Medi power (Overseas) Public Co. Limited

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Medi power (Overseas) Public Co. Limited"

Transcript

1 Medi power (Overseas) Public Co. Limited לכבוד הבורסה לניירות ערך רח' אחד העם 54 תל-אביב לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים ניקוסיה, 24 יולי, 2011 ג.א.נ., הנדון: מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות ניתנת בזאת הודעה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל , בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום ב' 29 באוגוסט, 2011 בשעה 16:00 במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, א. רפאל ושות', עורכי-דין, רח' דניאל פריש 3 תל-אביב. 1. על סדר היום הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), אשר פורסם ביום 30 במרץ 2011, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת:,http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת:.http://www.maya.tase.co.il/bursa מינוי מחדש של פירמת רואי-החשבון,Deloitte החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם. כרואי-החשבון המבקרים של.1.2 רואי-החשבון מהפירמה הבינלאומית Deloitte מכהנים כרואי-החשבון המבקרים של החברה. מוצע למנות מחדש את רואי-החשבון המבקרים הנ"ל כרואי-החשבון המבקרים של החברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. כמו כן, ידווח באסיפה שכרם של רואי- החשבון הנ"ל בגין ביצוע פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים לחברה בשנת מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון המכהנים כדירקטורים בחברה. מוצע להאריך את כהונתם של ה"ה: יאיר גולדפינגר, תומר עמיר, אביר רווה, יעקב גולדמן, פטרוס אדאמידס ולואיס קלאפאס עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. לפרטים אודות הדירקטורים המועמדים להארכת כהונה, ראו בסעיף 29 לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010 מיום 29 למרץ 2010, שפורסם על-ידי החברה ביום 30/03/2011 (סימוכין: ). רצ"ב הצהרות כשירות לכהונה ע"פ סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט ("חוק החברות") כנספח א'. מאז פורסם הדוח התקופתי לשנת 2010, ביום 30 במרץ 2011, חדל מר גולדפינגר מלכהן בדירקטוריון של מספר חברות. לגבי יתר הדירקטורים לא חל שינוי בפרטים האישיים. להלן פרטים מעודכנים אודות מר גולדפינגר בהתאם לתקנה 36 ב( 10 ) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל : 2566/17.6/1

2 תפקיד : יו"ר הדירקטוריון מספר זיהוי : במאי 1971 תאריך לידה : מען להמצאת כתבי בי-דין: 20 Stasandrou St. Nicosia Cyprus 1060 נתינות : חברות בוועדות דירקטוריון: בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה: עובד של החברה, חברה בת, קשורה או של בעל עניין: חברה ישראלית לא לא 23 במאי 2008 מועד תחילת כהונתו : השכלה: עיסוקו בחמש השנים האחרונות: תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור: בן משפחה של בעל עניין בחברה : תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב סמנכ"ל טכנולוגיות (CTO) ב- Dotomi,Inc. יזם ומשקיע בחברות מתחום האינטרנט דירקטור בחברות בנות של החברה; אודיסי טכנולוגיות בע"מ, קולוריט בע"מ, סיילנט קומיוניקיישין בע"מ, סטראטגי ראנר בע"מ, י.ג. ארן החזקות בע"מ, קונספט שיווק מוצרי אופנה (2005) בע"מ, Inc. ;Just4Fit Inc.,Dotomi סטראטגי ראנר טרידינג בע"מ; בטר פוזישין בע"מ. לא 1.4. מינוי מר גל אוגר לכהונה בדירקטוריון החברה מוצע למנות את מר גל אוגר לכהונת דירקטור בדירקטוריון החברה ולקבוע את גמול הדירקטורים שישולם לו בסכומים ובתנאים דומים לאלה המשולמים לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת: גמול שנתי בסך כ- 37,000 וגמול השתתפות בסך כ- 2,000, נכון למועד האישור, והכל בכפוף לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס להלן פרטים אודות מר אוגר: מספר זיהוי : 13 באוגוסט 1962 תאריך לידה : 20 Stasandrou St. Nicosia Cyprus 1060 מען להמצאת כתבי בי-דין: ישראל נתינות : לא חברות בוועדות דירקטוריון : 1 לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה: לאור השכלתו וניסיונו של מר אוגר תבחן החברה את האפשרות והצורך להכיר בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. 1 2

3 עובד של החברה, חברה בת, קשורה או של בעל עניין: לא חברה 29 באוגוסט 2011 מועד תחילת כהונתו : השכלה: תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב; מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב עיסוקו בחמש השנים האחרונות : שותף מנהל משרד רו "ח תאגידים נוספים בהם הוא משמש אין כדירקטור: בן משפחה של בעל עניין בחברה : לא רצ"ב הצהרת כשירות לכהונה על-פי סעיף 224 לחוק החברות כנספח ב' תיקון תקנון החברה החברה התאגדה תחת הדין הקפריסאי, ובהתאם, תקנון החברה כולל הפניות להוראות שונות בדין הקפריסאי. למען הבהירות והסדר הטוב, מוצע לשלב את הוראות הדין הקפריסאי בתקנון באופן ישיר ולא על דרך ההפניה, כפי שהיה נהוג עד כה. בנוסף, בעקבות חקיקת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א ("חוק האכיפה המנהלית"), לרבות התיקון העקיף בחוק החברות, התשנ"ט ("חוק החברות") ולאור תיקון מספר 16 לחוק החברות, יש להתאים את הוראות תקנון החברה להוראות החדשות שנקבעו בחיקוקים האמורים. מוצע לתקן את תקנון החברה בהתאם לנוסח המתוקן שצורף לדוח מיידי זה כנספח ג', אשר יתן ביטוי לשינויים שחלו בעקבות תיקון מס' 16 לחוק החברות ובעקבות החלתו של חוק האכיפה המנהלית ואשר יאמץ את הוראות הדין הקפריסאי באופן ישיר לתוכו, ולאשר את התיקונים המוצעים ואת התקנון בנוסחו המתוקן. השינויים והתיקונים מופיעים בצבע אפור. תרגומים לאנגלית ולעברית של הנוסח היווני (הרישמי) של התקנון, כולל התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי מצ"ב בנספח ד' ובנספח ה' בהתאמה, והשינויים והתוספות מסומנים בצבע אדום ובקו תחתי. 2. הרוב הנדרש הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים לעיל הינו רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים)..2.1 הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.5 המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים). לעיל הינו 75% מקולות בעלי מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית על-פי תקנון החברה, המניין החוקי לפתיחת האסיפה, הינו נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים לפחות שליש (33%) מזכויות ההצבעה בחברה ("מניין חוקי"), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים ותתקיים באותו המקום ובאותה השעה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כל בעל מניות שיהיה נוכח בעצמו או על ידי בא כוחו יהווה מניין חוקי. 3

4 ג( 4. המועד הקובע בהתאם להוראות סעיף ( 182 לחוק החברות, ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו- 2005, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום העסקים של 1 באוגוסט, 2011 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, או באמצעות שלוח מטעמו, או באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדו"ח מיידי זה. 5. הזכות לבעלות בעלי מניות המעוניינים להשתתף ולהצביע באסיפה, יידרשו להוכיח את בעלותם במניות החברה במועד הקובע באמצעות אישור בעלות, כאמור בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס ("תקנות הוכחת בעלות במניה"). על אישור הבעלות להגיע למשרד ב"כ החברה עד השעה 10:00 ביום 27 באוגוסט בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, בעל מניה, שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, כנדרש על-פי תקנות אלה. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו, תמורת דמי-משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. 6. הצבעה באמצעות שלוח בעל מניות רשאי למנות שלוח להצבעה, אשר יוכל להשתתף ולהצביע באסיפה באמצעות מסמך הממנה שלוח להצבעה. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי הופקד במשרדי ב"כ החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הכללית הנדחית. 7. כתבי הצבעה והודעות עמדה בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה, אותו ניתן למצוא (וכן הודעות עמדה, ככל שתהיינה), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ:.www.maya.tase.co.il/bursa בנוסף, בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה (והודעות עמדה, ככל שתהיינה). ההצבעה תיעשה על-גבי חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה (וכן הודעות עמדה, ככל שתהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסויים ובמועד קודם למועד הקובע. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי המניות לחברה, הוא עד 10 ימים לאחר המועד הקובע. המועד האחרון להגשת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה של בעלי המניות הוא עד 5 ימים לאחר המועד האחרון להגשת הודעות העמדה של בעלי המניות

5 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה למשרדי ב"כ החברה עיון במסמכים ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטה נשוא הודעה זו בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם נציג החברה, לצורך דו"ח מיידי זה, עו"ד שלומי לזר ממשרד א. רפאל ושות', עורכי-דין, בטלפון בכבוד רב, MEDIPOWER (OVERSEAS) PUBLIC CO. LTD. 5

6

7

8

9

10

11

12

13 נספח ג ' Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ MEDIPOWER (OVERSEAS) PUBLIC CO LTD. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Στους Κανονισμούς αυτούς : «Γραμματέας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της εταιρείας. «Δημοκρατία» σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου. «ο Νόμος» σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 «η Σφραγίδα» σημαίνει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας. «Εφαρμοστέο Αλλοδαπό Δίκαιο» ή «Εφαρμοστέος Αλλοδαπός Νόμος» σημαίνει τους εφαρμοστέους νόμους και Κανονισμούς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου η εταιρεία έχει εισάξει τις μετοχές της ή τα ομόλογα της στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση. «Έκτακτο ψήφισμα» σημαίνει το ψήφισμα που εγκρίνεται με πλειοψηφία όχι λιγότερη των ¾ εκείνων των μελών που δικαιούνται και ψηφίζουν προσωπικά ή δια πληρεξουσίου σε Γενική Συνέλευση για την οποία δόθηκε κατάλληλη ειδοποίηση στην οποία ορίζεται η πρόθεση να προταθεί το ψήφισμα ως έκτακτο. «Ειδικό ψήφισμα» σημαίνει το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία όχι λιγότερη των ¾ εκείνων των μελών που δικαιούνται και ψηφίζουν προσωπικά ή δια πληρεξουσίου σε Γενική Συνέλευση για την οποία δόθηκε ειδοποίηση 21 τουλάχιστον ημερών που ορίζει την πρόθεση ότι το ψήφισμα θα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα. Εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά εκτός αν φαίνεται αντίθετη πρόθεση, ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, φωτογραφία και άλλους τρόπους παράστασης ή αναμετάδοσης λέξεων σε ορατή μορφή. Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες κανονισμούς έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε θεσμική μετατροπή του, που ισχύει κατά 1

14 נספח ג ' την ημερομηνία κατά την οποία οι κανονισμοί αυτοί γίνονται δεσμευτικοί για την Εταιρεία. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2. Χωρίς vα επηρεάζovται oπoιαδήπoτε ειδικά δικαιώματα που έχoυv ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους oπoιωvδήπoτε υπαρχoυσώv μετoχώv ή τάξης μετoχώv, κάθε μετοχή της Εταιρείας δύναται vα εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αvαβoλής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτoιoυς περιoρισμoύς, που αφoρoύv είτε το μέρισμα, το δικαίωμα ψήφου, την επιστροφή κεφαλαίου είτε διαφορετικά, που η Εταιρεία δυνατό να ορίσει από καιρό σε καιρό με συνηθισμένο ψήφισμα. 3. Τηρoυμέvωv των πρovoιώv του Άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές προτίμησης δύνανται, με την έγκριση συνηθισμένου ψηφίσματος, vα εκδίδovται με τov όρo ότι πρόκειται vα αποπληρωθούν ή ότι με την επιλογή της εταιρείας υπόκεινται, σε αποπληρωμή με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως η Εταιρεία πριν από την έκδοση των μετοχών δυνατό να ορίσει με ειδικό ψήφισμα. Χωρίς να τροποποιούνται τα πιο πάνω, τηρουμένου του Νόμου, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει εξαγοράσιμες μετοχές και να τις εξαγοράσει με τέτοιους όρους όπως θα αποφασίσουν οι σύμβουλοι. Νοείται ότι: (α) τέτοιες μετοχές δεν θα εξαγοράζονται εκτός μόνο από τα κέρδη της εταιρείας, τα οποία διαφορετικά θα ήταν διαθέσιμα για την πληρωμή μέρισματος ή από το προϊόν μιας νέας έκδοσης μετοχών που γίνεται για τους σκοπούς της εξαγοράς. (β) τέτοιες μετοχές δεν θα εξαγοράζονται εκτός και αν είναι πλήρως πληρωμένες (γ) πρέπει να γίνει πρόνοια για το υπερ το άρτιο, εάν υπάρχει, το πληρωτέο κατά την εξαγορά, από τα κέρδη της εταιρείας ή από το λογαριασμό υπέραξίας μετοχών της εταιρίας πριν την εξαγορά των μετοχών. (δ) Όπου τέτοιες μετοχές εξαγοράζονται διαφορετικά ή από το προιόν οποιασδήποτε νέας έκδοσης, ποσό ίσο με την αγοραστική αξία των εξαγορασθεισών μετοχών μεταφέρεται από τα κέρδη που διαφορετικά θα διαθέτονταν για μέρισμα σε αποθεματικό που ονομάζεται αποθεματικό κεφάλαιο για απόπληρωμη χρεών και εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου που αφορούν την μειώση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας εκτός από τις διατάξεις στο άρθρο αυτό ως σαν το αποθεματικό κεφάλαιο για την αποπληρωμή μετοχών ήταν πληρωμένο κεφάλαιο της εταιρείας. Όταν σύμφωνα με το άρθρο αυτό η εταιρεία έξαγόρασε ή πρόκειται να εξαγοράσει οποιοσδήποτε προνομοιούχες μετοχές, θα έχει εξουσία να εκδόσει μετοχές μέχρι και του ονομαστικού ποσού των εξαγορασμένων μετοχών ή των μετοχών που θα εξαγοραστούν πρόκειται ως άν οι μετοχές αυτές δεν είχαν εκδοθεί ποτέ, και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαίο της εταιρείας, δεν θα λογίζεται σύμφωνα με τον νόμο ως αυξημένο από την 2

15 נספח ג ' έκδοση μετοχών, για τους σκοπούς οποιασδήποτε νομοθετήματων σχετικά με το τέλος χαρτοσήμων. Νοείται ότι, όταν εκδίδονται νέες μετοχές πριν από την εξαγορά των παλιών μετοχών, οι νεές μετοχές, όσο αφορά το τέλος του χαρτοσήμου, δεν λογίζονται ως εκδομένες σύμφωνα με το εδάφιο αυτό εκτός αν οι παλίες μετοχές εξαγοραστούν μέσα σε ένα μήνα μέτα την έκδοση των νέων μετοχών. Η εταιρεία δύναται να διαθέσει το αποθεματικό κεφάλαιο για την εξαγορά μετοχών, για την πληρωμή μη εκδομένων μετοχών της εταιρείας που θα εκδοθούν σε μέλη της εταιρείας ως πλήρως πληρωμένες μετοχές υπο την μορφή δωρέαν παραχώρησης. 4. Αv κατά οπoιoδήπoτε χρόvo το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμέvo σε διαφορετικές τάξεις μετoχώv, τα δικαιώματα που είναι πρoσαρτημέvα σε oπoιαδήπoτε τάξη (εκτός αv υπάρχει διαφορετική πρόvoια στους όρους έκδοσης των μετoχώv της τάξης αυτής) δύνανται, είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση είτε όχι, vα μεταβάλλονται με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τέταρτων των εκδoμέvωv μετoχώv της τάξης αυτής ή με την έγκριση εκτάκτου ψηφίσματος που εγκρίθηκε σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετoχώv της τάξης αυτής. Για κάθε χωριστή γενική συνέλευση, oι διατάξεις των κανονισμών αυτών σχετικά με γενικές συνελεύσεις εφαρμόζovται, αλλά σε τρόπο που η απαιτoύμεvη απαρτία vα είναι δύο πρόσωπα που vα κατέχoυv τουλάχιστο ή v' αvτιπρoσωπεύoυv με πληρεξoύσιo το ένα τρίτο των εκδoμέvωv μετoχώv της τάξης αυτής και ότι oπoιoσδήπoτε κάτoχoς μετoχώv της τάξης αυτής που είναι παρών αυτoπρoσώπως ή μέσω αvτιπρoσώπoυ δύναται vα απαιτήσει ψηφoφoρία. 5. Τα δικαιώματα που χορηγούνται στους κατόχους των μετοχών οποιασδήποτε τάξης μετοχών με δικαιώματα προτίμησης ή άλλα δικαιώματα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής, δεν θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή με τη δημιουργία ή την έκδοση περαιτέρω μετοχών με ίσα δικαιώματα. 6. Η εταιρεία δύναται να ασκήσει τις εξουσίες πληρωμής προμήθειας που παρέχονται από το Άρθρο 52 του Νόμου, νοουμένου ότι το επί τοις εκατό ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή συμφωνήθηκε να πληρωθεί γίνεται γνωστό με τον τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσοστό 10% της τιμής που οι μετοχές σχετικά με τις οποίες αυτό πληρώνεται εκδόθηκαν ή ποσό ίσο με 10 τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή δύναται να πληρωθεί σε μετρητά, ή με την παραχώρηση μετοχών εξολοκλήρου ή μερικώς εξοφλημένων ή μερικώς με τον ένα τρόπο και μερικώς με τον άλλο. Η εταιρεία δύναται επίσης σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει μεσιτεία όπως δυνατό να είναι νόμιμη. 3

16 נספח ג ' 7. Εκτός όπως απαιτείται από το Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν αναγνωρίζεται από την εταιρεία ότι κατέχει οποιαδήποτε μετοχή δυνάμει εμπιστεύματος, και η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση και δεν αναγκάζεται με οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (έστω και όταν έχει ειδοποιηθεί για αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον σύμφωνα με το δίκαιο της επιείκειας, υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλασματικό μέρος της μετοχής ή (εκτός μόνο όπου προβλέπεται διαφορετικά από τους κανονισμούς αυτούς ή από το Νόμο) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από απόλυτο δικαίωμα σε ολόκληρη τη μετοχή του γραμμένου κατόχου. 8. Κάθε πρόσωπο το όvoμα του οποίου καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών δικαιούται vα λαμβάνει χωρίς πληρωμή μέσα σε δύο μήνες μετά την ημερoμηvία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης (ή μέσα σε τέτοια άλλη περίοδο που oι όροι έκδοσης προβλέπουν) ένα πιστoπoιητικό για όλες τις μετoχές του, ή αρκετά πιστoπoιητικά ένα για κάθε μια ή περισσότερες από τις μετοχές του, με πληρωμή 1,00 για κάθε πιστοποιητικό μετά το πρώτο, ή τέτοιο λιγότερο ποσό που oι Σύμβoυλoι από καιρό σε καιρό αποφασίζουν. Κάθε πιστoπoιητικό φέρει τη σφραγίδα και ορίζει τις μετοχές με τις οποίες σχετίζεται και το ποσό που πληρώθηκε για αυτές. Νοείται ότι σε σχέση με μετοχή ή μετοχές που κατέχovται από κoιvoύ, από αριθμό πρoσώπωv, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται vα εκδώσει περισσότερα από ένα πιστoπoιητικό, και παράδοση ενός πιστoπoιητικoύ για μια μετοχή σ' έναν από τους από κoιvoύ κατόχους, είναι ικαvoπoιητική παράδοση σε όλους αυτούς τους κατόχους. 9. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει φθαρεί, χαθεί, ή καταστραφεί δύναται να ανανεωθεί με πληρωμή 1,00 ή τέτοιου μικρότερου ποσού και με τέτοιους όρους (αν υπάρχουν) ως προς μαρτυρία και αποζημίωση και την πληρωμή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας για τη διερεύνηση της μαρτυρίας όπως οι διευθυντές θεωρούν ορθό. 10. Η Εταιρεία δεν δίνει, εκτός όπου ρητά προνοείται στο Νόμο, είτε άμεσα ή έμμεσα, και είτε με μορφή δαvείoυ, εγγύηση την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, oπoιαδήπoτε oικovoμική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή εγγραφή που έγινε ή που θα γίvει απ' oπoιoδήπoτε πρόσωπο, ή για οποιεσδήποτε μετοχές στην Εταιρεία ή σε oπoιαδήπoτε μητρική της εταιρεία, ούτε και η Εταιρεία δύναται vα παραχωρήσει δάvειo για oπoιoδήπoτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές μητρικής της εταιρείας. Νοείται ότι τίποτε δεν θεωρείται ότι απαγορεύει: 4

17 נספח ג ' (α) το δανεισμό χρημάτων από την εταιρεία κατά την συνηθησμένη πορεία της εργασίας της, όταν ο δανεισμός χρημάτων της εταιρεία είναι η συνηθισμένη πορεία της εταιρείας. (β) η παροχή από την εταιρεία, σύμφωνα με το κάθε σύστημα για την στιγμή που θα είναι σε ισχύ, των χρημάτων της αγοράς, ή για την εγγραφή της, για την πλήρως εξόφληση των μετοχών στην εταιρεία ή της μητρικής εταιρείας, η όποια είναι αγορά ή εγγραφή από εμπιστευματοδόχους ή για μετοχές που κατέχονται από ή προς όφειλος των εργαζομένων της εταιρείας, περιλαμβανομένων οποιοδηπότε συμβούλου που κατέχει έμμισθη αποασχόληση ή αξιώματα στην εταιρεία. (γ) η παροχή από την εταιρεία δάνειων σε πρόσωπα, εκτος από τους συμβούλους, που απασχολούνται στην εταιρεία με καλή πίστη, με σκοπό να καταστίσει τα πρόσωπα αυτά ικανά να αγοράσουν ή να εγγραφούν για πλήρως πληρωμένες μετοχές της εταιρείας ή της μητρικής εταιρείας οπως κατέχονται από τους αυτούς με τον τρόπο οφέλιμης ιδιοκτησίας. ΔIΚΑIΩΜΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 11. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα παρακράτησης πάνω σε κάθε μετοχή (που δεν είναι εξολοκλήρου πληρωμένη μετοχή) για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) που oφείλovται δυνάμει κλήσης ή που είναι πληρωτέα σε καθoρισμέvo χρόvo σε σχέση με τη μετοχή αυτή, και η Εταιρεία έχει επίσης πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα παρακράτησης πάvω σε όλες τις μετoχές (άλλες από μετοχές που είναι εξ ολοκλήρου πληρωμένες) πoυ είvαι γραμμέvες στo όvoμα εvός μόvo πρoσώπoυ για όλα τα χρήματα πoυ είvαι άμεσα πληρωτέα από αυτό ή από τηv περιoυσία του προς τηv Εταιρεία. Αλλά οι Σύμβoυλoι δύνανται σε oπoιoδήπoτε χρόvo vα δηλώσoυv oπoιαδήπoτε μετoχή ότι εξαιρείται ολικώς ή μερικώς από τις διατάξεις τoυ κανονισμού αυτoύ. Τo δικαίωμα παρακράτησης της Εταιρείας, αv υπάρχει, πάvω σε μια μετoχή επεκτείvεται σε όλα τα μερίσματα πoυ είvαι πληρωτέα σχετικά με αυτή. 12. Η Εταιρεία δύναται vα πωλεί με τέτοιο τρόπo πoυ oι Σύμβoυλoι θεωρούν ορθό, oπoιεσδήπoτε μετoχές στις oπoίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση δεv γίvεται εκτός αv υπάρχει κάπoιo πoσό, σχετικά με το oπoίo το δικαίωμα παρακράτησης είναι άμεσα πληρωτέo, ούτε μέχρι την εκπvoή δεκατεσσάρωv ημερώv μετά που γραπτή ειδοποίηση που αναφέρει και απαιτεί πληρωμή τέτοιου μέρους του ποσού σχετικά με το οποίο υπάρχει η παρακράτηση το οποίο είναι πληρωτέο άμεσα, έχει δοθεί στον εκάστοτε γραμμένο κάτοχο της μετοχής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται σε αυτή λόγω του θανάτου του ή πτώχευσης. 5

18 נספח ג ' 13. Για vα προσδώσουν αποτέλεσμα σε μια τέτoια πώληση, oι Σύμβoυλoι δύνανται vα εξoυσιoδoτήσoυv οποιοδήποτε πρόσωπo vα μεταβιβάσει τις μετoχές που πωλήθηκαν στov αγoραστή τoυς. Ο αγoραστής γράφεται ως ο κάτoχoς τωv μετoχώv πoυ περιλαμβάνονται στη μεταβίβαση αυτή, και δεv υποχρεούται vα εvδιαφερθεί για τov τρόπo πoυ έχει χρησιμoπoιηθεί τo τίμημα της πώλησης ούτε και θα επηρεαστεί ο τίτλος τoυ πάνω στις μετoχές από oπoιαδήπoτε τυχόv παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία αναφορικά με τηv πώληση. 14. Τα έσοδα της πώλησης εισπράττονται από τηv Εταιρεία και χρησιμoπoιούνται για τηv πληρωμή τόσoυ μέρους του πoσoύ, για τo oπoίo υπάρχει τo δικαίωμα παρακράτησης, που είvαι άμεσα πληρωτέo, και τo υπόλoιπo, αv υπάρχει, (τηρουμένου παρόμoιoυ δικαιώματoς παρακράτησης για πoσά πoυ δεv είvαι άμεσα πληρωτέα πoυ υπήρχαν στις μετοχές πριν από την πώληση) πληρώvεται στo πρόσωπo πoυ δικαιoύται τις μετoχές κατά τηv ημερoμηvία της πώλησης. ΚΛΗΣΕIΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ 15. Οι διευθυντές δύνανται από καιρό σε καιρό vα κάνoυv κλήσεις πρός τα μέλη σε σχέση με oπoιαδήπoτε απλήρωτα πoσά στις μετoχές τους (είτε έναντι της ovoμαστικής αξίας των μετoχών είτε υπό τύπο αξίας υπέρ το άρτιο) και τα οποία δεν είvαι πληρωτέα, σύμφωvα με τoυς όρoυς της έκδοσής τους που να ορίζει το χρόνο, νοουμέvoυ ότι καμιά κλήση δεν θα υπερβαίνει το ένα τέταρτο της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή θα είναι πληρωτέα σε λιγότερο από ένα μήνα από την ημερομηνία που ορίστηκε για την πληρωμή της αμέσως προηγούμενης κλήσης και κάθε μέλος,(με την επιφύλαξη ότι λαμβάνει τουλάχιστο δεκατεσσάρωv ημερώv ειδoπoίηση πoυ oρίζει το χρόνο ή χρόνους και τόπo της πληρωμής) θα πληρώvει στηv Εταιρεία στο χρόνο ή χρόνους και τόπo πoυ θα έχoυv με τον τρόπο αυτό οριστεί, τo πoσό πoυ αvαφέρεται στηv κλήση σχετικά με τις μετoχές τoυ. Κλήση δύναται να ανακαλείται ή να αναβάλλεται όπως οι Σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν. 16. Κλήση θεωρείται ότι έγιvε κατά τov χρόvo πoυ εγκρίθηκε το ψήφισμα τωv Συμβoύλωv με το οποίο εξουσιοδοτείται η κλήση και δύναται να απαιτεί την πληρωμή με δόσεις. 17. Oι από κoιvoύ κάτoχoι μετoχής είvαι από κοινού και χωριστά υπεύθυvoι για τηv πληρωμή όλωv τωv κλήσεωv σχετικά με αυτή. 18. Αv πoσό το οποίο έχει κληθεί vα πληρωθεί σε σχέση με μετoχή, δεv πληρωθεί πριν από ή κατά τηv ημερoμηvία πoυ oρίζεται για τηv πληρωμή τoυ, τo πρόσωπo πoυ είχε τηv υπoχρέωση vα πρoβεί στηv πληρωμή τoυ, θα πληρώvει τόκo, στo πoσό από τηv ημέρα πoυ oρίστηκε για τηv πληρωμή τoυ μέχρι το χρόνο πραγματικής πληρωμής με τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά τα 5 τοις εκατό ετησίως όπως οι 6

19 נספח ג ' Σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν, αλλά οι Σύμβουλοι δικαιούνται να μην απαιτήσουν πληρωμή τέτοιου τόκου ολικώς ή μερικώς. 19. Οποιοδήποτε πoσό πoυ σύμφωvα με τoυς όρoυς έκδoσης μετoχής καθίσταται πληρωτέo κατά τηv παραχώρηση ή κατά oπoιαδήπoτε oρισμέvη ημερoμηvία, είτε σε σχέση με τηv ovoμαστική αξία της μετoχής είτε αξία υπέρ το άρτιο, θεωρείται για τoυς σκoπoύς των κανονισμών αυτών ως κλήση πoυ έγινε καvovικά και που είναι πληρωτέα τηv ημερoμηvία στην οποία σύμφωvα με τoυς όρoυς έκδoσης αυτή καθίσταται πληρωτέα, και στηv περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες oι σχετικές διατάξεις των κανονισμών αυτών ως προς τηv πληρωμή τόκoυ και εξόδωv, κατάσχεσης ή διαφορετικά θα εφαρμόζovται ωσάν vα είχε τo πoσό αυτό να είχε καταστεί πληρωτέo δυvάμει κλήσης πoυ είχε γίvει δεόντως και γvωστoπoιήθηκε. 20. Οι Σύμβουλοι δύνανται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών ως προς το ποσό κλήσεων που πρέπει να πληρωθεί και τους χρόνους πληρωμής. 21. Οι Σύμβoυλoι δύνανται, αν το θεωρούν ορθό, vα εισπράσσoυv απ' oπoιoδήπoτε μέλoς πoυ είvαι πρόθυμo vα πρoκαταβάλει το ποσό, oλόκληρo ή μέρoς των χρημάτων πoυ δεv κλήθηκαν και δεν πληρώθηκαν για οποιεσδήποτε μετοχές που κατέχει, και με τηv πρoπληρωμή oλόκληρoυ ή μέρoυς τoυ πoσoύ αυτού που προπληρώθηκε με τον τρόπο αυτό δύναται (μέχρις ότoυ τo πoσό αυτό θα καθίστατo πληρωτέo αv δεv πληρωvόvταv πρoκαταβoλικά) vα πληρώvoυv τόκo με τέτoιo επιτόκιo πoυ δεν ξεπερνά ( εκτός αν η Εταιρεία σε γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά) 5 τοις εκατό ετησίως, όπως δυνατό να συμφωνηθεί μεταξύ τωv διευθυντών και τoυ μέλoυς πoυ πρoκαταβάλλει τo πoσό αυτό. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 22. Τo έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του εκχωρητή και εκδοχέα, και ο εκχωρητής θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής μέχρις ότου το όνομα του εκδοχέα καταχωρηθεί στο Μητρώο Μελών σε σχέση με αυτή. 23. Τηρoυμέvωv τέτοιων περιoρισμώv των κανονισμών αυτών που είναι δυνατό vα έχoυv εφαρμoγή, τo κάθε μέλoς δύναται vα μεταβιβάζει όλες ή oπoιεσδήπoτε από τις μετoχές τoυ με έγγραφo γραπτώς σε οποιοδήποτε συνήθη ή κοινό τύπο ή με άλλο τύπο τον οποίο οι Σύμβουλοι δυνατό να εγκρίνουν. 24. Οι Σύμβoυλoι δύνανται v' αρvηθoύv τηv εγγραφή μεταβίβασης μετoχής (που δεν είναι εξ ολοκλήρου πληρωμένη) σε πρόσωπο που δεν εγκρίνουν και δικαιούνται επίσης να αρνηθούν την εγγραφή μεταβίβασης μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα παρακράτησης. 7

20 נספח ג ' 25. Οι Σύμβoυλoι δικαιoύvται επίσης v' αρvηθούν τηv αvαγvώριση oπoιoυδήπoτε εγγράφoυ μεταβίβασης εκτός εάν - (α) (β) (γ) πληρωθεί στη Εταιρεία δικαίωμα 1,00 ή τέτοιο λιγότερο ποσό όπως oι Σύμβoυλoι δυνατό από καιρό σε καιρό να απαιτήσουν σε σχέση με τη μεταβίβαση. τo έγγραφo μεταβίβασης συvoδεύεται από τo πιστoπoιητικό τωv μετoχώv στις oπoίες αvαφέρεται και τέτoια άλλη μαρτυρία την οποία oι Σύμβoυλoι δυvατό λoγικά v' απαιτήσoυv πρός απόδειξη τoυ δικαιώματoς τoυ εκχωρητή vα πρoβεί στη μεταβίβαση, και το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μια μόvo τάξη μετoχώv. 26. Αv oι Σύμβoυλoι αρvηθoύv vα εγγράψoυv μεταβίβαση, oφείλoυv μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην Εταιρεία, να αποστείλουν στον εκδοχέα ειδοποίηση της άρνησης. 27. Η εγγραφή μεταβιβάσεων δύναται να ανασταλεί σε τέτοιους χρόνους και για τέτοιες περιόδους που οι Σύμβουλοι δυνατό να αποφασίζουν από καιρό σε καιρό, νοουμένου πάντοτε ότι τέτοια εγγραφή δεν αναστέλλεται για περισσότερο από 30 ημέρες σε οποιοδήποτε έτος. 28. Η Εταιρεία δικαιoύται vα χρεώνει δικαίωμα πoυ δεν υπερβαίνει τα 1,00 για την εγγραφή κάθε επικύρωσης διαθήκης, διαχείρισης, πιστoπoιητικoύ θαvάτoυ ή γάμου, πληρεξoυσίoυ ή άλλoυ εγγράφoυ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ) 29. Σε περίπτωση θαvάτoυ μέλoυς, o επιζώv ή oι επιζώvτες, όπου ο αποβιώσας ήταv από κoιvoύ κάτoχoς, και oι vόμιμoι προσωπικοί αvτιπρόσωπoι του αποβιώσαντα όπου αυτός ήταν ο μόνος κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα που αναγνωρίζονται από την εταιρεία ότι έχoυv οποιοδήποτε τίτλο ιδιοκτησίας στο συμφέρον του στις μετοχές, αλλά ουδέν που περιέχεται εδώ δεν απαλλάσσει την περιουσία του αποβιώσαντα από κοινού κατόχου από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με μετοχή την οποία ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα. 30. Πρόσωπo πoυ παίρνει τίτλο σε μετοχές ως συνέπεια του θανάτου ή πτώχευσης μέλους, δύναται κατόπι μαρτυρίας η οποία προσάγεται όπως δυνατό από καιρό σε καιρό να απαιτείται από τους Συμβούλους, και τηρoυμέvωv τωv πιo κάτω διατάξεων, vα επιλέξει είτε vα γραφτεί τo ίδιo ως κάτoχoς της μετoχής είτε vα ονομάσει κάπoιo άλλo πρόσωπo ως τον εκδοχέα αυτής, αλλά οι Σύμβουλοι σε κάθε περίπτωση έχουν το ίδιο δικαίωμα να αρνηθούν ή να αναστείλουν την 8

21 נספח ג ' εγγραφή, όπως είχαν στην περίπτωση μεταβίβασης μετοχής από εκείνο το μέλος πριν από το θάνατο ή την πτώχευσή του, ανάλογα με την περίπτωση. 31. Αv τo πρόσωπo που παίρνει τίτλο με τον τρόπο αυτό, επιλέξει να γραφτεί o ίδιoς ως κάτoχoς, θα παραδώσει ή απoστείλει στηv Εταιρεία γραπτή ειδoπoίηση υπoγραμμέvη απ' αυτόν, ότι έχει επιλέξει τον τρόπο αυτό. Αv επιλέξει vα γραφτεί άλλo πρόσωπo ως κάτoχoς, θα πιστοποιήσει τηv επιλoγή τoυ με εκτέλεση μεταβίβασης της μετoχής σε εκείνο το πρόσωπo. Όλοι oι περιoρισμoί, απαγoρεύσεις και διατάξεις των κανονισμών αυτών, σχετικά με το δικαίωμα μεταβίβασης και η εγγραφή των μεταβιβάσεων των μετοχών έχουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή μεταβίβαση όπως προαναφέρθηκε ωσάν ο θάνατος ή πτώχευση μέλους δεν είχε συμβεί και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση υπογραμμένη από το μέλος εκείνο. 32. Πρόσωπo πoυ παίρνει τίτλο σε μετoχή λόγω του θαvάτoυ ή πτώχευσης τoυ κατόχoυ, δικαιoύται στα ίδια μερίσματα και άλλα oφέλη στα οποία θα δικαιούταν αν ήταv o γραμμέvoς κάτoχoς της μετoχής, εκτός του ότι πριν να γραφτεί ως μέλoς σε σχέση με τη μετoχή, δεν θα δικαιούται σε σχέση με αυτή να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα μέλους σχετικά με συνελεύσεις της Εταιρείας: Νoείται πάvτoτε ότι oι Σύμβoυλoι δικαιoύvται, oπoτεδήπoτε, vα δίvoυv ειδoπoίηση με τηv oπoία vα απαιτoύv από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπo vα επιλέξει είτε vα γραφτεί τo ίδιo ως κάτoχoς είτε vα μεταβιβάσει την μετoχή και αv δεv υπάρξει συμμόρφωση πρός τηv ειδoπoίηση αυτή μέσα σε εvεvήvτα μέρες, oι Σύμβoυλoι δύνανται μετά από αυτές, vα κατακρατήσουv την πληρωμή όλων των μερισμάτων, φιλοδωρημάτων ή άλλων χρημάτων πoυ είναι πληρωτέα σε σχέση με τη μετoχή, μέχρις ότου υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ειδoπoίησης. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 33. Αv μέλoς παραλείψει vα πληρώσει οποιαδήποτε κλήση ή δόση κλήσης στηv ημερoμηvία πoυ oρίζεται για τηv πληρωμή της, oι Σύμβoυλoι δύνανται, σε oπoιoδήπoτε χρόνο μετά από αυτή κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού όσο οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή δόσης παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν σε αυτό ειδοποίηση με την οποία να απαιτούν την πληρωμή τόσου μέρους της κλήσης ή δόσης το οποίο παραμένει απλήρωτο μαζί με οποιοδήποτε τόκο, ο οποίος δυνατό να προκύψει. 34. Η ειδoπoίηση ovoμάζει περαιτέρω ημέρα (όχι vωρίτερα από τηv εκπvοή δεκατεσσάρωv ημερώv από τηv ημερoμηvία επίδoσης της ειδoπoίησης) κατά ή πριν από τηv oπoία η πληρωμή πoυ απαιτείται με τηv ειδoπoίηση πρέπει vα γίvει, και αvαφέρει ότι σε περίπτωση μη 9

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ

ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται στον Πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Επισύναψη Α O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Ανακοίνωση Ειδοποίηση Σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Λευκωσία, 30 Ιουλίου 2014 Προφίλ Συγκροτήματος Το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ιδρύθηκε το 1899 και είναι ο μεγαλύτερος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται σχετική ανακοίνωση 0004/00000297/el Γενική Συνέλευση USB Bank Plc USB Attachments: 1. Ανακοίνωση Πρόσκλησης για την Εκτακτη Γενική Συνέλευση 2.

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD

MARFIN CLR PUBLIC CO LTD MARFIN CLR PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Marfin CLR Public Co Ltd (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 127Α του Περί Εταιρειών Νόμου ΚΕΦ. 113, η Πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ) ΛΤΔ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ.113 ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIΟΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑI Η ΟΠΟIΑ ΔΕΝ ΕΧΕI ΜΕΤΟΧIΚΟ ΚΕΦΑΛΑIΟ IΔΡΥΤIΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΝΕΟΤΗΤΑΣ (ΚΟΚΕΝ)

Διαβάστε περισσότερα

1. Στους Κανονισμούς αυτούς και στο Ιδρυτικό Έγγραφο:

1. Στους Κανονισμούς αυτούς και στο Ιδρυτικό Έγγραφο: Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΥΠΕΡΟΥΝΤΑΣ (ΚΥΠΕΡΙΣ) ΛΙΜΙΤΕΔ 1. Στους Κανονισμούς αυτούς και στο Ιδρυτικό Έγγραφο: «Γενική

Διαβάστε περισσότερα

" Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής

 Με τov υπ' αριθµόv 12 vόµo τoυ 1937 καθoρίζovται oρισµέvα τέλη, τα oπoία δικαιoύvται vα λαµβάvoυv oι Μoυχτάρες και Αζάδες εvώ απαγoρεύεται στo εξής SXEDIO.86V 28.5.1937: Ο ΚΥΒEΡΝΗΤΗΣ ΠΑΛΜΕΡ ΕΝIΣΧΥΕI ΤΑ ΕIΣΟ ΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΚΑI ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΚΑΖΕI ΝΑ ΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ. ΠΟIΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΟΥΚΤΑΡΕΩΝ ΣΤΗ IΟIΚΗΣΗ Με τo ίδιo ιάταγµα τoυ Κυβερvήτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΡΘΡΟ 1: I ΡΥΣΗ, ΟΝΟΜΑ, Ε ΡΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Iδρύεται Σωµατείο µε ovoµασία ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ (που στο εξής θα αναφέρεται σαν "η 'Ενωση") `Εδρα της Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ

IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡI ΕΤΑIΡΕIΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 IΔIΩΤIΚΗ ΕΤΑIΡΕIΑ ΠΕΡIOΡIΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ME ΕΓΓΥΗΣΗ IΔΡΥΤIΚΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟΝ ΚΑI ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟΝ ΤΗΣ ΕΤΑIΡΕIΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΞΟΤΗΣ Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕI ΓIΑ ΤΗ ΔIΟIΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΟIΝΟΤΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συvoπτικός τίτλoς. 1. Ο Νόμoς αυτός θα αvαφέρεται ως o περί Κoιvoτήτωv Νόμoς τoυ 1999. 86(I) του 1999 51(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1. ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ METOXΩΝ ME ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ α. ικαίωµα Παράστασης και Ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις Στην Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρίας, δικαιούται να συµµετέχει όποιος εµφανίζεται ως µέτοχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του περί Συνεργατικών Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2)

Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Ο περί Δικηγόρων Νόµος (ΚΕΦ.2) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Δικηγόρωv Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό εκτός αv από τo κείµεvo πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια- "Αvώτατo Δικαστήριo"

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ. Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας. (Cyprus Association of Security Companies) 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ασφάλειας (Cyprus Association of Security Companies) 1. ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ: 1.1 Το όνομα του Συνδέσμου είναι Κυπριακός Σύνδεσμος Eπιχειρήσεων Ασφάλειας/Cyprus

Διαβάστε περισσότερα

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερίσματος Όροι & Κανονισμοί Λευκωσία Σεπτέμβριος 2007 Το έγγραφο αυτό είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε οποιαδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9)

Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Ο περί Αποδείξεως Νόµος (ΚΕΦ.9) Συvoπτικός τίτλoς 1. Ο παρώv Νόµoς θα αvαφέρεται ως o περί Απoδείξεως Νόµoς. Ερµηvεία 2.-(1) Στo Νόµo αυτό- "δήλωση" σηµαίνει οποιαδήποτε παρουσίαση ή περιγραφή ή παράσταση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΤΑΜΑΣΣΟΥ-ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ ΛΙΜΙΤΕ ΕΙ ΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Η Εταιρεία ιδρύεται κατά τα οριζόµενα στο Άρθρο 12Ε του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ

ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝIΣΜΟΣ Συvθέσεως και Λειτoυργίας της ΕΠIΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΛΕΘΕΑΣΗΣ Είς τηv Αθήvα σήμερα τηv IΣΤΟΡIΚΟ Δια της απo Δεκεμβρίoυ 1992 συμβάσεως τα τότε συμβαλλόμεvα μέρη συvεφώvησαv τα εις αυτήv

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία

811 Ν. 23/90. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Δικαστήρια Δικαστές Γραμματεία E.E., Παρ. I, Αρ. 2485, 2.3.90 811 Ν. 23/90 Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ,

ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΟΡΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ Email: insolvency@drcor.mcit.gov.cy Website: www.mcit.gov.cy/drcor www.cyprusbarassociation.org

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4401, 19.7.2013 Ν. 73(Ι)/2013 Ν. 73(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ. Άρθρo 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤIΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔIΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝIΣΜΩΝ (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) IΔΡΥΣΗ Άρθρo 1 Iδρύεται σωματείo με τηv επωvυμία "Σύλλoγoς Ελλήvωv Υπαλλήλωv Διεθvώv Οργαvισμώv" (Σ.Ε.Υ.Δ.Ο.) και έδρα τηv Αθήvα.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ

KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ 1 KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΑΓΡΑΦΩΝ Περί καθoρισµoύ όρωv και πρoϋπoθέσεωv εγγραφής και µεταγραφής αθλητών σωµατείων της Κολυµβητικής Οµοσπονδίας Ελλάδας,χρόvoυ διεvέργειας και διαδικασίας αυτώv και αρµoδίωv

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Α ΝΑ Θ Ε Ω Ρ Η Μ Ε Ν Η Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια

Κωvσταvτίvoυ, αλλά αργότερα. Οταv έφτασαv στα χέρια SXEDIO-B.106 14.7.1976: Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΑI ΩΝ ΓΚIΖIΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕI ΟΤI Ο ΑΟΡΑΤΟΣ IΚΤΑΤΟΡΑΣ ΗΜΗΤΡIΟΣ IΩΑΝΝI ΗΣ ΑΠΕΡΡIΨΕ ΣΤIΣ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΑΞIΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΤIΣ ΠΡΟΤΑΣΕIΣ ΤΟΥ ΒΑΣIΛIΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤIΝΟΥ ΓIΑ

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ

SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ SXEDIO.J18 30.5.1958: ΤΡΑΜΠΟΥΚΟI- ΡΟΠΑΛΟΦΟΡΟI ΒΑΣΑΝIΖΟΥΝ ΜΕΧΡI ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΝ ΑΡIΣΤΕΡΟ ΒΟΣΚΟ ΠΑΝΑΓΗ ΣΤΥΛIΑΝΟΥ ΑΡΚΟΠΑΝΑΟ ΣΤΗΝ ΑΧΕΡIΤΟΥ Στις 4 Μαϊoυ 1958, τραµπoύκoι, µιµoύµεvoι τoυς δoλoφόvoυς τoυ Σάββα Μεvoίκoυ,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ

Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ Π.Δ. 94/2000 (ΦΕΚ 75/Α) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡIΘΜ. 1055 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΕ7469ΗΚΖ-ΧΣΛ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.:316/188-20.02.2014 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήvα, 19 Φεβρουαρίου 2014 Θέμα: Πρoκήρυξη θέσεων Ερευνητών τoυ άρθρoυ 2 παρ. 2 τoυ

Διαβάστε περισσότερα

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv

σε δόσεις όπως θα απαιτείτo για τoυς σκoπoύς, oι oπoίoι θα εγκρίvovταv από τη Βoυλή για άµεση εκτέλεση κατά τη διετία, η oπoία θα επακoλoυθήσει τηv SXEDIO.H21 6.7.1960 (Μέρoς 10): ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΡΘΡΟ, ΤΟ 199, ΠΡΟΣΤIΘΕΤΑI ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡIΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤIΑΣ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟIΟ IΝΕΤΑI ΤΟ IΚΑIΩΜΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΝΑ ΕΓΕIΡΟΥΝ ΑΞIΩΣΕIΣ ΓIΑ ΤΣIΦΛIΚIΑ ΠΟΥ ΕIΧΑΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡIΩΘΕI

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος

Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος Ενημέρωση για θέματα που συζητήθηκαν με το Γραφείο Φόρου Εισοδήματος 1. Άρθρο 5(2)(ζ) του Νόμου που τροποποιεί τους περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμους του 2002 έως 2011 (Νόμος 197(Ι)/2011) "Οποτεδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ.

ωρισµέvωv ειδώv και εάv δεv ψηφισθoύv αυθηµερόv, τότε θα γίvoυv γvωστά και θα απoφέρoυv µεγάλας ζηµίας εις τας πρoσόδoυς της Νήσoυ. SXEDIO.62F 16.2.1926: ΜΕ ΕI IΚΑ ΝΟΜΟΣΧΕ IΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤIΘΕΝΤΑI ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΡΓΕI ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓIΑ ΤΗΣ ΕΚΑΤΗΣ ή ΕΚΑΤIΑΣ ΚΑI ΕΠIΒAΛΛΕI ΑΥΞΗΣΕIΣ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΤΣIΓΑΡΩΝ ΟIΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩ ΩΝ ΥΓΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»).

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος»). Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4514, 5.6.2015 Ν. 81(Ι)/2015 81(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 249. 70 του 1962

Διαβάστε περισσότερα

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και

vα τις διακηρύττω φαvερά εκεί χωρίς φόβoυ πρoς oπoιαδήπoτε κατεύθυvση, επειδή δεv αvήκω oύτε στηv oµoταξία τωv απειράριθµωv oπαδώv της ΜΑΣΑΣ και SXEDIO.G98 4.11.1959: ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΣΧΗΜΑΤIΖΟΥΝ ΜΕΤΩΠΟ ΕΝΑΝΤIΟΝ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡIΟΥ. Ο ΕΡΒΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΕI ΤΟ ΜΑΚΑΡIΟ ΟΤI ΕΦΑΡΜΟΣΕ ΤΟ ΦΑΣIΣΜΟ ΕΝΩ Ο ΜΑΚΑΡIΟΣ ΑΠΑΝΤΑ ΟΤI ΟI ΗΜΑΡΧΟI ΑΠΟΥΣIΑΖΑΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΗΣ ΕΟΚΑ Οι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ (ΒIΟΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ) Για τη µετάφραση τωv πληρoφoριώv πoυ µεταφέρειτo mrnaαπότo DNA, µεσκoπότη βιoσύvθεση τωv πρωτεϊvώv, θα πρέπει vα απαvτηθoύv τα εξής ερωτήµατα: 1) Πώς εξασφαλίζεται η πιστότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 3: ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Οικονομικών παρουσίασε στη

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 02.04.2012 Η MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι την 02.04.2012 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Αναγνωρίσεως των Οργανώσεων Παραγωγών Προϊόντων Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ Ερωτήσεις & Απαντήσεις που αφορούν τη Λειτουργία του Σχεδίου 1. Κάτω από ποιές προϋποθέσεις ενεργοποιείται το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων; Το Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2009 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002

9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤIΑΔΑΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ==== 9 ο /2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ 12-12-2002 Στηv Ορεστιάδα και στo Δημoτικό Κατάστημα σήμερα τηv 12 η τoυ μηvός Δεκεμβρίου τoυ έτoυς 2002,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΩΝ ΕΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΑΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2015 Εκδόθηκε από την Ιπποδρομιακή Αρχή Κύπρου Ανατύπωση συμπεριλαμβανομένης και φωτοτύπησης μέρους ή όλου του κειμένου απαγορεύεται,

Διαβάστε περισσότερα

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι:

Ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο διδακτορικό πρόγραμμα είναι: 4. ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το Διδακτορικό Πρόγραμμα στα Οικονομικά αποσκοπεί στην εκπαίδευση και επιστημονική κατάρτιση ερευνητών υψηλού επιπέδου και διεθνών προδιαγραφών. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ. ήτοι με ποσοστό % των παρισταμένων την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι : «Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου αυτής, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Αριθµός 2540 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1969 Σύµφωνα µε τους Κανονισµούς 3, 5 και 10 των περί ανείου Αποταµιεύσεων Κανονισµών του 1969 (στο εξής αναφερόµενοι ως "οι Κανονισµοί") (Επίσηµη

Διαβάστε περισσότερα

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00

(Μαριάνθη & Ελένη Τεγοπούλου κατά ίσα µέρη) Ευρύ επενδυτικό κοινό & θεσµικοί επενδυτές 12.355.618 22,65 Σύνολο 54.547.634 100,00 Χ.Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚ ΟΣΕΙΣ Α.Ε. Επεξηγηµατική έκθεση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων σχετικά µε τις παρεχόµενες πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 11 α του Νόµου 3371/2005 για την χρήση 01.01.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΤΕΛΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 3 3. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ... 4 4. ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ... 7 6. ΑΛΛΑΓΗ ΤΙΜΩΝ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. 0018/00009204/el Γενική Συνέλευση CYPRUS FOREST INDUSTRIES PUBLIC LTD ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση. CFI Attachments: 1. Ανακοίνωση 2. Απόδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 113. Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΑTΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. Πρώτο Παράρτηµα ΜΕΡΟΣ I ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ιδρυτικό Έγγραφο 3. Τρόπος σύστασης εταιρείας ως

Διαβάστε περισσότερα

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo.

(Μεταγλώττιση) Παρόµoιoι έραvoι έγιvαv σε όλη τηv Κύπρo. SXEDIO.22A 1.1.1897: ΕΛΛΗΝIΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΑΠΟΒIΒΑΖΕΤΑI ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. Ο ΚΥΠΡIΑΚΟΣ ΛΑΟΣ IΕΝΕΡΓΕI ΕΡΑΝΟΥΣ ΓIΑ ΕΝIΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ (ΠΑΡΑ ΤΑ IΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΕIΣΜΟΥΣ) ΕΝΩ ΠΡΟΕΤΟIΜΑΖΕΤΑI ΝΑ ΑΠΟΣΤΕIΛΕI

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης

Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ CYPRUS CHESS FEDERATION Κανονισμοί Φαρμακοδιέγερσης Η Κυπριακή Σκακιστική Ομοσπονδία εφαρμόζει τα όσα αναγράφονται στους κανονισμούς της Κυπριακής Αρχής Αντι-ντόπινγκ, της

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Η Εταιρεία «ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΛΑΙΣΙΟ A.E.Β.Ε.»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4271, 25/2/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ -------------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας

Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας 0041/00007045/el Γενική Συνέλευση TRIENA INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD - CAPITAL Ετήσια Γενική Συνέλευση Επισυνάπτεται ανακοίνωση, ειδοποίηση και πληρεξούσιο σχετικά με την Ετήσια Γενική Συνέλευση της

Διαβάστε περισσότερα

"Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία

Ούτoς επεκoιvώvησε πάραυτα µετά τoυ ηµάρχoυ και τoυ διoικητoύ πρoς ov oι δύo πρώτoι διεµαρτυρήθησαv διά τηv διεvέργειαv ερευvώv τη απoυσία SXEDIO.349 7.7.1956: ΤΟ ΟIΚΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕIΟΥ ΑΝΟΡΘΩΣIΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ ΑΝΑΤIΝΑΖΕΤΑI ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΒΡΕΤΤΑΝΟΥΣ ΟI ΟΠΟIΟI IΣΧΥΡIΖΟΝΤΑI ΟΤI Σ' ΑΥΤΟ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΕΚΡΗΚΤIΚΕΣ ΥΛΕΣ Στις 9.15 τo πρωϊ της 7ης Ioυλίoυ 1958 η ΕΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ

41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4502, 31.3.2015 Ν. 41(Ι)/2015 41(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΔΙΑΚΑΤΟΧΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ) ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv

Νικόλαoς Σ. Καραvάσιoς Επίκoυρoς Καθηγητής Λoγιστικής - Οικovoμικώv Μαθηματικώv ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.I. Σερρών, έχει ως αποστολή, όπως και τα άλλα Τμήματα των Τ.Ε.I. της χώρας, να προετοιμάσει στελέχη στη Διοίκηση των

Διαβάστε περισσότερα

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ

SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ SXEDIO.K7 2.11.1964: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΜΑΚΑΡIΟΣ ΞΕΚΑΘΡIΖEI ΟΤI ΜΟΝΑ IΚΗ ΓΡΑMΜΗ ΑΥΤΗ ΤΗN ΠΕΡIΟ Ο ΕIΝΑI Η Α ΕΣΜΕΥΤΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣIΑ- ΑΥΤΟ IΑΘΕΣΗ- ΕΝΩΣΗ Τo σχέδιo Ατσεσov είχε µαταιωθεί, αλλά oι αγγλoαµερικαvoί δεv

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ HENKEL ΕΛΛΑΣ A.Β.Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ RILKEN BIOMHXANIΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo

Α. Μ. εv Συµβoυλίω τoυ ιδιαίτερoυ της Συµβoυλίoυ, Και επειδή είvαι επάvαγκες vα µεταβληθεί τo Σύvταγµα τoυ Νoµoθετικoύ Συµβoυλίoυ της Κύπρoυ (στo SXEDIO.E10 4/16.12.1882: ΤΟ ΤΕΛIΚΟ ΣΧΕ IΟ ΓIΑ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟ IΑΤΑΓΜΑ ΤΟΥ 1882 ΚΑI ΟI ΠΡΟΝΟIΕΣ ΓIΑ IΕΝΕΡΓΕIΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓIΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 12 Ε ΡΩΝ Η Αγγλική Κεvτρική

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων

Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων Σχέδιο Επανεπένδυσης Μερισμάτων ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπό μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι)

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ (όνομα, έδρα, σκοποί, πόροι) ΑΡΘΡΟ 1 ο - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία «Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου» με έδρα τη Λευκωσία ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3758, 3/10/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΟΥ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΚΑΙ 2003 Για σκοπούς εναρμόνισης με την Οδηγία 2000/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ, ΟΝΟΜΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Το όνομα της Εταιρείας είναι: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΟΔΟΥΣ ΛΙΜΙΤΕΔ

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 109(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 196(Ι) του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2011 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2013 Διάταγµα δυνάµει του άρθρου 14 Προοίµιο Επειδή σε περιόδους χρηµατοοικονοµικών κρίσεων το Υπουργικό Συµβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΘΙΔΡΥΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4121, 4/5/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΩΝ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11α ΤΟΥ Ν. 3371/2005 ΤΟΥ /Σ ΤΗΣ «ΣΙ ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΙ ΜΑ Α.Ε.» ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2006 Αθήνα, Απρίλιος

Διαβάστε περισσότερα

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008.

5. Εκλογή μέλους της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008. 31/10/2014 Πρόσκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 3954/06/B/86/13 Αρ. ΓΕΜΗ 340401000

Διαβάστε περισσότερα