Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ"

Transcript

1 Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Α.Ε.Μ. 70 Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft DirectShow και Microsoft VB.NET 2008 Επιβλέπων : Δρ. Μιταήλ Σταμποσλτδής Καθηγηηήρ Εθαπμογϊν Καζηοπιά Μάιος 2010

2

3 Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΚΑΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Σος Ανηϊνη Καπαγιάννη Ανίτνεσσε Κίνεσες από δωντανή πεγή βίντεο με τρήσε τετνολογιών Microsoft DirectShow και Microsoft VB.NET 2008 Επιβλέπων : Δρ. Μιταήλ Σταμποσλτδής Καθηγηηήρ Εθαπμογϊν Εγκπίθηκε απψ ηην ηπιμελή εξεηαζηική επιηποπή ηην Σπίηη 4 Μαΐος ηαμποςληζήρ Μισαήλ Καθηγηηήρ Εθαπμογϊν... ινάηκαρ Ιυάννηρ Αν. Καθηγηηήρ, Πποφζηάμενορ Σμήμαηορ... Μισάλαρ Άγγελορ Επίκοςπορ Καθηγηηήρ Καζηοπιά Μάιος 2010

4 Copyright 2010 Καπαγιάννηρ Ανηϊνηρ Απαγοπεωεηαι η ανηιγπαθή, αποθήκεςζη και διανομή ηηρ παποωζαρ επγαζίαρ, εξ ολοκλήπος ή ημήμαηορ αςηήρ, για εμποπικψ ζκοπψ. Επιηπέπεηαι η αναηωπυζη, αποθήκεςζη και διανομή για ζκοπψ μη κεπδοζκοπικψ, εκπαιδεςηικήρ ή επεςνηηικήρ θωζηρ, ςπψ ηην πποχπψθεζη να αναθέπεηαι η πηγή πποέλεςζηρ και να διαηηπείηαι ηο παπψν μήνςμα Οι απψτειρ και ηα ζςμπεπάζμαηα πος πεπιέσονηαι ζε αςηψ ηο έγγπαθο εκθπάζοςν αποκλειζηικά ηον ζςγγπαθέα και δεν ανηιπποζυπεωοςν ηιρ επίζημερ θέζειρ ηος Σ.Ε.Ι. Δςηικήρ Μακεδονίαρ

5 ΠΔΡΙΛΗΦΗ Σελ ζεκεξηλή επνρή νη ηερλνινγηθέο αλάγθεο θαη ε πξόνδνο θαζηζηνύλ ηα πνιπκέζα όιν θαη πην ζεκαληηθά ζηελ θαζεκεξηλόηεηα καο. Κπξίαξρν κέζσ επηθνηλσλίαο πηα είλαη ην βίληεν κέζσ από γλσζηέο ηζηνζειίδεο όπσο youtube, meta cafe, θιπ. Με ηελ επξέσο ρξήζε ησλ ζπζθεπώλ ιήςεο βίληεν, ε απόθηεζε κηαο web camera ή κηαο IP camera έγηλε πην πξνζηηή από πνηέ. Η αμηνπνίεζε ηέηνησλ κέζσλ δε κπνξνύζε θπζηθά λα κελ πεξηιακβάλεη θαη ηελ ρξήζε ηνπο σο κέηξα αζθάιεηαο, παξαθνινύζεζεο αιιά θαη έξεπλαο. Η εξγαζία απηή ζα επηθεληξσζεί ζηελ αμηνπνίεζε κηαο πεγήο δσληαλήο ιήςεο βίληεν, ζπγθεθξηκέλα κίαο web camera γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ ζήκαηνο βίληεν ζε δσληαλό ρξόλν θαη ηελ επηηπρώο αλίρλεπζε θίλεζεο κέζσ απηνύ. Θα γίλεη αλαθνξά ζηε ιεηηνπξγία θαη ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο DirectShow ηεο Microsoft πνπ καο επηηξέπεη ηε ιήςε, επεμεξγαζία θαη πξνβνιή βίληεν από δηάθνξεο πεγέο. Παξάιιεια ζα αλαιπζνύλ θαη παξόκνηεο ηερλνινγίεο ιήςεο θαη εμεξγαζίαο εηθόλαο βίληεν. Έπεηηα γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο όπνπ εθαξκόζηεθαλ νη αλάινγεο ηερλνινγίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο, θαη ηέινο γίλεηαη αλαθνξά ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ηξόπσλ βειηίσζεο ηεο εθαξκνγήο. ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ Αλίρλεπζε θίλεζεο, Microsoft, DirectShow, Motion Detection, Video, Βίληεν, Camera, Filters, Pins, Media, Capture, Render, Sample Grabber, Visual Basic, Filter Graph.

6 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΔΙΑΓΧΓΗ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΟΜΗ ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ΣΟ MICROSOFT WINDOWS COMPONENT OBJECT MODEL (COM) TO MICROSOFT.NET FRAMEWORK ΣΟ MICROSOFT DIRECTSHOW ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΡΙΧΝ ΔΠΙΠΔΓΧΝ (THREE-TIER ARCHITECTURE) Δπίπεδν Παξνπζίαζεο (Presentation tier) Δπίπεδν Λνγηθήο (Logic tier) Δπίπεδν Γεδνκέλσλ (Data tier) Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΠΟΤ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ Microsoft Visual Studio 2008 (VB.NET) Microsoft DirectShow DirectShow.NET βηβιηνζήθε Logitech QuickCam Pro ΆΛΛΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΛΗΦΗ ΚΑΙ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΒΙΝΣΔΟ Adobe Flash Sun Java Microsoft Media Foundation ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ ΚΑΙ ΔΡΓΑΛΔΙΧΝ Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΓΟΜΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Σν project ζην MS Visual Studio Οη βηβιηνζήθεο θαη ηα Dependencies Σν Filter Graph Η θεληξηθή θόξκα Frm_Main Σν θεληξηθό module Mdl_Main ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΘΔΜΑΣΑ ΒΔΛΣΙΧΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ... 45

7 1 ΔΙΑΓΧΓΗ ην θεθάιαην απηό γίλεηαη αλαθνξά ζην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Πνηνο είλαη ν ζηόρνο ηεο εθαξκνγήο θαη ζε πνηέο ηερλνινγίεο ζα επηθεληξσζεί. 1.1 Ανηικείμενο ηηρ επγαζίαρ Η εξγαζία απηή ζηνρεύεη ζηελ εμέηαζε κεξηθώλ ηερλνινγηώλ ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο βίληεν από δσληαλή πεγή (live video stream) κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ε νπνία κε ρξήζε ηέηνησλ ηερλνινγηώλ ζα κπνξεί επηηπρώο λα αληρλεύζεη θίλεζε κε αμηνπνίεζε ηεο ζπζθεπήο ιήςεο βίληεν ζε δσληαλό ρξόλν. Η έξεπλα θαη πινπνίεζε ζα γίλεη κε ρξήζε ηερλνινγηώλ ηεο Microsoft δηόηη επηιέμακε ην πεξηβάιινλ Windows γηα ηελ εθαξκνγή καο. Δπίζεο, ν ζθνπόο ηεο εξγαζίαο επηθεληξώλεηαη ζηελ επεμεξγαζία βίληεν γηα αλίρλεπζε θίλεζεο θαη όρη ζηελ κειέηε όισλ ησλ ηερλνινγηώλ ιήςεο βίληεν ζε δηάθνξεο πιαηθόξκεο. 1.2 Γομή ηηρ επγαζίαρ Σν ζύλνιν ηεο εξγαζίαο απνηειείηαη από ηέζζεξα θεθάιαηα εμαηξώληαο ην θεθάιαην ηεο εηζαγσγήο. ην πξώην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζην Θεσξεηηθό Τπόβαζξν πνπ ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ν αλαγλώζηεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο εξγαζίαο απηήο. Έπεηηα ζην δεύηεξν θεθάιαην, γίλεηαη εμέηαζε ζηελ Αλάπηπμε ηεο Δθαξκνγήο, ηηο ηερλνινγίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο, θαζώο θαη αλαθνξά ζε παξόκνηεο ηερλνινγίεο αιιά θαη νη δηάθνξνη ιόγνη γηα ηελ επηινγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ηερλνινγηώλ. ην ηξίην πηα θεθάιαην, είλαη ε παξνπζίαζε ηεο Δθαξκνγήο όπνπ εμεηάδεηαη ε δνκή ηεο αλαιπηηθά, μεθηλώληαο από ην project, ηηο βηβιηνζήθεο θαη ηα dependencies, έσο θαη ηηο θόξκεο. ην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα, όπνπ γίλεηαη αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο αιιά θαη αλαθνξά ζε πηζαλνύο ηξόπνπο βειηίσζεο ηεο. 1

8 2 ΘΔΧΡΗΣΙΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ ην θεθάιαην απηό γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο ηερλνινγίεο πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ν αλαγλώζηεο γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο εξγαζίαο απηήο. πγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο ηερλνινγίεο ηεο Microsoft: Windows Component Object Model (COM), NET Framework, DirectShow πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εξγαζία θαζώο θαη ζηελ βηβιηνζήθε DirectShow.NET 2.1 Σο Microsoft Windows Component Object Model (COM) Η ηερλνινγία COM (Component Object Model) ηεο Microsoft ζηελ «νηθνγέλεηα» ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ Windows ηεο Microsoft, επηηξέπεη δηάθνξα αληηθείκελα (components) ινγηζκηθνύ λα επηθνηλσλήζνπλ κεηαμύ ηνπο. Η ηερλνινγία COM ρξεζηκνπνηείηαη από πξνγξακκαηηζηέο γηα ηελ δεκηνπξγία πνιύ-ρξεζηηθώλ αληηθεηκέλσλ ινγηζκηθνύ, ηελ ζύλδεζε ησλ αληηθεηκέλσλ απηώλ κεηαμύ ηνπο γηα ηελ δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνύ θαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ππεξεζηώλ ησλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ Windows ηεο Microsoft. Σα COM αληηθείκελα κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ κε ηελ ρξήζε δηαθόξσλ γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ. Αληηθεηκελνζηξαθείο γιώζζεο, όπσο ε C++, παξέρνπλ πξνγξακκαηηζηηθνύο κεραληζκνύο πνπ απινπζηεύνπλ ηελ πινπνίεζε ησλ COM αληηθεηκέλσλ. Η «νηθνγέλεηα» ησλ COM ηερλνινγηώλ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηα COM+, δηαλεκεκέλσλ COM (DCOM) θαη ActiveX Controls [1]. Η Microsoft παξέρεη δηεπαθέο COM γηα πνιιέο εθαξκνγέο πξνγξακκαηηζκνύ Windows κε δηεπαθέο όπσο Direct Show, Media Foundation, Packaging API, Windows Animation Manager, Windows Portable Devices θαη Microsoft Active Directory (AD). Η εξγαζία θπζηθά πεξηνξίδεηαη ζηα Direct Show θαη Media Foundation, κηαο θαη απηά είλαη κέζα ην ζέκα ηεο [1]. Ο θύξηνο ζθνπόο ησλ COM είλαη ν ηξόπνο πινπνίεζεο αληηθεηκέλσλ ηα νπνία κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα από απηό πνπ δεκηνπξγήζεθαλ, αθόκα θαη ζε δηαθνξεηηθέο κεραλέο. Σα ζσζηά γξακκέλα αληηθείκελα 2

9 COM, κπνξνύλε λα επαλαρξεζηκνπνηεζνύλε ρσξίο λα επηβάιιεηαη ε γλώζε ιεηηνπξγίαο ηνπο εζσηεξηθά [2]. 2.2 To Microsoft.NET Framework Σν Microsoft.NET Framework είλαη έλα πιαίζην ινγηζκηθνύ πνπ κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί ζε ειεθηξνληθνύο ππνινγηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows ηεο Microsoft. Πεξηιακβάλεη κηα κεγάιε βηβιηνζήθε ζπλαξηήζεσλ ζε θώδηθα πνπ παξέρνπλ ιύζεηο ζε απιά πξνβιήκαηα αιιά πεξηιακβάλεη θαη κηα εηθνληθή κεραλή πνπ δηαρεηξίδεηαη ηελ εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ είλαη γξακκέλα ζπγθεθξηκέλα γηα ην.net Framework. ηελ νπζία ην πιαίζην ινγηζκηθνύ απηό είλαη κηα πξνζθνξά ηεο Microsoft γηα ρξήζε από ηηο λεόηεξεο εθαξκνγέο πνπ έρνπλ θηηαρηεί κε βάζε ηελ πιαηθόξκα ησλ Windows ηεο Microsoft [4]. Η βαζηθή θιάζε ηνπ πιαηζίνπ ηεο βηβιηνζήθεο απηήο παξέρεη κηα κεγάιε γθάκα ιεηηνπξγηώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ δηεπαθή ρξήζηε (UI), επεμεξγαζία θαη πξόζβαζε ζε δεδνκέλα, ζπλδεζκνινγίεο βάζεσλ δεδνκέλσλ, θξππηνγξαθία, εθαξκνγέο δηαδηθηύνπ, αξηζκεηηθνύο αιγόξηζκνπο θαη δηθηπαθέο επηθνηλσλίεο. Η βηβιηνζήθε θιάζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη από πξνγξακκαηηζηέο πνπ ηελ ζπλδπάδνπλ κε δηθό ηνπο θώδηθα γηα ηελ πινπνίεζε εθαξκνγώλ [4]. Σα πξνγξάκκαηα γξακκέλα γηα ην.net Framework εθηεινύληαη ζε έλα πεξηβάιινλ ινγηζκηθνύ ην νπνίν δηαρεηξίδεηαη ηηο αλάγθεο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο, κέξνο ηνπ.net Framework πεξηβάιινλ εθηέιεζεο είλαη γλσζηό σο Common Language Runtime (CLR). Σν CLR παξέρεη ηελ εηθόλα κηαο εθαξκνγήο εηθνληθήο κεραλήο, ώζηε νη πξνγξακκαηηζηέο λα κελ πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν επεμεξγαζηή γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο. Σν CLR παξέρεη επίζεο θαη άιιεο ζεκαληηθέο ππεξεζίεο όπσο είλαη ε αζθάιεηα, ε δηαρείξηζε κλήκεο θαη ιαζώλ. Η βηβιηνζήθε θιάζεσλ θαη ην CLR ζε ζπλδπαζκό, απνηεινύλ ην.net Framework [4]. 3

10 Δικόνα Σο Microsoft.NET Framework ζσημαηικά [5] 2.3 Σο Microsoft DirectShow To Microsoft DirectShow είλαη κηα αξρηηεθηνληθή γηα ξνή πνιπκέζσλ ζηελ Microsoft Windows πιαηθόξκα. Σν DirectShow παξέρεη ππεξεζίεο πςειήο πνηόηεηαο γηα ζύιιεςε (capture) θαη αλαπαξαγσγή (play) πνιπκεζηθώλ ξνώλ (multimedia streams). Τπνζηεξίδεη κεγάιν εύξνο κνξθώλ (formats) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ Advanced Systems Format (ASF), Motion Picture Experts Group (MPEG), Audio-Video Interleaved (AVI), MPEG Audio Layer-3 (MP3), θαη ησλ αξρείσλ ήρνπ WAV. Τπάξρεη ε ππνζηήξημε γηα ζύιιεςε (capture) από ςεθηαθέο αιιά θαη αλαινγηθέο ζπζθεπέο νη νπνίεο είλαη βαζηζκέλεο ζηα κνληέια Windows Driver Model (WDM) ή Video for Windows. Μπνξεί λα αμηνπνηεί απηόκαηα επηηαρπληή πιηθνύ (hardware acceleration) 4

11 γηα βίληεν θαη ήρν όπνπ είλαη δηαζέζηκν. Φπζηθά κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ζε ζπζηήκαηα θαη ρσξίο επηηαρπληή πιηθνύ [6]. To DirectShow είλαη βαζηζκέλν ζην κνληέιν Component Object Model (COM) πνπ πξναλαθέξζεθε ζην θεθάιαην 2.1. Γηα ηελ ρξήζε ηνπ DirectShow ζε εθαξκνγέο ή ζε αληηθείκελα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη θαηαλόεζε COM client πξνγξακκαηηζκνύ. Γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ πεξηζζόηεξσλ εθαξκνγώλ, δελ ρξεηάδεηαη ε πινπνίεζε COM αληηθεηκέλσλ ηνπ πξνγξακκαηηζηή πέξα απηώλ πνπ παξέρνληαη. Φπζηθά ππάξρεη ε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ηνπ DirectShow από ηνλ πξνγξακκαηηζηή πνπ ζα ην ζειήζεη, αιιά ζα πξέπεη λα γξάςεη δηθά ηνπ COM αληηθείκελα [6]. Όιεο νη εθαξκνγέο πνπ ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην DirectShow άκεζα, πξέπεη λα γξαθζνύλ ζε C++ δηόηη δελ ππάξρεη managed API γηα ην DirectShow [6]. *Η εξγαζία όκσο είλαη γξακκέλε ζε VB.NET θαη ρξεζηκνπνηεί ην DirectShow, απιά ην ρξεζηκνπνηεί «έκκεζα» κε ηελ ρξήζε κηαο έμηξα βηβιηνζήθεο ηεο DirectShow.NET όπνπ θαη ζα αλαθεξζεί ζην ακέζσο επόκελν θεθάιαην. Σν DirectShow δηεπθνιύλεη θαη απινπνηεί ηελ δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο πνιπκέζσλ, κεηαηξνπήο κνξθώλ θαη δηεξγαζηώλ ζύιιεςεο. Σαπηόρξνλα όκσο, παξέρεη πξόζβαζε ζηελ ξνή πνιπκέζσλ ηνπ θαηώηαηνπ αξρηηεθηνληθνύ επηπέδνπ γηα εθαξκνγέο πνπ ρξεηάδνληαη εηδηθέο ιεηηνπξγίεο / ιύζεηο. Τπάξρεη επίζεο θαη ε δπλαηόηεηα πινπνίεζεο λέσλ αληηθεηκέλσλ DirectShow γηα ηελ ππνζηήξημε λέσλ κνξθώλ ή εηδηθώλ εθέ [6]. 2.4 Απσιηεκηονική Σπιών Δπιπέδυν (Three-tier Architecture) Η αξρηηεθηνληθή ησλ ηξηώλ επηπέδσλ είλαη βαζηζκέλε ζην κνληέιν Πειάηε Δμππεξεηεηή ζην νπνίν ηα επίπεδα Παξνπζίαζεο, Λνγηθήο θαη Γεδνκέλσλ είλαη ζπλήζσο αλαπηπγκέλα μερσξηζηά θαη ιεηηνπξγνύλε ζπλήζσο ζε δηαθνξεηηθέο πιαηθόξκεο [21]. 5

12 Σν κνληέιν ηξηώλ επηπέδσλ ζεσξείηαη σο αξρηηεθηνληθή ινγηζκηθνύ θαη σο βαζηθό ζρέδην ζηελ ζρεδίαζε αλάπηπμε ινγηζκηθνύ [21]. Δπίπεδν Παξνπζίαζεο Laptop Δπίπεδν Λνγηθήο Δπίπεδν Γεδνκέλσλ Βάζε Γεδνκέλσλ Δικόνα Σο μονηέλο απσιηεκηονικήρ ηπιών επιπέδυν Η αξρηηεθηνληθή 3 επηπέδσλ έρεη πνιιά ζεηηθά. Γηα παξάδεηγκα ην θάζε επίπεδν κπνξεί λα αλαπηπρζεί, αλαβαζκηζηεί θαη αληηθαηαζηαζεί μερσξηζηά αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ή ηερλνινγηθέο αιιαγέο. Έηζη ζηελ πεξίπησζε πνπ αιιάμεη ην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα, ην κόλν πνπ ζα επεξεαζηεί ζα είλαη ην Δπίπεδν Παξνπζίαζεο. πλήζσο ην επίπεδν παξνπζίαζεο εθηειείηαη ηνπηθά ζε έλαλ ππνινγηζηή, ην επίπεδν ινγηθήο κπνξεί λα απνηειείηαη από πνιιά ηκήκαηα εθηεινύκελα ζε θάπνηνλ εμππεξεηεηή γεληθήο ρξήζεο θαη ηέινο ην επίπεδν δεδνκέλσλ πνπ ζπλήζσο είλαη εμππεξεηεηήο βάζεο δεδνκέλσλ μερσξηζηόο από ηα άιια ζπζηήκαηα. 6

13 2.4.1 Δπίπεδο Παποςζίαζηρ (Presentation tier) Σν θνξπθαίν επίπεδν ηεο εθαξκνγήο. ην επίπεδν παξνπζίαζεο απεηθνλίδνληαη νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο θαη επηινγέο ηεο εθαξκνγήο. Από εθεί ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε ηελ εθαξκνγή. Οπνηαδήπνηε είζνδνο δεδνκέλσλ ηνπ ρξήζηε πξνο ηελ εθαξκνγή, ζα γίλεη κέζσ απηνύ ηνπ επηπέδνπ θαη αληίζηξνθα. ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο, ην επίπεδν παξνπζίαζεο έρεη σο είζνδν ηα αληηθείκελα ξπζκίζεσο ηνπ αιγόξηζκνπ αλίρλεπζεο θίλεζεο θαζώο θαη σο έμνδν ηελ επεμεξγαζκέλε εηθόλα βίληεν Δπίπεδο Λογικήρ (Logic tier) Σν κεζαίν επίπεδν ηεο εθαξκνγήο. ην επίπεδν ινγηθήο γίλεηαη ε επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ εηζόδνπ, εμόδνπ θαζώο θαη ε ιήςε απνθάζεσλ από ηελ εθαξκνγή αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηνλ ζρεδηαζκό ηεο. ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο, ην επίπεδν ινγηθήο αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηνπ αιγόξηζκνπ αλίρλεπζεο θίλεζεο βάζεη ηηο επηινγέο ηνπ ρξήζηε θαη ηελ επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο βίληεν πξνο έμνδν Δπίπεδο Γεδομένυν (Data tier) Σν ηειεπηαίν επίπεδν ηεο εθαξκνγήο. ην επίπεδν δεδνκέλσλ απνζεθεύνληαη ζπλήζσο ηα εηζαγόκελα δεδνκέλα από ηνλ ρξήζηε ή ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ήδε ππάξρνληα δεδνκέλα γηα ηελ ηξνθνδόηεζε ηεο εθαξκνγήο. Δπίζεο ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο, αλαδήηεζεο θαη θνξκαξίζκαηνο ησλ δεδνκέλσλ απηώλ από ην επίπεδν δεδνκέλσλ. ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο ην επίπεδν δεδνκέλσλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ε κλήκε ηνπ ππνινγηζηή θαη πηζαλώο ε πεγή ηεο εηθόλαο βίληεν πξηλ ηελ επεμεξγαζία ηεο. 7

14 3 Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Τπάξρνπλ ηξία κέξε ζην θεθάιαην απηό. ην πξώην κέξνο, γίλεηαη αλάιπζε ζηηο Σερλνινγίεο θαη ηα Δξγαιεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο. ην δεύηεξν κέξνο, εμεηάδνληαη άιιεο ηερλνινγίεο ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο βίληεν πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Σέινο, αλαιύνληαη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ ηερλνινγηώλ θαη εξγαιείσλ πνπ επηιέρηεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. 3.1 Σεσνολογίερ και Δπγαλεία πος σπηζιμοποιήθηκαν Γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο απηήο, ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερλνινγία DirectShow θαη ην εξγαιείν Visual Studio 2008 ηεο εηαηξίαο Microsoft θαζώο θαη ε βηβιηνζήθε DirectShow.NET πνπ είλαη πινπνηεκέλε από κηα αλεμάξηεηε νκάδα πξνγξακκαηηζηώλ θαη παξέρεηαη δσξεάλ. Όια ηα παξαπάλσ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ζπλδπαζκό θαη ζα αλαιπζεί ν ηξόπνο ζηα επόκελα θεθαιαία Microsoft Visual Studio 2008 (VB.NET) Σν Visual Studio 2008 ηεο Microsoft είλαη κία νινθιεξσκέλε ζνπίηα εξγαιείσλ γηα ηελ δεκηνπξγία desktop αιιά θαη νκαδηθώλ δηθηπαθώλ εθαξκνγώλ εηαηξηθνύ επηπέδνπ. Πέξα ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο πςειώλ επηδόζεσλ desktop εθαξκνγώλ, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηα δπλακηθά component-based εξγαιεία αλάπηπμεο ηνπ Visual Studio θαη άιιεο ηερλνινγίεο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο νκαδηθήο ζρεδίαζεο, αλάπηπμεο θαη δηαλνκήο εηαηξηθώλ ιύζεσλ [8]. Μέζσ ηνπ Visual Studio ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο εθαξκνγώλ ζε δηάθνξεο γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ όπσο Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual J#, Jscript θαη άιισλ. Όιεο θπζηθά νη γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ κέζσ ηνπ Visual Studio έρνπλε ηελ πξόζβαζε γηα ρξήζε ηνπ.net Framework αιιά θαη δηαθόξσλ ηερλνινγηώλ πνπ παξέρνληαη κε ην Visual Studio ή είλαη εγθαηεζηεκέλεο ζην εθάζηνηε ζύζηεκα. 8

15 3.1.2 Microsoft DirectShow ην θεθάιαην 2.3 έγηλε κηα εθηελήο αλαθνξά ζην DirectShow ηεο Microsoft. Σν θεθάιαην απηό όκσο επηθεληξώλεηαη ζηα δηάθνξα αληηθείκελα (components) ηνπ DirectShow πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηελ εθαξκνγή θαζώο θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπο. ηελ παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα ζρέζεσλ κεηαμύ ηεο εθαξκνγήο, ησλ αληηθεηκέλσλ DirectShow θαζώο θαη κεξηθνύ πιηθνύ, ινγηζκηθνύ πνπ ππνζηεξίδεη. Δικόνα Γιάγπαμμα ζσέζευν Δθαπμογήρ, DirectShow components, Software/Hardware [6] Σν DirectShow ρξεζηκνπνηεί κηα κνξθσκαηηθή αξρηηεθηνληθή, όπνπ θάζε ζηάδην επεμεξγαζίαο γίλεηαη από έλα COM αληηθείκελν πνπ νλνκάδεηαη θίιηξν. Σν DirectShow παξέρεη έλα πξόηππν ζεη θίιηξσλ γηα ρξήζε από εθαξκνγέο αιιά ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο λένπ εηδηθνύ θίιηξνπ από πξνγξακκαηηζηέο εθηείλνληαο έηζη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ DirectShow. 9

16 Παξαθάησ είλαη κηα ιίζηα κε ηηο δηεπαθέο (θίιηξα) ηνπ DirectShow πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηελ εθαξκνγή: IGraphBuilder Η δηεπαθή απηή έρεη θύξηα ιεηηνπξγία ηε δεκηνπξγία ηνπ Filter Graph. Δπίζεο κπνξεί λα ελώζεη Pins από Φίιηξα, δειαδή λα ελώζεη δύν θίιηξα κεηαμύ ηνπο. ICaptureGraphBuilder2 Η δηεπαθή απηή δεκηνπξγεί ην Capture Graph θαη άιια Custom Filter Graphs. ISampleGrabber Η δηεπαθή απηή θάλεη ζπιιήςεηο ησλ δεδνκέλσλ εηθόλαο / βίληεν πνπ πεξλάλε από απηό θαη ηα απνζεθεύεη ζε εηδηθό buffer γηα ρξήζε από ηελ εθαξκνγή. IMediaEventEx Η δηεπαθή απηή αλαιακβάλεη ηελ ελεκέξσζε ηεο εθαξκνγήο γηα δηάθνξα γεγνλόηα πνπ ζπκβαίλνπλ ζην Graph. Γηα παξάδεηγκα ηνλ ηεξκαηηζκό ηεο ξνήο βίληεν. IMediaControl Μέζσ ηεο δηεπαθήο απηήο γίλεηαη ν έιεγρνο ξνήο ησλ δεδνκέλσλ ζην Graph. Γειαδή κε απηή ηε δηεπαθή μεθηλάεη ή ζηακαηάεη ε ξνή ηνπ βίληεν. IVideoWindow Η δηεπαθή πξνβνιήο ησλ δεδνκέλσλ βίληεν. Καζνξίδεη ηελ ηνπνζεζία, ην κέγεζνο θαη ηελ ηδηνθηεζία ηνπ παξαζύξνπ βίληεν κέζα ζηελ εθαξκνγή DirectShow.NET βιβλιοθήκη Ο ζθνπόο ηεο βηβιηνζήθεο απηήο είλαη ε «πξόζβαζε» ζην DirectShow ηεο Microsoft κέζσ.net εθαξκνγώλ. Η βηβιηνζήθε απηή ππνζηεξίδεη ηηο γιώζζεο Visual Basic.NET θαη C#, αλ θαη ζεσξεηηθά ζα ιεηηνπξγεί κε νπνηαδήπνηε.net γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ [7]. Η Microsoft δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ DirectShow κόλν από ηελ C++ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ελώ κε ηελ βηβιηνζήθε απηή ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηεο κέζσ.net, κάιηζηα παξέρεηαη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο ε πιήξεο γθάκα ησλ 10

17 δπλαηνηήησλ ηνπ DirectShow, όια ηα enums, strucs θαη interface definitions πνπ ρξεηάδνληαη [7]. Η βηβιηνζήθε απηή ζηελ νπζία δελ έρεη ζρεδόλ θαζόινπ εθηειέζηκν θώδηθα. Τπάξρνπλ κόλν ιίγεο βνεζεηηθέο ζπλαξηήζεηο (πεξηζζόηεξν ζην DsUtils.cs), όια ηα ππόινηπα όκσο ζηελ βηβιηνζήθε είλαη απιόο δειώζεηο (definitions) [7]. πλνδεπηηθά κε ηελ βηβιηνζήθε δελ ππάξρεη θάπνην εγρεηξίδην ρξήζεο ηεο, παξά κόλν κεξηθά παξαδείγκαηα από ηα νπνία κόλν έλα ήηαλ γξακκέλν ζε VB.NET. Απηό ζπκβαίλεη όκσο δηόηη ε βηβιηνζήθε απηή είλαη ζηελ νπζία ην DirectShow θαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο απηνύ, είλαη θαη ην εγρεηξίδην ρξήζεο ηεο βηβιηνζήθεο DirectShow.NET. Σα παξαδείγκαηα είλαη ζε C# θαη ε κεηαηξνπή ηνπο ζε VB.NET απαηηεί γεληθέο γλώζεηο θαη ησλ δύν γισζζώλ πξνγξακκαηηζκνύ Logitech QuickCam Pro 9000 Δικόνα H web camera (usb) QuickCam Pro 9000 ηηρ Logitech 11

18 Γηα ηελ αλάπηπμε, δνθηκή θαη παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο επηιέρηεθε ε Logitech QuickCam Pro 9000 USB web camera (εηθόλα ). Η επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ έγηλε ιόγν ησλ πνιύ θαιώλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ δηαζέηεη, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ θαιύηεξε πνηόηεηα ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξγαζίαο. Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ηεο θάκεξαο είλαη ν Carl Zeiss θαθόο πνπ δηαζέηεη [10]. Carl Zeiss είλαη κηα πνιύ γλσζηή εηαηξία ζηνλ ρώξν ησλ εηδηθεπκέλσλ θαθώλ θσηνγξαθίαο θαη βηληενζθόπεζεο [11]. Μηα άιιε βαζηθή ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο ζπγθεθξηκέλεο θάκεξαο είλαη ε απηόκαηε εζηίαζε ηνπ θαθνύ, σο απνηέιεζκα ππάξρεη ζπλερή «θαζαξή» εηθόλα ρσξίο ηελ απαίηεζε ξύζκηζεο από αλζξώπηλν ρέξη [10]. Αλαθέξνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ αηζζεηήξα ηεο θάκεξαο έρεη, ππέξ-πςειή αλάιπζε ησλ 2 mega-pixel κε ηελ ηερλνινγία RightLight 2. Σν βάζνο ρξώκαηνο ηνπ βίληεν πνπ ζπιιακβάλεη ε θάκεξα είλαη 24-bit πξαγκαηηθό ρξώκα ζε αλαιύζεηο πνπ θηάλνπλ έσο θαη ηα 1600x1200 εηθνλνζηνηρεία θαη κε θαξέ-ην-δεπηεξόιεπην έσο θαη 30 (fps) [10]. Σέινο, πέξαλ όισλ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ θαηέζηεζαλ ηελ επηινγή ηεο θάκεξαο απηήο ηδαληθή γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο, είλαη ε ζπλδεζκνινγία USB πνπ δηαζέηεη γηα ηελ απινύζηεξε θαη ηαρύηαηε εγθαηάζηαζε ηεο θαζώο θαη ε πιήξεο ππνζηήξημε νδεγώλ ιεηηνπξγίαο ηεο, γηα ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα Windows ηεο εηαηξίαο Microsoft. 3.2 Άλλερ ηεσνολογίερ λήτηρ και επεξεπγαζίαρ βίνηεο ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα έγηλε αλάιπζε ησλ ηερλνινγηώλ θαη εξγαιείσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ από ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο. ε απηό ην θεθάιαην ζα γίλεη αλαθνξά ζε κεξηθέο από ηηο άιιεο ηερλνινγίεο θαη ηα εξγαιεία πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ίδηνπ ή παξόκνηνπ απνηειέζκαηνο κε ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο. 12

19 3.2.1 Adobe Flash To Adobe Flash CS4 Professional είλαη έλα ινγηζκηθό ζπγγξαθήο δηαδξαζηηθώλ πνιπκεζηθώλ εθαξκνγώλ εηδηθό γηα ζρεδηαζηέο πνιπκέζσλ, γξαθίζηεο θαη πξνγξακκαηηζηέο [12]. Σν Flash κπνξεί λα επεμεξγαζηεί δηαλύζκαηα θαη δηαλπζκαηηθά γξαθηθά. Τπνζηεξίδεη ηαπηόρξνλε ιήςε θαη απνζηνιή εηθόλαο βίληεν θαη ήρνπ. Πεξηέρεη κηα γιώζζα scripting νλνκαδόκελε ActionScript. Τπάξρνπλ πνιιέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνύ πνπ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα εθηέιεζεο / αλαπαξαγσγήο πεξηερνκέλνπ Flash, κεξηθέο εθαξκνγέο είλαη ην Adobe Flash Player, θπιινκεηξεηέο ηζηνζειίδσλ (web browsers) θαζώο θαη ζπζθεπέο πνιπκέζσλ όπσο είλαη ηα θηλεηά / PDA / θ.α. κε ππνζηήξημε αλαπαξαγσγήο Flash πεξηερνκέλνπ. Με ην Adobe Flash ππάξρεη ε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο εθαξκνγώλ ηζηνύ, παηρληδηώλ κέρξη θαη ηαηληώλ [13]. Σα αξρεία κνξθήο Flash, έρνπλ ζπλήζσο ηελ θαηάιεμε.swf θαη νλνκάδνληαη «ShockWave Flash» ηαηλίαο, «Flash Movies» ή «Flash Games» θαη κπνξνύλε λα είλαη αληηθείκελα ηζηνζειίδαο, λα γίλεηαη ε αλαπαξαγσγή ηνπο από μερσξηζηό Flash Player ή λα είλαη ελζσκαησκέλα ζε πξνβνιέα, δειαδή ελζσκάησζε ζε εθηειέζηκν αξρείν ηεο ηαηλίαο θαη ηνπ πξνβνιέα κε θαηάιεμε.exe ζηα Microsoft Windows θαη.hqx ζηα Macintosh. Σα αξρεία Flash Video έρνπλ ηελ θαηάιεμε.flv θαη είλαη είηε ελζσκαησκέλα ζε αξρεία.swf είηε μερσξηζηά γηα αλαπαξαγσγή από ζπκβαηό FLV player όπσο ην VLC, QuickTime θ.η.ι. [13]. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην Adobe Flash έρεη ηελ δπλαηόηεηα ιήςεο εηθόλαο βίληεν θαη θπζηθά ηελ δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηελ θιάζε Camera ηνπ ActionScript 3.0 ππάξρεη εύθνια ε δπλαηόηεηα ιήςεο θαη έπεηηα επεμεξγαζία εηθόλαο βίληεν από ηνπηθή ζπζθεπή βίληεν [14]. Φπζηθά έλα από ηα κεγαιύηεξα ζεηηθά ηνπ Adobe Flash είλαη όηη κπνξεί λα γίλεη εθηέιεζε / αλαπαξαγσγή ησλ αξρείσλ.swf,.flv ζε δηάθνξεο πιαηθόξκεο όπσο είλαη ηα 13

20 Windows ηεο Microsoft, Macintosh ηεο Apple, Linux, θ.η.ι. Έηζη κε ηνλ ίδην θώδηθα / θόπν, ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ζηνρεύζεη ζε κηα κεγάιε γθάκα ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηηθώλ ζπζηεκάησλ Sun Java Η ηερλνινγία Java έρεη γίλεη πηα κηα νινθιεξσκέλε ιύζε ινγηζκηθνύ πνπ αληηπξνζσπεύεη δηάθνξνπο ηύπνπο θαηαλαισηώλ αιιά θαη επαγγεικαηηώλ. Πξνζθέξεη ζηνπο πξνγξακκαηηζηέο επηινγή από ηξείο πιαηθόξκεο ηεο Java αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπο [15]. o Java ηερλνινγία γηα κηθξέο θαη θνξεηέο ζπζθεπέο o Java ηερλνινγία γηα desktop PC o Java ηερλνινγία γηα κεζαίεο έσο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο Παξόκνηα κε ηελ Adobe Flash, νη εθαξκνγέο Java δελ πεξηνξίδνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηύπν επεμεξγαζηώλ (cpu) θαζώο θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα. Η Java ιεηηνπξγεί ρξεζηκνπνηώληαο κία virtual machine θαη έλαλ compiler κε έλα ζεη βηβιηνζεθώλ, πνπ είλαη πινπνηεκέλεο γηα δηάθνξα πιηθά θαη ιεηηνπξγηθά ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ, έηζη ε Java θαηαθέξλεη λα εθηειεζηεί κε ηνλ ίδην αθξηβώο ηξόπν ζε όια [16]. 14

21 Δικόνα Γιάγπαμμα ηηρ πλαηθόπμαρ Java [16]. Η Java, όπσο θαη ην Adobe Flash, έρεη ηε δπλαηόηεηα ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο εηθόλαο βίληεν. Άξα ζα κπνξνύζε εύθνια λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη απηή ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο Microsoft Media Foundation Πέξαλ ηνπ DirectShow, κηα από ηηο ηερλνινγίεο ηεο εηαηξίαο Microsoft γηα ηελ ιήςε θαη επεμεξγαζία βίληεν, είλαη ην Microsoft Media Foundation. To Media Foundation ηεο Microsoft είλαη ε επόκελε γεληά πνιπκεζηθήο πιαηθόξκαο γηα ηα Windows πνπ επηηξέπεη ηνπο πξνγξακκαηηζηέο, θαηαλαισηέο, θαη πξνκεζεπηέο πεξηερνκέλνπ λα αμηνπνηήζνπλ ην λέν θύκα πνιπκεζηθνύ πεξηερνκέλνπ κε ηαρύηεηα, απαξάκηιιε πνηόηεηα, θαη εύθνιε δηαιεηηνπξγηθόηεηα [17]. Οη κνξθέο ςεθηαθήο ςπραγσγίαο κεηαθέξνληαη ζηελ επνρή ηνπ High-Definition θαη ηα πνιπκέζα γίλνληαη όιν θαη πην θνξεηά. Σν Media Foundation εγγπάηαη ηελ ππνζηήξημε απηνύ ηνπ λένπ θύκαηνο [17]. 15

22 Δικόνα Γιάγπαμμα ςτηλού επιπέδος ηηρ απσιηεκηονικήρ Media Foundation [18]. To Media Foundation είλαη ζηελ νπζία έλα COM-based πνιπκεζηθό πιαίζην θαη κηα ππνδνκή πιαηθόξκαο γηα ςεθηαθά κέζα ζηα Windows Vista. Δίλαη ν αληηθαηαζηάηεο ησλ ηερλνινγηώλ Microsoft DirectShow, Windows Media SDK, DirectX Media Objects (DMOs) θαη δηαθόξσλ άιισλ μεπεξαζκέλσλ ηερλνινγηώλ πνιπκέζσλ όπσο ησλ Audio Compression Manager (ACM) θαη Video for Windows (VfW). Η ππάξρνπζα ηερλνινγία DirectShow ζα αληηθαηαζηαζεί από ην Media Foundation βήκαπξνο-βήκα, μεθηλώληαο από ηηο λέεο ιεηηνπξγίεο. Γηα έλα νξηζκέλν δηάζηεκα ζα ζπλππάξρνπλ θαη νη δύν ηερλνινγίεο. Σν Media Foundation όκσο δελ ζα ππάξμεη γηα παιαηόηεξεο εθδόζεηο ησλ Windows, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ Windows XP [19]. 3.3 Κπιηήπια για ηην επιλογή ηυν ηεσνολογιών και επγαλείυν Η επηινγή ησλ ηερλνινγηώλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο εθαξκνγήο έγηλαλ κε βάζε νξηζκέλεο παξακέηξνπο. Η πξώηε θαη ζεκαληηθόηεξε παξάκεηξνο ήηαλ λα επηιεγεί κηα ηερλνινγία ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο εηθόλαο βίληεν ε νπνία λα ππάξρεη αξθεηό θαηξό, λα είλαη ώξηκε θαη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ απαηηεί ε εξγαζία. Σαπηόρξνλα ε επηινγή απηή ζα έπξεπε λα ήηαλ θαη ζπκβαηή κε ηελ πιαηθόξκα πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο, πνπ ήηαλ ηα Microsoft Windows 16

23 Vista. Έηζη επηιέρηεθε ην Microsoft DirectShow ην νπνίν ππάξρεη αξθεηά ρξόληα θαη πιεξνί ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ απαηηή ε εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο. Σν επόκελν βήκα ήηαλ ε επηινγή ηεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ πνπ ζα έπξεπε λα ήηαλ ζπκβαηή κε ηελ ηερλνινγία DirectShow θαη θπζηθά λα κπνξνύζε λα ηελ αμηνπνηήζεη πιήξσο. Οη επηινγέο πηα ήηαλ πεξηνξηζκέλεο θαη έηζη επηιέρηεθε ε Microsoft Visual Basic.NET 2008 κε ρξήζε ηεο βηβιηνζήθεο DirectShow.NET σο reference. Η επηινγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο γιώζζαο πξνγξακκαηηζκνύ έγηλε δηόηη, ε εξγαζία ζα κπνξνύζε λα επηθεληξσζεί ζηελ επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο βίληεν γηα ηελ αλίρλεπζε θίλεζεο, ρσξίο λα ππάξρεη επηπιέσλ πνιππινθόηεηα ζηνλ θώδηθα ιόγν ηεο απιόηεηαο ηεο Visual Basic ζαλ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ. ηα πξνεγνύκελα θεθάιαηα έγηλε αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο πνπ ζα κπνξνύζαλε πηζαλώλ λα αμηνπνηεζνύλε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο. ε κεξηθέο πεξηπηώζεηο όκσο ε πνιππινθόηεηα πινπνίεζεο ηνπο ζα ήηαλ κεγαιύηεξε από ηνλ θώδηθα αλίρλεπζεο θίλεζεο κε απνηέιεζκα λα επηθεληξώλεηαη ε εξγαζία ζε ιάζνο ζηόρνπο. Δπίζεο, ζε νξηζκέλεο από ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο ε πινπνίεζε ηεο εξγαζίαο ζα ήηαλ αδύλαηε κε ηα ίδηα πνηνηηθά απνηειέζκαηα ιόγν ηνπ παξάγνληα απόδνζεο / ηαρύηεηαο επεμεξγαζίαο ησλ εθάζηνηε ιύζεσλ ζε ζύγθξηζε κε ηελ ηειηθή επηινγή. 4 Η ΔΦΑΡΜΟΓΗ ην θεθάιαην απηό ζα γίλεη αλάιπζε ησλ βεκάησλ αλάιπζεο θαη πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο. Πξώηα ζα γίλεη πξνβνιή ηεο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο ηνπ Project ζην Microsoft Visual Studio 2008 θαη έπεηηα ε παξακεηξνπνίεζε ηνπ γηα ηελ ρξήζε ησλ βηβιηνζεθώλ πνπ απαηηνύζε ε εθαξκνγή. Έπεηηα, ζα γίλεη αλάιπζε ηνπ Filter Graph πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε κέζσ ηνπ DirectShow γηα ηελ ιήςε θαη επεμεξγαζία εηθόλαο βίληεν. Σέινο ζα γίλεη παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηεο θεληξηθήο θόξκαο θαη ηνπ θεληξηθνύ Module πνπ πεξηέρεη ην κεγαιύηεξν ηκήκα θώδηθα ηεο εθαξκνγήο. 17

24 4.1 Γομή ηηρ εθαπμογήρ Γηα ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο δνκήο ηεο εθαξκνγήο ηεο εξγαζίαο ζε πςειό επίπεδν, δεκηνπξγήζεθε ην παξαθάησ δηάγξακκα ηεο αξρηηεθηνληθήο ηεο (εηθόλα 4.1.1). C Logitech QuckCam 9000 Pro (Πεγή βίληεν) DirectShow Filter Graph DirectShow.NET Βηβιηνζήθε Δθαξκνγή ηεο Δξγαζίαο VB.NET Απνηειέζκαηα Δπεμεξγαζίαο Δικόνα Γιάγπαμμα ςτηλού επιπέδος ηηρ απσιηεκηονικήρ ηηρ εθαπμογήρ ηηρ επγαζίαρ. ην παξαπάλσ δηάγξακκα (εηθόλα 4.1.1) ππάξρεη πξώηα ε Πεγή Βίληεν πνπ δέρεηαη ηελ εηθόλα βίληεν αλαινγηθά θαη ηελ εμάγεη ςεθηαθά ζηελ είζνδν ηνπ Filter Graph ηνπ DirectShow. Έπεηηα, ε βηβιηνζήθε DirectShow.NET αλαιακβάλεη ηελ «κεηάθξαζε» ησλ δηεπαθώλ ηνπ DirectShow γηα ζπκβαηόηεηα.net θαη εμάγεη ζηελ νπζία ηελ εηθόλα ςεθηαθνύ βίληεν ζηελ είζνδν ηεο εθαξκνγήο πνπ είλαη γξακκέλε ζε Visual Basic.NET. Σέινο ε εθαξκνγή επεμεξγάδεηαη ηελ ςεθηαθή εηθόλα βίληεν θαη εμάγεη ηα απνηειέζκαηα ζηνλ ρξήζηε κέζσ ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε (GUI) Σο project ζηο MS Visual Studio 2008 Η δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο κίαο λέαο εθαξκνγήο ζε Visual Basic κέζσ ηνπ Visual Studio 2008 ηεο Microsoft είλαη πάξα πνιύ απιή. Αλνίγνληαο ην κελνύ «File» επηιέγνληαο «New Project» πξνβάιιεηαη ε παξαθάησ θόξκα (εηθόλα ) 18

25 Δικόνα Η θόπμα δημιοςπγίαρ νέος project ζηο Visual Studio 2008 [9] πκπιεξώλνληαο ην όλνκα ηεο εθαξκνγήο πξνο αλάπηπμε, επηιέγνληαο ηελ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ θαη ην template, έρεη όια όζα ρξεηάδεηαη ην Visual Studio 2008 γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο λένπ project ζπγθεθξηκέλα ζε Visual Basic.NET θαη κε κηα βαζηθή θόξκα / παξάζπξν. Σν πεξηβάιινλ ρξήζηε (UI) ηνπ Visual Studio 2008 είλαη ζρεδηαζκέλν κε βάζε ηελ απιόηεηα θαη επρξεζηία, ρσξίο θπζηθά λα πζηεξεί ζε ιεηηνπξγηθόηεηα. ηελ παξαθάησ εηθόλα παξνπζηάδεηαη θνξησκέλν ην project ηεο εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο ζην Visual Studio

26 Δικόνα Σο project ηηρ εθαπμογή ηηρ επγαζίαρ ζηο Visual Studio 2008 Σν Visual Studio 2008 γηα ηελ εξγαζία πάξζεθε από ηελ Microsoft ζε δνθηκαζηηθή έθδνζε πιήξσλ δπλαηνηήησλ [20] Οι βιβλιοθήκερ και ηα Dependencies ηελ εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε ε βηβιηνζήθε Microsoft Windows Software Development Kit (SDK) θαη ε DirectShow.NET κέζσ ηεο Visual Basic.NET δειώλνληαο πνιύ απιά έλα reference ζην αξρείν ηεο βηβιηνζήθεο «DirectShowLib-2005.dll» όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα

27 Δικόνα Γήλυζη ηηρ βιβλιοθήκηρ DirectShow.NET μέζυ ηηρ VB.NET 2008 Μεηά ηελ παξαπάλσ δήισζε Reference γηα ηελ βηβιηνζήθε DirectShow.NET, ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη ε εθαξκνγή γηα ηελ ρξήζε ηεο είλαη ν εμήο θώδηθαο ζην ζεκείν δήισζεο ησλ Imports: Imports DirectShowLib (εηθόλα ). Έηζη είλαη όια δεισκέλα θαη έηνηκα πξνο ρξήζε. Γηα παξάδεηγκα ε εληνιή «Public graphbuilder As IGraphBuilder» ζα δήισλε ηελ κεηαβιεηή κε όλνκα graphbuilder σο κηα δηεπαθή ηύπνπ IGraphBuilder, θάηη πνπ ρσξίο ηελ βηβιηνζήθε DirectShow.NET ζα ήηαλ αδύλαην. Η βηβιηνζήθε Microsoft Windows Software Development Kit (SDK) πάξζεθε δσξεάλ από ηελ Microsoft γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο εξγαζίαο [6]. Η εγθαηάζηαζε ηεο βηβιηνζήθεο είλαη απιή αθνινπζία βεκάησλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ ηνπνζεζία εγθαηάζηαζήο ηεο, θαη ηελ επηινγή ησλ πεξηερνκέλσλ πξνο εγθαηάζηαζε. 21

28 Δικόνα Γήλυζη ηος Import ηηρ βιβλιοθήκηρ DirectShow.NET μέζυ ηηρ VB.NET 2008 Γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ππάξρνπλ θάπνηα «Dependencies». Απηά είλαη αξρεία βηβιηνζεθώλ (ζπλήζσο.dll θαη.ocx) πνπ πξέπεη λα είλαη πξν-εγθαηεζηεκέλα ζην ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα πνπ ζα πξννξηζηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εθαξκνγήο ή απιά ζα πξέπεη λα εγθαηαζηαζνύλ καδί κε ηελ εθαξκνγή. Σα Dependencies απηά είλαη ε βηβιηνζήθε DirectShow.NET πνπ απνηειείηαη πνιύ απιά από έλα κόλν αξρείν ην «DirectShowLib-2005.dll» θαη ην.net Framework 3.5 ηεο Microsoft. 22

29 4.1.3 Σο Filter Graph Η ρξήζε ηνπ DirectShow γίλεηαη ζηελ νπζία κε ηελ δεκηνπξγία ελόο Filter Graph πνπ είλαη κηα δηάηαμε δηαθόξσλ θίιηξσλ ελσκέλσλ κεηαμύ ηνπο. Κάζε θίιηξν αλαιακβάλεη κηα ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζην ζύλνιν ηεο ιήςεο θαη επεμεξγαζία ηεο εηθόλαο ηνπ βίληεν. ηελ παξαθάησ εηθόλα είλαη ηα θίιηξα πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ Filter Graph ηεο εθαξκνγήο. Δικόνα Γιάγπαμμα θίληπυν ηηρ επγαζίαρ ηηρ εθαπμογήρ ζε DirectShow Όπσο πξνθύπηνπλ από ην παξαπάλσ δηάγξακκα ρξεζηκνπνίζεθαλ ηα εμήο θίιηξα κε ηελ ζεηξά επεμεξγαζίαο ηνπο: 1) Video Camera Terminal Logitech QuickCam Pro 9000 Απηό ην θίιηξν είλαη ε θύξηα πεγή ιήςεο βίληεν πνπ παξέρεη δύν εμόδνπο (pins), ηελ Capture θαη ηελ Still. Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο επηιέρηεθε ε Capture. 23

30 2) SampleGrabber Σν ζπγθεθξηκέλν θίιηξν είλαη ην θύξην εξγαιείν ζύιιεςεο εηθόλσλ από ηελ πεγή βίληεν. Κξαηάεη ζε εηδηθό buffer ηηο εηθόλεο πνπ πεξλάλε από απηό γηα λα ππάξρεη έπεηηα ε δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο ηνπο από ηελ εθαξκνγή. 3) AVI Decompressor Σν θίιηξν απηό απνζπκπηέδεη ηελ ξνή βίληεν από ηελ πεγή θαη πξνζηίζεηαη απηόκαηα από ηνλ Filter Graph Manager. 4) Color Space Converter Η κνλαδηθή ιεηηνπξγία ηνπ θίιηξνπ απηνύ είλαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζήκαηνο βίληεν από έλαλ ρξσκαηηθό ηύπν, ζε έλαλ άιινλ. Παξάδεηγκα από 24-bit RGB ζε 8-bit RGB. Σν θίιηξν απηό ζπλνδεύεη πάληα ην θίιηξν απνζπκπίεζεο. 5) Video Renderer Η θύξηα ιεηηνπξγία ηνπ θίιηξνπ απηνύ είλαη ε πξνβνιή / εθηύπσζε ηνπ βίληεν ζηελ εθαξκνγή κέζσ ηεο δηεπαθήο VideoWindow Η κενηπική θόπμα Frm_Main Η θόξκα Frm_Main είλαη ε θεληξηθή θαη κνλαδηθή θόξκα ζηελ εθαξκνγή ηεο εξγαζίαο. Πεξηέρεη «επάλσ» ηεο όια ηα ζηνηρεία θαη αληηθείκελα πνπ απαξηίδνπλ ην γξαθηθό πεξηβάιινλ δηεπαθήο ηνπ ρξήζηε (GUI) (εηθόλα ). Σα αληηθείκελα πνπ πεξηέρεη ε ζπγθεθξηκέλε θόξκα είλαη ηα εμήο: GroupBox Γηα ην πιαίζην ηνπ παξαζύξνπ βίληεν. Panel Γηα ρξήζε σο backbuffer ηνπ βίληεν. PictureBoxes Έλα γηα ην παξάζπξν βίληεν θαη έλα γηα ην animation απηόκαηεο ξύζκηζεο. Labels 24

31 Έλα γηα ηνλ ηίηιν ηεο κπάξαο Αληρλεπκέλεο Κίλεζεο θαη έλα γηα ηνπο ηίηινπο Αθξίβεηαο / Δπαηζζεζίαο / Υξώκαηνο / Πξνβνιήο Αλίρλεπζεο. NumericUpDown counters Έλα γηα ηελ Αθξίβεηα Αλίρλεπζεο θαη έλα γηα ηελ Δπαηζζεζία. Buttons Έλα γηα ηελ Απηόκαηε Ρύζκηζε θαη έλα γηα ηελ Έλαξμε / Σεξκαηηζκό Αλίρλεπζεο θίλεζεο. ProgressBar Μηα κπάξα πξνόδνπ γηα ην πνζνζηό αληρλεπκέλεο θίλεζεο. ComboBox Μία ιίζηα ηύπνπ ComboBox γηα ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο πξνβνιήο ηεο αλίρλεπζεο θίλεζεο. Timer Έλαο βξόγρνο ηύπνπ timer πνπ εθηειείηαη θάζε 16msec. ColorDialog Έλαο δηάινγνο ρξώκαηνο γηα ηελ επηινγή ηνπ ρξώκαηνο αλίρλεπζεο. 25

32 Η κενηπική θόπμα Frm_Main ηηρ εθαπμογήρ ζηο Visual Studio 2008 Η βαζηθόο ξόινο ηεο θόξκαο Frm_Main είλαη ε δηεπαθή ηεο εθαξκνγήο κε ηνλ ρξήζηε. Πέξαλ απηνύ όκσο εθηειεί θαη κεξηθέο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο εθαξκνγήο. Σν θπξηόηεξν πνπ είλαη ε αξρηθνπνίεζε ησλ αληηθεηκέλσλ ην εθηειεί ε θόξκα απηή κε ηελ ζπλάξηεζε «Frm_Main_Load». Ο θύξηνο βξόγρνο επίζεο βξίζθεηαη ζηελ Frm_Main θαη εθηειείηαη κε ρξήζε Timer Component θάζε 16msec. Ο θύξην βξόγρνο «Tmr_OnUpdate_Tick» αλαιακβάλεη ηελ ζπγθξάηεζε εηθόλαο από ην δσληαλό βίληεν, ηελ εθηέιεζε ηνπ θώδηθα αλίρλεπζεο θίλεζεο (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ελεξγνπνηεκέλνο από ηνλ ρξήζηε) θαη ηέινο ηελ εθηύπσζε ηεο επεμεξγαζκέλεο εηθόλαο ζην θαηάιιειν PictureBox ηεο θόξκαο. Όινο ν θώδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο πεξηέρεηαη ζην Παξάξηεκα, αιιά ζα γίλεη εδώ αλαθνξά θαη αλάιπζε ζηα θπξηόηεξα ζηνηρεία θώδηθα ηεο θόξκαο Frm_Main. 26

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ

Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ. Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Παμελλήμιο χολικό Δίκτυο Το Δίκτυο στην υπηρεσία της Εκπαίδευσης ΠΑΝΔΠΙΣΖΜΙΟ ΚΡΖΣΖ ΚΔΝΣΡΟ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΣΤΩΝ Υορέας υλοποίησης υπηρεσιώμ βίμτεο Παμελλήμιου χολικού Δικτύου. Ο Δ Ζ Γ Ι Δ Κ Ω Δ Ι Κ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games.

Οη πην γλσζηέο κνξθέο Pervasive παηρληδηώλ είλαη ηα Location Based Games, Augmented Reality Games θαη Mixed Reality Games. Pervasive Games Pervasive games Τν ζπγθεθξηκέλν είδνο παηρληδηώλ ζηεξίδεηαη ζηελ αλάγλσζε ησλ παξακέηξσλ ηνπ πεξηβάιινληνο (Context) ηνπ ρξήζηε ησλ νπνίσλ ηα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηεί ζηνπο θαλόλεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα

Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ. Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα Εηζαγσγή ζηελ επηζηήκε ησλ ππνινγηζηώλ Λνγηζκηθό Υπνινγηζηώλ Κεθάιαην 7ν Λεηηνπξγηθά Σπζηήκαηα 1 Υπνινγηζηηθό Σύζηεκα 2 Λεηηνπξγηθό Σύζηεκα Απνηειεί ηε δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπ πιηθνύ ελόο ππνινγηζηή θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο

Οδηγίες Ασφρματης Πρόσβασης (Wi-Fi) στο Διαδίκτυο Αγαπηηοί τρήζηες, Με ταρά ζας ανακοινώνοσμε ηη κάλσυη ηφν τώρφν ηοσ κηιριακού ζσγκροηήμαηος ηης Στολής Θεηικών Επιζηημών με αζύρμαηα ζημεία πρόζβαζης ζηο διαδίκησο. Πρόζβαζη ζηην σπηρεζία έτοσν όλα ηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

UML (Unified Modeling Language )

UML (Unified Modeling Language ) UML (Unified Modeling Language ) Μεγάια Έξγα Λνγηζκηθνύ = επηθνηλσλία Πνιινί πξνγξακκαηηζηέο, πνιινί πειάηεο-ρξήζηεο, νη επόκελεο γεληέο, επηβάιινπλ ηε ρξήζε θνηλήο νξνινγίαο ε άιια ηερληθά έξγα ε ρξήζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω.

Σηα παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνύλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην JQUIZ, ην JCROSS θαη ην JMATCH, πνπ αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη παξαθάηω. Τι είναι το Hotpotatoes; Τν παθέην HotPotatoes 6 πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δεκηνπξγία ηωλ αζθήζεωλ, είλαη έλα πξόγξακκα αλνηρηνύ ινγηζκηθνύ θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ειεύζεξα από Παλεπηζηεκηαθά Ιδξύκαηα,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 2 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB

Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB Άζθεζε 2ε ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΒΡΟΥΟΤ ΚΑΙ MATLAB. ςνάπηηζη μεηαθοπάρ Γηα ηε κειέηε ελόο ζπζηήκαηνο κε ην Matlab απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη λα δεκηνπξγήζνπκε έλα κνληέιν, ώζηε λα εμεηάζνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών

ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών τοιχεία του μαθήματοσ (ημζρα εβδομάδασ, ώρεσ, ζτοσ): ΣΕΙ Δυτικήσ Μακεδονίασ, Παράρτημα Καςτοριάσ Τμήμα Πληροφορικήσ και Τεχνολογίασ Υπολογιςτών Εργαςτηριακή ομάδα αςκήςεων 1 για το μάθημα «ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

CT_back office. Internet Business Hellas

CT_back office. Internet Business Hellas CT_back office Internet Business Hellas To CT_call center, είλαη έλα πξωηνπνξηαθό πξνϊόλ δηαρείξηζεο θαη νξγάλωζεο επαθώλ πειαηνινγίνπ. έρεη αλαπηπρζεί από ηελ εηαηξεία καο ζην ζύλνιό ηνπ, είλαη πιήξωο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη

Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη ζηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε θιείλεη ην παξάζπξν πνπ κόιηο είρε αλνίμεη. Παηώληαο Παξνπζίαζε (βειάθη Νν 3) παξνπζηάδνληαη MENU ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Λογαπιαζμοί Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηνπο Λνγαξηαζκνύο ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ. Σην θνπηάθη πνπ καο δείρλεη ην βειάθη κε ην Νν 1 γξάθνπκε ηνλ ινγαξηαζκό πνπ ζέινπκε

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα