Το έργο εδαφικής συνεργασίας «BSBEEP» ξεκίνησε!!!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έργο εδαφικής συνεργασίας «BSBEEP» ξεκίνησε!!!"

Transcript

1 Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan Ενηµερωτικό ελτίο Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan Newsletter Ιούνιος-Νοέµβριος / No.1 Το έργο εδαφικής συνεργασίας «BSBEEP» ξεκίνησε!!! Το Έργο Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια της Μαύρης Θάλασσας (εφεξής BSBEEP), έχει ξεκινήσει µε τη συνεργασία δέκα (10) εταίρων από συνολικά έξι (6) χώρες της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. Συµµετέχουν έξι ήµοι, τρία Πανεπιστήµια και ένα Ερευνητικό Ίδρυµα. Το BSBEEP, στοχεύει στην ισχυροποίηση των σχέσεων και της συνεργασίας των φορέων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, µέσω της ενίσχυσης των διοικητικών ικανοτήτων των τοπικών αρχών και άλλων φορέων. Το έργο BSBEEP συγχρηµατοδοτείται από το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας » (εφεξής BSB - JOP), το οποίο µε τη σειρά του αντλεί χρηµατοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (εφεξής ENPI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3: «Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων για το σχεδιασµό και την υλοποίηση τοπικών πολιτικών ανάπτυξης» του BSB - JOP. Ο στόχος του BSBEEP, η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων των τοπικών αρχών και φορέων, θα υλοποιηθεί µέσα από την ενεργοποίηση των εταίρων σε ένα πολύ κρίσιµο τοµέα: την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (εξοικονόµηση ενέργειας), µια επιλογή που έχει σηµαντικές περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιπτώσεις σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο. ιάρκεια έργου: 24 µήνες (Ιούνιος 2013 Ιούνιος 2015). Το Εταιρικό Σχήµα Συνεργασίας του έργου BSBEEP: Επικεφαλής Εταίρος: ήµος Καβάλας, Ελλάδα. Εταίροι ENPI: ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Ελλάδα, ήµος Galati, Ρουµανία, Πανεπιστήµιο Dunarea de Jos, Galati, Ρουµανία, Αµερικάνικο Πανεπιστήµιο της Αρµενίας (AUA), Αρµενία, Ταµείο Ανανεώσιµων Πηγών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Αρµενία, ήµος Cahul,Μολδαβία, ήµος Mykolayiv, Ουκρανία, Επικεφαλής Εταίρος IPA: Μητροπολιτικός ήµος Σαµψούντας, Τουρκία, Εταίροι IPA: ήµος Tekirdağ (Ραιδεστού), Τουρκία Έµµεσα ωφελούµενοι του έργου BSBEEP: Συλλογικά όργανα, όπως Εµπορικά και Τεχνικά Επιµελητήρια, σύλλογοι µηχανικών, συλλογικοί φορείς εργαζοµένων, επαγγελµατικοί σύλλογοι. Συγκεκριµένες επαγγελµατικές οµάδες, όπως επιχειρηµατίες, τεχνίτες, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των κατασκευών, δηµοσιογράφοι που καλύπτουν θέµατα ενέργειας - περιβάλλοντος. Θεσµοί και οργανισµοί, που σχετίζονται µε τον τοµέα της ενέργειας, όπως δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), κατασκευαστικές εταιρείες, παραγωγοί δοµικών προϊόντων και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Ευρύτερο κοινό, πιθανοί επενδυτές καθώς και ευαισθητοποιηµένοι και ενεργοί καταναλωτές ενέργειας. Κύρια οµάδα ραστηριοτήτων του έργου BSBEEP GA1- Συλλογή και διάδοση γνώσης και πληροφοριών: Ανάλυση της υφιστάµενης εξωτερικής κατάστασης. GA2- Προετοιµασία για την Εφαρµογή: Ανάλυση της τρέχουσας εσωτερικής κατάστασης GA3- Ολοκληρωµένες διεργασίες σχεδιασµού: Εφαρµογή, σχεδιασµός και εκπαίδευση. GA4 - ράσεις δηµοσιοποίησης (προβολή και διάχυση) GΑ5 - ιαχείριση και Συντονισµός του έργου Άµεσα ωφελούµενοι του έργου BSBEEP (οµάδες στόχοι): ήµοι (τµήµατα τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών) Πανεπιστήµια (σχετικές σχολές και εργαστήρια), ηµοτικοί υπάλληλοι (διοικητικό και τεχνικό προσωπικό), οικοδοµικές επιχειρήσεις, και εξειδικευµένοι σε θέµατα περιβάλλοντος, ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας δηµοσιογράφοι. Εκτιµώµενα Αποτελέσµατα του Έργου BSBEEP: R1 Συστηµατική Ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών, σχετικά µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και διάχυση των αποτελεσµάτων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας BSBEEP Newsletter / Ιούνιος-Νοέµβριος

2 R2-Συλλογή έγκυρων δεδοµένων και εκπόνηση µιας εκτενούς ανάλυσης σε δύο τοµείς παρέµβασης: (1) στα δηµοτικά κτίρια και (2) στην κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο δήµων. R3-Εκπόνηση µιας σειράς αξιόπιστων µελετών που θα συµβάλλουν στο βραχύ και µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των εταίρων σε θέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας. R4-Ενηµέρωση και Κατάρτιση στοχευµένων οµάδων και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, σε θέµατα διαχείρισης της ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. R5-Ενέργειες επικοινωνίας µε το ευρύτερο κοινό και διάδοση κεφαλαιοποίηση των κοινών δράσεων και των αποτελεσµάτων του Έργου. Ενίσχυση της Εταιρικής Σχέσης και της βιωσιµότητας του Έργου. R6- Ορθή και χρηστή διαχείριση του τεχνικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου. Μεταφορά τεχνογνωσίας για τη ιαχείριση Έργων της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Το BSBEEP Pool (βάση δεδοµένων παρόχων υπηρεσιών) και το BSBEEP Agora (βάση δεδοµένων προϊόντων) είναι τα δύο (2) σηµαντικότερα εργαλεία για τη βιωσιµότητα και την αειφορία του έργου. Το BSBEEP Pool αποτελεί το πρώτο ολοκληρωµένο διαπεριφερειακό µητρώο εµπειρογνωµόνων σχετικών µε την ενεργειακή αποδοτικότητα στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Πρόκειται για µια βάση δεδοµένων που περιέχει ενεργούς φορείς και ειδικούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας. Το BSBEEP Pool θα προωθήσει τα αποτελέσµατα του έργου BSBEEP και θα ενισχύσει την επικοινωνία και τη συνεργασία των εµπειρογνωµόνων. Το BSBEEP Agora αποτελεί µια πλατφόρµα, προβολής και προώθησης δοµικών υλικών και συστηµάτων που θεωρούνται ότι είναι τα πλέον κατάλληλα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στις συγκεκριµένες κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας και της ιδιαίτερης περιοχής του κάθε εταίρου. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ των ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του ΕΡΓΟΥ BSBEEP Οµάδα ραστηριοτήτων 1 (GA1): Συλλογή και διάδοση γνώσης και πληροφοριών - Ανάλυση της υφιστάµενης εξωτερικής κατάστασης Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, έχει ετοιµάσει τις προδιαγραφές για τις πέντε επιµέρους µελέτες GA1, οι οποίες σχετίζονται µε την ανάλυση της υφιστάµενης εξωτερικής κατάστασης. Οι προδιαγραφές αυτές συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν για όλους τους εταίρους. Το.Π.Θ. εκπόνησε και διένειµε σε όλους τους εταίρους ένα αναλυτικό χρονοδιάγραµµα και ένα περίγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει συγκεκριµένες οδηγίες, σύνταξης των µελετών. Όλες οι µελέτες θα έχουν τριµερή δοµή, όπου σε ένα εισαγωγικό κεφάλαιο θα παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία της κάθε µελέτης, µια κύρια οµάδα κεφαλαίων θα περιλαµβάνει τη συλλογή των πληροφοριών και των δεδοµένων της κάθε µελέτης και ένα τελικό συγκριτικό κεφάλαιο, όπου όλες οι συλλεγόµενες πληροφορίες και τα δεδοµένα θα εξετάζονται εξονυχιστικά έτσι ώστε να εντοπιστούν τα κοινά θέµατα ή ακόµη και οι αντιθετικές προσεγγίσεις. Επιπροσθέτως, θα συλλεχθεί και θα αξιολογηθεί η βιβλιογραφία σχετικά µε τη νοµοθεσία που αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων. Οµάδα ραστηριοτήτων 2 (GA2): Προετοιµασία για την Εφαρµογή - Ανάλυση της υφιστάµενης εσωτερικής κατάστασης Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, έχει ήδη αναπτύξει και διανείµει ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε σκοπό να δηµιουργήσει ένα συγκριτικό αναλυτικό προφίλ όσον αφορά την ενέργεια, το περιβάλλον και τα χωρικά χαρακτηριστικά του κάθε δήµου. 2 BSBEEP Newsletter / Ιούνιος-Νοέµβριος 2013 Όλοι οι εταίροι έχουν συµπληρώσει το εν λόγω ερωτηµατολόγιο. Ο ήµος Καβάλας, έχει αρχίσει εσωτερικές διαβουλεύσεις σχετικά µε την εφαρµογή ενεργειακών ελέγχων στα πλέον κατάλληλα κτίρια. Ο ήµος Galati και ο ήµος Cahul, συνεργάστηκαν για την υλοποίηση µιας εξωτερικής πραγµατογνωµοσύνης που σχετίζεται µε όλους τους στόχους του GA2. Το Πανεπιστήµιο "«Dunarea de Jos " Galati RO, είναι έτοιµο να ξεκινήσει την εκτέλεση του πακέτου δράσεων GA2. Το Αµερικανικό Πανεπιστήµιο της Αρµενίας, έθεσε τους στόχους αξιολόγησης και τις περιπτώσεις όπου η ενεργειακή επιθεώρηση θα εφαρµοστεί για την αποτίµηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Ο ήµος Mykolayiv, δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη η συλλογή των στατιστικών στοιχείων και η ανάπτυξη ενός καταλόγου πιθανών εγκαταστάσεων όπου θα εφαρµοστούν ενεργειακές επιθεωρήσεις. Ο ήµος Σαµψούντας και ο ήµος Tekirdağ, ετοιµάζουν την ίδια λίστα κτιριακών συνόλων, όπου θα εφαρµοστούν οι ενεργειακές επιθεωρήσεις, ενώ προετοιµάζουν τους τοπικούς εταίρους για την επόµενη οµάδα δραστηριοτήτων σχετικά µε διαδικασίες σχεδιασµού παρέχοντας τους έγκυρα δεδοµένα και ανάλυση. To ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, πραγµατοποιεί συλλογή των διεθνών µεθοδολογιών σχετικά µε τα εργαλεία αποτίµησης της ενεργειακής κατανάλωσης (e-tool). Ο ήµος Galati, εντοπίζει παρόµοια εργαλεία που χρησιµοποιούνται στη Ρουµανία, ενώ είναι έτοιµος να οργανώσει µία συνάντηση εργασίας µε συγκεκριµένους κατασκευαστές λογισµικού. Όλοι οι υπόλοιποι εταίροι εφαρµόζουν τη µεθοδολογία συλλογής δεδοµένων και συµβάλουν στη σύνταξη των προδιαγραφών του εργαλείου e-tool. Ο ήµος Σαµψούντας και ο ήµος Tekirdağ, έχουν αρχίσει τον προσδιορισµό µιας οµάδας κτιρίων κατάλληλων για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης. Οµάδα ραστηριοτήτων 3 (GA3): Ολοκληρωµένες διεργασίες σχεδιασµού Εφαρµογή, σχεδιασµός και εκπαίδευση Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και οι τέσσερις δραστηριότητες από GA3.1 µέχρι GA 3.4, δεν έχουν ακόµα ενεργοποιηθεί. Οµάδα ραστηριοτήτων 4 (GA4): ράσεις δηµοσιοποίησης Το Ερωτηµατολόγιο που αναπτύχθηκε από το ήµο Καβάλας- GR συµπληρώθηκε από όλους τους εταίρους και παρείχε όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για την εκπόνηση του Τελικού Σχεδίου Επικοινωνίας. Ένα σχέδιο ενός κοινού προγράµµατος επικοινωνίας έχει σταλεί στους εταίρους για διαβούλευση. Αν και το Σχέδιο Επικοινωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί, έχουν ήδη λάβει χώρα δραστηριότητες επικοινωνίας. Η πλειοψηφία των εταίρων είχαν τις πρώτες επαφές µε µια σειρά κατάλληλων οµάδων-στόχων και ενδιαφερόµενων φορέων. Οµάδα ραστηριοτήτων 5 (GA5): ιαχείριση και συντονισµός του έργου Όλοι οι εταίροι έχουν συγκροτήσει τις εσωτερικές Οµάδες Υλοποίησης Έργου, έχουν οργανώνει τις εσωτερικές συναντήσεις τους, έχουν προετοιµάσει τα έγγραφα διενέργειας των διαγωνισµών και έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη υπογράψει τις σχετικές συµβάσεις. Επισκεφθείτε µας στο για πιο λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε Έργο BSBEEP.

3 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BSBEEP BSBEEP - Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου στη Σαµψούντα Η Πρώτη ιεθνής Συνάντηση της Επιτροπής Επίβλεψης του έργου BSBEEP πραγµατοποιήθηκε στη Σαµψούντα µε τη συµµετοχή των εκπροσώπων όλων των σχετικών θεσµικών οργάνων και οργανισµών στις 5 και 6 Αυγούστου Στην ηµερήσια διάταξη της Εναρκτήριας Συνάντησης συµπεριλήφθηκαν η λεπτοµερής περιγραφή των δραστηριοτήτων του έργου, οι αρµοδιότητες των εταίρων, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, το πρόγραµµα των εργασιών και ο χρονικός σχεδιασµός, οι κανόνες επικοινωνίας και προβολής, καθώς και οι οικονοµικές και διοικητικές πτυχές του έργου. Η περιφέρεια, ο οργανισµός, οι υπηρεσίες και οι προσδοκίες κάθε εταίρου του έργου BSBEEP, παρουσιάστηκαν από όλους τους εταίρους που συµµετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση στην Σαµψούντα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής ανασκοπήθηκαν και συζητήθηκαν όλες οι δραστηριότητες του έργου, επικαιροποιήθηκε ο χρονικός σχεδιασµός του έργου και διευκρινίστηκαν οι απαιτήσεις υποβολής των εκθέσεων. Την εναρκτήρια συνάντηση του έργου BSBEEP, τίµησαν µε τη συµµετοχή τους ο Δήµαρχος Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής και ο Δήµαρχος του Μητροπολιτικού Δήµου Σαµψούντας κ. Yusuf Ziya Yılmaz, παρουσία της κας. Leyla Üstel Çağatay, µέλος της οµάδας έργου του Δήµου Σαµψούντας. Μία Συνέντευξη Τύπου που αφορά την Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου BSBEEP διοργανώθηκε στη Σαµψούντα, µε σκοπό να αυξηθεί το ενδιαφέρον και να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες στο ευρύ κοινό, καθώς και να προσελκυσθούν συµµετέχοντες στο έργο. ήµος Καβάλας: Επίσηµη έγκριση του Σχεδίου ράσης Αειφορικής Ενέργειας του ήµου Καβάλας, Σ ΑΕ (SEAP, Sustainable Energy Action Plan). Στο τέλος του Νοεµβρίου 2013, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Centre), πιστοποίησε ότι το Σχέδιο ράσης Αειφορικής Ενέργειας του ήµου Καβάλας (Σ ΑΕ) έχει περάσει επιτυχώς την πλήρη ανάλυση. (βλ.:http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en. html?city_id=2557&seap) ραστηριότητες προετοιµασίας για την πρώτη τοπική συνάντηση ενδιαφεροµένων και τοπικών φορέων του έργου BSBEEP του ήµου Καβάλας. Κατά τη διάρκεια συνάντησης στα µέσα Νοεµβρίου µεταξύ του διοικητικού προσωπικού του ήµου Καβάλας και εµπειρογνωµόνων, που έλαβε χώρα στο ηµαρχείο ετέθησαν οι στόχοι, αποσαφηνίσθηκαν οι δραστηριότητες προετοιµασίας και ανατέθηκαν καθήκοντα στους συµµετέχοντες, για τη διοργάνωση της πρώτης δηµόσιας εκδήλωσης του έργου BSBEEP, προς τους κοινωνικούς εταίρους και ενδιαφερόµενους. Η επόµενη συνάντηση εργασίας, για το BSBEEP, έχει προγραµµατιστεί για τα µέσα Ιανουαρίου ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης: Ενεργειακή αναβάθµιση φοιτητικών εστιών. Το.Π.Θ. συµµετέχει στο έργο «ELIH- MED», (χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα MED), µε επίκεντρο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες οικογενειών χαµηλού εισοδήµατος (LIH) στην ευρύτερη περιοχή του προγράµµατος MED (Μεσόγειος). Το.Π.Θ. θα ωφεληθεί από την ανακατασκευή 630 διαµερισµάτων σε 5 φοιτητικά κτίρια. Τεχνικά έργα: Εξωτερική µόνωση στους τοίχους και στις πιλοτές, εγκατάσταση συσκευών ελέγχου θέρµανσης, ηλιακό θερµικό σύστηµα συνδεδεµένο στην υπάρχουσα υποδοµή του δικτύου, αντικατάσταση των λαµπτήρων πυρακτώσεως στα δωµάτια µε CFL. (βλ. Energeiakh-anabathmish-twn-foithtikwn-estiwn-sthn- Komothnh) Πρωτόκολλο Τεχνικής Συνεργασίας από το Μητροπολιτικό ήµο Σαµψούντας. Ο Μητροπολιτικός ήµος Σαµψούντας και η Ένωση Μηχανολόγων Μηχανικών Παράρτηµα Σαµψούντας, έχουν υπογράψει ένα Πρωτόκολλο Καλής Θέλησης και Τεχνικής Συνεργασίας, προκειµένου να συνεισφέρουν αµοιβαία τις τρέχουσες εµπειρίες τους σχετικά µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και να βελτιώσουν το περιεχόµενο και την ποιότητα των δραστηριοτήτων του έργου. Το Πρωτόκολλο θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου BSBEEP. Αυτό το πρωτόκολλο είναι το πρώτο πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφεται, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BSBEEP. Φοιτητικές κατοικίες στην πανεπιστηµιούπολη του ΔΠΘ, στην Κοµοτηνή, Ελλάδα. BSBEEP Newsletter / Ιούνιος-Νοέµβριος

4 Εργαστήριο LEMIE - ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης & Βιοµηχανικής Οικολογίας (LEMIE), συµµετέχει πλήρως στο έργο BSBEEP, καθώς ο επικεφαλής του Επίκ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Γκαϊντατζής, είναι ο κυριότερος συνεργάτης και υπεύθυνος εταίρος της Οµάδας ραστηριοτήτων 1 (GA1) σχετικά µε τη συλλογή και τη διάδοση γνώσεων & δεδοµένων. Επιπλέον, το LEMIE, συµµετέχει ενεργά στο GA2 και πιο συγκεκριµένα στην εκτίµηση της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων περιβαλλοντικών δεδοµένων του ήµου Καβάλας, ενώ εξετάζει και αναπτύσσει µια πρωτοποριακή µέθοδο αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης (e-tool), για τα κτίρια οι οποία βασίζεται σε πρόσφατα δεδοµένα και σύγχρονες µεθοδολογίες. Το Εργαστήριο συµµετέχει σε όλες τις Οµάδες ραστηριοτήτων του BSBEEP προσφέροντας την εµπειρία και τις γνώσεις του σε σχετικά θέµατα. Ο κ. Costel Hanta, BSBEEP Συντονιστής του έργου στο Δήµο Galati και ο καθηγητής κ. Viorel Popa, Συντονιστής του έργου για το πανεπιστήµιο «Dunarea de Jos Galati, παρουσιάζουν το πρόγραµµα. Παράλληλα, το LEMIE παράγει επιστηµονικό έργο µε δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, µέσω της συµµετοχής του σε διεθνή συνέδρια και σε χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το προφίλ του LEMIE και τις ερευνητικές δραστηριότητές του παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του: Οµάδα Τοπικής ράσης - Galati BSBEEP POOL από το ήµο Galati Στις 3 Οκτωβρίου 2013, ο ήµος του Galati, µαζί µε το Πανεπιστήµιο του "Κάτω ούναβη" διοργάνωσαν από κοινού, µια συνάντηση εργασίας, κατά την οποία η Οµάδα Τοπικής ράσης - BSBEEP POOL - συγκροτήθηκε σε τοπικό επίπεδο. Η Οµάδα Τοπικής ράσης αποτελείται από εκπροσώπους του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα που θα συµµετέχουν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων που έχουν αναληφθεί. Κατά την πρώτη αυτή συνάντηση, παρουσιάστηκε το έργο BSBEEP: οι στόχοι, οι συνεργάτες, οι οµάδες-στόχοι, οι τελικοί δικαιούχοι, τα αποτελέσµατα και οι κατηγορίες ενδιαφεροµένων µαζί τη µεθοδολογία της συµµετοχής τους. Η επόµενη συνεδρίαση του Galati BSBEEP POOL, έχει προγραµµατιστεί να λάβει χώρα το Φεβρουάριο του ΣΧΕΤΙΚΑ µε το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας » Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας », παρακαλούµε να επισκεφθείτε: Οι συµµετέχοντες στην οµάδα του Galati BSBEEP POOL. ήµος Galati: Παρουσίαση του έργου BSBEEP στο 4ο ιεθνές Συµπόσιο Ηλεκτρικής και Ηλεκτρονικής Μηχανικής (ISEEE). Το 4ο ιεθνές Συµπόσιο Ηλεκτρικής και Ηλεκτρονικής Μηχανικής (ISEEE) πραγµατοποιήθηκε από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2013 στο Πανεπιστήµιο "Dunarea de Jos" στο Galati της Ρουµανίας. Το Συµπόσιο αποτελεί παραδοσιακά, µια σηµαντική συνάντηση ερευνητών, επαγγελµατιών και µεταπτυχιακών φοιτητών, προκειµένου να ανταλλαγούν εµπειρίες και απόψεις µεταξύ εµπειρογνωµόνων από όλο τον κόσµο. Το συµπόσιο είχε ως στόχο να αναδειχθεί ως ένα διεθνές φόρουµ στο οποίο µπορεί να λάβει χώρα η αποτελεσµατική ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών µεταξύ των ερευνητών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους θεωρητικούς και εφαρµοσµένους τοµείς της ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής µηχανικής, των ηλεκτρονικών ισχύος και των τηλεπικοινωνιών. Στο συµπόσιο παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σχετικά µε τις τελευταίες τάσεις και γνώσεις για την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου τεχνολογίας στο συγκεκριµένο τοµέα. 4 BSBEEP Newsletter / Ιούνιος-Νοέµβριος 2013

5 Το συµπόσιο παρείχε επίσης ένα ευρύ φάσµα από εργαστηριακά σεµινάρια, συζητήσεις και εκθέσεις µε στόχο την πλήρη ενηµέρωση των συµµετεχόντων. Θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του συµποσίου περιλαµβάνουν: Ηλεκτρονικά Ισχύος και Ηλεκτρικά Συστήµατα Κίνησης, Θεωρία Επεξεργασίας Σήµατος και Αλγόριθµους, Συστήµατα Ισχύος, Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα και Συστήµατα, Υβριδικά Συστήµατα, Επεξεργασία Σήµατος Εικόνας - Λόγου Ήχου, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Επικοινωνίες, Οργανολογία και Μετρήσεις, Μηχανική Ελέγχου, Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα, Ενσωµατωµένα Συστήµατα, Ηλεκτρικά Κυκλώµατα και Συστήµατα, Υπολογιστική Νοηµοσύνη, Προτυποποίηση και Προσοµοίωση, Αυτόνο- µα και Ευφυή Συστήµατα, Αναγνώριση Προτύπων, Επεξεργασία και Μηχανική Πληροφοριών, Παράλληλη και Αντίστροφη Μηχανική, Εκπαίδευση Μηχανικών, Ηλεκτρικές Μηχανές και Μετασχηµατιστές, Μηχανική Λογισµικού και Εργαλεία. Οι συµµετέχοντες εκπρόσωποι των ξένων χωρών παρουσίασαν 13 εργασίες (Ρωσία-5, Λευκορωσία 3, PRC-1, Πολωνία-2, Γερµανία 1 και Λιβύη-1). Επίσης, 49 παρουσιάσεις του συνεδρίου δηµοσιεύτηκαν στα πρακτικά του συνεδρίου. Το Κέντρο Εφαρµοσµένης Έρευνας στη Μηχανική Ισχύος, ιδρύθηκε µε απόφαση πρωθυπουργού το 1998, για την επίλυση ορισµένων θεωρητικών και εφαρµοσµένων προβληµάτων περιφερειακής ενεργειακής ανάπτυξης, όσο και ανάπτυξης δηµοτικών δικτύων ύδρευσης. Το 1999, αποτελεί µια σηµαντική χρονιά, καθώς το Κέντρο και το προσωπικό του πιστοποιήθηκαν να επιθεωρούν τις κρατικά χρηµατοδοτούµενες και τις ιδιωτικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις στον τοµέα της ενέργειας και της διαχείρισης έργων για P2M (2008) συστήµατα. Το Κέντρο έχει δύο εξειδικευµένα εργαστήρια. Η παρουσίαση του έργου BSBEEP στο Δήµο Galati Tο έργο BSBEEP στη διεθνή εκδήλωση ιεθνές επιστηµονικό και τεχνικό συνέδριο για τη ηµοτική Ενέργεια: Προβλήµατα και Λύσεις από το ήµο Mykolayiv. Το Κέντρο Εφαρµοσµένης Έρευνας στη Μηχανική Ισχύος του Εθνικού Πανεπιστηµίου Ναυπηγικής «Ναύαρχος Makarov» (συνεργάτης του Mykolayiv στο έργο BSBEEP), οργάνωσε ένα διεθνές επιστηµονικό και τεχνικό συνέδριο µε τίτλο ηµοτική ενέργεια: προβλήµατα, λύσεις. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 65 εργασίες µε τη συµµετοχή 30 ιδρυµάτων και οργανισµών, από έξι χώρες. Ο διευθυντής της έρευνας και ιδρυτής του Κέντρου, είναι µέλος της Ακαδηµίας Μηχανικών και της Ουκρανικής Ακαδηµίας Ενέργειας και µέλος της επιτροπής εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου περιφερειακών κατασκευών και κατοικιών της Ουκρανίας. Το προσωπικό του Κέντρου, είναι αρκετά έµπειρο, ώστε να αναλάβει τις σχετικές δραστηριότητες. Μπορεί επίσης να διασφαλίσει την εκτέλεση των συµβάσεων που σχετίζονται µε την αναβάθµιση του δηµοτικού συστήµατος παροχής ενέργειας (δηλ. ενεργειακές επιθεωρήσεις, ανάπτυξη των περιφερειακών προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και βελτιστοποίηση του συστήµατος παροχής ενέργειας, οικολογική επιθεώρηση, ανάπτυξη µελετών τεχνικής και οικονοµικής σκοπιµότητας των έργων και µεταρρύθµισης προγραµµάτων σε ενεργειακά αντικείµενα, ανάπτυξη των ηλεκτρονικών σχεδίων εφοδιασµού ενέργειας, κ.λπ.) και των δηµοτικών συστηµάτων παροχής ύδατος. Τα µέλη του προσωπικού του Κέντρου συµµετέχουν σε εξατοµικευµένα σεµινάρια κατάρτισης, τόσο τοπικά όσο και στο εξωτερικό. Το Κέντρο αποτελεί έναν περιφερειακό ηγέτη, για το βιοµηχανικό τοµέα στα πεδία της ικανότητας, της επάρκειας και της ποιότητας. Από την ίδρυσή του, το Κέντρο έχει πραγµατοποιήσει πάνω από 50 επιστηµονικές έρευνες σχετικά µε δηµοτικά συστήµατα παροχής ενέργειας και µε βελτίωση δηµοτικών συστηµάτων παροχής ύδατος µε εντολή των αρµοδίων εκτελεστικών αρχών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας. Τα µέλη του προσωπικού έχουν συµµετάσχει σε 5 διεθνείς συµβάσεις και έχουν σύµβαση µε την IFC (µέλος του Οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας). BSBEEP Newsletter / Ιούνιος-Νοέµβριος

6 εφαρµογών κτιριακής µόνωσης, τα υδραυλικά συστήµατα, τα συστήµατα ηλιακής ενέργειας θέρµανσης και παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος, το φωτισµό και τις ηλεκτρικές συσκευές. Όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και ιδίως οι ευκαιρίες και τα προγράµµατα χρηµατοδότησης, οι πολιτικές πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο έχουν εξεταστεί σε βάθος και αξιολογηθεί µε τη συµµετοχή σηµαντικών εµπειρογνωµόνων από διάφορα θεσµικά όργανα στο πλαίσιο του έργου BSBEEP. Η συλλογή των βέλτιστων εφαρµόσιµων πρακτικών σε θέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας, που θα πραγµατοποιηθεί από τις δράσεις του έργου, θα χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του πιλοτικού έργου, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της οµάδας δραστηριοτήτων III. Το πιλοτικό έργο, θα κατασκευαστεί στην Επαρχία της Σαµψούντας. Σεµινάριο στη Σαµψούντα για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων του Μητροπολιτικού ήµου της Σαµψούντας Ένα σχετικό µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων σεµινάριο, διοργανώθηκε στη Σαµψούντα, στο πλαίσιο του Έργου BSBEEP, µε τη συµµετοχή του προέδρου, του αντιπροέδρου και των εµπειρογνωµόνων του Τµήµατος Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, της Γενικής ιεύθυνσης Ανανεώσιµης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής της Τουρκίας στο Παγκόσµιο Συµβούλιο Ενέργειας. Με τη συµµετοχή σηµαντικών εµπειρογνωµόνων από διάφορα θεσµικά όργανα και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου BSBEEP, ανασκοπήθηκαν και αξιολογήθηκαν, όλα τα θέµατα της εθνικής νοµοθεσίας, που σχετίζονται µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, ιδίως ο «Νόµος Ενεργειακής Αποδοτικότητας» και οι συµπληρωµατικοί κανονισµοί του Νόµου Ενεργειακής Αποδοτικότητας, όπως η «Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων», η «Οδηγία Θερµοµόνωσης στα Κτίρια». Τοπικές Συνελεύσεις για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων του Μητροπολιτικού ήµου της Σαµψούντας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου, ο συντονιστής του έργου και ο πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών του Παραρτήµατος της Σαµψούντας, επισκέφτηκαν το Τµήµα Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, τη Γενική ιεύθυνση Ανανεώσιµης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, τον Τούρκικο Σύλλογο HVAC (heating, ventilation, and air conditioning), τους Υγειονόµους Μηχανικούς, αλλά και την Εθνική Επιτροπή της Τουρκίας στο Παγκόσµιο Συµβούλιο Ενέργειας. Εκπρόσωποι των φορέων αυτών θα προσκληθούν στην Επαρχία της Σαµψούντας, στις αρχές του 2014, προκειµένου να µοιραστούν τις γνώσεις τους και να παρουσιάσουν την εµπειρία τους σχετικά µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, ιδιαίτερα σε σχέση µε τους κανονισµούς και τη θεωρητική πλευρά της ενεργειακής αποδοτικότητας, τις αρχές 6 BSBEEP Newsletter / Ιούνιος-Νοέµβριος 2013 Ο κ. Μενέλαος Χατζηαποστολίδης Συντονιστής του έργου BSBEEP για το Δήµο Καβάλας, ο κ. Hakan Sezgin Συντονιστής του έργου για το Μητροπολιτικό Δήµο Σαµψούντας και η κα. Mehtap Akkuş Συντονίστρια του έργου για το Δήµο Tekirdağ (Ραιδεστού), κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εναρκτήριας Συνάντησης στη Σαψούντα. Το panel των εµπειρογνωµόνων κατά τη διάρκεια του Σεµιναρίου στη Σαµψούντα για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων.

7 Το κοινό κατά τη διάρκεια του Σεµιναρίου στη Σαµψούντα για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων του Μητροπολιτικού Δήµου Σαµψούντας Από τη Σύνταξη Ευχαριστίες Αυτό το ενηµερωτικό δελτίο σχετικά µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, προετοιµάστηκε από το Μητροπολιτικό ήµο Σαµψούντας στο πλαίσιο του έργου BSBEEP που συντονίζεται από το ήµο Καβάλας ως επικεφαλής εταίρος και υλοποιείται µε τη συµµετοχή του ήµου Cahul, του ήµου Galati, του ήµου Mykolayiv, του ήµου Tekirdağ, του Αµερικάνικου Πανεπιστηµίου της Αρµενίας, του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, του Πανεπιστηµίου Dunarea de Jos στο Galati, και τέλος, από το Αρµενικό Ταµείο Ανανεώσιµων Πηγών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Αυτό το ενηµερωτικό δελτίο, δεν θα ήταν δυνατό να εκδοθεί δίχως την ενεργό συµµετοχή των εθνικών οµάδων και των συνδεόµενων εταίρων τους από την άποψη της παροχής δεδοµένων. Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια έχουν συλλεχθεί από τις εθνικές οµάδες και διαχειριστεί µε τη συµµετοχή του Hakan Sezgin ως εκδότη, του Abdulkerim Turkaya ως σχεδιαστή, του Volkan Arslan και του Mithat Ulcay ως διερµηνέων στα πλαίσια της οµάδας σύνταξης του έργου BSBEEP στην Τουρκία. Η συντακτική οµάδα επιθυµεί να δώσει ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους κ.κ. Μενέλαο Χατζηαποστολίδη και Στράτο Μάνο, για τα πολύτιµα σχόλια τους και την ανασκόπηση του πρώτου σχεδίου του ενηµερωτικού δελτίου. Τέλος, επεκτείνουµε τις ευχαριστίες µας προς την Κεντρική Μονάδα Χρηµατοδότησης και Συµβάσεων της Τουρκίας (CFCU) και το Υπουργείο Υποθέσεων ΕΕ της Τουρκίας για την υποστήριξη και την πίστη σε αυτό το έργο, καθώς και για την ενθάρρυνση και τις συµβουλές τους. Hakan Sezgin - Συντονιστής BSBEEP για το Μητροπολιτικό ήµο Σαµψούντας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 "Αυτή η δηµοσίευση έχει συνταχθεί µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόµενα αυτής της δηµοσίευσης είναι αποκλειστική ευθύνη των Συντακτών του και σε καµία περίπτωση δεν εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

BSBEEP. Έχετε κάνει την εργασία σας; Ενημερωτικό Δελτίο 2 BSBEEP

BSBEEP. Έχετε κάνει την εργασία σας; Ενημερωτικό Δελτίο 2 BSBEEP Σχέδιο Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια της Μαύρης Θάλασσας Ενημερωτικό Δελτίο 2 Το Επιλέχθηκε ως ένα Έργο Βέλτιστης Πρακτικής στον τομέα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Αποδοτική Χρήση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Título del boletíngrasp-med

Título del boletíngrasp-med Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Título del boletíngrasp-med Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Α Σ Newsletter Nº3 Σεπτέμβριος 2014 Τι νεότερο υπάρχει στο GRASP; Σε αυτό το τεύχος: Τι νεότερο υπάρχει στο 1 Εσωτερικές συναντήσεις Συνέργειες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - CY EXEM ECVET Profile for European Expert in Energy Management Grant agreement n.2013-3844/001-001 EXEM ΠΡΟΦΙΛ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008. Πεπραγμένα 2008. Προγραμματισμός Δράσεων 2009. Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 Πεπραγμένα 2008 Προγραμματισμός Δράσεων 2009 Στατιστικά Στοιχεία ΑΠΕ και ΕΞΕ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο BUILD UP Skills Greece παρέχονται στην ιστοσελίδα http://greece.buildupskills.eu BUILD UP Skills Greece Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Αθήνα 2013 Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόµενο αυτής της έκδοσης φέρουν οι συγγραφείς της. Οι απόψεις που εκφράζονται δεν απηχούν κατ ανάγκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region)

Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής Municipality of Nea Ionia (Attica Region) Ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν ο ς Ε ν ε ρ γ ε ι α κ ό ς Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς 2 0 1 3-2 0 2 0 I n t e g r a t e d E n e r g y P l a n n i n g 2

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάρτιος-Απρίλιος 2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ MER MARKETING AND GOVERNING INNOVATIVE INDUSTRIAL AREAS Πραγματοποιήθηκε στο Φάρο της Πορτογαλίας στις 31 και 1 Απριλίου 2014, η δεύτερη συνάντηση του έργου MER Marketing and governing

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme

ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ. INTERREG IV C Mini-Programme INTERREG IV C Mini-Programme Ευρωπαϊκά Δίκτυα, Εμπειρία, Συμβουλές για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα εφαρμοσμένη στις πόλεις και στη ζωή των πολιτών της ΕΝΤΥΠΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ Έκδοση: 31 Μαΐου 2010 EnercitEE

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Τοπική πλατφόρμα για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων επιστημόνων στην καινοτομία, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη» από το Δικαιούχο/Α.Σ

Διαβάστε περισσότερα

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 1 / κεφ. 2 2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΝ ΙΑΜΕΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.ΑΝ 2000-2006 σελ. 2 / κεφ. 2 2.1. ΠΟΡΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Παρουσιάστηκε από: Bulgaria Economic Forum (BEF) Επωνυμία επιχείρησης Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Τ.Ε.Ι. ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2009-2010 ΠΑΤΡΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ MUNICIPALITY OF THESSALONIKI ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Εισαγωγή... 4 2 Παρουσίαση του Δήμου Θεσσαλονίκης... 6 2.1 Γενική περιγραφή... 6 2.2 Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα στο Περιβάλλον

Έρευνα στο Περιβάλλον της υψπepioδikh EKΔOΣH ΓIA EPEYNA, ANAΠTYΞH KAI KAINOTOMIA ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007 TEYXOΣ 14 AΦIEPΩMA Έρευνα στο Περιβάλλον Περιεχόμενα Υψιπέτης Έρευνας 03 Ώθηση στην Eρευνα ERA-NET: Συμβολή στη Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215

ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ β Σεπτεμβρίου2012 ΤΕΥΧΟΣ 215 1. (ΝΕΟ) Μείωση του κόστους προμηθειών μέσω του etender.gr...2 2. (ΝΕΟ) Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY

JESSICA. JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS JESSICA Instruments for Energy Efficiency in Greece EVALUATION STUDY EXECUTIVE SUMMARY Greek version REMACO SA MANAGEMENT AND DEVELOPMENT

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 05 ΜΕΡΟΣ Α ΠΡOΣΚΛΗΣΗ 07 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 07 ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΡΧΕΣ - ΔΟΜΗ 09 ΣΤΟΧΟΙ 09 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 11 ΔΟΜΗ 13 ΜΕΡΟΣ Β ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ΑΞΟΝΑΣ Ι. «ΠΟΛΥΘΕΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής

«Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής «Γραφείο Απασχόλησης» του Δήμου Κομοτηνής Παραδοτέο 1: Σχεδιασμός «Γραφείου Απασχόλησης» Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής Απρίλιος 2008, Κομοτηνή Το παρόν παραδοτέο συντάχθηκε από την Δημοτική Επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105

Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο. Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ. 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ 2012 25ης Μαρτίου 1 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2892 340200 ΦΑΞ: +30 28920 24105 Περιεχόμενα 1. Σύνοψη... 4 2. Εισαγωγή... 6 ΜΕΡΟΣ Α : ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ... 10 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να βρείτε τις περιγραφές των θέσεων εργασίας των κύριων επαγγελμάτων στην αγορά εργασίας των ΑΠΕ. Η πλειοψηφία των θέσεων εργασίας μπορεί να βρεθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα