Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 1

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (FOCUS GROUP) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (FOCUS GROUP) ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (FOCUS GROUP) ΜΕ ΑΣΚΑΛΟΥΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (FOCUS GROUP) ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΣΩ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (FOCUS GROUP) ΣΧΟΛΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΑΣΚΑΛΩΝ

3 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

4 1.1. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ Στα πλαίσια του προγράµµατος CP PACK πραγµατοποιήσαµε, στα τέλη του 2010, µία αποτύπωση (State of Art) της Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη νοµοθεσία (Νόµος 3699/2008), η Ειδική Αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Ελληνικού Εθνικού Συστήµατος Εκπαίδευσης, στο οποίο ρητά δηλώνεται ότι η φοίτηση όλων των µαθητών είναι υποχρεωτική από το νηπιαγωγείο έως το γυµνάσιο και ότι όλα τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες πρέπει να έχουν πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Σήµερα, η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα δοµείται ως ακολούθως: ειδικές τάξεις και εξατοµικευµένη υποστήριξη των µαθητών µε ειδικές ανάγκες στην τάξη στα κανονικά σχολεία, Ειδικά Σχολεία και οµές Επαγγελµατικής Κατάρτισης Η Ειδική Αγωγή καλύπτει ένα ευρύ φάσµα αναπηριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο οµάδες: Πολλαπλή αναπηρία (συµπεριλαµβανοµένης και της κινητικής αναπηρίας) και Αισθητηριακή αναπηρία. Οι µαθητές µε εγκεφαλική παράλυση κατατάσσονται στην κατηγορία της κινητικής αναπηρίας. Για την συγγραφή του State of Art, εντοπίσαµε 13 ειδικά σχολεία µε µαθητές µε κινητική αναπηρία, τα οποία συµπεριλαµβάνουν ένα µεγάλο αριθµό µαθητών µε εγκεφαλική παράλυση, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Αττικής. Τα σχολεία αναφοράς ήταν µόνο ειδικά σχολεία, και όχι ειδικές τάξεις σε σχολεία, εξαιτίας της δυσκολίας στην επικοινωνία και στην συλλογή στοιχείων από µεγάλο αριθµό διαφορετικών δοµών. Για την έρευνα για την Ανάλυση Αναγκών απευθυνθήκαµε στα ίδια 13 ειδικά σχολεία µε µαθητές µε κινητική αναπηρία, θεωρώντας ότι το δείγµα των σχολείων είναι ικανοποιητικό και θα αποδώσει ενδεικτικά στοιχεία της κατάστασης της εγκεφαλικής παράλυσης στην Ελλάδα, καθώς οι περιοχές της Αθήνας και της ευρύτερης Αττικής είναι οι πιο πυκνοκατοικηµένες περιοχές της Ελλάδας και φιλοξενούν το 50% του συνολικού πληθυσµού της χώρας. Μερικά συµπεράσµατα σχετικά µε τις τρέχουσες εξελίξεις στην Ειδική αγωγή στην Ελλάδα που είχαν εντοπιστεί στην Αποτύπωση ( State of Art), επιβεβαιώθηκαν από τα αποτελέσµατα της Ανάλυσης Αναγκών. Αυτά τα σηµεία ήταν τα ακόλουθα: 1. Υπάρχει µεγάλη ανάγκη για την αναβάθµιση των υφιστάµενων εκπαιδευτικών υποδοµών, µέσω µιας σειράς παρεµβάσεων, όπως: 4

5 βελτίωση της προσβασιµότητας για άτοµα µε κινητική αναπηρία, εξοπλισµός των σχολείων µε τεχνικά και εκπαιδευτικά µέσα που να επιτρέπουν στους εκπαιδευτικούς να ασκούν τα καθήκοντά τους πιο αποτελεσµατικά και να συµµετέχουν σε έρευνες. 2. Τα τελευταία χρόνια το εκπαιδευτικό σύστηµα χαρακτηρίζεται από µια έµφαση στην αναβάθµιση των βασικών και µεταπτυχιακών σπουδών. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για τους εκπαιδευτικούς στα ειδικά και τα γενικά σχολεία, ιδίως στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, οι οποίοι δεν είναι πάντοτε κατάλληλα προετοιµασµένοι για να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις που τίθενται από τα παιδιά και τους έφηβους µε ειδικές ανάγκες. Προτείνουµε να συµπεριληφθούν µαθήµατα σχετικά µε την αναπηρία στο πρόγραµµα σπουδών του βασικού πανεπιστηµιακού πτυχίου και όχι µόνο στο µεταπτυχιακό. 3. Κάθε ειδικό σχολείο πρέπει να στελεχώνεται από όλες τις ειδικότητες που απαιτούνται στην ειδική αγωγή (διεπιστηµονική οµάδα). Η παρουσία ενός τέτοιου συστήµατος στήριξης θα συµβάλει, εκτός από θέµατα εκπαιδευτικά, ιατρικά και θεραπευτικά, και στην αντιµετώπιση θεµάτων συµπεριφοράς των παιδιών µε ειδικές ανάγκες (ένα ιδιαίτερα ακανθώδες θέµα) στη γενική και ειδική εκπαίδευση, όσο και στην αποφυγή της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου από τους µαθητές µε ειδικές ανάγκες. Η µεθοδολογία και τα εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, των συνεντεύξεων και της ανάλυσης δεδοµένων της Ανάλυσης Αναγκών προετοιµάστηκαν µε βάση την πολύτιµη εµπειρία όλων των εταίρων. Ακολούθως θα αναφερθούµε λεπτοµερώς σε όλα. Ευχαριστούµε θερµά για την βοήθεια τους, τους διευθυντές και τους κοινωνικούς λειτουργούς των σχολείων, καθώς και τους γονείς και τους δασκάλους που συµµετείχαν στην έρευνα και στις συνεντεύξεις. Επίσης, τους συναδέλφους µας στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών που πρόσφεραν εθελοντικά την βοήθεια τους σε αυτή την έρευνα. Πιστεύουµε ότι τα συµπεράσµατα της Ανάλυσης Αναγκών που διεξήχθη από την Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών, αλλά και των αντίστοιχων ερευνών που διεξήχθησαν από τους εταίρους του προγράµµατος CP-PACK, θα οδηγήσουν σε ώριµα συµπεράσµατα για τις ανάγκες των γονέων και των δασκάλων παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση και στην ανάπτυξη χρήσιµων εκπαιδευτικών εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Η Ερευνητική Οµάδα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών για το πρόγραµµα CP-PACK 28 Μαρτίου

6 1.2. Η ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑ Α Η ερευνητική οµάδα του προγράµµατος CP-PACK εργάστηκε µεθοδικά στην υλοποίηση του Υποέργου 5 Ανάλυση Αναγκών. Η Συντονίστρια του προγράµµατος κα Βίκυ έτση και η κοινωνική λειτουργός κα Κατερίνα Κούτλα ήταν υπεύθυνες για την ενηµέρωση των σχολείων σχετικά µε το πρόγραµµα CP-PACK και την υλοποίηση της έρευνας. Οι συνάδελφοι τους Ελένη Ροδίτη, Μιράντα Καραµιχάλη, Χριστίνα Χριστοφή, έσποινα Νταντή και Μαρία Ρεµούνδου ήταν υπεύθυνες για την διανοµή και συλλογή των ερωτηµατολογίων προς γονείς και δασκάλους παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση, για την εισαγωγή των δεδοµένων των ερωτηµατολογίων στη βάση δεδοµένων SurveyMonkey και για όλα τα τεχνικά και διοικητικά θέµατα της έρευνας και των συνεντεύξεων (focus groups) ΕΙ ΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Έντυπα ερωτηµατολόγια Η Οµάδα Εργασίας της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών αποφάσισε να χρησιµοποιήσει έντυπα ερωτηµατολόγια για τους γονείς και τους δασκάλους, και όχι ηλεκτρονικά. Η απόφαση αυτή βασίστηκε στο γεγονός ότι ο πληθυσµός των ενηλίκων άνω των 35 ετών στην Ελλάδα, δεν είναι πολύ εξοικειωµένος στην χρήση της τεχνολογίας, ιδίως κατ οίκον. Συνολικά συλλέξαµε 156 έντυπα ερωτηµατολόγια (107 από γονείς και 49 από δασκάλους). Αν και θεωρούµε ότι ο αριθµός είναι επαρκής, πιστεύουµε ότι θα µπορούσαµε να έχουµε συλλέξει ακόµα περισσότερα ερωτηµατολόγια, ιδιαίτερα από τους δασκάλους, αν δεν είχαν πραγµατοποιηθεί την περίοδο αυτή διάφορες απεργιακές κινητοποιήσεις που κράτησαν τα σχολεία κλειστά για µεγάλα διαστήµατα. Συνεντεύξεις (focus group) Για την συνέντευξη (focus group) µε τους γονείς ο αρχικός προγραµµατισµός µας ήταν µια οµάδα µε τέσσερις γονείς. Τελικά, ένας γονέας απουσίασε, λόγω σοβαρού προβλήµατος, αλλά η συγκέντρωση πραγµατοποιήθηκε µε τρεις γονείς λόγω του περιορισµένου χρόνου που διαθέταµε για την ολοκλήρωση της Ανάλυσης Αναγκών που δεν µας επέτρεπε αναβολή. 6

7 2. ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΝΑΓΚΩΝ 7

8 2.1. ΕΡΕΥΝΑ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΕΣΩ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Όπως αναφέραµε ανωτέρω, για το State of Art εντοπίσαµε 13 ειδικά σχολεία για µαθητές µε κινητική αναπηρία, τα οποία έχουν το µεγαλύτερο ποσοστό µαθητών µε εγκεφαλική παράλυση, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Αττικής. Οι γονείς και οι δάσκαλοι αυτών των πιλοτικών σχολείων αποτέλεσαν την οµάδα στόχου της έρευνας και των συνεντεύξεων (focus groups). Τα πιλοτικά σχολεία ήταν τα ακόλουθα: ΕΙ ΙΚΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ: Ειδικό Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών 1 ο Ειδικό ηµόσιο Νηπιαγωγείο της ΕΛΕΠΑΠ 2 ο Ειδικό ηµόσιο Νηπιαγωγείο της ΕΛΕΠΑΠ Ειδικό ηµόσιο Νηπιαγωγείο του ΠΙΚΠΑ Βούλας ΕΙ ΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Ειδικό ηµόσιο ηµοτικό Σχολείο για παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών Ειδικό ηµόσιο ηµοτικό Σχολείο στις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ Βούλας Ειδικό ηµόσιο ηµοτικό Σχολείο Μεταµόρφωσης στις εγκαταστάσεις του ΚΑΣΠ 1 ο Ειδικό ηµόσιο ηµοτικό Σχολείο στην ΕΛΕΠΑΠ 2 ο Ειδικό ηµόσιο ηµοτικό Σχολείο στην ΕΛΕΠΑΠ Ειδικό ηµόσιο ηµοτικό Σχολείο για κινητική αναπηρία στο Αιγάλεω Ειδικό ηµόσιο ηµοτικό Σχολείο για κινητική αναπηρία στην Πεντέλη (πρώην ΠΙΚΠΑ) ΕΙ ΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ Ειδικό ηµόσιο Γυµνάσιο στο Ίλιο Ειδικό ηµόσιο Γυµνάσιο στην Ηλιούπολη Τα εργαλεία της Ανάλυσης Αναγκών (ερωτηµατολόγια, επιστολές, εργαλεία συνεντεύξεων, κλπ.), τα οποία µας παρείχαν οι ανοί εταίροι µας του προγράµµατος CP-PACK, µεταφράστηκαν στα ελληνικά. Πριν την διανοµή των έντυπων ερωτηµατολογίων σε γονείς και δασκάλους, πραγµατοποιήθηκε µία δοκιµαστική συµπλήρωση ερωτηµατολογίων από έναν δάσκαλο και έναν γονέα, που σκοπό είχε να προσδιορίσει τυχόν δυσκολίες. Ακολούθησε η διαδικασία ενηµέρωσης των διοικήσεων των σχολείων, των δασκάλων και των γονέων σχετικά µε την έρευνα: Αρχικά, ενηµερώσαµε τον κο Γεώργιο Αλεβίζο, ιευθυντή της ιεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, ια βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, σχετικά µε το πρόγραµµα CP-PACK, τη συµµετοχή της 8

9 Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών και την εµπλοκή των επιλεγµένων Ειδικών Σχολείων για την διεξαγωγή της έρευνας. Λάβαµε την έγκριση του να συνεχίσουµε και υποσχεθήκαµε να κρατάµε το Υπουργείο ενήµερο για όλες τις εξελίξεις του προγράµµατος. Ακολούθησε επικοινωνία µε τους ιευθυντές των πιλοτικών σχολείων, προκειµένου να τους ενηµερώσουµε για το πρόγραµµα CP-PACK και να ζητήσουµε την συνεργασία τους. Μετά από την θετική τους ανταπόκριση, τους αποστείλαµε µία επίσηµη επιστολή εξηγώντας ποια θα είναι ακριβώς η ανάµειξη τους στην έρευνα. Οι κοινωνικοί λειτουργοί των πιλοτικών σχολείων µας παρείχαν τον ακριβή αριθµό των µαθητών µε εγκεφαλική παράλυση ανά σχολείο, καθώς και τον ακριβή αριθµό των δασκάλων. Στη συνέχεια, πραγµατοποιήσαµε προσωπικές συναντήσεις µε τον διευθυντή και τον κοινωνικό λειτουργό κάθε σχολείου, προκειµένου να τους καταθέσουµε φακέλους µε έντυπα ερωτηµατολόγια και όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τους γονείς και τους δασκάλους που θα συµµετείχαν στην έρευνα. Εξηγήσαµε στους κοινωνικούς λειτουργούς πώς να οργανώσουν την διανοµή των φακέλων και να κάνουν τις επαφές µε τους γονείς και τους δασκάλους. ιανείµαµε 88 έντυπα ερωτηµατολόγια για δασκάλους και 179 έντυπα ερωτηµατολόγια για γονείς. Μετά την πάροδο µερικών ηµερών, επισκεφτήκαµε όλα τα πιλοτικά σχολεία για την συλλογή των ερωτηµατολογίων. Συλλέξαµε 49 έντυπα ερωτηµατολόγια για δασκάλους και 107 έντυπα ερωτηµατολόγια για γονείς. Ακολούθησε η διαδικασία εισαγωγής των στοιχείων των ερωτηµατολογίων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα SurveyMonkey, στην οποία οι ανοί εταίροι µας στο πρόγραµµα CP-PACK δηµιούργησαν µία ηλεκτρονική εκδοχή των ερωτηµατολογίων για τους γονείς και για τους δασκάλους. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε στις Η Συντονίστρια του προγράµµατος CP-PACK και κοινωνική λειτουργός Βίκυ έτση και η συνάδελφος της Κατερίνα Κούτλα ανέλυσαν τα δεδοµένα των δύο ερωτηµατολογίων και συνέταξαν την αναφορά της Ανάλυσης Αναγκών. 9

10 2.2. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (FOCUS GROUP) ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (FOCUS GROUP) ΜΕ ΓΟΝΕΙΣ Η Συντονίστρια του Προγράµµατος CP-PACK και κοινωνική λειτουργός Βίκυ έτση και η συνάδελφός της Κατερίνα Κούτλα πραγµατοποίησαν, σε συνεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, την επιλογή των γονέων που θα συµµετείχαν στις συνεντεύξεις (focus group). Τα κριτήρια επιλογής ήταν κυρίως δύο: το κοινωνικοοικονοµικό επίπεδο των γονέων και το επίπεδο κινητικής λειτουργίας του παιδιού τους. Η Βίκυ έτση και η Κατερίνα Κούτλα επικοινώνησαν µε τους κοινωνικούς λειτουργούς των πιλοτικών σχολείων και ζήτησαν τη βοήθειά τους για την επιλογή των γονέων του focus group. Προτάθηκαν 10 γονείς. Η Βίκυ έτση και η Κατερίνα Κούτλα επικοινώνησαν µαζί τους, προκειµένου να τους ενηµερώσουν για το πρόγραµµα και να τους ζητήσουν να συνεργαστούν µαζί µας. Τέσσερις (4) από αυτούς συµφώνησαν να συµµετάσχουν. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι γονείς που συµµετείχαν στην οµάδα του focus group δεν περιελήφθησαν στην έρευνα µε τα έντυπα ερωτηµατολόγια. Η Χριστίνα Χριστοφή, Κοινωνιολόγος, επιλέχθηκε ως το άτοµο (facilitator) που θα διεξάγει τις συνεντεύξεις (focus group). ιαθέτει το κατάλληλο επιστηµονικό υπόβαθρο και πολυετή εργασιακή εµπειρία στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Η Βίκυ έτση και η Κατερίνα Κούτλα ενηµέρωσαν τη Χριστίνα Χριστοφή για το πρόγραµµα CP-PACK, την έρευνα, το ρόλο της στο focus group και της παρέδωσαν τα απαραίτητα έγγραφα (επιστολή συγκατάθεσης κ.λπ.). Η συνέντευξη των γονέων πραγµατοποιήθηκε στις 10/03/2011 στους χώρους της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών. Τελικά, συµµετείχαν τρεις γονείς καθώς ο τέταρτος µας ενηµέρωσε τελευταία στιγµή ότι δεν µπορεί να συµµετέχει λόγω ενός σοβαρού προβλήµατος. Η συνάντηση δεν µπορούσε να αναβληθεί, δεδοµένου ότι υπήρξαν χρονικοί περιορισµοί για τη διεξαγωγή της έρευνας. Η συνέντευξη βασίστηκε σε µία δοµηµένη θεµατολογία. Η διάρκειά της ήταν 2 ώρες. Τα εργαλεία τεκµηρίωσης είναι οι µαγνητοφωνήσεις και οι σηµειώσεις ενός παρατηρητή, που βρισκόταν στο χώρο της συνέντευξης. Η ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε από την Χριστίνα Χριστοφή, χρησιµοποιώντας τα εργαλεία των συνεντεύξεων. 10

11 Το προφίλ των συµµετεχόντων ήταν: Γονέας 1: Μητέρα µε τρία παιδιά: ένα 5χρονο γιό µε εγκεφαλική παράλυση, τον δίδυµο αδελφό του και µία 9χρονη κόρη. Είναι απόφοιτη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εργαζόταν στο παρελθόν, αλλά τώρα παραµένει στο σπίτι για να φροντίζει τα παιδιά της. Ο σύζυγος της παρακολουθεί µαθήµατα για να πάρει το απολυτήριο λυκείου. Εργάζεται µε πλήρη απασχόληση. Ο γιός της που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση φοιτά σε ειδικό νηπιαγωγείο. Είναι ικανοποιηµένη από την εκπαίδευση που παρέχεται στο γιό της. Αυτή έχει την κύρια ευθύνη για την φροντίδα του, ειδικά κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας. Γονέας 2 : Μητέρα, µε έναν 11χρονο γιό µε εγκεφαλική παράλυση και δύο µεγαλύτερες κόρες. Είναι απόφοιτη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και δουλεύει περιστασιακά. Ο σύζυγός της είναι άνεργος. Ο γιός της που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση φοιτά σε ειδικό δηµοτικό σχολείο. Είναι ικανοποιηµένη από την εκπαίδευση που παρέχεται στο γιό της. Γονέας 3 : Μητέρα µε έναν 9χρονο γιό µε εγκεφαλική παράλυση. Είναι απόφοιτη τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και εργάζεται περιστασιακά. Ο σύζυγός της είναι απόφοιτος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και εργάζεται µε πλήρη απασχόληση. Ο γιός της που πάσχει από εγκεφαλική παράλυση φοιτά σε ειδικό δηµοτικό σχολείο. Είναι ικανοποιηµένη από την εκπαίδευση που παρέχεται στο γιό της. Αυτή έχει την κύρια ευθύνη για την φροντίδα του. 11

12 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ (FOCUS GROUP) ΜΕ ΑΣΚΑΛΟΥΣ Η Συντονίστρια του Προγράµµατος CP-PACK και κοινωνική λειτουργός Βίκυ έτση και η συνάδελφός της Κατερίνα Κούτλα πραγµατοποίησαν, σε συνεργασία µε την Κοινωνική Υπηρεσία της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών, την επιλογή των δασκάλων που θα συµµετείχαν στις συνεντεύξεις (focus group). Τα κριτήρια επιλογής ήταν κυρίως δύο: να καλύψουµε όλο το εύρος της Ειδικής Αγωγής (νηπιαγωγείο, δηµοτικό, γυµνάσιο) και να έχουν εµπειρία σε µαθητές µε εγκεφαλική παράλυση. Οι επιλεγµένοι δάσκαλοι ήταν: µία νηπιαγωγός, δύο δάσκαλοι δηµοτικής εκπαίδευσης και ένας καθηγητής γυµνασίου. Η Βίκυ έτση και η Κατερίνα Κούτλα επικοινώνησαν µε τους κοινωνικούς λειτουργούς των πιλοτικών σχολείων και ζήτησαν τη βοήθειά τους για την επιλογή των δασκάλων του focus group. Προτάθηκαν 10 δάσκαλοι. Η Βίκυ έτση και η Κατερίνα Κούτλα επικοινώνησαν µαζί τους, προκειµένου να τους ενηµερώσουν για το πρόγραµµα και να τους ζητήσουν να συνεργαστούν µαζί µας. Τέσσερις (4) από αυτούς συµφώνησαν να συµµετάσχουν. Πρέπει να αναφερθεί ότι οι δάσκαλοι που συµµετείχαν στην οµάδα του focus group δεν περιελήφθησαν στην έρευνα µε τα έντυπα ερωτηµατολόγια. Η Χριστίνα Χριστοφή, Κοινωνιολόγος, επιλέχθηκε ως το άτοµο (facilitator) που θα διεξάγει τις συνεντεύξεις (focus group). ιαθέτει το κατάλληλο επιστηµονικό υπόβαθρο και πολυετή εργασιακή εµπειρία στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών. Η Βίκυ έτση και η Κατερίνα Κούτλα ενηµέρωσαν τη Χριστίνα Χριστοφή για το πρόγραµµα CP-PACK, την έρευνα, το ρόλο της στο focus group και της παρέδωσαν τα απαραίτητα έγγραφα (επιστολή συγκατάθεσης κ.λπ.). Η συνέντευξη των δασκάλων πραγµατοποιήθηκε στις 09/03/2011 στους χώρους της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών. Η συνέντευξη βασίστηκε σε µία δοµηµένη θεµατολογία. Η διάρκειά της ήταν 2 ώρες. Τα εργαλεία τεκµηρίωσης είναι οι µαγνητοφωνήσεις και οι σηµειώσεις ενός παρατηρητή, που βρισκόταν στο χώρο της συνέντευξης. Η ανάλυση των δεδοµένων πραγµατοποιήθηκε από την Χριστίνα Χριστοφή, χρησιµοποιώντας τα εργαλεία των συνεντεύξεων. Το προφίλ των δασκάλων ήταν: ασκάλα 1: Γυναίκα ασκάλα Ειδικής Αγωγής µε ειδίκευση στην εγκεφαλική παράλυση. Εργασιακή εµπειρία: 4 έτη σε ειδικό δηµοτικό σχολείο. 4-ετής εµπειρία µε µαθητές µε εγκεφαλική παράλυση. 12

13 ασκάλα 2: ασκάλα 3: 5 στους 5 µαθητές της τάξης της είναι µε εγκεφαλική παράλυση. Γυναίκα Νηπιαγωγός. Εργασιακή εµπειρία: 3 έτη σε νηπιαγωγείο. 3-ετής εµπειρία µε µαθητές µε εγκεφαλική παράλυση 5 στους 5 µαθητές της τάξης της είναι µε εγκεφαλική παράλυση (ηλικίας 3-8 ετών) άσκαλος 4: Γυναίκα Μητέρα παιδιού µε εγκεφαλική παράλυση Μαθηµατικός Εργασιακή εµπειρία: 2 έτη σε Ειδικό Λύκειο. 2-ετής εµπειρία µε µαθητές µε εγκεφαλική παράλυση Μισοί από τους µαθητές της είναι µε εγκεφαλική παράλυση Άνδρας άσκαλος ειδικής αγωγής Εργασιακή εµπειρία: 6 έτη σε ειδικό δηµοτικό σχολείο. Αυτή τη στιγµή ασκεί χρέη ιευθυντή. Έχει εργαστεί στο παρελθόν µε παιδιά µε εγκεφαλική παράλυση 2 στους 5 µαθητές της τάξης του είναι µε εγκεφαλική παράλυση (ηλικίας 15 ετών) 13

14 2.3. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η µεθοδολογία της έρευνας αξιολογείται ως επιτυχής, δεδοµένου ότι παράγονται αξιόπιστα ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα. Από τα 179 ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν σε γονείς των πιλοτικών σχολείων, µας επεστράφησαν συµπληρωµένα τα 107, ήτοι ποσοστό 60%. Το σηµαντικό αυτό ποσοστό απαντήσεων οφείλεται κυρίως στην άµεση επαφή που είχε η οµάδα της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών µε τους κοινωνικούς λειτουργούς των σχολείων, οι οποίοι είχαν την ευθύνη της διανοµής και της συλλογής των έντυπων ερωτηµατολογίων. Από τα 88 ερωτηµατολόγια που διανεµήθηκαν σε δασκάλους των πιλοτικών σχολείων, µας επεστράφησαν συµπληρωµένα τα 49, ήτοι ποσοστό 55%. Θεωρούµε ότι το ποσοστό αυτό θα µπορούσε να ήταν µεγαλύτερο αν είχαµε άµεση πρόσβαση στους δασκάλους. Αναφορικά µε τις συνεντεύξεις (focus groups) µε τους γονείς και τους δασκάλους θεωρούµε ότι ήταν υψηλού επιπέδου και τα αποτελέσµατά τους είναι το προϊόν µιας πολύ γόνιµης συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των συµµετεχόντων. 14

15 3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 15

16 3.1. ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΣΩ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η έρευνα µέσω έντυπων ερωτηµατολογίων, απευθύνθηκε σε γονείς παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση που φοιτούν σε ειδικά σχολεία, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και της Αττικής. Συλλέξαµε 107 ερωτηµατολόγια από γονείς. Πριν την παρουσίαση των συµπερασµάτων της έρευνας, παραθέτουµε ορισµένα δηµογραφικά στοιχεία των γονέων που συµµετείχαν στην έρευνα: Τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν κυρίως από µητέρες (86, 80,2%) παρά από πατέρες (21, 19,8%). Οι περισσότεροι γονείς έχουν γιούς (56,1%) παρά κόρες (43,9%) Το ηλικιακό εύρος των παιδιών είναι από 4 έως 18 Οι οικογένειες κυρίως διαβιούν στην Αθήνα (72.9%) και λίγες (27,1%) στα προάστια. Σχεδόν όλοι οι γονείς ζουν µαζί σαν οικογένεια (93,9%), αλλά υπάρχει ένα µικρό ποσοστό (6,1%) µονογονεϊκών οικογενειών. Το εκπαιδευτικό επίπεδο των γονέων είναι απόφοιτοι λυκείου (52,3%) ή τριτοβάθµιας εκπαίδευσης (30,8%). Υπάρχει ένα ποσοστό 16,9% που δεν απάντησαν σε αυτή την ερώτηση. 16

17 Η εργασιακή εµπειρία των γονέων είναι: πλήρους απασχόλησης (30,8%), αυτοαπασχολούµενοι (14%), δεν εργάζονται για να φροντίζουν τα παιδιά τους (33,6%) ή άλλες κατηγορίες (άνεργοι, µερικής απασχόλησης, περιστασιακά εργαζόµενοι, κλπ.) (21,6%). Το 79,4% των οικογενειών έχουν περισσότερο από ένα παιδί και µόνο το 20,6% έχουν ένα παιδί. 17

18 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ A) ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ Στην ερώτηση Έχετε λάβει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την εγκεφαλική παράλυση, 86,9% απάντησαν ότι έχουν λάβει πληροφορίες σχετικά µε την εγκεφαλική παράλυση και µόνο 9,3% έδωσαν αρνητική απάντηση και 3,7% απάντησαν δεν γνωρίζω. Από τους γονείς που απάντησαν όχι ή δεν γνωρίζω στην ανωτέρω ερώτηση, στην συνεχόµενη ερώτηση Χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, 78,6% χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες. 14,1% απάντησαν ότι δεν χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες και 7,1% απάντησαν δεν γνωρίζω. Στην ερώτηση Από πού έχετε λάβει τις πληροφορίες, 69,9 % έχει λάβει πληροφορίες από γιατρό, 52,7% από θεραπευτή και 49,5% από Νοσοκοµείο. Ένα πολύ µικρό ποσοστό γονέων έχει λάβει πληροφορίες από κοινωνικό λειτουργό, από διαδίκτυο ή από άλλες οικογένειες. B) ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ Στην τοποθέτηση Το παιδί µου έχει δυσκολία να εκτιµήσει τον εαυτό του 49,5% απάντησαν ποτέ, 26,2% απάντησαν συχνά και 24,3% απάντησαν περιστασιακά. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου είναι ευαίσθητο στην κριτική 35,5% απάντησαν συχνά, 42,1% απάντησαν περιστασιακά και 22,4% απάντησαν ότι κάτι τέτοιο δεν έχει ποτέ συµβεί στο παιδί τους. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου εκφράζει συναισθήµατα προσωπικής αποτυχίας 46,7% απάντησαν ποτέ, 39,3% απάντησαν περιστασιακά και µόνο 14% απάντησαν συχνά. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου έχει ξεσπάσµατα θυµού 57% απάντησαν ότι κάτι τέτοιο συµβαίνει περιστασιακά, 28% απάντησαν ποτέ και µόνο 15% απάντησαν ότι το παιδί τους έχει τέτοιου είδους αντίδραση συχνά. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου απογοητεύεται εύκολα, 59,9% απάντησαν περιστασιακά, 29% απάντησαν ποτέ και 12,1% απάντησαν ότι το παιδί τους έχει τέτοιου είδους αντίδραση συχνά. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου έχει δυσκολία να αναπτύξει φιλίες 62,6% απάντησαν ποτέ, 26,2% απάντησαν περιστασιακά και µόνο 11,2% απάντησαν συχνά. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου δεν συνεργάζεται εύκολα 45,8% απάντησαν ότι το παιδί τους έχει τέτοιου είδους αντίδραση περιστασιακά, 39,3% ποτέ και 15% συχνά. 18

19 Στην τοποθέτηση Το παιδί µου κουράζεται εύκολα, ειδικά όταν έχει µία συγκεκριµένη στάση σώµατος 45,8% απάντησαν περιστασιακά, 34,6% απάντησαν συχνά και 19,6% απάντησαν ποτέ. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου έχει µικρή αντοχή/βαριέται εύκολα 40,2% απάντησαν περιστασιακά, 30,8% απάντησαν ποτέ και 29% απάντησαν συχνά. Στην τοποθέτηση Το παιδί «κολλάει» σε ανθρώπους, έπιπλα, αντικείµενα ακόµα και σε οικίες καταστάσεις 50,5% απάντησαν ποτέ, 34,6% περιστασιακά και 15% απάντησαν συχνά. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου δείχνει ληθαργικό/χωρίς ενέργεια 62,6% απάντησαν ποτέ, 29,9% απάντησαν περιστασιακά και µόνο 7,5% απάντησαν συχνά. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου φαίνεται νευρικό (για παράδειγµα όταν πρέπει να µείνει σε συγκεκριµένη θέση) 43% απάντησαν ποτέ, 40,2 % απάντησαν περιστασιακά και 16,8% απάντησαν συχνά. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου χρειάζεται περισσότερη προστασία απ ότι τα άλλα παιδιά 53,3% απάντησαν συχνά, 31,8% περιστασιακά και 15% απάντησαν ότι το παιδί τους δεν απαιτεί καµία παραπάνω προστασία από οποιοδήποτε άλλο παιδί. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί 41,1% απάντησαν συχνά, 33,6% περιστασιακά και 25,2% απάντησαν ότι το παιδί τους δεν έχει τέτοιου είδους δυσκολία. Στην τοποθέτηση Η συγκέντρωση του παιδιού µου σε µία δραστηριότητα διασπάται εύκολα 42,1% απάντησαν συχνά, 39,3% περιστασιακά και 18,7% απάντησαν ποτέ. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου ενοχλείται από έντονους θορύβους 36,4% πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συµβεί ποτέ. 31,8% απάντησαν συχνά και το ίδιο ποσοστό (31,8%) απάντησαν περιστασιακά. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου δεν αντέχει να ακούει έντονους θορύβους 39,3% απάντησαν ποτέ, 30,8% απάντησαν περιστασιακά και 29,9% απάντησαν συχνά. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου νοιώθει άβολα να βρίσκεται κοντά σε άλλα άτοµα 73,8% θεωρούν ότι το παιδί τους δεν έχει τέτοιου είδους δυσκολία, 23,4% θεωρούν ότι συµβαίνει περιστασιακά και µόνο 2,8% συχνά. Στην τοποθέτηση Το παιδί µου απογοητεύεται όταν προσπαθεί να βρει αντικείµενα σε ακατάστατα περιβάλλοντα 60,7% θεωρούν ότι το παιδί τους δεν έχει τέτοιου είδους δυσκολία, 27,1% απάντησαν περιστασιακά και µόνο 12,1% απάντησαν συχνά. 19

20 Στην τοποθέτηση Το παιδί µου αποφεύγει καταστάσεις όπου απροσδόκητα πράγµατα µπορεί να συµβούν 49,5% απάντησαν ποτέ, 32,7% απάντησαν περιστασιακά και µόνο 17,8% απάντησαν συχνά. Στην ερώτηση Έχετε λάβει καµία πληροφορία/οδηγία/βοήθεια/στήριξη όσον αφορά την συµπεριφορά του παιδιού σας (σε σχέση µε τα παραπάνω ερωτήµατα) 44,9% απάντησαν θετικά, 31,8% απάντησαν µερικώς και 23,4% απάντησαν ότι δεν έχουν λάβει τέτοιου είδους πληροφορία/καθοδήγηση/ υποστήριξη/βοήθεια. Από τους γονείς που απάντησαν στην ανωτέρω ερώτηση ναι ή µερικώς, στην ερώτηση Θεωρείται ότι ήταν αρκετή 34,6% απάντησαν µερικώς, 21,5% θετικά, 16,8% αρνητικά και 27,1% δεν γνωρίζω. Γ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Στην ερώτηση Το παιδί σας λαµβάνει ατοµικό πρόγραµµα εργοθεραπείας ένα πολύ υψηλό ποσοστό (78,3%) απάντησαν θετικά και µόνο 20,8% αρνητικά. Στην ερώτηση Πόσο συχνά λαµβάνει πρόγραµµα εργοθεραπείας 92,8% των παιδιών κάνουν εργοθεραπεία περίπου κάθε εβδοµάδα. Μόνο 2,4% κάνουν εργοθεραπεία δύο φορές την εβδοµάδα. 1,2% των παιδιών κάνουν εργοθεραπεία µία φορά το µήνα. Στην ερώτηση Το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι επαρκές 45,8% απάντησαν θετικά, 26,5% απάντησαν αρνητικά και 24,1% απάντησαν ότι είναι µερικώς ευχαριστηµένοι. Στην ερώτηση Καταβάλλετε εσείς το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις θεραπείες 44,6% απάντησαν ότι πληρώνουν για όλες τις εργοθεραπείες, 34,9% απάντησαν ότι δεν πληρώνουν τις εργοθεραπείες οι ίδιοι και 15,7 % καλύπτουν οι ίδιοι µέρος του κόστους εργοθεραπείας. Στην ερώτηση Το παιδί σας λαµβάνει ατοµικό πρόγραµµα φυσικοθεραπείας ένα πολύ υψηλό ποσοστό (93,4 %) απάντησαν θετικά και µόνο 6,6 % απάντησαν ότι το παιδί τους δεν λαµβάνει κανενός είδους φυσικοθεραπεία. Στην ερώτηση Πόσο συχνά λαµβάνει πρόγραµµα φυσικοθεραπείας 97% κάνουν θεραπεία κάθε εβδοµάδα και µόνο 2% δύο φορές την εβδοµάδα. Στην ερώτηση Το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι επαρκές 49,5% απάντησαν θετικά, 28,3% απάντησαν αρνητικά και 21,1% απάντησαν µερικώς. Στην ερώτηση Καταβάλλετε εσείς το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις θεραπείες 45,5% πληρώνουν για όλες τις θεραπείες, 28,3% δεν πληρώνουν 20

21 για καµία θεραπεία και 20,2% καλύπτουν οι ίδιοι µέρος του κόστους των θεραπειών. Στην ερώτηση Το παιδί σας λαµβάνει ατοµικό πρόγραµµα λογοθεραπείας ένα πολύ υψηλό ποσοστό (65,1%) απάντησαν θετικά και 33% απάντησαν αρνητικά. Στην ερώτηση Πόσο συχνά λαµβάνει πρόγραµµα λογοθεραπείας 98,6% απάντησαν κάθε εβδοµάδα. Στην ερώτηση Το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι επαρκές 52,2% απάντησαν θετικά, 23,2% απάντησαν αρνητικά και 21,7% απάντησαν µερικώς. Στην ερώτηση Καταβάλλετε εσείς το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις θεραπείες 43,5% πληρώνουν για τις θεραπείες, 34,8% δεν πληρώνουν και 17,4% καλύπτουν οι ίδιοι ένα µέρος του κόστους των θεραπειών. Στην ερώτηση Το παιδί σας λαµβάνει ψυχολογική υποστήριξη από επαγγελµατία 27,4% απάντησαν θετικά και 61,3% απάντησαν αρνητικά. Στην ερώτηση Πόσο συχνά λαµβάνει ψυχολογική υποστήριξη 31% των παιδιών λαµβάνουν ψυχολογική υποστήριξη κάθε εβδοµάδα, 27,6% δύο φορές το µήνα, 10,3% µία φορά το µήνα και 17,2% λιγότερο από µία φορά το µήνα. Στην ερώτηση Η συγκεκριµένη υποστήριξη είναι επαρκής 58,6% απάντησαν θετικά, 20,7% απάντησαν αρνητικά και 17,2% απάντησαν µερικώς. Στην ερώτηση Καταβάλλετε εσείς το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις θεραπείες 20,7% πληρώνουν για τις θεραπείες, 58,6% δεν πληρώνουν και 10,3% καλύπτουν οι ίδιοι ένα µέρος του κόστους των θεραπειών. Στην ερώτηση Λαµβάνει το παιδί σας οποιασδήποτε άλλης µορφής θεραπεία 54,7% των παιδιών δεν λαµβάνουν άλλου είδους θεραπείες και 33% λαµβάνουν. Στην ερώτηση Πόσο συχνά λαµβάνει οποιασδήποτε άλλης µορφής θεραπεία 82,9% λαµβάνουν άλλες θεραπείες µία φορά την εβδοµάδα, 2,9% δύο φορές το µήνα, 8,6% µία φορά το µήνα. Στην ερώτηση Το συγκεκριµένο πρόγραµµα είναι επαρκές 45,7% απάντησαν θετικά, 20% απάντησαν αρνητικά και 25,7% µερικώς. Στην ερώτηση Καταβάλλετε εσείς το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις θεραπείες 54,3% πληρώνουν για τις θεραπείες, 25,7% δεν πληρώνουν και 2,9% καλύπτουν οι ίδιοι ένα µέρος του κόστους των θεραπειών. 21

22 ) ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ Στην ερώτηση Χρησιµοποιεί το παιδί σας νάρθηκες, κηδεµόνες ή άλλα βοηθήµατα που ενισχύουν τη στάση του σώµατος ένα πολύ υψηλό ποσοστό (70,8%) απάντησαν θετικά και 27,4% απάντησαν αρνητικά. Στην ερώτηση Ποια είναι αυτά 80% χρησιµοποιούν νάρθηκες ποδιών, 21,3% χρησιµοποιούν κηδεµόνα, 14,7% νάρθηκες χειρός,12% ειδικά παπούτσια, 10,7% χρησιµοποιούν άλλου είδους βοηθήµατα και µόνο 5,3% στήριγµα κεφαλής. Στην ερώτηση Σας έχει ενηµερώσει κάποιος για την ύπαρξη των παραπάνω βοηθηµάτων 78,3% απάντησαν θετικά και µόνο 9,4% απάντησαν µερικώς. 4,7% απάντησαν αρνητικά. Στην ερώτηση Ποιος σας ενηµέρωσε, 83,9% απάντησαν ορθοπεδικός/φυσίατρος, 58,1% θεραπευτής, 28% γιατρό, 8,6% νοσοκοµείο, 2,2% από άλλες πηγές. Στην ερώτηση Γνωρίζετε αρκετά για τα βοηθήµατα που καλύπτουν τις ανάγκες του παιδιού σας 50,5% απάντησαν θετικά και 7,6% αρνητικά. 32,4% απάντησαν µερικώς. Στην ερώτηση Χρησιµοποιεί το παιδί σας βοηθήµατα ένα πολύ υψηλό ποσοστό (77,1%) απάντησαν θετικά και µόνο 20% απάντησαν αρνητικά. Στην ερώτηση Ποια είναι αυτά αυτά τα βοηθήµατα 61,7% χρησιµοποιούν ορθοστάτη, 42% αναπηρικό κάθισµα, 39,5% ειδική καρέκλα, 28,4% βοήθηµα περπατήµατος. Μικρότερο ποσοστό χρησιµοποιούν ποδήλατο, βοηθήµατα µπάνιου, σίτισης, µελέτης, ηλεκτροκίνητο αµαξίδιο. Στην ερώτηση Έχετε υποβάλει αίτηση στον ασφαλιστικό σας φορέα για την κάλυψη του κόστους αγοράς βοηθηµάτων, η οποία έχει απορριφθεί 62,9% απάντησαν αρνητικά και µόνο 21,9% απάντησαν θετικά. Στην ερώτηση Σας έχει ενηµερώσει κάποιος σχετικά µε τις δυνατότητες των βοηθηµάτων 60% απάντησαν θετικά, 18,1% απάντησαν ότι έχουν πληροφορηθεί µερικώς και µόνο 10,5% απάντησαν αρνητικά. Στην ερώτηση Ποιος σας έχει ενηµερώσει 86,6% απάντησαν ο θεραπευτής, 45,1% ο γιατρός, 9,8% ο κοινωνικός λειτουργός και ένα µικρότερο ποσοστό άλλες πηγές. Στην ερώτηση Γνωρίζετε αρκετά σχετικά µε τα βοηθήµατα τα οποία ανταποκρίνονται στις ανάγκες του παιδιού σας 44,8% απάντησαν θετικά και 11,4% αρνητικά. 30,5% απάντησαν µερικώς και 13,3% απάντησαν δεν γνωρίζω. 22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ... 6 Η ΕΙ ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 8 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α... 13 1. Μονάδες εκπαίδευσης στην Ελλάδα... 14 2. Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Σύμβολο της μεθόδου "Κείμενο για Όλους" Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Μάρτιος 2009 Ποια είναι τα δικαιώματα των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ο Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

Development of Supportive Packages for Parents and Teachers of Children with Cerebral Palsy (3-18 years age group)

Development of Supportive Packages for Parents and Teachers of Children with Cerebral Palsy (3-18 years age group) ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ (ΗΛΙΚΙΑΣ 3-18 ΕΤΩΝ) Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Πακέτων για Γονείς και ασκάλους Παιδιών µε εγκεφαλική παράλυση (ηλικίας 03-18

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ψυχολογία 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ. Αριθµός έγκρισης 2010-3292/001-001

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ. Αριθµός έγκρισης 2010-3292/001-001 ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ Ανάπτυξη Πακέτων Κατάρτισης για την Υποστήριξη Γονέων και Εκπαιδευτικών Παιδιών µε Εγκεφαλική Παράλυση ( 3-18 ετών) Αριθµός έγκρισης 2010-3292/001-001 Εισαγωγή Το έντυπο αυτό είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ.

ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. ΙΙΙ. ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ. Είδαμε πως το 4.2% των μαθητών στο δείγμα μας δεν έχουν ελληνική καταγωγή. Θα μπορούσαμε να εξετάσουμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά αυτών των ξένων μαθητών

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Project: COMPASS 510858-LLP-1-AT-LEONARDO-LMP ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αυτό το ερωτηµατολόγιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει σηµαντικές πληροφορίες πάνω στις ειδικές ανάγκες υποστήριξης που έχει η νεολαία η

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο για επαγγελματίες που εργάζονται σε φορείς που εξυπηρετούν ανθρώπους με αναπηρία Partnership: AIAS Bol1gna onlus (I) Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φαρμακευτική 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Χημικοί Τμήμα Χημικών Μηχανικών 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 2013

ΛΥΚΕΙΟ ΛΙΝΟΠΕΤΡΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2012 2013 Αρ. Εντύπου: 1 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Λεµεσός, 17 εκεµβρίου 2012 Προς τους Γονείς / Κηδεµόνες των µαθητών και µαθητριών. Αγαπητοί γονείς, Σας πληροφορούµε ότι µε απόφαση του

Διαβάστε περισσότερα

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1.

2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. 2000-2006 ( 2) 4, 4.1, 4.1.1, 4.1.1. : - :. : : ( /,, ) :...., -, -.,,... 1.,, 2,,,....,,,...,, 2008 1. 2. - : On Demand 1. 9 2. 9 2.1 9 2.2 11 2.3 14 3. 16 3.1 16 3.1.1 16 3.1.1. 16 3.1.1. 25 3.1.2 26

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητέ γονέα / κηδεμόνα,

Αγαπητέ γονέα / κηδεμόνα, A Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Moνάδα Αναπτυξιακής & Συμπεριφορικής Παιδιατρικής Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο ιευθυντής-καθηγητής: Γ. Χρούσος Αγαπητέ γονέα

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11

Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 Υπουργείο Παιδείας: Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. για τo 2010/11 ΘΕΜΑ: «Προγραµµατισµός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυµνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ./ΕΠΑ.Σ. σχολικού

Διαβάστε περισσότερα

NEWSLETTER. Τηλ: 210-9622290, Fax: 210-9644330, e-mail: ssa@otenet.gr, www.eps-ath.gr

NEWSLETTER. Τηλ: 210-9622290, Fax: 210-9644330, e-mail: ssa@otenet.gr, www.eps-ath.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ (Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ) ΜΕΤΡΟ 1.1: «Βελτίωση των συνθηκών ένταξης στο εκπαιδευτικό σύστηµα ατόµων ειδικών κατηγοριών» ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1.1.4Α: «Αναβάθµιση

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Θετικών Επιστημών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015

Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους Αθήνα, Ιούνιος 2015 Η Επίδραση της Επαφής και της Διαδραστικής Συνεργασίας με Νέους με Αναπηρίες στη Στάση των Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα Παρέμβασης Σ.Κ.Ε.Π. - Σύνδεσμος Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την:

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη. Ασθενείς με. Νοσήματα του Εντέρου. Αθήνα, Μάιος 2011. Ετοιμάστηκε για την: Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας Αγοράς Ανάμεσα σε με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Ασθενείς με Νοσήματα του Εντέρου Ετοιμάστηκε για την: Αθήνα, Μάιος 2011 Ταυτότητα Έρευνας Μεθοδολογία: Κοινό-στόχος στόχος: 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Βασίλης Κουϊκόγλου. Καθηγητής. Επιστημονικά υπεύθυνος ΓΔΣ του Πολυτεχνείου Κρήτης ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας (ΓΔΣ) του Πολυτεχνείου Κρήτης διεξήγαγε το 2011 έρευνα απασχόλησης αποφοίτων των ετών 2001 2006 των τμημάτων Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Muster-Fragebogen allgemeinbildende Schule Αγαπητοί γονείς, η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς! Θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα της εργασίας μας στο σχολείο. Για να βρούμε ποια είναι τα δυνατά

Διαβάστε περισσότερα

Α.Α. Ερωτηµατολογίου. Ροή Ερωτήσεων. Κωδικοί

Α.Α. Ερωτηµατολογίου. Ροή Ερωτήσεων. Κωδικοί ΕΝΟΤΗΤΑ 2003 ΓΙΑ ΤΗ " ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Α.Α. Ερωτηµατολογίου Α/α M1 M2 M3 M4 M5 M6 Ερωτήσεις - απαντήσεις Κωδικοί Ροή Ερωτήσεων Α/α µέλους του νοικοκυριού ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΗΛΙΚΙΑΣ 15 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΚΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE

Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE M-CARE Κατάρτιση μέσω φορητών συσκευών για φροντιστές ατόμων με αναπηρία και ηλικιωμένων Επιτελική σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας M-CARE Πακέτο εργασίας WP2 Τίτλος π. εργασίας Έρευνα και Ανάλυση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24)

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΕΡΕΥΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ: : ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ FS-ICU (24) ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ; Οι απόψεις σας για την πρόσφατη εισαγωγή του μέλους της οικογενείας σας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ OΣ Πειραιάς, Μάρτιος 2009 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Η Γενική Γραµµατεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007

Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία. Μάρτιος 2007 Στάσεις και συνήθειες γονέων με παιδιά μαθητές Λυκείου απέναντι στα φροντιστήρια και την ενισχυτική διδασκαλία Μάρτιος 2007 Η ταυτότητα της έρευνας [σε γονείς μαθητών Λυκείου] Ανάθεση :Σύνδεσμος φροντιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 1 ΥΕΨ(Δημ) 1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟ 1 Nέα Διαδικασία Παρέμβασης στο Σχολείο για Χειρισμό Παιδιού με Πιθανές Μαθησιακές, Συναισθηματικές ή άλλες Δυσκολίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΔΕΙΚΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ THE TREATMENT DEMAND INDICATOR ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 18 ΑΝΩ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Επεξεργασία και ανάλυση ερωτηματολογίου TDI

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση Οι Νέοι/ες και η στάση τους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση VPRC Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2 Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2002 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10%

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία. Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020. Στόχοι «Ευρώπη 2020» 75% κάτω από 10% ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Στατιστικά στοιχεία Πίνακας 1: Στόχοι ευρωπαϊκής στρατηγικής για το 2020 Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Στόχοι «Ευρώπη 2020» Υφιστάµενη κατάσταση στην Ελλάδα Στόχοι της χώρας για το 2020 Ποσοστό

Διαβάστε περισσότερα

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου

Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου Γ. Συµπεράσµατα από οµάδες εργασίας του Συνεδρίου 1. Θα βοηθούσε η ανάπτυξη ενός συντονιστικού οργάνου για θέµατα οικογένειας και παιδιών (π.χ. Υπουργείο Οικογένειας, Παιδιού και Νεότητας) 2. Η ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Ανθρωπίνων Πόρων. Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ .Π.Μ.Σ. ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ µε εξειδίκευση στη ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων Η έρευνα γίνεται στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας για την απόκτηση µεταπτυχιακού τίτλου. Σκοπό έχει τη µελέτη του θέµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία

Ερωτηματολόγιο γονέων παιδιών με αναπηρία Εισαγωγή Το ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΩΡΑ σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα για την υποστήριξη δημιουργίας θετικού οικογενειακού κλίματος σε οικογένειες με παιδιά με και ευνοϊκών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

1 Blumenthal, M., & Julien, M. (2000). Geen diagnose zonder anamnese meertaligheid. Logopedie & Foniatrie, 1, 13-17.

1 Blumenthal, M., & Julien, M. (2000). Geen diagnose zonder anamnese meertaligheid. Logopedie & Foniatrie, 1, 13-17. Ιστορικό Πολύγλωσσων Παιδιών Οµάδα µελέτης πολύγλωσσων παιδιών Η λίστα µε τα διαθέσιµα ιστορικά βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.sig-net.be σε µορφή PDF. Πρώτη έκδοση 2006 εύτερη έκδοση 2011 Sig vzw Kerkham

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΛΩΝ9-Ι5Ε. Θεσσαλονίκη, 22-08-2013 Αρ. πρωτ.: 12425 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ /ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ /ΝΣΗ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Ταχ. /νση : Κολοκοτρώνη 22, Σταυρούπολη Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ]

[ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ] 2014 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης Ερευνητική εργασία των μαθητών : Αλεξίου Δημήτρη, Γεωργιάδου Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ Μανώλη, Κατσούλη Απόστολου, Τρέμμα Λουκίας [ΠΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά

ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ «ΙΚΤΥΟ ΑΛΦΑ» ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 450 γονείς ~ 650 παιδιά ΟΜΑ ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ( ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). Οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΝΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 1996-1998 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2000

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς 17.05.2006 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη:

Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) της Εθνικής Σχολής ηµόσιας Υγείας (ΕΣ Υ), έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ.Πρωτ.960/7-9 Αθήνα, 07/09/2010 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom

1) Γιατί ασχοληθήκατε με το Έργο EduRom Στις 28 Φεβρουαρίου, δύο από τους εθελοντές του Edurom από το Μεσογειακό Σχολείο της Ταρραγόνα βρέθηκαν στην Ημέρα Εκπαίδευσης του «Δικτύου για τη δημοκρατική εκπαίδευση των ενηλίκων: μπροστά με τη δύναμη

Διαβάστε περισσότερα

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση

Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Οδηγός Εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Γνώσεις για την εγκεφαλική παράλυση Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Karina Riiskjaer Raun Mette Kliim-Due Betina Rasmussen Peder Esben Bilde Kirsten Caesar Petersen

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ :

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ 2012 ΕΝΟΤΗΤΑ : «ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟ ΟΤΗΣΗ» Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ενότητα σχετικά µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1. Ποιο από τα παρακάτω αποτυπώνει τη διαμονή σας, αυτό το ακαδημαϊκό έτος; ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά έρευνα για τις συνήθειες των φοιτητών. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μένουν αυστηρά προσωπικές και χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς λόγους. Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΧΡΗΣΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2005 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελ Η "ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ" 3 ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης

Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής Άσκησης Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Π Ε Λ Λ Ο Π Ο Ν Η Σ Ο Υ Σ Χ Ο Λ Η Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ω Ν Τ μ ή μ α Κ ο ι ν ω ν ι κ ή ς κ α ι Ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή ς Π ο λ ι τ ι κ ή ς Ανάλυση Ερωτηματολογίων Πρακτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος

Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Η Ψυχική υγεία του παιδιού και ο ρόλος του ευρύτερου περιβάλλοντος Κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να ζει και να μεγαλώνει σ ένα υγιές περιβάλλον, το οποίο θα διασφαλίζει και θα προάγει την σωματική και ψυχική

Διαβάστε περισσότερα

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες

Η διάρκεια πραγματοποίησης της ανοιχτής εκπαιδευτικής πρακτικής ήταν 2 διδακτικές ώρες ΣΧΟΛΕΙΟ Η εκπαιδευτική πρακτική αφορούσε τη διδασκαλία των μεταβλητών στον προγραμματισμό και εφαρμόστηκε σε μαθητές της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ του τομέα Πληροφορικής στα πλαίσια του μαθήματος του Δομημένου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες

Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Βασικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης Ερωτηματολόγιο για γονείς και κηδεμόνες Σημερινή ημερομηνία Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε. Αριθμός ερωτηματολογίου Συμπληρώνεται από το σχολείο. Αγαπητοί γονείς, αγαπητοί

Διαβάστε περισσότερα

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το

Τα προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών ως προγράµ- σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. µε φορέα υλοποίησης το Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ 2 µε τίτλο: «Προγράµµατα Ενίσχυσης Πρωτοβουλιών σε θέµατα Αγωγής Υγείας» του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti

Οδηγός εκπαιδευτή. Ενότητα κατάρτισης. Ένταξη και αποδοχή. Επιμέλεια Miguel Santos. Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti Οδηγός εκπαιδευτή Ενότητα κατάρτισης Ένταξη και αποδοχή Επιμέλεια Miguel Santos Συγγραφείς Stefano Cobello Roberto Grison Maria Rosa Aldrighetti 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενότητα κατάρτισης για γονείς και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας

ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων µέτρων κρατικής φοιτητικής πρόνοιας ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Για Επίσηµη Χρήση ΣΥΝΟΛΙΚΗ. Για Επίσηµη Χρήση Αρ. Αίτησης:. Όν. Παρ.:. Ηµερ. Παραλαβής:.. Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ ΑΙΤΗΣΗ για πακέτο στοχευµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση των µεταναστών στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ PCO CONVIN ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 PCO CONVIN ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. 3 ΣΕΛ. 4 ΣΕΛ. 6 ΣΕΛ. 16 ΣΕΛ.

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Οργανωτική Επιτροπή

Προς την Οργανωτική Επιτροπή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΣΜΥΡΝΗ 20/4/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 87 ΚΕΝΤΡΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ- ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Βάρνης 1 Τ.Κ 171 24 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον

Εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον Εκπαίδευση για το περιβάλλον Εκπαίδευση στο περιβάλλον Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) ονομάζεται η διδασκαλία του τρόπου λειτουργίας του οικοσυστήματος και στόχος της είναι η αλλαγή της συμπεριφοράς των ανθρώπων προς μια αειφορική κατεύθυνση Εκπαίδευση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών

ηµιουργία ηλεκτρονικού Μητρώου Ιδιωτών Συνεργατών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 8 Σεπτεµβρίου 2011 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) στα πλαίσια της βελτίωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ 2 ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ Μάθημα : «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ» Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές του 2 ου Γυμνασίου Μυτιλήνης με την καθοδήγηση της

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189783/Δ5

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189783/Δ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008)

Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) Ερευνητικό Πρόγραμμα Αξιολόγησης των Εσπερινών Σχολών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (2007-2008) 1. Ταυτότητα της Έρευνας Ο Τομέας Έρευνας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, μετά από οδηγία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙ ΡΟΥΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την ολοένα και ταχύτερη ανάπτυξη των τεχνολογιών και των επικοινωνιών και ιδίως τη ραγδαία, τα τελευταία

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου 18/11/2014

Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Δελτίο Τύπου 18/11/2014 Ο ΟΑΕΔ / EURES και η BBi Communication ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Φινλανδίας για απασχόληση στον τομέα της δημόσιας υγείας και περίθαλψης - Έλληνες γιατροί και νοσηλευτές

Διαβάστε περισσότερα

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 3 ΙΙ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ. Σχολείο Οι µαθητές δήλωσαν ολογράφως το σχολείο τους. Τα δεδοµένα κωδικοποιήθηκαν ως εξής : ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Συχνότητα Γυµνάσιο 773 37.93% Λύκειο 1006 49.36% ΤΕΕ 259 12.71%

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Σ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1. Στόχοι της έρευνας Η ad-hoc έρευνα για τη µετάβαση από την αγορά εργασίας στη σύνταξη έχει τέσσερις βασικούς στόχους: Να διερευνήσει τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ

Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ Αγγελική Γενά agena@ppp.uoa.gr ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΥΤΙΣΜΟ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Επίσταση Προσοχής Ομαδική & όχι

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΚΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 2 ΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΦΕΡΕΙΑΣ ΣΑΜΟΥ Το σχολείο, ως ένας κατεξοχήν κοινωνικός θεσμός, δεν μπορεί να παραμείνει αναλλοίωτο μπροστά στις ραγδαίες

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Αξιολόγηση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών ρ. Χαράλαµπος Βρασίδας ρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τοµέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Κυπριακή ηµοκρατία Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού

Διαβάστε περισσότερα

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και

ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Το Γραφείο Σταδιοδρομίας δέχεται αιτήσεις από Πρωτοετείς και Δευτεροετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, για εργασία ως ερευνητές Πεδίου (Μυστικοί επισκέπτες) σε Δήμους της Λευκωσίας και Λεμεσού

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο

Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Έρευνα ανίχνευσης εκπαιδευτικών & επιµορφωτικών αναγκών των συνδικαλιστικών στελεχών που εκπροσωπούν εργαζόµενους στο ηµόσιο Οδηγίες στη συµπλήρωση του ερωτηµατολογίου: 1. Το ερωτηµατολόγιο είναι ανώνυµο

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5

Μαρούσι 24-11-2014 Αρ. Πρωτ.: 189790/Δ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ----- Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 151

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο

Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ο Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ποιότητας Μονάδων ΕΠΥΥ από επισκέπτες Σελίδα 1 ΕΠΥΥ - ΕΡΩΤΗΜΑΤΛΓΙ ΙΚΑΝΠΙΗΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΜΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ - Παρακαλούμε απαντήστε στις ερωτήσεις 1 Πόσες ημέρες περιμένατε για ραντεβού;

Διαβάστε περισσότερα

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη

ATLEC. Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης. State of the Art and Research Analysis Σύνοψη ATLEC Εκπαίδευση στις Υποστηρικτές Τεχνολογίες μέσω Ενιαίου Προγράμματος Εκμάθησης State of the Art and Research Analysis Σύνοψη WP number WP2 Research and Needs WP title Analysis Status Draft 2 Project

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας. Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Καβάλας Ερωτηματολόγιο για τις μαθήτριες Τίτλος πράξης: Κατηγορία Πράξης: Ενέργεια: Μέτρο: Επιστ. Υπεύθυνος: "Επιμόρφωση - Πιστοποίηση Γυναικών Αρχικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014»

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ. «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ «Ενίσχυση των καινοτόμων παρεμβάσεων των Ολοήμερων Σχολείων σχολικού έτους 2013-2014» Οι Πράξεις «Υποστήριξη Ολοήμερων Σχολείων (Β)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση»

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. στο Σχέδιο Δράσης. «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο Σχέδιο Δράσης «Στήριξη ανέργων περιφερειακής ενότητας Ηλείας για την επιχειρηματική τους δραστηριοποίηση» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ...

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 4.1 Τρόποι Προσέλκυσης Νέων...21 4.2 Προτάσεις Πολιτικής των Νέων...22 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ...24 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ...26 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΕΩΝ... Cities for Peace and Democracy in Europe Ε Ρ Ε ΤΟΠΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Υ Ν Α με την υποστήριξη Ιανουάριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ...3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ...6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά)

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ενδεικτικά) ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διεξαγωγή μικρής έρευνας στο Γυμνάσιο Β' Γυμνασίου Διδάσκουσα: Ασπράκη Γαβριέλλα Νεοελληνική Γλώσσα email: gabby.aspraki@gmail.com ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ - Η

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης

Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης Έρευνα Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 12/04/2013 30/06/2013 ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΤΥΧΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ)

M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008. Έκθεση Αποτελεσµάτων. - Ιανουάριος 2009 - 1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) M A R K E T I N G R E S E A R C H S E R V I C E S MONEY SHOW 2008 Έκθεση Αποτελεσµάτων - Ιανουάριος 2009-1661208prs (ΞΚ/ΑΨ) Περιεχόµενα Εισαγωγή / Σκοπός Μεθοδολογία Κύρια Ευρήµατα 2 Εισαγωγή /Σκοπός Η

Διαβάστε περισσότερα