Το έργο εδαφικής συνεργασίας «BSBEEP» ξεκίνησε!!!

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το έργο εδαφικής συνεργασίας «BSBEEP» ξεκίνησε!!!"

Transcript

1 Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan Ενηµερωτικό ελτίο Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan Newsletter Ιούνιος-Νοέµβριος / No.1 Το έργο εδαφικής συνεργασίας «BSBEEP» ξεκίνησε!!! Το Έργο Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια της Μαύρης Θάλασσας (εφεξής BSBEEP), έχει ξεκινήσει µε τη συνεργασία δέκα (10) εταίρων από συνολικά έξι (6) χώρες της Λεκάνης της Μαύρης Θάλασσας. Συµµετέχουν έξι ήµοι, τρία Πανεπιστήµια και ένα Ερευνητικό Ίδρυµα. Το BSBEEP, στοχεύει στην ισχυροποίηση των σχέσεων και της συνεργασίας των φορέων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, µέσω της ενίσχυσης των διοικητικών ικανοτήτων των τοπικών αρχών και άλλων φορέων. Το έργο BSBEEP συγχρηµατοδοτείται από το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας » (εφεξής BSB - JOP), το οποίο µε τη σειρά του αντλεί χρηµατοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (εφεξής ENPI) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 1.3: «Ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων για το σχεδιασµό και την υλοποίηση τοπικών πολιτικών ανάπτυξης» του BSB - JOP. Ο στόχος του BSBEEP, η ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων των τοπικών αρχών και φορέων, θα υλοποιηθεί µέσα από την ενεργοποίηση των εταίρων σε ένα πολύ κρίσιµο τοµέα: την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων (εξοικονόµηση ενέργειας), µια επιλογή που έχει σηµαντικές περιβαλλοντικές και οικονοµικές επιπτώσεις σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο. ιάρκεια έργου: 24 µήνες (Ιούνιος 2013 Ιούνιος 2015). Το Εταιρικό Σχήµα Συνεργασίας του έργου BSBEEP: Επικεφαλής Εταίρος: ήµος Καβάλας, Ελλάδα. Εταίροι ENPI: ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Ελλάδα, ήµος Galati, Ρουµανία, Πανεπιστήµιο Dunarea de Jos, Galati, Ρουµανία, Αµερικάνικο Πανεπιστήµιο της Αρµενίας (AUA), Αρµενία, Ταµείο Ανανεώσιµων Πηγών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας, Αρµενία, ήµος Cahul,Μολδαβία, ήµος Mykolayiv, Ουκρανία, Επικεφαλής Εταίρος IPA: Μητροπολιτικός ήµος Σαµψούντας, Τουρκία, Εταίροι IPA: ήµος Tekirdağ (Ραιδεστού), Τουρκία Έµµεσα ωφελούµενοι του έργου BSBEEP: Συλλογικά όργανα, όπως Εµπορικά και Τεχνικά Επιµελητήρια, σύλλογοι µηχανικών, συλλογικοί φορείς εργαζοµένων, επαγγελµατικοί σύλλογοι. Συγκεκριµένες επαγγελµατικές οµάδες, όπως επιχειρηµατίες, τεχνίτες, που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των κατασκευών, δηµοσιογράφοι που καλύπτουν θέµατα ενέργειας - περιβάλλοντος. Θεσµοί και οργανισµοί, που σχετίζονται µε τον τοµέα της ενέργειας, όπως δηµόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, εταιρίες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), κατασκευαστικές εταιρείες, παραγωγοί δοµικών προϊόντων και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Ευρύτερο κοινό, πιθανοί επενδυτές καθώς και ευαισθητοποιηµένοι και ενεργοί καταναλωτές ενέργειας. Κύρια οµάδα ραστηριοτήτων του έργου BSBEEP GA1- Συλλογή και διάδοση γνώσης και πληροφοριών: Ανάλυση της υφιστάµενης εξωτερικής κατάστασης. GA2- Προετοιµασία για την Εφαρµογή: Ανάλυση της τρέχουσας εσωτερικής κατάστασης GA3- Ολοκληρωµένες διεργασίες σχεδιασµού: Εφαρµογή, σχεδιασµός και εκπαίδευση. GA4 - ράσεις δηµοσιοποίησης (προβολή και διάχυση) GΑ5 - ιαχείριση και Συντονισµός του έργου Άµεσα ωφελούµενοι του έργου BSBEEP (οµάδες στόχοι): ήµοι (τµήµατα τεχνικών και διοικητικών υπηρεσιών) Πανεπιστήµια (σχετικές σχολές και εργαστήρια), ηµοτικοί υπάλληλοι (διοικητικό και τεχνικό προσωπικό), οικοδοµικές επιχειρήσεις, και εξειδικευµένοι σε θέµατα περιβάλλοντος, ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας δηµοσιογράφοι. Εκτιµώµενα Αποτελέσµατα του Έργου BSBEEP: R1 Συστηµατική Ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών, σχετικά µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και διάχυση των αποτελεσµάτων στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας BSBEEP Newsletter / Ιούνιος-Νοέµβριος

2 R2-Συλλογή έγκυρων δεδοµένων και εκπόνηση µιας εκτενούς ανάλυσης σε δύο τοµείς παρέµβασης: (1) στα δηµοτικά κτίρια και (2) στην κατανάλωση ενέργειας σε επίπεδο δήµων. R3-Εκπόνηση µιας σειράς αξιόπιστων µελετών που θα συµβάλλουν στο βραχύ και µεσοπρόθεσµο προγραµµατισµό των εταίρων σε θέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας. R4-Ενηµέρωση και Κατάρτιση στοχευµένων οµάδων και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, σε θέµατα διαχείρισης της ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας. R5-Ενέργειες επικοινωνίας µε το ευρύτερο κοινό και διάδοση κεφαλαιοποίηση των κοινών δράσεων και των αποτελεσµάτων του Έργου. Ενίσχυση της Εταιρικής Σχέσης και της βιωσιµότητας του Έργου. R6- Ορθή και χρηστή διαχείριση του τεχνικού και οικονοµικού αντικειµένου του Έργου. Μεταφορά τεχνογνωσίας για τη ιαχείριση Έργων της ΕΕ σε τρίτες χώρες. Το BSBEEP Pool (βάση δεδοµένων παρόχων υπηρεσιών) και το BSBEEP Agora (βάση δεδοµένων προϊόντων) είναι τα δύο (2) σηµαντικότερα εργαλεία για τη βιωσιµότητα και την αειφορία του έργου. Το BSBEEP Pool αποτελεί το πρώτο ολοκληρωµένο διαπεριφερειακό µητρώο εµπειρογνωµόνων σχετικών µε την ενεργειακή αποδοτικότητα στη Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας. Πρόκειται για µια βάση δεδοµένων που περιέχει ενεργούς φορείς και ειδικούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας. Το BSBEEP Pool θα προωθήσει τα αποτελέσµατα του έργου BSBEEP και θα ενισχύσει την επικοινωνία και τη συνεργασία των εµπειρογνωµόνων. Το BSBEEP Agora αποτελεί µια πλατφόρµα, προβολής και προώθησης δοµικών υλικών και συστηµάτων που θεωρούνται ότι είναι τα πλέον κατάλληλα για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στις συγκεκριµένες κλιµατολογικές συνθήκες της χώρας και της ιδιαίτερης περιοχής του κάθε εταίρου. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ των ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του ΕΡΓΟΥ BSBEEP Οµάδα ραστηριοτήτων 1 (GA1): Συλλογή και διάδοση γνώσης και πληροφοριών - Ανάλυση της υφιστάµενης εξωτερικής κατάστασης Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο, έχει ετοιµάσει τις προδιαγραφές για τις πέντε επιµέρους µελέτες GA1, οι οποίες σχετίζονται µε την ανάλυση της υφιστάµενης εξωτερικής κατάστασης. Οι προδιαγραφές αυτές συζητήθηκαν και αναπτύχθηκαν για όλους τους εταίρους. Το.Π.Θ. εκπόνησε και διένειµε σε όλους τους εταίρους ένα αναλυτικό χρονοδιάγραµµα και ένα περίγραµµα, το οποίο περιλαµβάνει συγκεκριµένες οδηγίες, σύνταξης των µελετών. Όλες οι µελέτες θα έχουν τριµερή δοµή, όπου σε ένα εισαγωγικό κεφάλαιο θα παρουσιάζονται τα κύρια στοιχεία της κάθε µελέτης, µια κύρια οµάδα κεφαλαίων θα περιλαµβάνει τη συλλογή των πληροφοριών και των δεδοµένων της κάθε µελέτης και ένα τελικό συγκριτικό κεφάλαιο, όπου όλες οι συλλεγόµενες πληροφορίες και τα δεδοµένα θα εξετάζονται εξονυχιστικά έτσι ώστε να εντοπιστούν τα κοινά θέµατα ή ακόµη και οι αντιθετικές προσεγγίσεις. Επιπροσθέτως, θα συλλεχθεί και θα αξιολογηθεί η βιβλιογραφία σχετικά µε τη νοµοθεσία που αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων. Οµάδα ραστηριοτήτων 2 (GA2): Προετοιµασία για την Εφαρµογή - Ανάλυση της υφιστάµενης εσωτερικής κατάστασης Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, έχει ήδη αναπτύξει και διανείµει ένα δοµηµένο ερωτηµατολόγιο µε σκοπό να δηµιουργήσει ένα συγκριτικό αναλυτικό προφίλ όσον αφορά την ενέργεια, το περιβάλλον και τα χωρικά χαρακτηριστικά του κάθε δήµου. 2 BSBEEP Newsletter / Ιούνιος-Νοέµβριος 2013 Όλοι οι εταίροι έχουν συµπληρώσει το εν λόγω ερωτηµατολόγιο. Ο ήµος Καβάλας, έχει αρχίσει εσωτερικές διαβουλεύσεις σχετικά µε την εφαρµογή ενεργειακών ελέγχων στα πλέον κατάλληλα κτίρια. Ο ήµος Galati και ο ήµος Cahul, συνεργάστηκαν για την υλοποίηση µιας εξωτερικής πραγµατογνωµοσύνης που σχετίζεται µε όλους τους στόχους του GA2. Το Πανεπιστήµιο "«Dunarea de Jos " Galati RO, είναι έτοιµο να ξεκινήσει την εκτέλεση του πακέτου δράσεων GA2. Το Αµερικανικό Πανεπιστήµιο της Αρµενίας, έθεσε τους στόχους αξιολόγησης και τις περιπτώσεις όπου η ενεργειακή επιθεώρηση θα εφαρµοστεί για την αποτίµηση της ενεργειακής κατανάλωσης. Ο ήµος Mykolayiv, δήλωσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη η συλλογή των στατιστικών στοιχείων και η ανάπτυξη ενός καταλόγου πιθανών εγκαταστάσεων όπου θα εφαρµοστούν ενεργειακές επιθεωρήσεις. Ο ήµος Σαµψούντας και ο ήµος Tekirdağ, ετοιµάζουν την ίδια λίστα κτιριακών συνόλων, όπου θα εφαρµοστούν οι ενεργειακές επιθεωρήσεις, ενώ προετοιµάζουν τους τοπικούς εταίρους για την επόµενη οµάδα δραστηριοτήτων σχετικά µε διαδικασίες σχεδιασµού παρέχοντας τους έγκυρα δεδοµένα και ανάλυση. To ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, πραγµατοποιεί συλλογή των διεθνών µεθοδολογιών σχετικά µε τα εργαλεία αποτίµησης της ενεργειακής κατανάλωσης (e-tool). Ο ήµος Galati, εντοπίζει παρόµοια εργαλεία που χρησιµοποιούνται στη Ρουµανία, ενώ είναι έτοιµος να οργανώσει µία συνάντηση εργασίας µε συγκεκριµένους κατασκευαστές λογισµικού. Όλοι οι υπόλοιποι εταίροι εφαρµόζουν τη µεθοδολογία συλλογής δεδοµένων και συµβάλουν στη σύνταξη των προδιαγραφών του εργαλείου e-tool. Ο ήµος Σαµψούντας και ο ήµος Tekirdağ, έχουν αρχίσει τον προσδιορισµό µιας οµάδας κτιρίων κατάλληλων για επεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης. Οµάδα ραστηριοτήτων 3 (GA3): Ολοκληρωµένες διεργασίες σχεδιασµού Εφαρµογή, σχεδιασµός και εκπαίδευση Σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα και οι τέσσερις δραστηριότητες από GA3.1 µέχρι GA 3.4, δεν έχουν ακόµα ενεργοποιηθεί. Οµάδα ραστηριοτήτων 4 (GA4): ράσεις δηµοσιοποίησης Το Ερωτηµατολόγιο που αναπτύχθηκε από το ήµο Καβάλας- GR συµπληρώθηκε από όλους τους εταίρους και παρείχε όλες τις απαιτούµενες πληροφορίες για την εκπόνηση του Τελικού Σχεδίου Επικοινωνίας. Ένα σχέδιο ενός κοινού προγράµµατος επικοινωνίας έχει σταλεί στους εταίρους για διαβούλευση. Αν και το Σχέδιο Επικοινωνίας δεν έχει οριστικοποιηθεί, έχουν ήδη λάβει χώρα δραστηριότητες επικοινωνίας. Η πλειοψηφία των εταίρων είχαν τις πρώτες επαφές µε µια σειρά κατάλληλων οµάδων-στόχων και ενδιαφερόµενων φορέων. Οµάδα ραστηριοτήτων 5 (GA5): ιαχείριση και συντονισµός του έργου Όλοι οι εταίροι έχουν συγκροτήσει τις εσωτερικές Οµάδες Υλοποίησης Έργου, έχουν οργανώνει τις εσωτερικές συναντήσεις τους, έχουν προετοιµάσει τα έγγραφα διενέργειας των διαγωνισµών και έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες σύναψης συµβάσεων. Πολλοί από αυτούς έχουν ήδη υπογράψει τις σχετικές συµβάσεις. Επισκεφθείτε µας στο για πιο λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε Έργο BSBEEP.

3 ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ BSBEEP BSBEEP - Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου στη Σαµψούντα Η Πρώτη ιεθνής Συνάντηση της Επιτροπής Επίβλεψης του έργου BSBEEP πραγµατοποιήθηκε στη Σαµψούντα µε τη συµµετοχή των εκπροσώπων όλων των σχετικών θεσµικών οργάνων και οργανισµών στις 5 και 6 Αυγούστου Στην ηµερήσια διάταξη της Εναρκτήριας Συνάντησης συµπεριλήφθηκαν η λεπτοµερής περιγραφή των δραστηριοτήτων του έργου, οι αρµοδιότητες των εταίρων, τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, το πρόγραµµα των εργασιών και ο χρονικός σχεδιασµός, οι κανόνες επικοινωνίας και προβολής, καθώς και οι οικονοµικές και διοικητικές πτυχές του έργου. Η περιφέρεια, ο οργανισµός, οι υπηρεσίες και οι προσδοκίες κάθε εταίρου του έργου BSBEEP, παρουσιάστηκαν από όλους τους εταίρους που συµµετείχαν στην εναρκτήρια συνάντηση στην Σαµψούντα. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής ανασκοπήθηκαν και συζητήθηκαν όλες οι δραστηριότητες του έργου, επικαιροποιήθηκε ο χρονικός σχεδιασµός του έργου και διευκρινίστηκαν οι απαιτήσεις υποβολής των εκθέσεων. Την εναρκτήρια συνάντηση του έργου BSBEEP, τίµησαν µε τη συµµετοχή τους ο Δήµαρχος Καβάλας κ. Κωνσταντίνος Σιµιτσής και ο Δήµαρχος του Μητροπολιτικού Δήµου Σαµψούντας κ. Yusuf Ziya Yılmaz, παρουσία της κας. Leyla Üstel Çağatay, µέλος της οµάδας έργου του Δήµου Σαµψούντας. Μία Συνέντευξη Τύπου που αφορά την Εναρκτήρια Συνάντηση του Έργου BSBEEP διοργανώθηκε στη Σαµψούντα, µε σκοπό να αυξηθεί το ενδιαφέρον και να δοθούν οι απαραίτητες πληροφορίες στο ευρύ κοινό, καθώς και να προσελκυσθούν συµµετέχοντες στο έργο. ήµος Καβάλας: Επίσηµη έγκριση του Σχεδίου ράσης Αειφορικής Ενέργειας του ήµου Καβάλας, Σ ΑΕ (SEAP, Sustainable Energy Action Plan). Στο τέλος του Νοεµβρίου 2013, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Joint Research Centre), πιστοποίησε ότι το Σχέδιο ράσης Αειφορικής Ενέργειας του ήµου Καβάλας (Σ ΑΕ) έχει περάσει επιτυχώς την πλήρη ανάλυση. (βλ.:http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en. html?city_id=2557&seap) ραστηριότητες προετοιµασίας για την πρώτη τοπική συνάντηση ενδιαφεροµένων και τοπικών φορέων του έργου BSBEEP του ήµου Καβάλας. Κατά τη διάρκεια συνάντησης στα µέσα Νοεµβρίου µεταξύ του διοικητικού προσωπικού του ήµου Καβάλας και εµπειρογνωµόνων, που έλαβε χώρα στο ηµαρχείο ετέθησαν οι στόχοι, αποσαφηνίσθηκαν οι δραστηριότητες προετοιµασίας και ανατέθηκαν καθήκοντα στους συµµετέχοντες, για τη διοργάνωση της πρώτης δηµόσιας εκδήλωσης του έργου BSBEEP, προς τους κοινωνικούς εταίρους και ενδιαφερόµενους. Η επόµενη συνάντηση εργασίας, για το BSBEEP, έχει προγραµµατιστεί για τα µέσα Ιανουαρίου ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης: Ενεργειακή αναβάθµιση φοιτητικών εστιών. Το.Π.Θ. συµµετέχει στο έργο «ELIH- MED», (χρηµατοδότηση: Πρόγραµµα MED), µε επίκεντρο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και της εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες οικογενειών χαµηλού εισοδήµατος (LIH) στην ευρύτερη περιοχή του προγράµµατος MED (Μεσόγειος). Το.Π.Θ. θα ωφεληθεί από την ανακατασκευή 630 διαµερισµάτων σε 5 φοιτητικά κτίρια. Τεχνικά έργα: Εξωτερική µόνωση στους τοίχους και στις πιλοτές, εγκατάσταση συσκευών ελέγχου θέρµανσης, ηλιακό θερµικό σύστηµα συνδεδεµένο στην υπάρχουσα υποδοµή του δικτύου, αντικατάσταση των λαµπτήρων πυρακτώσεως στα δωµάτια µε CFL. (βλ. Energeiakh-anabathmish-twn-foithtikwn-estiwn-sthn- Komothnh) Πρωτόκολλο Τεχνικής Συνεργασίας από το Μητροπολιτικό ήµο Σαµψούντας. Ο Μητροπολιτικός ήµος Σαµψούντας και η Ένωση Μηχανολόγων Μηχανικών Παράρτηµα Σαµψούντας, έχουν υπογράψει ένα Πρωτόκολλο Καλής Θέλησης και Τεχνικής Συνεργασίας, προκειµένου να συνεισφέρουν αµοιβαία τις τρέχουσες εµπειρίες τους σχετικά µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και να βελτιώσουν το περιεχόµενο και την ποιότητα των δραστηριοτήτων του έργου. Το Πρωτόκολλο θα υλοποιηθεί σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα του έργου BSBEEP. Αυτό το πρωτόκολλο είναι το πρώτο πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφεται, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου BSBEEP. Φοιτητικές κατοικίες στην πανεπιστηµιούπολη του ΔΠΘ, στην Κοµοτηνή, Ελλάδα. BSBEEP Newsletter / Ιούνιος-Νοέµβριος

4 Εργαστήριο LEMIE - ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής ιαχείρισης & Βιοµηχανικής Οικολογίας (LEMIE), συµµετέχει πλήρως στο έργο BSBEEP, καθώς ο επικεφαλής του Επίκ. Καθηγητής κ. Γεώργιος Γκαϊντατζής, είναι ο κυριότερος συνεργάτης και υπεύθυνος εταίρος της Οµάδας ραστηριοτήτων 1 (GA1) σχετικά µε τη συλλογή και τη διάδοση γνώσεων & δεδοµένων. Επιπλέον, το LEMIE, συµµετέχει ενεργά στο GA2 και πιο συγκεκριµένα στην εκτίµηση της κατανάλωσης ενέργειας και άλλων περιβαλλοντικών δεδοµένων του ήµου Καβάλας, ενώ εξετάζει και αναπτύσσει µια πρωτοποριακή µέθοδο αξιολόγηση της ενεργειακής κατανάλωσης (e-tool), για τα κτίρια οι οποία βασίζεται σε πρόσφατα δεδοµένα και σύγχρονες µεθοδολογίες. Το Εργαστήριο συµµετέχει σε όλες τις Οµάδες ραστηριοτήτων του BSBEEP προσφέροντας την εµπειρία και τις γνώσεις του σε σχετικά θέµατα. Ο κ. Costel Hanta, BSBEEP Συντονιστής του έργου στο Δήµο Galati και ο καθηγητής κ. Viorel Popa, Συντονιστής του έργου για το πανεπιστήµιο «Dunarea de Jos Galati, παρουσιάζουν το πρόγραµµα. Παράλληλα, το LEMIE παράγει επιστηµονικό έργο µε δηµοσιεύσεις σε επιστηµονικά περιοδικά, µέσω της συµµετοχής του σε διεθνή συνέδρια και σε χρηµατοδοτούµενα ερευνητικά έργα. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε το προφίλ του LEMIE και τις ερευνητικές δραστηριότητές του παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του: Οµάδα Τοπικής ράσης - Galati BSBEEP POOL από το ήµο Galati Στις 3 Οκτωβρίου 2013, ο ήµος του Galati, µαζί µε το Πανεπιστήµιο του "Κάτω ούναβη" διοργάνωσαν από κοινού, µια συνάντηση εργασίας, κατά την οποία η Οµάδα Τοπικής ράσης - BSBEEP POOL - συγκροτήθηκε σε τοπικό επίπεδο. Η Οµάδα Τοπικής ράσης αποτελείται από εκπροσώπους του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα που θα συµµετέχουν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων του έργου, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για την επίτευξη των στόχων που έχουν αναληφθεί. Κατά την πρώτη αυτή συνάντηση, παρουσιάστηκε το έργο BSBEEP: οι στόχοι, οι συνεργάτες, οι οµάδες-στόχοι, οι τελικοί δικαιούχοι, τα αποτελέσµατα και οι κατηγορίες ενδιαφεροµένων µαζί τη µεθοδολογία της συµµετοχής τους. Η επόµενη συνεδρίαση του Galati BSBEEP POOL, έχει προγραµµατιστεί να λάβει χώρα το Φεβρουάριο του ΣΧΕΤΙΚΑ µε το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα: «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας » Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας », παρακαλούµε να επισκεφθείτε: Οι συµµετέχοντες στην οµάδα του Galati BSBEEP POOL. ήµος Galati: Παρουσίαση του έργου BSBEEP στο 4ο ιεθνές Συµπόσιο Ηλεκτρικής και Ηλεκτρονικής Μηχανικής (ISEEE). Το 4ο ιεθνές Συµπόσιο Ηλεκτρικής και Ηλεκτρονικής Μηχανικής (ISEEE) πραγµατοποιήθηκε από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2013 στο Πανεπιστήµιο "Dunarea de Jos" στο Galati της Ρουµανίας. Το Συµπόσιο αποτελεί παραδοσιακά, µια σηµαντική συνάντηση ερευνητών, επαγγελµατιών και µεταπτυχιακών φοιτητών, προκειµένου να ανταλλαγούν εµπειρίες και απόψεις µεταξύ εµπειρογνωµόνων από όλο τον κόσµο. Το συµπόσιο είχε ως στόχο να αναδειχθεί ως ένα διεθνές φόρουµ στο οποίο µπορεί να λάβει χώρα η αποτελεσµατική ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών µεταξύ των ερευνητών που δραστηριοποιούνται σε διάφορους θεωρητικούς και εφαρµοσµένους τοµείς της ηλεκτρικής και ηλεκτρονικής µηχανικής, των ηλεκτρονικών ισχύος και των τηλεπικοινωνιών. Στο συµπόσιο παρουσιάστηκαν εισηγήσεις σχετικά µε τις τελευταίες τάσεις και γνώσεις για την επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου τεχνολογίας στο συγκεκριµένο τοµέα. 4 BSBEEP Newsletter / Ιούνιος-Νοέµβριος 2013

5 Το συµπόσιο παρείχε επίσης ένα ευρύ φάσµα από εργαστηριακά σεµινάρια, συζητήσεις και εκθέσεις µε στόχο την πλήρη ενηµέρωση των συµµετεχόντων. Θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του συµποσίου περιλαµβάνουν: Ηλεκτρονικά Ισχύος και Ηλεκτρικά Συστήµατα Κίνησης, Θεωρία Επεξεργασίας Σήµατος και Αλγόριθµους, Συστήµατα Ισχύος, Ηλεκτρονικά Κυκλώµατα και Συστήµατα, Υβριδικά Συστήµατα, Επεξεργασία Σήµατος Εικόνας - Λόγου Ήχου, Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, Επικοινωνίες, Οργανολογία και Μετρήσεις, Μηχανική Ελέγχου, Ηλεκτροµαγνητική Συµβατότητα, Ενσωµατωµένα Συστήµατα, Ηλεκτρικά Κυκλώµατα και Συστήµατα, Υπολογιστική Νοηµοσύνη, Προτυποποίηση και Προσοµοίωση, Αυτόνο- µα και Ευφυή Συστήµατα, Αναγνώριση Προτύπων, Επεξεργασία και Μηχανική Πληροφοριών, Παράλληλη και Αντίστροφη Μηχανική, Εκπαίδευση Μηχανικών, Ηλεκτρικές Μηχανές και Μετασχηµατιστές, Μηχανική Λογισµικού και Εργαλεία. Οι συµµετέχοντες εκπρόσωποι των ξένων χωρών παρουσίασαν 13 εργασίες (Ρωσία-5, Λευκορωσία 3, PRC-1, Πολωνία-2, Γερµανία 1 και Λιβύη-1). Επίσης, 49 παρουσιάσεις του συνεδρίου δηµοσιεύτηκαν στα πρακτικά του συνεδρίου. Το Κέντρο Εφαρµοσµένης Έρευνας στη Μηχανική Ισχύος, ιδρύθηκε µε απόφαση πρωθυπουργού το 1998, για την επίλυση ορισµένων θεωρητικών και εφαρµοσµένων προβληµάτων περιφερειακής ενεργειακής ανάπτυξης, όσο και ανάπτυξης δηµοτικών δικτύων ύδρευσης. Το 1999, αποτελεί µια σηµαντική χρονιά, καθώς το Κέντρο και το προσωπικό του πιστοποιήθηκαν να επιθεωρούν τις κρατικά χρηµατοδοτούµενες και τις ιδιωτικές βιοµηχανικές επιχειρήσεις στον τοµέα της ενέργειας και της διαχείρισης έργων για P2M (2008) συστήµατα. Το Κέντρο έχει δύο εξειδικευµένα εργαστήρια. Η παρουσίαση του έργου BSBEEP στο Δήµο Galati Tο έργο BSBEEP στη διεθνή εκδήλωση ιεθνές επιστηµονικό και τεχνικό συνέδριο για τη ηµοτική Ενέργεια: Προβλήµατα και Λύσεις από το ήµο Mykolayiv. Το Κέντρο Εφαρµοσµένης Έρευνας στη Μηχανική Ισχύος του Εθνικού Πανεπιστηµίου Ναυπηγικής «Ναύαρχος Makarov» (συνεργάτης του Mykolayiv στο έργο BSBEEP), οργάνωσε ένα διεθνές επιστηµονικό και τεχνικό συνέδριο µε τίτλο ηµοτική ενέργεια: προβλήµατα, λύσεις. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν 65 εργασίες µε τη συµµετοχή 30 ιδρυµάτων και οργανισµών, από έξι χώρες. Ο διευθυντής της έρευνας και ιδρυτής του Κέντρου, είναι µέλος της Ακαδηµίας Μηχανικών και της Ουκρανικής Ακαδηµίας Ενέργειας και µέλος της επιτροπής εµπειρογνωµόνων του Υπουργείου περιφερειακών κατασκευών και κατοικιών της Ουκρανίας. Το προσωπικό του Κέντρου, είναι αρκετά έµπειρο, ώστε να αναλάβει τις σχετικές δραστηριότητες. Μπορεί επίσης να διασφαλίσει την εκτέλεση των συµβάσεων που σχετίζονται µε την αναβάθµιση του δηµοτικού συστήµατος παροχής ενέργειας (δηλ. ενεργειακές επιθεωρήσεις, ανάπτυξη των περιφερειακών προγραµµάτων εξοικονόµησης ενέργειας και βελτιστοποίηση του συστήµατος παροχής ενέργειας, οικολογική επιθεώρηση, ανάπτυξη µελετών τεχνικής και οικονοµικής σκοπιµότητας των έργων και µεταρρύθµισης προγραµµάτων σε ενεργειακά αντικείµενα, ανάπτυξη των ηλεκτρονικών σχεδίων εφοδιασµού ενέργειας, κ.λπ.) και των δηµοτικών συστηµάτων παροχής ύδατος. Τα µέλη του προσωπικού του Κέντρου συµµετέχουν σε εξατοµικευµένα σεµινάρια κατάρτισης, τόσο τοπικά όσο και στο εξωτερικό. Το Κέντρο αποτελεί έναν περιφερειακό ηγέτη, για το βιοµηχανικό τοµέα στα πεδία της ικανότητας, της επάρκειας και της ποιότητας. Από την ίδρυσή του, το Κέντρο έχει πραγµατοποιήσει πάνω από 50 επιστηµονικές έρευνες σχετικά µε δηµοτικά συστήµατα παροχής ενέργειας και µε βελτίωση δηµοτικών συστηµάτων παροχής ύδατος µε εντολή των αρµοδίων εκτελεστικών αρχών και βιοµηχανικών επιχειρήσεων της Ουκρανίας. Τα µέλη του προσωπικού έχουν συµµετάσχει σε 5 διεθνείς συµβάσεις και έχουν σύµβαση µε την IFC (µέλος του Οµίλου της Παγκόσµιας Τράπεζας). BSBEEP Newsletter / Ιούνιος-Νοέµβριος

6 εφαρµογών κτιριακής µόνωσης, τα υδραυλικά συστήµατα, τα συστήµατα ηλιακής ενέργειας θέρµανσης και παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος, το φωτισµό και τις ηλεκτρικές συσκευές. Όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων και ιδίως οι ευκαιρίες και τα προγράµµατα χρηµατοδότησης, οι πολιτικές πρωτοβουλίες σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο έχουν εξεταστεί σε βάθος και αξιολογηθεί µε τη συµµετοχή σηµαντικών εµπειρογνωµόνων από διάφορα θεσµικά όργανα στο πλαίσιο του έργου BSBEEP. Η συλλογή των βέλτιστων εφαρµόσιµων πρακτικών σε θέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας, που θα πραγµατοποιηθεί από τις δράσεις του έργου, θα χρησιµοποιηθεί κατά τη διάρκεια της εφαρµογής του πιλοτικού έργου, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της οµάδας δραστηριοτήτων III. Το πιλοτικό έργο, θα κατασκευαστεί στην Επαρχία της Σαµψούντας. Σεµινάριο στη Σαµψούντα για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων του Μητροπολιτικού ήµου της Σαµψούντας Ένα σχετικό µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων σεµινάριο, διοργανώθηκε στη Σαµψούντα, στο πλαίσιο του Έργου BSBEEP, µε τη συµµετοχή του προέδρου, του αντιπροέδρου και των εµπειρογνωµόνων του Τµήµατος Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, της Γενικής ιεύθυνσης Ανανεώσιµης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, καθώς και της Εθνικής Επιτροπής της Τουρκίας στο Παγκόσµιο Συµβούλιο Ενέργειας. Με τη συµµετοχή σηµαντικών εµπειρογνωµόνων από διάφορα θεσµικά όργανα και στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του έργου BSBEEP, ανασκοπήθηκαν και αξιολογήθηκαν, όλα τα θέµατα της εθνικής νοµοθεσίας, που σχετίζονται µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, ιδίως ο «Νόµος Ενεργειακής Αποδοτικότητας» και οι συµπληρωµατικοί κανονισµοί του Νόµου Ενεργειακής Αποδοτικότητας, όπως η «Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων», η «Οδηγία Θερµοµόνωσης στα Κτίρια». Τοπικές Συνελεύσεις για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων του Μητροπολιτικού ήµου της Σαµψούντας Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του έργου, ο συντονιστής του έργου και ο πρόεδρος του Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών του Παραρτήµατος της Σαµψούντας, επισκέφτηκαν το Τµήµα Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, τη Γενική ιεύθυνση Ανανεώσιµης Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, τον Τούρκικο Σύλλογο HVAC (heating, ventilation, and air conditioning), τους Υγειονόµους Μηχανικούς, αλλά και την Εθνική Επιτροπή της Τουρκίας στο Παγκόσµιο Συµβούλιο Ενέργειας. Εκπρόσωποι των φορέων αυτών θα προσκληθούν στην Επαρχία της Σαµψούντας, στις αρχές του 2014, προκειµένου να µοιραστούν τις γνώσεις τους και να παρουσιάσουν την εµπειρία τους σχετικά µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, ιδιαίτερα σε σχέση µε τους κανονισµούς και τη θεωρητική πλευρά της ενεργειακής αποδοτικότητας, τις αρχές 6 BSBEEP Newsletter / Ιούνιος-Νοέµβριος 2013 Ο κ. Μενέλαος Χατζηαποστολίδης Συντονιστής του έργου BSBEEP για το Δήµο Καβάλας, ο κ. Hakan Sezgin Συντονιστής του έργου για το Μητροπολιτικό Δήµο Σαµψούντας και η κα. Mehtap Akkuş Συντονίστρια του έργου για το Δήµο Tekirdağ (Ραιδεστού), κατά τη διάρκεια των εργασιών της Εναρκτήριας Συνάντησης στη Σαψούντα. Το panel των εµπειρογνωµόνων κατά τη διάρκεια του Σεµιναρίου στη Σαµψούντα για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων.

7 Το κοινό κατά τη διάρκεια του Σεµιναρίου στη Σαµψούντα για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων του Μητροπολιτικού Δήµου Σαµψούντας Από τη Σύνταξη Ευχαριστίες Αυτό το ενηµερωτικό δελτίο σχετικά µε την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, προετοιµάστηκε από το Μητροπολιτικό ήµο Σαµψούντας στο πλαίσιο του έργου BSBEEP που συντονίζεται από το ήµο Καβάλας ως επικεφαλής εταίρος και υλοποιείται µε τη συµµετοχή του ήµου Cahul, του ήµου Galati, του ήµου Mykolayiv, του ήµου Tekirdağ, του Αµερικάνικου Πανεπιστηµίου της Αρµενίας, του ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης, του Πανεπιστηµίου Dunarea de Jos στο Galati, και τέλος, από το Αρµενικό Ταµείο Ανανεώσιµων Πηγών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας. Αυτό το ενηµερωτικό δελτίο, δεν θα ήταν δυνατό να εκδοθεί δίχως την ενεργό συµµετοχή των εθνικών οµάδων και των συνδεόµενων εταίρων τους από την άποψη της παροχής δεδοµένων. Όλες οι πληροφορίες σχετικά µε την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια έχουν συλλεχθεί από τις εθνικές οµάδες και διαχειριστεί µε τη συµµετοχή του Hakan Sezgin ως εκδότη, του Abdulkerim Turkaya ως σχεδιαστή, του Volkan Arslan και του Mithat Ulcay ως διερµηνέων στα πλαίσια της οµάδας σύνταξης του έργου BSBEEP στην Τουρκία. Η συντακτική οµάδα επιθυµεί να δώσει ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους κ.κ. Μενέλαο Χατζηαποστολίδη και Στράτο Μάνο, για τα πολύτιµα σχόλια τους και την ανασκόπηση του πρώτου σχεδίου του ενηµερωτικού δελτίου. Τέλος, επεκτείνουµε τις ευχαριστίες µας προς την Κεντρική Μονάδα Χρηµατοδότησης και Συµβάσεων της Τουρκίας (CFCU) και το Υπουργείο Υποθέσεων ΕΕ της Τουρκίας για την υποστήριξη και την πίστη σε αυτό το έργο, καθώς και για την ενθάρρυνση και τις συµβουλές τους. Hakan Sezgin - Συντονιστής BSBEEP για το Μητροπολιτικό ήµο Σαµψούντας ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 "Αυτή η δηµοσίευση έχει συνταχθεί µε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόµενα αυτής της δηµοσίευσης είναι αποκλειστική ευθύνη των Συντακτών του και σε καµία περίπτωση δεν εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης"

BSBEEP. Έχετε κάνει την εργασία σας; Ενημερωτικό Δελτίο 2 BSBEEP

BSBEEP. Έχετε κάνει την εργασία σας; Ενημερωτικό Δελτίο 2 BSBEEP Σχέδιο Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια της Μαύρης Θάλασσας Ενημερωτικό Δελτίο 2 Το Επιλέχθηκε ως ένα Έργο Βέλτιστης Πρακτικής στον τομέα της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Αποδοτική Χρήση Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

BSBEEP. Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan. Μετατρέπουμε τη γνώση σε δράσεις

BSBEEP. Black Sea Buildings Energy Efficiency Plan. Μετατρέπουμε τη γνώση σε δράσεις Ενημερωτικό Δελτίο IV Το σας εύχεται Χαρούμενα Χριστούγεννα και Ευτυχισμένος ο Καινούριος Χρόνος Με την ευχή ο καινούριος χρόνος να μας φέρει ευτυχία, επιτυχίες και ευημερία Το νέο έτος, είθε η λέξη αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

BSBEEP Σχέδιο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια της Μαύρης Θάλασσας

BSBEEP Σχέδιο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια της Μαύρης Θάλασσας Black Sea Basin Joint Operational Programme 2007-2013 BSBEEP Σχέδιο για την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια της Μαύρης Θάλασσας Δράση 1: Συλλογή και διάδοση γνώσης και πληροφοριών Ανάλυση της υφιστάμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013 Το Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Κρήτης (ΠΤΑΚ), ΝΠΙ, ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 1998 µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Κρήτης,

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο ELIH MED. Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα

Το έργο ELIH MED. Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα Το έργο ELIH MED Εnergy efficiency in Low Income Housing in the Mediterranean Eνεργειακή αποδοτικότητα σε Κατοικίες Πολιτών Χαμηλού Εισοδήματος στη Μεσόγειο Στόχοι, Δράσεις και Αποτελέσματα MED on the

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων

ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των ηµάρχων Το «Σύµφωνο των ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους της Ευρώπης να αµβλύνουν

Διαβάστε περισσότερα

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις

Integraste. N e w s l e t t e r. Newsletter ΙI Ιούνιος 2011. Επιστηµονικές συναντήσεις Integraste αποβλή- «Ανάπτυξη Ολοκληρωµένης Πολιτικής για τη ιαχείριση Αγροτοβιοµηχανικών των µε στόχο την µεγιστοποίηση της ανάκτησης υλικών και ενέργειας» N e w s l e t t e r Newsletter ΙI Ιούνιος 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Σχεδίο Δράσης Αειφορικής Ενέργειας (ΣΔΑΕ) Η εμπειρία του Δήμου Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για

Διαβάστε περισσότερα

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές

«Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές «Ενεργειακά Αποδοτικές Δημόσιες Προμήθειες: Εμπειρία στην Ελλάδα & πρακτικές Παπαμικρούλη Λουΐζα Οικονομολόγος, ΜΑ ΤμήμαςΑνάπτυξης Αγοράς Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού Πράσινη επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

2 συναντήσεις για διαπεριφερειακές ανταλλαγές µεταξύ δήµων Επεξεργασία 27 Σχεδίων ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια στο πλαίσιο του Συµφώνου των ηµάρχων 27 περιφερειακά σεµινάρια 1 τελική διεθνή συνάντηση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών Σεμινάριο κατάρτισης και εργαστήριο εκμάθησης λογισμικού «Ενεργειακή Απόδοση Κτιρίων και εκμάθηση λογισμικού isbemcy» Διάρκεια 14 ώρες 6-7 Απριλίου 2015, Εκπαιδευτικό και Πολιτιστικό Κέντρο ΕΤΕΚ, Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ακολουθεί το πρότυπό µας, το οποίο ελπίζουµε να βρείτε χρήσιµο. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προτάσεις του WWF Ελλάς για το περιεχόµενο του Εθνικού Σχεδίου ράσης Ενεργειακής Απόδοσης σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/32/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κατά την τελική χρήση και τις ενεργειακές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΩΣ 31.12.2013) A/A ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ/ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 1 319- ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΡΑΣΗ 1 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η GREEN EVOLUTION Α.Ε. δραστηριοποιείται στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Ενέργειας και της Οικονοµίας Άνθρακα. Προσφέρει ολοκληρωµένες εξειδικευµένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 347 Προς: Οργανισµό Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

NEST Newsletter. ικτύωση µέσω του EMAS για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη

NEST Newsletter. ικτύωση µέσω του EMAS για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Ενηµερωτικό ελτίο 2 Ιούλιος 2006 NEST Newsletter ικτύωση µέσω του EMAS για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη Το πρόγραµµα NEST συνεισφέρει στη Στρατηγική της Ε.Ε. για το Αστικό Περιβάλλον Σε αυτή την έκδοση Χρήσιµες

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο»

ShMILE 2. «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ShMILE 2 «Από τον πειραματισμό στη διάδοση του οικολογικού σήματος στη Μεσόγειο» ρηματοδοτικό Μέσο Έχει εγκριθεί στον Άξονα Προτεραιότητας Ειδικότερα στο Μέτρο Τίτλος Έργου Στόχος του Έργου 2 2.1 EUROPEAN

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT)

Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT) Το πρόγραµµα κατάρτισης καιπιστοποίησηςτης EHPA για τους εγκαταστάτες των αντλιών θερµότητας (EUCERT) ΕυτυχίαΜαύρου, ΚΑΠΕ Τµήµα Εκπαίδευσης εκµέρουςτου... Thomas Nowak, EHPA thomas.nowak@ehpa.org O Ευρωπαϊκός

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005

ST-ESCOs Newsletter. Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 Intelligent Energy - Europe Τεύχος 1 Ιούνιος 2005 ST - ESCOs ST-ESCOs Newsletter Πρόγραμμα ST-ESCOs - Γενικά Σκοπός του προγράμματος ST-ESCOs είναι να προωθήσει τη δημιουργία και ανάπτυξη Εταιρειών Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος

Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου. Αλέξης Χατζημπίρος Χρηματοδοτικά Προγράμματα και Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εμπειρία από τα νησιά του Αιγαίου Αλέξης Χατζημπίρος Ξξ Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου: Αστική μηκερδοσκοπική εταιρεία των

Διαβάστε περισσότερα

Αντιπρόεδρος του Κέντρου ανέλαβε ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γεώργιος Σταυρακάκης.

Αντιπρόεδρος του Κέντρου ανέλαβε ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Γεώργιος Σταυρακάκης. ΤΕΥΧΟΣ 2 εκέµβριος 2000 ΝΕΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟ ΚΑΠΕ Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας ΚΑΠΕ 19 ο χλµ. Λ. Μαραθώνος 190 09 Πικέρµι Αττικής Τηλ. 6039900 Fax. 6039905 http://www.cres.gr Νέα διοίκηση απέκτησε το

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Μονάδα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού, Ωρίμανσης και Υλοποίησης Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων ΕΕΑ Δευτέρα

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού

Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ (PhD) ΥπεύθυνοςΤμήματοςΕκπαίδευσης Διεύθυνση Ενεργειακής Πολιτικής & Σχεδιασμού Πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η 2 η Συνάντηση Εργασίας με θέμα: «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ» Χαράλαμπος Μαλαματένιος Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 348 Προς: ήµο Καρπενησίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012

ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΗΜΕΡΙΔΑ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ» 19 Νοεμβρίου 2012 ΛΑΖΑΡΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Περιεχόμενα Παρουσίασης Παρουσίαση του Έργου Κατάρτιση

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50

EURONET 50/50. Μεθοδολογία. Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 EURONET 50/50 Μεθοδολογία Πως μπορείτε να οργανώσετε ένα επιτυχημένο πρόγραμμα 50/50 Πώς να ξεκινήσετε: 1. Ποιος είναι ο στόχος του προγράμματος εξοικονόμησης ενέργειας στα σχολεία EURONET 50/50; Οι στόχοι

Διαβάστε περισσότερα

ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008

ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008 Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERACT Έργο FRONTIERS Επιτυχής Σχεδιασμός και Εφαρμογή Έργων Interreg Η Περίπτωση των Απομακρυσμένων Περιοχών ιάρκεια: 01 Ιουνίου 2005 31 Μαΐου 2008 Συμμετέχουσες χώρες: Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER

DIDSOLIT-PB: E-NEWSLETTER 8 Ος / 2 01 3 Τεύχος 1 ΜΑΙΧ, Μακεδονίας 1, 73100. Χανιά www.maich.gr info@maich.gr +30 28210 35000 Συντάκτες: Μπαουράκης Γεώργιος Βουρδουμπάς Ιωάννης Αγγελάκης Γεώργιος Μπορέτος Νικόλαος Μανθούλης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications

Έργο : INNWIND.EU-Innovative Wind Conversion Systems (10-20MW) for Offshore Applications 3/1/2013 Α.π. 1 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών, με Συμβάσεις Μίσθωσης Έργου, για την εκτέλεση Προγραμμάτων που υλοποιεί το

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011

UNIVERSITY OF PATRAS. Πάτρα, 28 Ιουλίου 2011 UNIVERSITY OF PATRAS DEPARTMENT OF ELECTRICAL & COMPUTER ENGINEERING Division of Electronics and Computers Laboratory of Applied Electronics (APEL) Τηλ.: +302610996427, Fax: +302610996818 Πανεπιστημιούπολη,

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΩΝ - ELIHMED Ημερομηνία συμπλήρωσης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Πιλοτική Κατοικία: Τοποθεσία: Ιδιοκτήτης: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΩΤΟΜΕΝΟΥ Φύλο: Α Θ Ηλικία: Αρχηγός νοικοκυριού: Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 WEB GIS ΤΕΕ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 213 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Παρουσίαση του Προγράµµατος Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράµµατος Δράσεις - Τι πρόκειται να κάνουµε ακριβώς Χρονοδιάγραµµα έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓ10-9ΙΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Γ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ, PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχ Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΑ ΝΕΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ενότητες παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ "ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013" ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΩΝ Τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής έργων θα χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα

MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο MED ON the MoVE 16 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη MEDEEA και ENERMED Αποτελέσματα Περιφέρεια Κρήτης Ενεργειακό Κέντρο Δρ. Ν. Ζωγραφάκης Διευθυντής Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο

Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Εθνικό Περιβαλλοντικό Δίκτυο Στοιχεία του Φορέα Επωνυμία Φορέα: Πόλη: Οδός: ΤΚ: Email: Αριθμός: Τηλέφωνο: Ιστοσελίδα: Στοιχεία υπεύθυνου του φορέα για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου Ονοματεπώνυμο: Θέση:

Διαβάστε περισσότερα

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία"

Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία Newsletter No. 3 Α ρίλιος 2007 Ανα τυξιακή Σύµ ραξη «ΝΕΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ» Έργο: "Ολοκληρωµένη Παρέµβαση για την Ισότιµη Συµµετοχή των Ατόµων µε Ανα ηρία στην Εργασία" Επιµέλεια: ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚΤ 2011-2012 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΑΠΑΠ) ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια

υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια υναµικό Εξοικονόµησης Ενέργειας στα ηµόσια Κτίρια Έργο ΥΠΑΝ-ΚΑΠΕ: 25 Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε ηµόσια Κτίρια Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος - Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc. ΚΑΠΕ ιεύθυνση Ενεργειακής

Διαβάστε περισσότερα

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Π4.2.1 ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Έκδοσης: ΕΚΕΤΑ ΙΜΕΤ ΕΜ Β 2013 9 Παραδοτέο ΙΜΕΤ Τίτλος Έργου: «Ολοκληρωμένο σύστημα για την ασφαλή μεταφορά μαθητών» Συγγραφέας: Δρ. Μαρία Μορφουλάκη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΜΑΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων

Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Προοπτικές ανάπτυξης και οφέλη των επιχειρήσεων μέσω εξοικονόμησης ενέργειας Η χρηματοδότηση από τρίτους: Ένα νέο μοντέλο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων Άρης Παπαδόπουλος Δ/νων Σύμβουλος ΖΕΒ

Διαβάστε περισσότερα

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά

Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και ο ήµος Αγίας Βαρβάρας υλοποιούν το Έργο "Πράσινη Πιλοτική Αστική Γειτονιά», µε χρηµατοδότηση του Προγράµµατος ΕΠΠΕΡΑΑ/ΕΣΠΑ. Το έργο έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κοζάνη 8/2/2013 Α.Π. 264 Ταχ. Δ/νση : Περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR)

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΕΟΧ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (PROGRAM OPERATOR) Ταχ. /νση: 19 ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 352 Προς: Κέντρο Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα.

σύνολο της απορροής, μέσω διαδοχικών ρευμάτων, ποταμών, λιμνών και παροχετεύεται στη θάλασσα με ενιαίο στόμιο ποταμού, εκβολές ή δέλτα. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η ΟΔΗΓΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΡΑ Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά ή αλλιώς Οδηγία 2000/60/ΕΚ, οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Δεκεμβρίου 2000, προτείνει νέους, αποτελεσματικότερους τρόπους προστασίας του

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ Ν. 12, ΤΚ 59200, ΝΑΟΥΣΑ Τηλ-Φαξ: 2332027650 E-mail: kallisan@otenet.gr Νάουσα, 08-07-2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου Ο Εμπορικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τριανταφυλλιά Νικολάου, Πολυτεχνείο Κρήτης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Σύνταξη Ερωτηματολογίων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Ταχ. /νση: 19 ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ. 354 Προς: ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 2.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ Ε&Α, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, Αύγουστος 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Αγγελάκη 13, 54621

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ»

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» Έχοντας υπόψη: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» 1. Το άρθρο 7 του Ν. 1268/1982 «Για τη δομή και λειτουργία των ΑΕΙ», όπως ισχύει σήμερα, 2. Το άρθρο 28, παράγραφος

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013

Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο. Ν . Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης - Ενεργειακό Κέντρο Programme MED Καστοριά , 5-3-2013 Πρόγραμμα ENERMED «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη Μεσόγειο» ρ. Ν. Ζωγραφάκης Περιφέρεια Κρήτης- Ενεργειακό Κέντρο Καστοριά, 5-3-2013 Programme MED Πρόγραμμα MED ENERMED Énergies Renouvelables Méditerranéennes

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής

ενεργειακών απαιτήσεων πρώτης ύλης, ενεργειακού περιεχομένου παραπροϊόντων, τρόπους αξιοποίησής Πίνακας. Πίνακας προτεινόμενων πτυχιακών εργασιών για το εαρινό εξάμηνο 03-4 ΤΜΗΜΑ: MHXANIKΩN ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Α/Α Τίτλος θέματος Μέλος Ε.Π Σύντομη περιγραφή Προαπαιτούμενα

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων

Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων και Διοίκησης Εθνικός Οδικός Χάρτης Προσόντων Δομή Μεθοδολογία ανάπτυξης - Ανασκόπηση προτεραιοτήτων Δρ. Χάρης Δούκας, Λευτέρης Σίσκος Εργαστήριο

Διαβάστε περισσότερα

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010

Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Η 4η Εβδομάδα Ενέργειας του IENE 22-27 Νοεμβρίου 2010 Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που παίζει η ενέργεια στην οικονομία της χώρας και της περιοχής της ΝΑ Ευρώπης γενικότερα, το Ινστιτούτο Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας

Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων. Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Πρωτοβουλία Συμφώνου των Δημάρχων Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Έδεσσας Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική Οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής: Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κατηγορία Επιλέξιμων Δαπανών Κτίρια, εγκαταστάσεις & περιβάλλων χώρος Μηχανήματα Εξοπλισμός παραγωγής Λοιπός Εξοπλισμός Περιγραφή επιλέξιμων Δαπανών

Διαβάστε περισσότερα

Συνεργαζόμαστε για μια

Συνεργαζόμαστε για μια NEWSLETTER 2 ο Ειδικό Αφιέρωμα Συνεργαζόμαστε για μια ανοιχτή, πολυπολιτισμική κοινωνία ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ Με μεγάλη επιτυχία και ουσιαστικά αποτελέσματα ολοκληρώθηκε το Έργο 4.1.β/12: «Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Αντιπεριφερειάρχης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού 9 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Νάξος 01/08/2011 Θέμα: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ

Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ενεργειακή βιωσιμότητα των ΟΤΑ Εύη Τζανακάκη Ελευθερία Αλεξανδρή Τμήμα Κτιρίων Διεύθυνση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015

2/12/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 ΑΘΗΝΑ, 27/11/2015 1 Συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων Δήμος Κεντρικού Τομέα Περιφέρειας Αττικής 13.000 στρ. Έκταση Δήμου (6.000 στρ. εντός σχεδίου ) Υπόλοιπη έκταση είναι χαρακτηρισμένη περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Cpv: 71314300-5 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο

Cpv: 71314300-5 Προς: Κάθε ενδιαφερόµενο 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η Υ. ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Ξάνθη 15-10-2015 ΤΜΗΜΑ Οικονοµικό Α.Π: 13442 ΓΡΑΦΕΙΟ: ιαγωνισµών Αναρτητέα στη ιαύγεια Περιοχή Νεάπολης ΤΚ 67100 Τηλ: 2541351409

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 2. ΣΠΟΥ ΕΣ 3. ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΗ Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Στυλιανός Θ. Τσιλίκης Βιογραφικό Σηµείωµα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Επώνυµο : ΤΣΙΛΙΚΗΣ Όνοµα : ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Όνοµα Πατρός : ΘΕΟ ΩΡΟΣ Έτος Γέννησης : 12 Ιουνίου 1971 ιεύθυνση Κατοικίας : Αλεξάνδρου ιάκου 36, Νέο Ηράκλειο, Αθήνα Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή

Ελληνική. 2. Στόχοι της Πρωτοβουλίας Build Up και η ελληνική συμμετοχή Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 22 Ιουλίου 2013 Α.Π. 29521 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα:

Ενημερωτικό Δελτίο. Περιεχόμενα: Ενημερωτικό Δελτίο Περιεχόμενα: Συνοπτική Παρουσίαση του Προγράμματος WASMAN Διακρατικές Συναντήσεις των Εταίρων του Προγράμματος Σύσταση τοπικής ομάδας (Waste Management Partnership) διαχείρισης αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ) Ταχ. /νση: 19 ο χλµ Λεωφόρου Μαραθώνος Ταχ. Κώδικας:19009 Πληροφορίες: ρ Κ. Πατλιτζιάνας Τηλέφωνο: 2106603300 Fax: 2106603303 Email: xm-eox@cres.gr Ηµεροµηνία 11/08/2015 Α.Π.: ΥΠ 346 Προς: ηµοτικό Οργανισµό

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης

Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Ενεργειακή ιαχείριση και Μηχανισµοί Χρηµατοδότησης Γιώργος Μαρκογιαννάκης ιπλ. Μηχανολόγος Ενεργειακός Μηχανικός, Μ.Sc Τµήµα Κτιρίων Ενεργειακή ιαχείριση Η διαχείριση ενέργειας δεν είναι µόνο ένα τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

White Paper on European Cities

White Paper on European Cities White Paper on European Cities Μάρτιος 2015 Αντώνης Αγγελάκης, Σύμβουλος Ανοιχτής Καινοτομίας antonios.aggelakis@gmail.com Προοίμιο Το παρόν White Paper στοχεύει στην παρουσίαση δράσεων, καλών πρακτικών

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011.

«ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. «ΕΝΕΡΓΕΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2011» ΗΜΕΡΙΔΑ ΙΕΝΕ 22-23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011. 6 η Συνεδρία Α.Π.Ε. και Ενεργειακή αποδοτικότητα ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟςΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Μαργαρίτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Το έργο OPET BUILDING. Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης

Το έργο OPET BUILDING. Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Το έργο OPET BUILDING Συµβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης Το έργο OPET BUILDING Το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ως µέλος του δικτύου ΟΠΕΤ (Οργανισµός για την Προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 Α ΦΑΣΗ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Λαρισαίων 2011-2014 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ... 1 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης

Γενική Αιρεσιμότητα 3. Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Γενική Αιρεσιμότητα 3 ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Σχεδιασμός Εκπαιδευτικής παρέμβασης Το κείµενο αυτό αποτελεί το σχεδιασµό εκπαιδευτικής παρέµβασης, η οποία θα επιτρέψει τη δηµιουργία µιας κοινής αντίληψης

Διαβάστε περισσότερα

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας

Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Οδικός φωτισμός στην Κύπρο Πιλοτικό έργο αύξησης ενεργειακής αποδοτικότητας Δρ. Βενιζέλος Ευθυμίου Εκτελεστικός Διευθυντής Δικτύων Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου Σάββας Βλάχος Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΔΕ Κάθε πρόταση ΕΤΑΚ θα πρέπει να αφορά εφαρμοσμένη έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, πιλοτικές δοκιμές και επιδεικτικά έργα, αλλά όχι βασική έρευνα. Για τη συμπλήρωση του ΤΔΕ θα πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και

Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κοινή σύσκεψη μεταξύ εκπροσώπων Υπουργείου Παιδείας, ΥΠΕΚΑ & ΟΣΚ ΑΕ Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης υφιστάμενων σχολικών κτιρίων και ένταξη στο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 WEB GIS ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ 04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 1 Παρουσίαση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΑΣΤΙΕΤ Στόχοι Αποτελέσματα μέχρι σήμερα Ποιές δράσεις προγραμματίζονται ακόμα Κριτική 2 Ευρωπαϊκή Ένωση Ευρωπαϊκό Κοινωνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Α.Π.Θ.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Λάρισα, 23 Νοεμβρίου 2010 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Νικόλαος Γ. Καραμανές Ημερομηνία Γέννησης : 19 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα