Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν"

Transcript

1 Ανάλυση των Μαθησιακών αναγκών των Νέων Επιχειρηµατιών στη Γεωργία (Μελλοντικές ανάγκες σε δεξιότητες) Συγγραφέας: Serifo srl, Maura Striano (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γενικής και Κοινωνικής Παιδαγωγικής Τµήµα Θεωριών και Μεθόδων των Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών), Πανεπιστήµιο Federico ΙΙ της Νάπολης. Βασισµένο στα στοιχεία που προέρχονται από συνεντεύξεις που έγιναν από τους εταίρους του σχεδίου για τους νέους αγρότες και τους ενδιαφερόµενους φορείς στους τοµείς της γεωργίας και της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 1

2 Ευρετήριο Προϋποθέσεις και αρχές... 3 Μέρος Ι: Ανάλυση Σεναρίου... 9 Ι.1: Η ανάπτυξη των αγροτικών επιχειρήσεων µέσα στο πλαίσιο της ΚΑΠ... 9 Μέρος II: Γενικό πλαίσιο ανάλυσης ΙΙ.1: Η γνώµη των ενδιαφεροµένων II Ιταλία II Γαλλία II Ισπανία II Ουγγαρία II Αυστρία II Ελλάδα II Συµπεράσµατα II.2 Γνώση, κατανόηση, ικανότητες και δεξιότητες: το επίπεδο των προσόντων των νέων γεωργικών επιχειρηµατιών για τις απαιτήσεις της ανάλυσης της ΚΑΠ σχετικά µε τα στοιχεία (Πηγή: συνεντεύξεις σε νέους αγρότες )... II Ιταλία II Γαλλία II Ισπανία II Ουγγαρία II Αυστρία II Ελλάδα II Συµπεράσµατα Μέρος ΙΙΙ - Μελλοντικές ανάγκες µάθησης III.1 Σκέψεις και σχόλια για τα βασικά στοιχεία για την κατασκευή αναφοράς σε δεξιότητες

3 Προϋποθέσεις και αρχές Η εµπειρική έρευνα αποτελείται από τον εντοπισµό των πλέον σχετικών µαθησιακών αναγκών των µελλοντικών επιχειρηµατιών στη γεωργία, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη των επιλεγµένων φορέων (εµπειρογνώµονες στον τοµέα της γεωργίας και στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης) και τις αντιλήψεις και τις αναπαραστάσεις των νέων γεωργών όσον αφορά: a) Τις κεντρικές περιοχές της ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις του γεωργικού τοµέα b) Τη γνώση, κατανόηση, ικανότητες και δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσµατική δηµιουργία και διαχείριση µιας γεωργικής επιχείρησης εντός των σεναρίων της ΚΑΠ. Για να γίνει αυτό έχουµε δηµιουργήσει ένα ποιοτικό πλαίσιο για την έρευνα προσδιορισµού δύο επιλεγµένων οµάδων ατόµων -10 ενδιαφεροµένων παραγόντων ειδικών και 20 νέων αγροτών για κάθε χώρα (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ελλάδα) - θεωρείται ότι είναι προνοµιακοί οι µάρτυρες να συµµετάσχουν στην έρευνα, προκειµένου να συλλεχθούν σηµαντικά στοιχεία σχετικά µε την εστίαση της έρευνας. Λόγω των στόχων της έρευνας και τα χαρακτηριστικά των δειγµάτων, έχουµε επιλέξει ποιοτικές ερευνητικές µεθοδολογίες, διαδικασίες και εργαλεία, όπως οι ηµι-δοµηµένες ένας προς ένας συνεντεύξεις µε ανοιχτές ερωτήσεις, προκειµένου να συλλέχθούν τα σηµαντικά στοιχεία (βλέπε παραρτήµατα 1 και 2). Οι απαντήσεις σε κάθε θέµα έχουν αναλυθεί και έχουν συγκριθεί µε σκοπό να καθοριστεί ένα γενικό πλαίσιο των µαθησιακών αναγκών και των στόχων για νέους επιχειρηµατίες της ΕΕ, µαζί µε ένα πιο συγκεκριµένο προφίλ των µαθησιακών αναγκών και των στόχων για κάθε χώρα, εντοπίζοντας τις οµοιότητες και τις διαφορές στα προφίλ σύµφωνα µε τα διαφορετικά συµφραζόµενα και τις συνθέσεις της περιοχής, καθώς και µε τις προσδοκίες, τα κίνητρα και την ευαισθησία που χαρακτηρίζει τους αγρότες στις διάφορες χώρες. Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, καθώς έχουµε επιλέξει να χρησιµοποιήσουµε µια ποιοτική έρευνα, τα δεδοµένα προέρχονται από επιλεγµένες (όχι τυχαίες) µικρές οµάδες και αναφέρονται σε συγκεκριµένα πλαίσια και πραγµατικότητες της περιοχής. Αυτά τα στοιχεία πρέπει να αναλυθούν σε βάθος (µέσω της συγκριτικής ανάλυσης) µε επίκεντρο τις δυσκολίες που κατά µέσο όρο οι γεωργοί της ΕΕ σε κάθε χώρα προσπαθούν να αντιµετωπίσουν µε τη νέα ΚΑΠ. Για το λόγο αυτό, παρέχουν ένα αντιπροσωπευτικό πορτρέτο από µερικές χαρακτηριστικές και τυπικές καταστάσεις, οι οποίες µπορούν να θεωρηθούν περιπτώσεις πρότυπο, υπόψη για περαιτέρω έρευνα σχετικά µε τα συµφραζόµενα / συνθήκες της γεωργικής επιχειρηµατικότητας εντός σεναρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δείγµα των ενδιαφεροµένων µερών έχει επιλεγεί προκειµένου να συλλέξει πολλές απόψεις σχετικά µε τον αγροτικό τοµέα µε βάση τις διαφορετικές θέσεις και απόψεις, ώστε να αντιπροσωπεύουν την πολυπλοκότητα του σεναρίου της ΚΑΠ. Είναι πράγµατι, γεωπόνοι, εργαζόµενοι σε συνεταιρισµούς, κοινοπραξίες, παραγωγοί ενώσεων, δηµόσιοι υπαλλήλοι που παρέχουν ποικίλες εµπειρίες και γνώσεις σύµφωνα µε το επίπεδο εµπλοκής τους στον τοµέα που ειδικεύονται, των οποίων οι απαντήσεις έχουν σηµαντικά εµπλουτίσει τη συλλογή των δεδοµένων. Το ίδιο έχει γίνει για τους αγρότες, οι οποίοι έχουν επιλεγεί µε βάση συγκεκριµένες παραµέτρους όπως είναι η ηλικία (18 έως 41 ετών) και επίπεδο εκπαίδευσης (που κυµαίνεται από "απούσα - µόνο πρακτική εµπειρία" µέχρι το "υψηλό", αναφερόµενο στην ανώτατη εκπαίδευση και το πανεπιστήµιο). Η διαφοροποίηση του δείγµατος των γεωργών συνεντευξιαζόµενων για κάθε χώρα έχει γίνει µε βάση τα στοιχεία της Eurostat, που αναφέρονται στο προφίλ του αγρότη, αντιπροσωπευτικού της συγκεκριµένης εδαφικής περιοχής. 3

4 Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί ότι οι αγρότες που ερωτήθηκαν δεν είναι αντιπροσωπευτικά δείγµατα του στόχου του έργου (νέοι επιχειρηµατίες µε ειδικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο και µια συγκεκριµένη επιχείρηση µε σχέδιο ανάπτυξης), αλλά ο µέσος όρος των νέων επιχειρηµατιών στη γεωργία που λειτουργούν στην ΕΕ και οι απαντήσεις τους είναι χρήσιµες για πολλούς λόγους: I. Προσθέτουν σηµαντικά στοιχεία στην ανάλυση που γίνεται µε βάση τις συνεντεύξεις από ενδιαφερόµενους και παρέχουν µια πραγµατική εικόνα του πλαισίου, όπου οι νέοι επιχειρηµατίες θα λειτουργούν µετά την εκπαίδευση τους, εντοπίζοντας δοµικούς περιορισµούς, τους πόρους και τις δυνατότητες καθώς και πολιτιστικά στοιχεία, τα οποία θα µπορούσαν να θεωρηθούν εµπόδια στη σύσταση και ανάπτυξη της επιχείρησης σύµφωνα µε τις νέες παραµέτρους της ΚΑΠ. II. Είναι χρήσιµο να επικεντρωθούν στις περιοχές των επιχειρήσεων και της επαγγελµατικής ανάπτυξης που θα πρέπει ως επί το πλείστον να αξιοποιηθούν στο πρόγραµµα κατάρτισης, σύµφωνα µε την εµπειρία στο παρελθόν και στο παρόν από τον µέσο όρο των νέων γεωργών, µε επίκεντρο τη γνώση, την κατανόηση και τις δεξιότητες που πρέπει να ενισχυθούν και θα αναπτυχθούν. Αυτό εν προκειµένω εντοπίζεται: 1. Στο επίπεδο συνειδητοποίησης και κατανόησης σχετικά µε τα αιτήµατα της ΚΑΠ 2. Στις γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες και κατανόηση που χρειάζονται για την αντιµετώπιση της ΚΑΠ 3. Στο επίπεδο των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που ήδη διαθέτουν οι νέοι αγρότες που είναι πρόθυµοι ή µπορούν να γίνουν επιχειρηµατίες, στις διάφορες χώρες που συµµετέχουν στο Σχέδιο. Οι κεντρικές περιοχές της ανάπτυξης για τις ευρωπαϊκές γεωργικές επιχειρήσεις που αναφέρονται στις συνεντεύξεις, είναι εκείνες που προσδιορίζονται ως πιο λειτουργικές για να υποστηρίξουν µια θετική αλληλεπίδραση της παραγωγικής αλυσίδας, µε την παγκοσµιοποίηση των αγορών και µε αιτήµατα της ΚΑΠ. Η ανάπτυξη των περιοχών αυτών συνεπάγεται διαφορετικές διαστάσεις µε ολοκληρωµένο και συνεργικό τρόπο: διαχείριση των επιχειρήσεων, της παραγωγής, της προστασίας του περιβάλλοντος και προσοχή στα περιβαλλοντικά ζητήµατα, η σχέση µε την αγροτική κοινότητα και µε την περιοχή και την ανάπτυξη του τουρισµού. Οι συνεντεύξεις µε τα ενδιαφερόµενα µέρη που συλλέγονται στις χώρες εταίρους που συµµετέχουν στο πρόγραµµα επικεντρώνονται τόσο στις περιοχές ανάπτυξης των επιχειρήσεων καθώς και µε τις λειτουργικές διαστάσεις σε αυτήν την ανάπτυξη, προκειµένου να µας βοηθήσουν στον εντοπισµό των δυνατοτήτων της γνώσης, ικανοτήτων και δεξιοτήτων και κατανόησης, µε τις οποίες ο γεωργικός επιχειρηµατίας επιβάλλεται να είναι εφοδιασµένος ώστε να διαχειρίζεται µε αποδοτικό και αποτελεσµατικό τρόπο τις προαναφερόµενες διαστάσεις και να υποστηρίξει την ολοκληρωµένη ανάπτυξη των επιλεγµένων περιοχών. Πρώτα απ 'όλα χρειάζεται να εξηγηθεί ότι σε διάφορες χώρες, υπάρχει µια διαφορετική τυπολογία από ενδιαφερόµενα µέρη και αυτό έχει σχετικό αντίκτυπο στις απαντήσεις τους στα στοιχεία των φύλλων των συνεντεύξεων. Στην Ιταλία, οι εµπλεκόµενοι παράγοντες έχουν επιλεγεί (κυρίως) από εµπειρογνώµονες στον τοµέα της γεωργίας και εµπειρογνώµονες στον τοµέα της επαγγελµατικής κατάρτισης στον τοµέα της γεωργίας. Όλοι τους είναι άνδρες. Οι απόψεις τους παρέχουν ένα σαφές πορτρέτο των προκλήσεων που θέτει η ΚΑΠ προς τους αγρότες και τους επιχειρηµατίες στην Ιταλία (θεωρώντας ότι τα αιτήµατα της ΚΑΠ µε σκοπό την παροχή κονδυλίων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της "πολλαπλής συµµόρφωσης" δεν είναι πάντοτε εύκολο για τους Ιταλούς αγρότες και οι µεταβολές της αγοράς είναι πολύ δύσκολες, δεδοµένου ότι απαιτείται µια βαθιά αλλαγή στην προσέγγιση της διαχείρισής τους), καθώς και της σχέσης των γεωργών µε την περιοχή στην οποία ζουν και το ρόλο τους στην περιφερειακή ανάπτυξη. 4

5 Οι Γάλλοι ενδιαφερόµενοι είναι τόσο ειδικοί στην εκπαίδευση όσο και τεχνικοί ειδικοί και σύµβουλοι. Σύµφωνα µε την εµπειρία τους επισηµαίνουν ότι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Γαλλία κυρίως περιορίζεται από την πολυπλοκότητα και τη στενότητα των κανονισµών, που θα πρέπει να απλοποιηθούν και να καταστούν πιο ευέλικτοι, ανάλογα µε τις διαφορετικές διαµορφώσεις και την ενίσχυση της παρακολούθησης και υποστήριξης ενεργειών και παρεµβάσεων. Επιπλέον, η διαµόρφωση της ΚΑΠ (ιδίως για τα πρότυπα σε θέµατα περιβάλλοντος) είναι ακριβή και δεν είναι άµεσα κερδοφόρα και αυτό αποθαρρύνει πολλούς αγρότες. Ένα άλλο παράδειγµα είναι ότι η εισαγωγή των γεωργικών τεχνικών, οι οποίες επιτρέπουν την παραγωγή µε πιο οικολογικούς τρόπους, απαιτούν µη κερδοφόρες επενδύσεις και δεν παρέχουν αποδεκτό εισόδηµα. Συνεπώς θα ήταν χρήσιµο να επανεξεταστεί η αναζήτηση πολιτικής και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θέτοντας στην πρώτη γραµµή της την αγρο-χηµεία, την καινοτοµία και την προστιθέµενη αξία της τεχνογνωσίας των γεωργών, προκειµένου να προσφέρει οικονοµική υποστήριξη στην ανάπτυξη των πιο οικολογικών µεθόδων εργασίας, µε στόχο να κερδίσουν έναν από τους νέους τρόπους βιώσιµης παραγωγής και να µην τιµωρούνται οι αγρότες που πρέπει να έχουν αξιοπρεπές εισόδηµα χωρίς αύξηση στην ποσότητα της εργασίας. Στην Ισπανία, οι ειδικοί έχουν επιλεγεί µεταξύ των εµπειρογνωµόνων τόσο στον αγροτικό τοµέα καθώς και στον τοµέα της κατάρτισης. Μέσω της ενοποίησης των δύο απόψεων έχουµε µια εικόνα των µεταβαλλόµενων οικονοµικών συνθηκών και τον κοινωνικό ρόλο της γεωργίας στην Ισπανία. Το επίκεντρο των απαντήσεων είναι τόσο από µια οικονοµική και κοινωνική σκοπιά: οι ενδιαφερόµενοι τονίζουν ότι η γεωργία παρέχει βασικά προϊόντα, αλλά αυτά αµείβονται ανεπαρκώς και εποµένως, οι αγρότες δεν αισθάνονται ότι αναγνωρίζεται η δραστηριότητά τους και η λειτουργία τους στην κοινωνία και την οικονοµία. Επιπλέον, η γεωργία είναι σηµαντική επειδή οι επιχειρηµατίες και οι αγρότες είναι οι κάτοικοι των αγροτικών περιοχών, αλλά είναι όλο και πιο δύσκολο να ζήσουν εκεί, λόγω των περιορισµών που υπάρχουν στα χωριά. Στην Ουγγαρία οι ειδικοί έχουν επιλεγεί µεταξύ των επιχειρηµατιών και εµπειρογνωµόνων στον τοµέα της γεωργίας, κυρίως στην αµπελουργία και την παραγωγή κρασιού. Οι απαντήσεις τους παρέχουν ένα σαφές πορτρέτο του ποια είναι τα κύρια προβλήµατα των γεωργών της Ουγγαρίας και οι επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν για τα νέα σενάρια ΚΑΠ, προκειµένου να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και να αντεπεξέλθουν στα αιτήµατα της αγοράς. Το επίκεντρο των απαντήσεων τους είναι τόσο σχετικό µε τα συγκυριακά στοιχεία, τα οποία εκφράζουν την επιθυµία για αναδιάρθρωση των γεωργικών επιχειρήσεων καθώς και για τα εµπόδια προς την αλλαγή αυτή. Οι Αυστριακοί ενδιαφερόµενοι εκπροσωπούν τους εµπειρογνώµονες τόσο στον τοµέα της γεωργίας (εµπειρογνώµονες, αγρότες), καθώς και στον τοµέα της κατάρτισης (δάσκαλοι) και της επικοινωνίας στον τοµέα της γεωργίας (δηµοσιογράφοι) και οι απαντήσεις τους παρέχουν συνεπώς ένα γενικό πλαίσιο της γεωργικής κατάστασης στην Αυστρία. Το επίκεντρο των απαντήσεων είναι περισσότερο πολιτικό παρά τεχνικό, και επισηµαίνει τις δυσκολίες των τοπικών κυβερνήσεων που διαχειρίζονται την ΚΑΠ, εστιάζοντας στην ανάγκη µακροπρόθεσµου σχεδιασµού και µακροπρόθεσµων προοπτικών. Στην Ελλάδα, οι ενδιαφερόµενοι είναι κυρίως τεχνικοί που εργάζονται σε ιδιωτικά γραφεία και ιδρύµατα και οι απαντήσεις εστιάζουν σε τεχνικά θέµατα και συνθήκες των περιοχών. Σε αυτή τη βάση, η εικόνα που παρέχεται µέσω της συνέντευξης προσφέρει µία πολύ ζωντανή περιγραφή των όρων της εφαρµογής της ΚΑΠ στις αγροτικές περιοχές. Σε γενικές γραµµές τα δεδοµένα που συλλέγονται µέσω των συνεντεύξεων µε τα ενδιαφερόµενα µέρη έχουν καθορίσει µια σειρά από προβλήµατα σχετικά µε τη γεωργική ανάπτυξη στις συγκεκριµένες περιοχές (Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Αυστρία, Ελλάδα), αλλά βοηθούν στον λεπτοµερή εντοπισµό των τοµέων της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και των διαστάσεων που θεωρούνται απαραίτητες για την προώθηση µιας βιώσιµης και αποτελεσµατικής γεωργικής επιχειρηµατικότητας. Το εννοιολογικό πλαίσιο που προέκυψε από τις συνεντεύξεις αυτές µπορεί να διαρθρωθεί σε τρία επίπεδα: 1. Πολιτικό επίπεδο (παραπέµπει στις διεθνείς, εθνικές και τοπικές πολιτικές δράσεις) 5

6 2. ιαρθρωτικό επίπεδο (παραπέµπει στην οικονοµική και διαρθρωτική διαµόρφωση του πλαισίου που αναφέρεται) 3. ιαµορφωτικό επίπεδο (παραπέµπει στις εντοπισθείσες ανάγκες της εκπαίδευσης και κατάρτισης και στις δράσεις της εκπαίδευσης και κατάρτισης που πρέπει να σχεδιαστούν και να παραδοθούν). Τα δύο πρώτα επίπεδα είναι χρήσιµο να προσδιορίσουν ορισµένες γενικές κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε την εφαρµογή της ΚΑΠ στις διάφορες καταστάσεις που θα µπορούσαν να είναι χρήσιµες για την εφαρµογή πολιτικών δράσεων και στρατηγικών για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τα ενδιαφερόµενα µέρη, καθώς και να προσδιορίσουν τους περιορισµούς και τους πόρους που θα πρέπει να επισηµανθούν στα εκπαιδευτικά και επιµορφωτικά µέτρα για τους νέους επιχειρηµατίες προκειµένου να προσανατολιστούν στον αναπτυξιακό σχεδιασµό και διαχείριση των επιχειρήσεών τους. Το τρίτο επίπεδο είναι απαραίτητο για τον προσδιορισµό της εκπαίδευσης και κατάρτισης των µαθησιακών αναγκών και των στόχων που θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψιν για την κατασκευή ενός προγράµµατος σπουδών εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους επιχειρηµατίες και, µαζί µε τις απαντήσεις που δόθηκαν από τους αγρότες που ερωτήθηκαν, είναι χρήσιµο να ορίζουν τη δοµή και διάρθρωση του προγράµµατος σπουδών, καθώς και τις απαραίτητες γνώσεις, ικανοτήτες και δεξιότητες που θα πρέπει να επικεντρώνεται. Οι συνεντεύξεις που απευθύνονται στους νέους γεωργούς / επιχειρηµατίες της ΕΕ (δηλαδή αγρότες νεότεροι των 41 ετών) έχουν κατασκευαστεί κυρίως για τον εντοπισµό των αναγκών και ελλείψεων σε δεξιότητες που σηµειώθηκαν κατά την εγκατάσταση της εκµετάλλευσης σε συγκεκριµένους επαγγελµατικούς χώρους ανάπτυξης. Εστιάζονται κυρίως σε τεχνικές / σύνθετες δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται από τον επιχειρηµατία για να διατηρηθούν νέες γεωργικές διεργασίες στο πλαίσιο της ΚΑΠ και έχουν ως στόχο τον εντοπισµό συγκεκριµένων µαθησιακών αναγκών που απευθύνονται σε µαθησιακές εµπειρίες για την επίτευξη µαθησιακών αποτελεσµάτων. Παρέχουν, όµως, επίσης, ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά µε το εννοιολογικό πλαίσιο και αυτό αποτελεί προστιθέµενη αξία για την έρευνα. Τα στοιχεία αυτά είναι, πράγµατι, αντιπροσωπευτικά της κατάστασης που θα αντιµετωπίζει η οµάδα νέων καταρτισµένων επιχειρηµατιών (που αποτελούν το στόχο του έργου), κατά τον καθορισµό και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της ΚΑΠ στις διαφορετικές εδαφικές περιοχές. Οι νέοι καταρτισµένοι επιχειρηµατίες θα βρεθούν σε περιβάλλοντα όπου άλλοι γεωργοί συχνά δεν έχουν σαφείς ιδέες και πληροφορίες που αφορούν την ΚΑΠ, και µερικές φορές είναι αρνητικοί στις αλλαγές και την καινοτοµία και δεν προσανατολίζονται προς την πολυλειτουργική ανάπτυξη, τη συνεργασία και τη δικτύωση και αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη για την κατάρτισή τους, προκειµένου να τους βοηθήσει στο να αλληλεπιδρούν µε κατάλληλο τρόπο στο διαφορετικό αυτό πλαίσιο. Επιπλέον, τα δεδοµένα που συλλέγθηκαν µέσω συνεντεύξεων µε τους αγρότες ήταν χρήσιµα στο: I. Να καθορίσουν τις βασικές δυσκολίες και τα προβλήµατα που συνάντησαν οι νέοι επιχειρηµατίες της γεωργίας στις περιοχές στις οποίες ζουν, προκειµένου να διαχειριστούν και να αναπτύξουν την επιχείρισή τους και να συµβαδίσουν µε τις απαιτήσεις της ΚΑΠ και II. Να επισηµάνουν τα ειδικά προβλήµατα που αφορούν αυτές τις περιοχές, καθώς και τις ανάγκες µάθησης των αγροτών όσον αφορά ιδίως ορισµένους τοµείς της ανάπτυξης, οι οποίοι έχουν σαφώς αναγνωριστεί και συγκριθεί σύµφωνα µε το ΕΠΠ πλαισίο. Πιο αναλυτικά, οι συνεντεύξεις επικεντρώνονται σε αυτό που ο γεωργός γνωρίζει, κατανοεί και είναι ικανός να κάνει µε αναφορά σε συγκεκριµένες περιοχές της ΚΑΠ: - Νέες γεωργικές τεχνικές και αγροτική βιοτεχνία - ηµιουργία εκµεταλλεύσεων, µαθητείας και µεταφοράς τεχνογνωσίας, εκσυγχρονισµό των κτιρίων της εκµετάλλευσης και µηχανές - Κάλυψη απαιτητικών προτύπων της ΕΕ, π.χ. το περιβάλλον, την καλή µεταχείριση των ζώων και τη δηµόσια υγεία 6

7 - Ίδρυση εγκαταστάσεων µεταποίησης τροφίµων στο αγρόκτηµα, προκειµένου να κερδίσουν περισσότερο εισόδηµα από τα προϊόντα του αγροκτήµατος µε την προσθήκη αξίας σε αυτά - Βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και την εµπορία ποιοτικών προϊόντων - ηµιουργίας οµάδων παραγωγών και συνεταιρισµών - Καλλιέργεια σε περιοχές µε µειονεκτήµατα, ανακαίνιση χωριών και αγροτικών εγκαταστάσεων, οργανισµών στον τοµέα του τουρισµού - Προστασία και διατήρηση της αγροτικής κληρονοµιάς - Γεωργοπεριβαλλοντικές δράσεις, στρατηγικές και µέσα για τη βελτίωση του περιβάλλοντος - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης. Είναι σηµαντικό να επισηµάνουµε ότι υπάρχουν ορισµένες σηµαντικές διαφορές µεταξύ των οµάδων των αγροτών που εµπλέκονται σε κάθε χώρα, που αφορούν το εκπαιδευτικό υπόβαθρο και την στάση και ευαισθησία προς ορισµένα ζητήµατα, όπως για παράδειγµα την εισαγωγή των συσκευών επεξεργασίας στην επιχείρηση, τη συµµετοχή στον τουρισµό, την προθυµία για συµµετοχή σε συνεταιρισµούς και σε αγροτικές αναπτυξιακές δράσεις. Σε ορισµένες περιπτώσεις, οι αγρότες (κυρίως εκείνοι που έχουν χαµηλό επίπεδο σχολικής φοίτησης) δεν έχουν δώσει λεπτοµερείς απαντήσεις. Αυτό µπορεί να εξηγηθεί µε τη δυσπιστία τους για την παροχή πληροφοριών σχετικά µε τη γεωργία καθώς και µε την ανταλλαγή ιδεών και προβληµατισµών µε άλλους επαγγελµατίες µε τους οποίους δεν είναι εξοικιωµένοι. Σε αρκετές περιπτώσεις, για τις συνεντεύξεις απαιτήθηκε χρόνος για τον καθορισµό πιο κατάλληλων συνθήκων, προκειµένου οι γεωργοί να γίνουν πιο σίγουροι µε τη διαδικασία της συνέντευξης. Οι Ιταλοί κτηνοτρόφοι που ερωτήθηκαν (ηλικίας από 25 έως 41 ετών) έχουν ως επί το πλείστον µεσαίου και υψηλού επίπεδου σχολική εκπαίδευση (γυµνάσιο, δευτεροβάθµια εκπαίδευση, Bachelor ή Master), αλλά γενικά δεν έιναι εξειδικευµένοι στη γεωργία. Όλοι είναι άνδρες. Η πλειοψηφία τους έχει κληρονοµήσει ένα αγρόκτηµα της οικογένειας και αγωνίζεται να αντιµετωπίσει τις νέες προκλήσεις που δηµιουργούνται από την ΚΑΠ. Οι Γάλλοι αγρότες είναι µεταξύ 23 και 43 ετών κι ανήκουν στις µεσαίες και ανώτερες βαθµίδες της σχολικής εκπαίδευσης. Οι Ισπανοί αγρότες που πέρασαν από συνέντευξη (ηλικίας από ετών) έχουν γενικά υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (άνωτερο του γυµνασίου, επαγγελµατική κατάρτιση) και πέντε από αυτούς έχουν πτυχίο πανεπιστηµίου. Υπάρχει µια κυριαρχία των ανδρών. Οι περισσότεροι από αυτούς εργάζονται σε οικογενειακές εκµεταλλεύσεις. Οι Ούγγροι ερωτηθέντες αγρότες (ηλικίας από 28 έως 41 ετών) έχουν ως επί το πλείστον µέσο κι υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης (από το Γυµνάσιο στο Πανεπιστήµιο).Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες εκπροσωπούνται στο δείγµα. Ορισµένοι από αυτούς έχουν ξεκινήσει τη δική τους επιχείρηση, ενώ κάποιοι άλλοι διαχειρίζονται οικογενειακές εκµεταλλεύσεις. Οι Αυστριακοί αγρότες είναι γενικά πολύ µικροί σε ηλικία. Η ηλικία τους κυµαίνεται από 18 έως 40 ετών µε µέσο όρο ηλικίας τα 22,5 έτη. Υπάρχει µια κυριαρχία των ανδρών. Έχουν συνήθως υψηλό και εξειδικευµένο επίπεδο σχολικής εκπαίδευσης, µε ιδιαίτερη έµφαση στη γεωργία (Γεωργικό Γυµνάσιο και Agricultural College). Σχεδόν όλοι τους εργάζονται σε οικογενειακές εκµεταλλεύσεις. Οι Έλληνες ερωτηθέντες αγρότες (ηλικίας από 23 έως 41 ετών) έχουν ως επί το πλείστον χαµηλό επίπεδο σχολικής φοίτησης (πρωτοβάθµια εκπαίδευση) και µόνο λίγοι από αυτούς φθάνουν σε επίπεδο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Υπάρχει µια κυριαρχία των ανδρών. Σχεδόν όλοι τους εργάζονται σε οικογενειακές εκµεταλλεύσεις. Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν κατά τις συνεντεύξεις τόσο στους ενδιαφερόµενους φορείς και τους αγρότες έχει δυνατόν να γίνει: a) Συγκριτική ανάλυση των σηµερινών τάσεων και των προοπτικών ανάπτυξης των γεωργικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο που ορίζεται από την ΚΑΠ της ΕΕ στις χώρες εταίρους που συµµετέχουν στο Project. 7

8 b) Συγκριτική ανάλυση των απόψεων, αντιλήψεων και παραστάσεων όσον αφορά τη δυνατότητα για τη δηµιουργία, τη διαχείριση και την αποτελεσµατική ανάπτυξη µιας γεωργικής επιχείρησης σε περιοχές στα πλαίσια της ΚΑΠ, καθώς και τη γνώση, την κατανόηση, τις ανάγκες που απαιτούνται από τους αγρότες της ΕΕ για να γίνουν επιχειρηµατίες και να διαχειρίζονται την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, µε επίκεντρο τις περιοχές και τις διαστάσεις που προσδιορίζονται από την ΚΑΠ. Αυτές οι αναλύσεις έγιναν οι απαραίτητες προϋπόθεσεις για: - Τον εντοπισµό των µαθησιακών αναγκών των µελλοντικών γεωργικών επιχειρηµατιών στην ΕΕ. - Τον καθορισµό ενός προτύπου επαγγελµατικού προφίλ των νέων γεωργικών επιχειρηµατιών στην ΕΕ που βασίζεται σε αναφορά των γνώσεων, των δεξιοτήτων κι ικανοτήτων. - Το σχεδιασµό ενός κατάλληλου προγράµµατος σπουδών για την εκπαίδευση και την επαγγελµατική εξέλιξη των νέων επιχειρηµατών για τη γεωργία στην ΕΕ. Μέρος Ι: Ανάλυση Σεναρίου I.1: Η ανάπτυξη των αγροτικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της ΚΑΠ Η µεταρρύθµιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) που εκδόθηκε το 2003, έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο που η ΕΕ στηρίζει την ανάπτυξη του γεωργικού τοµέα. Η νέα ΚΑΠ είναι ουσιαστικά προσανατολισµένη προς τους καταναλωτές και παρέχει στους αγρότες της ΕΕ την ελευθερία να παράγουν ό, τι θέλει η αγορά και να διαφοροποιήσουν τις επενδύσεις τους και τις παραγωγικές δραστηριότητες. Με την προοπτική αυτή, η συντριπτική πλειονότητα των επιδοτήσεων που καταβάλλονται ανεξάρτητα από τον όγκο της παραγωγής και µόνο στην περίπτωση πιθανής εγκατάλειψης κάποιων ειδών παραγωγής, τα κράτη µέλη µπορούν να επιλέξουν να διατηρήσουν περιορισµένη σύνδεση µεταξύ επιδοτήσεων και παραγωγής, αλλά κάτω από σαφώς καθορισµένες προϋποθέσεις και εντός σαφών ορίων. Αποσυνδεδεµένη ενίσχυση σηµαίνει επίσης ότι ένα σηµαντικό µερίδιο της στήριξής µας προς τη γεωργία έχει µετακινηθεί από την στρεβλωτική για το εµπόριο κατάταξη σύµφωνα µε τους κανόνες του ΠΟΕ (Amber Box) προς την ελάχιστη ή µη εµπορικά στρεβλωτική κατηγορία (Green Box). Η διακοπή του δεσµού µεταξύ επιδότησης και παραγωγής, έχει κάνει τους αγρότες της ΕΕ πιο ανταγωνιστικούς και προσανατολισµένους στην αγορά, παρέχοντας ταυτόχρονα την αναγκαία σταθερότητα εισοδήµατος µε ορισµένους όρους, που απαιτούν µια αειφόρο ανάπτυξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και της περιοχής όπου βρίσκεται. Με την κατάργηση των προστατευτικών πολιτικών για τη γεωργία, η ΕΕ σκοπεύει να µεγιστοποιηθούν οι θετικές εξωγενείς επιδράσεις, να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές και να διασφαλίσει ότι τα διάφορα αποτελέσµατα που προέρχονται από τη γεωργία αντιστοιχούν σε µια βιώσιµη κοινωνική ανάπτυξη µε επίκεντρο τα µη - εµπορικά οφέλη της γεωργίας, τα οποία περιλαµβάνουν (σύµφωνα µε τον ορισµό του ΠΟΕ πολυλειτουργικότητα 1 ) την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση του τοπίου, την αγροτική απασχόληση και την ασφάλεια των τροφίµων. Αυτά µπορούν να ταξινοµηθούν ευρέως ως οφέλη για την κοινωνία, τον πολιτισµό, την εθνική οικονοµία στο σύνολό της, την εθνική ασφάλεια και άλλα θέµατα, θεωρώντας ότι - εκτός από την παροχή τροφίµων και φυτικών προϊόντων για τον πληθυσµό - η γεωργία µπορεί επίσης να παρέχει θέσεις εργασίας για τους κατοίκους της υπαίθρου και να συµβάλλει στη βιωσιµότητα της περιοχής, να δηµιουργήσει έναν σταθερό εφοδιασµό µε τρόφιµα και να παρέχει άλλα επιθυµητά αγροτικά αποτελέσµατα. 1 8

9 Σύµφωνα µε µια πολυλειτουργική προοπτική, οι διατάξεις για τα κονδύλια της ΕΕ για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, πράγµατι συνδέονται µε τον σεβασµό του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίµων και των προτύπων καλής διαβίωσης των ζώων. Επιπλέον, έχει εισαχθεί ένα συγκεκριµένο σχέδιο χρηµατοδότησης προγραµµάτων για το περιβάλλον, την ποιότητα ή την καλή διαβίωση των ζώων, µειώνοντας τις άµεσες ενισχύσεις για τις µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις. Αναλυτικά, η αναµορφωµένη ΚΑΠ είναι θεµελιωµένη σε πολλά βασικά στοιχεία: a) Ενιαία ενίσχυση ανά εκµετάλλευση για τους γεωργούς της ΕΕ, ανεξάρτητη από την παραγωγή («αποσύνδεση»), αλλά να συνδέεται µε τη διατήρηση του περιβάλλοντος, την ασφάλεια τροφίµων, την υγεία των ζώων και των φυτών και τα πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, καθώς και την απαίτηση διατήρησης των γεωργικών εκτάσεων σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση («πολλαπλή συµµόρφωση»), ώστε να επιτραπεί στους αγρότες να έχουν τα εισοδήµατά τους διασφαλισµένα και να διευθύνουν την παραγωγή τους προς τις ανάγκες των αγορών και τις απαιτήσεις των καταναλωτών. b) Ενίσχυση της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης µε περισσότερα χρήµατα της ΕΕ, νέα µέτρα για την προώθηση του περιβάλλοντος, την ποιότητα και την καλή διαβίωση των ζώων και να βοηθήσει τους αγρότες να ανταποκριθούν στα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής από το c) Μείωση των άµεσων ενισχύσεων («διαφοροποίηση») για τις µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις για τη χρηµατοδότηση των νέων αναπτυξιακών πολιτικών της υπαίθρου. d) Εισαγωγή ενός µηχανισµού για τη δηµοσιονοµική πειθαρχία για να εξασφαλίσει ότι ο σταθερός προϋπολογισµός των εκµεταλλεύσεων δε θα υπερβεί έως το e) Βαθιά αναθεώρηση της πολιτικής της αγοράς της ΚΑΠ µε ιδιαίτερη έµφαση σε ορισµένες παραγωγές (γάλα, δηµητριακά, ρύζι, σκληρό σιτάρι, ξηροί καρποί, άµυλο πατάτας και αποξηραµένες ζωοτροφές). Με τη νέα ΚΑΠ, η ΕΕ έχει αναγνωρίσει ότι η εµπορευµατοποίηση της γεωργίας των µικρών κατόχων έχει µεγάλη προοπτική για τη βελτίωση της αγροτικής βοήθειας που σχετίζεται µε την προσανατολισµένη στην αγορά γεωργία και την ανάπτυξη των µικρών και µεσαίου µεγέθους αγροεπιχειρήσεων. Το επίκεντρο είναι, συνεπώς, στην αύξηση της διαθεσιµότητας των τροφίµων και γεωργικών προϊόντων χαµηλού κόστους, στην αντιµετώπιση των περιορισµών πρόσβασης στην αγορά και στη βελτίωση της κερδοφορίας, της αποτελεσµατικότητας και της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των αγροτικών επιχειρήσεων. Για τους λόγους αυτούς, η ΚΑΠ απαιτεί οι γεωργικές εκµεταλλεύσεις και αγροτικές επιχειρήσεις να προσανατολίζονται σε µια πολυλειτουργική ανάπτυξη, επικεντρωµένη στην εµπορευµατοποίηση και την εµπορία σύµφωνα µε ποιοτικά κριτήρια, τη λειτουργική ανάπτυξη της υπαίθρου και την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό απαιτεί ειδικές δράσεις καθοδήγησης για τους αγρότες και τις γεωργικές επιχειρήσεις προκειµένου να αναγνωρίσουν και να προσαρµοστούν στις τάσεις στον τοµέα της εµπορίας γεωργικών εκµεταλλεύσεων, της ανάπτυξης αξιόπιστων συνδέσµων αγροκτήµατος - αγοράς και εκµετάλλευσης - γεωργικής επιχειρήσης, να καθορίσουν τους ρόλους του δηµόσιου τοµέα ως πάροχου υπηρεσιών µάρκετινγκ και διοίκησης επιχειρήσεων. Προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚΑΠ, είναι επίσης απαραίτητη: 1. Η παροχή του ιδιωτικού τοµέα µε τις βασικές υπηρεσίες εµπορίας, χρηµατοδότησης και προµηθειών 2. Η στήριξη των οργανώσεων των παραγωγών, ώστε να ξεπεραστούν τα εµπόδια συµµετοχής σε δίκτυα εξαγωγών και αγορών προϊόντων υψηλής αξίας 3. Η διατήρηση της οικοδοµικής δραστηριότητας, µε σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους αγρότες και στους επιχειρηµατίες της γεωργίας να ανταγωνίζονται σε περιόδους απελευθέρωσης της αγοράς και παγκοσµιοποίησης, µε έµφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικαντήτων σε πτυχές της επιχειρηµατικής διαχείρισης. Επιπλέον, είναι υποχρεωτική η ενίσχυση της ικανότητας των φορέων παροχής υπηρεσιών να βοηθούν τις επιχειρήσεις µεταποίησης γεωργικών προϊόντων στη σύνδεσή τους µε τις αγορές, να υιοθετούν τεχνολογίες και να εφαρµόζουν πρότυπα και ασφάλεια ποιότητας για την αντιµετώπιση των απαιτήσεων της αγοράς. Αυτό σηµαίνει ότι οι µικρές και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεις µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, οργανώσεις παραγωγών και πάροχοι υπηρεσιών θα 9

10 πρέπει να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της διαχείρισης, το µάρκετινγκ, της δηµοσιονοµικής διαχείρισης και των επιχειρηµατικών δεξιοτήτων µε διαφορετικά είδη δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε επισήµα και ανεπίσηµα πλαίσια. Οι δράσεις αυτές πρέπει να είναι προσαρµοσµένες στις διάφορες µαθησιακές ανάγκες των αγροτών και των επιχειρηµατιών, αλλά και στα διάφορα πλαίσια και εδαφικές απαιτήσεις, εντός του γενικού σχεδιασµού της ΕΕ µε βάση την ειδική ανάλυση πλαισίου. 10

11 Μέρος ΙΙ: Ανάλυση Πλαισίου Σύµφωνα µε το γενικό σενάριο που περιγράφεται παραπάνω, η ανάλυση πλαισίου που θα αναπτυχθεί στη βάση των δεδοµένων που συλλέχθηκαν από τις συνεντεύξεις των ενδιαφερόµενων φορέων στις χώρες εταίρους, έχει κατευθυνθεί στον εντοπισµό των συγκυριακών συνθηκών που µπορεί να έχουν σηµαντική επίπτωση στην εισαγωγή και την ανάπτυξη της ΚΑΠ στις διαφορετικές εδαφικές περιοχές που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα V3das. Κι αυτό, προκειµένου να προσδιοριστούν οι γενικές και πιο ειδικές προοπτικές ανάπτυξης των επιχειρήσεων που καθορίζονται από την εφαρµογή του πλαισίου της ΚΑΠ στις διάφορες εδαφικές περιοχές, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη να δηµιουργηθεί ένα ειδικό και κατάλληλο πρόγραµµα σπουδών για τους νέους γεωργούς αναγνωρισµένο ως στόχος του έργου, που θα δεσµευτεί για την ανάπτυξη των περιοχών αυτών στις επιχειρήσεις τους. Για να γίνει αυτό, όπως ήδη αναλύθηκε, έχουµε επικεντρωθεί σε ορισµένους συγκεκριµένους τοµείς για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων: της πολυλειτουργικότητας, της βιωσιµότητας της ολοκλήρωσης, της αγροτικής οικονοµίας, της χρήσης των ΤΠΕ, της ιχνηλασιµότητας και της ποιότητας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης οι οποίοι έχουν διερευνηθεί στο συγκεκριµένο πλαίσιο της περιοχής που εµπλέκονται. Από µια συγκριτική ανάλυση, υπάρχουν αρκετά σηµεία που δείχνουν συγκεκριµένους συµφραζόµενους όρους που περιορίζουν την αειφόρο ανάπτυξη στις διάφορες χώρες που θα πρέπει να εξεταστούν. Ωστόσο, υπάρχουν κοινοί δείκτες που εστιάζουν στα εξής: την παροχή σαφών και αξιόπιστων πληροφοριών και κατάρτισης όσον αφορά τους στόχους της ΚΑΠ, την ανάγκη για παροχή και διάδοσης κατανοητών πληροφοριών και συγκεκριµένων κατευθυντήριων γραµµών για την αειφόρο ανάπτυξη, την ανάγκη ειδικής κατάρτισης και επιµόρφωσης για την αειφορία και ειδικότερα για τους νέους επιχειρηµατίες, οι οποίοι µπορούν να έχουν ένα νέο ρόλο στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν επίσης κληθεί να γνωµοδοτήσουν σχετικά µε τα στοιχεία (γνώσεις, ικανότητες, κατανόηση, δεξιοτήτες), τα οποία θα µπορούσαν να καταστήσουν ικανό ένα νεαρό επιχειρηµατία στη γεωργία (σύµφωνα µε το ΕΠΠ πλαίσιο), προκειµένου να αντιµετωπίσει τις απαιτήσεις της ΚΑΠ και να αναπτύξει τις επιχειρήσεις του µε ένα βιώσιµο και επικερδή τρόπο. ΙΙ.1: Η γνώµη των ενδιαφεροµένων µερών II.1.1 Ιταλία Οι Ιταλοί ειδικοί τονίζουν ότι τα κυριότερα προβλήµατα της ανάπτυξης των γεωργικών επιχειρήσεων και µια αποτελεσµατική διαχείριση των επιχειρήσεων για την αντιµετώπιση των απαιτήσεων της ΚΑΠ βρίσκονται στον υπερβολικό κατακερµατισµό και τις µικρές διαστάσεις των επιχειρήσεων (οι οποίες καθιστούν µη κατάλληλη την ΚΑΠ στη χώρα µας), στην έλλειψη υποδοµών, στην έλλειψη γνώσεων και πληροφοριών σχετικά µε τη δυνατότητα ανάπτυξης διάφορων λειτουργιών των επιχειρήσεων όπως, για παράδειγµα, οι λειτουργίες των υπηρεσιών της περιοχής και ασφάλειας της περιοχής (οι περισσότεροι επιχειρηµατίες είναι εξοικειωµένοι µόνο µε τις δραστηριότητες του αγροτουρισµού). Πράγµατι, αυτό προσδιορίζεται από διάφορους παράγοντες: τη δυσκολία εύρεσης επαγγελµατιών εµπειρογνώµονων συµβούλων στην πολυλειτουργικότητα, την ισχυρή ατοµικιστική στάση των επιχειρηµατιών και τη διάχυτη έλλειψη επιχειρηµατικού πνεύµατος. Αυτά θα πρέπει να τεθούν µαζί µε τη σηµαντική έλλειψη οικονοµικών πόρων. Μια µεγάλη ανικανότητα να διαχειρίζονται τόσο την παραγωγή όσο και τις αιτήσεις των κεφαλαίων, διάχυτη έλλειψη γνώσης όσον αφορά τα πρότυπα της ΕΕ για την υποστήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων, καθώς και τις δυσκολίες στην αντιµετώπιση της Ιταλικής και της ΕΕ γραφειοκρατίας, που οφείλεται στο µέσο χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των γεωργικών επιχειρηµατιών (οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευµένοι για τη διαχείριση των επιχειρήσεων, το µάρκετινγκ και τα λοιπά και δεν χρησιµοποιούν τις ΤΠΕ, κλπ...). 11

12 Οι ενδιαφερόµενοι φορείς επισηµαίνουν επίσης ότι οι επιχειρηµατίες βιώνουν µία πάρα πολύ γρήγορη µεταβολή της αξίας των προϊόντων τους και των αιτηµάτων της αγοράς, λόγω των πολύπλοκων και σύνθετων σεναρίων της αγοράς (η οποία είναι ουσιαστικά κλειστή και γεµάτη µε υπερπαραγωγή), τη µεταβλητότητα της αγοράς και των αιτηµάτων των καταναλωτών, οι οποίοι δεν είναι καλά ενηµερωµένοι σχετικά µε την ποιότητα του προϊόντος (π.χ. ζητούν τα ίδια προϊόντα σε όλες τις εποχές και κατευθύνουν την παραγωγή προς την κατεύθυνση της τυποποίησης και της βιοµηχανικής παραγωγής). Για τους λόγους αυτούς, έχουν πολλά προβλήµατα όσον αφορά την τοποθέτηση των προϊόντων τους στην αγορά και χάνουν ως εκ τούτου το ενδιαφέρον και το κίνητρο. Επιπλέον, οι Ιταλοί κτηνοτρόφοι και επιχειρηµατίες βιώνουν αρκετές δυσκολίες, επίσης, στην εξασφάλιση της ιχνηλασιµότητας και της ποιότητας των προϊόντων τους εντός της αγοράς της ΕΕ όσο και εκτός, λόγω της υπερβολικής διάρθρωσης της παραγωγικής αλυσίδας, της έλλειψης ελέγχων και µέτρων προστασίας, τόσο για τους παραγωγούς όσο και τους καταναλωτές, της έλλειψης τεχνικών βοήθειας, της έλλειψης ειδικών γνώσεων για τους αγρότες και επιχειρηµατίες, οι οποίοι δε συνηθίζουν να καταγράφουν τις παραγωγικές διαδικασίες και να χρησιµοποιούν ειδικά εργαλεία, όπως η τεχνολογία και άλλα µέσα. Η εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών, και ιδίως των ΤΠΕ για την υποστήριξη της εργασίας των αγροτών είναι δύσκολη λόγω του µέσου όρου ηλικίας των Ιταλών αγροτών και επιχειρηµατιών, οι οποίοι ως εκ τούτου δε γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες και στερούνται ειδικών γνώσεων καθώς και την υποστήριξη των ΤΠΕ φορέων και τεχνικών. Επιπλέον, οι ενδιαφερόµενοι επισηµαίνουν σηµαντικά συγκυριακά στοιχεία που λαµβάνονται υπόψη, όπως: - Η υπερβολική γραφειοκρατία - Η έλλειψη πολιτικών στήριξης που εστιάζεται στα χαρακτηριστικά της περιοχής και των διαφορετικών αιτηµάτων (τα οποία είναι διαφορετικά σηµαντικά για τις διάφορες περιοχές), ο εθνικός και τοπικός χωροταξικός σχεδιασµός ανάπτυξης (ο οποίος δεν λαµβάνει υπόψη τις πραγµατικές ανάγκες των γεωργικών επιχειρήσεων) - Η έλλειψη σαφών πληροφοριών από τοπικούς φορείς - Η έλλειψη διαφάνειας στην αλυσίδα παραγωγής και εµπορίας - Η έλλειψη συγκεκριµένων ενδείξεων των κανόνων και πρωτοκόλλων, το υψηλό κόστος της πιστοποίησης και των τεχνολογιών σε σχέση µε το µικρό µέγεθος των επιχειρήσεων, η έλλειψη υποδοµών και δικτύων και η έλλειψη κάλυψης για συνδέσεις στο ιαδίκτυο. Σύµφωνα µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, οι Ιταλοί αγρότες και επιχειρηµατίες έχουν επίσης δυσκολίες όσον αφορά την αντιµετώπιση περιβαλλοντικών θεµάτων, αφού το επίκεντρό τους είναι στην παραγωγή και γενικά υπάρχει έλλειψη ευαισθητοποίησης, πληροφοριών και γνώσεων σχετικά µε τις περιβαλλοντικές πρακτικές και στρατηγικές ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπολογίζουν σε συγκεκριµένες πολιτικές και επιχορηγήσεις για τη στήριξη της χρήσης των οικολογικά συµβατών συσκευασιών καθώς και να στρέφονται σε ειδικούς εµπειρογνώµονες, οι οποίοι µπορούν να προσφέρουν στήριξη και το µοντέλο των αειφόρων περιβάλλοντικών πρακτικών. Η σχέση των Ιταλών αγροτών µε τις αγροτικές κοινότητες και τις περιοχές διέπεται (όπως οι ενδιαφερόµενοι τονίζουν) από προβλήµατα στη επικοινωνία µεταξύ των γεωργών, των τοπικών κοινοτήτων και των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών διοικήσεων. Αυτό καθορίζεται από το γεγονός ότι οι διοικήσεις δεν εµπλέκουν περιφερειακά οργάνα που θα µπορούσαν να βοηθήσουν στην επικοινωνία µε τις αγροτικές κοινότητες και τους αγρότες και ως εκ τούτου δεν έχουν µια αληθινή και πραγµατική γνώση της περιοχής και των αναγκών της και για το λόγο αυτό δεν παρέχουν εξατοµικευµένες παρεµβάσεις. Πράγµατι, οι αγρότες, οι επιχειρηµατίες και οι αγροτικές κοινότητες δεν εµπλέκονται σε ένα κοινό σχέδιο ανάπτυξης της περιοχής και αυτό οδηγεί σε µια σταδιακή αποσύνδεση µεταξύ των γεωργικών δραστηριοτήτων στα πλαίσια της περιοχής. Επιπλέον, η τυπική παραγωγή (ΠΟΠ - ΠΓΕ) είναι υπερβολικά δαπανηρή και απαιτεί µεγαλύτερη στήριξη από τις τοπικές διοικήσεις και τα θεσµικά οργάνα δράσεων και συνεργασίας από επιχειρηµατίες και αγρότες που είναι δύσπιστοι και δεν επιτρέπουν τη συνεργασία. 12

13 Με βάση τα όσα ελέχθησαν, ανάλογα µε τους ενδιαφερόµενους που ερωτήθηκαν, οι καλύτερες δράσεις, πολιτικές και στρατηγικές για την υποστήριξη των Ιταλικών εκµεταλλεύσεων / επιχειρήσεων για να αντιµετωπίσουν τα αιτήµατα της ΚΑΠ, να επιτευχθεί ένα καλό επίπεδο διαχείρισης των επιχειρήσεων και να γίνουν πολυλειτουργικές µπορεί να είναι: - Η απλοποίηση της γραφειοκρατίας προκειµένου να βοηθήσει τους επιχειρηµατίες να πειραµατιστούν σε νέες µορφές διαχείρισης, παραγωγής και εµπορίας (π.χ. άµεση πώληση, αγορά των γεωργών) - Η εναρµόνιση των συνεισφερώµενων αιτήσεων - Η εισαγωγή: καλύτερων υπηρεσιών και υποδοµών στήριξης των γεωργικών επιχειρήσεων καθώς και χρηµατοδοτική στήριξη για τεχνική βοήθεια - Η ανάπτυξη καλύτερης κατανόησης των αναγκών των µεσαίων και µικρών επιχειρήσεων - Η εισαγωγή πολιτικών για τη στήριξη της διεύρυνσης των επιχειρήσεων - Η εισαγωγή δραστηριοτήτων που προωθούν τη σύνδεση µεταξύ των γεωργών και των τοπικών κοινοτήτων (τεχνικές επισκέψεις, ανταλλαγές, εκθέσεις...) - Η ανάπτυξη µιας πραγµατικής παραγωγικής ενοποίησης µεταξύ των επιχειρήσεων και των τοπικών αναγκών και τη συµµετοχή των επιχειρηµατιών στην περιφερειακή ανάπτυξη και στα έργα προστασίας (π.χ. να ανατεθεί στις επιχειρήσεις το καθήκον να αναλάβουν τη φροντίδα των τοπικών περιοχών - που χρησιµοποιούν και οι δύο για τη γεωργία και τη δασοκοµία) - Η παροχή σαφών και αξιόπιστων πληροφοριών και κατάρτισης σχετικά µε τους στόχους της ΚΑΠ, όπως επίσης και η προσφορά της ειδικής εκπαίδευσης και επαγγελµατικών ευκαιριών ανάπτυξης µε ιδιαίτερη έµφαση στη διαχείριση των επιχειρήσεων, το µάρκετινγκ, την τοπική ανάπτυξη, την πολυλειτουργικότητα και τη συνεργασία καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος - Η παροχή συστηµατικής στήριξης ειδικής τεχνικής βοήθειας προς τις επιχειρήσεις, η δηµιουργία ειδικών υποδοµών για την υποστήριξη ενεργειών µάρκετινγκ - Η θέσπιση ειδικών µέτρων για τη στήριξη της ανάπτυξης των επιχειρήσεων (δηλαδή να διευκολύνεται η πίστωση στις παραγωγικές επιχειρήσεις), τη συνεργασία και τη σύσταση ενώσεων - Η συγκεκριµένη και αποτελεσµατική υλοποίηση των προγραµµάτων της ΕΕ και των έργων περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και η επιλογή παραγωγών συµβατών µε τις οικο - κλιµατολογικές συνθήκες - Η εισαγωγή πιο εντατικών ελέγχων για την ποιότητα και την ιχνηλασιµότητα - Η αξιοποίηση τοπικών προϊόντων και η εισαγωγή πολιτικών στήριξης πιστοποιηµένων βιολογικών παραγωγών και τυπικών προϊόντων (ΠΟΠ - ΠΓΕ), καθώς και τοπικών αλυσίδων παραγωγής (µε µείωση του µήκους της εµπορικής αλυσίδας, προκειµένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της παγκοσµιοποίησης στην αγορά και στοχευµένη χρήση των ειδικών χρηµατοδοτήσεων, επιχορηγήσεων και πόρων) - Η εισαγωγή δράσεων και πολιτικών για την υποστήριξη συγκεντρωτικής προσφοράς των προϊόντων - Η ανάπτυξη υποστηρικτικών υποδοµών για την παραγωγή και ειδικότερα για τη µετα παραγωγική φάση και εµπορία - Το καθεστώς των δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων, η ανάπτυξη των µορφών συµµετοχικής παρέµβασης (δηλαδή ΟΤ, Leader και της Agenda 21) - για τη διατήρηση της συνεργασίας µεταξύ των επιχειρήσεων στην περιοχή. Στο γενικό αυτό πλαίσιο, οι ενδιαφερόµενοι επισηµαίνουν και τονίζουν την ανάγκη να προσφέρουν ειδικές ευκαιρίες κατάρτισης για τους µικρούς και µεγάλους επιχειρηµατίες, παρέχοντας µια 13

14 καλύτερη γνώση της οργάνωσης της αγοράς, τα προτύπα αγοράς, τις τεχνικές µάρκετινγκ προκειµένου να εµπορευµατοποιηθούν τα προϊόντα της επιχείρησης καθώς και να υπάρχει µια καλύτερη γνώση των νέων τεχνικών και στρατηγικών παραγωγής των γεωργικών εκµεταλλεύσεων / επιχειρήσεων καθώς και τη διατήρηση της διαγενεακής αλλαγής στον τοµέα της γεωργίας, στηρίζοντας νέους επιχειρηµατίες να γίνουν κατόχοι των επιχειρήσεων. Πιο αναλυτικά, δείχνουν τις βασικές γνώσεις που ένας γεωργός / επιχειρηµατίας πρέπει να έχει προκειµένου να αντιµετωπίσει τα αιτήµατα της ΚΑΠ στους ακόλουθους τοµείς: διαχείριση (εσωτερική και εξωτερική οργάνωση, σύσταση της επιχείρησης), αγορά / παραγωγή, περιβάλλον, αγροτική οικονοµική ανάπτυξη, ανιχνευσιµότητα / ιχνηλασιµότητα και πολυλειτουργικότητα, επισηµαίνοντας ότι είναι απαραίτητο πρώτα απ 'όλα να γνωρίζει τους κανόνες και τις απαιτήσεις της ΚΑΠ προκειµένου να έχει πρόσβαση στη χρηµατοδότηση. Ειδικότερα, είναι σηµαντικό να έχει γνώση που αφορά: την προστασία του περιβάλλοντος (πρότυπα, περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής, εργαλεία προστασίας του περιβάλλοντος), παρακολούθηση και ανιχνευσιµότητα και πολυλειτουργικότητα. Εξάλλου, σύµφωνα µε τους Ιταλούς ενδιαφερόµενους ό, τι ένας γεωργός / επιχειρηµατίας θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί προκειµένου να αντιµετωπίσει τα αιτήµατα της ΚΑΠ στους προαναφερθέντες τοµείς είναι: - Η ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας µέσω των δυνατοτήτων των τυπικών παραγωγών - Η λειτουργία της αγοράς, η αξία και η χρήση των ΤΠΕ, η λειτουργία της επιχείρησης µέσα στην παραγωγική αλυσίδα - Η αξία των τεχνολογικών καινοτοµιών στην παραγωγή, η σηµασία της αγροτικής και χωροταξικής ανάπτυξης. Όλη αυτή η γνώση και η κατανόηση θα ήταν παρ 'όλα αυτά άχρηστες αν οι επιχειρηµατίες δε διαθέτουν αποτελεσµατικές ικανότητες, δεξιότητες και εργαλεία για τη διαχείριση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. II.1.2 Γαλλία Οι ενδιαφερόµενοι φορείς επισηµαίνουν ότι οι γρήγορες αλλαγές στους κανονισµούς και στις τάσεις της αγοράς, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τη µεταβλητότητα των τιµών (πωλήσεων και εφοδιασµού), καθιστούν δύσκολη την προσαρµογή στις νέες συνθήκες µε ένα αποτελεσµατικό και βιώσιµο τρόπο. Αυτό απαιτεί, πράγµατι, για τους αγρότες µια βαθιά αλλαγή της συνήθειας και της στρατηγικής στη βάση µιας συνολικής θεώρησης και περιεκτικής ανάλυσης της εξέλιξης των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και των παραγωγών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό πλαίσιο. Προκειµένου να επιτευχθεί ένα αποτελεσµατικό σχέδιο ανάπτυξης των επιχειρήσεων, είναι σηµαντικό οι αγρότες να έχουν κατανοήσει πλήρως τις διαφορετικές πλευρές του έργου τους πριν την υλοποίησή του, να είναι ικανοί να αντιµετωπίσουν τις απαιτήσεις της ΚΑΠ, λαµβάνοντας υπόψη τις νέες διαστάσεις της γεωργίας όπως το µάρκετινγκ, εφόσον οι επιχειρήσεις πρέπει να παράγουν και να πωλούν την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε προσδιορισµένους κανόνες και προτύπα. Είναι σηµαντικό οι αγρότες να είναι σε θέση να προγραµµατίσουν την παραγωγή τους για την αγορά προβλέποντας και κατανοώντας τους κύκλους της αγοράς, κάτι που είναι δύσκολο λόγω των συνεχών διακυµάνσεων της αγοράς και του γεγονότος ότι οι ανάγκες των καταναλωτών εξελίσσονται γρήγορα και είναι εξαιρετικά ευέλικτες. Επιπλέον, η κεντρική αγοραστική δύναµη µειώνει τις δυνατότητες διαπραγµάτευσης που µπορεί να έχει ο τοπικός παραγωγός. Είναι αλήθεια, ότι στη Γαλλία η παρουσία µεγάλων συνεταιρισµών (σιτηρών, κρέατος,...) βοήθησε να περιοριστούν οι επιπτώσεις, αλλά η δύναµη των αγροτών είναι πράγµατι περιορισµένη σε αυτές τις µεγάλες δοµές. Άλλες λύσεις θα µπορούσαν να καταλληλότερες, όπως η άµεση πώληση των προϊόντων, η ανοιχτή γεωργία και η εισαγωγή άλλων µετά παραγωγικών δραστηριοτήτων που διαθέτουν τα προϊόντα στην αγορά. Οι γεωργοί θα πρέπει να µπορούν να οργανώνονται σε µικρές οµάδες για να έχουν πιο οικονοµική αυτονοµία και επίδραση και να παράγουν σύµφωνα µε τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας µε 14

15 λιγότερο δαπανηρό τρόπο. Μάλιστα, η πλειοψηφία των γαλλικών προϊόντων έχει µια ορισµένη τεχνική ποιότητα, διότι η πλειοψηφία των Γάλλων αγροτών έχει ελάχιστες εισροές διαχείρισης (µεταξύ άλλων µείωση του κόστους παραγωγής). Επίσης, όλο και περισσότεροι αγρότες ασκούν λογική ή βιολογική γεωργία και αυτό έχει καθορίσει την ανάπτυξη πολλών ετικετών σε µια ευρεία ποικιλία παραγωγής. Η δυσκολία είναι ότι σε ορισµένες περιπτώσεις υπάρχει ακαταλληλότητα των υγειονοµικών κανονισµών για τα µικρά συστήµατα µετασχηµατισµού και αυτό αποτελεί ένα όριο για την παραγωγή και την εµπορία. Επιπλέον, υπάρχει µια αντίφαση στη δοµή της αγοράς: ενώ η ιχνηλασιµότητα είναι γενικά καλά αναπτυγµένη στη Γαλλία, η δυσκολία προέρχεται κυρίως από την παρουσία των ξένων προϊόντων που φθάνουν στη γαλλική αγορά, χωρίς καµία πραγµατική εγγύηση, αλλά µε τιµές πολύ χαµηλότερες. Είναι εποµένως σηµαντική η εισαγωγή µηχανισµών ελέγχου των συναλλαγών ή ελεγχου της παραγωγής, όπως καθώς και η διατηρήση των σηµερινών κανόνων εµπορίας στην κοινοτική κλίµακα για την εποπτεία των αγορών, ρύθµιση των τιµών και αποφυγή της κερδοσκοπίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αγοράς και την εγγύηση της «Ευρωπαϊκής προστασίας» όσον αφορά τις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων από χώρες εκτός της Ευρώπης. Είναι επίσης αναγκαίο να εκπαιδευτούν οι καταναλωτές για να αναζητούν την ποιότητα των προϊόντων (δηλαδή, να εστιάζουν σε βιολογικά ή εποχιακά προϊόντα). Είναι πολύ σηµαντική, εξάλλου, η παροχή καλύτερης πληροφόρησης στο κοινό, η προώθηση µια βαθύτερης και ενηµερωµένης γνώσης της πραγµατικότητας της ζωής σε ένα αγρόκτηµα, αρχίζοντας από παιδιά σχολικής ηλικίας, µαθητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µαθητές µε στόχο να αντιληφθούν καλύτερα τις διαφορετικές πλευρές της γεωργίας. Θα ήταν επίσης χρήσιµο µια πιο ρεαλιστική εξήγηση από τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης για το τι είναι η αγροτική εκµετάλλευση και πώς λειτουργεί. Αυτό θα µπορούσε επίσης να επιτευχθεί µε δραστηριότητες, όπως µε ανοιχτές πόρτες, στις οποίες να συµµετέχουν αγρότες σχετικά µε την επικοινωνία και ενηµέρωση για τη γεωργία, την ποιότητα των τροφίµων, την τοπική παραγωγή. Άλλες προτάσεις είναι η µείωση του κόστους παραγωγής, η δυνατότητα µεγαλύτερης αυτονοµίας των γεωργών για την παραγωγή τους, ως προς την αυτάρκεια των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την εισαγωγή κινήτρων για τους αγρότες, να αναπτύξουν κακές παραγωγές (δηλαδή φυτικές πρωτεΐνες), προώθηση των µικρών διαύλων και της ποιοτικής διάρκειας των παραγωγών. Είναι σηµαντική η τεχνική και οικονοµική συνδροµή στην ίδρυση τοπικών µικρών µετα-παραγωγικών και εµπορικών αλυσίδων υποστήριξης των επιχειρήσεων στο να γίνουν πολυλειτουργικές. Στο πλαίσιο αυτό, για τους αγρότες πολλών γνώσεων και πολλαπλών ικανοτήτων είναι απαραίτητο να αντιµετωπιστεί η πολυπλοκότητα των κανονισµών και η διεξαγωγή διαφόρων δραστηριοτήτων αλλά είναι επίσης υποχρεωτικό να υπάρχει ένα υψηλό επίπεδο επαγγελµατισµού. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κατάλληλο και ειδικευµένο εργατικό δυναµικό. Συνεπώς, στη Γαλλία επιχειρήσεις οι οποίες µπορούν να αναπτυχθούν επιτυχώς στη διαφοροποίηση, είναι είτε επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται πολλά άτοµα (πολλά µέλη µιας οικογένειας ή / και εργαζοµένων) ή εταιρείες µέλη της (ΕΕΑΕ). Αυτό θα πρέπει να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί µέσα σε ένα γενικό πλαίσιο µεγάλης διάρκειας σχεδίων ανάπτυξης των περιοχών (όπου εµπλέκονται πολλές κοινότητες γύρω από ένα κοινό σχέδιο δοµηµένο και αποδεκτό από όλους), το οποίο µπορεί να δώσει απαντήσεις στο πώς να γίνει αυτό, µεταξύ άλλων οικονοµικών δραστηριοτήτων (συµπεριλαµβανοµένων των γεωργικών δραστηριοτήτων) που εµπλέκονται στην ανάπτυξη της γης (οικονοµική, πολιτιστική, κοινωνική, πολιτιστική κληρονοµιά, αθλητική, περιβαλλοντική,...). Αυτό σύµφωνα µε την αρχή του να δοθεί στους ανθρώπους (όλους τους κατοίκους της καθορισµένης περιοχής) η δυνατότητα να συλλογιστούν σχετικά µε το τι θέλουν σε 10 µε 15 χρόνια και στη συνέχεια να οικοδοµήσουν ένα σχέδιο ανάπτυξης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προσδοκίες εκείνων που ζουν σε µια συγκεκριµένη επικράτεια. Οι κοινοτήτες και οι περιοχές θα πρέπει να έχουν τις ίδιες πληροφορίες µε τους αγρότες για να κατανοήσουν τις Ευρωπαϊκές και εθνικές απαιτήσεις και η εδαφική συνοχή θα πρέπει να διασφαλίζει τη δίκαιη πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσιές σε όλες τις περιοχές και να επιτρέπει σε κάθε περιοχή να φτάσει το βέλτιστο επιπέδο ανάπτυξης. Είναι σηµαντικό να εναρµονιστούν τα θέµατα της γεωργίας, του περιβάλλοντος και της οικονοµίας. Οι τοπικές κυβερνήσεις θα πρέπει να βοηθήσουν τους αγρότες για τη δηµιουργία δικτύων µεταξύ των διαφορετικών ενδιαφεροµένων µερών για τη διανοµή των δεξιοτήτων και την προσφορά 15

16 διαφοροποιηµένων υπηρεσιών (περιλαµβανοµένου του τουρισµού) και προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση της γης και η αναδιοργάνωση των εργασιών µπορεί να είναι δαπανηρή σε πολλές επενδύσεις (τεχνικές και ανθρώπινες) και αυτό απαιτεί οι αγρότες να µπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και οικονοµική βοήθεια για επενδύσεις αναβάθµισης. Για παράδειγµα, η εισαγωγή των ΤΠΕ µπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω των συµφραζοµένων προϋποθέσεων (όπως η έλλειψη ευρυζωνικών συνδέσεων σε ορισµένες περιοχές) και το κόστος της εγκατάστασης και της χρήσης και αυτό απαιτεί ότι οι αγρότες έχουν καλές ικανότητες στην διοίκηση, προκειµένου να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τις επενδύσεις τους µε κατάλληλο τρόπο. Η κατάρτιση των αγροτών θα πρέπει επίσης να υποστηριχθεί οικονοµικά και να ενθαρρύνεται. Είναι σηµαντικό να υπάρχει αφιερωµένη κατάρτιση για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ανάλογα µε τις αιτήσεις της ΚΑΠ: για παράδειγµα, οι Γάλλοι γεωργοί, ιδίως οι νέοι, είναι ικανοί χρήστες των ΤΠΕ και των ακόλουθων τοµέων: λογιστικά αρχεία - διοικητική παρακολούθηση - παρακολούθηση της ποιότητας, αλλά είναι ικανοί σε πολύ µικρότερο βαθµό όσον αφορά τη χρήση των ΤΠΕ για τον έλεγχο της παραγωγής και αυτό είναι ένα µεγάλο αντίκτυπο στη δυνατότητά τους να τοποθετούν τα προϊόντα τους στην αγορά µε τον κατάλληλο τρόπο. Επίσης, οι αγρότες θα πρέπει να έχουν µια καλύτερη και βαθύτερη γνώση των κανόνων και των κανονισµών της ΚΑΠ, προκειµένου να τους αντιµετωπίσουν µε τον κατάλληλο τρόπο αλλά, πάνω απ 'όλα, πρέπει να δέχονται ειδική κατάρτιση για "τη δηµιουργία και διαχείριση επιχειρήσεων" σε παγκόσµια λογική. Για ό, τι αφορά τις βασικές γνώσεις των αγροτών που θα πρέπει να έχουν προκειµένου να δηµιουργήσουν και να διαχειριστούν µία αγροτική εκµετάλλευση σύµφωνα µε τη φιλοσοφία της ΚΑΠ, οι ενδιαφερόµενοι των αγροτικών εκµεταλλεύσεων πρέπει να εστιάζουν ιδίως στη λειτουργία της αγοράς και µέσω τεχνικών να πραγµατοποιούν µελέτη της αγοράς, των διαδικασιών παραγωγής, των κανόνων ιχνηλασιµότητας, της αγροτικής οικονοµίας, της διαχείρισης, των διοικητικών διαδικασιών και τεχνικών, των οικονοµικών, της δηµοσιονοµικής διαχείρισης, του προγραµµατισµού και ανάπτυξης του έργου, την προστασία του περιβάλλοντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στη νοµοθεσία και τους κανονισµούς, την ανάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας και γνώση της περιοχής (πλεονεκτήµατα, αδυναµίες, ευκαιρίες). Οι Γάλλοι ενδιαφερόµενοι επισηµαίνουν επίσης ότι οι αγρότες θα πρέπει να έχουν µια βαθιά κατανόηση της εµπλοκής της "κοινωνίας των πολιτών" στη γεωργική πολιτική εξέλιξη της ΚΑΠ, από τους βασικούς µηχανισµούς της λειτουργίας µιας εκµετάλλευσης στο πλαίσιο για τη δηµιοργία κατάλληλων στρατηγικών για την ανάπτυξη, σύµφωνα µε ένα πολυλειτουργικό µοντέλο που έχει µια ιδέα για το τι υπάρχει και πώς να αναλύσει στο πλαίσιο της περιοχής και της εκµετάλλευσης για να συνάψουν τις πλέον κατάλληλες στρατηγικές για την αναγκαιότητα της συνεχούς επαγγελµατικής ανάπτυξης. Επισηµαίνουν επίσης ότι η διαχείριση και η ανάπτυξη των γεωργικών εκµεταλλεύσεων απαιτούν ιδίως προηγµένες τεχνικές δεξιότητες που θα βοηθήσουν στην οικοδόµηση ενός σχεδίου ανάπτυξης και στην ανάλυση των τεχνικών και των οικονοµικών αποτελεσµάτων της. II.1.3 Ισπανία ΟΙ Ισπανοί ενδιαφερόµενοι τονίζουν ότι η κύρια δυσκολία για την ισπανική γεωργία είναι η εδαφική ανισορροπία διότι ενώ είναι προφανές ότι - σε αντίθεση µε άλλους παραγωγικούς τοµείς ο γεωργικός τοµέας παρέχει συνοχή και κατά συνέπεια προσθέτει αξία στις αγροτικές περιοχές, Υπάρχει τεράστια ερήµωση των περιοχών αυτών, λόγω της αποµόνωσης, της έλλειψης µη γεωργικών οικονοµικών εναλλακτικών, όπως καθώς της έλλειψης υποδοµών και υπηρεσιών (όπως σχολεία, κέντρα υγείας, φαρµακεία, κέντρα αναψυχής). Επιπλέον, οι Ισπανοί ενδιαφερόµενοι τονίζουν ότι η διατήρηση του γεωργικού εισοδήµατος στο τρέχον σενάριο της σταδιακής στάσης των επιδοτήσεων για τις παραγωγές (θεωρώντας ότι οι αγρότες στο παρελθόν αντ 'αυτού είχαν ενθαρρυνθεί να παράγουν και να εντείνουν τη χρήση των πόρων στο µέγιστο δυνατό βαθµό) είναι ιδιαίτερα προβληµατική. Αναγνωρίζουν την ανάγκη µιας νέας ευαισθησίας και ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον ηγετικό ρόλο των γεωργών στα γεωργικά προγράµµατα ως φορείς παροχής δηµόσιων αγαθών και υπηρεσιών για την ανάπτυξη, αλλά και την αναγκαιότητα για τους αγρότες να αναπτύξουν µια βαθιά αλλαγή στην 16

17 προοπτική σχετικά µε τη διαχείριση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς σηµειώνουν ότι είναι πολύ δύσκολο για τους αγρότες να έχουν πρόσβαση στη χρηµατοδότηση καθώς τα κεφάλαια για την αγροτική ανάπτυξη παραδίδονται από τα συµβούλια της πόλης / χωριού και όχι άµεσα στη γεωργία ως µια αγροτική δραστηριότητα. Συνεπώς, οι επιχειρηµατίες πρέπει να ενταχθούν σε διαφορετικές αγροτικές οργανώσεις, να ρωτήσουν για τις επιδοτήσεις και έχουν σοβαρές δυσκολίες στην ανάπτυξη άλλων εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Υπάρχει, πράγµατι, µια γενικευµένη συµφωνία, έλλειψη καινοτοµιών στους τρόπους παραγωγής (οι οποίοι δε διαφέρουν από εκείνους πριν από 25 χρόνια...), µια µεγάλη αβεβαιότητα, καθώς και δυσπιστία απέναντι στο µέλλον, µεγάλη οικονοµική ανασφάλεια και µια σηµαντική έλλειψη πρωτοβουλίας των επιχειρήσεων, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι περισσότεροι από τους αγρότες έχουν µια προχωρηµένη ηλικία (περίπου το 85% των Ισπανών αγροτών είναι ηλικίας άνω των 50 ετών) και ουσιαστικά δεν γνωρίζουν πως να είναι επιχειρηµατίες. Στο πλαίσιο αυτό, η δυσκολία για την ανάπτυξη νέων λειτουργικών µορφών γεωργίας για µια πραγµατική οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, οφείλεται στο γεγονός ότι οι Ισπανοί αγρότες δεν έχουν τα κατάλληλα επαγγελµατικά προσόντα και έχουν έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης και κατάρτισης που θα τους βοηθούσε στην αντιµετώπιση της πολυπλοκότητας της διαχείρισης που προκαλείται από τις αλλαγές στην παραγωγή, στις πληρωµές, τη νοµοθετική πολυπλοκότητα και το µεγάλο ύψος της γραφειοκρατίας και των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται από τα νέα σενάρια. Για τους λόγους αυτούς, οι µεγαλύτερες ιδέες στην ΚΑΠ (δηλαδή για παράδειγµα η έννοια της πολυλειτουργικότητας) είναι ιδιαίτερα δύσκολες να γίνουν κατανοητές και να εφαρµόζονται στα ισπανικά αγροκτήµατα. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς επισηµαίνουν ότι η εκπαίδευση είναι πολύ σηµαντική, αλλά αναγνωρίζουν ότι είναι δύσκολο για τους γεωργούς να συµµετάσχουν στα µαθήµατα, έτσι πρέπει να λάβουν µε κάποιο τρόπο ένα κίνητρο για να συνηθίσουν στην κατάρτιση και να θεωρούν την κατάρτιση ως πολύτιµη δραστηριότητα για αυτούς. Οι Ισπανοί ενδιαφεροµένοι (παρόµοια µε τους Ιταλούς) επισηµαίνουν ότι υπάρχουν σηµαντικά συµφραζόµενα στοιχεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη, όπως η έλλειψη πολιτικών στήριξης που εστιάζονται στα ειδικά χαρακτηριστικά των περιοχών και των διαφορετικών ανταποδοτικών αιτηµάτων για τις διαφορετικές περιοχές (η στήριξη στη γεωργία είναι ανισορροπηµένη µεταξύ των διαφόρων παραγωγών και των περιφερειών, ο προσδιορισµός της µείωσης της γεωργικής δραστηριότητας σε ορισµένες περιοχές ή η διατήρηση των γεωργικών πρακτικών οι οποίες είναι εξαιρετικά εντατικές και µολύνουν κι άλλα..). Γι 'αυτό, στην Ισπανία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να φτάσουµε στην πραγµατική τήρηση των απαιτήσεων της νοµοθεσίας, ειδικά για ό, τι αφορά τις "προϋποθέσεις". Είναι απαραίτητη, πράγµατι, µια πραγµατική αξιοποίηση της γεωργικής δραστηριότητας, σύµφωνα µε την αναγνωρισµένη κοινωνική ζήτηση (η οποία πράγµατι εκφράστηκε από τους νόµους σχετικά µε την αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου, καθώς και τις τροποποιήσεις της ΚΑΠ, που µειώνει τις άµεσες πληρωµές και προωθεί την ανάπτυξη της υπαίθρου). Επιπλέον, είναι σηµαντική η προώθηση διαρθρωτικών µέτρων και µέτρων αγροτικής ανάπτυξης, η εφαρµογή προγραµµάτων για τη βοήθεια των επενδύσεων, προκειµένου να διευκολυνθεί η διαρθρωτική συνεισφορά των γεωργικών δραστηριοτήτων και η προσαρµογή σε υψηλότερες απαιτήσεις, η στήριξη προγραµµάτων για τις γεωργικές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε ειδικές περιοχές και για άλλες εταιρείες που είναι εγκατεστηµένες σε άλλα στάδια της αγροτροφικής αλυσίδας, η διευκόλυνση της εφαρµογής περιβαλλοντικού νοµικού συντονισµού στα αγροτικά προϊόντα. Οι καλύτερες πολιτικές και στρατηγικές που πρέπει να στηριχθούν και να αναπτυχθούν έτσι ώστε να διατηρηθεί η προστασία του περιβάλλοντος και η καλή διαχείριση των περιβαλλοντικών θεµάτων για τους γεωργούς της ΕΕ και των επιχειρηµατιών είναι οι εξής: - η επαγγελµατική κατάρτιση που συνδέεται µε τους περιβαλλοντικούς στόχους - οι σαφείς και λεπτοµερείς προδιαγραφές των ευρωπαϊκών, εθνικών και των περιφερειακών περιβαλλοντικών στόχων και κανονισµών - η διευκρίνιση των δικαιωµάτων ιδιοκτησίας που µπορεί να επηρεάσουν τους περιβαλλοντικούς πόρους, προκειµένου να καθιερωθεί η εφαρµογή των τελών πληρωµών, οι 17

18 χρεώσεις και οι επιδοτήσεις, η επιλογή των συσκεύων περιβαλλοντικής διαχείρισης που συνδέονται ειδικά µε τους σταθερούς περιβαλλοντικούς στόχους και η εφαρµογή της παρακολούθησης και αξιολόγησης που σηµαίνει ότι θα επιτρέψει να γνωρίζουµε την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος στην επίτευξη των στόχων αυτών. - Η καινοτοµία, τα κίνητρα και η κατάρτιση των νέων µεθόδων παραγωγής. Προσαρµοσµένες πολιτικές για την αγροτική ανάπτυξη, αποκέντρωση των επενδύσεων στις πιο ανταγωνιστικές εκµεταλλεύσεις, αλλά µια πιο δίκαιη κατανοµή των επιδοτήσεων. - Μια πιο δίκαιη κατανοµή των επιδοτήσεων, προκειµένου να δηµιουργηθεί ένα νέο γεωργικό µοντέλο που θα επιτρέψει τη διατήρηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων που σέβονται περισσότερο το περιβάλλον. - Την υιοθέτηση µιας εκπαιδευτικής πολιτικής σε αντίθεση µε την πολιτική της τιµωρίας - Προώθηση της βιολογικής γεωργίας - Σαφείς πληροφορίες στους καταναλωτές, να µάθουν ότι εάν πληρώνουν περισσότερο είναι επειδή υπάρχει καλός λόγος - Συνεταιρισµός και συγκέντρωση της προσφοράς - Ένταξη των αγροτών στο πλαίσιο πρακτικών περιβαλλοντικής προστασίας. Θα πρέπει να υπάρχει στήριξη της διαφοροποίησης της παραγωγής από την ΚΑΠ, λαµβάνοντας υπόψη τις αγροτικές περιοχές και τη γεωργία σαν σύνολο. Η ΚΑΠ πρέπει να λάβει υπόψη όλα αυτά τα θέµατα, µαζί µε τη δεξιοτεχνία, τον αντίκτυπο στις αγροτικές περιοχές, κ.λ.π. Αυτό απαιτεί την προώθηση νέων συστηµάτων διαχείρισης των γεωργικών επιχειρήσεων σε σχέση µε τη δηµιουργία ενός νέου αποκεντρωτικού µοντέλου - µε σαφή κοινά κριτήρια και αυστηρούς µηχανισµούς ελέγχου - µε σκοπό την παροχή στα κράτη µέλη υψηλότερου επίπεδου ελευθερίας, αλλά χωρίς στρέβλωση των διαφορετικών αρµοδιοτήτων ή το άνοιγµα µιας διαδικασίας εθνικοποίησης της ΚΑΠ. Είναι επίσης απαραίτητο να προωθηθεί η καλύτερη κατανόηση των εν λόγω µέτρων για την προώθηση της βιοποικιλότητας και τις επιπτώσεις των γεωργικών παραγωγικών συστηµάτων στο σύνολο του περιβάλλοντος, επίσης, ειδική χρηµατοδότηση που πρέπει να επιδοτείται για τη βιώσιµη ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Θα πρέπει να υπάρχει µια καλή εµπορευµατοποίηση και προσαρµογή της παραγωγής στις σηµερινές απαιτήσεις και καταστάσεις, µια ευρεία στρατηγική κατάρτισης, που θα καλύπτει διάφορες πτυχές, υποστήριξη για τη µετατροπή των παραδοσιακών επιχειρήσεων σε βιώσιµες, µια καλή πολιτική κινήτρων, επιστροφή στις παραδοσιακές πρακτικές, οι οποίες ήταν περισσότερο βιώσιµες και ακόµη πιο οικονοµικές, εφαρµογή στρατηγικών τοπικής / αγροτικής ανάπτυξης που στηρίζουν τον τοµέα µέσω της στήριξης των επενδύσεων. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς προτείνουν εκστρατείες ενηµέρωσης και ιδίως νέα συγχρηµατοδοτούµενα µέτρα (απευθύνονται σε προαγωγή και βελτίωση της ποιότητας, την παροχή συµβουλών, εφαρµογή του κανονισµού, ευηµερία των ζώων, σεβασµό για το περιβάλλον και την εξοικονόµηση ενέργειας, κλπ.). Επίσης, τα ειδικά και διαφοροποιηµένα µέτρα στήριξης είναι ευπρόσδεκτα διότι είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψιν κάθε λεπτοµέρεια για κάθε παραγωγικό σύστηµα. Για παράδειγµα, το περιβάλλον και η λειτουργία της περιοχής δεν είναι συγκρίσιµη και ισότιµη στους διάφορους τύπους παραγωγής. Είναι απαραίτητο να υπάρξει µια απλοποίηση των κανονισµών και ένας βασικός και µοναδικός κανονισµός σε ολόκληρη την πολιτεία και, στη συνέχεια, µεγαλύτερη σαφήνεια στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Είναι σηµαντικό να καταστεί ευκολότερη η ανάπτυξη της γεωργικής δραστηριότητας για τους αγρότες, λαµβάνοντας υπόψιν ότι για τους αγρότες, όλα όσα σχετίζονται µε τους κανονισµούς είναι αρκετά περίπλοκα και οδηγούν σε συγχύσεις, ειδικά ότι έχει να κάνει µε τις επιδοτήσεις. Η εισαγωγή των προγραµµάτων για την προώθηση των τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών ανάπτυξης, που βασίζεται στη συνεργασία µεταξύ των οικονοµικών και κοινωνικών εταίρων στις αγροτικές περιοχές (ΕΓΤΑΑ), θα µπορούσε να προωθήσει και να υποστηρίξει µια καλή σχέση µεταξύ των γεωργικών εκµεταλλεύσεων / επιχειρήσεων, αγροτικών κοινοτήτων και περιοχών. 18

19 Επιπλέον, οι δηµόσιες αρχές θα πρέπει να υποστηρίζουν την ανάπτυξη των υποδοµών, την προώθηση της βελτίωση των υπηρεσιών και τη δηµιουργία θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές για τους συγγενείς των αγροτών, ακόµη και νέων κατοίκων. Είναι αναγκαία µια σαφής και αποτελεσµατική κατανοµή και χρήση των πόρων: πρέπει να υπάρχει σαφής διάκριση µεταξύ του τι είναι η αγροτική ανάπτυξη και ποια είναι η γεωργία. Η χρηµατοδότηση που προσανατολίζεται προς τη γεωργία θα πρέπει να δοθεί άµεσα στη γεωργία, χωρίς µεσάζοντες, δεδοµένου ότι αποτελεί µια σχέση αλληλεξάρτησης και υπάρχει αµοιβαία επιρροή. Κατά κύριο λόγο, είναι αναγκαία µια στρατηγική εκπαίδευσης, µε στόχο την προώθηση γεωργικών σχολών καθώς και κατάρτισης για την ποιότητα που θα βοηθήσουν τους αγρότες µε τη διαχείριση των δικών τους επιχειρήσεων. Συνεπώς, είναι σηµαντικό να επενδύσουµε στην ενηµέρωση και την κατάρτιση, προκειµένου να βελτιωθούν τα προσόντα των αγροτών. Αυτό απαιτεί ισχυρή δουλειά κι αύξηση της ευαισθητοποίησης που θα πραγµατοποιηθεί µέσω των αγροτικών οργανισµών και φορέων. Επίσης, η υποστήριξη από τις ηµόσιες Υπηρεσίες είναι απαραίτητη, δεδοµένου ότι θα πρέπει να παρέχεται στους αγροτικούς εργάτες οικονοµική στήριξη (επιχορηγήσεις / επιδοτήσεις) για κατάρτιση. Οι ενδιαφερόµενοι φορείς επισηµαίνουν ότι είναι σηµαντικό να ενισχυθούν οι συµβουλευτικές υπηρεσίες, να προωθηθούν οι καινοτοµίες στις καλλιέργειες, να εκσυγχρονιστούν οι επιχειρήσεις, εγκαταλείποντας τους παραδοσιακούς τρόπους και καθορίζοντας προκαθορισµένες επιχορήγησεις ανά επιχείρηση, να βοηθηθούν τους αγρότες οι οποίοι ζουν από τη γεωργία για τη διατήρηση του αγροτικού περιβάλλοντος και να τους υποστηρίξουν στη συνένωση δυνάµεων (Ένωση των γεωργών) και στην ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών και άµεσης εµπορευµατοποίησης χωρίς εξωτερικούς διανοµείς (και µέσω Internet). Είναι σηµαντικό να προωθηθεί η ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης για τις γεωργικές επιχειρήσεις που προβλέπουν οι κανονισµοί, η καθιέρωση συστήµατος παραγωγής που περιλαµβάνει έναν τεχνικό, ο οποίος θα παρέχει συµβουλές και στήριξη στους γεωργούς σχετικά µε την αντιµετώπιση και τα χηµικά προϊόντα, ανάπτυξη διάδοσης και κατάρτισης σχετικά µε τις βασικές πτυχές της ιχνηλασιµότητας, τους στόχους και τις µεθόδους της. Είναι πολύ σηµαντικό να επικεντρωθούµε στην εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των αγροτών σχετικά µε την περιβαλλοντική κουλτούρα. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει µια πολιτική τιµών που θα µπορούσε να διακρίνει µεταξύ των προϊόντων υψηλής ποιότητας από εκείνα που έχουν χαµηλότερη ποιότητα. Είναι αναγκαία µια ευρύτερη ενηµέρωση (κυρίως στους τελικούς καταναλωτές) σχετικά µε την ιχνηλασιµότητα, καθώς και σχετικά µε την ποιότητα, διότι µε αυτό τον τρόπο οι καταναλωτές θα µπορούσαν να καταλάβουν γιατί η τιµή ενός προϊόντος είναι υψηλότερη από ένα άλλο που δεν εγγυάται την ποιότητα. Επί του παρόντος, ο έλεγχος της ποιότητας και της ιχνηλασιµότητας είναι πολύ αυστηρός σε ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο είναι καλό. Ορισµένοι αγρότες γνωρίζουν ότι ορισµένα προϊόντα που προέρχονται από άλλες χώρες δεν τηρούν αυστηρά τους κανονισµούς κι έτσι αυτό είναι ένα αίτηµα τους, δηλαδή, να επιβάλλεται σε άλλους παραγωγούς να συµµορφώνονται µε τους κανόνες της ΕΕ κατά την πώληση των προϊόντων τους στην Ευρώπη, το οποίο απαιτεί την καθιέρωση ενός γενικού και υποχρεωτικού συστήµατος ολοκληρωµένης παραγωγής. Πράγµατι, η διαδικασία προς ένα µοντέλο βιώσιµης ανάπτυξης απαιτεί την ενοποίηση των βασικών στοιχείων για τον µετασχηµατισµό του, καθώς και κατάλληλη διαχείριση των κινδύνων, καλύτερη υγεία για ζώα, τα φυτά και το περιβάλλον γενικά, καλύτερη ποιότητα και ασφάλεια των τροφίµων, ιδιαίτερη προσοχή στην ανιχνευσιµότητα / ποιότητα της παραγωγής και της µετα-παραγωγικής φάσης. Οι Ισπανοί ενδιαφερόµενοι λένε ότι αυτό είναι ένα θέµα που φαίνεται ακατανόητο για τους αγρότες. Η ποιότητα δεν αποτελεί προτεραιότητα, δεδοµένου ότι δεν παίρνουν κανένα οικονοµικό κέρδος από την επένδυση αυτή. Πράγµατι, η διαχείριση της ιχνηλασιµότητας είναι πολύ περίπλοκη και αυτή γίνεται συνήθως από τον αγοραστή όχι τον πωλητή, πράγµα που σηµαίνει ότι οι γεωργοί δεν είναι ενήµεροι και δεν εµπλέκονται άµεσα στη διαδικασία που χρειάζεται για να διασφαλίζεται η ιχνηλασιµότητα, η οποία θεωρείται περισσότερο ως ζήτηµα υγιεινής και όχι σαν κάτι που µπορεί να 19

20 προσθέσει κάποια αξία στα προϊόντα. Αυτό συνδέεται µε τη διάδοση και την έλλειψη συντονισµού µεταξύ των ιδρυµάτων που συµµετέχουν στην παρακολούθηση και τον έλεγχο της ιχνηλασιµότητας. Η ποιότητα της παραγωγής, η ιχνηλασιµότητα και η εµπορευµατοποίηση απαιτούν ευρεία χρήση των ΤΠΕ στη γεωργία, αλλά οι Ισπανοί ενδιαφερόµενοι τονίζουν ότι αυτό περιορίζεται από µια σηµαντική έλλειψη γνώσης για τα πλεονεκτήµατα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο αγροτικό περιβάλλον. Αυτό είναι συνδεδεµένο µε µια έλλειψη στην κάλυψη των υπηρεσιών Internet ευρείας ζώνης (γενικευµένο στις περισσότερες αγροτικές περιοχές της χώρας) από το τρέχον κόστος των συνδέσεων, από έλλειψη γνώσεων, τεχνολογικών ικανοτήτων και προσόντων στον τοµέα των ΤΠΕ, η οποία συνδέεται µε την ηλικία των αγροτών, οι οποίοι λαµβάνουν πράγµατι µια περιφερειακή ενίσχυση, αλλά δεν ασχολούνται µε την ανακαίνιση του εξοπλισµού και τεχνολογιών (αυτό µπορεί να είναι επιβλαβές σε ένα προσεχές µέλλον, όταν η οικονοµική υποστηρίξη θα αρχίσει να µειώνεται ακόµη και να εξαφανιστεί). Επίσης, οι νεότεροι αγρότες είναι ενηµερωµένοι για τη χρήση των νέων τεχνολογιών και έχουν µια γενική γνώση, αλλά θα πρέπει να ξέρουν για τα ειδικά προγράµµατα που θα µπορούσαν να τους στηρίξουν στην εργασία τους (το σύστηµα άρδευσης για παράδειγµα..). Είναι αναγκαίο να υπάροχυν καλύτερα προγράµµατα και µαθήµατα κατάρτισης για τους αγρότες, διότι δεν υπάρχει ειδική κατάρτιση για αυτά. Τα µαθήµατα στα οποία µπορούν να έχουν πρόσβαση συνήθως ασχολούνται µε τη γενική υπολογιστική, αλλά όχι µε συγκεκριµένες αγροτικές πτυχές, οι οποίες θα έχουν πολύ µεγαλύτερο κίνητρο και ανταµοιβή. Σύµφωνα µε τα ενδιαφερόµενα µέρη, οι αποτελεσµατικότερες δράσεις, πολιτικές και στρατηγικές για την υποστήριξη της υιοθέτησης και χρήσης των ΤΠΕ στις εκµεταλλεύσεις / επιχειρήσεις στην ΕΕ θα µπορούσαν να είναι: - Η ανάπτυξη κατάρτισης και πληροφοριακών συστήµατων µέσω των ήδη υφιστάµενων τεχνολογιών - Η αύξηση της χρηµατοδότησης προς την αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών - Η εφαρµογή προγραµµάτων και δράσεων που αποσκοπούν στη διάδοση, την εκπαίδευση και την απόκτηση γνώσης για τα πλεονεκτήµατα των ΤΠΕ ως εργαλεία για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής του αγροτικού πληθυσµού, αλλά και ως εργαλεία για την παραγωγή, την εµπορία, το µάρκετινγκ και τη διαχείριση. Ως εκ τούτου, η κατάρτιση στον τοµέα των ΤΠΕ δεν θα πρέπει να εστιάζεται µόνο στη χρήση των προσωπικών υπολογιστών αλλά και σε άλλους τύπους τεχνολογιών, οι οποίες ενδέχεται να εφαρµόζονται στους συγκεκριµένους τοµείς. Είναι επίσης σηµαντικό να παρέχεται χρηµατοδότηση στους αγρότες για την αγορά και εγκατάσταση εξοπλισµών καθώς και κατάρτισης προσαρµοσµένης στις ιδιαίτερες ανάγκες και δραστηριότητές τους. Η ποιότητα και η ιχνηλασιµότητα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για µια καλή παραγωγή για την αγορά, η οποία καθορίζεται από τις νοµικές απαιτήσεις που αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων, την ευηµερία των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και από τις τάσεις της αγοράς και ειδικότερα από τις πολυεθνικές που κυριαρχούν στην ΕΕ και τις διεθνείς αγορές. Πράγµατι, οι αγρότες δεν είναι ανεξάρτητοι και να έχουν δυσκολίες στην τοποθέτηση των προϊόντων τους στην πολυπλοκότητα της αγοράς της ΕΕ (η οποία είναι πράγµατι τεχνητά ρυθµιζόµενη) και άλλες µη ρυθµιζόµενες αγορές και θα πρέπει να υποστηριχθούν µε περισσότερες επιδοτήσεις από τη δηµόσια διοίκηση για την εµπορευµατοποίηση και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων (καλό θα ήταν, πράγµατι, οι αγρότες να µπορούσαν να διαχειριστούν τις δικές τους δραστηριότητες εµπορευµατοποίησης και µε κάποιο τρόπο να συµµετέχουν στην εµπορευµατοποίηση των δικών τους προϊόντων), καθώς και να συνδέονται µε τις ενώσεις παραγωγών και τους συνεταιρισµούς προωθώντας το εµπόριο και την εµπορευµατοποίηση. Οι αγρότες δεν έχουν καµία γνώση για τα κανάλια εµπορευµατοποίησης, αλλά γνωρίζουν ότι είναι πολύ δύσκολο να «βάλουν» τα προϊόντα τους στην αγορά. Η περιοχή πώλησης των Ισπανών γεωργών είναι πολύ περιορισµένη και έχουν πολλούς 20

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη

Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Γεωργικές Εφαρμογές και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Αγροτική Ανάπτυξη Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tο ανθρώπινο στοιχείο είναι μοναδικής σημασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Is είναι βιώσιμη η επιχείρηση Ent-teach κεφαλαιο 3 - Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή της εκπαιδευτικής δραστηριότητας Αυτή η εκπαιδευτική δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές από όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης»

Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ηµερίδα του ΚΕΠΕΑ της ΓΣΕΕ µε θέµα: «Πολιτικές ενίσχυσης της Απασχόλησης» Ν. ΑΝΑΛΥΤΗΣ 27/3/2003 Κατά την έναρξη του 21 ου αιώνα, από τις κυριότερες προκλήσεις που απασχολούν την Ευρώπη και φυσικά και τη

Διαβάστε περισσότερα

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Διαδικασία ανάλυσης προοπτικών της ΜΕΓΕ με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX)

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ PLAY4GUIDANCE ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (THE MATRIX) Συγγραφέας: Jan M. Pawlowski, Hochschule Ruhr West (HRW) Page 1 of 7 Κατηγορία Ικανότητας Περιγραφή Ικανότητας Περιγραφή του επιπέδου επάρκειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού : Επιχειρηµατική Καθοδήγηση για την Βιωσιµότητα των Αγροτικών Επιχειρήσεων & Προοπτικές Αρωµατικών-Φαρµακευτικών και Ενεργειακών φυτών» Εναλλακτικές δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Ιστορία του Έργου

Σύντομη Ιστορία του Έργου Σύντομη Ιστορία του Έργου Η ιστορία του «LOCPROII» βρίσκει τις ρίζες της στην επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου Interreg IIIA με όνομα «LOCPRO». Η εκ των υστέρων γνώση από το «LOCPRO» κατέστησε εμφανές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α

ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α Όλγα Ιακωβίδου, Καθηγήτρια ΑΠΘ Τµήµα Γεωπονίας, Τοµέας Αγροτικής Οικονοµίας Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης e-mail:olg@agro.auth.gr Ο αγροτουρισµός,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Οµιλία κας Μαρίας Βογιατζή ίκτυο Βιολογικών Προϊόντων Θεσσαλονίκη, Σάββατο 7 Μαρτίου 2009 Η ενίσχυση της Βιολογικής Γεωργίας Η βιολογική γεωργία αποτελεί έναν κλάδο του πρωτογενή τοµέα, ο οποίος συµβάλει

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 1. Ενίσχυση της ελκυστικότητας του αγροτικού χώρου μέσω βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου 18.7.2013 2013/2097(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε τη διατήρηση της παραγωγής γάλακτος στις ορεινές περιοχές, στις µειονεκτικές

Διαβάστε περισσότερα

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα,

Η Πρόκληση της Ανταγωνιστικότητας Η Εκθεση για την Παγκόσµια Ανταγωνιστικότητα, Xαιρετισµός Υπουργού Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού κ. Αντώνη Μιχαηλίδη στην εκδήλωση που διοργανώνεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως και το Cyprus College µε τη στήριξη των Price Waterhouse

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα

Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για την Ελλάδα Ενημερωτικό δελτίο για το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 για την Ελλάδα Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Ελλάδα εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 11 Δεκεμβρίου 2015,

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας.

Πριν όµως περάσω στο θέµα που µας απασχολεί, θα ήθελα µε λίγα λόγια να σας µιλήσω για το ρόλο του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας. Οµιλία του Προέδρου του Επιµελητηρίου Μεσσηνίας κ. Γ. Καραµπάτου στο Α.Τ.Ε.Ι. Καλαµάτας µε θέµα: «Η ανάγκη συνεργασίας µεταξύ Επιµελητηρίου και Πανεπιστηµίων µέσω των γραφείων διασύνδεσης» Τρίτη, 30 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα

10 Ιουλίου Συµπεράσµατα Forum για την Εργασία και τις εξιότητες του Αύριο 10 Ιουλίου 2013 ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ DIVANI CARAVEL Συµπεράσµατα Σήµερα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσµατα του Μηχανισµού ιάγνωσης των Αναγκών των Επιχειρήσεων σε Επαγγέλµατα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 5: Η κοινωνική διάσταση της καινοτομίας ως μοχλός της αειφορίας Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S

n0e-sport Project number: IEE/12/017/S n0e-sport Project number: IEE/12/017/S12.666718 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας για Αθλητικές Εγκαταστάσεις Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ O ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 12,2 ΔΙΣ ΕΤΗΣΙΩΣ ΑΝ ΕΝΙΣΧΥΘΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΤΟ BRANDING ΚΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη.

Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Οι δραστηριότητες του Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» στον τοµέα της κατάρτισης των αγροτών σχετικά µε την παραγωγή βιολογικών προϊόντων Πηνελόπη. Ράλλη ιευθύνουσα Σύµβουλος Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α «ΗΜΗΤΡΑ» 1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ. Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΓΕΩΡΓΙΑ Α. Κουτσούρης Γεωπονικό Παν/μιο Αθηνών koutsouris@aua.gr Ενδογενής ανάπτυξη αξιοποίηση των τοπικών πόρων τοπικός προσδιορισμός των αναπτυξιακών προοπτικών - στόχων τοπικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ Α, Β και Γ Γυμνασίου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ σχολικό έτος 2016-17 Κ Ε Ρ Α Μ Ω Τ Η Το επιχειρηματικό σχέδιο παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη επενδυτική πρόταση μιας επιχείρησης, με

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ράλλης Γκέκας Σύμβουλος ΚΕΔΕ Κόνιτσα, Σεπτέμβριος 2017 ΒΑΣΙΚΆ ΕΡΩΤΉΜΑΤΑ Γιατί είναι αναγκαία

Διαβάστε περισσότερα

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ)

Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή. Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος της Μονάδας Δ, Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΠΑΑ) ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Η Γεωργία στην Ψηφιακή Εποχή Ιωάννης Χαντζάρας Προιστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020

Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Στρατηγικοί στόχοι για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τυποποίησης* μέχρι το 2020 Η Ευρωπαϊκή τυποποίηση θα αποτελέσει ουσιαστικό παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο, την ανάπτυξη,

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ:

ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΑΛΘ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΘΑ: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΗ (1 η ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 12980/17 CULT 114 DIGIT 204 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα

Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης του αγροδιατροφικού τομέα ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 7 ΜΑΡΤΙΟΥ 2009 Aσφάλεια και ποιότητα δύο βασικοί πυλώνες της στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014

Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Ελληνικό Αγρο-διατροφικό Σύστημα και Κ.Α.Π. Κλωνάρης Στάθης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 03-02-2014 Δομή Η εφαρμογή του καθεστώτος των ενισχύσεων Το Ελληνικό Αγρο-διατροφικό σύστημα Πως η ΚΑΠ μπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax:

ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιουλίδας «Η Καστριανή» Κέα - Νομού Κυκλάδων Fax: Νικόλαος Μανιός Βουλευτής Νομού Κυκλάδων-ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ταχ. Δ/νση: Βουλής 4 Τ.Κ.: 10562 Τηλ.: 210 3236061, 210 3706463 Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016 ΠΡΟΣ: κ. Βουτσινάς Γεώργιος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού

Διαβάστε περισσότερα

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε.

foodstandard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ Δηµήτριος Μελάς Προϊστάµενος Αγροτικού Τοµέα Μόνιµη Ελληνική Αντιπροσωπεία στη Ε.Ε. Αθήνα - Ιανουάριος 27, 2011 Οι εξελίξεις Υπέστη µεταβολές ανάλογες προς την προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

3ο Ενημερωτικό Δελτίο του έργου EU-WATER Διακρατική ολοκληρωμένη διαχείριση των υδατικών πόρων στη γεωργία http://www.eu-water.eu Αειφορική Αγροτική Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το πρόγραμμα EU.WATER

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα

Η συμβολή στην επιτυχία ενός οργανισμού, παρουσιάζοντας σχετικά δεδομένα με τη χρήση τεχνικών 2Δ ή 3Δ τεχνολογίας. Αρμοδιότητα Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχε Σχεδιαστής Ψηφιακών Κινούμενων Σχεδίων ή Digital Animator Γνωστό και ως Ειδικός Σχεδιασμού 2Δ- 3Δ γραφικών,

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας,

«Προώθηση. της ανταγωνιστικότητας. Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ. Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, «Προώθηση της ανταγωνιστικότητας & της καινοτοµίας στο πλαίσιο της ΚΑΠ µετά το 2013» Γεωργία Σιµάτου Στέλεχος ΠΑΣΕΓΕΣ Κλειστό Στάδιο Βλαχιώτη. Ευρώτα Λακωνίας, 2.03.2013 ΚΑΠµετάτο 2013 Στρατηγική Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ Η αυριανή ηµερίδα στόχο έχει την παρουσίαση των αποτελεσµάτων δύο ερευνητικών προγραµµάτων: 1. «ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη

εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη εσμεύσεις Ευρωπαϊκών πόλεων με Πράσινο Ψηφιακό Χάρτη Ο χάρτης δεσμεύσεων που ακολουθεί κάνει λόγο για τις προσπάθειες αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής μέσα από προσπάθειες και πρωτοβουλίες των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD / LEADER ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Π.Α.Α. 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 19. ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ πρώην 1 Ανάπτυξη μέσω του CLLD / LEADER Η Εθνική Οικονομία αναπτύσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων

Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Σχεδιαστής Ιστοσελίδων 1. Περιγραφή Ρόλου Τίτλος Προφίλ Σχεδιαστής Ιστοσελίδων Γνωστό και ως Συνοπτική Ένας σχεδιαστής ιστοσελίδων κατασκευάζει και ενημερώνει ιστοσελίδες ως προς τη σχεδίαση και τη διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης

Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Αγροτική Επιχειρηματικότητα: Τάση ή Εργαλείο Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την Αγροτική Επιχειρηματικότητα, «Αυτό το χωράφι είναι η Επιχείρησή σου» Ναύπλιο, 15-10-2013 Ραυτόπουλος Δημήτρης Διευθυντής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Κτηνοτροφία Ορεινών Περιοχών & Κοινωνική Επιχειρηματικότητα ΚΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, ΑΝΑΠΛ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Η κτηνοτροφία στην Ελλάδα σήμερα Προσωρινά Αποτελέσματα Παραγωγής Γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ. Δήμος Σοφάδων ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2019 Δήμος Σοφάδων ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 79 ΕΝΤΥΠΟ ΕΠ_08: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2.1. ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΦΑΔΩΝ Ο Δήμος Σοφάδων, όπως διαμορφώθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Κοινη Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ

Κοινη Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Γεωγραφίας ΠΜΣ Μάθημα: «Ανάπτυξη και Αναδιάρθρωση της Υπαίθρου» Κοινη Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ): Η ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΥΠΑΙΘΡΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠ Η συνθήκη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΑΛΑΜΠΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Συστάσεις για πολιτικές για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη Σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Νότια Ευρώπη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης»

«Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» «Η επιχειρηματικότητα στις ορεινές περιοχές του Δήμου Πύλης» ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και Ορεινές Περιοχές» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020

Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Παρουσίαση Νέας Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ) 2014-2020 Είναι το τρίτο πρόγραμμα μεταξύ των 28 το οποίο εγκρίνεται από την Κομισιόν. Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ) Άξονας 3 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες»

«Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» «Αναδιάρθρωση της καλλιέργειας του καπνού µε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες» Στάσεις των παραγωγών σε εναλλακτικά σενάρια µείωσης των επιδοτήσεων της καλλιέργειας καπνού 1 www.agribusiness.uoi.gr Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο...

1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... 1 ο Διεθνές Συνέδριο... για να ξαναφανταστούμε το σχολείο... Οι Επιμορφωτικές Ανάγκες των Διοικητικών Υπαλλήλων των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών: Μια Εμπειρική Διερεύνηση στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2015) 98 final ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2015/0051 (NLE) 6144/15 ADD 1 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: SOC 70 EMPL 31 ECOFIN

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις

Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις >> ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Φράντς Φίσλερ, πρώην Επίτροπος Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η αγορά τροφίμων ακολουθεί τη ζήτηση και η ζήτηση τις ενισχύσεις Επενδύσεις και συνεργασίες τα αντίδοτα στην κρίση Με την αποσύνδεση

Διαβάστε περισσότερα

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας,

Ταμείου Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Παρέμβαση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς κ. Χριστόδουλου Αντωνιάδη, στο συνέδριο «Αριστοτέλης» της ΕΕΔΕ, στις 28 Νοεμβρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη Χρηματοδοτικά Νέα Εργαλεία

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ

Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός. Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ Εκπαίδευση, κοινωνικός σχεδιασμός Ρέμος Αρμάος MSc PhD, Υπεύθυνος εκπαίδευσης στελεχών ΚΕΘΕΑ armaos@kethea.gr Προτεραιότητες & βασικά μεγέθη εκπαίδευσης 2 Η ΔΒΜ αποτελεί προτεραιότητα σε διεθνές επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΕΤΡΟ 16 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη

LEADER. καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER καινοτόμα προσέγγιση στην τοπική ανάπτυξη LEADER από το 1991 έως σήμερα LEADER I 25 ΟΤΔ Η αρχή μίας νέας προσέγγισης - ολοκληρωμένη και πολυτομεακή ανάπτυξη- Πειραματική εφαρμογή LEADER II 52 ΟΤΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.12. COM() 614 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς

Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ CRM ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» Ονοματεπώνυμο: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Δημήτριος Καρδαράς ΜΑΙΟΣ 2015 Η έννοια και οι βασικές

Διαβάστε περισσότερα