Πιζηοποίηζη: Μεηά απφ θάζε επηηπρεκέλε εμέηαζε ν επηηπρψλ ιακβάλεη ηελ πηζηνπνίεζε εηδηθφηεηαο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πιζηοποίηζη: Μεηά απφ θάζε επηηπρεκέλε εμέηαζε ν επηηπρψλ ιακβάλεη ηελ πηζηνπνίεζε εηδηθφηεηαο."

Transcript

1 Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Windows Server 2008» (40 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξφγξακκα KeyCert Windows Server 2008 Expert απεπζχλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κφξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 40 σξψλ ζεσξεηηθήο θαη εξγαζηεξηαθήο / πξαθηηθήο δηδαζθαιίαο. (πληζηάηαη ε θαηνρή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ KeyCert ΙΣ Initial). Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ζηνρεχεη κέζα απφ κηα νινθιεξσκέλε θαη θαηάιιειε εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε λα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο, ψζηε ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ν απφθνηηνο (πιστοποιημένος) λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη φια ηα κπζηηθά γηα ηελ Δγθαηάζηαζε, Παξακεηξνπνίεζε & Γηαρείξηζε ησλ Windows Server Πποθίλ Δκπαιδεςηή: Ο εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα είλαη απφθνηηνο ηνπιάρηζηνλ δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο (Πξνηείλεηαη πςειφηεξε εθπαίδεπζε) κε εμεηδίθεπζε ζηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα θαη ηηο δηθηπαθέο ππνδνκέο. Δπίζεο ν εθπαηδεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ έλα ρξφλν εθπαηδεπηηθήο εκπεηξίαο / πξνυπεξεζίαο. (πληζηάηαη ε θαηνρή πηζηνπνηεηηθνχ Train The Trainer) Δπαγγελμαηικέρ δςναηόηηηερ: Ο θάηνρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηζηνπνίεζεο κπνξεί λα εξγαζηεί ζε νπνηαδήπνηε εηαηξεία / νξγαληζκφ κε κεγάιεο δηθηπαθέο ππνδνκέο. Δξεηάζειρ : Με ην πέξαο ησλ καζεκάησλ (θαη εληφο 6 κελψλ απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο) ν θαηαξηηδφκελνο γηα λα πηζηνπνηεζεί, ζα πξέπεη λα πάξεη κέξνο ζηελ εμεηαζηηθή δηαδηθαζία θαη λα πεηχρεη βαζκνινγία 70% ζηηο ειεθηξνληθέο εμεηάζεηο. Η εμέηαζε έρεη δηάξθεηα 45 ιεπηά θαη πεξηιακβάλεη 20 εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο πνπ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο δηδαθηέο χιεο. Πιζηοποίηζη: Μεηά απφ θάζε επηηπρεκέλε εμέηαζε ν επηηπρψλ ιακβάλεη ηελ πηζηνπνίεζε εηδηθφηεηαο. Βιβλιογπαθία: Πξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθία Ο βνεζφο ηνπ δηαρεηξηζηή ησλ Windows Server 2008, πγγξαθέαο: WILLIAM R. STANEK, Δθδφζεηο ΚΛΔΙΓΑΡΙΘΜΟ ΟΓΗΓΟ WINDOWS SERVER 2008, πγγξαθέαο: ΜΑΡΣΙ ΜΑΘΙΟΤ, Δθδφζεηο ΓΚΙΟΤΡΓΑ Μ. Διδικόρ εξοπλιζμόρ και επγαλεία: Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζπληζηάηαη εηδηθφο εμνπιηζκφο θαη εξγαιεία πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ σο βνεζεηηθά ζηνηρεία γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ. πγθεθξηκέλα, ηφζν ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, φζν θαη ηα εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ηα εμήο: Δθπαηδεπηηθά βνεζήκαηα (βηβιία, ζεκεηψζεηο εθπαηδεπηή, αζθήζεηο, πεξηερφκελα ελνηήησλ) Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν Οπηηθνανπζηηθφ πιηθφ (ςεθηαθφο πξνβνιέαο, πξνβνιέαο δηαθαλεηψλ KeyCERT Σύγτρονες Εσρωπαϊκές Πιστοποιήσεις 1 / 6

2 Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο έλαο γηα θάζε θαηαξηηδφκελν Δζσηεξηθφ/Σνπηθφ Γίθηπν Δθηππσηήο Όινη νη ζηαζκνί εξγαζίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε ηνπηθφ δίθηπν θαη λα έρνπλ πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. Ο εμνπιηζκφο ζε πιηθφ (Hardware) ηνπ εξγαζηεξίνπ πξέπεη λα πιεξεί ηα δηεζλή standards αζθάιεηαο, εξγνλνκίαο θαη ειεθηξνκαγλεηηθήο πξνζηαζίαο. Πποδιαγπαθέρ Υλικού για ηεπμαηικά ζποςδαζηών / εκπαιδεςηή Δπεμεξγαζηήο θαηεγνξίαο Pentium Dual Core ή λεφηεξνο Minimum Μλήκε (RAM) 1 MB (Πξνηεηλφκελε 34 ΜΒ) Οζφλε 17 (πξνηεηλφκελν, νζφλε 19 LCD) θιεξφο Γίζθνο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 250 MB Μνλάδα DVD Κάξηα γξαθηθψλ & ειάρηζηε αλάιπζε 1027x bit) Τπνδνρέο USB Κάξηα δηθηχνπ 100 Mbps Το Λογιζμικό πος απαιηείηαι ζηα επγαζηήπια είναι: Windows XP SP2 ή λεφηεξν, Windows Vista, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server Microsoft Office ή Star Office. Ανάλςζη υπών διδαζκαλίαρ ηος ππογπάμμαηορ Εγκατάσταση, Διαχείριση και ευαρμογές των Windows Server 2008 Δκπαιδεςηική Δνόηηηα Ώπερ Class Labs Γηαρείξηζε Windows Server Δγθαηάζηαζε θαη ελεξγνπνίεζε Windows Απνζήθεπζε ζηα Windows Server Τπνδνκή θαη Αζθάιεηα Web Τπεξεζίεο Τπεξεζίεο Microsoft Windows SharePoint Windows Media Server Τςειή Γηαζεζηκφηεηα Terminal Τπεξεζίεο Virtual Machines 5 5 Σύνολο KeyCERT Σύγτρονες Εσρωπαϊκές Πιστοποιήσεις 2 / 6

3 Ρφινη Server Υαξαθηεξηζηηθά Windows Ρχζκηζε & Γηαρείξηζε ησλ Windows Γηαδηθαζίεο αξρηθψλ ξπζκίζεσλ Δξγαιεία δηαρείξηζεο Microsoft Remote Server (RSAT) Server Core Αληίγξαθα δίζθνπ & εξγαιείν πξνεηνηκαζίαο ζπζηήκαηνο Αλάπηπμε Windows κε WIM Images Δγθαηάζηαζε Windows κε ηε ρξήζε Windows System Image Manager Τπεξεζίεο αλάπηπμεο ησλ Windows Ανάλςζη Δκπαιδεςηικού Πεπιεσομένος (Syllabus) Γιασείπιζη Windows Server 2008 Πίλαθαο ειέγρνπ, Δξγαιεία δηαρείξηζεο, Server Manager, Αμηνπηζηία Windows θαη Performance Monitor. Δξγαιεία δηαρείξηζεο Windows Server 2008 γηα Ρφινπο, Δξγαιεία δηαρείξηζεο Windows Server 2008 γηα Υαξαθηεξηζηηθά Κιείζηκν θαη επαλεθθίλεζε Server Core, Γηαζέζηκα Control Panel Applets, αιιαγή ησλ νλνκάησλ ππνινγηζηή πκκεηνρή ζε ηνκείο, Ρπζκίδνληαο ηε ζχλδεζε δηθηχνπ, Δθηέιεζε ησλ "Administrative Tools, Άιια Υξήζηκα Δξγαιεία θαη Δπηινγέο Δγκαηάζηαζη και ενεπγοποίηζη Windows Σχπνη Images, χλδεζε κε ην WDS Server, Δγθαηάζηαζε ησλ Windows Deployment Services, Ρχζκηζε παξακέηξσλ ησλ Windows Deployment Services, Γεκηνπξγία Image, Τπνζηήξημε Multicast ζε WDS, Prestage Client ππνινγηζηέο Δλεξγνπνίεζε ησλ Windows Δπηζθφπεζε ελεξγνπνίεζε, Key Management Services, KMS Δθδφζεηο ηνπ DNS, Δλεξγνπνίεζε Clients κε ρξήζε ηνπ KMS Activation Δξγαιείν ελεξγνπνίεζεο ηεο δηαρείξηζεο δίζθσλ IDE θαη SCSI Drives Δγθαηάζηαζε ηνπ Volume Activation Management Tool, Πξνζζέηνληαο ππνινγηζηέο ζην VAMT, Γνπιεχνληαο ην MAK Independent Activation, Γνπιεχνληαο ην MAK Proxy Activation, Γηακφξθσζε Τπνινγηζηψλ γηα KMS Activation, Γνπιεχνληαο ηελ Local Reactivation, Πξνζζέηνληαο ηζα Windows Multiple Activation Keys, Γηαρείξηζε VAMT Γεδνκέλσλ Αποθήκεςζη ζηα Windows Server 2008 KeyCERT Σύγτρονες Εσρωπαϊκές Πιστοποιήσεις 3 / 6

4 Redundant Arrays of Inexpensive Disks (RAID) Networks (SAN). Γηακεξηζκφο δίζθσλ (Disk Partitioning) Γηαρείξηζε απνζήθεπζεο ησλ δίζθσλ Βαζηθά partitions Dynamic Volumes IT SPECIALIST Windows Server 2008 Expert Fibre Channel, iscsi, Ρχζκηζε ησλ iscsi Initiators, Storage Explorer, Storage Manager γηα SANs Βαζηθνί δίζθνη, Γπλακηθνί δίζθνη, Γηαρείξηζε βαζηθψλ δίζθσλ θαη Γπλακηθήο, Μεηαθέξνληαο δίζθνπο ζε άιινπο ππνινγηζηέο Απινί Σφκνη, Γηεπξπκέλνη ηφκνπο, Δπεθηείλνληαο απινχο ή δηεπξπκέλνπο ηφκνπο, StripedMirrored ηφκνη θαη ηφκνη RAID5 Mount Points Υποδομή και Αζθάλεια Web Υπηπεζίερ ειίδεο Web IIS Manager 7.0 Ρπζκίζεηο IIS 7.0 κε ηνλ IIS Manager Handlers & Modules Ρπζκίζεηο παξακέηξσλ IIS κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο appcmd Αλάπηπμε εθαξκνγήο δηαδηθηχνπ ASP.NET κε ηε ρξήζε ηεο εληνιήο xcopy Αζθάιεηα IIS Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Shared Configuration IIS 7.0 Backup File Transfer Protocol Δξγαιείν εληνιψλ γξακκήο WMI Δπηιχνληαο πξνβιήκαηα ζηνλ IIS Υξήζε ηνπ Configuration Store, ρξεζηκνπνηψληαο ην Connections Pane and Toolbar, Ξεθηλψληαο ή ζέηνληαο εθηφο ιεηηνπξγίαο ηνλ Web Server, Γεκηνπξγψληαο ηζηνρψξνπο, Πξνζζέηνληαο έλα Virtual Directory, Υξήζε Application θαη Application Pools, Αλαθχθισζε κίαο δηαδηθαζίαο εξγαζίαο πκπίεζε, Default έγγξαθα θαη Directory Listings URL Authorization Rules, Authentication, Secure Sockets Layer θαη Digital, Machine Key, Delegate Permissions, ASP.NET Κσδηθφο Αζθαινχο πξφζβαζεο Logging, Failed Request Tracing, Γηαδηθαζία Viewing Worker Υπηπεζίερ Microsoft Windows SharePoint KeyCERT Σύγτρονες Εσρωπαϊκές Πιστοποιήσεις 4 / 6

5 Δγθαηάζηαζε & ξπζκίζεηο ηνπ WSS Πξντφληα SharePoint & Technology Configuration Wizard Κεληξηθή δηαρείξηζε SharePoint 3.0 Υξήζε ηνπ εξγαιείνπ γξακκήο εληνιψλ Psconfig.exe Γηαρείξηζε ηζηνζειίδσλ WSS Δπηιχνληαο πξνβιήκαηα ζηνλ WSS Streaming Media. Δγθαηάζηαζε Windows Media Services Δθαξκνγή Streaming πεξηερνκέλνπ Αζθάιεηα ηνπ Windows Media Server Δπηιχνληαο πξνβιήκαηα ησλ Windows Media Services Digital Rights Management (DRM) Αληηθαηάζηαζε πιηθνχ Failover Clustering Δμηζνξξφπεζε θφξηνπ ηνπ δηθηχνπ Ρπζκίζεηο Operations, Δθαξκνγή Γηαρείξηζεο Ρπζκίζεσλ Υξήζηεο, νκάδεο θαη ηα δηθαηψκαηα, Κάδνο αλαθχθισζεο, βηβιηνζήθε εγγξάθσλ, Ρνή εξγαζίσλ Windows Media Server Πνιιαπιέο Streaming Bit Rate (MBR), ην TCP έλαληη ηνπ UDP, ην Multicast έλαληη ηνπ Unicast, πξσηφθνιια κεηαθνξάο δεδνκέλσλ Υαξαθηεξηζηηθά Content Streaming, Δθαξκνγή ηνπ OnDemand Publishing, Live Streaming Πεξηερφκελν, Ρπζκίζεηο ηνπ Publishing Point, Αξρεία Αλαθνίλσζεσλ, SMILBased Playlists, δηαθεκίζεηο γηα Publishing Points Υτηλή Γιαθεζιμόηηηα HotAdd θαη HotReplace κελήκεο θαη επεμεξγαζηψλ Απαηηήζεηο ζπζηήκαηνο γηα Failover Clustering, εγθαηάζηαζε ηνπ Failover Clustering Feature, Υξήζε ησλ Cluster Validation Tests, Γεκηνπξγψληαο έλα Cluster, Ρπζκίδνληαο έλα Cluster, Αιιάδνληαο ελεξγνχο θφκβνπο, Cluster Network Role θαη Type, Δπαιήζεπζε φηη κηα δηεχζπλζε IP κπνξεί λα έξζεη ζε απεπζείαο ζχλδεζε, Πφξνη ησλ Cluster, Quorum Configuration, Owners θαη Failback, Αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ ζε ζέκαηα Cluster. Δπηινγέο NLB, Δγθαηάζηαζε θαη Ρχζκηζε ηνπ NLB, Γδηαθνπή ή Ξεθίλεκα ηνπ Handling Network Load, Balancing Cluster Traffic Terminal Υπηπεζίερ KeyCERT Σύγτρονες Εσρωπαϊκές Πιστοποιήσεις 5 / 6

6 Remote Desktop χλδεζε Remote Desktop Αδεηνδφηεζε Ρχζκηζε θαη δηαρείξηζε Terminal Services Υξήζε εξγαιείσλ εληνιψλ γξακκήο ησλ Terminal Services Single SignOn TS Remote Applications Πξφζβαζε TS Web TS Gateway Δμηζνξξφπεζε θφξηνπ ησλ Terminal Servers Ρφινη Terminal Server Δθηππψζεηο Terminal Services Γηαρείξηζε Terminal Services κε ηε ρξήζε ηνπ Windows System Resource Manager Γλσξηκία κε ην HyperV Δγθαηάζηαζε HyperV Γηαρείξηζε Virtual Servers Γεκηνπξγία Virtual Machines Γηαρείξηζ Virtual Machines IT SPECIALIST Windows Server 2008 Expert Remote Desktop γηα Server Core Υξήζε ηεο εληνιήο mstsc, Σν αξρείν Remote Desktop Protocol, Υξήζε ησλ Group Policies κε RDC, Remote Desktops SnapIn χζηεκα ρξήζεο αδεηνδφηεζεο, License Server Discovery θαη UserBased License Tracking, Migrating Licenses, Δπίιπζε πξνβιεκάησλ ζρεηηθά κε ηελ αδεηνδφηεζε Δγθαηάζηαζε ηνπ TS Gateway, Άδεηα ζχλδεζεο θαη πνιηηηθή αδεηνδφηεζεο πφξσλ, Δπηβιέπνληαο ην TS Gateway, Ρπζκίζεηο αδεηνδφηεζεο Group γηα TS Gateway Ρχζκηζε Network Load Balancing κε Terminal Servers, TS Session Broker Γεκηνπξγία Πνιηηηθήο Καηαλνκήο Πφξσλ, Γηαρείξηζε ιεηηνπξγίαο State ή Profiling State, εηζαγσγή θαη εμαγσγή Κξηηεξίσλ θαη πφξσλ, Allocation Policies Virtual Machines Υαξαθηεξηζηηθά HyperV, Τπνζηεξηδφκελα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα γηα Clients, Αξρηηεθηνληθή HyperV, Γνκή αξρείσλ γηα Virtual Server Υξήζε Vmconnect.exe γηα ζχλδεζε ζε Virtual Machine, System Center Virtual Machine Manager Dynamically Expanded θαη Fixed Virtual ζθιεξνί δίζθνη, Snapshots, Differencing Disk, Save States, Managing Virtual Networks and Network Cards, Virtual LAN Identification, Υξήζε ησλ ραξαθηεξηζηηθσλ HighAvailability, Γηαρείξηζε Server Core θαη HyperV KeyCERT Σύγτρονες Εσρωπαϊκές Πιστοποιήσεις 6 / 6

«3D Studio MAX Design» (50 ώπερ)

«3D Studio MAX Design» (50 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «3D Studio MAX Design» (50 ώπερ) Πεπιγπαθή: Τν πξόγξακκα KeyCert 3D Studio MAX Design απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο

Διαβάστε περισσότερα

«SPSS Expert» (40 ώπερ)

«SPSS Expert» (40 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «SPSS Expert» (40 ώπερ) Πεπιγπαθή: Τν πξόγξακκα KeyCert SPSS Expert απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 40 σξώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Η/Υ» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Τετνικός Η/Υ απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60 σξώλ

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Τεσνικόρ Γικηύων» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert Τετνικός Δικηύων απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ)

Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Τίηλορ Πιζηοποίηζηρ «Web Designer» (60 ώπερ) Πεπιγπαθή: Σν πξόγξακκα KeyCert - Web Designer απεπζύλεηαη ζε άηνκα αλεμαξηήησο θνηλσληθήο νκάδαο, ειηθίαο ή επηπέδνπ κόξθσζεο. Δίλαη ζπλνιηθήο δηάξθεηαο 60

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Internet Security 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο : 9. 0 C R I T I C A L F I X 2 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε απηφ ην έληππν λα ζαο

Διαβάστε περισσότερα

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ

Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Kaspersky Anti-Virus 2010 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΤΗ Έ Κ Δ Ο Η Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ο : 9. 0 C R I T I C A L F I X 2 Αγαπεηέ ρξήζηε! Δπραξηζηνχκε πνπ επηιέμαηε ην πξντφλ καο. Διπίδνπκε απηφ ην έληππν λα ζαο βνεζήζεη

Διαβάστε περισσότερα

OpenScape Office. Customer Presentation

OpenScape Office. Customer Presentation OpenScape Office Customer Presentation Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ 2 Ση Πξνζθέξνπκε 3 Αλάπηπμε ηεο Λύζεο 4 Παξαδείγκαηα Τινπνίεζεο 5 Best practices 6 Δπόκελα Βήκαηα Αηδέληα 1 Οη Δπηθνηλσλίεο Αιιάδνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ

ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ, ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ Αζθαιήο δηακνηξαζκόο πόξσλ κε εμαζθάιηζε αλσλπκίαο πξόζβαζεο ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα

Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα Δξγαζηεξηαθέο πλεδξίεο CIE2013 & Οκηιίεο ηνηρεία ζπλεδξηώλ Παξάξηεκα 2 Conferrence on Informatics in Education 2013 Δξγαζηήξην: Αμηνπνίεζε ζπλεξγαηηθώλ πεξηβαιιόλησλ ζηελ Δθπαίδεπζε. Πεξηβάιινλ MOODLE.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Γηπιωκαηηθή Δξγαζία Μεηαπηπρηαθνύ Γηπιώκαηνο Δηδίθεπζεο «Ανίτνεσση Δικτύων Υπό Κακόβοσλο Έλεγτο Κάνοντας Φρήση Της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009

ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 ΔΚΓΟΗ 2.6 ΜΑΡΣΙΟ 2009 Copyright Notice 2009 ΔCDL Hellas. All rights reserved Σν πεξηερφκελν ηνπ παξφληνο εγγξάθνπ απνηειεί πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ηεο ECDL Διιάο Α.Δ. Απαγνξεχεηαη ε αληηγξαθή, αλαπαξαγσγή,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ MBA TQM ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ - ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (ΔΜΠ.ΓΔ-ΓΟΠ) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Παξακεηξνπνίεζε πζηεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 1. ΓΕΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ... 3 2. ΑΠΤΘΕΙΞΜΘΙΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ... 4 3. ΕΙΔΞΡΕΘΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ - MODULES... 6

ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 1. ΓΕΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ... 3 2. ΑΠΤΘΕΙΞΜΘΙΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ... 4 3. ΕΙΔΞΡΕΘΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ - MODULES... 6 SPECIFICATION DATASH EET 21/ 02/2011 ΟΕΠΘΕΤΞΛΕΜΑ 1. ΓΕΜΘΙΗ ΟΕΠΘΓΠΑΦΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ... 3 2. ΑΠΤΘΕΙΞΜΘΙΗ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ... 4 3. ΕΙΔΞΡΕΘΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ - MODULES... 6 4. ΚΕΘΞΣΠΓΘΙΕΡ ΟΠΞΔΘΑΓΠΑΦΕΡ ΗΡ ΣΟΗΠΕΡΘΑΡ...

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος»

«Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ «Ανάπηςξη αςηόμαηυν ζςζηημάηυν απομακπςζμένος ελέγσος» ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Καινδήκαο Παλαγηψηεο Υανιά 2010 Ππόλογορ Ζ εξγαζία απηή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΛΝΚΝΠ ΞΗΔΟΗΑΠ ΓΖΚΝΠ ΘΑΡΔΟΗΛΖΠ Γ/ΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ, ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ ΓΛΑΚΗΘΝ ΘΑΗ ΞΝΠΡΖΟΗΜΖΠ ΑΗΟΔΡΥΛ ΝΟΓΑΛΥΛ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 13/2015 ΔΡΓΟ: Ξξνκήζεηα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, πεξηθεξεηαθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment

Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Intrusion Analysis in Darknet with Honeynet Deployment Παύινο Γ. Αξβαλίηεο Φώηηνο

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Πιεξνθνξηθή» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Σίηινο Γηαηξηβήο Ολνκαηεπψλπκν Φνηηεηή Παηξψλπκν Αξηζκφο Μεηξψνπ Δπηβιέπσλ Δημιουργία ιστότοπου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ

Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Πανεπιζηήμιο Πειπαιώρ Τμήμα Γιδακηικήρ ηηρ Τεσνολογίαρ και Ψηθιακών Σςζηημάηυν Μικποδιδαζκαλίερ για εκπαιδεςηικούρ Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βάηνο Οξθαληψηεο i Μάιορ 2011 Αθιεπώνεηαι ζηην οικογένειά

Διαβάστε περισσότερα

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK

Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην Google SDK ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΛΑΡΙΑ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σν ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Android θαη ε πινπνίεζε εθαξκνγήο κε ην

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Ψηυιακών Σσστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΔΧΝ «Διδακηικής ηης Σεχνολογίας & Φηθιακών υζηημάηων» Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία Δπηζέζεηο Distributed Denial of Service

Διαβάστε περισσότερα

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS.

Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο Τπεξεζίαο γηα ηεξκαηηθά IPTV ζπκβαηά κε ην IMS. ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Αλάπηπμε Λνγηζκηθνύ Παξαθνινύζεζεο ηεο Πνηόηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision

Δπλαηόηεηεο Εμαηνκίθεπζεο Πεξηβάιινληνο θαη Εμεηδηθεπκέλσλ Αλαθνξώλ ζην ERP Σύζηεκα Microsoft Dynamics Navision ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Σερλνινγίεο θαη Γηνίθεζε Πιεξνθνξηαθψλ θαη Δπηθνηλσληαθψλ πζηεκάησλ Καηεχζπλζε II Γηνίθεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ APT ΚΑΗ AΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΜΔ ACTIVE DEFENSE

ΘΔΜΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ APT ΚΑΗ AΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΜΔ ACTIVE DEFENSE ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΟΤ ΓΟΞΑΝΙΓΗ ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΘΔΜΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ APT ΚΑΗ AΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΜΔ ACTIVE DEFENSE ii Θεζζαλονίκη, Μάπηιορ,

Διαβάστε περισσότερα

Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθφο χκβνπινο 2009

Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθφο χκβνπινο 2009 Έξγν: ΤπΔΠΘ - Σερληθφο χκβνπινο 2009 Τπνέξγν 17: «Τπνζηήξημε πζηεκάησλ Σερληθήο ηήξημεο ρνιηθψλ Δξγαζηεξίσλ» Παθέην Δξγαζίαο 1 «Τπνζηήξημε ηνπ αλψηεξνπ επηπέδνπ Σερληθήο ηήξημεο ησλ ζρνιηθψλ θαη δηνηθεηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΘΔΜΑ ΒΔΛΣΗΣΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΤΓΚΡΗΖ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected

Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ. Always Best Connected Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σκήκα Μεραληθψλ Πιεξνθνξηθήο θαη Σειεπηθνηλσληψλ Always Best Connected Τινπνίεζε κεραληζκψλ επηινγήο δηθηχνπ πξφζβαζεο ζε πεξηβάιινληα θηλεηψλ επηθνηλσληψλ 4 εο Γεληάο Καλτςάσ

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση

Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ Προτεινόμενα έργα Περιφέρειας Αττικής για τη Ψηφιακή ύγκλιση Νίκοσ Ανδρουλακάκησ Εντεταλμένοσ Περιφερειακόσ Σύμβουλοσ Ηλεκτρονικήσ Διακυβέρνηςησ & Διαφάνειασ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ ΔΙΑΓΧΓΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟ Ε Ι Δ Ι Κ Ο Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Μ Ο Κ Ο Ν Δ Τ Λ Ι Ω Ν Ε Ρ Ε Τ Ν Α Α Ν Α Ρ Σ Η Σ Δ Ο Σ Ο Γ Ι Α Γ Ι Κ Σ Τ Ο Π Ρ Ο Κ Λ Η Η Δ Κ Γ Η Λ Ω Η Δ Ν Γ Ι Α Φ Δ Ρ Ο Ν Σ Ο Πιεξνθνξίεο: Θάλνπ Μαξία

Διαβάστε περισσότερα