ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 15 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013 «Ανάδειξη αναδόχων αριθ. 03/2012 ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μηχανογραφικών αναλωσίμων της Π.Ε. Λάρισας» ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Καπέλος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος) Απούσα η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Λιακούλη αν και κλήθηκε νόμιμα με την 221/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 4 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Δευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 221/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 15 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ Μηχαλές Δ/ντής Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.597/ έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Ιστορικό

2 Στο πλαίσιο του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μηχανογραφικών αναλωσίμων της Π.Ε. Λάρισας, στις , ημέρα Τρίτη και ώρα στο 2 ο όροφο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή συστήθηκε με την αριθ. 1112/2012 (Πρακτικό 26 ο / Θέμα 34 ο ΑΔΑ Β43Ε7ΛΡ-ΑΨ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με το υπ αριθ. 2 Πρακτικό της ανωτέρω επιτροπής, σκοπός της επιτροπής ήταν η αποσφράγιση & αξιολόγηση των Φακέλων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και των δειγμάτων των υπό προμήθεια ειδών των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν ανά είδος: 1. ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ 2. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE 3. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ 4. ΣΑΝΗΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. Β. ΖΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 6. ΠΑΠΟΥΤΣΑ - ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 7. A & G PAPER ΑΕΒΕ 8. ΑΧ.ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 9. Ι. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ο.Ε. 10. Μ. ΓΕΡΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 11. ΑΛΕΞΙΟΥ Δ. - ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατ αυτό το στάδιο αποσφραγίσθηκαν οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Κατακύρωσης των υποψηφίων, κατά το οποίο ελέγχθηκε η πληρότητα και εγκυρότητα των εγγράφων που προβλέπει ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 118/2007 (άρθρο 6 παρ. 2), καθώς και το Αναλυτικό τεύχος της με αρ. 03/2012 διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 3 παρ.2). Κατά την εξέταση των Φακέλων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, διαπιστώθηκε πως οι μειοδότες στο σύνολό τους πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ Επιπλέον, ελέγχθηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα προσκομισθέντα Δείγματα των ειδών στα οποία μειοδότησε κάθε υποψήφιος.

3 Τα υποβληθέντα δείγματα που ζητήθηκαν κατά περίπτωση, εξετάστηκαν από την Επιτροπή και κατόπιν παροχής διευκρινήσεων ή/και απεντάξεων ειδών από μειοδότες όπου κατέστη ασυμφωνία περιγραφής-δείγματος με αντιστοίχιση στους αμέσως επόμενους μειοδότες, συντάχθηκαν οι σχετικοί πίνακες οι οποίοι και επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Επιπλέον, και κατόπιν αιτήματος από το Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο είναι και αρμόδιο για την προμήθεια των μηχανογραφικών αναλωσίμων, έγινε η τροποποίηση συγκεκριμένων υπό προμήθεια μελανιών/toner από την κατηγορία των συμβατών σε αυθεντικά. Η μεταβολή έγινε με βάση τις υποβληθείσες τιμές των υποψηφίων σε αυτό το στάδιο, ώστε να μην απαιτηθεί τροποποιήσεις των συμβάσεων που θα υπογραφούν και να αντιστοιχηθεί ορθά το ύψος των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Οι ως άνω τροποποιήσεις παρατίθενται σε διακριτό -δεύτερο- πίνακα στο τέλος. Η κατάταξη σε σειρά χαμηλότερης ς ανά είδος παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ * Η αναγραφή των Μειοδοτών γίνεται βάσει συνοπτικού ή διακριτικού εταιρικού τίτλου (αντιστοιχιζόμενα με το αριθμητικό πρόθεμα που αποτυπώθηκε ανωτέρω) 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Θήκη εγγράφων Α4 διάφανη τύπου L ΚΥΤ 100 τμχ 80 2,1500 NOKI 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Θήκη εγγράφων Α4 διάφανη τύπου Π ΚΥΤ 100 τμχ 80 1,2500 NOKI 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Θήκη εγγράφων διάφανη Α4 με τρύπες αρχειοθέτησης, άνοιγμα πάνω ΚΥΤ 100 τμχ 200 0,8500 NOKI 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ πλαστικό Α4 ράχης 2 εκ. 2 κρίκων ΤΕΜ 80 0,5700 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 5 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ για χαρτί μηχανογράφησης 8x30x43 εκ ΤΕΜ 100 1,2000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 6 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ πλαστικό με διαφανή τσέπη στην ράχη για ετικέτα 4-32 εκ. ΤΕΜ 200 0,9600 ESSELTE 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 7 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ πλαστικό με διαφανή τσέπη στην ράχη για ετικέτα 4-34 εκ. ΤΕΜ 200 1,0890 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 8 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ πλαστικό με διαφανή τσέπη στην ράχη για ετικέτα 8-20 εκ. ΤΕΜ 50 0,9500 ALEMDAR 01. ΚΟΤΤΗΣ 9 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ πλαστικό με διαφανή τσέπη στην ράχη για ετικέτα 8-32 εκ. ΤΕΜ 200 0,9600 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 10 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ πλαστικό με διαφανή τσέπη στην ράχη για ετικέτα 8-34 εκ. ΤΕΜ 200 1,0890 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 11 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ χάρτινα 4-20 εκ. ΤΕΜ 60 0,8500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 12 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ χάρτινα 4-32 εκ. ΤΕΜ 60 0,7900 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 13 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ χάρτινα 4-34 εκ. ΤΕΜ 60 0,8500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 14 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ χάρτινα 8-20 εκ. ΤΕΜ 60 0,8500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 15 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ χάρτινα 8-32 εκ. ΤΕΜ 60 0,7900 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 16 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ χάρτινα 8-34 εκ. ΤΕΜ 60 0,8500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 17 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ Α5 (20x25 εκ.) ΤΕΜ 30 0,9000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 18 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κουτί κοφτό περιοδικών απλό χάρτινο ΤΕΜ 150 0,2400 UNI 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 19 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κουτιά αρχειοθέτησης FIBER για Α4 με λάστιχο και ράχες 5cm ΤΕΜ 150 0,8900 ΚΕΡΑΜΟΣ 01. ΚΟΤΤΗΣ 20 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κουτιά αρχειοθέτησης FIBER για Α4 με λάστιχο και ράχες 8cm ΤΕΜ 200 0,9200 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 21 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κουτιά αρχειοθέτησης FIBER για Α4 με λάστιχο και ράχες 12cm ΤΕΜ 150 1,1590 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 22 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Ντοσιέ πλαστικό (με τρίγωνο κλείσιμο) με κουμπί, μέγεθος Α4 σε διάφορα χρώματα ΤΕΜ 200 0,1200 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 23 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Ντοσιέ αρχείου με κορδέλα χωρίς πτερύγια 25x35cm με πλαστική ράχη 8cm ΤΕΜ 250 0,4900 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 24 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Ντοσιέ αρχείου με κορδέλα χωρίς πτερύγια 25x35cm με ύφασμα ράχη 8cm ΤΕΜ 150 0,4600 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 25 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Εγγράφων Αυτοκόλλητος Νο 113 (10,5x22,5) ΚΥΤ 1000 τμχ 50 11,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 26 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Εγγράφων Αυτοκόλλητος Νο 123 (11,5x23,5) ΚΥΤ 1000 τμχ 50 10,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 27 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Εγγράφων Αυτοκόλλητος Νο 133 (12,5x29) ΚΥΤ 1000 τμχ 30 16,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 28 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 11x23 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 16,9000 SALCO 11. MASTER 29 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 13x33 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 21,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 14x22 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 20,4980 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 31 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 15x31 ΚΥΤ 1000 τμχ 30 26,9880 ΚΟΤΣΩΝΗΣ 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 32 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 16x23 ΚΥΤ 1000 τμχ 30 17,0000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 33 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 17,5x23,5 ΚΥΤ 1000 τμχ 10 20,8980 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 34 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 19x26 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 19,1000 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 35 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 20x28 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 33,8980 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 36 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 22x30 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 31,6000 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 37 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 23x33 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 28,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

5 38 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 25x31 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 33,8980 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 39 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 25x35 ΚΥΤ 1000 τμχ 30 34,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 40 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 28x38 ΚΥΤ 1000 τμχ 30 38,8980 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 41 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 30x40 ΚΥΤ 1000 τμχ 40 42,0000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 42 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Λευκός Αυτοκόλλητος 16x23 ΚΥΤ 1000 τμχ 40 19,1000 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 43 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Λευκός Αυτοκόλλητος 16x23 γομέ (κλείσιμο από τη μεγάλη πλευρά) ΚΥΤ 1000 τμχ 40 26,0000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 44 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Λευκός Αυτοκόλλητος 12x16 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 11,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου για Α4 Πλαστικός με Έλασμα ΤΕΜ ,0800 SMEAD 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 46 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου για Α4 Πλαστικός ΡΡ με Λάστιχο και Αυτιά ΤΕΜ 300 0,2500 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 47 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου για Α4 Χάρτινος Με Έλασμα ΤΕΜ ,0950 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 48 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου για Α4 χαρτόνι απλός (δίφυλλο) ΤΕΜ ,0800 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου για Α4 χαρτόνι πρεσπάν (ματ) με Λάστιχο και αυτιά ΤΕΜ 500 0,2500 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου για Α4 χαρτόνι γυαλιστερό με Λάστιχο και αυτιά ΤΕΜ ,2200 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 51 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου χάρτινος απλός (δίφυλλο) 25x34cm ΤΕΜ ,0800 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 52 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου χαρτόνι 26,5x35 εκ. με Αυτιά ΤΕΜ ,1190 ΝΕΟΧΑΡΤ 01. ΚΟΤΤΗΣ 53 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος εγγράφων με ενσωματωμένα διαχωριστικά 20 φύλλων ΤΕΜ 100 0,5400 FOPI 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 54 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος λευκός αυτοκόλλητος 11x22 εκ ΚΥΤ 1000 τμχ 25 11,2000 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 55 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος λευκός αυτοκόλλητος (Νο 134) 13x33 εκ ΚΥΤ 1000 τμχ 25 12,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 56 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Χάρτινη λευκή Θήκη CD/DVD με παράθυρο και εγκοπή στο κλείσιμο ΚΥΤ 1000 τμχ 0,5 10,8500 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 57 ΔΙΑΦΟΡΑ Αμπούλες σινικής μελάνης μαύρης για ραπιτογράφους ΤΕΜ 10 0,6500 Ε.Ε. 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 58 ΔΙΑΦΟΡΑ Αριθμομηχανή 12ψηφία ΤΕΜ 100 2,3100 CASINE 11. MASTER 59 ΔΙΑΦΟΡΑ Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης 38mm x 1,5m περίπου ΤΕΜ 20 0,4890 ANKER 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 60 ΔΙΑΦΟΡΑ Αυτοκόλλητη ταινία περιτυλίγματος συσκευασίας 48mm x 50m ΤΕΜ 250 0,4880 SPADI 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 61 ΔΙΑΦΟΡΑ Αυτοκόλλητη χαρτοταινία πλάτους 2,5 cm ΤΕΜ 50 0,4480 EURO-OFFICE 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 62 ΔΙΑΦΟΡΑ Αυτοκόλλητη χαρτοταινία πλάτους 5 cm ΤΕΜ 50 0,7880 EURO-OFFICE 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 63 ΔΙΑΦΟΡΑ Βάση σελοτέιπ επιτραπέζια ΤΕΜ 50 0,2600 EVERUN 01. ΚΟΤΤΗΣ 64 ΔΙΑΦΟΡΑ Διαφάνειες Α4 για πλαστικοποίηση Πάχος 100 MIC ΚΥΤ 100 τμχ 10 6,0000 SCAG 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 65 ΔΙΑΦΟΡΑ Διαφάνειες βιβλιοδεσίας PVC (BIND COVER) Πάχος 18 MIC ΚΥΤ 100 τμχ 10 3,7000 SCAG 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 66 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτική ταινία πλάτους 4,2mm & Μήκος: 8,5 m (τύπου 4,2 Pelikan blanco roller) ΤΕΜ 50 0,4300 PΑPER EX 01. ΚΟΤΤΗΣ 67 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτικό + Διαλυτικό υγρό σετ, περιεχόμενο 20ml (τύπου SET Pelikan blanco) ΤΕΜ 80 0,4380 PAPER-EX 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 68 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτικό roller blanco pelican μεγάλο μέγεθος 8,4mm x 8,5m ΤΕΜ 100 1,7900 PELIKAN 01. ΚΟΤΤΗΣ 69 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτικό SET Pelikan blanco ΤΕΜ 150 0,6500 PELICAN 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτικό στυλό 7ml PELICAN ΤΕΜ 30 0,7000 PELICAN 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 71 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτικό στυλό 7ml τύπου PELICAN (ισοδύναμο) ΤΕΜ 30 0,4300 PΑPER EX 01. ΚΟΤΤΗΣ 72 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτικό ταινίας 4,2 Pelikan blanco roller ΤΕΜ 100 0,8500 PELICAN 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 73 ΔΙΑΦΟΡΑ Δίσκος γραφείου Α4 διαφανής πλαστικός με 3 θέσεις ΤΕΜ 20 1,2000 BALABANIDHS 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 74 ΔΙΑΦΟΡΑ Θερμικό ρολό ταμειακών μηχανών μεγέθους 50x57 mm ΤΕΜ 30 0,2000 ΑΡΜΟΣ 05. ΖΑΧΟΣ 75 ΔΙΑΦΟΡΑ Θερμοδιαφάνειες Α4 για inkjet εκτυπωτή ΚΥΤ 100 τμχ 10 8,9500 REYFILM 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 76 ΔΙΑΦΟΡΑ Θερμοδιαφάνειες Α4 για laser εκτυπωτή ΚΥΤ 100 τμχ 10 5,9000 REYFILM 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 77 ΔΙΑΦΟΡΑ Καλάθι για σκουπίδια γραφείου μαύρο (σίτα) ΤΕΜ 20 1,6900 FAPI 01. ΚΟΤΤΗΣ 78 ΔΙΑΦΟΡΑ Καρμπόν πλαστικό για γραφομηχανή Pelican 205 ΚΥΤ 100 τμχ 30 11,7500 PELICAN 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 79 ΔΙΑΦΟΡΑ Κόλλα stick 20gr ΤΕΜ 100 0,3400 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ

6 80 ΔΙΑΦΟΡΑ Κόλλα stick Pelican10gr ΤΕΜ 50 0,3900 PELIKAN 11. MASTER 81 ΔΙΑΦΟΡΑ Κόλλα ρευστή σε σωληνάριο 20ml ΤΕΜ 100 0,2200 EUROOFFICE 05. ΖΑΧΟΣ 82 ΔΙΑΦΟΡΑ Κοπίδι ΜΕΓΑΛΟ με μεταλλική ενίσχυση στην άκρη του και με δυνατότητα αλλαγής λάμας ΤΕΜ 15 0,3400 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 83 ΔΙΑΦΟΡΑ Κοπίδι ΜΙΚΡΟ με μεταλλική ενίσχυση στην άκρη του και με δυνατότητα αλλαγής λάμας ΤΕΜ 15 0,1200 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 84 ΔΙΑΦΟΡΑ Λάμα ανταλλακτική για κοπίδι ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ 40 0,0300 LION 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 85 ΔΙΑΦΟΡΑ Λάμα ανταλλακτική για κοπίδι ΜΙΚΡΟ ΤΕΜ 40 0,0240 EVERUN 01. ΚΟΤΤΗΣ 86 ΔΙΑΦΟΡΑ Λαστιχάκια λεπτά (σακούλα των 250 γρ) ΚΥΤ 250 γρ 20 0,9500 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 87 ΔΙΑΦΟΡΑ Λαστιχάκια φαρδιά (σακούλα των 250 γρ) ΚΥΤ 250 γρ 20 1,2700 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 88 ΔΙΑΦΟΡΑ Μελάνι ταμπόν 30cc ΤΕΜ 150 0,1680 FLOWER 01. ΚΟΤΤΗΣ 89 ΔΙΑΦΟΡΑ Μπαταρίες LR3/AAA Αλκαλικές ΚΥΤ 4 τμχ 100 0,7500 SONY 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 ΔΙΑΦΟΡΑ Μπαταρίες LR6/AA Αλκαλικές ΚΥΤ 4 τμχ 100 0,7500 SONY 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 91 ΔΙΑΦΟΡΑ Ντοσιέ με πιάστρα πλαστική και χοντρό χαρτόνι εσωτερικά 22x32 cm απλή ΤΕΜ 50 0,8600 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 92 ΔΙΑΦΟΡΑ Πίνακας φελλού, με ξύλινο πλαίσιο 60x90 cm ΤΕΜ 15 4,2100 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 93 ΔΙΑΦΟΡΑ Πολύχρωμος κύβος με χαρτάκια, διάσταση 9x9cm 400 φύλλα (μη αυτοκόλλητα) ΤΕΜ 250 0,4900 NTELON 05. ΖΑΧΟΣ 94 ΔΙΑΦΟΡΑ Ρολό περιτυλίγματος 5m (κράφτ) ΤΕΜ 20 0,1500 A & G 05. ΖΑΧΟΣ 95 ΔΙΑΦΟΡΑ Σακούλες πλαστικές (30x60 εκ.περίπου) τύπου φανελάκι 1 κιλό 30 2,5000 NEXT 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 96 ΔΙΑΦΟΡΑ Σετ γραφείου απλό 5 τεμαχίων ΤΕΜ 10 6,6500 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 97 ΔΙΑΦΟΡΑ Σετ γραφείου δερματίνη 5 τεμαχίων ΤΕΜ 15 8,7000 SPANDI 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 98 ΔΙΑΦΟΡΑ Σφραγίδα ημερομηνιών αυτόματη & αυτομελανούμενη, διάσταση χαρακτήρων 3mm ΤΕΜ 10 2,5500 TRAX 06. ΠΑΠΟΥΤΣΑ 99 ΔΙΑΦΟΡΑ Σχοινί πλαστικό 500 gr 500 gr 25 0,3000 NEXT 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 ΔΙΑΦΟΡΑ Σπάγγος (καφέ) ΤΕΜ 100 0,2500 APPHTO 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 ΔΙΑΦΟΡΑ Ταμπόν ανταλλακτικό για σφραγίδα Trodant 4911 ΤΕΜ 10 0,8460 TRODAT 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 102 ΔΙΑΦΟΡΑ Ταμπόν ανταλλακτικό για σφραγίδα Trodant 4912 ΤΕΜ 10 0,9600 TRODAT 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 103 ΔΙΑΦΟΡΑ Ταμπόν ανταλλακτικό για σφραγίδα Trodant 4915 ΤΕΜ 10 1,9500 TRODAT 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 104 ΔΙΑΦΟΡΑ Ταμπόν μεγάλα (7,5x15 εκ.) σε μεταλλικό κουτί, χρώματος μπλε ΤΕΜ 20 0,3800 APPHTO 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 105 ΔΙΑΦΟΡΑ Ταμπόν Νο 3 (6 x 9 εκ.) σε μεταλλικό κουτί, χρώματος μπλε ΤΕΜ 80 0,3600 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 106 ΔΙΑΦΟΡΑ Χάρακας διαφανής πλαστικός 50 εκ. ΤΕΜ 30 0,4000 NEXT 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 107 ΔΙΑΦΟΡΑ Χαρτοταινία αριθμομηχανής απλή ΤΕΜ 60 0,1290 DRYMOS 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 108 ΔΙΑΦΟΡΑ Ψαλίδι 15 cm ΤΕΜ 20 0,3000 EDDING 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 109 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Γομολάστιχα δίχρωμη για μολύβι-στυλό ΤΕΜ 150 0,0850 NOREX 01. ΚΟΤΤΗΣ 110 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Γομολάστιχα λευκή σχεδίου ΤΕΜ 50 0,0890 BLACK RED 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 111 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόροι PILOT V5 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 250 0,9500 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 112 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόροι PILOT V7 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 250 0,9500 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 113 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόροι συσκευασίας με χοντρή μύτη, ανεξίτηλοι ΤΕΜ 100 0,1590 ΥΟΚΑ 01. ΚΟΤΤΗΣ 114 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόροι υπογράμμισης σε διάφορα χρώματα ΤΕΜ 250 0,1630 ΥΟΚΑ 01. ΚΟΤΤΗΣ 115 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόρος ανεξίτηλος κατάλληλος για εγγραφή πάνω σε CD, DVD ΤΕΜ 10 0,2900 ΥΟΚΑ 01. ΚΟΤΤΗΣ 116 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόρος PILOT G-TEC-C4 (0.4) ΤΕΜ 250 1,1000 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 117 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόρος τύπου (ισοδύναμο) PILOT G-TEC-C4 (0.4) ΤΕΜ 250 0,2900 MASTER 11. MASTER 118 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολύβι γραφίτη με γόμα ΤΕΜ 50 0,0500 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 119 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολύβι μηχανικό 0.5 mm ΤΕΜ 100 0,2900 AVANT 11. MASTER 120 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολύβι μηχανικό 0.7 mm ΤΕΜ 150 0,1400 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 121 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολύβι μηχανικό 1.0 mm ΤΕΜ 80 0,3500 ADEL 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

7 122 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολύβια απλά γραφίτη ΤΕΜ 100 0,0400 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 123 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολύβια σχεδίου FABER CASTELL 2000 με γόμα ΤΕΜ 300 0,1400 FABER 11. MASTER 124 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολυβοθήκες πλαστικές ΤΕΜ 45 0, ΠΛΑΙΣΙΟ 125 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολυβομύτες 0.5 ΚΥΤ 10 τμχ 30 0,1000 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 126 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολυβομύτες 0.7 ΚΥΤ 10 τμχ 30 0,1000 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 127 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολυβομύτες 1.2 ΚΥΤ 10 τμχ 30 0,2050 EVERUN 1,0 01. ΚΟΤΤΗΣ 128 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Ξύστρα μολυβιών αλουμινίου με 2 ανταλλακτικά κουτάκι ΤΕΜ 100 0, ΓΕΡΑΣΗΣ 129 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Ραπιδογράφος Νο 0,2 mm ΤΕΜ 25 11,9880 ROTRING 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 130 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Ραπιδογράφος Νο 0,3 mm ΤΕΜ 25 10,8000 ROTRING 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 131 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Ραπιδογράφος Νο 0,6 mm ΤΕΜ 25 10,8000 ROTRING 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 132 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Ραπιδογράφος Νο 0,7 mm ΤΕΜ 25 10,8000 ROTRING 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 133 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό BIC crystal medium διάφορα χρώματα ΚΥΤ 50 τμχ 20 7,0000 BIC 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 134 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό Faber Castell 030 διάφορα χρώματα ΚΥΤ 20 τμχ 20 4,7900 E.FABER 01. ΚΟΤΤΗΣ 135 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT BPS-GP F ΤΕΜ 100 0,5800 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 136 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT BPS-GP M διάφορα χρώματα ΤΕΜ 100 0,5100 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 137 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT G-2 0,7 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 100 0,9250 PILOT 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 138 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT G-2 0,5 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 100 0,9250 PILOT 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 139 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT G-2 1,0 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 60 0,9500 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 140 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT SUPER GRIP F διάφορα χρώματα ΤΕΜ 120 0,5200 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 141 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT SUPER GRIP M διάφορα χρώματα ΤΕΜ 120 0,5200 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 142 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό UNI Laknock 0,7 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 150 0,6390 UNI 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 143 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό UNI Laknock 1,0 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 100 0,6390 UNI 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 144 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό UNI Lakubo 0,7 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 150 0,6290 UNI 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 145 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό UNI Lakubo 1,0 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 100 0,6290 UNI 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 146 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Αποσυρραπτικό (καβουράκι) μικρό ΤΕΜ 30 0,1720 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 147 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Αποσυρραπτικό (τανάλια) μεταλλικό ΤΕΜ 30 0,3700 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 148 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Διατρητής (περφορατέρ) SAX 128 ΤΕΜ 10 0,8900 SAX 11. MASTER 149 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Διατρητής (περφορατέρ) SAX 288: απένταξη λόγω διακοπής παραγωγής κωδικού ΤΕΜ διακοπή κωδικού ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Διατρητής (περφορατέρ) SAX 608 (Γίγας) ΤΕΜ 20 16,5000 SAX 11. MASTER 151 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Διαχωριστικά A4 των 20 Θεμάτων πλαστικά χρωματιστά ΤΕΜ 80 0,6900 FOPI 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 152 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Καρφίτσες ατσάλινες 100 gr ΚΥΤ 100gr 20 0, ΓΕΡΑΣΗΣ 153 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Καρφίτσες με στρογγυλό πλαστικό κεφάλι για πίνακα ανακοινώσεων ΚΥΤ 100 τμχ 30 0, ΓΕΡΑΣΗΣ 154 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Πιάστρα Εγγράφων μαύρη μεταλλική (19 mm) ΔΩΔΕΚΑΔΑ 30 0,1870 FOPI 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 155 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Πιάστρα Εγγράφων μαύρη μεταλλική (25 mm) ΔΩΔΕΚΑΔΑ 30 0,2700 FOSKA 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 156 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Πιάστρα Εγγράφων μαύρη μεταλλική (32 mm) ΔΩΔΕΚΑΔΑ 30 0,3600 FOSKA 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 157 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Πιάστρα Εγγράφων μαύρη μεταλλική (41 mm) ΔΩΔΕΚΑΔΑ 30 0,5500 FOSKA 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 158 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συνδετήρες εγγράφων Νο2 26 mm ΚΥΤ 100 τμχ 150 0,0790 KORES 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 159 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συνδετήρες εγγράφων Νο3 28 mm ΚΥΤ 100 τμχ 150 0,0790 KORES 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 160 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συνδετήρες εγγράφων Νο4 32 mm ΚΥΤ 100 τμχ 150 0,0790 KORES 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 161 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συνδετήρες εγγράφων Νο5 ΚΥΤ 100 τμχ 500 0,2500 FOSKA 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 162 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συνδετήρες εγγράφων Νο6 ΚΥΤ 100 τμχ 150 0,3500 LEONE 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 163 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συνδετήρες εγγράφων Νο7 ΚΥΤ 100 τμχ 500 0,4000 FOSKA 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

8 164 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Σύρματα συρραπτικής για συρραπτικό επιτραπέζιο έως 180 φύλλα βάθος ΚΥΤ 1000 τμχ 40 0,6800 SKREBBA 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 165 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Σύρματα συρραπτικής Νο126 ROMA ΚΥΤ 1000 τμχ 500 0,1800 ROMA 11. MASTER 166 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Σύρματα συρραπτικής Νο64 ROMA ΚΥΤ 2000 τμχ 250 0,1700 ROMA 11. MASTER 167 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συρραπτική μηχανή, PARVA 1-MAESTRI No64 ΤΕΜ 30 2,9000 ROMA 11. MASTER 168 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συρραπτική μηχανή, PRIMULA 12-MAESTRI No126 ΤΕΜ 30 7,2800 PRIMULA MAESTRI 01. ΚΟΤΤΗΣ 169 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συρραπτική μηχανή, LEITZ 5549 ΑΣΗΜΙ ΤΕΜ 30 2,9000 LEITZ 11. MASTER 170 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συρραπτική μηχανή, LEITZ 5547 ΤΕΜ 30 5,3600 LEITZ 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 171 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συρραπτικό επιτραπέζιο έως 180 φύλλα βάθος ΤΕΜ 5 13,9880 BLACK RED 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 172 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Memo μίνι κύβος αυτοκόλλητα 400 φύλλα 51x51 mm ΚΥΤ 400 τμχ 50 0,3400 FOPI 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 173 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Αυτοκόλλητα memo μπλοκ 50x40 mm διάφορα χρώματα Νeon ΚΥΤ 300 τμχ 50 0,1400 INFO 05. ΖΑΧΟΣ 174 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Αυτοκόλλητα 11x15 διαφ. Ετικετών (σακ. 40 φύλλων) Σακ. 40φύλλων 10 0,9000 ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 175 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 εκτυπωτών inkjet-laser ΚΥΤ 100 τμχ 20 4,4400 REYFILM 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 176 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Αυτοκόλλητη Ταινία Διάφανη (Σελοτέϊπ) 15mmx33m ΤΕΜ 100 0,1290 SPADI 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 177 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Μemo αυτοκόλλητα κύβος 76x76 mm 100 φύλλα ΚΥΤ 100 τμχ 100 0,1590 AERO 01. ΚΟΤΤΗΣ 178 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Σελιδοδείκτες αυτοκόλλητοι χάρτινοι 15x50 mm ΚΥΤ 500 τμχ ,6000 UNIPAP 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 179 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Σελιδοδείκτες χρωματιστοί πλαστικοί 1,2x4,5 cm (5 χρωμάτων) ΣΕΤ 100 0,4700 INDEX 11. MASTER 180 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Ατζέντα ημερολόγιο έτους ΤΕΜ 50 1,1800 ΡΕΚΟΣ 05. ΖΑΧΟΣ 181 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 μικρές για εκτυπωτή EPSON A CUBULES (για φάκελο αλληλογραφίας) ΚΥΤ 100 φύλ. 10 4,4400 REYFILM 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 182 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Βάση Ημερολογίου Δερματίνη Ραφτή ΤΕΜ 30 2,0500 SPANDI 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 183 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Βιβλίο Πρωτοκόλλου 25x35, 200 φύλλων αριθμημένο ΤΕΜ 30 7,8600 ELEFANT 01. ΚΟΤΤΗΣ 184 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Βιβλίο ριγέ 25x Φύλλων ΤΕΜ 10 2,9500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 185 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Βιβλίο ριγέ 25x Φύλλων ΤΕΜ 10 4,6500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 186 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Βιβλίο διεκπεραίωσης 100 φύλλων (24x17 εκ.) ΤΕΜ 20 1,3000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 187 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Βιβλίο διεκπεραίωσης 100 φύλλων (22x24 εκ.) ΤΕΜ 20 2,4000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 188 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Ευρετήριο ατζέντα 100 φύλλων ΤΕΜ 100 1,1000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 189 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Ημερολόγιο ημερήσιο βάσης, γυριστό ΤΕΜ 600 0,5400 PEKOS 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 190 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Κόλλες αναφοράς με ρίγες (δίφυλλα Α4) ΔΣΜ 400φ. 20 4,5000 UNIPAP 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 191 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φάκελος (δίφυλλος) δικογραφίας (μπλε) ΚΥΤ 50 τμχ 20 0,1150 SALCO 05. ΖΑΧΟΣ 192 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Κόστος αναπαραγωγής - φωτοαντιγράφου σελίδας Α4 ΤΕΜ - 0, ΚΑΛΤΣΑΣ 193 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Κόστος εκτύπωσης σελίδας Α0 ΤΕΜ - 1,6500 PAPOYTSAS 06. ΠΑΠΟΥΤΣΑ 194 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Κόστος Βιβλιοδεσίας σελίδας Α4 σε σπιράλ με πλαστική διαφάνεια στο εξώφυλλο ΤΕΜ - 0, ΚΑΛΤΣΑΣ 195 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Κύβος με χαρτάκια 9x9 λευκό 100 ΤΕΜ ,3590 MULTI COM 01. ΚΟΤΤΗΣ 196 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Ξηρογραφικό Χαρτί Α5/500Φ/80ΓΡ ΔΣΜ 500φ. 50 1, ΓΕΡΑΣΗΣ 197 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Τετράδιο 20x30 ευρετήριο 100 φύλλων ΤΕΜ 40 1,8500 UNI 06. ΠΑΠΟΥΤΣΑ 198 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φωτοαντιγραφικό Χαρτί 257x364mm/500Φ/80ΓΡ ΔΣΜ 500φ ,6300 KERTAS 07. A&GPAPER 199 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α3/500Φ/80ΓΡ ΔΣΜ 500φ ,9500 STORA ENSO 07. A&GPAPER 200 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4/500Φ/160ΓΡ ΔΣΜ 500φ , ΓΕΡΑΣΗΣ 201 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4/500Φ/80ΓΡ ΔΣΜ 500φ , ΓΕΡΑΣΗΣ 202 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4/500Φ/80ΓΡ σε διάφορα Χρώματα ΔΣΜ 500φ. 50 2,9500 FABRIANO 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 203 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φωτογραφικό χαρτί Α4 για inkjet εκτυπωτή ΔΣΜ 10φ. 15 0, ΠΛΑΙΣΙΟ 204 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτόνι Α4 πάπυρος 170gr ΔΣΜ 100φ. 50 5,5980 INTERXART 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 205 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί εκτυπωτή 8x9,5 διπλό με τρύπες αριστερά ΚΙΒ 1.000φ , ΓΕΡΑΣΗΣ

9 206 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί εκτυπωτή 8x9,5 μονό με τρύπες αριστερά ΚΙΒ 2.000φ ,5000 MASTER 11. MASTER 207 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί μηχανογράφησης 8,5x5.5 μονό ΚΙΒ 2.000φ ,5000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 208 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί μηχανογράφησης 8,8x5,5 ΔΣΜ 500φ ,0000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 209 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί πλότερ 80gr/m2-30GM (30cm x 50m) 1 Ρολλό 50 2,5000 ΡΟΛΟΧΑΡΤ 06. ΠΑΠΟΥΤΣΑ 210 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί πλότερ 80gr/m2-60GM (60cm x 50m) 1 Ρολλό 50 3,8000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 211 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί πλότερ 80gr/m2-90GM (90cm x 50m) 1 Ρολλό 50 4,3500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 212 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ CD-R 700 MB, 52x, cake Δέσμη ,6500 PHILIPS 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 213 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ DVD±R 4.7 GB, ταχ. εγγρ. 16x, cake Δέσμη , ΠΛΑΙΣΙΟ 214 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ DVD±R 4.7 GB, ταχ. εγγρ. 16x, InkJet-Printable glossy Τεμάχιο 30 0, ΠΛΑΙΣΙΟ 215 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ DVD+R 8.5 GB Double Layer, ταχύτητα εγγρ. 8x, cake Δέσμη , ΠΛΑΙΣΙΟ 216 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ DVD+R 8.5 GB Double Layer, ταχύτητα εγγρ. 8x, InkJet-Printable (glossy) Τεμάχιο 20 0,5300 INTENSO 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 217 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ BD-R Blu Ray 25 GB, ταχύτητα εγγρ. 4x, case Τεμάχιο 10 1,6300 VERBATIM 05. ΖΑΧΟΣ 218 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ BD-R Blu Ray 25 GB, ταχύτητα εγγρ. 4x, cake Δέσμη , MASTER 219 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ BD-R Blu Ray 50 GB, ταχύτητα εγγρ. 4x, case Τεμάχιο 10 2, MASTER 220 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Δισκέτα 3.5", 1.44 ΜΒ, formatted for PC Δέσμη , ΚΑΛΤΣΑΣ 221 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Data Tape Cartridge LTO Ultrium GB / 800 GB Τεμάχιο 10 19,7500 HP 05. ΖΑΧΟΣ 222 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Memory stick USB-2 4 GB+ Τεμάχιο 30 3,5000 VERBATIM 05. ΖΑΧΟΣ 223 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Memory stick USB-2 8 GB+ Τεμάχιο 10 4,9300 VERBATIM 05. ΖΑΧΟΣ 224 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Memory stick USB-2 16 GB+ Τεμάχιο 20 6,8600 APPROX 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 225 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Πληκτρολόγιο Microsoft Wired PS/2 Black Τεμάχιο 10 - καμία προσφορά καμία προσφορά 226 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ποντίκι Microsoft Optical Basic Black, PS-2, USB, με ροδέλα Τεμάχιο 15 5, ΚΑΛΤΣΑΣ 227 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 5e, μήκους 0,5m, γκρι χρώμα Τεμάχιο 10 0,3600 INTELLINET 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 228 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 5e, μήκους 0,5m, διάφορα χρώματα Τεμάχιο 10 1,5000 hp 04. ΣΑΝΗΣ 229 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 5e, μήκους 3m, γκρι χρώμα Τεμάχιο 10 0,3900 GEMBIRD 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 230 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 5e, μήκους 3m, διάφορα χρώματα Τεμάχιο 10 2,9000 hp 04. ΣΑΝΗΣ 231 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 5e, μήκους 5m Τεμάχιο 5 0,6700 GEMBIRD 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 232 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 5e, μήκους 10m Τεμάχιο 5 1,0200 GEMBIRD 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 233 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 6, μήκους 0,5m, γκρι χρώμα Τεμάχιο 20 1,3900 TURBO - X 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 234 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 6, μήκους 0,5m, διάφορα χρώματα Τεμάχιο 10 1,9000 hp 04. ΣΑΝΗΣ 235 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 6, μήκους 3m Τεμάχιο 5 2,9000 hp 04. ΣΑΝΗΣ 236 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UPT Cat 6, μήκους 5m Τεμάχιο 5 2,9000 hp 04. ΣΑΝΗΣ 237 ΔΙΑΦΟΡΑ Τροφοδοτικό Η/Υ 400Watt, αθόρυβο ( 26dB) με διακόπτη ρεύματος Τεμάχιο 10 10,5000 TECNOWARE 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 238 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 10 Τεμάχιο 2 5,9700 C48400A 05. ΖΑΧΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 239 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 10 Τεμάχιο 17 26,9000 C4844A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 240 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 15 Τεμάχιο 6 5,5000 UNION-TEC 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 241 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 21 Τεμάχιο 11 10,5500 C9351AN 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 242 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 27 Τεμάχιο 5 5,6500 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 243 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 45 Τεμάχιο 63 5,5000 UNION-TEC 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 244 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 56 Τεμάχιο 11 16,2700 C6656A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 245 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 88 Τεμάχιο 6 15,3400 C9385AE 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 246 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 88XL Τεμάχιο 10 25,3900 C9396AE 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 247 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 336 Τεμάχιο 5 8,1000 READY 11. MASTER ΣΥΜΒΑΤΟ

10 248 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 338 Τεμάχιο 8 16,0100 C8765E 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 249 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 339 Τεμάχιο 8 22,4100 C8767E 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 250 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 920XL Τεμάχιο 20 19,4400 CD975AE 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 251 HP InkJet Μαύρη για HP Photosmart 3210, No 363 Τεμάχιο 3 11,9200 C8721EE 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 252 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 17 Τεμάχιο 3 8,8500 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 253 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 22 Τεμάχιο 8 13,4400 C9352A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 254 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 57 Τεμάχιο 9 24,6800 C6657A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 255 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 58 Τεμάχιο 15 19,9500 C6658A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 256 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 59 Τεμάχιο 5 20,0300 C9359A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 257 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 78A Τεμάχιο 34 48,0200 C6578A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 258 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 78D Τεμάχιο 16 27,1400 C6578D 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 259 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 342 Τεμάχιο 5 9,6700 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 260 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 343 Τεμάχιο 4 10,8400 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 261 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 344 Τεμάχιο 8 24,6800 C9363E 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 262 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 41 Τεμάχιο 1 24, A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 263 HP InkJet HP Deskjet 640c Μαύρη, No 20 Τεμάχιο 3 25,7100 C6614D 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 264 HP InkJet HP Deskjet 640c Έγχρωμη, No 49 Τεμάχιο 3 26, A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 265 HP InkJet Cyan για HP Photosmart 3210, No 363 Τεμάχιο 2 8,1400 C8771EE 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 266 HP InkJet Magenta για HP Photosmart 3210, No 363 Τεμάχιο 2 8,1400 C8772EE 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 267 HP InkJet Yellow για HP Photosmart 3210, No 363 Τεμάχιο 2 8,1400 C8773EE 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 268 HP InkJet Cyan για HP OfficeJet 6500, Νο 920XL Τεμάχιο 15 8,0600 CD972AE 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 269 HP InkJet Magenta για HP OfficeJet 6500, Νο 920XL Τεμάχιο 15 8,0600 CD973AE 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 270 HP InkJet Yellow για HP OfficeJet 6500, Νο 920XL Τεμάχιο 15 8,0600 CD974AE 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 271 HP InkJet Cyan για HP , Νο 11 Τεμάχιο 11 26,8000 C4836A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 272 HP InkJet Magenta για HP , Νο 11 Τεμάχιο 11 26,8000 C4837A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 273 HP InkJet Yellow για HP , Νο 11 Τεμάχιο 11 26,8000 C4838A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 274 HP InkJet Cyan για HP K K8600, Νο 88 Τεμάχιο 17 11,6000 C9386A 11. MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 275 HP InkJet Magenta για HP K K8600, Νο 88 Τεμάχιο 17 11,6000 C9387A 11. MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 276 HP InkJet Yellow για HP K K8600, Νο 88 Τεμάχιο 17 11,6000 C9388A 11. MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 277 HP InkJet Cyan για HP 800 plot, No 82 Τεμάχιο 6 29,4000 C4911A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 278 HP InkJet Magenta για HP 800 plot, No 82 Τεμάχιο 6 29,4000 C4912A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 279 HP InkJet Yellow για HP 800 plot, Νο 82 Τεμάχιο 6 29,4000 C4913A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 280 HP InkJet Κεφαλή Black για HP K850, Νο 11 Τεμάχιο 2 26,4700 C4810A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 281 HP InkJet Κεφαλή Cyan για HP , Νο 11 Τεμάχιο 2 26,4700 C4811A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 282 HP InkJet Κεφαλή Magenta για HP , Νο 11 Τεμάχιο 2 26,4700 C4812A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 283 HP InkJet Κεφαλή Yellow για HP , Νο 11 Τεμάχιο 2 26,4700 C4813A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 284 HP InkJet Matte Black για HP Designjet T1100/ T610, No 72 (MK) Τεμάχιο 2 49,6100 C9403A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 285 HP InkJet Gray για HP Designjet T1100/ T610, No 72 (G) Τεμάχιο 2 32,4200 C9401A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 286 HP InkJet Photo Black για HP Designjet T1100/ T610, No 72 (PK) Τεμάχιο 2 32,4200 C9397A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 287 HP InkJet Yellow για HP Designjet T1100/ T610, No 72 (Y) Τεμάχιο 2 32,4200 C9400A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 288 HP InkJet Magenta για HP Designjet T1100/ T610, No 72 (M) Τεμάχιο 2 32,4200 C9399A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 289 HP InkJet Cyan για HP Designjet T1100/ T610, No 72 (C) Τεμάχιο 2 32,4200 C9398A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 121 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: Β44ΩΛΞ-ΓΒΩ Λάρισα 0-03-0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικών Επιτροπής Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΗ 826/2013 ΘΕΜΑ 9 ο Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ» έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ- ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» έτους 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΩΝ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ-ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ.Διακήρ. : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Αριθ.Διακήρ. : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σίνδος, 16/05/2012 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ Πρωτ: 254 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑριθΔιακήρ : 2/2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Ταχ Δ/νση : Χ Λυσσαρίδη & Βιζυηνού γωνία,σίνδος 57400 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 219/2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 16 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα. 12 Μαρτίου Δευτέρα 11:00 Αίθουσα συσκέψεων ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 12-1-2012 Αρ.Πρωτ.: 1636/627 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543699 2015-01-27

15PROC002543699 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27-1 - 2015 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αρ. πρωτ.: οικ. 487 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡ. ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αλμυρού 14

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους

ΑΡΘΡΟ 1o Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Τιμή α/α Περιγραφή είδους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Ταχ.Διεύθυνση: Πλατεία Ηλία Ηλιού 7 Τ.Κ.80400, Μύρινα Λήμνου Τηλ./Φαξ: 2254350026 Μύρινα, 10 Οκτωβρίου 2011 Αρ. Πρωτ. : 19035 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Έχοντας υπόψη: Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη:

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα. Η Σιβιτανίδειος Δημοσία Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, αφού έλαβε υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 5-3-2014 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.:3067 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr

ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Αττικής Λεωφόρος e-mail: attiki@mou.gr Ιστοσελίδα: www.pepattikis.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα 02-04-2015 Αρ. Πρωτ.: Οικ. 1516 Διεύθυνση: Λ. Συγγρού 98-100,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 1-1-01 ΑρΠρωτ:1639/68 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ-ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡ/ΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 143/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ. Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 1364/24.01.2011 Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1364/24.01.2011

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002543575 2015-01-27

15PROC002543575 2015-01-27 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ Κάτω Τιθορέα 27/1/2015 Αριθ. Πρωτ.: 856 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ/ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΘΗΝΑ, 10/11/2006 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:555

Διαβάστε περισσότερα

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αρ.Μελέτης: 03/2015 Προϋπολογισμός: 40. 338, 26 ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Περαία, 21/04/2015 Αρ.Πρωτ.:7899 Αρ. Αποφ.: 195 Τίτλος: «Προμήθεια α) Γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου,

Διαβάστε περισσότερα