Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος"

Transcript

1 Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε εταιρεία παραχωρεί δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη χρηματική διευκόλυνση συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ανάληψης, εξαιρουμένου υπολοίπου που προέρχεται από εμπορικές συναλλαγές, σε διευθυντές ή μετόχους της άτομα ή των συζύγων αυτών ή σε συγγενείς τους μέχρι και του δεύτερου βαθμού συγγένειας, τότε λογίζεται ότι το άτομο αυτό έχει μηνιαίο όφελος που ισούται με εννέα τοις εκατό (9%) ετήσια επί του υπολοίπου του δανείου ή της οποιασδήποτε άλλης μηνιαίας χρηματικής διευκόλυνσης στο τέλος κάθε μήνα (συμπεριλαμβανομένης και της χρηματικής ανάληψης κατά τη διάρκεια του μήνα): Νοείται ότι, ο υπολογιζόμενος φόρος επί του μηνιαίου οφέλους βεβαιώνεται και καταβάλλεται σύμφωνα με τους περί Παρακρατήσεως Φόρου εξ Αποδοχών Κανονισμούς." Η θέση του ΤΕΠ είναι ότι οι πρόνοιες του πιο πάνω άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής όταν το όφελος προκύπτει στην Δημοκρατία και υπολογίζεται με βάση τις μέρες που ένα φυσικό πρόσωπο μη κάτοικος Κύπρου βρίσκεται στην Δημοκρατία κατά την διάρκεια του έτους. 2. Πρακτικές δυσκολίες στην αποκοπή έκτακτης αμυντικής εισφοράς (ΕΑΕ) σε τόκους ομολόγων / χρεογράφων Κυπριακών εταιρειών σε Χρηματιστήρια του εξωτερικού για κάτοικους Κύπρου κατόχους τέτοιων ομολόγων / χρεογράφων Η ευθύνη για την αποκοπή ΕΑΕ είναι της Κυπριακής εταιρείας που έχει εκδώσει τα ομόλογα / χρεόγραφα και όχι του θεματοφύλακα (custodian). Στις περιπτώσεις όμως που ο θεματοφύλακας (custodian) τέτοιων ομολόγων / χρεογράφων δεσμευθεί επίσημα προς το ΤΕΠ ότι αναλαμβάνει την ευθύνη της αποκοπής και πληρωμής της EAE, το ΤΕΠ θα εγκρίνει το αίτημα του και θα αποδέχεται τις δηλώσεις του. Η δέσμευση θα μπορεί να γίνεται είτε απευθείας από τον θεματοφύλακα είτε δια του διορισμού αντιπροσώπου του στην Κύπρο. 3. Εφαρμογή του άρθρου 33 Συμφωνήθηκε με το ΤΕΠ ότι σε περιπτώσεις που περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται σε συνδεδεμένα πρόσωπα σε τιμή διαφορετική από την αγοραία αξία, τότε εάν είτε η διάθεση δεν παράγει φορολογητέο εισόδημα είτε το μεταβιβαζόμενο στοιχείο δεν παράγει φορολογητέο εισόδημα, όπως για παράδειγμα η διάθεση μετοχών, τότε δεν θα θεωρείται ότι δημιουργείται λογιζόμενο εισπρακτέο υπόλοιπο για το οποίο να λογίζεται τόκος με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 33. Δηλαδή δεν θα γίνονται δευτερεύουσες τροποποιήσεις (secondary adjustments). 4. Νόμος που τροποποιεί τον περί Εκτάκτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμο του 2002 έως 2011 (Νόμος 190(Ι)/2011), άρθρο 3(2)(α) Σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 3(1), καταβάλλεται έκτακτη εισφορά για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας της Δημοκρατίας από: "Κάθε πρόσωπο που είναι κάτοικος στην Δημοκρατία το οποίο λαμβάνει ή λογίζεται ότι λαμβάνει οποιαδήποτε μερίσματα από εταιρεία, σε ποσοστό είκοσι τοις εκατόν (20%) στο ποσό του μερίσματος: Νοείται ότι, εταιρεία η οποία είναι κάτοικος στη Δημοκρατία απαλλάσσεται από την καταβολή έκτακτης εισφοράς αναφορικά με μερίσματα τα οποία λαμβάνει από εταιρεία που είναι κάτοικος στη

2 Δημοκρατία, εξαιρουμένου μερίσματος που καταβάλλεται έμμεσα μετά την παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από το τέλος του έτους στο οποίο πραγματοποιήθηκαν τα κέρδη από τα οποία το εν λόγω μέρισμα προέρχεται." Η εφαρμογή του πιο πάνω άρθρου θα γίνει από το έτος 2012, δηλαδή σε μερίσματα που πληρώνονται κατά την διάρκεια του έτους 2012 και που προέρχονται από τα κέρδη του 2007 και πριν. Περαιτέρω συμφωνήθηκε με το ΤΕΠ ότι οι πρόνοιες τις εγκυκλίου 2011/10 ημερομηνίας θα εφαρμόζονται και σε αυτές τις περιπτώσεις, δηλαδή όταν οι μέτοχοι της λήπτριας εταιρείας είναι άμεσα ή έμμεσα μη φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου δεν θα φορολογούνται. 5. Υποχρέωση υποβολής φορολογικών δηλώσεων από εταιρείες εγγεγραμμένες στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών αλλά που δεν είναι φορολογικού κάτοικοι Κύπρου ως η επιστολή / εγκύκλιος του ΤΕΠ ημερομηνίας Επιβεβαιώθηκε από το ΤΕΠ ότι προωθείται σχετική νομοθεσία για το θέμα αυτό με βάση την οποία τέτοιες εταιρείες θα πρέπει και βιβλία να τηρούν και φορολογικές δηλώσεις να υποβάλλουν στο ΤΕΠ το οποίο θα ετοιμάσει μια απλοποιημένου τύπου δήλωση. 6. Μη επιστρεπτέες εισφορές κεφαλαίου (non return capital contributions) οι οποίες γίνονται από Κυπριακές εταιρείες προς θυγατρικές τους Το ΤΕΠ αποφάσισε να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου στις περιπτώσεις όπου μία Κυπριακή εταιρεία συνεισφέρει κεφάλαιο σε ξένη συγγενική εταιρεία χωρίς την εις αντάλλαγμα έκδοση μετοχών, νοουμένου ότι η Κυπριακή εταιρεία δεν έχει νομικό δικαίωμα να διεκδικήσει ανά πάσα στιγμή την αποπληρωμή του κεφαλαίου αυτού και ότι το ποσό αυτό θα μπορεί να επιστραφεί στην Κυπριακή εταιρεία μόνο μέσω της μείωσης κεφαλαίου ή με τη διάλυση της λήπτριας εταιρείας, γεγονότα που πρέπει να τεκμηριώνονται πλήρως. Σημειώνεται δε ότι, σε περίπτωση που ένα τέτοιο ποσό παραχωρηθεί από Κυπριακή εταιρεία κατά τη διάρκεια ενός συγκεκριμένου φορολογικού έτους και επιστραφεί στην εν λόγω εταιρεία εντός των δύο φορολογικών ετών από το τέλος του φορολογικού έτους εντός του οποίου παραχωρήθηκε το ποσό αυτό, είτε μέσω της μείωσης κεφαλαίου ή τη διάλυση της λήπτριας εταιρείας, θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 33 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου επί του ποσού αυτού. Διευκρινίζεται ότι, ανεξάρτητα από το σχετικό λογιστικό χειρισμό που καθορίζεται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το ποσό της συνεισφοράς αυτής θεωρείται ότι αποτελεί μέρος των στοιχείων ενεργητικού της Κυπριακής εταιρείας τα οποία δεν χρησιμοποιούνται στην επιχείρηση, για σκοπούς περιορισμού των πληρωτέων τόκων της εταιρείας με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 11 του περί φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου και τις πρόνοιες της εγκυκλίου 2010/8 με ημερομηνία Τα προαναφερθέντα ισχύουν μόνο για αιτήματα έκδοσης φορολογικών γνωματεύσεων που υποβάλλονται και για φορολογικές γνωματεύσεις που εκδίδονται από την και εντεύθεν, καθώς επίσης για φορολογικές γνωματεύσεις που αν και έχουν υποβληθεί πριν την , δεν έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία αυτή. Τονίζεται επίσης ότι τα προαναφερθέντα αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις περιπτώσεις όπου η συνεισφέρουσα εταιρεία είναι Κυπριακή και η λήπτρια είναι ξένη συγγενική εταιρεία. Περαιτέρω το ΤΕΠ διευκρίνισε ότι για να τύχουν εφαρμογής τα προαναφερθέντα, θα πρέπει οι φορολογούμενοι σε σχέση με τους οποίους υποβάλλονται τα αιτήματα έκδοσης φορολογικών γνωματεύσεων να έχουν συμμορφωθεί πλήρως με όλες τις υποχρεώσεις που προνοεί η άμεση φορολογική νομοθεσία, ιδιαίτερα δε όσον αφορά την υποχρέωση για υποβολή εξελεγμένων λογαριασμών. Η Φορολογική Επιτροπή προτίθεται να συνεχίσει τις συζητήσεις της με το ΤΕΠ για το θέμα αυτό.

3 7. Φορολογική Βεβαίωση Το ΤΕΠ διευκρίνισε ότι η φορολογική βεβαίωση δεν τυγχάνει εφαρμογής στους λογαριασμούς συνεταιρισμών. 8. Φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί σήμανσης (ΦΗΜΣ) Το ΤΕΠ επιβεβαίωσε ότι μόνο όσες επιχειρήσεις ασχολούνται με λιανικό εμπόριο και χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα άλλα από εγκεκριμένες ταμειακές μηχανές έχουν υποχρέωση να εγκαταστήσουν τέτοιους μηχανισμούς. 9. Φορολογικές δηλώσεις εταιρειών διαχείρισης πλοίων, ναυλωτών και Κυπριακών πλοιοκτητριών εταιρειών εγγεγραμμένα σε νηολόγια άλλα από το Κυπριακό Γίνονται διαβουλεύσεις μεταξύ του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας και του ΤΕΠ και αναμένεται ότι σύντομα θα οριστικοποιηθεί συμφωνία παρόμοιου τύπου με αυτή που έγινε για τις πλοιοκτήτριες εταιρείες με πλοία εγγεγραμμένα στο Κυπριακό νηολόγιο. 10. Σχέδιο μίσθωσης σκαφών αναψυχής Έχουν συμφωνηθεί με το ΤΕΠ οι όροι και τα κριτήρια βάσει των οποίων το ΤΕΠ θα αποδέχεται συγκεκριμένο φορολογικό χειρισμό ως περιγράφεται στο επισυναπτόμενο παράρτημα. 11. Αγγλική μετάφραση εγκυκλίων Το ΤΕΠ δήλωσε ότι δεν δύναται να μεταφράσει τις εγκυκλίους στην αγγλική γλώσσα αλλά ούτε και να επικυρώσει / πιστοποιήσει τυχόν μεταφράσεις οι οποίες θα ετοιμάζονταν από τον ΣΕΛΚ. 12. Καταστάσεις κεφαλαίου Συμφωνήθηκε ότι το ΤΕΠ θα ενημερώνει γραπτώς τους φορολογούμενους ή και τους ελεγκτές τους όταν ολοκληρώνεται η εξέταση μιας υπόθεσης. Φορολογική Επιτροπή 4 Οκτωβρίου 2012

4 Σχέδιο μίσθωσης σκαφών αναψυχής Όροι και κριτήρια ΤΕΠ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Το ΤΕΠ αποδέχθηκε το φορολογικό χειρισμό στο Φόρο Εισοδήματος και Έκτακτη Αμυντική Εισφορά που περιγράφεται πιο κάτω για το πιο πάνω σχέδιο. 1. Ο συγκεκριμένος φορολογικός χειρισμός αφορά σκάφη αναψυχής τα οποία εμπίπτουν στο ειδικό σχέδιο μίσθωσης για σκοπούς ΦΠΑ από την υπηρεσία ΦΠΑ. 2. Ο συγκεκριμένος φορολογικός χειρισμός θα ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το σκάφος δεν θα χρησιμοποιηθεί σε επιχείρηση (π.χ. ενοικίαση εκτός του σχεδίου). 3. Το σχήμα (το οποίο δημιουργείται με τον συγκεκριμένο τρόπο για σκοπούς ΦΠΑ) έχει ως εξής: Φυσικό πρόσωπο 100% 100% Κυπριακή Εταιρεία Α Κυπριακή Εταιρεία Β (ι) Η εταιρεία Α αγοράζει το σκάφος (πιθανώς με άτοκο δάνειο που παρέχει το φυσικό πρόσωπο). (ιι) Η εταιρεία Α μισθώνει το σκάφος στην εταιρεία Β για περίοδο μέχρι 4 χρόνια. (ιιι) Το κέρδος της εταιρείας Α από την μίσθωση ανέρχεται σε 10% της αγοραίας αξίας του σκάφους την ημερομηνία αγοράς του από την εταιρεία Α. (ιv) Στο τέλος της περιόδου της μίσθωσης, η κυριότητα του σκάφους θα μεταφερθεί στην εταιρεία B. 4. Το σχήμα όπως αναλύεται πιο πάνω πιθανόν να τροποποιείται ανάλογα με την περίπτωση αλλά χωρίς να αλλάζει η ουσία της συναλλαγής. 5. Υπό την προϋπόθεση ότι η Υπηρεσία ΦΠΑ θα παραχωρήσει γραπτώς την έγκριση της για το σχήμα/σχέδιο μίσθωσης, ο φορολογικός χειρισμός για σκοπούς Φόρου Εισοδήματος και Έκτακτης Αμυντικής Εισφοράς έχει ως εξής: (ι) (ιι) (ιιι) (ιv) (v) (vι) (vιι) Το κέρδος της εταιρείας Α από την μίσθωση (το οποίο ανέρχεται σε 10% της αγοραίας αξίας του σκάφους) φορολογείται σε Φόρο Εισοδήματος με συντελεστή 10%. Κανένα έξοδο (τόκος, άλλα λειτουργικά έξοδα, εκπτώσεις για στοιχεία πάγιου ενεργητικού κλπ) δεν θα εκπίπτει κατά τον υπολογισμό του φορολογητέου κέρδους της εταιρείας Α. Το κέρδος της εταιρείας Α που θα υπόκειται σε Φόρο Εισοδήματος θα προκύπτει χρονικά σε αναλογία με τις δόσεις. Το φορολογητέο κέρδος δε θα υπόκειται σε Έκτακτη Εισφορά για την άμυνα. Οι εκάστοτε διατάξεις του περί Έκτακτου Εισφοράς για την Άμυνα της Δημοκρατίας Νόμου Ν117/2002 θα εφαρμόζονται αναφορικά με τα πραγματικά ή/και λογιζόμενα μερίσματα της εταιρείας Α. Ο φορολογικός χειρισμός τυχόν κέρδους από πώληση του σκάφους εκτός του σχεδίου σε τιμή μεγαλύτερη της αγοραίας αξίας του σκάφους την ημερομηνία αγοράς του από την εταιρεία Α θα αποφασίζεται με βάση τα συγκεκριμένα γεγονότα. Καμιά άλλη φορολογική υποχρέωση σε Φόρο Εισοδήματος ή Έκτακτη Αμυντική Εισφορά δε θα δημιουργηθεί στο φυσικό πρόσωπο, την εταιρεία Α ή την εταιρεία Β όσον αφορά το σχήμα για μίσθωση σκάφους όπως αυτό αναλύεται πιο πάνω, π.χ: (α) σε άτοκο δάνειο από το φυσικό πρόσωπο προς εταιρεία Α ή εταιρεία Β

5 (β) (γ) λογιζόμενο κέρδος με βάση το άρθρο 33 για χρήση του σκάφους από φυσικό πρόσωπο, την εταιρεία Α ή την εταιρεία Β υποχρεώσεις που δημιουργούνται μεταξύ των τριών μερών λόγω του σχήματος. Ο πιο πάνω φορολογικός χειρισμός για το φυσικό πρόσωπο, εταιρεία Α και εταιρεία Β ισχύει μόνο για σκάφη που εμπίπτουν στο ειδικό σχέδιο ΦΠΑ για σκάφη αναψυχής και σκοπό έχει τη διευκόλυνση της αγοράς και μίσθωσης του σκάφους από Κυπριακές εταιρείες. Αγορά του σκάφους απευθείας από το φυσικό πρόσωπο θα ισοδυναμούσε με μηδέν Φόρο Εισοδήματος / Έκτακτη Αμυντική Εισφορά. Αγορά του σκάφους επ ονόματι εταιρείας για αποφυγή προσωπικής ευθύνης που σχετίζεται με την ασφάλεια του σκάφους θα δημιουργήσει συνολική φορολογική υποχρέωση ύψους 10% στο 10% της αγοραίας αξίας του σκάφους (πλέον οποιασδήποτε φορολογίας πραγματικών ή λογιζομένων μερισμάτων) και η φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου, της εταιρείας Α και της εταιρείας Β για το συγκεκριμένο σχήμα εξαντλούνται.

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010

Φόρος Κεφαλαιουχικών Κερδών Εγκύκλιος του Διευθυντή του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων: - Επεξήγηση του Νόμου Ν.135(Ι)/2010 Ενημερωτικό Δελτίο Ιανουάριος 2012 Αριθμός 18 Σε αυτή την έκδοση 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 12 20 20 21 21 21 21 21 22 23 23 24 24 24 31 32 32 34 35 35 35 Φόρος Εισοδήματος Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ

ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013-30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος 2012 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο... 1 Φόρος Εισοδήματος - Φυσικά Πρόσωπα... 2-7 Φόρος Εισοδήματος - Εταιρείες... 8-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...

Διαβάστε περισσότερα

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος

APSEROU SHIAKA & CO. Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος 2013 APSEROU SHIAKA & CO Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος Αυτή η έκδοση παρέχει μια σύντομη ανασκόπηση του Φορολογικού Συστήματος της Κύπρου και προορίζεται μόνο για σκοπούς γενικής ενημέρωσης. Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Accountants & business advisers

Accountants & business advisers 1 Accountants & business advisers Αυτό το βιβλιάριο είναι βασισμένο στη φορολογική νομοθεσία και την πρακτική σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2015. Προορίζεται ως ένας γενικός οδηγός μόνο σχετικά με το περιεχόμενο

Διαβάστε περισσότερα

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων

1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1. Φορολογία Φυσικών Προσώπων 1.1 Φορολογικοί Συντελεστές Φορολογητέο Εισόδημα 0-19.500 Φορολογικός Συντελεστής Ποσό Φόρου Συνολικός Φόρος 0 19.501-28.000 20 1.700 1.700 28.001-36.300 25 2.075 3.775 36.301-60.000

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013

Φορολογικές Υπηρεσίες. Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 Φορολογικές Υπηρεσίες Kύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Η Deloitte στην Κύπρο...1 Φόρος Εισοδήματος...2-16 Έκτακτη Αμυντική Εισφορά...17-21 Κέρδη από Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις...22 Φόρος Κεφαλαιουχικών

Διαβάστε περισσότερα

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους.

Οι φορολογικές πληροφορίες που παρέχονται σ' αυτό το εγχειρίδιο είναι ακριβείς κατά την ημερομηνία της έκδοσής τους. Εισαγωγή Η έκδοση αυτή παρέχει πληροφορίες σχετικά με το φορολογικό σύστημα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων μερικών χρήσιμων σημειώσεων και φορολογικών δεδομένων, βασισμένων στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΤΟΚΩΝ, ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ο Νόμος Φορολογίας Εισοδήματος (Τροποποίηση) του 2005 Ο Νόμος Ειδικής Εισφοράς για την Άμυνα (Τροποποίηση) του 2004 Ο

Διαβάστε περισσότερα

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494

τηλ.: +357 22 360300 τηλ.: +357 25 868686 τηλ.: +357 24 819494 Κύπρος Φορολογικές και Νοµικές Υπηρεσίες 22 Ιουλίου 2015 Φορολογικά Νέα Τροποποιήσεις στη Φορολογική Νοµοθεσία Στις 9 Ιουλίου 2015 η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε σηµαντικές τροποποιήσεις στην φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2015 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2015 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 131(Ι)/2014 131(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 11 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Αξιωματούχοι και Επαγγελματικοί Σύμβουλοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος www.pwc.com/cy Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 2 PwC Κύπρου Πρόλογος 3 Φορολογία φυσικών προσώπων 4 Έκτακτη εισφορά 12 Εταιρικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Ο προσδιορισμός του φορολογητέου εισοδήματος φυσικών προσώπων και πως το εισόδημα επηρεάζεται από τα νέα φορολογικά μέτρα Λοΐζος Τσαγγάρης Ταγματάρχης Πυροβολικού Μέλος του Association of Chartered Certified

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 38(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1. Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ

ΟΠΑΠ (Κύπρου) Λίμιτεδ Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Περιεχόμενα Σελίδα Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι αξιωματούχοι 1 Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 2-4 Έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή 5-6 Κατάσταση λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2014 Αποτελούν μετάφραση του αγγλικού κειμένου το οποίο έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου 2015. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α.

Ευελπιστούμε ότι ο παρών Οδηγός θα αποτελέσει ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για τους Συναδέλφους. Μετά τιμής, Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.Α. Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, Εν όψει της δεδομένης λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην έναρξη της σχετικής διαδικασίας παράτασης υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2014,

Διαβάστε περισσότερα

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012

CH. CHARILAOU GROUP PLC. ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Διοικητικό Συμβούλιο και άλλοι Αξιωματούχοι 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα