ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /4-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 15 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο / ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2013 «Ανάδειξη αναδόχων αριθ. 03/2012 ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μηχανογραφικών αναλωσίμων της Π.Ε. Λάρισας» ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. Κρανιάς Βασίλειος 2. Δεσπόπουλος Κων/νος 3. Γακόπουλος Χρήστος 4. Κολυνδρίνη Χαλαστάρα Δωροθέα 5. Ψαχούλας Ορέστης 6. Καπέλος Γεώργιος (αναπληρωματικό μέλος) Απούσα η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Λιακούλη αν και κλήθηκε νόμιμα με την 221/ πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής. Απουσία του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αγοραστού, Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, προήδρευσε η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής άρθρο 3 παρ.2 & βάσει της απόφασης 2 του πρακτικού 1/ της Οικονομικής Επιτροπής. Συνήλθε στις 4 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 15:00 μ.μ. ημέρα Δευτέρα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (αίθουσα συνεδριάσεων) η Οικονομική Επιτροπή μετά από την έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 221/ του Προέδρου της Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 175,176 και 177 του Ν.3852/2010. Η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής κ. Αργυροπούλου Καλλιάρα Ελένη, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία και ήρθε προς συζήτηση το 15 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Ο Εισηγητής του θέματος αυτού κ Μηχαλές Δ/ντής Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας, έθεσε υπόψη της Επιτροπής με το υπ αριθμ.597/ έγγραφο της Υπηρεσίας του τα κατωτέρω: Ιστορικό

2 Στο πλαίσιο του ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και μηχανογραφικών αναλωσίμων της Π.Ε. Λάρισας, στις , ημέρα Τρίτη και ώρα στο 2 ο όροφο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, συνεδρίασε η αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού, όπως αυτή συστήθηκε με την αριθ. 1112/2012 (Πρακτικό 26 ο / Θέμα 34 ο ΑΔΑ Β43Ε7ΛΡ-ΑΨ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας. Σύμφωνα με το υπ αριθ. 2 Πρακτικό της ανωτέρω επιτροπής, σκοπός της επιτροπής ήταν η αποσφράγιση & αξιολόγηση των Φακέλων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και των δειγμάτων των υπό προμήθεια ειδών των υποψηφίων αναδόχων που μειοδότησαν ανά είδος: 1. ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ 2. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE 3. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ 4. ΣΑΝΗΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. Β. ΖΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 6. ΠΑΠΟΥΤΣΑ - ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 7. A & G PAPER ΑΕΒΕ 8. ΑΧ.ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 9. Ι. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ο.Ε. 10. Μ. ΓΕΡΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 11. ΑΛΕΞΙΟΥ Δ. - ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατ αυτό το στάδιο αποσφραγίσθηκαν οι Φάκελοι Δικαιολογητικών Κατακύρωσης των υποψηφίων, κατά το οποίο ελέγχθηκε η πληρότητα και εγκυρότητα των εγγράφων που προβλέπει ο Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου 118/2007 (άρθρο 6 παρ. 2), καθώς και το Αναλυτικό τεύχος της με αρ. 03/2012 διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 3 παρ.2). Κατά την εξέταση των Φακέλων Δικαιολογητικών Κατακύρωσης, διαπιστώθηκε πως οι μειοδότες στο σύνολό τους πληρούν τους όρους και τις προδιαγραφές που ορίζει η κείμενη νομοθεσία. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΙΔΩΝ Επιπλέον, ελέγχθηκαν και ταυτοποιήθηκαν τα προσκομισθέντα Δείγματα των ειδών στα οποία μειοδότησε κάθε υποψήφιος.

3 Τα υποβληθέντα δείγματα που ζητήθηκαν κατά περίπτωση, εξετάστηκαν από την Επιτροπή και κατόπιν παροχής διευκρινήσεων ή/και απεντάξεων ειδών από μειοδότες όπου κατέστη ασυμφωνία περιγραφής-δείγματος με αντιστοίχιση στους αμέσως επόμενους μειοδότες, συντάχθηκαν οι σχετικοί πίνακες οι οποίοι και επισυνάπτονται ως αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος. Επιπλέον, και κατόπιν αιτήματος από το Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστημάτων της Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το οποίο είναι και αρμόδιο για την προμήθεια των μηχανογραφικών αναλωσίμων, έγινε η τροποποίηση συγκεκριμένων υπό προμήθεια μελανιών/toner από την κατηγορία των συμβατών σε αυθεντικά. Η μεταβολή έγινε με βάση τις υποβληθείσες τιμές των υποψηφίων σε αυτό το στάδιο, ώστε να μην απαιτηθεί τροποποιήσεις των συμβάσεων που θα υπογραφούν και να αντιστοιχηθεί ορθά το ύψος των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Οι ως άνω τροποποιήσεις παρατίθενται σε διακριτό -δεύτερο- πίνακα στο τέλος. Η κατάταξη σε σειρά χαμηλότερης ς ανά είδος παρατίθεται στο συνημμένο πίνακα.

4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΩΝ ΤΙΜΩΝ & ΜΕΙΟΔΟΤΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΗ ΣΥΜΠ. ΦΠΑ * Η αναγραφή των Μειοδοτών γίνεται βάσει συνοπτικού ή διακριτικού εταιρικού τίτλου (αντιστοιχιζόμενα με το αριθμητικό πρόθεμα που αποτυπώθηκε ανωτέρω) 1 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Θήκη εγγράφων Α4 διάφανη τύπου L ΚΥΤ 100 τμχ 80 2,1500 NOKI 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Θήκη εγγράφων Α4 διάφανη τύπου Π ΚΥΤ 100 τμχ 80 1,2500 NOKI 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 3 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Θήκη εγγράφων διάφανη Α4 με τρύπες αρχειοθέτησης, άνοιγμα πάνω ΚΥΤ 100 τμχ 200 0,8500 NOKI 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 4 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ πλαστικό Α4 ράχης 2 εκ. 2 κρίκων ΤΕΜ 80 0,5700 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 5 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ για χαρτί μηχανογράφησης 8x30x43 εκ ΤΕΜ 100 1,2000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 6 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ πλαστικό με διαφανή τσέπη στην ράχη για ετικέτα 4-32 εκ. ΤΕΜ 200 0,9600 ESSELTE 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 7 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ πλαστικό με διαφανή τσέπη στην ράχη για ετικέτα 4-34 εκ. ΤΕΜ 200 1,0890 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 8 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ πλαστικό με διαφανή τσέπη στην ράχη για ετικέτα 8-20 εκ. ΤΕΜ 50 0,9500 ALEMDAR 01. ΚΟΤΤΗΣ 9 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ πλαστικό με διαφανή τσέπη στην ράχη για ετικέτα 8-32 εκ. ΤΕΜ 200 0,9600 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 10 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ πλαστικό με διαφανή τσέπη στην ράχη για ετικέτα 8-34 εκ. ΤΕΜ 200 1,0890 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 11 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ χάρτινα 4-20 εκ. ΤΕΜ 60 0,8500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 12 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ χάρτινα 4-32 εκ. ΤΕΜ 60 0,7900 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 13 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ χάρτινα 4-34 εκ. ΤΕΜ 60 0,8500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 14 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ χάρτινα 8-20 εκ. ΤΕΜ 60 0,8500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 15 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ χάρτινα 8-32 εκ. ΤΕΜ 60 0,7900 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 16 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ χάρτινα 8-34 εκ. ΤΕΜ 60 0,8500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 17 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κλασέρ Α5 (20x25 εκ.) ΤΕΜ 30 0,9000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 18 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κουτί κοφτό περιοδικών απλό χάρτινο ΤΕΜ 150 0,2400 UNI 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 19 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κουτιά αρχειοθέτησης FIBER για Α4 με λάστιχο και ράχες 5cm ΤΕΜ 150 0,8900 ΚΕΡΑΜΟΣ 01. ΚΟΤΤΗΣ 20 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κουτιά αρχειοθέτησης FIBER για Α4 με λάστιχο και ράχες 8cm ΤΕΜ 200 0,9200 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 21 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Κουτιά αρχειοθέτησης FIBER για Α4 με λάστιχο και ράχες 12cm ΤΕΜ 150 1,1590 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 22 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Ντοσιέ πλαστικό (με τρίγωνο κλείσιμο) με κουμπί, μέγεθος Α4 σε διάφορα χρώματα ΤΕΜ 200 0,1200 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 23 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Ντοσιέ αρχείου με κορδέλα χωρίς πτερύγια 25x35cm με πλαστική ράχη 8cm ΤΕΜ 250 0,4900 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 24 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Ντοσιέ αρχείου με κορδέλα χωρίς πτερύγια 25x35cm με ύφασμα ράχη 8cm ΤΕΜ 150 0,4600 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 25 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Εγγράφων Αυτοκόλλητος Νο 113 (10,5x22,5) ΚΥΤ 1000 τμχ 50 11,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 26 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Εγγράφων Αυτοκόλλητος Νο 123 (11,5x23,5) ΚΥΤ 1000 τμχ 50 10,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 27 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Εγγράφων Αυτοκόλλητος Νο 133 (12,5x29) ΚΥΤ 1000 τμχ 30 16,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 28 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 11x23 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 16,9000 SALCO 11. MASTER 29 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 13x33 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 21,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 30 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 14x22 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 20,4980 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 31 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 15x31 ΚΥΤ 1000 τμχ 30 26,9880 ΚΟΤΣΩΝΗΣ 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 32 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 16x23 ΚΥΤ 1000 τμχ 30 17,0000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 33 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 17,5x23,5 ΚΥΤ 1000 τμχ 10 20,8980 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 34 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 19x26 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 19,1000 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 35 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 20x28 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 33,8980 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 36 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 22x30 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 31,6000 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 37 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 23x33 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 28,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

5 38 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 25x31 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 33,8980 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 39 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 25x35 ΚΥΤ 1000 τμχ 30 34,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 40 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 28x38 ΚΥΤ 1000 τμχ 30 38,8980 SALKO 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 41 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Κίτρινος Αυτοκόλλητος 30x40 ΚΥΤ 1000 τμχ 40 42,0000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 42 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Λευκός Αυτοκόλλητος 16x23 ΚΥΤ 1000 τμχ 40 19,1000 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 43 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Λευκός Αυτοκόλλητος 16x23 γομέ (κλείσιμο από τη μεγάλη πλευρά) ΚΥΤ 1000 τμχ 40 26,0000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 44 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος Αλληλογραφίας Λευκός Αυτοκόλλητος 12x16 ΚΥΤ 1000 τμχ 20 11,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 45 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου για Α4 Πλαστικός με Έλασμα ΤΕΜ ,0800 SMEAD 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 46 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου για Α4 Πλαστικός ΡΡ με Λάστιχο και Αυτιά ΤΕΜ 300 0,2500 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 47 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου για Α4 Χάρτινος Με Έλασμα ΤΕΜ ,0950 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 48 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου για Α4 χαρτόνι απλός (δίφυλλο) ΤΕΜ ,0800 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 49 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου για Α4 χαρτόνι πρεσπάν (ματ) με Λάστιχο και αυτιά ΤΕΜ 500 0,2500 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 50 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου για Α4 χαρτόνι γυαλιστερό με Λάστιχο και αυτιά ΤΕΜ ,2200 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 51 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου χάρτινος απλός (δίφυλλο) 25x34cm ΤΕΜ ,0800 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 52 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος αρχείου χαρτόνι 26,5x35 εκ. με Αυτιά ΤΕΜ ,1190 ΝΕΟΧΑΡΤ 01. ΚΟΤΤΗΣ 53 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος εγγράφων με ενσωματωμένα διαχωριστικά 20 φύλλων ΤΕΜ 100 0,5400 FOPI 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 54 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος λευκός αυτοκόλλητος 11x22 εκ ΚΥΤ 1000 τμχ 25 11,2000 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 55 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Φάκελος λευκός αυτοκόλλητος (Νο 134) 13x33 εκ ΚΥΤ 1000 τμχ 25 12,5000 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 56 ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ Χάρτινη λευκή Θήκη CD/DVD με παράθυρο και εγκοπή στο κλείσιμο ΚΥΤ 1000 τμχ 0,5 10,8500 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 57 ΔΙΑΦΟΡΑ Αμπούλες σινικής μελάνης μαύρης για ραπιτογράφους ΤΕΜ 10 0,6500 Ε.Ε. 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 58 ΔΙΑΦΟΡΑ Αριθμομηχανή 12ψηφία ΤΕΜ 100 2,3100 CASINE 11. MASTER 59 ΔΙΑΦΟΡΑ Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης 38mm x 1,5m περίπου ΤΕΜ 20 0,4890 ANKER 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 60 ΔΙΑΦΟΡΑ Αυτοκόλλητη ταινία περιτυλίγματος συσκευασίας 48mm x 50m ΤΕΜ 250 0,4880 SPADI 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 61 ΔΙΑΦΟΡΑ Αυτοκόλλητη χαρτοταινία πλάτους 2,5 cm ΤΕΜ 50 0,4480 EURO-OFFICE 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 62 ΔΙΑΦΟΡΑ Αυτοκόλλητη χαρτοταινία πλάτους 5 cm ΤΕΜ 50 0,7880 EURO-OFFICE 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 63 ΔΙΑΦΟΡΑ Βάση σελοτέιπ επιτραπέζια ΤΕΜ 50 0,2600 EVERUN 01. ΚΟΤΤΗΣ 64 ΔΙΑΦΟΡΑ Διαφάνειες Α4 για πλαστικοποίηση Πάχος 100 MIC ΚΥΤ 100 τμχ 10 6,0000 SCAG 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 65 ΔΙΑΦΟΡΑ Διαφάνειες βιβλιοδεσίας PVC (BIND COVER) Πάχος 18 MIC ΚΥΤ 100 τμχ 10 3,7000 SCAG 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 66 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτική ταινία πλάτους 4,2mm & Μήκος: 8,5 m (τύπου 4,2 Pelikan blanco roller) ΤΕΜ 50 0,4300 PΑPER EX 01. ΚΟΤΤΗΣ 67 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτικό + Διαλυτικό υγρό σετ, περιεχόμενο 20ml (τύπου SET Pelikan blanco) ΤΕΜ 80 0,4380 PAPER-EX 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 68 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτικό roller blanco pelican μεγάλο μέγεθος 8,4mm x 8,5m ΤΕΜ 100 1,7900 PELIKAN 01. ΚΟΤΤΗΣ 69 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτικό SET Pelikan blanco ΤΕΜ 150 0,6500 PELICAN 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 70 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτικό στυλό 7ml PELICAN ΤΕΜ 30 0,7000 PELICAN 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 71 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτικό στυλό 7ml τύπου PELICAN (ισοδύναμο) ΤΕΜ 30 0,4300 PΑPER EX 01. ΚΟΤΤΗΣ 72 ΔΙΑΦΟΡΑ Διορθωτικό ταινίας 4,2 Pelikan blanco roller ΤΕΜ 100 0,8500 PELICAN 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 73 ΔΙΑΦΟΡΑ Δίσκος γραφείου Α4 διαφανής πλαστικός με 3 θέσεις ΤΕΜ 20 1,2000 BALABANIDHS 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 74 ΔΙΑΦΟΡΑ Θερμικό ρολό ταμειακών μηχανών μεγέθους 50x57 mm ΤΕΜ 30 0,2000 ΑΡΜΟΣ 05. ΖΑΧΟΣ 75 ΔΙΑΦΟΡΑ Θερμοδιαφάνειες Α4 για inkjet εκτυπωτή ΚΥΤ 100 τμχ 10 8,9500 REYFILM 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 76 ΔΙΑΦΟΡΑ Θερμοδιαφάνειες Α4 για laser εκτυπωτή ΚΥΤ 100 τμχ 10 5,9000 REYFILM 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 77 ΔΙΑΦΟΡΑ Καλάθι για σκουπίδια γραφείου μαύρο (σίτα) ΤΕΜ 20 1,6900 FAPI 01. ΚΟΤΤΗΣ 78 ΔΙΑΦΟΡΑ Καρμπόν πλαστικό για γραφομηχανή Pelican 205 ΚΥΤ 100 τμχ 30 11,7500 PELICAN 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 79 ΔΙΑΦΟΡΑ Κόλλα stick 20gr ΤΕΜ 100 0,3400 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ

6 80 ΔΙΑΦΟΡΑ Κόλλα stick Pelican10gr ΤΕΜ 50 0,3900 PELIKAN 11. MASTER 81 ΔΙΑΦΟΡΑ Κόλλα ρευστή σε σωληνάριο 20ml ΤΕΜ 100 0,2200 EUROOFFICE 05. ΖΑΧΟΣ 82 ΔΙΑΦΟΡΑ Κοπίδι ΜΕΓΑΛΟ με μεταλλική ενίσχυση στην άκρη του και με δυνατότητα αλλαγής λάμας ΤΕΜ 15 0,3400 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 83 ΔΙΑΦΟΡΑ Κοπίδι ΜΙΚΡΟ με μεταλλική ενίσχυση στην άκρη του και με δυνατότητα αλλαγής λάμας ΤΕΜ 15 0,1200 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 84 ΔΙΑΦΟΡΑ Λάμα ανταλλακτική για κοπίδι ΜΕΓΑΛΟ ΤΕΜ 40 0,0300 LION 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 85 ΔΙΑΦΟΡΑ Λάμα ανταλλακτική για κοπίδι ΜΙΚΡΟ ΤΕΜ 40 0,0240 EVERUN 01. ΚΟΤΤΗΣ 86 ΔΙΑΦΟΡΑ Λαστιχάκια λεπτά (σακούλα των 250 γρ) ΚΥΤ 250 γρ 20 0,9500 ΕΛΛΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 87 ΔΙΑΦΟΡΑ Λαστιχάκια φαρδιά (σακούλα των 250 γρ) ΚΥΤ 250 γρ 20 1,2700 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 88 ΔΙΑΦΟΡΑ Μελάνι ταμπόν 30cc ΤΕΜ 150 0,1680 FLOWER 01. ΚΟΤΤΗΣ 89 ΔΙΑΦΟΡΑ Μπαταρίες LR3/AAA Αλκαλικές ΚΥΤ 4 τμχ 100 0,7500 SONY 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 90 ΔΙΑΦΟΡΑ Μπαταρίες LR6/AA Αλκαλικές ΚΥΤ 4 τμχ 100 0,7500 SONY 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 91 ΔΙΑΦΟΡΑ Ντοσιέ με πιάστρα πλαστική και χοντρό χαρτόνι εσωτερικά 22x32 cm απλή ΤΕΜ 50 0,8600 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 92 ΔΙΑΦΟΡΑ Πίνακας φελλού, με ξύλινο πλαίσιο 60x90 cm ΤΕΜ 15 4,2100 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 93 ΔΙΑΦΟΡΑ Πολύχρωμος κύβος με χαρτάκια, διάσταση 9x9cm 400 φύλλα (μη αυτοκόλλητα) ΤΕΜ 250 0,4900 NTELON 05. ΖΑΧΟΣ 94 ΔΙΑΦΟΡΑ Ρολό περιτυλίγματος 5m (κράφτ) ΤΕΜ 20 0,1500 A & G 05. ΖΑΧΟΣ 95 ΔΙΑΦΟΡΑ Σακούλες πλαστικές (30x60 εκ.περίπου) τύπου φανελάκι 1 κιλό 30 2,5000 NEXT 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 96 ΔΙΑΦΟΡΑ Σετ γραφείου απλό 5 τεμαχίων ΤΕΜ 10 6,6500 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 97 ΔΙΑΦΟΡΑ Σετ γραφείου δερματίνη 5 τεμαχίων ΤΕΜ 15 8,7000 SPANDI 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 98 ΔΙΑΦΟΡΑ Σφραγίδα ημερομηνιών αυτόματη & αυτομελανούμενη, διάσταση χαρακτήρων 3mm ΤΕΜ 10 2,5500 TRAX 06. ΠΑΠΟΥΤΣΑ 99 ΔΙΑΦΟΡΑ Σχοινί πλαστικό 500 gr 500 gr 25 0,3000 NEXT 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 100 ΔΙΑΦΟΡΑ Σπάγγος (καφέ) ΤΕΜ 100 0,2500 APPHTO 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 101 ΔΙΑΦΟΡΑ Ταμπόν ανταλλακτικό για σφραγίδα Trodant 4911 ΤΕΜ 10 0,8460 TRODAT 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 102 ΔΙΑΦΟΡΑ Ταμπόν ανταλλακτικό για σφραγίδα Trodant 4912 ΤΕΜ 10 0,9600 TRODAT 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 103 ΔΙΑΦΟΡΑ Ταμπόν ανταλλακτικό για σφραγίδα Trodant 4915 ΤΕΜ 10 1,9500 TRODAT 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 104 ΔΙΑΦΟΡΑ Ταμπόν μεγάλα (7,5x15 εκ.) σε μεταλλικό κουτί, χρώματος μπλε ΤΕΜ 20 0,3800 APPHTO 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 105 ΔΙΑΦΟΡΑ Ταμπόν Νο 3 (6 x 9 εκ.) σε μεταλλικό κουτί, χρώματος μπλε ΤΕΜ 80 0,3600 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 106 ΔΙΑΦΟΡΑ Χάρακας διαφανής πλαστικός 50 εκ. ΤΕΜ 30 0,4000 NEXT 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 107 ΔΙΑΦΟΡΑ Χαρτοταινία αριθμομηχανής απλή ΤΕΜ 60 0,1290 DRYMOS 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 108 ΔΙΑΦΟΡΑ Ψαλίδι 15 cm ΤΕΜ 20 0,3000 EDDING 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 109 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Γομολάστιχα δίχρωμη για μολύβι-στυλό ΤΕΜ 150 0,0850 NOREX 01. ΚΟΤΤΗΣ 110 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Γομολάστιχα λευκή σχεδίου ΤΕΜ 50 0,0890 BLACK RED 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 111 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόροι PILOT V5 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 250 0,9500 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 112 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόροι PILOT V7 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 250 0,9500 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 113 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόροι συσκευασίας με χοντρή μύτη, ανεξίτηλοι ΤΕΜ 100 0,1590 ΥΟΚΑ 01. ΚΟΤΤΗΣ 114 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόροι υπογράμμισης σε διάφορα χρώματα ΤΕΜ 250 0,1630 ΥΟΚΑ 01. ΚΟΤΤΗΣ 115 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόρος ανεξίτηλος κατάλληλος για εγγραφή πάνω σε CD, DVD ΤΕΜ 10 0,2900 ΥΟΚΑ 01. ΚΟΤΤΗΣ 116 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόρος PILOT G-TEC-C4 (0.4) ΤΕΜ 250 1,1000 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 117 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μαρκαδόρος τύπου (ισοδύναμο) PILOT G-TEC-C4 (0.4) ΤΕΜ 250 0,2900 MASTER 11. MASTER 118 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολύβι γραφίτη με γόμα ΤΕΜ 50 0,0500 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 119 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολύβι μηχανικό 0.5 mm ΤΕΜ 100 0,2900 AVANT 11. MASTER 120 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολύβι μηχανικό 0.7 mm ΤΕΜ 150 0,1400 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 121 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολύβι μηχανικό 1.0 mm ΤΕΜ 80 0,3500 ADEL 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

7 122 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολύβια απλά γραφίτη ΤΕΜ 100 0,0400 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 123 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολύβια σχεδίου FABER CASTELL 2000 με γόμα ΤΕΜ 300 0,1400 FABER 11. MASTER 124 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολυβοθήκες πλαστικές ΤΕΜ 45 0, ΠΛΑΙΣΙΟ 125 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολυβομύτες 0.5 ΚΥΤ 10 τμχ 30 0,1000 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 126 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολυβομύτες 0.7 ΚΥΤ 10 τμχ 30 0,1000 CONNECT 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 127 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Μολυβομύτες 1.2 ΚΥΤ 10 τμχ 30 0,2050 EVERUN 1,0 01. ΚΟΤΤΗΣ 128 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Ξύστρα μολυβιών αλουμινίου με 2 ανταλλακτικά κουτάκι ΤΕΜ 100 0, ΓΕΡΑΣΗΣ 129 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Ραπιδογράφος Νο 0,2 mm ΤΕΜ 25 11,9880 ROTRING 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 130 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Ραπιδογράφος Νο 0,3 mm ΤΕΜ 25 10,8000 ROTRING 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 131 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Ραπιδογράφος Νο 0,6 mm ΤΕΜ 25 10,8000 ROTRING 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 132 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Ραπιδογράφος Νο 0,7 mm ΤΕΜ 25 10,8000 ROTRING 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 133 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό BIC crystal medium διάφορα χρώματα ΚΥΤ 50 τμχ 20 7,0000 BIC 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 134 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό Faber Castell 030 διάφορα χρώματα ΚΥΤ 20 τμχ 20 4,7900 E.FABER 01. ΚΟΤΤΗΣ 135 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT BPS-GP F ΤΕΜ 100 0,5800 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 136 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT BPS-GP M διάφορα χρώματα ΤΕΜ 100 0,5100 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 137 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT G-2 0,7 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 100 0,9250 PILOT 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 138 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT G-2 0,5 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 100 0,9250 PILOT 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 139 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT G-2 1,0 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 60 0,9500 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 140 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT SUPER GRIP F διάφορα χρώματα ΤΕΜ 120 0,5200 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 141 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό PILOT SUPER GRIP M διάφορα χρώματα ΤΕΜ 120 0,5200 ΙΑΠΩΝΙΑ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 142 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό UNI Laknock 0,7 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 150 0,6390 UNI 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 143 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό UNI Laknock 1,0 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 100 0,6390 UNI 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 144 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό UNI Lakubo 0,7 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 150 0,6290 UNI 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 145 ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗΣ Στυλό UNI Lakubo 1,0 διάφορα χρώματα ΤΕΜ 100 0,6290 UNI 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 146 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Αποσυρραπτικό (καβουράκι) μικρό ΤΕΜ 30 0,1720 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 147 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Αποσυρραπτικό (τανάλια) μεταλλικό ΤΕΜ 30 0,3700 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 148 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Διατρητής (περφορατέρ) SAX 128 ΤΕΜ 10 0,8900 SAX 11. MASTER 149 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Διατρητής (περφορατέρ) SAX 288: απένταξη λόγω διακοπής παραγωγής κωδικού ΤΕΜ διακοπή κωδικού ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Διατρητής (περφορατέρ) SAX 608 (Γίγας) ΤΕΜ 20 16,5000 SAX 11. MASTER 151 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Διαχωριστικά A4 των 20 Θεμάτων πλαστικά χρωματιστά ΤΕΜ 80 0,6900 FOPI 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 152 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Καρφίτσες ατσάλινες 100 gr ΚΥΤ 100gr 20 0, ΓΕΡΑΣΗΣ 153 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Καρφίτσες με στρογγυλό πλαστικό κεφάλι για πίνακα ανακοινώσεων ΚΥΤ 100 τμχ 30 0, ΓΕΡΑΣΗΣ 154 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Πιάστρα Εγγράφων μαύρη μεταλλική (19 mm) ΔΩΔΕΚΑΔΑ 30 0,1870 FOPI 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 155 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Πιάστρα Εγγράφων μαύρη μεταλλική (25 mm) ΔΩΔΕΚΑΔΑ 30 0,2700 FOSKA 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 156 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Πιάστρα Εγγράφων μαύρη μεταλλική (32 mm) ΔΩΔΕΚΑΔΑ 30 0,3600 FOSKA 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 157 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Πιάστρα Εγγράφων μαύρη μεταλλική (41 mm) ΔΩΔΕΚΑΔΑ 30 0,5500 FOSKA 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 158 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συνδετήρες εγγράφων Νο2 26 mm ΚΥΤ 100 τμχ 150 0,0790 KORES 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 159 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συνδετήρες εγγράφων Νο3 28 mm ΚΥΤ 100 τμχ 150 0,0790 KORES 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 160 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συνδετήρες εγγράφων Νο4 32 mm ΚΥΤ 100 τμχ 150 0,0790 KORES 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 161 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συνδετήρες εγγράφων Νο5 ΚΥΤ 100 τμχ 500 0,2500 FOSKA 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 162 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συνδετήρες εγγράφων Νο6 ΚΥΤ 100 τμχ 150 0,3500 LEONE 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 163 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συνδετήρες εγγράφων Νο7 ΚΥΤ 100 τμχ 500 0,4000 FOSKA 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

8 164 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Σύρματα συρραπτικής για συρραπτικό επιτραπέζιο έως 180 φύλλα βάθος ΚΥΤ 1000 τμχ 40 0,6800 SKREBBA 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 165 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Σύρματα συρραπτικής Νο126 ROMA ΚΥΤ 1000 τμχ 500 0,1800 ROMA 11. MASTER 166 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Σύρματα συρραπτικής Νο64 ROMA ΚΥΤ 2000 τμχ 250 0,1700 ROMA 11. MASTER 167 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συρραπτική μηχανή, PARVA 1-MAESTRI No64 ΤΕΜ 30 2,9000 ROMA 11. MASTER 168 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συρραπτική μηχανή, PRIMULA 12-MAESTRI No126 ΤΕΜ 30 7,2800 PRIMULA MAESTRI 01. ΚΟΤΤΗΣ 169 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συρραπτική μηχανή, LEITZ 5549 ΑΣΗΜΙ ΤΕΜ 30 2,9000 LEITZ 11. MASTER 170 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συρραπτική μηχανή, LEITZ 5547 ΤΕΜ 30 5,3600 LEITZ 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 171 ΕΙΔΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Συρραπτικό επιτραπέζιο έως 180 φύλλα βάθος ΤΕΜ 5 13,9880 BLACK RED 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 172 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Memo μίνι κύβος αυτοκόλλητα 400 φύλλα 51x51 mm ΚΥΤ 400 τμχ 50 0,3400 FOPI 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 173 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Αυτοκόλλητα memo μπλοκ 50x40 mm διάφορα χρώματα Νeon ΚΥΤ 300 τμχ 50 0,1400 INFO 05. ΖΑΧΟΣ 174 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Αυτοκόλλητα 11x15 διαφ. Ετικετών (σακ. 40 φύλλων) Σακ. 40φύλλων 10 0,9000 ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 175 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 εκτυπωτών inkjet-laser ΚΥΤ 100 τμχ 20 4,4400 REYFILM 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 176 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Αυτοκόλλητη Ταινία Διάφανη (Σελοτέϊπ) 15mmx33m ΤΕΜ 100 0,1290 SPADI 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 177 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Μemo αυτοκόλλητα κύβος 76x76 mm 100 φύλλα ΚΥΤ 100 τμχ 100 0,1590 AERO 01. ΚΟΤΤΗΣ 178 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Σελιδοδείκτες αυτοκόλλητοι χάρτινοι 15x50 mm ΚΥΤ 500 τμχ ,6000 UNIPAP 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 179 ΕΤΙΚΕΤΕΣ Σελιδοδείκτες χρωματιστοί πλαστικοί 1,2x4,5 cm (5 χρωμάτων) ΣΕΤ 100 0,4700 INDEX 11. MASTER 180 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Ατζέντα ημερολόγιο έτους ΤΕΜ 50 1,1800 ΡΕΚΟΣ 05. ΖΑΧΟΣ 181 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Αυτοκόλλητες ετικέτες Α4 μικρές για εκτυπωτή EPSON A CUBULES (για φάκελο αλληλογραφίας) ΚΥΤ 100 φύλ. 10 4,4400 REYFILM 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 182 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Βάση Ημερολογίου Δερματίνη Ραφτή ΤΕΜ 30 2,0500 SPANDI 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 183 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Βιβλίο Πρωτοκόλλου 25x35, 200 φύλλων αριθμημένο ΤΕΜ 30 7,8600 ELEFANT 01. ΚΟΤΤΗΣ 184 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Βιβλίο ριγέ 25x Φύλλων ΤΕΜ 10 2,9500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 185 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Βιβλίο ριγέ 25x Φύλλων ΤΕΜ 10 4,6500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 186 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Βιβλίο διεκπεραίωσης 100 φύλλων (24x17 εκ.) ΤΕΜ 20 1,3000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 187 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Βιβλίο διεκπεραίωσης 100 φύλλων (22x24 εκ.) ΤΕΜ 20 2,4000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 188 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Ευρετήριο ατζέντα 100 φύλλων ΤΕΜ 100 1,1000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 189 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Ημερολόγιο ημερήσιο βάσης, γυριστό ΤΕΜ 600 0,5400 PEKOS 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 190 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Κόλλες αναφοράς με ρίγες (δίφυλλα Α4) ΔΣΜ 400φ. 20 4,5000 UNIPAP 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 191 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φάκελος (δίφυλλος) δικογραφίας (μπλε) ΚΥΤ 50 τμχ 20 0,1150 SALCO 05. ΖΑΧΟΣ 192 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Κόστος αναπαραγωγής - φωτοαντιγράφου σελίδας Α4 ΤΕΜ - 0, ΚΑΛΤΣΑΣ 193 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Κόστος εκτύπωσης σελίδας Α0 ΤΕΜ - 1,6500 PAPOYTSAS 06. ΠΑΠΟΥΤΣΑ 194 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Κόστος Βιβλιοδεσίας σελίδας Α4 σε σπιράλ με πλαστική διαφάνεια στο εξώφυλλο ΤΕΜ - 0, ΚΑΛΤΣΑΣ 195 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Κύβος με χαρτάκια 9x9 λευκό 100 ΤΕΜ ,3590 MULTI COM 01. ΚΟΤΤΗΣ 196 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Ξηρογραφικό Χαρτί Α5/500Φ/80ΓΡ ΔΣΜ 500φ. 50 1, ΓΕΡΑΣΗΣ 197 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Τετράδιο 20x30 ευρετήριο 100 φύλλων ΤΕΜ 40 1,8500 UNI 06. ΠΑΠΟΥΤΣΑ 198 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φωτοαντιγραφικό Χαρτί 257x364mm/500Φ/80ΓΡ ΔΣΜ 500φ ,6300 KERTAS 07. A&GPAPER 199 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α3/500Φ/80ΓΡ ΔΣΜ 500φ ,9500 STORA ENSO 07. A&GPAPER 200 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4/500Φ/160ΓΡ ΔΣΜ 500φ , ΓΕΡΑΣΗΣ 201 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4/500Φ/80ΓΡ ΔΣΜ 500φ , ΓΕΡΑΣΗΣ 202 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φωτοαντιγραφικό Χαρτί Α4/500Φ/80ΓΡ σε διάφορα Χρώματα ΔΣΜ 500φ. 50 2,9500 FABRIANO 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 203 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Φωτογραφικό χαρτί Α4 για inkjet εκτυπωτή ΔΣΜ 10φ. 15 0, ΠΛΑΙΣΙΟ 204 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτόνι Α4 πάπυρος 170gr ΔΣΜ 100φ. 50 5,5980 INTERXART 08. ΚΑΛΤΣΑΣ 205 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί εκτυπωτή 8x9,5 διπλό με τρύπες αριστερά ΚΙΒ 1.000φ , ΓΕΡΑΣΗΣ

9 206 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί εκτυπωτή 8x9,5 μονό με τρύπες αριστερά ΚΙΒ 2.000φ ,5000 MASTER 11. MASTER 207 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί μηχανογράφησης 8,5x5.5 μονό ΚΙΒ 2.000φ ,5000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 208 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί μηχανογράφησης 8,8x5,5 ΔΣΜ 500φ ,0000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 209 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί πλότερ 80gr/m2-30GM (30cm x 50m) 1 Ρολλό 50 2,5000 ΡΟΛΟΧΑΡΤ 06. ΠΑΠΟΥΤΣΑ 210 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί πλότερ 80gr/m2-60GM (60cm x 50m) 1 Ρολλό 50 3,8000 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 211 ΧΑΡΤΙ-ΒΙΒΛΙΑ Χαρτί πλότερ 80gr/m2-90GM (90cm x 50m) 1 Ρολλό 50 4,3500 TYPOTRAST 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 212 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ CD-R 700 MB, 52x, cake Δέσμη ,6500 PHILIPS 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 213 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ DVD±R 4.7 GB, ταχ. εγγρ. 16x, cake Δέσμη , ΠΛΑΙΣΙΟ 214 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ DVD±R 4.7 GB, ταχ. εγγρ. 16x, InkJet-Printable glossy Τεμάχιο 30 0, ΠΛΑΙΣΙΟ 215 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ DVD+R 8.5 GB Double Layer, ταχύτητα εγγρ. 8x, cake Δέσμη , ΠΛΑΙΣΙΟ 216 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ DVD+R 8.5 GB Double Layer, ταχύτητα εγγρ. 8x, InkJet-Printable (glossy) Τεμάχιο 20 0,5300 INTENSO 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 217 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ BD-R Blu Ray 25 GB, ταχύτητα εγγρ. 4x, case Τεμάχιο 10 1,6300 VERBATIM 05. ΖΑΧΟΣ 218 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ BD-R Blu Ray 25 GB, ταχύτητα εγγρ. 4x, cake Δέσμη , MASTER 219 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ BD-R Blu Ray 50 GB, ταχύτητα εγγρ. 4x, case Τεμάχιο 10 2, MASTER 220 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Δισκέτα 3.5", 1.44 ΜΒ, formatted for PC Δέσμη , ΚΑΛΤΣΑΣ 221 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Data Tape Cartridge LTO Ultrium GB / 800 GB Τεμάχιο 10 19,7500 HP 05. ΖΑΧΟΣ 222 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Memory stick USB-2 4 GB+ Τεμάχιο 30 3,5000 VERBATIM 05. ΖΑΧΟΣ 223 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Memory stick USB-2 8 GB+ Τεμάχιο 10 4,9300 VERBATIM 05. ΖΑΧΟΣ 224 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Memory stick USB-2 16 GB+ Τεμάχιο 20 6,8600 APPROX 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 225 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Πληκτρολόγιο Microsoft Wired PS/2 Black Τεμάχιο 10 - καμία προσφορά καμία προσφορά 226 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Ποντίκι Microsoft Optical Basic Black, PS-2, USB, με ροδέλα Τεμάχιο 15 5, ΚΑΛΤΣΑΣ 227 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 5e, μήκους 0,5m, γκρι χρώμα Τεμάχιο 10 0,3600 INTELLINET 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 228 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 5e, μήκους 0,5m, διάφορα χρώματα Τεμάχιο 10 1,5000 hp 04. ΣΑΝΗΣ 229 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 5e, μήκους 3m, γκρι χρώμα Τεμάχιο 10 0,3900 GEMBIRD 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 230 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 5e, μήκους 3m, διάφορα χρώματα Τεμάχιο 10 2,9000 hp 04. ΣΑΝΗΣ 231 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 5e, μήκους 5m Τεμάχιο 5 0,6700 GEMBIRD 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 232 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 5e, μήκους 10m Τεμάχιο 5 1,0200 GEMBIRD 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 233 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 6, μήκους 0,5m, γκρι χρώμα Τεμάχιο 20 1,3900 TURBO - X 02. ΠΛΑΙΣΙΟ 234 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 6, μήκους 0,5m, διάφορα χρώματα Τεμάχιο 10 1,9000 hp 04. ΣΑΝΗΣ 235 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UTP Cat 6, μήκους 3m Τεμάχιο 5 2,9000 hp 04. ΣΑΝΗΣ 236 ΔΙΚΤΥΑΚΑ Patch cord UPT Cat 6, μήκους 5m Τεμάχιο 5 2,9000 hp 04. ΣΑΝΗΣ 237 ΔΙΑΦΟΡΑ Τροφοδοτικό Η/Υ 400Watt, αθόρυβο ( 26dB) με διακόπτη ρεύματος Τεμάχιο 10 10,5000 TECNOWARE 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 238 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 10 Τεμάχιο 2 5,9700 C48400A 05. ΖΑΧΟΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 239 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 10 Τεμάχιο 17 26,9000 C4844A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 240 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 15 Τεμάχιο 6 5,5000 UNION-TEC 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 241 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 21 Τεμάχιο 11 10,5500 C9351AN 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 242 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 27 Τεμάχιο 5 5,6500 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 243 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 45 Τεμάχιο 63 5,5000 UNION-TEC 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 244 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 56 Τεμάχιο 11 16,2700 C6656A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 245 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 88 Τεμάχιο 6 15,3400 C9385AE 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 246 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 88XL Τεμάχιο 10 25,3900 C9396AE 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 247 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 336 Τεμάχιο 5 8,1000 READY 11. MASTER ΣΥΜΒΑΤΟ

10 248 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 338 Τεμάχιο 8 16,0100 C8765E 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 249 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 339 Τεμάχιο 8 22,4100 C8767E 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 250 HP InkJet Μαύρη για HP InkJet εκτυπωτή, No 920XL Τεμάχιο 20 19,4400 CD975AE 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 251 HP InkJet Μαύρη για HP Photosmart 3210, No 363 Τεμάχιο 3 11,9200 C8721EE 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 252 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 17 Τεμάχιο 3 8,8500 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 253 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 22 Τεμάχιο 8 13,4400 C9352A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 254 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 57 Τεμάχιο 9 24,6800 C6657A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 255 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 58 Τεμάχιο 15 19,9500 C6658A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 256 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 59 Τεμάχιο 5 20,0300 C9359A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 257 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 78A Τεμάχιο 34 48,0200 C6578A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 258 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 78D Τεμάχιο 16 27,1400 C6578D 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 259 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 342 Τεμάχιο 5 9,6700 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 260 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 343 Τεμάχιο 4 10,8400 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 261 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 344 Τεμάχιο 8 24,6800 C9363E 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 262 HP InkJet Έγχρωμη για HP InkJet εκτυπωτή, Νο 41 Τεμάχιο 1 24, A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 263 HP InkJet HP Deskjet 640c Μαύρη, No 20 Τεμάχιο 3 25,7100 C6614D 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 264 HP InkJet HP Deskjet 640c Έγχρωμη, No 49 Τεμάχιο 3 26, A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 265 HP InkJet Cyan για HP Photosmart 3210, No 363 Τεμάχιο 2 8,1400 C8771EE 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 266 HP InkJet Magenta για HP Photosmart 3210, No 363 Τεμάχιο 2 8,1400 C8772EE 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 267 HP InkJet Yellow για HP Photosmart 3210, No 363 Τεμάχιο 2 8,1400 C8773EE 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 268 HP InkJet Cyan για HP OfficeJet 6500, Νο 920XL Τεμάχιο 15 8,0600 CD972AE 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 269 HP InkJet Magenta για HP OfficeJet 6500, Νο 920XL Τεμάχιο 15 8,0600 CD973AE 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 270 HP InkJet Yellow για HP OfficeJet 6500, Νο 920XL Τεμάχιο 15 8,0600 CD974AE 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 271 HP InkJet Cyan για HP , Νο 11 Τεμάχιο 11 26,8000 C4836A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 272 HP InkJet Magenta για HP , Νο 11 Τεμάχιο 11 26,8000 C4837A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 273 HP InkJet Yellow για HP , Νο 11 Τεμάχιο 11 26,8000 C4838A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 274 HP InkJet Cyan για HP K K8600, Νο 88 Τεμάχιο 17 11,6000 C9386A 11. MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 275 HP InkJet Magenta για HP K K8600, Νο 88 Τεμάχιο 17 11,6000 C9387A 11. MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 276 HP InkJet Yellow για HP K K8600, Νο 88 Τεμάχιο 17 11,6000 C9388A 11. MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 277 HP InkJet Cyan για HP 800 plot, No 82 Τεμάχιο 6 29,4000 C4911A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 278 HP InkJet Magenta για HP 800 plot, No 82 Τεμάχιο 6 29,4000 C4912A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 279 HP InkJet Yellow για HP 800 plot, Νο 82 Τεμάχιο 6 29,4000 C4913A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 280 HP InkJet Κεφαλή Black για HP K850, Νο 11 Τεμάχιο 2 26,4700 C4810A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 281 HP InkJet Κεφαλή Cyan για HP , Νο 11 Τεμάχιο 2 26,4700 C4811A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 282 HP InkJet Κεφαλή Magenta για HP , Νο 11 Τεμάχιο 2 26,4700 C4812A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 283 HP InkJet Κεφαλή Yellow για HP , Νο 11 Τεμάχιο 2 26,4700 C4813A 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 284 HP InkJet Matte Black για HP Designjet T1100/ T610, No 72 (MK) Τεμάχιο 2 49,6100 C9403A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 285 HP InkJet Gray για HP Designjet T1100/ T610, No 72 (G) Τεμάχιο 2 32,4200 C9401A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 286 HP InkJet Photo Black για HP Designjet T1100/ T610, No 72 (PK) Τεμάχιο 2 32,4200 C9397A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 287 HP InkJet Yellow για HP Designjet T1100/ T610, No 72 (Y) Τεμάχιο 2 32,4200 C9400A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 288 HP InkJet Magenta για HP Designjet T1100/ T610, No 72 (M) Τεμάχιο 2 32,4200 C9399A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 289 HP InkJet Cyan για HP Designjet T1100/ T610, No 72 (C) Τεμάχιο 2 32,4200 C9398A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

11 290 HP InkJet Μαύρη για HP Officejet J4580 ink, No 901 Τεμάχιο 8 9,9000 CC653AE 11. MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 291 HP InkJet Έγχρωμη για HP Officejet J4580 ink, No 901 Τεμάχιο 3 12,9800 CC656AE 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 292 HP InkJet Black για HP DesignJet 5500ps, No 81 Τεμάχιο 1 145,4700 C4930A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 293 HP InkJet Cyan για HP DesignJet 5500ps, No 81 Τεμάχιο 1 145,4700 C4931A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 294 HP InkJet Magenta για HP DesignJet 5500ps, No 81 Τεμάχιο 1 145,4700 C4932A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 295 HP InkJet Yellow για HP DesignJet 5500ps, No 81 Τεμάχιο 1 145,4700 C4933A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 296 HP InkJet Light Cyan για HP DesignJet 5500ps, No 81 Τεμάχιο 1 145,4700 C4934A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 297 HP InkJet Light Magenta για HP DesignJet 5500ps, No 81 Τεμάχιο 1 145,4700 C4935A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 298 HP InkJet HP Officejet Pro 8000 Black Τεμάχιο 4 15,8800 C ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 299 HP InkJet HP Officejet Pro 8000 Cyan Τεμάχιο 3 14,7800 C EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 300 HP InkJet HP Officejet Pro 8000 Magenta Τεμάχιο 3 14,7800 C EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 301 HP InkJet HP Officejet Pro 8000 Yellow Τεμάχιο 3 14,7800 C EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 302 HP InkJet HP Officejet Black No 350 Τεμάχιο 2 9,8900 CB EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 303 HP InkJet HP Officejet Color No 351 Τεμάχιο 2 12,2300 CB EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 304 Μελάνια Εκτ/τών Brother InkJet Μαύρη για Brother DCP-115C Τεμάχιο 3 3,9000 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 305 Μελάνια Εκτ/τών Brother InkJet Cyan για Brother DCP-115C Τεμάχιο 2 2,3000 IBERJET 08. ΚΑΛΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 306 Μελάνια Εκτ/τών Brother InkJet Magenta για Brother DCP-115C Τεμάχιο 2 2,3000 IBERJET 08. ΚΑΛΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 307 Μελάνια Εκτ/τών Brother InkJet Yellow για Brother DCP-115C Τεμάχιο 2 2,3000 IBERJET 08. ΚΑΛΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 308 Μελάνια Εκτ/τών EPSON InkJet 6 Color MultiPack για EPSON Stylus Photo P50 (T0807 ) Τεμάχιο 4 35,1000 C13T MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 309 Μελάνια Εκτ/τών EPSON InkJet 3 Color MultiPack για EPSON Stylus Office BX300F Τεμάχιο 4 30,8700 C13T ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 310 Μελάνια Εκτ/τών EPSON InkJet Μαύρη για EPSON Stylus Photo P50 (T0801) Τεμάχιο 5 8,3000 C13T EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 311 Μελάνια Εκτ/τών EPSON InkJet Μάυρη για Epson Stylus Office BX300F/ Stylus SX115 (T0711) Τεμάχιο 6 7,9400 C13T ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 312 Μελάνια Εκτ/τών EPSON InkJet Μαύρη για EPSON Stylus Office BX305F Τεμάχιο 4 9,5700 T ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 313 Μελάνια Εκτ/τών EPSON InkJet Color για EPSON Stylus Office BX305F Τεμάχιο 4 9,9800 CT1292,MT1293,YT ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 314 Μελάνια Εκτ/τών CANON InkJet Μαύρη για CANON i560, ip3000 (BCI-3EBK) Τεμάχιο 2 2,7000 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 315 Μελάνια Εκτ/τών CANON InkJet Μαύρη για CANON ip3300, ip4200, ip4500 (PGI-5BK) Τεμάχιο 19 2,7000 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 316 Μελάνια Εκτ/τών CANON InkJet Μαύρη για CANON MP160 Τεμάχιο 1 18,4900 PG EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 317 Μελάνια Εκτ/τών CANON InkJet Μαύρη για CANON MP150 Τεμάχιο 2 14,0600 PG EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 318 Μελάνια Εκτ/τών CANON InkJet Έγχρωμη για CANON ip560, ip3000 (BCI-6C/M/Y) Τεμάχιο 7 2,5300 IBERJET 08. ΚΑΛΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 319 Μελάνια Εκτ/τών CANON InkJet Έγχρωμη για CANON ip3300, ip4200, ip4500 (CLI-8C/M/Y) Τεμάχιο 3 2, MASTER ΣΥΜΒΑΤΟ 320 Μελάνια Εκτ/τών CANON InkJet Έγχρωμη για CANON MP160 Τεμάχιο 1 23,4400 CL EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 321 Μελάνια Εκτ/τών CANON InkJet Έγχρωμη για CANON MP150 Τεμάχιο 2 17,2800 CL EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 322 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP 1010 /1012 /1015 /1020 /1022 (12A) Τεμάχιο 141 8,5000 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 323 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP 1100 (92Α) Τεμάχιο 6 14,8500 KATUN 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 324 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP 1200 (15Χ) Τεμάχιο 34 13,7480 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 325 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP 1300 (13Χ) Τεμάχιο 6 13,7480 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 326 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP 4200dtn (38A) Τεμάχιο 8 39, MASTER ΣΥΜΒΑΤΟ 327 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP 4050 Τεμάχιο 2 27, MASTER ΣΥΜΒΑΤΟ 328 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP 1160 (49A) Τεμάχιο 2 16,5000 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 329 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP 1320 (49Χ) Τεμάχιο 16 17,5000 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 330 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP P2015D, 2014 (53Χ) Τεμάχιο 27 16,7000 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 331 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP P2035 (05A) Τεμάχιο 22 15,3000 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ

12 332 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP P3005DN (51A) Τεμάχιο 14 19,3500 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 333 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP P3005DN (51X) Τεμάχιο ,4030 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 334 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP 5000, 5100 (29X) Τεμάχιο 5 26,4500 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 335 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP P1505 Τεμάχιο 21 13,5000 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 336 Toner εκτυπωτών Laser Toner LaserJet HP P1009 Τεμάχιο 6 12,5000 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 337 Toner εκτυπωτών Laser Toner Color LaserJet HP CP1215 Black Τεμάχιο 4 17,3800 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 338 Toner εκτυπωτών Laser Toner Color LaserJet HP CP1215 Cyan Τεμάχιο 2 17,3800 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 339 Toner εκτυπωτών Laser Toner Color LaserJet HP CP1215 Yellow Τεμάχιο 2 17,3800 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 340 Toner εκτυπωτών Laser Toner Color LaserJet HP CP1215 Magenta Τεμάχιο 2 17,3800 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 341 Toner εκτυπωτών Laser Toner Color LaserJet HP 2600 Black Τεμάχιο 3 24,8500 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 342 Toner εκτυπωτών Laser Toner Color LaserJet HP 2600 Cyan Τεμάχιο 2 24,8500 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 343 Toner εκτυπωτών Laser Toner Color LaserJet HP 2600 Yellow Τεμάχιο 2 24,8500 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 344 Toner εκτυπωτών Laser Toner Color LaserJet HP 2600 Magenta Τεμάχιο 2 24,8500 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 345 Toner εκτυπωτών Laser Toner Color LaserJet HP CP3505dn Black Τεμάχιο 2 35,3500 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 346 Toner εκτυπωτών Laser Toner Color LaserJet HP CP3505dn Cyan (81A) Τεμάχιο 1 34,4100 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 347 Toner εκτυπωτών Laser Toner Color LaserJet HP CP3505dn Yellow (82A) Τεμάχιο 1 34,4100 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 348 Toner εκτυπωτών Laser Toner Color LaserJet HP CP3505dn Magenta (83A) Τεμάχιο 1 34,4100 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 349 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser EPSON 5800 Τεμάχιο 4 22,9000 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 350 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser EPSON 6200L Τεμάχιο 12 22,9000 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 351 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser EPSON Aculaser M2000D Τεμάχιο ,9400 C13S EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 352 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser KYOCERA FS-920 Τεμάχιο 12 13,3000 UNION-TEC 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 353 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser KYOCERA FS-1030 Τεμάχιο 2 13,3000 UNION-TEC 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 354 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser LEXMARK E120 Τεμάχιο 13 19,9000 PRODUCTON 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 355 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser LEXMARK E250d, E352dn Τεμάχιο 23 56,0000 E250A21A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 356 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser LEXMARK E321 Τεμάχιο 12 35,4500 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 357 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser LEXMARK E330 Τεμάχιο 3 18,9000 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 358 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser LEXMARK T430 Τεμάχιο 3 47, MASTER ΣΥΜΒΑΤΟ 359 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser LEXMARK c543d Yellow Τεμάχιο 10 53,7600 C540H1YG 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 360 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser LEXMARK c543d Cyan Τεμάχιο 10 53,7600 C540H1CG 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 361 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser LEXMARK c543d Magenta Τεμάχιο 10 53,7600 C540H1MG 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 362 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser LEXMARK c543d Black Τεμάχιο 10 47,0400 C540H1KG 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 363 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser LEXMARK E260dn Τεμάχιο 7 71,1800 E260A21E 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 364 Toner εκτυπωτών Laser Photoconductor kit Lexmark E250 x 22G για Laser Lexmark E250, E350, E352, E450 Τεμάχιο 3 28,1500 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 365 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser SAMSUNG ML-2010R Τεμάχιο 5 16,5000 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 366 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser SAMSUNG ML-2851ND Τεμάχιο 2 25,5000 PRODUCTON 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 367 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser SAMSUNG ML-2240ND Τεμάχιο 2 19,8500 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 368 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser Canon LaserJet LBP5200 Black Τεμάχιο 2 64, Black 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 369 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser Canon LaserJet LBP5200 Yellow Τεμάχιο 1 77, Yellow 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 370 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser Canon LaserJet LBP5200 Magenta Τεμάχιο 1 77, Magenta 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 371 Toner εκτυπωτών Laser Toner Laser Canon LaserJet LBP5200 Cyan Τεμάχιο 1 60, Cyan 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 372 Toner εκτυπωτών Laser Toner Samsung για CLX3175fn (Black) Τεμάχιο 3 35,5300 CLT-K4092S 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 373 Toner εκτυπωτών Laser Toner Samsung για CLX3175FN (Yellow) Τεμάχιο 1 24,1000 PELIKAN 08. ΚΑΛΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟ

13 374 Toner εκτυπωτών Laser Toner Samsung για CLX3175FN (Magenta) Τεμάχιο 1 24,1000 PELIKAN 08. ΚΑΛΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 375 Toner εκτυπωτών Laser Toner Samsung για CLX3175FN (Cyan) Τεμάχιο 1 24,1000 PELIKAN 08. ΚΑΛΤΣΑΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 376 Toner εκτυπωτών Laser Toner για HP LaserJet 5 (98A) Τεμάχιο 1 24,0800 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 377 Toner εκτυπωτών Laser Toner για ΗP LaserJet P1102 (85A) Τεμάχιο 3 12,5000 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 378 Toner εκτυπωτών Laser Toner για SHARP AM-400 (Πολυμηχάνημα-Fax) Τεμάχιο 2 50,6500 SHARP AM30DC 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 379 Toner εκτυπωτών Laser DRUM για SHARP AM-400 (Πολυμηχάνημα-Fax) Τεμάχιο 1 48,6200 AM90DR 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 380 Toner εκτυπωτών Laser Toner για OKI C5650 Black Τεμάχιο 1 83, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 381 Toner εκτυπωτών Laser Toner για OKI C5650 Cyan Τεμάχιο 1 59, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 382 Toner εκτυπωτών Laser Toner για OKI C5650 Magenta Τεμάχιο 1 59, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 383 Toner εκτυπωτών Laser Toner για OKI C5650 Yellow Τεμάχιο 1 59, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 384 Toner εκτυπωτών Laser Toner για Konica Minolta 190F, TN-110 Τεμάχιο 3 71,4700 N EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 385 Toner εκτυπωτών Laser DRUM για Konica Minolta 190F, DR Τεμάχιο 1 88, EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 386 Toner εκτυπωτών Laser Toner για KYOCERA FS C5100DN Black Τεμάχιο 1 39, MASTER ΣΥΜΒΑΤΟ 387 Toner εκτυπωτών Laser Toner για KYOCERA FS C5100DN Yellow Τεμάχιο 1 43, MASTER ΣΥΜΒΑΤΟ 388 Toner εκτυπωτών Laser Toner για KYOCERA FS C5100DN Magenta Τεμάχιο 1 43, MASTER ΣΥΜΒΑΤΟ 389 Toner εκτυπωτών Laser Toner για KYOCERA FS C5100DN Cyan Τεμάχιο 1 43, MASTER ΣΥΜΒΑΤΟ 390 Toner εκτυπωτών Laser Toner Photoconductor Kit για Lexmark Ε330 Τεμάχιο 1 36, MASTER ΣΥΜΒΑΤΟ 391 Toner εκτυπωτών Laser Toner Photoconductor Kit για Lexmark Ε120 Τεμάχιο 2 31, MASTER ΣΥΜΒΑΤΟ 392 Toner εκτυπωτών Laser Toner για Lexmark X203,X204 Τεμάχιο 2 80,2300 X203A11G 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 393 Toner εκτυπωτών Laser Toner για SAMSUNG ML1640 Τεμάχιο 5 19,8500 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 394 Toner εκτυπωτών Laser Toner για SAMSUNG SCX-4623F (Πολυμηχάνημα-Fax) Τεμάχιο 7 23,1000 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 395 Toner εκτυπωτών Laser Toner για HP LaserJet P1566 Τεμάχιο 1 12,5000 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 396 Toner εκτυπωτών Laser Toner Type 1200E για Ricoh Aficio SP1200SF (Πολυμηχάνημα-Fax) Τεμάχιο 3 57,7500 RICOH Type 1200E 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 397 Toner εκτυπωτών Laser Toner για Samsung ML-1865W Τεμάχιο 2 23,3600 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 398 Toner εκτυπωτών Laser Toner για xerox PHASER 3250 Τεμάχιο 38 70, R EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 399 Toner εκτυπωτών Laser Toner laser Black για Xerox Phaser 7400 Τεμάχιο 1 106, GR EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 400 Toner εκτυπωτών Laser Toner laser CYAN για Xerox Phaser 7400 Τεμάχιο 1 170, GR EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 401 Toner εκτυπωτών Laser Toner laser MAGENTA για Xerox Phaser 7400 Τεμάχιο 1 181, GR EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 402 Toner εκτυπωτών Laser Toner laser YELLOW για Xerox Phaser 7400 Τεμάχιο 1 181, GR EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 403 Toner εκτυπωτών Laser Toner laser για HP Laserjet P2055dn Τεμάχιο 3 63,5000 CE 459A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 404 Toner εκτυπωτών Laser Toner KYOCERA ECOSYS FS-820 Τεμάχιο 3 44,8000 TK-110E 08. ΚΑΛΤΣΑΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 405 Toner εκτυπωτών Laser Toner laser OKI B4100 Τεμάχιο 2 27, ΣΑΝΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 406 Toner εκτυπωτών Laser DRUM για OKI B4100 Τεμάχιο 2 165, EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 407 Toner εκτυπωτών Laser Toner RICOH AFICIO FX 16 Τεμάχιο 3 65,2800 T ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 408 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner Laser για Φ/Α Konica Minolta 7145 Τεμάχιο 4 36, MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 409 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner Laser για Φ/Α Konica Minolta DIALTA Di 3010 Τεμάχιο 3 26, ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 410 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner Laser για Φ/Α Canon IR 2000 Τεμάχιο 7 20,2700 C-EXV5 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 411 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner Laser Type 1230D για Φ/Α RICOH AFICIO 2020, MP2000 Τεμάχιο 11 17,4800 RICOH Type 1230D 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 412 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner Laser Type 450D για Φ/Α RICOH AFICIO FT5832, NASHUATEC 3722 Τεμάχιο 7 27,7000 RICOH Type 450D 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 413 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner Laser Type 4500E για Φ/Α RICOH AFICIO MP3500 Τεμάχιο 10 44,7700 RICOH Type 4500E 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 414 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner Laser για Φ/Α NASHUATEC D427 Τεμάχιο 7 18,7800 NASHUATEC 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 415 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner Laser Type 6210D για Φ/Α RICOH AFICIO 2075, MP6001 Τεμάχιο 13 40,8000 RICOH Type 6210D 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

14 416 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner Laser Type 5205D για Φ/Α RICOH AFICIO 551 Τεμάχιο 2 58,4000 RICOH Type 5205D 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 417 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner Laser Type 2220D για Φ/Α RICOH AFICIO 2550H, MP3350B Τεμάχιο 12 19,0600 RICOH Type 2220D 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 418 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner Laser Type 3210D για Φ/Α RICOH AFICIO 3035 Τεμάχιο 41 38,9400 RICOH Type 3210D 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 419 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner Laser για Φ/Α XEROX WorkCentre C123 Τεμάχιο 3 52,5200 6R EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 420 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Drum για Φ/Α XEROX WorkCentre C123 Τεμάχιο 1 78, R EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 421 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner Laser για Φ/Α XEROX WorkCentre 5230 Τεμάχιο 3 54, R EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 422 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Drum για Φ/Α XEROX WorkCentre 5230 Τεμάχιο 1 79, R EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 423 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner για Φ/Α Olivetti d-copia 2500 Τεμάχιο 4 75,7500 B EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 424 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner για Φ/Α SHARP AR-M316 Τεμάχιο 3 42,5000 SHARP AR-310T 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 425 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser DRUM για Φ/Α SHARP AR-M316 Τεμάχιο 1 24,0700 SHARP AR310D 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 426 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner panasonic DP-3030 Τεμάχιο 1 40,9200 DP EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 427 Toner Φωτοαντιγραφικών Laser Toner SHARP AR-153 Τεμάχιο 1 30,9600 SHARP AR ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 428 Μελανοταινίες ακίδας Μελανοταινία για τον COMPUPRINT 4/43 Τεμάχιο 100 2, EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 429 Μελανοταινίες ακίδας Μελανοταινία για τον COMPUPRINT MDP 30FB Τεμάχιο 40 12,5500 Z-LC MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 430 Μελανοταινίες ακίδας Μελανοταινία για τον OKI Microline 320 /321 /390/3320 /3321 Τεμάχιο 6 6,8600 ML ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 431 Μελανοταινίες ακίδας Μελανοταινία για τον Panasonic KX-P3200 Τεμάχιο 1 9,5700 KX-P ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 432 Fax cartridges Μελανοταινία για Fax Brother-920 Τεμάχιο 4 12,9200 Brother PC-304RF 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 433 Fax cartridges Μελανοταινία για Fax Panasonic KX-FP145 Τεμάχιο 12 4,1000 UNION-TEC 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 434 Fax cartridges Μελανοταινία για Fax Panasonic KX-FP300 (136X) Τεμάχιο 1 12,9900 KX-FA136X 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 435 Fax cartridges Μελανοταινία για Fax Panasonic KX-FC195,KX-FM189 (55X) Τεμάχιο 1 8,4600 KX-FA55X 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 436 Fax cartridges Toner για Fax Panasonic KX-FLM651, KX-FL541, KX-FL511 Τεμάχιο 2 8,5000 UNION-TEC 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 437 Fax cartridges Μελανοταινία για Fax Panasonic KX-FP205 (KX-FA52X) Τεμάχιο 6 3,6000 UNION-TEC 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 438 Fax cartridges Toner για Fax Panasonic KX-MB771 Τεμάχιο 10 28,3000 KXFAT EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 439 Fax cartridges Θερμικό Χαρτί Fax Panasonic για UF-S1 (15μ.) Τεμάχιο 6 0,5000 Panasonic 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 440 Fax cartridges Μελάνη για Philips Fax Jet 335 Τεμάχιο 12 35,9100 PFA EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 441 Fax cartridges Toner για Fax RICOH 1130L Τεμάχιο 6 23,5100 LAMA 03. EUROSUPPLIES ΣΥΜΒΑΤΟ 442 Fax cartridges Toner για Fax RICOH 1140L Τεμάχιο 20 48, MASTER ΣΥΜΒΑΤΟ 442 Α Fax cartridges Toner για Fax RICOH 1140L Τεμάχιο 6 75,5600 SP1000E 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 443 Fax cartridges Toner για Fax Canon L100, L140 (FX10) Τεμάχιο 8 14,5000 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 444 Fax cartridges Toner για Fax Canon L290, L295 (FX3) Τεμάχιο 11 17,5000 PRODUCTON 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 445 Fax cartridges Μελάνη για Fax Canon B120/B820 (BX3) Τεμάχιο 4 22,6100 BX3 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 446 Fax cartridges Toner για Fax Samsung SCX-4521F Τεμάχιο 2 16,5000 ORINK 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 447 Fax cartridges Μελάνη για Fax Samsung SF-3100T Τεμάχιο 3 44,9000 INK-M MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 448 Fax cartridges Toner για Fax Samsung SF-560R Τεμάχιο 3 22,5000 UNION-TEC 10. ΓΕΡΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟ 449 Fax cartridges Μελάνη για Fax Samsung SF-340, SF-360, SF-365 (M40) Τεμάχιο 4 24,6400 Samsung M EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 450 Fax cartridges Μελάνη Samsung για Fax SF-370 Τεμάχιο 2 27,1000 Ink-M MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 451 Fax cartridges Toner Type 1190 για RICOH 1190L FAX Τεμάχιο 3 66,8880 RICOH Type ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 452 Fax cartridges Μελάνη για Olivetti Fax-Lab 101 Τεμάχιο 1 28,6000 Ink FJ EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 453 Fax cartridges Toner για Panasonic Fax KX-FL401 Τεμάχιο 2 23,5700 KX-FAT88X 02. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 454 Fax cartridges RICOH SP 1200 SF TONER Τεμάχιο 5 39, (TYPE 1200F) 11. MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 455 Fax cartridges RICOH SP 1200 SF DRUM Τεμάχιο 4 115, ΓΕΡΑΣΗΣ ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 456 Fax cartridges RICOH AFICIO SP 1000 SF Τεμάχιο 2 75, EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ

15 457 Fax cartridges OLIVETTI JET LAB 600 Τεμάχιο 2 37,9000 XP MASTER ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ α/α Μεταβολές σε σχέση με τους πίνακες ανάδειξης μειοδοτών: Περιγραφή Είδους 96 Σετ γραφείου απλό 5 τεμαχίων ΤΕΜ 10 6,6500 MG 10. ΓΕΡΑΣΗΣ 149 Διατρητής (περφορατέρ) SAX 288 ΤΕΜ Συνδετήρες εγγράφων Νο6 ΚΥΤ 100 τμχ 150 0,3500 LEONE 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 174 Αυτοκόλλητα 11x15 διαφ. Ετικετών (σακ. 40 φύλλων) Σακ. 40φύλλων 10 0,9000 ΠΑΓΙΑΝΤΖΑΣ 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 355 Toner Laser LEXMARK E250d, E352dn Τεμάχιο 23 56,0000 E250A21A 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 363 Toner Laser LEXMARK E260dn Τεμάχιο 7 71,1800 E260A21E 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 438 Toner για Fax Panasonic KX-MB771 Τεμάχιο 10 28,3000 KXFAT EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ 442 Α Toner για Fax RICOH 1140L Τεμάχιο 6 75,5600 SP1000E 03. EUROSUPPLIES ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ μεταβολής Από 11. MASTER σε 10. ΓΕΡΑΣΗΣ λόγω μη διάθεσης του υλικού σύμφωνα με την περιγραφή Απένταξη υλικού από την προμήθεια λόγω διακοπής παραγωγής κωδικού Από 11. MASTER σε 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ λόγω μη διάθεσης του υλικού σύμφωνα με την περιγραφή Από 05. ΖΑΧΟΣ σε 09. ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ λόγω μη διάθεσης του υλικού σύμφωνα με την περιγραφή Από 10. ΓΕΡΑΣΗΣ σε 03. EUROSUPPLIES λόγω αιτήματος από Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειακών Συστ. για προμήθεια ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ Από 10. ΓΕΡΑΣΗΣ σε 03. EUROSUPPLIES λόγω αιτήματος από Τμήμα Υποστήριξης Περ/κών Συστ. για προμήθεια ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ Από 10. ΓΕΡΑΣΗΣ σε 03. EUROSUPPLIES λόγω αιτήματος από Τμήμα Υποστήριξης Περ/κών Συστ. για προμήθεια ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ Από 11. MASTER σε 03. EUROSUPPLIES λόγω αιτήματος από Τμήμα Υποστήριξης Περ/κών Συστ. για προμήθεια ποσοστού ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΥ

16 Έχοντας υπόψη: 1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 2. Το Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α / ) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 3. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α 222/ ) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 4. το Ν. 2503/97 «Περί διοίκησης, οργάνωσης και στελέχωσης της Περιφέρειας» 5. Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α 19/ ) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 6. Το Π.Δ. 394/1996 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 και του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ Α 64 / ), όπως ισχύει αναλογικά 7. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α 150/ ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 8. Το άρθρο 26 του Ν (ΦΕΚ 226/Α / ) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 9. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112/ ) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 10. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγγράφουν σε ξεχωριστές πιστώσεις (κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας, τις όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες που τις αφορούν 11. Την αριθ. 6346/ Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί δέσμευσης των πιστώσεων για την προμήθεια γραφικής ύλης & μηχανογραφικών αναλωσίμων της Π.Ε. Λάρισας για το Τη με αριθμό 1112/2012 (Πρακτικό 26 ο / ) (ΑΔΑ: Β43Ε7ΛΡ-ΑΨ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί «έγκρισης διενέργειας Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης & μηχανογραφικών αναλωσίμων της Π.Ε. Λάρισας» και σύστασης Τριμελών Επιτροπών Διενέργειας (Αποσφράγισης & Αξιολόγησης) & Ενστάσεων του Διαγωνισμού. 13. Την αριθ. 03/2012 Διακήρυξη του ανοικτού τακτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχων προμηθευτών γραφικής ύλης & μηχανογραφικών αναλωσίμων της Π.Ε. Λάρισας 14. Τις από κατατεθείσες προσφορές στον 03/2012 διαγωνισμό 15. Το υπ αριθ. 1 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του 03/2012 διαγωνισμού.

17 16. Την αριθ. 1499/2012 (Πρακτικό 30 ο / , Θέμα 127 ο ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΑΔΑ: Β4ΜΛ7ΛΡ-ΜΩΨ) 17. Το υπ αριθ. 2 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας του 03/2012 διαγωνισμού. Κατόπιν των ανωτέρω και καθώς είναι της αρμοδιότητάς σας, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την ανάδειξη των κάτωθι υποψηφίων ως Αναδόχων ανά είδος και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο τη χαμηλότερη -ανά είδος-, για την ανάδειξη προμηθευτών γραφικής ύλης και μηχανογραφικών αναλωσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας, για διάστημα ενός έτους, με ύψος προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου 15% δικαιώματος προαίρεσης) άνευ Φ.Π.Α., σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. 1. ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ 2. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE 3. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ 4. ΣΑΝΗΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. Β. ΖΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 6. ΠΑΠΟΥΤΣΑ - ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 7. A & G PAPER ΑΕΒΕ 8. ΑΧ.ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 9. Ι. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ο.Ε. 10. Μ. ΓΕΡΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 11. ΑΛΕΞΙΟΥ Δ. - ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ειδικό Φορέα 073, ΚΑΕ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 176 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής την υπ αριθμ. 2/ απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας την υπ αριθμ.3243/ απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας περί ορισμού Γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής και μετά την εισήγηση καθώς και διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών,

18 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ την ανάδειξη των κάτωθι υποψηφίων ως Αναδόχων ανά είδος και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Δημόσιου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με κριτήριο τη χαμηλότερη -ανά είδος-, για την ανάδειξη προμηθευτών γραφικής ύλης και μηχανογραφικών αναλωσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Λάρισας, για διάστημα ενός έτους, με ύψος προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου 15% δικαιώματος προαίρεσης) άνευ Φ.Π.Α., σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα. 1. ΚΟΤΤΗΣ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ 2. ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE 3. Α. & Μ. ΓΑΛΑΝΗ ΟΕ 4. ΣΑΝΗΣ Σ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5. Β. ΖΑΧΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ 6. ΠΑΠΟΥΤΣΑ - ΦΑΚΙΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 7. A & G PAPER ΑΕΒΕ 8. ΑΧ.ΚΑΛΤΣΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ 9. Ι. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗΣ Γ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ Ο.Ε. 10. Μ. ΓΕΡΑΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 11. ΑΛΕΞΙΟΥ Δ. - ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ Ν. Ο.Ε. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2013 της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ειδικό Φορέα 073, ΚΑΕ Η απόφαση αυτή πήρε α/α 99 Η Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας Τα μέλη της επιτροπής της επιτροπής της επιτροπής Αργυροπούλου-Καλλιάρα Παππά Αικατερίνη Κρανιάς Βασίλειος Ελένη Λάρισα 4/2/2013 Δεσπόπουλος Κων/νος Γακόπουλος Χρήστος Κολυνδρίνη- Χαλαστάρα Δωροθέα Ψαχούλας Ορέστης Καπέλος Γεώργιος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 ο /18-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1499/2012 ΘΕΜΑ: 127 ο «Ανάδειξη μειοδοτών αριθ. 03/2012 ανοικτού δημόσιου μειοδοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπά υλικά & Υλικών Μηχανογράφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γραφικής ύλης, λοιπών υλικών γραφείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ΕΝΤΥΠΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τεύχη ενδεικτικού προϋπολογισμού & τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της επιχείρησης... με έδρα.., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο.., fax... Η παρούσα οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα Πρόχειρος Διαγωνισμός για την Προμήθεια γραφικής ύληςλοιπών υλικών γραφείου - υλικών μηχανογράφησης Αρ. Διακήρυξης 22272/23-12-2015 Ημερομηνία Διαγωνισμού 29/12/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Της επιχείρησης.....

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002453370 2014-12-05

14PROC002453370 2014-12-05 / / / &..: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr, 05/12/2014.. 25939 : «...... 2015» &,...... 2015, ( ),. 153/05-09-2014........ /3 19134/10-09-2014 ( : 8 46 34-8 ),, &, 17/12/2014 13:00....... (2

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΟΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΉ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ CD-R 700MB 52X ΤΕΜ. 10 CD-R 800MB 52x90 ΤΕΜ. 10 CD-R AUDIO 700MB 52xJ ΤΕΜ. 10 ισκέτες ΤΕΜ. 20 POST-IT 38χ51 3Μ POST-IT 76X76 mm κίτρινο 3Μ POST-IT Μίνι κύβος 51Χ51

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ Σελίδα 1/7 Κωδικός 50-00000 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χαρτί Α4 80 gr. Σελίδα 1/7 Περιγραφή Μον. Μέτ. Πακ. 50-51000 Κλασέρ 4/32 πλαστικά Α4 σε (διάφορα χρώματα) 50-51001 Κλασέρ 8/32 πλαστικά Α4 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. 1 Η ΟΜΑΔΑ : ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ & ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΟΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης: 1/2013 «Προμήθεια γραφικής ύλης, εντύπων, υλικού εκτυπώσεων & λοιπών ειδών γραφείου» για τις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr research.upatras.gr Πάτρα, 19/11/12 Πρόχειρος διαγωνισμός

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32

Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Προµήθεια: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ ΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.935,32 Α/Α Είδος/Χαρακτηριστικά M/M Ποσότητα ΟΜΑ Α Α) Φάκελοι-Κλασέρ-Τετράδια-Μπλοκ-

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Σελίδα 1 από 5 Σελίδα 2 από 5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ Α/Α 1 2 3 4 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ROMA TOP ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ POST-IT Z-NOTES NEON RAINBOW 3M (76x76) ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΜΠΛΟΚ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 40X50 mm 100Φ 3M POST IT ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ κ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ κ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Πανταζίδου 193, Ορεστιάδα, ΤΚ 682 00 Ορεστιάδα, 07/05/2015 ΠΡΟΣ όλους τους ενδιαφερόμενους Για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΕΩΝ ΠΑΝΤΟΡΡΟΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΕΙΔΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 1 CD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 60 2 CD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 3 DVD ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 20 4 DVD ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 10 5 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΥΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Τ Ε Λ Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Γραμματεία Πληροφορίες: Λίνα Κυργιαφίνη Τηλ. 2310-999184 και 2310 999239 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΑ ΤΥΠΟΣ ΜΕΛΑΝΙΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗ 1 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7020 6 140,00 840,00 2 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA MINOLTA 7045 6 150,00 900,00 3 ΜΕΛΑΝΙ ΓΙΑ KONICA

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Συμπληρώνεται από τον Προμηθευτή) ΟΜΑΔΑ ΙΙ α/α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚ Τιμή ΕΣ Μονάδος ( ) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ χωρίς ΦΠΑ Τιμή Μονάδος ( ) με ΦΠΑ Συνολική τιμή (

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 7 η Απόφαση υπ αριθ. 374/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 10. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 23/01/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 2/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ)

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ ΣΥΜΒΑΤΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 TONER ΜΕΛΑΝΙΑ (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ) 1 Toner Xerox 106R1306 WC5230 2 Toner LEXMARK 250d A11E 3 Toner LEXMARK E34016HE 4 Toner LEXMARK 12016SE 5 Toner for HP Laserjet 1018 6 Toner for HP Laserjet

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ψαχνά, 26 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Αριθ. Απόφ.: 76 ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 12490 ΘΕΜΑ: «Κατακύρωση Προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων κλπ του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων.»

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002812578 2015-05-29

15PROC002812578 2015-05-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Πολυτεχνείου, Άγιος Νικόλαος Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΓΕΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TONER, ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π., ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Ερευνητικών Προγραμμάτων Μονάδα Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων Αριθμ. Πρωτ. 471 Πάτρα 3-1-015 Μεγ. Αλεξάνδρου 1 63 34 Πάτρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΙΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΤΙΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ PARKER ΛΕΠΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 2 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (τύπου τανάλιας) ΤΕΜΑΧΙΟ 50 3 ΑΠΟΣΥΡΑΠΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ηράκλειο, 20.03.2014 Αρ. πρωτ. 3070 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ 2784/13.03.2014 Ο Ειδικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Γραφικής ύλης έτους 2015 των Υπηρεσιών του Δήμου. ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων Ταχ. Δ/νση: Αμαξοστάσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Aρ. Πρωτ: 843 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ημερομηνία: 26-1-2016 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Απ. Ζήσης. ΤΗΛ.: 2421006401 FAX: 2421006464 e-mail: azisis@uth.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών Τηλ /φαξ: 40044 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 764/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /8-7-01 ΑΠΟΦΑΣΗ 76/01 ΘΕΜΑ: 6 ο Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Μειοδότη στο πλαίσιο της διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ελ.Βενιζέλου 273 Ταχ. Κώδικας: 17674 Πληροφορίες: Δάγλα Α Τηλέφωνο: 213-2101239

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 29/04/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Αρ. Πρωτ. 20900/2281 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληρ /νση: Xaινά 93 Τ.Κ: 34100 Χαλκίδα Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

1) Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 21-05-2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11989 ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ Διεύθυνση: Ταχυδρομικό Γραφείο Δικ. Μεγάρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια Εντύπων & Γραφικής Ύλης, Αναλωσίμων Για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 22/0/201 Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου.

Κωδικός είδους: Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ Κωδικός είδους: 853000012 Αποσυρραπτικό μεταλλικό τύπου ΖΕΝΙΤΗ η παρόμοιου άλλου εργοστασίου. 1 ΒΑΣΕΙΣ ΓΥΡΙΣΤΩΝ & ΣΠΙΡΑΛ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ Κωδικός είδους: 853000048 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: Βάσεις γυριστών και

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: προμήθεια Γραφικής ύλης ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ & φωτοτυπικού- χημικού χαρτιού του έτους 2013 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 71.850,45 ΕΥΡΩ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση:Ληλάντιων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.Δ. 42/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα,../ /201.. ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 ο /16-12-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1294/2013 ΘΕΜΑ: 45 ο «Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Δικαιολογητικών Συμμετοχής στο

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών

Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Διαβούλευση επί τεχνικών προδιαγραφών των ειδών του διαγωνισμού προμήθειας Γραφικής Ύλης, Εντύπων και Αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανών Περίοδος δημόσιας διαβούλευσης από Τετάρτη 3/04/2014 έως Παρασκευή 11/04/2014.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002694243 2015-04-07

15PROC002694243 2015-04-07 15PROC0694243 25-04-07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ηρώων Πολυτεχνείου 78 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 49 η /2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Θεσ/νίκη, 18-9-2015 Υπεύθυνος: Αγγελίδης Δημήτρης Αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ και ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΜΕΛΑΝΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αριθμ. Μελέτης : 13/2015 Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης,εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ. Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Αριθ. ιακήρ.:12713/30-10-2014 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΙ ΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 826/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΑΛΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 ο /1-8-2013 ΑΠΟΦΑΗ 826/2013 ΘΕΜΑ 9 ο Κατακύρωση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Ελληνική Δημοκρατία Δήμος Χίου Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης Αρ. Μελέτης 01/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Γραφικής Ύλης & υλικών γραφείου Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 ο /12-9-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 945/2013 ΘΕΜΑ 14 ο Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης αποτελεσμάτων του

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Ε Ν Τ Υ Π Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Η συνολική προσφερόμενη αξία της ομάδας/ομάδων στο παρόν έντυπο, θα πρέπει να ταυτίζεται, επί ποινή αποκλεισμού, με τη συνολική προσφερόμενη αξία της

Διαβάστε περισσότερα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 17 Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα Τηλ.: 213 20 63 776 213 20 63 537 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Συνεδρίαση 17 η Απόφαση υπ αριθ. 804/2014

Διαβάστε περισσότερα

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00

1 ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ(ΜΕΓΕΘΟΣ76Χ76 400 ΦΥΛΛΩΝ) 0,80 1500 1.200,00 2 ΧΑΡΤΑΚΙΑ ΚΥΒΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 0,65 1200 780,00 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Κεντρική Υπηρεσία, Π.Κανελλοπούλου 2, 10177 Αθήνα, Τ 2106988500/ F 2106988586, asylo@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr Τμήμα Οικονομικού, Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 792/2013 ΘΕΜΑ: 91 ο Έγκριση Πρακτικού αποσφράγισης Φακέλων Δικαιολογητικών Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /5-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /5-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /5-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 253/2013 ΘΕΜΑ: 48 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: Εισήγηση έγκρισης αποτελέσματος Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ. Stickers Avery ή Herma No 3641 size 12X19mm (παραλληλόγραμμα, χρώμα κίτρινο) 8

ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ. Stickers Avery ή Herma No 3641 size 12X19mm (παραλληλόγραμμα, χρώμα κίτρινο) 8 Σελ. 1 CDR Verbatim (25άδα) 1 CDRW 5 DVD +r Verbatim (25άδα) 1 DVD double layer 10 DVD -R Verbatim (25άδα) 1 Post-it μεσαία τετράγωνα 1 Post-it μικρά παραλληλόγραμμα 1 Scotch Magic 3M 19mmX33m σελοτέιπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Μεσογείων 448 Ταχ. Κώδικας: 153 42 Αγία Παρασκευή Πληροφορίες: Χ. Μανδράκου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιστέρι, 14/05/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: οικ 94141 Ταχ. Δ/νση :Τρώων 1

Διαβάστε περισσότερα

Της Επιχείρησης. Έδρα. Δ/νση... Τηλέφωνο. Fax :.. ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α 1 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20

Της Επιχείρησης. Έδρα. Δ/νση... Τηλέφωνο. Fax :.. ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ Α/Α 1 ΑΠΟΣΥΡΡΑΠΤΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΑΚΙ ΤΕΜΑΧΙΟ 20 ΧΑΡΤΙΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΟΜΑΔΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, προϋπολογισµού 10.432,86 (µε Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ»

Διαβούλευση επί Τεχνικών Προδιαγραφών του διαγωνισμού «ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ» INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date 2015.12.10 143905 EET Reason Location Athens ΑΔΑ 6ΥΨΔ4690ΒΣ-ΥΘ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ηs Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ87ΛΡ-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /27-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011

ΑΔΑ: 4ΑΓ87ΛΡ-0 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /27-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /27-4-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 99/2011 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση Πρακτικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας Γραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙ Η ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/04/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΕΝΤΥΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ & ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ,- ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ(ΕΚΤΥΠΩΤΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ)

ΟΜΑΔΑ Α (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 29/01/2015 Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού Ι. ΓΕΝΙΚΑ Με τον παρόντα προϋπολογισμό δαπάνης 17.749,85 ΕΥΡΩ (ME ) προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ

20 9,76 195,20 PC(100 TEM) 15 ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΧΕΙΡΟΣ Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ- ΤΙΜΗ ΤΕΜ ΔΑΠΑΝΗ ΤΕΜ ΜΕΤΡΑ Χωρίς ΦΠΑ 1 ΧΑΡΤΙ Α3 80 ΓΡ 500 φύλλων 130 7,50 975,00 2 ΧΑΡΤΙ Α4 80gr/m2 500 φύλλων 1878 2,85 5.352,30 3 ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 2 ΣΕΙΡΩΝ στρογγυλές 20 9.76 195,20 4

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ

Αθήνα 10-4-2014. Αρ. Πρωτ. οικ. 76827 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ - ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΑΧ. ΔΝΣΗ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 80-88 ΠΛΗΡ: ΣΠΥΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΛ: 213 2065057 Αθήνα 10-4-2014 Αρ. Πρωτ. οικ. 76827

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ. : Fax :

Τηλ. : Fax : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 29/4/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ιεύθυνση : Πλατεία Ρήγα Φεραίου 1 Ταχ. Κώδικας : 38001 Πληροφορίες : Γ. Γεωργάκος Τηλ. : 24213 50106

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΠΑΚΕΤΟ Α ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ΣΤΥΛΟ (ΤΕΜΑΧΙΑ) FABER CASTEL 030 M - ΜΠΛΕ 150 FABER CASTEL 030 M - KOKKINO 15 FABER

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Πληροφορίες : Ν. Γουβέλη Τηλ: 213-2100509 213-2100516 Ταχ.Δ/νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία

Ερώτημα: Στο άρθρο Α. παρ. Α2 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ αναφέρεται «Ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία Ορθή επανάληψη: Διευκρινίσεις επί των προδιαγραφών του διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτυπωτικών & φωτοτυπικών μηχανημάτων, περιφερειακών & αναλωσίμων Η/Υ και γραφικής ύλης & υλικών γραφείου»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ 3.915,65 ΕΥΡΩ (MH ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax...

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης, έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ..,τηλέφωνο..., fax... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ Πληρ. Σιώμπου Αγλαΐα Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135 Τηλ. 28213 41760, Φαξ 28213 41763 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: ,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, Κέρκυρα, τηλ.: Fax: , ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Ριζοσπαστών Βουλευτών 7, 49100 Κέρκυρα, τηλ.: 2661087603-6 Fax: 2661087641, e-mail: rc@ionio.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ Γραμματεία Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας Ημ/νία : 25/04/2013 Μονάδ : Διενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ -TONER ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 37.134,76. CPV:30192700-8

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC0048149 16-07-22 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗΣ Μυτιλήνη, 22/07/16 Α.Π.: 6289 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Ρόδου (Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 Σελίδα 1 από 8 Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013

ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΡ-ΖΞΔ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 ο /12-7-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 720/2013 ΘΕΜΑ: 19 ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας της 12-6-2013, για την ανάδειξη αναδόχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 ο /27-11-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 1231/2013 ΘΕΜΑ: 54 ο Έγκριση διενέργειας Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την

Διαβάστε περισσότερα

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών

Πρόχειρος διαγωνισµός για την προµήθεια: Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών Πανεπιστηµίου Πατρών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π.. 432/81 ΤΗΛ: 26/996660 FAX: 26/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 03.02.12 Πρόχειρος διαγωνισµός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά της 20ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΜΒ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ»

MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΤΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1/2016 Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών MEΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Γραφική ύλη» (CPV 30192700-8) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

16REQ

16REQ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ Αρ. Μελέτης : 6/2016 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 34_/ 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αντικείμενο της μελέτης είναι η Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. : Προμήθεια γραφικής ύλης. Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ : Προμήθεια γραφικής ύλης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 53,692,47 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :08/12/2015 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γραφικής ύλης.όλα τα υλικά πρέπει να είναι εγνωσμένου κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Το ποσό των 12.147,11 ευρώ θα βαρύνει τους ακόλουθους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2015:

ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. Το ποσό των 12.147,11 ευρώ θα βαρύνει τους ακόλουθους κωδικούς του προϋπολογισμού έτους 2015: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Μελέτης 5/2015 ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ηράκλειο, 05.03.2014 Αρ. πρωτ. 2357 Ο Ειδικός Λογαριασμός του Πανεπιστημίου Κρήτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Εσωτερικού ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΟΣΟΥ 4.701,23 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Προσχολικής Αγωγής. Ο.Κ.Π.Α.Π.Α. Ιωάννινα 19/3/2015 Αριθμ. Πρωτ. 1028 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α» ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ και ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Α/Α ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΙΔΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ποσότητα BLACK ποσότητα YELLOW ποσότητα MAGENTA ποσότητα CYAN ποσότητ α color BROTHER 1 Brother dcb -7010L Fax 1 2 Brother

Διαβάστε περισσότερα

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON

19 EPSON SX-105 ΝΑΙ 3 ΝΑΙ 9 20 EPSON STYLUS SX235W ΝΑΙ 5 ΝΑΙ 15 21 EPSON WORKFORCE WF-7015 ΝΑΙ 13 ΝΑΙ 39 22 EPSON STYLUS D-88 ΝΑΙ 4 ΝΑΙ 12 23 EPSON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αθήνα, 01/12/2014 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ. Πρωτ. :Δ.Υ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ ΠΡΟΣ ΤΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 213-1311612 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:. ΕΠΩΝΥΜΟ: ΙΕΥΘΥΝΣΗ:.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΛ9Ξ6ΣΙ-ΥΟ3 Πειραιάς, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 ο /20-3-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 353/2014 ΘΕΜΑ: 31 ο Εισήγηση Έγκρισης Μειοδότη Αναδόχου για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 22/04/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2015 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 864 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1472/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1472/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 ο /28-12-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 1472/2015 ΘΕΜΑ: 57 ο «Αποτέλεσμα του επαναληπτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την Σελίδα 1 / 17 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1178 Αθήνα: 28/05/2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ για την «Προμήθεια Αναλωσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Αθήνα 1-4-2015 Aρ.Πρωτ: 3250 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών ΑΙΓΙΝΗΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 72 Τ.Κ.: 11528 Πληροφορίες: Αγγελική Νικολοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΜΕΛΕΤΗ. Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Διεύθυνση Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης Α ρ. μ ε λ έ τ η ς : 2 0 /2 0 1 3 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 27.894,43

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ ΛΟΥΔΙΑ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ 16/02/2015 Αρ. πρωτ. 181 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.895,00 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 4/2015 Ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Αξιού - Λουδία - Αλιάκμονα

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ CPV :30192700-8 30192151-4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με την παρούσα έκθεση προβλέπεται η προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου και σφραγίδων, για την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των υπηρεσιών του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013. ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Ιωνία: 21-6-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 8/2013 ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ Αρ. Πρωτ.: 1575 ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κωνσταντά 141 Τ.Κ. 382 21, ΒΟΛΟΣ Τηλ. 24210 75126 FAX: 24210 75135 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τα Πρακτικά

Διαβάστε περισσότερα