ROMEO ΠΙΝΕΛΑ ΚΙΝΑ ΕΛ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ROMEO ΠΙΝΕΛΑ ΚΙΝΑ ΕΛ. 15-16"

Transcript

1 ΣΕΧΝΟΣΡΟΠΙΕ ΙΣΑΛΙΑ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΕΛ. 2-5 ΚΕΡΙΑ ΙΣΑΛΙΑ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΕΛ. 6-8 ΧΡΩΜΑΣΑ ΒΕΛΓΙΟΤ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΛ ΡΟΛΛΑ ΑΓΓΛΙΑ ΕΛ. 14 ΚΟΝΣΑΡΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΕΛ. 14 ROMEO ΠΙΝΕΛΑ ΚΙΝΑ ΕΛ ΠΙΝΕΛΑ ΙΣΑΛΙΑ ΕΛ. 17 ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛ ΠΑΣΟΤΛΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛ. 27 ΛΕΙΑΝΣΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛ ΙΛΙΚΟΝΕ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΣΙΚΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΕΛ. 30 PANSIL ΔΙΑΛΤΣΙΚΑ ΕΛ. 31 CHROMOMIX ΔΙΑΛΤΣΙΚΑ ΕΛ. 31 ΡΟΛΛΑ ΕΛ. 32 Ο παρών τιμοκατάλογοσ καταργεί κάθε προηγοφμενο. Η εταιρία ζχει το δικαίωμα να προβεί ςε τροποποιήςεισ χωρίσ προειδοποίηςη. Οι τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

2 ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΔ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ ΕΔΛΔ Σν EFFETTO TAMPONATO SILOSSANICO είλαη έλα δηαθνζκεηηθό δειέ ηερλνηξνπίαο, κε ζύλζεζε ζηινμαληθήο ξεηίλεο. Απηό ην ζπζηαηηθό πξνζθέξεη ηελ όςε ιείνπ δηαθαλνύο ρξώκαηνο, ζπλδπάδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πςειή πδξαηκνδηαπεξαηόηεηα θαη ηαπηόρξνλα είλαη εμαηξεηηθά πδξνθνβηθό. Σν tamponato ρξεζηκνπνηείηαη γηα εζσηεξηθά θηληξίζκαηα θαη γηα εμσηεξηθή δηαθόζκεζε θαη πξνζηαζία.. Ζ δηαθάλεηα ηνπ επηηξέπεη λα θαλεί ην ππόζηξσκα θαη ην αξγνζηέγλσην ηνπ πιηθνύ πξνζθέξεη ρξόλν γηα λα δνπιεπηεί κε θαηάιιεια ξνιά ώζηε λα πξνζθέξεη εύθνια πνηθίια απνηειέζκαηα ηερλνηξνπίαο ραξίδνληαο απαξάκηιιε νκνξθηά. Αξαίσζε κε λεξό έσο 5%. Σν πξντόλ δελ είλαη ηνμηθό. 750ml 6 4lt 1 ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ ΕΔΛΔ Σν EFFETTO CERATO είλαη έλα δηαθνζκεηηθό δειέ ηερλνηξνπίαο, εύθνιν ζηελ εθαξκνγή, εκπινπηηζκέλν κε θεξί. ηελ ζύζηαζή ηνπ πεξηέρεηαη αθξπιηθή ξεηίλε, ε νπνία πξνζθέξεη ηελ όςε ιείνπ δηαθαλνύο ρξώκαηνο. πλδπάδεη ηελ πςειή πδξαηκνδηαπεξαηόηεηα θαη ηαπηόρξνλα είλαη εμαηξεηηθά πδξνθνβηθό. Σν θεξί πνπ πεξηέρεη δίλεη θηληξίζκαηα κε πςειή αμία. Αξαίσζε κε λεξό έσο 5%. Σν πξντόλ δελ είλαη ηνμηθό. 750ml 6 4lt 1 ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ ΣΟΚΟ HELLENICA ΒΑΖ ΑΑ (ΑΝΟΗΥΣΖ) CC (ΚΟΤΡΑ) Σν EFFETTO STUCCO ANTICO είλαη έλαο δηαθνζκεηηθόο ζηόθνο, θαιππηηθόο κε αηζζεηηθό απνηέιεζκα stucco antico veneziano. Δίλαη γηα εζσηεξηθή ρξήζε θαη ε ζύζηαζή ηνπ πεξηέρεη ζπλζεηηθά αδξαλή πιηθά, αλζξαθνύρν αζβέζηην θαη εηδηθά πξνζζεηηθά. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζδίδνπλ έλα γςαλιζηεπό αποηέλεζμα όκνην κε ηνπ καξκάξνπ, αλζεθηηθό ζηε βξσκηά θαη κε ηνμηθό. Αξαίσζε κε λεξό εώο 5%. 1Kg 6 5Kg 1 Σν HELLENICA είλαη έλα δηαθνζκεηηθόο ζηόθνο πνπ δίλεη αλάγιπθε αληηθέ εκθάληζε κε ζύλζεζε αθξπιηθήο ξεηίλεο, αλζεθηηθό ζηελ αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ. Καηάιιειν γηα εζσηεξηθέο επηθάλεηεο κε ζηπι παιαηό ή αθόκα θαη γηα ζύγρξνλα θηίξηα όπσο ηξάπεδεο, μελνδνρεία, γξαθεία. Έηνηκν πξνο ρξήζε. 1Kg 6 5Kg 1 2

3 ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΔ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ ΣΟΚΟ ` ΓΙΑΚΟΜΗΣΙΚΗ ΒΑΦΗ <JEANS> Σν EFFETTO STUCCO SETA είλαη έλα δηαθνζκεηηθό ρξώκα πςειήο αηζζεηηθήο γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο πνπ δίλεη ζαλ απνηέιεζκα κεηαμέληεο αληαλαθιάζεηο. Ζ αθή ηνπ αληηγξάθεη ην κεηάμη ή ην βεινύδν, αλάινγα κε ηε κέζνδν εθαξκνγήο. Ηδαληθό γηα εζσηεξηθέο επηθάλεηεο: ηνίρνη, κεζνηνηρίεο θαη γπςνζαλίδεο πνπ έρεη ήδε εθαξκνζηεί έλα θαιό πιελόκελν πιαζηηθό. Αξαίσζε κε λεξό έσο 5%. Σν πξντόλ δελ είλαη ηνμηθό. 750ml 6 Σν EFFETTO JEANS είλαη κηα δηαθνζκεηηθή αθξπιηθή βαθή κε αηζζεηηθό απνηέιεζκα όςεο ηδήλ. Δύθνιν ζηελ εθαξκνγή. Γίλεη έλα κνληέξλν θηλίξηζκα κε κεηαιιηδέ απνηέιεζκα. ηελ αθή ηνπ είλαη ειαθξώο άγξην. Ζ ηειηθή κνξθή ζπκίδεη ραξαθηεξηζηηθά ηδήλ ύθαζκαηνο. Ηδαληθό γηα ηηο πεξηζζόηεξεο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. Απαίωζη με νεπό έωρ 5%. Σο πποϊόν δεν είναι ηοξικό. 750ml 6 ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ ΕΔΛΔ <ΠΔΡΛΑ> To EFFETTO PERLATO είλαη κηα δηαθνζκεηηθή βαθή, εύθνιε ζηελ εθαξκνγή ε νπνία πξνζθέξεη αηζζεηηθό απνηέιεζκα πεξιέ. Ζ ζύζηαζή ηεο απνηειείηαη από εηδηθή αθξπιηθή ξεηίλε θαη ρξσζηηθέο πξνζδίδνληαο ηνπ κεγάιε αλζεθηηθόηεηα ζην πιύζηκν. Ηδαληθό γηα ηηο πεξηζζόηεξεο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. Αξαίσζε κε λεξό 5%-10%. Σν πξντόλ δελ είλαη ηνμηθό. ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΒΑΦΖ ΜΔ ΑΚΑΝΟΝΗΣΔ ΚΗΑΔΗΗ Σν Domus Aurea είλαη κία πςειήο πνηόηεηαο δηαθνζκεηηθή βαθή, κε ραξαθηεξηζηηθό ηηο αθαλόληζηεο ζθηάζεηο θαιπκκέλεο από έλα εμαηξεηηθό αλάγιπθν, πξνζδίδνληαο κία πνιύηηκε θαη παιαηά όςε ζηνλ ρώξν. Υάξε ζηελ δνκή ηνπ είλαη θαηάιιειν θαη γηα λα πξνζηαηεύεη θαη γηα λα δηαθνζκεί ζπίηηα, παηώκαηα, μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα θαη γεληθά όινπο ηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεηάηε έλα «δεζηό» απνηέιεζκα θαη κηα παιαησκέλε (αληηθέ) όςε. Σν πξντόλ απηό, πιέλεηαη, απσζεί ην λεξό, εγγπάηαη κεγάιε πδξαηκνδηαπεξαηόηεηα θαη βνεζά ζηελ θπζηθή δηαθπγή ηεο πγξαζίαο δηακέζνπ ησλ ηνίρσλ, θαη πξόζζεηα βνήζα ζηελ απνθπγή κνύριαο. Δίλαη έηνηκν πξνο ρξήζε. Σν πξντόλ δελ είλαη ηνμηθό. 750ml 6 750ml 6 4LT 1 Όλερ οι ηεσνοηποπίερ LOGGIA σπυμαηίζονηαι μέζυ ηυν ζςζηημάηυν σπυμαηιζμού ηυν εηαιπιών. Για ηην πιο ζυζηή απόδοζη ηυν αποσπώζευν θα γίνεηαι ενημέπυζη μέζα από ηο έμπειπο πποζυπικό ηηρ εηαιπίαρ μαρ. 3

4 ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΔ Σν VANESIA είλαη έλα δηαθνζκεηηθό ρξώκα πςειήο αηζζεηηθήο γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο πνπ δίλεη ζαλ απνηέιεζκα κεηαμέληεο αληαλαθιάζεηο. Ηδαληθό γηα εζσηεξηθέο επηθάλεηεο: ηνίρνη, κεζνηνηρίεο θαη γπςνζαλίδεο πνπ έρεη ήδε εθαξκνζηεί έλα θαιό πιελόκελν ζαηηλέ πιαζηηθό. Αξαίσζε κε λεξό 5%. Σν πξντόλ δελ είλαη ηνμηθό.` 750ml 6 VANESIA ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΨΟΗΝΣΑ PRIMER FOR DOMUS AUREA ΑΣΑΡΗ ΓΗΑ ΣΟ DOMUS AUREA ΣΔΜΑΥΗΟΤ ΣΔΜ. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 750ml 6 5LT ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ ΓΑΝΣΗ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗ S402 ΓΑΝΣΗ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΓΟΤΝΑ S ΜΔΓΔΘΟ TMX ANA ΠΗΝΔΛΟ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ SPALTER S cm 1 ΠΗΝΔΛΟ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ DOMUS AUREA S cm 1 4

5 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ ΡΟΛΛΟ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ S cm 1 ΡΟΛΛΟ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ S cm 1 TAMPONE FRATTAZZO S cm*15cm 1 TAMPONE POMOLO S ΠΑΣΟΤΛΑ DOMUS AUREA S cm 1 H Ιηαλική εηαιπία LOGGIA είναι από ηιρ ηασύηαηα αναπηςζζόμενερ εηαιπίερ ζηο σώπο ηυν διακοζμηηικών σπυμάηυν ζηην Ιηαλία, ζε μοναδικέρ ηεσνοηποπίερ. Η εηαιπία LOGGIA ζςνδςάζει ιδανικά ηο πολύ ιδιαίηεπο ζηςλ και ηο καλαίζθηηο αποηέλεζμα, ηην εξαιπεηική ποιόηηηα, καλύπηονηαρ έηζι ηην απαίηηζη ηυν πελαηών μαρ για κάηι "διαθοπεηικό". ΔΡΓΑΛΔΗΟ HELLENICA cm 1 5

6 ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ - ΑΦΑΗΡΔΣΗΚΑ PULITORE SMACCHIATORE "OLTRE" ΙΥΤΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ Δμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθό. Γξα ζε βάζνο. Γηα επαίζζεηεο θαη ζθιεξέο επηθάλεηεο. DETERGENTE PER PARQUET Καηάιιειν γηα μύιηλεο επηθάλεηεο επεμεξγαζκέλεο κε ζηηιβσηηθό, ιάδη, θεξηά. Δλδείθλπηαη γηα ζπλζεηηθά παξθέ. Γελ πξνθαιεί θζνξά ζε ηειεηώκαηα θαη βεξλίθηα θεξηνύ. DETERGENTE PER SUPERFICI NATURALI Γηα cotto, ζρηζηόιηζν, κάξκαξν. Γελ βιάπηεη ηα ηειεηώκαηα νύηε ηα βεξλίθηα από θεξί. ηεγλώλεη γξήγνξα θαη ραξίδεη ζηα δάπεδα εμαηξεηηθή θαζαξηόηεηα θαη πγηεηλή... DECERANTE per CERE PREPARATE ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ - ΓΤΑΛΗΣΗΚΑ RIGENERANTE per SUPERFICI NATURALI Γηα θπζηθέο επηθάλεηεο θαη δάπεδα από cotto, πέηξα Αληηνιηζζεηηθό. Καιύπηεη ηδαληθά εθδνξέο θαη εκθαλή γδαξζίκαηα Δπαλαθέξεη ηελ αξρηθή γπαιάδα ζε θάζε ηύπν δαπέδνπ. CREMA RAVVIVANTE per MOBILI Κξέκα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ βακκέλσλ μύιηλσλ επηθαλεηώλ. Υαξίδεη ζηηο επηθάλεηεο εμαηξεηηθή ιάκςε θαη πξνζηαηεύεη από ηε ζθόλε. Ζ θαζαξηζηηθή ηνπ δξάζε απνκαθξύλεη αθόκα θαη επίκνλνπο ιεθέδεο/ ζεκάδηα. 250ml 6 RIGENERANTE PROTETTIVO per PARQUET Καηάιιειν γηα όια ηα δάπεδα παξθέ (πξν-θαηεξγαζκέλα, γπαιηζκέλα ή θεξσκέλα). Δλδείθλπηαη θαη γηα πιαζηηθά θαη ζπλζεηηθά παξθέ. Δπαλαθέξεη ηελ αξρηθή γπαιάδα Καιύπηεη ηδαληθά εθδνξέο θαη εκθαλή γδαξζίκαηα PULITORE MOBILI SPRAY Καζαξηζηηθό γπαιηζηηθό επίπισλ ζε ζπξεπ κε αληηζηαηηθέο ηδηόηεηεο. Καηάιιειν γηα μύιηλεο επηθάλεηεο, επηζηξσκέλεο κε βεξλίθη, ρξώκα ή θεξί. Γνπιεύεηαη εύθνια θαη ζε κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. Πξνζηαηεύεη από ηε ζθόλε. 400ml 6 6

7 ΑΓΗΑΒΡΟΥΟΠΟΗΖΣΗΚΑ IMPREGNANTE ANTIMACCHIA per COTTO e PIETRE Γηα cotto, ηνύβια, θπζηθέο πέηξεο, ηζηκέλην θαη γηα ηερλνηξνπία δηαθνζκεηηθνύ θαιππηηθνύ ζηόθνπ. Βαζηά δηεηζδπηηθό. Πξνζηαζία από ιεθέδεο Μεγάιε αληνρή ζηηο γξαηζνπληέο. IDRO OLEO REPELLENTE Αδηάβξνρν, ειαηναπσζεηηθό αθαηξεηηθό ιεθέδσλ Για cotto, μάρμαρα, γρανίτη, ςχιςτόλιθο, επιφάνειεσ από πζτρα και ςκυρόδεμα καθώσ και δάπεδα. ςυγκρατεί το νερό, τουσ ρφπουσ και τισ λιπαρζσ ουςίεσ. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ PROTETTIVO ANTIUSURA per PARQUET Γηα δάπεδα παξθέ, γπαιηζκέλα μύιηλα δάπεδα θαη επηθάλεηεο. Δμαηξεηηθή αλζεθηηθόηεηα ζηα γδαξζίκαηα. Δύθνιν θαη γξήγνξν ζηελ εθαξκνγή. Έρεη αληηνιηζζεηηθέο ηδηόηεηεο. OLIO PER TEAK Πεξηέρεη πνιύηηκα έιαηα. Θξέθεη θαη εληζρύεη ηε θπζηθή νκνξθηά θάζε ηύπνπ μύινπ. Παξέρεη αδηάβξνρε πξνζηαζία Καηάιιειν γηα εμσηηθά (θαη κε) μύια. 500ml 6 ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ PENNARELLO per RITOCCHI ΑΠΟΧΡΩΔΙ PENARELLO Ηδαληθόο γηα όινπο ηνπο ηύπνπο μύινπ Καιύπηεη ηα γδαξζίκαηα. FRASSINO ΠΕΤΚΟ MOGANO - ΜΑΟΝΙ 20gr 6 TEAK TIK NOCE CHIARO ΚΑΡΤΔΙΑ ΑΝΟΙΧΣΗ ΝΕΑ ΑΠΟΧΡΩΗ Ε ΧΡΩΜΑ VEGE NOCE SCURO ΚΑΡΤΔΙΑ ΚΟΤΡΗ PALISSANDRO ΠΑΛΙΑΝΔΡΟ 7

8 ΚΔΡΗΑ CERA 2001 METALLIZZATA UNIVERSALE Καηάιιειν γηα κάξκαξα, θεξακηθά, ζπλζεηηθό θαη βακκέλν μύιν. Κξπζηαινπνίεζε κε εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο. Μνλαδηθή ζηηιπλόηεηα δίρσο λα απαηηείηαη γπάιηζκα. CERA all'acqua PREPARATA per MARMO Τδαηνδηάιπην θεξί γηα κάξκαξν, γξαλίηεο, θπζηθά ιεηαζκέλε ή ζηηιβσκέλε πέηξα. Ηδηαίηεξα εύθνιε εθαξκνγή. Δμαηξεηηθή ζηηιπλόηεηα θαη απνηέιεζκα κεγάιεο δηάξθεηαο. Δπηηξέπεη ζηηο γπαιηζκέλεο επηθάλεηεο λα αλαπλένπλ θαιύηεξα CERA all'acqua PREPARATA per COTTO Τδαηνδηαιπηό θεξί γηα cotto ην νπνίν ελδείθλπηαη αθόκε γηα ηνύβια, κε γπαιηζκέλε θεξακηθή πνξζειάλε, ζθπξόδεκα. Δμαηξεηηθή ζηηιπλόηεηα θαη απνηέιεζκα κεγάιεο δηάξθεηαο. Δπηηξέπεη ζηηο γπαιηζκέλεο επηθάλεηεο λα αλαπλένπλ θαιύηεξα CERA all'acqua PREPARATA per ARDESIA Τδαηνδηάιπην θεξί γηα ζρηζηόιηζν (ιηζώδε ή αζβεζηώδε), θπζηθή αθαηέξγαζηε ή κε-γπαιηζκέλε πέηξα θαη ζθπξόδεκα. Δμαηξεηηθή ζηηιπλόηεηα θαη απνηέιεζκα κεγάιεο δηάξθεηαο. Δπηηξέπεη ζηηο γπαιηζκέλεο επηθάλεηεο λα αλαπλένπλ θαιύηεξα CERA LIQUIDA METALLIZZATA per SINTETICI Γηα δάπεδα από ειαζηηθό, PVC, linoleum, ζπλζεηηθά δάπεδα (παξθέ) θαη δάπεδα από ξεηίλε. Κξπζηαινπνίεζε κε εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο Αληηνιηζζεηηθό CERA LIQUIDA METALLIZZATA per MARMO Γηα θξπζηαινπνίεζε ζε επηθάλεηεο από κάξκαξν, γξαλίηεο, θπζηθά ιεηαζκέλεο ή ζηηιβσκέλεο πέηξηλεο επηθάλεηεο. Δμαηξεηηθή αληνρή θαη δηάξθεηα. Μείσζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ επηθαλεηώλ από ηα νμέα. CERA LIQUIDA METALLIZZATA per COTTO Γηα θξπζηαινπνίεζε ζε επηθάλεηεο cotto, ηνύβια, κε-γπαιηζκέλε θεξακηθή εκηπνξζειάλε, ζθπξόδεκα. Δμαηξεηηθή αληνρή θαη δηάξθεηα. Μείωςη τησ ευαιςθηςίασ των επιφανειών από τα οξζα. CERA LIQUIDA METALLIZZATA per ARDESIA Γηα θξπζηαινπνίεζε ζε ζρηζηόιηζν (ιηζώδε ή αζβεζηώδε), θπζηθή αθαηέξγαζηε ή κε-γπαιηζκέλε πέηξα, ζθπξόδεκα. Δμαηξεηηθή αληνρή θαη δηάξθεηα. Μείωςη τησ ευαιςθηςίασ των επιφανειών από τα οξζα. 8

9 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ - ΛΔΤΚΑ TR LATEX 001 Πλαζηικό πολσηελείας βελοσηέ Ηδαληθό γηα ζπαηνπιαξηζηέο επηθάλεηεο. Πνιύ κεγάιε απόδνζε. Υακειήο νζκήο. Αλαπλένλ θηικ. Αλζεθηηθό ζην ζπρλό πιύζηκν. 1LT 6 2.5LT 2 5LT 10LT ΣΔΜΑΥΗΟΤ ΣΔΜ. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ - ΛΔΤΚΑ GLOBACRYL VILLA 001 GLOBAXANE MAT 001 αηινέ ακρσλικό Δμαηξεηηθή πξόζθπζε. Αδηαβξνρνπνίεζε. Μεγάιε αληίζηαζε ζηελ αλάπηπμε κνύριαο θαη κπθήησλ. ιλικονούτο ακρσλικό μαη Τςειή πδξαηκνπεξαηόηεηα. Τδαηναπσζεηηθό. Μεγάιε αληνρή ζηελ ζπγθξάηεζε βξσκηάο. 1LT 6 5LT 10LT GLOBACRYL MURFLEX 001 5LT 10LT ΣΔΜΑΥΗΟΤ Ελαζηομερές ακρσλικό αηηλέ Βεινπηέ Αδηαβξνρνπνίεζε. Τδξαηκνπεξαηό. Τςειή ειαζηηθόηεηα ζε αθξαίεο ζπλζήθεο. 5LT 10LT ΣΔΜΑΥΗΟΤ H TRIMETAL ωρ ένα από ηα κύπια Εςπωπαϊκά μέλη ηος κοπςθαίος ομίλος διακοζμηηικών βαθών AKZO NOBEL, πποζθέπει πλήπειρ ζςλλογέρ πποϊόνηων, ανηαγωνιζηικέρ ηιμέρ, άπηια εξςπηπέηηζη και ςποζηήπιξη ζηον επαγγελμαηία. Πποηεπαιόηηηα μείζυνορ ζημαζίαρ ηηρ TRIMETAL, είναι η παποσή ςτηλού επιπέδος ςπηπεζιών ζε κάθε επαγγελμαηία ζηιρ σώπερ ζηιρ οποίερ δπαζηηπιοποιείηαι. 9

10 ΡΗΠΟΛΗΝΖ ΓΗΑΛΤΣΟΤ ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ ΞΤΛΧΝ - ΛΔΤΚΖ PERMALINE CLASSIC 001 TRISATIN 001 Γσαλιζηερό Τςειήο απόδνζεο θαη θαιππηηθόηεηαο. Δζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο. Αλζεθηηθό ζηα νηθηαθά απνξξππαληηθά. ΣΔΜΑΥΗΟΤ. ΥΑΡ/ΣΗΟ 1LT 6 2.5LT 2 αηινέ Τςειήο απόδνζεο θαη θαιππηηθόηεηαο. Δζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο. Αλζεθηηθό ζηα νηθηαθά απνξξππαληηθά. 1LT 6 2.5LT 2 ΡΗΠΟΛΗΝΖ ΝΔΡΟΤ ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΞΤΛΧΝ KAI ΣΟΗΥΧΝ - ΛΔΤΚΖ PERMACRYL BRILLANT 001 PERMACRYL SATIN 001 Γσαλιζηερό Άνζκν. Σαρπζηέγλσην. Δμαηξεηηθή πξόζθπζε. Τδξαηκνπεξαηό. αηινέ Άνζκν. Σαρπζηέγλσην. Δμαηξεηηθή πξόζθπζε. Τδξαηκνπεξαηό. ΣΔΜΑΥΗΟΤ. ΥΑΡ/ΣΗΟ 1LT 6 2.5LT 2 1LT 6 2.5LT 2 PERMACRYL MULTIPRIMER 001 Αζηάρι λεσκό πολλαπλών τρήζεων Τδαηνδηάιπην. Υακειήο νζκήο. Δμαηξεηηθή πξόζθπζε. Γξήγνξν ζηέγλσκα. Τδξαηκνπεξαηό. 1LT 6 2.5LT 2 10

11 ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΑΚΡΤΛΗΚΧΝ GLOBAPRIM FIX Ακρσλικό αζηάρι διαλύηοσ Τςειή δηεηζδπηηθόηεηα. Δμσηεξηθήο ρξήζεο. Σαρπζηέγλσην. Τςειή δηαπλνή. Αδηαβξνρνπνίεζε. GLOBAPRIM HYDROFIX Ακρσλικό αζηάρι νερού Δζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο. Γηαθαλέο. Τςειή δηεηζδπηηθόηεηα. 1LT 6 5LT 25LT GLOBAPRIM HYDRO Αδιαθανές αζηάρι νερού Μηθξνληδέ Δζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο Αύμεζε ηεο πξόζθπζεο. Τςειή δηαπλνή. Αδηαβξνρνπνίεζε. 5LT 10LT ΣΔΜΑΥΗΟΤ 5LT 10LT ΣΔΜΑΥΗΟΤ ΣΔΜ. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ ΥΡΧΜΑΣΑ ΓΑΠΔΓΧΝ STELFOOR ERGESOL Ενός ζσζηαηικού διαλύηοσ Δζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο. Ζκί-ζηηιπλν Απνηξέπεη ηελ δηείζδπζε ιίπνπο. Απινπνηεί ηελ ζπληήξεζε. 1LT 6 5LT 2 STELFLOOR PU ACRYL Ενός ζσζηαηικού νερού Ζκη-γπαιηζηεξό Άνζκν. Καηάιιειν γηα εζσηεξηθά δάπεδα θαη γηα κπαιθόληα. 1LT 6 5LT 2 11

12 EΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑ Πιαζηηθό ρξώκα εζσηεξηθήο ρξήζεο. Καηάιιειν γηα βαθή λέσλ επηθαλεηώλ ή επαλαβαθή ηνίρσλ, ζνβάδσλ, ζπαηνπιαξηζηώλ, γπςνζαλίδσλ θαη κπεηόλ κεηά από θαηάιιειε πξνεηνηκαζία. πλδπάδεη ηε κεγάιε θαιππηηθόηεηα, απόδνζε, ιεπθόηεηα κε ην εμαηξεηηθό δνύιεκα θαη άπισκα. Απνηειεί νηθνλνκηθή ιύζε γηα ρώξνπο πνπ απαηηείηαη ζπρλή επαλαβαθή. ULTTRA ΠΛΑΣΗΚΟ ΛΔΤΚΟ Η οικονομική λύζη για ηον επαγγελμαηία ULTTRA ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΛΔΤΚΟ Η οικονομική λύζη για ηον επαγγελμαηία LT LT Αθξπιηθό ρξώκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο. Καηάιιειν γηα βαθή λέσλ επηθαλεηώλ ή επαλαβαθή ηνίρσλ, ζνβάδσλ, ζπαηνπιαξηζηώλ, γπςνζαλίδσλ θαη κπεηόλ κεηά από θαηάιιειε πξνεηνηκαζία. πλδπάδεη ηε κεγάιε θαιππηηθόηεηα, απόδνζε, ιεπθόηεηα κε ην εμαηξεηηθό δνύιεκα θαη άπισκα. Απνηειεί νηθνλνκηθή ιύζε γηα ρώξνπο πνπ απαηηείηαη ζπρλή επαλαβαθή LT LT Γηαθαλέο αζηάξη λεξνύ θαηάιιειν γηα εζσηεξηθέο λέεο επηθάλεηεο από ζνβά, κπεηόλ, γπςνζαλίδεο ηζηκεληνθνλία θ.ι.π θαζώο θαη ζπαηνπιαξηζηέο επηθάλεηεο. ULTTRA A ΤΛΖ Η οικονομική λύζη για ηον επαγγελμαηία ml LT LT ΡΟΛΛΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΡΟΛΛΟ Νν1 ΑΝΣ/ΚΟ Γνήζιο δέπμα - Εξαιπεηική ποιόηηηα cm cm 5 ΡΟΛΛΟ ΣΑΤΡΟ ΑΝΣ/ΚΟ Γνήζιο δέπμα cm cm cm cm 5 12

13 ΣΟΚΟ ηόθνο ειαζηηθόο ζθξαγηζηηθόο κε κεγάιε πξόζθπζε ζηηο πεξηζζόηεξεο επηθάλεηεο. Δθαξκόδεηαη κε ζπάηνπια. Δλδείθλπηαη γηα ζνβά, κπεηόλ, μύια θαη γηα όια ηα αδξαλή πιηθά. Κξαηάεη ηελ ειαζηηθόηεηα θαη αθνινπζεί ηηο ζπζηνιέο δηαζηνιέο ησλ επηθαλεηώλ κνλώλνληαο απηέο. ΔΛΑΣΟΜΔΡΖ ΣΟΚΟ Kg Kg 1 ΣΑΗΝΗΔ ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΔ ΚΗΣΡΗΝΔ ΑΝΣΟΥΖ 80 O C mm*45m mm*45m mm*45m mm*45m mm*45m 18 TΑΗΝΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΘΟΡΤΒΟΤ ΓΗΑΦΑΝΖ & ΚΑΦΔ ΓΗΑΦ mm*60m 6 ΚΑΦΔ mm*60m 6 ΣΑΗΝΗΑ ΓΗΠΛΖ ΟΦΔΧ mm*5m 12 TΑΗΝΗΑ ΖΜΑΝΔΧ cm * 100m 1 ΑΛΟΤΜΗΝΟΣΑΗΝΗΑ mm * 5m 1 13

14 ΡΟΛΛΑ ΡΟΛΛΟ HAMILTON ΚΟΝΣΟΣΡΗΥΟ ΓΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΛΔΗΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ inches inches 5 ΥΔΗΡΟΛΑΒΖ inches inches 5 ΥΔΗΡΟΛΑΒΔ SUPER CONTRACTOR ½ ½ ΜΔΓΔΘΟ ΔΣ TMX ANA ΔΣ 3 ΠΗΝΔΛΧΝ HAMILTON STAR VALUE BRUSH PACK ΚΟΝΣΑΡΗΑ m m 12 ΚΟΝΣΑΡΗΑ ΠΣΤΟΜΔΝΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ m m 6 ΚΟΝΣΑΡΗΑ ΠΣΤΟΜΔΝΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 14

15 ΠΗΝΔΛΑ ROMEO N ΠΗΝΔΛΟ ΓΗΠΛΟ ΜΔ ΜΑΤΡΖ ΣΡΗΥΑ N ΠΗΝΔΛΟ ΓΗΠΛΟ ΜΔ ΑΠΡΖ ΣΡΗΥΑ ½ ½ ½ ½ N ΠΗΝΔΛΟ ΖΜΗΓΗΠΛΟ ΜΔ ΑΠΡΖ ΣΡΗΥΑ N ΠΗΝΔΛΟ ΖΜΗΓΗΠΛΟ ΜΔ ΑΠΡΖ ΣΡΗΥΑ N ΠΗΝΔΛΟ ΜΟΝΟ ΜΔ ΑΠΡΖ ΣΡΗΥΑ ½ ½ ½ ½ ½ ½

16 ΠΗΝΔΛΑ ROMEO ΜΔΓΔΘΟ TMX ANA ½ ΚΟΝΣΑΡΟΠΗΝΔΛΟ ΜΔΓΔΘΟ TMX ANA *70mm *100mm *120mm *140mm 12 ΠΑΣΡΟΓΚΔ ΡΗΓΟΠΗΝΔΛΟ ΠΛΑΚΔ ΜΔΓΔΘΟ ΣΔΜΑΥΗΑ ΡΗΓΟΠΗΝΔΛΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΔΜΑΥΗΑ

17 ΠΗΝΔΛΑ ΜΑΤΡΟ S166 ΠΗΝΔΛΟ ΓΗΠΛΟ ΜΔ ΜΑΤΡΖ ΣΡΗΥΑ TMX ANA ½ ½ ΛΔΤΚΟ S166 ΠΗΝΔΛΟ ΓΗΠΛΟ ΜΔ ΑΠΡΖ ΣΡΗΥΑ ½ ½ ΠΗΝΔΛΟ OVAL ΣΡΑΒΟΠΗΝΔΛΑ ΣΡΑΒΟΠΗΝΔΛΟ ΚΑΛΟΡΗΦΔΡ S ½ 12 ΣΡΑΒΟΠΗΝΔΛΟ ΚΑΛΟΡΗΦΔΡ ΥΟΚΔΤ 17

18 ΡΟΛΛΑ ΡΔΠΟΤΛΗΝΖ cm cm cm cm ΥΟΝΓΡΟ 10 ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ ΑΦΡΧΓΖ SUPER FINE ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ ΜΟΥΑΗΡ cm cm cm cm 5 ΡΟΛΛΟ ΜΟΥΑΗΡ ΚΟΜΠΛΔ cm 1 ΡΟΛΛΟ ΑΦΡΧΓΖ ΚΟΜΠΛΔ cm 1 ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ POLYACRYL ΚΗΣΡΗΝΖ ΡΗΓΑ cm cm cm 10 ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ FLOCK cm cm cm cm 10 ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ FLOCK ΜΠΛΔ 18

19 ΡΟΛΛΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ - ΑΚΡΤΛΗΚΧΝ ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ POLYAMID ΓΚΡΗ-ΚΟΚΚΗΝΖ ΡΗΓΑ cm cm cm cm 5 ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ POLYESTER ΚΗΣΡΗΝΟ ANT/KO ΡΟΛΛΟ LAMBSKIN cm cm cm 5 ANT/KO ΡΟΛΛΟ POLYACRYL ΥΔΗΡΟΛΑΒΔ ΥΔΗΡΟΛΑΒΔ cm cm cm/19cm cm/29cm cm/39cm cm/29cm

20 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ ΡΟΛΛΟ ΣΔΥΝ/ΠΗΑ ΑΚΟΤΛΑ cm 1 ΡΟΛΛΟ ΣΔΥΝ/ΠΗΑ ΓΔΡΜΑ cm 1 ΡΟΛΛΟ ΣΔΥΝ/ΠΗΑ ΓΔΡΜΑΣ. ΚΟΜΜΑΣΗΑ cm 1 ΠΟΓΓΟ ΦΤΗΚΟ mm 1 ΒΟΤΡΣΑ ΣΔΥΝ/ΠΗΑ mm*115mm ΓΑΝΣΗ ΣΔΥΝ/ΠΗΑ ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΠΑΣΟΤΛΑ STUCCO ΠΛΑΣΗΚΟ ΥΔΡΗ *

21 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ ΠΑΣΟΤΛΑ ΒΔΝΔΣΗΑΝΗΚΟΤ *90*80 1 ΚΑΦΔ ΚΑΦΖ ΥΡΧΜΑΣΟ cm*32cm cm*22cm cm*32cm cm*36cm 10 ΚΟΤΒΑ ΥΡΧΜΑΣΟ 12LT ΠΗΝΔΛΑ ΠΗΝΔΛΟ POLYESTER ΓΗΑ ΡΗΠΟΛΗΝΖ ΝΔΡΟΤ ΠΗΝΔΛΟ ΡΗΓΑ

22 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΤΡΜΑΣΟΒΟΤΡΣΑ 4 ΔΗΡΔ ΞΤΛΗΝΖ ΛΑΒΖ ΤΡΜΑΣΟΒΟΤΡΣΑ ΚΗΣΡΗΝΟ ΤΡΜΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ ΣΡΗΒΔΗΟ ΥΔΡΗΟΤ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ mm*82mm 6 ΣΡΗΒΔΗΟ ΚΟΝΣΑΡΗΟΤ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ mm*105mm 6 ΣΡΗΒΔΗΟ ΥΔΗΡΟ ΜΔ ΚΛΗΠ mm*105mm 6 ΣΑΚΟ ΥΔΗΡΟ ΛΑΣΗΥΟ mm*65mm 10 ΣΑΚΟ ΥΔΗΡΟ ΦΔΛΛΟ mm*60mm 10 ΠΗΣΟΛΗ ΓΗΑ ΣΑΗΝΗΑ

23 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΠΗΣΟΛΗ ΗΛΗΚΟΝΖ ΚΔΛΔΣΟ ΣΤΠΟΤ ΑΓΓΛΗΑ ΠΗΣΟΛΗ ΗΛΗΚΟΝΖ ΜΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ *400 15Kg *600 20Kg 6 ΑΝΣ/ΚΖ ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΤ W 1 ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΑΛΟΓΟΝΟΤ ΣΡΗΠΟΓΟ 2 ΛΑΜΠΔ * 500W ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΑΛΟΓΟΝΟΤ 500W ΓΑΕΑ ΡΧΓΜΧΝ mm*20m 12 TAINIA SOFT PVC mm*33m

24 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΟΦΣΖ ΜΟΚΔΣΑ mm 12 ΚΟΦΣΖ ΜΟΚΔΣΑ ΜΔ STOP mm 12 ΑΝΣ/ΚΑ ΞΤΡΑΦΗΑ ΓΗΑ ΚΟΦΣΔ ΜΟΚΔΣΑ 10 ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΜΔΓΔΘΟ mm /10 ΞΤΡΑΦΗΑ TMX ANA 10 ΞΤΣΡΑ ΣΕΑΜΗΧΝ ΜΖΚΟ ΛΑΜΑ mm 60 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΚΑ ΚΟΝΖ ΜΔ ΒΑΛΒΗΓΑ ΜΑΚΑ ΚΟΝΖ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ ΠΑΣΟΤΛΑ ΟΓΟΝΣΧΣΖ 10*10 ΜΔΓΔΘΟ TMX ANA ΜΔΓΔΘΟ TMX ANA mm*130mm 1 ΠΑΣΟΤΛΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ - ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΧΝΗΑ ΜΔΓΔΘΟ ΓΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΓΧΝΗΔ TMX ANA *60*60 1 ΓΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΓΧΝΗΔ *60*

25 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΟΚΑΓΟΡΟ ΞΤΣΡΑ ΜΔ ΞΤΛΗΝΟ ΥΔΡΗ mm mm 12 ΔΣ ΑΣΑΛΗΝΔ 4ΣΜΥ cm 12 ΔΣ ΑΣΑΛΗΝΔ 4ΣΜΥ ΠΛΑΣΗΚΔ cm 12 ΠΑΣΟΤΛΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ mm mm mm 6 ΠΑΣΟΤΛΑ FACADE mm mm 1 25

26 ΤΛΗΚΑ ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΧ NYLON ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΧ 4m*5m=20m 2 ΜΟΤΑΜΑ ΚΑΛΤΦΖ 3m*4m=12m 2 ΠΑΥΟ mm mm 10 ΒΑΡΟ g/ m 2 50 ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΜΔ ΥΑΡΣΗ TMX ANA cm*20m cm*20m 5 ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΜΔ NYLON cm*30m 5 ΓΑΝΣΗΑ - ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΓΑΝΣΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ XL 10 ΓΑΝΣΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΜΠΗΜΠΗΚΗ N O ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ 20ΣΜΥ ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΑ *100*

27 ΠΑΣΟΤΛΔ ΠΑΣΟΤΛΑ WALKRON S28 ΞΤΣΡΔ ΞΤΣΡΑ S871 ΜΖΚΟ ΛΑΜΑ mm 6 ΞΤΣΡΑ S873 ΜΖΚΟ ΛΑΜΑ mm 6 ΞΤΣΡΑ S878 ΜΑΚΡΤ ΥΔΡΗ ΜΖΚΟ ΛΑΜΑ mm 6 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΞΤΡΑΦΗΑ 10ΣΜΥ ΜΖΚΟ ΛΑΜΑ mm mm 1 27

28 ΛΔΗΑΝΣΗΚΑ ΠΑΣΟΥΑΡΣΟ 12cm ΜΔΣΡΟΤ ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m KOKKO ΠΟΓΓΟΗ ΛΔΗΑΝΖ 4 ΠΛΔΤΡΔ ΓΗΑΣΑΔΗ: 10*6.8cm ΠΑΥΟ:2.6cm ΚΟΚΚΟ ΠΟΓΓΟΗ ΛΔΗΑΝΖ 2 ΠΛΔΤΡΔ ΓΗΑΣΑΔΗ: 12.3*9.8cm ΠΑΥΟ:1.2cm ΓΗΚΟΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΗ ΓΗΑ ΣΡΗΦΗΜΟ ΣΗΜΔΝΣΧΝ, ΜΑΡΜΑΡΧΝ, ΠΔΣΡΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΚΛΖΡΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΓΗΚΟΗ ΛΔΗΑΝΔΧ ΜΠΔΣΟΤ Νν 36 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑΜΔΣΡΟ TMX ANA Φ Φ

29 ΛΔΗΑΝΣΗΚΑ ΓΗΚΟΗ ΚΟΠΖ ΗΓΖΡΟΤ ΗΗΟΗ Φ115*3.2* Φ125*3.2* Φ180*3.2* Φ230*3.2* ΓΗΚΟΗ ΚΟΠΖ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΗΗΟΗ Φ115*2.5* Φ125*2.5* Φ180*2.5* Φ230*2.5* Φ Φ ΓΗΚΟΗ ΚΟΠΖ ΗΓΖΡΟΤ - ΗΝΟΥ FIBER ΓΗΚΟΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΗ ΓΗΑ ΛΔΗΑΝΖ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ ΞΤΛΧΝ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ Φ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ Φ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ Φ

30 ΦΡΑΓΗΣΗΚΑ Γηα γέκηζκα αξκώλ πνπ απαηηνύλ ειαζηηθόηεηα (κέγηζην 12.5%).γηα νηθνδνκηθνύο αξκνύο ζε κεηαιιηθά θαη μύιηλα πιαίζηα, παξάζπξα, ζθάιεο, ηαβάληα θαη ηνίρνπο. Μεηά ηελ ζθιήξπλζε βάθεηαη. Αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο από C έσο C NETSEAL ΑΡΜΟΣΟΚΟ 280ml NETSEAL ΗΛΗΚΟΝΖ 280ml ΑΦΡΟΣΟΚΟ QUALLY FILL ΥΡΧΜΑ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ ΛΔΤΚΟ 25 Γηα γέκηζκα αξκώλ πνπ απαηηνύλ ειαζηηθόηεηα (κέγηζην 25%). Γηα θόιιεκα θαη κόλσζε ηδακηώλ, αινπκίληα, πιαθάθηα, κπαληέξεο. Γηαξθήο ειαζηηθόηεηα. Αλαιινίσην ζηελ πγξαζία. Μεηά ηελ ζθιήξπλζε δελ ρξσκαηίδεηαη. Αληνρή ζε ζεξκνθξαζία από C έσο C ΥΡΧΜΑ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ ΛΔΤΚΖ ΓΗΑΦΑΝΖ ΓΚΡΗ ΚΑΦΔ 25 ηόθνο ειαθξύο έηνηκνο πξνο ρξήζε, γεκηζηηθόο γηα γξήγνξεο θαη άπιεο επηζθεπέο. γεκίδεη κεγάιεο θαη κηθξέο ηξύπεο θαη αλνίγκαηα ζε κπεηόλ, ζνβά θαη μύιν κε έλα κόλν πέξαζκα. Γελ ζπξξηθλώλεηαη θαη βάθεηαη ζε ιίγα ιεπηά κε πδξνδηαιπηά ρξώκαηα. ΜΔΓΔΘΟ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ ml LT Πάζηα εηδηθή γηα ζθξάγηζε θαη γέκηζκα αξκώλ ζε ηδακί κε μύιν, ζίδεξν θαη ηζηκεληέληα πιαίζηα παξαζύξσλ. Βάθεηαη κεηά από 3 εβδνκάδεο αιιά όρη αξγόηεξα από 6 εβδνκάδεο. ΣΕΑΜΟΣΟΚΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ gr Kg 12 Δλόο ζπζηαηηθνύ αθξόο πνι/λεο ρσξίο (H)CFC. Γηα ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κόλσζε. Δζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο. πκπαγήο ζύλζεζε. ηεγλώλεη γξήγνξα κε ηελ επαθή κε ηελ πγξαζία ηνπ αέξα θαη ηνπ ππνζηξώκαηνο. Eμαηξεηηθή ζπγθόιιεζε ΑΦΡΟ ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΖ ΜΔΓΔΘΟ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ ml

31 ΓΗΑΛΤΣΗΚΑ WHITE SPIRIT ΝΔΦΣΗ PANSIL ΤΚ. ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 400ml ml 24 4LT 6 16LT ΤΚ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 400ml ml 24 4LT 6 16LT ΛΗΝΔΛΑΗΟ ΑΓΓΛΗΑ ΤΚ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 800ml 24 4LT 6 16LT ΓΗΑΛΤΣΗΚΑ WHITE SPIRIT ΝΔΦΣΗ CHROMOMIX ΤΚ. ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 400ml ml 24 4LT 6 16LT ΤΚ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 800ml 12 4LT 4 16LT ΛΗΝΔΛΑΗΟ ΟΛΛΑΝΓΗΑ ΤΚ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 800ml 12 4LT 4 16LT 31

32 ΡΟΛΛΑ ROLLEX ΡΟΛΛΟ ROLLEX cm cm cm cm 5 ΥΔΗΡΟΛΑΒΔ 32

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ

ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ ΑΤΣΟΔΠΗΠΔΓΟΤΜΔΝΟ ΓΑΠΔΓΟ ΑΝΣΗΟΛΗΘΖΣΗΚΖ ΡΑΜΠΑ Σν ζθπξφδεκα C 16/20 νπιηζκέλν κε δνκηθφ πιέγκα Σ 92 θαη ελδπλακσκέλν κε ίλεο πνιππξνππιελίνπ απνηειεί ην πιηθφ γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο αληηνιηζζεηηθήο ξάκπαο. Αθνχ ε επηθάλεηα δηακνξθσζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ

ΔΠΗΘΤΜΔΗ: 100 + ΟΜΟΡΦΗΑ + ΚΑΛΟ ΑΠΟΣΔΛΔ ΜΑ THE BIBLE Ο κύπιορ ζηόσορ μαρ είναι η ζςνολική ικανοποίηζη ηος ηελικού καηαναλυηή. Απηή ε γξακκή έρεη ζρεδηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δνζνύλ ζηνλ θνκκσηή ηα απνδνηηθά θαη πςειήο πνηόηεηαο εξγαιεία, επηηξέπνληαο

Διαβάστε περισσότερα

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ!

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού σος Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! BATHROOM CLEANER - ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΜΠΑΝΗΟΤ Καζαξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ 650-800 Διεγκέλεο θαηά/ : EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα εμαζθαιίζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΓΗΑΦΟΡΟ CPV:33621000-9 1 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 2 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 3 ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 4 ΥΑΡΣΖ Ζ.Κ.Γ. 5 SONY UPP 110S 6 Edam SE - 6 ΖΚΓ πκπιεξώκαηα εκηζηηρεηαθήο δηαηξνθήο γηα peros ζίηνπ, γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE)

ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Επηκέιεηα: Άγγεινο ηκζηξίθεο ΟΛΑ ΟΣΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΕΝ ΚΕΝΩ (SOUS VIDE) Η ζπζθεπαζία ζε θελό ησλ ηξνθίκσλ, είλαη κηα ηερληθή ζπληήξεζεο πνιύ ρξήζηκε ζηελ θνπδίλα θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ

ΠΕΡΙΛΗΦ ΑΛΑΟΡΖΠΖ ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΥΛ ΑΞΝΟΟΞΑΛΡΗΘΥΛ ΞΟΝΠ ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΑΒΝΙΔΠΖ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΔΒΡΟΤ ΦΟΡΔΑ: ΠΑΝ.ΓΔΝ.ΝΟ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΣΗΛ.: 2551353422 FAX : 2551353409 Το

Διαβάστε περισσότερα

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας

προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας προ-ορθολογικέςχωρικέςεκδηλώσεις μίαανάγνωσητουιδιωματικούχαρακτήρατηςπόληςτηςαθήνας ΕύαΓρηγοριάδου ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΚΡΗΤΗΣΙΤμήμαΑρχιτεκτόνωνΜηχανικών ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ ΘΟΖΡΖΠ Ρκήκα Αξρηηεθηόλσλ Κεραληθώλ Δξεπλεηηθή

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ

Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco Platinum Range Δγρεηξίδην νδεγηώλ Meaco 12L and 20L Low Energy Dehumidifiers Παξαθαινύκε δηαβάζηε απηό ην εγρεηξίδην νδεγηώλ πξηλ από ηε ρξήζε ηνπ αθπγξαληήξα θαη θξαηήζηε ην γηα κειινληηθή ρξήζε.

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν

Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Χάπηερ Οδηγοί πόλευν Νηθόιαο Καξαληθόιαο Γηδάθησξ Μεραληθόο Α.Π.Θ. 1 Πέξπ Λαθαδάλε Λέθηνξαο Α.Π.Θ. 2 Μύξσλ Μπξίδεο Καζεγεηήο Α.Π.Θ. 3 Γεκήηξεο Ράκλαιεο Γηπι. Α.Σ.Μ. Τπνςήθηνο Γηδάθησξ Α.Π.Θ. 4 Πεπίλητη

Διαβάστε περισσότερα