Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ:

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ:"

Transcript

1 Σφμφωνα με τα όςα ζχει ετοιμάςει το ΤΕΕ για τθν λειτουργία τθσ εφαρμογισ ςτο πλθροφοριακό του προβλζπονται τα εξισ: Συμψηφιςμόσ ειδικοφ προςτίμου για ενεργειακή αναβάθμιςη κτιρίων του νόμου 4178/2013 Για κτίρια που καταςκευάςτθκαν προ του ζτουσ 2003 κακϊσ και για λικόκτιςτα κτίρια που καταςκευάςτθκαν προ τθσ 28 θσ και υπάγονται ςτισ ρυκμίςεισ του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Αϋ 174), το ποςό του ειδικοφ προςτίμου, που καταβάλλεται δυνάμει του ανωτζρω νόμου, μπορεί να ςυμψθφίηεται με το ποςό που δαπανάται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςασ για υλοποίθςθ παρεμβάςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των κτιρίων αυτϊν. Η απόφαςθ δεν εφαρμόηεται ςε κτίρια, οι ιδιοκτιτεσ των οποίων ζχουν λάβει για αυτά επιδότθςθ από κρατικά ι ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προγράμματα που αφοροφν παρεμβάςεισ ςτον κτιριακό τομζα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ τουσ. Οι παρεμβάςεισ μπορεί να αφοροφν τόςο ςτο κζλυφοσ του κτιρίου, περιλαμβανομζνων των ανοιγμάτων, όςο και ςτα ςυςτιματα κζρμανςθσ, ψφξθσ, κλιματιςμοφ και παροχισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ. Οι παρεμβάςεισ υλοποιοφνται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και προδιαγραφζσ για τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ του Κανονιςμοφ Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ). Γηα ην ζπκςεθηζκό ιακβάλνληαη ππόςε νη δαπάλεο γηα αγνξά πιηθώλ - εμνπιηζκνύ, θαζώο θαη γηα πξόζζεηεο εξγαζίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ παξεκβάζεσλ, όπσο εξγαζίεο απνμήισζεο - απνθνκηδήο, ηνπνζέηεζεο - εγθαηάζηαζεο, απνθαηάζηαζεο, ηνπνζέηεζεο ηθξησκάησλ, θιπ, θαζώο θαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ελεξγεηαθήο επηζεώξεζεο. Σηηο αλσηέξσ δαπάλεο δελ πεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο ιακβάλνληαη ππόςε ηα όξηα ησλ δαπαλώλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ θνηλή απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθόηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Πεξηβάιινληνο, Ελέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο κε ηίηιν «Πξνθήξπμε ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Εμνηθνλόκεζε θαη νίθνλ» πνπ ζα πινπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ ΕΣΠΑ », όπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη ηζρύεη. Ο ςυμψθφιςμόσ διενεργείται για ποςό ζωσ το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειδικοφ προςτίμου μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ παραβόλου και εφόςον οι παρεμβάςεισ επιφζρουν αναβάθμιςη του κτιρίου κατά μια τουλάχιςτον ενεργειακή κατηγορία, ή ετήςια εξοικονόμηςη πρωτογενοφσ ενζργειασ μεγαλφτερη από το 30% τησ κατανάλωςησ του κτιρίου αναφοράσ. Η ςυνδρομι των προχποκζςεων διαπιςτϊνεται αποκλειςτικά κατόπιν διενζργειασ δφο ενεργειακϊν επικεωριςεων ςτο κτίριο. Η πρϊτθ λαμβάνει χϊρα μετά τθν υπαγωγι του κτιρίου ςτισ ρυκμίςεισ του Ν. 4178/2013 και πριν τθν ζναρξθ των παρεμβάςεων και θ δεφτερθ μετά τθν ολοκλιρωςθ αυτϊν για τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκισ υλοποίθςθσ των παρεμβάςεων και τθσ επίτευξθσ του ενεργειακοφ ςτόχου. Για τθ διενζργεια του ςυμψθφιςμοφ υποβάλλονται υποχρεωτικά τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: α) Αίτθςθ του ενδιαφερόμενου ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του, τα ςτοιχεία του κτιρίου για το οποίο αιτείται ςυμψθφιςμό, ο αρικμόσ τθσ

2 βεβαίωςθσ υπαγωγισ ςτισ ρυκμίςεισ του Ν. 4178/2013, το ποςό του ειδικοφ προςτίμου που ζχει υπολογιςτεί, το φψοσ τθσ δαπάνθσ για τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ και το ποςό που αιτείται να ςυμψθφιςτεί. β) Αντίγραφο τθσ άδειασ δόμθςθσ, τθσ ζγκριςθσ εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ ι τθσ ζγγραφθσ ενθμζρωςθσ προσ τθν ΥΔΟΜ αν απαιτείται για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. γ) Τα παραςτατικά για τισ ςχετικζσ δαπάνεσ, περιλαμβανομζνων των δελτίων αποςτολισ υλικϊν ι εξοπλιςμοφ. δ) Αντίγραφα των δφο Πιςτοποιητικϊν Ενεργειακήσ Απόδοςησ που εκδόθηκαν κατόπιν των ενεργειακϊν επιθεωρήςεων. Η πρϊτη λαμβάνει χϊρα πριν την ζναρξη των εργαςιϊν αλλά μετά την υπαγωγή ςτο νόμο 4178 και η δεφτερη μετά την ολοκλήρωςη των εργαςιϊν και την επίτευξη του ενεργειακοφ ςτόχου ε) Πόριςμα - Διλωςθ του Ενεργειακοφ Επικεωρθτι που διενιργθςε τθ δεφτερθ επικεϊρθςθ, ςτο οποίο δθλϊνεται θ επίτευξθ του ενεργειακοφ ςτόχου τθσ παραγράφου 4. η) Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ 75) με επικφρωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του αιτοφντοσ, με τθν οποία δθλϊνει ότι υποβάλλει το ςφνολο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, τα ςτοιχεία των οποίων είναι αλθκι, ότι όλα τα παραςτατικά δαπανϊν που υποβάλλει εκδόκθκαν για τθν αγορά υλικϊν - εξοπλιςμοφ, τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιρίου που αναφζρει θ αίτθςι του κακϊσ επίςθσ και ότι οι ιδιοκτιτεσ για το εν λόγω κτίριο δεν ζχουν λάβει επιδότθςθ από κρατικά ι ςυγχρθματοδοτοφμενα από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ προγράμματα που αφοροφν παρεμβάςεισ ςτον κτιριακό τομζα για τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ τουσ. Συμψηφιςμόσ ειδικοφ προςτίμου για Στατική Ενίςχυςη κτιρίων του νόμου 4178/2013 Για κτίρια που καταςκευάςτθκαν προ του 2003 και υπάγονται ςτισ ρυκμίςεισ του Ν. 4178/2013 (ΦΕΚ Αϋ 174), το ποςό του ειδικοφ προςτίμου, που καταβάλλεται δυνάμει του ανωτζρω νόμου, δφναται να ςυμψθφίηεται με το ποςό που δαπανάται μετά τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ παροφςθσ για τθν ςτατικι ενίςχυςθ των κτιρίων αυτϊν. Εξαιροφνται κτίρια που ζχουν λάβει για αυτά επιδότθςθ - ενίςχυςθ από προγράμματα που αφοροφν παρεμβάςεισ ςτον κτιριακό τομζα για τθν επιςκευι - αποκατάςταςθ ι ενίςχυςθ του φζροντα οργανιςμοφ τουσ ι και ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςχετικϊν προγραμμάτων ι προγραμμάτων αποκατάςταςθσ ηθμιϊν ςε κτίρια που ζχουν πλθγεί από φυςικζσ καταςτροφζσ (ςειςμό, πυρκαγιά, πλθμμφρα, κατολίςκθςθ). Οι παρεμβάςεισ αφοροφν ςτθν επιςκευι - αποκατάςταςθ ι ενίςχυςθ του φζροντα οργανιςμοφ και υλοποιοφνται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και προδιαγραφζσ που ιςχφουν για τισ υποχρεωτικζσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ φζρουςασ ικανότθτασ ςφμφωνα με τον Κανονιςμό Επεμβάςεων (ΚΑΝΕΠΕ) ι ςφμφωνα με τθ νομοκεςία που ίςχυε κατά το χρόνο ζκδοςθσ τθσ οικοδομικισ άδειασ του κτιρίου, μετά από μελζτθ και τεχνικι ζκκεςθ από αρμόδιο μθχανικό.

3 Στο ςυμψθφιςμό εντάςςονται δαπάνεσ για αγορά υλικϊν - εξοπλιςμοφ κακϊσ και για πρόςκετεσ εργαςίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των παρεμβάςεων, όπωσ εργαςίεσ αποξιλωςθσ - αποκομιδισ, τοποκζτθςθσ - εγκατάςταςθσ, αποκατάςταςθσ, τοποκζτθςθσ ικριωμάτων, κλπ, για τθν αποηθμίωςθ για τουσ απαιτοφμενουσ ελζγχουσ δόμθςθσ και για τισ μελζτεσ ςτατικισ επάρκειασ και ςτατικισ ενίςχυςθσ όταν αυτζσ δεν αναφζρονται ςτα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του ν.4178/2013 (Α 174) υποχρεωτικά δικαιολογθτικά για τθν υπαγωγι. Στθν αμοιβι των μθχανικϊν για τθν ςφνταξθ των ωσ άνω μελετϊν δφναται να ςυμψθφίηεται μζγιςτο ποςοςτό ίςο με το 5% του ιμιςυ (50%) του ειδικοφ προςτίμου. Στισ ανωτζρω δαπάνεσ ςυμψθφιςμοφ δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Για τον υπολογιςμό τθσ ςχετικισ δαπάνθσ λαμβάνεται υπόψθ το τιμολόγιο τθσ Απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων «Τιμολόγιο υπολογιςμοφ τθσ δαπάνθσ των εργαςιϊν επιςκευισ για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν ςε κτίρια που ζχουν πλθγεί από φυςικζσ καταςτροφζσ (ςειςμό, πυρκαγιά, πλθμμφρα, κατολίςκθςθ) και τθσ αντίςτοιχθσ Στεγαςτικισ Συνδρομισ». Ο ςυμψθφιςμόσ διενεργείται για ποςό ζωσ το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειδικοφ προςτίμου μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ παραβόλου. Για τθ διενζργεια του ςυμψθφιςμοφ υποβάλλονται υποχρεωτικά τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: α) Αίτθςθ του ενδιαφερόμενου ςτθν οποία αναγράφονται τα ςτοιχεία του, τα ςτοιχεία του κτιρίου για το οποίο αιτείται ςυμψθφιςμό, ο αρικμόσ τθσ βεβαίωςθσ υπαγωγισ ςτισ ρυκμίςεισ του Ν. 4178/2013, το ποςό του ειδικοφ προςτίμου που ζχει υπολογιςτεί, το φψοσ τθσ δαπάνθσ για τθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων ςτατικισ ενίςχυςθσ και το ποςό που αιτείται να ςυμψθφιςτεί. β) Τα παραςτατικά για τισ ςχετικζσ δαπάνεσ, περιλαμβανομζνων των δελτίων αποςτολισ υλικϊν ι εξοπλιςμοφ. γ) Αντίγραφο του δελτίου δομικισ τρωτότθτασ που ζχει κατατεκεί ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα διλωςθσ αυκαιρζτων και αντίγραφο τθσ μελζτθσ ςτατικισ επάρκειασ αν αυτι είναι υποχρεωτικι. Σε περίπτωςθ που δεν είναι υποχρεωτικι για τθν υπαγωγι του αυκαιρζτου ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4178/2013, εκπονείται, πριν τισ επεμβάςεισ και υποβάλλεται μελζτθ ςτατικισ επάρκειασ από αρμόδιο μθχανικό. δ) Θεωρθμζνθ άδεια δόμθςθσ ι ζγκριςθσ εργαςιϊν ςτατικισ ενίςχυςθσ του κτιρίου όπωσ αυτι ορίηεται ςτθν παράγραφο 5 του άρκρου 25 του ν.4178/2013. ε) Πόριςμα του Ελεγκτι Δόμθςθσ μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν που βεβαιϊνει τθν ορκι εκτζλεςθ των εργαςιϊν που προβλεπόταν ςτθν εκδοκείςα άδεια ςτατικισ ενίςχυςθσ. ςτ) Υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Αϋ 75) με επικφρωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ του αιτοφντοσ, με τθν οποία δθλϊνει ότι υποβάλλει το ςφνολο των απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν, τα ςτοιχεία των οποίων είναι αλθκι, ότι όλα τα παραςτατικά δαπανϊν που υποβάλλει εκδόκθκαν για τθν αγορά

4 υλικϊν/εξοπλιςμοφ, τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν και τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθ ςτατικι ενίςχυςθ του κτιρίου που αναφζρει θ αίτθςι του, κακϊσ επίςθσ και ότι για το εν λόγω κτίριο δεν ζχει λάβει επιδότθςθ/ενίςχυςθ από προγράμματα που αφοροφν παρεμβάςεισ ςτον κτιριακό τομζα για τθν επιςκευι / αποκατάςταςθ ι ενίςχυςθ του φζροντα οργανιςμοφ τουσ ι και ςυγχρθματοδοτοφμενων από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ ςχετικϊν προγραμμάτων ι προγραμμάτων αποκατάςταςθσ ηθμιϊν ςε κτίρια που ζχουν πλθγεί από φυςικζσ καταςτροφζσ (ςειςμό, πυρκαγιά, πλθμμφρα, κατολίςκθςθ). Υποβολή και ζλεγχοσ δικαιολογητικϊν Ο εξουςιοδοτθμζνοσ μθχανικόσ υποβάλλει ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα του νόμου 4178/2013 τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και υποβάλλει υπεφκυνθ διλωςθ ότι τα ςτοιχεία που υποβάλλει ζχουν ελεγχκεί για τθν ορκότθτα και τθν πλθρότθτα τουσ και ότι τα παραςτατικά που υποβάλλονται αντιςτοιχοφν ςτισ εργαςίεσ που ζχουν δθλωκεί και πραγματοποιθκεί για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ ι τθν ςτατικι ενίςχυςθ τθσ ιδιοκτθςίασ ι του ακινιτου. Είναι δυνατι θ υποβολι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν για τθν ίδια ιδιοκτθςία ι ακίνθτο και για τισ δφο περιπτϊςεισ ςυμψθφιςμοφ του ειδικοφ προςτίμου, με τθν προχπόκεςθ ότι ο ςυμψθφιςμόσ διενεργείται ςυνολικά για ποςό ζωσ το πενιντα τοισ εκατό (50%) του ειδικοφ προςτίμου μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ παραβόλου. Σε περιπτϊςεισ υπαγωγισ όπου το ενιαίο ειδικό πρόςτιμο ςυμψθφίηεται κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 20 του ν.4178/2013 για τθν εφαρμογι τθσ παροφςασ λαμβάνεται το αρχικό υπολογιηόμενο ποςό πλθρωμισ πριν το ςυμψθφιςμό κατά τα ανωτζρω. Τα καταβλθκζντα ποςά για εργαςίεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ι ςτατικισ ενίςχυςθσ αφαιροφνται από τθν τελευταία δόςθ και τισ αμζςωσ προθγοφμενεσ χρονικά ζωσ ότου ολοκλθρωκεί ο ςυμψθφιςμόσ. Σε περίπτωςθ που μετά τον ωσ άνω υπολογιςμό, προκφπτει ότι τα ιδθ καταβλθκζντα ποςά υπερβαίνουν το ποςό του προςτίμου που υπολείπεται, με βάςθ τισ διατάξεισ του παρόντοσ, δεν επιςτρζφονται οφτε αναηθτοφνται. Η αρμόδια Υπθρεςία Δόμθςθσ, ι άλλθ αρμόδια αρχι, που ορίηεται με απόφαςθ του Υπουργοφ Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ ελζγχει δειγματολθπτικά ποςοςτό τουλάχιςτον πζντε τοισ εκατό (5%) των δθλϊςεων που υποβλικθκαν, προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν τα ςτοιχεία των δθλϊςεων, που αφοροφν τθν περιγραφι τθσ καταςκευισ, τα παραςτατικά και τα δελτία αποςτολισ, κακϊσ και τα πορίςματα των επικεωρθτϊν ενζργειασ ι των Ελεγκτϊν Δόμθςθσ είναι αλθκι και ακριβι. Σε περίπτωςθ διαπίςτωςθσ ψευδϊν ςτοιχείων ι/και αναλθκϊν δθλϊςεων, το ειδικό πρόςτιμο που αρχικά είχε υπολογιςτεί από τθν θλεκτρονικι διαδικαςία του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ διπλαςιάηεται. Για τθν επιβολι του διπλαςιαςμοφ του ειδικοφ προςτίμου εκδίδεται ςχετικι διοικθτικι πράξθ από τθν αρμόδια υπθρεςία, θ οποία υποβάλλεται ςτο ΤΕΕ. Ο ζλεγχοσ μετά από καταγγελία ι εντολι δθμοςίων αρχϊν δφναται να διενεργείται από Ελεγκτζσ Δόμθςθσ όπωσ ορίηονται ςτο ν. 4030/2011 (Αϋ 249), τυχαία, μετά από θλεκτρονικι κλιρωςθ.

5 Μεταβατικζσ Διατάξεισ Οι ανωτζρω δαπάνεσ για εργαςίεσ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ που ζχουν πραγματοποιθκεί μετά τθν ζναρξθ εφαρμογισ του Ν.4178/2013 και πριν τθν δθμοςίευςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ΚΥΑ, επί ιδιοκτθςιϊν ι ακινιτων που υπάγονται ςτισ διατάξεισ του ν. 4178/2013, δφναται να ςυμψθφιςτοφν με το ειδικό πρόςτιμο, εφόςον ο Ενεργειακόσ Επικεωρθτισ βεβαιϊςει ότι οι παρεμβάςεισ επιφζρουν αναβάκμιςθ του κτιρίου κατά μια τουλάχιςτον ενεργειακι κατθγορία, ι ετιςια εξοικονόμθςθ πρωτογενοφσ ενζργειασ μεγαλφτερθ από το 30% τθσ κατανάλωςθσ του κτιρίου αναφοράσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ςτα ςχετικά δικαιολογθτικά γίνεται ειδικι μνεία για τθν χρονολογία ζκδοςθσ των δικαιολογθτικϊν και των παραςτατικϊν ςε ςχζςθ με τισ προβλεπόμενεσ θμερομθνίεσ εφαρμογισ του παρόντοσ άρκρου. Πλθν του αρχικοφ πιςτοποιθτικοφ ενεργειακισ απόδοςθσ υποβάλλονται τα λοιπά δικαιολογθτικά κατά τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ απόφαςθσ. ***** Ενδεικτικά, για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ, κα ακολουκθκεί το πρότυπο του προγράμματοσ «εξοικονομϊ κατ οίκον», όπου περιλαμβάνονται γενικά οι ακόλουκεσ κατθγορίεσ εργαςιϊν: 1. Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ (πιαίζηα/παινπίλαθεο) θαη ηνπνζέηεζε ζπζηεκάησλ ζθίαζεο. Λόγσ ηεο απαίηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε, ε παξέκβαζε αθνξά θαηά βάζε, αιιά όρη απνθιεηζηηθά, ζε ζεξκνκνλσηηθά/ ζεξκν δηαθνπηόκελα θνπθώκαηα κε δηπινύο παινπίλαθεο. Επηιέμηκε είλαη θαη ε αιιαγή κόλν ηνπ παινπίλαθα κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη επηηπγράλεηαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε. Επηιέμηκε, επίζεο, είλαη ε αληηθαηάζηαζε εμώπνξηαο ζε κνλνθαηνηθία θαη θνπθσκάησλ θιηκαθνζηαζίνπ θαη θσηαγσγνύ ζε πνιπθαηνηθία. Δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη όκσο «αλνίγκαηα» πξνο εζσηεξηθνύο ρώξνπο ηνπ θηεξίνπ ζεξκαηλόκελνπο ή κε (π.ρ. πόξηα δηακεξίζκαηνο). Σηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηνπνζέηεζε εμσηεξηθώλ ζθηάζηξσλ θαη θηλεηώλ πξνζηαηεπηηθώλ εμσθύιισλ ζηα αλνίγκαηα (παληδνύξηα, ξνιά). 2. Τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ ςτο κτθριακό κζλυφοσ ςυμπεριλαμβανομζνου του δϊματοσ/ςτζγθσ και τθσ πιλοτισ. Στθν κατθγορία αυτι είναι επιλζξιμθ και θ τοποκζτθςθ εςωτερικισ κερμομόνωςθσ όταν θ τοποκζτθςθ εξωτερικισ κερμομόνωςθσ είναι τεχνικά αδφνατθ ι δεν επιτρζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία (π.χ. διατθρθτζα κτιρια, παραδοςιακοί οικιςμοί). 3. Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ και ςυςτιματοσ παροχισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ. Στθν κατθγορία αυτι είναι επιλζξιμεσ: Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση συστήματος καυστήρα ή/και λέβητα με καινούριο σύστημα πετρελαίου ή φυσικού αερίου (κεντρικό ή ατομικό) ή σύστημα που λειτουργεί κυρίως με την αξιοποίηση ανανεώσιμης πηγής

6 ενέργειας, Α.Π.Ε., (π.χ. καυστήρας βιομάζας, αντλίες θερμότητας, ηλιοθερμικά συστήματα, κλπ.) ή σύστημα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Η εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ). Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονο διακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης. Η τοποθέτηση ηλιακών συστημάτων για την παροχή ζεστού νερού χρήσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ). Ειδικά για τθν περίπτωςθ πρόταςθσ αντικατάςταςθσ καυςτιρα/ λζβθτα πετρελαίου με νζο ίδιασ τεχνολογίασ κα πρζπει με βάςθ τα χαρακτθριςτικά τουσ και τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ καυςαερίων να τεκμθριϊνεται επαρκϊσ, από τον Ενεργειακό Επικεωρθτι, θ ανάγκθ για τθν αλλαγι ζναντι ςυντιρθςθσ ι χθμικοφ κακαριςμοφ (π.χ. λζβθτασ που ζχει υποςτεί ανεπανόρκωτεσ φκορζσ). Η πρόταςθ (ςυνδυαςμόσ παρεμβάςεων) για ενεργειακι αναβάκμιςθ, που υποβάλλεται με τθν αίτθςθ, κα πρζπει να καλφπτει τθν ακόλουκθ απαίτθςθ που αποτελεί τον ελάχιςτο ενεργειακό ςτόχο: αναβάθμιςη κατά μια τουλάχιςτον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετήςια εξοικονόμηςη πρωτογενοφσ ενζργειασ να είναι μεγαλφτερη από το 30% τησ κατανάλωςησ του κτηρίου αναφοράσ (kwh/m2). Για τον ζλεγχο τθσ ικανοποίθςθσ τθσ ανωτζρω απαίτθςθσ κα πρζπει τα υλικά και τα ςυςτιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για τισ παρεμβάςεισ να φζρουν ενεργειακι πιςτοποίθςθ. Επιςθμαίνεται ότι επιτυγχάνεται αυξθμζνθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ όταν τα δομικά ςτοιχεία και οι επιμζρουσ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ πλθροφν, μετά τισ παρεμβάςεισ, τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 3 του άρκρου 8 του ΚΕΝΑΚ ςε ςυμφωνία και με τα οριηόμενα ςτισ ςχετικζσ Τεχνικζσ Οδθγίεσ ΤΕΕ (ΤΟ ΤΕΕ). Επιπλζον τα δομικά υλικά και τα θλεκτρομθχανολογικά ςυςτιματα, για τα οποία υφίςταται ςχετικι υποχρζωςθ από τθν κείμενθ νομοκεςία, κα πρζπει να φζρουν ςιμανςθ CE. Στισ ανωτζρω δαπάνεσ ανά ειδικότερθ παρζμβαςθ

7 ςυμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόςκετεσ αναγκαίεσ εργαςίεσ για τθν ολοκλθρωμζνθ υλοποίθςθ τθσ παρζμβαςθσ όπωσ ςκαλωςιζσ, επιχρίςματα, μικροεργαςίεσ αποκατάςταςθσ τθσ εμφάνιςθσ του ςτοιχείου ςτο οποίο ζγινε θ παρζμβαςθ, αποξθλϊςεισ/κακαιρζςεισ και αποκομιδι, ςιτεσ, διαμόρφωςθ κλίςεων απορροισ ςτο δϊμα, υγρομόνωςθ, απαραίτθτεσ εργαςίεσ και επεμβάςεισ για τθν ορκι λειτουργία/ςυμπεριφορά τθσ κερμομόνωςθσ, απαραίτθτεσ επεμβάςεισ ςτθ ςτζγθ (π.χ. αντικατάςταςθ κεραμιδιϊν) κ.λπ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Χρήσιμες Πληροφορίες Σε ισχύ βρίσκεται από το Μάρτιο του 2012, με ανανεωμένους ευνοϊκούς για τους ενδιαφερόμενους όρους, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα

Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Τι προβλέπει η απόφαση για τον συμψηφισμό προστίμων για αυθαίρετα Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Περιβάλλοντος η Κοινή Υπουργική Απόφαση, βάσει της οποίας θα μπορεί να γίνεται ο συμψηφισμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις.

Είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων για μεμονωμένα διαμερίσματα πολυκατοικίας χωρίς προϋποθέσεις. 01.06.2011 ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ- ΚΙΝΗΤΡΑ- ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ Επιλέξιμα για το πρόγραμμα είναι τα κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μέχρι την 31.12.1989, βρίσκονται

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία, πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ «Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας και

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ Υπογράφηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' Οίκον". Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που απευθύνεται σε ιδιοκτήτες των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011 ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΕΡΩΣΗΜΑΣΩΝ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Ανώνυμη Εταιρεία Αρ. Μ.Α.Ε. 42807/06/Β/99/30 ΕΔΡΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ Αρικμόσ Πρωτοκόλλου: 2898/12.04.2011 ΘΕΜΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ, ΠΑΡΑΜΕΣΡΟΙΗΗ ERP-BI ΠΡ.Φ 161/2011

Διαβάστε περισσότερα

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.

Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1. Μειέηε Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο (ΜΔΑ) Δλεκεξωηηθή Ηκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΗ-ΜΗΒΔ-ΠΓΜΗ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 Περιετόμενα Μελέηης Ενεργειακής απόδοζης Η Μελζτθ Ενεργειακισ Απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ

1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΕΤΘΣΛΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΑΣΘΣ 2012 1 ΡΛΛΝΑΚΑΣ ΡΕΛΛΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΟΙΜΡ ΞΕΤΡΥ... 3 2. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΔΙΡΙΜΘΥΘΥ... 6 3. ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΤΑΥΦΘΤΙΡΦΘΦΩΟ ΦΘΥ ΔΙΕΧΘΧΟΥΘΥ ΑΟΘΩΣΙΟΡΧ ΔΧΟΑΞΙΜΡΧ ΜΑΙ ΜΑΦΑΤΦΙΥΘΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011

Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Δεκζμβριοσ 2011 Πρόγραμμα Δράςθσ 2012 Σελ. 1 από 94 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΕΙΑΓΩΓΘ... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ II ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ ΜΟΝΑΔΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ... 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΘ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΘΘ (Δ.ΘΛΕ.Δ.) Γ.Γ.Δ.Ε. ΟΔΘΓΙΕ ΧΡΘΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΔΘΛΩΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα