Χριστοπούλου Αγγελική ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY. 1. Πραγματολογία / Σημασιολογία και η σχέση της με την Ορολογία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Χριστοπούλου Αγγελική ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY. 1. Πραγματολογία / Σημασιολογία και η σχέση της με την Ορολογία"

Transcript

1 Η ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΟΛΟΓΙΑ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΟΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΔΙΓΛΩΣΣΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χριστοπούλου Αγγελική Συσχέτιση του κλάδου της Ορολογίας με την Πραγματολογία και τη Σημασιολογία, προσέγγιση της ελληνικής ορολογίας της Πληροφορικής, φορείς δημιουργίας της ελληνικής Ορολογικής, έλεγχος απόδοσης ελληνικών όρων σύμφωνα με τις αρχές ονοματοδοσίας, επιτόπια έρευνα σε δίγλωσσο σώμα κειμένων. SUMMARY Connection of the field of Terminology with Pragmatics and Semantics, approach of the hellenic terminology of Informatics, actors of the hellenic Informatics terminology, control of the translation of greek terms according to the denomination principles, field enquiry in a bilingual corpus. 1. Πραγματολογία / Σημασιολογία και η σχέση της με την Ορολογία Θα ήταν ελλιπής η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας και του πεδίου εφαρμογής της ορολογίας εάν δε λαμβάναμε υπ όψη ότι ο σχηματισμός νέων όρων λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον. Για να παρουσιάσουμε με σαφή και συνοπτικό τρόπο τη σχέση που συνδέει το γλωσσολογικό κλάδο της Ορολογίας με το γλωσσολογικό κλάδο της Πραγματολογίας αρκεί να αναφέρουμε ότι η εκφορά ενός γλωσσικού μηνύματος προκύπτει μετά από κωδικοποίηση του λόγου, η οποία προϋποθέτει τη χρήση του γλωσσικού κώδικα και η οποία εξαρτάται από τις επικοινωνιακές συνθήκες υπό τις οποίες εκφέρεται το μήνυμα [1]. Η Πραγματολογία (Pragmatics) δεν περιορίζεται στην εξέταση των γλωσσικών σημείων, αλλά περιλαμβάνει ακόμα στη μελέτη της τους χρηστές του γλωσσικού συστήματος, το συγκείμενο (co-text) και την επικοινωνιακή κατάσταση είναι η επιστήμη που μελετά τη γλώσσα εν χρήσει, δηλαδή τη σημασία των εκφωνημάτων όπως αυτά παράγονται από συγκεκριμένους συμμετέχοντες σε συγκεκριμένες συνθήκες επικοινωνίας περισσότερο, παρά τη σημασία που παράγεται από ένα αφηρημένο σύστημα γλωσσολογικών σχέσεων [2]. Στον κλάδο της Πραγματολογίας υπάγονται όλες οι γλωσσολογικές έρευνες που κάνουν απαραίτητη την αναφορά στο περικείμενο (context). Το περικείμενο καλύπτει τους συνομιλητές, τις χρονικές και τοπικές παραμέτρους της γλωσσικής πράξης καθώς και τις πεποιθήσεις, τις γνώσεις και τις προθέσεις όσων συμμετέχουν στη γλωσσική πράξη [3].

2 Η Σημασιολογία και η Πραγματολογία δεν περιορίζονται στην «ανάλυση της σημασίας των εκφράσεων», καθώς η Πραγματολογία συνιστά μια εμπειρική έρευνα των ιστορικά φυσικών γλωσσών, ενώ η Σημασιολογία μελετά την κατασκευή γλωσσικών συστημάτων Η σημασία του περικειμένου στη σημασιολογική ανάλυση των εκφωνημάτων Η εποχή μας έχει χαρακτηριστεί ως «κοινωνία της πληροφορίας», χαρακτηρισμός αυτός δεν επινοήθηκε για να απεικονίσει το σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, διοίκησης και επιστήμης με τη συνδρομή της επιστήμης της Πληροφορικής και την εφαρμογή των πληροφοριακών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων που κατέκλυσαν τις σύγχρονες κοινωνίες, αλλά υποδηλώνει αυτό ακριβώς που εκτιμάται ως «αξία» στο δυτικό κόσμο των επιστημονικών εξελίξεων και της τεχνολογικής προόδου : την Πληροφορία. Διορθώνοντας ή, καλύτερα, επαληθεύοντας το λεχθέν ότι «η Γνώση είναι Δύναμη» η σημασία της πληροφορίας, της γνώσης και της συνολικής και ακριβούς αντίληψης των πραγμάτων, που μας περιβάλλουν, έχει αναχθεί σε αξία μαζί με την έγκυρη και έγκαιρη κατάκτηση και κατανόηση των νέων επιτευγμάτων της ανθρώπινης διανόησης. Το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες είναι η αποτελεσματική ανάκτηση και η οργάνωση της νέας πληροφορίας σε όλα τα πεδία και υποπεδία του επιστητού. Θα προσθέταμε ακόμα μία προτεραιότητα : τη δυνατότητα ερμηνείας, διαχείρισης και αξιοποίησης της νέας πληροφορίας. Η εξαγωγή γνώσης από μια πληροφορία δεν πραγματοποιείται με κανέναν αυτόματο τρόπο, αλλά προϋποτίθεται η ορθή ερμηνεία, η κατανόηση και η συνεκτίμηση ολόκληρου του περιβάλλοντος, εντός του οποίου βρίσκεται η πληροφορία. Έτσι, εισάγεται η έννοια του «context» στη σημασιολογική εκτίμηση των πληροφοριών. Η αναντίρρητη σπουδαιότητα του άμεσου κειμενικού περιβάλλοντος καταφαίνεται από το ότι αυτό επηρεάζει την επιλογή της μορφολογικής όψης των λέξεων, τη συντακτική τους διάταξη και την ίδια τη σημασία τους στο συντακτικό επίπεδο, το συγκείμενο επιλέγει τον κατάλληλο λεκτικό τύπο, στη δε σημασιολογία, το συγκείμενο αποδίδει την ιδιαίτερη σημασία μιας συγκεκριμένης λέξης. Το συντακτικό γλωσσικό επίπεδο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το λεξιλογικό και μέσα στη σύνταξη περιλαμβάνεται αναπόσπαστα το λεξιλόγιο. Υπό τη θεώρηση της Σημασιολογίας όσο και της Πραγματολογίας οι έννοιες του συγκειμένου και του περικειμένου είναι αλληλοσυμπληρωματικές,. Τα μεν κείμενα αποτελούν μέρος μεγάλων περικειμένων μέσα στα οποία παράγονται, τα δε περικείμενα περιλαμβάνουν το συγκείμενο, όπερ σημαίνει τα συναφή και άμεσα συμφραζόμενα και διαμορφώνονται σύμφωνα με τα κείμενα που παράγονται σε συγκεκριμένες συνθήκες και για συγκεκριμένες ανάγκες επικοινωνίας. Όταν λέγεται ότι η σημασία μιας λέξης, ενός εκφωνήματος είναι

3 γνωστή, ουσιαστικά εννοείται ότι ο ομιλητής γνωρίζει το περικείμενο εντός του οποίου οι λέξεις και τα εκφωνήματα είναι δυνατό να απαντηθούν, άρα γνωρίζει και τα πραγματολογικά χαρακτηριστικά της επικοινωνιακής κατάστασης. Η θέση μιας λέξης στο σημασιολογικό σύστημα της γλώσσας και οι σχέσεις που αναπτύσσει χρησιμοποιούμενη στις συγκεκριμένες προτάσεις της ίδιας γλώσσας προσδίδει τη σημασία αυτής της λέξης. Στη συνήθεια ορισμένων λέξεων να συνεμφανίζονται στο κείμενο βασίζεται η έννοια των ιδιωματισμών ή των συνδυασμών λέξεων (collocations). Οι ιδιωματικές εκφράσεις είναι στερεότυποι συνδυασμοί λέξεων με τυποποιημένη σημασία σε όποιο καταστασιακό περιβάλλον και αν βρεθούν. Οι συνταγματικές σχέσεις αφορούν άμεσα τις συνδυαστικές δυνατότητες των λέξεων (collocational acceptability), το περιβάλλον τους και ορίζουν τους «λεξικούς περιορισμούς» (collocational restrictions) με βάση το σημαινόμενο. Παρόλο που δεν υπάρχουν σημασιολογικοί ή γραμματικοί φραγμοί που να απαγορεύουν κάποιο συνδυασμό λέξεων, οι επιλογές συρρικνώνονται και γίνονται αυστηρά επιβαλλόμενα συντάγματα [4]. Δύο είναι οι βασικοί λόγοι που διαμορφώνουν τους λεξικούς περιορισμούς : Ο πρώτος έχει να κάνει με το επίπεδο εξειδίκευσης του λόγου. Για να γίνει αυτό σαφέστερο, αναφέρουμε ότι όσο περισσότερο γενική είναι μια λέξη, τόσο ευρύτεροι είναι οι λεξιλογικοί της περιορισμοί. Αντίστοιχα, όσο περισσότερο ειδική είναι, τόσο πιο αυστηροί οι περιορισμοί και λιγότερες οι επιλογές σύναψης συνταγματικών σχέσεων. Ο δεύτερος λόγος επιβολής των περιορισμών είναι συνυφασμένος με τον αριθμό των πιθανών σημασιών των λέξεων. Αρκετές λέξεις έχουν περισσότερες από μία σημασία και έχουν την τάση να σχηματίζουν διαφορετικούς συνδυασμούς λέξεων ανάλογα με την εκάστοτε σημασία τους [5]. Οι λεξιλογικοί περιορισμοί που εξαρτώνται από την ιδιαιτερότητα του γλωσσικού επιπέδου δε συνιστούν απλά τα σύνολα των όρων μιας επιστήμης ή τεχνικής, αλλά εκτείνονται πέρα από τις ορολογικές λίστες που συνήθως απαντώνται στα ειδικά λεξικά και στα γλωσσάρια. Στη συντριπτική τους πλειονότητα οι λεξιλογικοί περιορισμοί διαθέτουν μία μόνο σημασία, η οποία δε συμπίπτει πάντα με τη συνολική σημασία των λεξιλογικών στοιχείων που τη συνθέτουν. Στη μετάφραση το συνηθισμένο λάθος που κάνουν οι άπειροι μεταφραστές είναι να μην αναγνωρίζουν με ακρίβεια και ορθότητα τους λεξιλογικούς περιορισμούς μιας λέξης ή ενός συντάγματος λέξεων σε ένα συγκεκριμένο περικείμενο. Στην περίπτωση της μετάφρασης, ο μεταφραστής που καλείται να μεταφέρει με ισοδυναμία μια μεταφραστική ενότητα πρώτα απ όλα ορίζει το σημασιολογικό εύρος της ενότητας στη γλώσσα-αφετηρίας. Παράλληλα με τις επιλογές που αφορούν το σημασιολογικό εύρος οφείλει να επισημάνει και το εύρος του πραγματολογικού πεδίου της μεταφραστικής ενότητας (Μ.Ε.).

4 Η σχέση της Σημασιολογίας με την Ορολογία εδράζεται στο γεγονός ότι ένα σύστημα ορολογίας διέπεται από τους ίδιους σημασιολογικούς, συντακτικούς και γραμματικούς κανόνες που χαρακτηρίζουν κάθε γλωσσικό σύστημα και ως τέτοιο αναμειγνύεται άμεσα στην επικοινωνιακή διαδικασία μεταξύ των μελών μιας περιορισμένης γλωσσικής κοινότητας, είναι αλήθεια, ενώ παράλληλα κάθε μια ορολογία και όλες μαζί βρίσκονται ενσωματωμένες στη δομή ενός γλωσσικού συστήματος. 2. Η υπογλώσσα της Πληροφορικής Η ραγδαία, αναπόφευκτη και - ως ένα βαθμό - απρόβλεπτη εξέλιξη της επιστήμης της Πληροφορικής και η αθρόα είσοδος και αξιοποίηση των τεχνολογικών εφαρμογών της σε πρακτικά ζητήματα της καθημερινής κατέστη αναγκαία την ανάπτυξη ενός νέου κώδικα επικοινωνίας ικανού και επαρκούς για να αποδώσει με ακρίβεια τις νέες έννοιες και να αποσαφηνίσει τις νέες ή ακόμα και τις παλαιότερες σημασίες. Μια ορολογία της Πληροφορικής δεν άργησε να εμφανιστεί και πολύ σύντομα να αναπτυχθεί και να καθιερωθεί, ιδιαίτερα υπό τη σπουδή όλων και νεότερων εξελίξεων στον τομέα αυτό. Παράλληλα, οι φυσικές γλώσσες χρειάστηκε να εντείνουν τη λογοπλαστική δύναμή τους, ώστε να αποτινάξουν την επιβολή της lingua franca της εποχής, καθώς οι καινοφανείς ιδέες διατυπώνονται σ αυτήν και επονομάζονται σύμφωνα με τους δικούς της μορφοσυντακτικούς, γραμματικούς κανόνες. Στο πλαίσιο των νέων επικοινωνιακών αναγκών, η ελληνική γλώσσα καταβάλλει τη δική της προσπάθεια να μεταφέρει τη σημασία των τεχνολογικών εξελίξεων δημιουργώντας την ελληνική ορολογία της Πληροφορικής. Το έναυσμα για τη δημιουργία της ελληνικής ορολογίας της Πληροφορικής, ουσιαστικά για την επιμέλεια της μεταφοράς και απόδοσης των νέων όρων που παράγονται στη γλώσσα σύλληψης, διατύπωσης και συστηματικής έκφρασης των νέων τεχνολογικών εννοιών στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με τους κανόνες του λεξιλογίου, της γραμματικής, της μορφολογίας, του συντακτικού και της φωνολογίας ανήκει περισσότερο στην ιδιωτική πρωτοβουλία παρά σε κάποιο θεσμικό όργανο της πολιτείας με συγκεκριμένες αρμοδιότητες και πολλαπλές συνεργασίες. Εξαιρετικό και καταλυτικής σημασίας είναι το έργο και η συμβολή των προσπαθειών προς αυτήν την κατεύθυνση συλλογικών οργάνων, όπως είναι η ΕΠΥ (Ελληνική Εταιρεία Επιστημόνων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής), η ΜΟΤΟ (Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας), και η ΕΛΕΤΟ (Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας). Τις προσπάθειες αυτές ενισχύει η επιστημονική έρευνα και το έργο που επιτελείται από τρία ακαδημαϊκά κέντρα της επιστήμης της Πληροφορικής : α) το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, β) το

5 τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και γ) το τμήμα Επιστήμης των Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στη σημερινή εποχή δε θα μπορούσαμε να παραπονεθούμε για την έλλειψη εργαλείων στη διάθεση της ορολογίας και κατά συνέπεια στην υπηρεσία των ορολόγων και των ορογράφων Ο ειδικός επιστήμονας ή ο μεταφραστής, ο οποίος θα επιχειρήσει μια επισταμένη έρευνα, θα βρει μεγάλο αριθμό εκδόσεων να καλύπτουν όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, μια πλούσια ποικιλία λεξικών ορολογίας, μονόγλωσσων, δίγλωσσων ή πολύγλωσσων γλωσσαρίων που να περιέχουν κατά περίπτωση ορισμούς, διευκρινιστικές σημειώσεις, ακόμα και παραρτήματα κειμένων με αξιόπιστη και αποκρυσταλλωμένη ορολογία. Η αιτία αυτής της αυξημένης εκδοτικής παραγωγής είναι η μεγάλη τεχνολογική ανάπτυξη και ο πολλαπλασιασμός της ορολογίας, ενώ υποδηλώνεται η διάθεση συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των σχετικών προβλημάτων αλλά και για τη διάδοση των νέων γνώσεων. Στην επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών το ποσοστό ελληνογενών όρων είναι εξαιρετικά χαμηλό όπερ αποτελεί τη βασική πηγή προβλημάτων μετάφρασης και απόδοσης των ξένων (αγγλικών) όρων στην ελληνική ορολογική 1. Η ενδεχόμενη συμμετοχή ελληνικής προελεύσεως όρων στην ορολογία της Πληροφορικής πραγματοποιείται με δύο τρόπους : είτε χρησιμοποιώντας άλλους προϋπάρχοντες όρους στη σύνθεση και παραγωγή νέων όρων, είτε χρησιμοποιώντας όρους από άλλα επιστημονικά πεδία. Η σύγχυση που επικρατεί στο εννοιολογικό επίπεδο σήμερα μεταξύ επιστημόνων και μεταξύ αυτών και του κοινού οφείλονται ως ένα βαθμό στην ασαφή εικόνα της μεταγλώσσας της Ορολογίας και της Ορολογικής και, επιπλέον, στην αισθητή απουσία της διδασκαλίας του μαθήματος της Ορολογίας στα ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ή εν γένει σε άλλα κέντρα κατάρτισης και εκπαίδευσης. Το σώμα κειμένων που συγκεντρώθηκε, για την εκπόνηση της παρούσης εργασίας, είναι δίγλωσσο και συγκρίσιμο, περιλαμβάνει το ζεύγος γλωσσών αγγλικά-ελληνικά, χαρακτηρίζεται από οριοθετημένο και εξειδικευμένο θεματικό περιεχόμενο, το θεματικό πεδίο της Πληροφορικής και των συναφών τεχνολογικών εφαρμογών και κατά τη διαδικασία συλλογής και επιλογής των κειμένων που επρόκειτο να συμπεριληφθούν, ελήφθησαν υπ όψη α) ο τόπος συγγραφής και έκδοσης των κειμένων, β) το όνομα και η ιδιότητα των συγγραφέων των κειμένων (όπου ήταν δυνατό να ανιχνευθεί), γ) αν τα κείμενα αποτελούν πρωτότυπες συγγραφές ή μεταφράσματα, δ) ασφαλώς, προϋπόθεση βασική και απαράβατη, το γνωστικό πεδίο αναφοράς των κειμένων, ε) η ποιότητα των πληροφοριών 1 «Ορολογική» : Ορολογία και Πληροφορική, βλ. «terminotique».

6 που εμπεριέχουν, στ) η προσωπική εκτίμηση και αξιολόγηση της αντιπροσωπευτικότητας και της πληρότητας των διατιθέμενων κειμένων. Για τη συγκέντρωση του κειμενικού υλικού της Πληροφορικής στην αγγλική και ελληνική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε ως πηγή ο έντυπος περιοδικός τύπος σχετικής θεματολογίας. Χρησιμοποιήθηκαν, συνολικά, τρεις διαφορετικοί τίτλοι αγγλικών περιοδικών (μηνιαίων) εντύπων της Πληροφορικής (P.C.World, P.C.magazine, Microsoft : the official magazine) και τέσσερα αντίστοιχα περιοδικά έντυπα, μηνιαίας κυκλοφορίας, εκτός από ένα, δίμηνης κυκλοφορίας, (Communication Solutions) τριών διαφορετικών τίτλων (RAM, Communication Solutions, P.C.magazine - ελληνική έκδοση) χρησιμοποιήθηκαν, δηλαδή, δυο τεύχη του ίδιου τίτλου (P.C.magazine - ελληνική έκδοση, τεύχη 13 και 14). 2.1 Καταγραφή επιλεγμένων όρων από το κειμενικό υλικό Οι όροι μελετήθηκαν ως προς τον τρόπό απόδοσής τους στην ελληνική υπογλώσσα της Πληροφορικής, το μορφολογικό σχηματισμό των ελληνικών όρων και νεολογισμών, την ευστοχία στην κάλυψη του σημασιολογικού εύρους των εννοιών, την ταύτιση σε πραγματολογικό επίπεδο του αγγλικού όρου και του αντίστοιχού του ελληνικού, το ποσοστό χρήσης των καθιερωμένων, επίσημων και τυποποιημένων όρων καθώς και τις περιπτώσεις χρήσης συνωνύμων, ακόμα και τον προβληματισμό που φαίνεται να υπάρχει, όταν αναζητείται όρος επαρκής και ικανός να αποδώσει καινοφανείς έννοιες που δεν έχουν να κάνουν αποκλειστικά με την ορολογία της Πληροφορικής με τη στενή σημασία, αλλά, εμφανώς, συνυφαίνονται και με την κοινωνική διάσταση της συγκεκριμένης υπογλώσσας. Υποκινούμενοι, λοιπόν, από την επιθυμία και την ανάγκη να δώσουμε ένα όσο γίνεται αντιπροσωπευτικό δείγμα των ορολογικών δεδομένων που απαντώνται στο συγκρίσιμο corpus αγγλικών και ελληνικών κειμένων της ειδικής γλώσσας της Πληροφορικής καταλήξαμε στη δημιουργία ενός περιορισμένου γλωσσαρίου, στο οποίο εισήχθησαν όροι με ξεχωριστό ενδιαφέρον : Ένα από τα πρώτα, στην ιεραρχία, ενδιαφέροντα σημεία στην ανάπτυξη μιας υπογλώσσας ενός συγκεκριμένου θεματικού τομέα είναι ο τρόπος με τον οποίο αναζητείται και επιτυγχάνεται η απόδοση της έννοιας (που έχει αρχικώς συλληφθεί και ονοματοδοθεί στη γλώσσα αφετηρίας) στη γλώσσας αφίξεως (εν προκειμένω, την ελληνική). Ανάλογο ενδιαφέρον κρίναμε ότι παρουσίαζε η απόδοση στα ελληνικά των αγγλικών όρων : BIOS (BIOS), (MP3) forma) (φορμά αρχείων ΜΡ3 / αρχεία ΜΡ3 / μουσική ΜΡ3 / φορμά συμπίεσης ψηφιακής μουσικής / ψηφιακά αρχεία μουσικής), dot-com (dot-com), chipset (chipset / τσίπσετ), clustering (clustering), plug-in (plug-in), firewall (firewall / πρόγραμμα firewall / ζώνη προστασίας / λογισμικό ασφαλείας) μαζί με άλλους, επίσης,

7 όρους, οι οποίοι απεικονίζουν έννοιες δύσκολες να προσδιοριστούν και να αποδοθούν με τρόπο συνοπτικό οι περισσότεροι από τους παραπάνω όρους δεν αποδόθηκαν στη γλώσσα μας ή αποδόθηκαν με ποικίλους τρόπους χωρίς να τηρείται κάποια συνέπεια στην προτίμηση χρήσης ενός μόνο τύπου (ακόμα και από το ίδιο έντυπο), ούτε έγινε κανενός είδος μεταγραμματισμός, αλλά μεταφέρθηκαν αυτούσιοι. Η αναζήτηση του τρόπου μεταφοράς και επεξήγησης ορισμένων όρων και η διαμόρφωση των μορφολογικών επιλογών στην ελληνική γλώσσα «επέβαλε» την ενασχόληση με όρους όπως : cookie (cookie), authoring (authoring / δημιουργία στο Δίκτυο), multimedia (multimedia / πολλαπλών μέσων / πολυμέσων / πολυμεσικός), customise (ρυθμίζω / αλλάζω τον τρόπο). Μια άλλη παράμετρος των ορολογικών δεδομένων που εξετάστηκε ήταν το είδος της απόδοσης σε σημασιολογικό επίπεδο των απεικονιζόμενων εννοιών και το κατά πόσο επιτεύχθηκε διεύρυνση, συρρίκνωση ή επικάλυψη του εύρους της σημασίας τους κατά τη μεταφορά της στην ελληνική γλώσσα τέτοιου είδους ενδιαφέρον επέβαλε την ανάλυση των όρων : interface (interface / περιβάλλον εφαρμογής / περιβάλλον λειτουργίας / ραδιοεπαφή / ραδιο-δ ιαυλος / περιβάλλον επικοινωνίας / περιβάλλον εργασίας / εμφάνιση), broadband (εύρος ζώνης / ευρυζωνικός), dot-pitch (βήμα κουκκίδας) κ.α. Παράλληλα με την αναζήτηση της απόδοσης του σημασιολογικού εύρους των ορολογικών πόρων, αντικείμενο έρευνας αποτέλεσε και η εκφορά αυτών σε πραγματολογικό επίπεδο. Θεωρούμε απαραίτητο να επισημάνουμε ότι δεν υπήρξαν «στεγανά» στη συνολική έρευνα του κειμενικού υλικού και στην περαιτέρω αποσαφήνιση των όρων, αλλά συνεκτιμήθηκε η συνολική εντύπωση, η παρουσία και χρήση τους εντός κειμενικού περιβάλλοντος. Το ενδιαφέρον στην κάλυψη του πραγματολογικού εύρους συγκέντρωσαν οι όροι : notebook (φορητός υπολογιστής / notebook), laptop (laptop), palm (palm / Pocket PC, υπολογιστής παλάμης / υπολογιστής χειρός), portable (computer) (που παρουσιάζουν υψηλό ποσοστό σημασιολογικής και πραγματολογικής συνάφειας), desktop (desktop / επιτραπέζιο σύστημα / επιτραπέζιος υπολογιστής / επιφάνεια εργασίας), back-up (back-up / αντίγραφο ασφαλείας). Επίσης, η έρευνά μας επικεντρώθηκε και σε εκείνους τους όρους, που χαρακτηρίστηκαν ως «ευτυχείς περιπτώσεις» λόγω της εύστοχης απόδοσής τους στην ελληνική γλώσσα, ώστε να θεωρείται όχι μόνο καθιερωμένη και αντίστοιχη η ελληνική απόδοση του αρχικού αγγλικού όρου, αλλά ακόμα και ισοδύναμη χάρη στην εκπλήρωση των περισσότερων αρχών ονοματοδοσίας : pixels (pixels / εικονοστοιχεία), adaptor (adaptor / προσαρμογέας), stream (-ρευμάτωση / ρυθμός ροής), transaction (ηλεκτρονικκές συναλλαγές), resolution (αναλυτικότητα / ανάλυση), compression (συμπίεση).

8 Ένα άλλο κριτήριο που αναζητήθηκε στο ποσοστό εφαρμογής του είναι η απόδοση των όρων που έχουν ένα ιδιαίτερο σημασιολογικό ενδιαφέρον λόγω των συνεκδοχών που αποφέρουν και την κοινωνική διάσταση της σημασίας τους : telecommuting (τηλεεργασία), online (online / ζωντανός), interaction (αλληλεπίδραση / ανάδραση / αμφίδρομος),, Network (δικτύωση / διαδικτυακός / δίκτυο), και e-government (egovernment / ηλεκτρονική διοίκηση / Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση / Ηλεκτρονική κυβέρνηση. Ηλεκτρονική Πολιτεία). Οι όροι αποτελούν σταθερά σημασιολογικά και πραγματολογικά λεξιλογικά στοιχεία με συγκεκριμένο αντικείμενο αναφοράς, το οποίο δεν υπόκειται σε καμιά «ερμηνεία» και δε χρειάζεται να γίνει καμιά εξέταση του συγκειμένου για να εξαχθεί η πραγματική σημασία της έννοιας, στην οποία αντιστοιχεί. Όσες περισσότερες «πιθανές σημασιολογικές αποχρώσεις» έχει ένας όρος και δυνατότητες εναλλακτικής χρήσης τόσο λιγότερο συνοπτικός, ακριβής και οριοθετημένος είναι και ανάλογα χαλαρή είναι η ορολογική του αξία. Συνεπώς, δε νοείται οποιαδήποτε πραγματολογική απόκλιση των ορολογικών δεδομένων, ειδάλλως, δε θα γινόταν λόγος για τυποποιημένους «όρους» που ανήκουν σε ένα συστηματοποιημένο θεματικό τομέα με ακριβείς έννοιες, καθορισμένα αντικείμενα αναφοράς και οριοθετημένες αποδόσεις. Στην Ορολογία, η πραγματολογία έχει μειωμένη - αν όχι απόλυτα συρρικνωμένη - ισχύ και δεν εξαρτάται από το συγκείμενο η χρήση ενός όρου έναντι κάποιου άλλου, αλλά εάν τηρούνται οι αρχές της ονοματοδοσίας, στην καλύτερη περίπτωση, ένας όρος αντιστοιχεί σε μία μοναδική έννοια αντίστροφα, μία έννοια αποδίδεται με έναν και αμετάβλητο όρο. Δυστυχώς, ακόμα και στην ορολογία των τεχνών, των τεχνικών και των επιστημών, οι παράμετροι αυτές δεν ισχύουν πάντοτε και κάποια προβλήματα διαφαίνονται κατά την ονοματοδοσία εισαγόμενης γνώσης και τεχνογνωσίας και κατά την προσπάθεια απόδοσης σε μια γλώσσα (αφίξεως) των εννοιών και των πρωτότυπων - αντίστοιχων αυτών των εννοιών όρων που δημιουργήθηκαν σε μια άλλη γλώσσα (αφετηρίας). Από τους αγγλικούς όρους και τις ελληνικές αποδόσεις τους που εξετάσαμε, διαπιστώσαμε αυτήν την πραγματικότητα, ιδιαίτερα δε στις περιπτώσεις εκείνες όπου κάποιος όρος παραπέμπει σε δυο, σημασιολογικά συγγενείς, έννοιες ξεκινώντας ήδη από την αγγλική ορολογία της Πληροφορικής. Τα ειδικά λεξικά της υπογλώσσας της Πληροφορικής δίνουν ένα αντικείμενο αναφοράς, συχνά, όμως, προτείνουν περισσότερες της μιας αποδόσεις. Οι όροι που δεν παρουσιάζουν διαφοροποίηση σε σημασιολογικό επίπεδο είναι οι εξής : notebook, laptop, palmtop / palm / Pocket PC, pixel, adaptor, multimedia, interaction, desktop, dot-com, (Web)site, authoring, compress, customise, back-up, MP3 file / format, broadband, dot-pitch,

9 telecommute, E-government, Net(work), chipset. Από αυτούς τους όρους αρκετοί δεν αποδίδονται με ενιαίο τρόπο αλλά καταγράφηκαν διαφορετικές αποδόσεις, οι οποίες επιβάλλουν την ανάγκη για έλεγχο σε πραγματολογικό επίπεδο αυτοί είναι οι : palmtop / palm / Pocket PC, interaction, desktop, (Web)site, MP3 format, E-government, Net(work), resolution. Από τους λοιπούς όρους, ορισμένοι παραπέμπουν σε δύο (τουλάχιστον) σημασίες, οι δε άλλοι χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν περισσότερες (ακόμα και πέντε γειτονικές) έννοιες. Η διάκριση για το με ποιά ακριβώς έννοια χρησιμοποιούνται εντός του συγκεκριμένου συγκειμένου, προκύπτει από την εξέταση αυτού του στενού κειμενικού περιβάλλοντος πρόκειται, δηλαδή, για όρους με λεπτή διαφοροποίηση σε σημασιολογικό επίπεδο : BIOS, transaction, interface, track, online, format, cookie, server, firewall, plug-in, track, stream, resolution, cluster. Οι όροι αυτοί στην πλειονότητά τους μεταφέρθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν αυτούσιοι στα ελληνικά κείμενα, σε πολλές περιπτώσεις, όπως π.χ. BIOS, interface, online, format, cookie, server, firewall, plug-in, cluster, chipset. Από αυτούς, πάλι, τους ορολογικούς πόρους μερικοί, όπως οι : back-up, transaction, stream, plug-in έχουν δύο σημασίες (ο πρώτος στη σειρά χρησιμοποιείται ως ρήμα και ως ουσιαστικό - συνεπώς σχέση παραγώγου) σύμφωνα με τα λεξικά, όμως, στα κείμενα απαντήθηκαν μόνο με ενιαίο τρόπο, επομένως, η όποια, πιθανή, σημασιολογική απόκλιση καλύπτεται. Μόνο δύο όροι ενδέχεται να αποδοθούν με διαφορετική σημασία ανάλογα με την πραγματολογική τους αξία : track, firewall. Όσον αφορά τον όρο E-government, αποτελεί έναν από τους νεόκοπους όρους, δεν υπάρχει ακόμα κάποια τυποποιημένη απόδοσή του, αντανακλά το σχεδιασμό των σύγχρονων «e-συστημάτων», οι δημιουργοί των οποίων αναζητούν ορολογική επένδυση για την αναφορά στις νέες έννοιες. 4. Συμπεράσματα / Προτάσεις Οι ορολογικές πληροφορίες που συλλέξαμε, δεν προκαλούν έκπληξη ως προς τον τρόπο απόδοσης τους στην ελληνική ορολογία της Πληροφορικής, ακόμα και η ποικιλία των σημασιολογικών αποδόσεων, η χρήση των συνωνύμων ίσως και η αυτούσια χρήση των πρωτότυπων όρων είναι μέσα στο πλαίσιο του «αναμενόμενου», καθώς, γνωρίζουμε ότι η μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής και δράσης, δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την ίδια τη γλωσσική χρήση. Αποκλίσεις σε σημασιολογικό ή πραγματολογικό επίπεδο δεν παρατηρήθηκαν, ούτε θεωρούμε ως «αποκλίσεις» τις διαφορετικές αποδόσεις με τις οποίες ο χρήστης της ειδικής γλώσσας προτιμά να χρησιμοποιήσει στο λόγο του, «αποκλίνουσες», ίσως, σε σχέση με κάποιες από τις προτάσεις των ειδικών λεξικών και μόνο στις περιπτώσεις όπου παρατίθενται πολλαπλές

10 αποδόσεις, ενώ σε κανένα από τα παραδείγματα δεν προτιμήθηκε η αποκλειστική χρήση ενός όρου εις βάρος του καθιερωμένου όρου. Βιβλιογραφία 1. Μπατσαλιά, Φ., Σελλά-Μάζη, Ε., Γλωσσολογική προσέγγιση στη θεωρία και τη διδακτική της Μετάφρασης, Έλλην, Αθήνα Baker, M., In other words. A coursebook in translation, Routledge, Lomdon and New York Levinson, S. C., Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge Μουτσίου, Β., Στοιχεία Λεξικολογίας. Εισαγωγή στη νεοελληνική λεξικολογία, Νεφέλη, Αθήνα Baker, M., In other words. A coursebook in translation, Routledge, Lomdon and New York Λεξικά : 1 Collins Cobuild, English Dictionary, Harper - Collins Publishers LTD Microsoft Press Το Λεξικό της Πληροφορικής, Κλειδάριθμος, Αθήνα Robert, P., Le Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris Stavropoulos, D.N., & Hornby, A.S., Oxford English-Greek Learner s Dictionary, Oxford University Press, Hong-Kong Γαρίδης, Π., Δεληγιαννάκης, Μ., Τζίτζιρας, Π., Σύγχρονο Λεξικό Πληροφορικής, αγγλοελληνικό- ελληνοαγγλικό, Δίαυλος, Αθήνα Μπαμπινιώτης, Γ., Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, Κέντρο Λεξιλογίας, Αθήνα Χριστοπούλου Αγγελική, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια (υποψήφια διδάκτωρ) στο ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου. Διευ/ση κατοικίας : Γράμμου 26β, Σεπόλια, Αθήνα, Τηλ. : Ηλεκτρ.διεύθυνση :

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα

Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Γλώσσα και Γλωσσική Τεχνολογία στην Ελλάδα Μαρία Γαβριηλίδου ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά» Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ελλάδα Πολυγλωσσική Ελλάδα (1) Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα

Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα 1 Η ΜΕΣΩ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Φρειδερίκη ΜΠΑΤΣΑΛΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Ελένη ΣΕΛΛΑ Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα Στο: Γλωσσολογικές έρευνες για την Ελληνική Ι, Πρακτικά του 5 ου

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης

Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Η εξέλιξη στα συστήματα Μηχανικής Μετάφρασης Σοφιανόπουλος Σωκράτης Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου Δομή παρουσίασης Τι είναι η Μηχανική Μετάφραση (Machine Translation) Ιστορική αναδρομή Είδη συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Ι Ενότητα 2: Τα στάδια της μετάφρασης Οι ρόλοι του μεταφραστή Ελπίδα Λουπάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Άδειες Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία

Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Χρήση εργαλείων ορολογίας και ανάγκες σε ορολογία Αποτελέσματα ερωτηματολογίου Γραφείο Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης Παναγιώτης ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ Ημερίδα Εργασίας «Δίκτυο ορολογίας για την ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου

PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ. Αγγελική Αλεξοπούλου PRAGMATIQUE ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Αγγελική Αλεξοπούλου ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑ 1) Γενικές αρχές 2) Δείξη 3) Η θεωρία των λεκτικών πράξεων 4) Η θεωρία των υπονοημάτων 5) Τα αξιώματα και η αρχή της συνεργασίας 6) Προϋπόθεση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Μετάφρασης

Στρατηγικές Μετάφρασης Στρατηγικές Μετάφρασης Αγγλικών Στρατιωτικών Νεολογισμών στα Ελληνικά Γεώργιος Δαμασκηνίδης (EdD) Εξωτερικός Συνεργάτης ΑΠΘ 10ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία Περίγραμμα Παρουσίασης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΕΜΕΝΩΝ ΩΣ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΗΓΗ: ΜΕΛΕΤΗ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΟ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΩΜΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ JANET DECESARIS ΣΟΦΙΑ ΤΡΥΠΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΓΛΩΣΣΗ ΛΕΞΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ταξινόμηση επιλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Ομοιογένεια

Εννοιολογική Ομοιογένεια Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας Εργαστήριο Ψηφιακών Βιβλιοθηκών και Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης Εννοιολογική Ομοιογένεια Αξιοποίηση Ταξινομικών Συστημάτων Γεωργία Προκοπιάδου, Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση της εργασίας στο μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (Εαρινό 2016) Β Μέρος. Γιώργος Μικρός ΕΚΠΑ

Παρουσίαση της εργασίας στο μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (Εαρινό 2016) Β Μέρος. Γιώργος Μικρός ΕΚΠΑ Παρουσίαση της εργασίας στο μάθημα Νέες Τεχνολογίες στην Επιστημονική Έρευνα: Διαδίκτυο και Εκπαίδευση (Εαρινό 2016) Β Μέρος Γιώργος Μικρός ΕΚΠΑ Γλωσσικά χαρακτηριστικά Θα αναλύσουμε την συχνότητα ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ FGA460 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας

Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας Σχεδιασµός Ανάπτυξη Οντολογίας ΈλεναΜάντζαρη, Γλωσσολόγος, Ms.C. ΙΑΤΡΟΛΕΞΗ: Ανάπτυξη Υποδοµής Γλωσσικής Τεχνολογίας για το Βιοϊατρικό Τοµέα Τι είναι η οντολογία; Μιαοντολογίαείναιέναλεξικόόρωνπου διατυπώνονται

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Αλέξης ΤΑΤΤΗΣ, Δ.Ν. Μάιος 2013

Η ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Αλέξης ΤΑΤΤΗΣ, Δ.Ν. Μάιος 2013 Η ΔΙΚΑΙΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Αλέξης ΤΑΤΤΗΣ, Δ.Ν. Μάιος 2013 ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΜΠΑΝ Συνήθης θεώρηση: 1. Το δίκαιο ρυθμίζει τον ιστορικά εξελισσόμενο κόσμο της πληροφορίας (π.χ. αρχεία,

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία

Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Διάταξη Θεματικής Ενότητας ΕΛΠ48 / Ελληνική Γλώσσα και Γλωσσολογία Σχολή ΣΑΚΕ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Πρόγραμμα Σπουδών ΕΛΠ Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό Θεματική Ενότητα ΕΛΠ48 Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι

Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Εισαγωγή στη Γλωσσολογία Ι Σημασιολογία Διδάσκοντες: Επίκ. Καθ. Μαρία Λεκάκου, Λέκτορας Μαρία Μαστροπαύλου Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΓΛΩΣΣΑ & ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Πανεπιστήμιο Κύπρου Κοινοπραξία «Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων» (ELRC) Εθνικό Σημείο Επαφής για την Κύπρο gfloros@ucy.ac.cy Εισαγωγικά Η Γλωσσική Τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Μέσω κανόνων Πλεονεκτήματα: κέρδος χρόνου, δυνατότητα επαναλήψεων, εκμετάλλευση των γνωστικών ικανοτήτων των μαθητών, λιγότερη διδακτική προετοιμασία.

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτορική Διατριβή

Διδακτορική Διατριβή Διδακτορική Διατριβή Ένας μοναχικός δρόμος με διεξόδους; Τόνια Αράχωβα, Υποψήφια Διδάκτωρ, tonia@idkaramanlis.gr Γκέλη Μανούσου, Υποψήφια Διδάκτωρ manousou@eap.gr Τόνια Χαρτοφύλακα, Υποψήφια Διδάκτωρ tonia@eap.gr

Διαβάστε περισσότερα

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 3 βήματα για την ένταξη των ΤΠΕ: 1. Εμπλουτισμός 2. Δραστηριότητα 3. Σενάριο Πέτρος Κλιάπης-Όλγα Κασσώτη Επιμόρφωση εκπαιδευτικών Παρουσίαση βασισμένη στο κείμενο: «Προδιαγραφές ψηφιακής διαμόρφωσης των

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Διονύσης Γιαννίμπας Ορολόγος Μεταφραστής Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων είναι ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 15: Συγχρονισμός πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 15: Συγχρονισμός πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 15: Συγχρονισμός πολυμέσων Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΝΓ 2.1. Πρόγραμμα Σπουδών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας του Νηπιαγωγείου Στόχοι - Άξονες Περιεχομένου Κατανόηση θέματος που εκφέρεται στην ΕΝΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch

Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Ησυνδυαστικήαναζήτηση& ο ρόλος της στην εκπαιδευτική διαδικασία: το παράδειγμα του Livesearch Κατερίνα Λενάκη, Πόπη Παπαδάκη, Γιάννης Κοσμάς Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Κρήτης 1 ο Επιστημονικό Συμπόσιο «Πληροφοριακή

Διαβάστε περισσότερα

clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ

clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ το πρόβλημα 14.11.2015 10o Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία 2 σενάριο 14.11.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690 ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Προπτυχιακό ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ GD2690 ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ Έκτο ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Αγγλικά για Τεχνολογία Πληροφορικής ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ

Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση. Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ Η γλώσσα ως σύστημα και ως χρήση Ασπασία Χατζηδάκη, Επίκουρη καθηγήτρια ΠΤΔΕ 2009-10 Τι είναι γλώσσα; Γλώσσα είναι το σύστημα ήχων ( φθόγγων ) και εννοιών που χρησιμοποιούν οι ανθρώπινες κοινότητες για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540)

Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Κείμενο 1 Οι γλώσσες αλλάζουν (5540) Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σκέψη, για να διαπιστώσει κανείς ότι οι φυσικές γλώσσες αλλάζουν με το πέρασμα του χρόνου, όπως όλες οι πτυχές του φυσικού κόσμου και της ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας: μία πτυχή της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής επικοινωνίας

Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας: μία πτυχή της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής επικοινωνίας Η γλώσσα της ορολογίας ή η ορολογία της γλώσσας: μία πτυχή της μελέτης και της διδακτικής της γλωσσικής επικοινωνίας Μαρία Δημάση, Αν. Καθηγήτρια ΔΠΘ Παρασκευή Σαχινίδου, Υπ. Διδάκτορας, ΔΠΘ Εννοιολογικές

Διαβάστε περισσότερα

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη

Μαρίνα Ματθαιουδάκη. Περίληψη Μαρίνα Ματθαιουδάκη Περίληψη Τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων (ΗΣΚ) αποτελούνται από σειρά κειμένων (γραπτών ή προφορικών) και είναι αποθηκευμένα σε ηλεκτρονική μορφή και προσβάσιμα με τη χρήση εργαλείων

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

Μάθηµα 3. Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας Μάθηµα 3 45 Ολοκληρωµένα Συστήµατα Βιβλιοθηκών Η έννοια του «Ολοκληρωµένου» Συστατικά (modules)( Καταλογογράφηση Προσκτήσεις ανεισµός ιαχείριση Περιοδικών ηµόσιος Κατάλογος (OPAC( OPAC-On-line Public Access

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗ/ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Εκμάθηση του λεξιλογίου μιας γλώσσας σημαίνει να γνωρίζει ο σπουδαστής τη μορφή, τη σημασία, την κλίση, την παραγωγή, την πραγματολογική λειτουργία, την κοινωνική χρήση μιας λέξης.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Για τις εξετάσεις εισαγωγής του ακαδημαϊκού έτους 2010 2011 και εφεξής η εξέταση κάθε ειδικού μαθήματος Ξένης Γλώσσας γίνεται ως εξής: ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ Δίνεται στους υποψήφιους

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού

Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Σχετικά με τη διδακτική προσέγγιση του γλωσσικού δανεισμού Περιεχόμενα 1. Εισαγωγικά στοιχεία 1.1 Η τρέχουσα αντιμετώπιση του γλωσσικού δανεισμού 1.2 Η προσέγγιση του θέματος μέσα από το σχολείο 1.3 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. β. φιλιππακοπουλου 1

ΕΙ ΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΧΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. β. φιλιππακοπουλου 1 ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΡΗΣΗ β. φιλιππακοπουλου 1 Αναλυτικό Πρόγραµµα 1. Εισαγωγή: Μια επιστηµονική προσέγγιση στη χαρτογραφική απεικόνιση και το χαρτογραφικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη

Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη 9 Ο Συνέδριο ΕΛΕΤΟ «Ελληνική ή Γλώσσα και Ορολογία» Κ. Δανακτσή, Α. Ευαγγελίου, Ο. Μουρογιάννη, Α. Τζοτζαδίνη ζ Μελέτη της ορολογίας της Πληροφορικής και συγκεκριμένα στο πεδίο των ευρέως διαδεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.

ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α. Η συμβολή του θεωρητικού της ορολογίας στο έργο του ελληνόφωνου νομικού Παναγιώτης Γ. Κριμπάς Επίκουρος Καθηγητής Ορολογίας και Μετάφρασης (Δ.Π.Θ.) Δικηγόρος (Δ.Σ.Α.) Νομικά κείμενα: Κείμενα που περιέχουν

Διαβάστε περισσότερα

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ;

III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; III_Β.1 : Διδασκαλία με ΤΠΕ, Γιατί ; Eρωτήματα ποιες επιλογές γίνονται τελικά; ποιες προκρίνονται από το Π.Σ.; ποιες προβάλλονται από το εγχειρίδιο; ποιες υποδεικνύονται από το ίδιο το αντικείμενο; με

Διαβάστε περισσότερα

προδιαγραφές απαλλακτικών εργασιών

προδιαγραφές απαλλακτικών εργασιών ιατμηματικό ΠΜΣ «Οικονομική & ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών ικτύων» ρ. ημήτρης Γκούσκος, Επίκ. Καθηγητής email gouscos@di.uoa.gr -web http://www.di.uoa.gr/~gouscos Τεχνολογική και Επιχειρησιακή ιοίκηση Τηλεπικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο μίας ευρύτερης μελέτης (διδακτορική διατριβή) με θέμα: Η ορολογία των φυσικών κινδύνων από την σκοπιά της

Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται στο πλαίσιο μίας ευρύτερης μελέτης (διδακτορική διατριβή) με θέμα: Η ορολογία των φυσικών κινδύνων από την σκοπιά της Ορολογικές αντιπαραθέσεις: το παράδειγμα του σεισμικού κινδύνου στη διοίκηση, την επιστήμη και τη γενική γλώσσα Βάσω Μασούρα, Καλλιόπη Σαπουντζάκη, Μαριάννα Κατσογιάννου Η παρούσα ανακοίνωση εντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας 4 η Συνάντηση Mεταφρασεολόγων Aριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΗΣ Ενότητα 1: Επικοινωνία, Λόγος, Ομιλία (2ο Μέρος) Οκαλίδου Αρετή Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός

Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός 1 Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΥΚΩΝ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ : Τρασανίδης Γεώργιος, διπλ. Ηλεκ/γος Μηχανικός Μsc ΠΕ12 05 Μέθοδος : έρευνα και πειραματισμός Στόχος της Τεχνολογίας στην Γ Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης και των Ανοικτών Δεδομένων Μερος Α: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά

Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης και των Ανοικτών Δεδομένων Μερος Α: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το Ρυθμιστικό Πλαίσιο της Ανοικτής Διακυβέρνησης και των Ανοικτών Δεδομένων Μερος Α: Ποιοτικά Χαρακτηριστικά 1. Εισαγωγή Σκοπός Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el

ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el ανοιχτά γλωσσικά δεδομένα: η υποδομή γλωσσικών πόρων και υπηρεσιών clarin:el Σαράντος Καπιδάκης 1, Στέλιος Πιπερίδης 2, Πένυ Λαμπροπούλου 2, Μαρία Γαβριηλίδου 2 ( 1 Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2 Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ)

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας

Ομιλία του Καθηγητή B. Ασημακόπουλου Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας 1 ο Ετήσιο Συνέδριο για την Πληροφορική και τις Επικοινωνίες στην Παιδεία και την Εκπαίδευση Συνεδρίαση Ολομέλειας με θέμα: «Η Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα» Ομιλία

Διαβάστε περισσότερα

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο

Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο. Κεφάλαιο Πρώτο Σκούρτου, Ε. (2011). Η Διγλωσσία στο Σχολείο. Αθήνα: Gutenberg. Γλώσσες και Διγλωσσία στον Κόσμο Κεφάλαιο Πρώτο Η διγλωσσία / πολυγλωσσία είναι ένα παλιό φαινόμενο. Πάει χέρι με χέρι με τις μετακινήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Συγχρονισµός πολυµέσων

Συγχρονισµός πολυµέσων Συγχρονισµός πολυµέσων Έννοια του συγχρονισµού Απαιτήσεις παρουσίασης Ποιότητα υπηρεσίας συγχρονισµού Πλαίσιο αναφοράς συγχρονισµού Κατανεµηµένος συγχρονισµός Προδιαγραφές συγχρονισµού Τεχνολογία Πολυµέσων

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/1/2013

Ημερομηνία Παράδοσης: 4/1/2013 Δράση 9.14 / Υπηρεσία εντοπισμού λογοκλοπής Κυρίως Παραδοτέο / Εκπαίδευση προσωπικού βιβλιοθηκών μελών Σ.Ε.Α.Β στο πληροφοριακό σύστημα εντοπισμού λογοκλοπής. Επιμέρους Παραδοτέο 9.14.3.2 / Πρότυπα εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ Διεύθυνση Β - Μετάφραση EL - Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας Γραφείο Αθηνών Αθήνα, 17 Απριλίου 2015 DGT.B.EL/ΠΕΑ (2015) έκδοση 3 Τελικό Σχέδιο Συμφωνίας συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή

ανθρωπιστικών επιστημών Ηρώ Φραντζή Πληροφόρηση και επικοινωνία στο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών έρευνα χρηστών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ Ηρώ Φραντζή Ανθρωπιστικές επιστήμες Litterae humaniores Humanities Geisteswissenschaften-Kulturwissenschaten

Διαβάστε περισσότερα

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates

Ροδόλφος Mασλίας. Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014. Powerpoint Templates Ροδόλφος Mασλίας Παγκόσμια Ημέρα Μετάφρασης meta/φραση, Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2014 Powerpoint Templates DGTRAD Γενική διεύθυνση μονάδας Διεύθυνση A Διεύθυνση B Πολυγλωσσία Διεύθυνση C Πόροι και Μονάδα

Διαβάστε περισσότερα

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ

ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ ヤ Διδασκαλία της Γλώσσας στις τάξεις Γ & Δ Μαρία Θ. Παπαδοπούλου, PhD Σχολική Σύμβουλος 6ης Περιφέρειας Π.Ε. ν. Λάρισας Ελασσόνα, 19 Νοεμβρίου 2012 Επιμέρους τομείς στο γλωσσικό μάθημα 1. Προφορικός Λόγος

Διαβάστε περισσότερα

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων

Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Β.δ Επιλογή των κατάλληλων εμπειρικών ερευνητικών μεθόδων Νίκος Ναγόπουλος Για τη διεξαγωγή της κοινωνικής έρευνας χρησιμοποιούνται ποσοτικές ή/και ποιοτικές μέθοδοι που έχουν τις δικές τους τεχνικές και

Διαβάστε περισσότερα

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3

Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 Ανάπτυξη Οντολογίας Βιοϊατρικών Όρων Α. Βαγγελάτος 2, Γ. Ορφανός 2, Χ. Τσαλίδης 2, Χ. Καλαμαρά 3 www.iatrolexi.cti.gr 1 Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ) Σελίδα 1 Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής

Τεχνολογία Πολυμέσων. Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Τεχνολογία Πολυμέσων Ενότητα # 1: Εισαγωγή Διδάσκων: Γεώργιος Ξυλωμένος Τμήμα: Πληροφορικής Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας

Ανάκτηση Πληροφορίας Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #02 Ιστορική αναδρομή Σχετικές επιστημονικές περιοχές 1 Άδεια χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007

Ανοικτή συζήτηση. 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 6 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Αθήνα, 1-3 Νοεμβρίου 2007 Ανοικτή συζήτηση Θέμα: Αρχές της Ορολογίας Προσαρμογή των Διεθνών Προτύπων για την ελληνική γλώσσα Συντονίστρια: Μαριάννα Κατσογιάννου,

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής

Ενότητα 1: Παρουσίαση μαθήματος. Διδάσκων: Βασίλης Κόμης, Καθηγητής Διδακτική της Πληροφορικής: Ερευνητικές προσεγγίσεις στη μάθηση και τη διδασκαλία Μάθημα επιλογής B εξάμηνο, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου

ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ. Μάθημα : Στατιστική Ι. Υποενότητα : Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου ΙΕΚ ΞΑΝΘΗΣ Μάθημα : Στατιστική Ι Υποενότητα : Σχεδιασμός Ερωτηματολογίου Επαμεινώνδας Διαμαντόπουλος Ιστοσελίδα : http://users.sch.gr/epdiaman/ Email : epdiamantopoulos@yahoo.gr 1 Στόχοι της υποενότητας

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων»

«Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» «Λογισμικές εφαρμογές στην Επαγγελματική Εκπαίδευση. Το παράδειγμα του Τομέα Οχημάτων» Ευστράτιος Ντουμανάκης Τεχνολόγος Οχημάτων, Εκπαιδευτικός, 12 ο Επαγγελματικό Λύκειο Θεσσαλονίκης entoum@sch.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡ. ΜΠΟΥΡΑΣ Σκοπός του Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη

Διαβάστε περισσότερα

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ

Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Ρετσινάς Σωτήριος ΠΕ 1703 Ηλεκτρολόγων ΑΣΕΤΕΜ Τι είναι η ερευνητική εργασία Η ερευνητική εργασία στο σχολείο είναι μια δυναμική διαδικασία, ανοιχτή στην αναζήτηση για την κατανόηση του πραγματικού κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία

710 -Μάθηση - Απόδοση. Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία 710 -Μάθηση - Απόδοση Διάλεξη 5η Ποιοτική αξιολόγηση της Κινητικής Συμπεριφοράς: Προετοιμασία Περιεχόμενο ενοτήτων Ποιοτική αξιολόγηση Ορισμός και στάδια που περιλαμβάνονται Περιεχόμενο: στοιχεία που τη

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ Έβδομος (7ος) Κύκλος Επιμόρφωσης των ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 2013-2014 Συντάκτρια Άννα Κοκκινίδου Υπεύθυνη διαχείρισης του προγράμματος 1 Η συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στο πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 3-5 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη Άννα Μάστορα (1) Μαρία Μονόπωλη (2) Σαράντος Καπιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis

Μετάφραση. Οδηγός Αγοράς. metaphrasis Μετάφραση Οδηγός Αγοράς metaphrasis Ποιος βρίσκεται πίσω από το metaphrasis: Κυριακή Παπακωνσταντίνου Ήδη από τη φοίτηση στο Τμήμα της Αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας της Φιλοσοφικής Αθηνών, τις σπουδές

Διαβάστε περισσότερα

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα και τα Προγράμματα Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Σπύρος Πανέτσος Επιστ. Υπευθ. Γραφείου Διασύνδεσης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής

Διαβάστε περισσότερα

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου

SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου SGA Διαχείριση Πρωτόκολλου 1. SGA Διαχείριση Πρωτοκόλλου... 2 1.1. Καινοτομία του προσφερόμενου προϊόντος... 2 1.2. Γενικές αρχές του προσφερόμενου συστήματος... 2 1.3. Ευκολία

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac. Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4,

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον)

Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ με τη βοήθεια του λογισμικού Σ.Ε.Π. (Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον) Φυσική Β Λυκείου Θετικής & Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Νοέμβριος 2013 0 ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΙ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου.

Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. 1 2 3 Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ εξυπηρετούν τον ενάρετο κύκλο διαχείρισης περιεχομένου. Το ΕΚΤ διαθέτει εργαλεία και υπηρεσίες σχετικά με τη διαχείριση περιεχομένου, ενώ προτρέπει τους φορείς περιεχομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60 1 Σχετική συναίνεση ση γλωσσολογία ως προς το αντικείμενο και τη μέθοδο περιγραφής (σε σύγκριση με άλλες

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307)

Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Διδακτική Γλωσσικών Μαθημάτων (ΚΠΒ307) Ενότητα #4: Λειτουργικός και Κριτικός Γραμματισμός Διδάσκων: Κατσαρού Ελένη ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: Ι. ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός Ασφαλείας...

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος

Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα. Εφαρμογές Πληροφορικής Κεφ. 8 Καραμαούνας Πολύκαρπος Κεφάλαιο 8 Πληροφοριακά συστήματα 1 Στόχος: η βελτίωση της ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών η αύξηση της παραγωγικότητας η παραγωγή νέων προϊόντων και νέων υπηρεσιών. 2 8.1 Τί είναι Πληροφοριακό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #01

Ανάκτηση Πληροφορίας. Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς. Διάλεξη #01 Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής Ανάκτηση Πληροφορίας Διδάσκων: Φοίβος Μυλωνάς fmylonas@ionio.gr Διάλεξη #01 Διαδικαστικά μαθήματος Εισαγωγικές έννοιες & Ορισμοί Συστήματα ανάκτησης πληροφορίας 1

Διαβάστε περισσότερα

H γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερο σύστηµα,

H γλώσσα θεωρείται ιδιαίτερο σύστηµα, Δοµιστική µέθοδος διδασκαλίας - Δοµιστικά Προγράµµατα Γλωσσικής Διδασκαλίας Κώστας Δ. Ντίνας Πανεπιστήµιο Δυτικής Μακεδονίας 20ός αιώνας: δοµισµός, F. de Saussure (1916) επιστηµονικό κίνηµα - το όνοµά

Διαβάστε περισσότερα

ιαταραχές επικοινωνίας στον αυτισμό

ιαταραχές επικοινωνίας στον αυτισμό ιαταραχές επικοινωνίας στον αυτισμό Βογινδρούκας Γιάννης Λογοπεδικός Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Β. Ελλάδας ΨΝΘ ΚΟΙΝΩΝΕΩ - Ω = είμαι μέτοχος, ενεργώ από κοινού ΚΟΙΝΩΝΙΑ= κοινωνική ομάδα, συναναστροφή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΩ

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 10 ο : Αποσαφήνιση εννοιών λέξεων. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος:

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 10 ο : Αποσαφήνιση εννοιών λέξεων. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 10 ο : Αποσαφήνιση εννοιών λέξεων Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Οι διαφάνειες αυτού του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα