ROMEO ΠΙΝΕΛΑ ΚΙΝΑ ΕΛ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ROMEO ΠΙΝΕΛΑ ΚΙΝΑ ΕΛ. 15-16"

Transcript

1 ΣΕΧΝΟΣΡΟΠΙΕ ΙΣΑΛΙΑ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΕΛ. 2-5 ΚΕΡΙΑ ΙΣΑΛΙΑ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΕΛ. 6-8 ΧΡΩΜΑΣΑ ΒΕΛΓΙΟΤ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΕΛ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΕΛ ΡΟΛΛΑ ΑΓΓΛΙΑ ΕΛ. 14 ΚΟΝΣΑΡΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΕΛ. 14 ROMEO ΠΙΝΕΛΑ ΚΙΝΑ ΕΛ ΠΙΝΕΛΑ ΙΣΑΛΙΑ ΕΛ. 17 ΑΝΑΛΩΙΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛ ΠΑΣΟΤΛΕ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛ. 27 ΛΕΙΑΝΣΙΚΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΕΛ ΙΛΙΚΟΝΕ ΚΑΙ ΦΡΑΓΙΣΙΚΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΕΛ. 30 PANSIL ΔΙΑΛΤΣΙΚΑ ΕΛ. 31 CHROMOMIX ΔΙΑΛΤΣΙΚΑ ΕΛ. 31 ΡΟΛΛΑ ΕΛ. 32 Ο παρών τιμοκατάλογοσ καταργεί κάθε προηγοφμενο. Η εταιρία ζχει το δικαίωμα να προβεί ςε τροποποιήςεισ χωρίσ προειδοποίηςη. Οι τιμζσ δεν ςυμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α.

2 ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΔ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ ΕΔΛΔ Σν EFFETTO TAMPONATO SILOSSANICO είλαη έλα δηαθνζκεηηθό δειέ ηερλνηξνπίαο, κε ζύλζεζε ζηινμαληθήο ξεηίλεο. Απηό ην ζπζηαηηθό πξνζθέξεη ηελ όςε ιείνπ δηαθαλνύο ρξώκαηνο, ζπλδπάδνληαο ηαπηόρξνλα ηελ πςειή πδξαηκνδηαπεξαηόηεηα θαη ηαπηόρξνλα είλαη εμαηξεηηθά πδξνθνβηθό. Σν tamponato ρξεζηκνπνηείηαη γηα εζσηεξηθά θηληξίζκαηα θαη γηα εμσηεξηθή δηαθόζκεζε θαη πξνζηαζία.. Ζ δηαθάλεηα ηνπ επηηξέπεη λα θαλεί ην ππόζηξσκα θαη ην αξγνζηέγλσην ηνπ πιηθνύ πξνζθέξεη ρξόλν γηα λα δνπιεπηεί κε θαηάιιεια ξνιά ώζηε λα πξνζθέξεη εύθνια πνηθίια απνηειέζκαηα ηερλνηξνπίαο ραξίδνληαο απαξάκηιιε νκνξθηά. Αξαίσζε κε λεξό έσο 5%. Σν πξντόλ δελ είλαη ηνμηθό. 750ml 6 4lt 1 ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ ΕΔΛΔ Σν EFFETTO CERATO είλαη έλα δηαθνζκεηηθό δειέ ηερλνηξνπίαο, εύθνιν ζηελ εθαξκνγή, εκπινπηηζκέλν κε θεξί. ηελ ζύζηαζή ηνπ πεξηέρεηαη αθξπιηθή ξεηίλε, ε νπνία πξνζθέξεη ηελ όςε ιείνπ δηαθαλνύο ρξώκαηνο. πλδπάδεη ηελ πςειή πδξαηκνδηαπεξαηόηεηα θαη ηαπηόρξνλα είλαη εμαηξεηηθά πδξνθνβηθό. Σν θεξί πνπ πεξηέρεη δίλεη θηληξίζκαηα κε πςειή αμία. Αξαίσζε κε λεξό έσο 5%. Σν πξντόλ δελ είλαη ηνμηθό. 750ml 6 4lt 1 ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ ΣΟΚΟ HELLENICA ΒΑΖ ΑΑ (ΑΝΟΗΥΣΖ) CC (ΚΟΤΡΑ) Σν EFFETTO STUCCO ANTICO είλαη έλαο δηαθνζκεηηθόο ζηόθνο, θαιππηηθόο κε αηζζεηηθό απνηέιεζκα stucco antico veneziano. Δίλαη γηα εζσηεξηθή ρξήζε θαη ε ζύζηαζή ηνπ πεξηέρεη ζπλζεηηθά αδξαλή πιηθά, αλζξαθνύρν αζβέζηην θαη εηδηθά πξνζζεηηθά. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά πξνζδίδνπλ έλα γςαλιζηεπό αποηέλεζμα όκνην κε ηνπ καξκάξνπ, αλζεθηηθό ζηε βξσκηά θαη κε ηνμηθό. Αξαίσζε κε λεξό εώο 5%. 1Kg 6 5Kg 1 Σν HELLENICA είλαη έλα δηαθνζκεηηθόο ζηόθνο πνπ δίλεη αλάγιπθε αληηθέ εκθάληζε κε ζύλζεζε αθξπιηθήο ξεηίλεο, αλζεθηηθό ζηελ αθηηλνβνιία ηνπ ήιηνπ. Καηάιιειν γηα εζσηεξηθέο επηθάλεηεο κε ζηπι παιαηό ή αθόκα θαη γηα ζύγρξνλα θηίξηα όπσο ηξάπεδεο, μελνδνρεία, γξαθεία. Έηνηκν πξνο ρξήζε. 1Kg 6 5Kg 1 2

3 ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΔ ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ ΣΟΚΟ ` ΓΙΑΚΟΜΗΣΙΚΗ ΒΑΦΗ <JEANS> Σν EFFETTO STUCCO SETA είλαη έλα δηαθνζκεηηθό ρξώκα πςειήο αηζζεηηθήο γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο πνπ δίλεη ζαλ απνηέιεζκα κεηαμέληεο αληαλαθιάζεηο. Ζ αθή ηνπ αληηγξάθεη ην κεηάμη ή ην βεινύδν, αλάινγα κε ηε κέζνδν εθαξκνγήο. Ηδαληθό γηα εζσηεξηθέο επηθάλεηεο: ηνίρνη, κεζνηνηρίεο θαη γπςνζαλίδεο πνπ έρεη ήδε εθαξκνζηεί έλα θαιό πιελόκελν πιαζηηθό. Αξαίσζε κε λεξό έσο 5%. Σν πξντόλ δελ είλαη ηνμηθό. 750ml 6 Σν EFFETTO JEANS είλαη κηα δηαθνζκεηηθή αθξπιηθή βαθή κε αηζζεηηθό απνηέιεζκα όςεο ηδήλ. Δύθνιν ζηελ εθαξκνγή. Γίλεη έλα κνληέξλν θηλίξηζκα κε κεηαιιηδέ απνηέιεζκα. ηελ αθή ηνπ είλαη ειαθξώο άγξην. Ζ ηειηθή κνξθή ζπκίδεη ραξαθηεξηζηηθά ηδήλ ύθαζκαηνο. Ηδαληθό γηα ηηο πεξηζζόηεξεο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. Απαίωζη με νεπό έωρ 5%. Σο πποϊόν δεν είναι ηοξικό. 750ml 6 ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΟ ΕΔΛΔ <ΠΔΡΛΑ> To EFFETTO PERLATO είλαη κηα δηαθνζκεηηθή βαθή, εύθνιε ζηελ εθαξκνγή ε νπνία πξνζθέξεη αηζζεηηθό απνηέιεζκα πεξιέ. Ζ ζύζηαζή ηεο απνηειείηαη από εηδηθή αθξπιηθή ξεηίλε θαη ρξσζηηθέο πξνζδίδνληαο ηνπ κεγάιε αλζεθηηθόηεηα ζην πιύζηκν. Ηδαληθό γηα ηηο πεξηζζόηεξεο εζσηεξηθέο επηθάλεηεο. Αξαίσζε κε λεξό 5%-10%. Σν πξντόλ δελ είλαη ηνμηθό. ΓΗΑΚΟΜΖΣΗΚΖ ΒΑΦΖ ΜΔ ΑΚΑΝΟΝΗΣΔ ΚΗΑΔΗΗ Σν Domus Aurea είλαη κία πςειήο πνηόηεηαο δηαθνζκεηηθή βαθή, κε ραξαθηεξηζηηθό ηηο αθαλόληζηεο ζθηάζεηο θαιπκκέλεο από έλα εμαηξεηηθό αλάγιπθν, πξνζδίδνληαο κία πνιύηηκε θαη παιαηά όςε ζηνλ ρώξν. Υάξε ζηελ δνκή ηνπ είλαη θαηάιιειν θαη γηα λα πξνζηαηεύεη θαη γηα λα δηαθνζκεί ζπίηηα, παηώκαηα, μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα θαη γεληθά όινπο ηνπο ρώξνπο γηα ηνπο νπνίνπο δεηάηε έλα «δεζηό» απνηέιεζκα θαη κηα παιαησκέλε (αληηθέ) όςε. Σν πξντόλ απηό, πιέλεηαη, απσζεί ην λεξό, εγγπάηαη κεγάιε πδξαηκνδηαπεξαηόηεηα θαη βνεζά ζηελ θπζηθή δηαθπγή ηεο πγξαζίαο δηακέζνπ ησλ ηνίρσλ, θαη πξόζζεηα βνήζα ζηελ απνθπγή κνύριαο. Δίλαη έηνηκν πξνο ρξήζε. Σν πξντόλ δελ είλαη ηνμηθό. 750ml 6 750ml 6 4LT 1 Όλερ οι ηεσνοηποπίερ LOGGIA σπυμαηίζονηαι μέζυ ηυν ζςζηημάηυν σπυμαηιζμού ηυν εηαιπιών. Για ηην πιο ζυζηή απόδοζη ηυν αποσπώζευν θα γίνεηαι ενημέπυζη μέζα από ηο έμπειπο πποζυπικό ηηρ εηαιπίαρ μαρ. 3

4 ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΔ Σν VANESIA είλαη έλα δηαθνζκεηηθό ρξώκα πςειήο αηζζεηηθήο γηα εζσηεξηθνύο ρώξνπο πνπ δίλεη ζαλ απνηέιεζκα κεηαμέληεο αληαλαθιάζεηο. Ηδαληθό γηα εζσηεξηθέο επηθάλεηεο: ηνίρνη, κεζνηνηρίεο θαη γπςνζαλίδεο πνπ έρεη ήδε εθαξκνζηεί έλα θαιό πιελόκελν ζαηηλέ πιαζηηθό. Αξαίσζε κε λεξό 5%. Σν πξντόλ δελ είλαη ηνμηθό.` 750ml 6 VANESIA ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΨΟΗΝΣΑ PRIMER FOR DOMUS AUREA ΑΣΑΡΗ ΓΗΑ ΣΟ DOMUS AUREA ΣΔΜΑΥΗΟΤ ΣΔΜ. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 750ml 6 5LT ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ ΓΑΝΣΗ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗ S402 ΓΑΝΣΗ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΓΟΤΝΑ S ΜΔΓΔΘΟ TMX ANA ΠΗΝΔΛΟ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ SPALTER S cm 1 ΠΗΝΔΛΟ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ DOMUS AUREA S cm 1 4

5 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ ΡΟΛΛΟ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ S cm 1 ΡΟΛΛΟ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ S cm 1 TAMPONE FRATTAZZO S cm*15cm 1 TAMPONE POMOLO S ΠΑΣΟΤΛΑ DOMUS AUREA S cm 1 H Ιηαλική εηαιπία LOGGIA είναι από ηιρ ηασύηαηα αναπηςζζόμενερ εηαιπίερ ζηο σώπο ηυν διακοζμηηικών σπυμάηυν ζηην Ιηαλία, ζε μοναδικέρ ηεσνοηποπίερ. Η εηαιπία LOGGIA ζςνδςάζει ιδανικά ηο πολύ ιδιαίηεπο ζηςλ και ηο καλαίζθηηο αποηέλεζμα, ηην εξαιπεηική ποιόηηηα, καλύπηονηαρ έηζι ηην απαίηηζη ηυν πελαηών μαρ για κάηι "διαθοπεηικό". ΔΡΓΑΛΔΗΟ HELLENICA cm 1 5

6 ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ - ΑΦΑΗΡΔΣΗΚΑ PULITORE SMACCHIATORE "OLTRE" ΙΥΤΡΟ ΑΦΑΙΡΕΣΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ Δμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθό. Γξα ζε βάζνο. Γηα επαίζζεηεο θαη ζθιεξέο επηθάλεηεο. DETERGENTE PER PARQUET Καηάιιειν γηα μύιηλεο επηθάλεηεο επεμεξγαζκέλεο κε ζηηιβσηηθό, ιάδη, θεξηά. Δλδείθλπηαη γηα ζπλζεηηθά παξθέ. Γελ πξνθαιεί θζνξά ζε ηειεηώκαηα θαη βεξλίθηα θεξηνύ. DETERGENTE PER SUPERFICI NATURALI Γηα cotto, ζρηζηόιηζν, κάξκαξν. Γελ βιάπηεη ηα ηειεηώκαηα νύηε ηα βεξλίθηα από θεξί. ηεγλώλεη γξήγνξα θαη ραξίδεη ζηα δάπεδα εμαηξεηηθή θαζαξηόηεηα θαη πγηεηλή... DECERANTE per CERE PREPARATE ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΑ - ΓΤΑΛΗΣΗΚΑ RIGENERANTE per SUPERFICI NATURALI Γηα θπζηθέο επηθάλεηεο θαη δάπεδα από cotto, πέηξα Αληηνιηζζεηηθό. Καιύπηεη ηδαληθά εθδνξέο θαη εκθαλή γδαξζίκαηα Δπαλαθέξεη ηελ αξρηθή γπαιάδα ζε θάζε ηύπν δαπέδνπ. CREMA RAVVIVANTE per MOBILI Κξέκα γηα ηε δηαηήξεζε ησλ βακκέλσλ μύιηλσλ επηθαλεηώλ. Υαξίδεη ζηηο επηθάλεηεο εμαηξεηηθή ιάκςε θαη πξνζηαηεύεη από ηε ζθόλε. Ζ θαζαξηζηηθή ηνπ δξάζε απνκαθξύλεη αθόκα θαη επίκνλνπο ιεθέδεο/ ζεκάδηα. 250ml 6 RIGENERANTE PROTETTIVO per PARQUET Καηάιιειν γηα όια ηα δάπεδα παξθέ (πξν-θαηεξγαζκέλα, γπαιηζκέλα ή θεξσκέλα). Δλδείθλπηαη θαη γηα πιαζηηθά θαη ζπλζεηηθά παξθέ. Δπαλαθέξεη ηελ αξρηθή γπαιάδα Καιύπηεη ηδαληθά εθδνξέο θαη εκθαλή γδαξζίκαηα PULITORE MOBILI SPRAY Καζαξηζηηθό γπαιηζηηθό επίπισλ ζε ζπξεπ κε αληηζηαηηθέο ηδηόηεηεο. Καηάιιειν γηα μύιηλεο επηθάλεηεο, επηζηξσκέλεο κε βεξλίθη, ρξώκα ή θεξί. Γνπιεύεηαη εύθνια θαη ζε κεηαιιηθέο επηθάλεηεο. Πξνζηαηεύεη από ηε ζθόλε. 400ml 6 6

7 ΑΓΗΑΒΡΟΥΟΠΟΗΖΣΗΚΑ IMPREGNANTE ANTIMACCHIA per COTTO e PIETRE Γηα cotto, ηνύβια, θπζηθέο πέηξεο, ηζηκέλην θαη γηα ηερλνηξνπία δηαθνζκεηηθνύ θαιππηηθνύ ζηόθνπ. Βαζηά δηεηζδπηηθό. Πξνζηαζία από ιεθέδεο Μεγάιε αληνρή ζηηο γξαηζνπληέο. IDRO OLEO REPELLENTE Αδηάβξνρν, ειαηναπσζεηηθό αθαηξεηηθό ιεθέδσλ Για cotto, μάρμαρα, γρανίτη, ςχιςτόλιθο, επιφάνειεσ από πζτρα και ςκυρόδεμα καθώσ και δάπεδα. ςυγκρατεί το νερό, τουσ ρφπουσ και τισ λιπαρζσ ουςίεσ. ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΗΚΑ PROTETTIVO ANTIUSURA per PARQUET Γηα δάπεδα παξθέ, γπαιηζκέλα μύιηλα δάπεδα θαη επηθάλεηεο. Δμαηξεηηθή αλζεθηηθόηεηα ζηα γδαξζίκαηα. Δύθνιν θαη γξήγνξν ζηελ εθαξκνγή. Έρεη αληηνιηζζεηηθέο ηδηόηεηεο. OLIO PER TEAK Πεξηέρεη πνιύηηκα έιαηα. Θξέθεη θαη εληζρύεη ηε θπζηθή νκνξθηά θάζε ηύπνπ μύινπ. Παξέρεη αδηάβξνρε πξνζηαζία Καηάιιειν γηα εμσηηθά (θαη κε) μύια. 500ml 6 ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΟ ΜΑΡΚΑΓΟΡΟ PENNARELLO per RITOCCHI ΑΠΟΧΡΩΔΙ PENARELLO Ηδαληθόο γηα όινπο ηνπο ηύπνπο μύινπ Καιύπηεη ηα γδαξζίκαηα. FRASSINO ΠΕΤΚΟ MOGANO - ΜΑΟΝΙ 20gr 6 TEAK TIK NOCE CHIARO ΚΑΡΤΔΙΑ ΑΝΟΙΧΣΗ ΝΕΑ ΑΠΟΧΡΩΗ Ε ΧΡΩΜΑ VEGE NOCE SCURO ΚΑΡΤΔΙΑ ΚΟΤΡΗ PALISSANDRO ΠΑΛΙΑΝΔΡΟ 7

8 ΚΔΡΗΑ CERA 2001 METALLIZZATA UNIVERSALE Καηάιιειν γηα κάξκαξα, θεξακηθά, ζπλζεηηθό θαη βακκέλν μύιν. Κξπζηαινπνίεζε κε εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο. Μνλαδηθή ζηηιπλόηεηα δίρσο λα απαηηείηαη γπάιηζκα. CERA all'acqua PREPARATA per MARMO Τδαηνδηάιπην θεξί γηα κάξκαξν, γξαλίηεο, θπζηθά ιεηαζκέλε ή ζηηιβσκέλε πέηξα. Ηδηαίηεξα εύθνιε εθαξκνγή. Δμαηξεηηθή ζηηιπλόηεηα θαη απνηέιεζκα κεγάιεο δηάξθεηαο. Δπηηξέπεη ζηηο γπαιηζκέλεο επηθάλεηεο λα αλαπλένπλ θαιύηεξα CERA all'acqua PREPARATA per COTTO Τδαηνδηαιπηό θεξί γηα cotto ην νπνίν ελδείθλπηαη αθόκε γηα ηνύβια, κε γπαιηζκέλε θεξακηθή πνξζειάλε, ζθπξόδεκα. Δμαηξεηηθή ζηηιπλόηεηα θαη απνηέιεζκα κεγάιεο δηάξθεηαο. Δπηηξέπεη ζηηο γπαιηζκέλεο επηθάλεηεο λα αλαπλένπλ θαιύηεξα CERA all'acqua PREPARATA per ARDESIA Τδαηνδηάιπην θεξί γηα ζρηζηόιηζν (ιηζώδε ή αζβεζηώδε), θπζηθή αθαηέξγαζηε ή κε-γπαιηζκέλε πέηξα θαη ζθπξόδεκα. Δμαηξεηηθή ζηηιπλόηεηα θαη απνηέιεζκα κεγάιεο δηάξθεηαο. Δπηηξέπεη ζηηο γπαιηζκέλεο επηθάλεηεο λα αλαπλένπλ θαιύηεξα CERA LIQUIDA METALLIZZATA per SINTETICI Γηα δάπεδα από ειαζηηθό, PVC, linoleum, ζπλζεηηθά δάπεδα (παξθέ) θαη δάπεδα από ξεηίλε. Κξπζηαινπνίεζε κε εμαηξεηηθέο ηδηόηεηεο Αληηνιηζζεηηθό CERA LIQUIDA METALLIZZATA per MARMO Γηα θξπζηαινπνίεζε ζε επηθάλεηεο από κάξκαξν, γξαλίηεο, θπζηθά ιεηαζκέλεο ή ζηηιβσκέλεο πέηξηλεο επηθάλεηεο. Δμαηξεηηθή αληνρή θαη δηάξθεηα. Μείσζε ηεο επαηζζεζίαο ησλ επηθαλεηώλ από ηα νμέα. CERA LIQUIDA METALLIZZATA per COTTO Γηα θξπζηαινπνίεζε ζε επηθάλεηεο cotto, ηνύβια, κε-γπαιηζκέλε θεξακηθή εκηπνξζειάλε, ζθπξόδεκα. Δμαηξεηηθή αληνρή θαη δηάξθεηα. Μείωςη τησ ευαιςθηςίασ των επιφανειών από τα οξζα. CERA LIQUIDA METALLIZZATA per ARDESIA Γηα θξπζηαινπνίεζε ζε ζρηζηόιηζν (ιηζώδε ή αζβεζηώδε), θπζηθή αθαηέξγαζηε ή κε-γπαιηζκέλε πέηξα, ζθπξόδεκα. Δμαηξεηηθή αληνρή θαη δηάξθεηα. Μείωςη τησ ευαιςθηςίασ των επιφανειών από τα οξζα. 8

9 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ - ΛΔΤΚΑ TR LATEX 001 Πλαζηικό πολσηελείας βελοσηέ Ηδαληθό γηα ζπαηνπιαξηζηέο επηθάλεηεο. Πνιύ κεγάιε απόδνζε. Υακειήο νζκήο. Αλαπλένλ θηικ. Αλζεθηηθό ζην ζπρλό πιύζηκν. 1LT 6 2.5LT 2 5LT 10LT ΣΔΜΑΥΗΟΤ ΣΔΜ. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΣΟΗΥΟΠΟΗΗΑ - ΛΔΤΚΑ GLOBACRYL VILLA 001 GLOBAXANE MAT 001 αηινέ ακρσλικό Δμαηξεηηθή πξόζθπζε. Αδηαβξνρνπνίεζε. Μεγάιε αληίζηαζε ζηελ αλάπηπμε κνύριαο θαη κπθήησλ. ιλικονούτο ακρσλικό μαη Τςειή πδξαηκνπεξαηόηεηα. Τδαηναπσζεηηθό. Μεγάιε αληνρή ζηελ ζπγθξάηεζε βξσκηάο. 1LT 6 5LT 10LT GLOBACRYL MURFLEX 001 5LT 10LT ΣΔΜΑΥΗΟΤ Ελαζηομερές ακρσλικό αηηλέ Βεινπηέ Αδηαβξνρνπνίεζε. Τδξαηκνπεξαηό. Τςειή ειαζηηθόηεηα ζε αθξαίεο ζπλζήθεο. 5LT 10LT ΣΔΜΑΥΗΟΤ H TRIMETAL ωρ ένα από ηα κύπια Εςπωπαϊκά μέλη ηος κοπςθαίος ομίλος διακοζμηηικών βαθών AKZO NOBEL, πποζθέπει πλήπειρ ζςλλογέρ πποϊόνηων, ανηαγωνιζηικέρ ηιμέρ, άπηια εξςπηπέηηζη και ςποζηήπιξη ζηον επαγγελμαηία. Πποηεπαιόηηηα μείζυνορ ζημαζίαρ ηηρ TRIMETAL, είναι η παποσή ςτηλού επιπέδος ςπηπεζιών ζε κάθε επαγγελμαηία ζηιρ σώπερ ζηιρ οποίερ δπαζηηπιοποιείηαι. 9

10 ΡΗΠΟΛΗΝΖ ΓΗΑΛΤΣΟΤ ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ ΞΤΛΧΝ - ΛΔΤΚΖ PERMALINE CLASSIC 001 TRISATIN 001 Γσαλιζηερό Τςειήο απόδνζεο θαη θαιππηηθόηεηαο. Δζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο. Αλζεθηηθό ζηα νηθηαθά απνξξππαληηθά. ΣΔΜΑΥΗΟΤ. ΥΑΡ/ΣΗΟ 1LT 6 2.5LT 2 αηινέ Τςειήο απόδνζεο θαη θαιππηηθόηεηαο. Δζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο. Αλζεθηηθό ζηα νηθηαθά απνξξππαληηθά. 1LT 6 2.5LT 2 ΡΗΠΟΛΗΝΖ ΝΔΡΟΤ ΓΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΞΤΛΧΝ KAI ΣΟΗΥΧΝ - ΛΔΤΚΖ PERMACRYL BRILLANT 001 PERMACRYL SATIN 001 Γσαλιζηερό Άνζκν. Σαρπζηέγλσην. Δμαηξεηηθή πξόζθπζε. Τδξαηκνπεξαηό. αηινέ Άνζκν. Σαρπζηέγλσην. Δμαηξεηηθή πξόζθπζε. Τδξαηκνπεξαηό. ΣΔΜΑΥΗΟΤ. ΥΑΡ/ΣΗΟ 1LT 6 2.5LT 2 1LT 6 2.5LT 2 PERMACRYL MULTIPRIMER 001 Αζηάρι λεσκό πολλαπλών τρήζεων Τδαηνδηάιπην. Υακειήο νζκήο. Δμαηξεηηθή πξόζθπζε. Γξήγνξν ζηέγλσκα. Τδξαηκνπεξαηό. 1LT 6 2.5LT 2 10

11 ΤΠΟΣΡΧΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΑΚΡΤΛΗΚΧΝ GLOBAPRIM FIX Ακρσλικό αζηάρι διαλύηοσ Τςειή δηεηζδπηηθόηεηα. Δμσηεξηθήο ρξήζεο. Σαρπζηέγλσην. Τςειή δηαπλνή. Αδηαβξνρνπνίεζε. GLOBAPRIM HYDROFIX Ακρσλικό αζηάρι νερού Δζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο. Γηαθαλέο. Τςειή δηεηζδπηηθόηεηα. 1LT 6 5LT 25LT GLOBAPRIM HYDRO Αδιαθανές αζηάρι νερού Μηθξνληδέ Δζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο Αύμεζε ηεο πξόζθπζεο. Τςειή δηαπλνή. Αδηαβξνρνπνίεζε. 5LT 10LT ΣΔΜΑΥΗΟΤ 5LT 10LT ΣΔΜΑΥΗΟΤ ΣΔΜ. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ ΥΡΧΜΑΣΑ ΓΑΠΔΓΧΝ STELFOOR ERGESOL Ενός ζσζηαηικού διαλύηοσ Δζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο. Ζκί-ζηηιπλν Απνηξέπεη ηελ δηείζδπζε ιίπνπο. Απινπνηεί ηελ ζπληήξεζε. 1LT 6 5LT 2 STELFLOOR PU ACRYL Ενός ζσζηαηικού νερού Ζκη-γπαιηζηεξό Άνζκν. Καηάιιειν γηα εζσηεξηθά δάπεδα θαη γηα κπαιθόληα. 1LT 6 5LT 2 11

12 EΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ ΥΡΧΜΑ Πιαζηηθό ρξώκα εζσηεξηθήο ρξήζεο. Καηάιιειν γηα βαθή λέσλ επηθαλεηώλ ή επαλαβαθή ηνίρσλ, ζνβάδσλ, ζπαηνπιαξηζηώλ, γπςνζαλίδσλ θαη κπεηόλ κεηά από θαηάιιειε πξνεηνηκαζία. πλδπάδεη ηε κεγάιε θαιππηηθόηεηα, απόδνζε, ιεπθόηεηα κε ην εμαηξεηηθό δνύιεκα θαη άπισκα. Απνηειεί νηθνλνκηθή ιύζε γηα ρώξνπο πνπ απαηηείηαη ζπρλή επαλαβαθή. ULTTRA ΠΛΑΣΗΚΟ ΛΔΤΚΟ Η οικονομική λύζη για ηον επαγγελμαηία ULTTRA ΑΚΡΤΛΗΚΟ ΛΔΤΚΟ Η οικονομική λύζη για ηον επαγγελμαηία LT LT Αθξπιηθό ρξώκα εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο. Καηάιιειν γηα βαθή λέσλ επηθαλεηώλ ή επαλαβαθή ηνίρσλ, ζνβάδσλ, ζπαηνπιαξηζηώλ, γπςνζαλίδσλ θαη κπεηόλ κεηά από θαηάιιειε πξνεηνηκαζία. πλδπάδεη ηε κεγάιε θαιππηηθόηεηα, απόδνζε, ιεπθόηεηα κε ην εμαηξεηηθό δνύιεκα θαη άπισκα. Απνηειεί νηθνλνκηθή ιύζε γηα ρώξνπο πνπ απαηηείηαη ζπρλή επαλαβαθή LT LT Γηαθαλέο αζηάξη λεξνύ θαηάιιειν γηα εζσηεξηθέο λέεο επηθάλεηεο από ζνβά, κπεηόλ, γπςνζαλίδεο ηζηκεληνθνλία θ.ι.π θαζώο θαη ζπαηνπιαξηζηέο επηθάλεηεο. ULTTRA A ΤΛΖ Η οικονομική λύζη για ηον επαγγελμαηία ml LT LT ΡΟΛΛΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΡΟΛΛΟ Νν1 ΑΝΣ/ΚΟ Γνήζιο δέπμα - Εξαιπεηική ποιόηηηα cm cm 5 ΡΟΛΛΟ ΣΑΤΡΟ ΑΝΣ/ΚΟ Γνήζιο δέπμα cm cm cm cm 5 12

13 ΣΟΚΟ ηόθνο ειαζηηθόο ζθξαγηζηηθόο κε κεγάιε πξόζθπζε ζηηο πεξηζζόηεξεο επηθάλεηεο. Δθαξκόδεηαη κε ζπάηνπια. Δλδείθλπηαη γηα ζνβά, κπεηόλ, μύια θαη γηα όια ηα αδξαλή πιηθά. Κξαηάεη ηελ ειαζηηθόηεηα θαη αθνινπζεί ηηο ζπζηνιέο δηαζηνιέο ησλ επηθαλεηώλ κνλώλνληαο απηέο. ΔΛΑΣΟΜΔΡΖ ΣΟΚΟ Kg Kg 1 ΣΑΗΝΗΔ ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΔ ΚΗΣΡΗΝΔ ΑΝΣΟΥΖ 80 O C mm*45m mm*45m mm*45m mm*45m mm*45m 18 TΑΗΝΗΑ ΤΚΔΤΑΗΑ ΘΟΡΤΒΟΤ ΓΗΑΦΑΝΖ & ΚΑΦΔ ΓΗΑΦ mm*60m 6 ΚΑΦΔ mm*60m 6 ΣΑΗΝΗΑ ΓΗΠΛΖ ΟΦΔΧ mm*5m 12 TΑΗΝΗΑ ΖΜΑΝΔΧ cm * 100m 1 ΑΛΟΤΜΗΝΟΣΑΗΝΗΑ mm * 5m 1 13

14 ΡΟΛΛΑ ΡΟΛΛΟ HAMILTON ΚΟΝΣΟΣΡΗΥΟ ΓΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΛΔΗΔ ΔΠΗΦΑΝΔΗΔ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΟ inches inches 5 ΥΔΗΡΟΛΑΒΖ inches inches 5 ΥΔΗΡΟΛΑΒΔ SUPER CONTRACTOR ½ ½ ΜΔΓΔΘΟ ΔΣ TMX ANA ΔΣ 3 ΠΗΝΔΛΧΝ HAMILTON STAR VALUE BRUSH PACK ΚΟΝΣΑΡΗΑ m m 12 ΚΟΝΣΑΡΗΑ ΠΣΤΟΜΔΝΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ m m 6 ΚΟΝΣΑΡΗΑ ΠΣΤΟΜΔΝΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ 14

15 ΠΗΝΔΛΑ ROMEO N ΠΗΝΔΛΟ ΓΗΠΛΟ ΜΔ ΜΑΤΡΖ ΣΡΗΥΑ N ΠΗΝΔΛΟ ΓΗΠΛΟ ΜΔ ΑΠΡΖ ΣΡΗΥΑ ½ ½ ½ ½ N ΠΗΝΔΛΟ ΖΜΗΓΗΠΛΟ ΜΔ ΑΠΡΖ ΣΡΗΥΑ N ΠΗΝΔΛΟ ΖΜΗΓΗΠΛΟ ΜΔ ΑΠΡΖ ΣΡΗΥΑ N ΠΗΝΔΛΟ ΜΟΝΟ ΜΔ ΑΠΡΖ ΣΡΗΥΑ ½ ½ ½ ½ ½ ½

16 ΠΗΝΔΛΑ ROMEO ΜΔΓΔΘΟ TMX ANA ½ ΚΟΝΣΑΡΟΠΗΝΔΛΟ ΜΔΓΔΘΟ TMX ANA *70mm *100mm *120mm *140mm 12 ΠΑΣΡΟΓΚΔ ΡΗΓΟΠΗΝΔΛΟ ΠΛΑΚΔ ΜΔΓΔΘΟ ΣΔΜΑΥΗΑ ΡΗΓΟΠΗΝΔΛΟ ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣΔΜΑΥΗΑ

17 ΠΗΝΔΛΑ ΜΑΤΡΟ S166 ΠΗΝΔΛΟ ΓΗΠΛΟ ΜΔ ΜΑΤΡΖ ΣΡΗΥΑ TMX ANA ½ ½ ΛΔΤΚΟ S166 ΠΗΝΔΛΟ ΓΗΠΛΟ ΜΔ ΑΠΡΖ ΣΡΗΥΑ ½ ½ ΠΗΝΔΛΟ OVAL ΣΡΑΒΟΠΗΝΔΛΑ ΣΡΑΒΟΠΗΝΔΛΟ ΚΑΛΟΡΗΦΔΡ S ½ 12 ΣΡΑΒΟΠΗΝΔΛΟ ΚΑΛΟΡΗΦΔΡ ΥΟΚΔΤ 17

18 ΡΟΛΛΑ ΡΔΠΟΤΛΗΝΖ cm cm cm cm ΥΟΝΓΡΟ 10 ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ ΑΦΡΧΓΖ SUPER FINE ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ ΜΟΥΑΗΡ cm cm cm cm 5 ΡΟΛΛΟ ΜΟΥΑΗΡ ΚΟΜΠΛΔ cm 1 ΡΟΛΛΟ ΑΦΡΧΓΖ ΚΟΜΠΛΔ cm 1 ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ POLYACRYL ΚΗΣΡΗΝΖ ΡΗΓΑ cm cm cm 10 ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ FLOCK cm cm cm cm 10 ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ FLOCK ΜΠΛΔ 18

19 ΡΟΛΛΑ ΠΛΑΣΗΚΧΝ - ΑΚΡΤΛΗΚΧΝ ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ POLYAMID ΓΚΡΗ-ΚΟΚΚΗΝΖ ΡΗΓΑ cm cm cm cm 5 ΑΝΣ/ΚΟ ΡΟΛΛΟ POLYESTER ΚΗΣΡΗΝΟ ANT/KO ΡΟΛΛΟ LAMBSKIN cm cm cm 5 ANT/KO ΡΟΛΛΟ POLYACRYL ΥΔΗΡΟΛΑΒΔ ΥΔΗΡΟΛΑΒΔ cm cm cm/19cm cm/29cm cm/39cm cm/29cm

20 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ ΡΟΛΛΟ ΣΔΥΝ/ΠΗΑ ΑΚΟΤΛΑ cm 1 ΡΟΛΛΟ ΣΔΥΝ/ΠΗΑ ΓΔΡΜΑ cm 1 ΡΟΛΛΟ ΣΔΥΝ/ΠΗΑ ΓΔΡΜΑΣ. ΚΟΜΜΑΣΗΑ cm 1 ΠΟΓΓΟ ΦΤΗΚΟ mm 1 ΒΟΤΡΣΑ ΣΔΥΝ/ΠΗΑ mm*115mm ΓΑΝΣΗ ΣΔΥΝ/ΠΗΑ ΤΝΘΔΣΗΚΟ ΠΑΣΟΤΛΑ STUCCO ΠΛΑΣΗΚΟ ΥΔΡΗ *

21 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΔΥΝΟΣΡΟΠΗΑ ΠΑΣΟΤΛΑ ΒΔΝΔΣΗΑΝΗΚΟΤ *90*80 1 ΚΑΦΔ ΚΑΦΖ ΥΡΧΜΑΣΟ cm*32cm cm*22cm cm*32cm cm*36cm 10 ΚΟΤΒΑ ΥΡΧΜΑΣΟ 12LT ΠΗΝΔΛΑ ΠΗΝΔΛΟ POLYESTER ΓΗΑ ΡΗΠΟΛΗΝΖ ΝΔΡΟΤ ΠΗΝΔΛΟ ΡΗΓΑ

22 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΤΡΜΑΣΟΒΟΤΡΣΑ 4 ΔΗΡΔ ΞΤΛΗΝΖ ΛΑΒΖ ΤΡΜΑΣΟΒΟΤΡΣΑ ΚΗΣΡΗΝΟ ΤΡΜΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ ΣΡΗΒΔΗΟ ΥΔΡΗΟΤ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ mm*82mm 6 ΣΡΗΒΔΗΟ ΚΟΝΣΑΡΗΟΤ ΜΔ ΛΑΣΗΥΟ mm*105mm 6 ΣΡΗΒΔΗΟ ΥΔΗΡΟ ΜΔ ΚΛΗΠ mm*105mm 6 ΣΑΚΟ ΥΔΗΡΟ ΛΑΣΗΥΟ mm*65mm 10 ΣΑΚΟ ΥΔΗΡΟ ΦΔΛΛΟ mm*60mm 10 ΠΗΣΟΛΗ ΓΗΑ ΣΑΗΝΗΑ

23 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΠΗΣΟΛΗ ΗΛΗΚΟΝΖ ΚΔΛΔΣΟ ΣΤΠΟΤ ΑΓΓΛΗΑ ΠΗΣΟΛΗ ΗΛΗΚΟΝΖ ΜΗΟ ΑΝΟΗΥΣΟ ΒΑΡΔΧ ΣΤΠΟΤ ΑΝΑΓΔΤΣΖΡΑ ΜΔΣΑΛΛΗΚΟ *400 15Kg *600 20Kg 6 ΑΝΣ/ΚΖ ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΤ W 1 ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΑΛΟΓΟΝΟΤ ΣΡΗΠΟΓΟ 2 ΛΑΜΠΔ * 500W ΠΡΟΒΟΛΔΑ ΑΛΟΓΟΝΟΤ 500W ΓΑΕΑ ΡΧΓΜΧΝ mm*20m 12 TAINIA SOFT PVC mm*33m

24 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΟΦΣΖ ΜΟΚΔΣΑ mm 12 ΚΟΦΣΖ ΜΟΚΔΣΑ ΜΔ STOP mm 12 ΑΝΣ/ΚΑ ΞΤΡΑΦΗΑ ΓΗΑ ΚΟΦΣΔ ΜΟΚΔΣΑ 10 ΣΔΜΑΥΗΧΝ ΜΔΓΔΘΟ mm /10 ΞΤΡΑΦΗΑ TMX ANA 10 ΞΤΣΡΑ ΣΕΑΜΗΧΝ ΜΖΚΟ ΛΑΜΑ mm 60 ΓΤΑΛΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΚΑ ΚΟΝΖ ΜΔ ΒΑΛΒΗΓΑ ΜΑΚΑ ΚΟΝΖ ΜΗΑ ΥΡΖΔΧ ΠΑΣΟΤΛΑ ΟΓΟΝΣΧΣΖ 10*10 ΜΔΓΔΘΟ TMX ANA ΜΔΓΔΘΟ TMX ANA mm*130mm 1 ΠΑΣΟΤΛΑ ΔΧΣΔΡΗΚΖ - ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΓΧΝΗΑ ΜΔΓΔΘΟ ΓΗΑ ΔΞΧΣΔΡΗΚΔ ΓΧΝΗΔ TMX ANA *60*60 1 ΓΗΑ ΔΧΣΔΡΗΚΔ ΓΧΝΗΔ *60*

25 ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΣΟΚΑΓΟΡΟ ΞΤΣΡΑ ΜΔ ΞΤΛΗΝΟ ΥΔΡΗ mm mm 12 ΔΣ ΑΣΑΛΗΝΔ 4ΣΜΥ cm 12 ΔΣ ΑΣΑΛΗΝΔ 4ΣΜΥ ΠΛΑΣΗΚΔ cm 12 ΠΑΣΟΤΛΑ ΠΛΑΣΗΚΖ ΛΑΒΖ mm mm mm 6 ΠΑΣΟΤΛΑ FACADE mm mm 1 25

26 ΤΛΗΚΑ ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΧ NYLON ΔΠΗΚΑΛΤΦΔΧ 4m*5m=20m 2 ΜΟΤΑΜΑ ΚΑΛΤΦΖ 3m*4m=12m 2 ΠΑΥΟ mm mm 10 ΒΑΡΟ g/ m 2 50 ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΜΔ ΥΑΡΣΗ TMX ANA cm*20m cm*20m 5 ΥΑΡΣΟΣΑΗΝΗΑ ΜΔ NYLON cm*30m 5 ΓΑΝΣΗΑ - ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΓΑΝΣΗΑ ΚΟΤΕΗΝΑ XL 10 ΓΑΝΣΗΑ ΔΡΓΑΗΑ ΜΠΗΜΠΗΚΗ N O ΓΑΝΣΗΑ ΜΗΑ ΥΡΖΖ 20ΣΜΥ ΦΟΤΓΓΑΡΗ ΓΗΑ ΚΑΘΑΡΗΜΑ *100*

27 ΠΑΣΟΤΛΔ ΠΑΣΟΤΛΑ WALKRON S28 ΞΤΣΡΔ ΞΤΣΡΑ S871 ΜΖΚΟ ΛΑΜΑ mm 6 ΞΤΣΡΑ S873 ΜΖΚΟ ΛΑΜΑ mm 6 ΞΤΣΡΑ S878 ΜΑΚΡΤ ΥΔΡΗ ΜΖΚΟ ΛΑΜΑ mm 6 ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ ΞΤΡΑΦΗΑ 10ΣΜΥ ΜΖΚΟ ΛΑΜΑ mm mm 1 27

28 ΛΔΗΑΝΣΗΚΑ ΠΑΣΟΥΑΡΣΟ 12cm ΜΔΣΡΟΤ ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m ΡΟΛΛΟ 25m KOKKO ΠΟΓΓΟΗ ΛΔΗΑΝΖ 4 ΠΛΔΤΡΔ ΓΗΑΣΑΔΗ: 10*6.8cm ΠΑΥΟ:2.6cm ΚΟΚΚΟ ΠΟΓΓΟΗ ΛΔΗΑΝΖ 2 ΠΛΔΤΡΔ ΓΗΑΣΑΔΗ: 12.3*9.8cm ΠΑΥΟ:1.2cm ΓΗΚΟΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΗ ΓΗΑ ΣΡΗΦΗΜΟ ΣΗΜΔΝΣΧΝ, ΜΑΡΜΑΡΧΝ, ΠΔΣΡΑ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΑ ΚΛΖΡΧΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΧΝ ΓΗΚΟΗ ΛΔΗΑΝΔΧ ΜΠΔΣΟΤ Νν 36 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΓΗΑΜΔΣΡΟ TMX ANA Φ Φ

29 ΛΔΗΑΝΣΗΚΑ ΓΗΚΟΗ ΚΟΠΖ ΗΓΖΡΟΤ ΗΗΟΗ Φ115*3.2* Φ125*3.2* Φ180*3.2* Φ230*3.2* ΓΗΚΟΗ ΚΟΠΖ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΗΗΟΗ Φ115*2.5* Φ125*2.5* Φ180*2.5* Φ230*2.5* Φ Φ ΓΗΚΟΗ ΚΟΠΖ ΗΓΖΡΟΤ - ΗΝΟΥ FIBER ΓΗΚΟΗ ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΗ ΓΗΑ ΛΔΗΑΝΖ ΜΔΣΑΛΛΧΝ ΚΑΗ ΞΤΛΧΝ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ Φ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ Φ ΓΗΑΜΔΣΡΟΤ Φ

30 ΦΡΑΓΗΣΗΚΑ Γηα γέκηζκα αξκώλ πνπ απαηηνύλ ειαζηηθόηεηα (κέγηζην 12.5%).γηα νηθνδνκηθνύο αξκνύο ζε κεηαιιηθά θαη μύιηλα πιαίζηα, παξάζπξα, ζθάιεο, ηαβάληα θαη ηνίρνπο. Μεηά ηελ ζθιήξπλζε βάθεηαη. Αληνρή ζε ζεξκνθξαζίεο από C έσο C NETSEAL ΑΡΜΟΣΟΚΟ 280ml NETSEAL ΗΛΗΚΟΝΖ 280ml ΑΦΡΟΣΟΚΟ QUALLY FILL ΥΡΧΜΑ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ ΛΔΤΚΟ 25 Γηα γέκηζκα αξκώλ πνπ απαηηνύλ ειαζηηθόηεηα (κέγηζην 25%). Γηα θόιιεκα θαη κόλσζε ηδακηώλ, αινπκίληα, πιαθάθηα, κπαληέξεο. Γηαξθήο ειαζηηθόηεηα. Αλαιινίσην ζηελ πγξαζία. Μεηά ηελ ζθιήξπλζε δελ ρξσκαηίδεηαη. Αληνρή ζε ζεξκνθξαζία από C έσο C ΥΡΧΜΑ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ ΛΔΤΚΖ ΓΗΑΦΑΝΖ ΓΚΡΗ ΚΑΦΔ 25 ηόθνο ειαθξύο έηνηκνο πξνο ρξήζε, γεκηζηηθόο γηα γξήγνξεο θαη άπιεο επηζθεπέο. γεκίδεη κεγάιεο θαη κηθξέο ηξύπεο θαη αλνίγκαηα ζε κπεηόλ, ζνβά θαη μύιν κε έλα κόλν πέξαζκα. Γελ ζπξξηθλώλεηαη θαη βάθεηαη ζε ιίγα ιεπηά κε πδξνδηαιπηά ρξώκαηα. ΜΔΓΔΘΟ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ ml LT Πάζηα εηδηθή γηα ζθξάγηζε θαη γέκηζκα αξκώλ ζε ηδακί κε μύιν, ζίδεξν θαη ηζηκεληέληα πιαίζηα παξαζύξσλ. Βάθεηαη κεηά από 3 εβδνκάδεο αιιά όρη αξγόηεξα από 6 εβδνκάδεο. ΣΕΑΜΟΣΟΚΟ ΜΔΓΔΘΟ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ gr Kg 12 Δλόο ζπζηαηηθνύ αθξόο πνι/λεο ρσξίο (H)CFC. Γηα ζεξκηθή θαη αθνπζηηθή κόλσζε. Δζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ρξήζεο. πκπαγήο ζύλζεζε. ηεγλώλεη γξήγνξα κε ηελ επαθή κε ηελ πγξαζία ηνπ αέξα θαη ηνπ ππνζηξώκαηνο. Eμαηξεηηθή ζπγθόιιεζε ΑΦΡΟ ΠΟΛΤΟΤΡΔΘΑΝΖ ΜΔΓΔΘΟ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ ml

31 ΓΗΑΛΤΣΗΚΑ WHITE SPIRIT ΝΔΦΣΗ PANSIL ΤΚ. ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 400ml ml 24 4LT 6 16LT ΤΚ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 400ml ml 24 4LT 6 16LT ΛΗΝΔΛΑΗΟ ΑΓΓΛΗΑ ΤΚ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 800ml 24 4LT 6 16LT ΓΗΑΛΤΣΗΚΑ WHITE SPIRIT ΝΔΦΣΗ CHROMOMIX ΤΚ. ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 400ml ml 24 4LT 6 16LT ΤΚ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 800ml 12 4LT 4 16LT ΛΗΝΔΛΑΗΟ ΟΛΛΑΝΓΗΑ ΤΚ ΣMX. ΑΝΑ ΥΑΡ/ΣΗΟ 800ml 12 4LT 4 16LT 31

32 ΡΟΛΛΑ ROLLEX ΡΟΛΛΟ ROLLEX cm cm cm cm 5 ΥΔΗΡΟΛΑΒΔ 32

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

TΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ /2010

TΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ /2010 TΗΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ /2010 ΣΕΓΑΝΩΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΟΛΤΟΤΡΕΘΑΝΙΚΗ ΒΑΗ (Euro/ kg) 250 Διαζηηθή επαιεηθόκελε πνιπνπξεζαληθή κεκβξάλε ελόο ζπζηαηηθνύ γηα καθξνρξόληα ζηεγάλσζε. Παξέρεη πδξνθνβία αληνρή ζε ήιην

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ!

FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού. Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! FM GROUP FOR HOME Για ολοκληπυμένη καθαπιότητα και ακαταμάσητη λάμτη σε κάθε γυνιά τος σπιτιού σος Γιατί το σπίτι σος αξίζει το καλύτεπο όπυρ και εσύ! BATHROOM CLEANER - ΚΑΘΑΡΗΣΗΚΟ ΜΠΑΝΗΟΤ Καζαξηόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM

W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM W E L L N E S S ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ-SAUNA- XAMAM ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΠΛΑΣΗΚΑ ΥΔΡΟΜΑΣΑΖ ΚΤΙΣΤΟ ηόκην εθξνήο VENTURI λεξνύ 1 ½ / αέξα ½ Δληνηρίδεηαη ζην ΒΔΣΟΝ Δκπξόζζην ζηνκίνπ VENTURI θαηεπζπλόκελν ΒΔΣΟΝ 5 m3/h Δκπξόζζην

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline

Γηάηξεηεο θαζέηεο νξνθήο Danoline ÈÌ Á ÑÂ º... µ ÔÒ ΒΑΡΟ (kg) (kg/m 2 ) 10. Kαζέηεο επηζθέςηκ σλ νξνθώλ Καζέηεο γπςνζαλίδαο κε βηλπιηθή ηαπεηζαξία TILES 88475 88479* 88493* 88494 Knauf tiles GKB 9.5 ρξώκα 1063 ιεπθό ρξώκα 1063 ιεπθό ρσξίο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 3: ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ - ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: Ζ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ ΓΗΑΓΗΓΔΣΑΗ ΜΔ ΑΚΣΗΝΟΒΟΛΗΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ: 1 δηδαθηηθή ώξα ΓΗΓΑΚΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ: Να δηαπηζηώζνπλ νη καζεηέο πεηξακαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ

Magnisal. Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Magnisal Τν θνξπθαίν ιίπαζκα ληηξηθνύ καγλεζίνπ Πεπιεσόμενα Τη είλαη ην Magnisal Αλάιπζε πξντόληνο Τα νθέιε ηνπ Magnisal Magnisal ή ζεηηθό καγλήζην; Εθαξκνγέο ηνπ Magnisal Σπκπηώκαηα έιιεηςεο καγλεζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων

Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικές Τεχνικές Γνώσεις Αγκυρώσεων Βασικά σημεία επιλογής αγκυρίων Γνκηθό Τιηθό Σξόπνο δηάηξεζεο Δίδνο ηνπνζέηεζεο (πξν ηνπνζέηεζε,θιπ) Φνξηία Δίδνο κεραληζκνύ αγθύξσζεο 2 Δομικό Υλικό Σν είδνο ηνπ δνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη

Τ Μ Η Μ Α ΟΧΗΜΑΤΩΝ. Ιμαντοκίνηςη Ιμαντοκίνηςη Μεηάδνζε θίλεζεο θαη κεηαθνξά ηζρύνο κεηαμύ αηξάθησλ ζε κεγάιε απόζηαζε Μεηαθνξά ηζρύνο κέζσ ηξηβήο ζην ζύζηεκα ηκάληα ηξνραιία Είδε ηκάλησλ: επίπεδνη (γηα κεγάιεο απνζηάζεηο αηξάθησλ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΝΝΟΙΔ ΚΑΙ ΟΡΙΜΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΑΘΗΜΑ 2T2 41 ΓΟΜΙΚΗ ΦΤΙΚΗ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΜΟΝΑΓΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΔ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΚΟΤΣΙΚΗ ΑΝΔΗ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΗΥΟΜΟΝΩΗ - ΗΥΟΠΡΟΣΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δηδηθά παληά πνιιαπιώλ εθαξκνγώλ

Δηδηθά παληά πνιιαπιώλ εθαξκνγώλ TRIDON Απόδοζη όπνπ θη αλ βξίζθεζηε, αλεμάξηεηα από ην έξγν Δηδηθά παληά πνιιαπιώλ εθαξκνγώλ 4 Τυηλή ποιόηηηα και ηην παραγφγικόηηηα - Υαμηλή Καηανάλφζη - Παροτή μεγάλης διάρκειας & αζθαλής λύζη - Βηνκεραληθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο.

ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ. Ζ καγηά παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ζηα θαηνηθίδηα θαη ζηα δώα αλαπαξαγσγήο. ΜΑΓΘΑ ΖΤΘΟΠΟΘΘΑ Ζ καγηά δπζνπνηίαο παξάγεηαη από ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ Saccharomyces Cerevisiae θαη έρεη πςειή ζξεπηηθή αμία γηα ηελ δηαηξνθή ησλ δώσλ. Φαξαθηεξίδεηαη από: Υςειή πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ

ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ ΓΤΜΝΑΙΟ-Λ.Σ ΟΙΝΟΤΩΝ 2013-14 ΧΗΜΕΙΑ ΘΕΜΑ: ΦΤΣΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΝ ΣΟΞΙΚΕ ΟΤΙΕ Διάθοπερ έπεςνερ πος έσοςν διεξασθεί, δείσνοςν όηι κάποια θςηά μποπούν να απαλλάξοςν ένα δωμάηιο από ηοξικέρ οςζίερ.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ

ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΦΤΣΑ - ΚΕΘΣΟΤΡΓΘΙΗ ΑΞΘΑ ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΖ ΑΜΗΑ Αληηκεησπίδνπλ απνηειεζκαηηθά πξνβιήκαηα: 1) νπηηθήο όριεζεο 2) αλεπηζύκεηεο θίλεζεο αλζξώπσλ, δώσλ 3). πξνβιήκαηα ζνξύβνπ 4) θαζαξηζκόο αηκόζθαηξαο από ξύπνπο 5)

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ

ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ Α. Αεπόβια ικανόηηηα: ΑΣΚΗΣΔΙΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΔΓΟ 1. Φόλλοος ζηα δύο καλάθια: νη αζιεηέο είλαη απέλαληη από ηα ηακπιώ ζε δπν γξακκέο. Οη πξώηνη έρνπλ από κηα κπάια. Με ην ζύλζεκα θάλνπλ θόιιννπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα