KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113)"

Transcript

1 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ανάδοχο υπεύθυνο σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Αντίγραφο αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου μαζί με τα συνημμένα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό παραδόθηκε στον επίσημο Παραλήπτη και Έφορο Εταιρειών για καταχώρηση και στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου το οποίο έδωσε την κατ αρχή έγκριση του για την εισαγωγή των τίτλων αυτών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2003/71/ΕΚ και στον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δε συνεπάγεται με παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη. Πριν τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συμβουλεύεται τον σύμβουλο επενδύσεών του. Η Karaolis Group Public Ltd αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Karaolis Group Public Ltd είναι επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξη του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του. Η απόφαση σε πιθανή επένδυση σε αξίες της Karaolis Group Public Ltd οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Εηνμερωτικό Δελτίο. Ειδικότερα για μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους τίτλους βλέπε Παράγραφο 1.0 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου Παράγοντες Κινδύνου. Εφόσον εγκριθεί η εισαγωγή των τίτλων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, οι τίτλοι της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά. KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Τοποθέτηση μετοχών ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μία, που εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στο άρτιο της ονομαστικής τους αξίας. ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) Έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 2007/2009 (Warrants), τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την 20 η εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία έκδοσης άδειας δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δηλαδή στις 2 Απριλίου 2007 σε αναλογία 1 Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε 5 μετοχές που θα κατέχουν. Κάθε Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών δίνει στον κάτοχο του το δικαίωμα να αγοράσει 1 μετοχή στην τιμή του 50% της τιμής της μετοχής που θα διαπραγματεύεται στο ΧΑΚ κατά τις τελευταίες 20 εργάσιμες μέρες πριν την 1η Οκτωβρίου των ετών 2007 μέχρι και Η ελάχιστη τιμή άσκησης θα είναι η ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 20 σεντ, και η περίοδος άσκησης θα είναι από 2 μέχρι 30 Οκτωβρίου των ετών 2007 μέχρι και ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μία. ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μία. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ: 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ...10 ΜΕΡΟΣ Α: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου / Δηλώσεις υπευθύνων προσώπων ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη Συγκροτήματος Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Ιθύνουσας Εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Ιστορικό & Ανάπτυξη Επενδύσεις ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυριότερες δραστηριότητες Κυριότερες αγορές Πωλήσεις ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Χρηματοοικονομική κατάσταση Αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια Ταμειακές ροές Δανειακές ανάγκες & αποπληρωμή υποχρεώσεων ΕΡΕΥΝΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΔΕΙΕΣ ΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΑΣΕΙΣ Στρατηγικοί Στόχοι Μερισματική Πολιτική ΔΙΟΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Οργανωτική δομή και διοικητικό συμβούλιο Συγκρούσεις συμφερόντων Συμφέρον Διοικητικών Συμβούλων στο κεφάλαιο του εκδότη ΑΜΟΙΒΗ & ΟΦΕΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θητεία Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Εταιρική Διακυβέρνηση ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Πληροφορίες για το προσωπικό Συμμετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών από εργαζόμενους (stock options) Συμφωνίες για συμμετοχή υπαλλήλων στο κεφάλαιο του εκδότη ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Πληροφορίες για τους κύριους μετόχους Δικαιώματα Ψήφου Έλεγχος Πιθανές συμφωνίες ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μετοχικό κεφάλαιο Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Άλλες θέσμιες πληροφορίες

3 Άλλες θέσμιες πληροφορίες ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ CHR. KARAOLIS CONTRACTORS - DEVELOPERS LTD PLATINA PROPERTIES LTD...62 ΜΕΡΟΣ Β: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης Ίδια κεφάλαια και χρέος Συμφέροντα φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην προσφορά Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κινητές αξίες Νομοθεσία Διευκρινήσεις Νόμισμα Δικαιώματα ενσωματωμένα στις κινητές αξίες Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και άλλες εγκρίσεις Αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης ΔΑΜ Μεταβίβαση Δημόσιες προτάσεις Φορολογικό καθεστώς Εταιρείας / Κίνητρα προς επενδυτές ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ Δικαιώματα αγοράς μετοχών (ΔΑΜ) Καθορισμός τιμής Τοποθέτηση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...79 ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001, 2002, 2003, 2004, ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.144 ΟΡΙΣΜΟΙ

4 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Εταρεία Karaolis Group Public Ltd, με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, αιτήται την τοποθέτηση μετοχών ονομαστικής αξίας 20 σεντ έκαστη και την έκδοση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών και την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α) Το παρόν περιληπτικό σημείωμα εννοείται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Η ανάγνωση του περιληπτικού σημειώματος δεν δύναται να εννοηθεί ως ανάγνωση του Ενημερωτικού Δελτίου. β) Ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οιαδήποτε επενδυτική απόφαση του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως σύνολο. γ) Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάση της εθνικής νομοθεσίας, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας, και δ) Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασης του, και ζήτησαν την κοινοποίηση του, αλλά μόνον εάν το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές αναγιγνωσκόμενο μαζί με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗ Ο κύριος τομέας δραστηριότητας του Συγκροτήματος είναι η ανάπτυξη και εμπορία ακινήτων στην ευρύτερη επαρχία Λεμεσού. Μέσα από εμπεριστατωμένες ειδικά σχεδιασμένες έρευνες αγοράς η Εταιρεία εντοπίζει τεμάχια γης με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τα οποία αφού πρώτα τα αξιολογήσει ακολούθως τα αγοράζει, αναπτύσσει και αξιοποιεί με σκοπό τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία του Συγκροτήματος. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα ερευνών αγοράς που γίνονται συγκεκριμένα γι αυτό το σκοπό, η Εταιρεία προχωρεί στην ανέγερση οικιστικών μονάδων ή και συγκροτημάτων, ικανοποιώντας τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς, συμβάλλοντας παράλληλα και στην κερδοφορία του Συγκροτήματος. Εκτός από οικιστικά έργα η Εταιρεία ανεγείρει και εμπορικές μονάδες σε επιλεγμένες περιοχές, ανάλογα πάντοτε με τις ανάγκες της αγοράς ακινήτων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Μέρος Α Κεφ. 5.0 και 6.0 του Ενημερωτικού Δελτίου. -4-

5 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ακόλουθες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2003, 2004 και 2005, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος καθώς επίσης και τις μη-ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005 και Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2004 και 2003 και τις εξαμηνίαιες περιόδους που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2006 και 30 Ιουνίου /01/06-30/06/06 01/01/05-30/06/ (Αναπρ.) 01/01/05-31/12/ (Αναπρ.) 01/01/04-31/12/ (Αναπρ.) 01/01/03-31/12/03 Κύκλος Εργασιών Μεικτό Κέρδος Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδος/(ζημιά) μετά την φορολογία ( ) ( ) ( ) ( ) Ενοποιημένος Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2004 και 2003 και 30 Ιουνίου 2005 και (Αναπρ.) 31/12/ (Αναπρ.) 31/12/ (Αναπρ.) 31/12/03 30/06/06 30/06/05 Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Το έτος 2004 το Συγκρότημα εφάρμοσε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18 (Έσοδα) για εισοδήματα από ανάπτυξη ακινήτων όπου τα σχετικά εισοδήματα και κόστος πωλήσεων αναγνωρίζονται όταν γίνει η παράδοση και ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των κινδύνων στον αγοραστή. Η αλλαγή στη λογιστική αρχή έχει εφαρμοστεί αναδρομικά και έγινε για να συνάδει με την ερμηνεία της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνούς Χρηματιστηριακής Αναφοράς (ΕΔΔΧΑ) του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) το Νοέμβριο 2004 σχετικά με συμβάσεις για την πώληση ακινήτων υπό ανάπτυξη πριν από τη συμπλήρωση τους. Μέχρι το έτος 2003, τα εισοδήματα από ημιτελή συμβόλαια πωλήσεων ετοιμοπαράδοτων κτιρίων αναγνωρίζονταν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 (Συμβάσεις Κατασκευής), στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους όταν υπογράφονταν συμβόλαια πωλήσεων και εισπράττονταν τουλάχιστο 20% της τιμής πώλησης, με τη μέθοδο της ποσοστιαίας συμπλήρωσης κάθε έργου νοουμένου ότι το κόστος μέχρι την αποπεράτωση των έργων μπορούσε να εκτιμηθεί μετά λογικής βεβαιότητας. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω αλλαγής τα εισοδήματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 ανήλθαν σε αυξημένα κατά 489% κυρίως λόγω της προαναφερόμενης εφαρμογής του προτύπου 18. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας από την εξαγορά της Chr. Karaolis Contractors Developers Limited και της Platina Properties Limited, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2000, δε χρησιμοποιήθηκε η δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών που αποκτήθηκαν κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Τα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2001 μέχρι 2005 που παραθέτονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ενημερωτικού Δελτίου έχουν αναπροσαρμοστεί για να αντιστραφούν οι συνέπειες αυτής της παράλειψης. Δεν υπήρχαν άλλες σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος μετά τα οικονομικά αποτελέσματα του 2005 και μετά τα αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας του 2006.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗ Σύμφωνα με τους λογαριασμούς διοίκησης της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβερίου 2006, τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε και οι συνολικές υποχρεώσεις σε οι οποίες καλύπτονται με εμπράγματες εξασφαλίσεις και προσωπικές εγγυήσεις των κ.κ. Χριστόδουλο Καραολή και Ανδρέα Καραολή καθώς επίσης και μελών των οικογενειών τους. Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά ( ) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Εγγυημένες και Εξασφαλισμένες) Τρέχουσες Δόσεις Μακροπρόθεσμων Δανείων Τρέχουσες Δόσεις Πιστωτών Ενοικιαγοράς Τραπεζικό Παρατράβηγμα Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Εγγυημένες και Εξασφαλισμένες) Δάνεια Ενοικιαγορές κα ιυποχρεώσεις συμβολαίων ενοικίασης Σύνολο Υποχρεώσων Βαθμός Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια 92,76% Οι πιο πάνω πληροφορίες παρουσιάζονται κατά τις 31 Δεκεμβρίου Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές / διαφοροποιήσεις στα ίδια κεφάλαια από τα πιο πάνω στοιχεία μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος αποτελείται από 4 μέλη: Χριστόδουλος Καραολής Ανδρέας Καραολής Σωτήρης Χριστοφίδης Γιώργος Ξυδάς Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Πέραν από τους κ.κ. Χριστόδουλο Καραολή και Ανδρέα Καραολή που βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Διευθυντική Ομάδα απαρτίζεται από άλλα 3 άτομα: Ανδρέας Νικολάου Γιώργος Τσαπαρίλλας Stephany Blasing Οικονομικός Διευθυντής Διευθυντής Πωλήσεων Διευθυντής Μάρκετινγκ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το Συγκρότημα εφαρμόζει την παράγραφο Γ.3 (Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και συμμόρφωση με τον Κώδικα) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Προς τούτο, συγκρότησε Επιτροπή Ελέγχου απαρτιζόμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διόρισε τους υπευθύνους που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή. Δεσμεύτηκε επίσης για τη συνεχή εφαρμογή των προνοιών και Αρχών και Διατάξεων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο Γ.3 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου το Συγκρότημα απασχολεί 38 εργαζομένους. -6-

7 ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και μετά τη δημοσιοποίηση, οι μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν άμεσα ή/και έμμεσα ποσοστό πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι: Αριθμός μετοχών Ποσοστό Όνομα μετόχου Άμεσα Έμμεσα Σύνολο % Χριστόδουλος Καραολής 3.334, ,52% *Η έμμεση συμμετοχή του κ. Χριστόδουλου Καραολή προκύπτει από τις μετοχές που κατέχουν τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα: Δέσποινα Χρ. Καραολή ( μετοχές), Θεονίτσα Φ. Ηροδότου ( μετοχές), Ανδρέας Χρ. Καραολής ( μετοχές) κα Μαρία Χρ. Καραολή ( μετοχές). ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Κατά τα οριζόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, το Συγκρότημα θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους). Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες ο σύμβουλος κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση. Οι συναλλαγές του Συγκροτήματος με τα συνδεδεμένα πρόσωπα σε καθαρά εμπορική βάση ήταν οι ακόλουθες: Εμπορικές συναλλαγές με Συμβούλους: ΛΚ ΛK ΛK ΛK ΛK Χριστόδουλος Καραολής Χρεώσεις από το Συγκρότημα: Ενοίκιο απώλητης εξοχικής κατοικίας στην Τριμίκληνη Πώληση κατοικίας προς Χριστόδουλο Καραολή Προϊόν πώλησης διαμερίσματος στη - Λεμεσό Προϊόν πώλησης τριών επαύλεων στη - Λεμεσό Μη εμπορικές συναλλαγές με Συμβούλους: Χρεώσεις προς το Συγκρότημα Αγορά αυτοκινήτου Δεν έχουν γίνει οποιεσδήποτε σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του Συγκροτήματος και των συνδεδεμένων προσώπων εκτός από αυτές που παρουσιάζονται πιο πάνω μέχρι και την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Δεν υπάρχουν σημαντικές συμβάσεις που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, στις οποίες μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της Εταιρείας και των θυγατρικών της είχαν άμεσα ή έμμεσα, ουσιώδες συμφέρον εκτός από: (i) τον κ. Χριστόδουλο Καραολή με τον οποίο υπάρχει συμβόλαιο εργασίας ως Τεχνικός Διευθυντής του Συγκροτήματος για περίοδο πέντε ετών από την 1η Ιανουαρίου 2003, με ετήσιο μισθό (με δικαίωμα 13ου μισθού και 14ου μισθού). Για καθεμιά από τις επόμενες ετήσιες περιόδους, οι απολαβές αυτές αυξάνονται κατά ποσοστό ίσο με αυτό του ετήσιου πληθωρισμού ή κατά ποσοστό ίσο με 4% επί του τελευταίου ετήσιου -7-

8 μισθού, οποιοδήποτε είναι το μεγαλύτερο. Επιπλέον, στον Τεχνικό Διευθυντή καταβάλλεται προμήθεια ίση με 0,50% επί του συνολικού ετησίου κύκλου εργασιών, περιλαμβανομένων των πωλήσεων και συμβολαίων εργολαβίας. (ii) τον κ. Ανδρέα Καραολή με τον οποίο υπάρχει συμβόλαιο εργασίας ως Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας για περίοδο πέντε ετών από την 1η Ιανουαρίου 2003, με ετήσιο μισθό (με δικαίωμα 13ου μισθού). Για καθεμιά από τις επόμενες ετήσιες περιόδους, οι απολαβές αυτές αυξάνονται κατά ποσοστό ίσο με αυτό του ετήσιου πληθωρισμού ή κατά ποσοστό ίσο με 4% επί του τελευταίου ετήσιου μισθού, οποιοδήποτε είναι το μεγαλύτερο. Η προμήθεια που καταβάλλεται είναι 0,25% επί του συνολικού ετησίου κύκλου εργασιών, περιλαμβανομένων των πωλήσεων και συμβολαίων εργολαβίας. ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος και των εξαρτημένων εταιρειών του για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2003, 2004 και 2005 διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος Γεώργιος Π. Κωνσταντίνου. ΛΟΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την Ιδιωτική Τοποθέτηση που πραγματοποιήθηκε το έτος 2000 ήταν , και προήλθαν από την έκδοση και παραχώρηση συνήθων μετοχών στην τιμή των 20 σεντ η κάθε μια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό των εξόδων δημοσιοποίησης κατά το έτος 2000 ήταν το καθαρό ποσό που προέκυψε από την αύξηση κεφαλαίου ήταν Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις σε ακίνητα, εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Chr. Karaolis Contractors Developers Limited και Platina Properties Limited, επενδύσεις σε μετοχές δημοσίων εταιρειών, εξοπλισμό γραφείου, αποπληρωμή τραπεζικών δανείων και πιστωτών. Σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) τα οποία εκδίδονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, η Εταιρεία θα αντλήσει καθαρό ποσό ύψους , το οποίο θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε γη, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η επένδυση σε μετοχές και στα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών του Συγκροτήματος υπόκειται σε μία σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται στην παράγραφο 1.0 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου πριν επενδύσουν στις μετοχές αυτές και τα δικαιώματα αυτά. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται στην παράγραφο 1.0, το Συγκρότημα, η χρηματοοικονομική θέση του ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των μετοχών της Εταιρείας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1.0 μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει το Συγκρότημα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος. ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Οι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του ιδρυτικού εγγράφου και στο κεφάλαιο 6.0 και ο κύριος τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη και εμπορία ακινήτων. Το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας παρατείθεται στο Μέρος Α παράγραφος 19.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Το συγκρότημα δραστηριοποιήται στον τομέα της ανάπτυξης γης που τα τελευταία έτη έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Λόγω της μακρόχρονης πείρας της διεύθυνσης, το συγκρότημα σήμερα είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης γης στην ευρύτερη Λεμεσό με έργα από την περιοχή Le Meridien και την ευρύτερη τουριστική περιοχή Γερμασόγιας μέχρι την Μέσα Γειτονία και Άγιο Αθανάσιο. Οι τάσεις παρουσιάζονται θετικές τόσο για τον τομέα όσο και για την εταιρεία. Πρόσφατα η Πολεοδομική αρχή παραχώρησε κίνητρα για μετατροπή ξενοδοχειακών μονάδων επί του παραλιακού δρόμου της Λεμεσού για μετατροπή τους σε διαμερίσματα. Η Εταιρεία προχώρησε σε κοινοπραξία με τον ιδιοκτήτη του Elena Beach Hotel για την μετατροπή του σε πολυτελή διαμερίσματα. Σχεδόν όλα τα διαμερίσματα έχουν πωληθεί σε πολύ ευνοϊκές τιμές. Το Συγκρότημα δεν κατέχει οποιαδήποτε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δεν επενδύει στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ούτε κατέχει οποιεσδήποτε ιδιαίτερες άδειες εκμετάλλευσης. -8-

9 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο προήρθε από το αρχικό κεφάλαιο κατά τις 02/02/2000 και αυξήθηκε με διάφορες εκδόσεις συνόλου όπως παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Ημερομηνία Αύξηση Εκδομένο Μετοχικό Ονομαστική Κεφαλαίου Κεφάλαιο αξία Αριθμός Αξία Αριθμός Αξία Μετοχών Μετοχών 02/02/2000 0, /02/2000 0, /02/2000 0, /06/2000 0, /06/2000 0, /03/ /07/2000 0, Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ανέρχεται σε διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μία. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ανέρχεται σε διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μία. Πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο παρουσιάζονται στο Μέρος Α του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ Μετά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιμες μέρες μεταξύ των ωρών 9:00π.μ. 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία της Εταιρείας, Αναστάση Σιουγκρή 1, Πολυκατοικία Θέμις, 5ος Όροφος, 3105 Λεμεσός: Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας Karaolis Group Public Ltd. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας Chr. Karaolis Contractors Developers Ltd. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας Platina Properties Ltd. Έκθεση Ελεγκτών και ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, για την περίοδο Μη-ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας Chr. Karaolis Contractors Developers Ltd. Συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας Platina Properties Ltd. Οι συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις που αναφέρονται στο Μέρος Α.2.2 του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι εκτιμήσεις των εγκεκριμένων εκτιμητών, που αναφέρονται στο Μέρος Α.2.2 του Ενημερωτικού Δελτίου Τα συμβόλαια εργοδότησης των κ.κ. Ανδρέα και Χριστόδουλου Καραολή, τα οποία αναφέρονται στο Μέρος Α.16.2 του Ενημερωτικού Δελτίου. Τα πιο πάνω έγγραφα θα παραμείνουν στη διάθεση του κοινού κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ Η Εταιρεία έχει αιτηθεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση των τίτλων της στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ. Η αίτηση βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης. Εφόσον ολοκληρωθεί η εξέταση και το Συμβούλιο του ΧΑΚ εγκρίνει την εισαγωγή των τίτλων στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μία, που εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στο άρτιο της ονομαστικής τους αξίας. Επίσης θα εκδοθούν και θα διαπραγματεύονται Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2007/2009 (Warrants), τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την 20 η εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία έκδοσης άδειας δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δηλαδή στις 2 Απριλίου 2007 σε αναλογία 1 Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε 5 μετοχές που θα κατέχουν. Κάθε Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών δίνει στον κάτοχο του το δικαίωμα να αγοράσει 1 μετοχή στην τιμή του 50% της τιμής της μετοχής που θα διαπραγματεύεται στο ΧΑΚ κατά τις τελευταίες 20 εργάσιμες μέρες πριν την 1η Οκτωβρίου των ετών 2007 μέχρι και Η ελάχιστη τιμή άσκησης θα είναι η ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 20 σεντ, και η περίοδος άσκησης θα είναι από 2 μέχρι 30 Οκτωβρίου των ετών 2007 μέχρι και

10 1.0 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΜΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ΠΡΙΝ ΛΗΦΘΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑΙ ΔΑΜ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΠΤΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΖΗΜΙΕΣ Η ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΙ Η ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΟΥΣΙΩΔΕΙΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΡΑΣΟΥΝ ΔΥΣΜΕΝΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Μη ύπαρξη προηγούμενης αγοράς για τις μετοχές της Εταιρείας Μεταβλητότητα τιμών: Η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑΚ προς διαπραγμάτευση δεν εγγυάται την ύπαρξη ή, σε περίπτωση που αυτή υπάρξει, τη διατήρηση δραστήριας αγοράς για τις μετοχές της Εταιρείας. Μετά την έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και την έγκριση για εισαγωγή για διαπραγμάτευση στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την οποία έχει αιτηθεί η Εταιρεία και η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης, οι μετοχές και τα ΔΑΜ της Εταιρείας θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, εφόσον υπάρχει ικανοποιητική διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ευρύ κοινό. Κατά το παρελθόν και πιθανότατα στο μέλλον, οι τιμές διαπραγμάτευσης μετοχών στο ΧΑΚ, καθώς και ο όγκος συναλλαγών έτυχαν ραγδαίων διακυμάνσεων που μπορούν να επιφέρουν σημαντική μείωση στην τιμή των μετοχών της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τη λειτουργική της απόδοση. Γενικές οικονομικές συνθήκες και διακυμάνσεις αγορών, τόσο στην Κύπρο όσο και σε διεθνές επίπεδο, δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την τιμή των μετοχών. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία θεωρεί ότι παράγοντες όπως οι διακυμάνσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, τα κέρδη της Εταιρείας, αλλαγές στις προβλέψεις αναλυτών για τα κέρδη της Εταιρείας, οικονομικές και επιχειρηματικές ανακοινώσεις από την Εταιρεία ή ανταγωνιστές της, η οικονομία και η κατάσταση των χρηματαγορών δύναται να επηρεάσουν την τιμή των μετοχών τις Εταιρείας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών δεν θα κυμανθεί κάτω από την τιμή έκδοσης. Μετοχές διαθέσιμες προς μελλοντική πώληση: Τυχόν πώληση μεγάλου αριθμού μετοχών στο ΧΑΚ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την τιμή των μετοχών. Με την αποπεράτωση της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών, συνήθεις μετοχές θα είναι ελεύθερες προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ χωρίς περιορισμό ή περαιτέρω διαδικασία εγγραφής από το ΧΑΚ. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό σε οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου της Εταιρείας και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν, είτε θετικά είτε αρνητικά, τα οικονομικά αποτελέσματα. Οι βασικοί παράγοντες/κίνδυνοι που δυνατόν να επηρεάσουν τα μελλοντικά οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος είναι οι ακόλουθοι: Οικονομικός κίνδυνος: Ο κυριότερος επιχειρηματικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα μεταβολής στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Κύπρου. Η αλλαγή αυτή μπορεί να προέλθει από οικονομική ύφεση ή πολιτική κρίση στην Κύπρο, στην Ελλάδα ή και παγκοσμίως. Επιπρόσθετα, μπορεί να προέλθει πιθανή αλλαγή στην εθνική ή διεθνή πολιτική. Τέτοιο ενδεχόμενο δυνατόν να προκύψει από παράγοντες που είναι υπεράνω του ελέγχου των Διοικητικών Συμβούλων του Συγκροτήματος. Επιχειρηματικός κίνδυνος: Ο κυριότερος επιχειρηματικός κίνδυνος που είναι πέραν του ελέγχου του Συγκροτήματος είναι η ύφεση στην οικονομία και η επακόλουθη μείωση στη ζήτηση ακινήτων. Το Συγκρότημα προσπαθεί να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τις τάσεις της αγοράς και σχεδιάζει και αναπτύσσει έργα τα οποία δεν επηρεάζονται τόσο άμεσα από την βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς. Κίνδυνος επιτοκίων: Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω αρνητικών διακυμάνσεων στα επιτόκια των τραπεζικών δανείων και παρατραβηγμάτων. Το Συγκρότημα δανείζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο για την ανάπτυξη των έργων του. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Πιστωτικός κίνδυνος: Το Συγκρότημα εφαρμόζει μεθόδους είσπραξης (credit collection) και έτσι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος. Επιπλέον, το Συγκρότημα μειώνει τη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου -10-

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

AMATHUS PUBLIC LIMITED

AMATHUS PUBLIC LIMITED AMATHUS PUBLIC LIMITED Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 8.800 Ομολόγων ονομαστικής αξίας 1.000 το κάθε ένα, εγγυημένων από τη Marfin Popular Bank Public Co Ltd που εκδόθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2010

Διαβάστε περισσότερα

MΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

MΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (Με βάση τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 5 Απριλίου 2011 Με βάση τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 7 Ιουλίου 2015 Με βάση τον Κανονισμό 809/2004 (όπως τροποποιήθηκε) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 (όπως τροποποιήθηκε)

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 500 ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2009/14 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 10.000 ΤΟ ΚΑΘΕ ΕΝΑ, ΕΓΓΥΗΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ, ΠΟΥ ΕΚ ΟΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) PRIMETEL PLC

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (PROSPECTUS) PRIMETEL PLC PRIMETEL PLC ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕΧΡΙ 15.102.000 ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,17 (0,10) Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ LOGICOM PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης.

Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. 18 Απριλίου 2008 Θέµα: Έγκριση Τελικών Αποτελεσµάτων για το Έτος 2007 και καθορισµός Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης. Επιθυµούµε να σας πληροφορήσουµε ότι το.σ. της Εταιρείας HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο

Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο 0001/00009631/el Ενημερωτικά Δελτία BANK OF CYPRUS PUBLIC COMPANY LTD BOCY Ενημερωτικό Δελτίο Ενημερωτικό Δελτίο Attachment: 1. Ενημερωτικό Δελτίο Non Regulated Publication Date: 27/11/2014 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC

CH. CHARILAOU GROUP PLC CH. CHARILAOU GROUP PLC (ΠΡΩΗΝ MAD FUN ENTERTAINMENT PLC, ΠΡΩΗΝ XENOS TRAVEL PUBLIC LTD) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΧΑΚ 180.000.000 ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ CH. CHARILAOU GROUP PLC ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 0,01 Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΟΥ ΕΚ ΟΘΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση Τελικές Οικονομικές Καταστάσεις 2012 Ως η επισυναπτόμενη ανακοίνωση 0050/00002752/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση ISXIS INVESTMENT PUBLIC LTD ISXI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Τελικά 2012 Regulated Publication

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιρειών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρείας: ΗΕ165) ΕΛΤΙΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΕΚ ΟΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012 TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ TΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Περιεχόμενα Oμιλία του Εκτελεστικού Προέδρου Αξιωματούχοι, Επαγγελματικοί Σύμβουλοι και Τραπεζίτες Ειδοποίηση Ετήσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room

Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 Elias Beach Hotel - New & Upgraded Guest Room 2 0 1 1 I III III IV V VI AGIA NAPA PAFOS LIMASSOL LIMASSOL AGIA NAPA I 2 0 1 1 II Saga Good Food 2011 III 2 0 1 1 IV V 2 0 1 1 VI 1 ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2005 ΕLMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD Περιεχόμενα Σελίδα Ειδοποίηση Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης 3 Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι.....

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την αύξηση του Συνεταιριστικού Κεφαλαίου με Δημόσια προσφορά έως 5.850.000 ευρώ, με διάθεση έως 90.000 νέων μερίδων, σύμφωνα με την απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία»)

PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») 21 η Απριλίου 2011 PRIMETEL PLC (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙAΓΟΡΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΛΕΓΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 2010 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ PLIAS Α. Β. Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε

ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ Α.Ε ΥΙΟΙ Ε.ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΟΥ ΑΛΕΥΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 2.017.475 ΝΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΛΘΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Ενηµερωτικό ελτίο που αφορά την εισαγωγή προς διαπραγµάτευση στο Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου 5.000 Εγγυηµένων Οµολόγων ονοµαστικής αξίας 100.000 έκαστο τα οποία εκδόθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών των 1.902.786 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της εταιρίας ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ A.E. (η

Διαβάστε περισσότερα