ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΦΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΦΩΡΟΥΣ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΦΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΦΩΡΟΥΣ."

Transcript

1 ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΦΟΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΞΗΡΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΘΕΑΤΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥΣ ΦΩΡΟΥΣ. ππξίδσλ Πάθνο Γιπλ. Πολιηικόρ Μησανικόρ Univ. Dortmund, Knauf Γςτοποιία ΑΒΔΔ Λέξειρ κλειδιά: ξηπά δόμηζη, ησομόνυζη, ηοισοποιία, δάπεδα, οποθέρ. ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Ο όκηινο Knauf, θνξπθαίνο παξαγσγόο ζπζηεκάησλ δόκεζεο, αληαπνθξηλόκελνο ζηηο απαηηήζεηο ερνκόλσζεο πνπ έζεζε ε ηερληθή επηηξνπή θηλεκαηνγξάθσλ CST, πνπ εδξεύεη ζηε Γαιιία, κειέηεζε θαη εθαξκόδεη ην λέν ζύζηεκα ερνκνλσηηθώλ ηνίρσλ γπςνζαλίδαο κεγάινπ ύςνπο Knauf-GH Acoustique. Eπηπιένλ, ν όκηινο Knauf, απαληώληαο ζηελ ηερληθή πξόθιεζε αζπλερώλ θαηαζθεπώλ, πξνηείλεη άθαπζηα πισηά δάπεδα πςειώλ κεραληθώλ αληνρώλ θαη δηακόξθσζε θεξθίδσλ από εηδηθέο ηλνγπςνζαλίδεο θαη ηζηκεληνζαλίδεο. Σέινο, ζα καο δνζεί ε επθαηξία λα αλαθεξζνύκε ζηηο λέεο δηάηξεηεο γπςνζαλίδεο ηεο Knauf, ηύπνπ Cleaneo. 1. ΤΣΗΜΑ KNAUF GH ACOUSTIQUE 1.1 Πεπιγπαθή ζςζηήμαηορ ηοίσος GH- Acoustique Σν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα αθνξά ζε δηαρσξηζηηθνύο ηνίρνπο, ύςνπο έσο 11 κέηξα, πνπ πιεξνύλ απζηεξά θξηηήξηα ερνκόλσζεο θαη πξνβιεπόκελσλ αλεκνπηέζεσλ κεηαμύ αηζνπζώλ θηλεκαηνγξάθνπ ή άιισλ ζπλαθώλ ρώξσλ παξνπζηάζεσλ θαη δηαδξόκσλ ή ρώξσλ εηζόδνπ θαη ζπγθέληξσζεο θνηλνύ ζε θηίξηα αληίζηνηρεο ρξήζεο (Knauf Ile de France, 2003). Πξόθεηηαη γηα κηα κε θέξνπζα ηνηρνπνηία μεξάο δόκεζεο ζε δηπιό κεηαιιηθό ζθειεηό από νξζνζηάηεο ζρήκαηνο Η, ηύπνπ Knauf- I, ηνπνζεηεκέλνη ζε κέγηζηεο αμνληθέο απνζηάζεηο 600mm. Κάζεηα ζηνπο νξζνζηάηεο ηνπνζεηνύληαη κε εηδηθά κεηαιιηθά θιίπο νξηδόληηεο κεηαιιηθέο ηξαβέξζεο ζρήκαηνο Π, ηύπνπ Knauf-F ζε κέγηζηεο θαηαθόξπθεο αμνληθέο απνζηάζεηο 600mm. Οη νξζνζηάηεο ηνπνζεηνύληαη κέζα ζε κεηαιιηθνύο ζηξσηήξεο ηύπνπ Knauf-U ή κεηαιιηθέο γσλίεο, νη νπνίνη ζηεξεώλνληαη κε 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

2 βύζκαηα ζηνλ θέξνληα νξγαληζκό ηνπ θηηξίνπ. Μεηαμύ ησλ ζηξσηήξσλ ή γσληώλ θαη ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ παξεκβάιιεηαη αθξώδεο ερνκνλσηηθή ηαηλία. Δθαξκνγή εζσηεξηθήο κόλσζεο από δηπιή ζηξώζε παινβάκβαθα, επέλδπζεο ηεο κίαο πιεπξάο ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ κε ηξεηο ζηάληαξλη γπςνζαλίδεο ηύπνπ Knauf-A (EN 520), πάρνπο 3x12,5mm θαη ηεο άιιεο πιεπξάο κε ηέζζεξεηο ζηάληαξλη γπςνζαλίδεο ηύπνπ Knauf- A (EN 520), πάρνπο 4x12,5mm. Η πξώηε ζηξώζε γπςνζαλίδαο θαη από ηηο δύν πιεπξέο ηνπ κεηαιιηθνύ ζθειεηνύ ζθξαγίδεη πεξηκεηξηθά κε καζηίρε. Οη γπςνζαλίδεο ζηνθάξνληαη κε πιηθό αξκνιόγεζεο Knauf- Uniflott ή Knauf- Fugenfϋller θαη ηαηλία αξκνύ. Δηθόλα 1. Σνίρνη GH- Acoustique Σα ζπζηήκαηα ηνίρνπ GH- Acoustique είλαη ζπλνπηηθά ηα αθόινπζα: GH 34/432 κε 3+4 ζηξώζεηο γπςνζαλίδαο θαη 432mm ζπλνιηθό πιάηνο ηνίρνπ GH 33/420 κε 3+3 ζηξώζεηο γπςνζαλίδαο θαη 420mm ζπλνιηθό πιάηνο ηνίρνπ GH 23/408 κε 2+3 ζηξώζεηο γπςνζαλίδαο θαη 408mm ζπλνιηθό πιάηνο ηνίρνπ GH 22/359 κε 2+2 ζηξώζεηο γπςνζαλίδαο θαη 395mm ζπλνιηθό πιάηνο ηνίρνπ 1.2 Κπιηήπια επιλογήρ ηοίσος GH- Acoustique ηα θξηηήξηα επηινγήο ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο ηνίρνπ GH- Acoustique αλήθνπλ ηόζν ε ερνκόλσζε όζν θαη ε ππξαληνρή επηηπγράλνληαο κεγάια ύςε ηνηρνπνηίαο θάησ από ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο αλεκνπηέζεσλ (Knauf Ile de France, 2003). πγθεθξηκέλα: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

3 Ηρνκόλσζε ηαζκηζκέλνο δείθηεο ερνκείσζεο Rw έσο 75dB Δηθόλα 2. Γείθηεο Ηρνκείσζεο Αλεκνπηέζεηο: 10 kg/ m² Γηαρσξηζηηθόο ηνίρνο κεηαμύ θηλεκαηνγξαθηθώλ αηζνπζώλ. 15 kg/ m² Γηαρσξηζηηθόο ηνίρνο κεηαμύ θηλεκαηνγξαθηθώλ αηζνπζώλ θαη δηαδξόκσλ. 20 kg/ m² Γηαρσξηζηηθόο ηνίρνο κεηαμύ θηλεκαηνγξαθηθώλ αηζνπζώλ θαη δηαδξόκσλ πνπ νδεγνύλ ζε ρώξνπο ζπγθέληξσζεο αηόκσλ (ρώξνο εηζόδνπ). Μέγηζην ύςνο: 11,40 m Παξακόξθσζε ηνπ ηνίρνπ γπςνζαλίδαο κηθξόηεξε ηνπ 1/240 ηνπ ύςνπο ηεο όηαλ απηή ππνβάιιεηαη ζε ζηαηηθό θνξηίν 100 kg/ m ή/θαη θξνύζε 240 J ζε ύςνο 1,50 m. Δηθόλα 3. Μέγηζηα επηηξεπηά ύςε γηα ηα ζπζηήκαηα GHA 22/359 θαη GHA 33/420 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

4 Δηθόλα 5. Μεηαιιηθόο ζθειεηόο GH- Acoustique 1.3 Τοίσορ GHA 34/432 Μέγηζην επηηξεπηό ύςνο 11,40 m Με νξζνζηάηεο I-146x40x1 mm αλά 600 mm. Με ζηξσηήξεο U-148x90x0.6 mm ή γσλίεο 70/70 mm. Γηα ηνίρνπο θαηεγνξίαο Po (αλεκνπηέζεσλ 10kg/ m²). (π.ρ. Σνίρνη κεηαμύ θηλεκαηνγξαθηθώλ αηζνπζώλ) Αληνρή ζε θνξηία έσο 100 kg/ m θαη θξνύζεηο έσο 240 J ζε ύςνο 1,50 m από ηε βάζε ηνπ ηνίρνπ. Δηθόλα 6. Καηαζθεπή ηνίρνπ GH- Acoustique 34/432 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

5 1.4 Σηάδια ανέγεπζηρ ηοίσος GH- Acoustique Δηθόλα 7. ηεξέσζε ηνπ ζηξσηήξα δηακέζνπ ειαζηηθνύ παξεκβύζκαηνο ζηνλ θέξνληα νξγαληζκό Δηθόλα 8. ηεξέσζε ηνπ νξζνζηάηε κέζα ζηνλ ζηξσηήξα Δηθόλα 9. ηεξέσζε εηδηθνύ θιηπ ζηνλ νξζνζηάηε Δηθόλα 10. ηεξέσζε νξηδόληηαο ηξαβέξζαο ζην εηδηθό θιηπ Δηθόλα 13. Σνπνζέηεζε κνλσηηθνύ πιηθνύ Δηθόλα 14. ηεξέσζε γπςνζαλίδσλ/ ηλνγπςνζαλίδσλ Vidiwall Δηθόλα 15. ηεξέσζε γπςνζαλίδσλ/ ηλνγπςνζαλίδσλ Vidiwall Δηθόλα 16. Κάξθσκα ησλ εμσηεξηθώλ ζηξώζεσλ ηλνγπςνζαλίδαο Vidiwall κε κεηαιιηθά δίραια Δηθόλα 17. ηνθάξηζκα ησλ αξκώλ κε Knauf-Uniflott θαη ραξηνηαηλία. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

6 2. ΤΣΗΜΑ ΞΗΡΧΝ ΓΑΠΔΓΧΝ Σν ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα αθνξά ζε άθαπζηα πισηά δάπεδα πςειώλ κεραληθώλ αληνρώλ θαη δηακόξθσζε θεξθίδσλ από εηδηθέο ηλνγπςνζαλίδεο θαη ηζηκεληνζαλίδεο. 2.1 Γάπεδα ινογςτοζανίδαρ Vidifloor Σα δάπεδα Vidifloor δηαθξίλνληαη γηα ηελ πςειή ζθιεξόηεηα ηεο επηθάλεηαο ηνπο. Απνηεινύληαη από πιάθεο εηδηθά επεμεξγαζκέλνπ γύςνπ θαη ηλώλ ζεινπιόδεο, πάρνπο 2x10mm ή 2x12,5mm. ηελ πίζσ όςε ησλ πιαθώλ Vidifloor κπνξεί αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ερνκόλσζεο θαη ππξαληνρήο λα ππάξμεη επηθόιιεζε δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο 20 ή 30 mm, ή πεηξνβάκβαθα πάρνπο 10 mm (Knauf Österreich,2000).. Πίλαθαο 1. Ππξαληνρή πισηώλ δαπέδσλ Vidifloor Πάρνο Μνλσηηθό πιηθό Ππξαληνρή F x 10 mm - F30 F x 10 mm - F60 F x 12,5 mm PS/ 20 mm ή 30 mm F30 F x 10 mm MF/ 10 mm F60 F x 12,5 mm MF/ 10 mm F90 Δηθόλα 18. Φπζηθά ραξαθηεξηζηηθά Vidifloor 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

7 Δηθόλα 19. Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο Vidifloor Δηθόλα 20. Λεπηνκέξεηα έλσζεο κε ηνίρν γπςνζαλίδαο. Δηθόλα 21. Λεπηνκέξεηα αξκνύ κε ζπκβαηηθό ηνίρν. ζε πγξνύο ρώξνπο. Δηθόλα 22. Δθαξκνγή δαπέδσλ Vidifloor ζην εξγνηάμην Δηθόλα 23. Γηακόξθσζε θεξθίδσλ κε πισηά δάπεδα Vidifloor. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

8 2.1 Γάπεδα ηζιμενηοζανίδαρ Aquapanel Σα δάπεδα ηζηκεληνζαλίδαο Aquapanel (Δηθόλα 24) απνηεινύληαη από πιάθεο ηζηκέληνπ εηδηθά επεμεξγαζκέλεο πάρνπο 22 mm (AQUAPANEL - Floor) ή πάρνπο 33 mm όηαλ πξόθεηηαη γηα πιάθα επηθνιιεκέλε κε πεηξνβάκβαθα (AQUAPANEL - Floor MF) γηα ερνκόλσζε επηηπγράλνληαο ζηαζκηζκέλν δείθηεο ερνκείσζεο Rw έσο 63 db θαη ζηαζκηζκέλε θαλνληθνπνηεκέλε ζηάζκε ερεηηθήο πίεζεο θηππνγελνύο ήρνπ ίζν κε 44 db βάζεη EN ISO 140 (Knauf Perlite GmbH,2006). Οη αληνρέο ηνπ πιηθνύ θηάλνπλ ηα 3,0 kn/ m² επηθαλεηαθό θαη 3,0 kn ζεκεηαθό θνξηίν, δίλνληαο αλάινγα κε ηνλ ηξόπν εθαξκνγήο ππξαληνρή έσο θαη F90 (DIN 4102,1989). Δηθόλα 24. AQUAPANEL - Floor θαη Floor MF Δηθόλα 25. Παξειθόκελα ζπζηήκαηνο πισηώλ δαπέδσλ AQUAPANEL - Floor 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

9 Πίλαθαο 1. Υαξαθηεξηζηηθά πισηώλ δαπέδσλ AQUAPANEL - Floor θαη AQUAPANEL - Floor MF Aquapanel Floor Aquapanel Floor MF Πιάηνο (mm) Μήθνο (mm) Πάρνο (mm) Βάξνο 36kg/m² 38kg/m² Άθξα Stepped rebate Stepped rebatte Αξκνιόγεζε Κόιια PU θαη βίδεο δαπέδνπ 2.2 Σηάδια ηοποθέηηζηρ ξηπών δαπέδυν Πξνεηνηκαζία δαπέδνπ θαη ηνπνζέηεζε πξώηεο πιάθαο Δηθόλα 27. Γέκηζκα ηνπ δαπέδνπ κε νξπθηό πιηθό πιήξσζεο, Knauf Levelling Compound. Δηθόλα 28. Σνπνζέηεζε ηεο εμηζσηηθήο πιάθαο γπςνζαλίδαο Δηθόλα 29.Κόβνπκε ηα δηακνξθσκέλα άθξα ησλ δύν πιεπξώλ ηεο πιάθαο πνπ ζα ηνπνζεηεζεί ζηε γσλία. ηνπ δσκαηίνπ. Σνπνζέηεζε πξώηεο πιάθαο θαη πξνεηνηκαζία ηεο επόκελεο πιάθαο Δηθόλα 29. Ξεθηλνύκε από ηε γσλία ηνπ δσκαηίνπ ελαπνζέηνληαο ηε πιάθα θάζεηα ζηνπο πιεπξηθνύο ηνίρνπο. Δηθόλα 30. Πξώηα, θόβνπκε ην δηακνξθσκέλν άθξν πνπ ζα ηνπνζεηεζεί θάζεηα ζηνλ ηνίρν. Δηθόλα 31. Καζαξίδνπκε ηνπο αξκνύο πνπ ζα θνιιεζνύλ από ηε ζθόλε. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

10 Δηθόλα 32. Δπίζηξσζε θόιιαο ζην δηακνξθσκέλν άθξν ηεο κίαο πιάθαο θαη βίδσκα ηεο επνκέλεο ζηελ πξνεγνύκελε. Δηθόλα 33. Ξύλνπκε ηα ππνιιήκαηα ηεο θόιιαο. Δηθόλα 34. Αζηαξώλνπκε ηελ επηθάλεηα. Δηθόλα 35. Σνπνζέηεζε ηειηθνύ δαπέδνπ ηελ επόκελε εκέξα. 3. ΓΙΑΣΡΗΣΔ ΓΤΦΟΑΝΙΓΔ CLEANEO Μεγάιε επίδξαζε ζηελ αηκόζθαηξα θαη αθηηλνβνιία ελόο εζσηεξηθνύ ρώξνπ έρεη ε νξνθή. ηελ ζύγρξνλε αξρηηεθηνληθή αλάινγα κε ην ζρέδην θαη ηελ θαηαζθεπή ηεο, ε νξνθή ιεηηνπξγεί σο θαιιηηερληθόο πόινο ηθαλνπνηώληαο ηαπηόρξνλα ην ξόιν ηεο σο δηαρσξηζηηθό, ην νπνίν πιεξεί ηηο όιν θαη πην πςειέο απαηηήζεηο ζηε δνκηθή θπζηθή, όπσο ηελ ππξαληνρή, ηελ αθνπζηηθή, ηνλ θσηηζκό θαη ε δηακόξθσζε ηνπ θιίκαηνο ηνπ ρώξνπ (Knauf Gips KG, 2006). Γπςνζαλίδεο θαηά DIN κε πνηθηιόκνξθα ζρέδηα πξνζθέξνπλ δηαθνξεηηθέο αθνπζηηθέο ηδηόηεηεο. Γηαηίζεληαη γπςνζαλίδεο κε θαλνληθή, δηαγώληα, αθαλόληζηε δηάηξεζε, κε ζρηζκέο ζε block κε θαλνληθή ζηξνγγπιή ή ηεηξάγσλε κνξθή (Δηθόλα 36). 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

11 3.1 Γιάηπηηερ γςτοζανίδερ με ηην ηεσνολογία CLEANEO ύκθσλα κε πξόζθαηεο έξεπλεο πεξλάκε 20 ώξεο θαζεκεξηλά ζε θιεηζηνύο ρώξνπο από ηηο νπνίεο ηηο 14 ζηνλ ίδην ρώξν (γξαθείν ή ζπίηη). Σα δεδνκέλα ζήκεξα όπσο: Σα πνιύ πςειά επίπεδα ξύπσλ ζε εζσηεξηθνύο ρώξνπο πνπ πξνθαινύληαη από ηνπο ρξήζηεο (ηξόθηκα, νζκέο, θαζαξηζηηθά,θάπληζκα) Η ζπγθέληξσζε θαπλνύ ζε θιεηζηνύο ρώξνπο (θαπληζηήξηα) Ο αλεπαξθήο αεξηζκόο εζσηεξηθώλ ρώξσλ Σν ζθξάγηζκα θηηξίσλ Η αιόγηζηε ρξήζε θιηκαηηζηηθώλ Οη νπζίεο (π.ρ. πηεηηθνί αξσκαηηθνί HC) πνπ εθιύνληαη από δνκηθά πιηθά θαη έπηπια θαζώο θαη ινηπό εμνπιηζκό, απνηέιεζαλ θηλεηήξηνο δύλακε ζηελ εμέιημε θαη παξαγσγή ησλ λέσλ θαηλνηνκηθώλ δηάηξεησλ γπςνζαλίδσλ Knauf Akustik Cleaneo. Καηά ηελ παξαγσγή ηνπο γίλεηαη πξόζκημε δεόιηζσλ (θπζηθό νξπθηό εθαηζηεηαθήο πξνειεύζεσο), νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ σο θαηαιύηεο ζηελ δηάζπαζε επηθίλδπλσλ νπζηώλ (Knauf Gips KG, 2007). Δηθόλα 35. Δηθόλα 36. ρέδηα δηάηξεησλ γπςνζαλίδσλ Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάηξεηεο γπςνζαλίδαο CLEANEO είλαη ηα εμήο: Χο πξνο ηελ εκθάληζε: Μπξνζηά επηθάλεηα ηβνπάξ ρξώκα ραξηί. Φίιηξν: Άζπξν, καύξν ή θαζόινπ Καηεγνξία δνκηθνύ πιηθνύ Α2 Πάρνο:12,5 mm Κύξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γλσξίζκαηα θαη ηδηόηεηεο ηεο είλαη, πέξα ησλ ηδηνηήησλ ηεο σο ερναπνξξνθεηηθό πιηθό, όηη θαζαξίδεη ηελ αηκόζθαηξα, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

12 ιεηηνπξγεί κε νπδέηεξν άξσκα 24 ώξεο ην 24σξν, αθόκε θαη ζην ζθνηάδη. Αθόκα θαη αλ ρξσκαηηζηεί, π.ρ. κε ιαδνκπνγηέο, ε ηδηόηεηα ηνπ θαηαιύηε δελ αιινηώλεηαη (Δηθόλα 35). Δπηπιένλ νη δηάηξεηεο γπςνζαλίδεο θακππιώλνληαη (Δηθόλα 36). Οη γπςνζαλίδεο κε ηεηξάγσλε δηάηξεζε- ιόγσ ηεο γεσκεηξηθήο ηδηνκνξθίαο ηνπο (απμεκέλεο ηάζεηο ζηηο αθκέο ησλ δηαηξήζεσλ)- δελ θακππιώλνληαη όκνηα κε εθείλεο κε θπθιηθή δηάηξεζε Knauf Γπςνπνηία ΑΒΔΔ, 2002). Πίλαθαο 2. Κακππιόηεηα δηάηξεησλ γπςνζαλίδσλ Σύπνο δηάηξεζεο Διάρηζηε αθηίλα θακππιόηεηαο Κπθιηθή δηάηξεζε (9,5 mm) 2500 mm Κπθιηθή δηάηξεζε (12,5 mm) 3000 mm Σεηξάγσλε δηάηξεζε (9,5 mm) 2750 mm Σεηξάγσλε δηάηξεζε (12,5 mm) 3250 mm Δηθόλα 36. Γηακόξθσζε θακπύισλ νξνθώλ κε δηάηξεηεο γπςνζαλίδεο 3.2 Υπολογιζμόρ ελάσιζηηρ απαπαίηηηηρ ποζόηηηαρ γςτοζανίδαρ Cleaneo Γηα ηελ κείσζε ησλ επηθίλδπλσλ νπζηώλ ζηελ αηκόζθαηξα ηνπ ρώξνπ, είλαη απαξαίηεηε ε αλαινγία 0,3 m² δηάηξεηεο γπςνζαλίδαο CLEANEO αλά 1 m³ όγθνπ ηνπ ρώξνπ. Έηζη έρνληαο παξαδείγκαηνο ράξε έλαλ ρώξν κήθνπο 5 m, πιάηνπο 4 m, ύςνπο 2,5 m θαη άξα ζπλνιηθνύ ρώξνπ 50 m³ ε ειάρηζηή απαηηνύκελε πνζόηεηα Cleaneo είλαη 15 m². Πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη ζην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα ην 75% ηεο επηθάλεηαο νξνθήο ζα πξέπεη λα έρεη θαηαζθεπαζηεί κε ηηο δηάηξεηεο γπςνζαλίδεο Cleaneo. Η δηάηξεηε γπςνζαλίδα Cleaneo ελδείθλεηηαη γηα ρξήζε ζε: ρνιεία, παηδηθνύο ζηαζκνύο Ννζνθνκεία, θέληξα απνθαηάζηαζεο Ξελνδνρεία, καγεηξεία Υώξνπο γξαθείσλ Κηίξηα δεκνζίσλ ζρέζεσλ 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

13 Σξάπεδεο Κέληξα ςπραγσγίαο Φνπαγηέ Έξεπλεο ηνπ Frauenhofer Institut für Bauphysik ζην Μόλαρν ηεο Γεξκαλίαο, έρνπλ δείμεη, πώο εθαξκόδνληαο ηελ ειάρηζηε απαηηνύκελε πνζόηεηα, νη δηάηξεηεο γπςνζαλίδεο Cleaneo κεηώλνπλ ηηο επηθίλδπλεο νπζίεο θαηα 60% ζε ζύγθξηζε κε ηηο θνηλέο δηάηξεηεο γπςνζαλίδεο. Έηζη ρώξνη θαπληζηώλ όγθνπ 75 m³ παξνπζίαδαλ πεξηεθηηθόηεηα βιαβεξώλ πηεηηθώλ νπζηώλ ηεο ηάμεο ησλ 865 κg/ m³ εάλ ε νξνθή ηνπο ήηαλ κε δηάηξεηεο γπςνζαλίδεο Cleaneo ζε αληίζεζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο ρώξνπο κε θνηλέο δηάηξεηεο γπςνζαλίδεο, νη νπνίνη παξνπζίαζαλ πεξηεθηηθόηεηα βιαβεξώλ πηεηηθώλ νπζηώλ ηεο ηάμεο ησλ 2185 κg/ m³. Η Knauf δηαπηζηώλνληαο ηα παξαπάλσ νθέιε παξάγεη πιένλ όιεο ηηο δηάηξεηεο γπςνζαλίδεο ηεο κε ηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πνπ θέξεη ηελ επσλπκία Cleaneo. 4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Ο ζπλδπαζκόο πςειώλ απαηηήζεσλ νπηηθήο εκθάληζεο θαη ερνκόλσζεο ερναπνξξόθεζεο, ππξαληνρήο αιιά θαη ηδηαίηεξσλ κεραληθώλ αληνρώλ είλαη απόιπηα εθηθηόο ζε πιήζνο θαηαζθεπώλ πνπ έρνπλ πινπνηεζεί κε ηα ζπζηήκαηα μεξάο δόκεζεο όπσο ηα πξναλαθεξζέληα. Σν ζύζηεκα ηνρνπνηίαο GH- Acoustique πιεξώληαο ηηο πιένλ απζηεξέο πξνδηαγξαθέο ερνκόλσζεο κε ζηαζκηζκέλν δείθηε ερνκείσζεο Rw έσο 75dB, κπνξεί λα καο δώζεη θαηαζθεπέο ύςνπο έσο θαη 11,40 m θαη αλεκνπηέζεηο κεηαμύ ησλ ρώξσλ πνπ ρσξίδεη ε ηνηρνπνηία έσο θαη 20 kg/m². Καηαζθεπέο ηέηνηεο πνπ πξνδηαγξάθνληαη πιένλ ζε ρώξνπο όπσο θηλεκαηνγξάθνη, ζέαηξα θαη ζπλεδξηαθνί ρώξνη. ε αλάινγνπο ρώξνπο βξίζθνπλ εθαξκνγή ηα άθαπζηα πισηά δάπεδα από εηδηθέο ηλνγπςνζαλίδεο θαη ηζηκεληνζαλίδεο επηηπγράλνληαο γξήγνξε δόκεζε, πςειέο κεραληθέο αληνρέο, ππξαληνρή έσο θαη F90 αιιά θαη ιόγσ ηνπ κεγάινπ εηδηθνύ βάξνπο ηνπ δνκηθνύ πιηθνύ πςειή ερνκόλσζε. Σέινο κε ηηο δηάηξεηεο γπςνζαλίδεο Akustik Cleaneo γίλεηαη εθηθηή ε επίηεπμε κείσζεο ησλ βιαβεξώλ πηεηηθώλ νπζηώλ ησλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο βξηζθόκαζηε. Καη απηό ράξε ζηελ πξόζκημε ελόο απόιπηα θπζηθνύ θαη νηθνινγηθνύ νξπθηνύ ζηνλ γπςνππξήλα ηεο δηάηξεηεο γπςνζαλίδαο, ε νπνία αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηα πνηθηιόκνξθα ζρέδηα ησλ δηαηξήζεσλ ηεο, καο παξέρεη πέξα από ην επηζπκεηό αηζζεηηθό απνηέιεζκα, ηελ ηέιεηα ιύζε ζηηο πςειέο απαηηήζεηο ηεο ζύγρξνλεο αθνπζηηθήο. 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

14 5. ΑΝΑΦΟΡΔ <<Second oevre>>, Knauf Ile de France, (2003) <<Beste Referenzen für Aquapanel und Perlite>>, Knauf Perlite GmbH, Dortmund (2006) << Vidiwall und Vidifloor- Knauf Gipsfaserplatten>>, Knauf Österreich, Wien (2000) << Οξνθέο κε γπςνζαλίδεο Knauf>>, Knauf Γπςνπνηία ΑΒΔΔ, Αζήλα (2005) <<Υώξνη πςειήο αηζζεηηθήο θαη άςνγεο αθνπζηηθήο>>, Knauf Γπςνπνηία ΑΒΔΔ, Αζήλα (2002) <<Raum fuer Ideen>>, Knauf Gips KG, Iphofen (2006) <<K 761 Cleaneo Akustik>>, Knauf Gips KG, Iphofen (2007) << EN 520 Gypsum plasterboards- Definitions, requirements and test Methods>>, European Committee for Standardization, Brussels (2004) << DIN 4109 Schallschutz im Hochbau, Ausfuehrungsbeispiele und rechenverfahren>> Normenausschuss Bauwesen im DIN e.v, Beuth Verlag (1989) << DIN 4102 T1 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen>> Normenausschuss Bauwesen im DIN e.v, Beuth Verlag (1989) << DIN Gypsum plasterboards: Types, requirements, testing>> Normenausschuss Bauwesen im DIN e.v, Beuth Verlag (1989) << Trockenbau Atlas Teil II >>, Tichelmann, Karsten;Pfau Jochen;Becker,Klausjuergen,Verlagsgesellschaft Rudolf Mueller (2005) 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, Μαΐου,

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει.

Ceretherm SYSTEM. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά. Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit. www.ikofarben.gr Σει. Σαο εγγπάηαη ηε δεζηαζηά www.ikofarben.gr Σει.2310 320680 Πηζηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζεξκνκόλσζεο θηηξίσλ από ηελ Ceresit Γηαηί ηα θηίξηα πξέπεη λα πξνζηαηεύνληαη κε ζεξκνκόλσζε Δίηε ζεξκαίλεηε

Διαβάστε περισσότερα

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ Τζαθαιάθεο Θεόδωξνο Φαλνπνηείν Επηβαηεγώλ Ορεκάηωλ 1 Ννέκβξηνο 2006 Μειέηε ερνκόλωζεο ΙΓΙΟΚΣΗΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ: ΦΑΝΟΠΟΙΔΙΟ ΔΠΙΒΑΣΗΓΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ ΣΑΚΑΛΑΚΗ ΘΔΟΓΧΡΟ (ΣΟΤ ΙΧΑΝΝΗ) Αξηζκόο ηει. εξγαζίαο: 2310515708.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΔΡΓΧΝ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ ΣΟΜΔΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΣΟ ΓΖΜΟ ΓΑΦΝΖ πνπδαζηέο : ΣΑΠΡΑΛΖ ΑΘΖΝΑ ΠΑΠΑΣΑΘΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ Δπηβιέπσλ : ΠΑΠΑΣΑΜΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΡΗΑΓΡΑΦΔ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 1.1 1.4 ΚΛΗΝΖ ΟΗΚΗΑΚΖ ΜΟΝΖ ΚΟΜΟΓΗΝΟ ΣΡΧΜΑ - ΟΤΜΗΔ (Κωδικός: Ε0Α00) Κιίλε: Σα μύιηλα κέξε λα είλαη από Ηλνζαλίδα (MDF) ή κνξηνζαλίδα πάρνπο 25mm ακθίπιεπξα επελδπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή.

Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Η εηαιπία THERMOSTAHL Α.Ε.Β.Ε. ζαρ εςσαπιζηεί για ηεν εμπιζηοζύνε πος δείσνεηε ζηα πποφόνηα ηερ και ζαρ διαβεβαιώνει όηι κάνεηε ζυζηή επιλογή. Ο λέβεηαρ ENERSAVE είναι ένα αξιόπιζηο πποφόν και καηαζκεςάδεηαι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ Τ.Ε.Ι. Θεζζαιίαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ & Δπίπινπ Μάζεκα: Σερλνινγία μύιηλωλ θαηαζθεπώλ ΙΙ. Δμωηεξηθέο θαηαζθεπέο 6. ΠΔΡΙΦΡΑΞΔΙ - ΑΤΛΟΠΟΡΣΔ, ΜΠΑΡΔ, ΗΥΟΠΔΣΑΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ

ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ: ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ ΣΖ ΚΟΡΝΗΕΑ: ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΔ ΣΑΔΗ ΚΑΗ ΜΟΣΗΒΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ-ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΟΠΟΤΛΟ Δπηβιέπσλ: Καζ. ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΝΣΑΝΖ Σ.Δ.Ι. ΘΔΑΛΙΑ ΚΑΡΓΙΣΑ 2014 Πεξηερόκελα Δηζαγωγή.......... 4

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ

ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Β ΣΔΣΡΑΜΗΝΟΤ 2015 ΟΜΑΓΑ: REPLETE ηνύηεο Γεκήηξεο ηαύξνπ Παλαγηώηα Σαζηάλε Φισξεληία Σζίγθνπ Γήκεηξα Υξηζηόπνπινο Νίθνο ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΗΘΖ ΘΑΗ ΑΟΣΑΗΑ ΔΙΙΑΓΑ ΑΟΣΗΡΔΘΡΝΛΔΠ Σν κεγαιείν

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA

ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA ΟΓΖΓΗΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΣΖ, ΥΡΖΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ - GR ΘΔΡΜΗΚΑ ΣΕΑΚΗΑ ΝΔΡΟΤ BASE - DSA Διεγκέλν θαηά EN 13229 πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή ηεο μπιόζνκπαο-ηδαθηνύ LA NORDICA! Με ηα πξντόληα ηεο LA NORDICA κπνξείηε λα

Διαβάστε περισσότερα

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM

ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM ΟΓΗΓΙΔ Δγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ιέβεηα ζέξκαλζεο από ηε ζεηξά: ELTHERM, ELTHERM M, ELTHERM MM www.greenecotherm.eu Παξαγσγόο ΕΜΜ Υάζθνβν ΑΔ Γηεύζπλζε Βνπιγαξία, Υάζθνβν 6300, ιεσθ. αεληηλέληε

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΓΗΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ Αρ. Μελ: 71/2014 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ 7 οσ ΒΡΔΦΟΝΗΠΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ ΜΤΡΝΗ(οδός ινώπης) ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΣΜΖΜΑ 1 ΣΜΖΜΑ 2 ΣΜΖΜΑ 3 ΣΜΖΜΑ 4 ΣΜΖΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε

Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Οδεγόο αξραξίσλ γηα ηελ Μόλσζε Γιατί να μάκουμε για τθν μόνωςθ; Επειδι ζχει μεγάλο αντίκτυπο ςτθν ενεργειακι απόδοςθ ενόσ ςπιτιοφ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ειςαγωγή 2. Η ανάγκη για μόνωςη 3. Είδη μονϊςεων 4. Μόνωςη

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΡΔΘΤΜΝΟΤ ΓΖΜΟ ΡΔΘΤΜΝΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΜΔΛΔΣΧΝ «Α ΔΡΓΟ : Βηνθιηκαηηθέο Αλαβαζκίζεηο Αλνηθηώλ Γεκνζίσλ Υώξσλ Γ. Ρεζύκλεο (Γπηηθό Παξαιηαθό Μέησπν)

Διαβάστε περισσότερα