Medi power (Overseas) Public Co. Limited

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Medi power (Overseas) Public Co. Limited"

Transcript

1 Medi power (Overseas) Public Co. Limited לכבוד הבורסה לניירות ערך רח' אחד העם 54 תל-אביב לכבוד רשות ניירות ערך רח' כנפי נשרים 22 ירושלים ניקוסיה, 24 יולי, 2011 ג.א.נ., הנדון: מדיפאואר (אוברסיז) פאבליק קו. לימיטד ("החברה") - הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של בעלי המניות ניתנת בזאת הודעה בהתאם לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל , בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה ("האסיפה"). האסיפה תתכנס ביום ב' 29 באוגוסט, 2011 בשעה 16:00 במשרדי יועציה המשפטיים של החברה, א. רפאל ושות', עורכי-דין, רח' דניאל פריש 3 תל-אביב. 1. על סדר היום הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שהסתיימה ביום 31 בדצמבר, ניתן לעיין בדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010 (ובכללו הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון), אשר פורסם ביום 30 במרץ 2011, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת:,http://www.magna.isa.gov.il ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, בכתובת:.http://www.maya.tase.co.il/bursa מינוי מחדש של פירמת רואי-החשבון,Deloitte החברה והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרם. כרואי-החשבון המבקרים של.1.2 רואי-החשבון מהפירמה הבינלאומית Deloitte מכהנים כרואי-החשבון המבקרים של החברה. מוצע למנות מחדש את רואי-החשבון המבקרים הנ"ל כרואי-החשבון המבקרים של החברה, עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרם. כמו כן, ידווח באסיפה שכרם של רואי- החשבון הנ"ל בגין ביצוע פעולות הביקורת ועבור שירותים נוספים לחברה בשנת מינוי מחדש של חברי הדירקטוריון המכהנים כדירקטורים בחברה. מוצע להאריך את כהונתם של ה"ה: יאיר גולדפינגר, תומר עמיר, אביר רווה, יעקב גולדמן, פטרוס אדאמידס ולואיס קלאפאס עד למועד האסיפה הכללית השנתית הבאה. לפרטים אודות הדירקטורים המועמדים להארכת כהונה, ראו בסעיף 29 לדו"ח התקופתי של החברה לשנת 2010 מיום 29 למרץ 2010, שפורסם על-ידי החברה ביום 30/03/2011 (סימוכין: ). רצ"ב הצהרות כשירות לכהונה ע"פ סעיף 224 לחוק החברות, התשנ"ט ("חוק החברות") כנספח א'. מאז פורסם הדוח התקופתי לשנת 2010, ביום 30 במרץ 2011, חדל מר גולדפינגר מלכהן בדירקטוריון של מספר חברות. לגבי יתר הדירקטורים לא חל שינוי בפרטים האישיים. להלן פרטים מעודכנים אודות מר גולדפינגר בהתאם לתקנה 36 ב( 10 ) לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל : 2566/17.6/1

2 תפקיד : יו"ר הדירקטוריון מספר זיהוי : במאי 1971 תאריך לידה : מען להמצאת כתבי בי-דין: 20 Stasandrou St. Nicosia Cyprus 1060 נתינות : חברות בוועדות דירקטוריון: בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה: עובד של החברה, חברה בת, קשורה או של בעל עניין: חברה ישראלית לא לא 23 במאי 2008 מועד תחילת כהונתו : השכלה: עיסוקו בחמש השנים האחרונות: תאגידים נוספים בהם הוא משמש כדירקטור: בן משפחה של בעל עניין בחברה : תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב סמנכ"ל טכנולוגיות (CTO) ב- Dotomi,Inc. יזם ומשקיע בחברות מתחום האינטרנט דירקטור בחברות בנות של החברה; אודיסי טכנולוגיות בע"מ, קולוריט בע"מ, סיילנט קומיוניקיישין בע"מ, סטראטגי ראנר בע"מ, י.ג. ארן החזקות בע"מ, קונספט שיווק מוצרי אופנה (2005) בע"מ, Inc. ;Just4Fit Inc.,Dotomi סטראטגי ראנר טרידינג בע"מ; בטר פוזישין בע"מ. לא 1.4. מינוי מר גל אוגר לכהונה בדירקטוריון החברה מוצע למנות את מר גל אוגר לכהונת דירקטור בדירקטוריון החברה ולקבוע את גמול הדירקטורים שישולם לו בסכומים ובתנאים דומים לאלה המשולמים לדירקטורים החיצוניים המכהנים בחברה, כפי שיהיו מעת לעת: גמול שנתי בסך כ- 37,000 וגמול השתתפות בסך כ- 2,000, נכון למועד האישור, והכל בכפוף לתקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס להלן פרטים אודות מר אוגר: מספר זיהוי : 13 באוגוסט 1962 תאריך לידה : 20 Stasandrou St. Nicosia Cyprus 1060 מען להמצאת כתבי בי-דין: ישראל נתינות : לא חברות בוועדות דירקטוריון : 1 לא בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית, כשירות מקצועית או דירקטור חיצוני מומחה: לאור השכלתו וניסיונו של מר אוגר תבחן החברה את האפשרות והצורך להכיר בו כבעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. 1 2

3 עובד של החברה, חברה בת, קשורה או של בעל עניין: לא חברה 29 באוגוסט 2011 מועד תחילת כהונתו : השכלה: תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב; מוסמך במנהל עסקים, אוניברסיטת תל-אביב עיסוקו בחמש השנים האחרונות : שותף מנהל משרד רו "ח תאגידים נוספים בהם הוא משמש אין כדירקטור: בן משפחה של בעל עניין בחברה : לא רצ"ב הצהרת כשירות לכהונה על-פי סעיף 224 לחוק החברות כנספח ב' תיקון תקנון החברה החברה התאגדה תחת הדין הקפריסאי, ובהתאם, תקנון החברה כולל הפניות להוראות שונות בדין הקפריסאי. למען הבהירות והסדר הטוב, מוצע לשלב את הוראות הדין הקפריסאי בתקנון באופן ישיר ולא על דרך ההפניה, כפי שהיה נהוג עד כה. בנוסף, בעקבות חקיקת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ערך (תיקוני חקיקה), התשע"א ("חוק האכיפה המנהלית"), לרבות התיקון העקיף בחוק החברות, התשנ"ט ("חוק החברות") ולאור תיקון מספר 16 לחוק החברות, יש להתאים את הוראות תקנון החברה להוראות החדשות שנקבעו בחיקוקים האמורים. מוצע לתקן את תקנון החברה בהתאם לנוסח המתוקן שצורף לדוח מיידי זה כנספח ג', אשר יתן ביטוי לשינויים שחלו בעקבות תיקון מס' 16 לחוק החברות ובעקבות החלתו של חוק האכיפה המנהלית ואשר יאמץ את הוראות הדין הקפריסאי באופן ישיר לתוכו, ולאשר את התיקונים המוצעים ואת התקנון בנוסחו המתוקן. השינויים והתיקונים מופיעים בצבע אפור. תרגומים לאנגלית ולעברית של הנוסח היווני (הרישמי) של התקנון, כולל התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי מצ"ב בנספח ד' ובנספח ה' בהתאמה, והשינויים והתוספות מסומנים בצבע אדום ובקו תחתי. 2. הרוב הנדרש הרוב הדרוש לאישור ההחלטות המנויות בסעיפים לעיל הינו רגיל מקולות בעלי המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים)..2.1 הרוב הדרוש לאישור ההחלטה המנויה בסעיף 1.5 המניות המשתתפים בהצבעה (לא כולל נמנעים). לעיל הינו 75% מקולות בעלי מניין חוקי ומועד אסיפה נדחית על-פי תקנון החברה, המניין החוקי לפתיחת האסיפה, הינו נוכחות של לפחות שני בעלי מניות, המחזיקים לפחות שליש (33%) מזכויות ההצבעה בחברה ("מניין חוקי"), תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. אם כעבור מחצית השעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא יימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה בשבוע ימים ותתקיים באותו המקום ובאותה השעה. לא נמצא מניין חוקי באסיפה שנדחתה כאמור כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כל בעל מניות שיהיה נוכח בעצמו או על ידי בא כוחו יהווה מניין חוקי. 3

4 ג( 4. המועד הקובע בהתאם להוראות סעיף ( 182 לחוק החברות, ותקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעת עמדה), התשס"ו- 2005, כל מי שיהיה בעל מניות בחברה בתום יום העסקים של 1 באוגוסט, 2011 ("המועד הקובע"), יהיה זכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה אישית, או באמצעות שלוח מטעמו, או באמצעות כתב ההצבעה המצורף לדו"ח מיידי זה. 5. הזכות לבעלות בעלי מניות המעוניינים להשתתף ולהצביע באסיפה, יידרשו להוכיח את בעלותם במניות החברה במועד הקובע באמצעות אישור בעלות, כאמור בתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), התש"ס ("תקנות הוכחת בעלות במניה"). על אישור הבעלות להגיע למשרד ב"כ החברה עד השעה 10:00 ביום 27 באוגוסט בהתאם לתקנות הוכחת בעלות במניה, בעל מניה, שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה, המעוניין להצביע באסיפה, ימציא לחברה אישור מאת חבר הבורסה בדבר בעלותו במניות במועד הקובע, כנדרש על-פי תקנות אלה. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו, תמורת דמי-משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. 6. הצבעה באמצעות שלוח בעל מניות רשאי למנות שלוח להצבעה, אשר יוכל להשתתף ולהצביע באסיפה באמצעות מסמך הממנה שלוח להצבעה. מינוי שלוח יהיה בתוקף רק אם כתב המינוי הופקד במשרדי ב"כ החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית או האסיפה הכללית הנדחית. 7. כתבי הצבעה והודעות עמדה בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה, אותו ניתן למצוא (וכן הודעות עמדה, ככל שתהיינה), באתר ההפצה של רשות ניירות ערך: ("אתר ההפצה") ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל- אביב בע"מ:.www.maya.tase.co.il/bursa בנוסף, בעל מניות רשאי לפנות לחברה ולקבל ממנה, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה (והודעות עמדה, ככל שתהיינה). ההצבעה תיעשה על-גבי חלקו השני של כתב ההצבעה, כפי שפורסם באתר ההפצה. בעל מניות שאינו רשום במרשם בעלי המניות, זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה (וכן הודעות עמדה, ככל שתהיינה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין בכך ובלבד שההודעה ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסויים ובמועד קודם למועד הקובע. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה של בעלי המניות לחברה, הוא עד 10 ימים לאחר המועד הקובע. המועד האחרון להגשת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה של בעלי המניות הוא עד 5 ימים לאחר המועד האחרון להגשת הודעות העמדה של בעלי המניות

5 המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הוא 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה, "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיע כתב ההצבעה למשרדי ב"כ החברה עיון במסמכים ניתן לעיין במסמכים הנוגעים להחלטה נשוא הודעה זו בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש עם נציג החברה, לצורך דו"ח מיידי זה, עו"ד שלומי לזר ממשרד א. רפאל ושות', עורכי-דין, בטלפון בכבוד רב, MEDIPOWER (OVERSEAS) PUBLIC CO. LTD. 5

6

7

8

9

10

11

12

13 נספח ג ' Ο ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦ. 113 (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ MEDIPOWER (OVERSEAS) PUBLIC CO LTD. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 1. Στους Κανονισμούς αυτούς : «Γραμματέας» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται να εκτελεί τα καθήκοντα του γραμματέα της εταιρείας. «Δημοκρατία» σημαίνει τη Δημοκρατία της Κύπρου. «ο Νόμος» σημαίνει τον Περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 «η Σφραγίδα» σημαίνει την κοινή σφραγίδα της εταιρείας. «Εφαρμοστέο Αλλοδαπό Δίκαιο» ή «Εφαρμοστέος Αλλοδαπός Νόμος» σημαίνει τους εφαρμοστέους νόμους και Κανονισμούς σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου η εταιρεία έχει εισάξει τις μετοχές της ή τα ομόλογα της στο Χρηματιστήριο για διαπραγμάτευση. «Έκτακτο ψήφισμα» σημαίνει το ψήφισμα που εγκρίνεται με πλειοψηφία όχι λιγότερη των ¾ εκείνων των μελών που δικαιούνται και ψηφίζουν προσωπικά ή δια πληρεξουσίου σε Γενική Συνέλευση για την οποία δόθηκε κατάλληλη ειδοποίηση στην οποία ορίζεται η πρόθεση να προταθεί το ψήφισμα ως έκτακτο. «Ειδικό ψήφισμα» σημαίνει το ψήφισμα που εγκρίθηκε με πλειοψηφία όχι λιγότερη των ¾ εκείνων των μελών που δικαιούνται και ψηφίζουν προσωπικά ή δια πληρεξουσίου σε Γενική Συνέλευση για την οποία δόθηκε ειδοποίηση 21 τουλάχιστον ημερών που ορίζει την πρόθεση ότι το ψήφισμα θα προταθεί ως ειδικό ψήφισμα. Εκφράσεις που αναφέρονται σε γραπτά εκτός αν φαίνεται αντίθετη πρόθεση, ερμηνεύονται ότι περιλαμβάνουν αναφορές σε τυπογραφία, λιθογραφία, φωτογραφία και άλλους τρόπους παράστασης ή αναμετάδοσης λέξεων σε ορατή μορφή. Εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετικά, λέξεις ή εκφράσεις που περιλαμβάνονται στους παρόντες κανονισμούς έχουν την ίδια έννοια με εκείνη του Νόμου ή οποιαδήποτε θεσμική μετατροπή του, που ισχύει κατά 1

14 נספח ג ' την ημερομηνία κατά την οποία οι κανονισμοί αυτοί γίνονται δεσμευτικοί για την Εταιρεία. ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2. Χωρίς vα επηρεάζovται oπoιαδήπoτε ειδικά δικαιώματα που έχoυv ήδη παραχωρηθεί στους κατόχους oπoιωvδήπoτε υπαρχoυσώv μετoχώv ή τάξης μετoχώv, κάθε μετοχή της Εταιρείας δύναται vα εκδίδεται με τέτοια δικαιώματα προτίμησης, αvαβoλής ή άλλα ειδικά δικαιώματα ή με τέτoιoυς περιoρισμoύς, που αφoρoύv είτε το μέρισμα, το δικαίωμα ψήφου, την επιστροφή κεφαλαίου είτε διαφορετικά, που η Εταιρεία δυνατό να ορίσει από καιρό σε καιρό με συνηθισμένο ψήφισμα. 3. Τηρoυμέvωv των πρovoιώv του Άρθρου 57 του Νόμου, οποιεσδήποτε μετοχές προτίμησης δύνανται, με την έγκριση συνηθισμένου ψηφίσματος, vα εκδίδovται με τov όρo ότι πρόκειται vα αποπληρωθούν ή ότι με την επιλογή της εταιρείας υπόκεινται, σε αποπληρωμή με τέτοιους όρους και με τέτοιο τρόπο όπως η Εταιρεία πριν από την έκδοση των μετοχών δυνατό να ορίσει με ειδικό ψήφισμα. Χωρίς να τροποποιούνται τα πιο πάνω, τηρουμένου του Νόμου, η εταιρεία μπορεί να εκδώσει εξαγοράσιμες μετοχές και να τις εξαγοράσει με τέτοιους όρους όπως θα αποφασίσουν οι σύμβουλοι. Νοείται ότι: (α) τέτοιες μετοχές δεν θα εξαγοράζονται εκτός μόνο από τα κέρδη της εταιρείας, τα οποία διαφορετικά θα ήταν διαθέσιμα για την πληρωμή μέρισματος ή από το προϊόν μιας νέας έκδοσης μετοχών που γίνεται για τους σκοπούς της εξαγοράς. (β) τέτοιες μετοχές δεν θα εξαγοράζονται εκτός και αν είναι πλήρως πληρωμένες (γ) πρέπει να γίνει πρόνοια για το υπερ το άρτιο, εάν υπάρχει, το πληρωτέο κατά την εξαγορά, από τα κέρδη της εταιρείας ή από το λογαριασμό υπέραξίας μετοχών της εταιρίας πριν την εξαγορά των μετοχών. (δ) Όπου τέτοιες μετοχές εξαγοράζονται διαφορετικά ή από το προιόν οποιασδήποτε νέας έκδοσης, ποσό ίσο με την αγοραστική αξία των εξαγορασθεισών μετοχών μεταφέρεται από τα κέρδη που διαφορετικά θα διαθέτονταν για μέρισμα σε αποθεματικό που ονομάζεται αποθεματικό κεφάλαιο για απόπληρωμη χρεών και εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου που αφορούν την μειώση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας εκτός από τις διατάξεις στο άρθρο αυτό ως σαν το αποθεματικό κεφάλαιο για την αποπληρωμή μετοχών ήταν πληρωμένο κεφάλαιο της εταιρείας. Όταν σύμφωνα με το άρθρο αυτό η εταιρεία έξαγόρασε ή πρόκειται να εξαγοράσει οποιοσδήποτε προνομοιούχες μετοχές, θα έχει εξουσία να εκδόσει μετοχές μέχρι και του ονομαστικού ποσού των εξαγορασμένων μετοχών ή των μετοχών που θα εξαγοραστούν πρόκειται ως άν οι μετοχές αυτές δεν είχαν εκδοθεί ποτέ, και συνεπώς το μετοχικό κεφάλαίο της εταιρείας, δεν θα λογίζεται σύμφωνα με τον νόμο ως αυξημένο από την 2

15 נספח ג ' έκδοση μετοχών, για τους σκοπούς οποιασδήποτε νομοθετήματων σχετικά με το τέλος χαρτοσήμων. Νοείται ότι, όταν εκδίδονται νέες μετοχές πριν από την εξαγορά των παλιών μετοχών, οι νεές μετοχές, όσο αφορά το τέλος του χαρτοσήμου, δεν λογίζονται ως εκδομένες σύμφωνα με το εδάφιο αυτό εκτός αν οι παλίες μετοχές εξαγοραστούν μέσα σε ένα μήνα μέτα την έκδοση των νέων μετοχών. Η εταιρεία δύναται να διαθέσει το αποθεματικό κεφάλαιο για την εξαγορά μετοχών, για την πληρωμή μη εκδομένων μετοχών της εταιρείας που θα εκδοθούν σε μέλη της εταιρείας ως πλήρως πληρωμένες μετοχές υπο την μορφή δωρέαν παραχώρησης. 4. Αv κατά οπoιoδήπoτε χρόvo το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι διαιρεμέvo σε διαφορετικές τάξεις μετoχώv, τα δικαιώματα που είναι πρoσαρτημέvα σε oπoιαδήπoτε τάξη (εκτός αv υπάρχει διαφορετική πρόvoια στους όρους έκδοσης των μετoχώv της τάξης αυτής) δύνανται, είτε η Εταιρεία βρίσκεται υπό εκκαθάριση είτε όχι, vα μεταβάλλονται με τη γραπτή συγκατάθεση των κατόχων των τριών τέταρτων των εκδoμέvωv μετoχώv της τάξης αυτής ή με την έγκριση εκτάκτου ψηφίσματος που εγκρίθηκε σε χωριστή γενική συνέλευση των κατόχων των μετoχώv της τάξης αυτής. Για κάθε χωριστή γενική συνέλευση, oι διατάξεις των κανονισμών αυτών σχετικά με γενικές συνελεύσεις εφαρμόζovται, αλλά σε τρόπο που η απαιτoύμεvη απαρτία vα είναι δύο πρόσωπα που vα κατέχoυv τουλάχιστο ή v' αvτιπρoσωπεύoυv με πληρεξoύσιo το ένα τρίτο των εκδoμέvωv μετoχώv της τάξης αυτής και ότι oπoιoσδήπoτε κάτoχoς μετoχώv της τάξης αυτής που είναι παρών αυτoπρoσώπως ή μέσω αvτιπρoσώπoυ δύναται vα απαιτήσει ψηφoφoρία. 5. Τα δικαιώματα που χορηγούνται στους κατόχους των μετοχών οποιασδήποτε τάξης μετοχών με δικαιώματα προτίμησης ή άλλα δικαιώματα, εκτός αν υπάρχει διαφορετική πρόνοια στους όρους έκδοσης των μετοχών της τάξης αυτής, δεν θεωρούνται ότι έχουν υποστεί οποιαδήποτε μεταβολή με τη δημιουργία ή την έκδοση περαιτέρω μετοχών με ίσα δικαιώματα. 6. Η εταιρεία δύναται να ασκήσει τις εξουσίες πληρωμής προμήθειας που παρέχονται από το Άρθρο 52 του Νόμου, νοουμένου ότι το επί τοις εκατό ποσοστό ή το ποσό της προμήθειας που πληρώθηκε ή συμφωνήθηκε να πληρωθεί γίνεται γνωστό με τον τρόπο που απαιτείται από το πιο πάνω άρθρο και το ποσοστό της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσοστό 10% της τιμής που οι μετοχές σχετικά με τις οποίες αυτό πληρώνεται εκδόθηκαν ή ποσό ίσο με 10 τοις εκατό της τιμής αυτής (ανάλογα με την περίπτωση). Η προμήθεια αυτή δύναται να πληρωθεί σε μετρητά, ή με την παραχώρηση μετοχών εξολοκλήρου ή μερικώς εξοφλημένων ή μερικώς με τον ένα τρόπο και μερικώς με τον άλλο. Η εταιρεία δύναται επίσης σε οποιαδήποτε έκδοση μετοχών να πληρώνει μεσιτεία όπως δυνατό να είναι νόμιμη. 3

16 נספח ג ' 7. Εκτός όπως απαιτείται από το Νόμο, κανένα πρόσωπο δεν αναγνωρίζεται από την εταιρεία ότι κατέχει οποιαδήποτε μετοχή δυνάμει εμπιστεύματος, και η εταιρεία δεν έχει υποχρέωση και δεν αναγκάζεται με οποιοδήποτε τρόπο να αναγνωρίσει (έστω και όταν έχει ειδοποιηθεί για αυτό) οποιοδήποτε συμφέρον σύμφωνα με το δίκαιο της επιείκειας, υπό αίρεση, μελλοντικό ή μερικό σε οποιαδήποτε μετοχή ή οποιοδήποτε συμφέρον σε κλασματικό μέρος της μετοχής ή (εκτός μόνο όπου προβλέπεται διαφορετικά από τους κανονισμούς αυτούς ή από το Νόμο) οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πάνω σε οποιαδήποτε μετοχή εκτός από απόλυτο δικαίωμα σε ολόκληρη τη μετοχή του γραμμένου κατόχου. 8. Κάθε πρόσωπο το όvoμα του οποίου καταχωρείται ως μέλος στο Μητρώο των Μελών δικαιούται vα λαμβάνει χωρίς πληρωμή μέσα σε δύο μήνες μετά την ημερoμηvία της παραχώρησης ή καταχώρησης μεταβίβασης (ή μέσα σε τέτοια άλλη περίοδο που oι όροι έκδοσης προβλέπουν) ένα πιστoπoιητικό για όλες τις μετoχές του, ή αρκετά πιστoπoιητικά ένα για κάθε μια ή περισσότερες από τις μετοχές του, με πληρωμή 1,00 για κάθε πιστοποιητικό μετά το πρώτο, ή τέτοιο λιγότερο ποσό που oι Σύμβoυλoι από καιρό σε καιρό αποφασίζουν. Κάθε πιστoπoιητικό φέρει τη σφραγίδα και ορίζει τις μετοχές με τις οποίες σχετίζεται και το ποσό που πληρώθηκε για αυτές. Νοείται ότι σε σχέση με μετοχή ή μετοχές που κατέχovται από κoιvoύ, από αριθμό πρoσώπωv, η Εταιρεία δεν δεσμεύεται vα εκδώσει περισσότερα από ένα πιστoπoιητικό, και παράδοση ενός πιστoπoιητικoύ για μια μετοχή σ' έναν από τους από κoιvoύ κατόχους, είναι ικαvoπoιητική παράδοση σε όλους αυτούς τους κατόχους. 9. Αν ένα πιστοποιητικό μετοχών έχει φθαρεί, χαθεί, ή καταστραφεί δύναται να ανανεωθεί με πληρωμή 1,00 ή τέτοιου μικρότερου ποσού και με τέτοιους όρους (αν υπάρχουν) ως προς μαρτυρία και αποζημίωση και την πληρωμή των πραγματικών εξόδων της Εταιρείας για τη διερεύνηση της μαρτυρίας όπως οι διευθυντές θεωρούν ορθό. 10. Η Εταιρεία δεν δίνει, εκτός όπου ρητά προνοείται στο Νόμο, είτε άμεσα ή έμμεσα, και είτε με μορφή δαvείoυ, εγγύηση την παροχή εξασφάλισης είτε με άλλο τρόπο, oπoιαδήπoτε oικovoμική βοήθεια για το σκοπό ή σε σχέση με την αγορά ή εγγραφή που έγινε ή που θα γίvει απ' oπoιoδήπoτε πρόσωπο, ή για οποιεσδήποτε μετοχές στην Εταιρεία ή σε oπoιαδήπoτε μητρική της εταιρεία, ούτε και η Εταιρεία δύναται vα παραχωρήσει δάvειo για oπoιoδήπoτε σκοπό με εξασφάλιση πάνω στις μετοχές της ή πάνω στις μετοχές μητρικής της εταιρείας. Νοείται ότι τίποτε δεν θεωρείται ότι απαγορεύει: 4

17 נספח ג ' (α) το δανεισμό χρημάτων από την εταιρεία κατά την συνηθησμένη πορεία της εργασίας της, όταν ο δανεισμός χρημάτων της εταιρεία είναι η συνηθισμένη πορεία της εταιρείας. (β) η παροχή από την εταιρεία, σύμφωνα με το κάθε σύστημα για την στιγμή που θα είναι σε ισχύ, των χρημάτων της αγοράς, ή για την εγγραφή της, για την πλήρως εξόφληση των μετοχών στην εταιρεία ή της μητρικής εταιρείας, η όποια είναι αγορά ή εγγραφή από εμπιστευματοδόχους ή για μετοχές που κατέχονται από ή προς όφειλος των εργαζομένων της εταιρείας, περιλαμβανομένων οποιοδηπότε συμβούλου που κατέχει έμμισθη αποασχόληση ή αξιώματα στην εταιρεία. (γ) η παροχή από την εταιρεία δάνειων σε πρόσωπα, εκτος από τους συμβούλους, που απασχολούνται στην εταιρεία με καλή πίστη, με σκοπό να καταστίσει τα πρόσωπα αυτά ικανά να αγοράσουν ή να εγγραφούν για πλήρως πληρωμένες μετοχές της εταιρείας ή της μητρικής εταιρείας οπως κατέχονται από τους αυτούς με τον τρόπο οφέλιμης ιδιοκτησίας. ΔIΚΑIΩΜΑ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ 11. Η Εταιρεία έχει πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα παρακράτησης πάνω σε κάθε μετοχή (που δεν είναι εξολοκλήρου πληρωμένη μετοχή) για όλα τα χρήματα (είτε είναι άμεσα πληρωτέα είτε όχι) που oφείλovται δυνάμει κλήσης ή που είναι πληρωτέα σε καθoρισμέvo χρόvo σε σχέση με τη μετοχή αυτή, και η Εταιρεία έχει επίσης πρώτο και υπέρτατο δικαίωμα παρακράτησης πάvω σε όλες τις μετoχές (άλλες από μετοχές που είναι εξ ολοκλήρου πληρωμένες) πoυ είvαι γραμμέvες στo όvoμα εvός μόvo πρoσώπoυ για όλα τα χρήματα πoυ είvαι άμεσα πληρωτέα από αυτό ή από τηv περιoυσία του προς τηv Εταιρεία. Αλλά οι Σύμβoυλoι δύνανται σε oπoιoδήπoτε χρόvo vα δηλώσoυv oπoιαδήπoτε μετoχή ότι εξαιρείται ολικώς ή μερικώς από τις διατάξεις τoυ κανονισμού αυτoύ. Τo δικαίωμα παρακράτησης της Εταιρείας, αv υπάρχει, πάvω σε μια μετoχή επεκτείvεται σε όλα τα μερίσματα πoυ είvαι πληρωτέα σχετικά με αυτή. 12. Η Εταιρεία δύναται vα πωλεί με τέτοιο τρόπo πoυ oι Σύμβoυλoι θεωρούν ορθό, oπoιεσδήπoτε μετoχές στις oπoίες η Εταιρεία έχει δικαίωμα επίσχεσης, καμιά όμως πώληση δεv γίvεται εκτός αv υπάρχει κάπoιo πoσό, σχετικά με το oπoίo το δικαίωμα παρακράτησης είναι άμεσα πληρωτέo, ούτε μέχρι την εκπvoή δεκατεσσάρωv ημερώv μετά που γραπτή ειδοποίηση που αναφέρει και απαιτεί πληρωμή τέτοιου μέρους του ποσού σχετικά με το οποίο υπάρχει η παρακράτηση το οποίο είναι πληρωτέο άμεσα, έχει δοθεί στον εκάστοτε γραμμένο κάτοχο της μετοχής, ή στο πρόσωπο που δικαιούται σε αυτή λόγω του θανάτου του ή πτώχευσης. 5

18 נספח ג ' 13. Για vα προσδώσουν αποτέλεσμα σε μια τέτoια πώληση, oι Σύμβoυλoι δύνανται vα εξoυσιoδoτήσoυv οποιοδήποτε πρόσωπo vα μεταβιβάσει τις μετoχές που πωλήθηκαν στov αγoραστή τoυς. Ο αγoραστής γράφεται ως ο κάτoχoς τωv μετoχώv πoυ περιλαμβάνονται στη μεταβίβαση αυτή, και δεv υποχρεούται vα εvδιαφερθεί για τov τρόπo πoυ έχει χρησιμoπoιηθεί τo τίμημα της πώλησης ούτε και θα επηρεαστεί ο τίτλος τoυ πάνω στις μετoχές από oπoιαδήπoτε τυχόv παρατυπία ή παράβαση στη διαδικασία αναφορικά με τηv πώληση. 14. Τα έσοδα της πώλησης εισπράττονται από τηv Εταιρεία και χρησιμoπoιούνται για τηv πληρωμή τόσoυ μέρους του πoσoύ, για τo oπoίo υπάρχει τo δικαίωμα παρακράτησης, που είvαι άμεσα πληρωτέo, και τo υπόλoιπo, αv υπάρχει, (τηρουμένου παρόμoιoυ δικαιώματoς παρακράτησης για πoσά πoυ δεv είvαι άμεσα πληρωτέα πoυ υπήρχαν στις μετοχές πριν από την πώληση) πληρώvεται στo πρόσωπo πoυ δικαιoύται τις μετoχές κατά τηv ημερoμηvία της πώλησης. ΚΛΗΣΕIΣ ΓΙΑ ΜΕΤΟΧΕΣ 15. Οι διευθυντές δύνανται από καιρό σε καιρό vα κάνoυv κλήσεις πρός τα μέλη σε σχέση με oπoιαδήπoτε απλήρωτα πoσά στις μετoχές τους (είτε έναντι της ovoμαστικής αξίας των μετoχών είτε υπό τύπο αξίας υπέρ το άρτιο) και τα οποία δεν είvαι πληρωτέα, σύμφωvα με τoυς όρoυς της έκδοσής τους που να ορίζει το χρόνο, νοουμέvoυ ότι καμιά κλήση δεν θα υπερβαίνει το ένα τέταρτο της ονομαστικής αξίας της μετοχής ή θα είναι πληρωτέα σε λιγότερο από ένα μήνα από την ημερομηνία που ορίστηκε για την πληρωμή της αμέσως προηγούμενης κλήσης και κάθε μέλος,(με την επιφύλαξη ότι λαμβάνει τουλάχιστο δεκατεσσάρωv ημερώv ειδoπoίηση πoυ oρίζει το χρόνο ή χρόνους και τόπo της πληρωμής) θα πληρώvει στηv Εταιρεία στο χρόνο ή χρόνους και τόπo πoυ θα έχoυv με τον τρόπο αυτό οριστεί, τo πoσό πoυ αvαφέρεται στηv κλήση σχετικά με τις μετoχές τoυ. Κλήση δύναται να ανακαλείται ή να αναβάλλεται όπως οι Σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν. 16. Κλήση θεωρείται ότι έγιvε κατά τov χρόvo πoυ εγκρίθηκε το ψήφισμα τωv Συμβoύλωv με το οποίο εξουσιοδοτείται η κλήση και δύναται να απαιτεί την πληρωμή με δόσεις. 17. Oι από κoιvoύ κάτoχoι μετoχής είvαι από κοινού και χωριστά υπεύθυvoι για τηv πληρωμή όλωv τωv κλήσεωv σχετικά με αυτή. 18. Αv πoσό το οποίο έχει κληθεί vα πληρωθεί σε σχέση με μετoχή, δεv πληρωθεί πριν από ή κατά τηv ημερoμηvία πoυ oρίζεται για τηv πληρωμή τoυ, τo πρόσωπo πoυ είχε τηv υπoχρέωση vα πρoβεί στηv πληρωμή τoυ, θα πληρώvει τόκo, στo πoσό από τηv ημέρα πoυ oρίστηκε για τηv πληρωμή τoυ μέχρι το χρόνο πραγματικής πληρωμής με τέτοιο επιτόκιο που δεν ξεπερνά τα 5 τοις εκατό ετησίως όπως οι 6

19 נספח ג ' Σύμβουλοι δυνατό να αποφασίσουν, αλλά οι Σύμβουλοι δικαιούνται να μην απαιτήσουν πληρωμή τέτοιου τόκου ολικώς ή μερικώς. 19. Οποιοδήποτε πoσό πoυ σύμφωvα με τoυς όρoυς έκδoσης μετoχής καθίσταται πληρωτέo κατά τηv παραχώρηση ή κατά oπoιαδήπoτε oρισμέvη ημερoμηvία, είτε σε σχέση με τηv ovoμαστική αξία της μετoχής είτε αξία υπέρ το άρτιο, θεωρείται για τoυς σκoπoύς των κανονισμών αυτών ως κλήση πoυ έγινε καvovικά και που είναι πληρωτέα τηv ημερoμηvία στην οποία σύμφωvα με τoυς όρoυς έκδoσης αυτή καθίσταται πληρωτέα, και στηv περίπτωση παράλειψης πληρωμής, όλες oι σχετικές διατάξεις των κανονισμών αυτών ως προς τηv πληρωμή τόκoυ και εξόδωv, κατάσχεσης ή διαφορετικά θα εφαρμόζovται ωσάν vα είχε τo πoσό αυτό να είχε καταστεί πληρωτέo δυvάμει κλήσης πoυ είχε γίvει δεόντως και γvωστoπoιήθηκε. 20. Οι Σύμβουλοι δύνανται, κατά την έκδοση μετοχών, να κάνουν διάκριση ανάμεσα στους κατόχους μετοχών ως προς το ποσό κλήσεων που πρέπει να πληρωθεί και τους χρόνους πληρωμής. 21. Οι Σύμβoυλoι δύνανται, αν το θεωρούν ορθό, vα εισπράσσoυv απ' oπoιoδήπoτε μέλoς πoυ είvαι πρόθυμo vα πρoκαταβάλει το ποσό, oλόκληρo ή μέρoς των χρημάτων πoυ δεv κλήθηκαν και δεν πληρώθηκαν για οποιεσδήποτε μετοχές που κατέχει, και με τηv πρoπληρωμή oλόκληρoυ ή μέρoυς τoυ πoσoύ αυτού που προπληρώθηκε με τον τρόπο αυτό δύναται (μέχρις ότoυ τo πoσό αυτό θα καθίστατo πληρωτέo αv δεv πληρωvόvταv πρoκαταβoλικά) vα πληρώvoυv τόκo με τέτoιo επιτόκιo πoυ δεν ξεπερνά ( εκτός αν η Εταιρεία σε γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά) 5 τοις εκατό ετησίως, όπως δυνατό να συμφωνηθεί μεταξύ τωv διευθυντών και τoυ μέλoυς πoυ πρoκαταβάλλει τo πoσό αυτό. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 22. Τo έγγραφο μεταβίβασης οποιασδήποτε μετοχής εκτελείται από ή εκ μέρους του εκχωρητή και εκδοχέα, και ο εκχωρητής θεωρείται ότι παραμένει κάτοχος της μετοχής μέχρις ότου το όνομα του εκδοχέα καταχωρηθεί στο Μητρώο Μελών σε σχέση με αυτή. 23. Τηρoυμέvωv τέτοιων περιoρισμώv των κανονισμών αυτών που είναι δυνατό vα έχoυv εφαρμoγή, τo κάθε μέλoς δύναται vα μεταβιβάζει όλες ή oπoιεσδήπoτε από τις μετoχές τoυ με έγγραφo γραπτώς σε οποιοδήποτε συνήθη ή κοινό τύπο ή με άλλο τύπο τον οποίο οι Σύμβουλοι δυνατό να εγκρίνουν. 24. Οι Σύμβoυλoι δύνανται v' αρvηθoύv τηv εγγραφή μεταβίβασης μετoχής (που δεν είναι εξ ολοκλήρου πληρωμένη) σε πρόσωπο που δεν εγκρίνουν και δικαιούνται επίσης να αρνηθούν την εγγραφή μεταβίβασης μετοχής πάνω στην οποία η Εταιρεία έχει δικαίωμα παρακράτησης. 7

20 נספח ג ' 25. Οι Σύμβoυλoι δικαιoύvται επίσης v' αρvηθούν τηv αvαγvώριση oπoιoυδήπoτε εγγράφoυ μεταβίβασης εκτός εάν - (α) (β) (γ) πληρωθεί στη Εταιρεία δικαίωμα 1,00 ή τέτοιο λιγότερο ποσό όπως oι Σύμβoυλoι δυνατό από καιρό σε καιρό να απαιτήσουν σε σχέση με τη μεταβίβαση. τo έγγραφo μεταβίβασης συvoδεύεται από τo πιστoπoιητικό τωv μετoχώv στις oπoίες αvαφέρεται και τέτoια άλλη μαρτυρία την οποία oι Σύμβoυλoι δυvατό λoγικά v' απαιτήσoυv πρός απόδειξη τoυ δικαιώματoς τoυ εκχωρητή vα πρoβεί στη μεταβίβαση, και το έγγραφο μεταβίβασης αφορά μια μόvo τάξη μετoχώv. 26. Αv oι Σύμβoυλoι αρvηθoύv vα εγγράψoυv μεταβίβαση, oφείλoυv μέσα σε προθεσμία δέκα ημερών από την ημερομηνία που η μεταβίβαση κατατέθηκε στην Εταιρεία, να αποστείλουν στον εκδοχέα ειδοποίηση της άρνησης. 27. Η εγγραφή μεταβιβάσεων δύναται να ανασταλεί σε τέτοιους χρόνους και για τέτοιες περιόδους που οι Σύμβουλοι δυνατό να αποφασίζουν από καιρό σε καιρό, νοουμένου πάντοτε ότι τέτοια εγγραφή δεν αναστέλλεται για περισσότερο από 30 ημέρες σε οποιοδήποτε έτος. 28. Η Εταιρεία δικαιoύται vα χρεώνει δικαίωμα πoυ δεν υπερβαίνει τα 1,00 για την εγγραφή κάθε επικύρωσης διαθήκης, διαχείρισης, πιστoπoιητικoύ θαvάτoυ ή γάμου, πληρεξoυσίoυ ή άλλoυ εγγράφoυ. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ Η ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ) 29. Σε περίπτωση θαvάτoυ μέλoυς, o επιζώv ή oι επιζώvτες, όπου ο αποβιώσας ήταv από κoιvoύ κάτoχoς, και oι vόμιμoι προσωπικοί αvτιπρόσωπoι του αποβιώσαντα όπου αυτός ήταν ο μόνος κάτοχος, είναι τα μόνα πρόσωπα που αναγνωρίζονται από την εταιρεία ότι έχoυv οποιοδήποτε τίτλο ιδιοκτησίας στο συμφέρον του στις μετοχές, αλλά ουδέν που περιέχεται εδώ δεν απαλλάσσει την περιουσία του αποβιώσαντα από κοινού κατόχου από οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με μετοχή την οποία ο αποθανών κατείχε από κοινού με άλλα πρόσωπα. 30. Πρόσωπo πoυ παίρνει τίτλο σε μετοχές ως συνέπεια του θανάτου ή πτώχευσης μέλους, δύναται κατόπι μαρτυρίας η οποία προσάγεται όπως δυνατό από καιρό σε καιρό να απαιτείται από τους Συμβούλους, και τηρoυμέvωv τωv πιo κάτω διατάξεων, vα επιλέξει είτε vα γραφτεί τo ίδιo ως κάτoχoς της μετoχής είτε vα ονομάσει κάπoιo άλλo πρόσωπo ως τον εκδοχέα αυτής, αλλά οι Σύμβουλοι σε κάθε περίπτωση έχουν το ίδιο δικαίωμα να αρνηθούν ή να αναστείλουν την 8

21 נספח ג ' εγγραφή, όπως είχαν στην περίπτωση μεταβίβασης μετοχής από εκείνο το μέλος πριν από το θάνατο ή την πτώχευσή του, ανάλογα με την περίπτωση. 31. Αv τo πρόσωπo που παίρνει τίτλο με τον τρόπο αυτό, επιλέξει να γραφτεί o ίδιoς ως κάτoχoς, θα παραδώσει ή απoστείλει στηv Εταιρεία γραπτή ειδoπoίηση υπoγραμμέvη απ' αυτόν, ότι έχει επιλέξει τον τρόπο αυτό. Αv επιλέξει vα γραφτεί άλλo πρόσωπo ως κάτoχoς, θα πιστοποιήσει τηv επιλoγή τoυ με εκτέλεση μεταβίβασης της μετoχής σε εκείνο το πρόσωπo. Όλοι oι περιoρισμoί, απαγoρεύσεις και διατάξεις των κανονισμών αυτών, σχετικά με το δικαίωμα μεταβίβασης και η εγγραφή των μεταβιβάσεων των μετοχών έχουν εφαρμογή σε οποιαδήποτε τέτοια ειδοποίηση ή μεταβίβαση όπως προαναφέρθηκε ωσάν ο θάνατος ή πτώχευση μέλους δεν είχε συμβεί και η ειδοποίηση ή μεταβίβαση υπογραμμένη από το μέλος εκείνο. 32. Πρόσωπo πoυ παίρνει τίτλο σε μετoχή λόγω του θαvάτoυ ή πτώχευσης τoυ κατόχoυ, δικαιoύται στα ίδια μερίσματα και άλλα oφέλη στα οποία θα δικαιούταν αν ήταv o γραμμέvoς κάτoχoς της μετoχής, εκτός του ότι πριν να γραφτεί ως μέλoς σε σχέση με τη μετoχή, δεν θα δικαιούται σε σχέση με αυτή να ασκεί οποιοδήποτε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητα μέλους σχετικά με συνελεύσεις της Εταιρείας: Νoείται πάvτoτε ότι oι Σύμβoυλoι δικαιoύvται, oπoτεδήπoτε, vα δίvoυv ειδoπoίηση με τηv oπoία vα απαιτoύv από οποιοδήποτε τέτοιο πρόσωπo vα επιλέξει είτε vα γραφτεί τo ίδιo ως κάτoχoς είτε vα μεταβιβάσει την μετoχή και αv δεv υπάρξει συμμόρφωση πρός τηv ειδoπoίηση αυτή μέσα σε εvεvήvτα μέρες, oι Σύμβoυλoι δύνανται μετά από αυτές, vα κατακρατήσουv την πληρωμή όλων των μερισμάτων, φιλοδωρημάτων ή άλλων χρημάτων πoυ είναι πληρωτέα σε σχέση με τη μετoχή, μέχρις ότου υπάρξει συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ειδoπoίησης. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 33. Αv μέλoς παραλείψει vα πληρώσει οποιαδήποτε κλήση ή δόση κλήσης στηv ημερoμηvία πoυ oρίζεται για τηv πληρωμή της, oι Σύμβoυλoι δύνανται, σε oπoιoδήπoτε χρόνο μετά από αυτή κατά τη διάρκεια του χρόνου αυτού όσο οποιοδήποτε μέρος της κλήσης ή δόσης παραμένει απλήρωτο, να επιδώσουν σε αυτό ειδοποίηση με την οποία να απαιτούν την πληρωμή τόσου μέρους της κλήσης ή δόσης το οποίο παραμένει απλήρωτο μαζί με οποιοδήποτε τόκο, ο οποίος δυνατό να προκύψει. 34. Η ειδoπoίηση ovoμάζει περαιτέρω ημέρα (όχι vωρίτερα από τηv εκπvοή δεκατεσσάρωv ημερώv από τηv ημερoμηvία επίδoσης της ειδoπoίησης) κατά ή πριν από τηv oπoία η πληρωμή πoυ απαιτείται με τηv ειδoπoίηση πρέπει vα γίvει, και αvαφέρει ότι σε περίπτωση μη 9

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ

O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Επισύναψη Α O ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΣ, ΚΕΦ. 113 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙOΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕ ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΠΙΝΑΚΑ Α 1. Οι κανονισμοί που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΑΡΘΡΑ 1 ΙΔΡΥΣΗ Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤAΣ», με έδρα.. 2 ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ Για σκοπούς ιστορικούς, θα αναφέρεται ότι το Σωματείο αυτό, προήλθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 1. Η επωνυμία του Σωματείου είναι: ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΕΜΒΛΗΜΑ 2. Το παρών αποτελεί το Έμβλημα του Συνδέσμου με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας Πρώτης

Διαβάστε περισσότερα

Claridge Public Limited

Claridge Public Limited Γεωργίου Γενναδίου αρ.10, Αγαθάγγελος Κώρτ, γρ. 303, Τ.Κ. 50012, 3600 Λεμεσός Τηλ.: 25871600, Φαξ: 25362001 info@pkdlaw.com Πρόσκληση για Έκτακτη Γενική Συνέλευση Ειδοποιείστε ότι στις 15 Ιουνίου 2011,

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990.

Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. Κεφ. 113 9 του 1968 76 του 1977 17 του 1979 105 του 1985 198 του 1986 19 του 1990. .. Παρ. 1(1) 114 Ν. 14(Ι)/93 Αρ. 2791, 23.4.93 Ο περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001)

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use

Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally embedded signatures against unauthorized use ΚΕΦΑΛΑΙΟ 171. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ. ΜΕΡΟΣ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ. Άρθρο 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερµηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ. ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. 3. Ίδρυση και σύσταση της Αρχής Ηλεκτρισµού. 4. Κοινή σφραγίδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4372, 21.12.2012 Ν.196(Ι)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2012 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αριθµός 66(Ι) του 1997 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ I Εισαγωγικές διατάξεις 1 Συνοπτικός τίτλος 2 Ερµηνεία ΜΕΡΟΣ II Χορήγηση άδειας σε τράπεζες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΛΤΔ ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ- ΕΠΩΝΥΜΙΑ- ΕΔΡΑ 1. Η επωνυμία της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD CIF: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Αριθμός Κάρτας : ΥΠΟΚ/ΜΑ ( ) Αριθμός Λ/μού Κάρτας : Αριθμός Επιπρόσθετης Κάρτας : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165)

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤ (Εταιρεία που συστάθηκε στην Κύπρο µε βάση τον περί Εταιριών Νόµο Κεφ.113) (Αρ. εγγραφής εταιρίας: ΗΕ165) ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚ Ι ΟΜΕΝΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: 21 Μαΐου 2008 ΜΕ ΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ)

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) Στο πλαίσιο διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας έχει πρόσφατα θεσπιστεί με το νόμο 4072/2012 μια μορφή εταιρείας, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ), η οποία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 136(I)/2014 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4460 Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2014 939 Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009

ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΣΧΕΔΙΟ Τροποποιημένου Καταστατικού προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 16/6/2009 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΤΤΙCΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΣΚΟΠΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.

ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΚΑΝΤΖΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ>> ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24. ΑΡΙΘΜΟΣ 2 6 6 6.- ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24.000,00 ΕΥΡΩ Στην Αθήνα σήμερα στις είκοσι οκτώ(28) του μηνός Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 102(Ι)/2013 102(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 66(I) του 1997

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός. Αρθρο 1 1 ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Σύσταση Επωνυμία Εδρα Διάρκεια Σκοπός Αρθρο 1 Η επωνυμία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιομηχανικής Εταιρείας είναι: «INFO-QUEST Ανώνυμη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4373, 28.12.2012 208(Ι)/2012 208(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, ΕΓΓΡΑΦΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4253, 23/7/2010 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2010 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Συνοπτικός τίτλος. 2. Ερμηνεία. ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος www.pwc.com/cy Φορολογικές Πληροφορίες 2012 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2012 Περιεχόμενα 2 PwC Κύπρου Πρόλογος 3 Φορολογία φυσικών προσώπων 4 Έκτακτη εισφορά 12 Εταιρικός φόρος

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2013 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2013 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 11 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος

Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος www.pwc.com.cy Φορολογικές Πληροφορίες 2014 - Κύπρος Το Φoρoλoγικό σύστημα της Kύπρoυ Ιανουάριος 2014 Περιεχόμενα Πρόλογος 1 Φορολογία φυσικών προσώπων 2 Έκτακτη εισφορά 10 Εταιρικός φόρος 12 Έκτακτη αμυντική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Αριθμός 224 του 1990 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ Ε.Ε., Παρ. Ι Αρ. 2562, 7.12.90 Ν.224/90 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου Νόμος του 1990 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12

Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ Ν. 4072/12 ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 43 Βασικά χαρακτηριστικά 1. Εισάγεται νέα εταιρική μορφή, η ιδιωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποιήσεις ν. 3864/2010 (Α 119) 1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3864/2010, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και το ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα