Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ."

Transcript

1 Η ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Οι κοινωνίες µας πρέπει να ευαισθητοποιηθούν ιδιαίτερα στην ανάγκη πλήρους ενσωµάτωσης των κωφών ατόµων συνεισφέροντας µε κάθε δυνατό τρόπο. Αυτός είναι και ο ορίζοντας στο πλαίσιο του οποίου διαρθρώνεται το προτεινόµενο πρόγραµµα του οποίου οι εκπαιδευτικοί άξονες είναι δύο: η τέχνη και η ιστορία της Αγιογραφίας και η χρήση Internet στον εντοπισµό και την ανατύπωση εικόνων. Όλο το πρόγραµµα θα υποστηριχθεί από εκπαιδευτές ειδικούς στην Τέχνη της Αγιογραφίας κωφούς ή ακούοντες και από εκπαιδευτές στους υπολογιστές µε την παρουσία διερµηνέα νοηµατικής όπου χρειάζεται. ΟΙ δραστηριότητες που προβλέπει το πρόγραµµα είναι η παρακολούθηση εισηγήσεων µε θέµα την Αγιογραφία, πρακτικές σε εργαστήρια πληροφορικής, επισκέψεις σε µουσεία και σε εκκλησίες, ειδικά αυτές που αποτελούν και εργαστήρια αγιογράφησης ( όπου µπορεί να συµµετέχουν σε ένα βαθµό βοηθητικά στις εργασίες αυτές οι ίδιοι οι κωφοί εκπαιδευόµενοι).µέσω διαδικτύου θα µπορούν να επιλέγουν εικόνες που ανταποκρίνονται σε ιστορικά η προσωπικά τους αισθητικά κριτήρια πάντα µε την εποπτεία εµψυχωτή. Τα αναµενόµενα αποτελέσµατα θα είναι : κινητικότητα µεταξύ των χωρών εταίρων του προγράµµατος, κοινωνική ενσωµάτωση, επαγγελµατικός προσανατολισµός µε κατεύθυνση την Τέχνη της Αγιογραφίας, δεξιότητες προσωπικής ανάπτυξης, αυτοσυναίσθηση, βασικές δεξιότητες στη χρήση διαδικτύου, ενηµέρωση για την ευρωπαϊκή νοµοθεσία σε θέµατα ισότητας ευκαιριών. Στο προτεινόµενο σχήµα συµµετέχουν 6 χώρες. Στόχοι του προγράµµατος Στην παρούσα εποχή της πληροφόρησης και των ταχέων εξελίξεων, όπου τα έντυπα ενηµέρωσης ολοένα και περισσότερο διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή, η ανάγκη να βελτιωθούν οι τεχνικές χρήσης του διαδικτύου για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες είναι ολοφάνερη. Το παγκόσµιο διαδίκτυο ή Internet µπορεί να αποτελεί µια ανεξάντλητη πηγή επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τους περισσότερους από µας αλλά για τα Άτοµα µε Ειδικές Ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) έχει δυστυχώς, εδώ και πολλές δεκαετίες από την ανακάλυψή του, παραµείνει ένα µακρινό και απρόσιτο µέσο.

2 Όπως ακριβώς στην καθηµερινή τους ζωή τα Άτοµα Με Ειδικές Ανάγκες αντιµετωπίζουν προβλήµατα προσαρµογής στις κοινωνικές τους δραστηριότητες, έτσι και στο τοµέα της πληροφορικής και ειδικότερα στο διαδίκτυο βρίσκονται αντιµέτωποι µε ένα µη εύχρηστο περιβάλλον. Τόσο στην κοινωνία όσο και στην κοινωνία της πληροφορίας, η έλλειψη κατάλληλων προσαρµοστικών και υποστηρικτικών εργαλείων καθιστά πολύ δύσκολη και πολλές φορές ανέφικτη τη συµµετοχή τους στην χρήση των τεχνολογικών µέσων.το παρόν σχέδιο θα αφοσιωθεί στην προσαρµογή µέσω της Νοηµατικής Γλώσσας της εκµάθησης χρήσης Internet σε συνδυασµό µε πληροφορίες και στοιχεία που αφορούν στην Τέχνη της Αγιογραφίας µε την ανάδειξη του φάσµατος των εικόνων που κυκλοφορούν στον δικτυακό τόπο (και µε την βιωµατική παράλληλα συµµετοχή σε εργαστήρια Αγιογραφίας).Εστιάζουµε Στην θεµατική της Αγιογραφίας µέσω Διαδικτύου,για τους εξής λόγους: Το Σωµατείο Κωφών στην Πάτρα έχει αξιόλογα στελέχη /κωφά άτοµα που είναι οι ίδιοι καθηγητές και δηµιουργοί έργων Αγιογραφίας,και επιπλέον είναι δυναµικοί εκπρόσωποι και µαχητές στην κοινωνική ενσωµάτωση των Κωφών Ατόµων. Ο συντονιστής φορέας ΚΕΚ ΔΑΦΝΗ διαθέτει άρτιο εξοπλισµό σε εργαστήρια πληροφορικής µε την δυνατότητα e learning Η Τέχνη µε θρησκευτικό περιεχόµενο αποτελεί ασφαλής γλώσσα ς και ακουµπά σε ευαισθησίες και κοινό πολιτισµικό υπόβαθρο, ικανό να ενώσει και να ενισχύσει τις διόδους της ς των ατόµων αυτών. Η συνύπαρξη κωφών και ακουόντων θα προσφέρει ευκαιρίες υπέρβασης των αναστολών και την αµοιβαία προσπάθεια να προσαρµοστούν όλοι στην χρήση του επικοινωνιακού εργαλείου της νοηµατικής. Το πρόγραµµα φιλοδοξεί να προσφέρει µια αφορµή εξοικείωσης µε το Διαδίκτυο ώστε να ενισχυθεί το ενδιαφέρον τους µέσω του συγκεκριµένου θεµατικού στόχου να διευρύνουν τις γνώσεις τους στην χρήση των ηλεκτρονικών µέσων και να διαµορφώσουν µε την βοήθεια όλων µας στην συνέχεια συνθήκες συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης στο συγκεκριµένο θέµα.. Επισηµαίνουµε, επίσης, ότι η Ελληνική Νοηµατική Γλώσσα (Ε.Ν.Γ.) είναι η επίσηµα πλέον αναγνωρισµένη γλώσσα της κοινότητας των Κωφών µε ειδική νοµοθετική ψήφιση από το Ελληνικό κοινοβούλιο των Ελλήνων. Η βασική οµάδα στόχος του προγράµµατος είναι τα Άτοµα µε προβλήµατα Ακοής (Κωφοί, Βαρήκοοι που είναι γνώστες της Νοηµατικής Γλώσσας). Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της Eurostat, τα άτοµα που πάσχουν από σωµατικές, αισθητήριες, νοητικές και διανοητικές διαταραχές αντιπροσωπεύουν κατά µέσο όρο το 12% του πληθυσµού των ευρωπαϊκών χωρών. Τα άτοµα µε προβλήµατα ακοής αντιπροσωπεύουν περίπου το 1% του πληθυσµού σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της ΟΜοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (OM.K.E.). Τα τελευταία 20 χρόνια θεσπίστηκαν σηµαντικά µέτρα αποκατάστασης των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες και ένταξής τους στην κοινωνική ζωή. Παρόλα αυτά, ο

3 επαγγελµατικός και κοινωνικός αποκλεισµός των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες δεν έχει αντιµετωπιστεί ακόµα. Η ανεργία, όπως εκτιµήθηκε από το Σύµβουλο Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος. Καταπολέµηση του Αποκλεισµού από την Αγορά Εργασίας, για τα άτοµα µε σοβαρά εµπόδια είναι 64% για τους άνδρες και 88% για τις γυναίκες. Η πλειοψηφία των Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες παραµένει χωρίς κατάλληλη για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας επαγγελµατική κατάρτιση και η δυνατότητα ένταξής τους στην αγορά εργασίας είναι πολύ περιορισµένη, ενώ η ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση στο επίσηµο εκπαιδευτικό σύστηµα παρουσιάζει υποτυπώδη µορφή. Με δεδοµένη την κεντρική στοχοθεσία της δράσης Grundtvig που είναι η βελτίωση της ποιότητας και της Ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης ενηλίκων και η διερεύνηση της πρόσβασης στην Ευρώπη πολιτών στις ευκαιρίες της δια βίου εκπαίδευσης. Το προτεινόµενο σχέδιο επιπλέον στοχεύει : Στην ανάπτυξη δίαυλου ς µεταξύ ατόµων της οµάδας στόχου (κωφά άτοµα) σε Εθνικό και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην παροχή πληροφόρησης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τους θεσµούς, της πολιτικές της γενικότερα και ειδικότερα ως προς την χάρτα των δικαιωµάτων των ατόµων µε αναπηρίες Την εξωτερίκευση των συµµετεχόντων της ανάγκης τους για δια βίου µάθηση και της συµµετοχής σε προσφερόµενες διαδικασίες εκπαίδευσης ενηλίκων Την προσφορά γνώσεων για ανάπτυξη δεξιοτήτων συµβατών µε τις ανάγκες της σύγχρονης πραγµατικότητας και αγοράς εργασίας (χρήση Η/Υ) Τον επαγγελµατικό προσανατολισµό σε θεµατικά αντικείµενα (π.χ Τέχνη) που άπτονται των ιδιαίτερων και ενισχυµένων ικανοτήτων των ατόµων µε αναπηρία (π.χ τα κωφά άτοµα έχουν ανεπτυγµένη αίσθηση όρασης και παρατηρητικότητας, γιαυτό και αποδίδουν στην ζωγραφική ή γλυπτική και φωτογραφία) Στην παροχή συµβουλευτικής προσωπικής ανάπτυξης Στην κοινωνική ενσωµάτωση Στην πληροφόρηση της κοινής γνώµης για τις ανάγκες και τις προσπάθειες των ατόµων αυτών για ίση µεταχείριση Στην κοινωνική ευαισθητοποίηση µε τη διάχυση των αποτελεσµάτων σε τακτά διαστήµατα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα πλαίσια του Grundtving II Την συνεργασία και οµαλή συµβίωση σε εργασιακό περιβάλλον κωφών και ακουόντων Την ανάδειξη ανάγκης εκµάθησης νοηµατικής ως γλώσσα ς µε τα κωφά άτοµα

4 Στοιχεία των συµµετεχόντων ιδρυµάτων / οργανισµών ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ Πλήρης νοµική επωνυµία του συντονιστικού ιδρύµατος στην εθνική του γλώσσα: ΑΦΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Χώρα: ΕΛΛΑ Α Πόλη ΠΑΤΡΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τηλέφωνο ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΥΡΩΠΑΊΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Φαξ Ηλεκτρ. διευθ. Συµµετέχον 2 Νέο Ήδη επιχορηγούµενο ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΩΦΩΝ ΝΟΤΙΟ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Μετάφραση της επωνυµίας στην αγγλική, γαλλική, ή ASSOCIATION OF THE DEAF OF SOUTHEASTERN GREECE Χώρα: GREECE Πλήρης ταχυδρ. 11 DIODOROU STR.,BOZAITIKA, PATRAS iδρυµα EIRINI ANDRIKOPOULOU INTEPRETER OF SIGN LANGUAGE Τηλέφωνο , , Φαξ , Συµµετέχον 3 Νέο Ήδη επιχορηγούµενο DEAF CLUB OF LIMASSOL DEAF CLUB OF LIMASSOL Χώρα: CYPRUS Πλήρης ταχυδρ. NERONOS 2, KAPSALOS, LIMASSOL ANNA LAVRENTIOU Τηλέφωνο TEACHER OF DEAF PERSONS Φαξ

5 Συµµετέχον 4 Νέο Ήδη επιχορηγούµενο ASSOCIACIO GIRONINA DE SORDS γερµανική γλώσσα, εφόσον η εθνική γλώσσα δεν είναι DEAF ASSOCIATION FROM GIRONA Χώρα: SPAIN Πλήρης ταχυδρ. C/ RUTLA, (DSPTX 15) GIRONA CATALONIA SPAIN JOAQUIM DE TOCA Τηλέφωνο INTERNATIONAL ASSESSMENT Φαξ Συµµετέχον 5 Νέο Ήδη επιχορηγούµενο SCARABEUS Χώρα: ITALY Πλήρης ταχυδρ. VIA VANNUCCI 2, LIVORNO, TUSCANY, ITALY FRANCESCO VERO Τηλέφωνο PROJECT MANAGER Φαξ Συµµετέχον 6 Νέο Ήδη επιχορηγούµενο Χώρα: POLAND Πλήρης ταχυδρ. POLISH ASSOCIATION OF DEAF PEOPLE POLISH ASSOCIATION OF DEAF PEOPLE Radom ul.1905 Roku 20 Marzena Majewska Τηλέφωνο Volunteer- advisor Φαξ

6 Ο ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ. (1) στο προσωπικό και στους εκπαιδευόµενους που θα συµµετάσχουν άµεσα στο σχέδιο, (2) στους οργανισµούς / ιδρύµατα που συµµετέχουν στην εκπαιδευτική σύµπραξη συνολικά και (3) στην τοπική κοινότητα / περιφέρεια. Την αντιµετώπιση της πρόκλησης συνεργασίας µε µη ακούοντα άτοµα Την προσαρµογή των προσφερόµενων µαθησιακών διαδικασιών στις πραγµατικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες των ατόµων αυτών Την ενίσχυση της κοινωνικής ευαισθησίας µέσα από την βιωµένη εµπειρία της συνεργασίας στα πλαίσια του προγράµµατος Grundtving II Την δηµιουργία πνεύµατος εµπιστοσύνης στην δυνατότητα ισότιµης συµβίωσης στα πλαίσια της κοινωνικής πραγµατικότητας Την συνειδητοποίηση ότι δίνοντας ευκαιρίες σε όλους και ότι προστατεύοντας τα δικαιώµατα όλων και δη των αδυνάτων Στην απόκτηση εµπειρίας διακρατικής συνεργασίας µε κοινούς στόχους Στην προώθηση των αναγκών τους Στην διερεύνηση του κοινωνικού διαλόγου Στην αναµόχλευση του ενδιαφέροντος για τα προβλήµατα των κωφών Στην προώθηση κοινωνικού διαλόγου για αντιµετώπιση ανάγκης εξυπηρέτησης στις δηµόσιες υπηρεσίες κωφών ατόµων δια της νοηµατικής ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Θεωρούµε ότι µέσω του προγράµµατος επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί. Συγκεκριµένα αναδύθηκαν και κάποιοι προβληµατισµοί σχετικά µε την ανάγκη ανταλλαγής ς µεταξύ κωφών και ακουόντων, όπου αυτή η µπορεί να επιτευχθεί χάρις στην ανάπτυξη ενσυναισθησης που είναι απαραίτητη σε τέτοιου είδους συνεργασίες. Γεγονός είναι ότι αναφορικά µε τους ακουοντες προσωπικό των φορέων αντιληφθήκαµε την ανάγκη πληροφόρησης σχετικά µε την χρήση του εργαλείου της νοηµατικής, η οποία δεν αποτελεί απλώς ένα σύστηµα συµβόλων αλλά ένας κώδικας βαθιάς συµβολικής αξίας ο οποίος εµπλουτίζεται στην πορεία και εξατοµικεύεται περισσότερο παρά αντικειµενικοποιειται. Ειδικότερα και σε σχέση µε το αντικείµενο του σχεδίου, οι γνώσεις γύρω από την ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ έγιναν συγκεκριµένες, οι τεχνικές οικείες και η παράδοση της Τέχνης στην Ιστορία γνωστές σε όλες τις οµάδες των εκπαιδευόµενων. Επίσης η δυνατότητα που είχαν οι κωφοί να έρθουν πιο κοντά στη χρήση των νέων τεχνολογιών, αποτέλεσε ένα επίσης σηµαντικό αποτέλεσµα του προγράµµατος Websites :

7

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Μελέτη µε αντικείµενο την Καθολική Πρόσβαση και Ισότιµη Συµµετοχή Ατόµων µε Αναπηρίες (ΑµεΑ) στην Κοινωνία της Πληροφορίας Ελληνική ηµοκρατία Ευρωπαϊκή Ένωση Έργο συγχρηµατοδοτούµενο κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» Άξονας 5 - Μέτρο 5.3 Μελέτη µε αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών

Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης. Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών Εθνικό Σύστημα Αναγνώρισης μη-τυπικής & Άτυπης Μάθησης Ελληνική Πραγματικότητα Συστάσεις από Γυναίκες Ρομά και Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Βόλου για

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη

Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για την Ένταξη Εξελίξεις και Ευκαιρίες για τις Ευρωπαϊκές Χώρες EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (2003ΣΕ04530072) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΟΥ : Λαµπροπούλου Βενέττα, τ.αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής

Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης. Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία. Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Εξατοµικευµένα Σχέδια Μετάβασης Υποστηρίζοντας τη Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία Ευρωπαϊκός Φορέας για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής Αυτή η αναφορά και το συνοδευτικό διαδραστικό CD έχουν συνταχθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς

ΘΕΜΑ : Λειτουργία σχολείων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους 2006 2007. 1. Παρεμβάσεις για την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Μητροπόλεως 15 10185

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Ελ. Βενιζέλου 236, 163 41 Ηλιούπολη ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-9949837, Τηλεοµοιοτυπία (Fax): 210-5238967 Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο (e mail): esaea@otenet.gr http://www.esaea.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2011 2013 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ISSN 1986-0803 Το Θεματολόγιο Προτεραιοτήτων 2011 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.»

ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» ΕΣΠΑ 2007 13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1 2 3 «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στις 8 Π.Σ., 3 Π.Σ.Εξ., 2 Π.Σ.Εισ.» Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ» www.epimorfosi.edu.gr Τελικός

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011

Έρευνα. Καταγραφή των οργανωμένων δράσεων και υλικού στα ελληνικά σχολεία για την εξάλειψη των διακρίσεων. Απρίλιος 2011 Σχέδιο δράσης για την πρόληψη ή/και την καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων κάθε είδους, την ανάδειξη της σημασίας της διαφορετικότητας και την καταπολέμηση της βίας στα σχολεία 7085/14-05-2010

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ

2014-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ Α. ΠΡΟΪΜΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΤΜΗΜΑ 6 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ (Σ.Ε.Ι.Φ.) ΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28

... 6...10...16 ...19 ...22 ...23 ...24 ...28 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΠΙΙΚΟΙΙΝΩΝΙΙΑΚΟ ΣΧΕ ΙΙΟ TOY E..Π.. «ΙΙΟΙΙΚΗΤΙΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΙΣΗ 2007--2013» CCI: 2007GR05UPO003 ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...

Διαβάστε περισσότερα

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Λεπτοµερε ς προ γραµµα των επακολουθω ν εργασιω ν σχετικα µε τους στο χους των συστηµα των εκπαι δευσης και κατα ρτισης στην Ευρω πη ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 14.6.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 142/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Λεπτοµερές πρόγραµµα των επακολουθών εργασιών σχετικά µε τους στόχους των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα και περιπτώσεις εφαρμογής ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 8. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην εκπαίδευση ενηλίκων - Παραδείγματα

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Αρχές και κατευθυντήριες οδηγίες για την Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ευρωπαϊκή Ένωση για την Διασφάλιση της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ENQA), 2009, Ελσίνκι,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Σκοπός πεδίο εφαρμογής 1. Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η ανάπτυξη της διά βίου μάθησης, μέσω της

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Στόχοι της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων Μπεζάτη Θεοδώρα Φιλόλογος Υπεύθυνη του Προγράμματος «Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης σε εργαζόμενους μετανάστες» Θεοδοσοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων»

«Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ «Σχέδιο Δράσης (ACTION PLAN) για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και τη Στήριξη των ανέργων» του Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ. 2007-2013 (κωδ. ΟΠΣ 393311) Μάιος

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4

ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 Τ.Ε.Ι ΛΑΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΟ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : 4 «Αναφορά για τη βελτίωση της διαδικασίας εκπαίδευσης από απόσταση - Η

Διαβάστε περισσότερα

Προφορική εισήγηση ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ - Η ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ. ΚΟΓΚΙ ΟΥ ΗΜΗΤΡΑ Η ισορροπία ανάµεσα στην επαγγελµατική και την ιδιωτική /οικογενειακή ζωή σήµερα είναι ένα δύσκολο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014

Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 Ετήσια Έκθεση για το Επιχειρηματικό Περιβάλλον 2014 1 i Πίνακας περιεχομένων Μήνυμα του Προέδρου του ΣΕΒ... 1 Διοικητική Σύνοψη... 3 1. Εισαγωγή...10 1.1. Στόχος και αντικείμενο της έκθεσης... 10 1.2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.3.2012 SWD(2012) 61 τελικό Μέρος I ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Στοιχεία για κοινό στρατηγικό πλαίσιο 2014-2020 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία

ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΕΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Προκλήσεις και ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς στα απομακρυσμένα σχολεία Πρακτικά του Συνεδρίου 14-16 Οκτωβρίου 2005, Αργυρούπολη 1 Eπιμέλεια:

Διαβάστε περισσότερα