ΠΡΑΚΤΙΚΟ της

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 28.6.2013"

Transcript

1 ΠΡΑΚΤΙΚΟ της Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε Σήμερα, την 28 η Ιουνίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 συνήλθαν, στην Αθήνα και στα επί της οδού Μιχαλακοπούλου 80 Γραφεία της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΟΛ DIGITAL Α.Ε.», οι μέτοχοι της εταιρείας σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρευρίσκονται όλα τα μέλη του Δ.Σ., καθώς και η Συμβολαιογράφος Αθηνών Σοφία Τζοΐτη, προκειμένου κατά το άρθρο 32 παρ. 2 ΚΝ 2190/1920 να παρακολουθήσει τις εργασίες της και να προσυπογράψει τα Πρακτικά της. Προσωρινός Πρόεδρος αναλαμβάνει ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Π. Ψυχάρης, ο οποίος ορίζει ως προσωρινό Γραμματέα τον κ. Π. Χρυσικάκη. Παρέστησαν οι κάτωθι μέτοχοι, με τον έναντι εκάστου αναγραφόμενο αριθμό μετοχών: «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» (Χρ. Λαδά 3 Αθήνα), νόμιμα εκπροσωπούμενη από τους κ.κ. Π. Χρυσικάκη και Θ. Ντόλο, σύμφωνα με το από πρακτικό του ΔΣ της Μετοχές Σύνολο Μετοχών Διαπιστώνεται, ότι ο ανωτέρω μέτοχος, όπως παρίσταται, εκπροσωπεί συνολικά ποσοστό 84,23% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι μετοχές, επί συνόλου ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 1,85 Ευρώ εκάστης και επομένως η παρούσα Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία και νόμιμα συνεδριάζει. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ΔΣ ανακοινώνει τις προηγηθείσες σχετικές ενέργειες για τη σύγκληση της παρούσας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων ήτοι: α) Υποβολή την (αριθμ. πρωτ ) στην αρμόδια υπηρεσία ΕΒΕΑ του ΓΕΜΗ: 1) Αντιγράφου του από Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας που περιέχει την έκθεση του Δ.Σ. προς την Γενική Συνέλευση, 2) Του υπ αριθμ. Η / ενοποιημένου διπλοτύπου της ΔΟΥ Δ Αθηνών (που περιλαμβάνει και το ΤΑΠΕΤ) για τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2012, 3) την υπ αριθμ / απόδειξη είσπραξης για την καταχώρηση στο ΕΒΕΑ 4) Αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων της 31/12/2012 (Ισολογισμό εις διπλούν, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολή Καθαρής Θέσης και Προσάρτημα), 5) Φύλλα της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ και φύλλα της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ της , στις οποίες δημοσιεύθηκε ο Ισολογισμός της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31/12/2012. β) Υποβολή την (αριθμ. πρωτ ) στην αρμόδια υπηρεσία ΕΒΕΑ του ΓΕΜΗ: 1) Με Του απο Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το οποίο αποφασίστηκε η σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την ) η από Πρόσκληση των μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 3) Αντιγράφου του υπ αριθμ. Η / ενοποιημένου διπλοτύπου της ΔΟΥ Δ Αθήνας της Πρόσκλησης επί του οποίου επισυνάπτεται το υπ αριθμ. Ε 63049/ Πρωτόκολλο του Εθνικού Τυπογραφείου για τη δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Προσκλήσεως των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την , 4) Φύλλα της ημερήσιας πολιτικής εφημερίδας ΤΑ ΝΕΑ και φύλλα της ημερήσιας οικονομικής εφημερίδας ΗΜΕΡΗΣΙΑ της 1

2 , στις οποίες δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση των Μετόχων σε Τακτική Γενική Συνέλευση για την γ) Κατάθεση από την μέτοχο προ πέντε (5) ημερών των μετοχών της (σύνολο μετοχές) στο Ταμείο της εταιρείας επί αποδείξει. δ) Τοιχοκόλληση, προ σαράντα οκτώ (48) ωρών, σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρείας του πίνακα των μετόχων, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου κατά την Τακτική Γ.Σ., με ένδειξη του αριθμού των μετοχών του καθενός και των ισάριθμων ψήφων, ο οποίος πίνακας καταρτίσθηκε από το Δ.Σ. και έχει ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ Των μετόχων οι οποίοι έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν και ψηφίσουν στην Τακτική Γ.Σ. της 30/6/2012. Μέτοχοι Αριθμός μετοχών Αριθμός ψήφων «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΑΕ» (Χρ. Λαδά 3 Αθήνα) ΣΥΝΟΛΟ Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει απαρτία μετόχων και εκπροσώπηση της άνω μετόχου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει νομίμως, ελέγχει και αποδέχεται το από Πρακτικό του ΔΣ της εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» για την νομιμοποίηση των εκπροσώπων της και προβαίνει στον έλεγχο του άνω καταλόγου των δικαιουμένων να μετέχουν σ αυτήν, εγκρίνει δε και επικυρώνει με ψήφους τον κατάλογο αυτόν. Στη συνέχεια με μυστική ψηφοφορία η Συνέλευση εκλέγει παμψηφεί, ως Πρόεδρο τον κ. Π. Ψυχάρη και γραμματέα, που θα εκτελεί και χρέη ψηφολέκτη, τον κ. Π. Χρυσικάκη. Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρεται στα θέματα της ημερησίας διατάξεως, όπως δημοσιεύθηκε στον Τύπο, και έχει ως ακολούθως: 1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολή Καθαρής θέσης και Προσάρτημα) και των επ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για την εταιρική χρήση 01/01/12-31/12/ Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την χρήση 01/01/12-31/12/12 3. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για την χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής τους 4. Έγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προέγκριση αμοιβών έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση 5. Περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 παρ.1γ του Ν. 2190/ Εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας κατόπιν λήξεως της θητείας του προηγουμένου. Στην συνέχεια η Γ.Σ. εισέρχεται στην εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 2

3 Επί του πρώτου θέματος: Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αναγιγνώσκει την έκθεση προς τους μετόχους η οποία έχει ως εξής: ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Προς Την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Κύριοι Μέτοχοι, Το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΔΟΛ DIGITAL A.E.» έχει την τιμή να σας υποβάλει προς έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τα συνοπτικά στοιχεία και πληροφορίες της χρήσεως 1/1/2012 έως 31/12/2012, βάσει του Ν. 2190/20, αρθ. 135, κατά τα Δ.Λ.Π. της 25ης εταιρικής χρήσεως. Σχετικά με την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών της Εταιρείας παρατηρούνται τα εξής: ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ανάλυση Στοιχείων Ισολογισμού 31/12/2012. ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Την 31/12/12 και μετά από την αφαίρεση των νομίμων αποσβέσεων ανήλθε σε ,89 έναντι ,67 την 31/12/11. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Κατά την κρινόμενη διαχειριστική περίοδο τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Απαιτήσεις - Διαθέσιμα) ανήλθαν την 31/12/12 σε ,98 έναντι ,33 την 31/12/11. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ: την 31/12/ ,87 έναντι ,00 την 31/12/11. ΠΑΘΗΤΙΚΟ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Τα ίδια κεφάλαια μεταβλήθηκαν και την 31/12/2012 ανήλθαν σε ,56 έναντι ,80 την 31/12/11. ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι υποχρεώσεις της εταιρείας την 31/12/2012 ανήλθαν σε ,00 έναντι ,00 την 31/12/11. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας ανήλθαν την 31/12/2012 σε ,43 έναντι ,80 την 31/12/2011. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ: την 31/12/ ,87 έναντι ,00 την 31/12/11. Παρακάτω παρατίθεται η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως, που έληξε την 31/12/

4 ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2012 σε ευρώ Πωλήσεις , ,97 Κόστος πωληθέντων προ αποσβέσεων , ,16 Μικτό κέρδος/ζημιά προ αποσβέσεων , ,81 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,71 Έξοδα λειτουργ. ερευνών & ανάπτυξης 0, ,56 Έξοδα λειτουργίας διάθεσης , ,50 Λοιπά λειτουργικά έσοδα 9.063, ,41 Λειτουργικά κέρδη/ζημιές προ αποσβέσεων , ,45 Αποσβέσεις χρήσης ενσωματωμένες στο κόστος πωληθέντων , ,06 Αποσβέσεις χρήσης ενσωματωμένες στα έξοδα διοικητικής λειτουργίας -139,80-445,34 Αποσβέσεις χρήσης ενσωματωμένες στα έξοδα διάθεσης -420,65-76,50 Λειτουργικά κέρδη / ζημίες , ,55 Έξοδα Χρηματοοικονομικά , ,16 Έσοδα Χρηματοοικονομικά 1.086,65 756,06 Κέρδη / ( ζημιές) προ φόρων , ,45 Φόρος εισοδήματος 7.632, ,97 Καθαρά κέρδη/ (ζημιές) μετά από φόρους , ,52 Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή -0,0455-0,0002 ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 1) Η εταιρεία είναι ανέλεγκτη φορολογικά για τις χρήσεις 2010, 2011 και ) Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας έχει καταστεί αρνητικό και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του Μέσος σταθμισμένος αριθμός κοινών μετοχών Ν.2190/20. 3) Η εταιρεία δεν διαθέτει υποκαταστήματα. 4) Δεν έχει συμβεί άλλο σημαντικό γεγονός από τη λήξη της χρήσης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της έκθεσης. Αθήνα, 13/03/2013 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Παν. Ψυχάρης Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Στ. Ψυχάρης ΤΑ ΜΕΛΗ Ν. Πεφάνης Π. Χρυσικάκης 4

5 Ακριβές αντίγραφο Αθήνα αυθημερόν Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Π. Ψυχάρης Βεβαιώνεται ότι, η ανωτέρω έκθεση του Δ.Σ. που αποτελείται από 3 σελίδες, είναι αυτή που αναφέρεται στην έκθεση ελέγχου που χορήγησα με ημερομηνία 13/03/2013. Αθήνα, 13/03/2013 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε. μέλος της Crowe Horwath International Φωκ. Νέγρη 3, Αθήνα Αρ Μ ΣΟΕΛ 125 Τον Ισολογισμό και τις λοιπές Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρικής χρήσεως 1/1/ /12/2012 ήλεγξε σύμφωνα με το νόμο ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Χαράλαμπος Πετρόπουλος, από την ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία "ΣΟΛ ΑΕΟΕ". Η Γενική Συνέλευση, έλαβε γνώση των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων και των επ αυτών εκθέσεων Δ.Σ. και Ελεγκτών και μετά από ειδική ψηφοφορία εγκρίνει με ψήφους υπέρ σε σύνολο παρισταμένων ψήφων τις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας (Ισολογισμό, Αποτελέσματα Χρήσεως, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Μεταβολή Καθαρής Θέσης και Προσάρτημα) και τις επ αυτών εκθέσεις του Δ.Σ. και Ελεγκτών για την ανωτέρω χρήση. Επί του δευτέρου θέματος: Η Γενική Συνέλευση μετά από ειδική ψηφοφορία εγκρίνει με ψήφους την διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων από το ΔΣ για τη χρήση 1/1/ /12/2012 και αποφασίζει την απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη. Ομοίως η Γ.Σ. μετά από ειδική ψηφοφορία αποφασίζει με ψήφους και την απαλλαγή των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη. Επί του τρίτου θέματος: Ο Πρόεδρος γνωρίζει στη Γενική Συνέλευση, ότι από το Νόμο είναι υποχρεωτικός ο διαχειριστικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτό ελεγκτή. Από τον υποβληθέντα πίνακα της ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ ΑΕΟΕ ο Πρόεδρος της Γ.Σ. προτείνει ως Tακτικό Ελεγκτή για τη χρήση 2013 τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο και ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη. Η Γενική Συνέλευση έπειτα από ειδική ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, εκλέγει με ψήφους την εταιρεία ΣΟΛ ΑΕΟΕ και oρίζει ως τακτικό ελεγκτή για την χρήση 2013 τον κ. Χαράλαμπο Πετρόπουλο (ΑΜ 12001), κάτοικο Αθηνών και ως αναπληρωματικό τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη (ΑΜ 24151), κάτοικο Αθηνών. Η αμοιβή δε αυτού του ελέγχου θα καθορισθεί μετά από σχετική προσφορά της ελεγκτικής εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2231/94. Επί του τέταρτου θέματος: Ο Πρόεδρος γνωρίζει στη Γενική Συνέλευση ότι τα μέλη του ΔΣ της εταιρείας δεν λαμβάνουν αμοιβές για τις οποίες απαιτείται ειδική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. 5

6 Επί του πέμπτου θέματος: Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί κατώτερο του ενός δεκάτου του μετοχικού της κεφαλαίου. Η Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής εισηγήσεως του Προέδρου, αποφασίζει να αναθέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο την αναζήτηση πιθανών λύσεων και την υιοθέτησή τους προκειμένου να αρθεί το ανωτέρω πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν. Επί του έκτου θέματος: Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Γενική Συνέλευση ότι επίκειται η λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και καλεί τους μετόχους να εκλέξουν νέο Διοικητικό Συμβούλιο με πενταετή θητεία ήτοι μέχρι την Κατόπιν ειδικής ψηφοφορίας η Γενική Συνέλευση εκλέγει τα κάτωθι μέλη του διοικητικού συμβουλίου με πενταετή θητεία: 1. Παναγιώτης Ψυχάρης του Σταύρου, Διδάκτορας Πληροφορικής, κάτοικος Π. Ψυχικού, Περσέως 2Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα, το έτος 1964, κάτοχος του υπ' αριθμόν ΑΗ Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 2. Σταύρος Ψυχάρης του Παναγιώτη, δημοσιογράφος, κάτοικος Αθηνών, επί της οδού Λυκαβηττού αρ. 30, που γεννήθηκε στον Τύρναβο Λαρίσης το έτος 1945, κάτοχος του υπό στοιχεία Χ Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ Αντιπρόεδρος. 3. Ευστάθιος Ευσταθιάδης του Ελευθερίου, Δημοσιογράφος, κάτοικος Αθηνών, Πόντου 16, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1925, κάτοχος του υπ αριθμόν ΑΖ Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ , - Μέλος 4. Νικόλαος Πεφάνης του Γερασίμου, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Ν. Ερυθραίας, Αθηνάς 8Α, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1958, κάτοχο του υπ αριθμόν AK Δελτίου Ταυτότητος, με ΑΦΜ Μέλος 5. Παναγιώτης Αν. Χρυσικάκης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, οδός Μάρκου Μουσούρου αριθμ. 77, που γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 1946, κάτοχος του υπ αριθμ. ΑΚ Δελτίου Ταυτότητας, με ΑΦΜ Μέλος Μετά από τα ανωτέρω, επειδή εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και υπογράφεται το παρόν πρακτικό, όπως ακολουθεί: Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΓΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΣ Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ Στ. Ψυχάρης Π. Χρυσικάκης Σοφία Τζοΐτη Ακριβές αντίγραφο Αθήνα Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παναγιώτης Ψυχάρης 6

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΧΟΝΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 26 ης ΜΑΙΟΥ 2015. ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της Oγδοης Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων της Ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία «RADICAL COMMUNICATIONS ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30. Στη Γ.Σ. διαπιστώνεται ότι έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις που ορίζονται από το Νόμο και το Καταστατικό ήτοι : ΠΡΑΚΤΙΚΟ Γ.Σ. Νο 30 Στη Βέροια σήμερα 30/06/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 πμ συνήλθαν κατόπιν του υπ αριθ. 118 / 27-04-2015 Πρακτικού Σύγκλησης του Δ.Σ της Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 75ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΥΖΟΥΚΙΔΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.» ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 Στην Κομοτηνή σήμερα την 30 του μήνα Απριλίου, ημέρα Τρίτη, του έτους 2013 και ώρα 11.00 συνήλθαν

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Ν.985 Της συνεδριάσεως του Δ.Σ της «ΗΛΙΟΣ ΑΒΕΕ» Βιομηχανία Πλεκτικής. Αριθ. ΓΕΜΗ 057302304000 Στην Θεσσαλονίκη σήμερα, 25/05/2014 και ώρα 19:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το ΔΣ της εταιρείας στα γραφεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΠΡΑΚΤΙΚΟ Της συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρίας µε την επωνυµία: «JANNEC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «JANNEC Α.Ε.». Στο Αιγάλεω Αττικής σήµερα στις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «BLUE VALUE AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» δ.τ «BLUE VALUE HOLDING & INVESTMENTS AE» της 30/04/2015 Στη Θεσσαλονίκη σήμερα την 30η Απριλίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας:

Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν οι κατωτέρω εταίροι της εταιρίας: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ των εταίρων της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Ι.Κ.Ε.) με την επωνυμία: «ORACON ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ & ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - Ι.Κ.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ORACON».

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο. 108 του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ OCCIDENTAL ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Στον Πειραιά σήμερα 13 η Μαΐου 2015, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL:

ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΒΑΠ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - ΚΟΣΚΙΝΟΥ ΤΗΛ. 2241062100-62700 ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2241060710 E MAIL: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ Νο 268 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΥΓΙΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Στη Ρόδο σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΒΗΜΑ FM A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο:

Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης Θέμα 1ο: Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΕΩΣ 2014 Σχεδίαση Ανάπτυξη Παραγωγή Εγκατάσταση & Υποστήριξη Συστημάτων Πληροφορικής Α.Μ.Α.Ε. 14514/06/Β/86/5 ΑΦΜ 094181088 www.logismos.gr ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 9 ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.

ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α. ΔΟΛ DIGITAL A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Δ.Π.Χ.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ"

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ "SCIENS ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" την 15.06.2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στο ξενοδοχείο "ATHENS PLAZA" που βρίσκεται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟ 13 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΠΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. Συνήλθαν σήμερα, 30 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στην έδρα της Εταιρείας, στην Α Βιομηχανική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ. Αρθρο 1: Σύσταση ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΣΚΟΠΟΣ Ε ΡΑ ΙΑΡΚΕΙΑ Αρθρο 1: Σύσταση Συνιστάται Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013

ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας της 28 ης Ιουνίου 2013 Αµαρουσίου-Χαλανδρίου 18-20, 151 25 Μαρούσι Tηλ. 210 6306000 - Fax 210 6306136 E-mail : mainof@aegek.gr - http://www.aegek.gr Α.Μ.Α.Ε. : 13262/06/Β/86/015 ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ της 73 ης τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 Κερατσίνι, Μάρτιος 2013 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Δηλώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013. Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Πέμπτη 27 Ιουνίου 2013 Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη (αίθουσα «Ιωάννης Σ. Λάτσης») Λεωφ. Αμαλίας 20, Αθήνα 1 Περιεχόμενα 1. Θέματα ημερησίας διάταξης.. 3 2. Συνοπτική περιγραφή θεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ»

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΙΝΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Σύσταση, Επωνυμία, Έδρα, Διάρκεια, Σκοπός Άρθρο 1 Σύσταση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014

Α.Β.Ε.Ε. Γ.ΕΜ.Η. 36116616000 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Α.Β.Ε.Ε. ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ της χρήσης από 1 η Ιανουαρίου 2014 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΑΤΡΑ ΜΑΡΤΙΟΣ 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014

ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014 ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2014 31.12.2014 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3556/2007 και τις επ αυτού εκτελεστικές Αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΜΑΡΤΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΚΑΥΚΑΛΑΣ F.G. ΑΒΕΕ». ΑΡ.Μ.Α.Ε. 28843/01/Β/93/201 ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 1256601000 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ της 30/06/2013 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι Σύσταση, επωνυµία, έδρα, σκοπός, διάρκεια.

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την εισήγηση του πρότεινε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών

Ολοκληρώνοντας ο Πρόεδρος την εισήγηση του πρότεινε στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας την έγκριση των αναμορφωμένων Ετήσιων Οικονομικών Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 18.06.2014 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 Γ.Ε.ΜΗ. 6126401000 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα