παπαευριπίδου, Κωνσταντίνος Π. Κωνσταντίνου (*) sepgmp3@ucy.ac.cy, c.p.constantinou@ucy.ac.cy

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Χ. Μπάκας, Υποψήφιος Διδάκτωρ, me00242@cc.uoi.gr Α. Κατσίκης, Επίκουρος Καθηγητής, akatsiki@cc.uoi.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Ο Γνώμονας, ένα απλό αστρονομικό όργανο και οι χρήσεις του στην εκπαίδευση Σοφία Γκοτζαμάνη και Σταύρος Αυγολύπης Ο Γνώμονας Ο Γνώμονας είναι το πιο απλό αστρονομικό όργανο και το πρώτο που χρησιμοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α

, α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194. α α α α α α α α α «α µα. α α µ «α α µα» α , α µα.., asotirakis@aegean.gr, 2241025931 α α α, α µα.., kmath@otenet.gr, 2241065194 ΠΕΡΙΛΗΨΗ α α α α µα α 04. α α α α α α α α α α «α µα µα» µ µ α µα α α α α µ α α µ «α α µα» α µα α α µ α µ α α α α α

Διαβάστε περισσότερα

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ

H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 495 H ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟΝ Η.Υ. ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ Τσιπουριάρη Βάσω Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

«Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Όμιλος Εκπαιδευτικών Χρηστών Πληροφορικής Τεχνολογίας Κύπρου «Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΤΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 08:30-13:30 Α107 Χορηγοί: «Η

Διαβάστε περισσότερα

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο

15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 15 ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισµός Αστρονοµίας και Διαστηµικής 2010 Θέµατα για το Γυµνάσιο 1.- Από τα πρώτα σχολικά µας χρόνια µαθαίνουµε για το πλανητικό µας σύστηµα. Α) Ποιος είναι ο πρώτος και

Διαβάστε περισσότερα

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης. 6 ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Διδακτική της Πληροφορικής» Φλώρινα, 20-22 Απριλίου 2012 Η Διδακτική Ενότητα «Γνωρίζω τον Υπολογιστή», στα πλαίσια των Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής: μια Μελέτη Περίπτωσης.

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού

Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού Ψηφιακές Τεχνολογίες βασικά θεωρητικά ζητήματα με αναφορά στη διαδικασία σχεδιασμού N.Γιαννούτσου Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας- ΦΠΨ-Φιλοσοφική σχολή http://etl.ppp.uoa.gr Τεχνολογίες για την ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr

Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Γεωργία Ε. Αντωνέλου Επιστημονικό Προσωπικό ΕΕΥΕΜ Μαθηματικός, Msc. antonelou@ecomet.eap.gr Θεμελίωση μιας λύσης ενός προβλήματος από μια πολύπλευρη (multi-faceted) και διαθεματική (multi-disciplinary)

Διαβάστε περισσότερα

Να το πάρει το ποτάµι;

Να το πάρει το ποτάµι; Να το πάρει το ποτάµι; Είναι η σκιά ενός σώµατος που το φωτίζει ο Ήλιος. Όπως η σκιά του γνώµονα ενός ηλιακού ρολογιού που µε το αργό πέρασµά της πάνω απ τα σηµάδια των ωρών και µε το ύφος µιας άλλης εποχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 2011 ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Τα σύγχρονα

Διαβάστε περισσότερα

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999

Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Αλγοριθµική και νοηµατική µάθηση της χηµείας: η περίπτωση των πανελλαδικών εξετάσεων γενικής παιδείας 1999 Γεώργιος Τσαπαρλής, ηµήτριος Σταµοβλάσης, Χαράλαµπος Καµηλάτος, Εριφύλη Ζαρωτιάδου, ηµήτριος Παπαοικονόµου

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δρ. Απόστολος Ντάνης. Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής Δρ. Απόστολος Ντάνης Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής *Βασικές μορφές προσανατολισμού *Προσανατολισμός με τα ορατά σημεία προορισμού στη φύση *Προσανατολισμός με τον ήλιο *Προσανατολισμός από τη σελήνη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009)

Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) Αξιολόγηση Προγράμματος Αλφαβητισμού στο Γυμνάσιο Πρώτο Έτος Αξιολόγησης (Ιούλιος 2009) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Το πρόβλημα του λειτουργικού αναλφαβητισμού στην Κύπρο στις ηλικίες των 12 με 15 χρόνων

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Αστρονομία

Εισαγωγή στην Αστρονομία Παπαδόπουλος Μιλτιάδης ΑΕΜ: 13134 Εξάμηνο: 7 ο Ασκήσεις: 12-1 Εισαγωγή στην Αστρονομία 1. Ο αστέρας Βέγας στον αστερισμό της Λύρας έχει απόκλιση δ=+38 ο 47. α) Σχεδιάστε την φαινόμενη τροχιά του Βέγα στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µικρές τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Ο καιρός» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης. ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Α Τ Ρ Ω Ν ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ ΣΚΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ ΣΚΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ 1 ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 225 ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΦΩΤΟΣ ΣΚΙΑ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ Σοφία Σωτηρίου Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους 88, Αθήνα 10681 E-Mail: ssot@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα.

εύτερη διάλεξη. Η Γεωµετρία στα αναλυτικά προγράµµατα. εύτερη διάλεξη. Η στα αναλυτικά προγράµµατα. Η Ευκλείδεια αποτελούσε για χιλιάδες χρόνια µέρος της πνευµατικής καλλιέργειας των µορφωµένων ατόµων στο δυτικό κόσµο. Από τις αρχές του 20 ου αιώνα, καθώς

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Διδάσκοντας Φυσικές Επιστήμες στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Διακοπές στο φεγγάρι: μία εκπαιδευτική μερική γνωστική προσέγγιση της Σελήνης Σταύρος Αυγολούπης Από τη στιγμή που το ταξίδι στη Σελήνη (Εικόνα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -.

athanasiadis@rhodes.aegean.gr , -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Προσκήνιο 88 - * athanasiadis@rhodes.aegean.gr -., -.. Abstract The aim of this survey is to show how students of the three last school classes of the Primary School evaluated

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση µαθησιακών περιβαλλόντων στις Φυσικές Επιστήµες: Μια µελέτη περίπτωσης για τα ηλεκτρικά κυκλώµατα

Ανάλυση µαθησιακών περιβαλλόντων στις Φυσικές Επιστήµες: Μια µελέτη περίπτωσης για τα ηλεκτρικά κυκλώµατα Ανάλυση µαθησιακών περιβαλλόντων στις Φυσικές Επιστήµες: Μια µελέτη περίπτωσης για τα ηλεκτρικά κυκλώµατα Ν. Παπαδούρης, Κ. Π. Κωνσταντίνου(*) n.papa@cytanet.com.cy, c.p.constantinou@ucy.ac.cy Ερευνητική

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική αλλαγή στην Αστρονομία μέσω εικονικών περιβαλλόντων

Εννοιολογική αλλαγή στην Αστρονομία μέσω εικονικών περιβαλλόντων Εννοιολογική αλλαγή στην Αστρονομία μέσω εικονικών περιβαλλόντων Χρήστος Μπάκας, Ιωάννα Μπέλλου και Τάσος Α. Μικρόπουλος cbakas@sch.gr, me00243@cc.uoi.gr, amikrop@cc.uoi.gr Εργαστήριο Εφαρμογών Εικονικής

Διαβάστε περισσότερα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα

ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα ιδασκαλία της Ροµποτικής Επιστήµης στη ευτεροβάθµια Εκπαίδευση Εµπειρίες από άλλα εκπαιδευτικά συστήµατα και προσαρµογή στην Ελληνική πραγµατικότητα Αντώνιος Τζες Αναπληρωτής Καθηγητής Τµήµατος Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων

Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Νέα Ευρήματα στην Κατανόηση της Οριζοντιότητας των Υγρών σε Νήπια, με την Αξιοποίηση Προσομοιώσεων Φαρσάρη Ελένη 1, Πολυζώης Γεώργιος 2 farsariel@gmail.com, gpolizois@edc.uoc.gr 1 Νηπιαγωγός στο Νηπιαγωγείο

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Λεωνίδας Κυριακίδης Αναστασία

Διαβάστε περισσότερα

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης

Όταν κοιτάς από ψηλά Σχήµα-Ανάγλυφο της Γης ΕΚΦΩΝΗΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ (µεγάλες τάξεις ηµοτικού) Σχεδιασµός σεναρίου µε θέµα «Η γη από το διάστηµα» µε τη χρήση λογισµικών γενικής χρήσης, οπτικοποίησης, διαδικτύου και λογισµικών εννοιολογικής χαρτογράφησης.

Διαβάστε περισσότερα

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1

Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα Τσαδήμα 2 info@educationplace.gr, ad@conceptum.gr, katerina@conceptum.gr 1 Το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθαίνουμε Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου στον Διαδραστικό Πίνακα» και η αξιοποίησή του στη διδασκαλία του μαθήματος «Ο πλανήτης Γη» Άρης Ασλανίδης 1, Αδάμ Δαμιανάκης 2, Κατερίνα

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές

Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία των Μαθηματικών: Βασικές αρχές Φοιτητής: Σκαρπέντζος Γεώργιος Καθηγήτρια: Κολέζα Ευγενία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βασικές θεωρίες σχεδιασμού της διδασκαλίας Δραστηριότητες και κατανόηση εννοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Ανάπτυξη Επιχειρηµατολογίας µε τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή Γιαννάκης Βασιλειάδης Εκπαιδευτικός Υποψήφιος ιδάκτορας Ανάπτυξη Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ

ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ. ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΝEΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚA ΠΡΟΓΡAΜΜΑΤΑ: ΕΜΦAΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙOΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ και στη ΔΙΑΒΙΟΥ ΑΥΤΟΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΡΟΣ Α Οι προτεραιότητες στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Λειτουργική Ανάλυση (copyright: Μαίρη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.»

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής Μάθησης σε ένα Πλαίσιο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με Δυνατότητες

Διαβάστε περισσότερα

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού

Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δυσκολίες που συναντούν οι μαθητές της Στ Δημοτικού στην κατανόηση της λειτουργίας του Συγκεντρωτικού Φακού Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH TZΕΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α.Μ. 3507 ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ 24.11.2005 Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ MILANKOVITCH Όλοι γνωρίζουμε ότι η εναλλαγή των 4 εποχών οφείλεται στην κλίση που παρουσιάζει ο άξονας περιστροφής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΝΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα

Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έντυπο Καταγραφής Πληροφοριών και Συγκέντρωσης Εκπαιδευτικού Υλικού για τα Ανοικτά Μαθήματα Έκδοση: 1.02, Απρίλιος 2014 Πράξη «Κεντρικό Μητρώο Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων» Σύνδεσμος: http://ocw-project.gunet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ: ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Λεωνίδας Κυριακίδης Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου ΕΙΣΑΓΩΓΗ H δημιουργία εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë

ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΔÔ Û Ì Î È ÔÈ ÎÈÓ ÛÂÈ ÙË Ë Tα βασικά σημεία του μαθήματος Η Γη είναι ένα ουράνιο σώμα, που κινείται συνεχώς στο διάστημα. Το σχήμα της είναι γεωειδές, δηλαδή είναι ελαφρά συμπιεσμένο στις κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες

Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες Η Μάθηση και η Διδασκαλία με Χάρτες Διάλεξη 7α: Νοητικοί Χάρτες Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ευανθία Μιχαηλίδου Στόχος εκπαίδευσης Κατανόηση γεωγραφικού χώρου Οπτική αντίληψη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19

ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία. Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 ΤΠΕ στα ηµοτικά Σχολεία Κωνσταντίνος Χαρατσής ρ Ηλεκτρολόγος Μηχ & Μηχ. Η/Υ Εκπαιδευτικός ΠΕ19 Παρουσίαση ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράµµατος Σπουδών Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών, ΕΠΠΣ-ΑΠΣ Υλικό Επιµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι

ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗ. Γνωστικό αντικείμενο. Ταυτότητα. Α Λυκείου. Επίπεδο. Στόχος. Σχεδιασμός. Διδασκαλία. Πηγές και πόροι ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ Γνωστικό αντικείμενο Επίπεδο ΦΥΣΙΚΗ Α Λυκείου Ταυτότητα Στόχος Περιγραφή Προτεινόμενο ή υλοποιημένο Λογισμικό Λέξεις κλειδιά Δημιουργοί α) Γνώσεις για τον κόσμο: Οι δυνάμεις εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Η Εικονική Πραγµατικότητα ως Εργαλείο ηµιουργίας Νοητικών Αναπαραστάσεων: ένα Παράδειγµα από τον Τοµέα των Φυσικών Επιστηµών

Η Εικονική Πραγµατικότητα ως Εργαλείο ηµιουργίας Νοητικών Αναπαραστάσεων: ένα Παράδειγµα από τον Τοµέα των Φυσικών Επιστηµών Η Εικονική Πραγµατικότητα ως Εργαλείο ηµιουργίας Νοητικών Αναπαραστάσεων: ένα Παράδειγµα από τον Τοµέα των Φυσικών Επιστηµών Χρήστος Μπάκας Υπ. ιδάκτορας, καθηγητής ΠΕ19, Π.Τ..Ε., Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού. Νοέμβρης 2012 1/11/2012. Φιλοσοφία διδασκαλίας. What you learn reflects how you learned it. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Α Τάξης Δημοτικού Νοέμβρης 2012 Χρύσω Αθανασίου (Σύμβουλος Μαθηματικών ) Ελένη Δεληγιάννη (Συγγραφική Ομάδα) Άντρη Μάρκου (Σύμβουλος Μαθηματικών) Ελένη Μιχαηλίδου (Σύμβουλος Μαθηματικών)

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ. Ρώτησε τη φύση, θα σου απαντήσει! Παρατηρώντας την, κάτι το σημαντικό θα βρεις.

ΗΛΙΑΚΟ ΡΟΛΟΙ. Ρώτησε τη φύση, θα σου απαντήσει! Παρατηρώντας την, κάτι το σημαντικό θα βρεις. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στα πλαίσια του προγράμματος περιβαλλοντικής Αγωγής, τη σχολική χρονιά 2012-2013, αποφασίσαμε με τους μαθητές του τμήματος Β 3 να ασχοληθούμε με κάτι που θα τους κέντριζε το ενδιαφέρον. Έτσι καταλήξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης

Ένα Μοντέλο Διδασκαλίας Δεξιοτήτων στη Υυσική Αγωγή με Βάση την Κοινωνική Γνωστική Προσέγγιση Αυτο-Ρύθμισης της Μάθησης Πρακτικών Εφαρμογών Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Τόμος 12 (1), 26-39 Δημοσιεύτηκε: Φεβρουάριος 2014 Inquiries in Sport & Physical Education Volume 12 (1), 26-39 Released: February 2014

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015

Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015 Έκλειψη Ηλίου 20ης Μαρτίου 2015 Πληροφοριακό υλικό Κέντρο Επισκεπτών Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Την Παρασκευή 20 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα

Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Ε. Κολέζα Διαφοροποιημένη Διδασκαλία Ε. Κολέζα Τι είναι η διαφοροποιημένη διδασκαλία; Είναι μια θεώρηση της διδασκαλίας που βασίζεται στην προϋπόθεση ότι οι δάσκαλοι πρέπει να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στη

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010)

Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) Αξιολόγηση του Προγράμματος Ταχύρρυθμης Εκμάθησης της Ελληνικής στη Μέση Εκπαίδευση (Ιούνιος 2010) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου της 29 ης Ιουλίου, 2008, τέθηκε σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO)

Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Ανάλυση της επίδοσης μαθητών βιολογίας με θέμα ερώτηση πειραματικής μελέτης για την ολυμπιάδα φυσικών επιστημών Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUSO) Φάνης Κωνσταντίνος Φυλακτίδης Μάριος Ινστ. Νευρολογίας & Γενετικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 4.1 Σύνολο νοµού Αργολίδας. 4.1.1 Γενικές παρατηρήσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Σύνολο νοµού Αργολίδας.. Γενικές παρατηρήσεις Γίνεται φανερό από την ανάλυση, που προηγήθηκε, πως η επίδοση των υποψηφίων του νοµού Αργολίδας, αλλά και η κατανοµή της βαθµολογίας

Διαβάστε περισσότερα

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ 20 Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Α ΦΥΣΙΚΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ Αφιερωµένη στη µνήµη της Φυσικού Σύλβιας Γιασουµή Κυριακή, 19 Μαρτίου, 2006 Ώρα: 10:30-13:30 Οδηγίες: 1) Το δοκίµιο αποτελείται από έξι

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ TIMSS 2015 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ TIMSS Τι είναι η Έρευνα TIMSS; Η Έρευνα Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) του Διεθνούς Οργανισμού για την Αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης

5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης 5 Ψυχολόγοι Προτείνουν Τις 5 Πιο Αποτελεσματικές Τεχνικές Μάθησης Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές και τεχνικές μάθησης για τους μαθητές όλων των ηλικιών ανοίγουν

Διαβάστε περισσότερα

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ

Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Δομώ - Οικοδομώ - Αναδομώ Χριστίνα Τσακαρδάνου Εκπαιδευτικός Πανθομολογείται πως η ανάπτυξη του παιδιού ορίζεται τόσο από τα γενετικά χαρακτηριστικά του, όσο και από το πλήθος των ερεθισμάτων που δέχεται

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο τομέα της εκπαίδευσης η αξιολόγηση μπορεί να αναφέρεται στην επίδοση των μαθητών, στην αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας ή της μαθησιακής διαδικασίας, στο αναλυτικό πρόγραμμα, στα διδακτικά

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

Απόστολος Μιχαλούδης

Απόστολος Μιχαλούδης ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών προσομοιώσεων Φυσικής σε θέματα ταλαντώσεων και κυμάτων Απόστολος Μιχαλούδης υπό την επίβλεψη του αν. καθηγητή Ευριπίδη Χατζηκρανιώτη

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης

Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Ανάπτυξη Χωρικής Αντίληψης και Σκέψης Clements & Sarama, 2009; Sarama & Clements, 2009 Χωρική αντίληψη και σκέψη Προσανατολισμός στο χώρο Οπτικοποίηση (visualization) Νοερή εικονική αναπαράσταση Νοερή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ 7 ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΒΥ2 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Β ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα

Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά. Ε. Κολέζα Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας ενότητας στα Μαθηµατικά Ε. Κολέζα Α. Θεωρητικές αρχές σχεδιασµού µιας µαθηµατικής ενότητας: Βήµατα για τη συγγραφή του σχεδίου Β. Θεωρητικό υπόβαθρο της διδακτικής πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου

Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Μαίρη Κουτσελίνη Πανεπιστήμιο Κύπρου Πώς ορίζεται η Ποιότητα των διδακτικών εγχειριδίων; Η δυνατότητά τους να ανταποκριθούν στους σκοπούς της εκπαίδευσης και τους σκοπούς της διδασκαλίας του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.351-356 Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ EΠIΠEΔOΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 2001 Στέφος Ευστάθιος

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων

Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων Τεύχος B - Διδακτικών Σημειώσεων ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Δημήτρης Δεληκαράογλου Αναπλ. Καθ., Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Επισκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παναγάκος Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βασικοί Στόχοι ενός Προγράμματος Σπουδών Ένα πρόγραμμα σπουδών επιδιώκει να επιτύχει δύο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Το μάθημα εισάγει τους μαθητές και τις μαθήτριες στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη, τόσο σε επίπεδο μικροοικονομίας αλλά και σε επίπεδο μακροοικονομίας. Ο προσανατολισμός

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού

Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε και Στ Δημοτικού Το ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ των Φυσικών Επιστημών της Ε Τα Νέα Διδακτικά Βιβλία των Φυσικών Επιστημών της Ε Ειδικοί σκοποί ΑΠΣ Κατανόηση: φυσικού κόσμου νόμων που τον διέπουν φυσικών φαινομένων διαδικασιών που οδηγούν

Διαβάστε περισσότερα

Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων

Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων Αντιµετώπιση των δυσκολιών που αφορούν τη διδασκαλία των σεισµικών κυµάτων Αγγελική Ρόκκα, Παύλος Μίχας (*) ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, pmichas@eled.duth.gr Θεµατική Ενότητα: Ειδικά διδακτικά θέµατα,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 6 ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 19-03-2015 (5 Ο ΜΑΘΗΜΑ) Αντιμετώπιση των ΜΔ δια των ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ Σωτηρία

Διαβάστε περισσότερα