ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ Ι ΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ Ι ΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ"

Transcript

1 1 ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕ Ο ΤΟΥ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ Ι ΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η παρουσίαση της γλωσσικής κατάστασης της γενικής πτώσης στο γλωσσικό ιδίωµα της Ίµβρου και η τάση που υπάρχει για συρρίκνωση και αντικατάσταση αυτής από άλλες ισοδύναµες εκφορές σε ότι αφορά το συντακτικό επίπεδο. Εξετάζουµε τις χρήσεις της γενικής στο Ιµβριακό Ιδίωµα και τις ισοδύναµες δοµές που µπορούν να την αντικαθιστούν, καθώς επίσης και τον τρόπο δήλωσης στο ιδίωµα αυτό άλλων χρήσεων της γενικής στην Νεοελληνική Κοινή. Αυτή η παρουσίαση των τάσεων της γενικής γίνεται σε σχέση µε τα µέρη του λόγου από τα οποία αυτή εξαρτάται. Έτσι, εξετάζουµε την γενική που εξαρτάται από ονόµατα (πρωτογενή και ρηµατικά), επίθετα, ρήµατα (µε ένα ή δύο αντικείµενα), αντωνυµίες, αριθµητικά, επιφωνήµατα καθώς και ορισµένες παγιωποιηµένες εκφράσεις της γενικής. Τέλος, καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι οι λόγοι για αυτήν την συρρίκνωση της γενικής στο Ιµβριακό Ιδίωµα είναι τόσο γλωσσολογικοί όσο και κοινωνικοί, µη γλωσσολογικοί. SUMMARY The purpose of this essay is to present the linguistic situation of the genitive case in the linguistic idiom of Imvros and its tension of decrease and replacement from other equivalent structures with regard to the syntactic level. We examine the usages of the genitive case in the imvrian idiom and the equivalent structures that can replace it, as well as the way of statement in this idiom other usages of the genitive in the Modern Greek language. This presentation of tensions of the genitive is made in proportion to the parts of speech on which it is depended. So, we examine the genitive dependent on nouns (primaries and verbals), adjectives, verbs (with one or two objects), pronouns, numbers, adverbs, exclamations and also some idiomatic expressions in genitive. Θα ήθελα και από αυτήν την θέση να ευχαριστήσω τις καθηγήτριες Γλωσσολογίας του Παν/µίου Αθηνών κ.κ.. Χειλά-Μαρκοπούλου και Αµ. Μόζερ στα πλαίσια του σεµιναρίου των οποίων, µε τίτλο «Γλωσσική Μεταβολή», εκπονήθηκε, σε αρχικό επίπεδο, η παρούσα µελέτη. Η παρούσα µελέτη εκφωνήθηκε ως ανακοίνωση στα πλαίσια της 2 ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τµήµατος Φιλολογίας που πραγµατοποιήθηκε στις Μαρτίου 2003 στο Αµφιθέατρο «Ιωάννης ρακόπουλος» του Παν/µίου Αθηνών, από τα πρακτικά της οποίας και αναδηµοσιεύεται (Τζαβάρας Ξ. 2005: «Γλωσσικές τάσεις της γενικής στο συντακτικό επίπεδο του ιµβριακού ιδιώµατος», Πρακτικά της 2 ης Συνάντησης Εργασίας Μεταπτυχιακών Φοιτητών Τµήµατος Φιλολογίας του Παν/µίου Αθηνών, Αθήνα 2005: ). Το παρόν κείµενο διαφοροποιείται µόνον ως προς αφενός την προσθήκη ορισµένων συµβόλων για την πληρέστερη κατάδειξη της προφοράς των λέξεων του Ιµβριακού Ιδιώµατος και αφετέρου ορισµένα επουσιώδη υφολογικά εκφραστικά ζητήµατα.

2 2 Finally, we claim that the reasons for this decrease of the genitive in imvrian idiom are both linguistics and socials, non linguistics. ΣΥΜΒΟΛΑ ΗΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΑΣ Πιο κάτω παραθέτουµε τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στην παρούσα εργασία για την κατά το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση της προφοράς του Ιµβριακού Ιδιώµατος. Αυτά, µαζί µε παραδείγµατα τόσο από την Νεοελληνική Κοινή όσο και από άλλες γλώσσες για την πληρέστερη κατανόησή τους, είναι τα εξής 1 : ζ : γαλλ. jardin, gymnastique λ : ελιά, ήλιος ν : εννιά, νιώθω σ, ς : γαλλ. ch (acheter) ή γερµ. sch (schon) ή τουρκ. ş (şapka) χ : χέρι, χύνω τσ, τς : τουρκ. çift (τ + σ ) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1. Γλωσσική Μεταβολή 2 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατάδειξη των γλωσσικών τάσεων που παρατηρούνται στην γενική πτώση του γλωσσικού ιδιώµατος της Ίµβρου 3 σε επίπεδο συντακτικό σε σχέση µε την Νεοελληνική Κοινή (στο εξής: ΝΕ.Κ.), η εξέταση δηλ. της γλωσσικής µεταβολής που λαµβάνει χώρα στο Ιµβριακό Ιδίωµα (στο εξής: Ι.Ι.) σε ό,τι αφορά την γενική εν χρήσει. Περί της δυναµικής έννοιας της γλώσσας και της ενδιάθετης τάσης που έχει για µεταβολή έχουν ειπωθεί πάρα πολλά 4. Πρώτος, ο θεµελιωτής της Νεότερης Γλωσσολογίας Ferdinand de Saussure 5 αφού χώρισε την γλώσσα σε λόγο και οµιλία 6, τόνισε τον ετερογενή, αυθόρµητο και προσωπικό χαρακτήρα της δεύτερης 7, εν συνεχεία ο Chomsky µολονότι κατακρίνει την επιστηµονική σπουδή της οµιλίας και µάλιστα της γλωσσικής µεταβολής, αποδέχεται την ύπαρξή της από την στιγµή που κάνει διάκριση µεταξύ γλωσσικής ικανότητας (linguistic competence) και γλωσσικής πραγµάτωσης (linguistic performance) 8. 1 Σχετικά µε τον τρόπο απόδοσης της προφοράς πβλ. Χαραλαµπάκης 1972: Γενικά σχετικά µε την έννοια της γλωσσικής µεταβολής από το πλήθος της βιβλιογραφίας πβλ. κυρίως το εισαγωγικό βιβλίο της Aitchison Σχετικά µε την ιστορία, γεωγραφία, κ.λπ της Ίµβρου πβλ. κυρίως Παπαγεωργίου 1994 και Μουστοξύδης Βαρθολοµαίος Σχετικά µε αυτήν την ενδιάθετη τάση της γλώσσας για µεταβολή πβλ. Φραγκουδάκη 1993: 30-4, Σχετικά µε την θεµελίωση της Νεότερης Γλωσσολογίας από τον Ferdinand de Saussure πβλ. κυρίως Μπαµπινιώτης 1980: Σχετικά µε την διάκριση της γλώσσας σε λόγο και οµιλία πβλ. Μπαµπινιώτης 1980: Πβλ. Saussure 1978: Πβλ. Chomsky 1965: 4. Για την απόδοση των όρων στην Ελληνική βλ. Θεοφανοπούλου Κοντού 1989: 38.

3 3 Το ότι η γλώσσα αλλάζει και µάλιστα και σε συγχρονικό επίπεδο θα υποστηρίξει αργότερα ο Jakobson 9 ενώ ο Martinet θα ερµηνεύσει αυτές τις µεταβολές ως οφειλόµενες στην εγγενή προσπάθεια του οµιλητή για επικοινωνία και οικονοµία 10. Τέλος σηµαντική ώθηση στην σηµασία και την επιστηµονική µελέτη της γλωσσικής µεταβολής θα δώσει ο Labov, ο οποίος θα υποστηρίξει την ανάγκη εξέτασης της γλώσσας µέσα στα κοινωνικά συµφραζόµενα 11 και θα αποδείξει την ετερογένεια που υφίσταται σε αυτήν Τάσεις της Γενικής στην ΝΕ.Κ. Η γλωσσική µεταβολή είναι ένα γενικό φαινόµενο που αφορά όλα τα στοιχεία της γλώσσας και απαντά σε όλα τα επίπεδα αυτής: φωνητικό φωνολογικό, µορφολογικό, συντακτικό, σηµασιολογικό. Είναι λοιπόν φυσικό και αναµενόµενο µέσα σε αυτό το πλαίσιο αλλαγής και διαφοροποίησης να µεταβάλλεται και το σύστηµα των πτώσεων µιας γλώσσας σε επίπεδο τόσο µορφολογικό (κλιτικό παράδειγµα) όσο και συντακτικό (χρήση λειτουργία µέσα στον λόγο) και πιο συγκεκριµένα η γενική. Ειδικότερα, στην ΝΕ.Κ., η γενική εµφανίζει σηµαντικές αλλαγές σε σχέση µε την Αρχαία Ελληνική (Α.Ε.) και στα δύο επίπεδα, καθώς υπάρχει τάση περιορισµού αυτής και προοδευτικής εξαφάνισης µε αντικατάσταση από άλλες δοµές (αιτιατική πτώση, εµπρόθετες εκφορές, σύνθετες αποδόσεις, κ.τ.ό) 13. Έτσι, στο συντακτικό επίπεδο, παρά τον εµπλουτισµό της γενικής λόγω της χρησιµοποίησής της αντί της παλιάς δοτικής και αφαιρετικής, υπάρχει έντονη η τάση συρρίκνωσης και αντικατάστασής της κυρίως από εµπρόθετους προσδιορισµούς, καθώς µόνον η γενική κτητική δεν µπορεί να αντικατασταθεί 14. Οι υπόλοιπες χρήσεις της γενικής είτε πλήρως (µετά από προθέσεις) 15, είτε µερικώς µετά από ονόµατα, ρήµατα, επίθετα, αντωνυµίες, επιρρήµατα, αριθµητικά, επιφωνήµατα αντικαθίστανται από ισοδύναµες εκφράσεις ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ 2.1. Τάσεις της Γενικής στο Ι.Ι. Η παρατηρούµενη αυτή τάση µεταβολής και συρρίκνωσης της γενικής στην ΝΕ.Κ. απαντά και µάλιστα σε εντονότερο βαθµό και στο Ι.Ι., όπου οι τόποι εµφάνισης της γενικής τείνουν να περιοριστούν ακόµη περισσότερο. Το ιδίωµα αυτό ανήκει στα νεοελληνικά ιδιώµατα 17 και πιο συγκεκριµένα στα βόρεια 18, βάσει της διαφορετικής 9 Πβλ. Jakobson 1971: Πβλ. Martinet 1955: Πβλ. Labov 1976: Πβλ. Labov 1981: Σχετικά µε ισοδύναµες εκφράσεις της γενικής πβλ. Σετάτος : Πβλ. Tsamadou 1984: 77-8, Πβλ. Mackridge 2000: και Κλαίρης Μπαµπινιώτης 2001: Πβλ. Mackridge 2000: Σχετικά µε τις νεοελληνικές διαλέκτους πβλ. κυρίως Κοντοσόπουλος 2001, Τζιτζιλής 2000: και Browning 1995: Σχετικά µε τα βόρεια ιδιώµατα της ΝΕ πβλ. κυρίως: Παπαδόπουλος 1926., Φάβης 1951: 3-18., Ανδριώτης 1933: , Ανδριώτης : καθώς και Κοντοσόπουλος 2001:

4 4 εξέλιξης και πορείας των ατόνων φωνηέντων: /e/ (ε, αι), /i/ (ι, η, υ, οι, ει), /ο/ (ο, ω) και /u/ (ου). Προκειµένου να φανεί ξεκάθαρα αυτή η τάση περιορισµού της γενικής στο συντακτικό επίπεδο του Ι.Ι. και αντικατάστασής της από ισοδύναµες εκφράσεις, θα εξετάσουµε παρακάτω τις περιπτώσεις όπου απαντά η γενική σε αυτό, τις ισοδύναµες εκφορές µε τις οποίες µπορεί να αντικαθίσταται, καθώς επίσης και τον τρόπο µε τον οποίο δηλώνονται στο εν λόγω ιδίωµα οι υπόλοιπες χρήσεις της γενικής στην ΝΕ.Κ Χρήσεις της Γενικής στο Ι.Ι. Οι περιπτώσεις στις οποίες χρησιµοποιείται η γενική στο Ι.Ι. συναντώνται εξολοκλήρου και στην ΝΕ.Κ.. εν υπάρχει εποµένως εκφορά γενικής του Ι.Ι. που να µην απαντά στην ΝΕ.Κ. Αντιθέτως, όπως θα δούµε, υπάρχουν ορισµένες εκφορές της πτώσης αυτής στην ΝΕ.Κ., οι οποίες είτε δεν απαντούν είτε τείνουν να αντικατασταθούν προοδευτικά στο Ι.Ι., καθώς είναι περιορισµένης χρήσεως Η Γενική εξαρτηµένη από Ουσιαστικά 19 Η Tsamadou προτείνει την διάκριση των ουσιαστικών, και ως εκ τούτου και των χρήσεων της γενικής, σε πρωτογενή (primitifs) και µεταρρηµατικά (déverbaux) 20. Ακολουθώντας την ίδια διάκριση και για το Ι.Ι. µπορούµε να διαπιστώσουµε τα εξής είδη γενικής: Η Γενική εξαρτηµένη από Ουσιαστικά Πρωτογενή Γενική Κτητική 21 (1) τ ς Μαρίγιας του σ πίτ ι. (2) τ Γιάν ν του λιουστάσ. (3) τ ς αχλαδιάς του βιλόν. (4) τ σ πιτιού του ντουβάρ ι Παρατηρήσεις Αντικαταστάσεις Στις περιπτώσεις της γενικής που αναφέρεται σε κάτι άψυχο (3,4), αυτή µπορεί να αντικατασταθεί από εµπρόθετη έκφραση (: από + αιτιατική) καθώς και όχι πάντα από σύνθετη λέξη, ενώ η γενική που αναφέρεται σε κάτι έµψυχο (1,2), δύναται να αντικατασταθεί από δευτερεύουσα πρόταση (: που + έχω): (1 ) του σ πίτ ι απ όχ η Μαρίγια. *(1 ) του σ πίτ ι απού ντ Μαρίγια. (2 ) του λιουστάσ π όχ ι Γιάν ν ς. *(2 ) του λιουστάσ απ ντου Γιάν ν. (3 ) του βιλόν απού ντ ν αχλαδιά. 19 Πβλ. Mackridge 2000: Πβλ. Tsamadou 1984: Πβλ. Mackridge 2000: 123-4, Tsamadou 1984: 77-8,

5 *(3 ) του βιλόν π όχ ηγ αχλαδιά. (3 ) τ αχλαδουβέλουνου. (4 ) του ντουβάρ ι απ του σ πίτ ι. *(4 ) του ντουβάρ ι απ όχ του σ πίτ ι Γενική Καταγωγής 22 (5) τ ς Μαργίτσας η θυατέρα. (6) τ ς Ασπρούλας τα π λούδια Παρατηρήσεις Αντικαταστάσεις Η γενική της καταγωγής µπορεί να αντικατασταθεί µερικές φορές από εµπρόθετη εκφορά (: από + αιτιατική) ή από δευτερεύουσα πρόταση (: που + ρήµα): *(5 ) η θυατέρα απού ντ Μαργίτσα. (5 ) η θυατέρα πό κανι / χ η Μαργίτσα. (6 ) τα π λούδια απού ντ ν Ασπρούλα.. (6 ) τα π λούδια πό κανι ηγ Ασπρούλα Η Γενική εξαρτηµένη από Ουσιαστικά Μεταρρηµατικά Γενική Υποκειµενική 24 (7) ακούγου του κλάµα τ ι πιδιού. (8) ακούγου τα κακαρίσµατα τ ς όρ θας Παρατηρήσεις Αντικαταστάσεις Η γενική υποκειµενική µπορεί να αντικατασταθεί από υποτακτική εκφορά, δηλ. από δευτερεύουσα αναφορική πρόταση (: που + ρήµα < µεταρρηµατικό ουσιαστικό) ή από παρατακτική, δηλ. από άλλη κύρια (: και + ρήµα < µεταρρηµατικό ουσιαστικό): (7 ) ακούγου του πιδί απ κλαίγ. (7 ) ακούγου του πιδί κι κλαίγ. (8 ) ακούγου ντ ν όρ θα απ κακαρίζ. (8 ) ακούγου ντ ν όρ θα κι κακαρίζ Γενική Αντικειµενική 25 (9) ι 26 Παντιλής αρχίν σι του σουβάντ σµα τ σ πιτιού. 22 Πβλ. Tsamadou 1984: Πβλ. Tsamadou 1984: Πβλ. Mackridge 2000: Πβλ. Mackridge 2000: Σχετικά µε το αρσενικό άρθρο στα βόρεια νεοελληνικά ιδιώµατα πβλ. Φόρης 1956, Θαβώρης 1958/9:

6 Παρατηρήσεις Αντικαταστάσεις Η γενική αντικειµενική µπορεί να αντικατασταθεί από υποτακτική (: να + ρήµα < µεταρρηµατικό ουσιαστικό) ή από παρατακτική εκφορά, δηλ. από άλλη κύρια πρόταση (: και + ρήµα < µεταρρηµατικό ουσιαστικό): (8 ) ι Παντιλής αρχίν σι να σουβαντίζ του σ πίτ ι. (8 ) ι Παντιλής αρχίν σι κι σουβαντίζ του σ πίτ ι Εµφάνιση Αλλεπάλληλων Γενικών 27 Στο Ι.Ι., αντίθετα από την ΝΕ.Κ., σπάνια απαντούν δύο ή περισσότερες γενικές συσσωρευµένες και εξαρτηµένες η µία από την άλλη, παρά µόνο στην περίπτωση της γενικής κτητικής και της γενικής της καταγωγής. (10) κύλ σι του ντουβάρ ι τ σ πιτιού τι Ν^ κόλα. (11) σπάσαν τα τζάµια τ σ πιτιού τ Μήτρου τ ς Κιντιλέρινας Παρατηρήσεις Αντικαταστάσεις Η πρώτη από τις δύο γενικές κτητικές µπορεί να αντικατασταθεί από εµπρόθετη εκφορά (: από + Αιτιατική): (10 ) (11 ) κύλ σι του ντουβάρ ι απ του σ πίτ ι τι Ν κόλα. σπάσαν τα τζάµια απ του σ πίτ ι τ Μήτρου τ ς Κιντιλέρινας Η Γενική εξαρτηµένη από Επίθετα 28 Στο Ι.Ι. είναι πολύ σπάνια η χρήση αυτή της γενικής µε επίθετα και εµφανίζεται µόνο µε την µορφή εγκλιτικού αντωνυµικού τύπου και µε ορισµένα επίθετα: (12) ι Κουσταντής είνι σ νουµήλ^ κου τ ς Παρατηρήσεις Αντικαταστάσεις Α. Η γενική από επίθετα πορεί να αντικατασταθεί από εµπρόθετο προσδιορισµό (: µε + αιτιατική). Η αντικατάσταση αυτή είναι υποχρεωτική εξάλλου, προκειµένου να αντικατασταθεί το εγκλιτικό από το όνοµα (ή την αντωνυµία) στο οποίο αναφέρεται: (12 ) ι Κουσταντής είνι σ νουµήλ κους µι τι σένα. (12 ) ι Κουσταντής είνι σ νουµήλ κους µι ντ Λέν. 27 Πβλ. Tsamadou 1984: 83-92, Σετάτος : Πβλ. Mackridge 2000:

7 7 Β. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά στην απόδοση του β όρου σύγκρισης, στο Ι.Ι. δεν γίνεται σε καµία περίπτωση χρήση γενικής, καθώς ο β όρος σύγκρισης αποδίδεται µε εµπρόθετο προσδιορισµό (: από + αιτιατική): (13) ι Θάνους είνι πιο µ κρός απ ντου Γκώστα. *(13 ) ι Θάνους είνι πιο µ κρός τ Κώστα Η Γενική εξαρτηµένη από Ρήµατα 29 Αναλόγως του αν το ρήµα µε το οποίο συντάσσεται η γενική είναι δισθενές (µονόπτωτο) ή τρισθενές 30 (δίπτωτο) διακρίνουµε τις εξής περιπτώσεις: Η Γενική εξαρτηµένη από Ρήµατα ισθενή Με την σειρά τους διακρίνονται σε ρήµατα που λόγω της σηµασίας τους παραδοσιακά συντάσσονταν µε δοτική ή αφαιρετική, οι οποίες στην ΝΕ.Κ. αντικαταστάθηκαν από την γενική. Ο Τζάρτζανος ονοµάζει αυτού του είδους την γενική ως: γενική δοτική και γενική αφαιρετική αντίστοιχα Γενική οτική 31 Στο Ι.Ι. η χρήση αυτή της γενικής δοτικής έχει αντικατασταθεί από αιτιατική δοτική ή από εµπρόθετη εκφορά (: σε + αιτιατική): (14) του πιδί µοιάζ ντ µάννα τ. (14 ) του πιδί µοιάζ ζ µάννα τ. *(14 ) του πιδί µοιάζ τ ς µάννας τ Γενική - Αφαιρετική 32 Στο Ι.Ι. η χρήση αυτή της γενικής αφαιρετικής έχει αντικατασταθεί από αιτιατική αφαιρετική ή από εµπρόθετη εκφορά (: από + αιτιατική): (15) µι κρύφ κι κι δε µπουρώ να του βρω. (15 ) κρύφ κι απ τι µένα κι δε µπουρώ να του βρω. *(15 ) µ κρύφ κι κι δε µπουρώ να του βρω Η Γενική εξαρτηµένη από Ρήµατα Τρισθενή 33 Κατά τον ίδιο τρόπο και µε το ίδιο σκεπτικό διακρίνουµε στην ΝΕ.Κ. την γενική δοτική, την γενική αφαιρετική και την καθαρή γενική. 29 Πβλ. Tsamadou 1984: 64-72, Κλαίρης Μπαµπινιώτης 1998: 47-8, Mackridge 2000: Σχετικά µε την έννοια του σθένους στην δοµολειτουργική επικοινωνιακή γραµµατική πβλ. Κλαίρης Μπαµπινιώτης 1999: Πβλ. Tsamadou 1984: Πβλ. Tsamadou 1984: Πβλ. Tsamadou 1984:

8 Γενική - οτική 34 Στο Ι.Ι. η χρήση αυτή της γενικής δοτικής έχει αντικατασταθεί από αιτιατική δοτική ή από εµπρόθετη εκφορά (: σε + αιτιατική): (16) δώκι του διφτέρ ι ντου Γιάν ν. (16 ) δώκι του διφτέρ ι ζντου Γιάν ν. *(16 ) δώκι του διφτέρ ι τ Γιάν ν Παρατήρηση Σηµείωση Με τον τρόπο αυτόν αίρεται η αµφισηµία που υπάρχει στην ΝΕ.Κ. µε την χρήση γενικής, καθώς δεν γίνεται διάκριση µεταξύ γενικής δοτικής και γενικής κτητικής Γενική - Αφαιρετική 36 Στο Ι.Ι. η χρήση αυτή της γενικής αφαιρετικής έχει αντικατασταθεί από αιτιατική αφαιρετική ή από εµπρόθετη εκφορά (: από + αιτιατική): (17) γέριψι ντου Ν κόλα τ ς παράδις. (17 ) γέριψι απ ντου Ν κόλα τ ς παράδις. *(17 ) γέριψι τι Ν κόλα τα λιφτά Καθαρή Γενική 37 Στο Ι.Ι. η χρήση αυτή της καθαρής γενικής έχει αντικατασταθεί από καθαρή αιτιατική του εγκλιτικού τύπου της αντωνυµίας: (18) ντη ντράβηξι τ αυτί. *(18 ) τ ς τράβηξι τ αυτί Η Γενική εξαρτηµένη από Αντωνυµίες 38 Στο Ι.Ι. η χρήση αυτή της γενικής µε αντωνυµίες εµφανίζεται µόνο µε την µορφή εγκλιτικού αντωνυµικού τύπου: (19) κά τι κι παίζ µουναχός τ. (20) ούλ µας φταίµι για κειό απ γίν κι. (21) τούτους ι πινουφόρους είνι θ κός σ γή θ κός τ ; 34 Πβλ. Tsamadou 1984: , Σετάτος : Πβλ. Kazazis 1967: Πβλ. Tsamadou 1984: Πβλ. Tsamadou 1984: Πβλ. Tsamadou 1984: 61-2.

9 Η Γενική εξαρτηµένη από Αριθµητικά 39 Στο Ι.Ι. η χρήση αυτή της γενικής µε αριθµητικά εµφανίζεται µόνο µε την µορφή εγκλιτικού αντωνυµικού τύπου: (22) πάµι στου χουράφ οι δυο µας! Η Γενική εξαρτηµένη από Επιρρήµατα 40 Στο Ι.Ι. η χρήση αυτή της γενικής εµφανίζεται µόνο µε ορισµένα τοπικά επιρρήµατα και µε την µορφή εγκλιτικού αντωνυµικού τύπου: (23) τι ν ικειό απ κρέµιτι απ πίσου σ ; Παρατηρήσεις Αντικαταστάσεις Η γενική από επιρρήµατα µπορεί να αντικατασταθεί από εµπρόθετο προσδιορισµό (: από + αιτιατική). Η αντικατάσταση αυτή είναι υποχρεωτική εξάλλου, προκειµένου να αντικατασταθεί το εγκλιτικό από το όνοµα (ή την αντωνυµία) στο οποίο αναφέρεται: (23 ) τ ν ικειό απ κρέµιτι απ πίσου απ τι σένα; (23 ) τ ν ικειό απ κρέµιτι απ πίσου απού ντ Γιάννα; Η Γενική εξαρτηµένη από Επιφωνήµατα 41 Στο Ι.Ι. πολύ συχνή είναι η χρήση αυτή της γενικής µε επιφωνήµατα καθώς και εκφράσεις χαιρετισµού, ευχής, κ.τ.ό.: (24) µπράβου τ ς! (25) πιραστικά σ! (26) ντρουπή τ! Παρατηρήσεις Αντικαταστάσεις Α. Η γενική από επιφωνήµατα µπορεί να αντικατασταθεί από αιτιατική ή από εµπρόθετο προσδιορισµό (: σε + αιτιατική). Η αντικατάσταση αυτή είναι υποχρεωτική εξάλλου, προκειµένου να αντικατασταθεί το εγκλιτικό από το όνοµα (ή την αντωνυµία) στο οποίο αναφέρεται: (24 ) µπράβου ντ Λέν! (24 ) µπράβου ζ Λέν! *(24 ) µπράβου τ ς Λέν ς! 39 Πβλ. Mackridge 2000: Πβλ. Tsamadou 1984: 72-4., Mackridge 2000: 131., Σετάτος : Πβλ. Tsamadou 1984: 74., Mackridge 2000: 132.

10 10 Β. Τέλος, στο Ι.Ι. υπάρχουν ορισµένα επιφωνήµατα που δεν δέχονται δίπλα τους γενική, αλλά συντάσσονται µε εµπρόθετο προσδιορισµό: (27) αλί σι µένα! *(27 ) αλί µ! Η Γενική σε παγιωποιηµένες εκφράσεις 42 Α. Στο Ι.Ι. εξάλλου, απαντά και ένας σηµαντικός αριθµός γενικών σε παγιωποιηµένες εκφράσεις σε θέση κατηγορουµένου ή επιρρηµατικού προσδιορισµού: (28) δε γκάν τίπουτα τ ς προυκουπής! (29) θα γίν τσ ι τριλής! (30) έχ πέσ τ θανατά! (31) τούτου απ φουρείς δεν είνι τ ς µόδας! (32) έφαγι τ σκασµού! (33) ούλου τ κιφαλιού τ κάν! (34) θα ξανάρτου τι χρόν! Β. Τέλος, για δήλωση ηµερών γιορτής Αγίων χρησιµοποιείται η γενική του ονόµατος του Αγίου, ως γενική του χρόνου: (35) τ Αγιού- Θανασ ιού. (36) τ Αγιού- Λιά Παρατηρήσεις Συµπεράσµατα επί του Συντακτικού Επιπέδου 1. Σε γενικές γραµµές, µπορούµε να πούµε ότι το Ι.Ι. σε επίπεδο συντακτικό εµφανίζει τάση µείωσης της χρήσης της γενικής σε σχέση µε την ΝΕ.Κ.. 2. Η γενική έχει την τάση να αντικαθίσταται, περισσότερο ή λιγότερο, από εµπρόθετο προσδιορισµό που εκφέρεται σε αιτιατική, καθώς και µε αιτιατική πτώση. Στην περίπτωση αυτή οι ισοδύναµες χρήσεις συνυπάρχουν, ενώ λίγες είναι οι περιπτώσεις όπου δεν µπορεί να αντικατασταθεί (πβλ. την γενική κτητική και µάλιστα εµψύχου, καθώς και την γενική από αντωνυµίες και αριθµητικά που όµως εµφανίζεται ως εγκλιτικός τύπος). 3. Σε ορισµένες περιπτώσεις, χρήσεις της γενικής που απαντούν στην ΝΕ.Κ. έχουν αντικατασταθεί πλήρως στο Ι.Ι. (πβλ. την γενική της ΝΕ.Κ. που εξαρτάται από ρήµατα και τρέπεται σε αιτιατική στο Ι.Ι., καθώς και την απόδοση του β όρου σύγκρισης αποκλειστικά µε εµπρόθετο συµπλήρωµα). 4. Η τάση συρρίκνωσης της γενικής που απαντά στο συντακτικό επίπεδο του Ι.Ι. είναι ακόµα µεγαλύτερη αν λάβουµε υπόψη ότι η πτώση αυτή εµφανίζει σηµαντική συρρίκνωση και στο µορφολογικό επίπεδο, µε αποτέλεσµα συντακτικές 42 Πβλ. Mackridge 2000: 132., Κλαίρης Μπαµπινιώτης 1998: 48-9., Καβουκόπουλος 1990: Εξάλλου, η παρουσία σηµαντικού αριθµού παγιωποιηµένων εκφράσεων σε γενική στο Ι.Ι. δεν φαίνεται να επηρεάζει την γενικότερη τάση συρρίκνωσης που παρατηρείται καθώς πρόκειται για γλωσσικά απολιθώµατα, τα οποία δεν επηρεάζουν το γενικότερο σύστηµα της γλώσσας, αντίστοιχα µε τις παγιωποιηµένες εκφράσεις της ΝΕ.Κ. σε δοτική.

11 11 δοµές που είδαµε ότι απαντούν στο Ι.Ι. µε γενική, να αντικαθίστανται υποχρεωτικά από ισοδύναµες εκφράσεις στις περιπτώσεις ονοµάτων τα οποία δεν σχηµατίζουν γενική σε µορφολογικό επίπεδο (: (37) έκουψι του τζ µπί απ του κλήµα). 3. ΕΠΙΛΟΓΟΣ Όπως είχε αναφερθεί και στην Εισαγωγή της παρούσας µελέτης η παρουσία της γενικής στην ΝΕ.Κ. σε επίπεδο συντακτικό έχει µειωθεί σηµαντικά σε σύγκριση µε παλαιότερα και εµφανίζει την τάση περαιτέρω συρρίκνωσης. Εν συνεχεία διαπιστώσαµε ότι η τάση αυτή συρρίκνωσης της γενικής εµφανίζεται και στο Ι.Ι. και µάλιστα σε πολύ σηµαντικότερο βαθµό καθώς η παρουσία και η χρήση της είναι πιο περιορισµένη σε σχέση πλέον µε την ήδη περιορισµένη παρουσία και χρήση στην ΝΕ.Κ.. Πολλές υποθέσεις µπορούν να γίνουν για την εξήγηση αυτού του φαινοµένου. Φαίνεται πάντως ότι οι κυριότεροι λόγοι που ωθούν τους Ιµβρίους στην µη χρήση της γενικής είναι τόσο ενδο γλωσσικής (τάση οικονοµίας, µη περίπλοκες γλωσσικές δοµές) όσο και εξω γλωσσικής υφής (προφορικός λόγος 43, απουσία µεγάλης επίδρασης της καθαρεύουσας και µη υψηλό µορφωτικό επίπεδο 44 ). 43 Περί του ρόλου του γραπτού και του προφορικού λόγου στην χρήση της γενικής πβλ. Καβουκόπουλος 1990: Περί των εξω γλωσσικών παραγόντων που ερµηνεύουν τις γλωσσικές τάσεις της γενικής στην ΝΕ.Κ. και κυρίως περί του ρόλου του µορφωτικού επιπέδου και επαγγέλµατος πβλ. Tsamadou 1984:

12 12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΙΜΒΡΙΑΚΟΥ Ι ΙΩΜΑΤΟΣ αχλαδιά διφτέρ ι όρ θα παράς π λούδ ι τζ µπί = άγρια αχλαδιά = τετράδιο = κότα = λεφτά / χρήµατα = κοτοπουλάκι = τσαµπί ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 1. Γ Ε Ν Ι Κ Η Τ Α Σ Η ΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΝΕ.Κ. Ι.Ι. 2. Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Ι Κ Ο Ε Π Ι Π Ε Ο ΗΛΩΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΥΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΤΗΤΙΚΗ/ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΕΠΙΘΕΤΑ ΕΠΙΦΩΝΗΜΑΤΑ ΡΗΜΑΤΑ

13 13 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Aitchison, J. 1991: Language Change: Progress or Decay?, London: Fontana. Ανδριώτης, Ν. 1933: «Περί της αρχής των Βορείων γλωσσικών ιδιωµάτων της νέας Ελληνικής», Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών Σπουδών, 10, Ανδριώτης, Ν : «Τα όρια των βορείων, ηµιβορείων και νοτίων Ελληνικών ιδιωµάτων της Θράκης», Αρχείον Θρακικού Λαογραφικού και Γλωσσικού Θησαυρού, 10, Browning, R. 1995: Η Ελληνική Γλώσσα Μεσαιωνική και Νέα, (µτφ. Κονοµή Μ.Ν.), Αθήνα: Παπαδήµας. Chomsky, N. 1965: Aspects of the theory of syntax, Cambridge, Mass.: M.I.T.. Crystal, D. 1998: A Dictionary of Linguistics and Phonetics, London: Blackwell. ηµητρίου, Σ. 1983: Λεξικό Όρων Γλωσσολογίας, τ. ΙΙΙα-β, Αθήνα (Καστανιώτης). Jakobson, R. 1971: Selected Writings, the Hague: Mouton. Θαβώρης, Αντ. 1958/9: «Η προέλευση του άρθρου «i» των βορείων νεοελληνικών ιδιωµάτων», Ελληνικά 16, Θεοφανοπούλου Κοντού,. 1989: Μετασχηµατιστική Σύνταξη (Από την θεωρία στην πράξη), Αθήνα: Καρδαµίτσα. Καβουκόπουλος, Φ. 1990: «Η δυναµική της γενικής στη Νεοελληνική», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 10, Kazazi, K. 1967: «A case of ambiguity in Modern Greek», Languages and Areas, Chicago, Illinois. Κλαίρης, Χ. Μπαµπινιώτης, Γ. 1998: Γραµµατική της Νέας Ελληνικής ( οµολειτουργική Επικοινωνιακή): Το Όνοµα της Νέας Ελληνικής, τ. Ι., Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κλαίρης, Χ. Μπαµπινιώτης, Γ. 1999: Γραµµατική της Νέας Ελληνικής ( οµολειτουργική Επικοινωνιακή): Το Ρήµα της Νέας Ελληνικής, τ. ΙΙ., Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κλαίρης, Χ. Μπαµπινιώτης, Γ. 2001: Γραµµατική της Νέας Ελληνικής ( οµολειτουργική Επικοινωνιακή): Τα Επιρρηµατικά Στοιχεία, τ. ΙΙ.2, Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κοντοσόπουλος, Ν.Γ. 2001: ιάλεκτοι και Ιδιώµατα της Νέας Ελληνικής, Αθήνα: Γρηγόρης. Labov, W. 1976: Sociolinguistique, (trad. Kihm A.), Minuit. Labov, W. 1981: «Building on empirical foundations», Directions in Historical Linguistics, II, Austin, Texas: Univ. of Texas Press. Mackridge, P. 2000: Η Νεοελληνική Γλώσσα, (µτφ. Πετρόπουλος Κ.Ν.), Αθήνα (Πατάκης). Martinet, A. 1955: Économie des changements phonétics. Traité de phonologie diachronique, Paris (Francke). Moυστοξύδης, Α. Κουτλουµουσιανός, Β. 1845: Υπόµνηµα Ιστορικόν περί της Νήσου Ίµβρου, εν Κωνσταντινουπόλει (Κοροµηλάς Πασπάλης). Μπαµπινιώτης, Γ. 1980: Θεωρητική Γλωσσολογία, Αθήνα. Παπαγεωργίου, Σ.Ν. 1994: Ίµβρος ( η Ιστορία ενός Ελληνικού Νησιού), Αθήνα (Σύλλογος προς ιάδοσιν των Ελληνικών Γραµµάτων).

14 14 Παπαδόπουλος, Α. 1926: Γραµµατική των Βορείων Ιδιωµάτων της Νέας Ελληνικής, Αθήνα. Saussure, F.de. 1978: Cours de Linguistic générale, Paris (Payot). Σετάτος, Μ : «Παρατηρήσεις στις πτώσεις της Νέας Ελληνικής», Γλωσσολογία 2-3, Tζιτζιλής, Ν. 2000: «Νεοελληνικές ιάλεκτοι και Νεοελληνική ιαλεκτολογία», Η Ελληνική Γλώσσα και οι ιάλεκτοί της, Αθήνα (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας), Tsamadou, I. 1984: Le Genitif en Grec Moderne (Étude de syntaxe et de variation morphosyntaxique), ιδ. ιατρ., Paris 7. Φάβης, Β. 1951: «Ο δυναµικός τονισµός της Βορείας Ελληνικής και τα αποτελέσµατα αυτού», Αθηνά 55, Φόρης, Β. 1956: Το αρσενικό άρθρο στα βόρεια ιδιώµατα, Θεσσαλονίκη. Φραγκουδάκη, Ά. 1993: Γλώσσα και Ιδεολογία, Αθήνα. Χαραλαµπάκης Χρ. 1972: «Το πρόβληµα της ακριβούς αποδόσεως της προφοράς των ιδιωµατικών φθόγγων», Αµάλθεια 3: Χατζιδάκις, Γ : Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τ. 1-2, Αθήνα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD)

ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) 1 APPENDIX I Εισαγωγικό Επίπεδο ΑΜΑΛΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ, University of California, San Diego (UCSD) ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον

Διαβάστε περισσότερα

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, Αγαπητοί μου Αρχαία Ελληνική Γλώσσα: η βασική μέθοδος διδασκαλίας της Νεοελληνικής ως ξένης γλώσσας ΤΑΤΙΑ ΜΤΒΑΡΕΛΙΤΖΕ Υποψήφια διδάκτωρ του Ινστιτούτου Κλασσικής Φιλολογίας, Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του

Διαβάστε περισσότερα

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο

[+εαυτό / +Α] Αναφορικές εκφράσεις: δεδομένα από τα Νέα Ελληνικά. Brian D. Joseph Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Οχάιο [In D. Theofanopoulou-Kondou, X. Laskaratou, M. Sifianou, M. Georgiafendis, & V. Spyropoulos, eds. Sinxrones tasis stin eliniki glosologia. Meletes afieromenes stin Eirene Philippaki-Warburton [Synchronic

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘ. ΚΡΟΝΤΣΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ Στόχοι της εργασίας Εντρύφηση στις βασικές αρχές της Επεξεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους.

Με την προσδοκία ότι το βιβλίο αυτό θα αποβεί χρήσιμο σε μαθητές και συναδέλφους φιλολόγους, εύχομαι καλή επιτυχία στο έργο τους. 5 Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση του Συντακτικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας σε πίνακες που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2000. Η επανέκδοσή του κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1 Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Α. (1984) «-έ: ένα νέο επίθημα της Νέας Ελληνικής», Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 5, Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης, 89-110. 1. ----------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις

Λέξεις, φράσεις και προτάσεις 1 Λέξεις, φράσεις και προτάσεις (Words, phrases and clauses) The Greek language, like all human languages, has a Lexicon and a Grammar that are used to create sentences. The Lexicon consists of the words

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΞΗ ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΚΕΙΜΕΝΑ ΥΣΤΕΡΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ 1. Πτωχοπρόδρομος - Το κείμενο έχει πολλές διαφορετικές γραφές στα χειρόγραφα που διασώζεται, λόγω του σχετικά δημώδους αλλά και σκωπτικού του χαρακτήρα. Δυσχεραίνει

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ Ι ΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ Ι ΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ Ι ΙΩΜΑ ΤΗΣ ΙΜΒΡΟΥ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης 1 είναι η κατηγοριοποίηση του ρήµατος (στο εξής: Ρ.) του γλωσσικού ιδιώµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2007 ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΘΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ Α ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Μετά την αλλαγή των σχολικών εγχειριδίων το σχολικό έτος 2006-2007 και επειδή, λόγω της εφαρμογής κύκλων συνδιδασκαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 1 Το ταξίδι των λέξεων στον χρόνο Η επιβίωση

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης

Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης Λογισμικό για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στα μειονοτικά σχολεία της Θράκης Μειονοτικά σχολεία Θράκης: Δυσκολίες του μαθητικού κοινού στην εκμάθηση της Ελληνικής Επιστημονική υπεύθυνη:

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα.

Η πρόταση. Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Η πρόταση Πρόταση λέγεται ένα σύντομο κομμάτι του λόγου, που περιλαμβάνει μια σειρά από λέξεις με ένα τουλάχιστον ρήμα και έχει ολοκληρωμένο νόημα. Ορθογραφικές παρατηρήσεις 1. Το πρώτο γράμμα κάθε πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών»

«Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» «Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου σε τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά ηλικίας 6 8 ετών» Γλώσσα: Το φυσικό εκείνο σύστημα επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τον άνθρωπο και έχει ως βάση του τον έναρθρο λόγο.

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιοσυγκρασιακά Φωνολογικά Χαρακτηριστικά της Κρητικής Διαλέκτου. Ιωάννα Κάππα Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ιδιοσυγκρασιακά Φωνολογικά Χαρακτηριστικά της Κρητικής Διαλέκτου. Ιωάννα Κάππα Πανεπιστήμιο Κρήτης Ιδιοσυγκρασιακά Φωνολογικά Χαρακτηριστικά της Κρητικής Διαλέκτου Ιωάννα Κάππα Πανεπιστήμιο Κρήτης Σημερινή χρήση της Κρητικής διαλέκτου Ø Ø στην Κρήτη από ελληνόφωνους μουσουλμανικούς πληθυσμούς: Τουρκία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Η σύνταξη μιας πρότασης ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η σύνταξη μιας πρότασης Τα δύο πιο βασικά στοιχεία σε κάθε πρόταση είναι το ρήμα και το ουσιαστικό. Το κομμάτι της πρότασης που αναφέρεται στο ρήμα το λέμε ρηματικό σύνολο (ΡΣ) ή ρηματικό

Διαβάστε περισσότερα

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης.

Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. Πρόγραμμα θερινής περιόδου Γ Λυκείου 2015 2016 Από 18 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2015 Διάρκεια προγράμματος: έξι (6) εβδομάδες Εβδομαδιαίο οργανόγραμμα ύλης. συγκεκριμένος σχεδιασμός διδακτέας και εξεταστέας

Διαβάστε περισσότερα

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές

Νέα ελληνικά Επίπεδο A1-Εξάμηνο Α Κοινωνικοπολιτιστικά Βιβλία. Πηγές Μάθημα Περιεχόμενο Επικοινωνιακός στόχος Λεξιλόγιο 1 Δ1 Ελληνικό αλφάβητο Γραφή-προφοράτονισμός Δ2 Ανάγνωση ασκήσεις γραφής. Δ3 Απλοί χαιρετισμοί. 2 Δ1 Εμπέδωση της γραφής της ανάγνωσης. Ορθογραφία απλών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ. ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60 ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΟΜΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΣΥΡ κυρίως μετά τη δεκαετία του 60 1 Σχετική συναίνεση ση γλωσσολογία ως προς το αντικείμενο και τη μέθοδο περιγραφής (σε σύγκριση με άλλες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙ ΑΣ (Γ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ): «ΊΜΒΡΟΣ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ» (Με τη συνεργασία του Συλλόγου Ιµβρίων και του Παν/µίου Αθηνών) Το Σάββατο 19 Μαΐου 2012 στην αίθουσα εκδηλώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 2012-2013 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα Ενότητα 15 Α. Κείμενο Η Αθήνα προπύργιο της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟ ΓΕΡΟΥΝΔΙΑΚΟ (GERUNDIVUM) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Το γερουνδιακό είναι ρηματικό επίθετο παθητικής διάθεσης (διαθέτουν, δηλαδή, όλα τα ρήματα στην παθητική φωνή καθώς και τα αποθετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Βασικέ Οδηγίε : ίνεται ιδιαίτερη σηµασία στην εισαγωγή στα ρητορικά κείµενα (Βιβλίο Ρητορικών Κειµένων Μαθητή, Βιβλίο εκπαιδευτικού). Σε κάθε περίοδο διδασκαλία θα πρέπει να γίνεται ανάγνωση ολόκληρη τη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΕΝΝΗΣΗ 6 ΕΤΩΝ ΗΛΙΚΙΑ γέννηση ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Αναγνωρίζει και προτιμά τη φωνή της μητέρας καθώς και ήχους της γλώσσας. Μιμείται ήχους της γλώσσας. 2 μηνών Συνδυάζει

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ»

Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ. «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης κατατακτήριων τεστ «Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ, ΙΙΙ» Περιεχόμενα Οδηγίες χορήγησης και διόρθωσης γραπτών τεστ... 3 Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι... 5 Μέρος Α : Κατανόηση προφορικού

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους

Οδηγός για εκπαιδευόµενους 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά

Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά 1 Το τελικό -ν- Γραφή και προφορά Σύμφωνα με την επίσημη Νεοελληνική Γραμματική, σελίδα 38, 47, το τελικό -ν- άλλοτε φυλάγεται και άλλοτε χάνεται σε μερικές λέξεις. Οι λέξεις αυτές είναι: Το άρθρο : τον,

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας

Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Στάδια Ανάπτυξης Λόγου και Οµιλίας Το παιδί ξεδιπλώνει τις γλωσσικές ικανότητες του µε το χρόνο. Όλα τα παιδιά είναι διαφορετικά µεταξύ τους και το κάθε ένα έχει το δικό του ρυθµό. Τα στάδια ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr

«Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη. και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr «Η ελληνική γλώσσα στην ανώτατη εκπαίδευση, στην επιστήμη και στην τεχνολογία Εθνική και διεθνής διάσταση» Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη ansym@lit.auth.gr th 9ο διεθνές συνέδριο «Ελληνική γλώσσα και Ορολογία»

Διαβάστε περισσότερα

APPENDIX I ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ

APPENDIX I ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ 1 APPENDIX I ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΟΝΙΣΜΟΣ Η επιτυχία της επικοινωνίας εξαρτάται από την ικανότητα να αντιλαμβάνεται κανείς τον συνομιλητή του και να γίνεται με τη σειρά του αντιληπτός από αυτόν. Είναι συνεπώς

Διαβάστε περισσότερα

Βόρεια ελληνικά ιδιώματα και Θεσσαλικό Ιδίωμα» Ευάγγελος Κουρδής

Βόρεια ελληνικά ιδιώματα και Θεσσαλικό Ιδίωμα» Ευάγγελος Κουρδής Βόρεια ελληνικά ιδιώματα και Θεσσαλικό Ιδίωμα» Ευάγγελος Κουρδής Πρόλογος Η διαίρεση των νεοελληνικών ιδιωμάτων σε βόρεια και νότια ή ορθότερα σε ιδιώματα με βόρειο ή νότιο φωνηεντισμό, δηλαδή, με ταραγμένο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΠΑ 2007 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ 21 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΙΟ Λέγεται το αίτιο που εντοπίζεται σε εξωτερικές καταστάσεις, όχι σε ψυχικές συγκινήσεις και συναισθήματα. Εκφράζεται: α.

Διαβάστε περισσότερα

[γála], [nisos], [cípos],[cení], [círos], [típos], [cerós], [ómos], [kalà], [cerí]

[γála], [nisos], [cípos],[cení], [círos], [típos], [cerós], [ómos], [kalà], [cerí] Οδηγίες για τις εξετάσεις ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ (ΦΦΓ01) ιδάσκων: ιονύσης Γούτσος (Α-Λ) Στις γραπτές εξετάσεις θα περιλαµβάνονται 4 υποχρεωτικά θέµατα. Στο πρώτο θέµα θα ζητηθεί ο ορισµός βασικών γλωσσολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ. `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου

ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ. `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΗΘΗ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΛΑΘΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΛΟΓΟ `Ελενα Ξενή ΕΕΠ Διδακτική της Γλώσσας Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ Το σεμινάριο στοχεύει στην εξέταση βασικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κακριδή Φερράρι Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας - Ανάλυσης λόγου. λόγου στον Τοµέα Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας

Μαρία Κακριδή Φερράρι Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας - Ανάλυσης λόγου. λόγου στον Τοµέα Γλωσσολογίας του Τµήµατος Φιλολογίας Μαρία Κακριδή Φερράρι Επίκουρη καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογίας - Ανάλυσης λόγου Τοµέας Γλωσσολογίας Τµήµα Φιλολογίας Βιογραφικό σηµείωµα 1. Σπουδές 1977: Πτυχίο του Φιλολογικού Τµήµατος της Φιλοσοφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ. Αθήνα 08-08-2013 Αθήνα 08-08-2013 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει για το ακαδ. έτος 2013 2014 δεκαπέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 1 ο : Εισαγωγή στην γλωσσική τεχνολογία Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Τι είναι η γλωσσική τεχνολογία;

Διαβάστε περισσότερα

accedo spolio, vaco utor, potior

accedo spolio, vaco utor, potior Θ.Α. ΑΜΕΛΙ ΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Π Ι Ν Α Κ Ε Σ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α ΜΕΡΟΣ 1. Υποκείµενο Κατηγορούµενο - Αντικείµενο 3 2. Προσδιορισµοί 7 3. Χρήση των πτώσεων (Ονοµαστική - Γενική οτική Αιτιατική 9 Αφαιρετική)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β )

ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΤΕΧΝΟΓΛΩΣΣΙΑ VIII ΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: ΜΑΪΣΤΡΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, ΠΑΠΑΚΙΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΣΚΗΣΗ: ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ (Β ) ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της άσκησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση συστήματος διόρθωσης

Διαβάστε περισσότερα

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Г Р А М А

ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Г Р А М А ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ П Р О Г Р А М А ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО НОВОГРЪЦКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА /СТЕПЕН БАКАЛАВЪР / Учебна 2013/2014г. Специалности: Български език и

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.

Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac. Σταυρούλα Τσιπλάκου Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy 2 ο Π α γ κ ύ π ρ ι ο Σ υ ν έ δ ρ ι ο, 29 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 4,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυµνασίου

Πρόλογος. Νεοελληνική Γλώσσα Α Γυµνασίου Πρόλογος Το βιβλίο αυτό αποτελεί µια υπεύθυνη και εµπεριστατωµένη πρόταση για το µαθητή και τον εκπαιδευτικό. Βοηθά στην εµπέδωση της ύλης της Νεοελληνικής Γλώσσας της Aʹ Γυµνασίου και στη βελτίωση της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Η γλωσσική παρέμβαση Είναι η διαδικασία μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

2.3. Other teaching 1995-20013. Tutor of Greek language- advanced level (International scholarship program of the University of Athens)

2.3. Other teaching 1995-20013. Tutor of Greek language- advanced level (International scholarship program of the University of Athens) CURRICULUM VITAE Associate professor Name: Eleni Panaretou Date of birth: 5/8/ 1958 Place of birth: Athens Address: School of Philosophy, University Campus at Zografou, room 601 email: epanar@phil.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet*

Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα. Henri Tonnet* Η διαµόρφωση των ονοµατικών και ρηµατικών συνταγµάτων στα ελληνικά από τον 5ο µ.χ. ως το 12ο αιώνα Henri Tonnet* Παρ ότι η νέα ελληνική γλώσσα είναι κλιτική, η σειρά των λέξεων σ αυτή δεν είναι εντελώς

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευτές

Οδηγός για εκπαιδευτές 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β.

ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010. Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. ΓΡΑΦΕΙΟ Σ..Ε. ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ Τηλεδιάσκεψη 16.03.2010 Επιµέλεια: Τσιαούση ήµητρα ΠΕ02, Εκπαιδευτικός Κ.Ε.Σ.Β. Κατάταξη Ελλήνων µαθητών σε επίπεδα γλωσσοµάθειας ιαπιστωτικά Κριτήρια Ελληνοµάθειας Βασικά σηµεία

Διαβάστε περισσότερα

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου

Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους. Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Pos matome Griko: Το εκπαιδευτικό υλικό. Β Επίπεδο για ενηλίκους Μαριάννα Κατσογιάννου, Γλωσσολόγος, Καθηγήτρια, Παν/μιο Κύπρου Χαιρετίζοντας την σημερινή εκδήλωση εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου

Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Ρουσουλιώτη Θωμαή Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας και λάθη στη δεξιότητα της παραγωγής γραπτού λόγου Το πιστοποιητικό ελληνομάθειας απευθύνεται σε ένα ευρύ ηλικιακά κοινό. Ειδικότερα, κάθε χρόνο διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12

Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Η εκμάθηση μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας Ασπασία Χατζηδάκη, Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε 2011-12 Βασικοί όροι και έννοιες- Δεύτερη # Ξένη γλώσσα Δεύτερη γλώσσα είναι οποιαδήποτε γλώσσα κατακτά ή μαθαίνει ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

PROBLEMS IN TRANSLATING LINGUISTICS TERMS FROM ENGLISH INTO GREEK George J. Xydopoulos

PROBLEMS IN TRANSLATING LINGUISTICS TERMS FROM ENGLISH INTO GREEK George J. Xydopoulos ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Γιώργος Ι. Ξυδόπουλος Στην εργασία αυτή εξετάζω μια σειρά προβλημάτων τα οποία σχετίζονται με την απόδοση των σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν

ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω. ΥΠΟΤΑ- ΚΤΙΚΗ ω ης η ωμεν. ισθι εστω. εσοίμην εσοιο εσοιτο εσοίμεθα εσοισθε εσοιντο ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ. ο υσης ο υσ η ο υσαν ΕΙΜΙ= είμαι, υπάρχω Ε- ΝΕ- ΣΤΩ- ΤΑΣ ΠΑ- ΡΑ- ΤΑ- ΤΙ- ΚΟΣ ΜΕΛ- ΛΟ- ΝΤΑΣ ΚΛΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙ- ΚΗ ε ιμί ε ι εστί(ν) εσμέν εστέ ε ισί(ν) η/ ην ησθα ην ημεν ησαν εσομαι εσ η/ εσει εσται εσόμεθα εσεσθε εσονται ΥΠΟΤΑ-

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος»

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ. Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός. Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Μαρίτσα Καμπούρογλου, Λογοπεδικός Ίδρυμα για το Παιδί «Η Παμμακάριστος» ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΕΙ... Στόχοι της γλωσσικής παρέμβασης Νηπιακή ηλικία : Η ανάπτυξη να παραλληλιστεί με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012

ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΜΑΪΟΥ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση») 8.00-9.05 Ενότητα 1: «Κατανόηση γραπτού λόγου και γλωσσική επίγνωση» 9.20-10.00 Ενότητα 2: «Παραγωγή γραπτού λόγου»

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης

Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Πρόλογος της γαλλικής έκδοσης Η Λατινική γραμματική της σειράς Bescherelle είναι μια εύκολη και πλήρης γραμματική της λατινικής γλώσσας, με αντικειμενικό στόχο να δι ευκολύνει τη μελέτη, τη μετάφραση και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 1 ΚΕΙΜΕΝΟ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ KEIMENO Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurrit corvum tenens; eum instituerat haec dicere: «Ave, Caesar,

Διαβάστε περισσότερα

Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές

Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές Ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού των μετοχών ηγουμένη, εφαπτομένη, προϊσταμένη, συνισταμένη, υφισταμένη: συμπεράσματα και εφαρμογές Γεωργία Κατσούδα Πανεπιστήμιο Αθηνών georkatsouda@yahoo.gr Abstract:

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή

Εισαγωγή στην Σηµασιολογία. Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Εισαγωγή στην Σηµασιολογία Γεωπληροφορική 2004-2005 Ελένη Τοµαή Ορισµοί Εξετάζει την σηµασιολογική δοµή µιας γλώσσας Τοµέας της γραµµατικής 1. Αναλύει την σηµασία των λέξεων 2. α) Ερµηνεύει την σηµασιολογική

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση

Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Κείμενα και επικοινωνιακές δραστηριότητες στα νέα βιβλία της γλώσσας: μια κριτική εξέταση Στόχος της ανακοίνωσης είναι να εξεταστούν κριτικά οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα νέα βιβλία της γλώσσας,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2014-2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γλωσσικό Λάθος Ορισμός και προβλήματα Ως γλωσσικό λάθος θα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ. επιµέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς

ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ. επιµέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς ΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ επιµέλεια: Σ. Α. Μοσχονάς 1 Περιεχόµενα Σ. Α. Μοσχονάς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Κατερίνα Μαλαχία και Βιβή Τσιµπούκα ΑΝΤΙ ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 1964 Αντωνία Φασουλιώτη 1982:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΡΙΤΗ ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΙΑΛΕΚΤΩΝ 1. Από τη Γραμμική Β στην εισαγωγή του αλφαβήτου - Στον ελληνικό χώρο, υπήρχε ένα σύστημα γραφής μέχρι το 1200 π.χ. περίπου, η

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ. Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Παναγιώτης Δεμέστιχας Στέλλα Γκανέτσου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Συγγραφείς: Παναγιώτης Δεμέστιχας, Στέλλα Γκανέτσου Υπεύθυνη Παραγωγής: Φωτεινή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI FACULTY OF PHILOSOPHY DEPARTMENT OF LINGUISTICS 27 η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6-7 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας. Φιλοσοφική Σχολή. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΟΡΜΟΣ [111 ECTS] ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΝΕΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας

ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2008-2009. Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Α ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ. ρωμαϊκής λογοτεχνίας, γενικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΥΛΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 008-009 Σχ. Μονάδα: ο Γενικό Λύκειο ιαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Τάξη Β Τμήμα: Β θεωρητική 1 Μάθημα: Λατινικά Διδάσκουσα Καθηγήτρια: Γιακουμάτου Μαρία-Θηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο

Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Αξιοποίηση των Δεικτών Επιτυχίας - Δεικτών Επάρκειας στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο Ως συνέχεια του Οδηγού Φιλολόγου: Η διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, ο οποίος είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 5.1 Γενικές παρατηρήσεις Παρατηρείται αύξηση του αριθµού των µαθητών κατά 7,37% κατά το σχολικό έτος 2001-02 σε σχέση µε το σχολικό έτος 2000-01. Σχόλιο:

Διαβάστε περισσότερα

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα.

Η ενότητα: «Μη ρηματικώς εξαρτώμενοι ή λεξιλογικοί δείκτες» (20.3 κ.ε.) αναφέρεται τόσο σε μορφολογικά όσο και συντακτικά φαινόμενα. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η παρούσα διατριβή έχει ως στόχο τη μελέτη ορισμένων δεικτών (γλωσσολογικών χαρακτηριστικών με κανονική κοινωνική κατανομή) της σημερινής κυπριακής διαλέκτου, όπως χρησιμοποιούνται από μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Ενδεικτικές απαντήσεις Β1: Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις και φράσεις: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Πολυτεχνείου 6, 10433 Αθήνα τηλ.: 210-5243434, fax: 210-5228231 e-mail: p-e-f@otenet.gr http://www.p-e-f.gr Οι απόψεις της ΠΕΦ για τα θέματα εξετάσεων στο μάθημα των Λατινικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

ΣΠΟΥ ΕΣ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ της Ελένης Ανδρεϊτσένκο διδάκτορος της Ρωσικής φιλολογίας Γεννήθηκε στις 13.04.1982 (Αλµάτυ, Καζαχστάν). Επάγγελµα: διδάσκουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά τα ακαδηµαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ.

Συντακτικό. χρόνου. Απρόσωπα ρήματα και εκφράσεις Προσοχή ουσιαστ.(σε ονομαστ.)+ἐστί ουδέτερο επιθέτου+ἐστί(π.χ. ἄξιον ἐστί) ουδέτερο μτχ. Συντακτικό Υποκείμενο -οτιδήποτε έχει άρθρο -εμπρόθετος προσδιορισμός(ἀμφί+αιτ.=ποσό κατά προσέγγιση) -Υποκ.απαρεμφάτου(ταυτοπροσωπία-ετεροπροσωπία) -Υποκ.μετοχής=ίδια πτώση,γένος,αριθμό με τη μετοχή (εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ.

Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Σπουδαστές Γιαννουλάκης Αντρέας Α.Μ. 11796 Τσουρουνάκης 'Αγγελος Α.Μ. 12133 Μουτουσίδου Πόπη Α.Μ. 12279 Εισηγητής: Ταφιάδης Χρ. Διονύσης

Διαβάστε περισσότερα

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de

athanasphil@gmail.com, yan.kosto@gmail.com, gmarkop@phil.uoa.g,r skopetea@rz.uni-potsdam.de ΦΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΥ * Θανάσης Γεωργακόπουλος 1, Γιάννης Κωστόπουλος 1, Γεώργιος Μαρκόπουλος 1, Σταύρος Σκοπετέας 2 1 Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2 University

Διαβάστε περισσότερα

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece

Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Investigating the fuzzy areas of accuracy and confidence of muslim pupils- learners of Greek as Second Language in Thrace, Greece Polyxeni Intze & Nikolaos Mathioudakis Democritus University of Thrace,

Διαβάστε περισσότερα

AΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ

AΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ AΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ Tι είναι γραμματική; Τι έχει, δηλ. να μάθει το παιδί; μορφολογία και σύνταξη Επίπεδα οργάνωσης της γλώσσας Φωνολογία (ήχοι) Σημασιολογία (νόημα λέξεων και προτάσεων) Μορφολογία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΤΥΠΟΥΣ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ https://sym.pblogs.gr ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΥ ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; ΑΝΑΦΟΡΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΣ Κειμενικό είδος ΤΙ ΣΤΟΧΕΥΩ ; Αφήγηση, περιγραφή,

Διαβάστε περισσότερα

Γραµµατικοί κανόνες Κανόνες µεταγραφής συµβόλων

Γραµµατικοί κανόνες Κανόνες µεταγραφής συµβόλων Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ε.Μ.Μ.Ε. Εαρινό εξάµηνο 2004 Σ. A. Μοσχονάς, Γενική Γλωσσολογία 25 Μαΐου 2004 Γραµµατικοί κανόνες - Κανόνες µεταγραφής Ιεραρχία γραµµατικών: Γραµµατικές Πεπερασµένων Καταστάσεων,

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ.

Στόχος 5 ος ιαβάζει και γράφει λέξεις που περιέχουν δίψηφα φωνήεντα και συνδυασµούς ει, ευ, ου, ια, αυ) π.χ. ευτυχία, ουρανός, αυτός κλπ. ΕΝΟΤΗΤΑ 8 η Ι ΑΧΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ Κατά την Φλωράτου (2002) για τη διδαχή της πρώτης ανάγνωσης βάζουµε τους εξής στόχους : Στόχος 1 ος Αναγνωρίζει και γράφει κάθε γράµµα της αλφαβήτας χωρίς δισταγµούς.

Διαβάστε περισσότερα

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Χρήστος Μαναριώτης Σχολικός Σύμβουλος 4 ης Περιφέρειας Ν. Αχαϊας Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΡΑΦΩ ΣΤΗΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Η καλλιέργεια της ικανότητας για γραπτή έκφραση πρέπει να αρχίζει από την πρώτη τάξη. Ο γραπτός λόγος χρειάζεται ως μέσο έκφρασης. Βέβαια,

Διαβάστε περισσότερα

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος

Όταν µπροστά από τα κύρια ονόµατα υπάρχει τίτλος, τότε το οριστικό άρθρο προηγείται του τίτλου: ο κύριος Μικέογλου ο πρίγκιπας Κάρολος 1. ΘΕΜΑ Το οριστικό άρθρο 2. ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ Θα µιλήσει ο Χασάν. Μ αρέσει η µουσική. Αγαπάει τη ζωή. Σπρώξε την πόρτα. Το 2003 τελείωσε το λύκειο. Το Μάη είχαµε ωραίο καιρό. Ήρθε µε το λεωφορείο. Ήρθε το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΝΕΟ ΣΧ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Υπεύθυνη Δήλωση Η παρακάτω υπογράφουσα δηλώνω ότι είμαι συγγραφέα τη παρούσα πτυχιακή εργασία. Κάθε τη, είναι πλήρω αναγνωρισμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΚΛΙΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ Το κλιτικό παράδειγμα λόγιων τύπων μετοχών σε -ων ουσα, -ον / -ών, - ώσα, - ών/ -ών, -ούσα, -ούν Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή 1.1 Παρουσίαση του θέματος 1.2 Η προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Η στάση του δασκάλου απέναντι στον δίγλωσσο µαθητή 2. Ιωάννινα 2004

Η στάση του δασκάλου απέναντι στον δίγλωσσο µαθητή 2. Ιωάννινα 2004 Γιάννης Μπασλής 1 Η στάση του δασκάλου απέναντι στον δίγλωσσο µαθητή 2 Ιωάννινα 2004 1 Για τις επιστηµονικές θέσεις και απόψεις που διατυπώνονται στο κείµενο αυτό υπεύθυνος είναι ο συγγραφέας. Οι θέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου

Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Ελένη Γαλιώτου Τμήμα Πληροφορικής, ρ ΤΕΙ Αθήνας 1-10-2010 1 Η βιβλιοθήκη της Ι.Μ. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Σκιάθου Ψηφιοποίηση Το ερευνητικό έργο «ΠΟΛΥΤΙΜΟ» Πρόσβαση στο περιεχόμενο των ιστορικών βιβλίων

Διαβάστε περισσότερα

1ο Κεφάλαιο: Συντακτικές Κατηγορίες

1ο Κεφάλαιο: Συντακτικές Κατηγορίες 1ο Κεφάλαιο: Συντακτικές Κατηγορίες 1 Εισαγωγή Πριν προχωρήσουµε στις έννοιες που θα µας απασχολήσουν σε αυτό το κεφάλαιο, θα αφιερώσουµε λίγο χρόνο σε κάποιους γενικούς όρους και γνώσεις που αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία

Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Εισαγωγή στη Βυζαντινή Φιλολογία Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες και τα εγχειρίδια της βυζαντινής φιλολογίας. Κιαπίδου Ειρήνη-Σοφία Τμήμα Φιλολογίας Σκοποί ενότητας Mια πρώτη επαφή με τη Βυζαντινή Φιλολογία.

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Συντάχθηκε απο τον/την Ολγα Μουσιου Τρίτη, 17 Αύγουστος 2010 10:41 - Η ΓΛΩΣΣΑ

Γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού. Συντάχθηκε απο τον/την Ολγα Μουσιου Τρίτη, 17 Αύγουστος 2010 10:41 - Η ΓΛΩΣΣΑ Η ΓΛΩΣΣΑ Η Γλώσσα είναι ένα συμβολικό σύστημα σημείων με το οποίο επικοινωνούν μεταξύ τους τα μέλη μιας γλωσσικής κοινότητας. Το σύστημα αυτό αποτελείται από τέσσερα (4) υποσυστήματα, τα οποία βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ

ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Αγγελική Φωτοπούλου, Μαριάννα Μίνη ΔΙΠΤΩΤΑ ΡΗΜΑΤΑ «ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ»: ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ. ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΛΕΞΙΚΟ Abstract The subject of this paper

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός για εκπαιδευόµενους Ο Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ L-PACK 1

Οδηγός για εκπαιδευόµενους Ο Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ L-PACK 1 Ο Ο ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ L-PACK 1 0. Παρουσίαση του οδηγού Ο παρών οδηγός χρήσης του µαθήµατος ελληνικής γλώσσας για ενήλικες αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος L-Pack το οποίο συντονίζει η ASEV (Agenzia

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Κική Νικηφορίδου Όλες οι ζωντανές γλώσσες αλλάζουν συνεχώς. Η γλώσσα της κάθε γενιάς δεν είναι ποτέ ολόιδια µε τη γλώσσα της προηγούµενης ή της επόµενης και, αν και µεταξύ διαδοχικών γενεών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΓΛΩΣΣΙΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ -ΟΜΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Σπουδάστρια: Αθηνά Κατσαντώνη (9923) Εποπτεύων καθηγητής: κ ος Πέσχος Δημήτριος. Τριμελής

Διαβάστε περισσότερα

109 Φιλολογίας Αθήνας

109 Φιλολογίας Αθήνας 109 Φιλολογίας Αθήνας Σκοπός Τα Τμήματα Φιλολογίας σκοπό έχουν να αναδεικνύουν επιστήμονες ικανούς να ερευνούν τον αρχαίο ελληνικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ

ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ: ΧΡΟΝΟΙ, ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙ ΑΛΛΟ; Αναστάσιος Τσαγγαλίδης Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης atsangal@enl.auth.gr ABSTRACT The paper discusses

Διαβάστε περισσότερα

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό:

Επίπεδο: Πιθανή διάρκεια: Διδακτικό υλικό: Θεωρία: Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί επικεντρώνεται στους ήχους /i/ και /e/, οι οποίοι δυσκολεύουν ιδιαίτερα τους αραβόφωνους μαθητές. Ο καθηγητής διδάσκει την προφορά ακολουθώντας τη μέθοδο της Παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης

133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης 133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Θεσσαλονίκης Σκοπός Το Τμήμα έχει σκοπό να προσφέρει στους φοιτητές του τις απαραίτητες γνώσεις της Γαλλικής γλώσσας, λογοτεχνίας, και του γαλλικού πολιτισμού, αλλά

Διαβάστε περισσότερα