ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"

Transcript

1 ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: FAX: , Web site: ΛΕΣΧΗ: ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 60 ΤΗΛ ΑΡ.ΠΡΩΤ Αθήνα, Συνάδελφοι, Σας στέλνουμε την επιστολή της ΟΤΟΕ προς το νέο Υπουργό Οικονομικών κ. Χαρδούβαλη με την οποία επαναφέρει το αίτημά της για την αποκατάσταση της αδικίας που προκύπτει από τον Ν. 4172/2013 σύμφωνα με τον οποίο θα φορολογούμαστε επί πλασματικού εισοδήματος που προκύπτει από τη διαφορά του επιτοκίου στα δάνεια του προσωπικού των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και μάλιστα των τραπεζών. Κύριο Γκίκα Χαρδούβελη Υπουργό Οικονομικών Θέμα: Η Άδικη Φορολόγηση του Πλασματικού Εισοδήματος που προκύπτει από τη διαφορά επιτοκίων στα Δάνεια Προσωπικού επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα και μάλιστα των τραπεζών. Κύριε Υπουργέ, Σχετικά με τη φορολόγηση της παροχής σε είδος, την οποία λαμβάνουν οι εργαζόμενοι στις τράπεζες κατ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3, του άρθρου 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και της Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ.1034/ , θα θέλαμε να σας θέσουμε υπ όψιν τα εξής: Σύμφωνα με την παρ. 3, άρθρου 13 του νέου ΚΦΕ, ν. 4172/2013, στο εισόδημα από μισθωτή εργασία περιλαμβάνονται: «Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου, προς εργαζόμενο, ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα περιβάλλονται τη μορφή έγγραφης συμφωνίας και αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς όπως ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του

2 αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Η προκαταβολή μισθού άνω των τριών (3) μηνών θεωρείται δάνειο.» Κατά μια πρώτη ερμηνεία της διάταξης, τούτο συνεπάγεται ότι για όλα τα δάνεια που χορηγούν οι επιχειρήσεις του κλάδου μας στο προσωπικό τους, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών, οι εργαζόμενοι θα φορολογηθούν με φόρο μισθωτών υπηρεσιών για την προκύπτουσα διαφορά των τόκων, κάθε φορά που η προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορίζει επιτόκιο αναφοράς με απόκλιση από το εφαρμοζόμενο. Ωστόσο η ερμηνεία αυτή δεν λαμβάνει υπ όψιν ότι: Α. Τα χορηγούμενα στον κλάδο μας δάνεια, η εξόφληση των τοκοχρεολυσίων των οποίων πραγματοποιείται κατά κανόνα μέσω της μισθοδοσίας των εργαζομένων, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω διατάξεως διότι η χορήγηση μειωμένου επιτοκίου δεν αποτελεί μονομερή από τον εργοδότη παροχή υπέρ του εργαζομένου γενικώς για την εργασία που αυτός παρέχει. Αντίθετα, ειδικά για τη χορήγηση των δανείων αυτών υφίσταται ειδική αντιπαροχή του εργαζόμενου προς τον εργοδότη που συνίσταται στην δυνατότητα, ακριβώς, της είσπραξης του τοκοχρεολυσίου του δανείου μέσω της μισθοδοσίας γεγονός που συνεπάγεται για τον δανειστή εργοδότη ωφέλεια εκ της παντελούς ελλείψεως επισφάλειας αφού είναι σίγουρο ότι το τοκοχρεολύσιο θα εισπραχθεί από το μισθό. Αντίστοιχα ο εργαζόμενος στερείται της δυνατότητος ελευθέρας διαθέσεως του μισθού του κατά το χρόνο καταβολής του. Ως γνωστόν τα επιτόκια στην αγορά διαμορφώνονται ελεύθερα, αφού ληφθεί υπ όψιν και ο κίνδυνος επισφάλειας, παράγοντας ο οποίος δεν συντρέχει στην ανωτέρω περίπτωση όπου το δάνειο εξοφλείται άμεσα από το μισθό του εργαζόμενου, συνεπώς δικαιολογεί χαμηλότερο επιτόκιο των δανείων αυτών, σε σχέση με τα ισχύοντα στην αγορά. Β. Τα δάνεια των τραπεζών στο προσωπικό τους διαφέρουν από εκείνα όλων των άλλων επιχειρήσεων για τους εξής λόγους : 1. Υπό τον προηγούμενο ΚΦΕ με την ΠΟΛ.1042/ , ήδη το Δημόσιο αντιλαμβανόμενο το ρόλο των τραπεζών έκανε αποδεκτή τη διαφοροποίηση των δανείων των τραπεζών στο προσωπικό τους σε σχέση με εκείνα των άλλων επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα η εν λόγω ΠΟΛ. αναφέρει, ότι στις διατάξεις περί ελαχίστου επιτοκίου (εκείνου των ΕΓΕΔ) εμπίπτουν τα δάνεια που χορηγούν οι επιχειρήσεις στους υπαλλήλους ή εργάτες τους καθόσον, αυτοί είναι τρίτοι προς τις επιχειρήσεις, αντίθετα, όπως επισημαίνεται, οι διατάξεις δεν εφαρμόζονται στα στεγαστικά δάνεια που χορηγούν με μειωμένο επιτόκιο οι τράπεζες στο προσωπικό τους, εφόσον η χορήγηση των δανείων και το μειωμένο επιτόκιο αυτών προβλέπεται από σχετικές αποφάσεις του Διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος). Σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 2326/1994 καταργήθηκε το ελάχιστο όριο επιτοκίου χορηγήσεων που καθορίστηκε με την ΠΔ/ΤΕ 2091/1992. Επίσης στη συνεδρίαση 178/ της ΤτΕ παρέχονται διευκρινίσεις για τη διαμόρφωση των επιτοκίων, στη βάση του γεγονότος ότι τα τραπεζικά επιτόκια διαμορφώνονται ελεύθερα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, τα τραπεζικά επιτόκια διαμορφώνονται ελεύθερα ύστερα από στάθμιση των εκτιμώμενων κατά περίπτωση κινδύνων, των εκάστοτε συνθηκών των χρηματοπιστωτικών αγορών, καθώς και των εν γένει υποχρεώσεων των τραπεζών που απορρέουν από τις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία τους.

3 Από τα παραπάνω είναι προφανές, ότι η ΤτΕ επιτρέπει την ελεύθερη διαμόρφωση των επιτοκίων όλων των δανείων των τραπεζών και συνεπώς το ύψος του επιτοκίου των δανείων που έχουν υπογραφεί μεταξύ της Τράπεζας και των εργαζομένων μπορεί να διαμορφωθεί όπως συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. 2. Στις Συλλογικές Συμβάσεις που συνομολογούν οι τράπεζες, ενδεικτικά στη Συλλογική Σύμβαση του Συλλόγου Υπαλλήλων Εθνικής Τράπεζας με την Εθνική Τράπεζα , αναφέρεται θα παρασχεθεί η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους όπως, κατόπιν αίτησής τους, καταβάλλουν ως μηνιαία δόση, για χρονικό διάστημα μέχρι τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, μόνο τους δεδουλευμένους τόκους επί του οφειλόμενου ποσού άληκτου κεφαλαίου. Επομένως, δεν υπάρχει συνομολόγηση (νέου) δανείου, αλλά ρύθμιση υφιστάμενου δανείου βάσει της επιχειρησιακής σύμβασης στην οποία, ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου, χορηγείται η δυνατότητα καταβολής μόνο τόκων για περίοδο μέχρι 4 έτη. 3. Για τις τράπεζες, προκειμένου περί εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, οι τόκοι από δάνεια ανέκαθεν (ΠΟΛ. 46/1959) αποτελούσαν εισόδημα εξ εμπορικών επιχειρήσεων και όχι κινητών αξιών, όπως συνέβαινε για όλες τις άλλες επιχειρήσεις. Πάντοτε δηλαδή οι φορολογικές διατάξεις αντιμετώπιζαν διαφορετικά τους τόκους των δανείων των τραπεζών από ότι τους τόκους των άλλων επιχειρήσεων. Γ. Σύμφωνα με την απόφαση 29/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματική η διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013), που εντάσσει στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες τις κάθε είδους παροχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο με σκοπό την κάλυψη δαπανών από την εκτέλεση της εργασίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποδοτικότερη διεξαγωγή της. Ας σημειωθεί ότι η χορήγηση δανείων από τις Τράπεζες στο προσωπικό τους έχει και την έννοια της ενίσχυσης της φήμης και της αποδοτικότητας των εργασιών τους, δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι-δανειολήπτες συμβάλλουν στην αποδοτική και ασφαλή αξιοποίηση των καταθέσεων των συμπολιτών μας αλλά και στη προβολή των συγκεκριμένων προϊόντων της Τράπεζας στο ευρύτερο οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον τους, παρέχοντας σε αυτήν αντίστοιχο λειτουργικό και οικονομικό όφελος. Δ. Εχει ήδη πολλαπλώς διαπιστωθεί και από τις ίδιες τις Τράπεζες ότι η εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων στα δάνεια που χορηγούν οι τράπεζες στο προσωπικό τους δημιουργεί πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα, τα οποία συνεπάγονται δυσανάλογα υψηλό κόστος χρόνου και χρήματος σε σχέση με τα επιδιωκόμενα έσοδα του δημοσίου, τόσο για την ανάπτυξη μηχανογραφικών συστημάτων από τις ίδιες τράπεζες, όσο και για τον έλεγχο των δηλούμενων ποσών από το Δημόσιο. Μάλιστα, πολύ περισσότερα πρακτικά προβλήματα αναμένεται να προκαλέσει η επιβολή παρακράτησης φόρου επί των τεκμαιρόμενων αυτών εσόδων από , όπως : -κατά πόσον τίθεται ζήτημα «προνομιακού επιτοκίου», το οποίο συνιστά παροχή σε είδος, στην περίπτωση που το δάνειο χορηγήθηκε και οι όροι του (επιτόκιο) καθορίστηκαν σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης της εργασιακής σχέσης του

4 δανειολήπτη υπαλλήλου και δεν μεταβλήθηκαν επί το ευνοϊκότερο μετά την έναρξη αυτής, -κατά πόσον η φορολογητέα παροχή για τον εργαζόμενο προκύπτει σε ετήσια βάση από τη διαφορά μεταξύ των τόκων, που οφείλει ο εργαζόμενος εντός του φορολογικού έτους, με τους τόκους, που θα κατέβαλε βάσει του μέσου ετήσιου επιτοκίου, που καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδας ανά κατηγορία και ανά υποκατηγορία δανείου. Το επιτόκιο όμως του δανείου κατά κανόνα μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του, είτε αυτό είναι τύπου σταθερού (π.χ. περίπτωση δανείων που εξυπηρετούνται με όρους Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και όπου το επιτόκιο σε μία διετία μειώθηκε σταδιακά από το σταθερό επίπεδο του 3,00% στο 2,50% και σήμερα στο 2,00%), μεικτού (αρχική περίοδος σταθερού επιτοκίου και στη συνέχεια κυμαινόμενο), ή κυμαινόμενου. -αν στους υπολογισμούς, θα λαμβάνεται υπόψη το επιτόκιο αγοράς, που αντιστοιχεί στην συνολική διάρκεια του δανείου ή στην χρονική περίοδο ισχύος αυτού και ο τρόπος υπολογισμού της οποιασδήποτε ωφέλειας στις περιπτώσεις δανείων με προκαθορισμένους όρους επιτοκίων (π.χ. δάνεια επιτοκίου χαμηλής εκκίνησης με μεταγενέστερη αύξηση του επιτοκίου). -αν θα λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς οι καταβληθέντες ή οι λογισθέντες τόκοι. Τι θα γίνεται στην περίπτωση καταβολής τόκων ως αποζημίωση προς τα πιστωτικά ιδρύματα στις περιπτώσεις πρόωρης μερικής αποπληρωμής κεφαλαίου ή εξόφλησης της οφειλής. -τι θα γίνεται στην περίπτωση δανείων σε ξένο νόμισμα (π.χ. σε ελβετικά φράγκα) για τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδας δεν δημοσιεύει αντίστοιχα επιτόκια αγοράς και δεδομένου ότι στις περιπτώσεις των δανείων αυτών το επιτόκιο ενσωματώνει και ανταποκρίνεται στον συναλλαγματικό κίνδυνο τον οποίο ανέλαβε ή αναλαμβάνει ο υπάλληλος- δανειολήπτης, γεγονός που έχει μεταβάλλει (αυξήσει) σημαντικά και το αρχικώς χορηγηθέν και οφειλόμενο κεφάλαιο. Ε. Με την εφαρμογή των διατάξεων αυτών εγείρονται και ζητήματα παραβίασης της συνταγματικής ισότητας και της φορολογικής δικαιοσύνης, όπως με τη διακριτική μεταχείριση στα αντίστοιχα δάνεια που χορηγεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) σε υπαλλήλους του Δημοσίου, όπου με την γραμματική ερμηνεία του νόμου δεν φαίνεται να εμπίπτουν στις παροχές, επειδή τυπικά το ΤΠΔ δεν είναι εργοδότης, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει μεγάλο αριθμό προσφυγών στη φορολογική δικαιοσύνη. ΣΤ. Κάθε προσπάθεια ερμηνευτικής προσέγγισης των επίμαχων διατάξεων στην κατεύθυνση μάλιστα της φορολόγησης τεκμαιρόμενων εσόδων από τη διαφορά επιτοκίων στα δάνεια που χορηγούνται για τους εργαζόμενους των Τραπεζών, θεωρούμε ότι είναι αντίθετη με τη σταθερότητα των συναλλαγών, την ανταγωνιστικότητα που συνεπάγεται η ελεύθερη διαμόρφωση επιτοκίων και με τα συμφέροντα του καταναλωτή. Παραβιάζει την υποχρέωση προστασίας από την Πολιτεία των συνομολογούμενων σχέσεων μεταξύ ελεύθερα συναλλασσόμενων μερών, εν προκειμένω των τραπεζών και των εργαζομένων σε αυτές, επιβαρύνοντας αιφνιδιαστικά και δυσανάλογα την ήδη εκτεταμένη φορολογική επιβάρυνση και τις εισοδηματικές απώλειες των εργαζομένων. Κατόπιν όλων των προαναφερθέντων, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να καταργηθεί η διάταξη της παρ. 3, άρθρου 13 του νέου ΚΦΕ (ν. 4172/2013), καθόσον δημιουργεί

5 περισσότερα ερμηνευτικά, νομικά, συναλλακτικά και λειτουργικά προβλήματα, από τα οφέλη που προσδοκάται να αποφέρει στο Δημόσιο. Με τιμή Για το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε. Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας Γιώργος Γιαννακόπουλος Ευθύμιος Κατσίκας

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης

Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης On line Εβδομαδιαία ηλεκτρονική ενημερωτική έκδοση του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2014, τεύχος 306 Επιμέλεια: Επιτροπή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Σύνταξη:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν.4172/2013. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑ:Α

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Ενημέρωση του καταναλωτή για τα τραπεζικά δάνεια Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Γενικά... 5 2. Τί πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές προτού επιλέξουν την τράπεζα από την οποία θα

Διαβάστε περισσότερα

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013

Tax Bulletin. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Σεπτέμβριος 2013 www.pwc.gr Tax Bulletin Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος Σεπτέμβριος 2013 Στις 23.07.2013 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο υπ αριθμ. 4172/2013 νόμος (ΦΕΚ Α 167/2013) με τον οποίο θεσπίζεται ο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία»

Άρθρο 2 «Ορισμοί» Άρθρο 4 «Φορολογική κατοικία» Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόμου «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» (Ιούλιος 2013) (Οι παρατηρήσεις που ακολουθούν αναφέρονται στο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Κατοικίας Αγορά / Κατασκευή / Επισκευή Επαγγελματικής Στέγης Αγορά Οικοπέδου Αποπληρωμή άλλου στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων

Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Μεθοδολογία κατάρτισης της νέας σειράς επιτοκίων τραπεζικών καταθέσεων και δανείων Η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), εφαρµόζοντας την Π /ΤΕ 2496/28.5.2002, άρχισε από το Σεπτέµβριο του 2002 να συγκεντρώνει

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 352/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους.

ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002. ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2501/31.10.2002 ΘΕΜΑ: Ενηµέρωση των συναλλασσοµένων µε τα πιστωτικά ιδρύµατα για τους όρους που διέπουν τις συναλλαγές τους. Ο ΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ. προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ 10 ΣΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΣΕΕ προς την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ Αθήνα, Αύγουστος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ Ι. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ 1 ΙΙ. ΝΕΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εγγύηση από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ Χαμηλότοκων Δανείων για την Κάλυψη Φορολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της δεδομένης λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας.

Ως μεταβίβαση, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, νοείται και η εισφορά των ανωτέρω τίτλων για την κάλυψη ή αύξηση κεφαλαίου εταιρείας. ΠΟΛ.1032/26-1-2015 : Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ» 2000-2006 Μελέτη για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Διεθνών Λογιστικών Προτύπων), ΤΙΤΛΟΣ σε ΜΕΛΕΤΗΣ Νοσηλευτικές Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 10.000.000 ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 152.987 ΝΕΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I

P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ Προσωρινή έκδοση P8_TA-PROV(2015)0048 Διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτα ***I Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E.

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ALTEC INTEGRATION A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 (1 Ιανουαρίου 2011 έως 31 Δεκεμβρίου 2011) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΔΠΧΑ) Μάρτιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΓΑΪΤΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΑΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ. ιπλωµατική Εργασία ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ιπλωµατική Εργασία ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις

ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ. Οικονομικές Καταστάσεις ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως από 01 Ιανουαρίου 2014 έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Μάιος 2015 Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης ΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ.4 Σελ. ΕΝΟΤΗΤΑ Α ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΣΟΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ Κεφάλαιο 1 Βήματα Χορήγησης Στεγαστικών Δανείων 1.1 8 Κεφάλαιο 2 Η Διάρκεια και τα Επιτόκια των Στεγαστικών Δανείων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΜΟΡΦΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΝΕΧΥΡΟ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Επιμέλεια: Ανδρέου Νικόλαος Αρ. Μητρώου 13867 Εισηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΘΕΜΑ: «Η αγορά των καταναλωτικών δανείων στην Ελλάδα» Υπεύθυνος καθηγητής: κ. Πασχαλίδης Νικόλαος Σπουδάστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΜΕΡΟΣ Α ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012

Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Πειραιώς 132, 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Απόφαση ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 345/2012 Επί της με αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-146576/11.11.2011 καταγγελίας της εταιρείας με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 ΑΦΜ: 094430012 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ: 1683801000 Εποπτεύουσα Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ. Αδείας 1/13/28.06.1994

Διαβάστε περισσότερα

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014

www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση ΕΤΩΝ 2010-2014 ΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 34 Ιανουάριος 2015 Ηλεκτρονική Έκδοση www.pim.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΕΤΩΝ 2010-2014 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧ/ΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα