Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 maria_artistry@yahoo.gr lsofos@rhodes.aegean.gr"

Transcript

1 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 1 Εξ αποστάσεως διδασκαλία ιστορίας της τέχνης μέσω διαδικτυακής εφαρμογής στηριγμένη στο μοντέλο 4ΜΑΤ Distance learning using web application of history of art based on 4ΜΑΤ model Μαρία Παπαδοπούλου 1, Αλιβίζος Σοφός 2 Abstract This article presents an online multimedia application for long distance learning based on the 4MAT model of Bernice McCarthy. Specifically the aim of the article is, through the creation and synthesis of educational material with the help of 4MAT model to investigate a) the usability of it and b) if it can strengthen the motivation of a student who participates in such an education program for the art history discipline. At this point it must be emphasized that the 4MAT model is been applied for first time in long distance learning and at the particular educational field. The results from the evaluation led us to conclude that the 4MAT can be utilized for the creation of an easy to use online multimedia material and it can be used for the teaching of history of art in long distance learning. Also to add the 4MAT model to the teaching models that promotes online long distance learning fulfilling the aims of the research. The focus of the article is on the results of this research in relation to the usability of the model and the ability of the model to motivate. Λέξεις κλειδιά: Ανοιχτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, 4ΜΑΤ, Ευχρηστία, Παρακίνηση. 1. Εισαγωγή Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών και του διαδικτύου. Η εξέλιξη αυτή οδηγεί παγκοσμίως στη διερεύνηση της ηλεκτρονικής μάθησης (Κόμης 2004). Ολοένα και περισσότερα πανεπιστημιακά ιδρύματα εντάσσουν στο πρόγραμμα τους σπουδές εξ αποστάσεως και αναπτύσσουν προγράμματα ηλεκτρονικής μάθησης (Κολαξίζης 2011α), αν και συχνά αυτή γίνεται με μηχανιστικό τρόπο (Σοφός & Παράσχου 2009). Η ηλεκτρονική ανοιχτή και εξαε προσφέρει νέους καινοτόμους τρόπους μάθησης σε ολοένα και περισσότερους χρήστες άλλοτε ως συμπλήρωμα της παραδοσιακής εκπαιδευτικής διδασκαλίας και άλλοτε ως αυτόνομη διαδικασία. Σε αντίθεση με τα δια ζώσης εκπαιδευτικά συστήματα, στα οποία την ευθύνη της διαμεσολάβησης της γνώσης- κυρίως αυτής που δεν υπάρχει στα εγχειρίδια- την έχει αποκλειστικά ο διδάσκων, η εξαε υποκαθιστά την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευομένων με τη βοήθεια της ηλεκτρονικής διαμεσολαβούμενης επικοινωνίας (Keegan 2000). Κυρίως, η ανοιχτή και εξαε εισάγει μια έννοια ευελιξίας στην εκπαιδευτική διαδικασία και την εκπαιδευτική διεργασία, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να εκπαιδευτεί ανάλογα με τις ανάγκες, το χρόνο και τα ενδιαφέροντά του μέσα από ένα ανοιχτό και ευέλικτο πρόγραμμα επικοινωνίας και διδασκαλίας (Race 1998). Τη σημασία αυτή της επικοινωνίας για τη μάθηση επισημαίνει και το μοντέλο της Bernice McCarthy (1987), το οποίο την καθιστά βασικό στοιχείο του. Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που έχει σκοπό να στηρίξει το άτομο να πετύχει τον εκπαιδευτικό στόχο του με βάση τα μαθησιακά στυλ, δηλαδή τα μοντέλα μάθησης που χρησιμοποιεί ένα άτομο, για να προσλάβει τη νέα γνώση. Συγκεκριμένα, το 4Model-Action-Talk (4MAT) συνδέει τον κύκλο μάθησης του Kolb με τη θεωρία των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου (McCarthy 1987), καθιστώντας το ένα εναλλακτικό μοντέλο σχεδιασμού υλικού για την εξαε που χρήζει ερευνητικού ενδιαφέροντος (Νικολάου, 2010). 11 Καθηγήτρια Καλλιτεχνικών ΠΕ08 2 Αναπληρωτής Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου

2 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 2 Βασικός σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η δημιουργία ενός πολυμεσικού υλικού για την εξ αποστάσεως διδασκαλία της Ιστορίας της Τέχνης. Με βάση τις παραμέτρους αυτές επιλέχτηκε το μοντέλο 4ΜΑΤ, το οποίο είναι έτσι δημιουργημένο ώστε να λαμβάνει υπόψη τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων (McCarthy 1987). Θα πρέπει να σημειωθεί πως επιλέχτηκε το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης επειδή με βάση τους ερευνητές (Freire 2009; Ardouin 2000; Chapman 1993) είναι βασική για ένα λαό η καλλιέργεια της κουλτούρας, καθώς επίσης και ως γνωστικό αντικείμενο είναι ενταγμένο σε προγράμματα σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στο ΕΑΠ και σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού όπως για παράδειγμα στην Αγγλία (London art College, University of Exeter, University of Birmingham) και την Αμερική (Atlantic International University). Επίσης, επιλέχτηκε να δημιουργηθεί ένα λογισμικό, επειδή μέσα από το κατάλληλο λογισμικό μπορεί να δοθεί η δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους «να αναπτύξουν ικανότητες για αυτοδύναμη μελέτη και μάθηση» γεγονός βασικό για ένα εκπαιδευτικό σύστημα (Ζωγόπουλος 2001). 2. Βιβλιογραφική ανασκόπηση Με βάση το γενικό σκοπό της παρούσας εργασίας πραγματοποιήθηκε εκτενής βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία εντόπισε έρευνες που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τρεις κατηγορίες α) τη μέθοδο 4ΜΑΤ, β) χρήση λογισμικού (στην Ιστορία) και γ) παρακίνηση. Όμως δεν εντοπίστηκαν έρευνες που να συνδέουν και τις τρεις αυτές κατηγορίες πράγμα που σκοπεύει να πραγματοποιήσει η παρούσα έρευνα. Οι Senft και Seider (2010) αξιολογώντας το αντίκτυπο του μοντέλου 4MAT σε διάφορους γνωστικούς τομείς στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποστηρίζουν πως η εφαρμογή του 4ΜΑΤ παρουσίασε αύξηση στα κίνητρα για μάθηση και τη δέσμευση των φοιτητών. Επίσης, το μοντέλο αυτό μπορεί να παρέχει δημιουργικότητα και να οδηγήσει στην επέκταση των δραστηριοτήτων πέραν της παραδοσιακής διάλεξης (Harb Durrant & Terry 1993). Όσο αφορά το σχεδιασμό εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση του μοντέλου 4MAT, η Νικολάου (2010) υποστηρίζει πως ένα τέτοιο μοντέλο σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον σχεδιασμό υλικού στην εξαε. Μια ανάλογη θέση υιοθετεί και ο Ροπόκης (2011). Είναι προφανές ότι ο σχεδιασμός εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού με το μοντέλο 4MAT βρίσκεται μέσα στα σύγχρονα ενδιαφέροντα της παγκόσμιας έρευνας και προτείνεται η ενσωμάτωση του μοντέλου στην εκπαίδευση ενηλίκων (Νικολάου, Κουτσούμπα, 2011). Τα τελευταία χρόνια παρατηρούνται στον ελλαδικό χώρο προσπάθειες με σκοπό την ανάπτυξη λογισμικού εκπαιδευτικών εφαρμογών για τη διδασκαλία και την εκμάθηση με βάση την εξαε, αλλά και σε συνδυασμό με εκπαίδευση μέσα στην τάξη. Μέσα από τις έρευνες προκύπτει πως με τη χρήση του διαδικτύου θα βελτιωνόταν η διδασκαλία των ιστορικών μαθημάτων (Θεοδωρίδη, Μπρεγιάννη 2005). Επιπλέον, μέσω των διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρμογών έχουν τη δυνατότητα οι εκπαιδευόμενοι για συνεχή ενημέρωση, για να επιλέξουν το υλικού τους και μέσα από ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον ωθούνται στην απόκτηση δεξιοτήτων (Μαμούκαρης, Οικονομίδης 2001). Για μια πραγματικά δημιουργική εκπαιδευτική εμπειρία είναι σημαντικό οι εφαρμογές να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν με βάση τις εξατομικευμένες ανάγκες των χρηστών (Μάρκελλος, Μαρκέλλου και συνεργάτες n.d). Αναφορικά με τις στάσεις εκπαιδευομένων και εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση του διαδικτύου είναι σημαντικό σύμφωνα με τον Goulãlo (2007) να μην αποκλείονται οι εκπαιδευόμενοι που έχουν αρνητική στάση, όπως επίσης βέβαια ούτε και οι καθηγητές λόγω της συντηρητικής τους στάσης απέναντι στη χρήση του διαδικτύου (Roberts 2004).

3 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 3 Όσο αφορά την ανάπτυξη του λογισμικού κρίνεται αναγκαία η εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας μεταξύ των εργαλείων λογισμικού. Ως προς αυτό θεωρείται πως η γλώσσα HTML συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό (Ζαχαρόπουλος 2005). Για την ανάπτυξη και δημιουργία ενός εκπαιδευτικού λογισμικού θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το σχεδιαστή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εξαε. Σε αυτά τα χαρακτηριστικά εντάσσονται το ειδικά διαμορφωμένο εκπαιδευτικό υλικό, η συστηματική υποστήριξη του εκπαιδευομένου, η καθοδήγηση του εκπαιδευομένου μέσω διαφόρων μορφών επικοινωνίας από τον καθηγητή και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην διδασκαλία και την επικοινωνία (Ματραλής 1999α). Επίσης, θα πρέπει να μελετηθούν οι προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης για τους ενήλικες εκπαιδευόμενους (Κόκκος 2005 Courau 2000). Ακολούθως ο σχεδιαστής μιας εφαρμογής θα πρέπει να λάβει υπόψη του την ευχρηστία της. Ο όρος ευχρηστία (usability) αφορά το ποσοστό ευκολίας, με το οποίο οι χρήστες κατακτούν τη λειτουργικότητα ενός συστήματος (Πρέζας 2003, p. 75). Kαθώς επίσης και τους κανόνες ευχρηστίας μιας διεπιφάνειας διαδικτύου οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικές ιδιαιτερότητες (Neilsen οπ. αναφ. στο Αβούρης 2000). Η ευχρηστία είναι ένα από τα βασικότερα στοιχεία, που συμβάλουν στην επιτυχία των εκπαιδευτικών πολυμεσικών εφαρμογών (Μικρόπουλος 2000). Τέλος, εκτός από τα παραπάνω θα πρέπει μελετηθούν οι θέσεις των Clark και Mayer σε σχέση με τις οκτώ (8) βασικές αρχές σχεδίασης διδακτικών πολυμεσικών εφαρμογών (όπ. αναφ. στο Μιχαηλίδης 2008). Μία ακόμα παράμετρος της παρούσας έρευνας, είναι η παρακίνηση, η οποία είναι ένα από τα κυριότερα προβλήματα στον τομέα της εκπαίδευσης και συχνά αντιμετωπίζεται ανεπαρκώς στα βασικά μαθήματα (Ames 1990). Κατανοώντας ο Keller τη σημασία της κινητοποίησης και διαπιστώνοντας πως οι εκπαιδευτές δυσκολεύονται να κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων δημιούργησε ένα μοντέλο, το ARCS με στόχο την ενίσχυση των κινήτρων μάθησης (Keller 2010). Το μοντέλο ARCS αποτελείται από τέσσερις βασικές κατηγορίες, όπως εξάλλου μαρτυρά και το ακρωνύμιο του: α) Προσοχή, β) Συνάφεια, γ) Εμπιστοσύνη, δ) Ικανοποίηση. Κάθε κατηγορία από τις παραπάνω αποτελείται από τρεις δείκτες. Αυτοί οι δείκτες βοηθούν στον σχεδιασμό εκπαιδευτικών στρατηγικών για την εισαγωγή του μοντέλου στη διαδικασία δόμησης του εκπαιδευτικού υλικού. Το συγκεκριμένο μοντέλο υποστηρίζει ότι για να σχεδιαστεί ένα αποτελεσματικό, αποδοτικό και ελκυστικό εκπαιδευτικό υλικό πρέπει να λαμβάνει υπόψη αυτούς τους τέσσερις παράγοντες, αφενός για να αυξήσει την προσοχή, τη συνάφεια, την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των εκπαιδευόμενων και αφετέρου για να διατηρεί συνεχώς υψηλό το κίνητρο των επιμορφούμενων. 3. Θεωρητικό πλαίσιο - 4ΜΑΤ Το μοντέλο 4Model-Action-Talk (4MAT) είναι ένα μοντέλο σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού και φαίνεται να είναι αποτελεσματικό σε όλες τις ηλικίες των εκπαιδευομένων και για όλα τα γνωστικά αντικείμενα (McCarthy 1987). Το μοντέλο αυτό συνδέει τη θεωρία των δύο ημισφαιρίων (Hemisphericity) η οποία αναφέρει πως ένα άτομο προτιμά έναν τρόπο να επεξεργάζεται τα πράγματα περισσότερο από κάποιο άλλο χρησιμοποιώντας για το σκοπό αυτό το δεξί ή το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου (McCarthy 2000) και τη θεωρία του Kolb (McCarthy 1987) σε σχέση με τα μαθησιακά στιλ, τα οποία τέσσερα (4) μαθησιακά στιλ προκύπτουν από τον συνδυασμό των δυο (2) βασικών διαφορών στον τρόπο που μαθαίνουν οι άνθρωποι. Η πρώτη διαφορά αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται τη νέα γνώση, και αναφέρει πως η αντίληψη έχει δύο (2) διαστάσεις α) Αισθήσεις /Συναισθήματα-Sensing/Feeling β) Σκέψης-Thinking. Η δεύτερη διαφορά αφορά τον τρόπο που επεξεργάζονται τη νέα γνώση, επίσης η επεξεργασία έχει δύο (2) διαστάσεις α) Παρακολούθηση-Watching και β) Ενέργεια-Acting. Από το συνδυασμό των διαστάσεων αυτών προκύπτουν τα τέσσερα (4) μαθησιακά στιλ που αντιπροσωπεύουν ανθρώπους που

4 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 4 επεξεργάζονται και αντιλαμβάνονται τη νέα γνώση με διαφορετικό τρόπο α) Divergers β) Assimilators γ) Convergers δ) Accomontators (McCarthy 1987). Το μοντέλο της McCarthy αποτυπώνεται σε έναν κύκλο με τέσσερα τεταρτημόρια, τα τέσσερα διαφορετικά μαθησιακά στιλ. Κάθε τεταρτημόριο χωρίζεται σε δύο τμήματα: το ένα τμήμα αντιπροσωπεύει το δεξί ημισφαίριο του εγκεφάλου και το άλλο τμήμα αντιπροσωπεύει το αριστερό. Με βάση τη McCarthy η διδασκαλία μέσω του κύκλου της αποτελείται από οκτώ (8) βήματα που πρέπει να γίνουν με τη σειρά από όλους τους εκπαιδευόμενους ώστε να προσεγγίσουν τη γνώση με επιτυχία. Ακολούθως ο εκπαιδευτής θα πρέπει να οργανώσει τη διδασκαλία του σε κάθε ένα από τα οκτώ βήματα με βάση το μαθησιακό στιλ και την πλευρά του εγκεφάλου (δεξιά ή αριστερή) που προτιμούν οι εκπαιδευόμενοι για να επεξεργάζονται τα πράγματα (σχήμα 1). Το πρώτο βήμα αντιπροσωπεύει τους Επινοητικούς μαθητές, που προτιμούν να μαθαίνουν (αντιλαμβάνονται τη γνώση) μέσα από τις Αισθήσεις- Συναισθήματα/Sensing-Feeling και την επεξεργάζονται μέσω της Παρακολούθηση/Watching (McCarthy 1987; McCarthy 2000; McCarthy & McCarthy 2006). Στο βήμα αυτό οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα με τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου δηλαδή να επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της εμπειρίας. Το δεύτερο βήμα αντιπροσωπεύει τους Επινοητικούς μαθητές οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη γνώση μέσα από τις Αισθήσεις-Συναισθήματα/Sensing-Feeling και την επεξεργάζονται μέσω της Παρακολούθησης/ Watching. Στο βήμα αυτό οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα με την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, δηλαδή να επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της ανάλυση της. Το τρίτο βήμα, αντιπροσωπεύει τους Αναλυτικούς μαθητές, οι οποίοι αντιλαμβάνονται την γνώση μέσα από τη Σκέψη/Thinking και επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της Παρακολούθησης/Watching (McCarthy 1987; McCarthy 2000; McCarthy & McCarthy 2006). Σε αυτό το βήμα οι εκπαιδευόμενοι προτιμούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα με τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, δηλαδή να επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της εμπειρίας. Ενώ το τέταρτο βήμα αντιπροσωπεύει τους Αναλυτικούς μαθητές, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη γνώση μέσα από τη Σκέψη/Thinking και επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της Παρακολούθησης/Watching, και προτιμούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα με την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου (επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της ανάλυση της). Το πέμπτο βήμα στον κύκλο της McCarthy αντιπροσωπεύει τους μαθητές με Κοινή Λογική οι οποίοι αντιλαμβάνονται την γνώση μέσω της Σκέψης/Thinking και επεξεργάζονται την γνώση μέσω της Ενέργεια/Acting. Αναφέρεται το βήμα αυτό στους εκπαιδευόμενους που προτιμούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα με την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, δηλαδή επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της ανάλυση της. Το έκτο βήμα αντιπροσωπεύει τους μαθητές με Κοινή Λογική οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη γνώση μέσω της Σκέψης/Thinking και επεξεργάζονται την γνώση μέσω της Ενέργειας/Acting. Οι εκπαιδευόμενοι αυτοί προτιμούν να επεξεργάζονται τα δεδομένα με τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, δηλαδή να επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της εμπειρίας. Το έβδομο βήμα αναφέρεται στους Δυναμικούς μαθητές οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη γνώση μέσα από τις Αισθήσεις-Συναισθήματα/Sensing-Feeling και επεξεργάζονται την γνώση μέσω της Ενέργειας/Acting. Το βήμα αυτό αναφέρεται στους εκπαιδευόμενους που επεξεργάζονται τα δεδομένα με την αριστερή πλευρά του εγκεφάλου (επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της ανάλυση της). Τέλος, το όγδοο βήμα αντιπροσωπεύει τους Δυναμικούς Μαθητές, οι οποίοι αντιλαμβάνονται τη γνώση μέσα από τις Αισθήσεις-Συναισθήματα/Sensing-Feeling και επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της Ενέργειας/Acting. Το βήμα αυτό αναφέρεται στους εκπαιδευόμενους που επεξεργάζονται τα δεδομένα με τη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, δηλαδή επεξεργάζονται τη γνώση μέσω της εμπειρίας (McCarthy 1987; McCarthy 2000; McCarthy & McCarthy 2006).

5 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 5 Επινοητικοί μαθητές Προτιμούν να μαθαίνουν μέσω της 1Αίσθησης/συναισθήματος 2Παρακολούθησης Α B Δημιουργήστε ένα λόγo «γιατί ή γιατί όχι» C Δημιουργήστε μια εμπειρία Αναλύστε την εμπειρία Αναλυτικοί μαθητές Προτιμούν να μαθαίνουν μέσω της 1Σκέψης 2Παρακολούθησης Διδάξετέ τους «τι» Ενσωματώστε την εμπειρία στο υλικό Δώστε τους τα γεγονότα και τις ικανότητες Μαθητές με κοινή λογική Προτιμούν να μαθαίνουν μέσω της 1Σκέψης 2Πράξης Άφησε τους να προσπαθήσουν να βρουν/ανακαλύψουν «πως αυτό μπορεί να δουλέψει» Δώστε προετοιμασμένο υλικό Αφήστε να δημιουργήσουν τη γνώση τους Δυναμικοί μαθητές Προτιμούν να μαθαίνουν μέσω της 1Αίσθησης/ συναισθήματος 2Πράξης Αφήστε τους να διδάξουν στον εαυτό τους και σε κάποιους άλλους «τι μπορεί να γίνει αυτό», «τι μπορώ να κάνω από αυτό» Αφήστε να αναλύσουν τις γνώσεις τους Αφήστε να δημιουργήσουν και να το μοιραστούν Σχήμα 1: Παράδειγμα διδακτικής τεχνικής με βάση το μοντέλο 4MAT (Mc Carthy 1987) Διαμορφωμένο από τη συγγραφέα της έρευνας. Α-μαθησιακά στιλ, Β-ερωτήματα που θέτει ο εκπαιδευόμενος σε σχέση με τα μαθησιακά στιλ, C-τεχνικές δεξιού & αριστερού ημισφαιρίου 4. Σημαντικότητα της εργασίας Η έρευνα αυτή μελετώντας το μοντέλο δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού 4ΜΑΤ, και δημιουργώντας υλικό βασισμένο σε αυτό το μοντέλο σε συνάρτηση με το διαδίκτυο, προσπαθεί να διευρύνει το φάσμα των μεθόδων δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για την εξαε. Η Νικολάου (2010) είναι η πρώτη που εισήγαγε το μοντέλο αυτό στην εξαε και ο Ροπόκης (2011) είναι αυτός που εφάρμοσε το 4ΜΑΤ ως εναλλακτικό μοντέλο σχεδιασμού υλικού για την εξαε. αλλά όχι ως διαδικτυακή εφαρμογή για το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης. Την απουσία της σύνδεσης του μοντέλου 4ΜΑΤ με το διαδίκτυο επιχειρεί να καλύψει η παρούσα έρευνα δημιουργώντας μία διαδικτυακή πολυμεσική εφαρμογή με στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού πολυτροπικού υλικού για την εξαε στο γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης. Βασικό προσδοκώμενο αποτέλεσμα από την παρούσα έρευνα, είναι να τεθούν οι όροι-τα πρότυπα για να ανοίξει ο δρόμος και σε άλλους ερευνητές να δημιουργήσουν ανάλογες διαδικτυακές εφαρμογές για ανάλογα γνωστικά αντικείμενα στην εξαε. Η ανάπτυξη και η χρήση του μοντέλου 4ΜΑΤ για διαδικτυακές εκπαιδευτικές εφαρμογές για την εξαε θα βοηθήσει στη διεύρυνση των μεθόδων δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για την εξαε.

6 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 6 5. Εφαρμογή Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με βάση τις οκτώ αρχές σχεδιασμού του εκπαιδευτικού λογισμικού (όπ. αναφ. στο Μιχαηλίδης 2008 σελ.3) και τις αρχές δημιουργίας υλικού για την εξαε. (Ματραλής 1999β). Η ανάπτυξη και η δημιουργία της έγινε με βάση το μοντέλο rapid prototyping και ο παιδαγωγικός της σχεδιασμός έγινε ακολουθώντας το μοντέλο 4ΜΑΤ (Παπαδοπούλου 2013). Το 4ΜΑΤ έχει μια αυστηρή δομή και ένα γραμμικό χαρακτήρα (ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να περάσει από όλα τα τεταρτημόρια του κύκλου/βήματα με τη σειρά) που έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα των μεθόδων δημιουργίας διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού οπού εκεί ο χρήστης θα πρέπει να μπορεί να κινείτε ελευθέρα χωρίς να ακολουθεί υποχρεωτική γραμμική πορεία. Για τις ανάγκες της εφαρμογής δημιουργήθηκε μία διδακτική ενότητα (Πίνακας 1)με θέμα με θέμα «Αρχαίοι Ελληνικοί Μύθοι. Η τέχνη από τον 14ο ως τον 19ο αιώνα. Επιρροή στην Τέχνη». Η ενότητα αυτή βασίστηκε στις αρχές της McCarthy (1987). Στο Πρώτο βήμα (Connect Συνδέω) ο εκπαιδευτής πρέπει να καθιερώσει μια σχέση ανάμεσα στους εκπαιδευομένους και στην ύλη (το περιεχόμενο της ενότητας που θα διδάξει) και να οδηγήσει τους εκπαιδευομένους να συνδέσουν την ύλη με την ζωή τους. Στο δεύτερο βήμα (Attend Προσέχω) ο εκπαιδευτής θα πρέπει να πει στους εκπαιδευόμενους να αναλύσουν την εμπειρία τους και τι συνέβη στο προηγούμενο βήμα (ένα). «Τι συνέβη πραγματικά», «πως πήγαν τα πράγματα». Στο τρίτο βήμα (Imagine Φαντάζομαι) ο εκπαιδευτής θα πρέπει να δημιουργήσει προσδοκίες στους εκπαιδευόμενους και να τους οδηγήσει να φανταστούν την ιδέα και να σχηματοποιήσουν την ιδέα μέσα στο μυαλό τους (όπως την κατάλαβαν στα προηγούμενα βήματα και όπως την έχουν βιώσει) που εσωκλείει το υλικό πριν το διδαχτούν. Στο τέταρτο βήμα (Inform Ενημερώνομαι) οι εκπαιδευόμενοι είναι έτοιμοι να προσεγγίσουν τη νέα γνώση. Ο εκπαιδευτής θα πρέπει να έχει οργανώσει τη διδασκαλία του και το υλικό της διδασκαλίας πολύ καλά, ώστε να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες στους εκπαιδευόμενους. Στο πέμπτο βήμα (Practice Εξασκούμαι) οι μαθητές θα πρέπει να εξασκηθούνε όπως κάνουν και οι ειδικοί. Δεν είναι το βήμα αυτό όπου θα ενεργήσουν μόνοι τους και θα κάνουν προσαρμογές στην νέα γνώση. Οι εκπαιδευόμενοι έχουν ανάγκη από πρακτική εξάσκηση πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες πριν να κάνουν κάτι καινούριο. Στο έκτο βήμα (Extend Επεκτείνω) οι εκπαιδευόμενοι έχουν κατακτήσει μεγάλο μέρος της νέας γνώσης και είναι σε θέση να δούνε πως οι δεξιότητες που απέκτησαν το υλικό και οι ιδέες μπορούν να επεκταθούν και να εφαρμοστούν στην ζωή τους. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να θυμηθούν έναν αρχαίο Ελληνικό μύθο που αγαπούν και να σκεφτούν τι είναι αυτό που τους αρέσει σε αυτόν τον μύθο. Επίσης, να βρουν στο διαδίκτυο ή στο βοηθητικό υλικό που τους προσφέρει η εφαρμογή κάποιο εικαστικό που να συνδέεται με το μύθο αυτό. Τέλος, τους δόθηκαν μια σειρά από ερωτήσεις και τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν ένα κείμενο 300 λέξεων δίνοντας απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές. Δόθηκαν στους εκπαιδευόμενους μια σειρά από κείμενα. Τους ζητήθηκε να τα διαβάσουν, να απαντήσουν σε μια σειρά από ερωτήσεις σχετικά με το μύθο της Αφροδίτης και πως αυτός επηρέασε τους καλλιτέχνες και να αναρτήσουν τις απαντήσεις τους στο forum καθώς επίσης και να τις σχολιάσουν. Δόθηκε στους εκπαιδευόμενους ένα Video που παρουσιάζει μια σύντομη ανάλυση ενός ζωγραφικού έργου και τους ζητήθηκε να το παρακολουθήσουν, να επιλέξουν ένα άλλο εικαστικό έργο με θέμα από τους αρχαίους ελληνικούς μύθους και να το περιγράψουν με τον ίδιο τρόπο του Video. Δόθηκε στους εκπαιδευόμενους βοηθητικό υλικό τους ζητήθηκε να το διαβάσουν και εντοπίσουν τα αίτια (τουλάχιστον δύο(2) για κάθε περίοδο), που οδήγησαν στην εξάπλωση των αρχαίων ελληνικών μύθων και να αναφέρουν τα αποτελέσματα αυτής της εξάπλωσης. Ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να εξετάσουν πιο διεξοδικά τα κείμενα του 4 ου βήματος, να εντοπίσουν και να κάνουν μια λίστα (τουλάχιστον 10) με τις αιτίες που οδήγησαν στην εξάπλωση των αρχαίων ελληνικών μύθων. Τους ζητήθηκε να εντοπίσουν τις αιτίες που συνδέονται με το έργο και τον μύθο που επιλέξανε στο βήμα 1. και να εμπλουτίσουν το αρχικό κείμενό τους δίνοντας απάντηση στο παραπάνω ερώτημα σε περίπου λέξεις. Στο βήμα αυτό δόθηκε μια σειρά από εικόνες έργων με θέματα παρμένα από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Και ζητήθηκε να επιλέξουν ένα έργο που τους αρέσει, να το αναγνωρίσουν, να το εντάξουν χρονικά με βάση τα χαρακτηριστικά του και να εντοπίσουν την πηγή έμπνευσης του καλλιτέχνη.

7 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 7 Στο έβδομο βήμα (Refine Βελτιώνω) ο εκπαιδευτής θα επιλέξει τεχνικές που προτιμούν οι εκπαιδευόμενοι που επεξεργάζονται τα δεδομένα με τη αριστερή πλευρά του εγκεφάλου. Από το προηγούμενο βήμα οι εκπαιδευόμενοι επεξεργάστηκαν τη νέα γνώση και την συνέδεσαν με πράγματα της ζωής τους. Στο όγδοο βήμα (Perform Εκτελώ) ο εκπαιδευτής θα πρέπει να επιλέξει τεχνικές που προτιμούν οι εκπαιδευόμενοι που επεξεργάζονται τα δεδομένα με την δεξιά πλευρά του εγκεφάλου. Θα πρέπει να βάλει τους εκπαιδευόμενους να εκτελέσουν μια εργασία που να είναι πρωτότυπη, σχετική με την ύλη, να περιέχει νέες ερωτήσεις να συνδέεται με μεγαλύτερες ιδέες, να καλλιεργεί δεξιότητες, αρχές που επιβεβαιώνονται ή ερωτήσεις που θέτονται ξανά. Δόθηκε στους εκπαιδευομένους ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλών επίλογών 10 ερωτήσεις και 4 εναλλακτικές απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο δίνοντας τις σωστές απαντήσεις αναφέρει και που βρίσκονται αυτές επίσης μπορεί να επαναληφθεί. Είναι για την αυτόαξιολόγηση των εκπαιδευομένων και δεν απαιτείται απομνημόνευση της ύλης. Το βήμα αυτό αποτελεί την τελική εργασία των εκπαιδευόμενων. Τους ζητείται να συντάξουν ένα κείμενο που να απαντά σε μια σειρά ερωτήσεων. Οι εργασίες που συνέταξαν στα προηγούμενα βήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για την νέα τους εργασία. Στο τέλος οι εργασίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της εφαρμογής Οι εκπαιδευόμενοι μπορούνε να ανταλλάξουν ελεύθερα ιδέες και θέσεις στο Forum και να συνεργαστούν. Πίνακας 1: Διδακτική ενότητα με βάση το μοντέλο της McCarthy Αναλυτικότερα η εφαρμογή είναι επισκέψιμη μέσω του URL: 6. Βασικός σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα Βασικό σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής πολιμεσικής εφαρμογής για το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης με βάση το μοντέλο σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού 4ΜΑΤ. Τα ερευνητικά ερωτήματα της έρευνας ήταν στα ακόλουθα : 1. Οι χρήστες θεωρούν εύχρηστη την εφαρμογή; Η αξιολόγηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος έγινε μέσω ερωτηματολογίου (Κολαξίζης 2011β) Επίσης, η αξιολόγηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος έγινε και μέσω συνέντευξης των χρηστών. 2. Οι χρήστες θεωρούν πως η εφαρμογή τους παρακινεί για περισσότερη μάθηση; Η αξιολόγηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος έγινε μέσω ερωτηματολογίου το οποίο διαμορφώθηκε από τον Keller (2010). Επίσης, η αξιολόγηση αυτού του ερευνητικού ερωτήματος έγινε μέσω συνέντευξης των χρηστών. 7. Μεθοδολογία της Έρευνας Για την αξιολόγηση της εφαρμογής που πραγματεύεται το παρόν άρθρο χρησιμοποιηθήκαν ειδικοί αξιολογητές, καθώς και απλοί χρήστες γιατί προτείνεται από τη βιβλιογραφία (Παπαδόπουλος, Ξένος 2007 Kαρούλης, Πολυξενίδου, & Πομπόρτσης 2002 Κολαξίζης 2011β). Το δείγμα (20 χρήστες) αν και μικρό, δεν αποτέλεσε ανασταλτικό παράγοντα για τους σκοπούς της έρευνας, καθώς μέσα από τη βιβλιογραφία προκύπτει (Faulkner 2003) πως είκοσι (20) χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν την ευχρηστία του πολυμεσικού υλικού με επιτυχία 95%. Επίσης, τέσσερις (4) χρήστες μέσω συνέντευξης αξιολόγησαν την ευχρηστία της εφαρμογής. Τέλος, είκοσι (20) χρήστες αξιολόγησαν την επίδραση της εφαρμογής στην κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών, μέσω της χρήσης ερωτηματολογίου κλειστού τύπου και προσωπικών συνεντεύξεων με τέσσερις (4) απ αυτούς με τυχαία επιλογή (ο Keller δεν αναφέρει βέλτιστο αριθμό αξιολογητών-χρηστών). Για τις ανάγκες της δημιουργίας της εφαρμογής χρησιμοποιηθήκαν δύο (2) ειδικοί των πολυμεσικών εφαρμογών (ένα μέλος ΣΕΠ και ένα σχεδιαστή ψηφιακών εφαρμογών) για να την αξιολογήσουν σε σχέση με την ευχρηστία της προτού δοθεί στους χρήστες. Η εφαρμογή αξιολογήθηκε σε όλα τα στάδια εξέλιξής της όπως ορίζεται από το μοντέλο rapid (Παπαδοπούλου 2013). Μέσω ερωτηματολογίου μια ομάδα είκοσι (20) χρηστών αξιολόγησε

8 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 8 την εφαρμογή ως προς την ευχρηστία και την παρακίνηση. Η αξιολόγηση της ευχρηστίας έγινε με ερωτηματολόγιο κλειστού τύπου πολλαπλών επιλογών. Το ερωτηματολόγιο έχει δεκαπέντε (15) ερωτήσεις και οι απαντήσεις δομούνται με βάση την κλίμακα Likert. Το ερωτηματολόγιο αυτό σταθμίστηκε στα ελληνικά δεδομένα και χρησιμοποιήθηκε από τον Κολαξίζη (2011β) και χρησιμοποιήθηκε από τον ίδιο σε μια ανάλογη έρευνα. Το ερωτηματολόγιο διαθέτει 15 ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει κλίμακα απαντήσεων με την αντίστοιχη βαθμολογία. Το ερωτηματολόγιο αυτό, ενσωματώθηκε στο ερωτηματολόγιο του Keller (2010). Οι ερωτήσει που αφορούν την ευχρηστία (Πίνακας 2) είναι από το νούμερο 37 ως το νούμερο 51 του ερωτηματολογίου. Ευχρηστία Πίνακας 2: Ερωτήσεις Ευχρηστίας Ακολούθως, η παρακίνηση των χρηστών μέσω της εφαρμογής αξιολογήθηκε με το ερευνητικό εργαλείο Instructional Materials Motivation Scale (IMMS), όπως αυτό αναφέρεται από τον Keller (2010). Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στην παρούσα έρευνα είναι κατάλληλο για τη μέτρηση και την αποτίμηση των κατηγοριών του μοντέλου ARCS (Instructional Materials Motivation Survey) (Keller 2010). Το ερωτηματολόγιο διαθέτει 36 ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει κλίμακα απαντήσεων με την αντίστοιχη βαθμολογία. Προσοχή Συνάφεια Εμπιστοσύνη Ικανοποίηση (αντίστροφα) (αντίστροφα) 16 7(αντίστροφα) (αντίστροφα) (αντίστροφα) (αντίστροφα) (αντίστροφα) (αντίστροφα) 31 Πίνακας 3: Ερωτήσεις του Instructional Materials Motivation Survey Τέλος, τέσσερις (4) από τους χρήστες αξιολόγησαν την εφαρμογή και μέσω ημιδομημένης συνέντευξης. 8. Αποτελέσματα Παρουσιάζοντας συνοπτικά, τα αποτελέσματα της ποιοτικής μελέτης, φαίνεται πως η συγκεκριμένη πολυμεσική εφαρμογή: Είναι εύχρηστη, εύκολη και γρήγορη στην εκμάθησής της. Είναι αποδοτική στην εκτέλεση των λειτουργιών της (απαντά στο 1 ο ερευνητικό ερώτημα). Εμφανίζει χαμηλή συχνότητα σφαλμάτων από τον χρήστη. Συμβάλλει στην εύκολη διατήρηση της κεκτημένης γνώσης σε σχέση με τη χρήση της εφαρμογής (απαντά στο 1 ο ερευνητικό ερώτημα). Μπορεί να παρακινήσει τους χρήστες για περισσότερη μάθηση γιατί (απαντά στο 2 ο ερευνητικό ερώτημα):

9 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 9 1. κινεί το ενδιαφέρον των χρηστών, καθώς θεωρούν πως η εφαρμογή είναι πρωτότυπη 2. ικανοποιεί τους χρήστες ανταποκρινομένη στις ανάγκες τους 3. συνδέεται με τα ενδιαφέροντα των χρηστών 4. ενισχύει την αυτοπεποίθηση των χρηστών καθώς μέσα από την εφαρμογή μπορούν πιο εύκολα να πραγματοποιήσουν τους μαθησιακούς τους στόχους. Σε ότι αφορά τα ποσοτικά αποτελέσματα της έρευνας ο Πίνακας 4 παρουσιάζει το ΜΟ των απαντήσεων των χρηστών στις ερωτήσεις που αφορούν την ευχρηστία της εφαρμογής. Σε σύνολο 15 ερωτήσεων ο ΜΟ 12 απαντήσεων είναι πάνω από το 4 (πολύ), ενώ ο ΜΟ των απαντήσεων των χρηστών σε 3 ερωτήσεις είναι οριακά κάτω από το 4, δηλαδή στο 3 (μέτρια). Από τον ΜΟ όλων των απαντήσεων (4,15) των χρηστών σε σχέση με την ευχρηστία της εφαρμογής συμπεραίνεται πως η εφαρμογή αυτή είναι πολύ εύχρηστη. Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τα αποτελέσματα σε σχέση με το 1 ο ερευνητικό ερώτημα. Ευχρηστία Απαντήσεις ΜΟ Ερωτήσεις Πίνακας 4: Απαντήσεις σε σχέση με την ευχρηστία Αναφορικά με το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, ο Πίνακας 5 δείχνει τους μέσους όρους (ΜΟ) των απαντήσεων των χρηστών σε σχέση με τις τέσσερις (4) παραμέτρους της παρακίνησης. Ο ΜΟ των παραπάνω παραγόντων αποτελεί τη παρακίνηση όλης τη εφαρμογής. Τα αποτελέσματα δείχνουν πως κατά ΜΟ οι χρήστες θεωρούν πως η εφαρμογή παρακινεί το χρήστη για παραπάνω μάθηση κατά πολύ (με ΜΟ παρακίνησης 4,28). Ο πίνακας αυτός παρουσιάζει τα αποτελέσματα σε σχέση με το 2 ο ερευνητικό ερώτημα. Παρακίνηση Συνολικά Απαντήσεις Προσοχή Αυτοπεποίθηση Ικανοποίηση Σχετικότητα Παρακίνηση Ερωτήσεις Πίνακας 5: Απαντήσεις σε σχέση με την παρακίνηση Τέλος, στον πίνακα 6 παρουσιάζεται η συνολική αποτίμηση της αξιολόγησης των χρηστών κατά ΜΟ (ερωτηματολόγιο 57 ερωτήσεων) σε σχέση με την παρακίνηση συνολικά και την ευχρηστία της εφαρμογής. Φαίνεται πως οι χρήστες θεωρούν πως η εφαρμογή είναι πολύ εύχρηστη (με ΜΟ 4,15) και παρακινεί (με ΜΟ 4,28). Γενικά από τις απαντήσεις των χρηστών συμπεραίνεται πως η εφαρμογή έχει τις ιδιότητες που χρειάζεται, για να παρακινήσει και παράλληλα να είναι εύχρηστη.

10 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 Συνολική Αποτίμηση Απαντήσεις Παρακίνηση Ευχρηστία ΜΟ Ερωτήσεις Πίνακας 6: Συνολική Αποτίμηση 9. Συζήτηση Βασικός σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η δημιουργία διαδικτυακής διδακτικής πολυμεσικής εφαρμογής για την εξ αποστάσεως διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας των Εικαστικών Τεχνών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Στόχος ήταν η δημιουργία μιας εφαρμογής που να είναι εύχρηστη και να παρακινεί το ενδιαφέρον του χρήστη με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθά και να προάγει τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας της Τέχνης. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ως κριτήρια αξιολόγησης για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ορίστηκε η διερεύνηση της ευχρηστίας του προγράμματος και της επίδρασής του στα κίνητρα μάθησης των χρηστών. Γι αυτό το λόγο επιλέχτηκε να γίνουν μετρήσεις με δύο διαφορετικά ερωτηματολόγια που δοθήκαν σε χρήστες της εφαρμογής, αναφορικά α) με την ευχρηστία και β) με την παρακίνηση. Από τις έρευνες προκύπτει πως το μοντέλο σχεδιασμού εκπαιδευτικού υλικού 4ΜΑΤ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για το σχεδιασμό υλικού στην εξαε (Νικολάου 2010 Ροπόκης 2011) ενώ σύμφωνα με την παρούσα εργασία φαίνεται πως το 4ΜΑΤ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το σχεδιασμό διαδικτυακού πολυμεσικού υλικού για την εξαε με επιτυχία. Επίσης, βάση της βιβλιογραφικής ανασκόπησης, διαπιστώνεται πως το 4ΜΑΤ ως μοντέλο δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού μπορεί ν ανταπεξέλθει και στις ανάγκες τόσο ενός πρακτικού μαθήματος (Harb, Durrant, & Terry 1993) όσο και στις απαιτήσεις ενός θεωρητικού. Το εύρημα αυτό συμφωνεί με τα ευρήματα της έρευνας των Senft & Seider (2010). Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η έρευνά της Γκίκα (2002), η οποία υποστηρίζει πως για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας της Τέχνης αποτελεί σημαντικό εργαλείο η αναζήτηση στο διαδίκτυο η οποία όμως προϋποθέτει την οργάνωση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Στη σημασία του διαδικτύου και της on-line μάθησης για την καλύτερη διδασκαλία των ιστορικών μαθημάτων αναφέρονται και οι Θεοδωρίδης και Μπρεγιάννη (2005), παρατήρηση που πιστοποιεί και η παρούσα έρευνα. Όσον αφορά το βαθμό λειτουργικότητας μιας τέτοιας εφαρμογής διαπιστώνεται τόσο από την παρούσα έρευνα όσο και από την έρευνα του Κολαξίζη (2011β) πως είναι αρκετά ικανοποιητικός, καθώς συγκλίνουν σε μια κοινή διαπίστωση: μια διδακτική εφαρμογή, εκτός των προαναφερθεισών αρχών ευχρηστίας, πρέπει για να είναι λειτουργική να μπορεί να καλύψει τις βασικές ανάγκες των εκπαιδευομένων και να βασίζεται στο τρόπο που οι εκπαιδευόμενοι αντιλαμβάνονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν και ανακαλούν τις διδασκόμενες πληροφορίες (δηλαδή να μπορεί να δομηθεί στις ανάγκες των εκπαιδευομένων και να τις καλύψει). Το 4ΜΑΤ ως μοντέλο δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού για την εξαε βασίζεται σε αυτές τις παραμέτρους. Παράλληλα, τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συνέκλιναν με τις διαπιστώσεις στις οποίες κατέληξε η έρευνα της η Παπαβλασοπούλου (2010) η οποία υποστηρίζει πως η ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της γνώσης και ικανοτήτων συνεργασίας και επικοινωνίας κινητοποιούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. Το μοντέλο 4ΜΑΤ βασίζεται σε αυτές τις θέσεις και μέσα από την εφαρμογή που δημιουργήθηκε, κυρίως μέσα από το Forum

11 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 11 επικοινωνίας, οι εκπαιδευόμενοι οδηγούνται προς αυτό το δρόμο που προωθεί τη συνεργασία και τη συνειδητή μάθηση. Ο Keller (2010), αναφέρει πως το υλικό που πρέπει να επιλέξει ένας εκπαιδευτής/εκπαιδευτικός για να ενισχύσει τη διδασκαλία του θα πρέπει να είναι σωστά οργανωμένο και θα πρέπει ο εκπαιδευτής να χρησιμοποιήσει πολλά μέσα και μεθόδους διδασκαλίας. Με τον τρόπο αυτό θα γίνει η διδασκαλία του πιο αποτελεσματική, θα μπορεί να αιχμαλωτίσει το ενδιαφέρων των εκπαιδευομένων και να τους παρακινήσει για περισσότερη μάθηση. Ακόλουθως, οι πολυμεσικές εφαρμογές βασίζονται στην ανάγκη των ανθρώπων να επικοινωνούν με όλες τις αισθήσεις και να εκφραστούν μέσω πολλών καναλιών έκφρασης, όπως είναι η ζωγραφική, η μουσική, ο γραπτός λόγος (Ζωγώπουλος 2001) και χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό εικόνας ήχου και animation, κειμένου και γραφιστικών στοιχείων. Στοιχεία τα οποία, όπως αναφέρει και ο Keller θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα και σε μια διδασκαλία για είναι αποτελεσματική. Με την ένταξη όλων αυτών των μέσων στην εφαρμογή, μειώθηκε η γραμμικότητα της. Η γραμμικότητα μιας εφαρμογής για το διαδικτύου είναι ένας αρνητικός παράγοντας. Το μοντέλο 4ΜΑΤ λόγω της αυστηρής κυκλικής πορείας του και των συγκεκριμένων βημάτων που απαιτεί, προωθεί τη γραμμικότητα αυτή. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, εντάχθηκαν στην εφαρμογή υπερσύνδεσμοι, βοηθητικό υλικό, το Forum και γενικά υλικό που ανακάμπτει τη γραμμική χρήση της εφαρμογής. Η πιλοτική δοκιμή αυτής της εφαρμογής σε ένα δείγμα χρηστών και τα θετικά της αποτελέσματα ως προς την ευχρηστία και παρακίνηση, καταδεικνύουν μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από εκπαιδευτικούς κλασικών σπουδών, όσο και από Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία εντάσσουν στο πρόγραμμα σπουδών τους σπουδές από απόσταση για το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας της Τέχνης. Κλείνοντας, μια τέτοια εφαρμογή μπορεί να ανοίξει το δρόμο για περισσότερη έρευνα και δημιουργία πολυμεσικών διαδικτυακών εφαρμογών και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Απαραίτητη, ωστόσο, προϋπόθεση αποτελούν α) η περαιτέρω έρευνα του μοντέλου δημιουργίας εκπαιδευτικού υλικού 4ΜΑΤ σε σχέση με την εξαε και το διαδίκτυο, β) η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας που υλοποιείται με βάση τη συγκεκριμένη εφαρμογή γ) η ύπαρξη οργανωμένου υλικού κατά τέτοιο τρόπο που θα το καθιστά διαχειρίσιμο και ευκολοπροσβάσιμο από τους χρήστες ενισχύοντας την αυτενέργεια τους, δ) η ύπαρξη ποικιλομορφίας διδακτικών μεθόδων, η οποία παρέχει τη δυνατότητα διαφορετικών προσεγγίσεων της γνώσης και ε) η ανάπτυξη των ΤΠΕ και η χρήση τους σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης από άτομα με αναπηρίες ή όχι (Vincent 1995). Βιβλιογραφικές αναφορές Αβούρης, Ν. (2000). Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου υπολογιστή, Αθήνα: Δίαυλος Ames, A. Carol. (1990).Motivation: What Teachers Need to Know. Ανακτήθηκε 23 Ιανουαρίου 2013, WhatTeachersNeedtoKnow.pdf Ardouin, I. (2000). Η καλλιτεχνική αγωγή στο σχολείο, Αθήνα: Νεφέλη Chapman, L.H. (1993). Διδακτική της τέχνης. Προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική αγωγή, Αθήνα: Νεφέλη Γκίκα, Ε. (2002). Διδακτική αξιοποίηση του διαδικτύου στο μάθημα της ιστορίας. Στο Α. Δημητρακοπούλου (Επιμ.), 3ο Συνεδρίο ΕΤΠΕ Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Σεπτεμβρίου 2002 (τόμος B, σσ ), Αθήνα: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Courau, S. (2000). Τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων, Αθήνα: Μεταίχμιο Ζαχαρόπουλος, Δ. (2005). Διεθνή Πρότυπα στην Ηλεκτρονική Μάθηση Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών νημερτής. Ανακτήθηκε 19 Οκτωβρίου 2012, από Ζωγόπουλος, Ε.Α. (2001). Νέες τεχνολογίες και μέσα επικοινωνίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, Αθήνα: Κλειδάριθμος

12 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 12 Faulkner, L. (2003). Beyond the five-user assumption: Benefits ofincreased sample sizes in usability testing Ανακτήθηκε 11 Νοεμβρίου 2012, από Freire, P. (2009). Δέκα επιστολές προς εκείνους που τολμούν να διδάσκουν, Αθήνα: Επίκεντρο Goulãlo, M. de Fatima. (2007). The distance learning and the technologies: vision of a group of students. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 4ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοιχτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Μορφές Δημοκρατίας στην Εκπαίδευση: Ανοιχτή Πρόσβαση και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση, Νοεμβρίου 2007 (τόμος Α, σσ ), Αθήνα: Προπομπός Harb, J. N., Durrant, S. O., & Terry, R. E. (1993). Use of the Kolb Learning Cycle and the 4MAT System in Engineering Education. Ανακτήθηκε 03 Δεκεμβρίου 2012, από Θεοδωρίδης, Γ., Μπρεγιάννη, Α. (2005). Ιστορία και ανοιχτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: μετάδωση και πρόσληψη μερικών ιστοριογραφικών εννοιών. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), 3ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοιχτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση. Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές, Νοεμβρίου 2005 (τόμος Α, σσ ), Αθήνα: Προπομπός Καρούλης, Α., Πολυξενίδου. Α., Πομπόρτσης. Α.(2002). H Αξιολόγηση με Ειδικούς των Διαδικτυακών Εκπαιδευτικών Περιβαλλόντων ως προς την Ευχρηστία (Usability) και την "Eυμάθεια" (Learnability) τους. Ανακτήθηκε 4 Ιανουαρίου 2013, από Keegan, D. (2000). Οι βασικές αρχές της ανοιχτής εκπαίδευσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχμιο. Keller, J.M. (2010). Motivation design for learning and performance. The ARCS model approach, New York: Springer Κόκκος, Α. (2005). Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενηλίκων. Θεωρητικό πλαίσιο και προϋποθέσεις μάθησης, Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κολαξίζης, Ι. (2011α). Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού (Web based) ηλεκτρονικής μάθησης για το Animation. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή) Διαπανεπιστημιακό Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σπουδών ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κολαξίζης, Ι. (2011β). Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού για την διδασκαλία θεωρίας και πράξης του μοντάζ για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή) Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών McCarthy, B. (1987). The 4 MAT System, USA: EXCEL McCarthy, B. (2000). About Teaching 4 MAT in the classroom, Wauconda, IL: About Learning, Inc McCarthy, B., McCarthy, D. (2006). Teaching around the 4MAT cycle, California: Corwin Press Μαμούκαρης, Κ., Οικονομίδης, Α. (2001). Τεχνολογική Υποδομή Μαθημάτων Τηλε- Εκπαίδευσης. Ανακτήθηκε 11 Νοεμβρίου 2012, από imaton%20tile-ekpaideysis.pdf Μάρκελλος, Κ., Μαρκέλλου, Π., Ρήγκου, Μ., Συρμακέσης, Σ., Τσακαλίδης, Α. (n.d.). Εξατομικευμένη Ηλεκτρονική Μάθηση. Ανακτήθηκε 11 Νοεμβρίου 2012, από Ματραλής, Χ. (1999α). Εκπαίδευση από απόσταση. Στο Δ. Βεργίδης, Α. Λιοναράκης, Α. Λυκουργιώτης, Β. Μακράκης, Χ. Ματραλής, Ανοιχτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. Θεσμοί και λειτουργίες. (σσ.41-46). Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Ματραλής, Χ. (1999β). Ύπαρξη-σχεδιασμός εκπαιδευτικού υλικού. Στο Δ. Βεργίδης, Α. Λιοναράκης, Α. Λυκουργιώτης, Β. Μακράκης, Χ. Ματραλής, Ανοιχτή και Εξ

13 Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 13 Αποστάσεως Εκπαίδευση. Θεσμοί και λειτουργίες. (σσ.47-55), Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Μικρόπουλος, Τ.Α. (2000). Εκπαιδευτικό λογισμικό. Θέματα σχεδίασης και αξιολόγησης λογισμικού υπερμέσων, Αθήνα: Κλειδάριθμος Μιχαηλίδης, Π.Ν. (2008). Σχεδιασμός διδακτικών πολυμεσικών εφαρμογών: Θεωρητική προσέγγιση-παραδείγματα. Ανακτήθηκε 12 Φεβρουαρίου 2013, από Νικολάου, Α.(2010). Σχεδιασμός καινοτόμου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση του 4MAT Model της McCarthy. Ένα παράδειγμα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού για νηπιαγωγούς αναφορικά με τη δραματική τέχνη στην προσχολική αγωγή. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή) Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Νικολάου, Α., Κουτσούμπα, Μ.Ι.. (2011). Η ενσωμάτωση του μοντέλου 4ΜΑΤ στον σχεδιασμό καινοτόμου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού. Ανακτήθηκε 18 Νοεμβρίου 2012, από Παπαβλασοπούλου, Δ. (2010). Υλοποίηση ηλεκτρονικής τάξεις ως εργαλείο για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων στην δημιουργία δικτυακών τόπων για περιβαλλοντικά θέματα. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή) Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα. Παπαδόπουλος, Θ., Ξένος, Μ. (2007). Αξιολόγηση Ποιότητας Εκπαιδευτικών Ιστοτόπων με χρήση ευριστικών και εργαστηριακών μεθόδων Ανακτήθηκε 4 Ιανουαρίου 2013, από Παπαδοπούλου, Μ. (2013). Εξ Αποστάσεως Διδασκαλία Ιστορίας της Τέχνης Μέσω Διαδικτυακής Εφαρμογής Στηριγμένη στο Μοντέλο 4ματ (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή) Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα Πρέζας, Π. (2003). Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό, Αθήνα: Κλειδάριθμος Race, P. (1998). Το εγχειρίδιο της ανοιχτής εκπαίδευσης, Αθήνα: Μεταίχμιο Roberts, G. (2004). Teaching using the Wed: Conceptions and approaches from a phenomenographic perspective. In P. Goodyear, S. Banks, V. Hodgson & D. McConnell (eds.), Advances in Research on Networked Learning (pp ). United States of America: Kluwer Academic Publishers Ροπόκης, Α. (2011). Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμου εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού βασισμένο στο μοντέλο 4ΜΑΤ της McCarthy. και σύγκριση του με εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό υλικό στο ΕΑΠ. Μια εφαρμογή με θέμα τον εμβολιασμό των ποωδών λαχανικών. (Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διατριβή) Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα Senft, J. M. N., Seider, S. N. (2010). Assessing the Impact of the 4MAT Teaching Model Across Multiple Disciplines in Higher Education. Ανακτήθηκε 3 Δεκεμβρίου 2012, από Σοφός, Α., Παράσχου Β. (2009). Μελέτη Περίπτωσης για τη Χρήση του L.M.S. Open E- Class για την Υλοποίηση Ηλεκτρονικών Μαθημάτων από Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. In: Λιοναράκης, A. (Επιμ.), 5th International Conference in Open and Distance Learning, November 2009, Athens, Greece (ICODL 09), (Τόμος 4, σελ ), Πάτρα: Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Vincent, T. (1995). Information Technology and Disable Students Overcoming Barriers to Learn. In F. Lockwood (ed), Open and Distant Learning Today, London: Routledge

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση

Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Σχεδιάζω δραστηριότητες και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης στο εκπαιδευτικό υλικό για αποτελεσματική μάθηση Μαρία Ι. Κουτσούμπα Αναπλ. Καθηγήτρια ΣΕΦΑΑ ΕΚΠΑ / ΣΕΠ ΕΑΠ Δραστηριότητες και ασκήσεις αυτό-αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου

Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Λογισμικό διδασκαλίας των μαθηματικών της Γ Τάξης Γυμνασίου Δρ. Βασίλειος Σάλτας 1, Αλέξης Ηλιάδης 2, Ιωάννης Μουστακέας 3 1 Διδάκτωρ Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Σαπών coin_kav@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων]

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη. [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη [Αξιολόγηση των 5 πιλοτικών τμημάτων] 1. Είστε ικανοποιημένος/η από το Πρόγραμμα; Μ. Ο. απαντήσεων: 4,7 Ικανοποιήθηκαν σε απόλυτο

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην υποχρεωτική εκπαίδευση Αθανάσιος Τζιμογιάννης Αναπληρωτής

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 3: Η Πληροφορική στην Ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση - Γυμνάσιο Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: το μέλλον της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην προοπτική της Διά Βίου Μάθησης». δρ. Κιουλάνης Σπύρος, Δ/ντής

Διαβάστε περισσότερα

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μένη Τσιτουρίδου Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδαγωγική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) Περιγραφή του περιεχομένου της ενότητας. Α/Α ΣΤΟΧΟΙ (επιθυμητές γνώσεις-δεξιότητες-ικανότ ητες) ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ (Τίτλοι) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΩΝ (περιγραφή) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (ενδεικτικά σε ώρες) Το Πρόγραμμα πιστοποιήθηκε από την

Διαβάστε περισσότερα

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Οι Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονική και ιαδικτυακή Μάθηση Σταµάτης ηµοσθένης Τµήµα Πληροφορικής Α.ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΠΣ ΕΠΕΑΕΚ Πολλαπλές

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης

Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Εκπαιδευτική Αξιοποίηση Λογισμικού Γενικής Χρήσης Δρ. Χαράλαμπος Μουζάκης Διδάσκων Π.Δ.407/80 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Στόχοι ενότητας Το λογισμικό

Διαβάστε περισσότερα

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών

Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών - 0 - Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων & Επιστημόνων Πληροφόρησης Σεμινάρια Ιατρικών βιβλιοθηκών 10 Φεβρουαρίου 2012 Τσαλαπατάνη Ειρήνη: Μεθοδολογία εκπαίδευσης ενήλικων χρηστών ιατρικών βιβλιοθηκών Βιβλιοθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu

Δημήτρης Ρώσσης, Φάνη Στυλιανίδου Ελληνογερμανική Αγωγή. http://www.creative-little-scientists.eu Τι έχουμε μάθει για την προώθηση της Δημιουργικότητας μέσα από τις Φυσικές Επιστήμες και τα Μαθηματικά στην Ελληνική Προσχολική και Πρώτη Σχολική Ηλικία; Ευρήματα για την εκπαίδευση στην Ελλάδα από το

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα Εξ αποστάσεως εκπαίδευση Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί ένα εναλλακτικό σύστημα παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης. Ειδοποιό διαφορά από τα παραδοσιακά συστήματα συνιστά το γεγονός ότι διδάσκοντες και

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015

Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Εκπαίδευση Ενηλίκων: Εμπειρίες και Δράσεις ΑΘΗΝΑ, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 Μάθηση και γνώση: μια συνεχής και καθοριστική αλληλοεπίδραση Αντώνης Λιοναράκης Στην παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα μιλήσουμε

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο.

Πιο αναλυτικά, δημιουργήθηκε, μια ιστοσελίδα τύπου wiki όπου προστέθηκαν οι ανάλογες αναφορές σε δραστηριότητες από το Φωτόδεντρο. ΣΧΟΛΕΙΟ Στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, με θέμα την διατροφή, οι μαθητές με την χρήση των Τ.Π.Ε, εξερευνούν, πειραματίζονται και δοκιμάζουν τις γνώσεις τους σε μια σειρά από ψηφιακές δραστηριότητες. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology»

Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015 με θέμα «Science in Technology» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Εργασία 1 η Ενεργή παρακολούθηση του Διεθνούς Συνεδρίου Scinte2015

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη

Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Πρόταση αξιοποίησης πλατφόρμας Learning Management System (moodle) στην τάξη Α. Παναγιωτόπουλος, Γ. Αντωνέλου, Α. Καμέας Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (Ε.Ε.Υ.Ε.Μ.), Ελληνικό

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ

Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ 3 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ-ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 205 Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΥ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟ ΔΑΣΟΣ (Ένα παραμύθι από μεγάλα παιδιά) Παπαλουκά Κων/να Εκπαιδευτικός Β θμιας Εκπαίδευσης Νηπιοβρεφοκόμος Τσαγκουρνού Ελισάβετ Εκπαιδευτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ E-LEARNING ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΘΗΝΑ 2014 1 1. Τι είναι το e-learning; Το e-learning, η ηλεκτρονική μάθηση, είναι μια διαδικασία μάθησης και ταυτόχρονα μια μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.

Περιγραφή μαθήματος. Εαρινό εξάμηνο 2009-2010. Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail. Μάθημα: Διδακτική της Πληροφορικής I Εαρινό εξάμηνο 2009-2010 Διδάσκων: Παλαιγεωργίου Γ. Διαλέξεις: Δευτέρα 14:00-18:00 email: gpalegeo.teaching@gmail.com Περιγραφή μαθήματος Με τον όρο "Διδακτική της

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς

Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Ερωτηματολόγιο προς εκπαιδευτικούς Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με την ιδιαίτερη πολιτική του σχολείου τους. Η έρευνα αυτή εξετάζει, κυρίως, την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Οι κλασματικές μονάδες και οι απλοί κλασματικοί αριθμοί ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH:

Διαβάστε περισσότερα

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών

Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι Εκπαιδευτικών Περιφερειακή Ενότητα Νομού Τρικάλων Δ/ΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Θεσμοί της Αυτοδιοίκησης και της κεντρικής Κυβέρνησης φιλικοί στο παιδί Βιωματικές δράσεις: Επιμορφωτικό Εργαστήρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 ΟΔΗΓΟΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2010 10-2011 ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα σύγχρονο εκπαιδευτήριο προσανατολισμένο στην

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός

Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις. Λοΐζος Σοφός Διαδικασία μετασχηματισμού του Προγράμματος Σπουδών σε μιντιακές δράσεις Λοΐζος Σοφός Οι 5 φάσεις του διδακτικού μετασχηματισμού 1. Εμπειρική σύλληψη ενός σεναρίου μιντιακής δράσης και χαρτογράφηση της

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό

Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 1 Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό Δημήτρης Σπανός 1 dimitris.spanos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Στρατηγική Αξιολόγησης κατά την Υλοποίηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού Μαρία Καραβελάκη, Γεώργιος Παπαπαναγιώτου, Γιάννα Κοντού INTE*LEARN Αγν.Στρατιώτη 46, Καλλιθέα τηλ. 95 91 853, fax. 95 72 098, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α

Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Πρόλογος...7 Πρόλογος Επιμελητή...9 Εισαγωγή Τεχνολογίες για την ανάπτυξη ικανοτήτων...23 Σκοπός του βιβλίου...24 Eνα μοντέλο για την παιδαγωγική χρήση των εργαλείων με γνωστικό δυναμικό...26

Διαβάστε περισσότερα

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά

Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟ. Χανιά Νιώθω, νιώθεις, νιώθει.νιώθουμε ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Σμαράγδα Τσιραντωνάκη, ΠΕ70 ΣΧΟΛΕΙΟ Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου Χανιά Μάϊος 2015 Σελίδα 1 από 10 1. Συνοπτική περιγραφή της καλής πρακτικής Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: Ε.202-2 ΕΝΤΥΠΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΥΠΟ: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΚΔΟΤΗΣ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ Ε.202-2: ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A ΜΕΡΟΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Υ ΕΞΑΜΗΝΟ: Β ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΑΧΥΡΥΘΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ E-learning Εκπαίδευση ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2009-2010 ΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Το Ανοικτό Ίδρυμα Εκπαίδευσης είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04)

ΠΕ60/70, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04) «Επιµόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διδακτική διαδικασία» (Γ ΚΠΣ, ΕΠΕΑΕΚ, Μέτρο 2.1, Ενέργεια 2.1.1, Κατηγορία Πράξεων 2.1.1 θ) Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών για

Διαβάστε περισσότερα

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση

EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση EDU.20 Μια διαδικτυακή πλατφόρμα, ένα περιβάλλον αυτόνομης και διαφοροποιημένης διδασκαλίας και μάθησης στα Αγγλικά στη Δημοτική εκπαίδευση Ημερίδα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, Λεμεσός 23/2/13

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου»

ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» ΤΡΟΠΟΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ «οι μύθοι του Αισώπου» 6/Θ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΤΡΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Μαρία Υφαντή (ΠΕ 11) Δαμιανός Τσιλφόγλου (ΠΕ 20) Θέμα: Μύθοι Αισώπου και διδαχές του Τάξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 677 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ POWER POINT Πέτρος Κούμουλος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας

ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ. Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας ΘΕΜΑ ΔΙΑΛΟΓΟΥ «ΚΑΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» Συντονιστές: Σοφία Καλογρίδη & Ιγνάτιος Καράμηνας Θέματα για συζήτηση: [Μπορείτε να συμμετάσχετε, στέλνοντας απόψεις, προτάσεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ m145 Ευστράτιος Παπάνης Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται

Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κύκλος Εκπαίδευσης «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση» Ηλεκτρονική Μάθηση & Συστήματα που τη διαχειρίζονται Κατερίνα Γεωργούλη ΤΕΙ Αθήνας Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Η ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακής παιδείας στην Ελλάδα: μια ερευνητική και θεωρητική προσέγγιση Στέλλα Κορομπίλη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙΘ, Αφροδίτη

Διαβάστε περισσότερα

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού

Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους. του Σταύρου Κοκκαλίδη. Μαθηματικού Τα Διδακτικά Σενάρια και οι Προδιαγραφές τους του Σταύρου Κοκκαλίδη Μαθηματικού Διευθυντή του Γυμνασίου Αρχαγγέλου Ρόδου-Εκπαιδευτή Στα προγράμματα Β Επιπέδου στις ΤΠΕ Ορισμός της έννοιας του σεναρίου.

Διαβάστε περισσότερα

"Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ".

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. "Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ ΣΑΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ". Σίμος Αναγνωστάκης, Ε.Ε.Δι.Π., sanagn@edc.uoc.gr Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5. Η εκπαίδευση στην Κοινωνία της Πληροφορίας 5.1 Εισαγωγή 5.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά της συντελούμενης αλλαγής 5.3 Οι νέες προτεραιότητες 5.4 Τα συστατικά στοιχεία του νέου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΣ) Χρίστος Δούκας Αντιπρόεδρος του ΠΙ Οι Δ/τές ως προωθητές αλλαγών με κέντρο τη μάθηση Χαράσσουν τις κατευθύνσεις Σχεδιάσουν την εφαρμογή στη σχολική πραγματικότητα Αναπτύσσουν

Διαβάστε περισσότερα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα

Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα Εικονικό εργαστήριο στο ηλεκτρικό κύκλωμα ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ευάγγελος Κολτσάκης, ΠΕ0401 ΣΧΟΛΕΙΟ Καλλιτεχνικό Σχολείο Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκη, 2015 1. Συνοπτική περιγραφή της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119

Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Επιβλέπων: Καθ. Ι. Ψαρομηλινγκος - Φοιτήτρια: Ελένη Στάμου Α.Μ.2119 Εισαγωγή στα MOOCs, ορισμός, πως ξεκίνησαν Λόγος ύπαρξης τους, ΗΠΑ, Ευρώπη Διαφοροποιήσεις, xmoocs vs cmoocs και σύγκριση με τα παραδοσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΤΣΑΛΑΠΑΤΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ Γ.Ν. ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΒΟΥΛΑΣ Ενηλικιότητα Δεν προσδιορίζεται με βάση την ηλικία. Ο ίδιος αναγνωρίζει τον εαυτό του

Διαβάστε περισσότερα

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Η διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης /ξένης γλώσσας Εισαγωγικά Μαρία Παπαλεοντίου, Φιλόλογος Π.Ι.Κ. Προβληματιζόμαστε... Τι εννοούμε με τον όρο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τι

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού

Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Θέµατα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισµικού Όνοµα: Τάσος Αναστάσιος Επώνυµο: Μικρόπουλος Τίτλος: Αναπληρωτής Καθηγητής, Εργαστήριο Εφαρµογών Εικονικής Πραγµατικότητας στην Εκπαίδευση, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ. E-learning. Οδηγός Σπουδών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ E-learning Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, σας καλωσορίζει

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle

Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας ΠΡΑΚΤΙΚΑ Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνολογίες στα αναλογικά ηλεκτρονικά Δημιουργία Μαθήματος Ασύγχρονης Εκπαίδευσης Σε Περιβάλλον Moodle Ιωάννου Παρασκευή Φοιτήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος 6 ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I 6 ΓΑΛ 170 e-french 6 ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής 6 πρώτο δεύτερο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΑΛ 102 Προφορικός λόγος ΓΑΛ 103 Γραπτός λόγος I ΓΑΛ 170 e-french ΓΑΛ 100-299 Μάθημα περιορισμένης επιλογής ΓΑΛ 104 Γραπτός λόγος II ΓΑΛ 111 Φωνητική ΓΑΛ 1 Από

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έργου EUfolio

Αποτελέσματα Έργου EUfolio http://www.eufolio.eu Αποτελέσματα Έργου EUfolio Ημερίδα «Ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία Λευκωσία, 16 Μαΐου 2015 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ

Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ Δρ. ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ Κ. ΣΠΑΝΑΚΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠ65 Η ΤΡΙΓΩΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Τι είναι η τριγωνοποίηση; Ποια είδη τριγωνοποίησης υπάρχουν; Πώς να επιλέξουμε το κατάλληλο είδος; Τι μας προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο

Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ Ε Π Ι Μ Ο Ρ Φ Ω Τ Ι Κ Α Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α Γ Ι Α Ε Κ Π Α Ι Δ Ε Υ Τ Ι Κ Ο Υ Σ Σ Τ Ο Ν Π Ο Λ Υ Χ Ω Ρ Ο Μ Ε Τ Α Ι Χ Μ Ι Ο Ο κ τ ώ β ρ ι ο ς Ν ο έ μ β ρ

Διαβάστε περισσότερα

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης

Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Π.3.2.5 Πιλοτική εφαρμογή και αξιολόγηση αντιπροσωπευτικού αριθμού σεναρίων από κάθε τύπο σε διαφοροποιημένες εκπαιδευτικές συνθήκες πραγματικής τάξης Νεοελληνική Γλώσσα Ε Δημοτικού Τίτλος: «Μουσική» Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr

The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities. Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr The Use of the MOODLE Platform in Writing Activities Δέσποινα Παπαγγελή Σχολική Σύμβουλος Β Αθήνας despap@otenet.gr MOODLE Modular Object- Oriented Dynamic Learning Environment 2 What is Online σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163

Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Εργάστηκαν οι: Δαρειώτη Φωτεινή, 111320130032 Κανέλλη Ζωή-Ειρήνη, 11320130041 Έλενα Τσιάρλεστον, 113201300163 Υπεύθυνη Καθηγήτρια: Ζαχαρούλα

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη»

«ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή, στους Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3 -Οριζόντια Πράξη» Οι Κύκλοι της Επιμόρφωσης κατά την πιλοτική εφαρμογή των νέων ΠΣ και ο ρόλος του Εκπαιδευτικού Αλεξάνδρα

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story

3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story 3 ο Δελτίου Τύπου του Προγράμματος T Story Επίσημο Δελτίο Τύπου του Προγράμματος T Story Storytelling Applied to Training,χρηματοδοτούμενο από ό τη δράση «Κύρια Δραστηριότητα 3 Τεχνολογίες Πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1023 Η παιδαγωγική αξιοποίηση του μαθήματος της Πληροφορικής στην Ειδική Αγωγή - Ευαισθητοποίηση των μαθητών χάριν του περιβάλλοντος. Μία διδακτική προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβάλλοντα Ενότητα 2: Εκπαίδευση με ΤΠΕ Βασιλική Μητροπούλου-Μούρκα Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης

GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης GUnet eclass 1.7 Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Περιγραφή Πλατφόρμας Η πλατφόρμα eclass είναι ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων και αποτελεί την πρόταση του Ακαδημαϊκού Διαδικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη

Καρτσιώτου Θωμαϊς M.Sc. Δασκάλα Δ.Σ. Παληού Καβάλας tzoymasn@hol.gr. Περίληψη 33 Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ τάξης Δημοτικού: Μαθαίνω για τα σημαντικά έργα που υπάρχουν στην Ελλάδα μέσα από το google earth Καρτσιώτου Θωμαϊς

Διαβάστε περισσότερα

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning

Information and Communication Technologies in Education Distance Learning Information and Communication Technologies in Education Distance Learning K. Vassilakis / M. Kalogiannakis Περίγραμμα Αποσαφήνιση του πεδίου Παράγοντες που επηρέασαν την εξαε Η συζήτηση για την τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο

Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο Οδηγίες για την Πιλοτική Εφαρμογή των μαθημάτων και των Βιωματικών Δράσεων στο Γυμνάσιο για τις ανάγκες της Πράξης «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) Πιλοτική Εφαρμογή». Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Νικολέττα Ιωάννου Λειτουργός Γραφείου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Υποθέσεων Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4, Λ ε μ ε σ ό ς Βασικά ερωτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου»

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ. «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΩΝ «Τα μυστικά ενός αγγείου» ΜΠΙΛΙΟΥΡΗ ΑΡΓΥΡΗ 2011 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ «ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΕΝΟΣ ΑΓΓΕΙΟΥ» ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η παρούσα εργασία αποτελεί το θεωρητικό

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ

Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Εκπαιδευτικό Σενάριο Τίτλος: Δημιουργία κόμικ Τάξη: Γ Δημοτικού Ενότητα: Δημιουργώ με τον κειμενογράφο Εμπλεκόμενες έννοιες: Δημιουργία και πληκτρολόγηση εγγράφου, αποθήκευση, μορφοποίηση γραμματοσειράς,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Επιμόρφωση εκπαιδευτών/τριών Επιμορφωτικών Κέντρων Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Σάββατο, 28 Μαρτίου 2015 Λύκειο Λατσιών Αλέξανδρος Ταμπάκης Εκπαιδευτής Ε.Κ. Εισαγωγή 1. Χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική Μεθοδολογία:

Διδακτική Μεθοδολογία: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα Διδακτική Μεθοδολογία: Σχεδιασμός - Διεξαγωγή και Αξιολόγηση της Διδασκαλίας Εισηγητής: Δρ. Ιγνάτιος Καράμηνας Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ Εκπαιδευτής Ενηλίκων Επιστ. Συνεργάτης

Διαβάστε περισσότερα

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο

6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο 6.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση εκπαιδευτικών σεναρίων και δραστηριοτήτων ανά γνωστικό αντικείμενο Το εκπαιδευτικό σενάριο Η χρήση των Τ.Π.Ε. στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να γίνεται με οργανωμένο

Διαβάστε περισσότερα

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης)

ECTS κατ ιδίαν μελέτη (μελέτη, προετοιμασία ασκήσεων, εργασίας, παρουσίασης) 1 Κωδικός: ΥΔ0008 Τίτλος: Διδασκαλία γλώσσας και νέες τεχνολογίες Διδακτικές Μονάδες European Credit Transfer System Συνολικός Φόρτος εργασίας δια ζώσης συμμετοχή (διάλεξη, εργαστήρια, σεμινάρια, φροντιστηριακή

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014

Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Επικοινωνία, Μάθηση και Προσεγγίσεις Αποτελεσματικής Διδασκαλίας Λευκωσία 26 Φεβρουαρίου 2014 1 Συνάντηση με εκπαιδευτικούς εσπερινών Γυμνασίων - Λυκείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων δια βίου μάθησης που οργανώνει, θα υλοποιήσει

Διαβάστε περισσότερα

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το

επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Η χρήση του ΕΛ/ΛΑΚ στην εκπαίδευση: Εμπειρίες και καλές πρακτικές Ηχρήση της πλατφόρμας moodle στη διαδικτυακή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος Ιωάννα Κομνηνού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015*

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015* ΔΕΥΤΕΡΑ 19/1 ΤΡΙΤΗ 20/1 ΤΕΤΑΡΤΗ 21/1 ΠΕΜΠΤΗ 22/1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23/1 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ............................... 15 ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ................................... 17 ΜΕΡΟΣ Ι ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος

Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Σχόλια και υποδείξεις για το Σχέδιο Μαθήματος Ακολούθως αναπτύσσονται ορισμένα διευκρινιστικά σχόλια για το Σχέδιο Μαθήματος. Αφετηρία για τον ακόλουθο σχολιασμό υπήρξαν οι σχετικές υποδείξεις που μας

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε)

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ-Ε) Τεχνολογίες Μάθησης Learning Technologies 2015 Τι είναι; Πρόκειται για διεπιστημονική Κατεύθυνση σπουδών που εστιάζει στις Τεχνολογίες Μάθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΡΙΑ: ΔΟΥΒΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Προπαίδεια - Πίνακας Πολλαπλασιασμού του 6 ΕΠΙΜΟΡΦOYMENH: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτική της Πληροφορικής

Διδακτική της Πληροφορικής ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ενότητα 6: Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Σταύρος Δημητριάδης Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Μελέτη Καταγραφής Επαγγελματικών Δικαιωμάτων Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Αποφοίτων Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας Ιονίου Πανεπιστημίου Περιεχόμενα Περίληψη. 3 Εισαγωγή..4 Το Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας Σπουδές.....5 Απορρόφηση των Αποφοίτων του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012

Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή. Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Τεχνολογία στην Εκπαίδευση Εισαγωγή Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 24/9/2012 Μάθηση Γενικότερος όρος από την «εκπαίδευση» Την εκπαίδευση την αντιλαμβανόμαστε σαν διαδικασία μέσα στην τάξη «Μάθηση» παντού και συνεχώς

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Οι τρεις διαστάσεις της μάθησης Αλέξης Κόκκος Ο Knud Illeris, ο σημαντικότερος ίσως θεωρητικός της μάθησης σήμερα, στο κείμενό του «Μια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 729 Παιδαγωγικές χρήσεις του ιαδικτύου στο νηπιαγωγείο Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική

Διαβάστε περισσότερα

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή cangeli@ucy.ac.cy Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014-2015 Α ΕΞΑΜΗΝΟ ΜΑΘΗΜΑ Κατηγορία ECTS Εισαγωγή στην Παιδαγωγική Επιστήμη Υποχρεωτικό 6 Ελληνική Γλώσσα Υποχρεωτικό 6 Η Ιστορία και η Διδακτικής της Υποχρεωτικό 6

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Μαρούσι, 18 09-2009 Αρ. πρωτ.:114880/γ1 ΠΡΟΣ: Περ/κές

Διαβάστε περισσότερα

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Μαρία ημάση Μακρίνα Ζαφείρη Γρηγορία-Καρολίνα Κωνσταντινίδου Πολυτροπικότητα και διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Πλυτροπικότητα: η έννοια Ως πολυτροπικότητα, multimodality, ορίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής

Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Καινοτόμες παρεμβάσεις για την αποτελεσματική συνεργασία των αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΕ 70 με το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό και τα Στελέχη της Εκπαίδευσης Ανδρέας Δ. Καρατζάς, Θεόδωρος Μπαρής Ολοήμερο

Διαβάστε περισσότερα

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής

Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Εξ αποστάσεως υποστήριξη του έργου των Εκπαιδευτικών μέσω των δικτύων και εργαλείων της Πληροφορικής Ε. Κολέζα, Γ. Βρέταρος, θ. Δρίγκας, Κ. Σκορδούλης Εισαγωγή Ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της σχολικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής

ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009. Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής ΑΣΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2009 Κλάδος: ΠΕ 19-20 Πληροφορικής ΕΡΩΤΗΜΑ 1 Ο : α) Διδακτικοί στόχοι Μετά το τέλος της διδακτικής ώρας θα πρέπει οι μαθητές να είναι σε θέση: να περιγράφουν την γενική μορφή της επαναληπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ

ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΜΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΝΤΕ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΟ Α ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ Ιώ Παπαδηµητρίου 757 Σηµείωση: Θα πρέπει εδώ να σηµειωθεί ότι στην προσχολική αγωγή δε συνηθίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Μάθηµα: Εφαρµοσµένη ιδακτική των Φυσικών Επιστηµών (Πρακτικές Ασκήσεις Γ Φάσης) ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΟΥΜΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το διδακτικό προσωπικό του ΑΤΕΙ Λάρισας Κυριακή Μπαλτά Βιβλιοθηκονόμος-Τεχνολόγος εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο Μακεδονίας - Βιβλιοθήκη Λάρισα Φεβρουάριος 2006 Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα