Ερώτηση Α.1 (α) (β)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ερώτηση Α.1 (α) (β) www.arnos.gr info@arnos.co.gr"

Transcript

1 Ερώτηση Α.1 Σε μια κλειστή οικονομία οι αγορές αγαθών και χρήματος βρίσκονται σε ταυτόχρονη ισορροπία (υπόδειγμα IS-LM). Να περιγράψετε και να δείξετε διαγραμματικά το πώς θα επηρεάσει την ισορροπία των δύο αγορών το καθένα από τα παρακάτω γεγονότα: (α) Μια αύξηση των δημοσίων δαπανών η οποία χρηματοδοτείται από αύξηση του δημοσίου χρέους (εσωτερικός δανεισμός). (β) Μια επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος που συνοδεύεται από μια αύξηση της προσφοράς χρήματος προκειμένου να μη μειωθεί το συνολικό εισόδημα της οικονομίας. α) Η αύξηση των δημοσίων δαπανών με ταυτόχρονη αύξηση του δημοσίου χρέους (εσωτερικό δανεισμό) στην ουσία σημαίνει κρατικός δανεισμός από τα άτομα ή τις επιχειρήσεις (με έκδοση κρατικών ομολόγων) ο οποίος δανεισμός δεν αυξάνει το απόθεμα χρήματος της οικονομίας (άρα δεν αυξάνεται η ποσότητα χρήματος). Αντίθετα, ο δανεισμός από την Κ.Τ δεν δημιουργεί χρέος για το κράτος και ταυτόχρονα αυξάνει την ποσότητα χρήματος που κυκλοφορεί στην οικονομία (βλ. σχ. σελ ). Η αύξηση αυτή των δημοσίων δαπανών θα προκαλέσει μετατόπιση της καμπύλης IS προς τα δεξιά (από τη θέση IS0 στη θέση IS1), λόγω αύξησης της συνολικής ζήτησης, με αποτέλεσμα την αύξηση αρχικά του εισοδήματος από Υ0 σε Υ2. Η αύξηση αυτή του εισοδήματος θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης χρήματος για συναλλακτικούς σκοπούς. Η αύξηση αυτή, με τη σειρά της οδηγεί σε μετακίνηση από το σημείο Ε2 στο σημείο Ε1 επί της καμπύλης LM και σε αύξηση του επιτοκίου από r0 σε r1 προκειμένου να αντισταθμιστεί η αύξηση της ζήτησης χρήματος και να εξανεμιστεί η υπερβάλλουσα ζήτηση χρήματος. Αν και τα υψηλότερα επιτόκια εκτοπίζουν τις ιδιωτικές επενδύσεις (και άρα μειώνουν την συνολική ζήτηση και το εισόδημα της οικονομίας), η εκτόπιση αυτή δεν αντισταθμίζει πλήρως την επίδραση των αυξημένων δημοσίων δαπανών. Στο νέο σημείο ισορροπίας (Ε1) έχουμε αυξημένο εισόδημα, Y1, συγκριτικά με το εισόδημα Υ0 που αντιστοιχούσε στο αρχικό σημείο ισορροπίας (Ε).

2 β) Η επιδείνωση του επιχειρηματικού κλίματος έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του μεγέθους των επενδύσεων και πιο συγκεκριμένα το μέγεθος των αυτόνομων επενδύσεων (θυμηθείτε ότι αυτόνομες επενδύσεις είναι αυτές που δεν επηρεάζονται άμεσα από το επιτόκιο και άρα, είναι αυτές που μπορεί να μεταβάλλονται ακόμα και αν το επιτόκιο παραμένει σταθερό, σελ. 78). Η μείωση των επενδύσεων μειώνει την συνολική ζήτηση και άρα έχουμε μια μετατόπιση της καμπύλης IS προς τα αριστερά (από τη θέση IS0 στη θέση IS1), με αποτέλεσμα τη μείωση του εισοδήματος από Υ0 σε Υ1 και του επιτοκίου από r0 σε r1 (το επιτόκιο μειώνεται για να αντισταθμιστεί η μείωση της ζήτησης χρήματος και να εξανεμιστεί η υπερβάλλουσα προσφορά χρήματος που προκλήθηκε από την αύξηση του εισοδήματος). Η παράλληλη άσκηση επεκτατικής νομισματικής πολιτικής, όμως, μετατοπίζει την καμπύλη LM προς τα δεξιά (από τη θέση LM0 στη θέση LM1). Η μετατόπιση αυτή οδηγεί σε περαιτέρω μείωση του επιτοκίου από r1 σε r2, και επομένως σε αύξηση των επενδύσεων και αύξηση της συνολικής ζήτησης, με αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση του εισοδήματος στο Υ0. (παράλληλα εδώ έχω μια μετακίνηση πάνω στην IS 1 από το σημείο Ε 1 στο σημείο Ε 2.

3 Ερώτηση Α.2 Θεωρήστε μια ανοικτή οικονομία στην οποία ισχύουν οι ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = ,6Y d, όπου Y d είναι το διαθέσιμο εισόδημα Επένδυση: I = r, όπου r είναι το πραγματικό εγχώριο επιτόκιο Κρατικές δαπάνες: G = 145 Φόροι: T = 100 Εξαγωγές: X = ε, όπου ε είναι η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία Εισαγωγές: M = ,1Y 20ε Ζήτηση χρήματος: M d = ,5Y 900r, όπου Y είναι το εισόδημα Προσφορά χρήματος: M s = 190 Καθαρή ξένη επένδυση: NFI = r Ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία: e = 2 (μονάδες εγχώριου νομίσματος ανά μονάδα συναλλάγματος) Επίπεδο τιμών αλλοδαπής: P * = 100 (σε συνάλλαγμα) Επίπεδο τιμών ημεδαπής: P = 400 (σε εγχώριο νόμισμα) Στην οικονομία αυτή δεν υπάρχουν μεταβιβαστικές πληρωμές ή εισπράξεις και δεν υπάρχουν επίσης, διεθνείς μεταφορές εισοδημάτων. (α) Να προσδιοριστούν οι καμπύλες IS, LM και BP και να εξεταστεί εάν η οικονομία βρίσκεται σε ταυτόχρονη ισορροπία του εσωτερικού και του εξωτερικού τομέα της. (β) Εάν υπάρξει συσταλτική νομισματική πολιτική και η ποσότητα του χρήματος μειωθεί από την Κεντρική Τράπεζα κατά 100 νομισματικές μονάδες, εξετάστε/εκτιμήστε την κατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών στη θέση ισορροπίας. α) H καμπύλη IS μιας ανοικτής οικονομίας απεικονίζει συνδυασμούς σημείων επιτοκίου και εισοδήματος που επιφέρουν ισορροπία στην εγχώρια αγορά αγαθών. Οι δυο συνθήκες ισορροπίας απεικονίζονται στην υποενότητα στην σελίδα 302. Αν χρησιμοποιήσουμε την συνθήκη ισορροπίας Υ=C+I+G+(X-M) έχουμε τις ακόλουθες πράξεις σύμφωνα και με τα δεδομένα της εκφώνησης {το ε το βρίσκω από τον τύπο ε = (e x P*)/P = (2 x 100)/400 = 0,5 } Υ=C+I+G+(X-M) =>Υ=150+0,6 (Υ-Τ) r +145+(250+50ε -30-0,1Υ +20ε) => Y= ,6 (Y-100) r x 0, ,1Y +20 x 0,5 => Y= ,6Y r ,1Y + 10 => 0,5Y = r => Y = r (σχέση καμπύλης IS) Η καμπύλη LM μιας ανοικτής οικονομίας απεικονίζει συνδυασμούς σημείων επιτοκίου και εισοδήματος που επιφέρουν ισορροπία στην εγχώρια αγορά χρήματος. Η συνθήκη ισορροπίας απεικονίζεται στην υποενότητα στην σελίδα 304 και είναι η M d = M s. Χρησιμοποιώντας αυτή την συνθήκη ισορροπίας έχουμε τις ακόλουθες πράξεις σύμφωνα και με τα δεδομένα της εκφώνησης

4 M d = M s => ,5Υ - 900r = 190 => 0,5Y = r => Y = r (σχέση καμπύλης LM) Για να έχουμε ταυτόχρονη ισορροπία και στις δυο αυτές εγχώριες αγορές, πρέπει το εισόδημα ισορροπίας και στις δυο αυτές αγορές να είναι ταυτόχρονα ίδιο άρα, πρέπει να ισχύει r = r => r=0,5. Αντικαθιστώντας το r=0,5 στην IS ή στην LM έχουμε Υ= Άρα εσωτερική ισορροπία έχουμε στον συνδυασμό τιμών (0.5, 1180) Η καμπύλη BP απεικονίζει συνδυασμούς σημείων επιτοκίου και εισοδήματος που επιφέρουν ισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών (BP = 0). Η συνθήκη ισορροπίας απεικονίζεται στην υποενότητα στην σελίδα 298 και είναι η NX + NFI = 0. Χρησιμοποιώντας αυτή την συνθήκη ισορροπίας και συνυπολογίζοντας από τα δεδομένα ότι CAT =0, CUT = 0 και BI=0 έχουμε τις ακόλουθες πράξεις {θυμηθείτε ότι α) το NX = CA + CAT (σελ. 258), β) το CA = X-M + BI + CUT (σελ. 259) } (X-M) + NFI = 0 => ( x 0,5) -(30+0,1Y-20 x 0,5) r = 0 => ,1Y r = 0 => 0,1Y = r => Y= r (σχέση καμπύλης BP) Για να δούμε τώρα αν η οικονομία βρίσκεται σε ταυτόχρονη ισορροπία του εσωτερικού και του εξωτερικού της τομέα θα πρέπει να δούμε αν ο συνδυασμός r=0,5 και Υ = 1180 (ο οποίος επιφέρει εσωτερική ισορροπία) επιφέρει και εξωτερική ισορροπία. Θα πρέπει να αντικαταστήσω στην σχέση καμπύλης BP το r=0,5 και να δω σε αυτό το επιτόκιο ποιο είναι το εισόδημα ισορροπίας Y = x 0,5 => Y = 1180 Άρα η οικονομία αυτή βρίσκεται σε ταυτόχρονη ισορροπία του εσωτερικού και του εξωτερικού της τομέα β) Αν μειωθεί η ποσότητα χρήματος από την Κ.Τ. (από 190 σε 90) θα επέλθουν κάποιες μεταβολές στην εγχώρια αγορά χρήματος που θα έχουν επιπτώσεις πάνω στην καμπύλη LM (δες διάγραμμα 11.4) αλλά και στην συνολική μακροοικονομική εσωτερική ισορροπία. Πιο συγκεκριμένα θα έχω M d = M s => ,5Υ - 900r = 90 => 0,5Υ = r => Y = r (σχέση καμπύλης LM ) Η σχέση της καμπύλης IS θα παραμείνει η ίδια Y = r και πλέον για να έχουμε ταυτόχρονη ισορροπία και στις δυο αυτές εγχώριες αγορές, πρέπει το εισόδημα ισορροπίας και στις δυο αυτές αγορές να είναι ταυτόχρονα ίδιο άρα, πρέπει

5 να ισχύει r = r => r=0,55. Αντικαθιστώντας το r=0,55 στην IS ή στην LM έχουμε Υ= Άρα εσωτερική ισορροπία μετά την μείωση της ποσότητας του χρήματος έχουμε στον συνδυασμό τιμών (0.55, 1070) Πλέον θέλουμε να δούμε την κατάσταση του ισοζυγίου πληρωμών (BP) σε αυτό το σημείο ισορροπίας του εσωτερικού τομέα. Αν BP > 0 θα έχουμε πλεόνασμα και αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων ενώ αν έχουμε ΒP < 0 θα έχουμε έλλειμμα και μείωση των συναλλαγματικών διαθεσίμων. Σε αυτό το σημείο ισορροπίας οι εισαγωγές θα είναι Μ= ,1 x x 0,5 => Μ= => Μ= 127 ενώ οι εξαγωγές (οι οποίες δεν επηρεάζονται ούτε από το επίπεδο του επιτοκίου ούτε από το επίπεδο του εισοδήματος) θα είναι Χ = 275 Επίσης, σε αυτό το σημείο εσωτερικής ισορροπίας που βρήκαμε μόλις πάνω η καθαρή ξένη επένδυση θα είναι NFI = x 0,55 => NFI = - 136,5 (το αρνητικό πρόσημο σημαίνει ότι οι εκροές κεφαλαίων είναι μεγαλύτερες από τις εισροές άρα στην ουσία έχουμε θετική καθαρή επένδυση στο εξωτερικό, δες πίνακα σελ. 254). Άρα ΒΡ = ΝΧ + NFI => BP = (X-M) + NFI => BP = ( ) - 136,5 => BP = 11,5 > 0 άρα έχουμε πλεονασματικό ισοζύγιο πληρωμών στη θέση ισορροπίας. Με άλλα λόγια, η προσφορά συναλλάγματος είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση συναλλάγματος και έχουμε αύξηση των συναλλαγματικών διαθεσίμων αφού οι καθαρές εξαγωγές Χ-Μ (οι οποίες συνεπάγονται προσφορά συναλλάγματος) είναι μεγαλύτερες από την καθαρή επένδυση στο εξωτερικό NFI (η οποία συνεπάγεται ζήτηση συναλλάγματος). Β.1 Στην περίπτωση μίας ανοικτής οικονομίας με καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών: α. η δημοσιονομική πολιτική είναι πιο αποτελεσματική από ό,τι είναι στην περίπτωση της κλειστής οικονομίας. β. η νομισματική πολιτική είναι πλήρως αναποτελεσματική. γ. η δημοσιονομική πολιτική προκαλεί μικρότερη αύξηση του επιτοκίου σε σχέση με αυτή που προκαλεί στην περίπτωση της κλειστής οικονομίας. δ. ισχύουν όλα τα παραπάνω ταυτόχρονα. Αναφορά στην αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε μια ανοικτή οικονομία με καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών γίνεται στην ενότητα 11.5 του τόμου Β. Η πρώτη πρόταση είναι σωστή αν δούμε το διάγραμμα 11.9 (σελ. 313). Σε μια κλειστή οικονομία η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική θα οδηγούσε σε μια αύξηση του εισοδήματος από Υ ο σε Υ 1 ενώ σε μια ανοικτή οικονομία από Υ ο σε Υ 2. Η πρόταση β είναι και αυτή σωστή αν δούμε το διάγραμμα (σελ. 316). Σε μια κλειστή οικονομία η επεκτατική νομισματική πολιτική θα οδηγούσε σε μια αύξηση του εισοδήματος από Υ ο σε Υ 1 ενώ σε μια

6 ανοικτή το εισόδημα θα έμενε αμετάβλητο στο επίπεδο Υ ο. Η πρόταση γ είναι και αυτή σωστή αν δούμε πάλι το διάγραμμα Σε μια κλειστή οικονομία η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική θα οδηγήσει σε εσωτερική ισορροπία στο σημείο Ε ενώ σε μια ανοικτή οικονομία σε εσωτερική και εξωτερική ισορροπία στο σημείο Ε. Αν συγκρίνετε το επίπεδο επιτοκίου στα ίδια αυτά σημεία ισορροπίας θα δείτε ότι στο σημείο Ε το επιτόκιο είναι υψηλότερο από το σημείο Ε άρα, η αύξηση του επιτοκίου είναι μικρότερη στην ανοικτή οικονομία απ ότι στην κλειστή οικονομία. Β.2 Με δεδομένο και αμετάβλητο το επίπεδο τιμών στις χώρες του εξωτερικού, για να παραμένει σταθερή η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία του νομίσματος μίας χώρας πρέπει: α. η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία να μεταβάλλεται προς την ίδια κατεύθυνση και κατά το ίδιο ποσοστό με το ρυθμό μεταβολής των εγχωρίων τιμών. β. η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία να παραμένει σταθερή, ανεξάρτητα από τη μεταβολή των εγχωρίων τιμών. γ. ο εγχώριος πληθωρισμός να είναι μηδέν. δ. η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία να μεταβάλλεται προς την αντίθετη κατεύθυνση αλλά κατά το ίδιο ποσοστό με το ρυθμό μεταβολής των εγχωρίων τιμών. Αναφορά στην πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία γίνεται στην υποενότητα του τόμου Β. Όπως αναφέρεται η σχέση ανταλλαγής μεταξύ ποσοτήτων εγχωρίων και ξένων αγαθών (δλδ. η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία δηλαδή) εξαρτάται α) από τη σχέση ανταλλαγής των νομισμάτων (δλδ. η ονομαστική συναλλαγματική ισοτιμία) και β) τις τιμές των αγαθών (P και P* δηλαδή τιμές αγαθών σε εγχώριο και ξένο νόμισμα αντίστοιχα). Η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία δίνεται από τον τύπο ε= (e x P*)/P και επίσης ισχύει ότι %Δε = %Δe + %ΔP* - %ΔP (δες υποσημείωση 23 στην σελίδα 275). Αν χρησιμοποιήσουμε την δεύτερη σχέση τότε για να παραμείνει σταθερή η πραγματική συναλλαγματική ισοτιμία (%Δε = 0), με δεδομένο ότι το επίπεδο τιμών στις χώρες του εξωτερικού είναι σταθερό (%ΔP*=0), θα πρέπει η ποσοστιαία μεταβολή την ονομαστικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (%Δe) να είναι προς την ίδια κατεύθυνση και του ίδιου μεγέθους με την ποσοστιαία μεταβολή του ρυθμού μεταβολής των εγχώριων τιμών (%ΔP). Δηλαδή, 0 = %Δe %ΔP => %ΔP = %Δe Β.3 Σε μια οικονομία η αγορά χρήματος περιγράφεται από τις εξισώσεις: M t = 0,2Y (ζήτηση χρήματος για συναλλαγές) και M sp = r (ζήτηση χρήματος για κερδοσκοπία). Η αγορά προϊόντος εκφράζεται από την καμπύλη IS που είναι Y = r. Αν η κυβέρνηση θέλει να επιτύχει εισόδημα πλήρους απασχόλησης, που γνωρίζουμε ότι είναι ίσο με Y F = 400, ποια θα πρέπει να είναι η προσφορά χρήματος;

7 α. 515 β. 404 γ. 420 δ. 464 Για την απάντηση αυτού του ερωτήματος μπορούμε να συμβουλευτούμε το αριθμητικό παράδειγμα στην ενότητα Αν το εισόδημα πλήρους απασχόλησης που θέλω να δημιουργήσω είναι Y F = 400 τότε, μπορώ να βρω από την σχέση που περιγράφει την IS ποιο επιτόκιο θα δημιουργεί ισορροπία στην αγορά προϊόντος με εισόδημα ίσο με 400. Αντικαθιστώ στην Y = r το Υ=400 και βρίσκω ότι το επιτόκιο ισορροπίας σε αυτό το ύψος εισοδήματος θα είναι r=0,08. Το σημείο (0.08, 400) είναι σημείο της IS και σε συνθήκες συνολικής μακροοικονομικής ισορροπίας θα πρέπει να είναι και σημείο μιας συγκεκριμένης LM. Η ζητούμενη ποσότητα χρήματος για συναλλαγές που θα αντιστοιχεί σε αυτό το εισόδημα ισορροπίας θα είναι Mt=0,2 x 400 => Mt=80 και η ζητούμενη ποσότητα χρήματος για κερδοσκοπία που θα αντιστοιχεί σε αυτό το επιτόκιο ισορροπίας θα είναι Msp= x0,08=> Msp=384. Η συνολική ζήτηση χρήματος M d είναι ίση με το άθροισμα των δυο αυτών ποσοτήτων δηλαδή M d = = 464. Εφόσον θεωρούμε ότι βρισκόμαστε σε συνολική μακροοικονομική ισορροπία το σημείο (0.08, 400) θα επιφέρει ισορροπία και στην αγορά χρήματος (σημείο της LM) άρα M d =M s => Ms = 464. Άρα η προσφορά χρήματος θα πρέπει να είναι 464 για να έχω πλήρη απασχόληση σε αυτή την οικονομία Β.4 Ας υποθέσουμε ότι για μία χώρα η αποταμίευση του δημοσίου είναι αρνητική και οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις: α. είναι οπωσδήποτε μηδέν. β. πρέπει στην ισορροπία να είναι ίσες με την εθνική αποταμίευση. γ. είναι ίσες με την καθαρή εισροή κεφαλαίων στην εγχώρια οικονομία. δ. είναι ίσες με τη διαφορά μεταξύ της αποταμίευσης της αλλοδαπής που εισρέει στην χώρα και του απόλυτου μεγέθους της αποταμίευσης του δημοσίου. Ξέρουμε ότι η βασική εθνικολογιστική ταυτότητα σε μια ανοικτή οικονομία με κρατικό τομέα ότι είναι I S p + S q + S f. Αν οι ιδιωτικές αποταμιεύσεις είναι μηδέν (S p =0) τότε στην ουσία οι ιδιωτικές επενδύσεις θα χρηματοδοτούνται από τις αποταμιεύσεις του δημοσίου (S q ) και τις αποταμιεύσεις της αλλοδαπής που εισρέουν στην χώρα (S f ). Η εθνικολογιστική ταυτότητα θα έχει πλέον την μορφή I S q + S f. Αν έστω S q = -2 (ελλειμματικός κρατικός προϋπολογισμός) και S f =5 τότε οι ιδιωτικές επενδύσεις θα είναι ίσες με 3 δηλαδή ίσες με την διαφορά μεταξύ της αποταμίευσης της αλλοδαπής που εισρέει στην χώρα (S f =5) και του απόλυτου μεγέθους της αποταμίευσης του δημοσίου ( S q = 2 ). Η απάντηση α είναι λάθος γιατί οι ιδιωτικές επενδύσεις θα μπορούσαν να είναι μηδέν ( S q = S f ) αλλά αυτό δεν

8 σημαίνει ότι θα πρέπει να είναι οπωσδήποτε μηδέν. Η απάντηση β είναι λάθος γιατί η εθνικολογιστική ταυτότητα δεν είναι συνθήκη ισορροπίας. Η απάντηση γ είναι λάθος γιατί οι ιδιωτικές επενδύσεις θα ήταν ίσες με την καθαρή εισροή κεφαλαίων στην εγχώρια οικονομία μόνο αν η δημόσια αποταμίευση θα ήταν μηδενική Β.5 Σε μια οικονομία οι ανίκανοι να εργαστούν είναι , αυτοί που δεν επιθυμούν να εργαστούν είναι , αυτοί που επιθυμούν να εργαστούν και είναι ικανοί για εργασία αλλά δεν βρίσκουν δουλειά είναι άτομα και οι εργαζόμενοι είναι Ποιο είναι το ποσοστό απασχόλησης στην οικονομία αυτή; α. 81,7%. β. 83,5%. γ. 18,3%. δ. 95,5%. Στην ενότητα 7.1 (σελίδα 160) αναφέρει ότι το εργατικό δυναμικό αποτελείται από τα άτομα εκείνα τα οποία δύναται και επιθυμούν να εργαστούν. Άρα το εργατικό δυναμικό (L) αποτελείται α) από αυτούς που έχουν δουλειά (Ε) και β) από αυτούς που επιθυμούν και είναι ικανοί να εργαστούν αλλά δεν έχουν δουλειά μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο (U) (δείτε και υποενότητα , σελ. 342). Άρα, σύμφωνα με την εκφώνηση της ερώτησης το εργατικό δυναμικό σε αυτή την οικονομία είναι = Το ποσοστό απασχόλησης είναι ( / ) x 100 = 81,7% { (Ε/Ε+U) x100 } Β.6 Μία οικονομία που χαρακτηρίζεται από πλήρη κινητικότητα κεφαλαίων, τέλεια υποκαταστασιμότητα μεταξύ ξένων και εγχώριων χρεογράφων και καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών βρίσκεται σε εσωτερική και εξωτερική ισορροπία. Μια εξωγενής αύξηση των τιμών των ξένων προϊόντων (με σταθερές τις εγχώριες τιμές) θα οδηγήσει τελικά σε: α. αύξηση του εισοδήματος και των επενδύσεων. β. αύξηση του εισοδήματος και των εξαγωγών. γ. αύξηση του εισοδήματος και του επιτοκίου. δ. αύξηση του εισοδήματος και μείωση των εξαγωγών. Αναφορά στην περίπτωση της ύπαρξης πλήρης κινητικότητας κεφαλαίων καθώς και τέλειας υποκαταστασιμότητα μεταξύ ξένων και εγχώριων χρεογράφων γίνεται στην υποενότητα (σελίδες ). Το ενδιαφέρον της περίπτωσης αυτής είναι ότι η καμπύλη BP είναι μια ευθεία γραμμή παράλληλη του οριζόντιου άξονα. Εφόσον ισχύει αυτή η πλήρης κινητικότητα και η τέλεια υποκαταστασιμότητα και ταυτόχρονα

9 υπάρχει εσωτερική και εξωτερική ισορροπία τότε θα έχουμε ένα σχήμα όπως το παρακάτω IS LM BP Το καθεστώς των σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών περιγράφεται στην υποενότητα (σελ ). Γενικά όταν υπάρχουν σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν εξασφαλίζεται η ισορροπία/προσαρμογή του ισοζυγίου πληρωμών μέσω της αγοράς συναλλάγματος και έχουμε μεταβολές στην εγχώρια προσφορά χρήματος (Ms). Η εξωγενής αύξηση των τιμών των ξένων προϊόντων θα οδηγήσει σε αύξηση της πραγματικής συναλλαγματικής ισοτιμίας (τύπος σελ. 274), δηλαδή σε πραγματική υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος. Αυτή η πραγματική υποτίμηση (Δε >0) θα οδηγήσει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εγχωρίων αγαθών και άρα σε αύξηση των εξαγωγών και σε μείωση των εισαγωγών και άρα σε μετακίνηση της καμπύλης IS προς τα δεξιά (δες σχ. σελ. 303). Πλέον θα έχω μια εσωτερική ισορροπία (LM=IS) σε ένα σημείο πάνω από την καμπύλη BP (όπου θα αντιστοιχεί σε υψηλότερο εισόδημα και εγχώριο επιτόκιο μεγαλύτερο αυτού του διεθνές) με αποτέλεσμα το συνολικό ισοζύγιο πληρωμών να παρουσιάζει πλεόνασμα. Η υπερβάλλουσα προσφορά συναλλάγματος θα απορροφηθεί από την Κ.Τ (η ονομαστική ισοτιμία δεν μπορεί να μεταβληθεί λόγω καθεστώς σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών) με διάθεση εγχώριου νομίσματος που αυξάνει την εγχώρια ποσότητα χρήματος (δες σχ. σελ. 296) και μετακινεί την καμπύλη LM προς τα δεξιά. Πλέον η νέα εσωτερική και εξωτερική ισορροπία θα έχει επιτευχθεί σε σημείο με υψηλότερο εισόδημα από το αρχικό και παρόμοιο επιτόκιο με το αρχικό και ίσο με το διεθνές. Βάση της παραπάνω ανάλυσης θεωρούμε ότι η σωστή απάντηση είναι η β. Β.7 Με δεδομένο ότι η υποτίμηση του νομίσματος μίας χώρας τροφοδοτεί τον πληθωρισμό (μέσω της αύξησης των τιμών των εισαγομένων προϊόντων), για να βελτιωθεί μόνιμα η ανταγωνιστικότητα μίας χώρας: α. αρκεί μία υποτίμηση του νομίσματός της. β. χρειάζεται επεκτατική νομισματική πολιτική ώστε να διατηρεί τα επιτόκιά της σε χαμηλότερο επίπεδο από τις υπόλοιπες χώρες. γ. χρειάζεται επεκτατική δημοσιονομική πολιτική ώστε να αυξάνεται το εισόδημα. δ. πρέπει να εξαλειφθούν οι παράγοντες που τροφοδοτούν τη διαφορά πληθωρισμού από τις άλλες χώρες.

10 Η υποτίμηση του νομίσματος μιας χώρας αυξάνει την ανταγωνιστικότητα της με την έννοια ότι αυξάνει την ζήτηση των ξένων για τα εγχώρια αγαθά (δες σελ. 268 στον πίνακα ότι όταν αυξάνει η συναλλαγματική ισοτιμία στην ουσία αυξάνεται και η εξαγόμενη ποσότητα). Την ίδια στιγμή όμως η υποτίμηση τροφοδοτεί τον πληθωρισμό λόγω του ότι η τιμή των εισαγόμενων αγαθών σε εγχώριο νόμισμα αυξάνεται (δες σελ. 266 στον πίνακα ότι όταν αυξάνει η συναλλαγματική ισοτιμία στην ουσία αυξάνεται και η τιμή του ξένου αγαθού σε εγχώριο νόμισμα). Η αύξηση αυτή των τιμών των εισαγόμενων αγαθών, όταν πρόκειται για κεφαλαιουχικά αγαθά, αυξάνει το κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων και τις τελικές τιμές των προϊόντων που παράγονται. Άρα γενικά ο πληθωρισμός δεν βοηθάει την ανταγωνιστικότητα μιας χώρας αφού τα εγχώρια προϊόντα γίνονται ακριβότερα και δεν εξάγονται (δες σχ. 336). Η έλλειψη ανταγωνιστικότητας γίνεται πολύ εντονότερη όταν το μέγεθος του πληθωρισμού μιας χώρας είναι πολύ υψηλότερο από αυτό άλλων κρατών με ανταγωνιστικά προϊόντα (τα προϊόντα μου είναι πολύ πιο ακριβά από τους ανταγωνιστές μου στο εξωτερικό). Άρα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μιας χώρας πρέπει να εξαλειφθούν οι παράγοντες που τροφοδοτούν τη διαφορά πληθωρισμού από τις άλλες χώρες (π.χ. εγχώρια υπερκατανάλωση μέσω δανεισμού, αισχροκέρδεια). Β.8 Η εμφάνιση εκτόπισης των ιδιωτικών επενδύσεων από τις κρατικές δαπάνες εξαρτάται από το αν: α. η αύξηση των κρατικών δαπανών αυξάνει το επιτόκιο με αποτέλεσμα τη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων. β. η μείωση των κρατικών δαπανών αυξάνει το επιτόκιο με αποτέλεσμα τη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων. γ. η αύξηση των κρατικών δαπανών μειώνει το επιτόκιο με αποτέλεσμα τη μείωση των ιδιωτικών επενδύσεων. δ. η αύξηση των κρατικών δαπανών αυξάνει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αναφορά στην εκτόπιση των ιδιωτικών επενδύσεων από τις κρατικές δαπάνες (ή διαφορετικά της εκτόπισης των ιδιωτικών επενδύσεων από τις κρατικές επενδύσεις) γίνεται στην υποενότητα του τόμου Β. Στην ουσία, εξετάζουμε το πώς η αύξηση των κρατικών επενδύσεων/δαπανών οδηγεί σε περιορισμό των ιδιωτικών επενδύσεων. Έχει ενδιαφέρον να μελετήσετε τον μηχανισμό που παρουσιάζεται στην σελίδα 220 ο οποίος μας δείχνει τις επιπτώσεις που έχει μια αύξηση των κρατικών δαπανών και να θυμηθείτε ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις έχουν αρνητική σχέση με το επιτόκιο (δείτε και σελίδα 136). Η απάντηση β είναι λάθος γιατί η μείωση των κρατικών δαπανών μειώνει το επιτόκιο και άρα η μείωση του επιτοκίου αναμένουμε να αυξήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Η απάντηση γ είναι λάθος γιατί η αύξηση των κρατικών δαπανών οδηγεί σε αύξηση του επιτοκίου και άρα σε μείωση των ιδιωτικών

11 επενδύσεων. Η απάντηση δ είναι λάθος γιατί αν η αύξηση των κρατικών δαπανών αυξάνει τις ιδιωτικές επενδύσεις -κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί με κάποιου συγκεκριμένου είδους κρατικές επενδύσεις όπως η κατασκευή μιας εθνικής οδούτότε δεν έχουμε φαινόμενο εκτόπισης αλλά ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων από τις κρατικές επενδύσεις. Η απάντηση α είναι η σωστή γιατί η εμφάνιση εκτόπισης των ιδιωτικών επενδύσεων από τις κρατικές δαπάνες εξαρτάται όντως από το αν η αύξηση των κρατικών δαπανών αυξήσει το επιτόκιο και σε μια δεύτερη φάση με το αν αυτή η αύξηση του επιτοκίου μειώσει εν τέλει τις ιδιωτικές επενδύσεις. Β.9 Η αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής είναι μεγαλύτερη όταν: α. είναι μεγαλύτερη η ελαστικότητα της καμπύλης LM. β. η κλίση της καμπύλης LM είναι αρνητική. γ. είναι μικρότερη η ελαστικότητα της καμπύλης LM. δ. είναι μεγαλύτερη η ελαστικότητα της καμπύλης IS. Αναφορά στην αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής πολιτικής γίνεται στην υποενότητα του τόμου Β. Με την έννοια της αποτελεσματικής δημοσιονομικής πολιτικής αναφέρομαι στο πόσο μεγάλη πρέπει να είναι η αύξηση των κρατικών δαπανών (ή αντίστοιχα μείωση των φόρων) ώστε να επιτύχω μια συγκεκριμένη αύξηση του εισοδήματος της οικονομίας (Υ). Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 9.2 η αποτελεσματικότητα αυτή εξαρτάται από την κλίση της καμπύλης LM (ή διαφορετικά την ελαστικότητα της LM ως προς το επιτόκιο). Όταν η κλίση της LM είναι μικρή (όπως της LM 1 στο διάγραμμα 9.2) τότε μια συγκεκριμένη αύξηση των κρατικών δαπανών (που μετατοπίζει την IS προς τα δεξιά) θα οδηγήσει σε μικρότερη αύξηση του εισοδήματος (από Υ 1 σε Υ 2 ) από ότι όταν η κλίση της LM είναι πιο μεγάλη (όπως της LM 2 στο διάγραμμα 9.2, από Υ 1 σε Υ 3 ). Η απάντηση β είναι λάθος γιατί η LM δεν μπορεί να έχει αρνητική κλίση, η απάντηση γ είναι λάθος γιατί είναι αντίθετη της παραπάνω επιχειρηματολογίας και τέλος, η απάντηση δ είναι λάθος γιατί η ελαστικότητα της IS επηρεάζει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής και όχι της δημοσιονομικής πολιτικής (δες σχ. ενότητα 9.3.1) Β.10 Η βραχυχρόνια καμπύλη Phillips δείχνει ότι: Όταν το ποσοστό ανεργίας, ο ονομαστικός μισθός με ρυθμό και, αντίθετα, όταν το ποσοστό ανεργίας, ο μισθός ταχύτερα. α. αυξάνεται, αυξάνεται, υψηλότερο, μειώνεται, αυξάνεται. β. αυξάνεται, αυξάνεται, χαμηλότερο, μειώνεται, αυξάνεται. γ. αυξάνεται, μειώνεται, χαμηλότερο, αυξάνεται, μειώνεται. δ. Κανένα από τα προηγούμενα Η καμπύλη Phillips προσπαθεί να ερευνήσει τι σχέση υπάρχει μεταξύ του ρυθμού μεταβολής των ονομαστικών μισθών και του ποσοστού ανεργίας. Στο διάγραμμα 12.3

12 στην σελίδα 347 παρουσιάζεται η καμπύλη αυτή. Η καμπύλη αυτή δείχνει ότι όταν το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται τότε ο ρυθμός μεταβολής του ονομαστικού μισθού μειώνεται. Όταν λέμε ότι ο ρυθμός μεταβολής του ονομαστικού μισθού μειώνεται εννοούμε ότι ο ονομαστικός μισθός ναι μεν αυξάνεται αλλά με χαμηλότερους ρυθμούς απ ότι πριν αυξηθεί το ποσοστό ανεργίας (δλδ. με 3% ανεργίας ο ονομαστικός μισθός αυξάνεται κατά 2% και με 4% ανεργίας αυξάνεται κατά 1,5%). Αν τώρα το ποσοστό ανεργίας μειώνεται τότε ο ρυθμός μεταβολής του ονομαστικού μισθού αυξάνεται. Όταν λέμε ότι ο ρυθμός μεταβολής του ονομαστικού μισθού αυξάνεται εννοούμε ότι ο ονομαστικός μισθός πλέον αυξάνεται με υψηλότερους ρυθμούς (ταχύτερα) απ ότι πριν με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (δλδ. με 3% ανεργίας ο ονομαστικός μισθός αυξάνεται κατά 2% και με 2% ανεργίας αυξάνεται κατά 3,5%).

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία

Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία Κεφάλαιο 9 Συναθροιστική Zήτηση στην Aνοικτή Οικονομία 9.1 Σύνοψη Στο ένατο κεφάλαιο του συγγράμματος παρουσιάζεται η διαδικασία από την οποία προκύπτει η συναθροιστική ζήτηση (AD) σε μια ανοικτή οικονομία.

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 1. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Το διάγραμμα κυκλικής ροής της οικονομίας (κεφ. 3, σελ. 100 Mankiw) Εισόδημα Υ Ιδιωτική αποταμίευση S Αγορά συντελεστών Αγορά χρήματος Πληρωμές συντελεστών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Πρόγραμμα Σπουδών: Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών Θεματική Ενότητα: ΔΕΟ 34 Οικονομική Ανάλυση & Πολιτική Γραπτή Εργασία # 3 (Μακροοικονομική) Ακαδ. Έτος: 2007-8 Οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 6 Οικονομική Πολιτική Ι: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες χωρίς Κίνηση Κεφαλαίου 6.1 Σύνοψη Στο έκτο κεφάλαιο του συγγράμματος ξεκινάει η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής. Περιγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΟ 34 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 100 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗ Vol. 1 ΑΘΗΝΑ ΜΑΪΟΣ 2013 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ 1 ΤΟΜΟΣ 1 ΜIΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1) Εάν ο οριακός λόγος υποκατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ. 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη ΙΙ 14 Η Μακροοικονομική της Ανοικτής Οικονομίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή ονομάζεται μια οικονομία που δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλες οικονομίες στον κόσμο

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου Κεφάλαιο 7 Οικονομική Πολιτική ΙI: Σταθερές Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Κίνηση Κεφαλαίου 7.1 Σύνοψη Στο έβδομο κεφάλαιο του συγγράμματος συνεχίζεται η ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής σε μια ανοικτή

Διαβάστε περισσότερα

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών)

Το Υπόδειγμα IS-LM. (1) ΗΚαμπύληIS (Ισορροπία στην Αγορά Αγαθών) Το Υπόδειγμα IS-LM Νομισματική και Δημοσιονομική Πολιτική σε Κλειστή Οικονομία - Ταυτόχρονη Ανάλυση Μεταβολών της Ισορροπίας στην Αγορά Αγαθών και στην Αγορά Χρήματος => Υπόδειγμα IS-LM (1) ΗΚαμπύληIS

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου

Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου Κεφάλαιο 8 Οικονομική Πολιτική ΙΙΙ: Κυμαινόμενες Συναλλαγματικές Ισοτιμίες με Kίνηση Kεφαλαίου 8.1 Σύνοψη Στο όγδοο κεφάλαιο του συγγράμματος ολοκληρώνεται η βασική ανάλυση της μακροοικονομικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

www.onlineclassroom.gr ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ΜΕΡΟΣ Β Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών Β.1 Διαπράττουμε το σφάλμα της σύνθεσης όταν θεωρούμε ότι: α. αυτό που ισχύει για ένα άτομο ισχύει μερικές φορές και για το σύνολο β. αυτό που ισχύει για ένα άτομο

Διαβάστε περισσότερα

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια

5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 5. Tο προϊόν και η συναλλαγματική ισοτιμία βραχυχρόνια 1. Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της συνολικής ζήτησης 2. H βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά προϊόντος 3. Η βραχυχρόνια ισορροπία στην αγορά περιουσιακών

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ Α.2 www.onlineclassroom.gr Θεωρήστε μια κλειστή οικονομία, η οποία περιγράφεται από τις ακόλουθες σχέσεις: Κατανάλωση: C = 200 + 0,6Y Επενδύσεις: I = 300 10r Δημόσιες δαπάνες: G = 680 Φόροι: Τ

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Βασικές αρχές. Εφαρµογές στην Ελληνική Οικονοµία. Ασκήσεις. Κεφάλαιο 1 Η Μακροοικονοµική Επιστήµη 1.1. Μικροοικονοµική και Μακροοικονοµική 1.2. Μακροοικονοµικά Υποδείγµατα 1.3.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ

2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 2. ΑΝΟΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ Η διάκριση μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας περιόδου Στη μακροχρόνια περίοδο που εξετάσαμε το επίπεδο παραγωγής είναι σταθερό στο φυσικό του επίπεδο, εκείνο δηλαδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ & ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ.Α.Π.-Ν.Δ.Φ.Κ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ www.dap-papei.gr 1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 5. Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 5 Αποταμίευση και επένδυση σε μια ανοικτή οικονομία Περίγραμμα κεφαλαίου Ισοζύγιο Πληρωμών Ισορροπία της αγοράς αγαθών σε μια ανοικτή οικονομία Αποταμίευση και επένδυση σε μια μικρή ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτή και κλειστή οικονομία

Ανοικτή και κλειστή οικονομία Μακροοικονομική της ανοικτής οικονομίας: Βασικές έννοιες Κεφάλαιο 29 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Ανοικτή και κλειστή οικονομία Κλειστή

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Θεωρία Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 7: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται και αναλύονται

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού

Κανόνας Χρυσού. Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Σύστημα κανόνα χρυσού: σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται; Λειτουργία του κανόνα χρυσού Κανόνας Χρυσού Διεθνής Μακροοικονομική Πολιτική (κεφ.18) Το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1870-1973 Βασικές αρχές λειτουργίας Ιστορικά (ποια περίοδο καλύπτει) Εξωτερική ισορροπία (ισοζύγιο πληρωμών ισοσκελισμένο)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Κεφάλαιο 30. Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία Μια Μακροοικονομική Θεωρία για την ανοικτή οικονομία Κεφάλαιο 30 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Σημαντικές παράμετροι στην ανοικτή οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ονοματεπώνυμο: Γαζώνας Θωμάς Αρ. μητρώου: 1207Μ065 Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Κατεύθυνση: Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα : Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Το σύστημα του Χρυσού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά

ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Y = C + I + G + NX. απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά ΤΙ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗ ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ; Συνολική Ζήτηση για εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ/GDP) απαρτίζεται από Y = C + I + G + NX απάνες Κατανάλωσης από τα νοικοκυριά Επενδυτικές απάνες από τα νοικοκυριά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ

ευρώ, πχ 1,40 δολάρια ανά ένα ευρώ. Όταν το Ε αυξάνεται τότε το ευρώ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου (Σημειώσεις 4 ου -5 ου μαθήματος, κεφ. 14, 15 «Διεθνής Οικονομική» των P.Krugman,

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr ΕΡΩΤΗΣΗ 2 (25 μονάδες) Υποθέστε ότι η Κεντρική Τράπεζα της χώρας Lowland ασκεί πολιτική ανοικτής αγοράς με στόχο την διευκόλυνση της οικονομικής μεγέθυνσης. α) Παρουσιάστε διαγραμματικά την πιθανή επίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Η Νομισματική Προσέγγιση

Η Νομισματική Προσέγγιση Η Νομισματική Προσέγγιση Καθ. Γιώργος Αλογοσκούφης Η Νομισματική Προσέγγιση Βάση της νομισματικής προσέγγισης είναι το λεγόμενο νομισματικό υπόδειγμα, το οποίο προσδιορίζει τους παράγοντες που επηρεάζουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος

Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος Κεφάλαιο 1 Η Ανοιχτή Οικονομία και η Αγορά Συναλλάγματος 1.1 Σύνοψη Στο πρώτο κεφάλαιο αυτού του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η αγορά συναλλάγματος, ενώ προσδιορίζεται η έννοια του αρμπιτράζ συναλλάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά

Συναθροιστική ζήτηση και προσφορά Συναθροιστική ζήτηση και Κεφάλαιο 31 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Βραχυχρόνιες οικονομικές διακυμάνσεις Η οικονομική δραστηριότητα παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ΔΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24 ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Μικροοικονομική Μακροοικονομική και Δημόσια Οικονομική Θέμα 3ο (κληρώθηκε) α) Ποια μέσα διαθέτει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2011 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: ευτέρα, 6 Ιουνίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Οι τιμές των αγαθών προσδιορίζονται στην αγορά από την αλληλεπίδραση της ζήτησης και της προσφοράς.

Διαβάστε περισσότερα

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο

(1 ) (1 ) S ) 1,0816 ΘΕΜΑ 1 Ο ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Α ΤΟΜΟΥ ΘΕΜΑ 1 Ο Α. Για τον υπολογισμό της τρέχουσας συναλλαγματικής ισοτιμίας του ( /$ ) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση ισοδυναμίας των επιτοκίων. Οπότε: Για

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική.! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική! Καθ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αντικείμενο Διεθνούς Μακροοικονομικής Η διεθνής μακροοικονομική ασχολείται με το προσδιορισμό των βασικών μακροοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 5 ο : Ο Προσδιορισμός των Τιμών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ασκήσεις 1. Οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς ενός αγαθού είναι: =20-2P και S =5+3P αντίστοιχα.

Διαβάστε περισσότερα

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες.

Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκφωνήσεων. Η διάρκεια της εξέτασης είναι 3 (τρεις) ώρες. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΜΠΣ Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Μάθημα: Οικονομική για Στελέχη Επιχειρήσεων Εξέταση Δεκεμβρίου 2007 Ονοματεπώνυμο: Να απαντήσετε τα παρακάτω θέματα σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών

Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών Κεφάλαιο 5 Το Νομισματικό Υπόδειγμα του Ισοζυγίου Πληρωμών 5.1 Σύνοψη Στο πέμπτο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται η νομισματική προσέγγιση του ισοζυγίου πληρωμών. Στη συνέχεια, αναλύεται το νομισματικό

Διαβάστε περισσότερα

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN

3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HECKSCHER-OHLIN 3. ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ HESHER-OHIN Υπάρχουν δύο συντελεστές παραγωγής, το κεφάλαιο και η εργασία τους οποίους χρησιμοποιεί η επιχείρηση για να παράγει προϊόν Y μέσω μιας συνάρτησης παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Κεφάλαιο 2 ο : Η Ζήτηση των Αγαθών ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 1. Η ελαστικότητα ζήτησης για το αγαθό "Κ" είναι ίση με 2. Αυτό σημαίνει

Διαβάστε περισσότερα

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας

2.10. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας .. Τιμή και ποσότητα ισορροπίας ίδαμε ότι η βασική επιδίωξη των επιχειρήσεων είναι η επίτευξη του μέγιστου κέρδους με την πώληση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων ενός αγαθού στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική

Διεθνής Χρηματοοικονομική. Διεθνής Χρηματοοικονομική Διεθνής Χρηματοοικονομική 1 Περιγραφή Μαθήματος Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές λειτουργίας των διεθνών αγορών χρήματος και κεφαλαίου και του διεθνούς νομισματικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Π.Μ.Σ. ΔΕΣ ερωτήματα στο μάθημα ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ από το βιβλίο των PAUL R. KRUGMAN & «ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Θεωρία και Πολιτική» MAURICE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ Μάθηµα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ηµεροµηνία και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06.

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Θεωρία Ισοζυγίου Πληρωμών και Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Ν. Κωστελέτου 22-2-06. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους

Διαβάστε περισσότερα

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες

3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 3. Χρήμα, επιτόκια και συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Προσφορά και ζήτηση χρήματος 2. Προσφορά χρήματος και συναλλαγματική ισοτιμία (βραχυχρόνια περίοδος) 3. Χρήμα, τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία (μακροχρόνια

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης

Κεφάλαιο 9. Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Κεφάλαιο 9 Το υπόδειγµα IS-LM/AD-AS : Ένα γενικό πλαίσιο µακροοικονοµικής ανάλυσης Περίγραµµα κεφαλαίου ΗευθείαFE : Ισορροπία στην αγορά εργασίας Ηκαµπύλη IS : Ισορροπία στην αγορά αγαθών Ηκαµπύλη LM :

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες Μυρτώ - Σμαρώ Γιαλαμά Α.Μ.: 1207 Μ 075 Διεθνής Πολιτική Οικονομία Μάθημα: Γεωπολιτική των Κεφαλαιαγορών Κεφάλαιο 21: Αντιμετωπίζοντας τις συναλλαγματικές ισοτιμίες 1. Τι είναι η παγκόσμια αγορά συναλλάγματος;

Διαβάστε περισσότερα

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Α ΜΕΡΟΣ ΤΥΠΟΛΟΓΙΟ και ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ 1 ΜAΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΕΠ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Y = C + I + G + ( X M) Y

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206)

«ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ. ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» (σελ. 196-206) ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΩΝ ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΑΝ. ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή

1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή 1 Αγορά συναλλάγµατος 1.1 Εισαγωγή Στη διεθνή οικονοµία γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών. Κάθε χώρα έχει το δικό της νόµισµα, στο οποίο εκφράζονται οι τιµές των αγαθών και υπηρεσιών. Η διεξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S

είναι η καµπύλη συνολικής ζήτησης εργασίας από τις επιχειρήσεις και η καµπύλη S 3 Ασκήσεις πολλαπλής επιλογής στην 5 η ενότητα: Αµοιβές των ΠΣ διανοµή εισοδήµατος βασικά µακροοικονοµικά µεγέθη θεωρία κατανάλωσης και επένδυσης ισορροπία εισοδήµατος. Ο πραγµατικός µισθός των εργαζοµένων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία

Κεφάλαιο 13. Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Κεφάλαιο 13 Συναλλαγµατικές ισοτιµίες, οικονοµικοί κύκλοι και µακροοικονοµική πολιτική σε µια ανοικτή οικονοµία Περίγραµµα κεφαλαίου Συναλλαγµατικές ισοτιµίες Πώς προσδιορίζονται οι συναλλαγµατικές ισοτιµίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Σημειώσεις ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Σημειώσεις Δρ. Ελευθέριος Γούλας Πάτρα, 2010 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) Είναι η αξία όλων των τελικών αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μία οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια Κεφάλαιο 2 Συναλλαγματικές ισοτιμίες και επιτόκια 2.1 Σύνοψη Στο δεύτερο κεφάλαιο του συγγράμματος περιγράφεται αρχικά η συνθήκη της καλυμμένης ισοδυναμίας επιτοκίων και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένας

Διαβάστε περισσότερα

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment

Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Προσδιορισμός Εισοδήματος και Απασχόλησης Determination of Income and Employment 1. Κεϋνσιανή θεωρία - Υπόδειγμα. Keynesian Model 1 Βασικές αρχές: Το μέγεθος του Εθνικού εισοδήματος (παραγόμενου

Διαβάστε περισσότερα

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές

Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές Συναθροιστική Ζήτηση, Συναθροιστική Προσφορά και η Λειτουργία του Κλασικού Υποδείγματος - Βασικές Υποθέσεις Κεϋνσιανού Υποδείγματος: (1) Οι τιμές παραμένουν σταθερές. (2) Η οικονομία έχει πλεονάζοντες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Οικονομικών Μονάδων & Οργανισμών (ΔΔΟΜΟ)» με κατεύθυνση τη "Στρατηγική Διοίκηση" Θεματική Ενότητα 2 ΟΙΚΟΝOMIKA ΓΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ακαδημαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4

Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι. Αρ. Διάλεξης: 4 Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη Ι Οι αγοραίες δυνάμεις της προσφοράς και ζήτησης Αρ. Διάλεξης: 4 H Προσφορά (Supply) και η Ζήτηση (Demand) είναι οι δυο λέξεις που χρησιμοποιούν πιο συχνά οι οικονομολόγοι.

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013. Το Ισοζύγιο Πληρωμών Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ειδικά Θέματα Διεθνούς Οικονομικής Ν. Κωστελέτου Μάιος 2013 Το Ισοζύγιο Πληρωμών Περιεχόμενα: 1. Το ισοζύγιο πληρωμών και οι επί μέρους λογαριασμοί. 2. Το

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση

Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση. 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση Μακροοικονομική Κεφάλαιο 4 Κατανάλωση, αποταμίευση και επένδυση 4.1 Κατανάλωση και αποταμίευση 1) Χωρίς πληθωρισμό και με ονομαστικό επιτόκιο (i).03, κάποιος μπορεί να ανταλλάξει μια μονάδα σημερινής κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια

4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 4. Τιμές και συναλλαγματική ισοτιμία μακροχρόνια 1. Ο νόμος της μιας τιμής και η ισοδυναμία των αγοραστικών δυνάμεων (ΙΑΔ) 2. Η νομισματική προσέγγιση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 3. Ερμηνεύοντας τα εμπειρικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια)

Ο Αντιπραγματισμός προϋποθέτει διπλή σύμπτωση επιθυμιών Σπατάλη Πόρων (Χρόνος, προσπάθεια) Χρήμα, Τράπεζες και Ισορροπία στις Χρηματοπιστωτικές Αγορές - Χρήμα: Συνολικό Απόθεμα περιουσιακών στοιχείων που χρησιμοποιούν άμεσα οι άνθρωποι σε μια οικονομία για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών. - Χρησιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2013 Μάθημα: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 3 Ιουνίου 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Όταν η Κ.Π.Δ. είναι γραμμική τότε το κόστος ευκαιρίας είναι πάντοτε σταθερό και ίσο με τη μονάδα. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές

ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ Οι κυριότερες μορφές χρήματος σήμερα είναι: Τα χαρτονομίσματα Τα κέρματα Οι επιταγές ΚΕΦ. 5 ΧΡΗΜΑ Τα πολύ παλιά χρόνια η ανταλλαγή των αγαθών γινόταν απευθείας χωρίς τη μεσολάβηση του χρήματος. Γινόταν δηλαδή Αντιπραγματισμός ή φυσική ανταλλαγή (έδινε προϊόντα και έπαιρνε προϊόντα, έκανε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013

ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 12 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΟΘ : ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο (µε 2ο, 3ο και 4ο) ΗΜΕΡΗΣΙΑ 9/2000 ΗΜΕΡΗΣΙΑ 6/2000 ΕΣΜΕΣ 2000 ΕΣΜΕΣ 1998 28. ίνονται οι συναρτήσεις ζήτησης και προσφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών

Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών Παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη των τιμών 1. Τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιτύχει η νομισματική πολιτική Πώς μπορεί η νομισματική πολιτική να επηρεάσει τις τιμές που πληρώνουμε για τα αγαθά και

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της»

Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» Θέμα: «Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της» 1 ΜΑΘΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Έλλειμμα στην Ελληνική οικονομία και δομικά προβλήματα της Επιμέλεια κειμένου Τσιρώνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου

Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Πρότυπο Ανταγωνιστικό Υπόδειγµα Διεθνούς Εµπορίου Συνδυάζοντας το Υπόδειγµα του Ricardo µε τα Υποδείγµατα των Εξειδικευµένων Συντελεστών και Hechscher Ohlin 1 Κοινά Στοιχεία των Υποδειγµάτων που Βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος

Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος Συναλλαγματικές ισοτιμίες και αγορά συναλλάγματος 1. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες και οι τιμές των αγαθών 2. Περιγραφή της αγοράς συναλλάγματος 3. Η ζήτηση νομισμάτων ως ζήτηση περιουσιακών στοιχείων 4.

Διαβάστε περισσότερα

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση

Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Επίδραση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής στη συναθροιστική ζήτηση Κεφάλαιο 32 Εισαγωγή στην Μακροοικονομική Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Συναθροιστική ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης

Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και της ζήτησης Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Χρηματοοικονομική Ανάλυση για Στελέχη» Οικονομικά για Νομικούς Μέρος 1ο Οι δυνάμεις της προσφοράς και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ Υπόθεση του Μόνιµου Εισοδήµατος Αναπτύχθηκε από τον Milton Friedman Ισχυρίζεται πως τα άτοµα επιθυµούν να οµαλοποιούν το ύψος της προγραµµατισµένης τους κατανάλωσης, ακόµα και όταν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ. Α.1. Κάθε οικονομία παράγει πάντοτε τους συνδυασμούς των προϊόντων που βρίσκονται πάνω στην καμπύλη των παραγωγικών της δυνατοτήτων. ΟΜΑΔΑ Α ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στις παρακάτω προτάσεις, από Α.1 μέχρι και Α.5 να γράψετε τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα του την ένδειξη: Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Α.1.

Διαβάστε περισσότερα

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και

Μακροοικονομική. Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική. Αναπτύχθηκε ως ξεχωριστός κλάδος: Γιατί μελετάμε ακόμη την. Μακροοικονομική Θεωρία και Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική Εισαγωγή: με τι ασχολείται Ποια είναι η θέση της μακροοικονομικής σήμερα; Χρησιμότητα - γιατί μελετάμε την μακροοικονομική θεωρία; Εξέλιξη θεωρίας και σχέση με την πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODEL) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (DURATION MODL) Ορισμός και μέτρηση της διάρκειας H διάρκεια ενός χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι ο μέσος σταθμικός χρόνος που απαιτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α Για τις προτάσεις από Α1 μέχρι και Α5 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, και

Διαβάστε περισσότερα

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α

Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Προτεινόμενα θέματα στο μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΟΜΑΔΑ Α Στις προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α10 να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς και δίπλα σε κάθε αριθμό την ένδειξη Σωστό, αν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Κεφάλαιο 2o (συνέχεια) b) Υπολογισμός των βασικών Μακροοικονομικών μεγεθών Συνολικό εισόδημα και συνολική δαπάνη! Για μια οικονομία συνολικά, το εισόδημα πρέπει να είναι ίσο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΣΟΕΕ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΑΡΙΝΟ-ΘΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011-12 ΔΙΔΑΣΚΩΝ: ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ Σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Α) ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ Μελέτη του ΔΝΤ για 17 χώρες του ΟΑΣΑ επισημαίνει ότι για κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πρωτογενούς πλεονάσματος, το ΑΕΠ μειώνεται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες και

Διαβάστε περισσότερα

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση

Η Μεγάλη Μεγάλη Ύφεση Ύφεση Η Μεγάλη Ύφεση παρακίνησε πολλούς οικονοµολόγους να να αναρωτηθούν σχετικά µε µε την την εγκυρότητα της της Κλασικής Οικονοµικής Θεωρίας. Τότε Τότε δηµιουργήθηκε η πεποίθηση ότι ότι ένα ένα καινούριο υπόδειγµα

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 11. Κεϊνσιανισµός: Hµακροοικονοµική θεωρία της ακαµψίας των µισθών και των τιµών

Κεφάλαιο 11. Κεϊνσιανισµός: Hµακροοικονοµική θεωρία της ακαµψίας των µισθών και των τιµών Κεφάλαιο 11 Κεϊνσιανισµός: Hµακροοικονοµική θεωρία της ακαµψίας των µισθών και των τιµών Περίγραµµα κεφαλαίου Ακαµψία του πραγµατικού µισθού Ακαµψία των τιµών Νοµισµατική και δηµοσιονοµική πολιτική στο

Διαβάστε περισσότερα

Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας

Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας Συνολική Ζήτηση, Δημοσιονομική Πολιτική και Εξωτερικός Τομέας - Βασικά Ζητήματα Δημοσιονομικής Πολιτικής (1) Σταθεροποιητική Πολιτική (2) Σημασία Δημοσιονομικού Ελλείμματος (3) Επιπτώσεις Δημόσιου Χρέους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15

ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΚΠΑ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Ακ. Ετος 2014-15 ΕΝΟΤΗΤΑ Νο. 1 ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ : ΣΤΟΧΟΙ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΒΑΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ & ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Μάθημα 8 Προσδιορισμός τιμών και ποσοτική θεωρία Προσδιορισμός τιμών Προσδιορισμός τιμών! Ως τώρα δεν εξετάσαμε πως διαμορφώνεται το γενικό επίπεδο τιμών και πως μεταβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΝΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Βάλτε σε κύκλο το σωστό γράμμα: 1 ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Α. 1. Ταυτόχρονη αύξηση της ζήτησης και της προσφοράς μπορεί να μη μεταβάλλει την ποσότητα ισορροπίας. Σ Λ Α. 2. Έστω δύο αγαθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της

H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της H Ελαστικότητα και οι Εφαρμογές της (1) Ελαστικότητα της Ζήτησης 1A. Ελαστικότητα της Ζήτησης ως προς την Τιμή - Γιαναμετρήσουμετηνευαισθησίατηςζητούμενηςποσότητας( ) στις μεταβολές της τιμής (), μπορούμε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015

ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ. geeconomy@yahoo.com. Γ Ι Ω Ρ Γ Ο Σ Κ Α Μ Α Ρ Ι Ν Ο Σ Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ο Σ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2000 2015 ΑΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Στο παρόν είναι συγκεντρωµένες όλες σχεδόν οι ερωτήσεις κλειστού τύπου που

Διαβάστε περισσότερα

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες

6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6. Σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες 6.2 Επιχειρήματα υπέρ και κατά των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμών 6.1 Σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες. Ισμήνη Πάττα Περίληψη, 2 ου μισού του κεφ. 12 ΑΜ 1207/Μ:070 ΠΕΡΙΛΗΨΗ (2 ου μέρους κεφαλαίου 12 ( από το 12.4. και μετά, του βιβλίου Οικονομική για Επιχειρησιακές Σπουδές, του D. Mc Aleese) Ο Πληθωρισμός και οι κεντρικές τράπεζες Βασικά Σημεία : *Κεντρικές Τράπεζες,

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα