Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης"

Transcript

1 Ένα Εκπαιδευτικό Πλαίσιο Σχεδιασμού Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Χαρούλα Αγγελή Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 1

2 Το περιβάλλον της συνεργασίας Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημιακών και ερευνητών από οκτώ διαφορετικά πανεπιστήμια που βρίσκονται σε οκτώ διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες (Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Δημοκρατία της Τσεχίας, Φιλανδία). Τα άτομα αυτά είχαν επιλεγεί γιατί είχαν αρκετές εμπειρίες με προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είτε ως εκπαιδευτές είτε ως ερευνητές. Η συνεργασία αποσκοπούσε στη δημιουργία μιας μεθοδολογίας ή ενός εκπαιδευτικού πλαισίου για τη στήριξη του σχεδιασμού και της ανάπτυξης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. H έρευνα επιχορηγήθηκε με 360,000 ευρώ από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Σωκράτης-Μινέρβα. 2

3 Μεθοδολογία Ανάλυση 36 συνολικών περιπτώσεων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, αποτελούσαν καλά δείγματα περιπτώσεων (best cases). Κάθε εταίρος εντόπισε τέσσερις ή πέντε περιπτώσεις από τη χώρα του/της. Οι περιπτώσεις ήταν μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου, βασισμένα 100% στο Διαδίκτυο ή υβριδικού/μικτού τύπου, δηλαδή μαθήματα που συνδύαζαν την απευθείας διδασκαλία με την ηλεκτρονική μάθηση. 3

4 Μεθοδολογία Χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων με τους «κατόχους» των περιπτώσεων (π.χ., διδάσκοντες των μαθημάτων). Οι ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αποσκοπούσαν στη συλλογή ποιοτικών πληροφοριών, που θα επέτρεπαν σε βάθος ανάλυση των περιπτώσεων. Η συλλογή δεδομένων για την κάθεμια περίπτωση περιείχε τις ακόλουθες πληροφορίες: 1. Εισαγωγή/ιστορικό της περίπτωσης, 2. Περιγραφή του σκοπού της περίπτωσης, 3. Στόχοι, 4. Τεχνικά μέσα/πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε, 5. Διδακτικές προσεγγίσεις ηλεκτρονικής μάθησης, 4

5 Μεθοδολογία Η συλλογή δεδομένων για την κάθε περίπτωση περιείχε τις ακόλουθες πληροφορίες (συνέχεια): 6. Σχεδιασμός και ανάπτυξη μαθησιακού υλικού, 7. Διαχείριση του μαθήματος και, 8. Αποτελέσματα σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών (αξιολόγηση μαθητών). Οι πληροφορίες αναλύθηκαν ποιοτικά και ποσοτικά (περιγραφικά στατιστικά στοιχεία). 5

6 Αποτελέσματα Διδακτικές προσεγγίσεις ηλεκτρονικής μάθησης Ενθαρρύνουν τη δια-δραστικότητα των μανθανόντων με το υλικό μάθησης και προάγουν τη συνεργασία μεταξύ των συμμετεχόντων σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας κοινότητας μάθησης. 6

7 Διδακτικές προσεγγίσεις ηλεκτρονικής μάθησης Με τη βοήθεια συστημάτων, όπως τα εργαλεία ασύγχρονης επικοινωνίας, οι διδάσκοντες: (α) εμπλέκουν τους φοιτητές σε συζητήσεις (β) αξιοποιούν τη διαμορφωτική αξιολόγηση (γ) παρέχουν έγκαιρη ανατροφοδότηση. Η συμβολή του διδάσκοντος θεωρείται ουσιώδους σημασίας καθώς χρησιμοποιεί διάφορες στρατηγικές για να διευκολύνει τη συνεργασία, διευκρίνιση θεμάτων, ενθάρρυνση του προβληματισμού εκ μέρους των φοιτητών και εμπλοκή των φοιτητών σε μετα-γνωστικές διαδικασίες. Σε μερικές περιπτώσεις, αξιοποιήθηκε επίσης η δημιουργία γνωστικής σύγκρουσης (με στόχο την αποσταθεροποίηση παρανοήσεων) η οποία συνήθως οδηγεί στην οικοδόμηση της γνώσης. 7

8 Αποτελέσματα Ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού Η πλειοψηφία των ιδρυμάτων θέτει γενικές κατευθυντήριες γραμμές για το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών. Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν έγινε αναφορά στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS), ωστόσο ήταν κάτι που δεν ρωτήθηκε ευθέως στη συνέντευξη. Σε δεκατρείς από τις περιπτώσεις, οίδιοςοδιδάσκων ανάπτυσσε το υλικό του προγράμματος. 8

9 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού Σε 21 περιπτώσεις υπήρχε ομάδα ειδικών επί του αντικειμένου, καθώς και ειδικών σε πολυμέσα και τεχνικά θέματα που συνεργάστηκαν στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής. Επιπρόσθετα, τρία από τα προγράμματα ανέθεσαν σε τρίτους την ανάπτυξη περιεχομένου και δύο προγράμματα βασίστηκαν στην ανάπτυξη περιεχομένου από τους φοιτητές. 9

10 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού Συναφής με το θέμα της παραγωγής περιεχομένου ήταν η Πλατφόρμα που χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή ή τη φιλοξενία του υλικού. Η χρήση της πλατφόρμας αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανησυχίας στη διαδικασία συγγραφής, καθώς τα συστήματα αυτά επιβάλλουν συνήθως ένα σχεδιασμό για την πλοήγηση και την παρουσίαση του υλικού. Είναι δυνατό να επιβάλλουν επίσης περιορισμούς ως προς το είδος του υλικού που μπορεί να εισαχθεί (δηλ. το βαθμό στον οποίο στηρίζει τα πρότυπα μαθησιακά αντικείμενα (learning object standards), όπως είναι τα IEEE Learning Object Metadata, IMS Content Packaging, IMS Simple Sequencing, και IMS Learning Design). 10

11 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού Πλατφόρμα Συχνότητα WebCT 11 IntraLearn 3 Moodle 6 Πλατφόρμα ιδρύματος 7 Optima 4 Synergo 1 Topclass 2 Άλλη 2 Σύνολο 36 11

12 Αποτελέσματα Αξιολόγηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Ποσοστό πέραν του 60% των οργανισμών διαθέτουν ήδη σχέδιο αξιολόγησης ή πρόκειται να το εισαγάγουν σύντομα. Γενικόςστόχοςτηςαξιολόγησηςείναικυρίωςη ποιότητα της εμπειρίας μάθησης και η ικανοποίηση των φοιτητών, η ποιότητα του σχεδιασμού του προγράμματος, η ποιότητα της ηλεκτρονικής διευκόλυνσης και σε λιγότερο βαθμό η ικανοποίηση των διδασκόντων. Οι αξιολογητές είναι στις πλείστες περιπτώσεις φοιτητές ή/και διδάσκοντες, σε ορισμένες περιπτώσεις ένας εξωτερικός οργανισμός, ερευνητές και καθηγητές ή πανεπιστημιακό κέντρο εκπαίδευσης. 12

13 Αξιολόγηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Η αξιολόγηση διεξάγεται κυρίως στο τέλος και λιγότερο συχνά κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Η ομάδα-στόχος της αξιολόγησης είναι στις πλείστες περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί/ διδάσκοντες (περίπου 90%). Από την άλλη, μόνο στο 4% περίπου των περιπτώσεων αξιολογούνται αυτοί που αναπτύσσουν περιεχόμενο (αν είναι άλλοι από τους διδάσκοντες). Μερικοί οργανισμοί αξιολογούν τους διαχειριστές των προγραμμάτων καθώς και το τεχνικό προσωπικό. 13

14 Αποτελέσματα Διαχείριση Ο όρος«διαχείριση» σημαίνει να διαπιστώσουμε πώς οργανώνονται οι δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μήπως υπάρχει ένας συνεπής και συστηματικός τρόπος διαχείρισης της οργάνωσης ηλεκτρονικής μάθησης; 14

15 Διαχείριση Οι οργανισμοί που έχουν ξεκάθαρους στόχους για την ηλεκτρονική μάθηση σε οργανωτικό επίπεδο, είτε διαθέτουν ξεχωριστή στρατηγική ηλεκτρονικής μάθησης είτε αυτή αποτελεί μέρος της γενικής στρατηγικής του οργανισμού. Σε πολλές περιπτώσεις, η διαχείριση των έργων ηλεκτρονικής μάθησης δεν έχει αναπτυχθεί σε συστηματική δράση σε οργανωτικό επίπεδο. Πρόκειται περισσότερο για μια δραστηριότητα η οποία εξαρτάται από τα άτομα που εργάζονται στο έργο. 15

16 Αρχές για το Σχεδιασμό Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Διδακτικές προσεγγίσεις ηλεκτρονικής μάθησης Εξέταση του ρόλου των διδασκόντων σε προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης. Προσδιορισμός των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συνεργασίας. Προσδιορισμός δεικτών μιας πραγματικής ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης μεταξύ μανθανόντων και διδασκόντων σε προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης. 16

17 Εξέταση του ρόλου των διδασκόντων σε εξ αποστάσεως προγράμματα Ποια ηλεκτρονικά εργαλεία χρησιμοποιούν; Τι κάνουν σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα μάθησης; Eπεξηγούν τους στόχους του προγράμματος και τις ευθύνες των μανθανόντων; Παρέχουν γενικές συμβουλές και ενθαρρύνουν τους μανθάνοντες να συμμετέχουν ενεργά σε ηλεκτρονικές συζητήσεις; Παρέχουν στους φοιτητές ανατροφοδότηση; Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού συστήματος μάθησης; 17

18 Προσδιορισμός των μέσων ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συνεργασίας Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιούνται οι ηλεκτρονικές συζητήσεις (ασύγχρονη επικοινωνία), το chat (σύγχρονη επικοινωνία), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι εικονικές ώρες γραφείου, η τηλεδιάσκεψη και οι ηλεκτρονικοί συνεργατικοί χώροι εργασίας. 18

19 Προσδιορισμός δεικτών μιας πραγματικής ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης μεταξύ μανθανόντων και διδασκόντων σε εξ αποστάσεως προγράμματα Πώς ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές και πώς οι φοιτητές επικοινωνούν με τους άλλους φοιτητές στα πλαίσια του ηλεκτρονικού συστήματος μάθησης καθώς και με τον διδάσκων; Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιεί ο διδάσκων για να διευκολύνει μια συζήτηση και πώς ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των μανθανόντων; Σε ποιο βαθμό οι φοιτητές εμπλέκονται σε εποικοδομητικό διάλογο και συνεργάζονται με άλλους για την οικοδόμηση γνώσης; 19

20 Ανάπτυξη ηλεκτρονικού μαθησιακού υλικού Ποια είναι η διαδικασία ανάπτυξης του περιεχομένου (παιδαγωγικός σχεδιασμός); Πώς διεξάγεται η διασφάλιση ποιότητας της ανάπτυξης του περιεχομένου; Είναι δυνατό οποιοδήποτε επίπεδο επαναχρησιμοποίησης του περιεχομένου; Μήπως η δια-λειτουργικότητα του περιεχομένου αποτελεί σημαντικό θέμα ανησυχίας; Πώς αντιμετωπίζει ο οργανισμός θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου που αναπτύχθηκε; 20

21 Αξιολόγηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Το εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να ετοιμάσει ένα σχέδιο αξιολόγησης. Τόσο η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών όσο και η αξιολόγηση ολόκληρου του προγράμματος αποκτούν επιπρόσθετη σημασία καθώς αναπτύσσονται νέες τεχνικές. Για τους λόγους αυτούς, το ίδρυμα θα πρέπει να διεξάγει διαρκή και συμμετοχική έρευνα βάσει αποδεικτικών στοιχείων, γιαναδιαπιστωθείκατάπόσοτα προγράμματα εξ αποστάσεως μάθησης επιτυγχάνουν τους στόχους τους. Τα αποτελέσματα μιας τέτοιας έρευνας είναι δυνατό να επηρεάσουν τη μελλοντική πολιτική και τους προϋπολογισμούς του ιδρύματος. 21

22 Αξιολόγηση εξ αποστάσεως εκπαίδευσης Η αξιοπιστία του τεχνολογικού συστήματος παράδοσης είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη. Το διδακτικό προσωπικό έχει στη διάθεσή του τεχνική βοήθεια κατά την ανάπτυξη του προγράμματος. Ταμέλητουδιδακτικούπροσωπικούνα βοηθούνται στη μετάβαση από τη διδασκαλία σε αίθουσα στη διδασκαλία μέσω διαδικτύου. 22

23 Διαχείριση Η ηλεκτρονική μάθηση πρέπει να περιλαμβάνεται στη στρατηγική του οργανισμού. Γιαναδιασφαλιστείσυμμόρφωσημετην στρατηγική ηλεκτρονικής μάθησης, ο οργανισμός θα πρέπει να κατονομάσει ένα πρόσωπο/ μια ομάδα η οποία θα επιβλέπει την εφαρμογή της στρατηγικής και θα παρακολουθεί την πρόοδο προς επίτευξη των στόχων. 23

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας

Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας IΙΙ Σύστημα αξιολόγησης της σχολικής μονάδας Ορισμός και Φιλοσοφία της Αυτοαξιολόγησης Η αυτοαξιολόγηση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επιτελεί η σχολική μονάδα για τη συστηματική συλλογή πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων στην εκπαίδευση Κεφάλαιο 2 - Εκπαίδευση ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PAGE 1 Περιεχόμενα 1. Εκπαίδευση και θεωρία της εκπαίδευσης εξ' αποστάσεως... 3 Εισαγωγή... 3 Συγκριτικές Μελέτες στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης... 6 Πως έχουν χρησιμοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο μελέτης είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 86 ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH ΕΞ ΑΠOΣTAΣEΩΣ ΕKΠAIΔEYΣH ΕNHΛIKΩN: ΜIA AΞIOΛOΓIKH ΠPOΣEΓΓIΣH ΣE ΣYΓKPIΣH ME TA ΣYMBATIKA ΣYΣTHMATA EKΠAIΔEYΣHΣ Tης Ευαγγελίας Φραγκούλη Περίληψη Στην παρούσα εργασία το αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

A. Γενικές Πληροφορίες

A. Γενικές Πληροφορίες ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ A. Γενικές Πληροφορίες Εάν συγκροτείτε Κοινοπραξία, φροντίστε τούτο να καταδεικνύεται στο

Διαβάστε περισσότερα

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης

Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Ανατομία της επικοινωνίας μεταξύ νηπιαγωγών και γονέων: Μελέτη περίπτωσης Παπούλα Παναγιώτα Πανεπιστήμιο Λευκωσίας & Θεοφιλίδης Χρήστος Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Περίληψη Το σχολείο και η οικογένεια είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit

Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Distance Education Unit Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης Distance Education Unit Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου του Κράτους είναι επίσημα εγγεγραμμένο

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics

Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Εξ Αποστάσεως ιαπολιτισµική Επιµόρφωση Εκπαιδευτικών στην Στατιστική Εκπαίδευση: Τo Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα EarlyStatistics Μαρία Μελετίου-Μαυροθέρη 1, Θεόδωρος Χατζηπαντελής 2, Ευστάθιος Μαυροθέρης 3 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 733 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Χλαπάνης Γιώργος Ερρίκος Καθ. Πληροφορικής,Υπ.

Διαβάστε περισσότερα

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle

Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle 4 ο ΣΥΝΕ ΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ 1 Πιλοτική Εφαρµογή Τηλεκπαίδευσης µε το Moodle Τζιµόπουλος Νίκος Εκπαιδευτικός.Ε. ntzimop@sch.gr Γιαλαµά Αγγελική Εκπαιδευτικός.Ε. agialam@sch.gr Αργυρός Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968

Εγχειρίδιο για την εφαρμογή των ηλεκτρονικών παιγχνιδιών και των πολυμέσων για εκπαιδευτικούς σκοπούς Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή 2011-ES1-LEO05-35968 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ PAGE 1 Περιεχόμενα ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1. Γνώση στην ψηφιακή εποχή : Εισαγωγή... 3 Χαρακτηριστικά και οφέλη... 3 Εξατομίκευση... 6 Κίνητρο... 7 Υπευθυνότητα... 7 Διαδραστικότητα...

Διαβάστε περισσότερα

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας

LEAP21. Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century. Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας LEAP21 Learning Educators, Advancing Pedagogy for the 21st Century Οι διαστάσεις μια μαθησιακής δραστηριότητας 19 Μαρτίου 2012 Οι πέντε διαστάσεις της μάθησης του 21ου αιώνα Εισαγωγή Ο σκοπός του οδηγού

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS

Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Υποστήριξη Εκπαιδευτικών Πληροφορικής στη δημιουργία Σχεδίων Μαθημάτων που ενθαρρύνουν την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στο περιβάλλον LAMS Σ. Παπαδάκης 1, Μ. Κορδάκη 2 1 Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

XVI Μεθοδολογία και Τεχνική προσέγγιση του έργου

XVI Μεθοδολογία και Τεχνική προσέγγιση του έργου XVI Μεθοδολογία και Τεχνική προσέγγιση του έργου Βασικές Αρχές της Μεθοδολογίας για την Ανάπτυξη του ΠΣΑ Ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες του σχεδιασμού και ανάπτυξης του ΠΣΑ, ήταν ο λεπτομερής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μια διερεύνηση των προκλήσεων και των ευκαιριών για την ανάπτυξη δεικτών Ως αποτέλεσµα του έργου χαρτογράφησης της εφαρµογής πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

"1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ"

1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 239 "1821-1829: Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ" ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ "ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΜΕ" Μπάλας Κων/νος Φιλόλογος - Επιμορφωτής

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών

Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών Αριθμός έργου: 540273-LLP-1-2013-1-1UK-Grundtvig-GMP COACH4U Δεξιότητες εκπαίδευσης για Επαγγελματίες Εκπαιδευτές Ενηλίκων Αναφορά ανάλυσης διακρατικών αναγκών ΕΣΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Ανάλυση Αναγκών Συντάχτηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING.

ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD, INTERNET EXPLORER & OUTLOOK EXPRESS ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ E-LEARNING. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Σ Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα: Εφαρμοσμένης Πληροφορικής &Πολυμέσων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ WORD,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

Μελέτη για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση: Π3.1.2. Ανάπτυξη μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων στο μάθημα της Ελληνικής Γλώσσας με τη δημιουργική αξιοποίηση της επιστήμης και των εργαλείων ΤΠΕ Μελέτη για την αξιοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ)

Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων (ΑΣΠΑΙΤΕ) Οι ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές στη διδακτική πράξη της εκπαίδευσης ενηλίκων Ιωάννου Νικολέττα Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) & Αθανασούλα Ρέππα Αναστασία Ανώτατη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ... 3 Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 ΝΟΜΟΣ 2916/2001 (αρθρ 5, παρ., 12)... 4 Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 4 Β1. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα