ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 23057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β 112) «Ενί σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρ τηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικη τικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»... 1 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επί του αι τήματος της επιχείρησης «ΑΣΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», δ.τ. «ΑΣΚΟ ΑΕ» για αποδοχή εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου πρότασης της για την κατάρτιση συμφωνίας πιστωτών σύμφω να με τις διατάξεις των άρθρων 99 επόμενα του Ν. 3588/ Καθορισμός εξόδων μετακίνησης χιλιομετρικής αποζημίωσης, δαπανών διανυκτέρευσης και ημε ρήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε., της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., της ΔΕΔΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/ υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απο λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδα Α στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύ ματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπ/σης (ΑΣΠ... 4 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνε δρίου που υπηρετούν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για το έτος ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΕΞ 604/2012 (Γ.Υφ.) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.1/οικ (1) Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Β 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νό μων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμ μα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α 98). 2. Του Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ θηκε μεταγενέστερα. 3. Του Π.Δ. 320/88 (ΦΕΚ Α 149) «Οργανισμός Υπηρε σιών Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 4. Του Π.Δ 65/2011 (ΦΕΚ Α 147) «Διάσπαση του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Δι οικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νησης, Νέας Γενιάς». 5. Του Π.Δ 110/2011 (ΦΕΚ Α 243) «Διορισμός Αντιπροέ δρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ γών και Υφυπουργών». 6. Της υπ αριθμ / (ΦΕΚ Β 2741) απόφα σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Διοικητικής

2 23058 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Ανά θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κων σταντίνο Ρόβλια και Παντελή Τζωρτζάκη». 7. Της παρ. 7 του άρθρου 6 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοι κητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Αντικείμενο Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται τα λεπτο μερειακά και τεχνικά θέματα για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», ειδικότερα όσα αφορούν τη συλλογή, ταξινόμηση, κατα χώριση και επεξεργασία προς ανάρτηση των κειμένων των νόμων και πράξεων που αναρτώνται, την έκδοση κωδικού Αριθμού Διαδικτυακής Ανάρτησης, τη λήψη και καταχώριση των στοιχείων του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο και τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τις τεχνικές λεπτομέρειες της ανάρτη σης στους δικτυακούς τόπους των υπόχρεων φορέων και οργάνων, την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση, τη δημιουργία και την τήρηση κεντρικού αρχείου. Άρθρο 2 Ορισμοί Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων: η ηλε κτρονική εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί με σκοπό την υλοποίηση του Προγράμματος Διαύγεια και η χρήση της διατίθεται για όλους του φορείς κεντρικά από το Υπουρ γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δια κυβέρνησης Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α.): ο μοναδικός κωδικός αριθμός που αποδίδεται με αυτομα τοποιημένο τρόπο σε κάθε νόμο ή πράξη που αναρτάται στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων και εγγράφεται αυτόματα σε κάθε σελίδα του εγγράφου. Κεντρικός Δικτυακός Τόπος: ο δικτυακός τόπος που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Εθνικού Τυπογραφεί ου στην ηλεκτρονική διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr, στον οποίο αναρτάται το σύνολο των νόμων και πράξεων όλων των φορέων. Δικτυακός Τόπος Φορέα: ο επιμέρους δικτυακός τόπος κάθε φορέα στην ηλεκτρονική διεύθυνση et.diavgeia.gov.gr/ [κωδικός φορέα] στον οποίο αναρτά το σύνολο των νόμων και πράξεων που υποχρεούται σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3861/2010. Ενημερωτικός Δικτυακός Τόπος: ο δικτυακός τόπος για την ενημέρωση των φορέων, των πολιτών, των οργα νισμών και των επιχειρήσεων σχετικά με το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavgeia.gov.gr. Άρθρο 3 Κεντρικός Δικτυακός Τόπος Ενημερωτικός Δικτυακός Τόπος Δικτυακοί Τόποι Φορέων 1. Οι νόμοι και οι πράξεις που προβλέπονται στο Ν. 3861/2010 αναρτώνται στον Δικτυακό Τόπο του Φορέα και ταυτόχρονα αναρτώνται αυτομάτως στον Κεντρικό Δικτυακό Τόπο μέσω της ειδικής Εφαρμογής Καταχώ ρισης Νόμων και πράξεων 2. Ο Κεντρικός Δικτυακός Τόπος σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η αναζήτηση πληροφοριών, να είναι ευχερώς προσβάσιμες οι αναρτημένες πράξεις στο μέσο χρήστη και να εξασφαλίζεται η ισότητα ως προς την πρόσβαση. 3. Στον Ενημερωτικό Δικτυακό Τόπο διατίθεται ενημε ρωτικό υλικό, εγχειρίδια χρήσης για την Εφαρμογή Κα ταχώρισης Νόμων και πράξεων, εγχειρίδια χρήσης για την εφαρμογή διαχείρισης του Δικτυακού Τόπου Φορέα, απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις φορέων και πολιτών και κάθε απαραίτητη πληροφορία για τη διευκόλυνση των φορέων κατά την ένταξή τους στο πρόγραμμα και στην εφαρμογή του. 4. Οι κανόνες και όροι λειτουργίας που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου του Εθνικού Τυπογραφείου, ισχύουν και για τη λειτουργία του Κε ντρικού Δικτυακού Τόπου και τους Δικτυακούς Τόπους των Φορέων. 5. Η Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων προσφέρει την τεχνική δυνατότητα μαζικής αποστο λής πράξεων προς ανάρτηση με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. 6. Στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων δύναται να αναπτυχθούν μηχανισμοί διασύνδεσης με το σύστημα δημοσίευσης των Φύλλων Εφημερίδας της Κυβέρνησης του Εθνικού Τυπογραφείου που θα επιτρέ πουν την αυτόματη ανάρτηση των νόμων και πράξεων που προβλέπονται από το Ν. 3861/2010. Άρθρο 4 Ένταξη φορέων στο Πρόγραμμα Διαύγεια 1. Για την ένταξη των υπόχρεων φορέων στο Πρόγραμ μα Διαύγεια ισχύουν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 10 του Ν. 3861/2010 προθεσμίες. Η ένταξη πραγματοποιεί ται κατόπιν υποβολής σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος από τον υπόχρεο φορέα μέσω της ηλεκτρονικής υπηρε σίας που διατίθεται στον Ενημερωτικό Δικτυακό Τόπο. Η διαδικασία ένταξης ακολουθείται σε κάθε περίπτωση σύστασης νέου υπόχρεου φορέα. 2. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης φορέα που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Διαύγεια υποβάλλε ται ενημέρωση στην ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτημάτων υποστήριξης του Προγράμματος Διαύγεια. Ο Δικτυακός Τόπος του Φορέα δεν καταργείται, αλλά παύ ει η ανάρτηση νόμων και πράξεων με απενεργοποίηση των δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών του φορέα στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων. 3. Οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και της Το πικής Αυτοδιοίκησης μεριμνούν για την ενημέρωση του συνόλου των νομικών προσώπων που εποπτεύουν και την υποστήριξή τους σε επιχειρησιακά, τεχνικά και νομικά θέματα σχετικά την ανάρτηση νόμων και πρά ξεων στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν. 3861/2010. Άρθρο 5 Συγκρότηση και Λειτουργία Ομάδων Διοίκησης Έργου 1. Οι Ομάδες Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) που συγκροτού νται σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρου 6 Ν. 3861/2010 έχουν ως αντικείμενο την τεχνική, διαδικαστική και οργανω τική υποστήριξη της ανάρτησης νόμων και πράξεων

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) στο διαδίκτυο. Κάθε φορέας καθορίζει τον αριθμό και την κατανομή των μελών της Ο.Δ.Ε. ανάλογα με τον όγκο των πράξεων που εκδίδει και την οργανωτική του διάρθρωση. 2. Η Ο.Δ.Ε. κάθε φορέα στελεχώνεται από υπαλλήλους οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες διοικητικές και τεχνικές γνώσεις και εκδηλώνουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους σε αυτή, ύστερα από πρόσκληση της υπηρεσίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον συμμετοχής, η οικεία υπηρεσία προβαίνει με πρωτοβουλία της στη συγκρότηση της Ο.Δ.Ε. 3. Σε κάθε Ο.Δ.Ε. ορίζεται ένα μέλος ως Συντονιστής και τουλάχιστον ένα μέλος ως Διαχειριστής. 4. Ο Διαχειριστής της Ο.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα ενερ γοποίησης της πρόσβασης των χρηστών της Εφαρμογής Καταχώρισης Νόμων και πράξεων οι οποίοι θα έχουν δικαίωμα ανάρτησης, προσθήκης και επεξεργασίας ορ γανικών μονάδων των οποίων τα στελέχη έχουν δικαί ωμα υπογραφής, προσθήκης και επεξεργασίας τελικών υπογραφόντων για το φορέα και σύνδεσής τους με τις αντίστοιχες οργανικές μονάδες, επεξεργασίας των μεταδεδομένων και ανάκλησης ανάρτησης των πράξε ων. Ο Διαχειριστής οφείλει να επικαιροποιεί διαρκώς τα στοιχεία του φορέα στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων καθώς και τα στοιχεία των υπο γραφόντων των μονάδων και των χρηστών 5. Η Συντονιστική Ομάδα Διοίκησης Έργου (Σ.Ο.Δ.Ε.) για το Πρόγραμμα Διαύγεια που συγκροτείται στο Υπουρ γείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Δι ακυβέρνησης συντονίζει και υποστηρίζει τη λειτουργία των Ο.Δ.Ε. των υπόχρεων φορέων. Συνεργάζεται με το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και όλα τα ιδιαίτερα Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου, με σκοπό την παρακολούθηση και υποστήριξη της ορθής εφαρμογής των άρθρων 1 6 του Ν. 3861/ Η Σ.Ο.Δ.Ε. και οι Ο.Δ.Ε. των υπόχρεων φορέων συ νεργάζονται με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης για τη συνεχή κατάρτιση και ενημέ ρωση στελεχών των φορέων. 7. Κατά την εκτέλεση του έργου τους οι Ο.Δ.Ε. δύνα νται να επικοινωνούν με τη Σ.Ο.Δ.Ε. μέσω της ηλεκτρο νικής υπηρεσίας υποβολής αιτημάτων υποστήριξης της Εφαρμογής Καταχώρισης Νόμων και πράξεων. Επίσης δύνανται να έχουν απευθείας επικοινωνία, προφορικώς ή εγγράφως, με κάθε άλλο φορέα με σκοπό τη διευκό λυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Άρθρο 6 Διαδικασία Ανάρτησης Νόμων και πράξεων 1. Οι πράξεις που αναφέρονται στην παρ. 4 άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 αναρτώνται αμελλητί στο Διαδίκτυο με μέριμνα του οργάνου που τις εξέδωσε μέσω της Εφαρμογής Καταχώρισης Νόμων και πράξεων. Για την ανάρτηση ακολουθούνται οι διαδικασίες που περιγρά φονται στους σχετικούς οδηγούς και εγχειρίδια που δημοσιεύονται στον Ενημερωτικό Διαδικτυακό Τόπο. 2. Μόλις ολοκληρωθεί η ανάρτηση της πράξης στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων, αυτή λαμ βάνει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (Α.Δ.Α). Ο Α.Δ.Α. είναι ένας μοναδικός κωδικός που παράγεται αυτόματα και εγγράφεται από την εφαρμογή σε κάθε σελίδα του εγγράφου που αναρτάται. 3. Ο Α.Δ.Α. γνωστοποιείται αυτομάτως και άμεσα στον εκδότη της πράξης με ηλεκτρονικά μέσα. 4. Ταυτόχρονα με την ανάρτηση των νόμων και πρά ξεων αναρτώνται υποχρεωτικά συμπληρωματικά πληρο φοριακά στοιχεία (μεταδεδομένα). Κατά τη συμπλήρωση των μεταδεδομένων καταβάλλεται κάθε δυνατή επιμέ λεια για την πλήρη, ορθή και ακριβή αποτύπωση του εί δους και του περιεχομένου κάθε πράξης. Στην κατηγορία «λοιπές κανονιστικές πράξεις» εντάσσονται αποκλειστικά οι πράξεις της περ. 4, παρ. 4 άρθρου 2 Ν. 3861/2010. Στην κατηγορία «λοιπές ατομικές διοικητικές πράξεις» εντάσ σονται μόνον οι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες δημοσιεύονται σύμφωνα ειδική διάταξη νόμου είτε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης είτε στον ημερήσιο τύπο, είτε στην ιστοσελίδα ή στο κατάστημα του φορέα. Η απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αναρτάται στην κα τηγορία «προϋπολογισμός». Στην κατηγορία «δαπάνες» καταχωρείται η διοικητική πράξη που οριστικοποιεί την πληρωμή κάθε επιμέρους δαπάνης και περιέχει το ακρι βές ποσό που θα πληρωθεί. 5. Στην περίπτωση σύνθετων διοικητικών ενεργειών, ο εκάστοτε υπόχρεος για την ανάρτηση φορέας υποχρε ούται να συσχετίζει τον Α.Δ.Α. της πράξης που εκδίδει, με τον Α.ΔΑ. της προηγούμενης κατά σειρά έκδοσης πράξης της σύνθετης διοικητικής ενέργειας. 6. Κατά τη διαδικασία ανάρτησης πράξης που τροπο ποιεί αναρτημένη διοικητική πράξη, γίνεται υποχρεωτι κά καταχώριση του Α.Δ.Α. της τροποιούμενης πράξης. Παρόμοια ισχύουν σε περιπτώσεις ανάκλησης ή ορθής επανάληψης αναρτημένης πράξης 7. Οι φορείς που υποχρεούνται σε ανάρτηση των νό μων και πράξεων λαμβάνουν όλα τα αναγκαία και κα τάλληλα τεχνικά, διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται. 8. Σε περίπτωση συναρμοδιότητας, η πράξη αναρτάται με μέριμνα των συναρμοδίων σε όλους τους αντίστοι χους Δικτυακούς Τόπους των Φορέων. 9. Αν στην κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η ανάρ τηση περίληψης της πράξης στο Διαδίκτυο αναρτάται η περίληψη αυτή. 10. Οι νόμοι και οι πράξεις που είναι κατά νόμο δη μοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης αναρτώ νται ευθύς μόλις γίνει γνωστός στο φορέα ο αριθμός του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο οποίο θα δημοσιευθούν. Οι λοιπές πράξεις αναρτώνται μό λις ολοκληρωθεί η διεκπεραίωσή τους από την οικεία υπηρεσία πρωτοκόλλου ή γραμματείας. Εάν ειδική δι άταξη νόμου προβλέπει τη δημοσίευση ολόκληρου του κειμένου ή της περίληψης της πράξης στον τύπο, στην ιστοσελίδα ή στο κατάστημα του φορέα, η πράξη ή η περίληψή της αναρτάται ταυτόχρονα με την αποστολή της προς δημοσίευση. 11. Ειδικότερα για τις πράξεις που περιέχουν πληρο φορία σχετικά με διενέργεια ελέγχων, ο εκδότης κρίνει κατά περίπτωση το χρόνο της ανάρτησης, ώστε να μην παρακωλύεται η εκτέλεση της πράξης και η αποτελε σματικότητα του ελέγχου. Παρόμοια ισχύουν για τις πράξεις συγκρότησης ομάδων και επιτροπών για τις οποίες ο εκδότης κρίνει ότι πρέπει να διατηρηθεί η ανωνυμία των μελών τους. Άρθρο 7 Ανάκληση πλημμελούς ανάρτησης Σε περίπτωση ανάρτησης λανθασμένου εγγράφου, πραγματοποιείται αμελλητί ανάκληση της ανάρτησης,

4 23060 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) με ταυτόχρονη συμπλήρωση επαρκούς αιτιολογίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο σχε τικό εγχειρίδιο που δημοσιεύεται στον Ενημερωτικό Διαδικτυακό Τόπο. Η πράξη της οποίας η ανάρτηση ανακλήθηκε απενεργοποιείται και παύει η δημοσίευσή της, ενώ η ειδική αιτιολογία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα αναζήτησης της ανακληθείσας ανάρτησης. Άρθρο 8 Χρήση του Α.Δ.Α. κατά τον ανασχεδιασμό διοικητικών διαδικασιών Οι φορείς οφείλουν, κατά τον ανασχεδιασμό για την απλούστευση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασι ών, ως προς το μέρος που αφορά στην υποβολή ή τη διακίνηση των αναρτημένων πράξεων, να κάνουν χρήση του Α.Δ.Α., στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων. Άρθρο 9 Δημιουργία και Τήρηση Αρχείου 1. Στο Εθνικό Τυπογραφείο και σε κάθε φορέα που έχει υποχρέωση ανάρτησης των πράξεών του στο δια δίκτυο δημιουργείται και τηρείται ηλεκτρονικά κεντρικό αρχείο βάση δεδομένων, στο οποίο καταχωρίζονται οι πράξεις που αναρτώνται, σύμφωνα με τις αρχές, τις διαδικασίες και τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 15 Ν. 3979/2011 και το οποίο είναι προσιτό σε κάθε εν διαφερόμενο και με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 άρθρου 6 Ν. 3861/ Τα στατιστικά στοιχεία που εξάγονται από το κε ντρικό αρχείο δύνανται να αξιοποιούνται, μεταξύ άλ λων, για την διαμόρφωση δεικτών που αποτυπώνουν το επίπεδο διαφάνειας της δράσης των υπαγόμενων στο Ν. 3861/2010 οργάνων και φορέων. Άρθρο 10 Ασφάλεια κατά τη χρήση της Εφαρμογής Καταχώρισης Νόμων και πράξεων 1. Η πρόσβαση στην εφαρμογή καταχώρισης νόμων και πράξεων και η χρήση αυτής επιτρέπεται μόνον σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους κάθε υπόχρεου φορέα. Στους υπαλλήλους αυτούς, που υποδεικνύονται εγγρά φως από τον υπόχρεο φορέα, χορηγούνται κωδικοί πρό σβασης στην εφαρμογή (όνομα χρήστη και συνθηματι κός κωδικός), η χρήση των οποίων και μόνον επιτρέπει τεχνικώς την πρόσβαση και χρήση της εφαρμογής. 2. Έκαστος χρήστης που συνδέεται στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων με χρήση της δι εύθυνσης ασφαλούς πρόσβασης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και καταβάλλει κάθε δυνατή επιμέλεια για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του κα θώς και για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Έκαστος χρήστης οφείλει να μεταβάλλει τον κωδικό πρόσβασης, που του έχει αποδοθεί, κατά την πρώτη είσοδό του στην εφαρμογή αλλά και περιοδικά. Επίσης οφείλει να επικαιροποιεί τα στοιχεία του στο σύστημα μέσω των προσφερόμενων εφαρμογών. 3. Στο πλαίσιο της συντήρησης των εφαρμογών του Προγράμματος απενεργοποιούνται τακτικά οι λογαριασμοί των χρηστών που δεν έχουν συνδεθεί στην Εφαρμογή Καταχώρισης Νόμων και πράξεων για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών. Σε περίπτωση ανάγκης επανασύνδεσης ο διαχειριστής της εφαρμο γής του φορέα ενεργοποιεί την ανάκτηση πρόσβασης αποδίδοντας στο χρήστη νέο κωδικό πρόσβασης. Άρθρο 11 Πρόσβαση στις Εφαρμογές και Ανοικτή Διάθεση Δεδομένων 1. Οι δικτυακοί τόποι του Προγράμματος Διαύγεια λει τουργούν ως τόποι ελεύθερης πρόσβασης για κάθε χρή στη. Η πρόσβαση σε αυτούς δεν συνεπάγεται για τους χρήστες κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP s). 2. Το σύστημα ανοικτής διάθεσης των δημόσιων δεδομένων που καταχωρίζονται στις εφαρμογές του Προγράμματος Διαύγεια προσφέρει τη δυνατότητα άντλησης δεδομένων των νόμων και πράξεων που έχουν αναρτηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος με χρήση ανοιχτών προτύπων. Όλα τα δεδομένα που αντλού νται από το σύστημα είναι διαθέσιμα με άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά Προέλευσης. Ο τρόπος πρόσβασης και λειτουργίας και οι τεχνικές λεπτομέρει ες της εφαρμογής διάθεσης των ανοιχτών δημόσιων δεδομένων ορίζονται στην τεκμηρίωση της εφαρμογής αυτής που δημοσιεύεται στον Ενημερωτικό Δικτυακό Τόπο για το Πρόγραμμα Διαύγεια. 3. Η περαιτέρω χρήση των αναρτημένων πράξεων για εμπορικούς ή μη σκοπούς επιτρέπεται υπό τους όρους του Ν. 3448/2006 (ΦΕΚ Α 57) και των κατ εξουσιοδό τηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν. Άρθρο 12 Έναρξη ισχύος Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 2 Μαΐου 2012 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ F Αριθμ. 2/36932/0025 (2) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών επί του αιτήμα τος της επιχείρησης «ΑΣΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕ ΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», δ.τ. «ΑΣΚΟ ΑΕ» για αποδοχή εκ μέρους του Ελληνι κού Δημοσίου πρότασης της για την κατάρτιση συμ φωνίας πιστωτών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ θρων 99 επόμενα του Ν. 3588/2007. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Λαμβάνοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 2322/ (ΦΕΚ Α 143/ ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 2) Τις διατάξεις του Ν. 3588/2007 (ΦΕΚ Α 153/ ) και ιδιαίτερα το 6o και 7o Κεφάλαιο όπως έχουν τρο ποποιηθεί και ισχύουν.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ) Το Ν.3808/2009 (ΦΕΚ Α 227/2009) άρθρο 4 παρ. 6 όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 58 παρ.6 του Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ Α 89/ ) 4) Την με αριθμ.591/2011 Γνωμοδότηση της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 5) Τις Κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές (2004/C 244/02) 6) Την σχετική με το αίτημα της εταιρείας «ΑΣΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», δ.τ. «ΑΣΚΟ ΑΕ» πρόταση του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠ 4/ ) και τα πρακτι κά της 214ης συνεδρίασης αυτού, αποφασίζουμε: Το Ελληνικό Δημόσιο να υποκατασταθεί άμεσα στο σύνολο των δικαιωμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις για τις οποίες παρασχέθηκε η εγγύησή του. Η καταβολή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου μέχρι του ποσού που αυτό έχει εγγυηθεί, σε εφαρμογή των παραγράφων 1,2,3, του άρθρου 11 του ν. 2322/1995, θα υλοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και ελέγχου που ορίζονται στην με αριθμ. 2/478/0025/ ΥΑ. Επίσης, να γίνει αποδεκτό, μέσω της προβλεπόμενης από το ν.3588/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το σχέδιο αναδιοργάνωσης εξυγίανσης που έχει προ ταθεί από την εταιρεία και έχει πιστοποιηθεί κατά τα προαναφερόμενα. Τέλος το Ελληνικό Δημόσιο να παραστεί όπου η δικο νομία το επιτάσσει προκειμένου να επιτευχθεί η υπαγω γή της εταιρείας στις διατάξεις του εθνικού πτωχευτι κού δικαίου, με σκοπό την αναδιοργάνωση εξυγίανση, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα καθώς επίσης και με τα αναφερόμενα σχετικά στον Πτωχευτικό Κώδικα. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ F Αριθμ. οικ. 2/36916/0022 (3) Καθορισμός εξόδων μετακίνησης χιλιομετρικής απο ζημίωσης, δαπανών διανυκτέρευσης και ημερήσιας αποζημίωσης των υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε., της ΑΔ ΜΗΕ Α.Ε., της ΔΕΔΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙ ΜΕΣ Α.Ε. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α 98), 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6, της παρ. 2 και 3 του άρθρου 8 και του άρθρου 9 του Ν. 2685/1999 «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων και άλ λες διατάξεις» (ΦΕΚ 35Α), 3. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας Επεί γοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40 Α ), 4. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν. 3943/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στε λέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 66 Α ), 5. Την υπ αριθμ. 2876/2009 απόφαση του Πρωθυ πουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων (ΦΕΚ2234/Β / ), 6. Την υπ αριθμ. 2/36580/0022/ Εγκύκλιο του Γενι κού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή οδηγιών για την υλοποίηση μισθολογικών ρυθμίσεων», 7. Την ανάγκη καθορισμού της ημερήσιας εκτός έδρας αποζημίωσης των υπαλλήλων της ΔΕΗ Α.Ε., της ΑΔΜΗΕ Α.Ε, της ΔΕΔΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., λόγω της φύσης εργασίας αυτών, 8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 1. Για τους τακτικούς υπαλλήλους με σχέση εργασί ας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και τους έκτακτους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή έργου που υπη ρετούν στη ΔΕΗ Α.Ε., στη ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., οι οποίοι μετακινούνται εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, καθορίζουμε ότι: α. Το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50 ). β. Το ύψος της δαπάνης διανυκτέρευσης, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία οι προαναφερόμενοι δικαιού χοι εντάσσονται, ορίζεται κατ ανώτατο όριο ως εξής: Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II μέχρι 80 Β. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III μέχρι 65 Γ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV μέχρι 50 Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 20% κατά τη θερινή περίοδο Ιουλίου Σεπτεμβρίου γ. Η διανυκτέ ρευση επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από 90 χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με δημόσια μεταφορικά μέσα και 110 χιλιόμετρα όταν κινείται με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο ή υπηρε σιακό αυτοκίνητο και για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 ναυτικών μι λίων και από νησί σε νησί άνω των 10 ναυτικών μιλίων εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν. 2. Καθορίζουμε τη χιλιομετρική αποζημίωση των με τακινούμενων για υπηρεσία, με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, τακτικών υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτι κού δικαίου αορίστου χρόνου, καθώς και των εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί στου χρόνου ή ορισμένου χρόνου ή έργου της ΔΕΗ Α.Ε., της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., της ΔΕΔΗΕ Α.Ε. και της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕ ΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., για μετακίνηση με επιβατηγά αυτοκίνητα και μοτοποδήλατα σε 0,15 για κάθε χιλιόμετρο. 3. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 3 Μαΐου 2012 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

6 23062 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. Φ.151/ /Β6 (4) Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/ υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυ τηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδα Α στα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνο λογικής Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ) στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ/σης (ΑΣΤΕ) στις Ακαδημίες Εμπο ρικού Ναυτικού (ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373 Β / ). Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του Ν. 2525/1997 «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων στην Τριτο βάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έρ γου και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 188 Α /1997), όπως αντι καταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α /2001) και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 11 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α /2011) 2. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3748/2009 «Πρό σβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απο λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 29 Α /2009) 3. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/ Υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυ τηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδα Α και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373 Β/ ), όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθμ. Φ.151/2996/Β6/ (ΦΕΚ 55 Β /2010), Φ.151/17193/Β6/ (ΦΕΚ 346 Β /2011) Φ.151/67431/Β6/ (ΦΕΚ 1307 Β /2011) και Φ.151/40925/ Β6/ (ΦΕΚ 1280 Β /2012) όμοιές της. 4.Τις διατάξεις της με αριθμ.27528/στ5/ (ΦΕΚ 763 Β /2012) κοινής απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη σκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου». 5.Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α), κατ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: Α. Τροποποιούμε τη με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/ Υπουργική απόφαση «Πρόσβαση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) Ομάδα Α και σχολές Αστυφυλάκων» (ΦΕΚ 373 Β/ ), ως ακολούθως: ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ 1. Στις Στρατιωτικές Σχολές των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης προστίθενται οι Σχολές «ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ ΡΑΔΙ ΟΝΑΥΤΙΛΩΝ (ΣΙΡ)» και «ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟ ΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ)». 2. Στο τέλος του εδαφίου α της παρ. 3 του άρθρου 13, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. Α του άρθρου μόνου της με αριθμ. Φ.151/67431/Β6/ (ΦΕΚ 1307 Β /2011) Υ.Α., προστίθεται φράση, ως εξής: «Κατ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος εδαφίου ο υποψήφιος δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για σχολή ή τμήμα, στο οποίο είναι ήδη σπουδαστής.» 3. Το εδάφιο β της παρ. 2 του άρθρου 13, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. Α του άρθρου μόνου της με αριθμ. Φ.151/67431/Β6/ (ΦΕΚ 1307 Β /2011) Υ.Α., αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β. Ο Διευθυντής κάθε σχολικής μονάδας μετά την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών της παραγράφου 4 του άρθρου 17 της παρούσας, των υπο ψηφίων που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις αα πολυτέκνων, ββ τριτέκνων και γγ κοινωνικών κριτηρίων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ), δηλώνει στα αντίστοιχα πεδία της εφαρμογής του ηλεκτρονικού μηχανογραφικού την ειδική περίπτωση ή την υποπερίπτωση αν πρόκειται για την περίπτωση γγ στην οποία ανήκουν οι ως άνω υποψήφιοι. Σε περίπτωση που οι ως άνω υποψήφιοι ανήκουν σε περισσότερες από μια κατηγορίες, επιλέγουν μόνο μία, προκειμένου να διεκδικήσουν τις επιπλέον θέσεις, που ορίζονται για την εισαγωγή πέραν του αριθμού εισακτέων, όπως κα θορίζεται κατ έτος.» 4. Η παρ. 4 του άρθρου 17 της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6 (ΦΕΚ 373 Β/ ) Υ.Α., όπως προστέθηκε με την παρ. Γ του άρθρου μόνου της με αριθμ. Φ.151/67431/Β6/ (ΦΕΚ 1307 Β /2011) Υ.Α., αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι που εμπίπτουν στις ειδικές περιπτώσεις αα πολυτέκνων, ββ τριτέκνων και γγ κοινωνικών κριτη ρίων, όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3966/2011 (ΦΕΚ 118 Α ), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 2 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α ), για την υπαγωγή τους σε μια ειδική περί πτωση προσκομίζουν σε συγκεκριμένη προθεσμία που ανακοινώνεται από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων επιπλέον δικαιολογητικά στο Λύκειο ανά περίπτωση, ως ακολούθως: i) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΑΥΤΩΝ βολή του μηχανογραφικού δελτίου. β) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πο λυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ), που είναι σε ισχύ, από το οποίο προκύπτει ρητά η πολυτεκνική ιδιότητα. Στην ειδική περίπτωση των πολυτέκνων για την εφαρμογή της παρούσας, εμπίπτουν οι υποψήφιοι που είναι πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 1910/1944 (ΦΕΚ 229 Α ), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α ), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων. Η πολυ τεκνική ιδιότητα διατηρείται ισοβίως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α ). ii) «ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ» α) Πιστοποιητικό /πιστοποιητικά οικογενειακής κατά στασης από το Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. β) Υπεύθυνη Δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή) ενός γονέα, με την οποία δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τρία (3) ζώντα τέκνα (ανα φέρονται τα ονομαστικά στοιχεία των τριών τέκνων) από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως ανα γνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη ανα γνωρισθέντα ζώντα τέκνα, το περιεχόμενο της οποίας

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) θα ταυτίζεται με το/τα πιστοποιητικό/πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης. Στην περίπτωση των τριτέκνων, για την εφαρμογή της παρούσας εμπίπτουν οι γονείς και τέκνα πολυμελών οι κογενειών με τρία (3) ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετη θέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα. iii) «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ» Α. Οι υποψήφιοι που έχουν αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορι κού τίτλου, που φοιτά σε πανεπιστήμιο ή πολυτεχνείο ή ΤΕΙ ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ. Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκ παίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους. Η έννοια της διαφορετικής πόλης από αυτή της μόνιμης κατοικίας είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας: βολή του μηχανογραφικού δελτίου. β) Βεβαίωση Τμήματος ή Σχολής, από την οποία προ κύπτει ότι ο/η αδελφός/αδελφή είναι ενεργός φοιτητής του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ 195 Α ). Η βεβαίωση θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός τριμήνου, πριν την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. γ) Υπεύθυνη Δήλωση του/της αδελφού/αδελφής που είναι ενεργός φοιτητής ότι δεν είναι ήδη κάτοχος πτυ χίου, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή. Με την ίδια Υπεύθυνη Δήλωση, δηλώνεται υπεύθυνα ότι φοιτά σε πόλη διαφορετική της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας και ότι αυτή η πόλη είναι οποιαδήποτε πόλη εκτός του νομού της μόνιμης κατοικίας. Β. Υποψήφιοι που είναι ορφανοί από τον έναν ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το βολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προκύπτει: α) ο θάνατος του/των γονέων και, β) για την περίπτωση τέκνου/τέκνων άγαμης μητέρας, η μη αναγνώριση του/των τέκνων της, των οποίων έχει τη γονική μέριμνα. Γ. Υποψήφιοι που έχουν γονείς ή τέκνα ή αδέλφια ή συζύγους, που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση, ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλή ματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%: Δήμο, που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν την υποβο λή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προ κύπτει η συγγενική σχέση εξ αίματος ή εξ αγχιστείας. β) Πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σύστημα πιστοποίησης αναπη ρίας, το οποίο να είναι σε ισχύ κατά το έτος υποβο λής του μηχανογραφικού δελτίου. Αν το πιστοποιητικό Υγειονομικής Επιτροπής δεν διασαφηνίζει τα κινητικά προβλήματα, αλλά μόνο αναπηρία άνω του 67%, τότε συμπληρωματικά απαιτείται Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο, με υπογραφή και σφραγίδα Δι ευθυντού είτε Κλινικής ΕΣΥ ή Εργαστηρίου ή Πανε πιστημιακού Τμήματος αντίστοιχα, που βεβαιώνει ότι η συγκεκριμένη αναπηρία που πιστοποιείται από την Υγειονομική Επιτροπή προκαλεί ή συνδέεται με σοβαρά κινητικά προβλήματα. Δ. Υποψήφιοι που είναι τέκνα των θυμάτων της τρο μοκρατίας, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α ): βολή του μηχανογραφικού δελτίου. β) Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης του γονέα που φονεύθηκε ή κατέστη ανίκανος. Ε. Υποψήφιοι που είναι πολύδυμα τέκνα, εφόσον συμ μετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος: βολή του μηχανογραφικού δελτίου, από το οποίο να προκύπτει η ίδια ημερομηνία γέννησης των πολύδυμων τέκνων. β) Αντίγραφο της Αίτησης Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις είτε των ΓΕΛ είτε των ΕΠΑΛ του έτους υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου του/των άλλου/άλλων πολύδυμου/πολύδυμων αδελφού/ αδελφών. Εάν μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής των δικαιολο γητικών προκύψει λόγος ένταξης υποψηφίου σε κάποια από τις ειδικές περιπτώσεις, τότε τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τη λήξη προθεσμίας υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου. Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται στο Λύκειο για έλεγχο και υπαγωγή ή μη σε κάποια ειδική περίπτω ση, φυλάσσονται μέχρι τη 15η Μαΐου του μεθεπόμενου έτους υποβολής τους, οπότε και καταστρέφονται. Τα Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκ δίδονται από ξένη υπηρεσία, πρέπει απαραιτήτως να είναι: α) επικυρωμένα για τη γνησιότητα αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξω τερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα, με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας, και β) επίσημα μεταφρασμένα από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας. 5. Η παρ. 5 του άρθρου 17 της με αριθμ. Φ.151/22071/ Β6 (ΦΕΚ 373 Β/ ) Υ.Α., όπως προστέθηκε με την παρ. Γ του άρθρου μόνου της Φ.151/67431/Β6/ (ΦΕΚ 1307 Β /2011) Υ.Α., αντικαθίσταται ως εξής: «Το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ μπορεί να ασκήσει και το ίδιο έλεγχο επί των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί από τους υποψηφίους στα Λύκεια για την υπαγωγή τους σε μία ειδική περίπτωση». Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 3 Μαΐου 2012 Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

8 23064 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ. οικ.9065/2677 (5) Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρί ου που υπηρετούν στο Υπουργείο Εργασίας και Κοι νωνικής Ασφάλισης για το έτος ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του Π.Δ.63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α /2005) και ιδίως το άρθρο 90. β) Του άρθρου 20 του Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις... δημοσιονομικής στρατηγικής » (ΦΕΚ 226/Α/2011). γ) Του Ν.368/1989 «Οργανισμός του Υπουργείου Ερ γασίας» (ΦΕΚ 163/Α/1989) και όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. δ) Του άρθρου 40 του Ν.849/1978 «Περί παροχής της χώρας» (ΦΕΚ 232/Α /1978), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν.2129/1993 (ΦΕΚ57/Α /1993). ε) Του άρθρου 6 του Ν.3833/2010 «Προστασία... της οικονομικής κρίσης» (ΦΕΚ40/Α /2010). στ) Του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού... και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/1995), όπως ισχύει σή μερα. 2. Τις επιτακτικές ανάγκες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για αντιμετώπιση επειγουσών, έκτακτων και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών ιδίως μετά τη μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης άρθρο 9 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/2012). 3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού οικο νομικού έτους 2012 και στον ΚΑΕ 0511 ύψους 7.500,00 περίπου του φορέα του Προϋπολογισμού μας του έτους 2012 στον οποίο έχει εγκριθεί πίστωση ύψους ,00, αποφασίζουμε: 1. Διαπιστώνουμε τις επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση πέντε (5) υπαλλήλων που υπηρετούν στην υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόλησή τους για το έτος 2012 κατά τις απογευμα τινές ώρες και μέχρι της 22ας νυκτερινής ώρας πέραν από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης για ώρες και μέχρι είκοσι (20) ώρες το μήνα για τον κάθε υπάλληλο. 2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται ο Επίτροπος του ελεγκτικού Συνεδρίου. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Αθήνα, 30 Απριλίου 2012 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ - ΠΟΛΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23057 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1476 3 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την εφαρμογή του Ν. 3861/2010

Διαβάστε περισσότερα

Α. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου.

Α. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. 1 Α. Απόκτηση κωδικού ασφαλείας (password) από όλους τους υποψηφίους για υποβολή μηχανογραφικού δελτίου. ικαίωμα να υποβάλουν φέτος μηχανογραφικό δελτίο έχουν οι : α) Υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που υπέβαλαν

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Απαιτούμενα δικαιολογητικά για ΔΩΡΕΑΝ Σίτιση Οι ενεργοί (**) φοιτητές των Τμημάτων του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ με έδρα το Αγρίνιο (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψ. διδάκτορες), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ. 1. Με τη δημοσίευση της παρούσης δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ. 1. Με τη δημοσίευση της παρούσης δικαιούχοι δωρεάν σίτισης είναι: ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Κομοτηνή 24 Απριλίου 2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών, για σίτιση προπτυχιακών φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ

ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΗ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΑΕΙ-ΤΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ Σχεδόν 12.000 τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και υποψήφιοι με κοινωνικά κριτήρια αναμένεται να απορροφηθούν στα τμήματα της

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Υπουργική Απόφαση Φ5/68535/Β3/18-06-2012, Φ.Ε.Κ. 1965/Τ.Β/18-06-2012 ΜΕΡΟΣ Α: Δικαιούχοι δωρεάν σίτισης Οι ενεργοί φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Password) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Password) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Password) ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Αρ.Πρωτ.Φ.252/49254/Β6/02-05-2012/ΥΠΔΒΜΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ email: t01ode2(ατ)ypepth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ: 2012-2013 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σύμφωνα με την υπ αριθ. Κ.Υ.Α. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Φ.Ε.Κ. 1965/18-06-2012 των Υπουργών Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Οικονομικών, όλοι οι ενεργοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ρύθμιση λεπτομερειακών και τεχνικών θεμάτων για την περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης στο «Πρόγραμμα Διαύγεια» των δαπανών των επιχορηγούμενων φορέων (άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ»

Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Υπ αριθμ Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κ.Υ.Α με θέμα «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των ΑΕΙ» Άρθρο 1 Δικαιούχοι Δωρεάν Σίτισης 1. α. Ενεργοί Φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. (45000) ευρώ. Προκειμένου για έντεκνη οικογένεια το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Τηλ. 2610997970 Τelefax: 2610 997975 E-mail: dfm@upatras.gr Πάτρα 23 Ιουλίου 2013 ΘΕΜΑ: Σίτιση φοιτητών/τριών ακαδ. έτους 2013-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ. ΤΜΗΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-14 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ: ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ : Δ/ΝΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ : πόλη.τ.κ.οδός.αριθμ...τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙ ΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ Με τις διατάξεις του άρθρου 59

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1806 25 Ιουλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 16367 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 14340/3 11 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

1. Περιφερειακούς /ντές Εκπ/σης 2. Όλες τις /νσεις.ε. 3. Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια (διά των ιευθύνσεων.ε) 4. ΚΕΣΥΠ & ΓΡΑΣΕΠ ΠΡΟΣ :

1. Περιφερειακούς /ντές Εκπ/σης 2. Όλες τις /νσεις.ε. 3. Γενικά και Επαγγελµατικά Λύκεια (διά των ιευθύνσεων.ε) 4. ΚΕΣΥΠ & ΓΡΑΣΕΠ ΠΡΟΣ : Α Α: Β49Ψ9-ΠΓΨ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 2-5 - 2012 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Γ Ι Α Τ Η Ν Δ Ω Ρ Ε Α Ν Σ Ι Τ Ι Σ Η Γ Ι Α Τ Ο Α Κ Α Δ. Ε Τ Ο Σ 2 0 1 2-2 0 1 3 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Αθήνα, 19.07.2012 Ταχυδρ. Δ/νση: Ιερά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Οι προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να χορηγηθεί δωρεάν διαμονή είναι τα εξής: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Μ. Καραολή & A. Δημητρίου 80 Πειραιάς 185 34 Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Υπεύθυνη: Χρύσα Φραγκούλη Τηλ.:210 4142088-89 Πειραιάς, 2 Σεπτεμβρίου 2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α / ) Άρθρο 21

Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α / ) Άρθρο 21 Ν. 4332/2015 (ΦΕΚ 76/τ. Α /09-07-2015) Άρθρο 21 1. Έως την 1η Μαρτίου εκάστου έτους τα Α.Ε.Ι. αποστέλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικώς αιτιολογημένη γνώμη με αναφορά στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1965 18 Ιουνίου 2012 Aριθμ. Φ5/68535/Β3 Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 22-9-2015

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 22-9-2015 Ναύπλιο, 10-9-2015 Αριθμ.πρωτ:7046 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-6-2012. ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.

Αθήνα, 18-6-2012. ΘΕΜΑ: Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ &ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2991 8 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 15408 Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής από φασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Άρθρο 1 Ανάρτηση νόµων και πράξεων στο ιαδίκτυο Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ.Πρωτ.Βαθμός Πρωτ. Φ.253.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ. Μαρούσι, Αρ.Πρωτ.Βαθμός Πρωτ. Φ.253. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Μαρούσι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1012 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35576 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64434/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14803 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 886 21 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ στών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Ν. Ιωνίας, Νομού Αττικής... 1 στών Τ.Ε.Ι, στο Δήμο Διρφύων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΟ ΝΑΥΠΛΙΟ Ναύπλιο, 20-8-2015 Αριθμ πρωτ:6107 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7991 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 602 15 Μαΐου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 2/65595/0022/14.12.2005 απόφασης Καθορισμού αποζημίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α

ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ (ΦΕΚ Α ΝΟΜΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3861 (ΦΕΚ Α 112/13.07.2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1008 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.35572 Τροποποίηση της αριθμ. Υ3β/Γ.Π./οικ.64436/26 5 2011 κοι νής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας:. Να διατηρηθεί μέχρι:.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας:. Να διατηρηθεί μέχρι:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΠ.Δ.Σ. & Π.Δ.Ε. ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 3345

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 Αθήνα, Αρ. Πρωτ.: 3345 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 42 Τ.Κ. Πόλη: 106-82 ΑΘΗΝΑ Ιστοσελίδα: www.asfa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ. Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: Μαρούσι, Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ Τ.Ε.Ι. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 4 ΠΑΙΔΙΑ & ΑΝΩ & ΟΣΟΙ ΕΞΟΜΟΙΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ (Ν.1910/44 όπως τροποποιήθηκε & συμπληρώθηκε με τις Διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαικό έτος 2014-2015.

ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών από Β έτος σπουδών έως πτυχίο (ν+2) για το ακαδημαικό έτος 2014-2015. ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ το Υπολογιστικό Κέντρο του Δ.Π.Θ. ΞΑΝΘΗ ΘΕΜΑ : Ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή δικαιολογητικών για στέγαση φοιτητών

Διαβάστε περισσότερα

Ναύπλιο, Αριθμ πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

Ναύπλιο, Αριθμ πρωτ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: Ναύπλιο, 31-10-2014 Αριθμ πρωτ: 10197 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣ 1. Τμήματα του Δ.Π.Θράκης Ξάνθη-Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα 2. Φοιτητικές Εστίες

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16.

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στους πίνακες αξιολόγησης για σίτιση, (κάνετε επιλογή) στέγαση, (κάνετε επιλογή) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16. ΑΙΤΗΣΗ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΣΤΕΓΑΣΗΣ 2015-2016 Συμπληρώστε με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΣ: ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ Προσοχή!!! Τα πεδία της αίτησης με το σήμα του αστερίσκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Βαθμός Ασφαλείας: Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17247 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1010 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ. 35579 Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64432/26 5 2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 922 25 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απαιτούμενα δικαιολογητικά και καθορισμός διαδι κασίας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10945 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 901 4 Απριλίου 2016 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5745 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Ορειβατικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Βαθµός Ασφαλείας Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2009 ΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Ταχ. /νση : Μενάνδρου 41-43 Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Π1/2380/ (ΦΕΚ Β' 3400/ )

Κ.Υ.Α. Π1/2380/ (ΦΕΚ Β' 3400/ ) Κ.Υ.Α. Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ Β' 3400/20-12-2012) Θέμα: «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22391 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1488 19 Ιουνίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 12952 Τροποποίηση της υπ αρ. 7073/17 5 2011 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ 28/08/2014 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/09/2014

ΑΠΟ 28/08/2014 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30/09/2014 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα. Tηλ.: 210 8203223 / Fax: 210 8223360 76, Patission Street, Athens 104 34 Greece. Tel.: (+30) 210 8203223 / Fax: (+30) 210 8223360 E-mail: flesxi@aueb.gr / www.aueb.gr ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 14581 4 Μαΐου 2017 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1542 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1 Έγκριση αναμορφωμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του φορέα Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, & ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ, & ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Ταχ. Κώδικας : 117 43 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46397 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3055 18 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 1597/28 01 2011 κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2661 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Π1γ/Γ.Π. οικ. 123831 Διεκπεραίωση και μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη ρέτησης (EKE)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΕΑ29-Ο4Ρ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΔΑ: ΒΕΑ29-Ο4Ρ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΕΑ29-Ο4Ρ Να διατηρηθεί μέχρι: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μαρούσι, 15-4 - 2013 ΤΜΗΜΑ Β Αρ.Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.)

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) Διεύθυνση Λειτουργικής Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (F.A.Q.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ Έκδοση 1.0 Απρίλιος 2013 ΛΙΣΤΑ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΥΧΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 23641 13 Ιουλίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2173 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜ/ΤΑΜΣ/ Φ32-Φ56/226261/135785/7473/4873 Δικαίωμα εισόδου σε μεμονωμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (5 η )

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (5 η ) Χ Α Ρ Ο Κ Ο Π Ε Ι Ο Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 70, 176 71 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 9549100, FAX: 210-9577050 ΤΜΗΜΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 01/02/2013 Πληροφορίες: Π. Γιαννόπουλος Τηλ. 210-9549349

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο

ΝΟΜΟΣ 4128/2013. Άρθρο πρώτο ΝΟΜΟΣ 4128/2013 Κύρωση της από 18 εκεμβρίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυξη της Χώρας» και άλλες διατάξεις. ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4128 ΦΕΚ Α 51/28.2.2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22723 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1440 2 Μαΐου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διάθεση των αστικών αποβλήτων του Δήμου Νάου σας της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ «Α Π Ο Φ Α Σ Η» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 1 o ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ταχ. /ση: Μουρούζη 4, Τ.Κ.:106 74 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α' 204), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν. 4038/2012 (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1280 11 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26.2.2009 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. α) του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 «Ασκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α 118)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ. α) του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 «Ασκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις» (Α 118) ----- ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη : 15180

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 1. 3. 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ. πρωτ. Υ3α/ΓΠ οικ 137463/11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές επιτυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2014-15 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής

ΘΕΜΑ: Μετεγγραφές επιτυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2014-15 στις Σχολές Αρχιτεκτονικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ Δ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

ΘΕΜΑ: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ Τμήμα : γ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167

Διεύθυνση: Κοραή 4, 10564 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2015 Τηλέφωνο: 2105271100 Αρ. Πρωτ.: 5.20860/5.15964 Fax: 2105271167 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΩΕΛ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Γ Ταχ. Διεύθυνση: Πειραιώς 40 Τ.Κ.: 10182 - Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Ελληνική ΑΔΑ: 4ΑΜΔΝ-ΥΘ9 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 12 Ιουλίου 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 32754 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος /2017

Εγκύκλιος /2017 Εγκύκλιος 1019676/2017 Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών και διαδικασίας απαλλαγής από το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από πολύτεκνους γονείς και γονείς με τρία τέκνα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση ακ. έτους των φοιτητών/τριών ενδιάμεσων ετών της ΑΣΚΤ α, β και γ κύκλου σπουδών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση ακ. έτους των φοιτητών/τριών ενδιάμεσων ετών της ΑΣΚΤ α, β και γ κύκλου σπουδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1836 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. Δ/νση : Πατησίων 42 Τ.Κ. Πόλη: 106-82 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Ασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-0ΑΖ. ΘΕΜΑ: Ρύθμιση Θεμάτων Λειτουργίας Δικτύου Δημόσιου Τομέα και ένταξης Φορέων ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-0ΑΖ. ΘΕΜΑ: Ρύθμιση Θεμάτων Λειτουργίας Δικτύου Δημόσιου Τομέα και ένταξης Φορέων ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 25-1-2012 Αριθ. Πρωτ.10 /2012/2280 Ταχ. : Βασ Σοφίας 15 Δ/ση Ταχ. : 10674 Αθήνα Κώδικας Τηλ/νο :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2589 15 Οκτωβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 41766 Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικασίας δι οικητικού ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 39 14 Ιανουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας στο προσωπικό που υπηρετεί εντός

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Υπουργική Απόφαση 12625/1/2014 Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων από και προς τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) και ηλεκτρονική κατάθεση αίτησης καταχώρισης σχεδίου ή υποδείγματος Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το μηχανογραφικό δελτίο σε όλες τις σελίδες).

Β. Υπογράφουν τα δύο (2) ανωτέρω έγγραφα (το μηχανογραφικό δελτίο σε όλες τις σελίδες). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr email: press@minedu.gov.gr Μαρούσι, 02/09/2016 Δελτίο Τύπου Υποβολή ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29541 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2129 28 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 3332.2/03/13 Καθορισμός του τύπου και των στοιχείων της δήλω σης δρομολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6213 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 485 27 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ.Γ.Π./ οικ. 18936 Σύσταση εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα θέσεων (9930) οργανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1643 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 71 20 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4382 Κύρωση της Ευρομεσογειακής Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα