Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""

Transcript

1 Ψήφισµα της Εκτ. Επιτροπής της ΣΕΣ για µια Ευρωπαϊκή Οικονοµική ιακυβέρνηση Βρυξέλλες 10/3/2011 ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΟΤΙΜΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΤΕΡΗ ΕΥΡΩΠΗ 1. Η αναταραχή στις χρηµαταγορές συνεχίζει να ασκεί ισχυρή πίεση σε αρκετά Κράτη Μέλη της ευρωζώνης, εξαναγκάζοντας τα να πληρώνουν υψηλά επιτόκια στην παγκόσµια αγορά οµολόγων. Σε πολλές χώρες, κι όχι µόνο σ' αυτές που αντιµετωπίζουν άµεσα προβλήµατα, αυτή η κατάσταση χρησιµοποιείται ως άλλοθι για την επιβολή περισσότερης "ελαστικότητας" των αµοιβών και για επιθέσεις κατά των θεσµοθετηµένων φορέων της αγοράς εργασίας µε την πρόφαση ότι κρατούν σταθερές τις αµοιβές και ότι υποστηρίζουν τις διαπραγµατευτικές θέσεις των εργαζοµένων και των συνδικάτων. Τα παραπάνω θεωρούνται ως ανεπιθύµητη "αυστηρότητα". Για να συµβεί αυτή η µορφή απορρύθµισης, οι αρχές της Ε.Ε στοχεύουν στο να παρέµβουν όχι µόνο στις αµοιβές αλλά ακόµα και στους µηχανισµούς καθορισµού των αµοιβών. 2. Η επίθεση λαµβάνει χώρα ποικιλοτρόπως και ταυτόχρονα: α) Η Επιτροπή, το.ν.τ και η Ε.Κ.Τ παρεµβαίνουν άµεσα σε συγκεκριµένες διαπραγµατεύσεις αµοιβών σε εθνικό επίπεδο, εξαναγκάζοντας χώρες όπως η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Ρουµανία να µειώσουν τους κατώτατους µισθούς και αυτούς του δηµόσιου τοµέα και να αποδυναµώσουν τους θεσµούς των συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε αντάλλαγµα τη χρηµατοπιστωτική σωτηρία τους. Η τελευταία παρέχεται κάτω από πολύ αυστηρούς όρους. β) Αλλά δεν είναι µόνο οι χώρες που αντιµετωπίζουν άµεσες δυσκολίες. Η Ετήσια Έκθεση Ανάπτυξης της Επιτροπής, που ανοίγει το εξάµηνο της στρατηγικής για την Ευρώπη του 2020, καλεί ανοιχτά σε αυστηρή και συγκρατηµένη µισθολογική πολιτική, αλλαγές στην τιµαριθµική αναπροσαρµογή των µισθών, "κατάλληλες" πολιτικές διαµόρφωσης των µισθών και "περισσότερο αποτελεσµατικούς" µηχανισµούς καθορισµού των µισθών, ώστε αυτοί να αντανακλούν γρήγορα και καταλλήλως την παραγωγικότητα και να διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε σε σχέση µε τον υπόλοιπο κόσµο αλλά και εντός της Ε.Ε και των Κρατών Μελών. γ) Με πρωτοβουλία των κυβερνήσεων της Γαλλίας και της Γερµανίας, το Συµβούλιο εργάζεται σε ένα "Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας" το οποίο αποσκοπεί στην εξάλειψη κάθε µηχανισµού τιµαριθµικής προσαρµογής των αµοιβών, καθώς παράλληλα αποβλέπει στην αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης. Σε αντάλλαγµα η χρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας θα αυξηθεί (στα 500 εκ. ευρώ). δ) Τελικά και κυρίως, προβλέπονται κυρώσεις. Η Επιτροπή προτείνει να αναλάβει αυξηµένες αρµοδιότητες για να επιβάλει τις συστάσεις της, µε πρόστιµα ως και 1% του 1

2 Α.Ε.Π και τη δυνατότητα αποφυγής του από ένα Κράτος Μέλος µόνο εφόσον συγκεντρώσει εντός δέκα ηµερών, την υποστήριξη για αυξηµένη πλειοψηφία στο Συµβούλιο των Υπουργών Οικονοµικών. Πράγµατι, η προτεινόµενη διαδικασία στην πρόληψη και διόρθωση "των υπερβολικών ανισορροπιών", η οποία περιλαµβάνει ένα µηχανισµό προειδοποίησης και ένα πίνακα µε δείκτες ελέγχου, θα λειτουργήσει ως "Ευρωπαϊκός Νόµος για τους µισθούς και τα µεροκάµατα", µε στατιστικά στοιχεία όπως το σχετικό κατά κεφαλή κόστος αµοιβής που χρησιµοποιείται συστηµατικά για τη µέτρηση της ανταγωνιστικότητας κάθε οικονοµίας και για να καθορίσει συστάσεις για πολιτικές, που αναµφίβολα οδηγούν σε µειώσεις µισθών στα περισσότερα κράτη µέλη. 3. Η Σ.Ε.Σ απορρίπτει αυτήν την προσέγγιση και αδυνατεί να υποστηρίξει την προταθείσα και αναγκαία αλλαγή των Συνθηκών. εν ήταν οι µισθοί που προκάλεσαν τα υψηλά εξωτερικά ελλείµµατα. Η πραγµατική αιτία βρίσκεται στην ανεύθυνη συµπεριφορά των χρηµαταγορών που προκάλεσαν χρέη και φούσκες και µέσω αυτών τροφοδότησαν τις "ελλειµµατικές" χώρες µε τη δυνατότητα να επενδύουν για να αυξήσουν τις εισαγωγές σε επίπεδα που στο τέλος αποδείχθηκε ότι δεν ήταν βιώσιµα. Οι αιτίες και οι συνέπειες δεν πρέπει να συγχέονται µεταξύ τους. Εάν οι µισθοί ήταν λίγο υψηλότεροι κατά το παρελθόν στις "ελλειµµατικές" χώρες, αυτό συνέβη επειδή οι ονοµαστικές αµοιβές έπρεπε να ακολουθήσουν τις αυξήσεις των τιµών λόγω της υπερβολικής πτώσης της ζήτησης, µία αύξηση για την οποία ευθύνονται οι χρηµαταγορές και όχι η στρατηγική των συνδικάτων. εν µπορούµε να δεχθούµε ότι η µισθολογική πολιτική έχει γίνει το βασικό εργαλείο ρύθµισης για την αποτελµάτωση µετά τον εκτροχιασµό των χρηµαταγορών που δεν έτυχαν κανενός ελέγχου. Η ΣΕΣ αντιτίθεται σθεναρά σε ένα "Ευρωπαϊκό Νόµο Ανταγωνιστικότητας" που µειώνει τους µισθούς 4. Η επίθεση στις συλλογικές διαπραγµατεύσεις είναι αδιέξοδο για την Ευρώπη και δεν θα συµβάλλει στη διάσωση του ευρώ. Η µισθολογική και φορολογική λιτότητα δεν αποδίδουν. Υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις (π.χ στην Ελλάδα και την Ιρλανδία) ότι το σηµερινό πρόγραµµα λιτότητας αποτελεί τη βάση για ένα νέο γύρο µε ακόµη µεγαλύτερες µειώσεις. Η λιτότητα δεν αποκαθιστά την εµπιστοσύνη, ούτε συµβάλλει στην ανάπτυξη. Αντίθετα "κλειδώνει" τις οικονοµίες σε χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, πληθωρισµό και σε κατιούσα πορεία. Οι χρηµαταγορές γνωρίζουν ότι τα επίπεδα του ονοµαστικού χρέους του ιδιωτικού και του δηµοσίου τοµέα παραµένουν σταθερά την ώρα που άλλοι παράγοντες κλειδιά (τιµές, αµοιβές, φορολογία, θέσεις εργασίας) πέφτουν. Και είναι πιο διστακτικές να διατηρήσουν τις επενδύσεις κεφαλαίων σε αυτές τις οικονοµίες που είναι στο χείλος της ύφεσης και σε κίνδυνο χρεοκοπίας. Αντί να "διασωθεί το ευρώ", η Ευρωπαϊκή οικονοµία κινδυνεύει να χωριστεί από τη µία σε µια µικρή οµάδα χωρών µε χαµηλά επιτόκια δανεισµού και από την άλλη στις υπόλοιπες χώρες που αντιµετωπίζουν πολύ υψηλά έως και υπέρµετρα επιτόκια δανεισµού και συνεχιζόµενη ύφεση. 2

3 5. Αυτή η προσέγγιση είναι τόσο άδικη όσο και µη πραγµατοποιήσιµη. Η χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας, το.ν.τ και την Ε.Κ.Τ των χωρών που βρίσκονται σε δυσχερή θέση, χρησιµοποιείται κυρίως για να επιτραπεί στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τοµέα να ανταλλάσσει προβληµατικούς τίτλους µε ρευστό, και οι εργαζόµενοι να πληρώνουν για τα λάθη του χρηµατοοικονοµικού τοµέα. 6. Η προσέγγιση αυτή θα ενθαρρύνει επιπλέον τις στρατηγικές του που βασίζονται στον προστατευτισµό. Αυτό που θα κερδίσουν κάποιοι βραχυπρόθεσµα, θα το χάσουν κάποιοι άλλοι. Ένας Ευρωπαϊκός νόµος ανταγωνιστικότητας θα βάλει τους εργαζόµενους σ' ένα φαύλο κύκλο υποβάθµισης των µισθών και των συνθηκών εργασίας. Οι οικονοµίες που τώρα προκαλούν θαυµασµό λόγω των περικοπών των µισθών για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, θα δεχθούν νέες επιθέσεις όταν άλλες οικονοµίες περικόψουν και αυτές µισθούς και µεροκάµατα. Στο τέλος, η επιδίωξη της ανταγωνιστικότητας θα απειλήσει την αυτονοµία των συλλογικών διαπραγµατεύσεων παντού, ενώ µεγαλύτερες ανισότητες και επισφαλείς συνθήκες εργασίας θα συνεχίσουν να εξαπλώνονται σε όλη την Ευρώπη. 7. Οι δράσεις που έχουν ληφθεί µέχρι τώρα σχετικά µε την οικονοµική διακυβέρνηση παραβιάζουν βασικές αρχές της νέας Συνθήκης της Λισαβόνας. Η Συνθήκη αυτή δεσµεύει την Ε.Ε να εξαλείψει τις ανισότητες και να προωθήσει την ισότητα σε όλες τις δραστηριότητές της, να επιδιώξει την επίτευξη των εναρµονισµένων και βελτιωµένων συνθηκών εργασίας και διαβίωσης, λαµβάνοντας υπ' όψη τη διαφορετικότητα των συστηµάτων των εργασιακών σχέσεων και να σεβαστεί την αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων. Τέλος, η Συνθήκη αναφέρει ότι η Ε.Ε δεν έχει αρµοδιότητα στις αµοιβές. Στην πραγµατικότητα όµως όλες αυτές οι αρχές παραβιάζονται από τις παρούσες προτάσεις για την οικονοµική διακυβέρνηση και για ένα "Σύµφωνο Ανταγωνιστικότητας". Μια ευρωπαϊκή διακυβέρνηση για µια ισότιµη και δικαιότερη Ευρώπη 8. Η Ευρώπη πρέπει κατεπειγόντως να αλλάξει πορεία και να υιοθετήσει θετικές προτάσεις όσον αφορά την οικονοµική διακυβέρνηση. 9. Η ΣΕΣ προτείνει να υιοθετήσουν οι ευρωπαίοι ηγέτες ένα σχέδιο που θα τηρεί το εξής πρόγραµµα: α) οι χρηµατοπιστωτικές αγορές πρέπει να κατανοήσουν ότι οι χώρες της ευρωζώνης θα ενωθούν και ότι είναι αποφασισµένες και διατεθειµένες να αντιµετωπίσουν από κοινού τις κρίσεις. Το ΕΤΧΣ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας) πρέπει να ενισχυθεί, τα σηµερινά, σχετικά αποτρεπτικά, επιτόκιά του να µειωθούν και οι χώρες που βρίσκονται σε δυσχερή θέση να τύχουν στήριξης για την αναδιάρθρωση του χρέους τους. Τα κράτη µέλη της ευρωζώνης πρέπει να εγγυηθούν από κοινού τα οµόλογα του ΕΤΧΣ και οι αυστηροί όροι που συνδέονται µε τα τελευταία να επανεξεταστούν και να υιοθετηθεί µια 3

4 πιο ισορροπηµένη προσέγγιση. Είµαστε σύµφωνοι µε την τήρηση των κανόνων, αλλά πρέπει να στηριχθεί και η ανάπτυξη. β) Είναι αναγκαίο να ληφθούν βραχυπρόθεσµα µέτρα για τη µετατροπή των οµολόγων του ΕΤΧΣ σε ευρωοµόλογα. Στόχος είναι να οργανωθεί µια µεταφορά µεριδίων του εθνικού χρέους σε ευρωοµόλογα έως ένα ποσοστό ίσο µε το 60% του ΑΕΠ. Με την καθιέρωση των ευρωοµολόγων θα δηµιουργηθεί µια ενιαία αγορά του εθνικού χρέους, πράγµα που θα επιτρέψει την εξάλειψη ορισµένων σηµαντικών διαφορών όσον αφορά το κόστος της χρηµατοδότησης του εθνικού χρέους των κρατών. γ) Οι χρηµατοπιστωτικές αγορές δεν πρέπει µόνο να ελέγχονται, αλλά χρειάζονται και µια αποτελεσµατική ρύθµιση. Λόγω της αποσταθεροποιητικής επίδρασης των οργανισµών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και της σύγκρουσης συµφερόντων που αντιµετωπίζουν, η πιστοληπτική αξιολόγηση πρέπει να αναληφθεί από την ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) και/ή από έναν ανεξάρτητο ευρωπαϊκό, δηµόσιο οργανισµό. Εξάλλου, όλα τα χρηµατοπιστωτικά προϊόντα πρέπει να αξιολογούνται για την εξασφάλιση της πραγµατικής συµβολής τους στην οικονοµία. Πρέπει να απαγορευθεί στις τράπεζες να πραγµατοποιούν συναλλαγές χρηµατοπιστωτικών προϊόντων για ίδιο όφελος. Οι εξωτικές πρόσθετες αµοιβές (bonus) των τραπεζιτών και των διαπραγµατευτών χρηµατιστηρίου πρέπει να υπάγονται σε αυστηρό έλεγχο. δ) Όπως έχει ζητήσει ήδη η ΣΕΣ, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καθιερώσει ένα πρόγραµµα επενδύσεων µεγάλης εµβέλειας ίσο µε το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ για την καταπολέµηση της ανεργίας ιδιαίτερα των νέων και για τον εκσυγχρονισµό των βιοµηχανικών δοµών και των υποδοµών (π.χ. δηµιουργία ενός ευφυούς ευρωπαϊκού ηλεκτρικού δικτύου, επενδύσεις σε βιώσιµες πηγές ενέργειας, καθιέρωση µιας πραγµατικής βιοµηχανικής πολιτικής και δηµιουργία θέσεων απασχόλησης για το µέλλον, επενδύσεις στην τεχνολογική και κοινωνική µετάβαση προς µια οικονοµία χαµηλού άνθρακα, κ.λπ.). Ένα παρόµοιο ευρωπαϊκό πρόγραµµα επενδύσεων θα αποκαθιστούσε την ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχοντας στις προβληµατικές χώρες τα µέσα για την ανόρθωση των οικονοµιών τους και, εποµένως, για την απαλλαγή από τα χρέη τους. Εις αντάλλαγµα, οι χώρες αυτές πρέπει να δεσµευθούν αποφασιστικά για µια σταδιακή αλλά σταθερή µείωση του εθνικού τους ελλείµµατος. Στην πραγµατικότητα, αυτό περιλαµβάνει εκτός από τη µείωση του χρέους, και την επέκταση του χρονικού ορίζοντα για την εξυγίανση των δηµοσίων οικονοµικών: θα µπορούσε να επιτραπεί στα κράτη µέλη να επιτύχουν το στόχο του 3% για το έλλειµµα έως το αντί για το ε) Η ευρωζώνη θα αντιµετώπιζε µια λιγότερο σοβαρή χρηµατοοικονοµική αναταραχή αν οι βασικοί συντελεστές της δεν είχαν δεσµευθεί για την υλοποίηση µιας συστηµατικής πολιτικής, η οποία ασκεί καθοδική πίεση στους µισθούς, ενθαρρύνει την επισφαλή απασχόληση και επιτρέπει µια ανακατανοµή των εισοδηµάτων υπέρ των πλουσιότερων οµάδων της κοινωνίας, προκαλώντας έτσι µια υπερβολική αποταµίευση και παρέχοντας στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα τα µέσα για την πραγµατοποίηση πράξεων που οδηγούν σε 4

5 εφήµερες αυξήσεις των περιουσιακών στοιχείων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οι χώρες που ακολούθησαν την κατεύθυνση αυτή οφείλουν λοιπόν να αναλάβουν το µερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί και να περιορίσουν την πολιτική υπερβολικής αποταµίευσης που εφαρµόζουν ώστε να καταστούν κινητήριες δυνάµεις της ζήτησης και της ανάπτυξης για την υπόλοιπη ευρωζώνη και Ευρώπη. Προς το σκοπό αυτό, πρέπει να καταργηθούν οι χαµηλοί µισθοί όπως και η πρακτική της καταβολής στους µετανάστες αµοιβών χαµηλότερων από την ίση αµοιβή για ίση εργασία. Οικονοµική διακυβέρνηση σηµαίνει επίσης ότι οι αγορές εργασίας σε όλη την Ευρώπη οφείλουν να καθορίσουν, σε συνάρτηση µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εθνικών συστηµάτων εργασιακών σχέσεων, ένα κατώτατο όριο µισθού κάτω από το οποίο οι µισθοί δεν θα επιτρέπεται να πέφτουν, ενώ θα ενθαρρύνουν ταυτόχρονα και τους θεσµούς να επεκτείνουν το πεδίο κάλυψης των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. στ) Η Ευρώπη πρέπει επίσης να καθιερώσει νέες πηγές χρηµατοδότησης, οι οποίες είναι απαραίτητες µεταξύ άλλων για την έκδοση ίδιων οµολόγων, και να λύσει το πρόβληµα του φορολογικού ανταγωνισµού. Πρέπει κατ'αρχήν να φορολογήσει τις χρηµατοπιστωτικές συναλλαγές, τις µεγάλες περιουσίες και τα κέρδη των επιχειρήσεων που δεν επανεπενδύονται ή που χρησιµοποιούνται για την παράταση συµβάσεων επισφαλούς απασχόλησης. Μια συντονισµένη φορολογική πολιτική σε ευρωπαϊκή κλίµακα που θα καλύπτει τους συντελεστές παραγωγής µεγαλύτερης κινητικότητας (κέρδη επιχειρήσεων και εισοδήµατα κεφαλαίου) θα ενισχύσει επίσης τα φορολογικά έσοδα. Ένα µέρος εξ αυτών θα µπορούσε να µεταφερθεί προς έναν υγιέστερο ευρωπαϊκό προϋπολογισµό, κάτι που θα επέτρεπε στην Ευρώπη να αποπληρώσει το χρέος της και να διαδραµατίσει πιο αποφασιστικό ρόλο όσον αφορά την έξοδό της από την κρίση. ζ) Η ευρωζώνη, ιδιαιτέρως, οφείλει περαιτέρω να εξετάσει το ενδεχόµενο της ενίσχυσης του συντονισµού των στρατηγικών για τη συλλογική διαπραγµάτευση ώστε να ελεγχθεί το φαινόµενο των ανισορροπιών. Η µετάβαση σε µια στρατηγική για την αύξηση των πραγµατικών µισθών στις χώρες µε πλεόνασµα θα συνδυαζόταν µε στρατηγικές για τη συγκράτηση έως ένα βαθµό των µισθών σε άλλες χώρες της ευρωζώνης. Η ΣΕΣ θα επέβαλλε αυστηρούς όρους και απαιτήσεις σε µια παρόµοια στρατηγική συντονισµού των µισθών: - οι ευρωπαϊκές αρχές πρέπει να αρχίσουν να υποστηρίζουν τις στρατηγικές συλλογικής διαπραγµάτευσης - η ΣΕΣ δεν µπορεί να µετάσχει σε µια πολιτική που σπρώχνει τις οικονοµίες στην παγίδα της υπερβολικής διόγκωσης τους χρέους ως αποτέλεσµα των περικοπών και του παγώµατος των µισθών που επιβάλλει η Ευρώπη. Οι µισθοί πρέπει να διατηρηθούν σε κατάλληλα επίπεδα για την καταπολέµηση της λιτότητας και των ανισοτήτων - η ΣΕΣ θα υπερασπιστεί την αρχή της αυτονοµίας των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Η στρατηγική για το συντονισµό των τελευταίων υπάγεται στην αποκλειστική αρµοδιότητα των συνδικάτων. 5

6 Η ΣΕΣ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και τα µέλη της να αναλάβουν δράση και να αλλάξουν κατεύθυνση όσον αφορά την ευρωπαϊκή οικονοµική διακυβέρνηση. 10. Τα δύο σχέδια ρυθµίσεων που παρέχουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη βάση ώστε να παρεµβαίνει στον καθορισµό των µισθών σε εθνικό επίπεδο θα υιοθετηθούν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει της διαδικασίας συναπόφασης. Αυτό προσφέρει στη ΣΕΣ τη δυνατότητα να παρέµβει όσον αφορά τις πιο ανησυχητικές πτυχές τους. Προς το σκοπό αυτό, προετοίµασε τροποποιήσεις εµµένοντας στο γεγονός ότι οι συστάσεις πολιτικής στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας για τις «υπερβολικές ανισορροπίες» πρέπει να σέβονται τις αρχές της Συνθήκης για την αυτονοµία των κοινωνικών εταίρων και ότι δεν µπορεί να επιβάλλονται κυρώσεις σχετικά µε τις συστάσεις για τους µισθούς, τις δοµές των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και/ή τους κατώτατους µισθούς (βλ. στο παράρτηµα τον κατάλογο των τροποποιήσεων που προτείνει η ΣΕΣ). 11. Υπάρχει αυτή τη στιγµή µια πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπέρ των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εποµένως, η ΣΕΣ, τα µέλη της και οι συνδικαλιστικές οµοσπονδίες πρέπει κατεπειγόντως να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώµη σχετικά και να δώσουν το έναυσµα για µια δηµόσια συζήτηση προκειµένου να προσελκύσουν την προσοχή των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και των πολιτικών τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και στο εθνικό επίπεδο, έτσι ώστε να επηρεάσουν τη διαδικασία διαπραγµάτευσης που είναι ακόµη εν εξελίξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο. Το µέλλον της κοινωνικής Ευρώπης της Ευρώπης των εργαζόµενων εξαρτάται από αυτό. 6

7 Επισύναψη: Συνοπτική επισκόπηση των προτάσεων για την Οικονοµική ιακυβέρνηση και τροποποιήσεις της ΣΕΣ Ι. Πυλώνας υπερβολικών ανισορροπιών Πρόταση Επιτροπής 1. Ανισορροπίες = υσµενείς Μακροοικονοµικές Εξελίξεις 2. Πίνακας Αποτελεσµάτων = Μακροοικονοµικοί και Χρηµατοοικονοµικοί είκτες 3. Μη ύπαρξη ορίων στους τοµείς των συστάσεων και παρεµβάσεων Πρόβληµα Εξαιρετικά ευρύς ορισµός, ανοιχτός σε κατάχρηση µε την παρουσίαση όλων των ζητηµάτων, ως ζητηµάτων "ανταγωνιστικότητας" που θα λυθεί µε τη µείωση των αµοιβών Αγνοεί το γεγονός ότι µεγάλες και αυξανόµενες ανισότητες βρίσκονται στην πορεία των τρεχουσών λογιστικών ανισορροπιών: Οι πλούσιοι αποταµιεύουν και οι φτωχοί δανείζονται πάρα πολλά. Αποδυναµώνει και απορρυθµίζει τη διαµόρφωση των αµοιβών και το θεσµό των συλλογικών διαπραγµατεύσεων. Καθιστά τις αµοιβές το µοναδικό παράγοντα προσαρµογής µε συνέπεια την ύπαρξη µεγάλων και αυξανόµενων ανισοτήτων Πρόταση Τροποποίησης ΣΕΣ Ανισορροπίες είναι οι εµµένουσες διαφορετικές εξελίξεις µεταξύ της συνολικής ζήτησης και συνολικής προσφοράς που οδηγεί µία οικονοµία σε συστηµατικό πλεόνασµα ή έλλειµµα Να προστεθούν κοινωνικοί δείκτες ανισοτήτων, όπως οι επιπτώσεις των χαµηλών αµοιβών, οι φτωχοί εργαζόµενοι, το µερίδιο του εισοδήµατος των εργαζοµένων στο Α.Ε.Π και τα κατά µονάδα ποσοστά κέρδους Ρητή αναφορά στο άρθρο 3 της Συνθήκης, άρθρο 153 (Καµία αρµοδιότητα της Ε.Ε στις αµοιβές) και στο Χάρτη των Θεµελιωδών ικαιωµάτων. Να ληφθούν υπ' όψη τα εθνικά µοντέλα των εργασιακών σχέσεων. Να επιβληθεί 7

8 4. Περιορισµός της διαδικασίας στη Γενική ιεύθυνση ECFIN της Επιτροπής και στο Συµβούλιο 5. Κυρώσεις και Πρόστιµα 6. Κυρώσεις στη διαµόρφωση των µισθών 7. Αντίστροφη Ειδική Πλειοψηφία προς επιβολή των κυρώσεων Λαµβάνεται υπ' όψη µόνο το χρηµατοοικονοµικό σκέλος του ζητήµατος Κάνουν µία δύσκολη κατάσταση ακόµη πιο δύσκολη. Οι κυρώσεις θα εντείνουν τις συνέπειες της παράλογης απαισιοδοξίας των χρηµαταγορών. Η Ευρώπη καθίσταται ο "χωροφύλακας" των µισθών Επιτρέπει στη Γενική ιεύθυνση ECFIN της Επιτροπής να προωθήσει την απορρύθµιση της αγοράς εργασίας στην Ευρώπη συµµετρία συστάσεων (και στις πλεονασµατικές χώρες) ιαβούλευση των Ευρωπαίων κοινωνικών εταίρων (και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) σε συστάσεις που αφορούν τη διαδικασία υπερβολικών ανισορροπιών Να επιβάλλονται κυρώσεις και στις χώρες µε υπερβολικό έλλειµµα και σε αυτές µε υπερβολικό πλεόνασµα Να αποκλειστούν οι κυρώσεις που αφορούν συστάσεις που σχετίζονται µε το ζήτηµα των αµοιβών και τα συστήµατα των συλλογικών διαπραγµατεύσεων Απόρριψη της αντίστροφης ειδικής πλειοψηφίας ΙΙ. Πυλώνας Υπερβολικού Ελλείµµατος και Συµφώνου Σταθερότητας Πρόταση Επιτροπής 1. ιαµόρφωση του ρυθµού ανάπτυξης των δηµοσίων Πρόβληµα Επιβάλλει στα Κράτη Μέλη την επιλογή της ενοποίησης των Πρόταση Τροποποίησης ΣΕΣ Εξισορρόπηση µε την προσθήκη ότι η αύξηση στο φόρο 8

9 δαπανών κάτω από τον ενδιάµεσο ρυθµό µιας συνετής ανάπτυξης 2. ιαµόρφωση του ρυθµού ανάπτυξης των δηµοσίων δαπανών κάτω από τον ενδιάµεσο ρυθµό µιας συνετής ανάπτυξης 3. Η προσωρινή απόκλιση από τη δηµοσιονοµική πειθαρχία επιτρέπεται µόνο σε µία περίοδο οικονοµικής ύφεσης γενικότερης φύσης 4. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπονται υψηλότερα ελλείµµατα, εάν οι χώρες εισάγουν ένα πλήρως χρηµατοδοτούµενο πυλώνα στο συνταξιοδοτικό δηµοσίων οικονοµικών µε τη µείωση του ρόλου του κοινωνικού κράτους Θανατική ποινή για τα συστήµατα του κοινωνικού κράτους και τους αυτόµατους σταθεροποιητές. Σε περίοδο κρίσης, η ανεργία επιβαρύνει τις δηµόσιες δαπάνες. Αν εµµείνουµε σε µία στρατηγική ανάπτυξης σηµαίνει περικοπές σε περιόδους κρίσης (και αποκοµιδή των απροσδόκητων κερδών σε ευνοϊκές για την οικονοµία εποχές) Περιοριστική φρασεολογία. Σε µία νοµισµατική ένωση, µε κοινή νοµισµατική πολιτική, η φορολογική πολιτική θα έπρεπε να έχει περισσότερα περιθώρια δράσης σε περίπτωση που κάποιο κράτος διέρχεται κρίση. Η εν δυνάµει ιδιωτικοποίηση των συνταξιοδοτικών συστηµάτων δεν θα πρέπει να προωθείται από την Ε.Ε εισοδήµατος δεν θα πρέπει να πέφτει κάτω από τον ενδιάµεσο ρυθµό ανάπτυξης Να αποκλειστούν από αυτόν τον κανόνα τα τµήµατα των εξόδων που σχετίζονται µε τον οικονοµικό κύκλο Να διαγραφεί η φράση "γενικότερης φύσης". Να επιτραπεί το κόστος εκείνων των µεταρρυθµίσεων που οδηγούν σε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας, στην κοινωνική συνοχή και στις δηµόσιες 9

10 σύστηµα 5. Μείωση του ποσοστού του δηµόσιου χρέους κατά 1/20 της διαφοράς µε το όριο του 60% 6. Κυρώσεις και πρόστιµα 7. Αντίστροφη Ειδική Πλειοψηφία όταν αποφασίζονται κυρώσεις Εξαιρετικά παρελκυστικό µέτρο εξαιτίας του φαινοµένου του παρανοµαστή: Ο λόγος του χρέους µεγαλώνει όταν ο παρανοµαστής του Α.Ε.Π µικραίνει Η Γενική ιεύθυνση ECFIN της Επιτροπής εξαναγκάζει τα Κράτη Μέλη να µειώσουν τις αµοιβές στο δηµόσιο τοµέα επενδύσεις και να λαµβάνονται υπ' όψη όταν καθορίζεται η πολιτική της ενοποίησης Να περιοριστεί ο κανόνας στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η οικονοµία λειτουργεί πάνω από τις δυνατότητές της για περίοδο τριών ετών Να αποκλειστεί η πιθανότητα επιβολής προστίµων που σχετίζονται µε συστάσεις στις αµοιβές του δηµόσιου τοµέα "Κανονική" Ειδική Πλειοψηφία 10

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Η αναταραχή στις χρηματαγορές συνεχίζει να ασκεί ισχυρή πίεση σε. αρκετά Κράτη Μέλη της ευρωζώνης, εξαναγκάζοντας τα να πληρώνουν

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Η αναταραχή στις χρηματαγορές συνεχίζει να ασκεί ισχυρή πίεση σε. αρκετά Κράτη Μέλη της ευρωζώνης, εξαναγκάζοντας τα να πληρώνουν Τεύχος 182, Απρίλιος 2011 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Η αναταραχή στις χρηματαγορές συνεχίζει να ασκεί ισχυρή πίεση σε αρκετά Κράτη Μέλη της ευρωζώνης, εξαναγκάζοντας τα να πληρώνουν υψηλά επιτόκια στην παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη

Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη Ένα κοινωνικό σύμφωνο για την Ευρώπη EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION Eμείς, οι Ευρωπαίοι συνδικαλιστές ηγέτες, συνελθόντες στους κόλπους της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, απευθύνουμε την παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

Tο Μανιφέστο της Αθήνας Αυτή τη στιγµή, το κυριότερο πρόβληµα για τα ευρωπαϊκά συνδικάτα είναι ότι η χρηµατοοικονοµική κρίση που πλήττει την Αθήνα, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία και η γενικότερη πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ.

1 Δεκεµβρίου 2012: Ωριµάζει, λήγει, οµόλογο αξίας 250 εκατοµµυρίων Ευρώ. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΤΕΥΧΘΗΚΕ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΝΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΙΣ 26 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Α. Οι δόσεις θα καταβληθούν στις 13 Δεκεµβρίου 2012. Οι δόσεις που θα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI))

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ (2011/2274 (INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 17.9.2012 2011/2274(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τα δημόσια οικονομικά στην ΟΝΕ 2011-2012 (2011/2274 (INI)) Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩ + ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Το Σύµφωνο αυτό, το οποίο εγκρίθηκε από τους Αρχηγούς Κράτους και Κυβερνήσεως της ζώνης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 902 final 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το ισπανικό πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης EL EL 2013/0393 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 251 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής των κρατών μελών που έχουν ως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ. Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΓΣΕΕ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Στην ανοικτή συνεδρίαση της ετήσιας Συνέλευσης των µελών του ΣΕΒ Αθήνα 13/05/2008 Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, Κύριοι Υπουργοί, Κύριοι ιοικητές Τραπεζών, ηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: ,

Τηλ: , Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης & τοπικής αυτοδιοίκησης Προτεινόμενο Θέμα : Γενικοί προσανατολισμοί των οικονομικών πολιτικών (2005-2008) Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να συγκεντρώσει την προσοχή της στις

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 277 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Ηνωμένου Βασιλείου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. στην ημερίδα του ΚΕΠΠ, με θέμα: «Έχει Μέλλον το Ευρώ;»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. στην ημερίδα του ΚΕΠΠ, με θέμα: «Έχει Μέλλον το Ευρώ;» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην ημερίδα του ΚΕΠΠ, με θέμα: «Έχει Μέλλον το Ευρώ;» Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011 Έχει Μέλλον το Ευρώ; Σε μια προηγούμενη εκδήλωση του ΚΕΠΠ, πριν

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities

Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015. Frank Hoffer, Bureau for Workers Activities Μηχανισμός καθορισμού των μισθών στην προσδοκόμενη επανενωμένη Κύπρο Οι οικονομικές επιπτώσεις των ελάχιστων μισθών και της συλλογικής διαπραγμάτευσης : Ένα αμφισβητούμενο πεδίο Λευκωσία, 10 Ιουλίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL A8-0037/1. Τροπολογία 13.2.2017 A8-0037/1 1 Παράγραφος 6 α (νέα) 6α. Επισύρει την προσοχή στη μείωση του μεριδίου των μισθών στην ΕΕ, στη διεύρυνση των ανισοτήτων όσον αφορά τους μισθούς και τα εισοδήματα και στην αύξηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα

Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα ΣΥΝΟΨΗ 21 ΣΥΝΟΨΗ Οι αιτίες του χρέους των χωρών της περιφέρειας: Συμμετοχή στην ΟΝΕ και ελλείμματα του ιδιωτικού τομέα 1. Η αναταραχή στην Ευρωζώνη οφείλεται στην παγκόσμια κρίση χρηματιστικοποίησης η

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 245 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με σκοπό να τερματιστεί η κατάσταση υπερβολικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο Ηνωμένο Βασίλειο {SWD(2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 17 Νοεµβρίου 2010 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Προτάσεις του ΣΕΒ σε σχέση µε την οικονοµική κατάσταση και την ανάγκη να επανέλθει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά Α. Η κατάσταση της οικονοµίας σήµερα 1. Η χωρίς

Διαβάστε περισσότερα

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013

Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Υπουργείο Οικονομικών Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Κρατικός Προϋπολογισμός 2013 Χρήστος Σταϊκούρας Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 1 Περιεχόμενα 1. Διαχρονικά Προβλήματα της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ Οι κυριότερες οικονοµικές εξελίξεις την περίοδο που διανύουµε σχετίζονται µε την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου προγράµµατος καθώς και µε τις συζητήσεις για το νέο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής

Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Η Ελλάδα δεν είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση: Η αρχιτεκτονική της ευρωζώνης, η κατάρρευση των περιφερειακών οικονομιών και οι επιλογές πολιτικής Ηλίας Κικίλιας Διευθυντής Ερευνών Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι δηµοσιονοµικές εξελίξεις στις χώρες της Ε.Ε Γιώργος Σταθάκης Το θέµα το όποιο θα ήθελα να θίξω στην σύντοµη αυτή παρέµβαση αφορά στην εικόνα που παρουσιάζουν οι προϋπολογισµοί των άλλων χωρών της Ε.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 256 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της. Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.3.2015 COM(2015) 99 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Σύστασης για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τους γενικούς προσανατολισμούς των οικονομικών πολιτικών των κρατών μελών

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 29.5.2013 COM(2013) 354 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Δανίας για το 2013 και την έκδοση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομος πίνακας περιεχομένων

Σύντομος πίνακας περιεχομένων Σύντομος πίνακας περιεχομένων Πρόλογος 19 Οδηγός περιήγησης 25 Πλαίσια 28 Ευχαριστίες της ενδέκατης αγγλικής έκδοσης 35 Βιογραφικά συγγραφέων 36 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 37 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Oι συναλλαγές μιας χώρας με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των εμπορικών όσο και των χρηματοοικονομικών ροών, καταγράφονται στο ισοζύγιο διεθνών πληρωμών. Oι συναλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Φορολογική Πολιτική και Οικονομική Ανάπτυξη Στόχος μαθήματος Κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η φορολογική πολιτική μπορεί να επηρεάσει την ευημερία μιας κοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 244 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία διαπιστώνεται ότι δεν έχει αναληφθεί αποτελεσματική δράση από το Ηνωμένο Βασίλειο σε εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012

Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Αν. Καθ. Μαρία Καραμεσίνη ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ημερίδα ΕΙΕΑΔ,«Η αγορά εργασίας σε κρίση», Αθήνα, 9 Ιουλίου 2012 Ιστορική κρίση της αγοράς εργασίας ύψος της ανεργίας χωρίς ιστορικό προηγούμενο (22.6%) πολύ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση

Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση Το Ευρωπαϊκό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση Σεμινάριο Jean Monnet Παν. Μακεδονίας 30/5/13 Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Η Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 1 η Συνεδρία με θέμα:

Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου Τοποθέτηση του Προέδρου της Ο.Κ.Ε. κ. Χρ. Πολυζωγόπουλου. στην 1 η Συνεδρία με θέμα: ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Αθήνα, 14 και 15 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Και αυτό αποδεικνύεται από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν αυτό το τριήμερο.

Και αυτό αποδεικνύεται από τις συζητήσεις που διεξήχθησαν αυτό το τριήμερο. Ομιλία του Υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του Ecofin, Γιάννη Στουρνάρα, στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Οικονομική Διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Αξιότιμε Αντιπρόεδρε

Διαβάστε περισσότερα

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες

Η επικαιρότητα. της μελέτης. Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Η επικαιρότητα Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της μελέτης 0 Υποχώρηση διεθνούς ζήτησης για τουριστικές υπηρεσίες Συνέχιση της διαρθρωτικής κρίσης του κυπριακού τουρισμού Υιοθέτηση του ευρώ Έλλειμμα στο

Διαβάστε περισσότερα

Αντιμετωπίζοντας της κρίση: Λιτότητα και Αλληλεγγύη

Αντιμετωπίζοντας της κρίση: Λιτότητα και Αλληλεγγύη Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι για μια Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη Αντιμετωπίζοντας της κρίση: Λιτότητα και Αλληλεγγύη Υπόμνημα 2010/2011 Περίληψη Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στην ΕΕ ανέκαμψε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 20.4.2005 COM(2005) 154 τελικό 2005/0064 (SYN) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ του Συµβουλίου που τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1466/97 του Συµβουλίου για την ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση»

«Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» «Η αγορά Εργασίας σε Κρίση» Θέμα: «Εξελίξεις και προοπτικές στην Ανταγωνιστικότητα» Παναγιώτης Πετράκης Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ 9 Ιουλίου 2012 1 Περιεχόμενα Διάλεξης 1. Η εξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ

ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ Βρυξέλλες, 7 Νοεµβρίου 2008 ΑΤΥΠΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΗΓΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 7ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΣΥΜΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΙΑΤΥΠΩΣΗ 1. Η ενότητα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2015: νέα ώθηση στην απασχόληση, την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ Παράκληση να δημοσιευθεί Ημερομηνία: 2/12/2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (Σ.Β.Θ.Κ.Ε.),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Τµήµα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Ειδίκευσης στις Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές Εργασία στο µάθηµα «Γεωπολιτική των

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας. Γεώργιος Μιχαλόπουλος Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Ενότητα 11: Η σχέση πληθωρισμού και ανεργίας Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012

Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών. Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Ίδρυµα Οικονοµικών & Βιοµηχανικών Ερευνών Τριµηνιαία Έκθεση για την Ελληνική Οικονοµία 01-2012 Το διεθνές περιβάλλον επιδεινώνεται 2011 Νέα επιβράδυνση ανάπτυξης παγκόσµιας οικονοµίας στο δ τρίµηνο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΑΡΓΚΟ: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ

ΕΜΠΑΡΓΚΟ: ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ ΕΜΠΑΡΓΚΟ: 19.00 Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2007 ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΕΒ Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκλησή σας, η οποία συµβάλει στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2016

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 326 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Γερμανίας για το 2016 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών

3.2 Ισοζύγιο πληρωµών 3 Ισοζύγιο πληρωµών 3.1 Εισαγωγή ιεθνή οικονοµία Ύφεση στην Γερµανία οικονοµίες του Ευρώ Αυξηση των αµερικανικών επιτοκίων διεθνή επιτόκια και δολάριο($) Χρηµατοοικονοµική κρίση στην Ασία Ανοιχτή οικονοµία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 9.12.2003 COM(2003) 761 τελικό 2003/0295 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση και διαβίβαση στοιχείων για το τριµηνιαίο δηµόσιο χρέος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς»

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» Εισαγωγή: Η 1η Μελέτη «Εξελίξεις και Τάσεις της Αγοράς» εκπονήθηκε από το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Αθηναίων τον Ιούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο

ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο ΑΛΒΑΝΙΑ Οικονομία & Εξωτερικό Εμπόριο Ιανουάριος Σεπτέμβριος 2008 Υπεύθυνος Έκδοσης: Χρήστος Φαρµάκης-Συµβουλος ΟΕΥ Α Επιµέλεια:Σπυρίδων Οικονόµου, Γραµµατέας ΟΕΥ Α - Sonila-Sofia Kisi Πρεσβεία της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ Ενότητα 6: Δημόσιο Χρέος και Ελλείμματα του Κρατικού Προϋπολογισμού Κουτεντάκης Φραγκίσκος Γαληνού Αργυρώ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση

7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 7. Τα διεθνή οικονομικά συστήματα: Μια ιστορική ανασκόπηση 1. Το σύστημα του Bretton Woods: 1944 1973 2. Επιχειρήματα υπέρ των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών 3. Η πραγματική εμπειρία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 10.8.2012 2012/2150(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ Πρόλογος Ευχαριστίες Βιογραφικά συγγραφέων ΜΕΡΟΣ 1 Εισαγωγή 1 Η οικονομική επιστήμη και η οικονομία 1.1 Πώς αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι τις επιλογές 1.2 Τα οικονομικά ζητήματα 1.3 Σπανιότητα και ανταγωνιστική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑ ΕΙΓΜΑΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1ο Παράδειγµα κριτηρίου αξιολόγησης (µάθηµα της ηµέρας) Σκοπός της εξέτασης: Η αξιολόγηση της γνώσης του µαθητή σχετικά µε το περιεχόµενο της παραγράφου 1.6:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 3 Ο Ευκαιρίες και Προβληματισμοί για Επενδύσεις Γεώργιος Σ. Μαυραγάνης LL.M., Ph.D. (UCL) Δικηγόρος πρώην Υφυπουργός Οικονομικών 1 ΑΕΠ 0,8% το 2014, 0,8% στο

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 265 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων του Λουξεμβούργου για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Page 1 of 5 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΠΑΡΕΛΘΟΝ, ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ Του Θάνου Κατσάμπα Σε λιγότερο από δύο μήνες συμπληρώνονται έξι χρόνια αφότου η Ελλάδα περιέπεσε στη δίνη των προγραμμάτων στήριξης από

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575

Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ο ρόλος της ευρωπαϊκής κεντρικής τράπεζας και οι επιπτώσεις στην χρηματοπιστωτική πολιτική της ευρωζώνης. Δήμητρα Παπακωνσταντίνου ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 6575 Ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα Η ΕΚΤ ιδρύθηκε το 1998 και

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011

Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Ομιλία του Μπόμπ Τράα Ανώτερου Εκπροσώπου του ΔΝΤ στην Αθήνα, Ελλάδα Συνέδριο του Economist 19 Σεπτεμβρίου 2011 Το οικονομικό πρόγραμμα που δρομολόγησε η Ελληνική Κυβέρνηση τον Μάιο του 2009,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ»

Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου. «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Ομιλία Γιάννου Παπαντωνίου στην εκδήλωση του ΚΕΠΠ με θέμα : «Μετά από 10 χρόνια: η Δυναμική του Ευρώ» Αίθουσα Παλαιάς Βουλής Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2009 Με ιδιαίτερη ικανοποίηση μετέχω στη σημερινή συζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.5.2016 COM(2016) 297 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση της απόφασης 2009/416/ΕΚ σχετικά με την ύπαρξη υπερβολικού ελλείμματος στην Ιρλανδία Σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012

Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 Γιάννης Μηλιός, Συνέντευξη στα Επίκαιρα 28/07/2012 1. Κατά τα φαινόμενα, οι δανειστές θα τραβήξουν στα άκρα τον χρηματοδοτικό στραγγαλισμό της χώρας, με μη καταβολή της δανειακής δόσης. Δημιουργείται ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 1. Οι επενδύσεις σε μια κλειστή οικονομία χρηματοδοτούνται από: α. το σύνολο των αποταμιεύσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. β. μόνο τις ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Γαλλίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Γαλλίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 904 final 2013/0394 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Γαλλίας EL EL 2013/0394 (NLE) Πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακή Ανάπτυξη

Περιφερειακή Ανάπτυξη ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Περιφερειακή Ανάπτυξη Διάλεξη 3: Το Περιφερειακό Πρόβλημα (κεφάλαιο 1, Πολύζος Σεραφείμ) Δρ. Βασιλείου Έφη Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A

9250/15 ΔΑ/γπ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9250/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 187 ECOFIN 392 SOC 355 COMPET 267 ENV 349 EDUC 173 RECH

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα»

«Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» «Η κρίση στην Ευρωζώνη και οι επιπτώσεις στην Ελλάδα» Άγγελος Κότιος Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πειραιώς Ηράκλειο Κρήτης 25 Φεβρουαρίου 2014 Τι είδους

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010

Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Σημείωμα για το Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής για τον μηχανισμό στήριξης από την Ευρωζώνη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 2/5/2010 Η Ελλάδα, με τη συμφωνία του προγράμματος οικονομικής πολιτικής ολοκληρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.5.2015 COM(2015) 264 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων της Λιθουανίας για το 2015 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους

Κεφάλαιο 15. Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Κεφάλαιο 15 Οι δηµόσιες δαπάνες και ηχρηµατοδότησή τους Ο κρατικός προϋπολογισµός: εδοµένα και αριθµοί Συνολικές δηµόσιες δαπάνες: τρειςκατηγορίεςδηµοσίων δαπανών ηµόσιες δαπάνες (G) Μεταβιβαστικές πληρωµές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ενότητα 11: Ανεργία και καταπολέμηση της Τμήμα Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Σύµβολα και Ακρωνύµια

Πρόλογος. Σύµβολα και Ακρωνύµια Πρόλογος Σύµβολα και Ακρωνύµια 1. Επισκόπηση 1.1 Ορισµένοι βασικοί ορισµοί 1.2 Ανταγωνιστική αγορά εργασίας 1.2.1 Προσφορά εργασίας και µισθός επιφύλαξης χωρίς περιορισµούς ωρών 1.2.2 Συνολική προσφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «OIKONOMIKH»

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή

Ευχαριστίες του εκδότη Πρόλογος [Mέρος 1] Εισαγωγή Πίνακας περιεχομένων Ευχαριστίες του εκδότη.................................................... 13 Πρόλογος............................................................... 15 [Mέρος 1] Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Χωρίζεται σε δύο μεγάλες περιοχές: -ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ -ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Η συμπεριφορά της οικονομικής μονάδας (καταναλωτής, νοικοκυριό, επιχείρηση, αγορά). Εξετάζει θέματα

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.11.2016 COM(2016) 726 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την οικονομική πολιτική της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης.

Ευρωπαϊκή Οικονομία. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολή Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης Ευρωπαϊκή Οικονομία Νίκος Κουτσιαράς σε συνεργασία με την Ειρήνη Τσακνάκη Πηγές- Βιβλιογραφία

Διαβάστε περισσότερα

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011

Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 Όµιλος ATEbank - Αποτελέσµατα A Τριµήνου 2011 25 Μαΐου 2011 Αύξηση κερδών προ προβλέψεων Α τριµήνου 2011 Το Πρόγραµµα Αναδιάρθρωσης και η επικείµενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ισχυροποιούν την ATEbank

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 2010 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Διεύθυνση Στρατηγικής και Οικονομικής Ανάλυσης ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ 1 Η οικοδομή έχει εισέλθει σε περίοδο σημαντικής διόρθωσης Η οικοδομική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.7.2013 COM(2013) 521 final 2013/0247 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Σλοβενίας EL EL 2013/0396 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο

Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank. H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Δ. Κ. ΜΑΡΟΥΛΗΣ Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών Alpha Bank H Ελληνική Εμπειρία ως Οδηγός για την Κύπρο Διάρθρωση Παρουσίασης Α. Γιατί επιδιώκεται η ένταξη στη Ζώνη του Ευρώ από μικρές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Προγράμματα Σύγκλισης και υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Εισαγωγή Αμέσως μετά την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), η Κυπριακή Δημοκρατία (ΚΔ) υπέβαλε το πρώτο

Διαβάστε περισσότερα

Οι επιπτώσεις της πρόσφατης διεθνούς χρηµατοπιστωτικής κρίσης και της τρέχουσας δηµοσιονοµικής κρίσης στην ευρωζώνη στο δίκαιο της ΟΝΕ Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Αναπληρωτής Καθηγητής ιεθνούς Οικονοµικού ικαίου

Διαβάστε περισσότερα

Εάν το ποσοστό υποχρεωτικών καταθέσεων είναι 25% και υπάρξει μια αρχική κατάθεση όψεως 2.000 σε μια εμπορική Τράπεζα, τότε η μέγιστη ρευστότητα που μπορεί να δημιουργηθεί από αυτή την κατάθεση είναι: Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

51. Στο σημείο Α του παρακάτω διαγράμματος IS-LM υπάρχει: r LM Α IS α. ισορροπία στις αγορές αγαθών και χρήματος. β. ισορροπία στην αγορά αγαθών και υπερβάλλουσα προσφορά στην αγορά χρήματος. γ. ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος των δημοσίων επιχειρήσεων είναι η άριστη κατανομή των παραγωγικών πόρων που σκοπό έχει το παραγόμενο προϊόν να προσφέρεται σε προσιτή τιμή και σε επαρκή ποσότητα λαμβανομένου υπόψη του κόστους παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο

ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ΟΜΙΛΙΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ο.Κ.Ε. ΑΘΗΝΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 «Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού συστήματος για την έξοδο από την κρίση και η συμβολή του για μακροχρόνια οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη»

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Συνέλευση. Πέμπτη, 24 Ιουνίου Ομιλία του Προέδρου, κ. ΒΑΣΙΛΗ Θ. ΡΑΠΑΝΟΥ

Γενική Συνέλευση. Πέμπτη, 24 Ιουνίου Ομιλία του Προέδρου, κ. ΒΑΣΙΛΗ Θ. ΡΑΠΑΝΟΥ Γενική Συνέλευση Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010 Ομιλία του Προέδρου, κ. ΒΑΣΙΛΗ Θ. ΡΑΠΑΝΟΥ Κύριε Υπουργέ, Κυρίες και κύριοι, Η σημερινή ετήσια γενική συνέλευση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών γίνεται σε μια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

9230/15 ΔΑ/μκ 1 DG B 3A - DG G 1A

9230/15 ΔΑ/μκ 1 DG B 3A - DG G 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 15 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9230/15 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου UEM 173 ECOFIN 378 SOC 368 COMPET 280 ENV 364 EDUC 186 RECH

Διαβάστε περισσότερα