Redakcja: Urszula Danilczuk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Redakcja: Urszula Danilczuk"

Transcript

1

2

3

4

5 Pozycja cytowania: B. Nowak, Wewnêtrzny rynek energii w UE, Warszawa 2009 Redakcja: Urszula Danilczuk Wydawnictwo C. H. Beck 2009 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Sk³ad i ³amanie: TimPrint Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN

6 Σπισ τρε!χι Πρζεδµοωα Ωψκαζ σκρ τ ω Ωψκαζ λιτερατυρψ ςιι ΙΞ ΞΙΙΙ Ωπροωαδζενιε Ι. Υωαγι ογ λνε ι χελε βαδαωχζε ΙΙ. Μετοδολογια στοσοωανα ω βαδανιαχη ι ογρανιχζενια βαδαωχζε. 4 Χζ!# Ι. Λιβεραλιζαχϕα ι ηαρµονιζαχϕα ρψνκυ ενεργιι ω Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ Ροζδζια Ι. Ποδσταωψ πραωνε δλα ευροπεϕσκιεγο ωσπ λνεγο ρψνκυ ενεργιι Εωολυχϕα τρακτατ ω ι ζα!ο ε# πολιτψχζνψχη ϑεδνολιτψ Ακτ Ευροπεϕσκι ι οκυµεντ Ροβοχζψ Κοµισϕι ζ 1988 ρ Ι. Υστανοωιενιε ρψνκυ ωεων τρζνεγο δο κο#χα 1992 ρ ΙΙ. Νοωα προχεδυρα δεχψζψϕνα ω Ραδζιε Μινιστρ ω ΙΙΙ. Νοωα προχεδυρα ωσπ!πραχψ ω Παρλαµενχιε Ευροπεϕσκιµ Ζµιανψ Τρακτατυ ΕΩΓ ωπροωαδζονε πρζεζ Τρακτατ ο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ Τρακτατ Καρτψ Ενεργετψχζνεϕ Ροζσζερζενιε ΥΕ ι υνιϕνε αχθυισ ω δζιεδζινιε ενεργιι (ελεκτρψχζνο%χι ι γαζυ) οδ Υκ!αδυ Ευροπεϕσκιεγο δο Τρακτατυ Ακχεσψϕνεγο Πολσκι Ωνιοσκι Ροζδζια ΙΙ. Κυ λιβεραλιζαχϕι ρψνκυ ενεργιι πραωο κονκυρενχϕι ι δψρεκτψωψ Ωεων τρζνεγο Ρψνκυ Ενεργιι ΥΕ Πραωο κονκυρενχϕι ωεδ!υγ ΤΩΕ α ρψνεκ ενεργιι Αρτψκυ!ψ ΤΩΕ Αρτψκυ!ψ ΤΩΕ Πορ ωνανιε πιερωσζεγο ι δρυγιεγο πακιετυ δψρεκτψω ελεκτροενεργετψχζνεϕ ι γαζοωεϕ Ωνιοσκι Ροζδζια ΙΙΙ. Ποδσταωοωε ωαρυνκι δλα τωορζενια κονκυρενχψϕνεγο ευροπεϕσκιεγο ρψνκυ ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ι γαζυ να ποδσταωιε δψρεκτψωψ ελεκτροενεργετψχζνεϕ ι γαζοωεϕ οστ π στρον τρζεχιχη (τηιρδ παρτψ αχχεσσ) υωαγι ογ λνε Ι. Ωψζναχζανιε ι ζακρεσ οβοωι&ζκ ω οπερατορ ω σψστεµυ ΙΙ. οστ π στρον τρζεχιχη: ρεγυλοωανψ χζψ νεγοχϕοωανψ? Ρεγυλοωανψ δοστ π στρον τρζεχιχη Νεγοχϕοωανψ δοστ π στρον τρζεχιχη ΙΙΙ. Οδµοωα δοστ πυ στρον τρζεχιχη ς

7 Σπισ τρε!χι 13. Υνβυνδλινγ χζψλι ροζδζια! πρζεδσι βιορστω ζιντεγροωανψχη πιονοωο υωαγι ογ λνε Ι. Πρζεδσι βιορστωο ζιντεγροωανε πιονοωο (ΠΖΠ) ΙΙ. Ροζδζια! φυνκχϕοναλνψ (ροζδζια! ζαρζ&δζανια φυνχτιοναλ υνβυνδλινγ) ΙΙΙ. Ροζδζια! πραωνψ (λεγαλ υνβυνδλινγ) Ις. Ροζδζια! κσι γοωο%χι (αχχουντινγ υνβυνδλινγ) Υσ!υγι υ ψτεχζνο%χι πυβλιχζνεϕ ω σεκτοραχη ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ι γαζυ α προβλεµψ βεζπιεχζε#στωα δοσταω ι ποµοχψ πα#στωα Ι. Ποϕ χιε ζοβοωι&ζα# ζ τψτυ!υ υσ!υγ υ ψτεχζνο%χι πυβλιχζνεϕ να ρψνκαχη ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ι γαζυ ΙΙ. Προβλεµατψχζνε ασπεκτψ ζαγαδνιενια υσ!υγ υ ψτεχζνο%χι πυβλιχζνεϕ ΙΙΙ. Φινανσοωανιε ΠΣΟ ι κωεστια ποµοχψ πα#στωα Σψστεµ ρεγυλαχϕι ενεργετψκι προβλεµψ. Υτωορζενιε νιεζαλε νεγο οργανυ ρεγυλαχψϕνεγο Ι. Ποτρζεβα νιεζαλε νεγο ρεγυλατορα σεκτοροωεγο ΙΙ. Ζαδανια κραϕοωψχη ω!αδζ ρεγυλαχψϕνψχη ΙΙΙ. Προχεδυρψ κραϕοωψχη ω!αδζ ρεγυλαχψϕνψχη σκαργι ι οδωο!ανια Ωνιοσκι Χζ!# ΙΙ. Τρανσποζψχϕα δψρεκτψωψ ελεκτροενεργετψχζνεϕ ι γαζοωεϕ ω ωψβρανψχη πα%στωαχη χζ ονκοωσκιχη ΥΕ Ροζδζια Ις. οστοσοωανιε δο ποδσταωοωψχη ωψµογ ω δψρεκτψωψ ελεκτροενεργετψχζνεϕ ι γαζοωεϕ ω Ωιελκιεϕ Βρψτανιι ι Νιεµχζεχη, Φρανχϕι ι Πολσχε Ροζδζια! οπερατορ ω σψστεµυ δψστρψβυχψϕνεγο ι οπερατορ ω σψστεµυ πρζεσψ!οωεγο (νιεζαλε νο% οπερατορ ω σιεχι) Ι. Υνβυνδλινγ ω σεκτορζε ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ΙΙ. Υνβυνδλινγ ω σεκτορζε γαζυ οστ π στρον τρζεχιχη ι κωεστιε υσ!υγ υ ψτεχζνο%χι πυβλιχζνεϕ Ι. οστ π στρον τρζεχιχη (ΤΠΑ) ΙΙ. Οβοωι&ζκι ω ζακρεσιε υσ!υγ πυβλιχζνψχη Εφεκτψωνα ρεγυλαχϕα ζε στρονψ κραϕοωψχη ω!αδζ ρεγυλαχψϕνψχη Ωνιοσκι Ροζδζια ς. οστοσοωανιε πολσκιεγο σεκτορα ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ι γαζυ δο ωψµογ ω υνιϕνψχη δψρεκτψω Ωεων τρζνεγο Ρψνκυ Ενεργιι Στατυσ θυο πολσκιεγο ρψνκυ ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ι γαζυ Υνβυνδλινγ ΟΣΠ ω πρζεδσι βιορστωαχη ζιντεγροωανψχη πιονοωο Υνβυνδλινγ ΟΣ ω πρζεδσι βιορστωαχη ζιντεγροωανψχη πιονοωο Ω!αδζε ρεγυλαχψϕνε ι δοστ π στρον τρζεχιχη Ωνιοσκι Ροζδζια ςι. Ωνιοσκι ογ λνε Ινδεκσ ρζεχζοωψ ςι

8 Πρζεδµοωα Στωορζενιε Ωεων τρζνεγο Ρψνκυ Ενεργιι ω Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ποµιµο ωιελυ σταρα# ζε στρονψ Κοµισϕι Ευροπεϕσκιεϕ, ϕακ ρ ωνιε Παρλαµεντυ Ευροπεϕσκιεγο να δαλ ποζοσταϕε δυ ψµ προβλεµεµ. Ω ωιελυ κραϕαχη ΥΕ, χηο οφιχϕαλνιε τωιερδζι σι, ε ποσζχζεγ λνε ναροδοωε ρψνκι ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ι γαζυ σ& ω ζναχζνψµ στοπ νιυ οτωαρτε δλα κονκυρενχϕι το ω ρζεχζψωιστο%χι αδεν ζ τψχη σεκτορ ω νιε ωψ δαϕε σι ναπραωδ κονκυρενχψϕνψ. Ναροδοωε ρψνκι χεχηυϕε ωψσοκι στοπιε# πιο νοωεϕ ι ποζιοµεϕ κονχεντραχϕι χο φακτψχζνιε στανοωι ϕεδν& ζ ναϕποωα νιεϕσζψχη βαριερ δλα ροζωοϕυ κονκυρενχϕι. Ναϕβαρδζιεϕ οχζψωιστψµ (ρ δ!εµ τεγο προβλεµυ ϕεστ φακτ ωχι& νιεωψσταρχζαϕ&χεγο ροζδζια!υ δζια!αλνο%χι κονκυρενχψϕνεϕ (ωψτωα ρζανια ι σπρζεδα ψ) οδ δζια!αλνο%χι β δ&χεϕ χζ %χι& νατυραλνεγο µονοπολυ (πρζε σψ! ι δψστρψβυχϕα) τζω. υνβυνδλινγ, ποωοδυϕ&χψ, ε οπερατορζψ σψστεµυ πρζεσψ!ο ωεγο ι δψστρψβυχψϕνεγο ναδαλ ποζοσταϕ& ποδ πρεσϕ& ιντερεσ ω σπ!εκ δοµινυϕ&χψχη ω ζακρεσιε δοσταω (οβροτυ), α δοστ π δο σιεχι δλα νοωψχη ποδµιοτ ω ωχηοδζ& χψχη να ρψνεκ ϕεστ ογρανιχζανψ. Ρ ωνιε νιεωψσταρχζαϕ&χα νιεζαλε νο% ναροδο ωψχη ρεγυλατορ ω νιεκορζψστνιε οδβιϕα σι να προχεσιε λιβεραλιζαχϕι ρψνκ ω ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ι γαζυ. Ρεακχϕ& Κοµισϕι Ευροπεϕσκιεϕ να νεγατψωνε δο%ωιαδχζενια ζωι&ζανε ζ λιβεραλιζαχϕ& βψ!ο ζαπροπονοωανιε, ω δψρεκτψωαχη ελεκτροενεργετψχζ νεϕ ι γαζοωεϕ, σζερεγυ ροζωι&ζα# µαϕ&χψχη ωζµοχνι κονκυρενχϕ ωε ωρα λιωψχη ζ πολιτψχζνεγο πυνκτυ ωιδζενια στρυκτυραχη ρψνκυ ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ι γαζυ. Νιε στετψ, ϕακ ωψκαζυϕε νινιεϕσζε βαδανιε, µιµο οστατεχζνεϕ δατψ οτωαρχια κραϕοωψχη ρψνκ ω πρζψπαδαϕ&χεϕ να ρ., ωχι& ϕεσζχζε ωψστ πυϕε ωιελε πρζεσζκ δ δλα φυνκχϕονοωανια ι οσι&γνι χια πε!νεγο ποτενχϕα!υ ρψνκυ ωεων τρζνεγο ενερ γιι ελεκτρψχζνεϕ ι γαζυ. Ποναδτο, ω ζωι&ζκυ ζ ποωα νψµι οπ (νιενιαµι ω ζακρεσιε ωδρα ανια δψρεκτψω, τρυδνο δοκ!αδνιε οχενι ϕακι β δζιε οστατεχζνψ ρεζυλτατ δοκο νυϕ&χψχη σι πρζεµιαν, µο να ϕεδνακ ωνιοσκοωα, ε ποδϕ τε δοτψχηχζασ δζια!α νια σ& νιεωψσταρχζαϕ&χε δο στωορζενια ω πε!νι φυνκχϕοναλνεγο ρψνκυ. Χελεµ πονι σζεγο στυδιυµ ϕεστ πρζεδσταωιενιε κοµπλετνεγο ι ακτυαλνεγο βαδανια προχεσυ τωορζενια κονκυρενχψϕνεγο ι ζλιβεραλιζοωανεγο Ωεων τρζνεγο Ρψνκυ Ενεργιι ω Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ, να πρζψκ!αδζιε χζτερεχη κραϕ ω: Πολσκι, Νιε µιεχ, Φρανχϕι ι Ωιελκιεϕ Βρψτανιι. Αυτορ χηχια!βψ ωψραζι ωδζι χζνο% ωσζψστκιµ οσοβοµ, κτ ρε ω τρακχιε προωαδζονψχη βαδα# υδζιελα!ψ οδποωιεδζι να ωιελε τρυδνψχη πψτα#, δζιελ&χ σι ω τεν σποσ β σωοϕ& ωιεδζ& ι οπινιαµι να τεµατ προχεσυ τρανσποζψχϕι δψρεκτψω ω πα#στωαχη χζ!ονκοωσκιχη οραζ προβλεµ ω ω ζακρεσιε κονκυρενχϕι, ωψνικαϕ& χψχη ζε σκοµπλικοωανψχη στρυκτυρ ρψνκ ω γαζυ ι ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ. Ωαρσζαωα, 2009 ρ. Βαρτ οµιεϕ Νοωακ ςιι

9

10 Ωψκαζ σκρ τ ω 1. &ρ δ α πραωα ΟΚιΚΥ... υσταωα ζ ρ. ο οχηρονιε κονκυρενχϕι ι κονσυµεν τ ω (τ.ϕ. ζ.υ. ζ 2005 ρ. Νρ 244, ποζ. 2080) Ε δψρεκτψωα... ψρεκτψωα 2003/54/ΩΕ Παρλαµεντυ Ευροπεϕσκιεγο ι Ραδψ ζ ρ. δοτψχζ&χα ωσπ λνψχη ζασαδ ρψνκυ ωεων τρζ νεγο ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ( ζ.υρζ. ΥΕ Λ 176/37) Ε ροζπορζ&δζενιε... Ροζπορζ&δζενιε Νρ 1228/2003 Παρλαµεντυ Ευροπεϕσκιεγο ι Ραδψ ζ ρ. ω σπραωιε ωαρυνκ ω δοστ πυ δο σιεχι ω οδνιεσιενιυ δο τρανσγρανιχζνεϕ ωψµιανψ ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ( ζ.υρζ. ΥΕ Λ 176/1) ΕΚΕ... Ευροπεϕσκα Καρτα Ενεργετψχζνα ποδπισανα ρ. ΕνΩΓ... Γεσετζ βερ διε Ελετριζιτ σ υνδ Γασϖερσοργυνγ Ενεργιε ωιρτσχηαφτσγεσετζ Γ δψρεκτψωα... ψρεκτψωα 2003/55/ΩΕ Παρλαµεντυ Ευροπεϕσκιεγο ι Ραδψ ζ ρ. δοτψχζ&χα ωσπ λνψχη ζασαδ ρψνκυ ωεων τρζ νεγο γαζυ ζιεµνεγο ( ζ.υρζ. ΥΕ Λ 176/57) Γ ροζπορζ&δζενιε... Ροζπορζ&δζενιε Νρ 1775/2005 Παρλαµεντυ Ευροπεϕσκιεγο ι Ραδψ ζ ρ. ω σπραωιε ωαρυνκ ω δοστ πυ δο σιεχι πρζεσψ!υ γαζυ ζιεµνεγο ( ζ.υρζ. ΥΕ Λ 289/1) ϑαε... ϑεδνολιτψ Ακτ Ευροπεϕσκι (Σινγλε Ευροπεαν Αχτ) ποδπισανψ ρ. ( ζ.υ. ζ 2004 ρ. Νρ 90, ποζ. 864/5 ζε ζµ.) ΟΚιΚΥ... υσταωα ζ ρ. ο οχηρονιε κονκυρενχϕι ι κονσυµεν τ ω ( ζ.υ. Νρ 50, ποζ. 331) ΠρΕνεργ... υσταωα ζ ρ. Πραωο ενεργετψχζνε (τ.ϕ. ζ.υ. ζ 2006 ρ. Νρ 89, ποζ. 625) ΤΕΩΕΑ (Τρακτατ ΕΥΡΑΤΟΜ) Τρακτατ υσταναωιαϕ&χψ Ευροπεϕσκ& Ωσπ λνοτ Ενεργιι Ατο µοωεϕ ποδπισανψ ρ. ( ζ.υ. ζ 2004 ρ. Νρ 90, ποζ. 864/3 ζε ζµ.) ΤΕΩΓ (Τρακτατ ΕΩΓ)... Τρακτατ υσταναωιαϕ&χψ Ευροπεϕσκ& Ωσπ λνοτ Γοσποδαρχζ& ποδπισανψ ρ. ( ζ.υ. ζ 2004 ρ. Νρ 90, ποζ. 864/2 ζε ζµ.) ΤΕΩΩΣ (Τρακτατ ΕΩΩΣ)... Τρακτατ υσταναωιαϕ&χψ Ευροπεϕσκ& Ωσπ λνοτ Ω γλα ι Σταλι ποδπισανψ ρ. ΤΚ... Τρακτατ υσταναωιαϕ&χψ Κονστψτυχϕ δλα Ευροπψ ποδπισανψ ρ. ( ζ.υρζ. ΥΕ Χ 310/474) ΙΞ

11 Ωψκαζ σκρ τ ω ΤΛ... Τρακτατ ζ Λιζβονψ ζµιενιαϕ&χψ Τρακτατ ο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ι Τρακτατ υσταναωιαϕ&χψ Ωσπ λνοτ Ευροπεϕσκ& ποδπισανψ ρ. ( ζ.υρζ. ΥΕ Χ 306/1) ΤΝ... Τρακτατ ζ Νιχει ζµιενιαϕ&χψ Τρακτατ ο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ο Τρακτατ υσταναωιαϕ&χψ Ωσπ λνοτψ Ευροπεϕσκιε ποδπι σανψ ρ. ( ζ.υ. ζ 2004 ρ. Νρ 90, ποζ. 864/32) ΤΥΕ... Τρακτατ ο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ ποδπισανψ ρ. ( ζ.υ. ζ 2004 ρ. Νρ 90, ποζ. 864/30) ΤΩΕ (Τρακτατ ΩΕ)... Τρακτατ υσταναωιαϕ&χψ Ωσπ λνοτ Ευροπεϕσκ& ( ζ.υ. ζ 2004 ρ. Νρ 90, ποζ. 864/2) 2. Οργανψ ι ινστψτυχϕε ΑΧΕΡ... Αγενχψ φορ τηε Χοοπερατιον οφ Ενεργψ Ρεγυλατορσ (Ευρο πεϕσκα Αγενχϕα Ωσπ!πραχψ Ρεγυλατορ ω Ενεργετψκι) Γ ΤΡΕΝ... ιρεχτοριατε Γενεραλ φορ Ενεργψ ανδ Τρανσπορτ ( ψρεκχϕα Γενεραλνα δσ. Ενεργιι ι Τρανσπορτυ Κοµισϕι Ευροπεϕσκιεϕ) Γ ΚΕ... ψρεκχϕα Γενεραλνα Κοµισϕι Ευροπεϕσκιεϕ ΕΙΒ... Ευροπεϕσκι Βανκ Ινωεστψχψϕνψ ΕΡΓΕΓ... Ευροπεαν Ρεγυλατορσ Γρουπ φορ Ελεχτριχιτψ ανδ Γασ (Γρυπα Ευροπεϕσκιχη Ρεγυλατορ ω Ενεργιι Ελεκτρψχζνεϕ ι Γαζυ) ΕΤΣ... Ευροπεϕσκι Τρψβυνα! Σπραωιεδλιωο%χι ΕΩΩΣ... Ευροπεϕσκα Ωσπ λνοτα Ω γλα ι Σταλι ΙΕΑ... Ιρνατιοναλ Ενεργψ Αγενχψ (Μι δζψναροδοωα Αγενχϕα Ενεργιι) ΚΕ... Κοµισϕα Ευροπεϕσκα ΟΕΧ... Οργανιζατιον φορ Εχονοµιχ Χο οπερατιον ανδ εϖελοπ µεντ (Οργανιζαχϕα Ωσπ!πραχψ Γοσποδαρχζεϕ ι Ροζωοϕυ) ΟΕΕΧ... Οργανιζατιον φορ Ευροπεαν Εχονοµιχ Χο οπερατιον (Οργα νιζαχϕα Ευροπεϕσκιεϕ Ωσπ!πραχψ Γοσποδαρχζεϕ) ΟΠΕΧ... Οργανιζατιον οφ τηε Πετρολευµ Εξπορτινγ Χουντριεσ (Οργα νιζαχϕα Κραϕ ω Εκσπορτυϕ&χψχη Ροπ Ναφτοω&) ΠΕ... Παρλαµεντ Ευροπεϕσκι ΥΕ... Υνια Ευροπεϕσκα ΥΡΕ... Υρζ&δ Ρεγυλαχϕι Ενεργετψκι ΩΕ... Ωσπ λνοτα Ευροπεϕσκα 3. Χζασοπισµα ι πυβλικατορψ ζ.υ.... ζιεννικ Υσταω ζ.υρζ.... ζιεννικ Υρζ δοωψ ΠιΠ... Πα#στωο ι Πραωο ΠΥΓ... Πρζεγλ&δ Υσταωοδαωστωα Γοσποδαρχζεγο Ζβ. Ορζ.... Ζβιορψ Ορζεχζνιχτωα Τρψβυνα!υ Ευροπεϕσκιεγο Ξ

12 Ωψκαζ σκρ τ ω 4. Ιννε σκρ τψ ΑΠ... Αχχεσσιον Παρτνερσηιπ (Προγραµ Παρτνερστωα δλα Χζ!ονκο στωα) αρτ.... αρτψκυ! ΧΣΛΕ... Χεντερ φορ τηε Στυδψ οφ Λαω ανδ Εχονοµιχσ ΕΣΩ... Ευροπα )ροδκοωα ι Ωσχηοδνια ΙΣΟ... Ινδεπενδεντ Σψστεµ Οπερατορ (νιεζαλε νψ οπερατορ σψσ τεµυ) ΚΩΡ... κραϕοωε ω!αδζε ρεγυλαχψϕνε ΛΝΓ... Λιθυεφιεδ Νατυραλ Γασ (σκροπλονψ γαζ ζιεµνψ) λιτ.... λιτερα ΝΠΑΑ... Νατιοναλ Προγραµµε φορ τηε Αδοπτιον οφ τηε Αχθυισ (Ναρο δοωε προγραµψ πρζψϕµοωανια Αχθυισ) Νρ... νυµερ ΝΡΑ... Νατιοναλ Ρεγυλατορψ Αυτηοριτψ (Κραϕοωε Οργανψ Ρεγυλα χψϕνε) ΟΣ... οπερατορ σψστεµυ δψστρψβυχψϕνεγο ΟΣΜ... οπερατορ σψστεµυ µαγαζψνοωανια ΟΣΠ... οπερατορ σψστεµυ πρζεσψ!οωεγο ΠΓΝιΓ... Πολσκιε Γ ρνιχτωο Ναφτοωε ι Γαζοωνιχτωο πκτ... πυνκτ ΠΣΕ... Πολσκιε Σιεχι Ενεργετψχζνε ΠΣΟ... πυβλιχ σερϖιχε οβλιγατιονσ (ζοβοωι&ζανια ζ τψτυ!υ %ωιαδ χζενια υσ!υγ υ ψτεχζνο%χι πυβλιχζνεϕ) ΠΖΠ... πρζεδσι βιορστωο ζιντεγροωανε πιονοωο ρ.... ροκ ρεδ.... ρεδακχϕα σ.... στρονα ΣΓΕΙ... Σερϖιχεσ οφ Γενεραλ Εχονοµιχ Ιντερεστ (υσ!υγι ω ογ λνψµ ιντερεσιε εκονοµιχζνψµ) ΤΕΝ... σιεχι τρανσευροπεϕσκιε τ.ϕ.... τεκστ ϕεδνολιτψ ΤΠΑ... Τηιρδ Πατψ Αχχεσσ (νιεδψσκρψµιναχψϕνψ δοστ π στρον τρζεχιχη) τζν.... το ζναχζψ τζω.... τακ ζωανψ υστ.... υστ π ζδ.... ζδανιε ζοβ.... ζοβαχζ ΞΙ

13

14 Ωψκαζ λιτερατυρψ Αλβερσ Μ., Χοµπετιτιον Λαω Ισσυεσ Αρισινγ φροµ τηε Λιβεραλιζατιον Προχεσσ, [ω:]. Γεραρδιν (εδ.), Τηε Λιβεραλιζατιον οφ Ελεχτριχιτψ ανδ Νατυραλ Γασ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον, Λονδψν Αλβερσ Μ., Ενεργψ Λιβεραλιζατιον ανδ ΕΧ Χοµπετιτιον Λαω, [ω:] Β. Ηαωκ (εδ.), Ιντερνατιοναλ Αντιτρυστ Λαω ανδ Πολιχψ, Νοωψ ϑορκ Αηµελσ Π., Μαψ Η., Ρενεωαβλεσ χαν βεστ ρεδυχε τηε εχονοµιχ ρισκσ, Νεω Ενεργψ 2/2006. Αρµανδ Λ., Σοµε ασπεχτσ οφ τηε Ευροπεαν ενεργψ προβλεµ: συγγεστιονσ φορ χολλεχ τιϖε αχτιον ΟΕΕΧ 1955; Ευροπε σ γροωινγ νεεδσ οφ ενεργψ Ηοω χαν τηεψ βε µετ?, ΟΕΕΧ, Παρψ Αρτισ Μ., Νιξσον Φ., Τηε Εχονοµιχσ οφ τηε Ευροπεαν Υνιον. Πολιχψ ανδ Αναλψσισ Τηιρδ Εδιτιον, Νοωψ ϑορκ Βαχηουρ Κ., Χοντε Γ., Εβερλ Π., Μαρτινι Χ., Παολιχχηι Α., Ρεδονδο Π., ςαν Ηααστε ρεν Α., Ωιλσ., Γαζ δε Φρανχε/Συεζ: Κεεπινγ ενεργψ µαρκετσ ιν Βελγιυµ ανδ Φραν χε οπεν ανδ χοντεσταβλε τηρουγη φαρ ρεαχηινγ ρεµεδιεσ, Χοµπετιτιον Πολιχψ Νεωσλεττερ, Νο. 1 (Σπρινγ 2007) Βρυκσελα Βαµβεργερ Χ., Λινεηαν ϑ., Ωαελδε Τ., Τηε Ενεργψ Χηαρτερ Τρεατψ, [ω:] Μ. Ρογγεν καµπ, Α. Ροννε, Χ. Ρεδγωελλ, Ι. ελ Γυαψο (εδ.), Ενεργψ Λαω ιν Ευροπε, Να τιοναλ, ΕΥ ανδ Ιντερνατιοναλ Λαω ανδ Ινστιτυτιονσ, Νοωψ ϑορκ Βαρτοκ Χ., Μοονεν Σ., Λαηβαβι Π., Παολιχχηι Α., ε λα Μανο Μ., Α χοµβινατιον οφ γασ ρελεασε προγραµµεσ ανδ οωνερσηιπ υνβυνδλινγ ασ ρεµεδψ το α προβλεµα τιχ ενεργψ µεργερ: Ε.ΟΝ/ΜΟΛ. Χοµπετιτιον Πολιχψ Νεωσλεττερ, Νο. 1 (Σπρινγ 2006), Βρυκσελα Βαρτον Β., Βαρρερα Ηερνανδεζ Λ., Λυχασ Α., Ρεγυλατινγ Ενεργψ ανδ Νατυραλ Ρεσουρ χεσ, Νοωψ ϑορκ Βεργµαν Λ., Βρυνεκρεεφτ Γ., οψλε Χ., ϖοδ δερ Φεηρ Ν Η., Νεωβερψ. Μ., Πολ λιττ Μ., Α Ευροπεαν µαρκετ φορ ελεχτριχιτψ. Χεντερ φορ Εχονοµιχ Πολιχψ Ρε σεαρχη, Λονδον Βιαλεκ ϑ. Ω., Ρεχεντ βλαχκουτσ ιν Υ.Σ. ανδ χοντινενταλ Ευροπε: ισ λιβεραλιζατιον το βλαµε? ΧΜΙ Ωορκινγ παπερ 34, επαρτµεντ οφ Αππλιεδ Εχονοµιχσ, Χαµ βριδγε Βϕοορνεβψε Η., Ελεχτριχιτψ γενερατιον χαπαχιτψ τενδερσ ιν τηε σεχυριτψ οφ συππλψ ιντερεστ: ιτ ισ αλλ ωρονγ, βυτ ιτσ αλλ ριγητ. ΕΥΙ Ωορκινγ Παπερ. ΡΣΧ, Φλορενχϕα 2006/2007. Βολτζ Ω., Α ρεγυλατορψ φραµεωορκ φορ τηε ελεχτριχιτψ ανδ γασ ινδυστρψ. Ευροπεαν Ρεϖιεω οφ Ενεργψ Μαρκετσ, Ισσυε 4, Λευϖεν Βορζελ Τ. Α., Νον χοµπλιανχε ιν τηε Ευροπεαν Υνιον: πατηολογψ ορ στατιστιχαλ αρτι φαχτ? ΕΥΙ Ωορκινγ Παπερ Νο. 2001/28, Φλορενχϕα ΞΙΙΙ

15 Ωψκαζ λιτερατυρψ Βρεµεν ϑ., Νατιοναλ Αππροαχηεσ το ιµπλεµεντατιον Τηε Υνιτεδ Κινγδοµ, [ω:] Π. Χαµερον (εδ.), Λεγαλ Ασπεχτσ οφ ΕΥ Ενεργψ Ρεγυλατιον. Ιµπλεµεντινγ τηε Νεω ιρεχτιϖεσ ον Ελεχτριχιτψ ανδ Γασ Αχροσσ Ευροπε, Νοωψ ϑορκ Βρονδελ Γ., Μορµον Ν., Τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτψ Αν Ενεργψ Περσπεχτιϖε. Αν νυαλ Ρεϖιεω οφ Ενεργψ, ϖολ. 2, Παλο Αλτο Βυεηλερ Σ., Γ ρτνερ., Ηαλβηεερ., ερεγυλατινγ νετωορκ ινδυστριεσ: δεαλινγ ωιτη πριχε θυαλιτψ τραδεοφφσ, ϑουρναλ οφ Ρεγυλατορψ Εχονοµιχσ, ϖολ. 30, Νο. 1 (Ζυριχη ϑυλψ 2006). Βυιγυεσ Π., Α., Γυερσεντ Ο., ανδ Πονσ ϑ. Φ., Αλτερνατιϖε Μοδελσ φορ Φυτυρε Ρεγυ λατιον, [ω:] Χ. Ηενρψ, Μ. Ματηευ, Α. ϑευνεµαιτρε (εδ.), Ρεγυλατιον οφ Νετωορκ Υτιλιτιεσ. Τηε Ευροπεαν Εξπεριενχε, Οξφορδ Βυενδια Σιερρα ϑ. Λ., Εξχλυσιϖε ριγητσ ανδ Στατε Μονοπολιεσ υνδερ ΕΧ Λαω Αρ τιχλε 86 (φορµερλψ Αρτιχλε 90) οφ τηε ΕΧ Τρεατψ, Οξφορδ Χαµερον Π., Χοµπετιτιον ιν Ενεργψ Μαρκετσ: Λαω ανδ Ρεγυλατιον ιν τηε Ευρο πεαν Υνιον, Νοωψ ϑορκ Χαµερον Π., Τηε Ιντερναλ µαρκετ ιν ενεργψ: ηαρνεσσινγ τηε νεω ρεγυλατορψ ρεγιµε. Ευροπεαν Λαω Ρεϖιεω, ϖολ. 30, Λονδψν Οχτοβερ Χαµερον Π., Τηε χονσυµερ ανδ τηε ιντερναλ µαρκετ ιν ενεργψ: ωηο βενεφιτσ? Ευρο πεαν Λαω Ρεϖιεω, ϖολ. 31, Νο. 1, Λονδψν Φεβρυαρψ Χαρδοσο ε Χυνηα Α., Τηε Ιντερναλ Ενεργψ Μαρκετ, 9 ϑουρναλ οφ Ενεργψ ανδ Νατυ ραλ Ρεσουρχεσ Λαω 290, υνδεε Χελλι Ρ., Νψγρεν Μ., Τηε Ρολε οφ ΕΧ Χοµπετιτιον Λαω ιν α Λιβεραλιζεδ Ευροπεαν Ενεργψ Μαρκετ, Τηε Ευροπεαν Αντιτρυστ Ρεϖιεω: Α Γλοβαλ Χοµπετιτιον Ρε ϖιεω Σπεχιαλ Ρεπορτ 16, Λονδψν Χηαβαρνιερ ϑ., Ηοω το ιµπροϖε Ευροπεαν χοµπετιτιϖενεσσ? Ευροπεαν Ρεϖιεω οφ Ενεργψ Μαρκετσ Ισσυε 1 Λουϖεν Χηαρβιτ Ν., Βοισσελεαυ Φ., Ιντροδυχινγ Χοµπετιτιον ιν τηε Φρενχη Ωηολεσαλε Μαρ κετ: Τηε Ρολε οφ τηε Ποωερ Εξχηανγε, [ω:] Μ. Ρογγενκαµπ, Φ. Βοισσελεαυ (εδ.), Τηε Ρεγυλατιον οφ Ποωερ Εξχηανγεσ ιν Ευροπε, Αντωερπια Χιχηψ Π., Πραωνε ρεγυλαχϕε ροζωοϕυ ι φυνκχϕονοωανια ενεργετψκι, [ω:] Κ. Κυχι#σκι. (ρεδ.), Πρζεδσιεβιορστωα ι γοσποδαρκα πο ωστ&πιενιυ Πολσκι δο Υνιι Ευροπεϕ σκιεϕ, Ωαρσζαωα Χοντε Γ., Λοριοτ Γ., Ρουξελ ΦΞ., Τρεττον Ω., Ε Π/ΕΝΙ/Γ Π: τηε Χοµµισσιον προ ηιβιτσ α µεργερ βετωεεν γασ ανδ ελεχτριχιτψ νατιοναλ ινχυµβεντσ, Χοµπετιτιον Πολιχψ Νεωσλεττερ, Βρυκσελα Σπρινγ Χορνωαλλ Ν., Ιντερνατιοναλ τραδε ιν γασ ανδ προσπεχτσ φορ ΥΚ γασ συππλιεσ, [ω:] Χ. Ροβινσον (εδ.), Ρεγυλατινγ Υτιλιτιεσ ανδ Προµοτινγ Χοµπετιτιον. Λεσ σονσ φορ τηε φυτυρε, Χηελτενηαµ Χοψλε Ε. Π., Πυβλιχ Χοντρολ, τηρουγη Οωνερσηιπ ορ Ρεγυλατιον, Ισ Νεχεσσαρψ ιν Ελεχτριχ Ποωερ, [ω:] Ε. Σ. Μιλλερ, Ω. ϑ. Σαµυελσ (εδ.), Αν ινστιτυτιοναλιστ Απ προαχη το Πυβλιχ Υτιλιτιεσ Ρεγυλατιον, Μιχηιγαν Χροσσ Ε., Ηανχηερ Λ., Σλοτ Π. ϑ., ΕΧ Ενεργψ Λαω, [ω:] Μ. Ρογγενκαµπ, Α. Ροννε, Χ. Ρεδγωελλ, Ι. ελ Γυαψο (εδ.), Ενεργψ Λαω ιν Ευροπε, Νατιοναλ, ΕΥ ανδ Ιν τερνατιοναλ Λαω ανδ Ινστιτυτιονσ, Νοωψ ϑορκ αιντιτη Τ., Ωιλλιαµσ Σ., Τηε λεγαλ Ιντεγρατιον οφ Ενεργψ Μαρκετσ, Βερλιν ΞΙς

16 Ωψκαζ λιτερατυρψ αιντιτη Τ., Ηανχηερ Λ., Ενεργψ Στρατεγψ ιν Ευροπε: Τηε λεγαλ Φραµεωορκ, Βερ λιν οβροχζψ#σκα Α., ϑυχηνιεωιχζ Λ., Τρανσφορµαχϕα υστροϕοωα ω πολσκιεϕ ελεκτρο ενεργετψχε. Οδ πε!νεγο µονοπολυ νατυραλνεγο κυ πε!νεϕ κονκυρενχψϕνο %χι? Βιυλετψν ΥΡΕ Νρ 6 Υρζ&δ Ρεγυλαχϕι Ενεργετψκι, Ωαρσζαωα ορε ϑ., ε Βαυω Ρ., Τηε Ενεργψ Χηαρτερ Τρατψ. Οργινσ, Αιµσ ανδ Προσπεχτσ. Τηε Ροψαλ Ινστιτυτε οφ Ιντερνατιοναλ Αφφαιρσ, Λονδψν Εηλερµανν Χ., Ρολε οφ τηε Ευροπεαν Χοµµισσιον ασ Ρεγαρδσ Νατιοναλ Ενεργψ Πο λιχιεσ. ϑουρναλ οφ Ενεργψ ανδ Νατυραλ Ρεσουρχεσ Λαω, ϖολ. 12, Νο. 3, υνδεε Εηλερµανν Χ., Ατανασιυ Ι., Ευροπεαν Χοµπετιτιον Λαω Αννυαλ 2002: Χονστρυ χτινγ τηε ΕΥ Νετωορκ οφ Χοµπετιτιον Αυτηοριτιεσ. ΡΣΧΑΣ Ευροπεαν Χοµπετι τιον Λαω Αννυαλ Σεριεσ, ϖολ. 7, Οξφορδ ΕΡΓΕΓ 3 ρδ Λεγισλατιϖε Παχκαγε Ινπυτ. Παπερ 1: Υνβυνδλινγ. Αν ΕΡΓΕΓ πυβλιχ δοχυµεντ. Ρεφ: Χ07 ΣΕΡ Π, Βρυκσελα ΕΡΓΕΓ 3 ρδ Λεγισλατιϖε Παχκαγε Ινπυτ. Παπερ 2: Λεγαλ ανδ ρεγυλατορψ φραµεωορκ φορ α Ευροπεαν σψστεµ οφ ενεργψ ρεγυλατιον. Αν ΕΡΓΕΓ πυβλιχ δοχυµεντ. Ρεφ: Χ07 ΣΕΡ Π, Βρυκσελα ΕΡΓΕΓ 3 ρδ Λεγισλατιϖε Παχκαγε Ινπυτ. Παπερ 3: Νετωορκ Ρεγυλατιον Οϖεραλλ Φραµεωορκ. Αν ΕΡΓΕΓ πυβλιχ δοχυµεντ. Ρεφ: Χ07 ΣΕΡ Π, Βρυκ σελα ΕΡΓΕΓ 3 ρδ Λεγισλατιϖε Παχκαγε Ινπυτ. Παπερ 5: Ποωερσ ανδ Ινδεπενδενχε οφ Να τιοναλ Ρεγυλατορσ. Αν ΕΡΓΕΓ πυβλιχ δοχυµεντ. Ρεφ: Χ07 ΣΕΡ Π, Βρυκσελα ΕΡΓΕΓ Στατυσ ρεϖιεω ον ενδ υσερ πριχε ρεγυλατιον. Ρεφ: Ε07 ΧΠΡ 08 04, Βρυκ σελα ΕΡΓΕΓ Ενδ υσερ ενεργψ πριχε ρεγυλατιον. Αν ΕΡΓΕΓ Ποσιτιον Παπερ. Ρεφ: Ε07 ΧΠΡ 10 03, Βρυκσελα ΕΡΓΕΓ Οβσταχλεσ το σωιτχηινγ ιν τηε γασ ρεταιλ µαρκετ. Γυιδελινεσ οφ Γοοδ Πραχτιχε ανδ Στατυσ Ρεϖιεω. Ρεφ: Ε06 ΧΣΩ 05 03, Βρυκσελα Ευρελεχτριχ, Ρεπορτ ον Ελεχτριχιτψ Σεχτορ Ρεφορµ: τηε παν Ευροπεαν, ΧΙΣ ανδ Μεδιτερρανεαν διµενσιον, ϑυνε Ευροπεαν Χοµµισσιον, Γ ΤΡΕΝ, Νοτα ιντερπρεταχψϕνα να τεµατ ψρεκτψω 2003/54/ΩΕ ι 2003/55/ΩΕ ω σπραωιε Ρψνκυ Ωεων τρζνεγο Ελεκτρψχζνο%χι ι Γαζυ. οστ π στρον τρζεχιχη δο ινσταλαχϕι µαγαζψνοωψχη, , Βρυκσελα. Ευροπεαν Χοµµισσιον, Γ ΤΡΕΝ, Νοτα ιντερπρεταχψϕνα να τεµατ ψρεκτψω 2003/54/ΩΕ ι 2003/55/ΩΕ οραζ Ροζπορζ&δζενια 1228/03 ω σπραωιε Ρψνκυ Ωεων τρζνεγο Ελεκτρψχζνο%χι ι Γαζυ. Ωψ!&χζενια σποδ οβοωι&ζψωανια νιε κτ ρψχη ποστανοωιε# ζασαδψ δοστ πυ στρον τρζεχιχη, , Βρυκσελα. Ευροπεαν Χοµµισσιον, Γ ΤΡΕΝ, Νοτα ιντερπρεταχψϕνα να τεµατ ψρεκτψω 2003/54/ΩΕ ι 2003/55/ΩΕ ω σπραωιε Ρψνκυ Ωεων τρζνεγο Ελεκτρψχζνο%χι ι Γαζυ. Ζασαδψ ροζδζιελενια, , Βρυκσελα. Ευροπεαν Χοµµισσιον, Γ ΤΡΕΝ, Νοτα ιντερπρεταχψϕνα να τεµατ ψρεκτψω 2003/54/ΩΕ ι 2003/55/ΩΕ ω σπραωιε Ρψνκυ Ωεων τρζνεγο Ελεκτρψχζνο%χι ι Γαζυ. Ζοβοωι&ζανια ω ζακρεσιε %ωιαδχζενια υσ!υγ υ ψτεχζνο%χι πυβλιχζνεϕ, , Βρυκσελα. Ξς

17 Ωψκαζ λιτερατυρψ Ευροπεαν Χοµµισσιον, Γ ΤΡΕΝ, Νοτα ιντερπρεταχψϕνα να τεµατ ψρεκτψω 2003/54/ΩΕ ι 2003/55/ΩΕ ω σπραωιε Ρψνκυ Ωεων τρζνεγο Ελεκτρψχζνο%χι ι Γαζυ. Ρολα ω!αδζ ρεγυλαχψϕνψχη, , Βρυκσελα. Ευροπεαν Υνιϖερσιτψ Ινστιτυτε, Ποστ Ωορκσηοπ οχυµεντσ οφ τηε σιξτη Φλορενχε Ωορκσηοπ ον ΕΥ Ενεργψ Λαω ανδ Ρεγυλατιον, Φλορενχϕα Εϖανσ Α. Χ., Τηε Ιντερνατιοναλ Ενεργψ Αγενχψ, ϑουρναλ οφ Ωορλδ Τραδε Λαω Γασ ανδ Ελεχτριχιτψ µαρκετ στατιστιχσ, πυβλισηεδ βψ Ευροστατ Αϖαιλαβλε ατ: ηττπ://εππ.ευροστατ.εχ.ευροπα.ευ/χαχηε/ιτψ_οφφπυβ/κσ /ΕΝ/ΚΣ ΕΝ.Π Φ, Λυκσεµβυργ. Γεραδιν., Τηε Οπενινγ οφ Στατε Μονοπολιεσ το Χοµπετιτιον: Μαιν Ισσυεσ οφ τηε Λιβεραλιζατιον Προχεσσ, [ω:]. Γεραδιν (εδ.), Τηε Λιβεραλιζατιον οφ Στατε Μο νοπολιεσ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον ανδ Βεψονδ, Λονδψν Γιλ Ιβανεζ Α., Τηε αδµινιστρατιϖε Συπερϖισιον ανδ Ενφορχεµεντ οφ ΕΧ Λαω: Ποωερσ, Προχεδυρεσ ανδ Λιµιτσ. Ηαρτ Πυβλισηινγ, Οξφορδ Πορτλανδ Γλαχηαντ ϑ. Μ., Τηε µακινγ οφ χοµπετιτιϖε ελεχτριχιτψ µαρκετσ ιν Ευροπε: νο σιν γλε ωαψ ανδ νο σινγλε µαρκετ, [ω:] ϑ. Μ. Γλαχηαντ,. Φινον (εδ), Χοµπετι τιον ιν Ευροπεαν Ελεχτριχιτψ Μαρκετσ. Α Χροσσ χουντρψ Χοµπαρισον, Χηελτεν ηαµ Γοερτεν ϑ., Χλεµεντ Ε., Ευροπεαν ελεχτριχιτψ µαρκετ ινδιχατορσ οφ τηε λιβεραλισατιον προχεσσ Στατιστιχσ ιν Φοχυσ, Ενϖιρονµεντ ανδ Ενεργψ 88/2007, Λυκ σεµβυργ. Αϖαιλαβλε φροµ τηε Ευροστατ ωεβ παγε ατ: ηττπ://εππ.ευροστατ.εχ.ευροπα. ευ/χαχηε/ιτψ_οφφπυβ/κσ ΣΦ /ΕΝ/ΚΣ ΣΦ ΕΝ.Π Φ. Γοερτεν ϑ., Χλεµεντ Ε., Ευροπεαν γασ µαρκετ ινδιχατορσ οφ τηε λιβεραλισατιον προ χεσσ Στατιστιχσ ιν Φοχυσ, Ενϖιρονµεντ ανδ Ενεργψ 89/2007, Λυκ σεµβυργ. Αϖαιλαβλε φροµ τηε Ευροστατ ωεβ παγε ατ: ηττπ://εππ.ευροστατ.εχ.ευροπα. ευ/χαχηε/ιτψ_οφφπυβ/κσ ΣΦ /ΕΝ/ΚΣ ΣΦ ΕΝ.Π Φ. Γρεεν Ν., Τηε ιµπλεµεντατιον οφ Τρεατψ Πολιχιεσ: τηε ενεργψ διλεµµα, 8 ΕΛΡ Γρυενωαλδ ϑ., Τηε Ρολε οφ Ευρατοµ, [ω:] Π. Χαµερον, Λ. Ηανχηερ, Ω. Κυηνε (εδ.), Νυχλεαρ Ενεργψ Λαω Αφτερ Χηερνοβψλ, Λονδψν Ηαµµερ Υ., Σψστεµ Οπερατιον: Φροµ σελφ ρεγυλατιον το πυβλιχ ρεγυλατιον, [ω:] Β. Βαρ τον Β., Λ. Βαρρερα Ηερνανδεζ, Α. Λυχασ (εδ.), Ρεγυλατινγ Ενεργψ ανδ Νατυραλ Ρεσουρχεσ, Νοωψ ϑορκ Ηανχηερ Λ., ΕΧ Ελεχτριχιτψ Λαω, Λονδψν Ηανχηερ Λ., ε ςαλµ Ρ., Μεργερσ ιν τηε ελεχτριχιτψ σεχτορ Ρελεϖαντ µαρκετσ ανδ ρελατεδ ισσυεσ, [ω:] Μ. Μ. Ρογγενκαµπ, Υ. Ηαµµερ (εδ.), Ευροπεαν Ενεργψ Λαω Ρεπορτ Ι, Αντωερπια Ηανχηερ Λ. (2005), Τηε Νεω ΕΧ Χονστιτυτιον ανδ τηε Ευροπεαν Ενεργψ Μαρκετ, [ω:] Μ. Μ. Ρογγενκαµπ, Υ. Ηαµµερ (εδ.), Ευροπεαν Ενεργψ Λαω Ρεπορτ ΙΙ, Αντωερπια Ηανχηερ Λ., ΕΥ λαω ανδ πολιχψ ον ϖερτιχαλ ανδ χονγλοµερατε ενεργψ µεργερσ, [ω:] Μ. Μ. Ρογγενκαµπ, Υ. Ηαµµερ (εδ.), Ευροπεαν Ενεργψ Λαω Ρεπορτ ΙΙΙ, Αντωερπια Ηανσβερρψ Βιεγυ#σκα., Μαδα α Α., Μεργερ Χοντρολ Πολανδ, Γλοβαλ Χοµπετι τιον Ρεϖιεω, Λονδψν ΞςΙ

18 Ωψκαζ λιτερατυρψ Ηαρρισ Χη., Ελεχτριχιτψ µαρκετσ. Πριχινγ, Στρυχτυρεσ ανδ Εχονοµιχσ, Ενγλανδ Ηασσαν ϑ., υνχαν Α., Ιντεγρατινγ Ενεργψ: τηε Προβλεµσ οφ εϖελοπινγ αν Ενεργψ Πολιχψ ιν τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ, 23 ϑουρναλ οφ Ευροπεαν Εχονοµιχ Ηι στορψ, Ρζψµ Ηοφφ Ω., Ρεχεπχϕα ποϕ χια ρεγυλαχϕι ι οργανυ ρεγυλαχψϕνεγο να πρζψκ!αδζιε πραωα πολσκιεγο, ΠιΠ 2005, Νρ 8. Ηοφφ Ω., Πολιση Ενεργψ Ρεγυλατιον ιν ιτσ Ευροπεαν σεττινγ, Ωαρσζαωα Ηοφφ Ω., Πραωνψ µοδελ ρεγυλαχϕι σεκτοροωεϕ, Ωαρσζαωα Ηοφφµειστερ Φ., Χηανγινγ ρεθυιρεµεντσ φορ µεµβερσηιπ, [ω:] Α. Οττ, Κ. Ινγλισ (εδ.), Ηανδβοοκ ον Ευροπεαν Ενλαργεµεντ, Τηε Ηαγυε ΙΕΑ Λεσσονσ φορµ Λιβεραλισεδ Ελεχτριχιτψ Μαρκετσ. Ενεργψ Μαρκετ Εξπεριενχε, Ιν τερνατιοναλ Ενεργψ Αγενχψ ϑαµασβ Τ., Μοτα Γ., Νεωβερψ Μ., Πολλιτ Μ., Ελεχτριχιτψ Σεχτορ Ρεφορµ ιν εϖελο πινγ Χουντριεσ: Α Συρϖεψ οφ Εµπιριχαλ Εϖιδενχε ον ετερµιναντσ ανδ Περφορ µανχε, Χαµβριδγε Ωορκινγ Παπερσ ιν Εχονοµιχσ ΧΩΠΕ 0439, ΧΜΕ ωορκινγ παπερ 47, Χαµβριγε ϑαµασβ Τ., Νεωβερψ Μ., Πολλιτ Μ., Χορε Ινδιχατορσ φορ ετερµιναντσ ανδ Περφορ µανχε οφ Ελεχτριχιτψ Σεχτορ ιν εϖελοπινγ Χουντριεσ, Χαµβριδγε Ωορκινγ Πα περσ ιν Εχονοµιχσ ΧΩΠΕ 0438, ΧΜΕ ωορκινγ παπερ 46, Χαµβριγε ϑενκινσ., Αν Οιλ ανδ Γασ Ινδυστρψ Περσπεχτιϖε, [ω:] Τ. Ωαλδε (εδ.), Τηε Ενεργψ Χηαρτερ Τρεατψ: Αν Εαστ Ωεστ Γατεωαψ φορ Ινϖεστµεντ ανδ Τραδε, Λονδψν ϑονεσ Χ., Τηε Ευροπεαν Ενεργψ Χηαρτερ Τρεατψ, [ω:] Λ. Ηανχηερ (εδ.), Τηε Ευρο πεαν Ενεργψ Μαρκετ: ρεχονχιλινγ Χοµπετιτιον ανδ Σεχυριτψ οφ Συππλψ, ΕΡΑ ϖολ. 13, Κ λν ϑονεσ Χ., ΕΥ Ενεργψ Λαω, Τοµ 1, Τηε Ιντερναλ Ενεργψ Μαρκετ, Λευϖεν. Κριστιανσεν Τ., Ροσελλον ϑ., Α µερχηαντ µεχηανισµ φορ ελεχτριχιτψ τρανσµισσιον εξπανσιον, ϑουρναλ οφ Ρεγυλατορψ Εχονοµιχσ, ϖολ. 29, Νο. 2, Νεωαρκ Μαρχη Κωιεχιε# Μ., Στρατεγια υρψνκοωιενια γαζοωνιχτωα τρζψ λατα π (νιεϕ, Βιυλετψν ΥΡΕ, Νρ 1, Ωαρσζαωα στψχζε# Λακοµα Α., Ροσϕανιε ποωιννι π!αχι Πολσχε ωι χεϕ, Ρζεχζποσπολιτα ζ ρ. Λαυριολ Τ., Νατιοναλ Αππροαχηεσ το ιµπλεµεντατιον Φρανχε, [ω:] Π. Χαµερον, Λεγαλ Ασπεχτσ οφ ΕΥ Ενεργψ Ρεγυλατιον. Ιµπλεµεντινγ τηε Νεω ιρεχτιϖεσ ον Ελεχτριχιτψ ανδ Γασ Αχροσσ Ευροπε, Νοωψ ϑορκ Λιεσεν Ρ., Τρανσιτ υνδερ τηε 1994 Ενεργψ Χηαρτερ Τρεατψ, 3 Χεντρε φορ Ενεργψ, Πε τρολευµ ανδ Μινεραλ Λαω ανδ Πολιχψ, Ον λινε ϑουρναλ ατ ηττπ://ωωω. δυνδεε.αχ.υκ/πετρολευµλαω/ητµλ/αρτιχλε 3 7.ητµ. Λοϖει Λ., Τηε Σινγλε Βυψερ Μοδελ. Πυβλιχ Πολιχψ ϑουρναλ φορ τηε Πριϖατε Σεχτορ, εχ. 2000, νοτε Νο. 225, Ωορλδ Βανκ Γρουπ, δοστ πνψ να στρονιε: ηττπ://ρρυ. ωορλδβανκ.οργ/ οχυµεντσ/πυβλιχπολιχψϑουρναλ/225λοϖει 1211.πδφ. Λυχασ Ν., Ενεργψ ανδ τηε Ευροπεαν Χοµµυνιτιεσ, Λονδψν αζοωσκι Α., Ιντερνατιοναλ αγρεεµεντσ ιν τηε λεγαλ ορδερσ οφ τηε χανδιδατε χουν τριεσ, [ω:] Α. Οττ, Κ. Ινγλισ (εδ.), Ηανδβοοκ ον Ευροπεαν Ενλαργεµεντ, Τηε Ηα γυε ΞςΙΙ

19 Ωψκαζ λιτερατυρψ Μαϕονε Γ., Ρεγυλατινγ Ευροπε, Λονδψν Μαϕονε Γ., Συρδεϕ Α., Ρεγυλατορψ Αγενχιεσ ιν Εχονοµιχ Γοϖερνανχε. Τηε Πολιση χασε ιν α χοµπαρατιϖε περσπεχτιϖε. ΚΙΧΕΣ ωορκινγ παπερσ, Κοσζαλιν Ινστιτυτε οφ Χοµπαρατιϖε Αδµινιστρατιϖε Στυδιεσ, Νο. 5/2006. Μανγενοτ Μ., Πυβλιχ Αδµινιστρατιονσ ανδ Σερϖιχεσ οφ Γενεραλ Εχονοµιχ ιντερεστ: Ωηατ κινδ οφ Ευροπεανισατιον? Ευροπεαν Ινστιτυτε οφ Πυβλιχ Αδµινιστρατιον Μααστριχητ Μαρθυισ Μ., Ιντροδυχινγ Φρεε Μαρκετσ & Χοµπετιτιον το τηε Ελεχτριχιτψ Σεχτορ ιν Ευροπε, Λεεδσ Ματλαρψ ϑ. Η., Ενεργψ Πολιχψ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον. Τηε Ευροπεαν Υνιον Σεριεσ, Λονδψν Μεστµ χκερ Ε., Ενεργψ Πολιχψ φορ Νατυραλ Γασ ιν τηε Ιντερναλ Μαρκετ Αν Οϖερ ϖιεω, [ω:] Ε. Μεστµ χκερ (εδ.), Νατυραλ Γασ ιν τηε Ιντερναλ Μαρκετ: Α Ρεϖιεω οφ Ενεργψ Πολιχψ, Λονδψν Μυσγενσ Φ., Μαρκετ ποωερ ιν τηε Γερµαν ωηολεσαλε ελεχτριχιτψ µαρκετ. ΕΩΙ Ωορκινγ παπερ Νο , Ινστιτυτε οφ Ενεργψ Εχονοµιχσ: Υνιϖερσιτψ οφ Χο λογνε Ναζζινι Ρ., Αρτιχλε 81 ΕΧ βετωεεν τιµε πρεσεντ ανδ τιµε παστ: Α νορµατιϖε χριτι θυε οφ ρεστριχτιον οφ χοµπετιτιον ιν ΕΥ λαω, Χοµµον Μαρκετ Λαω Ρεϖιεω, ϖολυµε 43, Νο. 2, Λειδεν Απριλ Νεωβερψ. Μ., Ρεστρυχτυρινγ, ανδ ρεγυλατιον οφ νετωορκ υτιλιτιεσ, Χαµβριδγε Νεωβερψ. Μ., Ισσυεσ ανδ οπτιονσ φορ ρεστρυχτυρινγ ελεχτριχιτψ συππλψ ινδυστριεσ, ΧΜΙ Ωορκινγ παπερ 1, επαρτµεντ οφ Αππλιεδ Εχονοµιχσ, Υνιϖερσιτψ οφ Χαµ βριδγε Νοωακ Β., Ροζδζια! πρζεδσι βιορστω ζιντεγροωανψχη πιονοωο ω σεκτορζε ενεργιι ελεκτρψχζνεϕ ι γαζυ να ποδσταωιε ψρεκτψω Ελεκτροενεργετψχζνεϕ ι Γαζοωεϕ, ΠΥΓ 2007, Νρ 8. Νοωακ Β., Οωνερσηιπ υνβυνδλινγ τηε λαστ ρεσορτ? Χλιµατε οφ Οπινιον 4, Στοχκ ηολµ Νετωορκ, Λονδψν ΟΕΧ Προχεεδινγσ, Πριϖατιζατιον οφ Υτιλιτιεσ ανδ Ινφραστρυχτυρε. Μετηοδσ ανδ Χονστραιντσ Ολεϕνικ Μ., Νατιοναλ Αππροαχηεσ το ιµπλεµεντατιον Πολανδ, [ω:] Π. Χαµερον (εδ.), Λεγαλ Ασπεχτσ οφ ΕΥ Ενεργψ Ρεγυλατιον. Ιµπλεµεντινγ τηε Νεω ιρεχτι ϖεσ ον Ελεχτριχιτψ ανδ Γασ Αχροσσ Ευροπε, Οξφορδ Ρογγενκαµπ Μ., Γασ Λιβεραλιζατιον ιν τηε Νετηερλανδσ: Οωνερσηιπ Υνβυνδλινγ ανδ τηε Ρεοργανιζατιον οφ Γασυνιε, [ω:] Υ. Ηαµµερ, Μ. Ρογγενκαµπ (εδ.), Ευροπεαν Ενεργψ Λαω Ρεπορτ ΙΙΙ, Αντωερπια Ρογγενκαµπ Μ., Βοισσελεαυ Φ., Τηε Ρεγυλατιον οφ Ποωερ Εξχηανγεσ ιν Ευροπε, Αντωερπια Ρογγενκαµπ Μ., Ροννε Α., Ρεδγωελλ Χ., ελ Γυαψο Ι., Ενεργψ Λαω ιν Ευροπε. Νατιοναλ, ΕΥ ανδ Ιντερνατιοναλ Λαω ανδ Ινστιτυτιονσ, Νοωψ ϑορκ Σχηυµαχηερ Ε., Τηε Στρυγγλε φορ α Ευροπεαν Ενεργψ Πολιχψ, ϑουρναλ οφ Χοµµον Μαρκετ Στυδιεσ, ϖολ. 2(3), Λονδψν Σχηωαρζε ϑ., Ευροπεαν Ενεργψ Πολιχψ ιν Χοµµυνιτψ Λαω, [ω:] Ε. ϑ. Μεστµ χκερ (εδ.), Νατυραλ Γασ ιν τηε Ιντερναλ Μαρκετ, Λονδψν ΞςΙΙΙ

20 Ωψκαζ λιτερατυρψ Σηυττλεωορτη Γ., Οπενινγ Ευροπεαν ελεχτριχιτψ ανδ γασ µαρκετσ, [ω:] Χ. Ροβινσον (εδ.), Υτιλιτψ Ρεγυλατιον ανδ Χοµπετιτιον Πολιχψ, Χηελτενηαµ Σκοχζνψ Τ., Ενεργετψκα, [ω:] ϑ. Βαρχζ (ρεδ.), Πραωο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ. Πραωο µα τεριαλνε ι πολιτψκι, Ωαρσζαωα Σκοχζνψ Τ., Πρζεχιωδζια!ανιε ναδµιερνεϕ κονχεντραχϕι, [ω:] ϑ. Βαρχζ (ρεδ.), Πραωο Υνιι Ευροπεϕσκιεϕ. Πραωο µατεριαλνε ι πολιτψκι, Ωαρσζαωα Σµεερσ Ψ., Αιµσ ανδ Μεανσ οφ Ευροπεαν Ενεργψ Πολιχψ ιν τηε Λιγητ οφ τηε Χοµ πλετιον οφ τηε Ιντερναλ Μαρκετ, [ω:] Ε. Μεστµαχκερ (εδ.), Νατυραλ Γασ ιν τηε Ιν τερναλ Μαρκετ: Α Ρεϖιεω οφ Ενεργψ Πολιχψ, Λονδψν Σωανν., Τηε Εχονοµιχσ οφ τηε Χοµµον Μαρκετ, Λονδψν Σζψδ ο Μ., Υνβυνβδλινγ ω!ασνο%χιοωψ (οωνερσηιπ υνβυνδλινγ) ϕακο ινστρυµεντ ρεγυλαχψϕνψ ω σεκτορζε ενεργετψχζνψµ (χζ % Ι), ΠΥΓ 2007, Νρ 2. Σζψδ ο Μ., Υνβυνβδλινγ ω!ασνο%χιοωψ (οωνερσηιπ υνβυνδλινγ) ϕακο ινστρυµεντ ρεγυλαχψϕνψ ω σεκτορζε ενεργετψχζνψµ (χζ % ΙΙ), ΠΥΓ 2007, Νρ 3. Ταψλορ Σ., Ενεργψ υνβυνδλινγ φαχεσ σωιτχη οφφ, Ευροπεαν ςοιχε ϑυνε Τηοµασ Σ., Τηε Ευροπεαν Υνιον Γασ ανδ Ελεχτριχιτψ ιρεχτιϖεσ, ΕΠΣΥ. Αλσο αϖαιλ αβλε ατ: ηττπ://ευροπα.ευ.ιντ/χοµµ/ενεργψ/ελεχτριχιτψ/ρεπορτ_2005/δοχ/τραδε_υνιονσ/ 12β_επσυ_πσιρυ_ρεπορτ.πδφ, Βρυκσελα Τρισχηµανν Η., Εσταβλισηινγ ΛΝΓ Φαχιλιτιεσ ιν τηε ΥΚ. Ισ αν εξεµπτιον φροµ ρε γυλατεδ τηιρδ παρτψ αχχεσσ (ΤΠΑ) τηε ονλψ σολυτιον? [ω:] Υ. Ηαµµερ, Μ. Ρογ γενκαµπ (εδ.), Ευροπεαν Ενεργψ Λαω Ρεπορτ ΙΙΙ, Αντωερπια Τοοραϕ ϑ., Πολλιττ Μ., Ελεχτριχιτψ Μαρκετ Ρεφορµ ιν τηε Ευροπεαν Υνιον: Ρεϖιεω οφ Προγρεσσ τοωαρδ Λιβεραλιζατιον & Ιντεγρατιον. ΧΕΕΠΡ Ωορκινγ Παπερσ , Χαµβριγε Τοτη Α., Α Λεγαλ Αναλψσισ οφ Συβσιδαριτψ, [ω:]. Ο Κεεφφε, Π. Τωοµεψ (εδ.), Λεγαλ Ισσυεσ οφ τηε Μααστριχητ Τρεατψ, Λονδψν Νοωψ ϑορκ ςαιτιλινγαµ Ρ., Α Ευροπεαν Μαρκετ Φορ Ελεχτριχιτψ? Μονιτορινγ Ευροπεαν ερεγυ λατιον 2. Χεντερ φορ Εχονοµιχ Πολιχψ Ρεσεαρχη, ΥΚ Λονδον ςασχονχελοσ ϑ., Τοωαρδσ τηε ιντερναλ ενεργψ µαρκετ, ηοω το βριδγε α ρεγυλατορψ γαπ ανδ βυιλδ α ρεγυλατορψ φραµεωορκ. Ευροπεαν Ρεϖιεω οφ Ενεργψ Μαρκετσ Ισσυε 1, Λευϖεν Ωαλδε Τ., Ανδρεωσ Σπεεδ Π., Ωιλλ τηε Ενεργψ Χηαρτερ Τρεατψ ηελπ ιντερνατιοναλ ινϖεστορσ?, 12 τη Βιεννιαλ Χονφερενχε ον Ιντερνατιοναλ Ενεργψ ανδ Ρεσουρχεσ Λαω, Ιντερνατιοναλ Βαρ Ασσοχιατιον, Πραγυε, Μαρχη Ωαλασζεκ Πψζιο Α., Ενεργια ι πραωο, Ωαρσζαωα Ωεβστερ Ω., Ρεχεντ εϖελοπµεντσ ιν ΕΥ Ενεργψ Μαρκετσ, [ω:] Υ. Ηαµµερ, Μ. Μ. Ρογ γενκαµπ (εδ.), Ευροπεαν Ενεργψ Λαω Ρεπορτ ΙΙΙ, Αντωερπια Ωιελο#σκι Α., Γεογραφια πρζεµψσλυ Ενεργετψκα, Ωαρσζαωα Ωοο Χ. Κ., Λλοψδ., Τισηλερ Α., Ελεχτριχιτψ µαρκετ ρεφορµ φαιλυρεσ: ΥΚ, Νορωαψ, Αλβερτα ανδ Χαλιφορνια, Ενεργψ Πολιχψ 2003, 31(11): Ωουδε (ϖαν δερ) Μ., Ρεχεντ δεϖελοπµεντσ ιν ΕΥ χοµπετιτιον λαω στυδιουσ αυ τηοριτιεσ, [ω:] Υ. Ηαµµερ, Μ. Ρογγενκαµπ (εδ.), Ευροπεαν Ενεργψ Λαω Ρε πορτ ΙΙΙ, Αντωερπια Ζιλλερ ϑ., Κονστψτυχϕα Ευροπεϕσκα, Ωαρσζαωα ΞΙΞ

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε.

Ωιντερ Ωραπ Υπ ΠΑΡΤΙΤΥΡ. Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ. Χηορ 1. µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε. Τηρεε. ΠΑΡΤΙΤΥΡ Χηορ 1 q = 100 Ραινβοωδαση Ωιντερ Ωραπ Υπ Μψ Λιττλε Πονψ Φριενδσηιπ Ισ Μαγιχ Χηορ 2 Τηρεε µοντησ οφ ωιν τερ χοολ νεσσ ανδ αωε σοµε ηο λι δαψ, Πινκιεπιε ωε ϖε Κλαϖιερ 3 Αππλεϕαχκ Βυτ τηε κεπτ ουρ

Διαβάστε περισσότερα

Transnational Legal Environment

Transnational Legal Environment Sustainable and Innovative European Biogas Environment Transnational Legal Environment End Version Finalized on the 28 th of February 2012 Elaborated by PP7 Universität Stuttgart 70569 Stuttgart, Germany

Διαβάστε περισσότερα

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics

Statistical yearbook. on candidate countries. Data 1997 2001 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION. THEME 1 General statistics PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistical yearbook on candidate countries 2003 EDITION Data 1997 2001 EUROPEAN COMMISSION THEME 1 General statistics Europe Direct is a service to help you find answers

Διαβάστε περισσότερα

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&,

! # % & (( )% + & (( #,,,(.)&, ! # % & (()% +& (( #,,,(.)&, Εϖαλυατινγ τηε Υσε οφ Ωεβ Χονφερενχινγ Σοφτωαρε το Ενηανχε Φλεξιβλε Χυρριχυλυµ ελιϖερψ Τιµοσ Αλµπανισ, Εριχ Μιλλερ, Μαργαρετ Ροσσ, αραν Πριχε ανδ Ριχηαρδ ϑαµεσ Σουτηαµπτον

Διαβάστε περισσότερα

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν

Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν 韓 國 敎 育 ABSTRACT Κορεα ηασ εξπεριενχεδ δραστιχ χηανγεσ σινχε τηε χυρρενχψ χρισισ οχχυρρεδ ιν τηε λατε 1997. Τηε βιγ χοµπανιεσ(χηαεβολσ) ανδ βανκσ ωηιχη ηαϖε λονγ βεεν τηε ενγινε οφ Κορεα Χο. Λτδ. φορ τηε

Διαβάστε περισσότερα

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION

9THEME 9. Statistics. on Science and Technology. in Europe. Part2. Data 1991-2002 PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION 2003 EDITION EUROPEAN COMMISSION PANORAMA OF THE EUROPEAN UNION Statistics on Science and Technology in Europe 2003 EDITION Part2 Data 1991-2002 EUROPEAN COMMISSION Community Research 9THEME 9 Science and technology Europe Direct is a

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9421 Citation: Ladyshewsky, Richard Kaban. 2000. A Quasi-Experimental Study of the Effects of a Reciprocal Peer Coaching Strategy on Physiotherapy Students' Clinical Problem Solving Skills. PhD. Curtin University

Διαβάστε περισσότερα

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2

ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 Αυδιο ριϖερ Πρελιµιναρψ ΟΧΤ. 02, 2002 ςερσιον 0.2 ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ρεσερϖεσ τηε ριγητ το χηανγε τηισ δοχυµεντατιον ωιτηουτ πριορ νοτιχε. Ινφορµατιον προϖιδεδ βψ ΣΥΝΠΛΥΣ ΤΕΧΗΝΟΛΟΓΨ ΧΟ. ισ βελιεϖεδ

Διαβάστε περισσότερα

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data

Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data Discussion Paper No. 325 Heterogeneous Contestants and Effort Provision in Tournaments - an Empirical Investigation with Professional Sports Data * Johannes Berger ** Petra Nieken * University of Cologne

Διαβάστε περισσότερα

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ

1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ 1.7. Τελετραφφιχ Τηεορψ Σ νδορ Μολν ρ δρ., αυτηορ Λ σζλ ϑερεβ δρ., ρεϖιεωερ 1.7.1. Ιντροδυχτιον Τελετραφφιχ τηεορψ [1.7.1], [1.7.7] ισ τηε βασισ φορ περφορµανχε εϖολυτιον ανδ διµενσιονινγ οφ τελεχοµµυνιχατιον

Διαβάστε περισσότερα

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ

εσχριπτιον οφ ωορκ Θυαντιτψ ΝΟΡΤΗΕΡΝ ΧΟΑΛΦΙΕΛ Σ ΛΙΜΙΤΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΩΟΡΚΣΗΟΠ Π.Ο. ϑαψαντ, ιστ. Σινγραυλι (ΜΠ) 486 890 Νο.ΧΩΣ/Ενγινε/13 14/1015 ατεδ : 04.06.2013 ΟΠΕΝ ΤΕΝ ΕΡ ΝΟΤΙΧΕ Σεαλεδ Θυοτατιονσ αρε ινϖιτεδ φροµ Οριγιναλ Εθυιπµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ.

Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. 韓 國 敎 育 ABSTRACT Ριχηαρδ Φεψνµαν (1999) τελλσ τηατ κνοωινγ ιτσ ναµε ανδ κνοωινγ ωηατ ιτ ισ αρε τωο διφφερεντ τηινγσ. Ιτ ρεπρεσεντσ ωελλ τηε χασε οφ προβλεµ φινδινγ. Προβλεµ φινδινγ ισ δεφινιτελψ ονε οφ

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM

STRATEGIC MANAGEMENT FORUM CONFERENCE ANNOUNCEMENT & CALL FOR PAPERS STRATEGIC MANAGEMENT FORUM Announces 12 th Annual Convention Venue: Indian Institute of Management Bangalore May 27-29, 2009 Theme: Strategic Management Research

Διαβάστε περισσότερα

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε

α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε Ἦχος Νη α κα ρι ι ο ος α α νηρ ος ου ουκ ε πο ρε ε ευ θη εν βου λη η η α α σε ε ε βων και εν ο δω ω α α µαρ τω λω ων ουουκ ε ε ε στη η και ε πι κα α θε ε ε ε δρα α λοι οι µων ου ουκ ε ε κα θι ι σε ε ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ!

ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΣΤΑΤΕ ΟΦ ΟΗΙΟ ΒΥ ΓΕΤΑΡΨ ΡΕΠΟΡΤ! ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΦΟΡ ΤΗΕ ΦΙΣΧΑΛ ΨΕΑΡ ΕΝ Ε ϑυνε 30, 2004 ΠΑΓΕ 1 οφ 24 ΕΤΑΙΛΕ ΑΠΠΡΟΠΡΙΑΤΙΟΝ ΣΥΜΜΑΡΨ ΒΨ ΦΥΝ ΠΕΡ ΤΗΕ ΧΕΝΤΡΑΛ ΑΧΧΟΥΝΤΙΝΓ ΣΨΣΤΕΜ (ΧΑΣ) ΓΕΝΕΡΑΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ

Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γροοϖε Φορ Τηουγητ ? 4 4 Σωινγ 200 n δµ βα δ δν δ δ Ψου Μακε Μψ ρεαµσ Ασ Περφορµεδ Βψ Γρϖε Φορ Τηουγητ. n n δτ βα δ δν Ωριττεν βψ Σαρα Αλλεν, αρψλ Ηαλλ, ανδ ϑν Οατεσ Αρρανγεδ βψ Κελλψ Κυνζ δµ δµ δ βα δ δν. n δτ δ. n δτ δ

Διαβάστε περισσότερα

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012

Σψφο. Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ. Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Σψφο Φορσχηυνγ & Βεωεγυνγ Αβστραχτσ Νρ. 2 2012 Ωιχη γε αναρχηο σψνδικαλισ σχηε Ματε ριαλιεν ιν δερ Βιβλιοτηεκ δερ Φρειεν Ειν Ιντερϖιεω (Σ. 6) Ιµπορταντ αναρχηο σψνδιχαλιστ µατεριαλσ ιν τηε Λιβραρψ οφ τηε

Διαβάστε περισσότερα

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι

Σοργενσ Καµµερ. ςερσε. Ε ςερσε. ςοχαλσ. Σιλενοζ/Σηαγρατη. Ναιµ Αρναυδ. 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι ςοχαλσ Σιλενοζ/Σηαγρατη Ναιµ Αρναυδ Α 16 Β Χ ςερσε 21 Μιν νε νεσ εκ κο στι λλερ τι µεν 23 Κνε βλετ ι τυν γσιννετσ λεν κερ φαλλερ ϕεγ φρα Ι κκε 25 λενγερ ϖιλ ϕεγϖαερε βολ τετ φαστ ι ϖε µο δι γηε τενσ αν

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΒΑΧΒ 196 & ΒΑΧΒ 196ΛΠ Μανυαλ Νο.ΠΟΑ011 (Ρεϖ 5 ϑυλψ 2006) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ

Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Πη.. ισσερτατιον Τηεσεσ Α ΧΟΜΠΑΡΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ ΟΦ ΡΥΣΣΙΑΝ ΑΝ ΗΥΝΓΑΡΙΑΝ ΣΟΜΑΤΙΧ ΠΗΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΣ Ωριττεν βψ ρ. Ζολτ ν Γψ ρκε ΕΒΡΕΧΕΝ 2002 Ι Ιντροδυχτιον 1. ισσερτατιον Συβϕεχτ ανδ ιτσ Πλαχε ιν Λινγυιστιχ

Διαβάστε περισσότερα

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ

2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση ΑΑΑ ΠΙΑΑ ιστριχτ ΞΙ Χηαµπιονσηιπ Μεετ Ηψ Τεκ σ ΜΕΕΤ ΜΑΝΑΓΕΡ 10:35 ΠΜ 5/19/2011 Παγε 1 2011 ΠΙΑΑ ιστξι Τραχκ ανδ Φιελδ Χηαµπιονσηιπ 5/18/2011 το 5/19/2011 Βλυε Μουνταιν Ηιγη Σχηοολ Ρεσυλτσ Βοψσ 100 Μετερ αση

Διαβάστε περισσότερα

COMMUNICATIONS... 22

COMMUNICATIONS... 22 ΠΟΛΙΧΨ ΜΑΝΥΑΛ ΤΑ ΒΛΕ ΟΦ ΧΟΝΤΕΝΤΣ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.1 ιστριβυτιον οφ Ιν Χοµινγ Χορρεσπονδενχε... 2 Α1.2 Χουρτεσψ Χοπιεσ... 3 Α1.3 Φιρστ Νατιονσ Χορρεσπονδενχε... 3 Α1.4 Νεωλψ Ελεχτεδ Φιρστ Νατιονσ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ

Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Δ Ε Ο Ν Τ Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 1 9 η Ο κ τ ω β ρ ί ο υ 1 9 9 6 Π ρ ό λ ο γ ο ς Τ ο π ρ ώ τ ο α ι ρ ε

Διαβάστε περισσότερα

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ.

Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Ινφερνο: Χαντο ΞΙΙ Τηε πλαχε ωηερε το δεσχενδ τηε βανκ ωε χαµε Ωασ αλπινε, ανδ φροµ ωηατ ωασ τηερε, µορεοϖερ, Οφ συχη α κινδ τηατ εϖερψ εψε ωουλδ σηυν ιτ. Συχη ασ τηατ ρυιν ισ ωηιχη ιν τηε φλανκ Σµοτε,

Διαβάστε περισσότερα

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support

Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support Managing equality and diversity in meeting the needs of learners who are named as requiring additional or special educational support This resource provides an overview of equality legislation and how

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. --------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 1.1. -------------- ΕΚΘΕΣΗ Τ Ο Υ Ι Ο Ι ΚΗΤ Ι ΚΟ Υ ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ Ι Ο Υ Π Ρ Ο Σ Τ ΗΝ Τ Α ΚΤ Ι ΚΗ Γ ΕΝ Ι ΚΗ ΣΥ Ν ΕΛ ΕΥ ΣΗ Τ Ω Ν Μ ΕΤ Ο Χ Ω Ν Kύριοι Μ έ τ οχοι, Σ ύµ φ ω ν α µ ε τ ο Ν όµ ο κ α ι τ ο Κα τ α σ τ α τ ικ ό τ ης ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Κατάρτιση, πιστοποίηση και συμβουλευτική με στόχο την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων άνεργων νέων 18-24 ετών σε ειδικότητες του

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α Α. Σ Υ Σ Τ Α Σ Η - Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α - Ε Δ Ρ Α - Δ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Β. Μ Ε Λ Η Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ Ο Υ Γ. Ο Ρ Γ Α Ν Α Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Δ. Π Ο Ρ Ο Ι Τ Ο Υ Σ Υ Ν Δ Ε Σ Μ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1399. Week ending 14th August 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1399 Week ending 14th August 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares 16/ 2011 The Continuous Wavelet Transform: A Primer Luís Aguiar-Conraria Maria Joana Soares NIPE * WP 16/ 2011 URL: http://www.eeg.uminho.pt/economia/nipe

Διαβάστε περισσότερα

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394 Citation: Dreher, Heinz. 1997. Empowering Human Cognitive Activity through Hypertext Technology. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9394

Διαβάστε περισσότερα

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ

Σουτη Κορεα 11. οµεστιχ πολιτιχσ Σουτη Κορεα 11 οµεστιχ πολιτιχσ Πολιτιχσ ιν Σουτη Κορεα δυρινγ τηε χοµινγ ψεαρ ωιλλ βε δοµινατεδ βψ τωο ελεχτιονσ: τηατ φορ πρεσιδεντ ον εχεµβερ 19τη (ιν ωηιχη τηε ινχυµβεντ, Ροη Μοο ηψυν, ισ χονστιτυτιοναλλψ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε

ΧΗΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ. ατε ανδ Τιµε Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Χηεµιστρψ (Προδυχτσ φροµ Ροχκσ) ΧΗΨ1Α ΧΗΕΜΙΣΤΡΨ

Διαβάστε περισσότερα

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Οι τα α α α α α α α Κ. ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε. ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι. ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο ΧΕΡΟΥΒΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟ Λ. Β Χερουβικόν σε ἦχο πλ. β. Ἐπιλογές Ἦχος Μ Α µη η η η ην Οι τ Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε ε Χε ε ε ε ε ε ε ε ε ρου ου βι ι ι ι ι ι ι ιµ µυ στι κω ω ω ω ω ως ει κο ο

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1441. Week ending 11th June 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1441 Week ending 11th June 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1410. Week ending 30th October 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1410 Week ending 30th October 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελοσ/Μοδ λεσ ΤΑ 3 & ΤΑ 3ΕΑ ΦΟΡ ΧΟΜΠ 3 & ΧΟΜΠ 3ΕΑ ΣΨΣΤΕΜΣ Μανυαλ Νο. ΤΑ3001 (Ρεϖ 2 ϑανυαρψ 2001) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829

Διαβάστε περισσότερα

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM

Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS INTERIM Flat 8 Nampara Court Grannys Lane Perranporth TR6 0HS home information pack contents Index Property Information Questionnaire Energy Performance Certificate/ Predicted Energy Assessment/ Sustainability

Διαβάστε περισσότερα

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον

Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον Μοδελσ/Μοδελο/Μοδ λε ΧΟ91 14ΛΑΧ Μανυαλ Νο. ΜΟΝ006 (Ρεϖ 4 ϑυλψ 2008) Οπερατινγ Μανυαλ Μανυαλ δε ινστρυχχιονεσ Μανυελ δ υτιλισατιον ΑΙΡ ΣΨΣΤΕΜΣ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ, ΙΝΧ. 829 ϑυνιπερ Χρεσχεντ, Χηεσαπεακε, ςα.,

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1415. Week ending 4th December 2009. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1415 Week ending 4th December 2009 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ

Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ ƒ 2003 21 ) Α ιρεχτ Εϖιδενχε οφ Στοιχηιοµετριχ ισπλαχεµεντ βετωεεν Ινσυλιν ανδ Μετηανολ ιν Ρεϖερσεδ Πηασε Λιθυιδ Χηρο µ ατογραπηψ Ξ ΓΕΝΓ, Ξιν2 υ Ξ α 耿信笃 ΡΕΓΝΙΕΡ, Φρεδ Ε. β 弗莱德依瑞格涅尔 α Ινστιτυτε οφ ΜοδερνΣεπαρατιονΣχιενχε,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν''

ΠΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγαθόν'' «ΑΕΛΙΟΣ ΧΟΡΟΣ» Ι.. ΣΙΩΟΣ ΕΤΡΑΣ ΟΛΥΕΛΕΟΣ ''Λόγον Ἀγθόν'' Ἦχος 1. ο γο ον γ θο ον Α λ λη η η λ Ε ξη ρ υ ξ το η η η κ ρ δ µ λο ο ο γον γ θον Χ ρ πν τ ν σ σ π νυ υ υ µνη η η η τ µη η η τηρ Χρ στ τ Θ η η η

Διαβάστε περισσότερα

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο

Πα κ έ τ ο Ε ρ γ α σ ί α ς 4 Α ν ά π τ υ ξ η κ α ι π ρ ο σ α ρ µ ο γ ή έ ν τ υ π ο υ κ α ι η λ ε κ τ ρ ο ν ι κ ο ύ ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ο ύ υ λ ι κ ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θ ΕΣΣΑΛ ΙΑΣ ΠΟΛ Υ ΤΕΧ ΝΙΚ Η ΣΧ ΟΛ Η ΤΜΗΜΑ ΜΗΧ ΑΝΟΛ ΟΓ Ω Ν ΜΗΧ ΑΝΙΚ Ω Ν Β ΙΟΜΗΧ ΑΝΙΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Π Π Σ ΣΥ ΝΟΠ Τ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε ΣΗ ΠΕ 4 Α Ν Α ΠΤ Υ Ξ Η Κ Α Ι ΠΡ Ο Σ Α Ρ Μ Ο Γ Η ΕΝ Τ Υ ΠΟ Υ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems.

Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Citation: McDermid, Donald. 1998. The Development of the Business Rules Diagram. PhD. Curtin University of Technology, School of Information Systems. Permanent Link: http://espace.library.curtin.edu.au/r?func=dbin-jump-full&local_base=gen01-era02&object_id=9383

Διαβάστε περισσότερα

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α

Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 «Μ Η Τ Ω Α Η Η ΗΜ ΑΤ Α Γ ΜΩ Μ ΤΑΦ Ω Τ Τ Ω 2 0 1 5 α α α Μητ ω ο ηπτ ατα ευα τ Με ετητ Απόφα η α έ π ωτέ α/ο έ ζιθθί/φ ζθζ/γί-7-2015 Χ Γ Α Α Χ Μ «Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω» Χ ΓΑ Α Χ Μ Μ Η Τ Ω Α Τ Τ Ω Τ Χ Ω Γ Ω Ά ο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ

ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 4 9 10 50 ΣΧ σηβυρν ςιλλαγε θυα ϑετσ ΗΨ ΤΕΚ σ ΜΕΕΤ ΜΝΓΕΡ 3.0 2:06 ΠΜ 7/6/2013 Παγε 1 Μεετ ΦΦ ς 7/6/2013 ΧΣΛ Μεετ Ρεσυλτσ Στανδαρδ Μεετ πλυσ 6&Υνδερ Εϖεντ 1 Βοψσ 8 & Υνδερ 25 ΣΧ Μετερ Φρεεστψλε ΧΣΛ: 15.87 6/1/1978 ϑιµ

Διαβάστε περισσότερα

Copyright 1995 Scientific American, Inc.

Copyright 1995 Scientific American, Inc. Σεπτεµβερ 1995 ςολυµε 273 Νυµβερ 3 56 Τηε Υνχερταιντιεσ οφ Τεχηνολογιχαλ Ιννοϖατιον ϑοην Ρεννιε, Εδιτορ ιν Χηιεφ Ινσπιρατιον αλονε χαν τ βρινγ αν ινϖεντιον συχχεσσ: φορ εϖερψ τρανσχενδεντ τρανσιστορ τηερε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ

ΒΛΨ1Α. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΙΟΛΟΓΨ. ατε ανδ Τιµε. Τιµε αλλοωεδ: 30 µινυτεσ Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1α Βιολογψ (Ηυµαν Βιολογψ) ΒΛΨ1Α ΒΙΟΛΟΓΨ Υνιτ

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1465. Week ending 26th November 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1465 Week ending 26th November 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Σλοϖενια 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 7/2005 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε 3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ

ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ ΠΛΑΙ ΣΙΟ ΧΡΗ ΜΑ ΤΟ ΔΟ ΤΗ ΣΗΣ ΣΤΟ ΧΟΣ- Ε ΠΙ ΔΙΩ ΞΗ Στό χος του Ο λο κλη ρω μέ νου Προ γράμ μα τος για τη βιώ σι μη α νά πτυ ξη της Πίν δου εί ναι η δια μόρ φω ση συν θη κών α ει φό ρου α νά πτυ ξης της ο ρει νής πε ριο χής, με τη δη

Διαβάστε περισσότερα

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1)

MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) MRW-6030 Manual (Ver 0.0.1) Specification USB Controller : GDS30C6001 (HYUNDAI) File Downloading Speed : 130Kbytes/sec Dimension : 68.9mm(W) X 37.1mm(H) X 15.3mm(D) Unit Contents Designations INFORMATION

Διαβάστε περισσότερα

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A

œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ? b b 4 4. b b œ œ œ œ ÄVerseÇ F/A Ρηψτηµ/Λεαδ Σηεετ [Ρ οχ κ] q = 145 q = 145 2 4 4 Αρρανγεδ Αδαπτεδ φορ Χοϖεναντ Χηυρχη ϑοην ϑοχιλψν Βροχκµαν Τρανσχριβεδ βψ Σενψο Κυµασσαη Βνδ /A ςοξ 5 5 b ÄVerseÇ % 2 9 ςοξ % Ιν µψ ϕοψ Ιν µψ λιγητ ιν ιν

Διαβάστε περισσότερα

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model

Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Chemical speciation of selected metals in groundwater using geochemical model Tawfik T. in Hamdy A. (ed.). The use of non conventional water resources Bari : CIHEAM / EU DG Research Options Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

SEB Commodity Research

SEB Commodity Research SEB Commodity Research Bergforsk, 2011-05-04 05-0404 Bjarne Schieldrop Chief Analyst Commodities SEB Bjarne.schieldrop@seb.no +47 9248 9230 1 SEB and Commodities Commodities an asset class Hedging of risk,

Διαβάστε περισσότερα

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy.

Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. Healthy Urban Riparian Ecosystems and the Role of Environmental Education and Literacy. T.L. Arsuffi, Llano River Field Station, TTU@Junction, Jenny Strovas, Department of Biological Sciences, TTU,, Christine

Διαβάστε περισσότερα

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο

1 Πιλαστρο: Υνβυνδλινγ ε σχεναρι προβαβιλιστιχι δι ρενδιµεντο 33 ΡΙΣΧΗΙΟ Τραιεττοριε σιµυλατε βονδ 34 Ι φαττορι δι ρισχηιο θυαλιφιχανο ι ποσσιβιλι ϖαλορι δελ προδοττο νελ τεµπο ε α σχαδενζα (ε θυινδι ι ρενδιµεντι ποτενζιαλι) Τραιεττοριε σιµυλατε τασσο Ευριβορ α 3

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 1 268 Χαποανι Αλδο 1 Γυεστ Μ 11:33.47 37,896 κµ/η 2 261 Γιανεττι Μαυρο 2 Γυεστ Μ 11:54.83 21.36 36,764 κµ/η 3 217 Ματηισ Αρτηυρ 1 Στανδαρδ Μ 11:59.65 26.18 36,518 κµ/η 4 272 Χαττανεο Ροχχο 3 Γυεστ Μ 12:02.45

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012

ΧΑΝΧΕΛΛΑΡΑ ΧΗΑΛΛΕΝΓΕ 2012 Γυεστ Φ Εστιµατιον Πλ οσ Νοµ Πρ νοµ Πλ Σχρατχη ιφφ ρενχε 9 Βαυερ Βιανχα :0.0 :. 0. Ροσσι Ελενα 0:.0 0:0..9 9 Μοσκα Αννα 0:.0 0:.0.0 9 Βυρκι Ελιανα 09:0.0 0:..9 99 Καεσλιν Αριελλα 0:.0 0:. 0:0. ςαν δερ

Διαβάστε περισσότερα

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς

Θ έ λ ω ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς ν α σ α ς μ ε τ α φ έ ρ ω α υ τ ό π ο υ μ ο υ ε ί π ε π ρ ι ν α π ό μ ε ρ ι κ ά χ ρ ό ν ι α ο Μ ι χ ά λ η ς 9. 3. 2 0 1 6 A t h e n a e u m I n t e r C o Ο μ ι λ ί α κ υ ρ ί ο υ Τ ά σ ο υ Τ ζ ή κ α, Π ρ ο έ δ ρ ο υ Δ Σ Σ Ε Π Ε σ τ ο ε π ί σ η μ η δ ε ί π ν ο τ ο υ d i g i t a l e c o n o m y f o r u m 2 0 1

Διαβάστε περισσότερα

Πτερυγιοφόροι σωλήνες

Πτερυγιοφόροι σωλήνες ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΤΜΟΥ Πτερυγιοφόροι σωλήνε ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Εύκολη λειτουργία και συντήρηση Για όλου του τύπου καυήρων και καυσίµων Ο οπίσθιο θάλαµο αναροφή καυσαερίων είναι λυόµενο, γεγονό που επιτρέπει τον πλήρη

Διαβάστε περισσότερα

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37

1.2.3 ιαρ θρω τι κές πο λι τι κές...35 1.2.4 Σύ στη μα έ λεγ χου της κοι νής α λιευ τι κής πο λι τι κής...37 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ... 21 ΚΕ Φ Α Λ ΑΙΟ 1 o Η ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1.1 Η Α λιεί α ως Οι κο νο μι κή ρα στη ριό τη τα...25 1.2 Η Κοι νο τι κή Α λιευ τι κή Πο λι τι κή...28

Διαβάστε περισσότερα

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves

Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete Using Microwaves Page 1 of 6 International Symposium (NDT-CE 2003) Non-Destructive Testing in Civil Engineering 2003 Start > Contributions >Lectures > Quality Control: Print Non-Destructive Evaluation of FRP-Confined Concrete

Διαβάστε περισσότερα

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections:

PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT. No. 1437. Week ending 14th May 2010. The attached Weekly Report incorporates the following sections: PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT No. 1437 Week ending 14th May 2010 The attached Weekly Report incorporates the following sections: CONTENTS PAGE SECTION 1 Ρεπορτσ ον αππλιχατιονσ SECTION 2 Ρεπορτσ ον ενφορχεµεντ

Διαβάστε περισσότερα

Poverty in Egypt: 1974-1996

Poverty in Egypt: 1974-1996 Copyright License Agreement Presentation of the articles in the Topics in Middle Eastern and North African Economies was made possible by a limited license granted to Loyola University Chicago and Middle

Διαβάστε περισσότερα

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution

The Basics of Water Pollution. The Basics of Water Pollution The Basics of Water Pollution Cooperative Extension Bringing the University to You Audiovisual 05-11 S. Donaldson The Basics of Water Pollution Susan Donaldson Melody Hefner University of Nevada Cooperative

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1438 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 31 στ Μαψ 2010, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1438 (δατεδ 21 στ Απριλ 2010) ωιλλ

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469

IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 IMPORTANT NOTICE CLEARANCE OF PLANNING SERVICES WEEKLY REPORT NO. 1469 Πλεασε νοτε τηατ δυε το τηε χλοσυρε οφ τηε Τοων Ηαλλ ον Μονδαψ 3 ρδ ϑανυαρψ 2011, τηε Ωεεκλψ Ρεπορτ 1469 (δατεδ 24 τη εχεµβερ 2010)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ

ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Μ Η Ε Ν Ε Ρ Γ Α Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Α Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ ΠΥ ΡΟ ΒΟ ΛΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟ-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Ταξχος ε.α. Κων στα ντί νος Τέ φας H Ι Δ Ρ Υ Σ Η Τ Ο Υ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Π Υ - Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Υ Α πό τους πρώ

Διαβάστε περισσότερα

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004

ιν φοχυσ Στατιστιχσ Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Χοντεντσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Στρυχτυρε οφ αγριχυλτυραλ ηολδινγσ Μαλτα 2003!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Στατιστιχσ ιν φοχυσ ΑΓΡΙΧΥΛΤΥΡΕ ΑΝ ΦΙΣΗΕΡΙΕΣ 35/2004 Χοντεντσ Ταβλε 1 Λαβουρ φορχε.3 Ταβλε 2 Αγριχυλτυραλ ηολδινγσ.4

Διαβάστε περισσότερα

Langara College Spring 2009 - archived

Langara College Spring 2009 - archived Τεντατιϖε Λεχτυρε Σχηεδυλε φορ ΠηοτοΙμαγινγ 1215 (2009) Δατε: Λεχτυρε Συβϕεχτσ: Ρεαδινγσ: Πραχτιχαλ Ασσιγνμεντσ Δυε: Ωριττεν Ασσιγνμεντσ Δυε: ϑαν. 9 Οριεντατιον, Χονσιστενχψ, Ωηψ τηε Νεεδ φορ Στανδαρδσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον

ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον ΤΤ Λανδεσ Χυπ Σπρυνγλαυφ υνδ Νορδισχηε Κοµβινατιον Αβσαµ ςερανσταλτυνγσορτε Αβσαµ Λοιπε Ωιεσενηοφ 6ΣΠ Γενεηµιγυνγσνυµµερν 6ΝΚ8 Εργεβνισλιστε Κινδερ Σπεζιαλσπρυνγλαυφ ϑυρψ/καµπφγεριχητ Σπρυνγριχητερ Σχηανζενδατεν

Διαβάστε περισσότερα

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax

KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD. Tel Fax KIVELLS ESTATE AGENTS 2 BROAD STREET LAUNCESTON PL15 8AD Property: 8 Priory Park Road LAUNCESTON PL15 8JD Tel 01566 777777 Fax 01566 775116 home information pack contents Index Property Information Questionnaire

Διαβάστε περισσότερα

HKDSE: The new senior secondary qualification

HKDSE: The new senior secondary qualification HKDSE: The new senior secondary qualification Peter W. Hill Secretary General, HKEAA Old versus new Old Almost all take HKCEE at end of th year About a third do HKALE at the end of 7 th year About a half

Διαβάστε περισσότερα

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ

υφ υ., Β ί,. υ, Βί φ υ α π ί αμ υ Γ α - α ί υ. α. πί. V ( α μ μ μ α, α α π ία μ ί α πα μ υπ ) π αμ α 8 α, α φ μα α υ α ί υ α Βαφ π. α ί α, π ( α ί), φ Φ Γ Θ ΓΓ Γ ON Β Γ Θ Γ Ω Γ φ α α (..) Θ α ία ί α α ί α (φ μα α Ο αμ υ π φα α ) π υ α α α μ αφ απ υ υ υ υ υ (φ μα υ α α α αμ υ α υ Ο υ φυ υ). Β α ί α ί α υ α ί α α α Θ α ία, α α ία μ μ α ί π GR 16 α GR 17.

Διαβάστε περισσότερα

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε

ε ε λε η σον Κυ ρι ε ε ε Ἡ τάξις τοῦ ἑωθινοῦ Εὐαγγελίου ᾶσα νοὴ Αἰνεσάτω ὁ ιάκονος: Τοῦ Κυρίου δεηθῶµεν Κυ ρι ε ε λε η σον ὁ Ἱερεύς: Ὅτι Ἅγιος εἶ ὁ Θεὸς ἡµῶν, Ἦχος η α σα πνο η αι νε σα α τω τον Κυ ρι ον Αι νε σα α τω πνο η πα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ

ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ 1.1 ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΑΒΗ ΟΔΗΓΙΕΣ στο παιδί: Κάθε φορά θα σου λέω δυο μικρές λέξεις. Εσύ θα

Διαβάστε περισσότερα

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α

Μ ια αρκούδα καφ έ ή το Κ αφ έ Χ ρώ μ α Μ ια αρκούδα κα ή το Κ α Χ ρώ μ α 1η φωνή 2η φωνή 4 4 4 = 160 5 Σ τίχο ι:μ αρ ια ν ίν α Κ ρ ιεζή Μ ο υσ ικ ή : Δ η μ ητρ η ς Μ αρ α γκ ό πο υλ ο ς Μ ι αρ κ ο ύ δα κ α, μ ι αρ κ ο ύ δα κ α 8 χει φ ο ρ τω

Διαβάστε περισσότερα

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ

Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ. λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν. τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ ΤΥΙΚΑ & ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ Ἦχος Νη Μ Α Ν µην Ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον ευ λο γη τος ει Κυ ρι ε ευ λο γει η ψυ χη µου τον Κυ ρι ον και πα αν τα τα εν τος µου το ο νο µα το α γι ον αυ του Ευ λο γει η ψυ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ

ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ. ΜΟ ΕΛΣ ΤΟ ΠΡΕ ΙΧΤ ΧΡΕΕΠ ΒΕΗΑςΙΟΡ ΟΦ ΗΚ 40 ΣΤΕΕΛ Γ. ΛΑΤΟΡΡΕ Εχοπετρολ Ινστιτυτο Χολοµβιανο δελ Πετρ λεο, Α.Α. 4185 Βυχαραµανγα, Σαντανδερ, Χολοµβια Ε µαιλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ

30.ΚΑΣΕΡΜΑΝ Λ ΛΑΥΦΕΝ 2015 ΣΤΑΡΤΙΝΓ ΟΡ ΕΡ ϑυγεν 2 ΧΥΒΣ Μ ΧΗΕΝ Κ Ρ 1 Λινα Μαρια ΤΗΕΙΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 2 Λισα ΠΕΙΝΤΝΕΡ ΙΕς Ιννσβρυχκερ Εισλαυφϖερειν 3 Λισα ΤΥΣΧΗ ΥΕΚ Υνιον Εισσπορτ Κλυβ Ιννσβρυχκ 4 ϑυλια ΚΡ ΛΛ ΣΓ ψναµο Σπορτϖερειν

Διαβάστε περισσότερα

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ιο χιλ. Αρτας -Ιωαννίνων 47100 Αρτα web: www.nfantis.gr em ail:tameio@nfantis.gr Τ I Μ Ο Κ A Τ Α Λ Ο Γ Ο Σ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ TROCAL 88+ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΛΙΔΑ TROCAL 88+ ΛΕΥΚΟ ΜΟΝΟΦΥΛΛΟ 2-3 TROCAL

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 3ο (Ζ, Θ, Η, Κ,) ΤΓΓΡΑΦΔΙ

Διαβάστε περισσότερα

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS

GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS CATEGORY REPORT GHGES GREENHOUSE GAS REDUCTION PROJECTS 2 206/07/27 G.S. F.D. N.S. CORRECTION IN ME SFC WITH FUEL INDEX EM 206/07/22 G.S F.D./M.W FIRST EMISSION EM 0 206/07/2 G.S PRELIMINARY EDITION; FOR

Διαβάστε περισσότερα

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + %

! # % & % ( )! + #, % ( . / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % ! # % & % ( )! + #, % (. / 0 0 % ( )! # % # # 1 + + 0 % 0 #2 0 + % # # % % 3 0 + + % # + % 4444444444444444444444444444444444444444444 5 6 4444444444444444444444444444444444444444444444! + 0 & 4444444444444444444444444444444444444444444444.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ.

ΠΗΨ1Β. Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ. Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨΣΙΧΣ. Version 1.0 Συρναµε Χεντρε Νυµβερ Οτηερ Ναµεσ Χανδιδατε Νυµβερ Χανδιδατε σιγνατυρε Γενεραλ Χερτιφιχατε οφ Σεχονδαρψ Εδυχατιον Σπεχιµεν Παπερ ΣΧΙΕΝΧΕ Α Υνιτ 1β Πηψσιχσ (Ραδιατιον ανδ τηε Υνιϖερσε) ΠΗΨ1Β

Διαβάστε περισσότερα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα

14 Ἰουνίου. Προφήτου Ἐλισσαίου. Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Τῇ ΙΔ τοῦ µηνὸς Ἰουνίου. Μνήµη τοῦ Ἁγίου Προφήτου Ἐλισσαίου Ἐν τῷ Ἑσπερινῷ. Δόξα. Ἦχος Πα Nε ε δο ο ο ξα Πα α τρι ι ι ι και Υι υι ω και Α γι ι ω Πνε ευ µα α α τι Προ φη τα κη η η ρυ υξ Χρι ι ι στου του

Διαβάστε περισσότερα

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ.

Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. 14 Ψου µυστ δο ονε Τιερ ονλψ, ειτηερ τηε Φουνδατιον τιερ ορ τηε Ηιγηερ Τιερ. Τηε Φουνδατιον Τιερ ισ εαρλιερ ιν τηισ βοοκλετ. ΗΙΓΗΕΡ ΤΙΕΡ ΣΕΧΤΙΟΝ ΟΝΕ Θυεστιονσ ΟΝΕ ανδ ΤΩΟ Ιν τηεσε θυεστιονσ, µατχη τηε

Διαβάστε περισσότερα

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ?

Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? ϑυλψ 1994 3.95 Ηοω χανχερσ δεφεατ δρυγ τηεραπψ. Ρε χρεατινγ τηε οριγιν οφ λιφε. Χαν σχιενχε στυδψ χονσχιουσνεσσ? Τηε µοον ωασ βορν ωηεν α Μαρσ σιζε πλανετοιδ χολλιδεδ ωιτη τηε ψουνγ εαρτη. ϑυλψ 1994 ςολυµε

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΙΙ University of Athens Pedagogical Department P.Ε. Science, Technology and Environment Section / Laboratory 13a Navarinou str, Athens, GR-10680 Πανεπιστήμιο Αθηνών Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε. Τομέας / Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ

Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Ινϖεστµεντ Φυνδσ ΠΛΧ Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ 25 Φεβρυαρψ 2011 ΣΙΜΠΛΙΦΙΕ ΠΡΟΣΠΕΧΤΥΣ Τηισ Σιµπλιφιεδ Προσπεχτυσ χονταινσ κεψ ινφορµατιον ιν ρελατιον το Ηερµεσ Γλοβαλ Ηιγη Ψιελδ Βονδ Φυνδ

Διαβάστε περισσότερα

Climate Change in the Mediterranean

Climate Change in the Mediterranean Climate Change in the Mediterranean INGV - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Italy Global Challenge, Local Solutions Antonio Navarra INGV CMCC - Centro EuroMediterraneo per i Cambiamenti

Διαβάστε περισσότερα

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR

NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR NSTA Program Report Writing to improve your program WILLIAM R. VEAL PH.D. COLLEGE OF CHARLESTON NSTA/NCATE SPA CO-CHAIR Objectives See the relationship between NSTA 2003 Standards and the NCATE Assessment

Διαβάστε περισσότερα

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία

Joseph A. Luxbacher. Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας. ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια: Πέτρος Νάτσης, Αστέριος Πατσιαούρας ΠοΔΟΣΦΑΙΡΟ Βήματα για την επιτυχία ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2008 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. Βήματα για την επιτυχία. Joseph A. Luxbacher Μετάφραση - Επιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος

ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ. τ... μαθητ... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος ΗΛΙΑΣ Γ. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ - ΕΦΗ Ι. ΣΟΥΛΙΩΤΟΥ ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ τ... μαθητ...... ΤΑΞΗ Α ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ... Β Τεύχος Çëßáò Ã. ÊáñêáíéÜò - Έφη Ι. Σουλιώτου Τετράδιο Πρώτης Γραφής Α Δημοτικού Β ΤΕΥΧΟΣ Απαγορεύεται

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ

Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ Δ Ι Α Τ Ρ Ο Φ Η Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ H π ι κ ρ ή α λ ή θ ε ι α ε ί ν α ι ό τ ι κ α ι σ τ ο π α ρ ε λ θ ό ν κ α ι σ τ ο π α ρ ό ν κ α ι σ τ ο μ έ λ λ ο ν π ο λ ύ λ ί γ ο ι α ν α κ ά λ υ ψ α ν, α ν α

Διαβάστε περισσότερα