ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ"

Transcript

1 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ Ή/ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 15/06/2009 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ: 19/06/2009-3/07/2009 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ: 19/06/ /06/2009 Σύμβουλοι Έκδοσης: «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.» & «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ A.E.» Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα») γνωστοποιεί προς τους κ.κ. Μετόχους τα ακόλουθα: 1. Η Β Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της (εφεξής «η Γενική Συνέλευση») αποφάσισε, μεταξύ άλλων, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών (εφεξής η «Αύξηση») έως του ποσού των ,40 με την έκδοση έως νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,70 εκάστη και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο, σε αναλογία μία (1) νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή. Σύμφωνα με την από απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ανέρχεται σε 3,70 ανά μετοχή. 2. Μετά την ως άνω Αύξηση και σε περίπτωση που αυτή καλυφθεί πλήρως, το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται σε ,80 και θα διαιρείται αντίστοιχα σε άυλες, κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 εκάστη και σε ενσώματες προνομιούχες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,70 εκάστη. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης, εφόσον καλυφθεί πλήρως η Αύξηση, θα ανέλθουν σε , Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα Αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 15/06/2009. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών (εφεξής το «Χ.Α.») χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω αύξηση και η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χ.Α., σε συνδυασμό με την υπ αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α., όπως ισχύει. 4. Δικαιούχοι του δικαιώματος προτίμησης (εφεξής ή το «Δικαίωμα Προτίμησης») στην Αύξηση είναι α) όλοι οι Μέτοχοι οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 1

2 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.» (εφεξής η «Ε.Χ.Α.Ε.»), δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης (εφεξής οι «Δικαιούχοι Μέτοχοι»), (ήτοι την 17/06/2009), εφόσον διατηρούν τα δικαιώματα αυτά κατά το χρόνο άσκησής τους και β) όσοι αποκτήσουν δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.. 5. Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η τιμή διάθεσης των νεοεκδοθησόμενων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού του Χ.Α.. 6. Η περίοδος άσκησης του δικαιώματος προτίμησης ορίζεται από την 19/06/2009 έως και την 3/07/ Η έναρξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α. συμπίπτει με την έναρξη της περιόδου άσκησής τους. Επισημαίνεται, ότι η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων δεν θα είναι δυνατή τις τελευταίες τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη άσκησής τους. Ως λήξη της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών του Χ.Α., ορίζεται η λήξη της συνεδρίασης της 29/06/ Τα δικαιώματα προτίμησης για την απόκτηση νέων μετοχών είναι μεταβιβάσιμα και θα αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο Χ.Α.. Τα δικαιώματα θα είναι πιστωμένα στους Λογαριασμούς της Μερίδας κάθε δικαιούχου στο Σ.Α.Τ., την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσής τους. Τα δικαιώματα προτίμησης τα οποία δεν θα ασκηθούν προσηκόντως μέχρι τη λήξη της περιόδου άσκησης των εγγραφών (δηλαδή έως και την 3/07/2009) αποσβένονται και παύουν να ισχύουν. 9. Τα δικαιώματα προτίμησης θα ασκούνται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, είτε στο δίκτυο καταστημάτων των τραπεζών ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., (για τους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης που δεν επιθυμούν να τα ασκήσουν μέσω των χειριστών τους), είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων τους (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή τραπέζης). Για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης, οι κάτοχοί τους θα τα ασκούν προσκομίζοντας στα καταστήματα των ανωτέρω τραπεζών τη σχετική βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων της Ε.Χ.Α.Ε. (πρώην Κ.Α.Α.) η οποία θα φέρει πρωτότυπες υπογραφές του χειριστή ή της Ε.Χ.Α.Ε. Για την έκδοση της βεβαίωσης αυτής θα απευθύνονται: α) στο χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σ.Α.Τ. (χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή τραπέζης) και β) στην Ε.Χ.Α.Ε. αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε ειδικό λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.. Κατά την προσέλευσή του στα καταστήματα των τραπεζών, ο κάτοχος δικαιωμάτων προτίμησης πρέπει να προσκομίζει τα εξής: την αστυνομική του ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού του μητρώου, την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ., καθώς και τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Δικαιωμάτων, ως ανωτέρω. Επισημαίνεται ότι οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι μετοχές τους. Οι κάτοχοι δικαιωμάτων προτίμησης που επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους μέσω των χειριστών τους, θα αιτούνται την άσκηση των δικαιωμάτων τους από το χειριστή τους. Οι χειριστές θα 2

3 πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους κατόχους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παραπάνω ενέργειες για την προσήκουσα άσκηση των Δικαιωμάτων Προτίμησης των πελατών τους. Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών (πίστωση), είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο κάτοχος των δικαιωμάτων προτίμησης είτε στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., είτε στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., είτε στην MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. κατά ποσό ίσο με τη συνολική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών που αντιστοιχούν στο ασκούμενο Δικαίωμα Προτίμησης. Τα ποσά που θα κατατεθούν στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και στην MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. προκειμένου να καλυφθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως του ποσού των ,40 θα συγκεντρωθούν σε ειδικό λογαριασμό επ ονόματι του ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. που θα ανοιχθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την παρούσα αύξηση. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας εγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία εγγραφή. Μετά την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησής τους, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Οι επενδυτές που ασκούν δικαιώματα προτίμησης δεν επιβαρύνονται με κόστη εκκαθάρισης και πίστωσης των νέων μετοχών τους. Για την αγορά δικαιωμάτων προτίμησης ο αγοραστής επιβαρύνεται με τα προβλεπόμενα έξοδα που έχει συμφωνήσει με την Α.Χ.Ε. ή την Τράπεζα που συνεργάζεται καθώς και με τις χρεώσεις (μεταβιβαστικά) που ισχύουν από την Ε.Χ.Α.Ε Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της έλαβε απόφαση, σύμφωνα με την περίπτωση γ), της παρ. 8, του άρθρου 16, του Κ.Ν. 2190/1920, προκειμένου το Δικαίωμα Προτίμησης που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Τράπεζα, να μην προσαυξήσει το Δικαίωμα των λοιπών μετόχων, αλλά να μεταβιβαστεί, ολικά ή μερικά, σε τρίτα πρόσωπα που δεν ενεργούν για λογαριασμό της Τράπεζας, σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να υλοποιήσει την απόφαση αυτή. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατ εξουσιοδότηση των αποφάσεων της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, αποφάσισε στην από συνεδρίασή του, τη διάθεση και μεταβίβαση των Δικαιωμάτων Προτίμησης που αντιστοιχούν στις ίδιες μετοχές που κατέχει η Τράπεζα, μέσω του Χ.Α., δια της εισαγωγής τους στο Σύστημα Άϋλων Τίτλων, ώστε τα Δικαιώματα αυτά να είναι διαθέσιμα προς διαπραγμάτευση, προκειμένου να μεταβιβαστούν, εντός της ίδιας περιόδου που θα ισχύσει για την άσκηση και διαπραγμάτευση του Δικαιώματος Προτίμησης από τους δικαιούχους. 11. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και της κατ εξουσιοδότηση αυτής, απόφασης της του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, παράλληλα με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης και στην ίδια τιμή διάθεσης με αυτήν της αύξησης, θα παρέχεται δυνατότητα προεγγραφής (εφεξής η «Δυνατότητα Προεγγραφής»), για την απόκτηση των τυχόν αδιάθετων μετοχών, προς τις κάτωθι κατηγορίες: α) Παλαιοί μέτοχοι, που άσκησαν το Δικαίωμα Προτίμησής τους, είτε μερικά είτε ολικά. Οι παλαιοί μέτοχοι οι οποίοι προχώρησαν σε ολική πώληση των Δικαιωμάτων Προτίμησής τους, κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής των εν λόγω δικαιωμάτων, στο Χ.Α., δεν συγκαταλέγονται στους δικαιούμενους προεγγραφής αυτής της κατηγορίας. β) Ασκήσαντες Δικαιώματα Προτίμησης, που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α., και 3

4 γ) Τρίτοι (επενδυτές), οι οποίοι δεν απέκτησαν Δικαιώματα Προτίμησης σύμφωνα με τις ως άνω περιπτώσεις α) και β) ή δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις αυτές. Οι ανωτέρω κατηγορίες α), β) και γ), θα αποτελούν τους δικαιούμενους προεγγραφής (εφεξής οι «Δικαιούμενοι Προεγγραφής» ή οι «Δικαιούμενοι»). Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση της προεγγραφής από τους ανωτέρω Δικαιούμενους Προεγγραφής θα είναι η κατάθεση μετρητών, ποσού ίσου με τη συνολική αξία των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες θα προεγγράφονται. Οι Δικαιούμενοι Προεγγραφής, ήτοι οι υπό α), β) και γ) ανωτέρω, δύνανται να προεγγράφονται προκειμένου να αποκτήσουν μετοχές από τις τυχόν αδιάθετες που θα προκύψουν από τη μη άσκηση αριθμού Δικαιωμάτων Προτίμησης, για μέγιστο αριθμό μετοχών η συνολική αξία των οποίων κατά ανώτατο όριο, δεν θα ξεπερνά το ποσό των , όπως το ποσό αυτό θα προκύπτει από το γινόμενο της αποφασισθείσας τιμής διάθεσης των νεοεκδοθησόμενων μετοχών, ήτοι 3,70 ανά μετοχή, επί τον ακέραιο αριθμό των μετοχών για τον οποίο κάθε δικαιούμενος θα προεγγράφεται. Η Δυνατότητα Προεγγραφής θα ασκείται ταυτόχρονα με την άσκηση του Δικαιώματος Προτίμησης, στο δίκτυο των καταστημάτων που θα ασκούνται τα Δικαιώματα Προτίμησης, δηλαδή των τραπεζών ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. Η Δυνατότητα Προεγγραφής θα ασκείται είτε μέσω των χειριστών των λογαριασμών χρεογράφων των Δικαιούμενων Προεγγραφής (Χρηματιστηριακή εταιρία ή θεματοφυλακή τραπέζης) είτε απευθείας στο δίκτυο των καταστημάτων της ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και της MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (για τους Δικαιούμενους που δεν επιθυμούν να προεγγραφούν μέσω των χειριστών τους). Οι Δικαιούμενοι που επιθυμούν να ασκήσουν τη Δυνατότητα Προεγγραφής τους μέσω των χειριστών τους, θα υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσω του χειριστή τους. Οι χειριστές θα πρέπει να εξουσιοδοτηθούν από τους Δικαιούμενους και να προβούν σε αντίστοιχες με τις παρακάτω ενέργειες, για την προσήκουσα άσκηση της Δυνατότητας Προεγγραφής των πελατών τους. Η Δυνατότητα Προεγγραφής για α) τους παλαιούς μέτοχους που θα ασκήσουν το Δικαίωμα Προτίμησής τους, είτε μερικά είτε ολικά, καθώς και β) εκείνους που θα ασκήσουν Δικαίωμα Προτίμησης το οποίο θα αποκτήσουν κατά την περίοδο της διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων προτίμησης στο Χ.Α., θα ασκείται υποχρεωτικά στο ίδιο δίκτυο και κατάστημα της τράπεζας, με εκείνο στο οποίο άσκησαν και το Δικαίωμα Προτίμησής τους. Για τους τρίτους (επενδυτές), οι οποίοι δεν απέκτησαν Δικαιώματα Προτίμησης σύμφωνα με τις ως άνω περιπτώσεις, δεν έχει εφαρμογή ο ανωτέρω περιορισμός. Εάν διαπιστωθούν περισσότερες της μίας προεγγραφές των ιδίων φυσικών ή νομικών προσώπων με βάση τα στοιχεία Σ.Α.Τ. ή / και τα δημογραφικά στοιχεία του εγγραφόμενου, το σύνολο των εγγραφών αυτών θα αντιμετωπίζεται ως ενιαία προεγγραφή. Κλάσματα μετοχών δε θα εκδοθούν. Για το λόγο αυτό τα δίκτυα των καταστημάτων των τραπεζών καθώς και οι χειριστές των λογαριασμών χρεογράφων τους θα προεγγράφουν όσους δικαιούνται να ασκήσουν τη Δυνατότητα Προεγγραφής τους, για ακέραιο αριθμό μετοχών, με βάση το επιθυμητό ποσό επένδυσης. Η άσκηση της Δυνατότητας Προεγγραφής θα γίνεται α) με έγγραφη δήλωση, η οποία θα υποβάλλεται στο δίκτυο των καταστημάτων των τραπεζών ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. και MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. και β) με κατάθεση μετρητών, ποσού 4

5 ίσου με τη συνολική αξία των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες θα ασκείται η Δυνατότητα Προεγγραφής. Οι τρίτοι (επενδυτές), θα προσκομίζουν στα καταστήματα των Τραπεζών την αστυνομική τους ταυτότητα, τον αριθμό του φορολογικού τους μητρώου και την εκτύπωση των στοιχείων Σ.Α.Τ.. Επισημαίνεται ότι οι τρίτοι (επενδυτές) θα πρέπει να δηλώσουν επίσης: α) τον αριθμό μερίδας επενδυτή Σ.Α.Τ., β) τον αριθμό λογαριασμού αξιών στο Σ.Α.Τ. και γ) τον εξουσιοδοτημένο χειριστή του λογαριασμού αξιών, στον οποίο επιθυμούν να καταχωρηθούν οι τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα τους κατανεμηθούν. Η καταβολή θα γίνεται είτε με κατάθεση μετρητών (πίστωση), είτε με χρέωση λογαριασμού καταθέσεων που τυχόν τηρεί ο Δικαιούμενος Προεγγραφής είτε στο ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε., είτε στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε., είτε στην MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε., κατά ποσό ίσο με τη συνολική αξία των αδιάθετων μετοχών για τις οποίες θα προεγγράφεται. Μετά την προεγγραφή, οι εγγραφόμενοι θα λαμβάνουν σχετική απόδειξη, η οποία δεν θα αποτελεί προσωρινό τίτλο και δεν θα είναι διαπραγματεύσιμη. Τα καταβληθέντα ποσά που δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση τυχόν αδιάθετων μετοχών, θα επιστραφούν άτοκα στους ασκήσαντες τη Δυνατότητα Προεγγραφής. 12. Σύμφωνα με τις αποφάσεις της από Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας και της κατ εξουσιοδότηση αυτής, απόφασης της του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, οι τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν μετά τη λήξη της προθεσμίας άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης, από τη μη άσκηση οποιουδήποτε αριθμού αυτών, θα διατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ως ακολούθως, κατά σειρά προτεραιότητας: α) Στους παλαιούς μέτοχους που άσκησαν το Δικαίωμα Προτίμησής τους, είτε μερικά είτε ολικά. Οι παλαιοί μέτοχοι οι οποίοι προχώρησαν σε ολική πώληση των Δικαιωμάτων Προτίμησής τους, κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής των εν λόγω δικαιωμάτων, στο Χ.Α., δεν συγκαταλέγονται στους Δικαιούμενους Προεγγραφής αυτής της κατηγορίας. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση του αριθμού των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι αδιάθετες μετοχές θα κατανεμηθούν από το Δ.Σ. αναλογικά, με βάση το συνολικό αριθμό των μετοχών για τις οποίες οι ανωτέρω Δικαιούμενοι έχουν προεγγραφεί. Τα ποσά των προεγγραφών αυτών, τα οποία θα έχουν καταβληθεί και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών, θα επιστραφούν άτοκα. β) Στους ασκήσαντες Δικαιώματα Προτίμησης, που τα απέκτησαν κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης των εν λόγω δικαιωμάτων στο Χ.Α.. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση του αριθμού των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι αδιάθετες μετοχές θα κατανεμηθούν από το Δ.Σ. αναλογικά, με βάση το συνολικό αριθμό των μετοχών για τις οποίες οι ανωτέρω Δικαιούμενοι έχουν προεγγραφεί. Τα ποσά των προεγγραφών αυτών, τα οποία θα έχουν καταβληθεί και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών, θα επιστραφούν άτοκα. γ) Στους τρίτους (επενδυτές), οι οποίοι δεν απέκτησαν Δικαιώματα Προτίμησης σύμφωνα με τις ως άνω περιπτώσεις ή δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις αυτές. Εάν ο αριθμός των αδιάθετων μετοχών δεν επαρκεί για την πλήρη ικανοποίηση του αριθμού των μετοχών που ζητήθηκαν μέσω των προεγγραφών, οι αδιάθετες μετοχές θα κατανεμηθούν από το Δ.Σ. αναλογικά, με βάση το συνολικό αριθμό των μετοχών για τις οποίες οι ανωτέρω δικαιούμενοι έχουν προεγγραφεί. Τα ποσά των προεγγραφών αυτών, τα οποία θα έχουν καταβληθεί και δεν θα χρησιμοποιηθούν για την απόκτηση αδιάθετων μετοχών, θα επιστραφούν άτοκα. Εάν μετά τις κατά τα ως άνω διαθέσεις αδιάθετων μετοχών, υπάρξει περαιτέρω αριθμός αδιάθετων μετοχών, αυτός θα διατίθεται από το Δ.Σ. της Τράπεζας κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια και 5

6 υπό τους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας, άλλως η αύξηση θα ισχύει μέχρι του ποσού της κάλυψης, βάση του άρθρου 13α, του Κ.Ν. 2190/ Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν α) θα εισαχθούν στην οργανωμένη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών β) θα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και γ) θα ενσωματώνουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της τρέχουσας εταιρικής χρήσεως και εφεξής, εφόσον βεβαίως η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αποφασίζει τη διανομή μερίσματος. 14. Το Ενημερωτικό Δελτίο για τη Δημόσια Προσφορά μετοχών της Τράπεζας με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών της Τράπεζας στην κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης της Αγοράς Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εφεξής η «Ε.Κ.») στις 5/06/2009, είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr), της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (www.hcmc.gr), στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.ttbank.gr.) και στην ιστοσελίδα των Συμβούλων Έκδοσης «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» (www.piraeusbank.gr) και «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (www.ibg.gr). Επίσης, το Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι διαθέσιμο δωρεάν στο επενδυτικό κοινό και σε έντυπη μορφή, εφόσον ζητηθεί, στα καταστήματα της Τράπεζας, της ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της Τράπεζας MARFIN EGNATIA BANK Α.Ε. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Τράπεζας παρατίθεται στη συνέχεια: ΗΜ/ΝΙΑ 5/6/2009 5/6/2009 ΓΕΓΟΝΟΣ Έγκριση Ενημερωτικού Δελτίου από το Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Έγκριση από το Δ.Σ. του Χ.Α. για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων προτίμησης 9/6/2009 Δημοσίευση της ανακοίνωσης για τη διάθεση του ενημερωτικού δελτίου 9/6/2009 9/6/2009 Δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου (ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Χ.Α.) Ανακοίνωση στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών του Χ.Α. για την αποκοπή των δικαιωμάτων προτίμησης, την περίοδο άσκησης των δικαιωμάτων στην αύξηση με καταβολή μετρητών, την έναρξη και λήξη διαπραγμάτευσης των δικαιωμάτων 15/6/2009 Αποκοπή δικαιωμάτων προτίμησης 19/6/2009 Πίστωση από την Ε.Χ.Α.Ε. των δικαιωμάτων προτίμησης στους λογαριασμούς των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. 19/6/2009 Έναρξη διαπραγμάτευσης και άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 29/6/2009 Λήξη διαπραγμάτευσης δικαιωμάτων προτίμησης 3/7/2009 Λήξη περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης 8/7/2009 9/7/2009 9/7/2009 Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την κάλυψη της αύξησης και τη διάθεση τυχόν αδιάθετων μετοχών Έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών από το Δ.Σ. του Χ.Α. Ανακοίνωση στο Η.Δ.Τ. και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. για την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας 13/7/2009 Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών 6

7 Σημειώνεται ότι το παραπάνω χρονοδιάγραμμα εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες και ενδέχεται να μεταβληθεί. Σε κάθε περίπτωση θα υπάρξει ενημέρωση του επενδυτικού κοινού με σχετική ανακοίνωση στον τύπο. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Τράπεζας (τηλ και ). Αθήνα, 09/06/2009 Η παρούσα ανακοίνωση απαγορεύεται να δημοσιευθεί ή να διανεμηθεί, άμεσα ή έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή/και οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία η προσφορά ή/και η πρόσκληση για αγορά των εν λόγω μετοχών δεν είναι σύμφωνη με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία. Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά κινητών αξιών προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία ή/και οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία στην οποία η προσφορά ή/και η πρόσκληση για αγορά των εν λόγω μετοχών δεν είναι σύμφωνη με την κατά περίπτωση εφαρμοστέα νομοθεσία. Οι κινητές αξίες που αναφέρονται στην παρούσα δεν έχουν λάβει και δεν πρόκειται να λάβουν έγκριση στις δικαιοδοσίες που αναφέρονται ανωτέρω και καμία δημόσια προσφορά κινητών αξιών δεν πραγματοποιείται στις εν λόγω δικαιοδοσίες. 7

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝ ΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΤΡΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟ ΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 2.500.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ. TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ TOY κ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΨΥΧΑΡΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων

Να διαπραγματευθούν και να ορίσουν τους όρους για την υλοποίηση της αποφασισθείσας αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων Σχέδιο Εισηγήσεων του Διοικητικού Συμβουλίου επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 30ης Σεπτεμβρίου 2014 των Μετόχων κατόχων κοινών μετοχών της ATTICA BANK Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

VELL INTERNATIONAL GROUP A.E.Ε.Η.Σ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΚ ΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920)

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (άρθρο 27 παρ. 3 εδ. (δ) κ.ν. 2190/1920) Θέμα 1 ο : (Α) (Β) (Γ) Αύξηση της ονομαστικής αξίας εκάστης κοινής μετά δικαιώματος ψήφου μετοχής εκδόσεως της Τραπέζης, δια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ενημερωτικό υλικό για την Ανακεφαλαιοποίηση των Συστημικών Τραπεζών και την Έκδοση Παραστατικών Τίτλων (warrants) Έκδοση 1.1 13 Μαΐου 2013 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «ΑΛΚΜΗΝΗ CATERING ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ AΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με Δημόσια Προσφορά υπέρ των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 1.666.667 ΝΕΩΝ, ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ - ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΡΕΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ «MIG SHIPPING S.A.» (θυγατρικής εταιρείας της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ») ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ CYCLON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης:

Το ιοικητικό Συµβούλιο της Τράπεζας Eurobank Ergasias A.E. καλεί τους µετόχους να αποφασίσουν επί των παρακάτω θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης: ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη, 30 Απριλίου 2013, ώρα 11:00 π.µ. Μέγαρο Ιδρύµατος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης»), Λεωφ. Αµαλίας 20 Σελίδα 1 Περιεχόµενα 1. Θέµατα ηµερησίας διάταξης... 3... 4 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ENHMΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα