KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113)"

Transcript

1 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν χρειάζεστε οποιεσδήποτε διευκρινίσεις ή και επεξηγήσεις επί του Ενημερωτικού Δελτίου, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον ανάδοχο υπεύθυνο σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου, Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), άλλους επαγγελματίες χρηματιστές, λογιστές, δικηγόρους ή συμβούλους επενδύσεων. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (με βάση τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας και τις διατάξεις του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) Αντίγραφο αυτού του Ενημερωτικού Δελτίου μαζί με τα συνημμένα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό παραδόθηκε στον επίσημο Παραλήπτη και Έφορο Εταιρειών για καταχώρηση και στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου το οποίο έδωσε την κατ αρχή έγκριση του για την εισαγωγή των τίτλων αυτών. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνο όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται στον περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία 2003/71/ΕΚ και στον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου δε συνεπάγεται με παρότρυνση προς το επενδυτικό κοινό για επένδυση στον εκδότη. Πριν τη λήψη της επενδυτικής του απόφασης το επενδυτικό κοινό προτρέπεται να συμβουλεύεται τον σύμβουλο επενδύσεών του. Η Karaolis Group Public Ltd αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της Karaolis Group Public Ltd είναι επίσης συλλογικά και ατομικά υπεύθυνοι για τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο και βεβαιώνουν ότι, αφού έλαβαν κάθε εύλογο μέτρο για τη σύνταξη του, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό είναι, εξ όσων γνωρίζουν, σύμφωνες με την πραγματικότητα και δεν υπάρχουν παραλείψεις που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του. Η απόφαση σε πιθανή επένδυση σε αξίες της Karaolis Group Public Ltd οφείλει να βασίζεται στο σύνολο των πληροφοριών που περιέχονται στο Εηνμερωτικό Δελτίο. Ειδικότερα για μερικούς σημαντικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη σε σχέση με τους τίτλους βλέπε Παράγραφο 1.0 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου Παράγοντες Κινδύνου. Εφόσον εγκριθεί η εισαγωγή των τίτλων της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, οι τίτλοι της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά. KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD (Εταιρεία που συστάθηκε με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ Τοποθέτηση μετοχών ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μία, που εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στο άρτιο της ονομαστικής τους αξίας. ΕΚΔΟΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (WARRANTS) Έκδοση Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών 2007/2009 (Warrants), τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την 20 η εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία έκδοσης άδειας δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δηλαδή στις 2 Απριλίου 2007 σε αναλογία 1 Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε 5 μετοχές που θα κατέχουν. Κάθε Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών δίνει στον κάτοχο του το δικαίωμα να αγοράσει 1 μετοχή στην τιμή του 50% της τιμής της μετοχής που θα διαπραγματεύεται στο ΧΑΚ κατά τις τελευταίες 20 εργάσιμες μέρες πριν την 1η Οκτωβρίου των ετών 2007 μέχρι και Η ελάχιστη τιμή άσκησης θα είναι η ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 20 σεντ, και η περίοδος άσκησης θα είναι από 2 μέχρι 30 Οκτωβρίου των ετών 2007 μέχρι και ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μία. ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΠΛΗΡΩΣ διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μία. ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ: 5 ΜΑΡΤΙΟΥ

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ...10 ΜΕΡΟΣ Α: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου / Δηλώσεις υπευθύνων προσώπων ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συνοπτικά Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη Συγκροτήματος Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Ιθύνουσας Εταιρείας ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ Ιστορικό & Ανάπτυξη Επενδύσεις ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κυριότερες δραστηριότητες Κυριότερες αγορές Πωλήσεις ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ &ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Χρηματοοικονομική κατάσταση Αποτελέσματα εκμετάλλευσης ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ίδια κεφάλαια Ταμειακές ροές Δανειακές ανάγκες & αποπληρωμή υποχρεώσεων ΕΡΕΥΝΑΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ & ΑΔΕΙΕΣ ΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΤΑΣΕΙΣ Στρατηγικοί Στόχοι Μερισματική Πολιτική ΔΙΟΚΗΤΙΚΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Οργανωτική δομή και διοικητικό συμβούλιο Συγκρούσεις συμφερόντων Συμφέρον Διοικητικών Συμβούλων στο κεφάλαιο του εκδότη ΑΜΟΙΒΗ & ΟΦΕΛΗ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Θητεία Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών Εταιρική Διακυβέρνηση ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Πληροφορίες για το προσωπικό Συμμετοχές και δικαιώματα αγοράς μετοχών από εργαζόμενους (stock options) Συμφωνίες για συμμετοχή υπαλλήλων στο κεφάλαιο του εκδότη ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Πληροφορίες για τους κύριους μετόχους Δικαιώματα Ψήφου Έλεγχος Πιθανές συμφωνίες ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Μετοχικό κεφάλαιο Ιδρυτική πράξη και καταστατικό ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Άλλες θέσμιες πληροφορίες

3 Άλλες θέσμιες πληροφορίες ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ CHR. KARAOLIS CONTRACTORS - DEVELOPERS LTD PLATINA PROPERTIES LTD...62 ΜΕΡΟΣ Β: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Δήλωση για το κεφάλαιο κίνησης Ίδια κεφάλαια και χρέος Συμφέροντα φυσικών και νομικών προσώπων που συμμετέχουν στην προσφορά Λόγοι της προσφοράς και χρήση των εσόδων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Κινητές αξίες Νομοθεσία Διευκρινήσεις Νόμισμα Δικαιώματα ενσωματωμένα στις κινητές αξίες Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων και άλλες εγκρίσεις Αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης ΔΑΜ Μεταβίβαση Δημόσιες προτάσεις Φορολογικό καθεστώς Εταιρείας / Κίνητρα προς επενδυτές ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ Δικαιώματα αγοράς μετοχών (ΔΑΜ) Καθορισμός τιμής Τοποθέτηση ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ/ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...79 ΜΕΡΟΣ Γ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΑΝ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2001, 2002, 2003, 2004, ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.144 ΟΡΙΣΜΟΙ

4 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Η Εταρεία Karaolis Group Public Ltd, με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, αιτήται την τοποθέτηση μετοχών ονομαστικής αξίας 20 σεντ έκαστη και την έκδοση δικαιωμάτων αγοράς μετοχών και την εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση στην εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ α) Το παρόν περιληπτικό σημείωμα εννοείται ως εισαγωγή του Ενημερωτικού Δελτίου του οποίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Η ανάγνωση του περιληπτικού σημειώματος δεν δύναται να εννοηθεί ως ανάγνωση του Ενημερωτικού Δελτίου. β) Ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οιαδήποτε επενδυτική απόφαση του για κινητές αξίες στην εξέταση του Ενημερωτικού Δελτίου ως σύνολο. γ) Σε περίπτωση που αξίωση σχετική με τις πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο φέρεται ενώπιον δικαστηρίου, ο ενάγων επενδυτής ενδέχεται, βάση της εθνικής νομοθεσίας, να υποχρεωθεί να φέρει τα έξοδα μετάφρασης του Ενημερωτικού Δελτίου, πριν από την έναρξη της νομικής διαδικασίας, και δ) Αστική ευθύνη αποδίδεται στα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μετάφρασης του, και ζήτησαν την κοινοποίηση του, αλλά μόνον εάν το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή ασυνεπές αναγιγνωσκόμενο μαζί με τα άλλα μέρη του Ενημερωτικού Δελτίου. ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΚΔΟΤΗ Ο κύριος τομέας δραστηριότητας του Συγκροτήματος είναι η ανάπτυξη και εμπορία ακινήτων στην ευρύτερη επαρχία Λεμεσού. Μέσα από εμπεριστατωμένες ειδικά σχεδιασμένες έρευνες αγοράς η Εταιρεία εντοπίζει τεμάχια γης με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης, τα οποία αφού πρώτα τα αξιολογήσει ακολούθως τα αγοράζει, αναπτύσσει και αξιοποιεί με σκοπό τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία του Συγκροτήματος. Αξιολογώντας τα αποτελέσματα ερευνών αγοράς που γίνονται συγκεκριμένα γι αυτό το σκοπό, η Εταιρεία προχωρεί στην ανέγερση οικιστικών μονάδων ή και συγκροτημάτων, ικανοποιώντας τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς, συμβάλλοντας παράλληλα και στην κερδοφορία του Συγκροτήματος. Εκτός από οικιστικά έργα η Εταιρεία ανεγείρει και εμπορικές μονάδες σε επιλεγμένες περιοχές, ανάλογα πάντοτε με τις ανάγκες της αγοράς ακινήτων. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στο Μέρος Α Κεφ. 5.0 και 6.0 του Ενημερωτικού Δελτίου. -4-

5 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Οι ακόλουθες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις οικονομικές καταστάσεις των ετών 2003, 2004 και 2005, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές του Συγκροτήματος καθώς επίσης και τις μη-ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2005 και Ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2004 και 2003 και τις εξαμηνίαιες περιόδους που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2006 και 30 Ιουνίου /01/06-30/06/06 01/01/05-30/06/ (Αναπρ.) 01/01/05-31/12/ (Αναπρ.) 01/01/04-31/12/ (Αναπρ.) 01/01/03-31/12/03 Κύκλος Εργασιών Μεικτό Κέρδος Κέρδος/(ζημιά) από εργασίες ( ) ( ) ( ) ( ) Κέρδος/(ζημιά) μετά την φορολογία ( ) ( ) ( ) ( ) Ενοποιημένος Ισολογισμός στις 31 Δεκεμβρίου 2005, 2004 και 2003 και 30 Ιουνίου 2005 και (Αναπρ.) 31/12/ (Αναπρ.) 31/12/ (Αναπρ.) 31/12/03 30/06/06 30/06/05 Μη Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοχεία Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων Μετοχικό Κεφάλαιο και Αποθεματικά Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις Σύνολο Υποχρεώσεων Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων Το έτος 2004 το Συγκρότημα εφάρμοσε το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 18 (Έσοδα) για εισοδήματα από ανάπτυξη ακινήτων όπου τα σχετικά εισοδήματα και κόστος πωλήσεων αναγνωρίζονται όταν γίνει η παράδοση και ολοκληρωθεί η μεταβίβαση των κινδύνων στον αγοραστή. Η αλλαγή στη λογιστική αρχή έχει εφαρμοστεί αναδρομικά και έγινε για να συνάδει με την ερμηνεία της Επιτροπής Διερμηνειών Διεθνούς Χρηματιστηριακής Αναφοράς (ΕΔΔΧΑ) του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) το Νοέμβριο 2004 σχετικά με συμβάσεις για την πώληση ακινήτων υπό ανάπτυξη πριν από τη συμπλήρωση τους. Μέχρι το έτος 2003, τα εισοδήματα από ημιτελή συμβόλαια πωλήσεων ετοιμοπαράδοτων κτιρίων αναγνωρίζονταν με βάση το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 11 (Συμβάσεις Κατασκευής), στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων του έτους όταν υπογράφονταν συμβόλαια πωλήσεων και εισπράττονταν τουλάχιστο 20% της τιμής πώλησης, με τη μέθοδο της ποσοστιαίας συμπλήρωσης κάθε έργου νοουμένου ότι το κόστος μέχρι την αποπεράτωση των έργων μπορούσε να εκτιμηθεί μετά λογικής βεβαιότητας. Ως αποτέλεσμα της εν λόγω αλλαγής τα εισοδήματα για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004 ανήλθαν σε αυξημένα κατά 489% κυρίως λόγω της προαναφερόμενης εφαρμογής του προτύπου 18. Για τον υπολογισμό της υπεραξίας από την εξαγορά της Chr. Karaolis Contractors Developers Limited και της Platina Properties Limited, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2000, δε χρησιμοποιήθηκε η δίκαιη αξία των καθαρών αναγνωρίσιμων περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών που αποκτήθηκαν κατά την ημερομηνία της εξαγοράς. Τα οικονομικά στοιχεία για τα έτη 2001 μέχρι 2005 που παραθέτονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Ενημερωτικού Δελτίου έχουν αναπροσαρμοστεί για να αντιστραφούν οι συνέπειες αυτής της παράλειψης. Δεν υπήρχαν άλλες σημαντικές αλλαγές στην χρηματοοικονομική θέση του Συγκροτήματος μετά τα οικονομικά αποτελέσματα του 2005 και μετά τα αποτελέσματα της πρώτης εξαμηνίας του 2006.

6 ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ / ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΚΔΟΤΗ Σύμφωνα με τους λογαριασμούς διοίκησης της Εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβερίου 2006, τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε και οι συνολικές υποχρεώσεις σε οι οποίες καλύπτονται με εμπράγματες εξασφαλίσεις και προσωπικές εγγυήσεις των κ.κ. Χριστόδουλο Καραολή και Ανδρέα Καραολή καθώς επίσης και μελών των οικογενειών τους. Ίδια Κεφάλαια Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά ( ) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Εγγυημένες και Εξασφαλισμένες) Τρέχουσες Δόσεις Μακροπρόθεσμων Δανείων Τρέχουσες Δόσεις Πιστωτών Ενοικιαγοράς Τραπεζικό Παρατράβηγμα Μη Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (Εγγυημένες και Εξασφαλισμένες) Δάνεια Ενοικιαγορές κα ιυποχρεώσεις συμβολαίων ενοικίασης Σύνολο Υποχρεώσων Βαθμός Δανεισμού προς Ίδια Κεφάλαια 92,76% Οι πιο πάνω πληροφορίες παρουσιάζονται κατά τις 31 Δεκεμβρίου Δεν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές / διαφοροποιήσεις στα ίδια κεφάλαια από τα πιο πάνω στοιχεία μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συγκροτήματος αποτελείται από 4 μέλη: Χριστόδουλος Καραολής Ανδρέας Καραολής Σωτήρης Χριστοφίδης Γιώργος Ξυδάς Πρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Πέραν από τους κ.κ. Χριστόδουλο Καραολή και Ανδρέα Καραολή που βρίσκονται στο Διοικητικό Συμβούλιο, η Διευθυντική Ομάδα απαρτίζεται από άλλα 3 άτομα: Ανδρέας Νικολάου Γιώργος Τσαπαρίλλας Stephany Blasing Οικονομικός Διευθυντής Διευθυντής Πωλήσεων Διευθυντής Μάρκετινγκ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Το Συγκρότημα εφαρμόζει την παράγραφο Γ.3 (Επιτροπή Ελέγχου, Ελεγκτές και συμμόρφωση με τον Κώδικα) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Προς τούτο, συγκρότησε Επιτροπή Ελέγχου απαρτιζόμενη από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και διόρισε τους υπευθύνους που προβλέπονται από την παράγραφο αυτή. Δεσμεύτηκε επίσης για τη συνεχή εφαρμογή των προνοιών και Αρχών και Διατάξεων που περιλαμβάνονται στην παράγραφο Γ.3 του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου το Συγκρότημα απασχολεί 38 εργαζομένους. -6-

7 ΚΥΡΙΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και μετά τη δημοσιοποίηση, οι μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν άμεσα ή/και έμμεσα ποσοστό πέραν του 5% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας είναι: Αριθμός μετοχών Ποσοστό Όνομα μετόχου Άμεσα Έμμεσα Σύνολο % Χριστόδουλος Καραολής 3.334, ,52% *Η έμμεση συμμετοχή του κ. Χριστόδουλου Καραολή προκύπτει από τις μετοχές που κατέχουν τα συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα: Δέσποινα Χρ. Καραολή ( μετοχές), Θεονίτσα Φ. Ηροδότου ( μετοχές), Ανδρέας Χρ. Καραολής ( μετοχές) κα Μαρία Χρ. Καραολή ( μετοχές). ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Κατά τα οριζόμενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 24, το Συγκρότημα θεωρεί ως συνδεδεμένα πρόσωπα τους Διοικητικούς Συμβούλους της Εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων προσώπων τους). Τα συνδεδεμένα πρόσωπα περιλαμβάνουν τη σύζυγο, ανήλικα τέκνα και εταιρείες στις οποίες ο σύμβουλος κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου σε γενική συνέλευση. Οι συναλλαγές του Συγκροτήματος με τα συνδεδεμένα πρόσωπα σε καθαρά εμπορική βάση ήταν οι ακόλουθες: Εμπορικές συναλλαγές με Συμβούλους: ΛΚ ΛK ΛK ΛK ΛK Χριστόδουλος Καραολής Χρεώσεις από το Συγκρότημα: Ενοίκιο απώλητης εξοχικής κατοικίας στην Τριμίκληνη Πώληση κατοικίας προς Χριστόδουλο Καραολή Προϊόν πώλησης διαμερίσματος στη - Λεμεσό Προϊόν πώλησης τριών επαύλεων στη - Λεμεσό Μη εμπορικές συναλλαγές με Συμβούλους: Χρεώσεις προς το Συγκρότημα Αγορά αυτοκινήτου Δεν έχουν γίνει οποιεσδήποτε σημαντικές συναλλαγές μεταξύ του Συγκροτήματος και των συνδεδεμένων προσώπων εκτός από αυτές που παρουσιάζονται πιο πάνω μέχρι και την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Δεν υπάρχουν σημαντικές συμβάσεις που υφίστανται ή υφίσταντο κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, στις οποίες μέλη των οργάνων διοίκησης, διεύθυνσης και εποπτείας της Εταιρείας και των θυγατρικών της είχαν άμεσα ή έμμεσα, ουσιώδες συμφέρον εκτός από: (i) τον κ. Χριστόδουλο Καραολή με τον οποίο υπάρχει συμβόλαιο εργασίας ως Τεχνικός Διευθυντής του Συγκροτήματος για περίοδο πέντε ετών από την 1η Ιανουαρίου 2003, με ετήσιο μισθό (με δικαίωμα 13ου μισθού και 14ου μισθού). Για καθεμιά από τις επόμενες ετήσιες περιόδους, οι απολαβές αυτές αυξάνονται κατά ποσοστό ίσο με αυτό του ετήσιου πληθωρισμού ή κατά ποσοστό ίσο με 4% επί του τελευταίου ετήσιου -7-

8 μισθού, οποιοδήποτε είναι το μεγαλύτερο. Επιπλέον, στον Τεχνικό Διευθυντή καταβάλλεται προμήθεια ίση με 0,50% επί του συνολικού ετησίου κύκλου εργασιών, περιλαμβανομένων των πωλήσεων και συμβολαίων εργολαβίας. (ii) τον κ. Ανδρέα Καραολή με τον οποίο υπάρχει συμβόλαιο εργασίας ως Εκτελεστικός Διευθυντής της Εταιρείας για περίοδο πέντε ετών από την 1η Ιανουαρίου 2003, με ετήσιο μισθό (με δικαίωμα 13ου μισθού). Για καθεμιά από τις επόμενες ετήσιες περιόδους, οι απολαβές αυτές αυξάνονται κατά ποσοστό ίσο με αυτό του ετήσιου πληθωρισμού ή κατά ποσοστό ίσο με 4% επί του τελευταίου ετήσιου μισθού, οποιοδήποτε είναι το μεγαλύτερο. Η προμήθεια που καταβάλλεται είναι 0,25% επί του συνολικού ετησίου κύκλου εργασιών, περιλαμβανομένων των πωλήσεων και συμβολαίων εργολαβίας. ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι Οικονομικές Καταστάσεις του Συγκροτήματος ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές. Τον έλεγχο των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος και των εξαρτημένων εταιρειών του για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2003, 2004 και 2005 διενήργησε ο ελεγκτικός οίκος Γεώργιος Π. Κωνσταντίνου. ΛΟΓΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά την Ιδιωτική Τοποθέτηση που πραγματοποιήθηκε το έτος 2000 ήταν , και προήλθαν από την έκδοση και παραχώρηση συνήθων μετοχών στην τιμή των 20 σεντ η κάθε μια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το ποσό των εξόδων δημοσιοποίησης κατά το έτος 2000 ήταν το καθαρό ποσό που προέκυψε από την αύξηση κεφαλαίου ήταν Τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για επενδύσεις σε ακίνητα, εξαγορά μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Chr. Karaolis Contractors Developers Limited και Platina Properties Limited, επενδύσεις σε μετοχές δημοσίων εταιρειών, εξοπλισμό γραφείου, αποπληρωμή τραπεζικών δανείων και πιστωτών. Σε περίπτωση που ασκηθούν όλα τα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) τα οποία εκδίδονται με το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, η Εταιρεία θα αντλήσει καθαρό ποσό ύψους , το οποίο θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων σε γη, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για ανάπτυξη. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ Η επένδυση σε μετοχές και στα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών του Συγκροτήματος υπόκειται σε μία σειρά κινδύνων. Μαζί με τις λοιπές πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο, οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τους κινδύνους που περιγράφονται στην παράγραφο 1.0 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου πριν επενδύσουν στις μετοχές αυτές και τα δικαιώματα αυτά. Εάν επέλθει οποιοδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται στην παράγραφο 1.0, το Συγκρότημα, η χρηματοοικονομική θέση του ή τα αποτελέσματα της λειτουργίας του ενδέχεται να επηρεαστούν δυσμενώς και ουσιωδώς και, ανάλογα, μπορεί να σημειωθεί πτώση στην αξία και την τιμή πώλησης των μετοχών της Εταιρείας, οδηγώντας σε απώλεια του συνόλου ή μέρους οποιασδήποτε επένδυσης σε αυτές. Επιπρόσθετα, οι κίνδυνοι και οι αβεβαιότητες που περιγράφονται στην παράγραφο 1.0 μπορεί να μην είναι οι μόνοι που ενδεχομένως να αντιμετωπίσει το Συγκρότημα. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Συγκροτήματος. ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Οι σκοποί της Εταιρείας περιγράφονται στο άρθρο 3 του ιδρυτικού εγγράφου και στο κεφάλαιο 6.0 και ο κύριος τομέας δραστηριότητας της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη και εμπορία ακινήτων. Το ιδρυτικό έγγραφο της εταιρείας παρατείθεται στο Μέρος Α παράγραφος 19.2 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Το συγκρότημα δραστηριοποιήται στον τομέα της ανάπτυξης γης που τα τελευταία έτη έχει γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη. Λόγω της μακρόχρονης πείρας της διεύθυνσης, το συγκρότημα σήμερα είναι ανάμεσα στις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης γης στην ευρύτερη Λεμεσό με έργα από την περιοχή Le Meridien και την ευρύτερη τουριστική περιοχή Γερμασόγιας μέχρι την Μέσα Γειτονία και Άγιο Αθανάσιο. Οι τάσεις παρουσιάζονται θετικές τόσο για τον τομέα όσο και για την εταιρεία. Πρόσφατα η Πολεοδομική αρχή παραχώρησε κίνητρα για μετατροπή ξενοδοχειακών μονάδων επί του παραλιακού δρόμου της Λεμεσού για μετατροπή τους σε διαμερίσματα. Η Εταιρεία προχώρησε σε κοινοπραξία με τον ιδιοκτήτη του Elena Beach Hotel για την μετατροπή του σε πολυτελή διαμερίσματα. Σχεδόν όλα τα διαμερίσματα έχουν πωληθεί σε πολύ ευνοϊκές τιμές. Το Συγκρότημα δεν κατέχει οποιαδήποτε διπλώματα ευρεσιτεχνίας, δεν επενδύει στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης ούτε κατέχει οποιεσδήποτε ιδιαίτερες άδειες εκμετάλλευσης. -8-

9 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Το μετοχικό κεφάλαιο προήρθε από το αρχικό κεφάλαιο κατά τις 02/02/2000 και αυξήθηκε με διάφορες εκδόσεις συνόλου όπως παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Ημερομηνία Αύξηση Εκδομένο Μετοχικό Ονομαστική Κεφαλαίου Κεφάλαιο αξία Αριθμός Αξία Αριθμός Αξία Μετοχών Μετοχών 02/02/2000 0, /02/2000 0, /02/2000 0, /06/2000 0, /06/2000 0, /03/ /07/2000 0, Το εγκεκριμένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ανέρχεται σε διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μία. Το εκδομένο μετοχικό κεφάλαιο κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ανέρχεται σε διαιρεμένο σε μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μία. Πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο παρουσιάζονται στο Μέρος Α του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ Μετά την ημερομηνία έγκρισης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων θα είναι διαθέσιμα για επιθεώρηση κατά τις συνήθεις εργάσιμες μέρες μεταξύ των ωρών 9:00π.μ. 12:00 το μεσημέρι στα γραφεία της Εταιρείας, Αναστάση Σιουγκρή 1, Πολυκατοικία Θέμις, 5ος Όροφος, 3105 Λεμεσός: Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας Karaolis Group Public Ltd. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας Chr. Karaolis Contractors Developers Ltd. Ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας Platina Properties Ltd. Έκθεση Ελεγκτών και ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του Συγκροτήματος, για την περίοδο Μη-ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου Συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας Chr. Karaolis Contractors Developers Ltd. Συμφωνία εξαγοράς της εταιρείας Platina Properties Ltd. Οι συγκαταθέσεις και βεβαιώσεις που αναφέρονται στο Μέρος Α.2.2 του Ενημερωτικού Δελτίου. Οι εκτιμήσεις των εγκεκριμένων εκτιμητών, που αναφέρονται στο Μέρος Α.2.2 του Ενημερωτικού Δελτίου Τα συμβόλαια εργοδότησης των κ.κ. Ανδρέα και Χριστόδουλου Καραολή, τα οποία αναφέρονται στο Μέρος Α.16.2 του Ενημερωτικού Δελτίου. Τα πιο πάνω έγγραφα θα παραμείνουν στη διάθεση του κοινού κατά τη διάρκεια ισχύος του Ενημερωτικού Δελτίου. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΑΚ Η Εταιρεία έχει αιτηθεί την εισαγωγή για διαπραγμάτευση των τίτλων της στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ. Η αίτηση βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης. Εφόσον ολοκληρωθεί η εξέταση και το Συμβούλιο του ΧΑΚ εγκρίνει την εισαγωγή των τίτλων στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ θα εισαχθούν για διαπραγμάτευση μετοχές ονομαστικής αξίας 20 σεντ η κάθε μία, που εκδόθηκαν και παραχωρήθηκαν στο άρτιο της ονομαστικής τους αξίας. Επίσης θα εκδοθούν και θα διαπραγματεύονται Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών 2007/2009 (Warrants), τα οποία θα παραχωρηθούν δωρεάν στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Μελών της Εταιρείας κατά την 20 η εργάσιμη μέρα μετά την ημερομηνία έκδοσης άδειας δημοσίευσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου, δηλαδή στις 2 Απριλίου 2007 σε αναλογία 1 Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών για κάθε 5 μετοχές που θα κατέχουν. Κάθε Δικαίωμα Αγοράς Μετοχών δίνει στον κάτοχο του το δικαίωμα να αγοράσει 1 μετοχή στην τιμή του 50% της τιμής της μετοχής που θα διαπραγματεύεται στο ΧΑΚ κατά τις τελευταίες 20 εργάσιμες μέρες πριν την 1η Οκτωβρίου των ετών 2007 μέχρι και Η ελάχιστη τιμή άσκησης θα είναι η ονομαστική αξία της μετοχής, ήτοι 20 σεντ, και η περίοδος άσκησης θα είναι από 2 μέχρι 30 Οκτωβρίου των ετών 2007 μέχρι και

10 1.0 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΨΗΛΟ ΒΑΘΜΟ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΜΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ΠΡΙΝ ΛΗΦΘΕΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ. ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ. Η ΤΙΜΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑΙ ΔΑΜ) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΗΘΕΙ ΠΤΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΖΗΜΙΕΣ Η ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ. ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΚΑΙ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΙ Η ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΠΟΥΣΙΩΔΕΙΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΔΡΑΣΟΥΝ ΔΥΣΜΕΝΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Μη ύπαρξη προηγούμενης αγοράς για τις μετοχές της Εταιρείας Μεταβλητότητα τιμών: Η εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο ΧΑΚ προς διαπραγμάτευση δεν εγγυάται την ύπαρξη ή, σε περίπτωση που αυτή υπάρξει, τη διατήρηση δραστήριας αγοράς για τις μετοχές της Εταιρείας. Μετά την έγκριση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου και την έγκριση για εισαγωγή για διαπραγμάτευση στην εναλλακτική αγορά του ΧΑΚ από το Συμβούλιο του ΧΑΚ την οποία έχει αιτηθεί η Εταιρεία και η οποία βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης, οι μετοχές και τα ΔΑΜ της Εταιρείας θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, εφόσον υπάρχει ικανοποιητική διασπορά του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στο ευρύ κοινό. Κατά το παρελθόν και πιθανότατα στο μέλλον, οι τιμές διαπραγμάτευσης μετοχών στο ΧΑΚ, καθώς και ο όγκος συναλλαγών έτυχαν ραγδαίων διακυμάνσεων που μπορούν να επιφέρουν σημαντική μείωση στην τιμή των μετοχών της Εταιρείας, ανεξάρτητα από τη λειτουργική της απόδοση. Γενικές οικονομικές συνθήκες και διακυμάνσεις αγορών, τόσο στην Κύπρο όσο και σε διεθνές επίπεδο, δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την τιμή των μετοχών. Επιπρόσθετα, η Εταιρεία θεωρεί ότι παράγοντες όπως οι διακυμάνσεις στα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας, τα κέρδη της Εταιρείας, αλλαγές στις προβλέψεις αναλυτών για τα κέρδη της Εταιρείας, οικονομικές και επιχειρηματικές ανακοινώσεις από την Εταιρεία ή ανταγωνιστές της, η οικονομία και η κατάσταση των χρηματαγορών δύναται να επηρεάσουν την τιμή των μετοχών τις Εταιρείας. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι η τιμή διαπραγμάτευσης των μετοχών δεν θα κυμανθεί κάτω από την τιμή έκδοσης. Μετοχές διαθέσιμες προς μελλοντική πώληση: Τυχόν πώληση μεγάλου αριθμού μετοχών στο ΧΑΚ μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την τιμή των μετοχών. Με την αποπεράτωση της διαδικασίας εισαγωγής των μετοχών, συνήθεις μετοχές θα είναι ελεύθερες προς διαπραγμάτευση στο ΧΑΚ χωρίς περιορισμό ή περαιτέρω διαδικασία εγγραφής από το ΧΑΚ. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος υπόκεινται σε μεγάλο βαθμό σε οικονομικές και επιχειρηματικές εξελίξεις, οι οποίες είναι πέραν του ελέγχου της Εταιρείας και οι οποίες μπορούν να επηρεάσουν, είτε θετικά είτε αρνητικά, τα οικονομικά αποτελέσματα. Οι βασικοί παράγοντες/κίνδυνοι που δυνατόν να επηρεάσουν τα μελλοντικά οικονομικά αποτελέσματα του Συγκροτήματος είναι οι ακόλουθοι: Οικονομικός κίνδυνος: Ο κυριότερος επιχειρηματικός κίνδυνος είναι η πιθανότητα μεταβολής στο ευρύτερο χρηματοοικονομικό και πολιτικό περιβάλλον της Κύπρου. Η αλλαγή αυτή μπορεί να προέλθει από οικονομική ύφεση ή πολιτική κρίση στην Κύπρο, στην Ελλάδα ή και παγκοσμίως. Επιπρόσθετα, μπορεί να προέλθει πιθανή αλλαγή στην εθνική ή διεθνή πολιτική. Τέτοιο ενδεχόμενο δυνατόν να προκύψει από παράγοντες που είναι υπεράνω του ελέγχου των Διοικητικών Συμβούλων του Συγκροτήματος. Επιχειρηματικός κίνδυνος: Ο κυριότερος επιχειρηματικός κίνδυνος που είναι πέραν του ελέγχου του Συγκροτήματος είναι η ύφεση στην οικονομία και η επακόλουθη μείωση στη ζήτηση ακινήτων. Το Συγκρότημα προσπαθεί να είναι πάντα στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τις τάσεις της αγοράς και σχεδιάζει και αναπτύσσει έργα τα οποία δεν επηρεάζονται τόσο άμεσα από την βραχυπρόθεσμη τάση της αγοράς. Κίνδυνος επιτοκίων: Ο κίνδυνος επιτοκίων προκύπτει λόγω αρνητικών διακυμάνσεων στα επιτόκια των τραπεζικών δανείων και παρατραβηγμάτων. Το Συγκρότημα δανείζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο για την ανάπτυξη των έργων του. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί τις διακυμάνσεις στα επιτόκια σε συνεχή βάση και ενεργεί ανάλογα. Πιστωτικός κίνδυνος: Το Συγκρότημα εφαρμόζει μεθόδους είσπραξης (credit collection) και έτσι ο πιστωτικός κίνδυνος είναι περιορισμένος. Επιπλέον, το Συγκρότημα μειώνει τη συγκέντρωση πιστωτικού κινδύνου -10-

11 αναλαμβάνοντας εργασίες με ένα μεγάλο αριθμό πελατών, και εφαρμόζοντας πολιτικές που διασφαλίζουν ότι οι πωλήσεις ακίνητης περιουσίας γίνονται σε πελάτες με κατάλληλο πιστωτικό παρελθόν. Ο πιστωτικός κίνδυνος για το Συγκρότημα θεωρείται αμελητέος, αφού για να γίνει η μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας προς τον αγοραστή πρέπει να υπάρξει πλήρης εξόφληση των υποχρεώσεων του, όπως προνοεί το πωλητήριο έγγραφο. Συναλλαγματικός κίνδυνος: Ο κίνδυνος από μεταβολές στις τιμές συναλλάγματος προκύπτει όταν υπάρχει καθαρή θέση σε ένα ή περισσότερα νομίσματα. Το Συγκρότημα σήμερα συναλλάσσεται μόνο σε Κυπριακές λίρες και επομένως ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ανύπαρκτος. Κίνδυνος από ανταγωνισμό: Η δημιουργία νέων εταιρειών με παρόμοιο τομέα δραστηριότητας και οικιστικά συγκροτήματα, και η ενδυνάμωση των υφισταμένων ανταγωνιστών ίσως επιφέρει μείωση στο ποσοστό κέρδους του Συγκροτήματος. Κίνδυνος του τομέα: Ο τομέας στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία χαρακτηρίζεται από λειτουργικές διακυμάνσεις που εξαρτώνται από την περίοδο που αρχίζουν τα έργα και την περίοδο που τελειώνουν και η Εταιρεία εισπράττει χρήματα από τις πωλήσεις. Μια κατασκευαστική εταιρεία αναπτύσσει ένα συγκρότημα σε περίοδο περί των μηνών. Στην αρχική ανάπτυξη αρκετά κεφάλαια πρέπει να δαπανηθούν για την απόκτηση της γης, τη σύνταξη αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών σχεδίων και αδειών, και για το ξεκίνημα του έργου. Κατά την περίοδο που η ανάπτυξη του έργου είναι σε αρχικό στάδιο τα εισοδήματα και τα έξοδα που αναγνωρίζονται είναι μικρότερα σε σύγκριση με αυτά που αναγνωρίζονται κατά την περίοδο που η ανάπτυξη του έργου είναι προς το τέλος, με αποτέλεσμα η κερδοφορία μιας εταιρείας με μόνο 1 ή 2 έργα υπό ανάπτυξη να παρουσιάζει σημαντική διακύμανση, που είναι όμως εντελώς φυσιολογικό. Νομικός Κίνδυνος (Litigation Risk): Το Συγκρότημα ως δρώσα οικονομική μονάδα ενδέχεται από καιρό εις καιρό να εμπλακεί σε δικαστικές ή διαιτητικές διαφορές ή αγωγές οι οποίες πιθανόν να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στις εργασίες και τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος. Ο Νομικός Κίνδυνος πηγάζει από δικαστικές διαδικασίες που εκκρεμούν ή ενδέχεται να εγερθούν εναντίον του Συγκροτήματος και πιθανό να συνεπάγονται δαπάνες για το Συγκρότημα. Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη σωστή επιμέτρηση και παρακολούθηση των κινδύνων που σχετίζονται με δικαστικές ή διαιτητικές διαφορές και άλλα νομικά ζητήματα. Κατά την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου εναντίον της Εταιρείας εκκρεμούν 7 αγωγές από διάφορους επενδυτές μέσω των νομικών τους συμβούλων για επιστροφή χρημάτων που δεν έχουν ακόμη οριστεί για ακρόαση, 21 αγωγές από διάφορους επενδυτές για επιστροφή χρημάτων βάσει των Περί Επιστροφής Χρημάτων σε Επενδυτές Νόμου, του Περί Συμβάσεων Νόμου και του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Νόμου που έχουν οριστεί ακρόαση για συνολικό ποσό ύψους ΛΚ πλέον τόκους. Σε περίπτωση που οι νομικές πτυχές δεν τύχουν σωστού χειρισμού από το Συγκρότημα μπορεί να επιφέρουν έκδοση δυσμενών αποφάσεων και να έχουν δυσμενή αντίκτυπο στην καλή φήμη του Συγκροτήματος. Όλα αυτά πιθανόν να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του Συγκροτήματος και μείωση των αποθεματικών και κερδών. Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται στo Μέρος Α, Κεφάλαιο 20.1.του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. Η Υπεράσπιση της Εταιρείας βασίζεται στην σύγκρουση της σχετικής νομοθεσίας που προβλέπει την επιστροφή χρημάτων με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ Αναμένεται σύντομα ότι το θέμα αυτό θα αποφασιστεί τελεσίδικα από το Ανώτατο Δικαστήριο, γεγονός το οποίο θα είναι καθοριστικό για την τύχη όλων των υποθέσεων για επιστροφή χρημάτων από την Εταιρεία. Σε περίπτωση που το Ανώτατο Δικαστήριο αποφασίσει ότι δεν υφίσταται τέτοια σύγκρουση, τότε η Εταιρεία θα κληθεί να πληρώσει τα ποσά που αναφέρονται πιο πάνω. Άλλοι αστάθμητοι παράγοντες: Πιθανοί κίνδυνοι από εργασιακές αναταραχές ή τροποποιήσεις σε οποιαδήποτε νομοθεσία είναι δυνατόν να μεταβάλουν το χρηματοοικονομικό περιβάλλον της Κύπρου. -11-

12 ΜΕΡΟΣ Α: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 2.0 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Χριστόδουλος Καραολής, Πρόεδρος Αντιγόνης Μεταξά 1, 3077 Λεμεσός Σωτήρης Χριστοφίδης Σοφούλη 4, Στρόβολος 2008 Λευκωσία ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ Ανδρέας Χρ. Καραολής, Εκτελεστικός Διευθυντής Αντιγόνης Μεταξά 1, 3077 Λεμεσός Γιώργος Ξυδάς Θεμιστοκλή Δέρβη 48, Athienitis Centennial Building 3ος όροφος, Γραφείο Λευκωσία ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ Λτδ (CISCO) Έβρου 4, Eurolife House ΤΘ 20597, 1660 Λευκωσία 2.1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ (Financial Due Diligence) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΙΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ (Legal Due Diligence) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Chr. D. Th. Management Services Ltd Ολυμπίων & Κάνιγγος Πολυκατοικία Θέμις, 5 ος όροφος 3105 Λεμεσός ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ Γεώργιος Π. Κωνσταντίνου Σοφίας Τσίρου 9, Toula Court 3, 2 ος όροφος, Γραφείο 22, 3021 Λεμεσός Αρ. 362 Λ. Παπαφιλίππου & Σία Κωστάκη Παντελίδη 1, 5 ος όροφος, 1010 Λευκωσία HLB Αυξεντίου & Συνεταίροι Μέγαρο Συνυκά, Γωνία Λεωφόρου Νίκης & Κάστορος 1087 Λευκωσία Χρύσης Δημητριάδης & Σία Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ, Galaxias Centre 301A Τ.Κ , 1518 Λευκωσία ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Karaolis Group Public Ltd Αναστάση Σιουκρή 1, Πολυκατοικία Θέμις, 5 ος όροφος, 3105 Λεμεσός Alpha Bank Ltd Τράπεζα Κύπρου Λτδ Ελληνική Τράπεζα Λτδ Λαϊκή Τράπεζα Λτδ Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ Εμπορική Τράπεζα Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού -12-

13 2.2 Πληροφορίες για τη σύνταξη του Ενημερωτικού Δελτίου / Δηλώσεις υπευθύνων προσώπων Η σύνταξη και η διάθεση του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου ενέκρινε το περιεχόμενο του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου μόνον όσον αφορά την κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ενημερωτικό Δελτίο περιέχει κάθε πληροφορία της οποίας η δημοσιοποίηση προβλέπεται από τον περί Δημόσιας Προσφοράς Νόμο του 2005 της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Κανονισμού 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο περιέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν ενήμεροι τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, την χρηματοοικονομική κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές του Συγκροτήματος καθώς και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται στις μετοχές της Εταιρείας και στα Δικαιώματα Αγοράς Μετοχών. Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005 το Ενημερωτικό Δελτίο υπογράφεται από τους ακόλουθους: Χριστόδουλο Καραολή, Πρόεδρο Ανδρέα Καραολή, Εκτελεστικό Διευθυντή Σωτήρη Χριστοφίδη, Διοικητικό Σύμβουλο Γιώργο Ξυδά, Διοικητικό Σύμβουλο, καθώς και τον Υπεύθυνο Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου που είναι ο Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), σύμφωνα με το άρθρο 20(6) του σχετικού Νόμου. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία: Του Διευθυντή Έκδοσης Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO), EuroLife House, Έβρου 4, Τ.Θ , 1660 Λευκωσία. Της Karaolis Group Public Ltd, Αναστάση Σιουκρή 1, Πολυκατοικία Θέμις, 5ος όροφος, 3105 Λεμεσός Δήλωση Διοικητικών Συμβούλων 5 Μαρτίου 2007 Έχουμε επιδείξει την προσήκουσα επιμέλεια για τη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των απαιτούμενων κατά το Νόμο στοιχείων και αναλαμβάνουμε ευθύνη όσων αφορά την ακρίβεια, ορθότητα και πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο. Έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για την διαμόρφωση υπεύθυνης γνώμης, βεβαιώνουμε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που δύνανται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου ή και να παραπλανήσουν τους επενδυτές. Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο έχει τεθεί ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και έχει εγκριθεί. Χριστόδουλος Καραολής Σωτήρης Χριστοφίδης Ανδρέας Καραολής Γιώργος Ξυδάς -13-

14 2.2.2 Δήλωση Ανάδοχου Υπεύθυνου Σύνταξης Ενημερωτικού Δελτίου 5 Μαρτίου 2007 Διοικητικό Συμβούλιο Karaolis Group Public Ltd Λεμεσός Με την παρούσα επιστολή δίνουμε και δεν αποσύρουμε τη συγκατάθεσή μας για τις αναφορές στο όνομά μας με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2007 της Εταιρείας Karaolis Group Public Ltd. Με βάση το άρθρο 20(6) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμου του 2005, o Οργανισμός CISCO ως Ανάδοχος Υπεύθυνος Σύνταξης του Ενημερωτικού Δελτίου βεβαιώνει ότι έχει καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διαμορφώσει υπεύθυνη γνώση ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται στο Ενημερωτικό Δελτίο να είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που να δύνανται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του Ενημερωτικού Δελτίου ή και να παραπλανήσουν τους επενδυτές. Με εκτίμηση, Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λτδ (CISCO) Δήλωση Νομικών Συμβούλων 5 Μαρτίου 2007 Διοικητικό Συμβούλιο Karaolis Group Public Ltd Λεμεσός Αξιότιμοι Κύριοι, Με την παρούσα επιστολή δίνουμε και δεν αποσύρουμε την συγκατάθεση μας για τις αναφορές στο όνομά μας με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο Ενημερωτικό Δελτίο ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2007 της Εταιρείας Karaolis Group Public Ltd. Επίσης με την παρούσα βεβαιώνουμε τα ακόλουθα αναφορικά με το Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας Karaolis Group Public Ltd ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2007, αντίγραφο του οποίου επισυνάπτουμε και μονογραφούμε για σκοπούς αναγνώρισης: i) Η προαναφερθείσα εταιρεία έχει κατά Νόμο συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ. 113 και έχει εξουσία για έκδοση τίτλων προς το κοινό. ii) Οι προτεινόμενοι για εισαγωγή τίτλοι δεν υπόκεινται σε οποιοδήποτε περιορισμό αναφορικά προς το δικαίωμα μεταβίβασης. iii) Όλες οι Γενικές Πληροφορίες σχετικά με τον εκδότη και το κεφάλαιο του, που αναφέρονται σ αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο, συνάδουν προς τα στοιχεία και τα έγγραφα της εταιρείας στο φάκελο αυτής στο Αρχείο Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επισήμου Παραλήπτη. Με εκτίμηση, Λ. Παπαφιλίππου & Σία Νομικοί Σύμβουλοι -14-

15 2.2.4 Δήλωση Ελεγκτών 5 Μαρτίου 2007 Διοικητικό Συμβούλιο Karaolis Group Public Ltd Λεμεσός Αξιότιμοι Κύριοι, Είμαστε οι ελεγκτές της Karaolis Group Public Ltd για τα έτη Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος στις 31 Δεκεμβρίου 2002, 2003, 2004 και 2005 είχαν ελεγχθεί από εμάς σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Στις εκθέσεις μας εκφράσαμε γνώμη χωρίς επιφύλαξη για αυτές τις οικονομικές καταστάσεις. Δια της παρούσης δίδουμε τη συγκατάθεσή μας, για την έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2007 της εταιρείας Karaolis Group Public Ltd με τις αναφορές στο όνομά μας με τον τρόπο και υπό την έννοια που παρουσιάζονται στο έγγραφο αυτό. Με εκτίμηση, Γεώργιος Π. Κωνσταντίνου Εγκεκριμένος Λογιστής Δήλωση Ανεξάρτητων Εκτιμητών Γλαύκος Αγαθαγγέλου & Συνεργάτες 5 Μαρτίου 2007 Διοικητικό Συμβούλιο Karaolis Group Public Ltd Λεμεσός Αξιότιμοι Κύριοι, Με την παρούσα παρέχουμε και δεν αποσύρουμε τη γραπτή συγκατάθεση μας για την έκδοση του Παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2007 με τις αναφορές στο όνομα μας και τις εκθέσεις μας με τον τρόπο και την έννοια που παρουσιάζονται σε αυτό. Με εκτίμηση, Γλαύκος Αγαθαγγέλου & Συνεργάτες Εγκεκριμένοι Εκτιμητές Δήλωση Ανεξάρτητων Εκτιμητών Ανδρέας Μακρής & Συνεργάτες 5 Μαρτίου 2007 Διοικητικό Συμβούλιο Karaolis Group Public Ltd Λεμεσός Αξιότιμοι Κύριοι, Με την παρούσα παρέχουμε και δεν αποσύρουμε τη γραπτή συγκατάθεση μας για την έκδοση του Παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2007 με τις αναφορές στο όνομα μας και τις εκθέσεις μας με τον τρόπο και την έννοια που παρουσιάζονται σε αυτό. Με εκτίμηση, Ανδρέας Μακρής & Συνεργάτες Εγκεκριμένοι Εκτιμητές -15-

16 2.2.7 Δήλωση Ανεξάρτητων Ελεγκτών HLB Afxentiou & Partners 5 Μαρτίου 2007 Διοικητικό Συμβούλιο Karaolis Group Public Ltd Λεμεσός Αξιότιμοι Κύριοι, Με την παρούσα παρέχουμε και δεν αποσύρουμε τη γραπτή συγκατάθεση μας για την έκδοση του Παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2007 με τις αναφορές στο όνομα μας και τις εκθέσεις μας με τον τρόπο και την έννοια που παρουσιάζονται σε αυτό. Με εκτίμηση, HLB Afxentiou & Partners Chartered Accountants διενεργούντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη οικονομική μελέτη Δήλωση Ανεξάρτητων Νομικών Συμβούλων Δικήγορικό Γραφείο Χρύσης Δημητριάδης & Σια 5 Μαρτίου 2007 Διοικητικό Συμβούλιο Karaolis Group Public Ltd Λεμεσός Αξιότιμοι Κύριοι, Με την παρούσα παρέχουμε και δεν αποσύρουμε τη γραπτή συγκατάθεση μας για την έκδοση του Παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου ημερομηνίας 5 Μαρτίου 2007με τις αναφορές στο όνομα μας και τις εκθέσεις μας με τον τρόπο και την έννοια που παρουσιάζονται σε αυτό. Με εκτίμηση, Χρύσης Δημητριάδης & Σια Δικηγόροι διενεργούντες την ανεξάρτητη εμπεριστατωμένη νομική μελέτη 3.0 ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Οι νόμιμοι ελεγκτές της εταιρείας και των θυγατρικών της για τα έτη 2002, 2003, 2004 και 2005 είναι οι: Γεώργιος Π. Κωνσταντίνου Σοφίας Τσίρου 9, Toula Court 3, 2 ος όροφος, Γραφείο Λεμεσός Αρ. Εγγρ. 362 Οι νόμιμοι ελεγκτές της εταιρείας και των θυγατρικών της για το έτος 2001,ήταν οι: Γρηγορίου & Σια Gregoriou Tower Φλορίνας 7 Τ.Κιβώτιο , Λευκωσία Αρ. Εγγρ. Σ/32-16-

17 4.0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 4.1 Συνοπτικά Ενοποιημένα Οικονομικά Μεγέθη Συγκροτήματος Οι ακόλουθες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες προέρχονται από από τις ελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των ετών που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2003, 2004 και 2005 καθώς και τις μηελεγμένες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τις εξάμηνες περιόδους που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2005 και 30 Ιουνίου Πίνακας (Αναπρ.) 01/01/ /12/ (Αναπρ.) 01/01/ /12/ (Αναπρ.) 01/01/ /12/2003_ 01/01/ /06/ /01/ /06/2005 ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ Πωλήσεις Κόστος Πωλήσεων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μεικτό Κέρδος Κέρδος/(Ζημιά) Εργασιών Κέρδος/(Ζημιά) πριν τη φορολογία Κέρδος/(Ζημιά) μετά τη φορολογία Κέρδος/(Ζημιά) ανά μετοχή (σεντ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (0,83) (2.08)) (3,01) 0,79 (2,07) 30/06/ /06/ (Αναπρ.) 31/12/ (Αναπρ.) 31/12/ (Αναπρ.) 31/12/2003_ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ Μη Κυκλοφορούν Ενεργητικό Κυκλοφορούν Ενεργητικό Σύνολο Ενεργητικού Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μη Τρέχουσες υποχρεώσεις Τρέχουσες υποχρεώσεις Σύνολο συμφέροντος μετόχων και υποχρεώσεων

18 4.2 Συνοπτικά Οικονομικά Μεγέθη Ιθύνουσας Εταιρείας Οι ακόλουθες συνοπτικές οικονομικές πληροφορίες προέρχονται από τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις τις ιθύνουσας εταιρείας για τα έτη που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2003, 2004 και 2005 καθώς και τις μη-ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις της ιθύνουσας εταιρείας για τις εξάμηνες περιόδους που έληξαν στις 30 Ιουνίου 2005 και 30 Ιουνίου Πίνακας 2 01/01/ /06/ /01/ /06/ (Αναπρ.) 01/01/ /12/ (Αναπρ.) 01/01/ /12/ (Αναπρ.) 01/01/ /12/2003 ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ ΛΚ Πωλήσεις (66.528) Κέρδος/(Ζημιά) μετά τη φορολογία Περιουσιακά στοιχεία Υποχρεώσεις Αποθεματικά ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μετοχικό Κεφάλαιο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ (Due Diligence Report) Ο έκτακτος οικονομικός, λογιστικός και φορολογικός έλεγχος του Συγκροτήματος διενεργήθηκε από τους Ανεξάρτητους Ελεγκτές HLB Afxentiou & Partners, Αρ., Μέγαρο ΣΥΝΥΚΑ, Γωνία Λεωφόρου Νίκης & Κάστορος, Τ.Θ , 2085 Λευκωσία. Η αρχική εργασία διεκπεραιώθηκε κατά την περίοδο από 8 Νοεμβρίου 2004 μέχρι 8 Φεβρουάριου 2005 ενώ ακολούθησε επικαιροποίηση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2006 και η τελική έκθεση περιλαμβάνει τυχόν αλλαγές/ διαφοροποιήσεις σε σημαντικά σημεία της προηγούμενης μελέτης τα οποία έχουν περιέλθει σε γνώση των ανεξάρτητων ελεγκτών κατά τη διάρκεια της εργασίας επικαιροποίησης μέχρι 30 Νοεμβρίου Οι καταστάσεις ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων και ταμειακών ροών του Συγκροτήματος Karaolis Group Public Limited για τα έτη 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 και τη πρώτη εξαμηνία 2006 που περιλαμβάνονται στη μελέτη έχουν ετοιμαστεί από τους Συμβούλους της Εταιρείας και έχουν ελεγχθεί από τον ανεξάρτητο ελεγκτή κύριο Γεώργιο Π. Κωνσταντίνου. Από τον έκτακτο οικονομικό, λογιστικό και φορολογικό έλεγχο προέκυψαν οι εξής παρατηρήσεις και συμπεράσματα: Το Συγκρότημα έχει ικανοποιητικές ασφαλιστικές καλύψεις για τις κτιριακές εγκαταστάσεις και το περιεχόμενό τους, την αστική ευθύνη επιχειρήσεων, την ευθύνη εργοδότη. Από στοιχεία που δόθηκαν σχετικά με τους μεγαλύτερους προμηθευτές, από το 2003 μέχρι σήμερα, δεν έχει παρατηρηθεί οποιαδήποτε διακοπή συνεργασίας με κύριο προμηθευτή η οποία ενδεχομένως να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας. Το Συγκρότημα δεν παρουσιάζει εξάρτηση από κανένα συγκεκριμένο πελάτη. Το Συγκρότημα προσφέρει τα ακίνητα του σε μεγάλο αριθμό πελατών και δε μεταβιβάζεται ο τίτλος ιδιοκτησίας στον πελάτη εκτός αν το χρέος του προς το Συγκρότημα εξοφληθεί πλήρως. Οι δηλώσεις εισοδήματος και οι προσδιορισμοί φορολογητέου εισοδήματος των τριών εταιρειών έχουν υποβληθεί στον Έφορο Φόρου Εισοδήματος μέχρι και το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2004, και κατά την ημερομηνία της έκθεσής υπήρχαν πιστοποιητικά φορολογικής εκκαθάρισης για όλες τις εταιρείες του Συγκροτήματος. Ο κύκλος εργασιών και το κόστος πωλήσεων που παρουσιάζονται στο λογαριασμό αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος για τα τελευταία πέντε έτη αφορούν την πώληση ακίνητων. Δεν παρουσιάζονται οποιαδήποτε μη επαναλαμβανόμενα εισοδήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες που δόθηκαν στους ανεξάρτητους ελεγκτές από την Διεύθυνση του Συγκροτήματος, με βάση τα έργα υπό κατασκευή και τα σχέδια για την ανέγερση κατοικιών οι πωλήσεις του Συγκροτήματος για τα έτη 2006, 2007 και την περίοδο αναμένεται να φτάσουν τις , και αντίστοιχα. -18-

19 Στις 30 Ιουνίου 2006 το Συγκρότημα είχε ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τραπεζικές εγγυήσεις που προκύπτουν κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών από τις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο δεν αναμένει ότι θα προκύψουν σημαντικές υποχρεώσεις. Αυτές οι εγγυήσεις ανέρχονται σε (31/12/2005: ). Βάσει της οικονομικής αξιολόγησης και των συμπερασμάτων τους, κατελήξαν στην άποψη ότι: α) το Συγκρότημα παρουσιάζει επάρκεια κεφαλαίου κίνησης για τουλάχιστον τους επόμενους δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της έκθεσης τους, β) οι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2005 δε χρήζουν αναπροσαρμογής. γ) οι οικονομικές καταστάσεις για την πρώτη εξαμηνία 2006 δεν χρήζουν αναπροσαρμογής δ) οι λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν στην ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων είναι σύμφωνες με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης όπως αυτά υιοθετήθηκαν από την ΕΕ. Οι Ανεξάρτητοι Ελεγκτές HLB Afxentiou & Partners σε εργασία τους για τις αναπροσαρμογές στις υπεραξίες που προέκυψαν από τις εξαγορές των θυγατρικών εταιρείων Chr. Karaolis Contractors Developers Limited και Platina Properties Limited εξέτασαν τους υπολογισμούς που ετοίμασε η Εταιρεία για την αναπροσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων του Ενημερωτικού Δελτίου και συμφωνούν με αυτούς τους υπολογισμούς και με τις αναπροσαρμοσμένες οικονομικές καταστάσεις του Ενημερωτικού Δελτίου. Ο ανεξάρτητος νομικός έλεγχος του Συγκροτήματος διενεργήθηκε από το ανεξάρτητο δικηγορικό γραφείο Χρύση Δημητριάδη & Σια, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ & Αγίας Ελένης 36, Μέγαρο Γαλαξίας, 3ος όροφος, 301Α, 1061 Λευκωσία. Από τον νομικό έλεγχο που διενήργησαν οι κ.κ. Χρύσης Δημητριάδης & Σια, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η νομική κατάσταση της Εταιρείας είναι σύμφωνη με τους νόμους και τους κανονισμούς που διέπουν την ίδρυση και καταστατική λειτουργία της. Δεν διαπίστωσαν επίσης οποιοδήποτε ουσιαστικό στοιχείο που να έρχεται σε αντίθεση με τα στοιχεία και τις λεπτομέρειες του Ενημερωτικού Δελτίου το οποίο κατά την άποψη τους είναι σύμφωνο με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας. Οι κ.κ. Χρύσης Δημητριάδης & Σια εξέτασαν τις αναφερόμενες στο Ενημερωτικό Δελτίο συμφωνίες και διαπίστωσαν ότι είναι σύμφωνες με την Κυπριακή Νομοθεσία και δεσμευτικές ως προς τα μέρη τα οποία τις υπογράφουν. 5.0 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ 5.1 Ιστορικό & Ανάπτυξη - Η Εταιρεία συστάθηκε στην Κύπρο στις 2 Φεβρουαρίου 2000 με την επωνυμία Anaptixis Venture Capital & Investments Ltd, ως ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (αρ. εγγραφής ), βάσει του περί Εταιρειών Νόμου Κεφ Ο κύριος σκοπός σύστασης της Εταιρείας είναι η ανάπτυξη και εμπορία ακινήτων, καθώς και η εξαγορά εταιρειών που ασχολούνται στην οικοδομική βιομηχανία ή άλλους συναφείς τομείς. - Στις 10 Φεβρουαρίου 2000, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα με το οποίο η Εταιρεία μετατράπηκε από ιδιωτική σε δημόσια, βάσει του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ Ο σκοπός της μετατροπής της Εταιρείας σε δημόσια ήταν η ένταξή της στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. - Στις 16 Μαΐου 2000 η Εταιρεία προχώρησε στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών Chr. Karaolis Contractors-Developers Ltd και Platina Properties Ltd, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και εμπορία ακινήτων. Περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις εξαγορές αναφέρονται στο Μέρος Γ του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. - Στις 12 Ιουνίου 2000 η Εταιρεία άλλαξε το όνομά της σε Anaptixis Group Ltd. - Στις 4 Απριλίου 2003, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, εγκρίθηκε ειδικό ψήφισμα για την αλλαγή του ονόματος της Εταιρείας σε Karaolis Group Ltd. - Στις 26 Ιανουαρίου 2005 άλλαξε το όνομα της Εταιρείας σε Karaolis Group Public Ltd, έτσι ώστε να συνάδει με το νόμο 70(1)/2003 ο οποίος τροποποίησε τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ Πληροφορίες για την εξέλιξη των δραστηριοτήτων του Συγκροτήματος παρουσιάζονται στο Μέρος Α, Κεφάλαιο 6.0 του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου. -19-

20 5.2 Επενδύσεις Οι κυριότερες επενδύσεις στις οποίες προέβηκε το Συγκρότημα κατά από το έτος 2002 και μέχρι την ημερομηνία του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου αφορούν την αγορά τεμαχίων γης για ανάπτυξη και παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα. Περιγραφή Αρ. εγγραφής Περιοχή Ποσοστό ανάπτυξης (ημ. Ε.Δ) Τεμάχιο γης R 116, 117, Λεωφ. Ακαδημίας % 179, 180 Τεμάχιο γης R Ποταμός % Γερμασόγειας Τεμάχιο γης F-6 Μέσα Γειτονιά % Τεμάχιο γης B-198 Μουταγιάκα % Τεμάχιο γης R 18527, Περιοχή Meridien % 18981, Τεμάχιο γης R24402 Ποταμός % Γερμασόγειας Τεμάχιο γης 0/9081 Άγιος Αθανάσιος % Τεμάχιο γης 0/23824, 0/23823 Τ.μ (Αντιπαροχή) Τεμάχιο γης 2/672 Τ.μ.996 (Αντιπαροχή) Τεμαχιο γης 0/12644 Τ.μ Ξενοδοχείο Έλενα (Αντιπαροχή) Μετατροπή σε Διαμερίσματα (κοινοπραξία) Γερμασόγεια (Sunsmile) Κάψαλος (Polygyros) Άγιος Αθανάσιος (Karaolis Heights) % % % Άγιος Τύχωνας % Σύνολο Οι πιο πάνω επενδύσεις χρηματοδοτήθηκαν τόσο με ίδια κεφάλαια όσο και με τραπεζικό δανεισμό από τις διάφορες τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται το Συγκρότημα. Το Συγκρότημα αποκτά νέα τεμάχια μόλις υφιστάμενα έργα ξεπεράσουν το 50% του σταδίου ανάπτυξης. Η αγορά τεμαχίων γίνεται μετά από ενδελεχή μελέτη για τις προοπτικές ανάπτυξης ενός τεμαχίου και εκτελείται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Το Συγκρότημα δεν μπορεί να δίδει πληροφορίες για αναμενόμενες επενδύσεις σε τεμάχια γης πριν αυτά εκτελεστούν λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει στον τομέα αυτό. Πρόσφατα η Πολεοδομική αρχή παραχώρησε κίνητρα για μετατροπή ξενοδοχειακών μονάδων επί του παραλιακού δρόμου της Λεμεσού για μετατροπή τους σε διαμερίσματα. Με βάση τα κίνητρα αυτά το Συγκρότημα τον Ιανουάριο του 2006 σύναψε συμφωνία κοινοπραξίας με τους κκ. Μιχάλη Τρυφωνίδη, Θέλμα Τρυφωνίδη, Έλλη Τρυφωνίδη και Σταύρο Τρυφωνίδη, εγγεγραμένους ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου Elena Beach Hotel στη Λεμεσό με αριθμό εγγραφής , Τεμάχιο 116 για την μετατροπή του από ξενοδοχείο σε διαμερίσματα με σκοπό την πώληση τους αφού πρώτα εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες άδειες. Το τίμημα πώλησης του ½ μεριδίου προς την CHR. KARAOLIS CONTRACTORS DEVELOPERS LTD έχει συμφωνηθεί στο ποσό των το οποίο θα αποπληρωθεί με την παροχή από την CHR. KARAOLIS CONTRACTORS DEVELOPERS LTD των υπηρεσιών της. -20-

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των υπεύθυνων της Εταιρείας για τις συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες

Διαβάστε περισσότερα

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007

ARISTO DEVELOPERS PLC ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 Ιουνίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006

ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 0 ASTRA SELF DRIVE CARS LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτικός µη ελεγµένος ενοποιηµένος ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LIMITED ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου µέχρι 30 Ιουνίου 2005 MH-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Λογαριασµός Αποτελεσµάτων 1 Ισολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ AMATHUS PUBLIC LIMITED ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 35.218.480 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΧΡΙ 17.609.240 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΑΪΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LIMITED ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενοποιηµένος συνοπτικός λογαριασµός αποτελεσµάτων 3 Ενοποιηµένος συνοπτικός ισολογισµός 4 Ενοποιηµένη

Διαβάστε περισσότερα

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010

KANIKA HOTELS PLC ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2010 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1-2 Δήλωση των Μελών του

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC

Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο USB BANK PLC Σ Υ Μ Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο USB BANK PLC Το παρόν Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο αφορά το Ενημερωτικό Δελτίο της USB BANK PLC, ημερομηνίας 26 Φεβρουαρίου 2010. ΕΚΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για το εννιάµηνο που έληξε στις 30 Σεπτεµβρίου 2010 1 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Περιεχόµενα 1 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση συνολικών εσόδων 2 Ενδιάµεση ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010. σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009. του Διοικητικού Συμβουλίου της ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 ΜΕΧΡΙ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010 σύμφωνα με την Απόφαση 4/507/28.04.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας Τα παρακάτω στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2004 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σας πληροφορούμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συνήλθε στις 30 Αυγούστου 2004 και ώρα 11:30 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Δεληγιώργη 1, Λευκωσία και, μεταξύ άλλων, ενέκρινε τις μη

Διαβάστε περισσότερα

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010

KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 30 IOYNIOΥ 2010 KARKOTIS MANUFACTURING AND TRADING PUBLIC LIMITED 1 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 25 Αυγούστου 2011 Θέµα: Προκαταρκτικά αποτελέσµατα για την εξαµηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας, σε συνεδρία του που έγινε χτές 24 Αυγούστου 2011, ενέκρινε τις µη

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009

EPSILON EUROPE PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 23 Ιανουαρίου 2009 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΜΗ-ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Έτος που έληξε στις 31 εκεµβρίου 2003 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι 1 Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 2 & 3 Έκθεση Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1 30 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ A&P (Andreou & Paraskevaides) Enterprises Public Company Limited Το Διοικητικό Συµßουλίο της Εταιρείας σε συνεδρία του στις 29 Αυγούστου 2006 ενέκρινε τα µη ελεγµένα ενοποιηµένα οικονοµικά αποτελέσµατα

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΗΜΟΣΙΑ ΛΤ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2005 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Συνοπτικός ενοποιηµένος λογαριασµός αποτελεσµάτων 1 Συνοπτική ενοποιηµένη κατάσταση αναγνωρισµένων κερδοζηµίων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000653/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εξάμηνο που έληξε την 30 Ιουνίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. ABCY

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 15 Ιουνίου, 2009, σύµφωνα µε το άρθρο 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED

PIERIDES ELECTRICAL PUBLIC CO LIMITED Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 Μη ελεγμένες ενδιάμεσες συνοπτικές ενοποιημένες Εξαμηνία που έληξε στις 30 Ιουνίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Μη ελεγμένος

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005

Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2005 31.12.2005 31.12.2004 Διαφοροποίηση σε % έτους 2005 έναντι του έτους 2004 % Κύκλος εργασιών 15.018.396 14.827.278 1% Καθαρά

Διαβάστε περισσότερα

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΕΞΙ ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ, 2012 K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD ΠΕΡIΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛIΔΑ Διοικητικό συμβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 0087/00009420/el Ετήσια Οικονομική Έκθεση SEA STAR CAPITAL PLC ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013 Γίνεται αναφορά στις Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας Sea Star Capital Plc που είχαν δημοσιευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA BANK CYPRUS LTD

ALPHA BANK CYPRUS LTD ALPHA BANK CYPRUS LTD ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο καταρτίστηκε με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον περί Δημοσίας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου

Διαβάστε περισσότερα

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00006044/el Άλλες Ανακοινώσεις CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD CFI Attachments: 1. Νομοσχέδιο Αποκρατικοποιήσεων 2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

DIAKINISIS PORT (CY) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΗ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα Ενδιάµεση έκθεση διαχείρισης 3-4 ήλωση των µελών του ιοικητικού Συµβουλίου και άλλων υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα. 0114/00000654/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd για το εννεάμηνο που έληξε την 30 Σεπτεμβρίου 2012 Επισυνάπτονται τα σχετικά Αποτελέσματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΔΕΚ ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 1 Κατάσταση εσόδων και εξόδων 2 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 3

Διαβάστε περισσότερα

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο.

Το επισυναπτόμενο έντυπο αυτό θα υπογράφεται από τον εκδότη και θα αποστέλλεται, μαζί με την Έκθεση περί Εταιρικής Διακυβέρνησης στο Χρηματιστήριο. ΠΡΟΣ : Εταιρείες που έχουν εισηγμένους τίτλους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ΑΠΟ : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου ΘΕΜΑ : Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΗΜΕΡ. : 22 Φεβρουαρίου, 2012 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται.

Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. 0087/00010770/el Ένδειξη Αποτελέσματος SEA STAR CAPITAL PLC SEAS Ενοποιημένη Οικ Κατ για το 2014 Ανακοίνωση επισυνάπτεται. Attachments: 1. Ενοποιημένη Οκ Κατ 2014 2. Επεξηγηματική Οικ Κατ 2014 Regulated

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της εταιρείας ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD Το Διοικητικό Συμβούλιο της Rolandos Enterprises Public Ltd επισυνάπτει τη γνώμη του σχετικά με τη δημόσια πρόταση από τον κ. Λοΐζου Κ. Ρολάνδο

Διαβάστε περισσότερα

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011

Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση 2011 27/07/ Το Σ ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση Ανακοινούται ότι στη Συνεδρία του της 26/07/ το ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση. Οι παρεχόµενες στην Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΚΕΟ plc ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Σύμβουλοι 2 Δήλωση Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα.

Πρότασης. Με βάση τα δεδομένα αυτά, η προτεινόμενη αντιπαροχή υπερβαίνει την τιμή κλεισίματος κατά 20,79%, και 8,59% αντίστοιχα. Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Aristo Developers Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Dolphin Capital Atlantis Ltd για το 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Aristo Developers Plc Η Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008

LASER INVESTMENT GROUP PLC ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 2008 ΜΗ ΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Επεξηγηματική Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

PASAL CYPRUS LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ (Εταιρία που συστάθηκε στην Κύπρο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2012 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 1. Συνοπτικές ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 - Συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC CYPRUS TRADING CORPORATION PLC Άποψη του Διοικητικού Συμβουλίου της Cyprus Trading Corporation Plc επί της Δημόσιας Πρότασης της Ν.K. Shacolas Holdings Ltd για απόκτηση του 100% του εκδομένου μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. HSBC ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις της 30 Ιουνίου 2011 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Με βάση τον περί ημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμο του 2005 και με βάση τον Κανονισμό 809/2004 της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης) LIBRA HOLIDAYS GROUP PLC Έκδοση 84.022.408

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. 28 Νοεµβρίου 2007. Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 28 Νοεµβρίου 2007 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου Οδός Κάµπου, 2ος Όροφος Στρόβολος Λευκωσία Τηλ. 22712300 / Φαξ. 22570308 Προσοχή: Κυρίου Νώντα Μεταξά Γενικό ιευθυντή ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αξιότιµε κύριε Μεταξά Θέµατα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΈΓΓΡΑΦΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. Εισαγωγή Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου (που περιλαμβάνει την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, τις θυγατρικές της εταιρείες καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00011892/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α τριμήνου 2015 της Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτουμε ανακοίνωση και αποτελέσματα για την περίοδο 1 Ιανουαρίου έως

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ELGEKA (CYPRUS) LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

C.C.C. HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και επαγγελματικοί σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 -

ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 1 - ΜΠΑΜΠΗΣ ΒΩΒΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2007 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ Καθαρή Αξία Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/share) προ αναβαλλόμενης φορολογίας: ετήσια μείωση 2% σε 19,97 Έσοδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α. Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2011 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Aξιωματούχοι και Eπαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Δήλωση των Μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY

0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd ABCY 0114/00003295/el Τριμηνιαία Οικονομική Έκθεση Alpha Bank Ltd Οικονομικά Αποτελέσματα α' τριμήνου 2013 Ομίλου Alpha Bank Cyprus Ltd Επισυνάπτονται η ανακοίνωση και οι οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014

Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014 Ετήσια Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Συγκροτήματος Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2 5 Δήλωση των μελών του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Σημ. Κύκλος εργασιών 456.801.297 468.872.216 Κόστος πωλήσεων (332.956.466) (344.899.280) Μεικτά κέρδη 123.844.831 123.972.936 Άλλα εισοδήματα από εργασίες 8 17.390.125

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περίοδος από 1 Ιανουαρίου 2012 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα.

Επισημαίνεται ότι ενδέχεται ορισμένα στοιχεία που έχουν δημοσιευτεί κατά την διάρκεια του τελευταίου 12μήνου να μην είναι επίκαιρα. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Louis plc: Ετήσιο Δελτίο για την περίοδο 5.6.2007 15.5.2008 Λευκωσία, 20 Μαίου 2008 H Louis plc υποβάλλει το Ετήσιο Δελτίο της που καλύπτει την περίοδο από 5 ην Ιουνίου, 2007 μέχρι 15 ην Μαΐου,

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ EVEREST ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Εξαµηνιαία Οικονοµική Έκθεση για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2007 έως 31η εκεµβρίου 2007 (Τα ποσά είναι εκπεφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD

KARAOLIS GROUP PUBLIC LTD Α.Φ.Τ.: 12108699F ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Περιεχόµενα ιοικητικό Συµβούλιο και Επαγγελµατικοί Σύµβουλοι Έκθεση ιοικητικού Συµβουλίου 'Εκθεση Ανεξάρτητων Ελεγκτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε»

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της «ΚΛΩΣΤΑΙ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΣ Α.Ε.Β.Ε» ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2014 (58 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ), ΑΠΟ 1/1/2014 31/12/2014 προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων Κύριοι Μέτοχοι,

Διαβάστε περισσότερα

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO

0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD KRO 0063/00012862/el Ανακοινώσεις σχετικές με Δημόσιες Προτάσεις KRONOS PRESS DISTRIBUTION AGENCY PUBLIC COMPANY LTD Δημόσια Πρόταση Σας επισυνάπτουμε ανακοίνωση σχετικά με τη σημερινή συνεδρία του Δ.Σ. που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013)

Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της 3 ης εταιρικής χρήσεως 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 31 Δεκεμβρίου 2013) ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ο.Τ.Α.» ΑΡ. Μ.Α.Ε. 70516/ 70 / Β / 10 /55 Προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011

AMBTILA ENTERPRISES LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α;

1. Ορισμός ΕΝ.Α; 2. Πού απευθύνεται η ΕΝ.Α; 1. Ορισμός ΕΝ.Α; Είναι Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης, λειτουργεί σύμφωνα με τους Κανόνες Λειτουργίας που ορίζει το ΧΑ με την ονομασία «Εναλλακτική Αγορά» (ΕΝ.Α) και χαρακτηρίζεται ως «μη οργανωμένη».

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία :

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία : ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΒΙΟΤΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Β.Ε.Ε.»ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006

ELGEKA (CYPRUS) LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, 2006 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, Σημειώσεις '000 '000 Έσοδα Τόκων 2 107.714 81.410 Έξοδα Τόκων 3 71.942 58.264 Καθαρά Έσοδα Τόκων 35.772 23.146

Διαβάστε περισσότερα

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας.

Κύριοι Μέτοχοι, 1. Οικονομική κατάσταση και προοπτική της Εταιρίας. 1 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «LOGISTICS SERVICE HELLAS ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B. Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΜΗΜΑ B Αριθμός 4785 Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014 3323 Aριθμός 3337 CNP ASFALISTIKI LIMITED Δημοσίευση σύμφωνα με τον Κανονισμό 22(2) των περί Ασκήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 997/2013 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΠΟ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΑΕΚ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη: τις εξουσίες που της παρέχει το Άρθρο 97 των Περί

Διαβάστε περισσότερα

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009

Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Eurobank Properties Α.E.Ε.Α.Π. Εταιρική Παρουσίαση Σεπτέμβριος 2009 Agenda 1. Επισκόπηση της Εταιρίας 2. Χαρτοφυλάκιο Ακινήτων 3. Χρηματοοικονομικές Πληροφορίες 2 Η Μεγαλύτερη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2009 Κυρίες και Κύριοι, Σας υποβάλλουμε για

Διαβάστε περισσότερα